ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ , ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες: E. Κατσαρού, Β. Χρόνη, Κ. Λέγκας, Χ. Καρακώστας Τηλ: , , Fax: ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Η υπηρεσία μας σχετικά με τα ερωτήματα των υποψηφίων αναδόχων, επί της προκήρυξης αριθμ. 1/2013, του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου της πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αναρτά τις απαντήσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ώστε η διευκρίνιση να τύχει ευρείας δημοσιότητας. Επί του ερωτήματος 1: Για λόγους τάξης, παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ποιος είναι ο αριθμός που διαθέτει η Υπηρεσία σας, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι προς αποστολή τηελομοιοτυπιών και δη, εν προκειμένω, για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο Β.2.1.2, σελ. 57 της σχετικής Προκήρυξης. Επιβεβαιώνετε ότι πρόκειται για το φαξ υπ αρ που αναφέρεται στο εξώφυλλο της εν λόγω προκήρυξης; Ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας της υπηρεσίας μας στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.2.1.2) είναι Επί του ερωτήματος 2: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η ακριβής διάρκεια ισχύος της απαιτούμενης επί ποινής αποκλεισμού εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και υπέρ ποιου ακριβώς φορέα θα εκδοθεί. Ειδικότερα στο άρθρο Β.5.1.-ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σελ. 60 της Προκήρυξης ορίζεται πως «η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών και να εκδίδεται υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας [ ]». Ωστόσο, στο αναφερόμενο με αριθμό 1 δικαιολογητικό του άρθρου Γ.2.1-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σελ της Προκήρυξης, σχετικά με την πιστοποίηση της 1

2 χρηματοοικονομικής ικανότητας του κάθε υποψηφίου αναδόχου, και συγκεκριμένα στην περίπτωση (η) αυτού, αναφέρεται πως «η εγγύηση θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας και να εκδίδεται υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού, της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Σύμφωνα με τη διακήρυξη η ισχύς της προσφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημέρες, ενώ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, ήτοι τουλάχιστον 240 ημέρες, να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας και να εκδοθεί υπέρ της Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επί του ερωτήματος 3: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η ακριβής ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Με δεδομένες τις προβλέψεις των άρθρων : - Β.1.2.-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ περ. 7, σελ. 52 της Προκήρυξης, - Β.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, σελ. 59 της Προκήρυξης και - Γ.5.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, σελ. 100 της Προκήρυξης, οι οποίες συνδέουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς του κάθε υποψηφίου αναδόχου με το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, κρίνεται απαραίτητος ο σαφής προσδιορισμός της «ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού» προς αποφυγή οιωνδήποτε παρερμηνειών. Στην προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού αναφέρονται ρητά ο «χρόνος λήξης υποβολής προσφορών» (30/08/2013 και ώρα 10:00 π.μ.) και η «ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών» (03/09/2013 και ώρα 10:00 π.μ.), όχι όμως και η «ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού», η οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εν όψει των παραπάνω. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 03/09/2013 Επί του ερωτήματος 4: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ποιο είναι το «πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ. 261/97» που αναφέρεται στο άρθρο Γ περ. (ζ)-υποβαλλομενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σελ. 67 της Προκήρυξης. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος έχει καταργηθεί με την περ. (ιγ) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008, ενώ παράλληλα προβλέπεται από την περ. (στ) του άρθρου Γ σελ. 67 της Προκήρυξης η προσκόμιση του προβλεπόμενου στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008 δικαιολογητικού (Πιστοποιητικού συμμόρφωσης), το οποίο, εκ του νόμου, έχει αντικαταστήσει το αναφερόμενο στο άρθρο 3 του π.δ. 261/1997 πιστοποιητικού. Το δικαιολογητικό της περ (ζ) της παραγράφου Γ του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης αφορά το ΠΔ 261/97, όπως αυτό ισχύει. 2

3 Επί του ερωτήματος 5: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ.2.3.-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, σελ της Προκήρυξης δικαιολογητικά, αφορούν πράγματι το στάδιο της κατακύρωσης ή της συμμετοχής (ή οποιοδήποτε άλλο). Ειδικότερα, στο άρθρο Γ.2.3. σελ της Προκήρυξης αναφέρεται ο τίτλος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Ωστόσο, οι πίνακες που ακολουθούν φέρουν τον τίτλο : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» (ΣΕΛ Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 2 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (σελ Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (σελ. 80 Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ Προκήρυξης), με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση αν πρόκειται για «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» ( ;; ). Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.2.3 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, όπως σαφώς αναφέρεται, αφορούν τα δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης. Επί του ερωτήματος 6: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί σε πόσες ημέρες επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής στον ανάδοχο και στους λοιπούς υποψηφίους, δεδομένου ότι στο άρθρο Β.5.1-ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σελ Προκήρυξης αναφέρεται πως «η εγγύηση συμμετοχής του Διαγωνιζομένου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητική καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων Διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης του έργου». Ωστόσο, στο αναφερόμενο με αριθμό 1 δικαιολογητικό του άρθρου Γ.2.1.-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σελ της Προκήρυξης, σχετικά με την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας, αναφέρεται πως «Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού». Στο αναφερόμενο με αριθμό 1 δικαιολογητικό της παραγράφου Γ.2.1 (σελ. 72) σχετικά με την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι «Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού» αντί του ορθού «Η εγγύηση συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων Διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης του έργου». 3

4 Επί του ερωτήματος 7: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί, άλλως διευκρινισθεί, πως το αναφερόμενο στο άρθρο Γ περ. (στ), σελ. 67 της Προκήρυξης πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα του άρθρου 12 παρ. α του Ν. 3688/2008, αναφέρεται στην περίπτωση του άρθρου 12 παρ. 3α του Ν. 3688/2008. Το αναφερόμενο στην παράγραφο Γ περ. (στ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα, αφορά το άρθρο 12 παρ.3α του Ν. 3688/2008. Επί του ερωτήματος 8: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ανώνυμη εταιρεία ή ένωση εταιρειών, διεπόμενων από το ελληνικό δίκαιο, απαιτείται για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα για την απόδειξη της «δάνειας εμπειρίας», η οποία αναφέρεται στο άρθρο Γ.2.1, σελ. 72 (τέλος) της Προκήρυξης, η προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων ή αρκεί η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, που θα πιστοποιούν τη δέσμευση ορισμένου φορέα να στηρίξει έναν άλλο οικονομικό φορέα. Στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με σαφήνεια αναφέρεται ότι «Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση ένορκων βεβαιώσεων και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, υπεύθυνων δηλώσεων ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, διά των οποίων οι άλλοι φορείς ή τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, στων οποίων τις δυνατότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ή η ένωση ή η κοινοπραξία, θα δεσμεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης». Επί του ερωτήματος 9: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν η επισήμανση που υφίσταται στο άρθρο Γ παρ. α, περ. (iii), σελ. 66 της Προκήρυξης, σχετικά με την υποχρέωση ταύτισης της ημερομηνίας της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ισχύει για το ΣΥΝΟΛΟ των υπεύθυνων δηλώσεων που προσκομίζονται από τον ανάδοχο κατά το στάδιο της συμμετοχής. Στην παράγραφο Γ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, περιγράφονται με σαφήνεια τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενό τους. Επί του ερωτήματος 10: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά μονογράφονται και αριθμούνται και ποια συγκεκριμένα δεν υπάγονται σε αυτή την πρόβλεψη, με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο Γ.1.4, σελ. 64 της Προκήρυξης. Ειδικότερα, αναφέρεται πως «Η μονογραφή και αρίθμηση των δικαιολογητικών αφορά μόνο σε από αυτά εκδίδονται ή προέρχονται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο π.χ. έγκριση 4

5 συμμετοχής στο διαγωνισμό με απόφαση αρμοδίου οργάνου, νομιμοποιητικά έγγραφα κ.τ.λ., όχι όμως και αυτά που αποτελούν αυτοτελή έγγραφα και στοιχεία, όπως η εγγυητική επιστολή, ΦΕΚ, υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π». Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στην παρ. Γ.1.4 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, η μονογραφή και αρίθμηση των δικαιολογητικών που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.2, αφορούν μόνο σε αυτά που εκδίδονται ή προέρχονται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο. Επί του ερωτήματος 11: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί, άλλως διευκρινισθεί, πως με βάση τις προβλέψεις των άρθρων Γ.1 (σελ. 64 προκήρυξης) και Γ.3.1 (σελ. 84 της Προκήρυξης), όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς, υποβαλλόμενης σε 2 αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σελιδομετρημένες, καθώς επίσης και ότι όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου της τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι μονογραμμένες. Σύμφωνα με την παρ. Γ.1.1 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης με σαφήνεια περιγράφεται «Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.» Επίσης στη παρ Γ.3.1 αναφέρεται «Όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι σελιδομετρημένες επί ποινή αποκλεισμού.» Επομένως σε όλες τις σελίδες του πρωτοτύπου της τεχνικής προσφοράς θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", θα είναι σελιδομετρημένες και μονογραμμένες. Επί του ερωτήματος 12: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί σε πόσα αντίτυπα θα υποβληθεί η οικονομική προσφορά, καθώς στο άρθρο Γ.1.1, σελ 64 της Προκήρυξης αναφέρεται πως «οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα», μέρος των οποίων αποτελεί και η οικονομική προσφορά, ενώ στο άρθρο Γ.1.4, σελ 65 της Προκήρυξης αναφέρεται πως «ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων». Σε περίπτωση δε που απαιτείται να υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν θα πρέπει να είναι μονογραμμένα ή και σελιδομετρημένα. Όπως αναφέρεται στην παρ. Γ.1.4 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, ο «Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.4 της Διακήρυξης. Επί του ερωτήματος 13: Στο εδάφιο Γ στ της εν λόγω προκήρυξης, σελ. 67, ζητείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα του άρθρου 12 παρ. α του Ν. 3688/2008 που είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας-απαιτήσεις για παρόχους» και παράλληλα στο αμέσως επόμενο εδάφιο ζητείται το πιστοποιητικό της περί 5

6 εγγραφής στο μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου του άρθρου 3 του Π.Δ. 261/97, όπως αυτό ισχύει. Επειδή σύμφωνα με το Ν. 3688/2008 καταργείται το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, παρακαλούμε διευκρινίστε αν ισχύει η απαίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου». Στο Π.Δ. 261/97, όπως αυτό ισχύει, έχει καταργηθεί το άρθρο 3 περί εγγραφής στο μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου με το άρθρο 12 παρ. 3ιγ του Ν. 3688/2008 και ως εκ τούτου δεν ισχύει η απαίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου. Επί του ερωτήματος 14: Εδάφιο Γ α της εν λόγω προκήρυξης, σελ. 65 αναφέρει ότι «.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4.με θεώρηση γνήσιου υπογραφής..» και στη σελ. 66 «Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς..» Το ερώτημα είναι: Δύναται η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου να είναι μία ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ενώ η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης να συμπίπτει με την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως ορίζει η προκήρυξη; Επειδή, λόγω αντικειμενικών συνθηκών (χιλιομετρική απόσταση, ώρα υποβολής προσφορών 10:00 νωρίς το πρωί) είναι αδύνατον η ημερομηνία θεώρησης να είναι ίδια με την ημερομηνία υποβολής προσφορών, παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις το Συμβούλιο Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί ότι δύναται η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου να είναι μία ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι με τον Ν.4111/2013 η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 25. Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που υπόκεινται στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 και του π.δ. 60/2007, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» Επί του ερωτήματος 15: Στο εδάφιο Β , Β, i), σελ. 50 της προκήρυξης, όπου αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του Υπευθύνου Εργου, παρακαλούμε γνωρίστε μας αν καλύπτεται το κριτήριο σε περίπτωση που ο υπεύθυνος έργου διαθέτει εμπειρία, εκτός της τουριστικής προβολής, σε τομείς του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, των Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και στην υλοποίηση οριζόντιων μεγάλων έργων επικοινωνίας. Ο Ανάδοχος κατά την επιλογή του Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές (παράγραφος Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6

7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ αναλυτικού τεύχος δημοπράτησης (σελ.50) «i) Υπεύθυνος Έργου Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες Ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού πολύπλοκων σχεδίων διαφήμισης, επικοινωνίας, διαδικτυακού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων. Εμπειρία στη διαχείριση τουλάχιστον ενός (1) σχεδίου επικοινωνίας (στην ιδανική περίπτωση όμοιας πολυπλοκότητας) που να αφορά σε τουριστική προβολή προορισμών κατά την τελευταία πενταετία.» Επί του ερωτήματος 16: Δύναται ο υπεύθυνος έργου να είναι και υπεύθυνος δημιουργικού, εφόσον καλύπτονται οι σχετικές προϋποθέσεις της προκήρυξης ή σε κάποιες περιπτώσεις ο πρώτος να αναπληρώνει το δεύτερο για τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου; Αναμένοντας τις διευκρινήσεις σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Οι θέσεις του Υπευθύνου Έργου και Υπευθύνου Δημιουργικού είναι θέσεις σημαντικές για την υλοποίηση του έργου, είναι θέσεις «διακριτές» και η κάθε μία ξεχωριστά θα πρέπει να συγκεντρώνει τους ελάχιστους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ του αναλυτικού τεύχους της δημοπράτησης. Επί του ερωτήματος 17: Στον Άξονα 1, παράγραφος 2 (Διαχείριση & Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - Τεχνική υποστήριξη), σελίδα 15 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Η ιστοσελίδα θα φιλοξενείται σε server επιλογής του αναδόχου που θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργίας µε δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από τουλάχιστον άτομα ταυτόχρονα ( άτομα/ημέρα). Μετά τη λήξη της σύμβασης ο server παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή και η ιστοσελίδα εξακολουθεί να λειτουργεί.». Δεδομένου ότι στη διακήρυξη δεν αναφέρεται η αγορά εξοπλισμού για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας, θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «ο server παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή». Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η ιστοσελίδα, όλα τα συστήματα λογισμικού (Content Management System CMS, το σύστημα διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων DBMS, ο Web server, κλπ ) αλλά και όλα τα δεδομένα (φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, κλπ) θα βρίσκονται σε server επιλογής του αναδόχου, που θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργίας με δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από τουλάχιστον άτομα ταυτόχρονα ( άτομα / ήμερα), ο οποίος μετά τη λήξη της σύμβασης θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή και η ιστοσελίδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί. Επί του ερωτήματος 18: Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας εταιρειών η προϋπόθεση του μέσου κύκλου εργασιών ( ευρώ) για την τελευταία τριετία αφορά κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, ή μπορεί να υπολογιστεί αθροιστικά (άθροισμα του κύκλου εργασιών κάθε μέλους); 7

8 Σύμφωνα με την παρ. Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (σελ. 49) «Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί τους παρακάτω ελάχιστους όρους: Α. Ποιοτικό κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας: Το κριτήριο αυτό πληρούται εφόσον έχει υποβληθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και εφόσον ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών / των μικτών εισπράξεων κατά την τελευταία τριετία ανέρχεται κατ ελάχιστο στο ποσό του ,00 ευρώ και καλύπτεται με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των μελών της Ένωσης και όχι αθροιστικά». Επί του ερωτήματος 19: Αν ένας υποψήφιος ανάδοχος έχει κλείσει μόνο δύο διαχειριστικές χρήσεις αλλά καλύπτει την προϋπόθεση του μέσου κύκλου εργασιών μπορεί να λάβει μέρος; Το κριτήριο του κύκλου εργασιών / των μικτών εισπράξεων πληρούται εφόσον ο μέσος όρος κατά την τελευταία τριετία ανέρχεται κατ ελάχιστο στο ποσό του ,00 ευρώ, στις δε περιπτώσεις Ενώσεων ή κοινοπραξιών καλύπτεται με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των μελών τους και όχι αθροιστικά. Επί του ερωτήματος 20: Αν στον παραπάνω διαγωνισμό της υπηρεσία σας συμμετέχει ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών και ένα μέλος της ένωσης αναλάβει την διεκπεραίωση υπηρεσιών στον εν λόγω διαγωνισμό που δεν αφορούν διαφημιστικές υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στην παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/1997 (πχ διοργάνωση εκδηλώσεων), θα πρέπει και αυτό το μέλος της ένωσης να είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435; Σύμφωνα με την παρ. Β σελ. 48 «Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής προκειμένου να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας Απαιτήσεις για παρόχους» από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η συμμετοχή μελών της ένωσης με αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 60% των ποσοστών συμμετοχής των μελών της ένωσης σε αυτήν». Επί του ερωτήματος 21: Όπως αναφέρατε στην σελίδα 72 της προκήρυξης: ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47, παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας οικονοµικός φορέας, µπορεί ενδεχοµένως, για τη συγκεκριμένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια ένωση ή κοινοπραξία εταιριών που υποβάλλει προσφορά, µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μέλος της ένωσης εταιρειών που συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό θα μπορούσε να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων των άλλων μελών της ένωσης όσον αφορά την απαίτηση για το πρότυπο υλοποίηση ΕΛΟΤ 1435:2009, αρκεί αυτά τα μέλη να καλύπτουν την παραπάνω απαίτηση; 8

9 Το άρθρο 47, παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την εκτέλεση σύμβασης. Επί του ερωτήματος 22: Στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης (αριθ. 1/2013) του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», αναφέρονται τα εξής: Α: Εκθέσεις - Προωθητικές ενέργειες στο εξωτερικό σελ. 23 «... Ιδιαίτερα για τις σημαντικότερες αγορές (Γερμανίας, Αγγλίας, Ρωσίας) θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη του κόστους και σαφής αναφορά στις ομάδες στόχους, στο προωθητικό υλικό και σε πιθανούς τρόπους μεγιστοποίησης των αναμενόμενων οφελών (π.χ. αξιοποίηση πολλαπλασιαστών ενημέρωσης, δημιουργία επαφών για χρήση σε καμπάνια mail marketing κά)...» σελ 24 «... Ο ανάδοχος αναμένεται να υποβάλλει προτάσεις για το στήσιμο των roadshows την απαιτούμενη υλικο-τεχνική υποδομή, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης τους (σε συνάρτηση και με άλλες προωθητικές ενέργειες στις ίδιες αγορές) και το εκτιμώμενο κόστος τους. Σαφής αναφορά θα πρέπει να γίνει στο προτεινόμενο προωθητικό υλικό (presskit) που θα διατίθεται στα roadshows (είδος, χαρακτηριστικά, ποσότητα, εκτιμώμενο κόστος)...» Με δεδομένο ότι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οικονομικά στοιχεία και στον Αναλυτικό πίνακα κοστολόγησης έργου για το φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς δεν προβλέπεται αντίστοιχο πεδίο, ερωτάται η Αναθέτουσα Αρχή σε ποιο μέρος της Προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται οι αντίστοιχες προβλέψεις κόστους; Οι προβλέψεις κόστους που αναφέρεστε θα πρέπει να εμφανίζονται στον «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ). Ο Πίνακας αυτός είναι ο ίδιος με τον Πίνακα 1-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ που περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, χωρίς την στήλη του κόστους (σελ. 91 του αναλυτικού τεύχους της Προκήρυξης). Επί του ερωτήματος 23: Στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης (αριθ. 1/2013) του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», αναφέρονται τα εξής: Β: Ομάδα Έργου σελ. 92 «... Τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των μελών της Ομάδας Έργου...» Ερωτάται η Αναθέτουσα Αρχή με ποιο τρόπο θα πρέπει να τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα των μελών της Ομάδας Έργου; Η παράγραφος Γ.3.2 «Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία της Ομάδας Έργου» του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται στη δομή, στη σύνθεση και στην οργάνωση της Ομάδας Έργου και στην συσχέτιση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος με αντίστοιχα στελέχη. Αναφέρεται επίσης αναλυτικά στο τι θα πρέπει να συμπεριλάβει κάθε υποψήφιος στην Τεχνική Προσφορά για το παραπάνω θέμα. 9

10 Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς επίσης περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα σχετικά Υποδείγματα του Παραρτήματος Α, μπορεί όμως να περιλάβει και κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη για την τεκμηρίωση της πρότασής τους. Επί του ερωτήματος 24: (σελ. 65). «Η μονογραφή και αρίθμηση των δικαιολογητικών αφορά μόνο σε όσα από αυτά εκδίδονται ή προέρχονται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο π.χ. έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό με απόφαση αρμοδίου οργάνου, νομιμοποιητικά έγγραφα κ.τ.λ., όχι όμως και αυτά που αποτελούν αυτοτελή έγγραφα και στοιχεία όπως η εγγυητική επιστολή, ΦΕΚ, υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π». Δηλαδή δε θα υπάρχει μονογραφή σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και συνεχής αρίθμηση; Εδόθη απάντηση στο σχετικό ερώτημα 10. Επί του ερωτήματος 25: (σελ. 67) «ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ. 261/97, όπως αυτό ισχύει.» 1. Εφόσον το άρθρο 3 του ΠΔ 261/1997 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 παρ.2ιγ Ν.3688/2008 ΦΕΚ Α 163/ , υπάρχει παραδρομή στην προκήρυξη όσον αφορά την απαίτηση προσκόμισης του Πιστοποιητικού της Αρμόδιας Αρχής περί Εγγραφής στο Μητρώο που απαιτείτο βάσει του ανωτέρου άρθρου; Εδόθη απάντηση στα σχετικά ερωτήματα 4 και 13. Επί του ερωτήματος 26: (σελ. 67) «(ΙΙΙ) Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν εκ παραδρομής υπάρχει η αναφορά για ημερομηνία Υπ. Δήλωσης ταυτόσημη με την Ημερομηνία κατάθεσης, εφόσον πλέον ισχύει η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΦΕΚ 237/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Άρθρο 3: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» (Βλ. και Ν. 4111/2013) Διευκρινίζεται ότι με τον Ν.4111/2013 η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 25. Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που υπόκεινται στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 και του π.δ. 60/2007, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η ως 10

11 άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» Επί του ερωτήματος 27: (σελ. 72) «Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους». Σχετικώς με την απαίτηση της προκήρυξης (Γ.2.1 "Για την πιστοποίηση χρηματοοικονομικής ικανότητας παρ. 2 σελ 72) σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα η κατάθεση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους (2012) στο ΓΕΜΗ από τη συμμετέχουσα εταιρία και δεν έχει δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, πως ικανοποιείται η απαίτηση εκ μέρους από τη συμμετέχουσα εταιρία; Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο αρμόδιο ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2012, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης του ισολογισμού από το ΓΕ.ΜΗ η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό. Επί του ερωτήματος 28: (σελ. 76) «Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή μέλη της Ομάδας Έργου ή άλλων εξειδικευμένων συνεργατών του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του, θα πρέπει να υποβληθεί από καθέναν χωριστά υπεύθυνη δήλωση» Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών, πρέπει να φέρουν «γνήσιο υπογραφής»; Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών πρέπει να φέρουν «γνήσιο υπογραφής» αφού θα συνυποβληθούν στο φάκελο της προσφοράς (άρθρο 14 του Ν. 1599/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 4 του ίδιου Νόμου (Υπεύθυνη Δήλωση) και την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ (ΦΕΚ Β /1276/2002). Επί του ερωτήματος 29: (σελ. 85) «Όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι σελιδομετρημένες επί ποινή αποκλεισμού.» Οι μακέτες που προσκομίζονται ως δείγμα του δημιουργικού (σε Παράρτημα) θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση σε συνέχεια του κυρίως φακέλου ή αυτοτελή; Η αρίθμηση των σελίδων της τεχνικής προσφοράς θα είναι συνεχής. Επί του ερωτήματος 30: (σελ. 88) Χαρακτηριστικά (τύπος χαρτιού, μορφή εκτύπωσης, βιβλιοδεσία, τυχόν συσκευασία, μέθοδος παραγωγής, υλικά εν γένει), μέγεθος (διαστάσεις, αριθμός σελίδων) και περιεχόμενο του προτεινόμενου κύριου γενικού εντύπου, και εκτίμηση αριθμού αντιτύπων σε κάθε προτεινόμενη γλώσσα μετάφρασης (θα περιλαμβάνεται τουριστικός χάρτης). Ο τουριστικός χάρτης αποτελεί αυτοτελές έντυπο με χωριστή παραγωγή ή μέρος (π.χ. σε ένθεση στο γενικό έντυπο;) Ο τουριστικός χάρτης θα αποτελεί μέρος του γενικού εντύπου. 11

12 Επί του ερωτήματος 31: (σελ. 93) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών με ιδιαίτερη αναφορά και τεκμηρίωση των γνώσεων και της εμπειρίας τους. Τα βιογραφικά σημειώματα θα υποβληθούν και στο Φάκελο Δικαιολογητικών και στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς; Τα βιογραφικά σημειώματα θα υποβληθούν και στο Φάκελο Δικαιολογητικών και στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Επί του ερωτήματος 32: (σελ. 94) «Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί Α. Αν το παράρτημα πρέπει να είναι εις διπλούν. Β. Αν τα περιεχόμενα αυτού πρέπει να είναι εις διπλούν. Τα παραρτήματα της τεχνικής προσφοράς διπλούν. και τα περιεχόμενά τους πρέπει να είναι εις Επί του ερωτήματος 33: (σελ. 122) «Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ο Μ Α Δ Α Σ Ε Ρ Γ Ο Υ» Σε ποιο φάκελο υποβάλλεται; Στο φάκελο δικαιολογητικών ή στο Φάκελο Τεχνικής ; ή και στους δύο; Ο Πίνακας αυτός υποβάλλεται και στο φάκελο δικαιολογητικών και στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς Επί του ερωτήματος 34: (σελ. 123) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Σε ποιο φάκελο υποβάλλεται; Στο φάκελο δικαιολογητικών ή στο Φάκελο Τεχνικής; ή και στους δύο; Ο Πίνακας αυτός υποβάλλεται και στο φάκελο δικαιολογητικών και στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς. Επί του ερωτήματος 35: (σελ. 13) Η νέα ιστοσελίδα τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα διαθέτει πρωτοποριακά εργαλεία και εφαρμογές (π.χ. ψηφιακοί χάρτες, θεματικά έντυπα) για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και επιλογών που καλύπτουν χωρικά τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνενώνοντας με αποτελεσματικό και ελκυστικό τρόπο το υλικό των προϋπαρχουσών τουριστικών ιστοσελίδων. 1. Πόσες και ποιες αναμένεται να είναι οι πηγές από όπου θα αντληθούν περιεχόμενα πέρα των επίσημων ιστοσελίδων. 2. Επίσης, να επιβεβαιωθεί ότι το υλικό θα αντληθεί (χειροκίνητα) από τους διαχειριστές και θα αποτελέσει το περιεχόμενο για τη νέα ιστοσελίδα και όχι «αυτόματα» από τις ιστοσελίδες. 12

13 1. Οι πηγές από όπου θα αντληθούν περιεχόμενα, θα περιλαμβάνουν το σύνολο του τουριστικού υλικού που έχει παραχθεί από τα τμήματα Τουρισμού των πρώην Ν. Α. των τεσσάρων Νομών της Θεσσαλίας και το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τις ιστοσελίδες έντυπα και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. 2. Το υλικό κατά το μεγαλύτερο μέρος του θα αντληθεί χειροκίνητα από τους διαχειριστές. Επί του ερωτήματος 36: (σελ. 14) Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το υλικό των προϋπαρχουσών ιστοσελίδων των τεσσάρων πρώην Νομαρχιών και γενικότερα το ήδη διαθέσιμο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί από ποιες προϋπάρχουσες ιστοσελίδες θα πρέπει να αντληθεί περιεχόμενο. Οι τουριστικές ιστοσελίδες των τεσσάρων τέως Νομαρχιών θα δοθούν από τα αντίστοιχα Τμήματα τουρισμού των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας. Επί του ερωτήματος 37: (σελ. 14) Η νέα ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστοχώρους για περαιτέρω πληροφόρηση (π.χ. ιστοσελίδες αεροδρομίων για εύρεση πτήσεων, ιστοσελίδες ξενοδοχείων για εύρεση καταλύματος, ιστοσελίδες συλλόγων για δραστηριότητες στη φύση κ.α.) καθώς επίσης και με τόπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η ιστοσελίδα αναμένεται να ενημερώνει αυτόματα τους λογαριασμούς των μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή εάν αυτή θα είναι αρμοδιότητα των διαχειριστών. Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα αυτόματης παράλληλης ανάρτησης (με δυνατότητα επιλογής) από τους διαχειριστές, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επί του ερωτήματος 38: (σελ.19) Διαφήμιση με πληρωμένες καταχωρήσεις στις μηχανές αναζήτησης (ενδεικτικά αναφέρονται Google, in.gr κ.ά.)» Καθότι το in.gr δεν είναι πλέον μηχανή αναζήτησης, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί μόνο η χρήση της google με γεωγραφική στόχευση στην Ελλάδα. Οι μηχανές αναζήτησης αναφέρονται ενδεικτικά. Μπορούν να προταθούν περισσότερες ή / και διαφορετικές. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθενται οι δύο καταχωρήσεις ανά έτος όπως περιγράφονται στη σελίδα 18. Επί του ερωτήματος 39: (σελ. 19) Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προβολή με καταχωρήσεις σε inflight περιοδικά καθώς και η αναπαραγωγή των ψηφιακών σποτ κατά τη διάρκεια των πτήσεων των βασικών αεροπορικών εταιριών που πετάνε για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και της Σκιάθου και οι επιβάτες των οποίων μπορούν να λογιστούν ως δυνητικοί πελάτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ποσοστό τουλάχιστο 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του παρόντος άξονα). 13

14 Το 25% που πρέπει να δοθεί σε περιοδικά πτήσεων και προβολή του ψηφιακού σποτ αφορά στο σύνολο του άξονα 2 (2,1 & 2,2) ή μόνο στο 2,2 (διαφήμιση σε έντυπα και άλλα μέσα); Επίσης, να επιβεβαιωθεί ότι το ποσοστό 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του άξονα 2 (διαφήμιση) θα πρέπει να διανεμηθεί για: o δυο καταχωρίσεις σε περιοδικά πτήσης διαφορετικών αερογραμμών (και εταιριών) που συνδέονται με Ν. Αγχίαλο o πέντε αναμεταδόσεις ετησίως του γενικού ψηφιακού σποτ (ενδεικτικά κατά τη διάρκεια πτήσεων και σε χώρους Εκθέσεων ή προωθητικών ενεργειών ή / και σε επιλεγμένα αεροδρόμια ή / και σταθμούς μετρό ή ακόμα και σε τηλεοπτικά δίκτυα) o τρεις αναμεταδόσεις ετησίως των θεματικών ψηφιακών σποτ (ομοίως) Τουλάχιστο το 25% του προϋπολογισμού του άξονα 2 ζητείται να απευθυνθεί σε ενέργειες που αφορούν στην αξιοποίηση των αεροπορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (τουλάχιστο δύο καταχωρήσεις ετησίως σε περιοδικά πτήσεων καθώς και αναμεταδόσεις του γενικού και των θεματικών σποτ κατά τη διάρκεια πτήσεων για τις τελευταίες δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός). Επί του ερωτήματος 40: (σελ. 20) Συγκεκριμένα στην αγορά της Ρωσίας προβλέπεται να αφιερωθεί ένα σημαντικό ποσοστό του κόστους του συγκεκριμένου άξονα (ενδεικτικά το 25% ). Το 25% που πρέπει να δοθεί στην αγορά της Ρωσίας αφορά στο σύνολο του άξονα 2 (2,1 & 2,2) ή μόνο στο 2,2 (διαφήμιση σε έντυπα και άλλα μέσα); Το 25% του προϋπολογισμού του άξονα 2 που ζητείται να αφιερωθεί κατ ελάχιστο στην αγορά της Ρωσίας αφορά συνολικά σε ενέργειες του άξονα (διαφήμιση σε διαδίκτυο, έντυπα και άλλα μέσα όπως ραδιόφωνο). Επί του ερωτήματος 41: (σελ. 22) Συμμετοχή σε εκθέσεις Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι ο συνολικός αριθμός συμμετοχής σε εκθέσεις είναι 10 που θα υλοποιηθεί στα έτη 2013, 2014, 2015 και όχι μία συμμετοχή στις εν λόγω εκθέσεις για κάθε έτος (2013, 2014, 2015) δηλαδή περισσότερες από 20 συμμετοχές. Οι διεθνείς εκθέσεις για τις οποίες προτείνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 10 ανά έτος (με πρόβλεψη για δύο έτη) ενώ παρέχεται η δυνατότητα οι υποψήφιοι ανάδοχοι να προτείνουν διαφορετικό μίγμα εκθέσεων εφόσον τεκμηριώσουν την πρότασή τους. Επί του ερωτήματος 42: (σελ. 24) Στα Roadshows θα πρέπει να έχουν προκαθοριστεί ραντεβού των τοπικών επαγγελματιών που θα συμμετέχουν με πλήθος τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το κόστος συμμετοχής (μετακίνηση, διαμονή και διατροφή) των τοπικών επαγγελματιών στα Roadshows δεν περιλαμβάνεται στο έργο του αναδόχου. Επιβεβαιώνεται ότι το κόστος συμμετοχής των τοπικών επαγγελματιών στα roadshows (μετακίνηση / διαμονή / διατροφή) δεν θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 14

15 Επί του ερωτήματος 43: (σελ. 34) Η δημιουργία των σποτ θα βασιστεί στην αξιοποίηση υπάρχοντος οπτικοακουστικού υλικού. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το υλικό θα δοθεί από την Περιφέρεια Σχετικά με τα διαφημιστικά σποτ προβλέπεται η αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού. Το όποιο υλικό χρησιμοποιηθεί σαφώς και θα υποστεί επεξεργασία ενώ ο ανάδοχος θα προτείνει την ιδέα για το κάθε σποτάκι και θα μεριμνήσει για τα νέα κείμενα και την αφήγηση. Επί του ερωτήματος 44: (σελ. 40) «Επίσης καλούνται στις τεχνικές προσφορές τους να προτείνουν θεματικές καταχωρήσεις και ταξίδια φιλοξενίας για να στοχοποιηθούν προϊόντα και κοινά (μαθητές, προπονητές αθλητικών ομάδων, διοργανωτές συνεδρίων) που πιθανώς δεν καλύπτονται επαρκώς από τα κύρια έντυπα προβολής. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τα ταξίδια φιλοξενίας αφορούν στην ενέργεια 4.3.(άξονας 4). Τα ταξίδια φιλοξενίας σαφώς και αφορούν στην ενέργεια 4.3 Επί του ερωτήματος 45: (σελ. 127) «Αναλυτικός Πίνακας Εργασιών» Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα κάτωθι: Α. Ο χρόνος υλοποίησης, σε ποια μονάδα μέτρησης είναι; (ημέρες;) Β. Το εκτιμώμενο κόστος είναι προ φπα; Γ. Το σύνολο του Πίνακα, ανά άξονα και ανά εργασία, αφορά μόνο τις εργασίες (π.χ. παραγωγές, μετακινήσεις, προμήθειες, κλπ) και δεν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο ανθρωποχρόνο για την υλοποίηση σε σύνολο της ενέργειας, και ως εκ τούτου, το άθροισμα αυτού, θα είναι μικρότερο του επόμενου Πίνακα (Αναλυτικός Πίνακας). Παρακαλούμε, επιβεβαιώστε. Στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών ανά Ενέργεια, Α. Ο χρόνος υλοποίησης είναι σε μήνες, Β. Το εκτιμώμενο κόστος είναι μαζί με τον ΦΠΑ για να διευκολύνεται η συσχέτιση με τον Αναλυτικό Πίνακα Κοστολόγησης Έργου, Γ. Το Εκτιμώμενο κόστος περιλαμβάνει και το κόστος εργασίας (ανθρωποχρόνο) ανά ενέργεια και άξονα, το δε συνολικό εκτιμώμενο κόστος σε επίπεδο άξονα πρέπει να συμπίπτει ως ποσοστό με αυτό του Αναλυτικού Πίνακα Κοστολόγησης Έργου. Διευκρινίζεται επίσης, όσον αφορά στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών ανά Ενέργεια ότι «ο αναλυτικός πίνακας κοστολόγησης του συνολικού έργου και των επιμέρους ενεργειών» είναι σαφώς ο Αναλυτικός Πίνακας Εργασιών ανά Ενέργεια ο οποίος ως στόχο έχει να δημιουργήσει μια πιο λεπτομερή και ξεκάθαρη εικόνα του επιμερισμού του κόστους του έργου ανά εργασία και ανά ενέργεια. Επίσης οι δημιουργικές εργασίες κοστολογούνται ξεχωριστά (π.χ. για την ιστοσελίδα, για τις ενέργειες του Άξονα 5 - τα έντυπα, το dvd, τα σποτ, τις καταχωρήσεις). 15

16 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Εσωτερική διανομή: 1. Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού 2. Φάκελο Έργου Αποδέκτες για ενέργεια: Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού Αποδέκτες για κοινοποίηση: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 1. CHOOSE S.A. Total Communication / 2. EURO-AXES Α.Ε. / / 3. PLUS COMMUNICATION / Ε. ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε./ 4. BEE GROUP A.E. / Λιόκος Θεόδωρος / hhtp://ir2-attach.ymail.com / 5.ORANGE A.E. / Γαληνός Γιαγλής 16

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 354644 (11304) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 87912 Θεσσαλονίκη, 15/04/2014 Αρ. Πρωτ. : 43073/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

1) Απάντηση σε ερωτήματα της BBDO (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 1352/ )

1) Απάντηση σε ερωτήματα της BBDO (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 1352/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «EΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Μονάδα Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες».

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 11-11-2013 Α.Π.: 10133 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΗΛ.: 210 3339582 FAX: 210 3339590 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S 179-293762 Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 1. Το παράδειγμα της επισκόπησης τύπου και των αποκομμάτων τύπου θα περιέχει αποκόμματα τύπου μονάχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1. «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1. «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS 464646 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΙΝ-ΝΒ1) Διευκρινίσεις ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 825/ΕΥΥΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 24990-24289, 24991 FAX: Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Άνω Λιόσια, 11/01/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ. 66154 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής: Εταιρεία S.M.R. Consultants

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: Πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ά).

Απάντηση: Πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ά). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Θεσσαλονίκη 10-05 -2016 Αρ. πρωτ.: οικ863 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση)

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση) ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ gesdendhs5@army.gr 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 2107494546 ΚΟΙΝ: 401 ΓΣΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. Φ. 461.3/115/23579 Σ. 6590 Αθήνα, 23 Δεκ 16 ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Έργο: Διαγωνισμός: Φάση: Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β».

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Παναγόπουλος, Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213

Διαβάστε περισσότερα