Υώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 Υώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα κέηξεζεο 6. Πεξίνδνο αλαθνξάο 7. Θεζκηθή εληνιή 8. Δκπηζηεπηηθφηεηα 9. Πνιηηηθή αλαθνηλψζεσλ 10. πρλφηεηα δηάρπζεο 11. Μνξθή δηάρπζεο 12. Πξνζβαζηκφηεηα ηεθκεξίσζεο 13. Γηαρείξηζε πνηφηεηαο 14. Υξεζηκφηεηα 15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία 16. Δπηθαηξφηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα 17. πγθξηζηκφηεηα 18. πλνρή 19. Κφζηνο θαη επηβάξπλζε 20. Αλαζεψξεζε δεδνκέλσλ 21. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 22. ρφιηα 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα 1.1 Τπεξεζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ (EΛΣΑΣ ) 1.2 Μνλάδα Τπεξεζίαο Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ ηαηηζηηθψλ (Γ6) Σκήκα ηαηηζηηθψλ Πνιηηηζηηθνχ Σνκέα & Αζιεηηζκνχ (Γ63) 1.3 Όλνκα ππεπζύλνπ 1.4 Αξκνδηόηεηα ππεπζύλνπ 1. Οηθνλφκνπ Δπδνθία 2. Βαζηιφπνπινο Mάξηνο 1. Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 2. Τπεχζπλνο ηεο έξεπλαο 1.5 Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Πεηξαηψο 46 θαη Δπνληηψλ,ΣΚ Πεηξαηάο 1.6 Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 1. ηαρπδξνκείνπ 2. 1

2 1.7 Αξηζκόο ηειεθώλνπ Αξηζκόο fax Δηζαγσγή Πεξηερφκελα 2.1 Δηζαγσγή Ζ έξεπλα Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γηεπζχλζεσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ δηελεξγείηαη κε ηελ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ πξνο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη κε ηελ ππνρξέσζε απηψλ γηα ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην Σκήκα θαη Αζιεηηζκνχ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα θαη απνγξαθηθή. 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ Πεξηερφκελα 3.1 Μεηαδεδνκέλα πνπ επηθπξώζεθαλ ηειεπηαία 3.2 Μεηαδεδνκέλα πνπ αλαξηήζεθαλ ηειεπηαία 3.3 Μεηαδεδνκέλα πνπ ελεκεξώζεθαλ ηειεπηαία ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2014 ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2014 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ηαηηζηηθή παξνπζίαζε Πεξηερφκελα 4.1 ύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ Σν Σκήκα ηαηηζηηθψλ Πνιηηηζηηθνχ Σνκέα θαη Αζιεηηζκνχ δηελεξγεί απνγξαθηθή έξεπλα απφ ην έηνο 1970, ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, φπσο: Γ/λζε Γξακκάησλ, Γ/λζε Θεάηξνπ- Υνξνχ, Γ/λζε Μνπζηθήο, Γ/λζε Απαιινηξηψζεσλ θαη Αθηλήησλ, Γ/λζε Δηθαζηηθψλ θαη ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ θαη θαηαξηίδεη 6 πίλαθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπιιέγνληαη ζηνηρεία απφ ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: ηε Γηεύζπλζε Απαιινηξηώζεσλ θαη Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ (αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ) απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο θαη θαηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 1. ηε Γηεύζπλζε Γξακκάησλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο Κξαηηθέο εληζρχζεηο βηβιίσλ ινγνηερληθνχ-πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ππάξρνπλ 14 θαηεγνξίεο), ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξαζζέλησλ βηβιίσλ αλά θαηεγνξία (έξγσλ θαη αληηηχπσλ), ηα πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά ησλ βηβιίσλ θαη αληηηχπσλ θαη ηα θξαηηθά βξαβεία πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ινγνηέρλεο (ζε Δπξψ). Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 2. ην Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Σακείνπ αλά θαηεγνξία εζφδνπ, κε θπξηφηεξεο ηηο πσιήζεηο εθκαγείσλ-αληηγξάθσλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, αξραηνινγηθψλ εληχπσλ εθδφζεσο ηνπ Σακείνπ, άδεηεο θσηνγξάθεζεο θαη θηλεκαηνγξάθεζεο κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 4. ηε Γηεύζπλζε Θεάηξνπ θαη Υνξνύ θαη ηε Γηεύζπλζε Μνπζηθήο πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ δπλακηθφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ 2

3 Γξακαηηθήο Σέρλεο, Υνξνχ, Μνπζηθψλ ρνιψλ θαη Ωδείσλ, πνπ δηαθξίλνληαη ζε θξαηηθέο, δεκνηηθέο θαη ηδησηηθέο, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Λνηπήο Υψξαο. Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 5. ηε Γηεύζπλζε Γξακκάησλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξίσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλέδξσλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπλεδξίσλ (ζε εκέξεο). Δπηπιένλ, ηα ζπλέδξηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε (Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιηηηθν/θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σερληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ) θαη επίζεο ζε παλειιήληα θαη ηνπηθά ή δηεζλή. Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο 14α. Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 14β θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο πφιεηο ή πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζπλέδξηα. ηε Γηεύζπλζε Θεάηξνπ θαη Υνξνύ θαη ηε Γηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ πιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ (ζε Δπξψ) γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε: - ΟΣΑ - Μνπζεία - Πηλαθνζήθεο - Πνιηηηζηηθά σκαηεία - Θεαηξηθά σκαηεία - σκαηεία θιαζηθνχ ρνξνχ - Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα - Πεξηθέξεηεο - Λνηπά Καηαξηίδεηαη ν Πίλαθαο Υξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο Σα ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζε επίπεδν χλνιν Υψξαο. 4.3 Κάιπςε θιάδσλ Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ παξαθνινπζνχληαη αλά πίλαθα είλαη νη παξαθάησ: Πίλαθαο 1: Δίδνο απαιινηξησκέλνπ αθηλήηνπ (αζηηθφ-αγξνηηθφ), Απνδεκίσζε απαιινηξησκέλνπ αθηλήηνπ ζε επξψ, είδνο απνδεκίσζεο (θαηαβιεζείζα ή ζπκπιεξσκαηηθή), γεσγξαθηθή πεξηνρή απαιινηξησκέλνπ αθηλήηνπ ζε επίπεδν Ννκνχ Πίλαθαο 2: Δίδνο ινγνηερληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ βηβιίνπ (1.Γηήγεκα, 2.Μπζηζηφξεκα, 3.Πνίεζε, 4.Κξηηηθή- Γνθίκην, 5. Υξνληθφ-Μαξηπξία, 6. Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε,,14. Βξαβείν Δθεβηθνχ Νεαληθνχ Βηβιίνπ), αξηζκφο ινγνηερλψλ απφ ηνπο νπνίνπο αγνξάζζεθαλ ηα έξγα, αξηζκφο αγνξαζζέλησλ έξγσλ θαη αληηηχπσλ, πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά ησλ έξγσλ θαη αληηηχπσλ ηνπο θαη θξαηηθά βξαβεία πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ινγνηέρλεο (ζε Δπξψ) Πίλαθαο 4: Καηεγνξίεο εηζπξάμεσλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ: 1. Σέιε απφ άδεηεο θσηνγξάθεζεο κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 2. Αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο αξραηνινγηθψλ εληχπσλ 3. Πξνκήζεηα ππέξ ηνπ Σ.Α.Π απφ ηελ πψιεζε ησλ εληχπσλ 4. Σέιε απφ ηελ πψιεζε ησλ εληχπσλ ζην ειεχζεξν εκπφξην 5. Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αξραηνινγηθψλ εληχπσλ, εθδφζεσο ηνπ Σ.Α.Π 6. Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο εθκαγείσλ θαη αληηγξάθσλ αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ 3

4 Πίλαθαο 5: Αξηζκφο θαη δπλακηθφηεηα επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, Γξακαηηθήο Σέρλεο, Υνξνχ, Μνπζηθψλ ρνιψλ θαη Ωδείσλ, ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Λνηπήο Υψξαο. Πίλαθαο 14α) θαη Πίλαθαο 14β: Αξηζκφο ζπλεδξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Διιάδα, θαηά θαηεγνξία θαη ρξνληθή δηάξθεηα (ζε εκέξεο). Δπηπιένλ, ηα ζπλέδξηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε (Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιηηηθν/θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σερληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ) θαη επίζεο ζε παλειιήληα θαη ηνπηθά ή δηεζλή. Πίλαθαο 15: Σα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ (ζε Δπξψ) γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε ΟΣΑ, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, Πνιηηηζηηθά σκαηεία, Θεαηξηθά σκαηεία, σκαηεία θιαζηθνχ ρνξνχ, Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα, Πεξηθέξεηεο θαη ινηπά. 4.5 ηαηηζηηθέο κνλάδεο ηαηηζηηθή κνλάδα είλαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 4.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο Πιεζπζκφο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο είλαη νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 4.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε) χλνιν Υψξαο 4.8 Υξνληθή θάιπςε Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα θαη μεθίλεζε ην 1970 θαη ζηελ ηζηνζειίδα έρεη αλαξηεζεί απφ ην Πεξίνδνο βάζεο 5. Μνλάδα κέηξεζεο Πεξηερφκελα Σα πνζά κεηξψληαη ζε επξψ, ελψ φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη θαζαξνί αξηζκνί. 6. Πεξίνδνο αλαθνξάο Πεξηερφκελα Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα. 7. Θεζκηθή εληνιή Πεξηερφκελα 7.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη: Νφκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α ): «Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα χζηαζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 90 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α ): «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α ): «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», απφ ην Άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α ): «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», απφ ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α ): «Αλακφξθσζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο 4

5 δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 4047/2012 (ΦΔΚ 31/η.Α ): «Κχξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνππνινγηζκνχ έηνπο 2011» θαη ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ Τπνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 323 ηνπ Νφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86/η. Α ): «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο αθηλήησλ - Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/η. Α ) «Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 93 ηνπ Νφκνπ 4182/2013 (ΦΔΚ 185/η. Α ): «Κώδηθαο θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νφκνπ 4244/2014 (ΦΔΚ 60/η. Α ): «Ελζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2013/1/ΕΕ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20εο Δεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΕΚ ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηνπο πνιίηεο ηεο Έλωζεο πνπ θαηνηθνύλ ζε έλα θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθό δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α 41) θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Γ.3 ηνπ Νφκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α ): «Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 33 παξάγξαθνη 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 4258/2014 (ΦΔΚ 94/η. Α ): «Δηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάηωλ γηα ηα πδαηνξέκαηα ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), έηνπο 2012, ΦΔΚ 2390/η.Β / Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164). Άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α ): «Δζληθφ πκβνχιην Δμαγσγψλ, θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α ): «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». Κψδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε σο χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ Αξρψλ, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α ): «Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο». Άξζξα 4, 12, 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νφκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α ): «Πξφζβαζε ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ, ξχζκηζε ζεκάησλ δηελέξγεηαο απνγξαθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζεκάησλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ». Δπηπιένλ νη λνκηθέο πξάμεηο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο έξεπλεο ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθψλ Πνιηηηζηηθνχ Σνκέα θαη Αζιεηηζκνχ είλαη ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ): 15189/Β379/ Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ Γελ ππάξρνπλ. 8. Δκπηζηεπηηθόηεηα Πεξηερφκελα 8.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα Άξζξα 8, 10 θαη 11(2) ηνπ Καλνληζκνχ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 5

6 Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ. 8.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ: α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ. Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. Ζ ΔΛΣΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε ηαχηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ην νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκβαζε πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ: γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα, θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο, γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο πλεξγάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΑΣ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ 6

7 ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο. 9. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ Πεξηερφκελα 9.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ Γελ εθδίδεηαη Γειηίν Σχπνπ. 9.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ 9.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ Σα ζηνηρεία δηαηίζεληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε θαη αλάξηεζε πηλάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζην ζχλδεζκν «ηαηηζηηθά ζέκαηα»> Πνιηηηζκφο> Πνιηηηζκφο> Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Γηεπζχλζεσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ζηελ Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ / Σκήκα Βηβιηνζήθεο θαη Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο: Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ ΣΚ Πεηξαηάο Σει.: (+30) , 2022, 2346 FAX : (+30) , Με βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο, ην εζληθφ λνκηθφ πιαίζην θαη ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ, ε EΛTAT δηαρέεη ηηο Δζληθέο ζηαηηζηηθέο φζνλ αθνξά ηνλ ηζηηφηνπν ηεο EΛTAT, ζεβφκελε ηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία θαη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη δηαθαλή θαηά ηνλ νπνίν φινη νη ρξήζηεο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 10. πρλόηεηα δηάρπζεο Πεξηερφκελα Δηήζηα 11. Μνξθή δηάρπζεο Πεξηερφκελα 11.1 Γειηία Σύπνπ Γελ ππάξρνπλ Γεκνζηεύκαηα Γεληθά Γεκνζηεχκαηα (ηαηηζηηθέο Δπεηεξίδεο) είλαη δηαζέζηκα ζην link: Δηδηθά Γεκνζηεχκαηα γηα ηελ έξεπλα Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γηεπζχλζεσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ είλαη δηαζέζηκα ζην link: 7

8 11.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line Γελ ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ on-line Πίλαθεο δεδνκέλσλ (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν) Ζ επηζθεςηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ηζηνρψξν ηεο έξεπλαο είλαη 432 hits γηα ην έηνο Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα Γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα θαη απηά δίλνληαη κφλν κε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ /Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη κε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ, απφ ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ Ζ on-line βάζε δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ Μεηαδεδνκέλα (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν) Γελ έρεη θαηακεηξεζεί. 12. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο Πεξηερφκελα 12.1 Σεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο Ζ έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ηεο Υψξαο. Γελ ππάξρεη κεζνδνινγηθφ έγγξαθν Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ (πνζνζηό) Δίλαη πιήξεο (100%) Σεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο Ζ πνηφηεηα δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ, κε ινγηθνχο ειέγρνπο (π.ρ ζπγθξίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ κε πξνεγνχκελα έηε, θιπ) θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ ζπιιέγνπλ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα. 13. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο Πεξηερφκελα 13.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο εμαζθαιίδεηαη κε ινγηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κε άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, δηελεξγνχληαη έιεγρνη ζπλάθεηαο εξσηεκάησλ, ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, θαζψο θαη πνηνηηθνί έιεγρνη επί ησλ πηλαθνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σέινο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο εμαζθαιίδεηαη θαη απφ ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο ΔΛΣΑΣ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην link: Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο Δπηπξφζζεηνη έιεγρνη γίλνληαη πξηλ ηελ πηλαθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, φπσο έιεγρνη ζπγθξηζηκφηεηαο, θιπ. 8

9 14. Υξεζηκόηεηα Πεξηερφκελα 14.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ Οη ζεκαληηθφηεξνη ρξήζηεο ηεο έξεπλαο είλαη επηζηήκνλεο, ζπνπδαζηέο, δεκνζηνγξάθνη, ππνπξγεία, ε UNESCO, θ.α Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ ρεηηθή έξεπλα ρξεζηψλ δηελεξγείηαη απφ ην Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο ζην link: Πιεξόηεηα Ζ πιεξφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία Πεξηερφκελα 15.1 πλνιηθή αθξίβεηα Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα είλαη πςειή, δηφηη ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη κε ηνπο αλαιπηηθνχο ειέγρνπο εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη ηπρφλ ιάζε Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα Γελ ππάξρνπλ Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα Γελ ππάξρνπλ θάικα θάιπςεο A2. Πνζνζηό ππεξθάιπςεο A3. Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό) Γελ ππάξρνπλ θάικα κέηξεζεο θάικα κε αληαπόθξηζεο θάικα επεμεξγαζίαο θάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ 9

10 16. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα Πεξηερφκελα 16.1 Δπηθαηξόηεηα Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνηλψλνληαη έλα έηνο κεηά ηελ ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο Υξνληθή αθξίβεηα Γελ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο. 17. πγθξηζηκόηεηα Πεξηερφκελα 17.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα Ζ έξεπλα θαιχπηεη ην ζχλνιν Υψξαο. Γελ πθίζηαηαη ζέκα γεσγξαθηθήο ζπγθξηζηκφηεηαο Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο) 17.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη απφ ην 1970 κε ηνπο ίδηνπο νξηζκνχο, νπφηε ππάξρεη ζπγθξηζηκφηεηα. 18. πλνρή Πεξηερφκελα 18.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή Γελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ άιιεο πεγέο ή θνξείο ηνπ ΔΛ γηα απηήλ ηελ έξεπλα πλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ Γελ ππάξρνπλ κεληαία θαη ηξηκεληαία ζηνηρεία πλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο Γελ ππάξρνπλ παξεκθεξή ζηνηρεία απφ ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο Δζσηεξηθή ζπλνρή Τπάξρεη εζσηεξηθή ζπλνρή. 19. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε Πεξηερφκελα Γελ έρεη εθηηκεζεί. 20. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ Πεξηερφκελα 20.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ρξεηαζηεί, βαζίδεηαη ζηελ εγθχθιην ηεο πνιηηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην link: Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο Γελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ έξεπλα. 10

11 21. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία Πεξηερφκελα 21.1 Σύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ Σα πξσηνγελή δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ δηνηθεηηθέο πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη, θαηφπηλ απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ηα νπνία αθνχ ζπκπιεξσζνχλ επηζηξέθνληαη ζην Σκήκα γηα επεμεξγαζία, έιεγρν θαη πηλαθνπνίεζε Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ Σα ζηνηρεία πνπ καο απνζηέιινληαη επηθπξψλνληαη κεηά απφ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο (ινγηθφο έιεγρνο, ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ θ.ι.π) Καηάξηηζε δεδνκέλσλ Σα δεδνκέλα, κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο, εηζάγνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζε εηήζηα βάζε θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (ηεθκαξηώλ ηηκώλ) Γελ εθαξκφδεηαη Πξνζαξκνγέο Γελ εθαξκφδνληαη Δπνρηθή δηόξζσζε Γελ εθαξκφδεηαη. 22. ρόιηα Πεξηερφκελα 11

Φώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS)

Φώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Φώξα: Διιάδα Ολνκαζία: Έξεπλα Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηεκηαθόο - Τερλνινγηθόο Τνκέαο) Έλαξμε Αθαδεκατθνύ Έηνπο 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα Υώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 1. Δπηθνηλσλία 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα Υώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΑΔΡΙΩΝ ΡΤΠΩΝ ΝΑΜΔΑ ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 1. Δπηθνηλσλία 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ Σκήκα Σξηκεληαίσλ, Πεξηθεξεηαθψλ θαη Γνξπθνξηθψλ Λνγαξηαζκψλ 1.3 Όλνκα ππεπζύλνπ Αλδξηάλα Γαθλή, Μηραειίδνπ νθία

Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ Σκήκα Σξηκεληαίσλ, Πεξηθεξεηαθψλ θαη Γνξπθνξηθψλ Λνγαξηαζκψλ 1.3 Όλνκα ππεπζύλνπ Αλδξηάλα Γαθλή, Μηραειίδνπ νθία Euro-SDMX δνκή κεηαδεδνκέλσλ (ESMS) Φώξα: Διιάδα Ολνκαζία: Πεξηθεξεηαθνί Λνγαξηαζκνί ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 1. Δπηθνηλσλία 2. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 3. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 4. Μνλάδα κέηξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα Φώξα: Διιάδα Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Υηνζεζηώλ 1. Δπηθνηλσλία ΕΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα κέηξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα Φώξα: Διιάδα Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Εξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ. 1. Δπηθνηλσλία ΕΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Υώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ. ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα. 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Υώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ. ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα. 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα Υώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5.

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Υώξα: Διιάδα Ολνκαζία: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Υώξα: Διιάδα Ολνκαζία: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011 Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Υώξα: Διιάδα Ολνκαζία: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Φώξα: Ολνκαζία: ΕΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 1. Επηθνηλσλία 1.1 Υπεξεζία

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Φώξα: Ολνκαζία: ΕΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 1. Επηθνηλσλία 1.1 Υπεξεζία Φώξα: Διιάδα Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Ηαηξψλ Οδνληηάηξσλ. 1. Δπηθνηλσλία ΕΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. 3832/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4334/2015 και ηην από 18/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Φώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Κόζηνπο Δξγαζίαο. ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα. Πεξηερόκελα. 1.

Φώξα: Διιάδα. Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Κόζηνπο Δξγαζίαο. ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα. Πεξηερόκελα. 1. Φώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Κόζηνπο Δξγαζίαο 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Φώξα: Ολνκαζία: ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 1. Δπηθνηλσλία 1.1 Υπεξεζία 1.

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Φώξα: Ολνκαζία: ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 1. Δπηθνηλσλία 1.1 Υπεξεζία 1. Φώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Ακπεινπξγηθώλ Καιιηεξγεηώλ Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Ακπεινπξγηθώλ Καιιηεξγεηώλ Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα Φώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Έξεπλα Ακπεινπξγηθώλ Καιιηεξγεηώλ 2015 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. Σηαηηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα Υώξα: Διιάδα Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΜΟΝΑΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 1. Δπηθνηλσλία ΕΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5.

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα Φώξα: Διιάδα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΛΟΙΜΩΓΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα κέηξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS)

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Φώξα: Διιάδα Ολνκαζία: ΓΔΗΚΣΔ ΑΜΟΗΒΖ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ-ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Γείθηεο Τηκψλ Υιηθψλ Καηαζθεπήο Νέσλ Κηηξίσλ Καηνηθηψλ. 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα

Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: Γείθηεο Τηκψλ Υιηθψλ Καηαζθεπήο Νέσλ Κηηξίσλ Καηνηθηψλ. 1. Δπηθνηλσλία Πεξηερφκελα Δληαία Μνξθή Γνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Φώξα: Διιάδα Ολνκαζία: Γείθηεο Τηκψλ Υιηθψλ Καηαζθεπήο Νέσλ Κηηξίσλ Καηνηθηψλ 1. Δπηθνηλσλία ΔΛΣΤΑΤ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υώξα: Διιάδα. Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΩΝ. ΕΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα. 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα.

Υώξα: Διιάδα. Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΩΝ. ΕΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα. 1. Επηθνηλσλία Πεξηερφκελα. Υώξα: Διιάδα Εληαία Μνξθή Δνκήο Μεηαδεδνκέλσλ (SIMS) Ολνκαζία: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΩΝ 1. Δπηθνηλσλία ΕΛΣΑΣ κεηαδεδνκέλα Πεξηερόκελα 2. Δηζαγσγή 3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ 4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε 5. Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα