Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων"

Transcript

1 Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Περίληψη Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ηλεκτρική συμπεριφορά διατάξεων με δύο ακροδέκτες. Συγκεκριμένα σχεδιάσαμε και επεξεργαστήκαμε τη συμπεριφορά του ρεύματος I που διαρρέει τη διάταξη, όταν εφαρμόζεται στα άκρα της τάση V (καμπύλη I-V). Η καμπύλη αυτή παρουσιάζει γραμμική συμπεριφορά μόνο στην περίπτωση του αντιστάτη (ωμική συμπεριφορά), ενώ η απόκλιση είναι έντονη σε όλα τα άλλα δοκίμια (λαμπτήρας πυράκτωσης, κινητήρας, θερμίστορ και δίοδος). Στο λαμπτήρα και το θερμίστορ η απόκλιση από τη γραμμικότητα αποδόθηκε στην εξάρτηση της αντίστασής τους από τη θερμοκρασία, που ακολουθεί διαφορετική νομοτέλεια σε κάθε περίπτωση. Ο ηλεκτροκινητήρας παρουσιάζει μια φαινόμενη αντίσταση που δεν μπορεί να εξηγηθεί, παρά μόνο αν λάβουμε υπ όψιν την ΗΕΔ που αναπτύσσεται στα άκρα του από επαγωγή. Για να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά της διόδου, προσομοιώσαμε μια δίοδο στο λογισμικό Silvaco-Atlas και υπολογίσαμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, όπως το ρεύμα κόρου, το συντελεστή ιδανικότητας, την αντίσταση σειράς και την παράλληλη αντίσταση που εμφανίζει. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αντίσταση, λαμπτήρας πυράκτωσης, κινητήρας, κρυσταλλοδίοδος, θερμίστορ. Εισαγωγή Ένα από τα χρήσιμα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ενός αγωγού είναι η αντίστασή του R=V/I,. Όπου V είναι η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του και I η ένταση που τον διαρρέει. Η αντίσταση μετριέται σε [Ω]. Στους ωμικούς αγωγούς το πηλίκο V/I είναι σταθερό, δηλαδή η αντίσταση τους είναι σταθερή. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται πειραματικά εικονίζοντας τη σχέση I(V) (καμπύλη I-V) σε γραμμικούς άξονες. Η «καμπύλη» αύτη είναι μια ευθεία που περνά από το σημείο V=0, I=0, μια και τα δύο μεγέθη V και I είναι ανάλογα: V= I R ή I= (1/R) V. Δηλαδή ο συντελεστής αναλογίας στη σχέση I(V) είναι το 1/R που ονομάζεται αγωγιμότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως αντιστάτες, μεταλλικοί αγωγοί (σύρματα), η αντίσταση είναι σταθερή, γεγονός που μας δίνει την εντύπωση ότι ο νόμος του Ohm είναι μια «απαράβατη αρχή». Στην παρούσα εργασία θέτουμε υπό έλεγχο την ισχύ του νόμου του Ohm και διερευνούμε πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ισχύει, διενεργώντας

2 πειράματα μέτρησης της χαρακτηριστικής Τάσης-Ρεύματος ( I-V) σε γνωστές διατάξεις όπως είναι ο αντιστάτης, ο λαμπτήρας πυράκτωσης, ο ηλεκτροκινητήρας, το θερμίστορ και η δίοδος. Αντιστάτης, Λαμπτήρας Σε ένα μεταλλικό αγωγό (αντιστάτης) από τον οποίο διέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα, η αντίσταση εκφράζει τη δυσκολία που συναντά το ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από αυτόν και οφείλεται στις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα. Η αντίσταση R του αντιστάτη εξαρτάται τόσο από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του (μήκος l και διατομή S του αγωγού) όσο και από το υλικό, με το οποίο είναι κατασκευασμένος. Η σχέση που συνδέει όλες τις παραπάνω πειραματικές διαπιστώσεις είναι: R =ρ l/s, όπου ρ είναι η ειδική αντίσταση του υλικού του αντιστάτη (Αλεξάκης Ν. κ.ά. 2006). Τέλος, η αντίσταση του αντιστάτη εξαρτάται και από τη θερμοκρασία του θ: R θ = R o (1 + α θ ), όπου R θ είναι η αντίσταση του αγωγού σε θερμοκρασία θ, R o η αντίσταση του αγωγού σε 0 ο C και α ο θερμικός συντελεστής ειδικής αντίστασης (σταθερά) που εξαρτάται από το υλικό του αγωγού. Μια τυπική τιμή για το α σε μεταλλικούς αγωγούς είναι /Κ. Ο λαμπτήρας πυράκτωσης λόγω κατασκευής (το νήμα του είναι ένα σύρμα από μέταλλο: Βολφράμιο), αρχικά περιμένουμε να παρουσιάζει ωμική συμπεριφορά. Θα διερευνήσουμε τυχών αποκλίσεις από την ωμική συμπεριφορά. Κινητήρας Η αρχή λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα βασίζεται στη δύναμη Laplace (δες Wikipedia). Κατασκευαστικά αποτελείται από ένα κινούμενο πηνίο (ρότορας) και το σταθερό μέρος του (στάτορας) που δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο και στηρίζει το ρότορα. Άρα η ηλεκτρική συμπεριφορά του αναμένεται να είναι περίπου ότι και ενός πηνίου σε συνεχές ρεύμα, μια και μελετήσαμε ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα (DC motor). Θερμίστορ Σε αντίθεση με τους κοινούς αντιστάτες, τα θερμίστορ είναι αντιστάτες πολύ ευαίσθητοι στη μεταβολή θερμοκρασίας ( Βαλασιάδης κ.ά. 2011). Η αντίστασή τους είναι εκθετική συνάρτηση της θερμοκρασίας του T (σε Κ): R= A e B/T = R o e B(1/T - 1/To), όπου Α και Β σταθερές που εξαρτώνται από το υλικό του θερμίστορ και R o είναι η αντίσταση του σε θερμοκρασία Τ ο. Η τιμή του Β (θετική ή αρνητική) καθο ρίζει αν η αύξηση της θερμοκρασίας θα προκαλέσει μείωση ή αύξηση της αντίστασής του (ΝΤC ή PTC θερμίστορ αντίστοιχα). Δίοδος Η δίοδος είναι μια ημιαγωγική διάταξη, της οποίας το ρεύμα παρουσιάζει εκθετική συμπεριφορά: I= I S [ exp(qv/kt) -1] όπου Ι s είναι το ρεύμα κόρου, q το στοιχειώδες φορτίο και k η σταθερά του Boltzmann. Στην πράξη η παραπάνω σχέση παίρνει τη μορφή: I= I S { exp[q(v- I R s )/kt] -1} + (V- I R s )/R p

3 έτσι που να περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά της διόδου όπως τον συντελεστή ιδανικότητας n, την αντίσταση σειράς R s και την παράλληλη αντίστασή της R p (Παπαδημητρίου, Λ., Βαλασιάδης, Ο. 2009). Η παραπάνω εξίσωση λύνεται μόνο αριθμητικά, μια και έχει το ρεύμα και στις δύο μεριές της εξίσωσης και δεν μπορούμε να λύσουμε ως προς αυτό (αναλυτικά). Πειραματικά - Ανάλυση δεδομένων Για τον υπολογισμό της αντίστασης της κάθε διάταξης ( DUT: device under test) χρησιμοποιήσαμε τη συνδεσμολογία που περιγράφεται στο Σχήμα 1. Στο κύκλωμα αυτό, αν τα όργανα μέτρησης (βολτόμετρο και αμπερόμετρο) θεωρηθούν ιδανικά, η αντίσταση R υπολογίζεται ως: R=V/I. (1) Θεωρώντας ότι τα όργανα μέτρησης είναι ιδανικά, δηλαδή η αντίσταση του βολτομέτρου είναι πολύ μεγάλη (θεωρητικά άπειρη) και η αντίσταση του αμπερομέτρου αμελητέα (θεωρητικά μηδέν), μπορούμε να μετρήσουμε οποιαδήποτε άγνωστη αντίσταση R X χωρίς αισθητό πειραματικό σφάλμα. Πρακτικά, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα αν πάμε να μετρήσουμε πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες αντιστάσεις. Η συνδεσμολογία αυτή είναι κατάλληλη για τη μέτρηση σχετικά μικρών αντιστάσεων (R X << R V, όπου R V είναι η εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου). Στις περιπτώσεις που μελετήσαμε δεν είδαμε κάποιο σημαντικό πειραματικό σφάλμα λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης., διαφορετικά θα έπρεπε να επιλέξουμε άλλη συνδεσμολογία, κατάλληλη για πολύ μεγάλες αντιστάσεις. Ή ακόμα και να διορθώσουμε τη σχέση (1), έτσι ώστε να λαμβάνει υπ όψιν τα χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης. Τροφοδοτικό Συνεχούς Ρεύματος + - Σχήμα 1: Κύκλωμα μέτρησης άγνωστης αντίστασης R X, με βολτόμετρο και αμπερόμετρο Α V R X (DUT) Αντιστάτες Αρχικά μετρήσαμε κοινές αντιστάσεις (αντιστάτες) του εμπορίου για να δούμε κατά πόσο παραμένει σταθερή η τιμή τους, άρα να τις ελέγξουμε όσον αφορά την ωμική συμπεριφορά τους. Την πρώτη αντίσταση τη μετρήσαμε αρχικά με το ωμόμετρο και βρήκαμε την τιμή 991 Ω. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του κυκλώματος που περιγράφεται στο Σχήμα 1, μεταβάλλοντας την τάση, καταγράψαμε τις τιμές V και Ι που καταχωρήθηκαν στον Πίνακα 1. Στην τελευταία στήλη υπολογίσαμε την αντίσταση σύμφωνα με τη σχέση 1. Πίνακας 1: Δεδομένα τάσης-ρεύματος, αντιστάτη

4 με ονομαστική τιμή R 1 = 989 Ω V(V) I(mA) R(kΩ) Η αντίσταση είναι όντως σταθερή (τυχόν μικρές αποκλίσεις αποδίδονται σε πειραματικά σφάλματα) και περίπου στην τιμή R 1 = Ω, που υπολογίσαμε από τον μέσο όρο όλων των πειραματικών τιμών της αντίστασης. Αυτή η μέθοδος όμως δεν είναι η καλύτερη, πιο σωστό είναι να δούμε πρώτα γραφικά κατά πόσο η αντίσταση υπακούει το νόμο του Ohm, παριστάνοντας τη σχέση I(V) ( καμπύλη I-V) σε γραμμικούς άξονες (Σχήμα 2). Μετρήσεις I-V Ρεύμα I (ma) R1 R2 R3 R4 R5 y = x y = x y = 0.461x y = x y = x Τάση V (V) Σχήμα 2: Χαρακτηριστική I-V αντιστάτη. Παρατηρούμε ότι το ρεύμα I είναι ανάλογο της τάσης V, άρα ισχύει ο νόμος του Ohm για τον αντιστάτη. Την σταθερή τιμή της αντίστασης μπορούμε να την

5 υπολογίσουμε ως R=1/λ, όπου λ είναι η κλίση της ευθείας (I=λ V) στο παραπάνω σχήμα και εκφράζει την αγωγιμότητα του αντιστάτη: R=1/λ=1000/1.0145= 985 Ω (Ο συντελεστής 1000 είναι απαραίτητος για να μετατρέψει τα ma σε A). Βλέπουμε ότι η τιμή δεν διαφέρει αισθητά από τις δύο προηγούμενες πειραματικές τιμές (989 Ω και Ω ). Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για τον τελευταίο υπολογισμό είναι πιο αξιόπιστη και χρησιμοποιεί όλα τα πειραματικά δεδομένα με τον καλύτερο τρόπο, άρα χωρίς να είναι και λάθος οι άλλοι υπολογισμοί- αυτή την τιμή θα κρατήσουμε ως πιο κατάλληλη για να περιγράψουμε τον αντιστάτη. Το ίδιο πείραμα το επαναλάβαμε και με άλλες αντιστάσεις του εμπορίου (R 2 R 5 ), μικρότερες και μεγαλύτερες από την αρχική. Κάθε φορά διαπιστώσαμε ότι παρουσιάζουν ωμική συμπεριφορά όπως φαίνεται και πάλι στο Σχήμα 2, όπου προσθέσαμε τις καινούριες καμπύλες. Το μόνο που αλλάζει στον κάθε αντιστάτη είναι η κλίση στο διάγραμμα I-V, άρα έχουν διαφορετικές αγωγιμότητες και αντιστάσεις. Από την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων (για την κάθε μια καμπύλη) υπολογίσαμε με ακρίβεια την τιμή της κάθε αντίστασης: R 2 = 2.17 kω, R 3 = 545 Ω, R 4 = 4.59 kω και R 5 = 11.6 kω. Λαμπτήρες Στη συνέχεια, αντικαταστήσαμε τον αντιστάτη στο κύκλωμα του Σχήματος 1 με ένα λαμπτήρα πυράκτωσης ( L 1 ). Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία (που ακολουθήσαμε με τους αντιστάτες. Από τις μετρήσεις που λήφθηκαν καταρτίσαμε το γράφημα του Σχήματος 3. Στο ίδιο σχήμα προσθέσαμε δεδομένα και από ακόμα ένα λαμπτήρα (L 2 ). 250 Μετρήσεις I-V Ρεύμα I (ma) L1 L Τάση V (V) Σχήμα 3: Χαρακτηριστική I-V λαμπτήρων. Η συμπεριφορά (της I-V) δεν είναι πια γραμμική, παρά μόνο σε πολύ μικρές τάσεις. Δηλαδή φαίνεται η αντίσταση να είναι σταθερή στην αρχή αλλά μετά γίνεται όλο και μεγαλύτερη καθώς αυξάνει η τάση. Για να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να λάβουμε υπ όψιν και την επίδραση της θερμοκρασίας στην αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού.r(θ). Αρχικά το νήμα έχει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και

6 παρουσιάζει σχετικά μικρή αντίσταση. Καθώς όμως διαρρέεται από ρεύμα θερμαίνεται έντονα και η αντίστασή του αυξάνεται σημαντικά. Καθώς μεγαλ ωνει η τάση στα άκρα του αγωγού, μεγαλώνει και το ρεύμα, άρα θερμαίνεται περισσότερο και αυξάνεται περεταίρω η αντίστασή του. Έτσι το ρεύμα μοιάζει να παίρνει μια τιμή κόρου, εκτός και αν το νήμα ζεσταθεί υπερβολικά και καεί. Θερμίστορ Επαναλάβαμε το πείραμα για το θερμίστορ και συμπληρώσαμε τον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Δεδομένα τάσης-ρεύματος, θερμίστορ V(V) I(mA) R(Ω) V(V) I(mA) R(Ω) Με τα δεδομένα αυτά παραστήσαμε τη σχέση I-V για το θερμίστορ στο Σχήμα 4. Thermistor I-V I(A) V(V) R(V) Σχήμα 4: Χαρακτηριστική I-V θερμίστορ, καθώς και συμπεριφορά της αντίστασης R με την τάση V.

7 Το ρεύμα αρχικά αυξάνεται γραμμικά με την τάση, ενώ μετά τα 4 V περίπου φαίνεται να αυξάνεται πολύ πιο απότομα. Κάτι ανάλογο φαίνεται και στην αντίσταση που αρχικά είναι σταθερή στα 1000 Ω περίπου και μετά μειώνεται δραματικά. Κατά τη λειτουργία του το θερμίστορ θερμαίνεται από το ίδιο του το ρεύμα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αντίστασή του ( NTC τύπου). Αποτέλεσμα αυτών είναι αρχικά η I-V (σε μικρές τάσεις) να παρουσιάζει γραμμική συμπεριφορά και στη συνέχεια μια απότομη αύξηση που δείχνει να είναι εκθετική (Σχήμα 5). Σ τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θερμίστορ αναφέρονταν αντίσταση 1000 Ω σε θερμοκρασία δωματίου, γεγονός που επαληθεύεται πειραματικά. I(A) (α) Thermistor I-V y = e x y = 0.001x V(V) (β) Σχήμα 5: Ανάλυση χαρακτηριστικής I-V θερμίστορ, σε όλη την περιοχή τάσεων. α) χαμηλή : γραμμική συμπεριφορά και β) υψηλή: εκθετική συμπεριφορά. Κινητήρας Η συμπεριφορά (I-V) του κινητήρα περιγράφεται στο Σχήμα 6. Θα περιμέναμε ωμική συμπεριφορά και όντως η σχέση I(V) είναι γραμμική, αλλά η προέκτασή της δεν περνά από το σημείο V=0, I=0. Κάτι τέτοιο φαίνεται παράλογο μια και θα αντιστοιχούσε σε ύπαρξη ρεύματος σε μηδενική τάση. Η τιμή μάλιστα του ρεύματος Ι= 0.79 Α που αντιστοιχεί σε V=0, είναι αρκετά μεγάλη και δεν μπορεί να αποδοθεί σε πειραματικό σφάλμα. Από την κλίση της ευθείας υπολογίζουμε μια αντίσταση R= 17.4 Ω, τιμή που φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη για ένα πηνίο. Άρα μιλάμε για μια φαινόμενη συμπεριφορά και αντίσταση που δεν μπορεί να αποδοθεί απλά στη λογική R=V/I, παρά πρέπει να λάβουμε υπ όψιν μας κι άλλους παράγοντες. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο κινητήρας παρουσιάζει μια αντίσταση R σε σειρά με μια επαγωγική Η.Ε.Δ. E (δες Fitzpatrick, R. 2007), αντίθετη με την τάση της πηγής. Η τιμή της Ε δεν είναι σταθερή και το τελικό ρεύμα είναι αποτέλεσμα των V, R και Ε: I = (V-E) / R. Στην αρχή της κίνησης (μόλις εφαρμόσουμε την τάση V στο κύκλωμα) η Ε είναι μηδενική και το ρεύμα είναι μέγιστο. Το ίδιο συμβαίνει και αν με το χέρι μας συγκρατήσουμε το ρότορα. Πράγματι όταν κρατήσαμε τον ρότορα μετρήσαμε ρεύμα Ι = 2.45 Α για τάση V = 2 V. Έτσι, η πραγματική τιμή του R που υπολογίζεται R= 0.82 Ω είναι ρεαλιστική.

8 Ένταση Ρεύματος, I, [A] κινητήρας I-V I = V Τάση, V, [Volts] Σχήμα 6: Φαινόμενη χαρακτηριστική I-V κινητήρα. Όταν η τάση V που εφαρμόζουμε αυξάνεται, αυξάνεται η συχνότητα περιστροφής αλλά και η Ε, με αποτέλεσμα το ρεύμα τελικά να είναι λιγότερο από ότι θα περιμέναμε. Δηλαδή η τάσηv επηρεάζει τόσο την συχνότητα περιστροφής όσο και την τάση από επαγωγή Ε αλλά και το ρεύμα Ι. Δίοδος Μετρήσαμε τις χαρακτηριστικές φωτοδιόδων (L.E.D.) που εκπέμπουν διαφορετικά χρώματα. Το κοινό σε όλες είναι ότι μέχρι κάποια τάση (που διαφέρει ανάλογα με το χρώμα της διόδου), δεν άγουν και από κει και πέρα το ρεύμα αυξάνεται απότομα, Σχήμα 7. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη, μια και περιμέναμε εκθετική αύξηση του ρεύματος. Σ χαμηλές τάσεις η διάταξή μας δεν προσφέρεται για B B Ρεύμα, Ι, ma Ρεύμα, Ι, ma Τάση, V, V Τάση, V, V Σχήμα 7: Χαρακτηριστικές I-V φωτοδιόδων. Σχήμα 8: Προσαρμογή I-V φωτοδιόδων. τη μέτρηση τόσο μικρών ρευμάτων, όπου και η αντίσταση της διόδου είναι πολύ μεγάλη και θέλει πολύ καλύτερη εργαστηριακή υποδομή ώστε να γίνουν μετρήσεις ακριβείας.

9 Για να αποφύγουμε αυτή τη δυσκολία, πήραμε «μετρήσεις» που προέκυψαν από προσομοίωση (simulation) διόδου του προγράμματος Silvaco-Atlas (δες Silvaco). Έτσι με μη γραμμική ελαχιστοποίηση, μας δόθηκε η δυνατότητα να προσαρμόσουμε την θεωρητική καμπύλη στα δεδομένα και να υπολογίσουμε τα χαρακτηριστικά της διόδου, σαν να ήταν πειραματικά δεδομένα (Σχήμα 8). Από την πολύ καλή προσαρμογή της καμπύλης, βλέπουμε ότι η θεωρία επαληθεύεται και υπολογίσαμε ότι αυτή η δίοδος παρουσιάζει Ι S = Α, n= 1.48, R S =4.0 Ω και άπειρη R p. Συμπεράσματα Με βάση τα παραπάνω πειράματα, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι ο νόμος του Ohm ισχύει στις αντιστάσεις του εμπορίου, καθώς και στους λαμπτήρες σε χαμηλές τάσεις όπου η διάταξη δεν υπερθερμαίνεται. Άρα πρακτικά στους λαμπτήρες δεν ισχύει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας όπου το μεταλλικό τους νήμα πρέπει να λευκοπυρωθεί ώστε να εκπέμπει φως. Κάτι ανάλογο ισχύει με το θερμίστoρ, σε πολύ πιο έντονο βαθμό, μια και η αντίστασή τους επηρεάζεται εκθετικά από τη θερμοκρασία. Ο ηλεκτρικός κινητήρας (συνεχούς τάσης) παρουσίασε μια πολύ ιδιαίτερη συμπεριφορά, με μια φαινόμενη αντίσταση που φαίνονταν να εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τάση. Τελικά αποδείχθηκε ότι η αντίσταση είναι σταθερή, ενώ η ιδιαίτερη συμπεριφορά του κινητήρα αποδόθηκε όχι σε μεταβολή της αντίστασης αλλά στην εμφάνιση ΗΕΔ από επαγωγή, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται. Την πιο ιδιαίτερη συμπεριφορά παρουσιάζουν οι δίοδοι, που στην αρχή φαίνεται να έχουν (αν όχι άπειρη) πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση μια και δείχνουν να μην άγουν μέχρι να ξεπεραστεί κάποια τιμή τάσης. Τελικά επαληθεύτηκε το αποδεκτό μοντέλο που προβλέπει εκθετική συμπεριφορά με επιπρόσθετες διορθώσεις έτσι ώστε να λαμβάνεται υπ όψιν η παράλληλη αλλά και η αντίσταση σειράς που εμφανίζει η δίοδος (σε σχέση με την ιδανική δίοδο), καθώς και ο συντελεστής ιδανικότητας. Στη δίοδο που αναλύσαμε βρήκαμε συντελεστή ιδανικότητας n= 1.48, αντίσταση σειράς 4.0 Ω και παράλληλη αντίσταση πρακτικά άπειρη. Το δε ρεύμα κόρου της διόδου υπολογίστηκε ότι ήταν Α. Βιβλιογραφία Fitzpatrick, R. [Online], 2007, Available: Silvaco [Online], Available: Wikipedia [Online], Available: και Αλεξάκης, Ν., Αμπατζής, Σ., Γκουγκούσης, Γ., Κουντούρης,Β., Μοσχοβίτης, Ν., Οβαδίας, Σ., Πετρόχειλος, Κ., Σαμπράκος, Μ. και Ψαλίδας, Α., (2006). Φυσική Β τάξης ενιαίου Λυκείου, Ζ έκδοση, Ο.Ε.Δ.Β. Βαλασιάδης, Ο., Δημητρακόπουλος, Γ., Δημητριάδης, Χ., Ευαγγελινός, Δ., Παλούρα, Ε., Πολάτογλου, Χ., Σαμαράς, Ι., Χατζηκρανιώτης, Ε., Χρυσάφης, Κ., & Ψύλλος, Δ. (2011). Σημειώσεις Μεθοδολογίας Μετρήσεων και Εφαρμογών της Πειραματικής Φυσικής, Α.Π.Θ., Παπαδημητρίου, Λ., Βαλασιάδης, Ο., (20 09). Σημειώσεις Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μετρήσεων κατεύθυνσης Φυσικής, Υλικών Α.Π.Θ.,

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΚΟΣ Α.Ε.Μ. : 12821

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα