ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ , ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες: E. Κατσαρού, Β. Χρόνη, Κ. Λέγκας, Χ. Καρακώστας Τηλ: , , Fax: ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Η υπηρεσία μας σχετικά με τα ερωτήματα των υποψηφίων αναδόχων, επί της προκήρυξης αριθμ. 1/2013, του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου της πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αναρτά τις απαντήσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ώστε η διευκρίνιση να τύχει ευρείας δημοσιότητας. Επί του ερωτήματος 1: Για λόγους τάξης, παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ποιος είναι ο αριθμός που διαθέτει η Υπηρεσία σας, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι προς αποστολή τηελομοιοτυπιών και δη, εν προκειμένω, για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο Β.2.1.2, σελ. 57 της σχετικής Προκήρυξης. Επιβεβαιώνετε ότι πρόκειται για το φαξ υπ αρ που αναφέρεται στο εξώφυλλο της εν λόγω προκήρυξης; Ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας της υπηρεσίας μας στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.2.1.2) είναι Επί του ερωτήματος 2: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η ακριβής διάρκεια ισχύος της απαιτούμενης επί ποινής αποκλεισμού εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και υπέρ ποιου ακριβώς φορέα θα εκδοθεί. Ειδικότερα στο άρθρο Β.5.1.-ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σελ. 60 της Προκήρυξης ορίζεται πως «η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών και να εκδίδεται υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας [ ]». Ωστόσο, στο αναφερόμενο με αριθμό 1 δικαιολογητικό του άρθρου Γ.2.1-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σελ της Προκήρυξης, σχετικά με την πιστοποίηση της 1

2 χρηματοοικονομικής ικανότητας του κάθε υποψηφίου αναδόχου, και συγκεκριμένα στην περίπτωση (η) αυτού, αναφέρεται πως «η εγγύηση θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας και να εκδίδεται υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού, της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Σύμφωνα με τη διακήρυξη η ισχύς της προσφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημέρες, ενώ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, ήτοι τουλάχιστον 240 ημέρες, να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας και να εκδοθεί υπέρ της Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επί του ερωτήματος 3: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η ακριβής ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Με δεδομένες τις προβλέψεις των άρθρων : - Β.1.2.-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ περ. 7, σελ. 52 της Προκήρυξης, - Β.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, σελ. 59 της Προκήρυξης και - Γ.5.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, σελ. 100 της Προκήρυξης, οι οποίες συνδέουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς του κάθε υποψηφίου αναδόχου με το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, κρίνεται απαραίτητος ο σαφής προσδιορισμός της «ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού» προς αποφυγή οιωνδήποτε παρερμηνειών. Στην προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού αναφέρονται ρητά ο «χρόνος λήξης υποβολής προσφορών» (30/08/2013 και ώρα 10:00 π.μ.) και η «ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών» (03/09/2013 και ώρα 10:00 π.μ.), όχι όμως και η «ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού», η οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εν όψει των παραπάνω. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 03/09/2013 Επί του ερωτήματος 4: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ποιο είναι το «πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ. 261/97» που αναφέρεται στο άρθρο Γ περ. (ζ)-υποβαλλομενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σελ. 67 της Προκήρυξης. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος έχει καταργηθεί με την περ. (ιγ) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008, ενώ παράλληλα προβλέπεται από την περ. (στ) του άρθρου Γ σελ. 67 της Προκήρυξης η προσκόμιση του προβλεπόμενου στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008 δικαιολογητικού (Πιστοποιητικού συμμόρφωσης), το οποίο, εκ του νόμου, έχει αντικαταστήσει το αναφερόμενο στο άρθρο 3 του π.δ. 261/1997 πιστοποιητικού. Το δικαιολογητικό της περ (ζ) της παραγράφου Γ του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης αφορά το ΠΔ 261/97, όπως αυτό ισχύει. 2

3 Επί του ερωτήματος 5: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ.2.3.-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, σελ της Προκήρυξης δικαιολογητικά, αφορούν πράγματι το στάδιο της κατακύρωσης ή της συμμετοχής (ή οποιοδήποτε άλλο). Ειδικότερα, στο άρθρο Γ.2.3. σελ της Προκήρυξης αναφέρεται ο τίτλος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Ωστόσο, οι πίνακες που ακολουθούν φέρουν τον τίτλο : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» (ΣΕΛ Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 2 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (σελ Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (σελ. 80 Προκήρυξης), ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ Προκήρυξης), με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση αν πρόκειται για «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» ( ;; ). Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Γ.2.3 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, όπως σαφώς αναφέρεται, αφορούν τα δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης. Επί του ερωτήματος 6: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί σε πόσες ημέρες επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής στον ανάδοχο και στους λοιπούς υποψηφίους, δεδομένου ότι στο άρθρο Β.5.1-ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σελ Προκήρυξης αναφέρεται πως «η εγγύηση συμμετοχής του Διαγωνιζομένου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητική καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων Διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης του έργου». Ωστόσο, στο αναφερόμενο με αριθμό 1 δικαιολογητικό του άρθρου Γ.2.1.-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σελ της Προκήρυξης, σχετικά με την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας, αναφέρεται πως «Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού». Στο αναφερόμενο με αριθμό 1 δικαιολογητικό της παραγράφου Γ.2.1 (σελ. 72) σχετικά με την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι «Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού» αντί του ορθού «Η εγγύηση συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων Διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης του έργου». 3

4 Επί του ερωτήματος 7: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί, άλλως διευκρινισθεί, πως το αναφερόμενο στο άρθρο Γ περ. (στ), σελ. 67 της Προκήρυξης πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα του άρθρου 12 παρ. α του Ν. 3688/2008, αναφέρεται στην περίπτωση του άρθρου 12 παρ. 3α του Ν. 3688/2008. Το αναφερόμενο στην παράγραφο Γ περ. (στ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα, αφορά το άρθρο 12 παρ.3α του Ν. 3688/2008. Επί του ερωτήματος 8: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ανώνυμη εταιρεία ή ένωση εταιρειών, διεπόμενων από το ελληνικό δίκαιο, απαιτείται για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα για την απόδειξη της «δάνειας εμπειρίας», η οποία αναφέρεται στο άρθρο Γ.2.1, σελ. 72 (τέλος) της Προκήρυξης, η προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων ή αρκεί η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, που θα πιστοποιούν τη δέσμευση ορισμένου φορέα να στηρίξει έναν άλλο οικονομικό φορέα. Στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με σαφήνεια αναφέρεται ότι «Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση ένορκων βεβαιώσεων και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, υπεύθυνων δηλώσεων ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, διά των οποίων οι άλλοι φορείς ή τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, στων οποίων τις δυνατότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ή η ένωση ή η κοινοπραξία, θα δεσμεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης». Επί του ερωτήματος 9: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν η επισήμανση που υφίσταται στο άρθρο Γ παρ. α, περ. (iii), σελ. 66 της Προκήρυξης, σχετικά με την υποχρέωση ταύτισης της ημερομηνίας της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ισχύει για το ΣΥΝΟΛΟ των υπεύθυνων δηλώσεων που προσκομίζονται από τον ανάδοχο κατά το στάδιο της συμμετοχής. Στην παράγραφο Γ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, περιγράφονται με σαφήνεια τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενό τους. Επί του ερωτήματος 10: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά μονογράφονται και αριθμούνται και ποια συγκεκριμένα δεν υπάγονται σε αυτή την πρόβλεψη, με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο Γ.1.4, σελ. 64 της Προκήρυξης. Ειδικότερα, αναφέρεται πως «Η μονογραφή και αρίθμηση των δικαιολογητικών αφορά μόνο σε από αυτά εκδίδονται ή προέρχονται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο π.χ. έγκριση 4

5 συμμετοχής στο διαγωνισμό με απόφαση αρμοδίου οργάνου, νομιμοποιητικά έγγραφα κ.τ.λ., όχι όμως και αυτά που αποτελούν αυτοτελή έγγραφα και στοιχεία, όπως η εγγυητική επιστολή, ΦΕΚ, υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π». Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στην παρ. Γ.1.4 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, η μονογραφή και αρίθμηση των δικαιολογητικών που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.2, αφορούν μόνο σε αυτά που εκδίδονται ή προέρχονται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο. Επί του ερωτήματος 11: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί, άλλως διευκρινισθεί, πως με βάση τις προβλέψεις των άρθρων Γ.1 (σελ. 64 προκήρυξης) και Γ.3.1 (σελ. 84 της Προκήρυξης), όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς, υποβαλλόμενης σε 2 αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σελιδομετρημένες, καθώς επίσης και ότι όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου της τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι μονογραμμένες. Σύμφωνα με την παρ. Γ.1.1 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης με σαφήνεια περιγράφεται «Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.» Επίσης στη παρ Γ.3.1 αναφέρεται «Όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι σελιδομετρημένες επί ποινή αποκλεισμού.» Επομένως σε όλες τις σελίδες του πρωτοτύπου της τεχνικής προσφοράς θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", θα είναι σελιδομετρημένες και μονογραμμένες. Επί του ερωτήματος 12: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί σε πόσα αντίτυπα θα υποβληθεί η οικονομική προσφορά, καθώς στο άρθρο Γ.1.1, σελ 64 της Προκήρυξης αναφέρεται πως «οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα», μέρος των οποίων αποτελεί και η οικονομική προσφορά, ενώ στο άρθρο Γ.1.4, σελ 65 της Προκήρυξης αναφέρεται πως «ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων». Σε περίπτωση δε που απαιτείται να υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν θα πρέπει να είναι μονογραμμένα ή και σελιδομετρημένα. Όπως αναφέρεται στην παρ. Γ.1.4 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, ο «Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.4 της Διακήρυξης. Επί του ερωτήματος 13: Στο εδάφιο Γ στ της εν λόγω προκήρυξης, σελ. 67, ζητείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα του άρθρου 12 παρ. α του Ν. 3688/2008 που είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας-απαιτήσεις για παρόχους» και παράλληλα στο αμέσως επόμενο εδάφιο ζητείται το πιστοποιητικό της περί 5

6 εγγραφής στο μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου του άρθρου 3 του Π.Δ. 261/97, όπως αυτό ισχύει. Επειδή σύμφωνα με το Ν. 3688/2008 καταργείται το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, παρακαλούμε διευκρινίστε αν ισχύει η απαίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου». Στο Π.Δ. 261/97, όπως αυτό ισχύει, έχει καταργηθεί το άρθρο 3 περί εγγραφής στο μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου με το άρθρο 12 παρ. 3ιγ του Ν. 3688/2008 και ως εκ τούτου δεν ισχύει η απαίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου. Επί του ερωτήματος 14: Εδάφιο Γ α της εν λόγω προκήρυξης, σελ. 65 αναφέρει ότι «.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4.με θεώρηση γνήσιου υπογραφής..» και στη σελ. 66 «Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς..» Το ερώτημα είναι: Δύναται η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου να είναι μία ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ενώ η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης να συμπίπτει με την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως ορίζει η προκήρυξη; Επειδή, λόγω αντικειμενικών συνθηκών (χιλιομετρική απόσταση, ώρα υποβολής προσφορών 10:00 νωρίς το πρωί) είναι αδύνατον η ημερομηνία θεώρησης να είναι ίδια με την ημερομηνία υποβολής προσφορών, παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις το Συμβούλιο Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί ότι δύναται η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου να είναι μία ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι με τον Ν.4111/2013 η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 25. Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που υπόκεινται στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 και του π.δ. 60/2007, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» Επί του ερωτήματος 15: Στο εδάφιο Β , Β, i), σελ. 50 της προκήρυξης, όπου αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του Υπευθύνου Εργου, παρακαλούμε γνωρίστε μας αν καλύπτεται το κριτήριο σε περίπτωση που ο υπεύθυνος έργου διαθέτει εμπειρία, εκτός της τουριστικής προβολής, σε τομείς του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, των Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και στην υλοποίηση οριζόντιων μεγάλων έργων επικοινωνίας. Ο Ανάδοχος κατά την επιλογή του Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές (παράγραφος Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6

7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ αναλυτικού τεύχος δημοπράτησης (σελ.50) «i) Υπεύθυνος Έργου Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες Ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού πολύπλοκων σχεδίων διαφήμισης, επικοινωνίας, διαδικτυακού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων. Εμπειρία στη διαχείριση τουλάχιστον ενός (1) σχεδίου επικοινωνίας (στην ιδανική περίπτωση όμοιας πολυπλοκότητας) που να αφορά σε τουριστική προβολή προορισμών κατά την τελευταία πενταετία.» Επί του ερωτήματος 16: Δύναται ο υπεύθυνος έργου να είναι και υπεύθυνος δημιουργικού, εφόσον καλύπτονται οι σχετικές προϋποθέσεις της προκήρυξης ή σε κάποιες περιπτώσεις ο πρώτος να αναπληρώνει το δεύτερο για τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου; Αναμένοντας τις διευκρινήσεις σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Οι θέσεις του Υπευθύνου Έργου και Υπευθύνου Δημιουργικού είναι θέσεις σημαντικές για την υλοποίηση του έργου, είναι θέσεις «διακριτές» και η κάθε μία ξεχωριστά θα πρέπει να συγκεντρώνει τους ελάχιστους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ του αναλυτικού τεύχους της δημοπράτησης. Επί του ερωτήματος 17: Στον Άξονα 1, παράγραφος 2 (Διαχείριση & Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - Τεχνική υποστήριξη), σελίδα 15 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Η ιστοσελίδα θα φιλοξενείται σε server επιλογής του αναδόχου που θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργίας µε δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από τουλάχιστον άτομα ταυτόχρονα ( άτομα/ημέρα). Μετά τη λήξη της σύμβασης ο server παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή και η ιστοσελίδα εξακολουθεί να λειτουργεί.». Δεδομένου ότι στη διακήρυξη δεν αναφέρεται η αγορά εξοπλισμού για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας, θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «ο server παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή». Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η ιστοσελίδα, όλα τα συστήματα λογισμικού (Content Management System CMS, το σύστημα διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων DBMS, ο Web server, κλπ ) αλλά και όλα τα δεδομένα (φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, κλπ) θα βρίσκονται σε server επιλογής του αναδόχου, που θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργίας με δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από τουλάχιστον άτομα ταυτόχρονα ( άτομα / ήμερα), ο οποίος μετά τη λήξη της σύμβασης θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή και η ιστοσελίδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί. Επί του ερωτήματος 18: Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας εταιρειών η προϋπόθεση του μέσου κύκλου εργασιών ( ευρώ) για την τελευταία τριετία αφορά κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, ή μπορεί να υπολογιστεί αθροιστικά (άθροισμα του κύκλου εργασιών κάθε μέλους); 7

8 Σύμφωνα με την παρ. Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (σελ. 49) «Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί τους παρακάτω ελάχιστους όρους: Α. Ποιοτικό κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας: Το κριτήριο αυτό πληρούται εφόσον έχει υποβληθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και εφόσον ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών / των μικτών εισπράξεων κατά την τελευταία τριετία ανέρχεται κατ ελάχιστο στο ποσό του ,00 ευρώ και καλύπτεται με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των μελών της Ένωσης και όχι αθροιστικά». Επί του ερωτήματος 19: Αν ένας υποψήφιος ανάδοχος έχει κλείσει μόνο δύο διαχειριστικές χρήσεις αλλά καλύπτει την προϋπόθεση του μέσου κύκλου εργασιών μπορεί να λάβει μέρος; Το κριτήριο του κύκλου εργασιών / των μικτών εισπράξεων πληρούται εφόσον ο μέσος όρος κατά την τελευταία τριετία ανέρχεται κατ ελάχιστο στο ποσό του ,00 ευρώ, στις δε περιπτώσεις Ενώσεων ή κοινοπραξιών καλύπτεται με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των μελών τους και όχι αθροιστικά. Επί του ερωτήματος 20: Αν στον παραπάνω διαγωνισμό της υπηρεσία σας συμμετέχει ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών και ένα μέλος της ένωσης αναλάβει την διεκπεραίωση υπηρεσιών στον εν λόγω διαγωνισμό που δεν αφορούν διαφημιστικές υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στην παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/1997 (πχ διοργάνωση εκδηλώσεων), θα πρέπει και αυτό το μέλος της ένωσης να είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435; Σύμφωνα με την παρ. Β σελ. 48 «Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής προκειμένου να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας Απαιτήσεις για παρόχους» από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η συμμετοχή μελών της ένωσης με αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 60% των ποσοστών συμμετοχής των μελών της ένωσης σε αυτήν». Επί του ερωτήματος 21: Όπως αναφέρατε στην σελίδα 72 της προκήρυξης: ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47, παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας οικονοµικός φορέας, µπορεί ενδεχοµένως, για τη συγκεκριμένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια ένωση ή κοινοπραξία εταιριών που υποβάλλει προσφορά, µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μέλος της ένωσης εταιρειών που συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό θα μπορούσε να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων των άλλων μελών της ένωσης όσον αφορά την απαίτηση για το πρότυπο υλοποίηση ΕΛΟΤ 1435:2009, αρκεί αυτά τα μέλη να καλύπτουν την παραπάνω απαίτηση; 8

9 Το άρθρο 47, παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την εκτέλεση σύμβασης. Επί του ερωτήματος 22: Στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης (αριθ. 1/2013) του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», αναφέρονται τα εξής: Α: Εκθέσεις - Προωθητικές ενέργειες στο εξωτερικό σελ. 23 «... Ιδιαίτερα για τις σημαντικότερες αγορές (Γερμανίας, Αγγλίας, Ρωσίας) θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη του κόστους και σαφής αναφορά στις ομάδες στόχους, στο προωθητικό υλικό και σε πιθανούς τρόπους μεγιστοποίησης των αναμενόμενων οφελών (π.χ. αξιοποίηση πολλαπλασιαστών ενημέρωσης, δημιουργία επαφών για χρήση σε καμπάνια mail marketing κά)...» σελ 24 «... Ο ανάδοχος αναμένεται να υποβάλλει προτάσεις για το στήσιμο των roadshows την απαιτούμενη υλικο-τεχνική υποδομή, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης τους (σε συνάρτηση και με άλλες προωθητικές ενέργειες στις ίδιες αγορές) και το εκτιμώμενο κόστος τους. Σαφής αναφορά θα πρέπει να γίνει στο προτεινόμενο προωθητικό υλικό (presskit) που θα διατίθεται στα roadshows (είδος, χαρακτηριστικά, ποσότητα, εκτιμώμενο κόστος)...» Με δεδομένο ότι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οικονομικά στοιχεία και στον Αναλυτικό πίνακα κοστολόγησης έργου για το φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς δεν προβλέπεται αντίστοιχο πεδίο, ερωτάται η Αναθέτουσα Αρχή σε ποιο μέρος της Προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται οι αντίστοιχες προβλέψεις κόστους; Οι προβλέψεις κόστους που αναφέρεστε θα πρέπει να εμφανίζονται στον «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ). Ο Πίνακας αυτός είναι ο ίδιος με τον Πίνακα 1-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ που περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, χωρίς την στήλη του κόστους (σελ. 91 του αναλυτικού τεύχους της Προκήρυξης). Επί του ερωτήματος 23: Στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης (αριθ. 1/2013) του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», αναφέρονται τα εξής: Β: Ομάδα Έργου σελ. 92 «... Τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των μελών της Ομάδας Έργου...» Ερωτάται η Αναθέτουσα Αρχή με ποιο τρόπο θα πρέπει να τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα των μελών της Ομάδας Έργου; Η παράγραφος Γ.3.2 «Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία της Ομάδας Έργου» του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης αναφέρεται στη δομή, στη σύνθεση και στην οργάνωση της Ομάδας Έργου και στην συσχέτιση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος με αντίστοιχα στελέχη. Αναφέρεται επίσης αναλυτικά στο τι θα πρέπει να συμπεριλάβει κάθε υποψήφιος στην Τεχνική Προσφορά για το παραπάνω θέμα. 9

10 Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς επίσης περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα σχετικά Υποδείγματα του Παραρτήματος Α, μπορεί όμως να περιλάβει και κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη για την τεκμηρίωση της πρότασής τους. Επί του ερωτήματος 24: (σελ. 65). «Η μονογραφή και αρίθμηση των δικαιολογητικών αφορά μόνο σε όσα από αυτά εκδίδονται ή προέρχονται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο π.χ. έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό με απόφαση αρμοδίου οργάνου, νομιμοποιητικά έγγραφα κ.τ.λ., όχι όμως και αυτά που αποτελούν αυτοτελή έγγραφα και στοιχεία όπως η εγγυητική επιστολή, ΦΕΚ, υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π». Δηλαδή δε θα υπάρχει μονογραφή σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και συνεχής αρίθμηση; Εδόθη απάντηση στο σχετικό ερώτημα 10. Επί του ερωτήματος 25: (σελ. 67) «ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ. 261/97, όπως αυτό ισχύει.» 1. Εφόσον το άρθρο 3 του ΠΔ 261/1997 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 παρ.2ιγ Ν.3688/2008 ΦΕΚ Α 163/ , υπάρχει παραδρομή στην προκήρυξη όσον αφορά την απαίτηση προσκόμισης του Πιστοποιητικού της Αρμόδιας Αρχής περί Εγγραφής στο Μητρώο που απαιτείτο βάσει του ανωτέρου άρθρου; Εδόθη απάντηση στα σχετικά ερωτήματα 4 και 13. Επί του ερωτήματος 26: (σελ. 67) «(ΙΙΙ) Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν εκ παραδρομής υπάρχει η αναφορά για ημερομηνία Υπ. Δήλωσης ταυτόσημη με την Ημερομηνία κατάθεσης, εφόσον πλέον ισχύει η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΦΕΚ 237/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Άρθρο 3: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» (Βλ. και Ν. 4111/2013) Διευκρινίζεται ότι με τον Ν.4111/2013 η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 25. Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που υπόκεινται στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 και του π.δ. 60/2007, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η ως 10

11 άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» Επί του ερωτήματος 27: (σελ. 72) «Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους». Σχετικώς με την απαίτηση της προκήρυξης (Γ.2.1 "Για την πιστοποίηση χρηματοοικονομικής ικανότητας παρ. 2 σελ 72) σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα η κατάθεση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους (2012) στο ΓΕΜΗ από τη συμμετέχουσα εταιρία και δεν έχει δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, πως ικανοποιείται η απαίτηση εκ μέρους από τη συμμετέχουσα εταιρία; Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο αρμόδιο ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2012, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης του ισολογισμού από το ΓΕ.ΜΗ η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό. Επί του ερωτήματος 28: (σελ. 76) «Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή μέλη της Ομάδας Έργου ή άλλων εξειδικευμένων συνεργατών του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του, θα πρέπει να υποβληθεί από καθέναν χωριστά υπεύθυνη δήλωση» Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών, πρέπει να φέρουν «γνήσιο υπογραφής»; Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών πρέπει να φέρουν «γνήσιο υπογραφής» αφού θα συνυποβληθούν στο φάκελο της προσφοράς (άρθρο 14 του Ν. 1599/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 4 του ίδιου Νόμου (Υπεύθυνη Δήλωση) και την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ (ΦΕΚ Β /1276/2002). Επί του ερωτήματος 29: (σελ. 85) «Όλες οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι σελιδομετρημένες επί ποινή αποκλεισμού.» Οι μακέτες που προσκομίζονται ως δείγμα του δημιουργικού (σε Παράρτημα) θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση σε συνέχεια του κυρίως φακέλου ή αυτοτελή; Η αρίθμηση των σελίδων της τεχνικής προσφοράς θα είναι συνεχής. Επί του ερωτήματος 30: (σελ. 88) Χαρακτηριστικά (τύπος χαρτιού, μορφή εκτύπωσης, βιβλιοδεσία, τυχόν συσκευασία, μέθοδος παραγωγής, υλικά εν γένει), μέγεθος (διαστάσεις, αριθμός σελίδων) και περιεχόμενο του προτεινόμενου κύριου γενικού εντύπου, και εκτίμηση αριθμού αντιτύπων σε κάθε προτεινόμενη γλώσσα μετάφρασης (θα περιλαμβάνεται τουριστικός χάρτης). Ο τουριστικός χάρτης αποτελεί αυτοτελές έντυπο με χωριστή παραγωγή ή μέρος (π.χ. σε ένθεση στο γενικό έντυπο;) Ο τουριστικός χάρτης θα αποτελεί μέρος του γενικού εντύπου. 11

12 Επί του ερωτήματος 31: (σελ. 93) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών με ιδιαίτερη αναφορά και τεκμηρίωση των γνώσεων και της εμπειρίας τους. Τα βιογραφικά σημειώματα θα υποβληθούν και στο Φάκελο Δικαιολογητικών και στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς; Τα βιογραφικά σημειώματα θα υποβληθούν και στο Φάκελο Δικαιολογητικών και στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Επί του ερωτήματος 32: (σελ. 94) «Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί Α. Αν το παράρτημα πρέπει να είναι εις διπλούν. Β. Αν τα περιεχόμενα αυτού πρέπει να είναι εις διπλούν. Τα παραρτήματα της τεχνικής προσφοράς διπλούν. και τα περιεχόμενά τους πρέπει να είναι εις Επί του ερωτήματος 33: (σελ. 122) «Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ο Μ Α Δ Α Σ Ε Ρ Γ Ο Υ» Σε ποιο φάκελο υποβάλλεται; Στο φάκελο δικαιολογητικών ή στο Φάκελο Τεχνικής ; ή και στους δύο; Ο Πίνακας αυτός υποβάλλεται και στο φάκελο δικαιολογητικών και στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς Επί του ερωτήματος 34: (σελ. 123) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Σε ποιο φάκελο υποβάλλεται; Στο φάκελο δικαιολογητικών ή στο Φάκελο Τεχνικής; ή και στους δύο; Ο Πίνακας αυτός υποβάλλεται και στο φάκελο δικαιολογητικών και στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς. Επί του ερωτήματος 35: (σελ. 13) Η νέα ιστοσελίδα τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα διαθέτει πρωτοποριακά εργαλεία και εφαρμογές (π.χ. ψηφιακοί χάρτες, θεματικά έντυπα) για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και επιλογών που καλύπτουν χωρικά τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνενώνοντας με αποτελεσματικό και ελκυστικό τρόπο το υλικό των προϋπαρχουσών τουριστικών ιστοσελίδων. 1. Πόσες και ποιες αναμένεται να είναι οι πηγές από όπου θα αντληθούν περιεχόμενα πέρα των επίσημων ιστοσελίδων. 2. Επίσης, να επιβεβαιωθεί ότι το υλικό θα αντληθεί (χειροκίνητα) από τους διαχειριστές και θα αποτελέσει το περιεχόμενο για τη νέα ιστοσελίδα και όχι «αυτόματα» από τις ιστοσελίδες. 12

13 1. Οι πηγές από όπου θα αντληθούν περιεχόμενα, θα περιλαμβάνουν το σύνολο του τουριστικού υλικού που έχει παραχθεί από τα τμήματα Τουρισμού των πρώην Ν. Α. των τεσσάρων Νομών της Θεσσαλίας και το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τις ιστοσελίδες έντυπα και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. 2. Το υλικό κατά το μεγαλύτερο μέρος του θα αντληθεί χειροκίνητα από τους διαχειριστές. Επί του ερωτήματος 36: (σελ. 14) Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το υλικό των προϋπαρχουσών ιστοσελίδων των τεσσάρων πρώην Νομαρχιών και γενικότερα το ήδη διαθέσιμο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί από ποιες προϋπάρχουσες ιστοσελίδες θα πρέπει να αντληθεί περιεχόμενο. Οι τουριστικές ιστοσελίδες των τεσσάρων τέως Νομαρχιών θα δοθούν από τα αντίστοιχα Τμήματα τουρισμού των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας. Επί του ερωτήματος 37: (σελ. 14) Η νέα ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστοχώρους για περαιτέρω πληροφόρηση (π.χ. ιστοσελίδες αεροδρομίων για εύρεση πτήσεων, ιστοσελίδες ξενοδοχείων για εύρεση καταλύματος, ιστοσελίδες συλλόγων για δραστηριότητες στη φύση κ.α.) καθώς επίσης και με τόπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η ιστοσελίδα αναμένεται να ενημερώνει αυτόματα τους λογαριασμούς των μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή εάν αυτή θα είναι αρμοδιότητα των διαχειριστών. Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα αυτόματης παράλληλης ανάρτησης (με δυνατότητα επιλογής) από τους διαχειριστές, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επί του ερωτήματος 38: (σελ.19) Διαφήμιση με πληρωμένες καταχωρήσεις στις μηχανές αναζήτησης (ενδεικτικά αναφέρονται Google, in.gr κ.ά.)» Καθότι το in.gr δεν είναι πλέον μηχανή αναζήτησης, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί μόνο η χρήση της google με γεωγραφική στόχευση στην Ελλάδα. Οι μηχανές αναζήτησης αναφέρονται ενδεικτικά. Μπορούν να προταθούν περισσότερες ή / και διαφορετικές. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθενται οι δύο καταχωρήσεις ανά έτος όπως περιγράφονται στη σελίδα 18. Επί του ερωτήματος 39: (σελ. 19) Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προβολή με καταχωρήσεις σε inflight περιοδικά καθώς και η αναπαραγωγή των ψηφιακών σποτ κατά τη διάρκεια των πτήσεων των βασικών αεροπορικών εταιριών που πετάνε για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και της Σκιάθου και οι επιβάτες των οποίων μπορούν να λογιστούν ως δυνητικοί πελάτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ποσοστό τουλάχιστο 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του παρόντος άξονα). 13

14 Το 25% που πρέπει να δοθεί σε περιοδικά πτήσεων και προβολή του ψηφιακού σποτ αφορά στο σύνολο του άξονα 2 (2,1 & 2,2) ή μόνο στο 2,2 (διαφήμιση σε έντυπα και άλλα μέσα); Επίσης, να επιβεβαιωθεί ότι το ποσοστό 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του άξονα 2 (διαφήμιση) θα πρέπει να διανεμηθεί για: o δυο καταχωρίσεις σε περιοδικά πτήσης διαφορετικών αερογραμμών (και εταιριών) που συνδέονται με Ν. Αγχίαλο o πέντε αναμεταδόσεις ετησίως του γενικού ψηφιακού σποτ (ενδεικτικά κατά τη διάρκεια πτήσεων και σε χώρους Εκθέσεων ή προωθητικών ενεργειών ή / και σε επιλεγμένα αεροδρόμια ή / και σταθμούς μετρό ή ακόμα και σε τηλεοπτικά δίκτυα) o τρεις αναμεταδόσεις ετησίως των θεματικών ψηφιακών σποτ (ομοίως) Τουλάχιστο το 25% του προϋπολογισμού του άξονα 2 ζητείται να απευθυνθεί σε ενέργειες που αφορούν στην αξιοποίηση των αεροπορικών συνδέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (τουλάχιστο δύο καταχωρήσεις ετησίως σε περιοδικά πτήσεων καθώς και αναμεταδόσεις του γενικού και των θεματικών σποτ κατά τη διάρκεια πτήσεων για τις τελευταίες δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός). Επί του ερωτήματος 40: (σελ. 20) Συγκεκριμένα στην αγορά της Ρωσίας προβλέπεται να αφιερωθεί ένα σημαντικό ποσοστό του κόστους του συγκεκριμένου άξονα (ενδεικτικά το 25% ). Το 25% που πρέπει να δοθεί στην αγορά της Ρωσίας αφορά στο σύνολο του άξονα 2 (2,1 & 2,2) ή μόνο στο 2,2 (διαφήμιση σε έντυπα και άλλα μέσα); Το 25% του προϋπολογισμού του άξονα 2 που ζητείται να αφιερωθεί κατ ελάχιστο στην αγορά της Ρωσίας αφορά συνολικά σε ενέργειες του άξονα (διαφήμιση σε διαδίκτυο, έντυπα και άλλα μέσα όπως ραδιόφωνο). Επί του ερωτήματος 41: (σελ. 22) Συμμετοχή σε εκθέσεις Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι ο συνολικός αριθμός συμμετοχής σε εκθέσεις είναι 10 που θα υλοποιηθεί στα έτη 2013, 2014, 2015 και όχι μία συμμετοχή στις εν λόγω εκθέσεις για κάθε έτος (2013, 2014, 2015) δηλαδή περισσότερες από 20 συμμετοχές. Οι διεθνείς εκθέσεις για τις οποίες προτείνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 10 ανά έτος (με πρόβλεψη για δύο έτη) ενώ παρέχεται η δυνατότητα οι υποψήφιοι ανάδοχοι να προτείνουν διαφορετικό μίγμα εκθέσεων εφόσον τεκμηριώσουν την πρότασή τους. Επί του ερωτήματος 42: (σελ. 24) Στα Roadshows θα πρέπει να έχουν προκαθοριστεί ραντεβού των τοπικών επαγγελματιών που θα συμμετέχουν με πλήθος τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το κόστος συμμετοχής (μετακίνηση, διαμονή και διατροφή) των τοπικών επαγγελματιών στα Roadshows δεν περιλαμβάνεται στο έργο του αναδόχου. Επιβεβαιώνεται ότι το κόστος συμμετοχής των τοπικών επαγγελματιών στα roadshows (μετακίνηση / διαμονή / διατροφή) δεν θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 14

15 Επί του ερωτήματος 43: (σελ. 34) Η δημιουργία των σποτ θα βασιστεί στην αξιοποίηση υπάρχοντος οπτικοακουστικού υλικού. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το υλικό θα δοθεί από την Περιφέρεια Σχετικά με τα διαφημιστικά σποτ προβλέπεται η αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού. Το όποιο υλικό χρησιμοποιηθεί σαφώς και θα υποστεί επεξεργασία ενώ ο ανάδοχος θα προτείνει την ιδέα για το κάθε σποτάκι και θα μεριμνήσει για τα νέα κείμενα και την αφήγηση. Επί του ερωτήματος 44: (σελ. 40) «Επίσης καλούνται στις τεχνικές προσφορές τους να προτείνουν θεματικές καταχωρήσεις και ταξίδια φιλοξενίας για να στοχοποιηθούν προϊόντα και κοινά (μαθητές, προπονητές αθλητικών ομάδων, διοργανωτές συνεδρίων) που πιθανώς δεν καλύπτονται επαρκώς από τα κύρια έντυπα προβολής. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τα ταξίδια φιλοξενίας αφορούν στην ενέργεια 4.3.(άξονας 4). Τα ταξίδια φιλοξενίας σαφώς και αφορούν στην ενέργεια 4.3 Επί του ερωτήματος 45: (σελ. 127) «Αναλυτικός Πίνακας Εργασιών» Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα κάτωθι: Α. Ο χρόνος υλοποίησης, σε ποια μονάδα μέτρησης είναι; (ημέρες;) Β. Το εκτιμώμενο κόστος είναι προ φπα; Γ. Το σύνολο του Πίνακα, ανά άξονα και ανά εργασία, αφορά μόνο τις εργασίες (π.χ. παραγωγές, μετακινήσεις, προμήθειες, κλπ) και δεν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο ανθρωποχρόνο για την υλοποίηση σε σύνολο της ενέργειας, και ως εκ τούτου, το άθροισμα αυτού, θα είναι μικρότερο του επόμενου Πίνακα (Αναλυτικός Πίνακας). Παρακαλούμε, επιβεβαιώστε. Στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών ανά Ενέργεια, Α. Ο χρόνος υλοποίησης είναι σε μήνες, Β. Το εκτιμώμενο κόστος είναι μαζί με τον ΦΠΑ για να διευκολύνεται η συσχέτιση με τον Αναλυτικό Πίνακα Κοστολόγησης Έργου, Γ. Το Εκτιμώμενο κόστος περιλαμβάνει και το κόστος εργασίας (ανθρωποχρόνο) ανά ενέργεια και άξονα, το δε συνολικό εκτιμώμενο κόστος σε επίπεδο άξονα πρέπει να συμπίπτει ως ποσοστό με αυτό του Αναλυτικού Πίνακα Κοστολόγησης Έργου. Διευκρινίζεται επίσης, όσον αφορά στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών ανά Ενέργεια ότι «ο αναλυτικός πίνακας κοστολόγησης του συνολικού έργου και των επιμέρους ενεργειών» είναι σαφώς ο Αναλυτικός Πίνακας Εργασιών ανά Ενέργεια ο οποίος ως στόχο έχει να δημιουργήσει μια πιο λεπτομερή και ξεκάθαρη εικόνα του επιμερισμού του κόστους του έργου ανά εργασία και ανά ενέργεια. Επίσης οι δημιουργικές εργασίες κοστολογούνται ξεχωριστά (π.χ. για την ιστοσελίδα, για τις ενέργειες του Άξονα 5 - τα έντυπα, το dvd, τα σποτ, τις καταχωρήσεις). 15

16 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Εσωτερική διανομή: 1. Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού 2. Φάκελο Έργου Αποδέκτες για ενέργεια: Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού Αποδέκτες για κοινοποίηση: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 1. CHOOSE S.A. Total Communication / 2. EURO-AXES Α.Ε. / / 3. PLUS COMMUNICATION / Ε. ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε./ 4. BEE GROUP A.E. / Λιόκος Θεόδωρος / hhtp://ir2-attach.ymail.com / 5.ORANGE A.E. / Γαληνός Γιαγλής 16

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ Πληρ.Ε. Κατσαρού, Β.Χρόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα