ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00"

Transcript

1 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα Πέηρο Ρούζζο) Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην αληηθείκελν, ηηο κεζφδνπο, ηελ ηζηνξία θαη ηνπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο. πγθεθξηκέλα, θαιχπηνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: Ιζηνξία ηεο ςπρνινγίαο Αληηθείκελν, νξηζκφο θαη εθαξκνγέο ηεο ςπρνινγίαο Μέζνδνη έξεπλαο ζηε Φπρνινγία Βηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο Γλσζηηθέο δηεξγαζίεο Ι (Γνκή θαη κνληέια κλήκεο, κλεκνληθέο ηερληθέο, κλήκε θαη θαζεκεξηλφηεηα) Γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ΙΙ (θέςε θαη γιψζζα, πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ) Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ Ι (Δμειηθηηθή ςπρνινγία, ππνζέζεηο ηεο ε- μειηθηηθήο ςπρνινγίαο, εθεβεία, ψξηκε ειηθία θαη γεξνληηθή ειηθία) Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ΙΙ (Αλάπηπμε γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ) Κνηλσληθή ςπρνινγία Ννεκνζχλε Πξνζσπηθφηεηα ΦΥ 01 5 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Α Καζεγεηήο Ηιίαο Μπεδεβέγθεο 3 ψξεο Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο* 2 ψξεο * Δρ. Αικαηερίνη Γεωργανηή (Διδάζκοσζα με ηο Π.Δ. 407/80) (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηη Λέκηορα Αζημίνα Ράλλη) Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο ζεσξίεο, ζην αληηθείκελν, ζηηο κεζφδνπο έξεπλαο θαη ζην έξγν ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο θαη αλαιχεη ηελ ηππηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαηά ηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία. πγθεθξηκέλα θαιχπηνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: 107

2 Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηα βίνπ αλάπηπμεο (Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη ηνκείο αλάπηπμεο) Ο ξφινο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηα βίνπ α- λάπηπμε Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηα βίνπ αλάπηπμε Μέζνδνη έξεπλαο Η αλάπηπμε ζηα πξψηα ζηάδηα: Γνλίδηα θαη ρξσκνζψκαηα. Απφ ηνλ γνλφηππν ζην θαηλφηππν Γελεηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηε λνεκνζχλε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα Πξνγελλεηηθή αλάπηπμε Σνθεηφο. Δπηπινθέο ζηνλ ηνθεηφ Σν θπζηνινγηθφ λενγέλλεην βξέθνο: ζσκαηηθή, θηλεηηθή θαη αηζζεηεξηαθή αλάπηπμε ζηε βξεθηθή ειηθία Γλσζηηθή αλάπηπμε ζηε βξεθηθή ειηθία: Θεσξίεο ησλ Piaget, Vygotsky θαη ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Αλάπηπμε ηεο γιψζζαο Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε βξεθηθή ειηθία σκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία: Piaget, Vygotsky, Θεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Γιψζζα θαη κάζεζε Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν: έλλνηα εαςηού, θίλοι και οικογένεια, ανάπηςξη ηθικόηηηαρ, επιθεηικόηηηα Γιδάζκονηερ: ΦΥ 02 5 Ομάδαηικό ποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Β Καζεγεηήο Ηιίαο Μπεδεβέγθεο 3 ψξεο Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο 2 ψξεο (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηη Λέκηορα Αζημίνα Ράλλη) Σν κάζεκα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο Α θαη εμεηάδεη ηελ ηππηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαηά ηε ζρνιηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία. Δπίζεο πεξηιακβάλεη κηα γεληθή αλαθνξά ζηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελήιηθεο δσήο. πγθεθξηκέλα θαιχπηνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο. σκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ζηε ζρνιηθή ειηθία: Ννεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε. Γίγισζζα παηδηά. Αλάγλσζε. Αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε Ννεκνζχλε Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ζηε ζρνιηθή ειηθία. 108

3 Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή ειηθία: Η έλλνηα ηνπ εαπηνχ, παηδηθέο θηιίεο. Αλάπηπμε ηεο εζηθφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. σκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ζηελ εθεβηθή ειηθία: Πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήβεο. Θεσξίεο ηνπ Piaget θαη ηεο ζεσξίαο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δθεβηθφο εγσθεληξηζκφο. Ο έθεβνο θαη ην ζρνιείν. Κίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ν έθεβνο. Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εθεβηθή ειηθία: Η έλλνηα ηνπ εαπηνχ, δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο. Η ζεσξία ηνπ Marcia. Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ εθεβηθή ειηθία Γνλείο θαη έθεβνη. Δθεβηθέο θηιίεο. Δθεβηθή παξαβαηηθφηεηα. ρέζεηο κε ην άιιν θχιν. Γηακφξθσζε ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο. Δ- θεβηθή εγθπκνζχλε. σκαηηθή, γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαηά ηελ πξψηκε, κέζε θαη χζηεξε ελήιηθε δσή. Γιδάζκων: Γιδάζκων: ΦΥ 04 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗ- Α Δπίθ. Καζεγεηήο πχξνο Σάληαξνο Η απφθηεζε ηεο γιψζζαο. Δξκελείεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο. Γιψζζα θαη ζθέςε. Κνηλσληθή αλάπηπμε ζηε λεπηαθή ειηθία: θνηλσληθή θαη αηνκηθή ηαπηφηεηα, ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο, επηζεηηθφηεηα θαη πξν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αλάπηπμε θαη ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πιαίζηα αλάπηπμεο ζηε λεπηαθή ειηθία: νηθνγέλεηα, κέζα ελεκέξσζεο, θνηλφηεηα. ρνιηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ζηε κέζε παηδηθή ειηθία. Αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. Οη γλσζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. ρνιείν θαη θνηλφηεηα. Κνηλσληθή αλάπηπμε ζηε κέζε παηδηθή ειηθία: Παηρλίδη, θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, θηιία, λέα αίζζεζε εαπηνχ, αιιαγέο ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. ΦΥ 06 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΦΖΒΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο Η εθεβηθή ειηθία σο κία κεηαβαηηθή πεξίνδνο αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ηελ 109

4 ψξηκε ειηθία. Σν πξνθίι ησλ εθήβσλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Βηνζσκαηηθή θαη ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε. Ννεηηθή αλάπηπμε. Δθεβηθή εγθπκνζχλε. Σν πξνθίι ησλ λεαξψλ κεηέξσλ. Η εηθφλα ηνπ ζψκαηνο. εμνπαιηθή αγσγή. Κνηλσληθή αλάπηπμε. Η θνηλσλία ησλ εθήβσλ: Γηάθνξεο ππννκάδεο νη ζπλνκήιηθνη. Ο έθεβνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. πγθξνχζεηο γνλέσλ-παηδηψλ. Έθεβνη θαη ζρνιείν. Δξγαζία θαη επάγγεικα. Η παηδηθή πξνεγθιεκαηηθφηεηα. Δθεβηθή παξαβαηηθφηεηα-εγθιεκαηηθφηεηα. Ναξθσηηθά. Αιθνφι. ΦΥ 08 Η Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Δπίθ. Καζεγήηξηα Άλλα Αβεληηζηάλ Παγνξνπνχινπ Η ςπρνινγηθή κειέηε ηεο Σξίηεο Ηιηθίαο. Δξεπλεηηθέο κέζνδνη ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία ηεο Σξίηεο Ηιηθίαο. Η εμέιημε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Η επθπΐα θαη νη ειηθην-εμαξηψκελεο κεηαβνιέο ηεο. Η ξεπζηή θαη ε απνθξπζηαιισκέλε λνεκνζχλε ζηελ Σξίηε Ηιηθία. Η πξνζσπηθφηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ αλζξψπνπ. Σν ζχλδξνκν ηεο απνδέζκεπζεο. Η ζέζε ησλ γεξνληνιφγσλ γηα ηελ απνδέζκεπζε θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα. Οη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ: Παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο ηππνινγίεο. Οη δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ηξίηε ειηθία. Πξφιεςε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζηνλ ειηθησκέλν θαη ηνλ πεξηζάιπνληα. Πξνιεπηηθή ςπρνζεξαπεία κε εηδηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο. Η γεξνληηθή άλνηα: ςπρνπξνθπιαθηηθή παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειηθησκέλνπ αλντθνχ αζζελνχο. Η γεξνληηθή θαηάζιηςε: κχζνη θαη αιήζεηεο, δηαθνξνδηάγλσζε, παξάγνληεο επαισηφηεηαο, θηλδχλνπ θαη πξνζηαηεπηηθφηεηαο, ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ην ειηθησκέλν πξφζσπν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Η ζπληξνθηθή ζρέζε: απφ ηε λεφηεηα κέρξη ην γήξαο. ΦΥ 09 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ: ΤΝΓΔΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ Καζεγήηξηα Υξπζή Υαηδερξήζηνπ Ι. Η ρνιηθή Φπρνινγία σο επηζηήκε θαη σο επάγγεικα Η ρνιηθή Φπρνινγία σο αλεμάξηεηε εηδίθεπζε θαη θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο 110

5 Ο ξφινο θαη ε απαζρφιεζε ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ Γηεζλήο εκπεηξία θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ΙΙ.Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα: Γηεζλήο εκπεηξία Δπίπεδα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο Γνκή, ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζε κεηαβαηηθά ζηάδηα ή θξίζεηο ΙΙΙ. Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα: Διιεληθή εκπεηξία Μνληέιν δηαζχλδεζεο ζεσξίαο, έξεπλαο θαη παξεκβάζεσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: Δλλνηνινγηθφ πιαίζην, θάζεηο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο Πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο κάζεζεο: Κνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζην ζρνιείν. Γνκή, ζρεδηαζκφο, αμηνιφγεζε. Παξέκβαζε ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο: Αλάπηπμε δηθηχνπ ζρνιείσλ ΦΥ Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Υειμεπινό ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Καζεγήηξηα Υξπζή Υαηδερξήζηνπ Ι. Η ρνιηθή Φπρνινγία σο επηζηήκε θαη επάγγεικα Καζνξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη ηεο εηδηθφηεηαο Δθπαίδεπζε - Καηάξηηζε Θεζκηθφ - λνκνζεηηθφ πιαίζην, επαγγεικαηηθέο εηαηξίεο θαη ζχιινγνη Γηεζλήο εκπεηξία θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ΙΙ. Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη θξνληίδαο παηδηψλ θαη εθήβσλ Μνληέιν δηαζχλδεζεο ζεσξίαο, έξεπλαο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ζρνιείν ΙΙΙ. Φπρνδηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε - Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο Φπρνδηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ Παξεκβάζεηο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ΙV. Μειινληηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξννπηηθέο Δμέιημε ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο: Οκνηφηεηεο, δηαθνξέο, θνηλέο πξννπηηθέο

6 Μειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ΦΥ 11 5 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ Α Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή Σα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, σο ελφο καζήκαηνο εηζαγσγηθνχ ζε φιν ην εχξνο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, είλαη ηα εμήο: Σν έξγν θαη νη κέζνδνη ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ε νηθνινγηθή-θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ην εζνινγηθφ πξφηππν σο εξγαιείν γηα ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία, νη ζεσξίεο ησλ αηηηαθψλ απνδφζεσλ, νη ζηάζεηο θαη ε δνκή ησλ ζηάζεσλ, ε ζρέζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο θαη νη ζεσξίεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ. Αλαιχνληαη νη έλλνηεο ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ γηα πξφζσπα θαη νκάδεο, ηεο εζληθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ «πξνζσπηθφ ρψξν» θαη ηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ςπρνινγηθά θαηλφκελα. Σέινο, δηδάζθνληαη νη έλλνηεο ηεο νκάδαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, νη θάζεηο εμέιημήο ηεο, ζεσξίεο ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο θαη θαηλφκελα φπσο ε ζπκκφξθσζε θαη ε ππαθνή, ε θνηλσληθή δηεπθφιπλζε, ε πφισζε, ε ζπλεξγαζία θαη ν αληαγσληζκφο, ε ε- γεζία θαη ζεσξίεο πνπ ηελ κειεηνχλ. ΦΥ 12 5 Ομάδα: Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Δαπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ Β Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή Σα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα εμήο: Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε δπαδηθή επηθνηλσλία, ε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε επηζεηηθφηεηα θαη νη ςπρνβηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ ηελ εξκελεχνπλ, ε κειέηε ησλ νηθείσλ ζρέζεσλ κέζα απφ ζεκειηψδεηο ζεσξίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγία φπσο είλαη ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, δηδάζθνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ έλλνηα ησλ αμηψλ, ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηψλ θαη ηηο θαζνιηθέο αμίεο, θαζψο θαη ε πνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή ςπρνινγία σο κέζνδνη-εξγαιεία ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο. ΦΥ 13 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό 112

7 Γιδάζκων: ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΔ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή * * Διδάζκων με ηο Π.Δ. 407/ Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο (L. L. Thurstone, R. Likert, G. Allport, L. Guttman, C. Osgood, θαη Μ. Rokeach), θαηά ην δηάζηεκα Αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη εμήο ζεκαηηθνί άμνλεο: ζρέζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ε ζεσξία θαη ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή αζπκθσλία, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο, ε ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αμησκάησλ, νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε ζρέζε ηνπο κε αμίεο θαη ζηάζεηο, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηδενινγία. ΦΥ 14 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Δπίθ. Καζεγεηήο Βαζίιεο Παπιφπνπινο Η Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Φπρνινγία αλαιχεη ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ κε ηηο ζρεηηδφκελεο φςεηο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Μειεηά ην άηνκν κέζα ζε πιαίζηα ζπκπεξηθνξάο, δειαδή «άζηθηνπο» ρψξνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο έρνπλ σο εμήο: κνληέια γηα ηελ αληίιεςε, πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν θαη γλσζηηθνί ράξηεο, ρσξηθή ζπκπεξηθνξά (εδαθηθή πεξηνρή θαη πξνζσπηθφο ρψξνο), πεξηβαιινληηθφ άγρνο (αίζζεκα ζπλσζηηζκνχ, ζφξπβνο, ξχπαλζε), αξρηηεθηνληθή θαη ζπκπεξηθνξά, θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκπεξηθνξά, ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηηο θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, δηακφξθσζε θαη αιιαγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ. ΦΥ 15 ΗΗΗ Δξάμηνο: Δαπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΚΑΗ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΥΔΔΗ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε δπλακηθή δηάξζξσζε ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ζηελ νκάδα (πρ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηελ εξγαζηαθή νκάδα). Γίλεηαη έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 113

8 ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο. Αλαιχνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ρνιήο ηνπ Palo Alto (G. Bateson, Don Jackson, M. Erikson, J. Haley & J. Weakland), ηεο ρνιήο ηεο πλαιιαθηηθήο Αλάιπζεο (Δ. Berne) θαη ηεο ρνιήο ηνπ Νεπξνγισζζηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (R. Bandler & J. Grinder). ην κάζεκα απηφ ζπλδπάδεηαη ε ζεσξία κε ηε κειέηε παξαδεηγκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ. ΦΥ 16 ΗΗΗ Δξάμηνο: Δαπινό ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γιδάζκων: Με αλάζεζε Λέθηνξαο ηακάηεο Αλησλίνπ Μνξθέο εγεζίαο/δηνίθεζεο θαη δεηήκαηα επηξξνήο θαη ηζρχνο - πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη εγεηηθή ζπκπεξηθνξά - Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε - Δξγαζηαθή πγεία θαη επεκεξία: εξγαζηαθφ ζηξεο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε - Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκίεο - Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ - Δπηθνηλσλία θαη ζπγθξνχζεηο ζηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ - Οξγαλσζηαθή αλάπηπμε θαη αιιαγή - Δξγαζηαθά θίλεηξα, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη νξγαλσζηαθή κάζεζε - ρεδηαζκφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη αλάιπζε εξγαζίαο - Αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο - Δξγαζηαθή βία, εζηθή παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφο - Γηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ - Οξγαλσζηαθή εζηθή/δηθαηνζχλε θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ΦΥ 17 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ-ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ * Διδάζκων με ηο Π.Δ. 407/8 Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή * Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη άιιεο έλλνηεο θαη κεηαβιεηέο ηεο δπλακηθήο ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία, ηελ Αλζξσπνινγία, ηελ Κνηλσληνινγία θαζψο θαη ηελ Πνιηηηζκηθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγία. Παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ Κνηλσληνινγία, ηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, ηελ Φπρηαηξηθή θαη ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία. Μειεηψληαη ηα δηάθνξα ζρήκαηα - κνξθέο ηεο νηθνγέλεηαο (ππξεληθή, εθηεηακέλε θ.ά.), απφ ην 17 αηψλα κέρξη ζήκεξα, κε έκθαζε ζηηο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ζε δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθνπν- 114

9 ιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (πρ νηθνγέλεηεο κνλνγνλετθέο, δηπιήο ζηαδηνδξνκίαο), θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή-ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ ε νηθνγέλεηα παξέρεη ζην άηνκν ζηε ζχγρξνλε επνρή. Αλαιχνληαη νη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο εμέιημεο-αιιαγήο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. ΦΥ 18 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γιδάζκων: Καζεγεηήο Κιήκεο Ναπξίδεο Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ καο, ηα Μέζα απνιακβάλνπλ έλα είδνο πξσηνθαζεδξίαο: Δίλαη απηά πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε νξίδνπλ ηη γίλεηαη θαη ηη δελ γίλεηαη, ηη ππάξρεη θαη ηη δελ ππάξρεη, ηη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ φια απηά θαη πφζν ζεκαληηθά κπνξεί λα είλαη. Δίλαη φκσο αθξηβψο έηζη ηα πξάγκαηα; Απφ πνχ αληινχλ ηελ εμνπζία ηνπο ηα Μέζα θαη ηη ηελ θάλνπλ; Πνηα είλαη ζήκεξα ε ζρέζε κηαο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο δσήο κε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ Μέζσλ; Πψο πξνζιακβάλνληαη ηα κεζηαθά κελχκαηα απφ ην θνηλφ θαη πψο ηα ίδηα ηα Μέζα πξνζιακβάλνπλ ηα αθξναηήξηά ηνπο; Πνχ θαη πψο ηειηθά παξάγεηαη ην λφεκα; Απηά θαη άιια παξειθπφκελα εξσηήκαηα ζα καο απαζρνιήζνπλ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, ππφ ην πξίζκα ηεο ςπρνδπλακηθήο ςπρνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο. Θα γίλνπλ αλαθνξέο ζε παξαδείγκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ηεο δηαθήκηζεο, ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ reality shows θαη ηεο ιεγφκελεο πνηθίιεο χιεο (faits divers) απφ εθεκεξίδεο θαη δειηία εηδήζεσλ, θαζψο επίζεο ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο θνηλνηηθφηεηαο αιιά θαη εμάξηεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν θαη ηα ζπλαθή παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο. Πάλσ ζ απηά αθξηβψο ηα ζέκαηα, ζα πξνηαζεί θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ ην κάζεκα λα αλαιάβνπλ πξναηξεηηθά λα εθπνλήζνπλ κηθξέο νκαδηθέο εκπεηξηθέο εξγαζίεο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ. ΦΥ 19 ΗΗΗ Δξάμηνο: Δαπινό ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ: ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Γιδάζκων: Δπίθ. Καζεγεηήο Βαζίιεο Παπιφπνπινο Η κειέηε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπληζηά εθαξκνζκέλν δηεπηζηεκνληθφ πεδίν, φπνπ ζπλαληψληαη θιάδνη ηφζν δηαθνξεηηθνί φζν νη λνκηθέο, νη νηθνλνκηθέο θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πξνέξρεηαη απφ ηα εμεγεηηθά κνληέια ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρνινγίαο γηα ηνλ επηπνιηηηζκφ, 115

10 θαζψο θαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο γηα ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο. Σν πεξηερφκελν ησλ δηαιέμεσλ πεξηιακβάλεη φςεηο θαη ζπληζηψζεο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ, φ- πσο: ην επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο, νη ζπλέπεηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο, ε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κεηνλνηηθψλ θαη πιεηνςεθηθψλ νκάδσλ, νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, ε πξνθαηάιεςε θαη ε πξνζιακβαλφκελε δηάθξηζε, ε εζληθή ηαπηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο γιψζζαο. Δπίζεο, αλαιχνληαη ηα ζχγρξνλα κνληέια γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ απφ ηε ζθνπηά ηεο εζσ-νκάδαο (εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο) θαη ηεο εμσ-νκάδαο (επξχηεξε θνηλσλία ζηε ρψξα ππνδνρήο) θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ κε δηαθνξεηηθέο εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. ΦΥ 20 ΗΗΗ Δξάμηνο: ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΦΥ 22 4 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Γιδάζκων: Καζεγεηήο Ηιίαο Μπεδεβέγθεο ην πξψην κέξνο εηζάγνληαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ζπδεηνχληαη ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ζηε κειέηε ησλ απνθιίζεσλ, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ζπλδξφκσλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηε βξεθηθή, ηε λεπηαθή, ηε ζρνιηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θ.ιπ. ην ηειεπηαίν κέξνο παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα θαζαξά αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, θπξίσο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, νη νπνίεο είλαη επηφηεξεο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξν κεηαβαηηθφ πξφζθαηξν ραξαθηήξα. Δπίζεο γίλνληαη επηζθέςεηο ζε ηδξχκαηα, εηδηθά ζρνιεία θαη θέληξα ςπρηθήο πγείαο θαη ζπδεηνχληαη νη ζρεηηθέο εκπεηξίεο. ΦΥ 27 4 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΒΑΔΗ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αιεμάλδξα Οηθνλφκνπ Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λφεζεο. Σν κάζεκα θαιχπηεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ην επίπεδν ηνπ λεπξψλα σο απηφ ησλ λεπξσληθψλ ζπζηε- 116

11 κάησλ, πνπ επεμεξγάδνληαη αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα θαη πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: Φηινζνθηθέο θαη βηνινγηθέο βάζεηο ηεο Βηνινγηθήο Φπρνινγίαο Κχηηαξα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, κεραληζκνί κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ζπκπεξηθνξά Γνκή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ Μέζνδνη δηεξεχλεζεο ηνπ ελ δσή εγθεθάινπ Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ εγθεθάινπ Νεπξσληθή βάζε ηεο αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ απφ ηα αηζζεηήξηα ζπζηήκαηα ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο γεχζεο θαη ηεο φζθξεζεο Σν θξνληηζηεξηαθφ ηκήκα ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε θιηληθψλ δηαηαξαρψλ θαη θαηλνκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ σο βάζε κεραληζκνχο πνπ θαιχπηνληαη ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο. Η αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ βαζίδεηαη ζηε γξαπηή εμέηαζε. ΦΥ 31 3 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο Γιδάζκων: Επικοσρούν με θρονηιζηηριακές αζκήζεις η Καηερίνα Γεωργανηή και ο Νικόλαος Παπαδόποσλος ην εηζαγσγηθφ κέξνο αλαιχεηαη ε έλλνηα θαη ηα είδε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ (δηαηνκηθέο, ελδναηνκηθέο θαη δηνκαδηθέο) θαη παξνπζηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπο θπξίσο γηα ςπρνπαηδαγσγηθνχο ζθνπνχο. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηνπο δχν βαζηθνχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο: ηνλ λνεηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα πξνζσπηθφηεηαο (ραξαθηήξεο, ελδηαθέξνληα, ζηάζεηο, ζπλαίζζεκα, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θ.η.φ). χληνκε αλαθνξά γίλεηαη επίζεο ζηηο ελδναηνκηθέο δηαθνξέο, φπσο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ απνθιίζεσλ απφ ην κέζνθπζηνινγηθφ. Γηα φια ηα είδε αηνκηθψλ δηαθνξψλ παξνπζηάδνληαη ςπρνηερληθά κέζα (ηεζηο, εξσηεκαηνιφγηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. ΦΥ 32 4 (5) * Ομάδα: ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Δαπινό 117

12 Γιδάζκονηερ: Δπίθ. Καζεγήηξηα Άλλα Αβεληηζηάλ Παγνξνπνχινπ 1 (2) ψξεο Λέθηνξαο Πέηξνο Ρνχζζνο 3 ψξεο Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη ηζηνξία ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Δξεπλεηηθέο κέζνδνη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (πεηξακαηηθέο, λεπξναπεηθνληζηηθέο, πξνζνκνηψζεηο, ηερλεηή λνεκνζχλε, θ.ιπ.). Η θπζηνινγηθή βάζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Η ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Ννεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Γλσζηηθή Φπρνινγία θαη Γλσζηαθή Δπηζηήκε. Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζνρήο, ηεο αληίιεςεο θαη ηεο κλήκεο (Π. Ρνχζζνο). Η γλσζηηθή ιεηηνπξγία σο ζπκθηιησηηθή ζεσξεηηθή πξφηαζε ηεο ςπρνινγίαο. Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά σο πξντφλ ζχδεπμεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ. Η έλλνηα ηεο λνεηηθήο θαηαζθεπήο ή γλσζίαο (cognition). Καηαγξαθηθέο θαη απαληεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Μεηεμέιημε ηνπ ζρήκαηνο S-R ζε S-C-R. Η λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εξεζηζκάησλ ζηνλ εγθέθαιν (mental representation). Παξαδείγκαηα λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηα αλψηεξα ζειαζηηθά. χγρξνλε γλσζηηθή ςπρνινγία: εμεγεί πνιχπινθεο κνξθέο κάζεζεο πνπ δελ εμεγνχλ ηα ζπλεηξκηθά ζρήκαηα (θαηαλφεζε γιψζζαο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπιινγηζηηθή, ιήςε απνθάζεσλ, γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θ.ά.). Πψο θαζηεξψζεθε ε γλσζηηθή ςπρνινγία ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα. Η έλλνηα ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ θαη ε πξντζηνξία ηνπο. Δθαξκνγή ησλ ζρεκάησλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Η έλλνηα ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε κεηαγλψζε. Δθαξκνγή ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. ρέζε ζθέςεο θαη γιψζζαο. Τπνζέζεηο γισζζηθήο ζρεηηθφηεηαο θαη γισζζηθήο θαζνιηθφηεηαο. Γιψζζα θαη πνιηηηζκφο. Τπφζεζε γισζζηθήο ζηέξεζεο. Δπεμεξγαζκέλνη γισζζηθνί θψδηθεο. Η κλήκε θεηκέλσλ θαη νη θεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο (Α. Αβεληηζηάλ- Παγνξνπνχινπ). ΦΥ Ομάδα: Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Δαπινό ΘΔΧΡΗΔ ΜΑΘΖΖ Δπίθ. Καζεγήηξηα Άλλα Αβεληηζηάλ Παγνξνπνχινπ Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπο. Η ρνιή ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ: Κιαζηθή εμαξηεκέλε αληαλαθιαζηηθή κάζεζε. πληειεζηηθή κάζεζε. Μάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο ή κίκεζεο πξνηχπσλ (θνηλσληθνγλσζηηθή). Οη ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο κάζεζεο: Μλήκε-Λήζε. Οη κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηε ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Η θνηλσληθνγλσζηηθή κάζεζε σο ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Μλήκε θαη θαηαλφεζε ησλ πεδψλ θεηκέλσλ. Μλήκε ηεο εηθνληθήο χιεο (γξαθηθψλ). Η ιήζε ζηε καθξφρ-

13 ξνλε κλήκε θα ηα ζθάικαηα πξάμεο. Μεηακλήκε. * ηελ παξέλζεζε εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ καζήκαηνο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηεχζπλζεο ςπρνινγίαο ηνπ ΦΠΦ ΦΥ 35 Η Δξάμηνο: Υειμεπινό ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γιδάζκων: Δπίθ. Καζεγεηήο πχξνο Σάληαξνο Η έλλνηα ηεο Αλάπηπμεο: βαζηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί. Η γλσζηηθή αλάπηπμε θαηά ηε βξεθηθή, λεπηαθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Βαζηθέο ζεσξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο: Βηνινγηθέο εξκελείεο, Piaget, Vygotsky, Bruner, Θεσξίεο Δπεμεξγαζίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ. Όςεηο Γλσζηηθήο Αλάπηπμεο: αληηιεπηηθή, κλεκνληθή, γισζζηθή, ελλνηνινγηθή. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. Πνιηηηζκφο θαη λνεηηθή αλάπηπμε. ΦΥ 36 3 (5) Ομάδα: ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ Επικοσρεί η Δρ. Αικαηερίνη Αργσροπούλοσ Αλαπι. Καζεγήηξηα Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ Γεκαθάθνπ ην κάζεκα απηφ εμεηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο θαη νη ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα δηάθνξα εξγαιεία επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο. Ιζηνξηθά ζηνηρεία, πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο, πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ηεζη θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο, επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηεζη θαη εξσηεκαηνινγίσλ. Η ζηάζε ησλ ζπκβνπιεπνκέλσλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε. Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ ζηελ αμηνιφγεζε. Δξγαιεία πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο. Φπρνινγηθέο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Holland, Roe, Bordin, Ginsberg, Super, Tiedemann-O Hara, Krumboltz), κε ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, ζχλζεηεο ζεσξίεο. ηνηρεία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γπλαηθψλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ. ηηο θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο νη θνηηεηέο αζθνχληαη ζηε ρξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο. ΦΥ 37 3 Ομά- Η Δξάμηνο: Δαπινό 119

14 δα: ΝΔΤΡΟΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αιεμάλδξα Οηθνλφκνπ ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζχλδεζε ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο θαη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δμεηάδνληαη θιηληθέο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ησλ εγθεθαιηθψλ κεραληζκψλ, θαζψο θαη ζχγρξνλα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηηο δηαηαξαρέο απηέο. Καιχπηνληαη νη ηνκείο: Μεησπηαίνη ινβνί: πξνζνρή, εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά Σα είδε ηεο κλήκεο, λεπξσληθνί κεραληζκνί κλήκεο θαη κάζεζεο, δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, άλνηεο Αγλσζία θαη αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο Απξαμία θαη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο Δγθεθαιηθή αζπκκεηξία θαη πιεπξίσζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ Η βηνινγηθή βάζε ηεο γιψζζαο, δηαηαξαρέο ηεο γιψζζαο Η αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ βαζίδεηαη ζηε γξαπηή εμέηαζε, θαζψο θαη ζε κηα (πξναηξεηηθή) ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ελφο ζέκαηνο ηεο επηινγήο ηνπ θνηηεηή. ΦΥ 38 3 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Παλαγηψηα Καδνιέα Σαβνπιάξε (Γηδάζθνπζα κε ην Π.Γ. 407/80) Σν κάζεκα ζε πξψην επίπεδν πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ςπρνινγηθψλ ηδεψλ απφ ηηο αληκηζηηθέο πεξί ςπρήο δνμαζίεο έσο ηε λεψηεξε επηζηεκνληθή απηνλφκεζε ηεο ςπρνινγίαο. Δπηθεληξψλεηαη εηδηθφηεξα ζην εθάζηνηε πλεχκα ηεο επνρήο θαη ζηηο ζπλεηζθνξέο κεγάισλ δηαλνεηψλ απφ ην ρψξν ηεο θηινζνθίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγηθήο ζθέςεο, θαηά ηελ αξραηνειιεληθή θαη ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηνπ Μεζαίσλα, ηελ Αλαγέλλεζε, ην Γηαθσηηζκφ θαη ηε λεψηεξε πεξίνδν. Έκθαζε δίδεηαη ζηηο παξαδφζεηο ηνπ νξζνινγηζκνχ, ηνπ εκπεηξηζκνχ, ηνπ ζεηηθηζκνχ, ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο θαη ζηηο κεγάιεο ζεσξίεο ηνπ 20νπ αηψλα. ε δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ θπξηνηέξσλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ θαη νη πξνζπάζεηεο δηάδνζεο θαη εθαξκνγψλ ηνπο κέζσ ζεζκψλ απφ ηνπο Έιιελεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δχν 120

15 αηψλεο, κε έκθαζε ζηηο εληφπηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Πεξηγξαθή: ΦΥ 39 3 (5) Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Αλαπι. Καζεγήηξηα Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ Γεκαθάθνπ Επικοσρεί η Δρ. Αικαηερίνη Αργσροπούλοσ ην κάζεκα απηφ εμεηάδεηαη, θαηαξράο, ε έλλνηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ ηνκέα απηφ. Αλαιχνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο πειάηεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ ππνβφζθνπλ θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο, ε αιιειεπίδξαζε ζπκβνχινπ-πειάηε θαη νη δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη ηα ζηάδηα ηεο αξρηθήο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, ηεο ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη πειάηε θαη ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δμεηάδεηαη, επίζεο, ε ρξήζε ησλ ηεζη, ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν πειάηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνγλσζίαο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο. Αθφκε, εμεηάδνληαη εηδηθά ζέκαηα φπσο ε εθαξκνγή ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, ηα φξηα κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, νη δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη ηα δηιήκκαηα ησλ ζπκβνχισλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ε αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ε απηνδηαρείξηζε ησλ ε- παγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ. ηηο θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο νη θνηηεηέο αζθνχληαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ παξάιιεια ηνπο ρνξεγνχληαη θαη δηάθνξεο αζθήζεηο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. 121 Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΥ 40 ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Αλαπι. Καζεγήηξηα Άλλα Υξηζηνπνχινπ Τποσπεωηικό To κάζεκα απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο νξηζκνχ ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο απηνχ. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δπν θχξησλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο, DSM-IV θαη ICD-10, θαη εμεηάδνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ, εθήβσλ θαη ελειίθσλ: 1. Φπρψζεηο,

16 2. Aγρψδεηο δηαηαξαρέο, 3. σκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο, 4. Γηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο, 5. Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, 6. πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, 7. Φπρνζσκαηηθά ζχλδξνκα, 8. Οξγαληθά ζχλδξνκα, 9. Γηαηαξαρέο πξφζιεςεο θαγεηνχ (ςπρνγελήο αλνξεμία, ςπρνγελήο βνπιηκία), 10. ηνμηθνκαλία θαη εμάξηεζε απφ νπζίεο. Γηα θάζε θαηεγνξία αλαθέξνληαη ηα βαζηθά αηηηνινγηθά κνληέια πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. ΦΥ 41 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔ- ΗΑ Επικοσρεί η σποψ. Διδ. Φλωρενηία Μπακομήηροσ Καζεγήηξηα Αλαζηαζία Καιαληδή-Αδίδη Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ έλα ηξίσξν ζεσξεηηθφ θαη έλα εκηλάξην δχν σξψλ. Θεσξεηηθφ κάζεκα: Δηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή κέζα απφ ην πξίζκα ησλ κνληέισλ πνπ πξνηείλεη ν Νενζπκπεξηθνξηζκφο απφ ην ξηδνζπαζηηθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ ζην γλσζηαθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφηππν. Ιζηνξηθή εμέιημε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ παξέκβαζεο. Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί σο «ελδηάκεζνη ζχκβνπινη» κεηαμχ Φπρνιφγνπ θαη παηδηνχ κε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο-λήςε ηζηνξηθνχ θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο-σξφπνη παξέκβαζεο-πλεξγαζία κε γνλείο-αχμεζε θηλήηξσλ θαη βειηίσζε ζπκκεηνρήο ζηα παηδηά-δπηινγέο παξαδεηγκάησλ: θνηλσληθέο αλαζηνιέο, πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη πξνζνρήο, δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο (επηζεηηθφηεηα), άξλεζε ζρνιηθήο θνίηεζεο, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (ΓΔΠΤ) θ.ά. εκηλάξην: «Οηθνζπζηεκηθή Πξνζέγγηζε ησλ Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο ζην ρνιείν»: Παξνπζίαζε ελφο νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ κε αζθήζεηο θαη παξαδείγκαηα. ΦΥ 42 3 (5) Ομάδα: Η Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Καζεγήηξηα Φξφζσ Μφηηε ηεθαλίδε 122

17 Δμεηάδνληαη νη ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο θαη νη επηπηψζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ δηαθφξσλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Οξηζκέλα απφ ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη ηα εμήο: δηαδχγην, κεηαλάζηεπζε, νηθνλνκηθή έλδεηα, λαξθσηηθά, ΑIDS, παξαπησκαηηθφηεηα/εγθιεκαηηθφηεηα, θ.ιπ. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα ζπγγξάςνπλ ζπλαθή εξγαζία πνπ αθνξά ζε θάπνην ςπρνθνηλσληθφ ζέκα βαζηζκέλε ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Φξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο (2 ψξεο) ΦΥ 43 4 (5) Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ Καζεγήηξηα Φξφζσ Μφηηε ηεθαλίδε Φπρνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο: Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε θχζε ηεο ζεσξίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κέζνδνη κειέηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηζηάζεσλ. Θεσξίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο: Η ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ Freud, χγρξνλεο ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο, πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Bandura), ε θαηλνκελνινγηθή ζεσξία ηνπ Carl Rogers, ζεσξίεο ησλ γλσξηζκάησλ: Cattell, Allport, Eydenck, Θεσξία ησλ Πέληε Μεγάισλ Παξαγφλησλ. Η δηακάρε αηφκνπ πεξηζηάζεσλ. εκηλάξην (2 ψξεο) 123 Δξάμηνο: Δαπινό ΦΥ 44 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Φηιία Ίζαξε Τποσπεωηικό ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία Γηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ηεο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο κε άιινπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο θαη άιια επαγγέικαηα παξνρήο βνήζεηαο Θεσξίεο ηεο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο κε έκθαζε ζηε ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηφρνη θαη είδε ηεο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο Ο ξφινο, νη ιεηηνπξγίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ςπρνιφγνπ

18 Η ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ζρέζε ζπκβνπιεπηηθνχ ςπρνιφγνπ θαη ζπκβνπιεπνκέλνπ Πξαθηηθή πξνζέγγηζε: α. Πξαθηηθή πξνζέγγηζε β. Βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηεο ζπκβνπιεπηήο Δξάμηνο: Δαπινό ΦΥ 45 3 (5) Ομάδα: ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Καζεγήηξηα Φξφζσ Μφηηε ηεθαλίδε Τποσπεωηικό Σν κάζεκα απηφ εμεηάδεη ηα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα θίλεηξα κέζα απφ ην πξίζκα δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο παξαθάησ: Βηνινγηθή θαη θπζηνινγηθή βάζε ησλ θηλήηξσλ, εζνινγηθή εξκελεία ησλ ελζηίθησλ. Φπραλαιπηηθή ζεσξία ησλ θηλήηξσλ. πκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο. Αλζξσπηζηηθέο ζεσξίεο. Θεσξίεο ηεο γλσζηηθήο ζπλέπεηαο. Θεσξίεο αηηηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Κίλεηξα θαη Βνχιεζε. εκηλάξην (2 ψξεο) ΦΥ 46 ΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ Η Δπίθ. Καζεγήηξηα Λίζζπ Καλειινπνχινπ Γηδάζθνληαη νπζηαζηηθέο ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα. Σνλίδνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ φξνπ γίλεηαη θαηαξρήλ κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε νπνία αληηπαξαηίζεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο π- πνθεηκεληθφηεηαο ζηελ ςπραλάιπζε. Μεηά απφ κηα ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζεσξίαο, γεληθά, θαη ησλ ζεσξηψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο εηδηθφηεξα, πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζε βάζνο έμη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο. πγθεθξηκέλα πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη ζεσξίεο ησλ Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Melanie Klein, Donald Woods Winnicott, Françoise Dolto θαη Jacques Lacan. 124

19 ΦΥ 47 ΗΗ Δξάμηνο: Δαπινό ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ Γιδάζκων: Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ (Γηδάζθσλ κε ην Π.Γ. 407/80) ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο κάζεζεο θαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ εμέιημε ησλ ζεσξηψλ απηψλ, ζηε ζχδεπμε ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη γλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη ζην ζχγρξνλν ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηελ νπηηθή απηήο ηεο θαηεχζπλζεο. Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ε εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζπκπεξηθνξάο, ζθέςεο θαη ζπλαηζζήκαηνο θαζψο θαη απηψλ πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο, θαη κειεηψληαη νη δηακνξθσηηθνί παξάγνληεο ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ. ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο πιήξε εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππφ ην πξίζκα ηεο κεγάιεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο-γλσζηηθήο παξάδνζεο-, θαη γλψζε ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε ζεσξία απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα έσο ζήκεξα. Δπηπιένλ, ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθίαο. Η δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ελφηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα -ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή, ηε ιεηηνπξγηθή θαη ηελ θνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο-, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηηο ζχγρξνλεο ςπρνβηνινγηθέο ζεσξίεο, ηηο πξψηκεο θαη ζχγρξνλεο γλσζηηθέο αληηιήςεηο θαη ζεσξίεο, ηε δνκηθή αληίιεςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ αλάπηπμε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο θ.ά. ΦΥ 48 ΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ Αλαπι. Καζεγήηξηα Άλλα Υξηζηνπνχινπ ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Μέηξεζε θαη Αμηνιφγεζε ηεο Πξνζσπηθφηεηαο» δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο θαη εμεηάδνληαη νη θάζεηο, ηα πιαίζηα θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αηηία παξαπνκπήο ελφο α- ηφκνπ γηα αμηνιφγεζε. Δμεηάδνληαη δηεμνδηθά νη παξαθάησ κέζνδνη αμηνιφγεζεο: 1. Φπρνινγηθή ζπλέληεπμε (ελειίθσλ, παηδηψλ θαη εθήβσλ), 2. Αμηνιφγεζε κε ηα test: Test Ννεκνζχλεο WAIS-WISC-WPPSI/Stanford Binet/Raven Progressive Matrices, Bender Gestalt Test, 125

20 ρέδην (πίηη-γέλδξν-άλζξσπνο), Rorschach, Thematic Apperception Test (T.A.T.), Children s Apperception Test, Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M.M.P.I.). Σν κάζεκα ζπκπιεξψλεηαη απφ ζρεηηθά κε θάζε ελφηεηα θιηληθά παξαδείγκαηα. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ζπγγξαθήο κηαο ςπρνινγηθήο αλαθνξάο. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζίγνληαη ζέκαηα δενληνινγίαο ηεο ε- θαξκνγήο ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο. ΦΥ 49 ΗV Δξάμηνο: Δαπινό ΜΔΣΡΖΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΑΦΔΡΟΝΣΧΝ, ΚΛΗΔΧΝ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟ- ΣΖΣΧΝ Αλαπι. Καζεγήηξηα Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ Γεκαθάθνπ Επικοσρούν η Δρ. Αικαηερίνη Αργσροπούλοσ και ο Τποψ. Δρ. Νικόλαος Δρόζος ην κάζεκα απηφ εμεηάδνληαη ηα ςπρνκεηξηθά κέζα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη δηάθνξα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ ακεξηθαληθφ ρψξν θαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ ζηαζκηζηεί/πξνζαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα Σεζη εηδηθψλ ηθαλνηήησλ, Δξσηεκαηνιφγηα ελδηαθεξφλησλ, Δξσηεκαηνιφγηα επαγγεικαηηθψλ αμηψλ, Δξσηεκαηνιφγηα ιήςεο επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη Δξσηεκαηνιφγηα πξνζσπηθφηεηαο. Δπίζεο, εμεηάδνληαη ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ζηαζκηζηεί ζε δηάθνξα δείγκαηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ, αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα ηεο κεηάθξαζεο θαη γισζζηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο, παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ε επηινγή ελφο ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ζχκβνπιν, πεξηγξάθεηαη ν ξφινο θαη ηα πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπκβνχινπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ςπρνκεηξηθά εξγαιεία θαη ζίγνληαη ζέκαηα δενληνινγίαο. Σέινο, πξνζεγγίδνληαη δηάθνξεο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ην κέιινλ ηεο ρξήζεο ησλ ηεζη θαη εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη γηα ηε ζπκβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. ΦΥ 50 II Δξάμηνο: 126

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΘΔΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία. Πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ καζήκαηνο

Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία. Πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ καζήκαηνο Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία Πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ καζήκαηνο Η Κνηλσληθή Φπρνινγία είλαη ν θιάδνο εθείλνο ηεο Φπρνινγίαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε κειέηε: α) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηδαθηηθή ελόηεηα 1/10 Οη δηδαθηηθές ηετληθές ηες Περηβαιιοληηθής Δθπαίδεσζες θαη ηο πιαίζηο εθαρκογής ηοσς ζηελ πρωηοβάζκηα εθπαίδεσζε ηελ πξψηε απηή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ. Μάζεκα: ηεξεφηππα. Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Υαληδή

ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ. Μάζεκα: ηεξεφηππα. Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Υαληδή 1 ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Μάζεκα: ηεξεφηππα Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Υαληδή 1 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξεόηππα: Οξηζκνί θαη Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο Πεγέο: Hantzi, A. (1997). Continuity and change in theoretical approaches to

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηστηαθή εργαζία Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαθησιακέρ Δςσκολίερ. Διαγνωστικά Ππουίλ και η Εξέλιξη των Χαπακτηπιστικών στην Ανάγνωση και τη Γπαυή Μέσω τηρ Ευαπμογήρ των Τεστ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΖΗΑΓΟΡΟΤ ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ Επόπτησ: A. Montgomery,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΟΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Ω ΑΦΗΓΗΗ. Γημήηπηρ Χαζάπηρ

ΔΙΑΓΟΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Ω ΑΦΗΓΗΗ. Γημήηπηρ Χαζάπηρ ΔΙΑΓΟΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Ω ΑΦΗΓΗΗ Γημήηπηρ Χαζάπηρ Τκήκα Εθπαίδεπζεο & Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία Παλεπηζηήκην Αζελψλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σην άξζξν ζρνιηάδεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο,

Διαβάστε περισσότερα