OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ"

Transcript

1 OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Πεξίιεςε Η εξγαζία απηή δηαπξαγκαηεύεηαη δεηήκαηα παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε κάζεζε. Σηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη δεκνθηιέζηεξεο πιαηθόξκεο δεκηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ ελώ παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο πιαηθόξκαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ, OpenWebQuest. Τέινο, δίλνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο ρξήζεο από εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ηζηνεμεξεπλήζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Λέμεηο θιεηδηά: OpenWebQuest, ηζηνεμεξεύλεζε, παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, Ιζηόο 1. Δηζαγσγή Οη Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ) ζεσξνύληαη ζηηο κέξεο καο βαζηθό εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα ζρνιεία, κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη, ηειηθά, ηελ αλάπηπμε όισλ ησλ καζεηώλ. Η ηαρύηαηε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, ν ηεξάζηηνο όγθνο θαη ε πνιιαπιόηεηα ηεο δηαζέζηκεο ζήκεξα ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηαρύηαηε παξαγσγή λέαο γλώζεο, δηακνξθώλνπλ έλα λέν θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ (Τδηκνγηάλλεο, 2007). Η παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζπληζηά έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα. Οη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηύμνπλ νη καζεηέο δελ πεξηνξίδνληαη απιά ζε ηερληθά δεηήκαηα πινήγεζεο, εμνηθείσζεο κε ηνπο θπιινκεηξεηέο θαη ρξήζεο κεραλώλ αλαδήηεζεο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο πινήγεζεο, ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό, ηελ ππεξθόξησζε πιεξνθνξηώλ, θαη ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ από ην ζηόρν αλαδήηεζεο (Bradshaw et al., 2002; Puerta Melguizo et al., 2012). Τα πξνβιήκαηα απηά εληζρύνληαη από ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ θαη ην κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκνο, κε απνηέιεζκα ηε κε παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηθνύ πιηθνύ από ηνπο καζεηέο, κε θξηηηθό ηξόπν, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη, ηειηθά, ηε κάζεζε. Οη καζεηέο θαινύληαη ζήκεξα λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο απνηειεζκαηηθήο αλαδήηεζεο πεγώλ, απηνξξύζκηζεο θαηά ηελ πινήγεζε, αμηνιόγεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ κε ζηόρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.

2 Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο (WebQuests) απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή επηινγή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε θαιά ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κε ζαθείο θαη λνεκαηνδνηνύκελνπο ζηόρνπο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, όπσο είλαη ε επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο, ε θξηηηθή αμηνιόγεζε θαη αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, ε δηακόξθσζε απόςεσλ θαη ε νηθνδόκεζε λέσλ εξκελεηώλ (Τδηκνγηάλλεο & Σηόξεληα, 2007). Πξνεγνύκελεο έξεπλεο δείρλνπλ όηη ελώ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί θαη ζεσξνύλ ηηο ηζηνεμεξεπλήζεηο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ έξεπλαο, ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ ζηηο ΤΠΔ θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ από ηνλ Ιζηό (King, 2003; Kundu & Bain, 2006), αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεδηαζκνύ νη νπνίεο αθνξνύλ ζε παηδαγσγηθά-δηδαθηηθά δεηήκαηα, ζηελ έιιεηςε ππνδεηγκάησλ θαη θαιώλ παξαδεηγκάησλ, ζε ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηθαλόηεηεο ρξήζεο ΤΠΔ, ζε απαηηήζεηο ρξόλνπ (Peterson & Koeck, 2001; MacGregor & Lou, 2005). Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία θαη ε αλάγθε βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, θπξίσο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο (Wang & Hannafin, 2009). Τα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζηνρεύνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ηερληθώλ θαη ζρεδηαζηηθώλ δπζθνιηώλ, ζηελ απειεπζέξσζε ρξόλνπ πνπ κπνξεί λα αθηεξσζεί γηα ηνλ παηδαγσγηθό ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία ηζηνεμεξεπλήζεσλ πνπ λα είλαη ειθπζηηθέο θαη ζα ελεξγνπνηνύλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλώζεηο. Η εξγαζία δηαπξαγκαηεύεηαη αξρηθά ηα ηερληθά θαη παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε κάζεζε. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ηεο πιαηθόξκαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest. Τέινο, δίλνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο ρξήζεο ηεο από εθπαηδεπηηθνύο γηα ην ζρεδηαζκό ηζηνεμεξεπλήζεσλ κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 2. Τα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ Ο όξνο ηζηνεμεξεύλεζε (WebQuest) εηζήρζε γηα πξώηε θνξά ην 1995 από ηνλ Bernie Dodge (1995) γηα λα πεξηγξάςεη κία δνκεκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηεξεύλεζε (inquiry) κε ζηόρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ αληινύληαη, θαηά βάζε, από πεγέο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Web). Πξόθεηηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην, κηα δξαζηεξηόηεηα ηύπνπ project (ζρέδην εξγαζίαο) πνπ ζηνρεύεη ζηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα δηαπξαγκαηεπηνύλ έλα ζέκα, έλα πξόβιεκα ή κηα νκαδηθή εξγαζία πνπ αλαζέηεη ν εθπαηδεπηηθόο. Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, από ην δεκνηηθό κέρξη ην παλεπηζηήκην θαη ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ (Simina & Hamel, 2005; Gaskill et al., 2006; Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2005; Zheng et al., 2005; Draper et al., 2004; Ikpeze & Boyd, 2007; Wang & Hannafin, 2009; Ma, 2011). Έρνπλ σο ζηόρν λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε

3 δεμηνηήησλ απνηειεζκαηηθήο θαη ζηνρνθεληξηθήο (γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ) αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ από πνιιαπιέο πεγέο δεμηνηήησλ αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηώλ ζηάζεσλ απηνξξύζκηζεο θαηά ηελ πινήγεζε ζηνλ Ιζηό ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ. Σπλήζσο, νη καζεηέο μεθηλνύλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαη δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ έρεη επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ηζηνεμεξεύλεζε. Σηε ζπλέρεηα επεθηείλνληαη θαη ζε άιιεο πεγέο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο. Σε κηα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε ηζηνεμεξεύλεζε νη καζεηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο αιιά πξνρσξνύλ ζηελ αλάιπζε, αμηνιόγεζε, ζύλζεζε, κεηαζρεκαηηζκό θαη εθαξκνγή ηεο, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Δπηπξόζζεηα, νη καζεηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ πνηθίιεο πεγέο πιεξνθνξίαο (βάζεηο δεδνκέλσλ, πνιπκεζηθό πιηθό, δεδνκέλα ειεθηξνληθώλ ζπδεηήζεσλ, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, αθόκε θαη ζπκβαηηθό πιηθό από βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, βίληεν θ.ιπ.), θαζώο επίζεο ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, γεληθνύ ζθνπνύ, ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο θ.α. Σηελ πξάμε δηαθξίλνληαη δύν ηύπνη ηζηνεμεξεπλήζεσλ (Τδηκνγηάλλεο & Σηόξεληα, 2007): Μηθξήο δηάξθεηαο: Σρεδηάδνληαη κε ζηόρν λα θαιύςνπλ 2-4 δηδαθηηθέο ώξεο πιαίζηα ελόο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ ή κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Οη καζεηέο αλαδεηνύλ, ζπιιέγνπλ, αλαιύνπλ θαη αλαζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό, κε ζηόρν λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο θαη λα δηακνξθώζνπλ κηα επξύηεξε εηθόλα γηα ην ππό κειέηε ζέκα. Μεγάιεο δηάξθεηαο: Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο έρνπλ ηε κνξθή ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) θαη κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ κέρξη 8 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο. Οη καζεηέο επηθεληξώλνληαη ζηελ απζεληηθή δηεξεύλεζε θαη κειέηε πξνβιεκάησλ (Herrington & Kervin, 2007) από ηα ζρνιηθά καζήκαηα θαη ηελ επξύηεξε θνηλσληθή δσή, ρξεζηκνπνηώληαο πνηθίιεο πεγέο, κεζόδνπο θαη πξνζεγγίζεηο, ελώ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εκβαζύλνπλ θαη λα πξνηείλνπλ θαηλνηόκεο ηδέεο θαη ιύζεηο. Τα βαζηθά παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ, πνπ ζπλεγνξνύλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο, είλαη ηα εμήο: Υπνζηεξίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ηε καζεηνθεληξηθή κάζεζε. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζνδεγεηηθόο θαη ππνζηεξηθηηθόο. Δζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηώλ κε ζηόρν ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη όρη ηελ απιή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζηνλ Ιζηό. Υπνζηεξίδνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςεινύ επηπέδνπ (όπσο αλάιπζε, ζύλζεζε, κεηαζρεκαηηζκόο, νξγάλσζε θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ, εκβάζπλζε θαη εθαξκνγή γλώζεσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θ.ιπ.). Πξνσζνύλ ηελ νηθνδόκεζε γλώζεσλ, ηελ ελλνηνινγηθή θαη λνεκαηνδνηνύκελε κάζεζε, κέζσ δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ππό κειέηε πεξηερνκέλνπ.

4 Υπνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ. Υπνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε, κέζα από ηε δηακνίξαζε ηδεώλ, ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ ηάμε. Αλαπηύζζνπλ ηελ ςεθηαθή επάξθεηα ησλ καζεηώλ θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, κέζα από ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη πεξηβαιιόλησλ ΤΠΔ (ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο ή ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, εθαξκνγέο Web 2.0, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θ.ιπ.). 3. Η δνκή ηεο Ιζηνεμεξεύλεζεο Η δνκή θαη ε δηάξζξσζε κηαο ηζηνεμεξεύλεζεο είλαη, ζε κεγάιν βαζκό, θαζνξηζκέλε θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηαθξηηέο καζεζηαθέο θάζεηο. Απηέο έρνπλ σο ζηόρν λα εηζάγνπλ ην καζεηή ζην αληηθείκελν θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο, λα ηνλ ελεκεξώζνπλ γηα ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη, λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ηνπ θαη ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα, ην ηειηθό παξαδνηέν θ.ιπ. Σύκθσλα κε ηνλ Dodge (2001) κηα ηζηνεμεξεύλεζε πεξηιακβάλεη έμη δηαθξηηέο θάζεηο. Δηζαγσγή (introduction): Οη καζεηέο κπνύληαη ζηε δξαζηεξηόηεηα, θαηαλννύλ ηελ θεληξηθή ηδέα, ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Θα πξέπεη λα έρεη ύθνο θαηάιιειν θαη ειθπζηηθό γηα ηνπο καζεηέο θαη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Γξαζηεξηόηεηα (task): Πεξηγξάθεηαη ην ηειηθό πξντόλ (παξαδνηέν) ηεο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ κπνξεί λα είλαη θύιιν απάληεζεο, γξαπηή έθζεζε, πνιπκεζηθή παξνπζίαζε ή εθαξκνγή. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εξγαιεία δεύηεξεο γεληάο (Web 2.0), όπσο ηζηνιόγηα (blogs) θαη wiki. Οη δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα είλαη απζεληηθέο (Herrington & Kervin, 2007), λα αθνξνύλ ζε πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη λα κε πεξηνξίδνληαη ζην ζηελό πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελώ πξνηείλεηαη λα πξνζεγγίδνληαη δηαζεκαηηθά. Γηαδηθαζία (process): Πεξηγξάθεηαη ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε ππνέξγα, πεξηγξαθή ησλ ξόισλ πνπ ζα αλαιάβεη θάζε καζεηήο ή νκάδα, βήκαηα θαζώο θαη αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θ.ιπ. Πεγέο-Μέζα (resources): Πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα, ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ιίζηα κε ζεκαληηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιια κέζα, όπσο βηβιία, βίληεν, ινγηζκηθά, ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο εθηόο ζρνιηθήο κνλάδαο (π.ρ. εηδηθνύο επηζηήκνλεο, δεκνζηνγξάθνπο θ.ιπ.). Αμηνιόγεζε (evaluation): Αλαιύεηαη ν ηξόπνο θαη ηα κέζα αμηνιόγεζεο ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο (γξαπηό ηεζη, έθζεζε, παξνπζίαζε θ.ιπ.). Η πεξηγξαθή πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη ζαθήο. Πηζαλώο πεξηγξάθεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο

5 αμηνιόγεζεο (ξνπκπξίθεο) πνπ πεξηιακβάλνπλ εηδηθά θξηηήξηα θαη δείθηεο επηηπρίαο. Σπκπέξαζκα (conclusion): Σπλνςίδεηαη ε δξαζηεξηόηεηα θαη ε εξγαζία ησλ καζεηώλ. Γίλεηαη αλαζθόπεζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηνπ ηη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηύρεη νη καζεηέο. Παξάιιεια, ελζαξξύλνληαη λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζαλ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ θ.ιπ. Μπνξεί λα γίλεη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο ζε επίπεδν ηάμεο ή ζρνιείνπ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο παξνπζηάζεηο, αθίζεο, εκεξίδεο, δεκηνπξγία πνιπκεζηθνύ έξγνπ, δηθηπαθνύ ηόπνπ ή ηζηνινγίνπ θ.ιπ., αλάινγα κε ηε βαζκίδα θαη ην ππόβαζξν ησλ καζεηώλ. Σειίδα θαζεγεηή (teacher page): Μηα ηζηνεμεξεύλεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν από ηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ηελ έρεη ζρεδηάζεη. Γηα ην ιόγν απηό, είλαη ζθόπηκε ε ελζσκάησζε κηαο ελόηεηαο, ε νπνία λα απεπζύλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ, ελδερόκελα, ζα ήζειαλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Τν ηκήκα απηό πεξηέρεη πξόζζεηεο πεγέο, πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό, θαζώο θαη νδεγίεο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ καζεηώλ θ.ιπ. 4. Πεξηβάιινληα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Η πεξηγξαθή θαη αλάζεζε ζηνπο καζεηέο κηαο ηζηνεμεξεύλεζεο κπνξεί λα γίλεη αθόκε θαη κέζσ ελόο θύιινπ εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δξαζηεξηόηεηα. Σήκεξα δηαηίζεληαη εηδηθέο πιαηθόξκεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο απηνκαηνπνηώληαο ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη αλάξηεζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζην Γηαδίθηπν. Απηό, έρεη ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά πιενλεθηήκαηα, θαζώο επηηξέπεη ηε ζπλερή πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηεο δξαζηεξηόηεηαο από νπνπδήπνηε (π.ρ. από ην ζπίηη) θαη ηελ εύθνιε δηεξεύλεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πεγώλ ηε δπλακηθή ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο, κε βάζε ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο από άιινπο ηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, θαζώο γίλεηαη νξαηή ζηνπο γνλείο ε εξγαζία ησλ καζεηώλ ηε δηακόξθσζε θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αιιειεπηδξνύλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζηελ πξάμε. Σηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη πην δεκνθηιείο πιαηθόξκεο γηα αλάπηπμε θαη δηαλνκή ηζηνεμεξεπλήζεσλ, ρσξίο ηελ απαίηεζε, από κέξνπο ηνπ ρξήζηε-εθπαηδεπηηθνύ, γλώζεσλ επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ ή θώδηθα HTML. Όιεο νη πιαηθόξκεο είλαη ηδηαίηεξα εύρξεζηεο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ππνζηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή γιώζζα θαη δηαζέηνπλ έλα ζύλνιν από πξόηππα (templates) εκθάληζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ. Σηηο ζειίδεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνύλ εύθνια λα ελζσκαησζνύλ εηθόλεο, ππεξζύλδεζκνη, θύιια εξγαζίαο θαη άιια αξρεία ή βίληεν. Zunal (http://zunal.com): Απνηειεί ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν ηζηνεμεξεπλήζεσλ δηεζλώο. Ο εθπαηδεπηηθόο κεηά ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ κπνξεί λα αλαπηύμεη θαη

6 λα δεκνζηεύζεη κία ηζηνεμεξεύλεζε, πνπ είλαη δηαζέζηκε άκεζα ζην Γηαδίθηπν. Γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ, απαηηείηαη κηθξή ζπλδξνκή. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο επηπιένλ ζειίδσλ πέξα από απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, θνπίδ ή αθόκε θαη ζειίδαο ζπρλώλ εξσηήζεσλ. Τέινο, κπνξεί λα εμαρζεί ην θείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζε δηάθνξνπο ηύπνπο (.doc,.pdf). Questgarden (http://questgarden.com): Απνηειεί δεκηνπξγία ηνπ Dodge θαη πξνζθέξεηαη κε κηθξή ζπλδξνκή. Πξνβιέπεηαη δηάζηεκα δσξεάλ ρξήζεο 30 εκεξώλ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κόλν ηζηνεμεξεύλεζεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ παξακέλεη δεκνζηεπκέλε γηα έλα έηνο, ρσξίο δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο από ηνλ ζπληάθηε. Τν πεξηβάιινλ δηαζέηεη επηθνηλσλία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (chat) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ε ηζηνεμεξεύλεζε. PHP Webquest (http://www.phpwebquest.org): Έρεη αλαπηπρζεί θαη δηαηίζεηαη ζύκθσλα σο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα (php, mysql). Μπνξεί λα κεηαθνξησζεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ζε δηαθνκηζηή ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε (απαηηνύληαη ηερληθέο γλώζεηο). Η δεκηνπξγία/ζπκπιήξσζε ηζηνεμεξεπλήζεσλ είλαη απιή θαη είλαη άκεζα νξαηέο ζηνλ Ιζηό. Η κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΤΚΔΠ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη δηαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο γηα ρξήζε ζηε δηεύζπλζε Webquest.gr (http://www.webquest.gr): Γεκηνπξγήζεθε από νκάδα εθπαηδεπηηθώλ κε αθνξκή ηελ επηκόξθσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Β επίπεδνπ). Βαζίδεηαη ζην δεκνθηιέο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα ηζηνινγίσλ Wordpress (MultiSites) ζε ζπλδπαζκό κε ηo πξόζζεηo Buddypress. Σηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηόηνπνπ πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκό, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνεμεπλήζεσλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα εκπινύηηδαλ ζηαηηθέο ζειίδεο ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπο. Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο, ελδερνκέλσο, λα έρεη ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ην κέζν ρξήζηε πνπ πηζαλώο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην Wordpress. 5. Η πιαηθόξκα ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ζεκαληηθόηεξεο πιαηθόξκεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ νπζηαζηηθά είλαη ζπλδξνκεηηθέο. Γεδνκέλνπ όηη, ε νκάδα καο επηθεληξώλεη ην εξεπλεηηθό ηεο ελδηαθέξνλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ Ιζηνύ 2.0, απνθαζίζακε ηελ επέθηαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ PHP Webquest ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, σο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα. Αθνύ ελεκεξώζακε ηνλ δεκηνπξγό ηνπ, Antonio Temprano, πξνρσξήζακε ζηνλ εμειιεληζκό θαη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε δξαζηεξηόηεηεο θνηηεηώλ ηνπ ΤΚΔΠ αιιά θαη ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ νξγαλώζακε κε εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο (http://eprl.korinthos.uop.gr/phpwq2.6). Τα πξώηα ζπκπεξάζκαηα έδεημαλ όηη ην εξγαιείν θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο, επηδέρεηαη σζηόζν βειηηώζεσλ θαη πξνεθηάζεσλ. Ο πξώηνο θύθινο ηξνπνπνηήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε εμ νινθιήξνπ από εκάο, θαη νδήγεζε ζηελ έθδνζε 3.0 alpha ηεο εθαξκνγήο (http://eprl.korinthos.uop.gr/

7 phpwq3.0). Οη παξεκβάζεηο ήηαλ ζεκαληηθέο, ηόζν ζηνλ θώδηθα όζν θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Η έθδνζε απηή, ε νπνία δηαηίζεηαη επίζεο κε ηελ άδεηα Commons license 2.5 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζε εξγαζίεο θνηηεηώλ, ώζηε λα θαηαγξαθνύλ αδπλακίεο, ηερληθά ή ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα θαη λέεο ηδέεο ή πξνεθηάζεηο. Η εθαξκνγή βειηηώζεθε πεξαηηέξσ, ελζσκαηώλνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζύγρξνλσλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη λέα πξόηππα (templates) ηζηνεμεξεπλήζεσλ. Γόζεθε έκθαζε ζε παξάγνληεο όπσο ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε επρξεζηία, ώζηε λα βνεζεζεί ν κέζνο ρξήζηεο-εθπαηδεπηηθόο πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνο εθαξκνγέο ηνπ ηύπνπ απηνύ. Τν εύξνο ησλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εκθαλή δηαθνξνπνίεζε από ην PHP Webquest, νδήγεζε ζηε κεηνλνκαζία ηεο εθαξκνγήο ζε OpenWebQuest. Τκήκα δηαρείξηζεο πξόζβαζεο Δξγαιεία Βνήζεηα Αλαδήηεζε/Φίιηξα Τξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ Γηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηώλ ζεκάησλ/επηπέδσλ ζπδεηήζεσλ (ζρνιίσλ) βάζεο δεδνκέλσλ ηζηνεμεξεύλεζεο Γεκηνπξγία Σπκπιήξσζε Δπηινγή πξνηύπνπ (Απ)ελεξγνπνίεζε Τξνπνπνίεζε Γηαγξαθή Ειεγρόκελε πξόζβαζε Τκήκα πξνβνιήο Πξόηππα Ιζηνζειίδεο Πινήγεζε Stylesheets Δθηππώζηκε έθδνζε Σπδήηεζε Σειίδα εθπαηδεπηηθνύ Υπνβνιή ζρνιίσλ θαη ζπδήηεζε εθπαηδεπηηθώλ Ειεύζεξε πξόζβαζε Βάζε Γεδνκέλσλ αξρεία εηθόλεο βίληεν Σσήμα 1: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ OpenWebQuest Η πιαηθόξκα OpenWebQuest πεξηιακβάλεη δπν ηκήκαηα: α) ην ημήμα διασείπιζηρ και επεξεπγαζίαρ ιζηοεξεπεςνήζεων, ε πξόζβαζε ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε πηζηνπνηεκέλε ζύλδεζε θαη β) ην ημήμα πποβολήρ ιζηοεξεπεςνήζεων, πνπ είλαη δεκόζηα νξαηό ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο δηθηπαθήο εθαξκνγήο (Σρήκα 1). Τν OpenWebQuest δηέπεηαη από ηελ άδεηα Creative Commons License 2.5 θαη δηαηίζεηαη γηα ρξήζε ζηε δηεύζπλζε (Σρήκα 2), ελώ δηαηίζεηαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Υπνζηήξημε παξέρεηαη ζηε δηεύζπλζε Σην Σρήκα 2 δείρλεηαη ε εηζαγσγηθή νζόλε, κε ηηο θηινμελνύκελεο ηζηνεμεξεπλήζεηο αλά θαηεγνξία, βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ζπγγξαθέα. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνηείλνπλ λέεο θαηεγνξίεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ έρεη δεκηνπξγεζεί θαλάιη ζην YouTube πνπ πεξηέρεη βίληεν κε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. Σην Σρήκα 3 πξνβάιιεηαη ε θεληξηθή νζόλε κε ηηο βαζηθέο επηινγέο ρξήζηε.

8 Σσήμα 2: Εηζαγσγηθή ζειίδα ηνπopenwebquest Σσήμα 3: Κεληξηθή νζόλε επηινγώλ ρξήζηε Τν OpenWebQuest παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό όιεο ηηο βαζηθέο επηινγέο γηα ηελ εύθνιε δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ηζηνεμεξεπλήζεσλ. Δπηπξόζζεηα, ελζσκαηώλεη δύν βαζηθέο θαηλνηνκίεο πνπ δελ ζπλαληώληαη ζηηο αληίζηνηρεο πιαηθόξκεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: α) Η ζειίδα εθπαηδεπηηθνύ θάζε ηζηνεμεξεύλεζεο κπνξεί, πξναηξεηηθά, λα θιεηδσζεί κε θσδηθό, ώζηε λα κελ είλαη πξνζβάζηκε από καζεηέο. Αληίζεηα, νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα πξνβάινπλ ην πεξηερόκελν κηαο θιεηδσκέλεο ζειίδαο εθπαηδεπηηθνύ ιακβάλνληαο ην ζρεηηθό θσδηθό από ην δεκηνπξγό. β) Οη εθπαηδεπηηθνί, κε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο, κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζηελ πεξηνρή ζπδεηήζεσλ/ζρνιίσλ ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο (Σρήκα 4), όπνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάςνπλ εληππώζεηο θαη ζρόιηα, λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή επεθηάζεηο, λα θαηαζέζνπλ εκπεηξίεο από ηε ρξήζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ ηάμε ηνπο θ.ιπ.. Έηζη, ζε θάζε ηζηνεμεξεύλεζε, κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπδεηνύλ θαη αλαζηνράδνληαη γηα ηε δξαζηεξηόηεηα απηή.

9 Σσήμα 4: Πεξηνρή ζπδήηεζεο ηζηνεμεξεύλεζεο ζην OpenWebQuest Η εγθαηάζηαζε ηνπ OpenWebQuest αξηζκεί ζήκεξα 35 ρξήζηεο, εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 23 ελεξγέο (ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο) θαη 13 αλελεξγέο ηζηνεμεξεπλήζεηο. Παξάιιεια, έρνπλ αλαξηεζεί 104 κελύκαηα ζηηο ζειίδεο ζπδεηήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ. 6. Μειινληηθά ζρέδηα Τν OpenWebQuest είλαη έλα εύρξεζην θαη απνηειεζκαηηθό εξγαιείν πνπ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. Η εηζαγσγή ησλ ζρεδίσλ έξεπλαο ζηα λέα Π.Σ. Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ θαη ε θαζηέξσζε ζρεηηθνύ καζήκαηνο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, δηακνξθώλεη έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ επλντθό γηα ηελ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ ηζηνεμεξεύλεζεο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή. Η Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ηνπ ΤΚΔΠ ζα ζπλερίζεη ηελ εμέιημε ηεο πιαηθόξκαο, ελζσκαηώλνληαο λέεο ιεηηνπξγίεο θαη επηινγέο, νη νπνίεο ζα πξνθύςνπλ ύζηεξα από αμηνιόγεζε θαη πξνηάζεηο-ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η ηζηνζειίδα ππνζηήξημεο αλακέλεηαη λα εκπινπηίδεηαη ζπζηεκαηηθά κε πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο θαιά παξαδείγκαηα ηζηνεμεξεπλήζεσλ, νδεγνύο παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ, άξζξα από ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θ.ιπ. Απώηεξνο ζθνπόο καο είλαη ην OpenWebQuest, εθηόο από κηα πιαηθόξκα δεκηνπξγίαο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ, λα αλαδεηρζεί ζε εξγαιείν θνηλόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ, ηόπν ζπλάληεζεο, επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε επίθεληξν ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ ηζηνεμεξεύλεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Εςσαπιζηίερ Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Antonio Temprano γηα ηε δηάζεζε ηνπ PHP Webquest.

10 Βιβλιογπαθία Bradshaw, A. C., Bishop, J. L., Gens, L. S., Miller, S. L., & Rogers, M. A. (2002). The relationship of WWW to thinking skills. Educational Media International, 39, Dodge, B. J. (1995). Webquests: A technique for Internet-based learning. Distance Educator, 1(2), Dodge, B. J. (2001). Focus: Five rules for writing great Webquests, Learning and Leading with Technology, 28(8), 1-8. Draper, R. J., Smith, L., & Sabey, B. (2004). Supporting change in teacher education: Using technology as a tool to enhance problem-based learning. Computers in the Schools, 21(1/2), Gaskill, M., McNulty, A., & Brooks W., D. (2006). Learning from webquests. Journal of Science Education and Technology, 15(2), Herrington, J., & Kervin, L. (2007). Authentic learning supported by technology: Ten suggestions and cases of integration in class. Educational Media Intern., 44(3), Ikpeze, C. H. & Boyd, F. B. (2007). Web-based Inquiry learning: facilitating thoughtful literacy with WebQuests. The Reading Teacher, 60(7), King, K. P. (2003). The WebQuest as a means of enhancing computer efficacy. Washington DC: Educational Resources Information Center (No. ED474439). Kundu, R., & Bain, C. (2006). WebQuests: Utilizing technology in a constructivist manner to facilitate meaningful preservice learning. Art Education, 59(2), Ma L. (2011). Application of the WebQuest in computer basic courses based on teaching materials. In S. Lin and X. Huang (eds.) CSEE 2011(IV) (pp ). MacGregor, S. K., & Lou, Y. (2005). Web-based learning: How task scaffolding and web site design support knowledge acquisition. Journal of Research on Technology in Education, 37(2), Peterson, C. L., & Koeck, D. C. (2001). When students create their own WebQuests. Learning and Leading with Technology, 29(1), Puerta Melguizo M. C., Vidya U. & van Oostendorp H. (2012). Seeking information online: the influence of menu type, navigation path complexity and spatial ability on info gathering tasks. Behaviour & Information Technology, 31(1), Simina, V., & Hamel, M.-J. (2005). CASLA through social constructivist perspective: WebQuest in project-driven language learning. ReCALL, 17(2), Wang, F., & Hannafin, M. J. (2009). Scaffolding preservice teachers WebQuest design: a qualitative study. J. of Computing in High Education, 21(3), Zheng, R., Stucky, B., McAlack, M., Menchana, M., & Stoddart, S. (2005). Webquest learning as perceived by higher-education learners. TechTrends, 49(4), Παπαληθνιάνπ, K. A., & Γξεγνξηάδνπ Μ. (2005). Σρεδηάδνληαο WebQuest Σελάξηα Μαζεκάησλ κε βάζε Πνιιαπιέο Πεγέο Πιεξνθνξίαο γηα ηε δνκή, ιεηηνπξγία, αλαβάζκηζε ππνινγηζηή. Σην Α. Γηαιακά, Ν. Τδηκόπνπινο, Α. Φισξίδνπ (επηκ.), 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΤΠΕ (ζ ). Σύξνο. Τδηκνγηάλλεο Α. (2007). Τν παηδαγσγηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Σην Β. Κνπιατδήο (επηκ.), Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο-δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (ζ ). Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ. Τδηκνγηάλλεο, Α., & Σηόξεληα, Α. (2007). Τν Γηαδίθηπν σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Σην Β. Κνπιατδήο (επηκ.), Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο-δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (ζ ). Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ.

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα