OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ"

Transcript

1 OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Πεξίιεςε Η εξγαζία απηή δηαπξαγκαηεύεηαη δεηήκαηα παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε κάζεζε. Σηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη δεκνθηιέζηεξεο πιαηθόξκεο δεκηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ ελώ παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο πιαηθόξκαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ, OpenWebQuest. Τέινο, δίλνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο ρξήζεο από εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ηζηνεμεξεπλήζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Λέμεηο θιεηδηά: OpenWebQuest, ηζηνεμεξεύλεζε, παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, Ιζηόο 1. Δηζαγσγή Οη Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ) ζεσξνύληαη ζηηο κέξεο καο βαζηθό εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα ζρνιεία, κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη, ηειηθά, ηελ αλάπηπμε όισλ ησλ καζεηώλ. Η ηαρύηαηε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, ν ηεξάζηηνο όγθνο θαη ε πνιιαπιόηεηα ηεο δηαζέζηκεο ζήκεξα ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηαρύηαηε παξαγσγή λέαο γλώζεο, δηακνξθώλνπλ έλα λέν θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ (Τδηκνγηάλλεο, 2007). Η παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζπληζηά έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα. Οη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηύμνπλ νη καζεηέο δελ πεξηνξίδνληαη απιά ζε ηερληθά δεηήκαηα πινήγεζεο, εμνηθείσζεο κε ηνπο θπιινκεηξεηέο θαη ρξήζεο κεραλώλ αλαδήηεζεο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο πινήγεζεο, ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό, ηελ ππεξθόξησζε πιεξνθνξηώλ, θαη ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ από ην ζηόρν αλαδήηεζεο (Bradshaw et al., 2002; Puerta Melguizo et al., 2012). Τα πξνβιήκαηα απηά εληζρύνληαη από ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ θαη ην κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκνο, κε απνηέιεζκα ηε κε παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηθνύ πιηθνύ από ηνπο καζεηέο, κε θξηηηθό ηξόπν, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη, ηειηθά, ηε κάζεζε. Οη καζεηέο θαινύληαη ζήκεξα λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο απνηειεζκαηηθήο αλαδήηεζεο πεγώλ, απηνξξύζκηζεο θαηά ηελ πινήγεζε, αμηνιόγεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ κε ζηόρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.

2 Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο (WebQuests) απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή επηινγή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε θαιά ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κε ζαθείο θαη λνεκαηνδνηνύκελνπο ζηόρνπο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, όπσο είλαη ε επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο, ε θξηηηθή αμηνιόγεζε θαη αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, ε δηακόξθσζε απόςεσλ θαη ε νηθνδόκεζε λέσλ εξκελεηώλ (Τδηκνγηάλλεο & Σηόξεληα, 2007). Πξνεγνύκελεο έξεπλεο δείρλνπλ όηη ελώ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί θαη ζεσξνύλ ηηο ηζηνεμεξεπλήζεηο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ έξεπλαο, ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ ζηηο ΤΠΔ θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ από ηνλ Ιζηό (King, 2003; Kundu & Bain, 2006), αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεδηαζκνύ νη νπνίεο αθνξνύλ ζε παηδαγσγηθά-δηδαθηηθά δεηήκαηα, ζηελ έιιεηςε ππνδεηγκάησλ θαη θαιώλ παξαδεηγκάησλ, ζε ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηθαλόηεηεο ρξήζεο ΤΠΔ, ζε απαηηήζεηο ρξόλνπ (Peterson & Koeck, 2001; MacGregor & Lou, 2005). Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία θαη ε αλάγθε βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, θπξίσο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο (Wang & Hannafin, 2009). Τα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζηνρεύνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ηερληθώλ θαη ζρεδηαζηηθώλ δπζθνιηώλ, ζηελ απειεπζέξσζε ρξόλνπ πνπ κπνξεί λα αθηεξσζεί γηα ηνλ παηδαγσγηθό ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία ηζηνεμεξεπλήζεσλ πνπ λα είλαη ειθπζηηθέο θαη ζα ελεξγνπνηνύλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλώζεηο. Η εξγαζία δηαπξαγκαηεύεηαη αξρηθά ηα ηερληθά θαη παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε κάζεζε. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ηεο πιαηθόξκαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest. Τέινο, δίλνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο ρξήζεο ηεο από εθπαηδεπηηθνύο γηα ην ζρεδηαζκό ηζηνεμεξεπλήζεσλ κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 2. Τα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ Ο όξνο ηζηνεμεξεύλεζε (WebQuest) εηζήρζε γηα πξώηε θνξά ην 1995 από ηνλ Bernie Dodge (1995) γηα λα πεξηγξάςεη κία δνκεκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηεξεύλεζε (inquiry) κε ζηόρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ αληινύληαη, θαηά βάζε, από πεγέο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Web). Πξόθεηηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην, κηα δξαζηεξηόηεηα ηύπνπ project (ζρέδην εξγαζίαο) πνπ ζηνρεύεη ζηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα δηαπξαγκαηεπηνύλ έλα ζέκα, έλα πξόβιεκα ή κηα νκαδηθή εξγαζία πνπ αλαζέηεη ν εθπαηδεπηηθόο. Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, από ην δεκνηηθό κέρξη ην παλεπηζηήκην θαη ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ (Simina & Hamel, 2005; Gaskill et al., 2006; Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2005; Zheng et al., 2005; Draper et al., 2004; Ikpeze & Boyd, 2007; Wang & Hannafin, 2009; Ma, 2011). Έρνπλ σο ζηόρν λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε

3 δεμηνηήησλ απνηειεζκαηηθήο θαη ζηνρνθεληξηθήο (γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ) αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ από πνιιαπιέο πεγέο δεμηνηήησλ αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηώλ ζηάζεσλ απηνξξύζκηζεο θαηά ηελ πινήγεζε ζηνλ Ιζηό ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ. Σπλήζσο, νη καζεηέο μεθηλνύλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαη δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ έρεη επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ηζηνεμεξεύλεζε. Σηε ζπλέρεηα επεθηείλνληαη θαη ζε άιιεο πεγέο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο. Σε κηα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε ηζηνεμεξεύλεζε νη καζεηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο αιιά πξνρσξνύλ ζηελ αλάιπζε, αμηνιόγεζε, ζύλζεζε, κεηαζρεκαηηζκό θαη εθαξκνγή ηεο, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Δπηπξόζζεηα, νη καζεηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ πνηθίιεο πεγέο πιεξνθνξίαο (βάζεηο δεδνκέλσλ, πνιπκεζηθό πιηθό, δεδνκέλα ειεθηξνληθώλ ζπδεηήζεσλ, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, αθόκε θαη ζπκβαηηθό πιηθό από βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, βίληεν θ.ιπ.), θαζώο επίζεο ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, γεληθνύ ζθνπνύ, ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο θ.α. Σηελ πξάμε δηαθξίλνληαη δύν ηύπνη ηζηνεμεξεπλήζεσλ (Τδηκνγηάλλεο & Σηόξεληα, 2007): Μηθξήο δηάξθεηαο: Σρεδηάδνληαη κε ζηόρν λα θαιύςνπλ 2-4 δηδαθηηθέο ώξεο πιαίζηα ελόο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ ή κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Οη καζεηέο αλαδεηνύλ, ζπιιέγνπλ, αλαιύνπλ θαη αλαζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό, κε ζηόρν λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο θαη λα δηακνξθώζνπλ κηα επξύηεξε εηθόλα γηα ην ππό κειέηε ζέκα. Μεγάιεο δηάξθεηαο: Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο έρνπλ ηε κνξθή ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) θαη κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ κέρξη 8 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο. Οη καζεηέο επηθεληξώλνληαη ζηελ απζεληηθή δηεξεύλεζε θαη κειέηε πξνβιεκάησλ (Herrington & Kervin, 2007) από ηα ζρνιηθά καζήκαηα θαη ηελ επξύηεξε θνηλσληθή δσή, ρξεζηκνπνηώληαο πνηθίιεο πεγέο, κεζόδνπο θαη πξνζεγγίζεηο, ελώ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εκβαζύλνπλ θαη λα πξνηείλνπλ θαηλνηόκεο ηδέεο θαη ιύζεηο. Τα βαζηθά παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ, πνπ ζπλεγνξνύλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο, είλαη ηα εμήο: Υπνζηεξίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ηε καζεηνθεληξηθή κάζεζε. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζνδεγεηηθόο θαη ππνζηεξηθηηθόο. Δζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηώλ κε ζηόρν ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη όρη ηελ απιή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζηνλ Ιζηό. Υπνζηεξίδνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςεινύ επηπέδνπ (όπσο αλάιπζε, ζύλζεζε, κεηαζρεκαηηζκόο, νξγάλσζε θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ, εκβάζπλζε θαη εθαξκνγή γλώζεσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θ.ιπ.). Πξνσζνύλ ηελ νηθνδόκεζε γλώζεσλ, ηελ ελλνηνινγηθή θαη λνεκαηνδνηνύκελε κάζεζε, κέζσ δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ππό κειέηε πεξηερνκέλνπ.

4 Υπνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ. Υπνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε, κέζα από ηε δηακνίξαζε ηδεώλ, ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ ηάμε. Αλαπηύζζνπλ ηελ ςεθηαθή επάξθεηα ησλ καζεηώλ θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, κέζα από ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη πεξηβαιιόλησλ ΤΠΔ (ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο ή ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, εθαξκνγέο Web 2.0, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θ.ιπ.). 3. Η δνκή ηεο Ιζηνεμεξεύλεζεο Η δνκή θαη ε δηάξζξσζε κηαο ηζηνεμεξεύλεζεο είλαη, ζε κεγάιν βαζκό, θαζνξηζκέλε θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηαθξηηέο καζεζηαθέο θάζεηο. Απηέο έρνπλ σο ζηόρν λα εηζάγνπλ ην καζεηή ζην αληηθείκελν θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο, λα ηνλ ελεκεξώζνπλ γηα ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη, λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ηνπ θαη ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα, ην ηειηθό παξαδνηέν θ.ιπ. Σύκθσλα κε ηνλ Dodge (2001) κηα ηζηνεμεξεύλεζε πεξηιακβάλεη έμη δηαθξηηέο θάζεηο. Δηζαγσγή (introduction): Οη καζεηέο κπνύληαη ζηε δξαζηεξηόηεηα, θαηαλννύλ ηελ θεληξηθή ηδέα, ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Θα πξέπεη λα έρεη ύθνο θαηάιιειν θαη ειθπζηηθό γηα ηνπο καζεηέο θαη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Γξαζηεξηόηεηα (task): Πεξηγξάθεηαη ην ηειηθό πξντόλ (παξαδνηέν) ηεο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ κπνξεί λα είλαη θύιιν απάληεζεο, γξαπηή έθζεζε, πνιπκεζηθή παξνπζίαζε ή εθαξκνγή. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εξγαιεία δεύηεξεο γεληάο (Web 2.0), όπσο ηζηνιόγηα (blogs) θαη wiki. Οη δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα είλαη απζεληηθέο (Herrington & Kervin, 2007), λα αθνξνύλ ζε πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη λα κε πεξηνξίδνληαη ζην ζηελό πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελώ πξνηείλεηαη λα πξνζεγγίδνληαη δηαζεκαηηθά. Γηαδηθαζία (process): Πεξηγξάθεηαη ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε ππνέξγα, πεξηγξαθή ησλ ξόισλ πνπ ζα αλαιάβεη θάζε καζεηήο ή νκάδα, βήκαηα θαζώο θαη αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θ.ιπ. Πεγέο-Μέζα (resources): Πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα, ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ιίζηα κε ζεκαληηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιια κέζα, όπσο βηβιία, βίληεν, ινγηζκηθά, ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο εθηόο ζρνιηθήο κνλάδαο (π.ρ. εηδηθνύο επηζηήκνλεο, δεκνζηνγξάθνπο θ.ιπ.). Αμηνιόγεζε (evaluation): Αλαιύεηαη ν ηξόπνο θαη ηα κέζα αμηνιόγεζεο ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο (γξαπηό ηεζη, έθζεζε, παξνπζίαζε θ.ιπ.). Η πεξηγξαθή πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη ζαθήο. Πηζαλώο πεξηγξάθεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο

5 αμηνιόγεζεο (ξνπκπξίθεο) πνπ πεξηιακβάλνπλ εηδηθά θξηηήξηα θαη δείθηεο επηηπρίαο. Σπκπέξαζκα (conclusion): Σπλνςίδεηαη ε δξαζηεξηόηεηα θαη ε εξγαζία ησλ καζεηώλ. Γίλεηαη αλαζθόπεζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηνπ ηη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηύρεη νη καζεηέο. Παξάιιεια, ελζαξξύλνληαη λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζαλ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ θ.ιπ. Μπνξεί λα γίλεη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο ζε επίπεδν ηάμεο ή ζρνιείνπ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο παξνπζηάζεηο, αθίζεο, εκεξίδεο, δεκηνπξγία πνιπκεζηθνύ έξγνπ, δηθηπαθνύ ηόπνπ ή ηζηνινγίνπ θ.ιπ., αλάινγα κε ηε βαζκίδα θαη ην ππόβαζξν ησλ καζεηώλ. Σειίδα θαζεγεηή (teacher page): Μηα ηζηνεμεξεύλεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν από ηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ηελ έρεη ζρεδηάζεη. Γηα ην ιόγν απηό, είλαη ζθόπηκε ε ελζσκάησζε κηαο ελόηεηαο, ε νπνία λα απεπζύλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ, ελδερόκελα, ζα ήζειαλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Τν ηκήκα απηό πεξηέρεη πξόζζεηεο πεγέο, πιεξνθνξίεο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό, θαζώο θαη νδεγίεο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ καζεηώλ θ.ιπ. 4. Πεξηβάιινληα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Η πεξηγξαθή θαη αλάζεζε ζηνπο καζεηέο κηαο ηζηνεμεξεύλεζεο κπνξεί λα γίλεη αθόκε θαη κέζσ ελόο θύιινπ εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δξαζηεξηόηεηα. Σήκεξα δηαηίζεληαη εηδηθέο πιαηθόξκεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο απηνκαηνπνηώληαο ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη αλάξηεζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζην Γηαδίθηπν. Απηό, έρεη ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά πιενλεθηήκαηα, θαζώο επηηξέπεη ηε ζπλερή πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηεο δξαζηεξηόηεηαο από νπνπδήπνηε (π.ρ. από ην ζπίηη) θαη ηελ εύθνιε δηεξεύλεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πεγώλ ηε δπλακηθή ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο, κε βάζε ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο από άιινπο ηελ επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, θαζώο γίλεηαη νξαηή ζηνπο γνλείο ε εξγαζία ησλ καζεηώλ ηε δηακόξθσζε θνηλνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αιιειεπηδξνύλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζηελ πξάμε. Σηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη πην δεκνθηιείο πιαηθόξκεο γηα αλάπηπμε θαη δηαλνκή ηζηνεμεξεπλήζεσλ, ρσξίο ηελ απαίηεζε, από κέξνπο ηνπ ρξήζηε-εθπαηδεπηηθνύ, γλώζεσλ επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ ή θώδηθα HTML. Όιεο νη πιαηθόξκεο είλαη ηδηαίηεξα εύρξεζηεο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ππνζηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή γιώζζα θαη δηαζέηνπλ έλα ζύλνιν από πξόηππα (templates) εκθάληζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ. Σηηο ζειίδεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνύλ εύθνια λα ελζσκαησζνύλ εηθόλεο, ππεξζύλδεζκνη, θύιια εξγαζίαο θαη άιια αξρεία ή βίληεν. Zunal (http://zunal.com): Απνηειεί ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν ηζηνεμεξεπλήζεσλ δηεζλώο. Ο εθπαηδεπηηθόο κεηά ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ κπνξεί λα αλαπηύμεη θαη

6 λα δεκνζηεύζεη κία ηζηνεμεξεύλεζε, πνπ είλαη δηαζέζηκε άκεζα ζην Γηαδίθηπν. Γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ, απαηηείηαη κηθξή ζπλδξνκή. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο επηπιένλ ζειίδσλ πέξα από απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, θνπίδ ή αθόκε θαη ζειίδαο ζπρλώλ εξσηήζεσλ. Τέινο, κπνξεί λα εμαρζεί ην θείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζε δηάθνξνπο ηύπνπο (.doc,.pdf). Questgarden (http://questgarden.com): Απνηειεί δεκηνπξγία ηνπ Dodge θαη πξνζθέξεηαη κε κηθξή ζπλδξνκή. Πξνβιέπεηαη δηάζηεκα δσξεάλ ρξήζεο 30 εκεξώλ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κόλν ηζηνεμεξεύλεζεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ παξακέλεη δεκνζηεπκέλε γηα έλα έηνο, ρσξίο δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο από ηνλ ζπληάθηε. Τν πεξηβάιινλ δηαζέηεη επηθνηλσλία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (chat) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ε ηζηνεμεξεύλεζε. PHP Webquest (http://www.phpwebquest.org): Έρεη αλαπηπρζεί θαη δηαηίζεηαη ζύκθσλα σο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα (php, mysql). Μπνξεί λα κεηαθνξησζεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ζε δηαθνκηζηή ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε (απαηηνύληαη ηερληθέο γλώζεηο). Η δεκηνπξγία/ζπκπιήξσζε ηζηνεμεξεπλήζεσλ είλαη απιή θαη είλαη άκεζα νξαηέο ζηνλ Ιζηό. Η κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΤΚΔΠ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη δηαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο γηα ρξήζε ζηε δηεύζπλζε Webquest.gr (http://www.webquest.gr): Γεκηνπξγήζεθε από νκάδα εθπαηδεπηηθώλ κε αθνξκή ηελ επηκόξθσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Β επίπεδνπ). Βαζίδεηαη ζην δεκνθηιέο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα ηζηνινγίσλ Wordpress (MultiSites) ζε ζπλδπαζκό κε ηo πξόζζεηo Buddypress. Σηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηόηνπνπ πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκό, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνεμεπλήζεσλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα εκπινύηηδαλ ζηαηηθέο ζειίδεο ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπο. Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο, ελδερνκέλσο, λα έρεη ηερληθέο δπζθνιίεο γηα ην κέζν ρξήζηε πνπ πηζαλώο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην Wordpress. 5. Η πιαηθόξκα ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ζεκαληηθόηεξεο πιαηθόξκεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ νπζηαζηηθά είλαη ζπλδξνκεηηθέο. Γεδνκέλνπ όηη, ε νκάδα καο επηθεληξώλεη ην εξεπλεηηθό ηεο ελδηαθέξνλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ Ιζηνύ 2.0, απνθαζίζακε ηελ επέθηαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ PHP Webquest ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, σο ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα. Αθνύ ελεκεξώζακε ηνλ δεκηνπξγό ηνπ, Antonio Temprano, πξνρσξήζακε ζηνλ εμειιεληζκό θαη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε δξαζηεξηόηεηεο θνηηεηώλ ηνπ ΤΚΔΠ αιιά θαη ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ νξγαλώζακε κε εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο (http://eprl.korinthos.uop.gr/phpwq2.6). Τα πξώηα ζπκπεξάζκαηα έδεημαλ όηη ην εξγαιείν θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο, επηδέρεηαη σζηόζν βειηηώζεσλ θαη πξνεθηάζεσλ. Ο πξώηνο θύθινο ηξνπνπνηήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε εμ νινθιήξνπ από εκάο, θαη νδήγεζε ζηελ έθδνζε 3.0 alpha ηεο εθαξκνγήο (http://eprl.korinthos.uop.gr/

7 phpwq3.0). Οη παξεκβάζεηο ήηαλ ζεκαληηθέο, ηόζν ζηνλ θώδηθα όζν θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Η έθδνζε απηή, ε νπνία δηαηίζεηαη επίζεο κε ηελ άδεηα Commons license 2.5 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζε εξγαζίεο θνηηεηώλ, ώζηε λα θαηαγξαθνύλ αδπλακίεο, ηερληθά ή ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα θαη λέεο ηδέεο ή πξνεθηάζεηο. Η εθαξκνγή βειηηώζεθε πεξαηηέξσ, ελζσκαηώλνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζύγρξνλσλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη λέα πξόηππα (templates) ηζηνεμεξεπλήζεσλ. Γόζεθε έκθαζε ζε παξάγνληεο όπσο ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε επρξεζηία, ώζηε λα βνεζεζεί ν κέζνο ρξήζηεο-εθπαηδεπηηθόο πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνο εθαξκνγέο ηνπ ηύπνπ απηνύ. Τν εύξνο ησλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εκθαλή δηαθνξνπνίεζε από ην PHP Webquest, νδήγεζε ζηε κεηνλνκαζία ηεο εθαξκνγήο ζε OpenWebQuest. Τκήκα δηαρείξηζεο πξόζβαζεο Δξγαιεία Βνήζεηα Αλαδήηεζε/Φίιηξα Τξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ Γηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηώλ ζεκάησλ/επηπέδσλ ζπδεηήζεσλ (ζρνιίσλ) βάζεο δεδνκέλσλ ηζηνεμεξεύλεζεο Γεκηνπξγία Σπκπιήξσζε Δπηινγή πξνηύπνπ (Απ)ελεξγνπνίεζε Τξνπνπνίεζε Γηαγξαθή Ειεγρόκελε πξόζβαζε Τκήκα πξνβνιήο Πξόηππα Ιζηνζειίδεο Πινήγεζε Stylesheets Δθηππώζηκε έθδνζε Σπδήηεζε Σειίδα εθπαηδεπηηθνύ Υπνβνιή ζρνιίσλ θαη ζπδήηεζε εθπαηδεπηηθώλ Ειεύζεξε πξόζβαζε Βάζε Γεδνκέλσλ αξρεία εηθόλεο βίληεν Σσήμα 1: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ OpenWebQuest Η πιαηθόξκα OpenWebQuest πεξηιακβάλεη δπν ηκήκαηα: α) ην ημήμα διασείπιζηρ και επεξεπγαζίαρ ιζηοεξεπεςνήζεων, ε πξόζβαζε ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε πηζηνπνηεκέλε ζύλδεζε θαη β) ην ημήμα πποβολήρ ιζηοεξεπεςνήζεων, πνπ είλαη δεκόζηα νξαηό ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο δηθηπαθήο εθαξκνγήο (Σρήκα 1). Τν OpenWebQuest δηέπεηαη από ηελ άδεηα Creative Commons License 2.5 θαη δηαηίζεηαη γηα ρξήζε ζηε δηεύζπλζε (Σρήκα 2), ελώ δηαηίζεηαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Υπνζηήξημε παξέρεηαη ζηε δηεύζπλζε Σην Σρήκα 2 δείρλεηαη ε εηζαγσγηθή νζόλε, κε ηηο θηινμελνύκελεο ηζηνεμεξεπλήζεηο αλά θαηεγνξία, βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ζπγγξαθέα. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνηείλνπλ λέεο θαηεγνξίεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ έρεη δεκηνπξγεζεί θαλάιη ζην YouTube πνπ πεξηέρεη βίληεν κε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. Σην Σρήκα 3 πξνβάιιεηαη ε θεληξηθή νζόλε κε ηηο βαζηθέο επηινγέο ρξήζηε.

8 Σσήμα 2: Εηζαγσγηθή ζειίδα ηνπopenwebquest Σσήμα 3: Κεληξηθή νζόλε επηινγώλ ρξήζηε Τν OpenWebQuest παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό όιεο ηηο βαζηθέο επηινγέο γηα ηελ εύθνιε δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ηζηνεμεξεπλήζεσλ. Δπηπξόζζεηα, ελζσκαηώλεη δύν βαζηθέο θαηλνηνκίεο πνπ δελ ζπλαληώληαη ζηηο αληίζηνηρεο πιαηθόξκεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: α) Η ζειίδα εθπαηδεπηηθνύ θάζε ηζηνεμεξεύλεζεο κπνξεί, πξναηξεηηθά, λα θιεηδσζεί κε θσδηθό, ώζηε λα κελ είλαη πξνζβάζηκε από καζεηέο. Αληίζεηα, νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα πξνβάινπλ ην πεξηερόκελν κηαο θιεηδσκέλεο ζειίδαο εθπαηδεπηηθνύ ιακβάλνληαο ην ζρεηηθό θσδηθό από ην δεκηνπξγό. β) Οη εθπαηδεπηηθνί, κε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο, κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζηελ πεξηνρή ζπδεηήζεσλ/ζρνιίσλ ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο (Σρήκα 4), όπνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάςνπλ εληππώζεηο θαη ζρόιηα, λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή επεθηάζεηο, λα θαηαζέζνπλ εκπεηξίεο από ηε ρξήζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ ηάμε ηνπο θ.ιπ.. Έηζη, ζε θάζε ηζηνεμεξεύλεζε, κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπδεηνύλ θαη αλαζηνράδνληαη γηα ηε δξαζηεξηόηεηα απηή.

9 Σσήμα 4: Πεξηνρή ζπδήηεζεο ηζηνεμεξεύλεζεο ζην OpenWebQuest Η εγθαηάζηαζε ηνπ OpenWebQuest αξηζκεί ζήκεξα 35 ρξήζηεο, εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 23 ελεξγέο (ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο) θαη 13 αλελεξγέο ηζηνεμεξεπλήζεηο. Παξάιιεια, έρνπλ αλαξηεζεί 104 κελύκαηα ζηηο ζειίδεο ζπδεηήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ. 6. Μειινληηθά ζρέδηα Τν OpenWebQuest είλαη έλα εύρξεζην θαη απνηειεζκαηηθό εξγαιείν πνπ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. Η εηζαγσγή ησλ ζρεδίσλ έξεπλαο ζηα λέα Π.Σ. Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ θαη ε θαζηέξσζε ζρεηηθνύ καζήκαηνο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, δηακνξθώλεη έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ επλντθό γηα ηελ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ ηζηνεμεξεύλεζεο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή. Η Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ηνπ ΤΚΔΠ ζα ζπλερίζεη ηελ εμέιημε ηεο πιαηθόξκαο, ελζσκαηώλνληαο λέεο ιεηηνπξγίεο θαη επηινγέο, νη νπνίεο ζα πξνθύςνπλ ύζηεξα από αμηνιόγεζε θαη πξνηάζεηο-ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η ηζηνζειίδα ππνζηήξημεο αλακέλεηαη λα εκπινπηίδεηαη ζπζηεκαηηθά κε πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο θαιά παξαδείγκαηα ηζηνεμεξεπλήζεσλ, νδεγνύο παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ, άξζξα από ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θ.ιπ. Απώηεξνο ζθνπόο καο είλαη ην OpenWebQuest, εθηόο από κηα πιαηθόξκα δεκηνπξγίαο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ, λα αλαδεηρζεί ζε εξγαιείν θνηλόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ, ηόπν ζπλάληεζεο, επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε επίθεληξν ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ ηζηνεμεξεύλεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Εςσαπιζηίερ Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Antonio Temprano γηα ηε δηάζεζε ηνπ PHP Webquest.

10 Βιβλιογπαθία Bradshaw, A. C., Bishop, J. L., Gens, L. S., Miller, S. L., & Rogers, M. A. (2002). The relationship of WWW to thinking skills. Educational Media International, 39, Dodge, B. J. (1995). Webquests: A technique for Internet-based learning. Distance Educator, 1(2), Dodge, B. J. (2001). Focus: Five rules for writing great Webquests, Learning and Leading with Technology, 28(8), 1-8. Draper, R. J., Smith, L., & Sabey, B. (2004). Supporting change in teacher education: Using technology as a tool to enhance problem-based learning. Computers in the Schools, 21(1/2), Gaskill, M., McNulty, A., & Brooks W., D. (2006). Learning from webquests. Journal of Science Education and Technology, 15(2), Herrington, J., & Kervin, L. (2007). Authentic learning supported by technology: Ten suggestions and cases of integration in class. Educational Media Intern., 44(3), Ikpeze, C. H. & Boyd, F. B. (2007). Web-based Inquiry learning: facilitating thoughtful literacy with WebQuests. The Reading Teacher, 60(7), King, K. P. (2003). The WebQuest as a means of enhancing computer efficacy. Washington DC: Educational Resources Information Center (No. ED474439). Kundu, R., & Bain, C. (2006). WebQuests: Utilizing technology in a constructivist manner to facilitate meaningful preservice learning. Art Education, 59(2), Ma L. (2011). Application of the WebQuest in computer basic courses based on teaching materials. In S. Lin and X. Huang (eds.) CSEE 2011(IV) (pp ). MacGregor, S. K., & Lou, Y. (2005). Web-based learning: How task scaffolding and web site design support knowledge acquisition. Journal of Research on Technology in Education, 37(2), Peterson, C. L., & Koeck, D. C. (2001). When students create their own WebQuests. Learning and Leading with Technology, 29(1), Puerta Melguizo M. C., Vidya U. & van Oostendorp H. (2012). Seeking information online: the influence of menu type, navigation path complexity and spatial ability on info gathering tasks. Behaviour & Information Technology, 31(1), Simina, V., & Hamel, M.-J. (2005). CASLA through social constructivist perspective: WebQuest in project-driven language learning. ReCALL, 17(2), Wang, F., & Hannafin, M. J. (2009). Scaffolding preservice teachers WebQuest design: a qualitative study. J. of Computing in High Education, 21(3), Zheng, R., Stucky, B., McAlack, M., Menchana, M., & Stoddart, S. (2005). Webquest learning as perceived by higher-education learners. TechTrends, 49(4), Παπαληθνιάνπ, K. A., & Γξεγνξηάδνπ Μ. (2005). Σρεδηάδνληαο WebQuest Σελάξηα Μαζεκάησλ κε βάζε Πνιιαπιέο Πεγέο Πιεξνθνξίαο γηα ηε δνκή, ιεηηνπξγία, αλαβάζκηζε ππνινγηζηή. Σην Α. Γηαιακά, Ν. Τδηκόπνπινο, Α. Φισξίδνπ (επηκ.), 3ν Παλειιήλην Σπλέδξην Εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΤΠΕ (ζ ). Σύξνο. Τδηκνγηάλλεο Α. (2007). Τν παηδαγσγηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Σην Β. Κνπιατδήο (επηκ.), Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο-δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (ζ ). Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ. Τδηκνγηάλλεο, Α., & Σηόξεληα, Α. (2007). Τν Γηαδίθηπν σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Σην Β. Κνπιατδήο (επηκ.), Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο-δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (ζ ). Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ.

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 Eιζαγωγικά Οη εθαξκνγέο ζηελ ηάμε θαη νη αληίζηνηρεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (ζπλνιηθά 8 +8) απνηεινύλ ζπλδπαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, 2007-2008 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα