Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ιαφηµιστικής Παραγγελίας»), εφαρµόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας (Ε.Α..Π.) την οποία έχει αποδεχθεί η Thinkdigital και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών και ενιαίο µε αυτές σύνολο: 1. Ορισµοί: 1.1 Αd Server: Νοείται η απαιτούµενη τεχνολογική υποδοµή (Hardware Software) για τον προγραµµατισµό, την µετάδοση και την καταµέτρηση των ιαφηµιστικών Καµπανιών στο Internet, είτε κατηγορίας Μέσου (1st Party), είτε κατηγορίας Πελάτη (3rd Party). 1.2 ιαφηµιζόµενος: Νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος µέσω του ιαφηµιστή, αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών του µηνυµάτων στα Media. Σε περίπτωση που ο διαφηµιζόµενος αναθέσει στην Thinkdigital απευθείας την παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών, υπογράφοντας και το σχετικό Έντυπο ιαφηµιστικής Παραγγελίας, τότε για τους σκοπούς της παρούσας θα ονοµάζεται ιαφηµιστής. 1.3 ιαφηµιστής: Νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, όπως ενδεικτικά MEDIA SHOPS/AGENTS, ιαφηµιστικές Εταιρείες και το οποίο, δυνάµει εντολής από τον πελάτη του (διαφηµιζόµενο), αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών του µηνυµάτων στα Media. 1.4 ιαφηµιστική Εκστρατεία Καµπάνια: Νοείται η φιλοξενία και προβολή των εκάστοτε διαφηµιστικών µηνυµάτων των ιαφηµιζοµένων, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, στα Μέσα και για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο Έντυπο κάθε παραγγελίας. 1.5 ιαφηµιστικό Μήνυµα: Νοείται το προϊόν / υπηρεσία µαζί µε το ιαφηµιστικό υλικό και το οποίο καταχωρείται, µεταδίδεται, προβάλλεται και φιλοξενείται στα Μέσα. 1.6 ιαφηµιστικό Υλικό: Νοούνται τα γραφικά, το περιεχόµενο, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες κτλ που συνθέτουν τα διαφηµιστικά µηνύµατα των ιαφηµιζοµένων και ορίζονται στο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. 1.7 ιαφηµιστικές Υπηρεσίες: Νοείται η καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών του µηνυµάτων στα Media µε τη µεσολάβηση της Thinkdigital. 1.8 Εντολέας: Νοείται ο ιαφηµιστής ή ο ιαφηµιζόµενος (στην περίπτωση που η Ε.Α..Π υπογράφεται απευθείας από το ιαφηµιζόµενο) που υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. 1.9 Μέσο: Νοείται ο ικτυακός τόπος στον οποίο θα καταχωρούνται, µεταδίδονται, προβάλλονται και φιλοξενούνται τα διαφηµιστικά µηνύµατα των ιαφηµιζοµένων, δυνάµει των Ε.Α..Π Πελάτης (τελικός): Νοείται ο πελάτης του ιαφηµιστή, δηλαδή ο ιαφηµιζόµενος, 1.11 Πελάτης προς τιµολόγηση: Νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αναλαµβάνει καθ υπόδειξη του Εντολέα να τιµολογηθεί και να καταβάλει στην Εταιρεία το συµφωνηθέν στο εκάστοτε Ε.Α..Π. κόστος των υπηρεσιών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πελάτης προς τιµολόγηση είναι ο διαφηµιζόµενος Συνεργάτες: νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία συνεργάζονται οι συµβαλλόµενοι στο παρόν και στα ΕΑ Π, για τους σκοπούς της παρούσης, ή που ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε τους εδώ συµβαλλόµενους. 2. Όροι και προϋποθέσεις καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφηµιστικών µηνυµάτων. 2.1 Η Thinkdigital ρητά δεσµεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει προσηκόντως και ακριβοχρόνως τις υπηρεσίες καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφηµιστικών µηνυµάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε διαφηµιστικής εκστρατείας, όπως αυτές περιγράφονται στην Ε.Α..Π. Αν για λόγους που οφείλονται σε αδυναµία της Thinkdigital ή των Μέσων, κάποια ή και όλα τα διαφηµιστικά µηνύµατα δε καταχωρηθούν, µεταδοθούν, προβληθούν ή φιλοξενηθούν στους συµφωνηθέντες

2 βάση Ε.Α..Π δικτυακούς τόπους, τότε ή Thinkdigital θα προσφέρει στον Εντολέα εναλλακτική ηµεροµηνία καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας αυτών και σε περίπτωση που ο Εντολέας δε δεχτεί την εναλλακτική πρόταση, τότε η Thinkdigital οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία του Εντολέα ως προς το συγκεκριµένο διαφηµιστικό µήνυµα και να επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αµοιβή που έχει λάβει για τη φιλοξενία και προβολή του συγκεκριµένου αυτού διαφηµιστικού µηνύµατος. 2.2 O ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυµεί να ακυρώσει τη ιαφηµιστική Παραγγελία πριν την έναρξή της διαφηµιστικής καµπάνιας, οφείλει να ενηµερώσει την Thinkdigital εγγράφως, τουλάχιστον 2 εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συµφωνηθείσα στην Ε.Α..Π ηµεροµηνία έναρξης της συγκεκριµένης καµπάνιας. Σε περίπτωση αποτυχίας του ιαφηµιστή ή του ιαφηµιζόµενου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δυνάµει του παρόντος άρθρου, φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή αποζηµίωσης προς την Thinkdigital, που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των µέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυµίας ακύρωσης, των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Ο ιαφηµιστής / ιαφηµιζόµενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιµοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.3 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυµεί να ακυρώσει το σύνολο ή µέρος της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαφηµιστική καµπάνια, οφείλει να το κοινοποιήσει αµέσως εγγράφως στην Thinkdigital και φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την καταβολή αποζηµίωσης προς την Thinkdigital που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των µέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυµίας ακύρωσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Ο ιαφηµιστής / ιαφηµιζόµενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιµοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.4 Η Thinkdigital δηλώνει δια της παρούσας και καθιστά εις γνώση του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου ότι απαιτείται τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα προκειµένου η Thinkdigital να σταµατήσει την καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία οποιασδήποτε διαφηµιστικής καµπάνιας στα Μέσα και κατά συνέπεια, βάσει των διατάξεων της παρούσας, ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος υποχρεούται να αποζηµιώσει την Thinkdigital µέχρι και την ηµέρα που η καµπάνια θα σταµατήσει και όχι µέχρι και την ηµέρα της έγγραφης κοινοποίησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 2.5 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυµεί οποτεδήποτε κατά τη συµφωνηθείσα στο Έ.Α..Π. χρονική διάρκεια της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, να αλλάξει το σύνολο ή µέρος της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, οφείλει να το κοινοποιήσει αµέσως και εγγράφως στην Thinkdigital και να ζητήσει να του αποσταλεί νέο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας από τη Thinkdigital, το οποίο θα περιέχει τους νέους όρους και τις αλλαγές της συγκεκριµένης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ρητά συµφωνείται από τα µέρη ότι η Thinkdigital θα πραγµατοποιήσει τις αλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εφικτές από το ΜΕΣΟ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη των νέων όρων και αλλαγών της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, όπως αυτοί θα ορίζονται στο νέο Ε.Α..Π. που θα αποσταλεί µε Fax στη Thinkdigital υπογεγραµµένο από τον Εντολέα. 2.6 Ρητά συµφωνείται ότι, εκτός και αν άλλως έχει συµφωνηθεί στα εκάστοτε έντυπα διαφηµιστικής παραγγελίας µεταξύ της Thinkdigital και του ιαφηµιστή, η θέσεις των διαφηµιστικών µηνυµάτων στα Media, θα καθορίζονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. 2.7 Εάν ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος επιθυµεί να ζητήσει αλλαγή της θέσης των ιαφηµιστικών µηνυµάτων, πρέπει να ενηµερώσει προηγουµένως την Thinkdigital µε γραπτή προειδοποίηση, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη της διαφηµιστικής καµπάνιας. Τυχόν παράλειψη προειδοποίησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα σηµαίνει ότι επικρατούν οι θέσεις που ορίζονται στην Ε.Α..Π. Κάθε ζητούµενη αλλαγή στην τοποθέτηση των διαφηµιστικών µηνυµάτων, θα πρέπει να αποφασίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital, µε την επιφύλαξη ύπαρξης διαθεσιµότητας.

3 3. ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Thinkdigital 3.1 Η Thinkdigital οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα, διακοπές, λάθη η καταχώρηση, µετάδοση, προβολήκαι φιλοξενία των διαφηµιστικών µηνυµάτων του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου στο Μέσο. 3.2 Η Thinkdigital οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο προκειµένου να απαιτήσει από τα Μέσα να συµµορφώνονται τόσο µε τους παρόντες Γενικούς Όρους όσο και µε τους ειδικότερους όρους των εκάστοτε Ε.Α..Π. 3.3 Η Thinkdigital έχει δικαίωµα να αποκλείσει το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο από τις Υπηρεσίες που περιγράφονται στο Ε.Α..Π., σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος δε συµµορφώνεται µε τους παρόντες όρους, τους ειδικούς όρους των Ε.Α..Π. και ειδικότερα µε τις απαιτήσεις του όρου 4 κατωτέρω, αλλά και µε την πολιτική διαφηµίσεων των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς. 3.4 Η Thinkdigital δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται τα διαφηµιστικά µηνύµατα του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου σε περίπτωση που αυτά προβάλουν, διαφηµίζουν, ενισχύουν την παιδική πορνογραφία, τη διαδικτυακή πειρατεία, ή παράνοµες εν γένει δραστηριότητες. 3.5 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος παραχωρεί στην Thinkdigital στα Media και στους συνεργάτες αυτών µε την υπογραφή του Εντύπου Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, µια µη αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης (license) παγκοσµίως των διαφηµιστικών µηνυµάτων συµπεριλαµβάνων και των δηµιουργικών υλικών των ιαφηµιστικών Μηνυµάτων (περιεχόµενο, κείµενα, φωτογραφίες, γραφικά, σήµατα, και χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά των διαφηµιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στα διαφηµιστικά µηνύµατα), µε σκοπό την καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία αυτών στα Μέσα που συµφωνούνται µεταξύ της Thinkdigital και των Εντολέων στα Ε.Α..Π. 3.6 Σε καµία περίπτωση δεν απαγορεύεται ρητά ή σιωπηρά στην ΤhinkDigital, να µεσολαβεί στην καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία, στα ίδια Μέσα και άλλων διαφηµιστικών µηνυµάτων ανταγωνιστικών µε τα προϊόντα/ υπηρεσίες που του ιαφηµιζόµενου, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συµφωνία στο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. Επιπλέον οι ιαφηµιζόµενοι αποδέχονται ότι τα Media έχουν κάθε δικαίωµα να καταχωρούν, µεταδίδουν, προβάλλουν και φιλοξενούν διαφηµιστικά µηνύµατα ανταγωνιστικά µε τα διαφηµιστικά µηνύµατα των ιαφηµιζοµένων. 4. Υποχρεώσεις ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου 4.1 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην Thinkdigital όλο το ιαφηµιστικό υλικό που απαιτείται και έχει συµφωνηθεί µεταξύ τους στην Ε.Α..Π, πλήρες και ακριβοχρόνως και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τεχνικές ή άλλως που αναφέρονται τόσο στους παρόντες όρους όσο και στα Ε.Α..Π. Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την ορθότητα των δηµιουργικών του και σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις ζητηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, η Thinkdigital ουδεµία υποχρέωση φέρει, έχει δικαίωµα δε να αρνηθεί την παροχή των διαφηµιστικών της υπηρεσιών. Συµφωνείται δε ότι ο ιαφηµιζόµενος είναι υποχρεωµένος σε αυτή την περίπτωση να καταβάλλει στη Thinkdigital, τυχόν αµοιβή που η Thinkdigital υποχρεώθηκε να καταβάλλει στα Μέσα µέχρι την παραλαβή των σωστών δηµιουργικών. 4.2 Σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος χρησιµοποιεί 3d party ad-server, αυτός θα πρέπει να είναι συµβατός µε τον Ad-Server που χρησιµοποιεί η Thinkdigital ή/και τα Μέσα, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες τεχνικές προδιαγραφές. Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του και την παρακολούθησή των αποτελεσµάτων αλλά και την ενηµέρωση της Thinkdigital σε περίπτωση αποκλίσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα, θα πρέπει να ενηµερώσει εντός 24ωρών την Thinkdigital.

4 4.3 Το ιαφηµιστικό Υλικό σε καµία περίπτωση δε πρέπει να περιέχει µηνύµατα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφηµιστικά και προσβλητικά και δε πρέπει να προσβάλει κανένα δικαίωµα οιουδήποτε νοµικού ή φυσικού προσώπου (συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων για προστασία των προσωπικών δεδοµένων) και σε καµία περίπτωση και µε κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη. 4.4 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος παρέχει εγγύηση ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα που παρέχονται από αυτόν είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα ιαφήµισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρµογή στο χώρο της διαφήµισης. Επιπλέον δηλώνουν ρητά και εγγυώνται ότι ο ιαφηµιζόµενος έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδεις προκειµένου να λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις που ο ιαφηµιζόµενος είναι εταιρεία διαδικτυακού παιγνίου έχει λάβει όλα τα νόµιµα µέτρα που ορίζουν οι εφαρµοστέοι νόµοι και κανονισµοί. 4.5 Ο ιαφηµιστής σε περίπτωση που έχει εντολή από τον πελάτη του (διαφηµιζόµενο) να δηµιουργήσει ο ίδιος τα διαφηµιστικά µηνύµατα που θα φιλοξενηθούν προβληθούν στα Μέσα, οφείλει και έχει υποχρέωση να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειµένου να παράγει και να δηµιουργήσει τα διαφηµιστικά µηνύµατα και φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη να αποζηµιώσει πλήρως και ολοσχερώς την Thinkdigital και τα Μέσα, σε περίπτωση που εγερθούν εναντίων τους αξιώσεις και απαιτήσεις για παράβαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.6 Στην περίπτωση που τα ιαφηµιστικά Μηνύµατα που θα καταχωρηθούν, µεταδοθούν, προβληθούν και φιλοξενηθούν στα Μέσα, δυνάµει των Ε.Α..Π.δε δηµιουργηθούν από τον Εντολέα, ο Εντολέας οφείλει να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη ρητή δήλωση των ιαφηµιζοµένων ότι αυτά δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.7 Ο Εντολέας δηλώνει και εγγυάται ότι µε δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζηµιώσει πλήρως την Thinkdigital και τα Μέσα για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της Thinkdigital ή/και των Μέσων, που αφορούν τα διαφηµιστικά µηνύµατα (υλικό) ή/και το αντικείµενο της σύµβασης και τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικότερα, ο Εντολέας συµφωνεί να αποζηµιώσει και να εξακολουθεί να αποζηµιώνει την Thinkdigital και όλους τους Συνεργάτες ή θυγατρικές εταιρείες αυτής για κάθε έξοδο, κόστος και ζηµία (συµπεριλαµβανοµένων το κόστος των εύλογων νοµικών αµοιβών) καθώς και για κάθε άλλη ζηµία της Thinkdigital, που προκλήθηκε από την παράβαση των όρων του παρόντος ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή από αξιώσεις κάθε είδους (συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, οποιαδήποτε απαίτηση για το εµπορικό σήµα ή παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων, δυσφήµηση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση του απορρήτου, παράβαση τυχόν νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ψευδή ή παραπλανητική διαφήµιση ή την παραβίαση οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας στην βιοµηχανία) που προέκυψαν από τα ιαφηµιστικά Μηνύµατα ή / και από οποιοδήποτε περιεχόµενο, στο οποίο οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω των ιαφηµιστικών Μηνυµάτων. 4.8 Ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιµολόγηση είναι ο άµεσα υπόχρεος για την καταβολή του τιµήµατος στην Thinkdigital και την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού για τις παρεχόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε τους όρους που αναγράφονται στο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση που τιµολογείται ο Πελάτης και όχι ο Εντολέας, ο ιαφηµιστής/ Εντολέας δηλώνει ρητά ότι ενεργεί αφενός ως πληρεξούσιος του πελάτη που τιµολογείται ώστε να υπογράψει το εκάστοτε Ε.Α..Π. µε τους όρους που περιέχονται σε αυτό, αφετέρου ως εγγυητής του πελάτη που τιµολογείται ώστε σε περίπτωση µη καταβολής του συµφωνηθέντος τιµήµατος από τον πελάτη που τιµολογείται, να εξοφλήσει αυτός πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital. 4.9 Σε περίπτωση που ο Εντολέας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και τα εκάστοτε Ε.Α..Π. για λόγους ανωτέρα βίας, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Thinkdigital εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συµφωνείται δια της παρούσης ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προµηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων µε τα οποία ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος

5 συνεργάζεται µε οποιαδήποτε µορφή για την εκπλήρωση των παρόντων Γενικών Όρων και των όρων των Ε.Α..Π. τ. Επιπλέον ρητά συµφωνείται ότι δε συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας η µη εξόφληση ή η καθυστέρηση πληρωµής του ιαφηµιστής από τον πελάτη του ιαφηµιζόµενο Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος δηλώνει ρητά και εγγυάται: Είναι ο νόµιµος κάτοχος (ή νόµιµος κάτοχος αδείας εκµετάλλευσης) των διαφηµιστικών µηνυµάτων συµπεριλαµβανοµένων γραφικών και λοιπών δηµιουργικών, Links κτλ Τα διαφηµιστικά µηνύµατα ( δηµιουργικά, Links, ή κείµενα που περιέχονται σε αυτά) α) δεν αντίκεινται σε κανέναν νόµο ή κανονισµό που σχετίζεται µε τη ψευδή ή παραπλανητική διαφήµιση, β) δεν περιέχουν µηνύµατα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφηµιστικά και προσβλητικά και δε προσβάλλουν δικαίωµα οιουδήποτε νοµικού ή φυσικού προσώπου (συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων για προστασία των προσωπικών δεδοµένων) και σε καµία περίπτωση και µε κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιµα γ) δεν περιέχουν παιδική πορνογραφία ή συνδέονται µε άλλον σύνδεσµο (link) που προωθεί οποιασδήποτε µορφής παράνοµης ενέργειας (πχ. κατασκευή βόµβας, hacking κτλ) δεν παραπέµπουν σε πειρατεία ηλεκτρονικών προγραµµάτων (software), ούτε και περιέχουν εικόνες βίας, υβριστικό λεξιλόγιο, ρατσιστικές προπαγάνδες, φυλετικές ή σεξουαλικές διακρίσεις και παντός φύσεως επιθετικό για τη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα περιεχόµενο, δ) δεν καταστρατηγούν τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων όπως ενδεικτικά δικαιώµατα στο σήµα, domain name, στα δηµιουργικά, περιεχόµενο κτλ, ε) είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα ιαφήµισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρµογή στο χώρο της διαφήµισης στ) είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Μέσων και της Πολιτικής ιαφήµισης των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς Ότι δεσµεύεται να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειµένου να παράγει και να δηµιουργήσει τα διαφηµιστικά µηνύµατα, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύναψη και εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων που απαιτούνται προκειµένου να δηµιουργήσει τα διαφηµιστικά µηνύµατα και ρητά δηλώνει και εγγυάται δια της παρούσης ότι το περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων Ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την υπογραφή της παρούσας και του ΕΑ Πκαι ότι σήµερα αλλά και στο µέλλον θα συµµορφώνεται µε όλη την κείµενη νοµοθεσία που έχει εφαρµογή στην παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών στο Internet Ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους, τους όρους των Ε.Α..Π και την πολιτική διαφήµιση των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων Ότι έχει τη ρητή πληρεξουσιότητα από τον Πελάτη προς πληρωµή να υπογράψει το Ε.Α..Π. µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε αυτό, ότι συµβάλλεται ως εγγυητής του πελάτη προς τιµολόγηση και άρα σε περίπτωση που ο πελάτης προς πληρωµή δεν αποπληρώσει τη Thinkdigital, δεσµεύεται να αποζηµιώσει πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital και να καταβάλει εις ολόκληρον οιανδήποτε ζηµία τυχόν υποστεί τόσο θετική όσο και αποθετική Ότι µε δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζηµιώσει πλήρως την Thinkdigital, Media ή και τους συνεργάτες τους για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των Affiliates για παράβαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδοµένων αλλά και για πράξεις που συνίστατο σε παράβαση εκ µέρους του διαφηµιζόµενου των υποχρεώσεων του δυνάµει της παρούσης. 5. Ανανέωση

6 Εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στην Ε.Α..Π κάθε ανανέωση της Ε.Α..Π και κάθε αποδοχή τυχόν πρόσθετης διαφηµιστικής παραγγελίας ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. Οι Ειδικοί όροι κάθε Ε.Α..Π αποτελούν αντικείµενο νέας συµφωνίας µεταξύ της Thinkdigital και του ιαφηµιστή και σε καµία περίπτωση δε δεσµεύεται η Thinkdigital από προηγούµενές συµφωνίες µε τους Εντολείς, σχετικά µε τους ειδικούς αυτούς όρους. 6. Τιµολόγηση 6.1 Η τιµολόγηση γίνεται βάσει καταγεγραµµένης παράδοσης του Ad-Server της Thinkdigital ή του µέσου ανάλογα µε το τι χρησιµοποιεί η Thinkdigital ανά περίπτωση. Σε περίπτωση απόκλισης µε τη λήξη της καµπάνιας µεγαλύτερης του 5% µεταξύ Ad- Server του µέσου/thinkdigital και του 3d party ad-server (αν αυτός υπάρχει) η διαφορά θα καλύπτεται µε επιπρόσθετα impressions από το Μέσο (make-good). 6.2 Τα µέρη συµφωνούν ότι οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην Ε.Α..Π σε συγκεκριµένη καµπάνια και σε συγκεκριµένο προϊόν/ υπηρεσία δεν ισχύουν για άλλο προϊόν του ίδιου διαφηµιζόµενου ή για το ίδιο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείµενο άλλης διαφηµιστικής καµπάνιας που θα καταχωρηθεί, µεταδοθεί, προβληθεί και φιλοξενηθεί από ίδιο ή άλλο Μέσο, σε άλλη χρονική στιγµή, εκτός και αν τα µέρη έχουν συµφωνήσει διαφορετικά. 6.3 Οι τιµολογήσεις γίνονται µε τη λήξη της κάθε καµπάνιας ή µε τη λήξη διακριτών τµηµάτων αυτής και πάντα σύµφωνα µε την Ε.Α..Π που τη συνοδεύει και σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα του Ad Server που χρησιµοποιεί η Thinkdigital. 6.4 Σε περίπτωση που ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιµολόγηση, καταστεί υπερήµερος ως προς την οφειλή του, στο οφειλόµενο ποσό θα χρεώνεται τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 7. Στατιστικά στοιχεία χρήσης Η Thinkdigital θα δίνει στο ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη πορεία της διαφηµιστικής του καµπάνιας, από τα εκάστοτε εργαλεία (AD SERVER) που η Thinkdigital χρησιµοποιεί. Καθίσταται σαφές και αποδεκτό από το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο ότι τα reports µε τα στατιστικά που θα παρέχει η Thinkdigital δυνάµει του παρόντος άρθρου στο ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο, θα είναι µε καθυστέρηση σαράντα οκτώ (48) ωρών και όχι στον πραγµατικό τους χρόνο (real time) και ότι θα παρέχονται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από το εκάστοτε αίτηµα του πελάτη. Η χρήση και διαχείριση των στοιχείων αυτών από την Thinkdigital και το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο θα γίνεται αποκλειστικά στο µέτρο που είναι τυχόν αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος και την προστασία του ικτύου και των παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 8. Περιορισµός Ευθύνης 8.1 Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής ιαφηµιζόµενος υποστεί ζηµία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήµατά του, τη φήµη του, µειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζηµία άµεση, έµµεση ή αποθετική, οικονοµικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άµεσα ή έµµεσα στην αδυναµία ή αποτυχία της Thinkdigital να φιλοξενήσει και να µεταδώσει το/ τα διαφηµιστικό(α) του µήνυµα(τα) τους στους συµφωνηθέντες δικτυακούς τόπους ή σε συγκεκριµένη, θέση και ώρα σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και τους όρους της αντίστοιχης Εντολής Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. 8.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεµία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος υποστεί ζηµία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήµατά του, τη φήµη του, µειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζηµία άµεση, έµµεση ή αποθετική, οικονοµικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται

7 άµεσα ή έµµεσα σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήµατα, βλάβες ή δυσλειτουργία των Μέσων, των δικτυακών τόπων των Μέσων, των Internet Service Providers ή/και καθυστερήσεις στη µετάδοση ή/και αποθήκευση οιονδήποτε µηνυµάτων, κειµένων, εικόνων, δηµιουργικών, ή άλλων πληροφοριών ή σε τυχόν καθυστερήσεις ή τεχνικά κολλήµατα της Thinkdigital στην αποστολή των δηµιουργικών, banners κτλ. 8.3 Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αποζηµίωσης φέρει για αποτυχία ή παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών της δυνάµει της παρούσας, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου της Thinkdigital, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νοµολογία. Ρητά συµφωνείται ότι κρατικοί ή κυβερνητικοί περιορισµοί σχετικά µε την on-line διαφήµιση εν γένει, συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας για τους σκοπούς της παρούσης καθώς και η διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της συνεργασίας της Thinkdigital µε τα Μέσα Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αποζηµίωσης φέρει σε περίπτωση που α) κάποιο Μέσο κλείσει για οποιοδήποτε λόγο τους δικτυακούς της τόπους και το γεγονός αυτό δεν ήταν µε κανένα τρόπο γνωστό ή αναµενόµενο από την Thinkdigital και β) σε περίπτωση που διακόψει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της µε κάποιον ή όλα τα Μέσα που αντιπροσωπεύει. 8.5 Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αποζηµίωσης φέρει σε περίπτωση που κάποιο ή όλα τα Μέσα που συνεργάζεται διατηρώντας το δικαίωµα να απορρίψει τη φιλοξενία και µετάδοση κάποιων ή και όλων των διαφηµιστικών µηνυµάτων, αποφασίσει τελικά για οποιονδήποτε λόγο να µη φιλοξενήσει και µεταδώσει µέρος ή το σύνολο των διαφηµιστικών µηνυµάτων. 8.6 H Τhinkdigital ουδεµία ευθύνη φέρει και ουδεµία εγγύηση παρέχει σχετικά α) µε την καταλληλόλητα τόσο της ιαφηµιστικής καµπάνιας του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου, όσο και της πολιτικής των Μέσων για το συγκεκριµένο σκοπό που καθορίζει ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, β) για την αποτελεσµατικότητα της ιαφηµιστικής καµπάνιας, γ) για τη µη παραβίαση από µέρους των Μέσων τυχών δικαιωµάτων τρίτων, δ) για την ύπαρξη ιών ή άλλων επιζήµιων υλικών ή προγραµµάτων, ε) για την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ασφαλείας του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζοµένου.σε περίπτωση που η Thinkdigital για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταφέρει να καταχωρήσει, µεταδόσει, προβάλλει και φιλοξενήσει, τα διαφηµιστικά µηνύµατα στους συµφωνηθέντες ικτυακούς τόπους των Μέσων ή στις συµφωνηθείσες διαφηµιστικές θέσεις, ή/και δεν κατορθώσει να αποφέρει στο ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο τον αριθµό των εµφανίσεων (Impressions) που τυχόν έχουν συµφωνηθεί στα Έ.Α..Π., τότε οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση α) να καταχωρήσει προβάλει και φιλοξενήσει τα ίδια ή τυχόν διαφορετικά διαφηµιστικά µηνύµατα που θα του στείλει ο διαφηµιστής/ ιαφηµιζόεµνος στην ίδια ή σε διαφορετική διαφηµιστική θέση στον ίδιο ή σε διαφορετικό Μέσο, κατόπιν συµφωνίας των Μερών, ή θα επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αµοιβή που κατέβαλε για τα διαφηµιστικά µηνύµατα που δεν φιλοξενήθηκαν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ή δε θα χρεώσει τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιµολόγηση το ποσό που αντιστοιχεί στην παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών για τα µηνύµατα που δε φιλοξενήθηκαν. Σε περίπτωση εφαρµογής του ανωτέρω άρθρου, οι ανωτέρω υποχρεώσεις εκ µέρους της Thinkdigital, ισχύουν µόνο σε περίπτωση που α) τα διαφηµιστικά µηνύµατα παραδόθηκαν στους χρόνους που περιγράφονται στο Ε.Α..Π., και ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που συµφωνήθηκαν µε τα Ε.Α..Π και τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω. 8.7 Ο αριθµός Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας και οι ηµεροµηνίες της καµπάνιας θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε αλληλογραφία. Αν ο Εντολέας εκτελέσει την παραγγελία καθυστερηµένα ή λανθασµένα ή µε ελλιπή στοιχεία, η Thinkdigital δεν θα παρέχει καµιά πίστωση και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για την εκτέλεση, ενώ η διάρκεια της διαφηµιστικής καµπάνιας θα µειωθεί αναλογικά. Αυτό δεν θα επηρεάσει κανένα από τα ποσά που οφείλονται από τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιµολόγηση. 8.8 Οποιαδήποτε ευθύνη της Thinkdigital βάσει της παρούσας συµφωνίας, περιορίζεται στο σύνολο των τελών που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από τον Εντολέα ή τον πελάτη προς τιµολόγηση στην Thindigital, καθώς και τους τόκους που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από αυτούς στη Thinkdigital, για την περίοδο των δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία γεννήθηκε η

8 αξίωση. Σε κάθε περίπτωση η Thinkdigital δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαίωµα από το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο για οποιαδήποτε παρεπόµενη, ειδική, αποθετική ή ποινική ζηµία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της απώλειας διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραµµάτων ή άλλων δεδοµένων, ακόµη και αν έχει ενηµερωθεί για το ενδεχόµενο τέτοιων ζηµιών ή απαιτήσεων. 8.9 Κάθε µία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει να ερµηνευθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες, και σε περίπτωση που κάποια διάταξη του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή της αρµόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανίσχυρη, το άκυρο και ανίσχυρο της συγκεκριµένης διάταξης δεν θα επηρεάσει τις άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος), οι οποίες θα παραµείνουν σε πλήρη ισχύ. 9. Εκχώρηση Τα µέρη δεν µπορούν να µεταπωλούν, εκχωρούν ή µεταβιβάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά τους βάσει της Εντολής Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, παρά µόνο σε οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες τους, και µε την προϋπόθεση της µεταξύ τους έγγραφης συµφωνίας και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεργάτες δεν είναι ανταγωνιστές του αντισυµβαλλόµενου µέρους. Κάθε προσπάθεια για µεταπώληση, εκχώρηση ή µεταβίβαση των δικαιωµάτων αυτών κατά παράβαση των ανωτέρω, δίνει το δικαίωµα στο άλλο µέρος να καταγγείλει ανυπαίτια και αµέσως τη σύµβαση και τη ιαφηµιστική Παραγγελία. 10. ικαιώµατα Βιοµηχανικής & Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Προσωπικά εδοµένα 10.1 Σχέδια, χαρακτηριστικά προβολής, και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες πραγµατοποιηθούν από την Thinkdigital για την καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών µηνυµάτων στα Μεσα και (όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα πλάνα προώθησης) µε εξαίρεση το διαφηµιστικό υλικό (περιεχόµενο, γραφικά, κτλ) τα οποία αποτελούν πνευµατικό δηµιούργηµα του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου, ανήκουν στη σφαίρα δηµιουργίας της Thinkdigital και συνεπώς η Thinkdigital έχει επί αυτών όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος µε την υπογραφή κάθε εντύπου ιαφηµιστικής Παραγγελίας παραχωρεί στη Thinkdigital και στα Μέσα µια µη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, φιλοξενεί και προβάλει τα διαφηµιστικά του µηνύµατα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, έργο συνοδεύει αυτά, όπως ενδεικτικά εµπορικά σήµατα, λογότυπα, ή άλλες εµπορικές τους πηγές και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, καθ όλη τη διάρκεια της καµπάνιας, αποκλειστικά για το σκοπό της µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας αυτών Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος ρητά συµφωνεί και αποδέχεται ότι παραχωρεί στην Thinkdigital την άδεια να προβάλει και να αναπαράγει όλο ή µέρος των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται που ενδεχοµένως περιέχουν µέρος ή όλο το περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου, στα πλαίσια διαφηµιστικής καµπάνιας ή προβολής για διαφηµιστικούς λόγους της ίδιας της Thinkdigital ή των ικτυακών τόπων που συνεργάζεται αλλά και του διαφηµιστικού υλικού που φιλοξενείται στους ικτυακούς τόπους που συνεργάζεται, τη µετάδοση και τη φιλοξενία των οποίων έχει επιµεληθεί η Thinkdigital Ο ιαφηµιστής ρητά αποδέχεται ότι η Thinkdigital θα µπορεί να χρησιµοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των διαφηµιστικών καµπανιών που πραγµατοποιούνται από το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου για δικούς της εµπορικούς λόγους. Σε περίτπωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος δεν επιθυµεί τη δηµοσίευση στοιχείων, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Thinkdigital ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος παραχωρεί στα Μέσα το δικαίωµα να προβάλλουν τα διαφηµιστικά του µηνύµατα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, έργο συνοδεύει αυτά, όπως ενδεικτικά εµπορικά σήµατα, λογότυπα, ή άλλες εµπορικές τους πηγές και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, σε τρίτους για εµπορικούς σκοπούς και κυρίως για την προβολή τους και των υπηρεσιών τους σε τρίτους, τόσο κατά τη διάρκεια της

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα