ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 1153/ τ. Γ`, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα Ντόλου, τηλ ) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:www.uop.gr (Ανακοινώσεις / Θέσεις Εργασίας), στη Γραμματεία του Τμήματος όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκτέλεση της Πράξης «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Ανανηπτών στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Πληθυσμού» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να προβεί σε αναθέσεις έργου σε Επιστημονικό Προσωπικό (Εξωτερικούς Συνεργάτες) για τις παρακάτω ειδικότητες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγούν δύο (2) συνεργάτες. 1ος Συνεργάτης Επιστήμονας Υπεύθυνος για τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων της Πράξης. Χρονική Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες. Συνολικός προϋπολογισμός: ,00. Αντικείμενο ενασχόλησης: Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία όλων των δεδομένων των εργασιών της Πράξης, παρακολούθηση της τήρησης του Σελίδα - 1 -

2 χρονοδιαγράμματος, εποπτεία της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Απαραίτητα προσόντα: 1. Πτυχίο Θετικής Κατεύθυνσης. 2. Πολύ καλή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Επιθυμητά προσόντα: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Οικονομικών Επιστημών ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 3. Γνώση στην χρήση των προγραμμάτων SQL-Access, Visual Basic, Ms Word, Excel και Access Οι ανωτέρω γνώσεις θα αποδεικνύονται από ανάλογη επιμόρφωση (σεμινάρια κ.α.). 2ος Συνεργάτης Βοηθός Υπεύθυνου Πράξης Χρονική Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες Συνολικός προϋπολογισμός: ,00 Αντικείμενο ενασχόλησης: Υποστήριξη σε όλες τις δράσεις του φυσικού αντικειμένου που συμμετέχει ο Υπεύθυνος Πράξης. Απαραίτητα προσόντα: 1. Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιθυμητά προσόντα: 1. Προγενέστερη εμπειρία σε παροχή γραμματειακής υποστήριξης και διεκπεραίωση οικονομικών λογιστικών θεμάτων, άνω των πέντε (5) ετών. 2. Κατεύθυνση στη γραμματειακή υποστήριξη. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση (Παράρτημα Ι), πλήρες Βιογραφικό σημείωμα και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Πράξη Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Ανανηπτών στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Πληθυσμού» μέχρι και τις 12/11/2012 στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τέρμα Καραϊσκάκη (Κτίριο ΟΑΕΔ), Τ.Κ , Τρίπολη. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν στη διεύθυνση: Σελίδα - 2 -

3 ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την απόφαση αρ. VII/8 ης Συνεδριάσεως/ της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Βιολόγου ή Χημικού ή Βιοχημικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως , για τις ανάγκες του προγράμματος «Φυτοφάρμακα-Υπολείμματα». Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, οδός Σ. Δέλτα 8, Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την απόφαση αρ. VIII/8 ης Συνεδριάσεως/ της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Γεωπόνου ή Βιολόγου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 5 μηνών (από την ημερομηνία πρόσληψης) για κάλυψη των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση της επίδρασης του pyraclostrobin στην επαγωγή των μηχανισμών άμυνας της τομάτας». Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, οδός Σ. Δέλτα 8, Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου Σελίδα - 3 -

4 Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου (με ΑΠΥ), με έναν Τεχνολόγο Τροφίμων για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Παροχή υπηρεσιών για χαρτογράφηση των λιβαδιών του θαλάσσιου φανερόγαμου Posidonia oceanica στα παράκτια νερά της Κύπρου». Η ανάθεση έργου αφορά στο χρονικό διάστημα από έως και μέχρι του ποσού των 2.000,00, με αντικείμενο την ανάλυση δειγμάτων φυκιών σε στοιχειακό αναλυτή. Απαραίτητα προσόντα είναι η κατοχή πτυχίου Τεχνολόγου Τροφίμων και η εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν θέματα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 από 9:00 μέχρι 14:30 στο κτίριο της Διοίκησης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Ν. Πέραμο Καβάλας (Μαρία Τζώτζου) ή στην Επιτροπή Προμηθειών ( Άννα Αργύρη). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου (με ΑΠΥ), με έναν Τεχνολόγο Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ), έναν Επιστήμονα της Θάλασσας (ΠΕ), έναν Τεχνολόγο Ζωικής Παραγωγής (ΤΕ) και έναν Τεχνολόγο Διοικητικού και Οικονομικού (ΤΕ) για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Τριετής Επιστημονική Παρακολούθηση των επιπτώσεων των έργων κατασκευής τεχνητών υφάλων στην παράκτια ζώνη του Κόλπου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής, στην παράκτια περιοχή Ν. Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσου και στην παράκτια ζώνη Ιονίου Πελάγους Ν. Πρέβεζας». Η ανάθεση έργου αφορά στο χρονικό διάστημα από έως και μέχρι του ποσού των ,00 για κάθε συμβαλλόμενο. Ο Τεχνολόγος Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ) θα έχει έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Απαραίτητα προσόντα είναι η τριετής τουλάχιστον εμπειρία στη καταγραφή αλιευτικών δεδομένων παράκτιων σκαφών και η πολύ καλή γνώση των αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων με βάση την προηγούμενη εμπειρία. Σελίδα - 4 -

5 Ο Επιστήμονας της Θάλασσας (ΠΕ) θα έχει έδρα την Πρέβεζα. Απαραίτητα προσόντα είναι η τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην καταγραφή αλιευτικών δεδομένων και στην επιστημονική κατάδυση, η πολύ καλή γνώση των αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων με βάση την προηγούμενη εμπειρία, δίπλωμα κατάδυσης για μικτά αέρια, δίπλωμα οδήγησης εξωλέμβιου σκάφους και εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη μεθοδολογία υποβρύχιας οπτικής δειγματοληψίας. Ο Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής (ΤΕ) θα έχει έδρα την Καβάλα. Απαραίτητα προσόντα είναι η τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην καταγραφή αλιευτικών δεδομένων και στην επιστημονική κατάδυση, η πολύ καλή γνώση των αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων με βάση την προηγούμενη εμπειρία, δίπλωμα κατάδυσης τουλάχιστον ενός αστεριού, δίπλωμα οδήγησης εξωλέμβιου σκάφους και εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη μεθοδολογία υποβρύχιας οπτικής δειγματοληψίας. Ο Τεχνολόγος Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΕ) θα έχει έδρα την Κάλυμνο. Απαραίτητα προσόντα είναι η τριετής τουλάχιστον εμπειρία στη καταγραφή αλιευτικών οικονομικών δεδομένων παράκτιων σκαφών και η πολύ καλή γνώση των αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων με βάση την προηγούμενη εμπειρία. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 από 9:00 μέχρι 14:30 στο κτίριο της Διοίκησης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Ν. Πέραμο Καβάλας (Μαρία Τζώτζου) ή στην Επιτροπή Προμηθειών ( Άννα Αργύρη). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3635 και τίτλο «Ads - CMT - Holography and Condensed Matter Physics (ERC - 05), MIS », το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: Αντικείμενο έργου: Α: ανάπτυξη ιστοσελίδας για το έργο AdS/CMT. Β: Στήριξη ιστοσελίδας για το έργο AdS/CMT. Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: Α:5, euros, Β: 2, euros Διάρκεια σύμβασης: Α: 2 μήνες, Β: 22 μήνες Σελίδα - 5 -

6 Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Φυσικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Δεκέμβριος 2012 ΑΔΑ: Β42Α469Β7Γ-ΖΙ4 Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Απαραίτητα προσόντα: -Απόφοιτος Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ή ισοδύναμου πτυχίου της αλλοδαπής - Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων Linux και Windows Server με έμφαση στην εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων - Πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS): Drupal, Joomla, Moodle - Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και συντήρηση στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων (γνώση HTML5, Javascript, PHP, CSS, MySQL, ASP), Βασικές ικανότητες επεξεργασίας γραφικών Πρόσθετα προσόντα: -Εργασιακή εμπειρία σε τεχνολογίες εικονικοποίησης και διαχείρισης εικονικώνμηχανών -Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση και ασφάλεια δικτύων Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα στα γραφεία του Τμήματος Φυσικής Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να καταθέσουν αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μορφή word ή pdf) στη διεύθυνση: (Θωμάκης Ζαφείρης Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ ) με κοινοποίηση στον υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή κ. Η. Κυρίτση: μέχρι και τις και ώρα 14:30. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: df?rnd= ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών κατ' Σελίδα - 6 -

7 εφαρμογή της υπ' αριθ. 131/ απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως εξής: -Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, Πληροφορικό (Κωδικός Θέσης: Α), που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως, και ειδικότερο παραδοτέο έργο την «παροχή έργου Διοικητικής Υποστήριξης της Υλοποίησης των εγκεκριμένων Δράσεων» με έμφαση στη συγκέντρωση/επιμέλεια των παραδοτέων, την επιμέλεια των Εκθέσεων Προόδου (ενδιάμεση, ετήσιες, τελική), την παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου του έργου, την καταγραφή των ανθρωποωρών και τη συμπλήρωση των φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets), την τήρηση των πρακτικών των συναντήσεων με τους συμπράττοντες Φορείς, τη διαχείριση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση της συνεργατικής πλατφόρμας του έργου, τη διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου, τη διεκπεραίωση των διοικητικών & οικονομικών συναλλαγών με τον Φορέα Υλοποίησης (Ε.Λ.Κ.Ε.), την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή, κ.α. όσον αφορά ειδικότερα στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας/Δράσεις/Παραδοτέα: Ενότητα εργασίας Ε.Ε.1: «Διάχυση και Εκμετάλλευση». Δράση Δ1.1: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός». Παραδοτέο Π1.2: «Συμφωνητικό Συνεργασίας». Δράση Δ1.3: «Διάχυση της παραγόμενης έρευνας». Παραδοτέο Π1.4: «Τεχνικές αναφορές και δημοσιεύσεις». Ενότητα εργασίας Ε.Ε.4: «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων». Δράση Δ4.1: «Αρχιτεκτονική Συστήματος». Παραδοτέο Π4.1: «Αρχιτεκτονική υπηρεσίας». Δράση Δ4.3: «Υλοποίηση υπηρεσίας εξατομικευμένου προγραμματισμού δραστηριοτήτων». Παραδοτέο Π4.3: «Εξατομικευμένο σύστημα προγραμματισμού δραστηριοτήτων». Δράση Δ4.4: «Υλοποίηση αρθρωμάτων συλλογής πληροφοριών». Παραδοτέο Π4.4: «Αρθρώματα αυτόματης συλλογής πληροφοριών». Ενότητα εργασίας Ε.Ε.5: «Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων». Δράση Δ5.1: «Ολοκλήρωση υποσυστημάτων». Παραδοτέο Π5.1: «Ολοκληρωμένο σύστημα». Δράση Δ5.2: «Έλεγχος και Αποσφαλμάτωση». Παραδοτέο Π5.2: «Έκθεση ελέγχου και αποσφαλμάτωσης». Ενότητα εργασίας Ε.Ε.6: «Πιλοτική Χρήση και Αξιολόγηση». Δράση Δ6.1: «Πιλοτική λειτουργία». Παραδοτέο Π6.1: «Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας». Δράση Δ6.2: «Αξιολόγηση». Παραδοτέο Π6.2: «Τελική Αξιολόγηση Υπηρεσίας». Σελίδα - 7 -

8 για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέτουν καθημερινά 12:00 με 14:00 και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 στo γραφείο 225, 2 ος όροφος, κτήριο Γ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Ρεφανίδη, τηλ , γραφείο 225, 2 ος όροφος, κτήριο Γ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών. Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 4936&tmima=1&categorymenu=7 5 συμβάσεις έργου στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων To ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ)», «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΥΑΔΑ», «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΥΑΔΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)». Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 2 Σελίδα - 8 -

9 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από έως Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση της υπηρεσίας μας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35, ΤΚ 10552, Αθήνα, υπόψιν κ. Βασιλικής Γούτσια (τηλ. επικοινωνίας: εσωτ 4). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 5 Κυβερνήτες ελικοπτέρων στην Πυροσβεστική με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη πέντε (5) ιδιωτών Κυβερνητών (Κ1) ελικοπτέρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), που μπορεί να παραταθεί τρεις (3) κατ ανώτατο όριο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ ανώτατο όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή Εναέριων Μέσων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, από μέχρι και , τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα μέχρι στη Διεύθυνση Εναερίων Μέσων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Μουρούζη 4, Αθήνα. Σελίδα - 9 -

10 Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή εντός της οριζόμενης προθεσμίας, φέρει την υπογραφή του και πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Αν η αίτηση έχει διορθώσεις ή σβησίματα απορρίπτεται. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης συμμετοχής, για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου. Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στο τομέα του Εμπορίου (Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. ΕΜΠ), μέσω μετακινήσεων ή αποσπάσεων υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Πληροφορίες για την Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με απόσπαση) Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με απόσπαση (δύο Σελίδα

11 συν δύο έτη), οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ομάδα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 9η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00 (Βρυξελλών). Σημειώνεται ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενος από διαβιβαστικό των υπηρεσιών των υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: το αργότερο πέντε ημέρες πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή έως και την 4η Νοεμβρίου Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Περισσότερα για τη διαδικασία, την περιγραφή της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του Αναλυτικότερα: 1. Όσον αφορά στην 26η Νοεμβρίου 2012, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECFIN.D3 A) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECFIN.D3 B) -Μία θέση στην EUROSTAT (ESTAT.E.1.) -Μία θέση στη EUROSTAT (ESTAT.G.2.) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.D.2) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.2) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.Α.2) Σελίδα

12 -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.Ε.1) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Β.5) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.G.2) 2. Όσον αφορά στην 18η Δεκεμβρίου 2012 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικτύων & Εξειδικευμένης Τεχνολογίας (CNECT.CERT) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.1) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.2) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας EUROPEAID, (χωρίς αποζημίωση) (DEVCO.A.2) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας EUROPEAID (DEVCO.C.5) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας EUROPEAID (DEVCO.D.3) -Δύο (2) θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.B.2) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECFIN.F.1) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO.A.1) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης (EMPL.B.4) -Μία θέση Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.H.1) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (χωρίς αποζημίωση) (ENV.A.3) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (χωρίς αποζημίωση) (ENV.B.1) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (χωρίς αποζημίωση) (ENV.D.2 A) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (χωρίς αποζημίωση) (ENV.D.2 B) -Μία θέση στη EUROSTAT (ESTAT.G.5) -Μία θέση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.2) -Μία θέση στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.4) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής (REGIO.D.1) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Ε.2) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Κ.6) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση) (SANCO.C.4) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.G.6) -Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας, στην Ομάδα Γεωργίας και Αλιείας (SJ.AGRI) Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να Σελίδα

13 αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τη θέση, στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή ( ). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να Σελίδα

14 αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς και Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση των υποψηφίων προς την υπηρεσία τους, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού. Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αλμυρού metataksi.doc Σελίδα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή πρώτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 131 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 111 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 111 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 24 / 12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 9086 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 24 / 12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 9086 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 24 / 12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 9086 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 52 29 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (5) Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: 2610624755 Fax: 2610226340 E-mail: inedytel@otenet.gr Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδη Πάτρα, 09/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN: (9) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (7) θέσεις Καθηγητών... 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 4 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2991 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 Τ.Κ. 654 03 Καβάλα Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.702 / 01 / 2012. Η ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.702 / 01 / 2012. Η ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ Αριστοτέλους 38, Τ.Κ 104 33, Αθήνα Αθηνα, 6-4- 2012 Email: info@dionet.gr Αριθμ. Πρωτ.: 7543-4- 12 Πληροφορίες: κα Κατερίνα.Κουρουνάκου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης... 2 Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100 Ρόδος Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 130 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Διεύθυνση : Κρυονερίου 3 Τηλέφωνο : 26950-23551 Fax : 26950-23300 Ζάκυνθος, 2/1/2014 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα