ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00"

Transcript

1 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα Πέηρο Ρούζζο) Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην αληηθείκελν, ηηο κεζφδνπο, ηελ ηζηνξία θαη ηνπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο. πγθεθξηκέλα, θαιχπηνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: Ιζηνξία ηεο ςπρνινγίαο Αληηθείκελν, νξηζκφο θαη εθαξκνγέο ηεο ςπρνινγίαο Μέζνδνη έξεπλαο ζηε Φπρνινγία Βηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο Γλσζηηθέο δηεξγαζίεο Ι (Γνκή θαη κνληέια κλήκεο, κλεκνληθέο ηερληθέο, κλήκε θαη θαζεκεξηλφηεηα) Γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ΙΙ (θέςε θαη γιψζζα, πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ) Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ Ι (Δμειηθηηθή ςπρνινγία, ππνζέζεηο ηεο ε- μειηθηηθήο ςπρνινγίαο, εθεβεία, ψξηκε ειηθία θαη γεξνληηθή ειηθία) Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ΙΙ (Αλάπηπμε γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ) Κνηλσληθή ςπρνινγία Ννεκνζχλε Πξνζσπηθφηεηα ΦΥ 01 5 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Α Καζεγεηήο Ηιίαο Μπεδεβέγθεο 3 ψξεο Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο* 2 ψξεο * Δρ. Αικαηερίνη Γεωργανηή (Διδάζκοσζα με ηο Π.Δ. 407/80) (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηη Λέκηορα Αζημίνα Ράλλη) Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο ζεσξίεο, ζην αληηθείκελν, ζηηο κεζφδνπο έξεπλαο θαη ζην έξγν ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο θαη αλαιχεη ηελ ηππηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαηά ηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία. πγθεθξηκέλα θαιχπηνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: 107

2 Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηα βίνπ αλάπηπμεο (Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη ηνκείο αλάπηπμεο) Ο ξφινο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηα βίνπ α- λάπηπμε Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηα βίνπ αλάπηπμε Μέζνδνη έξεπλαο Η αλάπηπμε ζηα πξψηα ζηάδηα: Γνλίδηα θαη ρξσκνζψκαηα. Απφ ηνλ γνλφηππν ζην θαηλφηππν Γελεηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηε λνεκνζχλε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα Πξνγελλεηηθή αλάπηπμε Σνθεηφο. Δπηπινθέο ζηνλ ηνθεηφ Σν θπζηνινγηθφ λενγέλλεην βξέθνο: ζσκαηηθή, θηλεηηθή θαη αηζζεηεξηαθή αλάπηπμε ζηε βξεθηθή ειηθία Γλσζηηθή αλάπηπμε ζηε βξεθηθή ειηθία: Θεσξίεο ησλ Piaget, Vygotsky θαη ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Αλάπηπμε ηεο γιψζζαο Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε βξεθηθή ειηθία σκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία: Piaget, Vygotsky, Θεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Γιψζζα θαη κάζεζε Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν: έλλνηα εαςηού, θίλοι και οικογένεια, ανάπηςξη ηθικόηηηαρ, επιθεηικόηηηα Γιδάζκονηερ: ΦΥ 02 5 Ομάδαηικό ποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Β Καζεγεηήο Ηιίαο Μπεδεβέγθεο 3 ψξεο Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο 2 ψξεο (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηη Λέκηορα Αζημίνα Ράλλη) Σν κάζεκα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο Α θαη εμεηάδεη ηελ ηππηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαηά ηε ζρνιηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία. Δπίζεο πεξηιακβάλεη κηα γεληθή αλαθνξά ζηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελήιηθεο δσήο. πγθεθξηκέλα θαιχπηνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο. σκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ζηε ζρνιηθή ειηθία: Ννεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε. Γίγισζζα παηδηά. Αλάγλσζε. Αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε Ννεκνζχλε Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ζηε ζρνιηθή ειηθία. 108

3 Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή ειηθία: Η έλλνηα ηνπ εαπηνχ, παηδηθέο θηιίεο. Αλάπηπμε ηεο εζηθφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. σκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ζηελ εθεβηθή ειηθία: Πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήβεο. Θεσξίεο ηνπ Piaget θαη ηεο ζεσξίαο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δθεβηθφο εγσθεληξηζκφο. Ο έθεβνο θαη ην ζρνιείν. Κίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ν έθεβνο. Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εθεβηθή ειηθία: Η έλλνηα ηνπ εαπηνχ, δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο. Η ζεσξία ηνπ Marcia. Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ εθεβηθή ειηθία Γνλείο θαη έθεβνη. Δθεβηθέο θηιίεο. Δθεβηθή παξαβαηηθφηεηα. ρέζεηο κε ην άιιν θχιν. Γηακφξθσζε ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο. Δ- θεβηθή εγθπκνζχλε. σκαηηθή, γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαηά ηελ πξψηκε, κέζε θαη χζηεξε ελήιηθε δσή. Γιδάζκων: Γιδάζκων: ΦΥ 04 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗ- Α Δπίθ. Καζεγεηήο πχξνο Σάληαξνο Η απφθηεζε ηεο γιψζζαο. Δξκελείεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο γιψζζαο. Γιψζζα θαη ζθέςε. Κνηλσληθή αλάπηπμε ζηε λεπηαθή ειηθία: θνηλσληθή θαη αηνκηθή ηαπηφηεηα, ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο, επηζεηηθφηεηα θαη πξν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, αλάπηπμε θαη ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πιαίζηα αλάπηπμεο ζηε λεπηαθή ειηθία: νηθνγέλεηα, κέζα ελεκέξσζεο, θνηλφηεηα. ρνιηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ζηε κέζε παηδηθή ειηθία. Αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. Οη γλσζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. ρνιείν θαη θνηλφηεηα. Κνηλσληθή αλάπηπμε ζηε κέζε παηδηθή ειηθία: Παηρλίδη, θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, θηιία, λέα αίζζεζε εαπηνχ, αιιαγέο ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. ΦΥ 06 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΦΖΒΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο Η εθεβηθή ειηθία σο κία κεηαβαηηθή πεξίνδνο αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ηελ 109

4 ψξηκε ειηθία. Σν πξνθίι ησλ εθήβσλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Βηνζσκαηηθή θαη ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε. Ννεηηθή αλάπηπμε. Δθεβηθή εγθπκνζχλε. Σν πξνθίι ησλ λεαξψλ κεηέξσλ. Η εηθφλα ηνπ ζψκαηνο. εμνπαιηθή αγσγή. Κνηλσληθή αλάπηπμε. Η θνηλσλία ησλ εθήβσλ: Γηάθνξεο ππννκάδεο νη ζπλνκήιηθνη. Ο έθεβνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. πγθξνχζεηο γνλέσλ-παηδηψλ. Έθεβνη θαη ζρνιείν. Δξγαζία θαη επάγγεικα. Η παηδηθή πξνεγθιεκαηηθφηεηα. Δθεβηθή παξαβαηηθφηεηα-εγθιεκαηηθφηεηα. Ναξθσηηθά. Αιθνφι. ΦΥ 08 Η Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Δπίθ. Καζεγήηξηα Άλλα Αβεληηζηάλ Παγνξνπνχινπ Η ςπρνινγηθή κειέηε ηεο Σξίηεο Ηιηθίαο. Δξεπλεηηθέο κέζνδνη ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία ηεο Σξίηεο Ηιηθίαο. Η εμέιημε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Η επθπΐα θαη νη ειηθην-εμαξηψκελεο κεηαβνιέο ηεο. Η ξεπζηή θαη ε απνθξπζηαιισκέλε λνεκνζχλε ζηελ Σξίηε Ηιηθία. Η πξνζσπηθφηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ αλζξψπνπ. Σν ζχλδξνκν ηεο απνδέζκεπζεο. Η ζέζε ησλ γεξνληνιφγσλ γηα ηελ απνδέζκεπζε θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα. Οη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ: Παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο ηππνινγίεο. Οη δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ηξίηε ειηθία. Πξφιεςε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζηνλ ειηθησκέλν θαη ηνλ πεξηζάιπνληα. Πξνιεπηηθή ςπρνζεξαπεία κε εηδηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο. Η γεξνληηθή άλνηα: ςπρνπξνθπιαθηηθή παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειηθησκέλνπ αλντθνχ αζζελνχο. Η γεξνληηθή θαηάζιηςε: κχζνη θαη αιήζεηεο, δηαθνξνδηάγλσζε, παξάγνληεο επαισηφηεηαο, θηλδχλνπ θαη πξνζηαηεπηηθφηεηαο, ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ην ειηθησκέλν πξφζσπν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Η ζπληξνθηθή ζρέζε: απφ ηε λεφηεηα κέρξη ην γήξαο. ΦΥ 09 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ: ΤΝΓΔΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ Καζεγήηξηα Υξπζή Υαηδερξήζηνπ Ι. Η ρνιηθή Φπρνινγία σο επηζηήκε θαη σο επάγγεικα Η ρνιηθή Φπρνινγία σο αλεμάξηεηε εηδίθεπζε θαη θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο 110

5 Ο ξφινο θαη ε απαζρφιεζε ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ Γηεζλήο εκπεηξία θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ΙΙ.Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα: Γηεζλήο εκπεηξία Δπίπεδα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο Γνκή, ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ ζε κεηαβαηηθά ζηάδηα ή θξίζεηο ΙΙΙ. Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα: Διιεληθή εκπεηξία Μνληέιν δηαζχλδεζεο ζεσξίαο, έξεπλαο θαη παξεκβάζεσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: Δλλνηνινγηθφ πιαίζην, θάζεηο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο Πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο κάζεζεο: Κνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζην ζρνιείν. Γνκή, ζρεδηαζκφο, αμηνιφγεζε. Παξέκβαζε ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο: Αλάπηπμε δηθηχνπ ζρνιείσλ ΦΥ Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Υειμεπινό ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Καζεγήηξηα Υξπζή Υαηδερξήζηνπ Ι. Η ρνιηθή Φπρνινγία σο επηζηήκε θαη επάγγεικα Καζνξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη ηεο εηδηθφηεηαο Δθπαίδεπζε - Καηάξηηζε Θεζκηθφ - λνκνζεηηθφ πιαίζην, επαγγεικαηηθέο εηαηξίεο θαη ζχιινγνη Γηεζλήο εκπεηξία θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ΙΙ. Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη θξνληίδαο παηδηψλ θαη εθήβσλ Μνληέιν δηαζχλδεζεο ζεσξίαο, έξεπλαο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ζρνιείν ΙΙΙ. Φπρνδηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε - Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο Φπρνδηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ Παξεκβάζεηο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ΙV. Μειινληηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξννπηηθέο Δμέιημε ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο: Οκνηφηεηεο, δηαθνξέο, θνηλέο πξννπηηθέο

6 Μειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ΦΥ 11 5 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ Α Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή Σα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, σο ελφο καζήκαηνο εηζαγσγηθνχ ζε φιν ην εχξνο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, είλαη ηα εμήο: Σν έξγν θαη νη κέζνδνη ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ε νηθνινγηθή-θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ην εζνινγηθφ πξφηππν σο εξγαιείν γηα ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία, νη ζεσξίεο ησλ αηηηαθψλ απνδφζεσλ, νη ζηάζεηο θαη ε δνκή ησλ ζηάζεσλ, ε ζρέζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο θαη νη ζεσξίεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ. Αλαιχνληαη νη έλλνηεο ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ γηα πξφζσπα θαη νκάδεο, ηεο εζληθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ «πξνζσπηθφ ρψξν» θαη ηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ςπρνινγηθά θαηλφκελα. Σέινο, δηδάζθνληαη νη έλλνηεο ηεο νκάδαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, νη θάζεηο εμέιημήο ηεο, ζεσξίεο ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο θαη θαηλφκελα φπσο ε ζπκκφξθσζε θαη ε ππαθνή, ε θνηλσληθή δηεπθφιπλζε, ε πφισζε, ε ζπλεξγαζία θαη ν αληαγσληζκφο, ε ε- γεζία θαη ζεσξίεο πνπ ηελ κειεηνχλ. ΦΥ 12 5 Ομάδα: Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Δαπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ Β Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή Σα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα εμήο: Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε δπαδηθή επηθνηλσλία, ε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε επηζεηηθφηεηα θαη νη ςπρνβηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ ηελ εξκελεχνπλ, ε κειέηε ησλ νηθείσλ ζρέζεσλ κέζα απφ ζεκειηψδεηο ζεσξίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγία φπσο είλαη ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, δηδάζθνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ έλλνηα ησλ αμηψλ, ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηψλ θαη ηηο θαζνιηθέο αμίεο, θαζψο θαη ε πνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή ςπρνινγία σο κέζνδνη-εξγαιεία ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο. ΦΥ 13 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό 112

7 Γιδάζκων: ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΞΗΔ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή * * Διδάζκων με ηο Π.Δ. 407/ Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο (L. L. Thurstone, R. Likert, G. Allport, L. Guttman, C. Osgood, θαη Μ. Rokeach), θαηά ην δηάζηεκα Αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη εμήο ζεκαηηθνί άμνλεο: ζρέζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ε ζεσξία θαη ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή αζπκθσλία, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο, ε ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αμησκάησλ, νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε ζρέζε ηνπο κε αμίεο θαη ζηάζεηο, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηδενινγία. ΦΥ 14 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Δπίθ. Καζεγεηήο Βαζίιεο Παπιφπνπινο Η Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Φπρνινγία αλαιχεη ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ κε ηηο ζρεηηδφκελεο φςεηο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Μειεηά ην άηνκν κέζα ζε πιαίζηα ζπκπεξηθνξάο, δειαδή «άζηθηνπο» ρψξνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο έρνπλ σο εμήο: κνληέια γηα ηελ αληίιεςε, πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν θαη γλσζηηθνί ράξηεο, ρσξηθή ζπκπεξηθνξά (εδαθηθή πεξηνρή θαη πξνζσπηθφο ρψξνο), πεξηβαιινληηθφ άγρνο (αίζζεκα ζπλσζηηζκνχ, ζφξπβνο, ξχπαλζε), αξρηηεθηνληθή θαη ζπκπεξηθνξά, θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκπεξηθνξά, ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηηο θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, δηακφξθσζε θαη αιιαγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ. ΦΥ 15 ΗΗΗ Δξάμηνο: Δαπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΚΑΗ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΥΔΔΗ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε δπλακηθή δηάξζξσζε ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ζηελ νκάδα (πρ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηελ εξγαζηαθή νκάδα). Γίλεηαη έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 113

8 ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο. Αλαιχνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ρνιήο ηνπ Palo Alto (G. Bateson, Don Jackson, M. Erikson, J. Haley & J. Weakland), ηεο ρνιήο ηεο πλαιιαθηηθήο Αλάιπζεο (Δ. Berne) θαη ηεο ρνιήο ηνπ Νεπξνγισζζηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (R. Bandler & J. Grinder). ην κάζεκα απηφ ζπλδπάδεηαη ε ζεσξία κε ηε κειέηε παξαδεηγκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ. ΦΥ 16 ΗΗΗ Δξάμηνο: Δαπινό ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γιδάζκων: Με αλάζεζε Λέθηνξαο ηακάηεο Αλησλίνπ Μνξθέο εγεζίαο/δηνίθεζεο θαη δεηήκαηα επηξξνήο θαη ηζρχνο - πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη εγεηηθή ζπκπεξηθνξά - Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε - Δξγαζηαθή πγεία θαη επεκεξία: εξγαζηαθφ ζηξεο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε - Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκίεο - Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ - Δπηθνηλσλία θαη ζπγθξνχζεηο ζηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ - Οξγαλσζηαθή αλάπηπμε θαη αιιαγή - Δξγαζηαθά θίλεηξα, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη νξγαλσζηαθή κάζεζε - ρεδηαζκφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη αλάιπζε εξγαζίαο - Αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο - Δξγαζηαθή βία, εζηθή παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφο - Γηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ - Οξγαλσζηαθή εζηθή/δηθαηνζχλε θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ΦΥ 17 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ-ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ * Διδάζκων με ηο Π.Δ. 407/8 Δπίθ. Καζεγήηξηα Αηθαηεξίλε Γθαξή * Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη άιιεο έλλνηεο θαη κεηαβιεηέο ηεο δπλακηθήο ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία, ηελ Αλζξσπνινγία, ηελ Κνηλσληνινγία θαζψο θαη ηελ Πνιηηηζκηθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγία. Παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ Κνηλσληνινγία, ηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, ηελ Φπρηαηξηθή θαη ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία. Μειεηψληαη ηα δηάθνξα ζρήκαηα - κνξθέο ηεο νηθνγέλεηαο (ππξεληθή, εθηεηακέλε θ.ά.), απφ ην 17 αηψλα κέρξη ζήκεξα, κε έκθαζε ζηηο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ζε δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθνπν- 114

9 ιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (πρ νηθνγέλεηεο κνλνγνλετθέο, δηπιήο ζηαδηνδξνκίαο), θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή-ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ ε νηθνγέλεηα παξέρεη ζην άηνκν ζηε ζχγρξνλε επνρή. Αλαιχνληαη νη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο εμέιημεο-αιιαγήο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. ΦΥ 18 ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γιδάζκων: Καζεγεηήο Κιήκεο Ναπξίδεο Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ καο, ηα Μέζα απνιακβάλνπλ έλα είδνο πξσηνθαζεδξίαο: Δίλαη απηά πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε νξίδνπλ ηη γίλεηαη θαη ηη δελ γίλεηαη, ηη ππάξρεη θαη ηη δελ ππάξρεη, ηη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ φια απηά θαη πφζν ζεκαληηθά κπνξεί λα είλαη. Δίλαη φκσο αθξηβψο έηζη ηα πξάγκαηα; Απφ πνχ αληινχλ ηελ εμνπζία ηνπο ηα Μέζα θαη ηη ηελ θάλνπλ; Πνηα είλαη ζήκεξα ε ζρέζε κηαο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο δσήο κε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ Μέζσλ; Πψο πξνζιακβάλνληαη ηα κεζηαθά κελχκαηα απφ ην θνηλφ θαη πψο ηα ίδηα ηα Μέζα πξνζιακβάλνπλ ηα αθξναηήξηά ηνπο; Πνχ θαη πψο ηειηθά παξάγεηαη ην λφεκα; Απηά θαη άιια παξειθπφκελα εξσηήκαηα ζα καο απαζρνιήζνπλ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, ππφ ην πξίζκα ηεο ςπρνδπλακηθήο ςπρνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο. Θα γίλνπλ αλαθνξέο ζε παξαδείγκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ηεο δηαθήκηζεο, ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ reality shows θαη ηεο ιεγφκελεο πνηθίιεο χιεο (faits divers) απφ εθεκεξίδεο θαη δειηία εηδήζεσλ, θαζψο επίζεο ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο θνηλνηηθφηεηαο αιιά θαη εμάξηεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν θαη ηα ζπλαθή παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο. Πάλσ ζ απηά αθξηβψο ηα ζέκαηα, ζα πξνηαζεί θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ ην κάζεκα λα αλαιάβνπλ πξναηξεηηθά λα εθπνλήζνπλ κηθξέο νκαδηθέο εκπεηξηθέο εξγαζίεο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ. ΦΥ 19 ΗΗΗ Δξάμηνο: Δαπινό ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ: ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Γιδάζκων: Δπίθ. Καζεγεηήο Βαζίιεο Παπιφπνπινο Η κειέηε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπληζηά εθαξκνζκέλν δηεπηζηεκνληθφ πεδίν, φπνπ ζπλαληψληαη θιάδνη ηφζν δηαθνξεηηθνί φζν νη λνκηθέο, νη νηθνλνκηθέο θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πξνέξρεηαη απφ ηα εμεγεηηθά κνληέια ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρνινγίαο γηα ηνλ επηπνιηηηζκφ, 115

10 θαζψο θαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο γηα ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο. Σν πεξηερφκελν ησλ δηαιέμεσλ πεξηιακβάλεη φςεηο θαη ζπληζηψζεο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ, φ- πσο: ην επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο, νη ζπλέπεηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο, ε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κεηνλνηηθψλ θαη πιεηνςεθηθψλ νκάδσλ, νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, ε πξνθαηάιεςε θαη ε πξνζιακβαλφκελε δηάθξηζε, ε εζληθή ηαπηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο γιψζζαο. Δπίζεο, αλαιχνληαη ηα ζχγρξνλα κνληέια γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ απφ ηε ζθνπηά ηεο εζσ-νκάδαο (εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο) θαη ηεο εμσ-νκάδαο (επξχηεξε θνηλσλία ζηε ρψξα ππνδνρήο) θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ κε δηαθνξεηηθέο εζλνπνιηηηζκηθέο νκάδεο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. ΦΥ 20 ΗΗΗ Δξάμηνο: ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΦΥ 22 4 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Γιδάζκων: Καζεγεηήο Ηιίαο Μπεδεβέγθεο ην πξψην κέξνο εηζάγνληαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ζπδεηνχληαη ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ζηε κειέηε ησλ απνθιίζεσλ, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ζπλδξφκσλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηε βξεθηθή, ηε λεπηαθή, ηε ζρνιηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θ.ιπ. ην ηειεπηαίν κέξνο παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα θαζαξά αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, θπξίσο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, νη νπνίεο είλαη επηφηεξεο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξν κεηαβαηηθφ πξφζθαηξν ραξαθηήξα. Δπίζεο γίλνληαη επηζθέςεηο ζε ηδξχκαηα, εηδηθά ζρνιεία θαη θέληξα ςπρηθήο πγείαο θαη ζπδεηνχληαη νη ζρεηηθέο εκπεηξίεο. ΦΥ 27 4 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΒΑΔΗ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αιεμάλδξα Οηθνλφκνπ Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λφεζεο. Σν κάζεκα θαιχπηεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ην επίπεδν ηνπ λεπξψλα σο απηφ ησλ λεπξσληθψλ ζπζηε- 116

11 κάησλ, πνπ επεμεξγάδνληαη αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα θαη πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: Φηινζνθηθέο θαη βηνινγηθέο βάζεηο ηεο Βηνινγηθήο Φπρνινγίαο Κχηηαξα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, κεραληζκνί κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ζπκπεξηθνξά Γνκή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ Μέζνδνη δηεξεχλεζεο ηνπ ελ δσή εγθεθάινπ Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ εγθεθάινπ Νεπξσληθή βάζε ηεο αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ απφ ηα αηζζεηήξηα ζπζηήκαηα ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο γεχζεο θαη ηεο φζθξεζεο Σν θξνληηζηεξηαθφ ηκήκα ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε θιηληθψλ δηαηαξαρψλ θαη θαηλνκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ σο βάζε κεραληζκνχο πνπ θαιχπηνληαη ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο. Η αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ βαζίδεηαη ζηε γξαπηή εμέηαζε. ΦΥ 31 3 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Καζεγεηήο Νηθφιανο Γηαλλίηζαο Γιδάζκων: Επικοσρούν με θρονηιζηηριακές αζκήζεις η Καηερίνα Γεωργανηή και ο Νικόλαος Παπαδόποσλος ην εηζαγσγηθφ κέξνο αλαιχεηαη ε έλλνηα θαη ηα είδε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ (δηαηνκηθέο, ελδναηνκηθέο θαη δηνκαδηθέο) θαη παξνπζηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπο θπξίσο γηα ςπρνπαηδαγσγηθνχο ζθνπνχο. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηνπο δχν βαζηθνχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο: ηνλ λνεηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα πξνζσπηθφηεηαο (ραξαθηήξεο, ελδηαθέξνληα, ζηάζεηο, ζπλαίζζεκα, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θ.η.φ). χληνκε αλαθνξά γίλεηαη επίζεο ζηηο ελδναηνκηθέο δηαθνξέο, φπσο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ απνθιίζεσλ απφ ην κέζνθπζηνινγηθφ. Γηα φια ηα είδε αηνκηθψλ δηαθνξψλ παξνπζηάδνληαη ςπρνηερληθά κέζα (ηεζηο, εξσηεκαηνιφγηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. ΦΥ 32 4 (5) * Ομάδα: ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Δαπινό 117

12 Γιδάζκονηερ: Δπίθ. Καζεγήηξηα Άλλα Αβεληηζηάλ Παγνξνπνχινπ 1 (2) ψξεο Λέθηνξαο Πέηξνο Ρνχζζνο 3 ψξεο Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη ηζηνξία ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Δξεπλεηηθέο κέζνδνη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (πεηξακαηηθέο, λεπξναπεηθνληζηηθέο, πξνζνκνηψζεηο, ηερλεηή λνεκνζχλε, θ.ιπ.). Η θπζηνινγηθή βάζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Η ζεσξία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Ννεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Γλσζηηθή Φπρνινγία θαη Γλσζηαθή Δπηζηήκε. Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζνρήο, ηεο αληίιεςεο θαη ηεο κλήκεο (Π. Ρνχζζνο). Η γλσζηηθή ιεηηνπξγία σο ζπκθηιησηηθή ζεσξεηηθή πξφηαζε ηεο ςπρνινγίαο. Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά σο πξντφλ ζχδεπμεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ. Η έλλνηα ηεο λνεηηθήο θαηαζθεπήο ή γλσζίαο (cognition). Καηαγξαθηθέο θαη απαληεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Μεηεμέιημε ηνπ ζρήκαηνο S-R ζε S-C-R. Η λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εξεζηζκάησλ ζηνλ εγθέθαιν (mental representation). Παξαδείγκαηα λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηα αλψηεξα ζειαζηηθά. χγρξνλε γλσζηηθή ςπρνινγία: εμεγεί πνιχπινθεο κνξθέο κάζεζεο πνπ δελ εμεγνχλ ηα ζπλεηξκηθά ζρήκαηα (θαηαλφεζε γιψζζαο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπιινγηζηηθή, ιήςε απνθάζεσλ, γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θ.ά.). Πψο θαζηεξψζεθε ε γλσζηηθή ςπρνινγία ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα. Η έλλνηα ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ θαη ε πξντζηνξία ηνπο. Δθαξκνγή ησλ ζρεκάησλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Η έλλνηα ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε κεηαγλψζε. Δθαξκνγή ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. ρέζε ζθέςεο θαη γιψζζαο. Τπνζέζεηο γισζζηθήο ζρεηηθφηεηαο θαη γισζζηθήο θαζνιηθφηεηαο. Γιψζζα θαη πνιηηηζκφο. Τπφζεζε γισζζηθήο ζηέξεζεο. Δπεμεξγαζκέλνη γισζζηθνί θψδηθεο. Η κλήκε θεηκέλσλ θαη νη θεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο (Α. Αβεληηζηάλ- Παγνξνπνχινπ). ΦΥ Ομάδα: Τποσπεωηικό Δξάμηνο: Δαπινό ΘΔΧΡΗΔ ΜΑΘΖΖ Δπίθ. Καζεγήηξηα Άλλα Αβεληηζηάλ Παγνξνπνχινπ Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπο. Η ρνιή ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ: Κιαζηθή εμαξηεκέλε αληαλαθιαζηηθή κάζεζε. πληειεζηηθή κάζεζε. Μάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο ή κίκεζεο πξνηχπσλ (θνηλσληθνγλσζηηθή). Οη ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο κάζεζεο: Μλήκε-Λήζε. Οη κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηε ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Η θνηλσληθνγλσζηηθή κάζεζε σο ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Μλήκε θαη θαηαλφεζε ησλ πεδψλ θεηκέλσλ. Μλήκε ηεο εηθνληθήο χιεο (γξαθηθψλ). Η ιήζε ζηε καθξφρ-

13 ξνλε κλήκε θα ηα ζθάικαηα πξάμεο. Μεηακλήκε. * ηελ παξέλζεζε εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ καζήκαηνο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηεχζπλζεο ςπρνινγίαο ηνπ ΦΠΦ ΦΥ 35 Η Δξάμηνο: Υειμεπινό ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γιδάζκων: Δπίθ. Καζεγεηήο πχξνο Σάληαξνο Η έλλνηα ηεο Αλάπηπμεο: βαζηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί. Η γλσζηηθή αλάπηπμε θαηά ηε βξεθηθή, λεπηαθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Βαζηθέο ζεσξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο: Βηνινγηθέο εξκελείεο, Piaget, Vygotsky, Bruner, Θεσξίεο Δπεμεξγαζίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ. Όςεηο Γλσζηηθήο Αλάπηπμεο: αληηιεπηηθή, κλεκνληθή, γισζζηθή, ελλνηνινγηθή. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. Πνιηηηζκφο θαη λνεηηθή αλάπηπμε. ΦΥ 36 3 (5) Ομάδα: ΗΗΗ Δξάμηνο: Υειμεπινό ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ Επικοσρεί η Δρ. Αικαηερίνη Αργσροπούλοσ Αλαπι. Καζεγήηξηα Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ Γεκαθάθνπ ην κάζεκα απηφ εμεηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο θαη νη ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα δηάθνξα εξγαιεία επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο. Ιζηνξηθά ζηνηρεία, πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο, πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ηεζη θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο, επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηεζη θαη εξσηεκαηνινγίσλ. Η ζηάζε ησλ ζπκβνπιεπνκέλσλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε. Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ ζηελ αμηνιφγεζε. Δξγαιεία πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο. Φπρνινγηθέο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Holland, Roe, Bordin, Ginsberg, Super, Tiedemann-O Hara, Krumboltz), κε ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, ζχλζεηεο ζεσξίεο. ηνηρεία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γπλαηθψλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ. ηηο θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο νη θνηηεηέο αζθνχληαη ζηε ρξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο. ΦΥ 37 3 Ομά- Η Δξάμηνο: Δαπινό 119

14 δα: ΝΔΤΡΟΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Δπίθ. Καζεγήηξηα Αιεμάλδξα Οηθνλφκνπ ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζχλδεζε ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο θαη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δμεηάδνληαη θιηληθέο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ησλ εγθεθαιηθψλ κεραληζκψλ, θαζψο θαη ζχγρξνλα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηηο δηαηαξαρέο απηέο. Καιχπηνληαη νη ηνκείο: Μεησπηαίνη ινβνί: πξνζνρή, εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά Σα είδε ηεο κλήκεο, λεπξσληθνί κεραληζκνί κλήκεο θαη κάζεζεο, δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, άλνηεο Αγλσζία θαη αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο Απξαμία θαη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο Δγθεθαιηθή αζπκκεηξία θαη πιεπξίσζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ Η βηνινγηθή βάζε ηεο γιψζζαο, δηαηαξαρέο ηεο γιψζζαο Η αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ βαζίδεηαη ζηε γξαπηή εμέηαζε, θαζψο θαη ζε κηα (πξναηξεηηθή) ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ελφο ζέκαηνο ηεο επηινγήο ηνπ θνηηεηή. ΦΥ 38 3 Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Παλαγηψηα Καδνιέα Σαβνπιάξε (Γηδάζθνπζα κε ην Π.Γ. 407/80) Σν κάζεκα ζε πξψην επίπεδν πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ςπρνινγηθψλ ηδεψλ απφ ηηο αληκηζηηθέο πεξί ςπρήο δνμαζίεο έσο ηε λεψηεξε επηζηεκνληθή απηνλφκεζε ηεο ςπρνινγίαο. Δπηθεληξψλεηαη εηδηθφηεξα ζην εθάζηνηε πλεχκα ηεο επνρήο θαη ζηηο ζπλεηζθνξέο κεγάισλ δηαλνεηψλ απφ ην ρψξν ηεο θηινζνθίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγηθήο ζθέςεο, θαηά ηελ αξραηνειιεληθή θαη ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηνπ Μεζαίσλα, ηελ Αλαγέλλεζε, ην Γηαθσηηζκφ θαη ηε λεψηεξε πεξίνδν. Έκθαζε δίδεηαη ζηηο παξαδφζεηο ηνπ νξζνινγηζκνχ, ηνπ εκπεηξηζκνχ, ηνπ ζεηηθηζκνχ, ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο θαη ζηηο κεγάιεο ζεσξίεο ηνπ 20νπ αηψλα. ε δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ θπξηνηέξσλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ θαη νη πξνζπάζεηεο δηάδνζεο θαη εθαξκνγψλ ηνπο κέζσ ζεζκψλ απφ ηνπο Έιιελεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δχν 120

15 αηψλεο, κε έκθαζε ζηηο εληφπηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Πεξηγξαθή: ΦΥ 39 3 (5) Ομάδαηικό Τποσπεω- Δξάμηνο: Δαπινό ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Αλαπι. Καζεγήηξηα Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ Γεκαθάθνπ Επικοσρεί η Δρ. Αικαηερίνη Αργσροπούλοσ ην κάζεκα απηφ εμεηάδεηαη, θαηαξράο, ε έλλνηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ ηνκέα απηφ. Αλαιχνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο πειάηεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ ππνβφζθνπλ θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο, ε αιιειεπίδξαζε ζπκβνχινπ-πειάηε θαη νη δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη ηα ζηάδηα ηεο αξρηθήο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, ηεο ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη πειάηε θαη ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δμεηάδεηαη, επίζεο, ε ρξήζε ησλ ηεζη, ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν πειάηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνγλσζίαο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο. Αθφκε, εμεηάδνληαη εηδηθά ζέκαηα φπσο ε εθαξκνγή ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, ηα φξηα κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, νη δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη ηα δηιήκκαηα ησλ ζπκβνχισλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ε αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ε απηνδηαρείξηζε ησλ ε- παγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ. ηηο θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο νη θνηηεηέο αζθνχληαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ παξάιιεια ηνπο ρνξεγνχληαη θαη δηάθνξεο αζθήζεηο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. 121 Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΥ 40 ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Αλαπι. Καζεγήηξηα Άλλα Υξηζηνπνχινπ Τποσπεωηικό To κάζεκα απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο νξηζκνχ ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο απηνχ. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δπν θχξησλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο, DSM-IV θαη ICD-10, θαη εμεηάδνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ, εθήβσλ θαη ελειίθσλ: 1. Φπρψζεηο,

16 2. Aγρψδεηο δηαηαξαρέο, 3. σκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο, 4. Γηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο, 5. Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, 6. πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, 7. Φπρνζσκαηηθά ζχλδξνκα, 8. Οξγαληθά ζχλδξνκα, 9. Γηαηαξαρέο πξφζιεςεο θαγεηνχ (ςπρνγελήο αλνξεμία, ςπρνγελήο βνπιηκία), 10. ηνμηθνκαλία θαη εμάξηεζε απφ νπζίεο. Γηα θάζε θαηεγνξία αλαθέξνληαη ηα βαζηθά αηηηνινγηθά κνληέια πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. ΦΥ 41 Η Δξάμηνο: Δαπινό ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔ- ΗΑ Επικοσρεί η σποψ. Διδ. Φλωρενηία Μπακομήηροσ Καζεγήηξηα Αλαζηαζία Καιαληδή-Αδίδη Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ έλα ηξίσξν ζεσξεηηθφ θαη έλα εκηλάξην δχν σξψλ. Θεσξεηηθφ κάζεκα: Δηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή κέζα απφ ην πξίζκα ησλ κνληέισλ πνπ πξνηείλεη ν Νενζπκπεξηθνξηζκφο απφ ην ξηδνζπαζηηθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ ζην γλσζηαθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφηππν. Ιζηνξηθή εμέιημε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ παξέκβαζεο. Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί σο «ελδηάκεζνη ζχκβνπινη» κεηαμχ Φπρνιφγνπ θαη παηδηνχ κε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο-λήςε ηζηνξηθνχ θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο-σξφπνη παξέκβαζεο-πλεξγαζία κε γνλείο-αχμεζε θηλήηξσλ θαη βειηίσζε ζπκκεηνρήο ζηα παηδηά-δπηινγέο παξαδεηγκάησλ: θνηλσληθέο αλαζηνιέο, πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη πξνζνρήο, δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο (επηζεηηθφηεηα), άξλεζε ζρνιηθήο θνίηεζεο, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (ΓΔΠΤ) θ.ά. εκηλάξην: «Οηθνζπζηεκηθή Πξνζέγγηζε ησλ Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο ζην ρνιείν»: Παξνπζίαζε ελφο νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ κε αζθήζεηο θαη παξαδείγκαηα. ΦΥ 42 3 (5) Ομάδα: Η Δξάμηνο: Υειμεπινό ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Καζεγήηξηα Φξφζσ Μφηηε ηεθαλίδε 122

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Άγρε θαη Άκπλεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κηαο Κιηληθήο ελφο Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Ανάπτυξη Εφαρμογής με εικόνες υναισθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθπαίδεπζε σο πνιηηηθή θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ ελήιηθσλ θξαηνπκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα