Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ."

Transcript

1 1 Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. (γνωµοδότηση) Ζήτηµα : ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ, (κατέχων ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου), δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως κατέστησε αντιπροσώπους και αντικλήτους τους δύο απλούς εταίρους της ΕΠΕ, (έκαστος των οποίων είχε µερίδα συµµετοχής ύψους 49%). Μετά ταύτα η ΕΠΕ κλήθηκε να καταβάλλει ένα τεράστιο ποσόν φόρου, βεβαιωθέν ένεκα φοροδιαφυγής. Επισηµαίνεται ότι οι δυο εταίροι υπέγραψαν τον σχετικό συµβιβασµό µε τη οικεία ΟΥ, (ως εκπρόσωποι του διαχειριστού). Ερωτάται : τίθεται θέµα ποινικής ευθύνης των δυο ως άνω απλών εταίρων έναντι του ηµοσίου, σε περίπτωση καθυστέρησης ή µη καταβολής των οφειλοµένων δόσεων. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ως γνωστόν η ευθύνη, σύµφωνα µε το Ελληνικό Ποινικοδικονοµικό σύστηµα είναι υποκειµενική και όχι αντικειµενική, (ρύθµιση, η οποία συναντάται σε ορισµένες περιπτώσεις του Αστικού Κώδικα). Η

2 2 ως άνω πρόβλεψη είναι απόλυτα δογµατικά συµβατή µε την έννοια της ποινής, (και τους στόχους της, ήτοι την ειδική και γενική πρόληψη), και τις προϋποθέσεις επιβολής της, (υπαιτιότητα, καταλογισµός κλπ). 2. Συνεπώς, οποιαδήποτε ποινική ευθύνη προϋποθέτει υπαιτιότητα, (δόλο ή αµέλεια), δυνατότητα συµµόρφωσης, (ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα), και επίδειξης εναλλακτικής συµπεριφοράς. Μη συντρεχόντων των ως άνω στοιχείων δεν θεµελιούται περίπτωση ποινικής ευθύνης. Εξαιρετική, και ατυχέστατη, ρύθµιση, (αντικειµενικής ευθύνης), αποτελούσε, (στον ευρύτερο χώρο του Ποινικού ικαίου και ειδικότερα στους ειδικούς ποινικούς νόµους), ο θεσµός του αγορανοµικώς υπευθύνου. 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ως γνωστόν, η διαχείριση και η εκπροσώπηση κάθε ΕΠΕ ανήκει, σύµφωνα µε τον νόµο 3190/1955, είτε συλλογικώς στους εταίρους, (άρθρο 16), είτε ανατίθεται δια του καταστατικού ή δια αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, (άρθρο 17), σε ένα ή περισσότερους εταίρους ή µη εταίρους, (τρίτους). Κατά πάσα περίπτωση ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσµεύει πλήρως την εταιρεία. Μάλιστα, ο διαχειριστής ευθύνεται και προσωπικώς για χρέη της εταιρείας προς το ηµόσιο, χωρίς καν, µάλιστα, να είναι αναγκαία η, προς αυτόν, κοινοποίηση πράξης καταλογισµού, ούτε η επίδοση σ αυτόν ατοµικώς της σχετικής ειδοποίησης Η, (όποια, όµως, τυχόν), ποινική ευθύνη του διαχειριστού, (βλ. ενδεικτικά και σχετικά άρθρο 31 του ν. 1591/1986, περί αδικηµάτων φοροδιαφυγής, άρθρο 20 του ν. 2523/1997 περί διοικητικών και ποινικών 1 βλ. έτσι απόφαση ΕφΑθηνών 2233/86 Ελληνική ικαιοσύνη 27, σελ. 845.

3 3 κυρώσεων στη φορολογία, άρθρο 11 του ΚΟΚ για παραβάσεις σχετικές µε τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων), θεµελιώνεται µόνον υπό τον όρο συνδροµής των προαναφερθεισών, (γενικών ουσιαστικών), προϋποθέσεων. ιαφορετικά θα ήταν αδύνατη η σύνδεση ευθύνης και ποινής χωρίς την ύπαρξη προσωπικού πταίσµατος. Η λογική αυτή καταγράφεται και στο αστικό πεδίο αφού µόνον ο ασκών πραγµατική διαχείριση θεωρείται διαχειριστής και όχι εκείνος που έχει ορισθεί τυπικώς Κατά συνέπεια η αναφορά σε κείµενο νόµου, (άρθρο 25 του ν. 1882/1990), ότι οι εκάστοτε προβλεπόµενες ποινές για καθυστέρηση καταβολής βεβαιωµένων χρεών επιβάλλονται, (κατ αρχήν), στους διαχειριστές, ενέχει «αντικειµενική χροιά», η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την υποκειµενική ευθύνη εκάστου φυσικού προσώπου. 4. Η, τυχαία, συµπτωµατική ή σκόπιµη, (=αχυράνθρωπος), κατάληψη µιας θέσης στη διοίκηση ενός νοµικού προσώπου δεν ενεργοποιεί, ούτως ή άλλως, την ποινική ευθύνη, χωρίς τη συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων µιας ποινικά κολάσιµης πράξης. Η εξάρτηση δηλ. της ποινικής ευθύνης εκ, µόνης, της ιδιότητας ενός φυσικού προσώπου είναι ευθέως και απολύτως αντισυνταγµατική. Αυτό προκύπτει και, εµµέσως, εκ του γεγονότος ότι, παρά την, (όποια), «αντικειµενικοποίηση» της ποινικής ευθύνης ο νοµοθέτης δεν αφήρεσε τη σχετική αρµοδιότητα από τις εγγυήσεις της ποινικής δίκης. Το ποινικό δικαστήριο δηλ. αποφαίνεται για την τυχόν ευθύνη και όχι η διοικητική εξουσία. ιαφορετικά θα ίσχυε το σύστηµα της επιβολής διοικητικών ποινών εκ προβλεποµένου πίνακος, αναλόγως µε την προϋφισταµένη διοικητική αξιολόγηση. 5. Η ως άνω θέση ενισχύεται και από το γεγονός ότι, (σύµφωνα και µε τον Εµπορικό Νόµο, άρθρο 685), «διώκονται και τιµωρούνται ως 2 βλ. απόφαση ΑΠ 1562/99, ΝοΒ 2000, σελ. 340.

4 4 δόλιοι χρεωκόποι διαχειρισταί της ΕΠΕ όταν δώσουν αφορµήν να πτωχεύση από δόλο τους ή από δόλιες πράξεις τους». 3 Αναζητείται δηλ. και συνδέεται αµέσως η υποκειµενική υπαιτιότητα, (=δόλος), µε την επιβολή ποινής και δεν αρκεί µόνη η ιδιότητα του διαχειριστού. 6. Ως προσωρινό συµπέρασµα αναδύεται το εξής : ο εκάστοτε διαχειριστής της ΕΠΕ είναι ποινικά υπόλογος έναντι του νόµου ακόµη και για «πράξεις», (όχι φυσικά µε τη στενή έννοια του όρου του Ποινικού κώδικα), του νοµικού προσώπου, (ειδικά, µάλιστα, έχουσες σχέση µε φορολογικές παραβάσεις 4 ), πάντοτε, όµως, υπό το καθεστώς των ατοµικών εγγυήσεων κάθε κατηγορουµένου. 7. Στην προκειµένη περίπτωση διαχειριστής παραµένει ο. Υποστηρίζεται, βάσιµα 5 ότι γενική υποκατάσταση στη διαχείριση µε διορισµού διαχειριστού δια πληρεξουσίου εγγράφου, από τον νοµίµως εκλεγέντα διαχειριστή, δεν είναι νόµιµη. 8. Για τον λόγο αυτό η απόφαση του ΠολΠρωτΑθηνών 1271/ δέχθηκε ότι είναι άκυρη η διάταξη του καταστατικού σύµφωνα µε την 3 βλ. έτσι απόφαση ΑΠ 293/1984, Τµ. Α, ελτίον ΑΕ 1585/ και ΑΠ 623/1982 ΝοΒ 1982, σελ βλ. σχετικά Ε. Αλεξανδρίδου «ίκαιο Εµπορικών Εταιρειών» κεφαλαιουχικές εταιρείες, τεύχος β, έκδοση β, εκδόσεις Σάκκουλα, 2000 σελ. 286, µε ειδικότερη αναφορά στο άρθρο 115 παραγρ. 2 του ν. 2238/94 και τη σύµφωνη γνώµη της Α. Σινανιώτου Μαρουδή «Εµπορικό ίκαιο 2, εµπορικές εταιρείες», εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 2004, σελ βλ. Ε. Λεβαντή «Περί Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης», εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 186 επόµ. και Γ. Μιχαλόπουλου, Γ. Σωτηρόπουλου «Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης», τόµος 2 ος, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, 2001, σελ Επιθεώρηση Εµπορικού ικαίου 1977, σελ. 80.

5 5 οποία η εκλογή διαχειριστού ανατίθεται σε άλλον διαχειριστή και ότι η ως άνω υποκατάσταση ως γενική αποτελεί εκλογή νέου διαχειριστού. 9. Αντιθέτως, επιτρέπεται η υποκατάσταση στη διαχείριση και εκπροσώπηση για µεµονωµένες και συγκεκριµένες πράξεις 7, οπότε «δεν πρόκειται περί οργανικής εκπροσωπήσεως της εταιρείας αλλά περί απλού πληρεξουσίου» 8. Άλλωστε κάτι ανάλογο θα προσέκρουε τόσο στις διατάξεις περί εντολής όσο και στις διατάξεις περί δηµοσιότητας, (το σχετικό πληρεξούσιο δεν δηµοσιοποιείται, δεν δηµοσιεύεται). 10. Στο συνταχθέν υπ αριθµ. 9./2005 πληρεξούσιο ρητά προβλέπεται ότι ο διαχειριστής. «διορίζει και αποκαθιστά ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους. στους οποίους δίνει τις εξής εντολές και πληρεξουσιότητες όπως αντί γι αυτόν και για λογαριασµό του, µε την παραπάνω ιδιότητα του ως διαχειριστού της εταιρείας». 11. Συνεπώς, δια του ως άνω πληρεξουσίου, δεν υπήρξε ανάθεση, εκχώρηση ή µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, παρά τη γενική περιγραφή καθηκόντων, η οποία ακολουθεί. Για λειτουργικούς λόγους συντάχθηκε το πληρεξούσιο και όχι προς υποκατάσταση ή αντικατάσταση του διαχειριστού. Άλλωστε στην περιγραφή του σκοπού προσδιορίζεται τόσο η ειδικότητα του πληρεξουσίου όσο και η λειτουργική αρµοδιότητα των εταίρων ως πληρεξουσίων και αντικλήτων του διαχειριστού. Οι εταίροι δεν κατέστησαν καταστατικό όργανο του νοµικού προσώπου, (µε ότι θα συνεπαγόταν αυτό), δεν εκφράζουν τη βούληση της εταιρείας αλλά 7 βλ. σχετικά Βούλευµα ΑΠ 1829/1997, Ποινικά Χρονικά 1998, σελ. 612, Κ. Λυµπερόπουλου «Η νοµική θέση των διαχειριστών της ΕΠΕ», «Ενθύµηµα Α. Αργυριάδη», (Τιµητικός Τόµος), εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1996, σελ. 557 και Μ. Μουµούρη «Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης», β έκδοση 1960, σελ βλ. έτσι Ε. Λεβαντής ό.π.

6 6 ενεργούν ως απλοί αντιπρόσωποι, εκτελώντας ότι αποφάσισε ο διαχειριστής. 9 Μάλιστα, έχει κριθεί 10 ότι ακόµη και αν οι εταίροι είχαν την ιδιότητα του αναπληρωτού διαχειριστού δεν θα υπείχαν ποινική ευθύνη, (πολλώ δε µάλλον του απλού αντιπροσώπου). 12. Αλλά και θεωρουµένη ως βάσιµη, (στα πλαίσια υπόθεσης εργασίας), η πλήρης εκχώρηση των αρµοδιοτήτων του. προς τους λοιπούς εταίρους, είναι αδύνατη η µεταβίβαση ή η θέσπιση εξ ιδιωτικής βουλήσεως ποινικής ευθύνης. Η τελευταία συναρτάται µε συγκεκριµένες ενέργειες του προσώπου και δεν αποτελεί αντικείµενο «σύµβασης». 13. Και πάλι, όµως, ας γίνει δεκτό ότι οι ειδικοί πληρεξούσιοι απέκτησαν την ιδιότητα του διαχειριστού εκ µεταβιβάσεως. Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του ν. 3190/1955 µια σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων της καλής και χρηστής διοίκησης και της διαχειριστικής εξουσίας, (µεταξύ των οποίων διαλαµβάνεται η σύνταξη ψευδούς ισολογισµού και η, κατόπιν αυτού, διανοµή κερδών, κλπ), τιµωρούνται δια του «λευκού ποινικού νόµου» του άρθρου 458 του ΠΚ, (σε βαθµό πταίσµατος, δια της καταβολής προστίµου, τουλάχιστον 59 ευρώ). 14. Πλην αυτής της γενικής διάταξης δεν συντρέχει κάποιος ειδικότερος κίνδυνος έκθεσης σε ποινική δίωξη από την εκτέλεση των διαχειριστικών καθηκόντων. 15. Σύµφωνα, όµως, µε τη διάταξη του άρθρου 25 του νόµου 1882/1990, η οποία αφορά τους ποινικώς υπολόγους των νοµικών προσώπων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής βεβαιωµένων χρεών προς το ηµόσιο, (όπως και στην περίπτωση του υπό κρίση συµβιβασµού), υπεύθυνοι είναι οι διαχειριστές «και όταν ελλείπουν, σελ βλ. έτσι απόφαση ΑΠ 760/1998 Επιθεώρηση Εµπορικού ικαίου 1999, 10 βλ. απόφαση ΑΠ 71/2002, Ποινικά Χρονικά 2002, σελ. 826.

7 7 αδιάφορα από το λόγο ελλείψεως τους ή απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της εταιρίας ο κάθε εταίρος, σωρευτικά ή µη». 16. Πρώτη παρατήρηση : ο εκ των προτέρων προσδιορισµός του ποινικώς υπευθύνου, χωρίς καµία διάκριση αν το φερόµενο ως υπαίτιο πρόσωπο έδρασε-έπραξε, (έγκληµα είναι κάθε άδικη πράξη και καταλογιστή, τιµωρουµένη από τον νόµο. Άρα πρωταρχικό στοιχείο του εγκλήµατος είναι η συνειδητή πράξη), έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το θεσµικό πλαίσιο και τις αρχές του, ισχύοντος, Ποινικού ικαίου. Αυτό αναγνωρίζεται, εµµέσως, και από το άρθρο 20 του ν. 2523/1997, στο οποίο καταγράφονται οι αυτουργοί και οι συνεργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής στα νοµικά πρόσωπα. Ειδικότερα αναφέρεται ότι στην περίπτωση των ΑΕ θεωρούνται ως υπεύθυνοι «οι διευθύνοντες σύµβουλοι.. οι.. οι.. τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιρειών αυτών εφόσον ασκούσαν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα παραπάνω καθήκοντα». Απαιτείται δηλ., και ορθά, πραγµατική εξουσία διαχείρισης, η οποία συνδέεται µε πράξεις και δεν αρκεί η ιδιότητα ενός προσώπου. 17. εύτερη παρατήρηση : αυτή η µετακύλιση της ποινικής ευθύνης, (τι σηµαίνει «ελλείπει» ή «απουσιάζει»; Απουσιάζοντος του δράστη συλλαµβάνονται ή τιµωρούνται οι οικείοι του; Και τι σηµαίνει «από την έδρα της εταιρείας»; Ότι δηλ. η απουσία του διαχειριστού εκτός έδρας για επαγγελµατικούς λόγους θεµελιώνει ποινική ευθύνη των απλών εταίρων;), είναι απολύτως αντισυνταγµατική και πλήρως αντίθετη µε τη Σύµβαση Ανθρωπίνων ικαιωµάτων της Ρώµης. Μετά ταύτα κάθε διαχειριστής έχει έννοµο, (κυριολεκτικά), συµφέρον να απουσιάζει, (προσχηµατικά ή όχι αδιάφορο), από την έδρα της εταιρείας.

8 8 18. Σχετικά µε την ως άνω ρύθµιση ο Κ. Καλλιντέρης, 11 εκφράζει τη διαφωνία του, (επικαλούµενος και την υπ αριθµ. 741/1993 γνωµοδότηση του ΝΣΚ), και σηµειώνει ότι η διατύπωση «απουσιάζουν» χρησιµοποιείται για τις περιπτώσεις όπου είναι αδύνατο να εξευρεθεί η διεύθυνση τους ή οι ίδιοι προσωπικά, ενώ η έκφραση «ελλείπουν» αναφέρεται στις περιπτώσεις µη διορισµού διαχειριστών από το καταστατικό, παραίτησης, φυσικού θανάτου, απώλειας δικαιοπρακτικής ικανότητας κλπ. Και καταλήγει «η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος απλού εταίρου πριν αναζητηθεί ο διαχειριστής της εταιρείας δε θα είναι νόµιµη, γιατί δεν αφήνεται τέτοιο δικαίωµα επιλογής στην Εισαγγελική αρχή», (κατ αναλογίαν προς το περιεχόµενο της ενστάσεως διζήσεως;). 19. Η παραπάνω θέση, όµως, παραβλέπει αφενός µεν την εµπειρική πραγµατικότητα, (η εισαγγελία θα κινηθεί άµεσα κατά των εταίρων, µε το πρόσχηµα ότι η αναζήτηση απέβη άκαρπη. Αρκεί µια αλλαγή διεύθυνσης του διαχειριστού και ο χαρακτηρισµός του ως αγνώστου διαµονής.), αφετέρου δε τα σοβαρότατα δογµατικά προβλήµατα, (από ποινικής απόψεως), τα οποία δηµιουργεί η σχετική ρύθµιση. 20. Η, ερειδόµενη σε εισπρακτική λογική, 12 ως άνω απαράδεκτη ρύθµιση εισάγεται, όµως, προς εκδίκαση στα ποινικά δικαστήρια. Συνεπώς πρέπει να αποδειχθεί ότι ο εταίρος είχε τη δυνατότητα να καταβάλει τις αναλογούσες δόσεις και ότι δεν το έπραξε εκ δόλου, «Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα για Φορολογικές Παραβάσεις και Χρέη προς το ηµόσιο», περιοδικό Λογιστής, 1999, σελ ως µοχλό πίεσης του πολίτη για την εξόφληση των οφειλών και όχι ως δίκαιο µε την ακραιφνή του όρου έννοια, θεωρεί ο εισαγγελεύς Ι. Ντογιάκος το ισχύον «ποινικό φορολογικό δίκαιο», Ποινική ικαιοσύνη 2003, σελ

9 9 (προς τον σκοπό εταιρικής ή προσωπικής ενθυλάκωσης του ποσού). Ζητήµατα όχι, πάντοτε, ευχερώς αποδείξιµα σύµφωνα µε το γράµµα του νόµου. 21. Και αν γίνει δεκτή ως νόµιµη η ως άνω ρύθµιση ο εταίρος µη διαχειριστής ευθύνεται και προσωπικώς για τα χρέη της ΕΠΕ, κατ αναλογίαν µε την ευθύνη του διαχειριστού; Η ποινική ευθύνη δηλ. οδηγεί στη θέσπιση παράλληλης αστικής; Προφανώς όχι. ιαφορετικά αναιρείται και ακυρώνεται και η ratio legis του θεσµού της ΕΠΕ. Με δεδοµένο δε ότι ο διαχειριστής συνεχίζει να ευθύνεται και προσωπικώς για τα χρέη της ΕΠΕ προς το ηµόσιο, άλλο πρόσωπο θα φέρει την ποινική και άλλο πρόσωπο την αστική ευθύνη; Και εξ αυτής της οπτικής προκύπτει το απαράδεκτο της παραπάνω ρύθµισης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1. Οι εταίροι δεν κατέστησαν δια του επίδικου πληρεξουσίου διαχειριστές. ιαχειριστής παραµένει ο. Εξ αυτού έπεται ότι τον ίδιο βαρύνουν οι όποιες ποινικές ευθύνες. 2. Σε περίπτωση καταβολής των δόσεων, όπως αυτές προέκυψαν δια του συµβιβασµού, δεν ενεργοποιείται η ποινική δίωξη σε βάρος τους, (άρθρο 25 του ν. 1882/1955) και τελικά, υπό τον όρον της συνέπειας, (έγκαιρης ολοσχερούς εξόφλησης), εξαλείφεται το αξιόποινο. 13 βλ. σχετικά µε την αναγκαιότητα της πρόθεσης Ν. και Χ. Τότση «Η φορολογία των ΕΠΕ», εκδόσεις Πάµισος 1980, σελ. 268 επόµ. 14 βλ. γενικότερα, Θ. Παπακυριάκου για «Το σύστηµα καταστολής της φοροδιαφυγής στην ελληνική έννοµη τάξη», Ποινική ικαιοσύνη 2003, σελ

10 10 3. Είναι, όµως, σχεδόν βέβαιον, (και ως εκ του, πληµµελούς, τρόπου λειτουργίας των θεσµών στη χώρα µας), ότι σε περίπτωση καθυστέρησης οι αρµόδιες αρχές δεν θα αρκεστούν σε αναζήτηση του. και θα αναζητήσουν και τους εταίρους, (αν όχι µόνον αυτούς). 4. Οι προϋποθέσεις απόδοσης της ιδιότητας του κατηγορουµένου, οι εγγυήσεις της ποινικής δίκης και οι όροι κήρυξης ενοχής και επιβολής ποινής, (γνώση, δυνατότητα, υπαιτιότητα), ισχύουν στο ακέραιο. 15 Αυτό αναγνωρίζεται και στην παραγρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2523/1997, όπου ρητά σηµειώνεται ότι «οι ανωτέρω αυτουργοί τιµωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος είχαν την ιδιότητα αυτή, (δηλ. του διαχειριστού), και εφόσον γνώριζαν ή από την ιδιότητα τους και εν όψει των συγκεκριµένων περιστάσεων γίνεται φανερό ότι γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, µε τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι των αδικηµάτων του παρόντος». Mutatis mutandis τα αυτά ισχύουν και στην υπό κρίση περίπτωση. 5. Ουσιαστικά δηλ. για τη θεµελίωση ποινικής ευθύνης δεν αρκεί η ιδιότητα του διαχειριστή ή του εταίρου, (κατ επέκταση της ποινικής ευθύνης), αλλά απαιτείται γνώση, (καταλογισµός και πρόθεση), και δυνατότητα καταβολής. Όπως επισηµαίνει και ο Γ. Νούσκαλης, 16 τον νόµο τον ενδιαφέρει να τιµωρηθεί ένα πρόσωπο, το οποίο πράγµατι φέρει προσωπική ενοχή και όχι αντικειµενική ποινική ευθύνη για τη µη καταβολή του χρέους. 15 βλ. σχετικά και Γ. Γιαννόπουλου «Σκέψεις τινές για µη καταβολή χρεών προς το ηµόσιο», Ποινικά Χρονικά 1999, σελ σε παρατηρήσεις του στην απόφαση του ΑΠ 71/2002, Ποινική ικαιοσύνη 2003, σελ

11 11 6. Στο αυτό συµπέρασµα καταλήγει και η Ε. Ληµνιούδη, 17 η οποία επισηµαίνει ότι µε τον ν. 2523/1997 καθιερώνεται µαχητό, (και όχι αµάχητο, ήτοι αντικειµενικό), τεκµήριο δόλου. Πανηγυρικά επισηµαίνει το αυτονόητο, (ότι δηλ. δεν συντρέχει περίπτωση αντικειµενικής ευθύνης στην υπό κρίση περίπτωση), τόσο ο εισαγγελεύς Π. Μπρακουµάτσος, 18 ο οποίος παραθέτει τις προϋποθέσεις κήρυξης ενοχής και επιβολής ποινής όσο και ο Κ. Τριανταφυλλόπουλος. 19 Τέλος, στο αυτό καταλήγει και ο Λ. Μαργαρίτης σε σχετική γνωµοδότηση του Νοµολογιακή επισφράγιση της θέσης αυτής, (ότι δηλ. η ποινική ευθύνη κάθε προσαγοµένου κατηγορουµένου ενώπιον ποινικού δικαστηρίου αδιαφόρως της ειδικότερης κατηγορίας του αδικήµατοςτυγχάνει των αυτών εγγυήσεων και προϋποθέσεων), αποτελούν : α. τα βουλεύµατα της Ολοµελείας του ΑΠ 643 και 644, 21 τα οποία αναφέρονται στην αναγκαιότητα στοιχειοθέτησης της αντικειµενικής και υποκειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων φοροδιαφυγής. β. η απόφαση του ΑΠ 784/1996, 22 η οποία αναίρεσε απόφαση δικαστηρίου ουσίας, το οποίο είχε καταδικάσει αντιπρόεδρο νοµικού 17 σε παρατηρήσεις της στην απόφαση του ΜονΠληµΑθηνών 8995/1999, Ποινική ικαιοσύνη 2003, σελ «Η ποινική ευθύνη των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων», Ποινική ικαιοσύνη 2000, σελ «Τα αδικήµατα των φορολογικών παραβάσεων και η δικαστηριακή τους αντιµετώπιση», ΝοΒ 1988, σελ Ποινική ικαιοσύνη 2002, σελ ΝοΒ 1988 σελ. 793 και 795 αντίστοιχα.

12 12 προσώπου για φοροδιαφυγή, διότι δεν διευκρινίστηκε στην αναιρεθείσα απόφαση αν ο καταδικασθείς είχε τη δυνατότητα να διευθύνει την εταιρεία. γ. η απόφαση του ΤριµΕφετΘεσσαλονίκης 273/2000, 23 η οποία αθώωσε τον κατηγορούµενο λόγω της οικονοµικής του αδυναµίας να υπάρξει συνεπής µε την καταβολή των οφειλοµένων χρεών. δ. η απόφαση του ΑΠ 844/ η οποία αναίρεσε την απόφαση του δικαστηρίου ουσίας επειδή δεν διευκρινιζόταν αν ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, (η υπόθεση αφορούσε παραβίαση του ν. 1650/1986, περί προστασίας του περιβάλλοντος), τέλεσε την πράξη, για την οποία καταδικάστηκε, από δόλο ή από αµέλεια. Σύµφωνα µε το άρθρο 28, παραγρ. 2 του ως άνω νόµου η ευθύνη για τις ΕΠΕ βαρύνει τους διαχειριστές. ε. η απόφαση του ΑΠ 1180/2005, 25 σύµφωνα µε την οποία, (η υπόθεση αφορούσε νόµιµο εκπρόσωπο ΑΕ), αφενός µεν η πτώχευση του οφειλέτου ασκεί έννοµη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του υποχρέου αφετέρου δε η σιωπηρή απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισµού έχει ως συνέπεια η απόφαση να στερείται ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 8. Στο σηµείο υπεισέρχονται µια σειρά άλλων θεµάτων, (ακροθιγώς θιγέντων), αν δηλ. ο εταίρος για χρέη της ΕΠΕ προς το ηµόσιο υπέχει αστική ευθύνη για αυτά, και αν ναι ίση ή πέραν της µερίδας συµµετοχής του; Και αυτό επισηµαίνεται διότι από την πιθανή σύµπλεξη µεταξύ αστικής και ποινικής ευθύνης θα προκύψει αν η Ποινικά Χρονικά 1997, σελ Πράξη και Λόγος του Ποινικού δικαίου, 2001, σελ Αρµενόπουλος 2002, σελ. 930, µε σύµφωνες παρατηρήσεις Α. Ζαχαριάδη. 25 Πράξη και Λόγος του Ποινικού ικαίου 2005, σελ. 273.

13 13 ατοµική περιουσία του εταίρου είναι εκτεθειµένη σε εταιρική διακινδύνευση, πράγµα το οποίο θα είχε ως συνέπεια να θεωρηθεί υφισταµένη η δυνατότητα καταβολής. 9. Ως εκ τούτου αν ήθελε θεωρηθεί ότι η προσωπική περιουσία παντός εταίρου της ΕΠΕ είναι υπέγγυα για εταιρικά χρέη προς το ηµόσιο, τότε ο, (διαθέτων περιουσία), εταίρος δεν µπορεί να προβάλλει τον ισχυρισµό της αδυναµίας καταβολής, ο οποίος θα οδηγούσε σε άρση της ποινικής του ευθύνης. Θα ευθύνεται δηλ. µε το σύνολο της ατοµικής του περιουσίας και θα µπορεί ευσχήµως να προβάλλει στο ποινικό δικαστήριο την αδυναµία καταβολής µόνον µετά την πλήρη εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. 10. Στην καθ ηµέραν δικαστηριακή πρακτική η αντίληψη των κρινόντων, συχνότατα, συνιστά προέκταση στενών κρατικιστικών, εισπρακτικών αντιλήψεων, (αν δεν ταυτίζεται µε αυτές), οπότε η προβολή αναλόγων βάσιµων µεν αλλά θεωρουµένων, (εν πολλοίς), ως θεωρητικών ζητηµάτων δεν θα τύχει αναλόγου ευδοκίµησης. Συνεπώς ο κίνδυνος σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής των δόσεων είναι προ των θυρών για τους εταίρους, µε δεδοµένο ότι κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρικών µεριδίων, και ως τούτου ο εν τοις πράγµασι διαχειριστής. µπορεί να θεωρηθεί ως ανδρείκελο και ο διορισµός του ως τέχνασµα αποφυγής ευθυνών των εταίρων. 11. Το ύψος δηλ. του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο κατέχουν οι εταίροι, σε συνδυασµό µε το ποσοστό του διαχειριστού και το γεγονός ότι συνυπέγραψαν τον συµβιβασµό, οδηγεί στη σκέψη, (δικαστήρια ουσίας γαρ τα ποινικά δικαστήρια), ότι ασκούν πραγµατικό έλεγχο στις εταιρικές υποθέσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η υπ αριθµ. 191/1991 Γνωµάτευση της Ολοµέλειας του ΝΣΚ, η οποία επισηµαίνει τις ποινικές ευθύνες του διαχειριστού της ΕΠΕ, (για χρέη του νοµικού προσώπου προς το ηµόσιο), υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό

14 14 πρόσωπο είχε την ιδιότητα του διαχειριστού και ασκούσε τη διαχείριση της ΕΠΕ. Εµµέσως, πλην σαφώς, δηλ. απαιτείται πραγµατική άσκηση διαχείρισης. Στην υπό κρίση περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί ότι την πραγµατική διαχείριση ασκούσαν οι δυο εταίροι. 12. Εν κατακλείδι, η καθυστέρηση καταβολής πέραν των τεσσάρων µηνών, επισύρει ποινή φυλάκισης µέχρι πέντε έτη, µε ελάχιστο όριο ποινής το ένα έτος, αν η, συνολική, (και όχι της εκάστοτε δόσης), οφειλή υπερβαίνει το ποσόν των ευρώ. Η πράξη µπορεί, (τονίζεται το δυνητικόν του πράγµατος, αν και µάλλον συµβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων), να κριθεί ατιµώρητη εάν, το ποσό που οφείλεται, εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό. 13. Η παραγραφή είναι πενταετής, (πληµµεληµατικής φύσης το αδίκηµα), αλλά η έναρξη της τοποθετείται όχι στην ηµεροµηνία τέλεσης αλλά στον χρόνο παραγραφής του οφειλοµένου χρέους, (ανάλογα µε τη φύση του τελευταίου). Η υποβολή, όµως, αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 14. Συνεπώς, ο πρακτικός κίνδυνος ποινικής εµπλοκής, (και καταδίκης), είναι προ των πυλών για τους δυο εταίρους, αν δεν υπάρξουν συνεπείς στη ρύθµιση του συµβιβασµού. 4. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. νόµος 3190/ άρθρα 70 και 74 του ν. 2238/1994, ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκαν την άρθρο 115 του ν. 2238/1994, ΚΦΕ, όπως ισχύει από νόµος 1882/1990

15 15 5. νόµος 2523/1997, γνωστός ως «Φορολογικό Ποινολόγιο» 6. νόµος 2741/1999 άρθρο 5 7. νόµος 26/96/1999 άρθρο νόµος 703/1977 άρθρο νόµος 820/1978 άρθρο νόµος 1591/1986 άρθρο 31 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ Ι ΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία

Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία Η Ποινική ευθύνη του επιβλέποντος µηχανικού για ανθρωποκτονία και σωµατική βλάβη εξ αµελείας κατά την ελληνική νοµοθεσία υπό Χρίστου Χ. Μυλωνόπουλου Καθηγητή Ποινικού ικαίου Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Η δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα