Υώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 Υώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα κέηξεζεο 6. Πεξίνδνο αλαθνξάο 7. Θεζκηθή εληνιή 8. Δκπηζηεπηηθφηεηα 9. Πνιηηηθή αλαθνηλψζεσλ 10. πρλφηεηα δηάρπζεο 11. Μνξθή δηάρπζεο 12. Πξνζβαζηκφηεηα ηεθκεξίσζεο 13. Γηαρείξηζε πνηφηεηαο 14. Υξεζηκφηεηα 15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία 16. Δπηθαηξφηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα 17. πγθξηζηκφηεηα 18. πλνρή 19. Κφζηνο θαη επηβάξπλζε 20. Αλαζεψξεζε δεδνκέλσλ 21. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 22. ρφιηα 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα 1.1 Τπεξεζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ (EΛΣΑΣ ) 1.2 Μνλάδα Τπεξεζίαο Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ ηαηηζηηθψλ (Γ6) Σκήκα ηαηηζηηθψλ Πνιηηηζηηθνχ Σνκέα & Αζιεηηζκνχ (Γ63) 1.3 Όλνκα ππεπζύλνπ 1.4 Αξκνδηόηεηα ππεπζύλνπ 1. Οηθνλφκνπ Δπδνθία 2. Βαζηιφπνπινο Mάξηνο 1. Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 2. Τπεχζπλνο ηεο έξεπλαο 1.5 Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Πεηξαηψο 46 θαη Δπνληηψλ,ΣΚ Πεηξαηάο 1.6 Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 1. ηαρπδξνκείνπ 2. 1

2 1.7 Αξηζκόο ηειεθώλνπ Αξηζκόο fax Δηζαγσγή Πεξηερφκελα 2.1 Δηζαγσγή Ζ έξεπλα Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γηεπζχλζεσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ δηελεξγείηαη κε ηελ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ πξνο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη κε ηελ ππνρξέσζε απηψλ γηα ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην Σκήκα θαη Αζιεηηζκνχ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα θαη απνγξαθηθή. 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ Πεξηερφκελα 3.1 Μεηαδεδνκέλα πνπ επηθπξώζεθαλ ηειεπηαία 3.2 Μεηαδεδνκέλα πνπ αλαξηήζεθαλ ηειεπηαία 3.3 Μεηαδεδνκέλα πνπ ελεκεξώζεθαλ ηειεπηαία ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2014 ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2014 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ηαηηζηηθή παξνπζίαζε Πεξηερφκελα 4.1 ύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ Σν Σκήκα ηαηηζηηθψλ Πνιηηηζηηθνχ Σνκέα θαη Αζιεηηζκνχ δηελεξγεί απνγξαθηθή έξεπλα απφ ην έηνο 1970, ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, φπσο: Γ/λζε Γξακκάησλ, Γ/λζε Θεάηξνπ- Υνξνχ, Γ/λζε Μνπζηθήο, Γ/λζε Απαιινηξηψζεσλ θαη Αθηλήησλ, Γ/λζε Δηθαζηηθψλ θαη ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ θαη θαηαξηίδεη 6 πίλαθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπιιέγνληαη ζηνηρεία απφ ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: ηε Γηεύζπλζε Απαιινηξηώζεσλ θαη Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ (αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ) απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο θαη θαηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 1. ηε Γηεύζπλζε Γξακκάησλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο Κξαηηθέο εληζρχζεηο βηβιίσλ ινγνηερληθνχ-πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ππάξρνπλ 14 θαηεγνξίεο), ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξαζζέλησλ βηβιίσλ αλά θαηεγνξία (έξγσλ θαη αληηηχπσλ), ηα πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά ησλ βηβιίσλ θαη αληηηχπσλ θαη ηα θξαηηθά βξαβεία πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ινγνηέρλεο (ζε Δπξψ). Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 2. ην Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Σακείνπ αλά θαηεγνξία εζφδνπ, κε θπξηφηεξεο ηηο πσιήζεηο εθκαγείσλ-αληηγξάθσλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, αξραηνινγηθψλ εληχπσλ εθδφζεσο ηνπ Σακείνπ, άδεηεο θσηνγξάθεζεο θαη θηλεκαηνγξάθεζεο κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 4. ηε Γηεύζπλζε Θεάηξνπ θαη Υνξνύ θαη ηε Γηεύζπλζε Μνπζηθήο πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ δπλακηθφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ 2

3 Γξακαηηθήο Σέρλεο, Υνξνχ, Μνπζηθψλ ρνιψλ θαη Ωδείσλ, πνπ δηαθξίλνληαη ζε θξαηηθέο, δεκνηηθέο θαη ηδησηηθέο, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Λνηπήο Υψξαο. Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 5. ηε Γηεύζπλζε Γξακκάησλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξίσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλέδξσλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπλεδξίσλ (ζε εκέξεο). Δπηπιένλ, ηα ζπλέδξηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε (Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιηηηθν/θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σερληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ) θαη επίζεο ζε παλειιήληα θαη ηνπηθά ή δηεζλή. Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 14α. Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 14β θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο πφιεηο ή πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζπλέδξηα. ηε Γηεύζπλζε Θεάηξνπ θαη Υνξνύ θαη ηε Γηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ (ζε Δπξψ) γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε: - ΟΣΑ - Μνπζεία - Πηλαθνζήθεο - Πνιηηηζηηθά σκαηεία - Θεαηξηθά σκαηεία - σκαηεία θιαζηθνχ ρνξνχ - Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα - Πεξηθέξεηεο - Λνηπά Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο Υξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο Σα ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζε επίπεδν χλνιν Υψξαο. 4.3 Κάιπςε θιάδσλ Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ παξαθνινπζνχληαη αλά πίλαθα είλαη νη παξαθάησ: Πίλαθαο 1: Δίδνο απαιινηξησκέλνπ αθηλήηνπ (αζηηθφ-αγξνηηθφ), Απνδεκίσζε απαιινηξησκέλνπ αθηλήηνπ ζε επξψ, είδνο απνδεκίσζεο (θαηαβιεζείζα ή ζπκπιεξσκαηηθή), γεσγξαθηθή πεξηνρή απαιινηξησκέλνπ αθηλήηνπ ζε επίπεδν Ννκνχ Πίλαθαο 2: Δίδνο ινγνηερληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ βηβιίνπ (1.Γηήγεκα, 2.Μπζηζηφξεκα, 3.Πνίεζε, 4.Κξηηηθή- Γνθίκην, 5. Υξνληθφ-Μαξηπξία, 6. Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε,,14. Βξαβείν Δθεβηθνχ Νεαληθνχ Βηβιίνπ), αξηζκφο ινγνηερλψλ απφ ηνπο νπνίνπο αγνξάζζεθαλ ηα έξγα, αξηζκφο αγνξαζζέλησλ έξγσλ θαη αληηηχπσλ, πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά ησλ έξγσλ θαη αληηηχπσλ ηνπο θαη θξαηηθά βξαβεία πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ινγνηέρλεο (ζε Δπξψ) Πίλαθαο 4: Καηεγνξίεο εηζπξάμεσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ: 1. Σέιε απφ άδεηεο θσηνγξάθεζεο κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 2. Αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο αξραηνινγηθψλ εληχπσλ 3. Πξνκήζεηα ππέξ ηνπ Σ.Α.Π απφ ηελ πψιεζε ησλ εληχπσλ 4. Σέιε απφ ηελ πψιεζε ησλ εληχπσλ ζην ειεχζεξν εκπφξην 5. Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αξραηνινγηθψλ εληχπσλ, εθδφζεσο ηνπ Σ.Α.Π 6. Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο εθκαγείσλ θαη αληηγξάθσλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 3

4 Πίλαθαο 5: Αξηζκφο θαη δπλακηθφηεηα επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, Γξακαηηθήο Σέρλεο, Υνξνχ, Μνπζηθψλ ρνιψλ θαη Ωδείσλ, ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Λνηπήο Υψξαο. Πίλαθαο 14α) θαη Πίλαθαο 14β: Αξηζκφο ζπλεδξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Διιάδα, θαηά θαηεγνξία θαη ρξνληθή δηάξθεηα (ζε εκέξεο). Δπηπιένλ, ηα ζπλέδξηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε (Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιηηηθν/θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σερληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ) θαη επίζεο ζε παλειιήληα θαη ηνπηθά ή δηεζλή. Πίλαθαο 15: Σα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ (ζε Δπξψ) γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε ΟΣΑ, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, Πνιηηηζηηθά σκαηεία, Θεαηξηθά σκαηεία, σκαηεία θιαζηθνχ ρνξνχ, Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα, Πεξηθέξεηεο θαη ινηπά. 4.5 ηαηηζηηθέο κνλάδεο ηαηηζηηθή κνλάδα είλαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 4.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο Πιεζπζκφο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο είλαη νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 4.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε) χλνιν Υψξαο 4.8 Υξνληθή θάιπςε Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα θαη μεθίλεζε ην 1970 θαη ζηελ ηζηνζειίδα έρεη αλαξηεζεί απφ ην Πεξίνδνο βάζεο 5. Μνλάδα κέηξεζεο Πεξηερφκελα Σα πνζά κεηξψληαη ζε επξψ, ελψ φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη θαζαξνί αξηζκνί. 6. Πεξίνδνο αλαθνξάο Πεξηερφκελα Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα. 7. Θεζκηθή εληνιή Πεξηερφκελα 7.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη: Νφκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α ): «Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα χζηαζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 90 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α ): «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α ): «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», απφ ην Άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α ): «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», απφ ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α ): «Αλακφξθσζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο 4

5 δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 4047/2012 (ΦΔΚ 31/η.Α ): «Κχξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνππνινγηζκνχ έηνπο 2011» θαη ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ Τπνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 323 ηνπ Νφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86/η. Α ): «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο αθηλήησλ - Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/η. Α ) «Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 93 ηνπ Νφκνπ 4182/2013 (ΦΔΚ 185/η. Α ): «Κώδηθαο θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νφκνπ 4244/2014 (ΦΔΚ 60/η. Α ): «Ελζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2013/1/ΕΕ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20εο Δεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΕΚ ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηνπο πνιίηεο ηεο Έλωζεο πνπ θαηνηθνύλ ζε έλα θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθό δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α 41) θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Γ.3 ηνπ Νφκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α ): «Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 33 παξάγξαθνη 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 4258/2014 (ΦΔΚ 94/η. Α ): «Δηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάηωλ γηα ηα πδαηνξέκαηα ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), έηνπο 2012, ΦΔΚ 2390/η.Β / Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164). Άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α ): «Δζληθφ πκβνχιην Δμαγσγψλ, θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α ): «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». Κψδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε σο χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ Αξρψλ, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α ): «Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο». Άξζξα 4, 12, 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νφκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α ): «Πξφζβαζε ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ, ξχζκηζε ζεκάησλ δηελέξγεηαο απνγξαθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζεκάησλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ». Δπηπιένλ νη λνκηθέο πξάμεηο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο έξεπλεο ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθψλ Πνιηηηζηηθνχ Σνκέα θαη Αζιεηηζκνχ είλαη ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ): 15189/Β379/ Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ Γελ ππάξρνπλ. 8. Δκπηζηεπηηθόηεηα Πεξηερφκελα 8.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα Άξζξα 8, 10 θαη 11(2) ηνπ Καλνληζκνχ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 5

6 Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ. 8.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ: α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ. Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. Ζ ΔΛΣΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε ηαχηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ην νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκβαζε πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ: γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα, θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο, γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο πλεξγάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΑΣ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ 6

7 ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο. 9. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ Πεξηερφκελα 9.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ Γελ εθδίδεηαη Γειηίν Σχπνπ. 9.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ 9.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ Σα ζηνηρεία δηαηίζεληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε θαη αλάξηεζε πηλάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζην ζχλδεζκν «ηαηηζηηθά ζέκαηα»> Πνιηηηζκφο> Πνιηηηζκφο> Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Γηεπζχλζεσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ζηελ Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ / Σκήκα Βηβιηνζήθεο θαη Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο: Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ ΣΚ Πεηξαηάο Σει.: (+30) , 2022, 2346 FAX : (+30) , Με βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο, ην εζληθφ λνκηθφ πιαίζην θαη ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ, ε EΛTAT δηαρέεη ηηο Δζληθέο ζηαηηζηηθέο φζνλ αθνξά ηνλ ηζηηφηνπν ηεο EΛTAT, ζεβφκελε ηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία θαη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη δηαθαλή θαηά ηνλ νπνίν φινη νη ρξήζηεο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 10. πρλόηεηα δηάρπζεο Πεξηερφκελα Δηήζηα 11. Μνξθή δηάρπζεο Πεξηερφκελα 11.1 Γειηία Σύπνπ Γελ ππάξρνπλ Γεκνζηεύκαηα Γεληθά Γεκνζηεχκαηα (ηαηηζηηθέο Δπεηεξίδεο) είλαη δηαζέζηκα ζην link: Δηδηθά Γεκνζηεχκαηα γηα ηελ έξεπλα Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γηεπζχλζεσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ είλαη δηαζέζηκα ζην link: 7

8 11.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line Γελ ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ on-line Πίλαθεο δεδνκέλσλ (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν) Ζ επηζθεςηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ηζηνρψξν ηεο έξεπλαο είλαη 432 hits γηα ην έηνο Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα Γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα θαη απηά δίλνληαη κφλν κε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ /Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη κε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ, απφ ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ Ζ on-line βάζε δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ Μεηαδεδνκέλα (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν) Γελ έρεη θαηακεηξεζεί. 12. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο Πεξηερφκελα 12.1 Σεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο Ζ έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ηεο Υψξαο. Γελ ππάξρεη κεζνδνινγηθφ έγγξαθν Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ (πνζνζηό) Δίλαη πιήξεο (100%) Σεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο Ζ πνηφηεηα δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ, κε ινγηθνχο ειέγρνπο (π.ρ ζπγθξίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ κε πξνεγνχκελα έηε, θιπ) θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ ζπιιέγνπλ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα. 13. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο Πεξηερφκελα 13.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο εμαζθαιίδεηαη κε ινγηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κε άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, δηελεξγνχληαη έιεγρνη ζπλάθεηαο εξσηεκάησλ, ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, θαζψο θαη πνηνηηθνί έιεγρνη επί ησλ πηλαθνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σέινο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο εμαζθαιίδεηαη θαη απφ ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο ΔΛΣΑΣ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην link: Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο Δπηπξφζζεηνη έιεγρνη γίλνληαη πξηλ ηελ πηλαθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, φπσο έιεγρνη ζπγθξηζηκφηεηαο, θιπ. 8

9 14. Υξεζηκόηεηα Πεξηερφκελα 14.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ Οη ζεκαληηθφηεξνη ρξήζηεο ηεο έξεπλαο είλαη επηζηήκνλεο, ζπνπδαζηέο, δεκνζηνγξάθνη, ππνπξγεία, ε UNESCO, θ.α Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ ρεηηθή έξεπλα ρξεζηψλ δηελεξγείηαη απφ ην Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο ζην link: Πιεξόηεηα Ζ πιεξφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία Πεξηερφκελα 15.1 πλνιηθή αθξίβεηα Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα είλαη πςειή, δηφηη ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη κε ηνπο αλαιπηηθνχο ειέγρνπο εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη ηπρφλ ιάζε Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα Γελ ππάξρνπλ Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα Γελ ππάξρνπλ θάικα θάιπςεο A2. Πνζνζηό ππεξθάιπςεο A3. Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό) Γελ ππάξρνπλ θάικα κέηξεζεο θάικα κε αληαπόθξηζεο θάικα επεμεξγαζίαο θάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ 9

10 16. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα Πεξηερφκελα 16.1 Δπηθαηξόηεηα Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνηλψλνληαη έλα έηνο κεηά ηελ ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο Υξνληθή αθξίβεηα Γελ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο. 17. πγθξηζηκόηεηα Πεξηερφκελα 17.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα Ζ έξεπλα θαιχπηεη ην ζχλνιν Υψξαο. Γελ πθίζηαηαη ζέκα γεσγξαθηθήο ζπγθξηζηκφηεηαο Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο) 17.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη απφ ην 1970 κε ηνπο ίδηνπο νξηζκνχο, νπφηε ππάξρεη ζπγθξηζηκφηεηα. 18. πλνρή Πεξηερφκελα 18.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή Γελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ άιιεο πεγέο ή θνξείο ηνπ ΔΛ γηα απηήλ ηελ έξεπλα πλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ Γελ ππάξρνπλ κεληαία θαη ηξηκεληαία ζηνηρεία πλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο Γελ ππάξρνπλ παξεκθεξή ζηνηρεία απφ ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο Δζσηεξηθή ζπλνρή Τπάξρεη εζσηεξηθή ζπλνρή. 19. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε Πεξηερφκελα Γελ έρεη εθηηκεζεί. 20. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ Πεξηερφκελα 20.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ρξεηαζηεί, βαζίδεηαη ζηελ εγθχθιην ηεο πνιηηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην link: Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο Γελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ έξεπλα. 10

11 21. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία Πεξηερφκελα 21.1 Σύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ Σα πξσηνγελή δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ δηνηθεηηθέο πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη, θαηφπηλ απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ηα νπνία αθνχ ζπκπιεξσζνχλ επηζηξέθνληαη ζην Σκήκα γηα επεμεξγαζία, έιεγρν θαη πηλαθνπνίεζε Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ Σα ζηνηρεία πνπ καο απνζηέιινληαη επηθπξψλνληαη κεηά απφ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο (ινγηθφο έιεγρνο, ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ θ.ι.π) Καηάξηηζε δεδνκέλσλ Σα δεδνκέλα, κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο, εηζάγνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζε εηήζηα βάζε θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (ηεθκαξηώλ ηηκώλ) Γελ εθαξκφδεηαη Πξνζαξκνγέο Γελ εθαξκφδνληαη Δπνρηθή δηόξζσζε Γελ εθαξκφδεηαη. 22. ρόιηα Πεξηερφκελα 11

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα