ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ » ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1. πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΗΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ Α.Δ.» (Σακείν). Σν Σακείν έρεη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ..Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαβηβάδνληαη ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο δηαηάμεηο. 2. Σν πξντφλ αμηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 17 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 3. Σν Σακείν ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, δελ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δελ εθαξκφδνληαη ζε απηφ, θαζψο θαη ζηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν, νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζην Γεκφζην, κε εμαίξεζε φζσλ ξεηά νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Σχόλιο [a1]: Δθλαδι, ό,τι ξεπουλιζται δθλϊνεται ευκφσ εξ αρχισ ότι πάει κατευκείαν ςτουσ τοκογλφφουσ. 4. Σν Σακείν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 5. Σν Σακείν εδξεχεη ζε δήκν ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ. 6. Ζ δηάξθεηα ηνπ Σακείνπ είλαη έμη (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε δηάξθεηα απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ ν ζθνπφο ηνπ Σακείνπ δελ έρεη εθπιεξσζεί. Σχόλιο [a2]: Ια πουλάμε για χρόνια και χρονάκια υπζρ των τοκογλφφων. 1

2 Άξζξν 2 Κεθάιαην - Πεξηνπζία - Έζνδα - Γηάζεζε εζόδσλ 1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Σακείνπ είλαη ηξηάληα εθαηνκκχξηα ( ) επξψ, δηαηξείηαη ζε ρίιηεο (1.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ ε θαζεκία, αλαιακβάλεηαη δε θαη θαιχπηεηαη νιφθιεξν απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε, πνζνχ επξψ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ δεχηεξε δφζε, πνζνχ επξψ, θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέρξη ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2011 θαη ε ηξίηε δφζε, πνζνχ επξψ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέρξη ηελ 30 ε Γεθεκβξίνπ Οη κεηνρέο ηνπ Σακείνπ είλαη ακεηαβίβαζηεο. 3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα απμάλεηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Σακείνπ, κε ηελ έθδνζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 4. ην Σακείν κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη, ρσξίο αληάιιαγκα: α) Καηά πιήξε θπξηφηεηα, θηλεηέο αμίεο εηαηξεηψλ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/1995 (Α 247). β) Πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, άπια δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππνδνκψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/1995. γ) Καηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή, αθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/ Οη θηλεηέο αμίεο, ηα πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα θαη ηα αθίλεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ) ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Σακείν, κε απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.Α.) πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3049/2002 (Α 212). Με απφθαζε ηεο ίδηαο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη θαη λα πεξηέξρνληαη ζην Σακείν ρσξίο αληάιιαγκα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππάγνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Σα αλσηέξσ πεξηνπζηαθά 2 Σχόλιο [a3]: ΔΛΑΒΑΣΤΕ ΡΑΑΚΑΤΩ ΚΑΛ ΦΛΞΤΕ: ΔΕΝ ΜΕΝΕΛ ΤΛΡΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΛΚΟ ΞΕΡΟΥΛΘΜΑ!!! ΕΡΛΣΘΣ ΟΡΩΣ ΦΑΛΝΕΤΑΛ ΡΑΑΚΑΤΩ ΡΩΛΕΛΤΑΛ ΚΑΛ Θ ΡΕΛΟΥΣΛΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπικι αυτοδιοίκθςθ) ακόμα και οι ΑΓΛΑΛΟΛ, κατ αποκλειςτικι χριςθ (πάνε και οι παραλίεσ μασ)!!! Σχόλιο [a4]: Και τα αποκεματικά ςε ρευςτό που ζχουν χρυςοφόρεσ εταιρίεσ πάνε περίπατο (π.χ. ΟΡΑΡ). Σχόλιο [a5]: Δθλαδι, οι Δθμοςιοι Οργανιςμοί που ζχουν δικαιϊματα εκμετάλλευςθσ π.χ. ορυκτοφ πλοφτου (πετρζλαιο, φυςικό αζριο, χρυςόσ, ουράνιο κλπ) εκποιοφν και τα δικαιϊματα αυτά; ΡΑΕΛ ΚΑΛ Ο ΟΥΚΤΟΣ ΡΛΟΥΤΟΣ ΤΘΣ ΧΩΑΣ! Σχόλιο [a6]: Δθλαδι ςτο μζλλον,, προβλζπουν με μία απόφαςθ μιασ Επιτροπισ να προςκζτουν ςτο Ξεποφλθμα και ό,τι άλλο παρζλειψαν τϊρα. ΔΕΝ ΚΑ ΜΕΛΝΕΛ ΤΛΡΟΤΑ!!

3 ζηνηρεία πεξηέξρνληαη ζην Σακείν, θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή θαη ην Γεκφζην απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ επί απηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Δ.Α.Α. ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε κεηαβίβαζε ζην Σακείν ηεο θπξηφηεηαο, λνκήο θαη θαηνρήο αθηλήησλ, ζηε Γ.Δ.Α.Α. ζπκκεηέρεη αληί ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ν Τπνπξγφο ζηε δηαρεηξηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην αθίλεην πνπ κεηαβηβάδεηαη θαη πεξηέξρεηαη ζην Σακείν. Ζ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Σακείν δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/1995 θαη ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 10. Σχόλιο [a7]: ΤΟ ΔΗΜΟΣΚΟ ΑΡΕΚΔΕΚΕΤΑΚ ΚΑΙΕ ΔΚΚΑΚΩΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΚ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΕΥΣΤΟ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΡΕΚΟΥΣΚΑΚΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΡΕΚΕΧΟΝΤΑΚ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΔΚΟΚΤΗΣΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΚΟΥ. Ρ.Χ. Ο,ΤΚ ΡΛΗΩΝΟΥΜΕ ΓΚΑ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΡ, ΕΝΟΚΚΚΑ ΡΟΥ ΕΚΣΡΑΤΤΕΚ ΤΟ ΔΗΜΟΣΚΟ ΚΛΡ ΚΛΡ ΑΝΗΚΟΥΝ ΡΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΚΟ ΚΑΚ ΡΗΓΑΚΝΟΥΝ ΑΡΕΥΙΕΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΡΚΣΤΩΤΕΣ- ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΚ ΡΚΝ ΑΡΟ ΤΗΝ ΡΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΚΟΥΣΚΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΚΧΕΚΩΝ!! ΑΡΚΣΤΕΥΤΟ ΚΑΚ ΟΜΩΣ ΑΛΗΙΚΝΟ. ΑΚΣΧΟΣ!!!! 6. Μέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην Σακείν αθηλήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζ απηφ, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη ε ηαπηφηεηα θάζε αθηλήηνπ θαη ε θπξηφηεηα ηνπ Σακείνπ επ απηνχ, κε κλεία ηεο απνθάζεσο ηεο Γ.Δ.Α.Α. πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, δπλάκεη ηεο νπνίαο ην αθίλεην κεηαβηβάζηεθε ζην Σακείν. Ζ απφθαζε θαηαρσξίδεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ ή ζην νηθείν Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν, φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ. 7. Σν πξάγκα ή ην δηθαίσκα πνπ κεηαβηβάζηεθε ή παξαρσξήζεθε ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξεί λα αλακεηαβηβαζηεί ζηνλ πξνεγνχκελν θχξην ή δηθαηνχρν, θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν. Απφ ηε κεηαβίβαζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην Σακείν, ν πξνεγνχκελνο θχξηνο ή δηθαηνχρνο παξακέλεη ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ δηθαηψκαηνο, σο εθ ηνπ λφκνπ εληνινδφρνο ηνπ Σακείνπ, ρσξίο ακνηβή, ππνρξενχηαη λα ην δηαηεξεί θαηάιιειν γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη εγγξάθσο ζ απηφλ απφ ην Σακείν θαη εμαθνινπζεί λα βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ δηθαηψκαηνο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί εληνιήο ηνπ Α.Κ., κε εμαίξεζε ηα άξζξα 721 έσο θαη 723 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Ζ εληνιή ιχλεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ην Σακείν, κπνξεί δε λα αλαθαιείηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη ειεχζεξα νπνηεδήπνηε, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, ε νπνία ηζρχεη απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ εληνινδφρν. 8. Δκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ κπνξεί λα θεξχζζνληαη αλαγθαζηηθψο απαιινηξησηέα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, γηα ιφγνπο κείδνλνο ζεκαζίαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν ή αλ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ ηνπ 3 Σχόλιο [a8]: ΤΚ ΝΑ ΡΩΤΟΙΑΥΜΑΣΕΚ ΚΑΝΕΚΣ ΕΔΩ!! 1) Το ότι ζτςι και αποφαςιςτεί θ μεταβίβαςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου προσ το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείσ πια να ανακαλζςει τθν απόφαςθ και να το πάρει πίςω ΡΟΤΕ. 2) Το ότι θ υπάρχουςα διοίκθςθ τθσ δθμόςιασ εταιράσ λειτουργεί πλζον ωσ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του ταμείο ΧΩΚΣ ΑΜΟΚΒΗ και εκτελεί οδθγίεσ που δίνονται εγγράφωσ ςε αυτόν ; 3) ΚΑΚ ΤΟ ΚΟΥΦΑΚΟ: Συνεχίηει να βαρφνεται με τισ Δαπάνεσ!! Δθλαδι, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ π.χ. του Δθμόςιου Οργανιςμοφ (ΔΕΘ, ΟΣΕ κλπ) ςυνεχίηουν να βαρφνουν το Δθμόςιο, ενϊ όλα τα ζςοδα πθγαίνουν απευκείασ ςτθν ΤΟΪΚΑ, όπωσ φαίνεται πιο πάνω! ΑΡΛΣΤΕΥΤΟ ΚΑΛ ΟΜΩΣ ΑΛΘΚΛΝΟ. Μιλάμε για γερμανικι κατοχι! Σχόλιο [a9]: ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΥΡΑΧΟΥΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΤΛΤΩΝ (π.χ ιδιωτϊν), τότε το ταμείο μπορεί ΑΝΑΓΚΑΣΤΛΚΑ ΝΑ ΤΑ ΑΡΑΛΛΟΤΛΩΣΕΛ ΜΕ ΜΛΑ ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΟΥ, αν κρίνει το Ταμείο ι όποιοσ αγοραςτισ ωσ αναγκαίο! ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΚ ΟΚ ΟΡΟΚΟΚ ΚΔΚΩΤΕ Σ ι ΑΛΛΟΚ ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ (π.χ. αςφαλιςτικά ταμεία, τράπεηεσ) τα δικαιϊματά τουσ αναγκαςτικά μζςω απαλλοτρίωςθσ!

4 Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν. Ζ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ ηνπ Σακείνπ ή ππέξ ηεο εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν ή ππέξ ηνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ απηψλ, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ε απαιινηξίσζε. Αλ ε απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ζε αθίλεην επί ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίζηεθαλ δηθαζηηθψο, κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ ζην Σακείν ή κεηά ηελ πεξηέιεπζε ζην Σακείν εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ, ε δαπάλε ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε βαξχλεη ην Γεκφζην. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζηηο απαιινηξηψζεηο πνπ θεξχζζνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, δελ ιακβάλεηαη ππφςε πξνζαχμεζε ηεο αμίαο ηνπ απαιινηξηνχκελνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ λνκή ή ζηελ θαηνρή ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Σακείν ή απφ εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν ή πνπ νθείιεηαη ζηελ πνιενδνκηθή σξίκαλζε θαη ηελ επελδπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ επνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 9. Μηζζψζεηο ή παξαρσξήζεηο ρξήζεο αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Σακείν ή ζε εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, κπνξεί λα θαηαγγέιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ ή ηεο εηαηξείαο, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο. Ζ θαηαγγειία επηθέξεη ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο ή ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο δχν (2) κήλεο απφ ηελ επίδνζή ηεο ζην κηζζσηή ή ζε εθείλνλ ζηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε ην αθίλεην. Γηα ηελ πξφσξε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ νθείιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηξία (3) κεληαία κηζζψκαηα. 10. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ θαη ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο Δ.Π.Α.), πνπ πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθνχο ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκόλσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δ.Π.Α., ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/ Ζ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, θαζψο θαη ε κεηαγξαθή ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6, απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά, ακνηβή ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην θάζε κνξθήο εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ, ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, ηνπ θφξνπ έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο, ηέινπο, εηζθνξάο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε Ν.Π.Γ.Γ., Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ή ηξίησλ, δηθαησκάησλ 4 Σχόλιο [a10]: Το αποτζλεςμα τθσ απαλλοτρίωςθσ πθγαίνει απευκείασ ςτο Ταμείο ι ςτον αγοραςτι... Σχόλιο [a11]:...και το Δθμόςιο (δθλαδι ο ελλθνικόσ λαόσ) τουσ πλθρϊνει και τθ ΔΑΡΑΝΘ ΤΘΣ ΑΡΑΛΛΟΤΛΩΣΘΣ (!!!) ΕΛΕΟΣ!!! Μιλάμε για ΕΦΛΑΛΤΘ!!! Σχόλιο [a12]:..και εάν υπάρχει ιδθ μιςκωτισ, τον πετάνε άμεςα ζξω, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ με πρόωρθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ. Δθλαδι, δεν ιςχφουν οφτε και τα ςυμφωνθτικά που υπζγραψαν οι άνκρωποι που μίςκωςαν κάποιο ακίνθτο. ΑΡΚΣΤΕΥΤΟ. Ρρόκειται για παραβίαςθ κάκε ζννομθσ τάξθσ! Σχόλιο [a13]: Θ πάςθσ φφςεωσ αξιοποίθςθ γίνεται μόνον φςτερα από γνϊμθ του ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΕΜΡΕΛΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. Ροιοι είναι αυτοί; Διαβάςτε και φρίξτε ςτο Σχόλιο [a22] (άρκρο 4, παρ. 1)

5 ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ακνηβψλ ή αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ππνζεθνθπιάθσλ θαη πάζεο θχζεο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 12. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Δ.Α.Α. πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ Σακείνπ, ειεχζεξν απφ θάζε δηθαίσκα ηξίηνπ. Γηα ηπρφλ δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην Σακείν, ν ηξίηνο έρεη απνθιεηζηηθά δηθαίσκα απνδεκηψζεσο, έλαληη κφλνλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη Σν Σακείν θαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, απνιακβάλνπλ φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ, δηθαζηηθψλ, νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ, δηθαίνπ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο δηαθαηνρήο αθηλήησλ ηνπο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.δ. ηεο 22-4/16-5/1926 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ α.λ. 1539/1938 (Α 488). 14. Σν ηίκεκα πνπ εηζπξάηηεη ην Σακείν απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, κεηαθέξεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ είζπξαμή ηνπ, ζε πίζησζε ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο πεξίπησζεο δ. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3049/2002 (Α 212), κε ηελ νλνκαζία «Διιεληθφ Γεκφζην Λνγαξηαζκφο Δζφδσλ Απνθξαηηθνπνηήζεηο», αθνχ αθαηξεζνχλ ηα αλαινγνχληα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη νη δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ Σακείνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 15. Σν ηίκεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην Σακείν απφ δεκφζηα επηρείξεζε, θαζψο θαη ην ηίκεκα πνπ εηζπξάηηεη εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, κεηαθέξεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ είζπξαμή ηνπ ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Σχόλιο [a14]: Το Ταμείο ΔΕΝ ΡΛΘΩΝΕΛ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΟ ΣΤΟ ΔΘΜΟΣΛΟ, οφτε ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία, οφτε τίποτα! Ζχει ζςοδα και δεν πλθρϊνει φόρουσ! ΕΛΝΑΛ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΦΟΟΛΟΓΘΤΟ ΡΑΓΜΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΛΕΟΝ! Σχόλιο [a15]: Και πάλι αναφζρεται εδϊ ό,τι και ςτο άρκρο 2., παρ 8.: ΠΤΛ Ο ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΛ ΜΕ ΔΛΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΕΛΣ ΡΟΣ ΤΛΤΟΥΣ! Δθλαδι, και μασ παίρνουν όλθ τθν περιουςία και κα μασ βγει και ζνα κάρο κερατιάτικα από πάνω!!! ΛΘΣΟΥΣ ΧΛΣΤΟΣ ΝΛΚΑ!!! ΤΛ ΛΕΝΕ ΟΛ ΑΝΚΩΡΟΛ! Σχόλιο [a16]: Ράλι μασ λζνε εδϊ ότι τα ζςοδα από τθν αξιοποίθςθ πθγαίνουν απευκείασ ςτθν εξυπθρζτθςθ του χρζουσ. Αυτό γράφεται ρθτϊσ και πιο πριν, βζβαια. Μασ το λενε και το ξανα λζνε, μθν το λθςμονιςουμε Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σακείνπ, θαζνξίδνληαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ θαη ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθαηξνχληαη απφ ην ηίκεκα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ ηηκήκαηνο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ, ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο ηνπ ηηκήκαηνο, φηαλ απηφ πξνέξρεηαη απφ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δεκφζηαο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ. 5

6 17. Έζνδα ηνπ Σακείνπ είλαη: α) Σν ηίκεκα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζ απηφ. β) Οη ηφθνη, ηα κεξίζκαηα θαη νη θάζε είδνπο απνδφζεηο ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ. γ) Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Γεκφζην, αλάινγα κε ην πξφγξακκα αμηνπνίεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. δ) Έζνδα απφ θάζε άιιε λφκηκε αηηία. 18. Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ δηαηίζεληαη γηα: α) Σελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. β) Σελ απνπιεξσκή ηπρφλ ρξεψλ ηνπ. γ) Σελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ. δ)σελ πιεξσκή ησλ θάζε είδνπο δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Άξζξν 3 Γηνίθεζε Αξκνδηόηεηεο - Γηαρείξηζε Καηαζηαηηθό 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηνπ Σακείνπ είλαη πεληακειέο θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε θελψζεσο ζέζεσο κέινπο ηνπ Γ.. πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, δηνξίδεηαη λέν κέινο γηα ην ρξφλν ηεο ζεηείαο πνπ απνκέλεη. Πξηλ ηνλ σο άλσ νξηζκφ, ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο δηαηππψλεη, κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηεο, γλψκε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνο δηνξηζκφ ή ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπο, ζηηο ζέζεηο Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ, χζηεξα απφ γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. Σχόλιο [a17]: Και ΕΔΩ ΤΛ ΝΑ ΡΩΤΟΚΑΥΜΑΣΕΛ ΚΑΝΕΛΣ! 1) Π, τι είδουσ ζςοδο ςε χριμα ζχει το μεταβιβαςμζνο περιουςιακό ςτοιχείο τόκοι, μερίςματα από μετοχζσ και ΟΛΑ ΤΑ ΧΗΜΑΤΚΚΑ ΔΚΑΙΕΣΚΜΑ του πθγαίνουν απευκείασ ςτουσ Δανειςτζσ μασ ακόμα και πριν από τθν πϊλθςι του. Δθλαδι, αντί να το πουλιςουν μποροφν, αν ουσ ςυμφζρει, απλά να διατθροφν π.χ τον ΟΡΑΡ ι τθν ΔΕΘ ςτθν κατοχι τουσ, να ειςπράττουν τα ζςοδα, ο ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΡΛΘΩΝΕΛ ΤΑ ΕΞΟΔΑ (βλζπε άρκρο 2, παρ. 7. 2) Θ ΤΟΪΚΑ ΕΛΣΡΑΤΤΕΛ ΑΡΕΥΚΕΛΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛ ΤΛΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΕΛΣ ΡΟΥ ΔΛΝΕΛ ΣΤΟΥΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΔΘΜΟΣΛΟ!!! Δθλαδι, είμαςτε υποχρεωμζνοι να ςυνεχίηουμε να τουσ επιχορθγοφμε από χριματα του ελλθνικοφ λαοφ, να μασ πζρνουν τα ζςοδα και να ζχουμε εμείσ τα ζξοδα!!!. ΤΛ ΑΛΛΟ ΝΑ ΡΕΛ ΚΑΝΕΛΣ. ΕΧΩ ΞΕΜΕΛΝΕΛ ΑΡΟ ΕΡΛΦΩΝΘΜΑΤΑ, ΡΛΕΟΝ!!! Σχόλιο [a18]: Άντε πάλι. Μασ το είπατε εκατό φορζσ, το εμπεδϊςαμε! 2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ηα δχν (2) απφ ηα πέληε (5) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ δηνξίδνληαη, κεηά απφ θιήξσζε, γηα ζεηεία ελφο (1) θαη δχν (2) εηψλ, αληίζηνηρα. ηελ θιήξσζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Σακείνπ. Αλ αλαλεσζεί ε ζεηεία ησλ κειψλ πνπ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα εδάθηα δηνξίζηεθαλ γηα πεξηνξηζκέλε ζεηεία, ε αλαλέσζε ρσξεί γηα πιήξε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ. 3. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνξίδνληαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο, επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη αμηνπηζηίαο, κε πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο ή κεγάιε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε, αλαδηνξγάλσζε θαη αλαδηάξζξσζε επηρεηξήζεσλ, ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ή ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σακείνπ, κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν αλαγφκελν ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 6

7 4. Με ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη φηη έλα (1) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη εθηειεζηηθφ θαη λα θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληά ηνπ. 5. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο θαη εθπξνζσπεί, δηθαζηηθά θαη εμψδηθα, ην Σακείν. Ο Πξφεδξνο ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν εθπξνζσπεί ην Σακείν ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ, κεηνρέο ησλ νπνίσλ θαηέρεη ην Σακείν. Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ Σακείνπ κπνξεί λα αλαηίζεηαη θαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέινο ηνπ Γ.. 6. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ, δηεπζχλεη ην έξγν ηνπ θαη ιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, πξνο αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ δηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ: α) Δπηκειείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Π.Α. β) Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ θαη γηα ηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δξάζεο ηνπ. γ) Καηαξηίδεη θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν κέρξη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε) Απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σακείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ. ζη) Λακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνηείλνληαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε, ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγθαίσλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λέσλ θαλνληζκψλ πξνζσπηθνχ, νξγαλνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζήο ηνπ. 7. Σν Γ.. είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ, ζηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα πνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ ε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα αλήθεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ κεηφρνπ. 8. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, σο κνλαδηθνχ κεηφρνπ ηνπ Σακείνπ, αζθνχληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εγθξίλεηαη ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ, κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο λνκνζεζία, πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Σν θαηαζηαηηθφ θαηαρσξίδεηαη ζην Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 7

8 Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα θσδηθνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 10. Οη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ θαη ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο ηνπ θαηαηίζεληαη, ειεγκέλνη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζηε Βνπιή θαη ζπδεηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο. Οη ζπκβάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ κπνξεί λα θπξψλνληαη κε λφκν. 11. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ παξίζηαληαη σο παξαηεξεηέο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, δχν (2) εθπξφζσπνη πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη εθπξφζσπνη ελεκεξψλνληαη πιήξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ηηο παξέρεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. Οη εθπξφζσπνη ππέρνπλ ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο, απνξξήηνπ θαη ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην δελ ηζρχνπλ σο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη νη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ. Ζ ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην απνδνρψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (Α 40) γηα ηνλ Πξφεδξν ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν Ν.Π.Η.Γ.. Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/5 ησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζην ηπρφλ εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. θαη ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/2 ησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νπδεκία ακνηβή θαηαβάιιεηαη απφ ην Σακείν. Σχόλιο [a19]: Και μπορεί να ηθτοφν από τθν Βουλι να κυρϊνει όλεσ τισ πράξεισ τουσ με νόμο, ϊςτε τα πάντα να είναι ςφμφωνα με τθν «δθμοκρατικι» τάξθ καμία από αυτζσ τισ άνομεσ πράξεισ να μθν είναι ανακλθτζσ ςτο μζλλον! Σχόλιο [a20]: Και βζβαια ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ παρίςτανται Ραρατθρθτζσ των Δανειςτϊν που παρακολουκοφν και αναφζρουν ςτα αφεντικά τουσ (Ε.Ε., Ε.Κ.Τ, Δ.Ν.Τ) τα πάντα, ενϊ δεςμεφονται όλοι με εχεμφκεια προσ όλουσ τουσ υπόλοιπουσ, π.χ τον ελλθνικό λαό. 13. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ επηδίσμε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Σακείνπ. Οθείινπλ, επίζεο, λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. ηα ζεκαληηθά ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ζπλαιιαγέο ή απνθάζεηο ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηνπ Σακείνπ ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφ εηαηξεηψλ, πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 14. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ θαη επάγγεικα, είηε κφλα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηνπ Σακείνπ ή λα εθηεινχλ εξγαζίεο παξεκθεξείο κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο ή λα κεηέρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο γεληθήο 8

9 ζπλέιεπζεο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο ην Σακείν έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη ην κέινο ηνπ Γ.. εθπίπηεη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ. 15. Καηά ηα επφκελα δχν (2) έηε απφ ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ, ηα κέιε ηνπ ππνρξενχληαη λα κελ αζθνχλ αληηθείκελν φκνην κε εθείλν ηνπ Σακείνπ είηε αηνκηθά, είηε κε παξέλζεην πξφζσπν, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπλαιιαγεί κε ην Σακείν. 16. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ππνρξενχληαη λα κελ απνθαιχπηνπλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ, νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σακείνπ, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ηνπο πειάηεο ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ έξεπλεο ή κειέηεο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί θαη πιεξσζεί απφ απηφ. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα φζνλ αθνξά ζηα δεδνκέλα ησλ ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή άιισλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ θαη λα απέρνπλ απφ θάζε ζθφπηκε ή αθνχζηα απνθάιπςή ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Γ.. απνδεδεηγκέλα απνθαιχςνπλ ή δεκνζηνπνηήζνπλ ηα ίδηα ή κέζσ ηξίησλ ή δελ απνθχγνπλ ηε δηαξξνή νπνηαζδήπνηε εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, ππέρνπλ επζχλε πιήξνπο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία, ηελ νπνία ζα ππνζηεί ην Σακείν απφ ηελ αηηία απηή. Οη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν (ξήηξα εκπηζηεπηηθφηεηαο) παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ηξία (3) έηε κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Σακείν. 17. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ εηδηθή αλαιπηηθή δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (πφζελ έζρεο). Σν πεξηερφκελν ηεο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αλαηίζεηαη ν έιεγρνο ηεο δήισζεο ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, κε δαπάλεο ηνπ Σακείνπ. Άξζξν 4 πκβνύιην Δκπεηξνγλσκόλσλ 1. ην Σακείν ζπληζηάηαη επηακειέο πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ (.Δ.). Σν.Δ. νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα κέιε ηνπ.δ. είλαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ δηεζλνχο θχξνπο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία ζηνλ ηερληθφ, νηθνλνκηθφ ή λνκηθφ ηνκέα. Σξία (3) απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ.δ. ππνδεηθλχνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ γηα ηνπνζέηεζε, από ηνπο εθπξνζώπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 3. 9 Σχόλιο [a21]: Δθλαδι να μθν μακαίνει τίποτα ο ελλθνικόσ λαόσ για το τι κάνουν με τθν περιουςία του εκεί μζςα! Μόνον θ ΕΚΤ, θ Ε.Ε και το ΔΝΤ κα ξζρουν... Σχόλιο [a22]:...ενϊ μετά από τρία χρόνια, αφοφ φφγουν, κα μποροφν να μασ λζνε τισ λεπτομζρειεσ για το πλιάτςικο κριαμβολογϊντασ από κάπου ςτο εξωτερικό... Ια γράψουν και βιβλίο για το χρονικό του εγκλιματοσ... Σχόλιο [a23]: ΚΑΛ ΤΟ ΑΡΟΛΥΤΩΣ ΚΟΥΦΑΛΟ: 3 από τα 7 μζλθ του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, το οποίο αποκλειςτικά ειςθγείται τθν αξιοποίθςθ κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου, τοποκετοφνται κατόπιν υποδείξεωσ των Ραρατθρθτϊν, είναι δθλαδι υπάλλθλοι τθσ Τρόικα. ΚΑ ΡΟΥΛΑΜΕ ΔΘΛΑΔΘ ΕΚΕΛ ΑΚΛΒΩΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΛ Θ ΤΟΪΚΑ ΣΕ ΟΡΟΛΑ ΤΛΜΘ ΜΑΣ ΡΟΤΕΛΝΕΛ Θ ΤΟΪΚΑ. Ρ.χ τα λιμάνια μασ μπορεί να ειςθγθκεί να πουλθκοφν ςτουσ Τοφρκουσ, το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ» ςτουσ ΣΚΟΡΛΑΝΟΥΣ (αφοφ τουσ δϊςει λεφτά υπογείωσ π.χ. ο Τη. Σόροσ). Αυτά τουσ δίνουμε το δικαίωμα να τα κάνουν ι να μασ ΑΡΕΚΛΟΥΝ ότι κα τα κάνουν, αν δεν ςυμμορφωνόμαςτε ςτο εξισ και για όςα χρόνια αυτοί κζλουν, με τα άνομα ξζνα ςυμφζροντα. ΦΑΝΑΣΤΕΛΤΕ ΤΛ ΚΑ ΓΛΝΕΛ ΜΕ ΕΚΝΛΚΑ ΜΑΣ ΚΕΜΑΤΑ, ΤΛ ΕΚΒΛΑΣΜΟΥΣ ΚΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ! ΕΛΝΑΛ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΕΡΛΤΕΨΟΥΜΕ;;

10 2. Σν πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ γλσκνδνηεί ππνρξεσηηθά: α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5, β) ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθφζνλ γηα ηηο ηειεπηαίεο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαη γ) Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη ζην πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα γλσκνδφηεζε, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ. 3. Σν πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ γλσκνδνηεί κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ε πξνεγνχκελε ππνρξεσηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ είλαη απνιχησο άθπξε, αλ εθδνζεί ρσξίο ηε γλσκνδφηεζε απηή. 4. Σν πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ κπνξεί λα εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ ηε ιήςε κέηξσλ πνπ θξίλεη θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη ζην.δ. θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. Άξζξν 5 Αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ δηελεξγείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη θαηά πξνηίκεζε, κε: α) Πψιεζε. β) χζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηθαησκάησλ νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ηδηνθηεζίαο. γ) Μεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ νπνηαζδήπνηε θχζεο επί απηψλ. δ) Δθκίζζσζε. ε) Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. ζη) Αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. δ) Δηζθνξά ηνπο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ζηε ζπλέρεηα πψιεζε ησλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ. ε) Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ή κε ραξαθηήξα ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10, 11 θαη 14 ηνπ λ. 3156/2003. Σχόλιο [a24]: Ππωσ είπαμε και πιο πάνω: Καμία απόφαςθ δεν επιτρζπεται χωρίσ τθ γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων όπου ςυμμετζχουν οι υπάλλθλοι τθσ Τρόικα! ΟΛ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΡΟΥ ΚΕΛΟΥΝ ΝΑ ΨΘΦΛΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΩΜΑ, ΑΥΤΘΝ ΤΘΝ ΡΟΔΟΣΛΑ, ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΣΤΟΛΧΕΛΩΔΩΣ ΑΥΤΑ;; Θ ΚΑ ΜΑΣ ΡΟΥΝ ΡΑΛΛ ΔΕΝ ΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΔΛΑΒΑΣΟΥΜΕ, ΓΛΑΤΛ ΜΑΣ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΤΘΝ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΕΡΕΡΕ ΝΑ ΤΑ ΨΘΦΛΣΟΥΝ ΜΕΧΛ ΤΘΝ ΕΡΟΜΕΝΘ ΡΕΜΡΤΘ;; ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΚ ΟΤΚ ΙΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΚΑΡΟΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΛΑΟ, ΟΣΟΚ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΤΕΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣΚΑ; 2. Σν Σακείν κπνξεί, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, λα ζπλάπηεη θάζε κνξθήο ζπκβάζεηο, φπσο ελδεηθηηθά ζπκβάζεηο δαλείνπ, αλάζεζεο έξγνπ, αλαδνρήο θηλεηψλ αμηψλ, ζπκβάζεηο κεηφρσλ θαη ζπκβάζεηο παξνρήο ή ιήςεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο πψιεζεο ή αγνξάο 10

11 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη ζπκβάζεηο δαλείνπ πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν ζπλνκνινγνχληαη κε φξνπο αλνηθηήο αγνξάο. 3. Σν Σακείν κπνξεί λα εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα, γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα παξέρεηαη ε εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Οη νκνινγίεο εθδφζεσο ηνπ Σακείνπ εμνκνηψλνληαη κε νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ, κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ζε άπιε κνξθή θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηνπο άπινπο ηίηινπο ηνπ Γεκνζίνπ. 4. Σν Σακείν κπνξεί, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 23α θ.λ. 2190/1920, λα ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ηεο έθδνζεο νκνινγηψλ γηα ηελ απφθηεζε νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ αγνξά. Μπνξεί, επίζεο, λα αληαιιάζζεη νκνινγίεο εθδφζεψο ηνπ κε νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ ή θαη λα παξέρεη εγγχεζε ππέξ ησλ νκνινγηαθψλ θαη άιισλ δαλείσλ ηνπ δεκνζίνπ, θαηά παξέθθιηζε φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23α ηνπ θ.λ. 2190/ Αλ δελ είλαη δπλαηή ή ζπκθέξνπζα ε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη άκεζα ή έκκεζα εμ νινθιήξνπ ζην Σακείν, δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ.δ., αλαδηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο ή ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε. 6. Σν Σακείν δελ επηηξέπεηαη λα ζπζηήλεη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ζ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2, αλ ε ζχζηαζε απηή κπνξεί λα εκπνδίζεη ή λα θαζπζηεξήζεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2. Άξζξν 6 Απνηίκεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 1. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηέξρνληαη ζην Σακείν απνηηκψληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. Σχόλιο [a25]: ΣΟΥΡΕ ΚΟΥΦΑΛΟ!!! ΙΑ ΑΡΟΦΑΣΚΖΟΥΝ ΜΟΝΟΚ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΚΔΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΝΑ ΔΑΝΕΚΖΟΝΤΑΚ) ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΚΚΟΥ ΔΗΜΟΣΚΟΥ! ΔΕΝ ΚΑ ΜΑΣ ΔΑΝΕΛΗΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟΚΟΓΛΥΦΛΚΑ ΕΡΛΤΟΚΛΑ και ΥΡΟΚΘΚΕΣ ΔΛΚΕΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑ ΔΑΝΕΛΗΟΝΤΑΛ ΚΑΛ ΟΛ ΛΔΛΟΛ ΜΕ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΚΘ ΜΑΣ!!! ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΚ ΚΑΝΕΚΣ Θ ΝΑ ΚΛΑΨΕΚ! Σχόλιο [a26]: Δθλαδι, το Ταμείο μπορεί να δανείηεται από τρίτουσ με εγγυιςεισ δικζσ μασ(!!!) και με τα λεφτά αυτά να αγοράηει από τθν ελεφκερθ αγορά ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε ςκοτωμζνεσ τιμζσ. Δθλαδι, επαναγοράηουν οι ίδιοι το χρζοσ μασ αφοφ το ξεφτιλίςουν ςτθν ουςία με δανεικά δικά μασ!!!! ΕΞΥΡΝΟ!!! ΔΛΟΤΛ ΑΡΟΤΕΡΕΛ ΤΟ ΛΔΛΟ ΤΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΚΑΤΟΣ ΝΑ ΑΓΟΑΣΕΛ ΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΟΣ ΑΡΟ ΤΟ ΧΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΘ ΤΛΜΘ (ΚΑΤΛ ΡΟΥ ΕΚΑΝΕ Ρ.Χ Θ ΚΥΒΕΝΘΣΘ ΤΟΥ ΛΣΘΜΕΛΝΟΥ ΣΤΟ ΔΛΚΟ ΤΘΣ ΧΕΟΣ). ΚΑΛ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΛΥΨΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΚΕ ΔΛΕΞΟΔΟ!!! ΚΑΛ ΜΑΛΛΣΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ ΔΛΚΕΣ ΜΑΣ, ΔΘΛΑΔΘ ΕΜΕΛΣ ΝΑ ΕΛΜΑΣΤΕ ΥΡΟΛΟΓΟΛ ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΑΝΕΛΚΑ!!! Σχόλιο [a27]: ΑΛΛΟ ΤΟΜΕΟ: ΑΝ ΔΟΥΝ ΟΤΛ ΔΕΝ ΡΟΥΛΛΕΤΑΛ Ι ΔΕΝ ΑΞΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ ΚΑΡΟΛΟ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΟ ΣΤΟΛΧΕΛΟ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΔΛΑΛΥΟΥΝ, ΤΟ «ΧΕΩΚΟΡΟΥΝ». Θ καμπάνα χτυπάει μάλλον για τον ΟΣΕ, τα τρζνα μασ. 2. Γηα ηα αθίλεηα πνπ πεξηέξρνληαη ζην Σακείν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ επνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 3. Πξηλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ, δηελεξγείηαη ηειηθή απνηίκεζε ηνπ πξνο αμηνπνίεζε ζηνηρείνπ, απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. Άξζξν 7 Πξνζσπηθό 1. Σν Σακείν πξνζιακβάλεη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, απνθιεηζηηθά κε 11

12 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 2. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σακείνπ ζε πξνζσπηθφ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε κεηαθνξά θαη έληαμε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν ή ησλ νπνίσλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Σακείν. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Σακείνπ. 3. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σακείνπ ζε πξνζσπηθφ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δαλεηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Οη πξνβιεπφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην ζπκβάζεηο δαλεηζκνχ πξνζσπηθνχ δελ ιχνπλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ εξγνδφηε, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιηζή ηνπο. Σν Σακείν αζθεί εξγνδνηηθή εμνπζία, θαηά ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ν δαλεηζκφο, ππνρξενχηαη δε ζε θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα εξγαζία πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο ή λφκηκεο. Σχόλιο [a28]: Το προςωπικό που εργάηεται ςτο Ταμείο κα προζρχεται από τουσ υπαλλιλουσ του ίδιου του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Δθλαδι, το προςωπικό που κα υποςτθρίξει τθν εκποίθςθ π.χ. τθσ ΔΕΗ, μπορεί να είναι προςωπικό τθσ ΔΕΗ, το οποίο, όπωσ προβλζπεται ςτο κεφάλαιο Ε του εφαρμοςτικοφ νόμου, αν δεν απορροφάται αλλοφ μζςω ΑΣΕΡ, κα απολφεται. Σαν τον καταδικαςμζνο ςε κάνατο, που βάηουν τον ίδιο να ςκάψει πρϊτα το λάκο του και μετά τον εκτελοφν! ΜΑΚΑΒΛΟ! 4. Δπηηξέπεηαη ε απφζπαζε ζην Σακείν πξνζσπηθνχ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη κία θνξά γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ απφζπαζε δηελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν απνζπάηαη. 5. ην Σακείν κπνξεί λα απνζπψληαη, χζηεξα απφ αίηεκά ηνπ, ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ησλ νπνίσλ ε Διιάδα είλαη κέινο. Άξζξν 8 Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Απνδνρέο Πξνζσπηθνύ Σχόλιο [a29]: Να και άλλοι διεινείσ «παρατθρθτζσ». Υπάλλθλοι ξζνων οργανιςμϊν μζςα ςτο Ταμείο που κα εκποιεί ελλθνικι περιουςία. Ροιοι άραγε κα είναι αυτοί; Τι ρόλο κα παίηουν; 1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, εγθξίλεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε ηνπ Σακείνπ, νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ, ηα αλαγθαία πξνζφληα γηα ηελ πξφζιεςε ζηε ζέζε, νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα. 2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαζνξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σακείνπ, αλάινγα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ θαη ηα θαζήθνληα πνπ αζθεί, νη νπνίεο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/2 ησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, φπσο θαζνξίδνληαη κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 3. 12

13 Ο εηδηθφηεξνο θαζνξηζκφο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε βάζε ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηφ, κε ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο πνπ ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ κηζζσηνχ θαη ηνπ Σακείνπ. 3. Απνδνρέο, πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθέξεηαη ζην Σακείν απφ εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπο, θαηά ηε ζπλνκνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ. 4. Με θαλνληζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπλαθψλ εξγαζηψλ, αγνξψλ αθηλήησλ, κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ θαη γεληθά παξαρσξήζεσλ ρξήζεο θαη θάζε άιινπ ελνρηθνχ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί αθηλήησλ. 5. Μέρξη ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ηα ζρεηηθά δεηήκαηα δηέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. Άξζξν 9 Λνηπέο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α 1. Σα θαηαζηαηηθά ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πεξηέξρεηαη άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ, σο πξνο φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Γηαηάμεηο λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα, ππαγφκελα ζχκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/1920 ζην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920, δηαηάμεηο λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε άζθεζε πεξαηηέξσ επνπηείαο απφ άιιν δηνηθεηηθφ φξγαλν επί ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, θαηαξγνχληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην Σακείν, άκεζα ή έκκεζα, ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηνπο. 2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ην Σακείν ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζε φια ηα πθηζηάκελα θαη κειινληηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, απνξξένληα απφ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απνθάζεσο ηεο Γ.Δ.Α.Α. ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3049/2002. Όπνπ ζηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο αλαθέξεηαη ην Γεκφζην, λνείηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο ηεο Γ.Δ.Α.Α. ην Σακείν, νη δε ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε, παξέρνληαη εθεμήο ζην Σακείν. Σχόλιο [a30]: Θ ΤΟΪΚΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΤΟΡΟΡΟΛΕΛ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΛΚΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΩΝ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ ΡΟΥ ΡΕΛΕΧΟΝΤΑΛ ΣΤΘΝ ΚΥΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΛΟΥ. Τρομερά επικίνδυνο, αν το ςκεφτεί κανείσ, τι αυκαιρεςίεσ μποροφν να γίνουν. Εκτόσ των άλλων, εφόςον οι διοικθτζσ τουσ κα είναι πια «εντολοδόχοι» του Δ.Σ. του Ταμείου, κα μποροφν να τουσ διατάςςουν να αυξιςουν τα τιμολόγια του ρεφματοσ και του νεροφ, τα διόδια, τα ειςθτιρια λεωφορείων κλπ κλπ κατά το δοκοφν, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ κυβζρνθςθσ (ΚΥΜΘΚΕΛΤΕ ΟΤΛ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑ ΡΘΓΑΛΝΟΥΝ ΡΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΛΟ, ΔΘΛΑΔΘ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΛΣΤΕΣ ΟΧΛ ΣΤΟΝ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ ΟΓΑΝΛΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛ ΡΛΝ ΑΥΤΟΣ ΡΩΛΘΚΕΛ). 13

14 Αλ θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο έρεη εθδνζεί απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α.Α. γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ, ρσξίο λα έρεη ζπλαθζεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε, ην Σακείν ζπλερίδεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάζεζεο, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην Σακείν. 3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5Α ηνπ λ. 3049/2002 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Μέρξη ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηελεξγείηαη ρσξίο γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α.Α..» 4. Καη εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 774/1980 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν ή εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν. ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ππάγνληαη θαη νη ζπκβάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ θαη ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν πνπ ζπλάπηνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5, εθφζνλ ην ηίκεκα ή ην ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ηεο αμηνπνίεζεο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξψ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη γλσκνδνηήζεη ην.δ., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. πκβάζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ.δ. ζεσξνχληαη επσθειείο θαη ζπκθέξνπζεο γηα ην Σακείν θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, φζνλ αθνξά ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 14

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Άξζξν 10 θνπόο- Πεδίν εθαξκνγήο 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία πνιενδνκηθήο σξίκαλζεο ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ θαη ε απφδνζε ζε απηά βηψζηκεο επελδπηηθήο ηαπηφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο πνπ ζπληζηά ιφγν εληφλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ωο δεκφζηα αθίλεηα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, λννχληαη ηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. ή ζε εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α.. 2. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ ππάγνληαη ηα δεκφζηα αθίλεηα ηα νπνία κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ παξφληνο λφκνπ. 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ, κπνξεί λα ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαη άιια δεκφζηα αθίλεηα, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Σχόλιο [a31]: ΣΤΗΝ ΕΚΡΟΚΟΥΜΕΝΗ ΡΕΚΟΥΣΚΑ ΡΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΚ ΚΑΚ ΡΕΚΟΥΣΚΑ τθσ ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ!! Ρ.Χ ΤΑ ΔΗΜΑΧΕΚΑ, ΟΚ ΔΗΜΟΤΚΚΟΚ ΡΑΚΔΚΚΟΚ ΣΤΑΙΜΟΚ, ΔΗΜΟΤΚΚΕΣ ΕΡΚΧΕΚΗΣΕΚΣ ΚΛΡ ΚΛΡ Σχόλιο [a32]:...και εάν ξεχάςαμε και κανζνα ακίνθτο, κα το προςκζςουμε αργότερα... Άξζξν 11 Γεληθνί Καλόλεο Υσξνζέηεζεο θαη Γεληθέο Υξήζεηο Γεο Α. Γεληθνί θαλόλεο ρσξνζέηεζεο: Γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ θαζνξίδνληαη γεληθνί θαλφλεο ρσξνζέηεζεο σο εμήο: 1. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ δηελεξγείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηαγξάθεη ε εζληθή δεκνζηνλνκηθή, αλαπηπμηαθή θαη ρσξνηαμηθή πνιηηηθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Οη θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηα πθηζηάκελα ρσξνηαμηθά πιαίζηα εζληθνχ επηπέδνπ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκψληαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ηεο 15

16 απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρσξνηαμηθψλ επηινγψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 2. Γελ επηηξέπεηαη ε αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζε νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο, ζε πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 21 ηνπ λ. 1650/1986 (Α 160), φπσο ηζρχεη, ζε ππξήλεο εζληθψλ δξπκψλ θαη ζε δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο. 3. H αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ρψξνη πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή θαη αξραηνινγηθή λνκνζεζία ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, φπσο είλαη ηδίσο δψλεο πξνζηαζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθνί ηφπνη, θπζηθά πάξθα θαη πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 4. Ζ αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ελεξγείηαη κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηα πθηζηάκελα εηδηθά λνκηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ ηα θαζεζηψηα απηά. Σχόλιο [a33]: ΑΡΟ ΤΟ «ΞΕΡΟΥΛΗΜΑ» ΕΞΑΚΟΥΝΤΑΚ ΡΟΣ ΤΟ ΡΑΟΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΦΥΣΚΚΑ ΜΝΗΜΕΚΑ (Ρ.Χ. ΕΙΝΚΚΟΚ ΔΥΜΟΚ) Σχόλιο [a34]: ΡΟΣΟΧΘ! ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΛΤΑΛ ΟΜΩΣ Θ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΜΝΘΜΕΛΩΝ ΚΑΛ ΧΩΩΝ, ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΑΚΩΝ ΚΛΡ. π.χ. ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΜΗΝ ΡΩΛΗΙΕΛ Η ΚΔΚΑ Η ΑΚΠΡΟΛΗ, ΑΛΛΑ Ρ.Χ. ΤΟ ΕΚΣΚΤΗΚΟ ΓΚΑ ΤΗΝ ΕΚΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΚΟΡΟΛΗ Θ ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΚΣ ΣΤΟ ΙΕΑΤΟ «ΗΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΚΚΟΥ» ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΡΗΓΑΚΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΙΕΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΚΣΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΚ ΟΡΟΛΟΚ ΒΕΒΑΚΑ ΙΑ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΝΚΖΟΥΝ ΚΑΚ ΤΗΝ ΑΝΤΚΣΤΟΚΧΗ ΤΚΜΟΛΟΓΚΑΚΗ ΡΟΛΚΤΚΚΗ. Β. Γεληθέο ρξήζεηο γεο Σα δεκφζηα αθίλεηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ θαηνίθσλ κπνξνχλ λα ππάγνληαη, ζχκθσλα κε ην γεληθφ πξννξηζκφ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, ζηηο αθφινπζεο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο: 1. Τοσριζμός Αναυστή ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηνλ ηνπξηζκφ - αλαςπρή, επηηξέπνληαη: α) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (θχξηα θαη κε θχξηα, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θιπ) β) Δηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ζπλεδξηαθά θέληξα, γήπεδα γθφιθ, πδξνζεξαπεπηήξηα θιπ) γ) Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο - καξίλεο δ) Καηνηθία ε) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζη) Καδίλα δ) Κνηλσληθή πξφλνηα ε) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζ) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 16 Σχόλιο [a35]: Η παράγραφοσ αυτι αναφζρεται ςτισ επιτρεπόμενεσ χριςθσ που μποροφν να ζχουν ακίνθτα του δθμοςίου που πωλοφνται από το Ταμείο και βρίςμονται εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΕΛΝΑΛ: και Κρθςκευτικοί χϊροι, πολιτιςτικά κζντρα κλπ. κα μπορεί π.χ. ζνασ αμφιβόλου προζλευςθσ ξζνοσ ιδιωτικόσ ι κρατικόσ φορζασ να αγοράςει γθ του Δθμοςίου και να ανεγείρει ΧΩΛΣ ΚΑΜΛΑ ΑΛΛΘ ΑΔΕΛΑ ΑΡΟ ΤΟ ΚΑΤΟΣ ζνα κρθςκευτικό χϊρο (π.χ. Τηαμί, βουδιςτικό μοναςτιρι κλπ κλπ) ι να μετατρζψει προσ αυτό τον ςκοπό ζνα ιδθ υπάρχον κτίριο που ανικει ςτο Δθμόςιο.

17 η) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη ηα) Πεξίζαιςε ηβ) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ηγ) Δζηίαζε ηδ) Αλαςπθηήξηα ηε) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο ηζη) ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) ηδ) Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ ηε) Διηθνδξφκην ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ πξννξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. 2. Επιτειρημαηικά Πάρκα ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα, επηηξέπνληαη: α) Οη ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3982/2011 (Α 143). β) Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί γ) Γηνίθεζε δ) Καηνηθία ε) Δθπαίδεπζε ζη) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ δ) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ε) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζ) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη η) Πεξίζαιςε ηα) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ηβ) Δζηίαζε ηγ) Αλαςπθηήξηα ηδ) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο ηε) ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) ηζη) Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ ηδ) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο ηε) Διηθνδξφκην ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε γεο, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ πξννξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. 3. Θεμαηικά πάρκα Εμπορικά κένηρα Αναυστή: ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηα ζεκαηηθά πάξθα εκπνξηθά θέληξα αλαςπρή, επηηξέπνληαη: α) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα β) Κνηλσληθή πξφλνηα γ) Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί δ) Γηνίθεζε ε) Καηνηθία ζη) Δθπαίδεπζε δ) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ε) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 17

18 ζ) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη η) Πεξίζαιςε ηα) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ηβ) Δζηίαζε ηγ) Αλαςπθηήξηα ηδ) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο ηε) ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) ηζη) Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ ηδ) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο ηε) Διηθνδξφκην. ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ πξννξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. 4. Μεηαθορικές, ηετνικές, κοινφνικές και περιβαλλονηικές σποδομές και λειηοσργίες. ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ κεηαθνξηθέο, ηερληθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγίεο, επηηξέπνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο: α) Αεξνδξφκηα β) Διηθνδξφκηα γ) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί δ) Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε) Ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο ζη) Υψξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ δ) Κέληξα ηερληθήο εμππεξέηεζεο νρεκάησλ ε) Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ ζ) Μνλάδεο παξαγσγήο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θιπ. θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 5. Δημόζια ακίνηηα μικηών τρήζεφν: ηα αθίλεηα απηά επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζέζεο, ησλ πθηζηάκελσλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ ή ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε απηέο ή ηεο εηδηθήο θχζεο ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, ε αλάκεημε δχν ή πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηελ πνιενδνκηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζε εηδηθφηεξεο δψλεο ππνδνρήο γηα ιφγνπο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη νξγάλσζεο ησλ αθηλήησλ. Γ. Γεληθνί όξνη δόκεζεο 1. Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν Β νξίδεηαη σο εμήο: α) Σνπξηζκφο αλαςπρή: 0,2 β) Δπηρεηξεκαηηθά πάξθα: 0,3 γ) Θεκαηηθά πάξθα εκπνξηθά θέληξα αλαςπρή: 0,4 18

19 δ)υξήζεηο κεηαθνξηθψλ, ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ: 0,4 ε) Γεκφζηα αθίλεηα κηθηψλ ρξήζεσλ: 0,4 2. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο γηα φιεο ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν Β νξίδεηαη ζε 50%. 3. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν χςνο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη θαηά ΓΟΚ, εθηφο εάλ απφ αξρηηεθηνληθή ή άιιε ηερληθή κειέηε, ηεθκεξηψλεηαη ε παξέθθιηζε απφ απηφ, νπφηε θαη κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηνπ επφκελνπ άξζξνπ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ή πεξηπηψζεηο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, χςνο κεγαιχηεξν απφ ην αλψηαην επηηξεπφκελν. Σχόλιο [a36]: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΘΣΘΣ ΡΟΛΛΕΣ ΦΟΕΣ ΡΑΝΩ ΑΡΟ ΑΥΤΕΣ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΛ ΓΛΑ ΟΡΟΛΟΝΔΘΡΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΛΛΘΝΑ ΡΟΛΛΤΘ ΧΤΛΗΕΛ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΛΟΥ: Ρ.χ για 4 ςτρζμματα εκτόσ ςχεδίου ζνασ ιδιϊτθσ ςιμερα κτίηει 200 τ.μ ενϊ εδϊ προβλζπονται τ.μ!! 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, ε έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ λνείηαη σο εληαίν ζχλνιν. 5. Δίλαη δπλαηφ νξηζκέλεο απφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κε εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ή λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ή ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ ή θαη νξφθνπο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ην πεξηερφκελν ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν. 7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ εηδηθφηεξσλ ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ αλά γεληθή θαηεγνξία, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ρσξνζεηνχληαη αλά ρξήζε, ηα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο επηθάλεηεο ρξήζεσλ γεο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ρξήζεσλ. Άξζξν 12 Υσξηθόο πξννξηζκόο - Δπελδπηηθή ηαπηόηεηα δεκνζίσλ αθηλήησλ 1. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ (ΔΥΑΓΑ) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με ηα ζρέδηα απηά νξηνζεηνχληαη ζε ράξηε θιίκαθαο 1:5.000 κε ζπληεηαγκέλεο θνξπθψλ, βαζηδφκελεο ζην Δζληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ 87, φπσο απηφ ηζρχεη, ηα πξνο αμηνπνίεζε αθίλεηα θαη θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη: 19

20 α) Ο βαζηθφο ρσξηθφο πξννξηζκφο (επελδπηηθή ηαπηφηεηα) ηνπ πξνο αμηνπνίεζε αθηλήηνπ, δειαδή ε ππαγσγή ζε κία εθ ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν. β) Οη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ πξνο αλάπηπμε αθηλήηνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο θάζε ρξήζεο. γ) Οη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε αθηλήηνπ. δ) Δηδηθέο δψλεο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ γχξσ απφ ηα νξηνζεηνχκελα θαηά ηα αλσηέξσ αθίλεηα, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηε δφκεζε θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. ε) Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ θαηά λφκν πξνβιεπφκελε ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 2. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αίηεζε απφ ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ ή ηνλ έιθνληα εμ απηνχ δηθαηψκαηα, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Μειέηε ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ην πθηζηάκελν ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε αθηλήηνπ (ρσξνηαμηθφ, πνιενδνκηθφ, αλαπηπμηαθφ, θ.ιπ.) ηδίσο απφ απφςεσο επηθαηξφηεηαο, ζπλέξγεηαο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηεθκεξηψλεηαη, κε βάζε θξηηήξηα ρσξνηαμηθά, πεξηβαιινληηθά, ρξεκαην-νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά, ν βέιηηζηνο ρσξηθφο πξννξηζκφο ηνπ (ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο θ.ιπ.), ν νπνίνο ζπληζηά θαη ηε βαζηθή επελδπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα γηα θάζε κεηαγελέζηεξε πξάμε αμηνπνίεζεο. β) ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), ε νπνία ζπληάζζεηαη θαηά ην άξζξν 6 θαη δεκνζηνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 7 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΚΤΑ) /2006 (ΦΔΚ 1225 Β ). Ωο αξκφδηα αξρή γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ λνείηαη ε αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΔΤΠΔ) πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξ. 1 ηεο πην πάλσ ΚΤΑ. Καηά ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, αληί ησλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, γλσκνδνηεί ην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη επηπιένλ αξκφδην λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, φπνηε ηνπ δεηνχληαη, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ΜΠΔ πνπ ηνπ δηαβηβάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, νη νπνίεο είλαη άλσ ησλ 5 εκεξψλ θαη έσο 15 εκέξεο κεηψλνληαη θαηά 5 εκέξεο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο θαηά 10 εκέξεο. Ζ αξκφδηα αξρή δηελεξγεί θαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε γηα ηα δεκφζηα αθίλεηα πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 20

#!!

#!! 浅 谈 日 本 的 文 化 外 交 吴 咏 梅 近 年 来 日 本 实 行 借 助 动 漫 影 视 等 软 实 力 促 进 与 海 外 的 相 互 理 解 和 友 好 输 出 其 价 值 观 和 提 高 国 家 形 象 的 新 型 文 化 外 交 战 略 为 扩 大 其 对 国 际 事 务 的 影 响 力 提 高 国 际 地 位 实 现 政 治 大 国 的 目 标 而 做 出 了 种 种 努 力 日

Διαβάστε περισσότερα

總目186-運輸署

總目186-運輸署 管 制 人 員 : 運 輸 署 署 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 預 算... 28.585 億 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 1 5 3 6 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零

Διαβάστε περισσότερα

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新 中国人民大学学报 5 年第 5 期 N 55 OURNAL OF RENMN UNVER TY OF CHNA 组织创新战略如何转化为 员工创新行为 以中关村T 行业为例 苏中兴 张雨婷 曾湘泉 摘要 随 着 市 场 竞 争 加 剧 和 劳 动 力 成 本 快 速 上 升 越 来 越 多 的 中 国 企 业 开 始 采 用 创 新 战 略 来 应 对挑战 组织特定的战略需要匹配的员工行为作为支撑因此激发员工的创新

Διαβάστε περισσότερα

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

Διαβάστε περισσότερα

14 農 幼 體 弱 病 父 捨 寺 廟 母 罷 乃 放 牧 母 寵 愛 深 刻 影 響 展 弗 洛 伊 且 影 響 質 母 寵 愛 孩 產 服 覺 致 真 病 照 顱 幼 又 母 希 望 寄 托 遊 戲 必 攘 龍 典 慈 記 記 載 嬉 戲 車 輻 版 冠 碎 版 筍 牧 又 牧 慣 養 食 續

14 農 幼 體 弱 病 父 捨 寺 廟 母 罷 乃 放 牧 母 寵 愛 深 刻 影 響 展 弗 洛 伊 且 影 響 質 母 寵 愛 孩 產 服 覺 致 真 病 照 顱 幼 又 母 希 望 寄 托 遊 戲 必 攘 龍 典 慈 記 記 載 嬉 戲 車 輻 版 冠 碎 版 筍 牧 又 牧 慣 養 食 續 回 h 榕 尋 物 少 孤 伶 顛 沛 流 離 馳 騁 場 風 霜 既 享 尊 榮 叉 廢 除 宰 頻 獄 嗜 獨 裁 趙 翼 割 記 聖 賢 豪 傑 路 賊 兼 害 虐 待 狂 病 症 痛 滅 輕 恐 懼 冀 永 保 戮 凌 博 聽 酷 少 注 早 步 析 驅 恐 怖 限 獨 裁 素 什 麼 機 嗜 做 創 業 召 目 標 什 麼 界 喜 想 深 暸 恐 怖 們 讀 答 問 題 巨 壁 艾 又 w

Διαβάστε περισσότερα

㲁 㱾 㲂 㱿 㲃 㲀 ኇห ᓆ㠬 敗 敜高雄市佛教會於九十八年六月六日假元亨寺舉辦 HINI新流 感消災祈安法會 由理事長淨明法師率領全體理 監事暨高雄市各寺 院法師 信眾等雲集一堂 虔誠持誦 藥師琉璃光如來本願功德經 大悲咒 一0八遍 以及佛前大供 願祈風調雨順 國泰民安 吉星 高照 遠離疫區 如意保安寧 攝影 王清江 ᐙ ᙘ 3 ኇห ᓆ㠬 妙林 第二十一卷六月號 雙(月刊 )西元二OO九年六月三十日

Διαβάστε περισσότερα

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国 第 卷 第 期 年 月 水 产 学 报.,., 文 章 编 号 : - ( ) - - 立 式 型 曲 面 网 板 的 水 动 力 性 能 王 明 彦, 王 锦 浩, 张 勋, 郁 岳 峰, 徐 宝 生 (. 中 国 水 产 科 学 研 究 院 东 海 水 产 研 究 所 农 业 部 海 洋 与 河 口 渔 业 重 点 开 放 实 验 室, 上 海 ;. 中 水 远 洋 渔 业 有 限 责 任 公

Διαβάστε περισσότερα

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够 江南大学学报 人文社会科学版 第9卷 Z第2期 2010 年 12 月 犑 狅狌 狉狀犪 犾狅 犳犑 犻 犪狀犵狀犪狀犝狀 犻 狏 犲 狉 狊 犻 狋 犎狌犿犪狀 犻 狋 犻 犲 狊牔 犛狅 犮 犻 犪 犾犛 犮 犻 犲狀犮 犲 狊 狔 Vo l 9 Z2 Dec 2010 数学教学 初中数学教学研究 雍兴智 南部县四龙乡小学 四川 南部 637300 不论我们选教什么 学 科 务 必 使 学 生

Διαβάστε περισσότερα

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其 附 表 一 項 次 4 位 碼 稅 號 我 國 對 哥 倫 比 亞 出 口 符 合 哥 國 零 關 稅 項 目 清 單 ( 以 2014 年 海 關 稅 則 前 4 碼 排 名 前 300 項 產 品 為 比 對 基 礎 ) 中 文 名 稱 2013/01-2013/12 2014/01-2014/12 單 位 : 金 額 ( 美 元 ) 名 次 增 減 比 (%) 全 部 貨 品 出 口 總 額

Διαβάστε περισσότερα

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ (

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ ( .. 中 国 热 带 医 学 杂 志 年 卷 主 题 索 引 (,,, ),( ): (, (,,, ( (,,, ~ (, ), (,,, (,, (,,, (, ),( ): (, (,, (,, (, (,,, ),( ): ~ (,,, (,, (,,, (,,, ),( ): ( ), ( ): - (, (, (, (,,, ),(): (,,, ), α- (,,, ), (, (,,,

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAB7C0BFC6D1A7BCBCCAF5B4F3D1A7B9D8D3DA32303135C4EAD5D0C9FAD7A8D2B5B8FCB8C4B5C4B9ABB8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAB7C0BFC6D1A7BCBCCAF5B4F3D1A7B9D8D3DA32303135C4EAD5D0C9FAD7A8D2B5B8FCB8C4B5C4B9ABB8E6> 2015 年 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 自 命 题 科 目 考 试 大 纲 科 目 代 码 :830 科 目 名 称 : 辐 射 防 护 与 安 全 一. 考 试 要 求 主 要 考 查 学 生 对 辐 射 防 护 与 安 全 基 本 概 念 的 理 解 与 掌 握 ; 对 辐 射 剂 量 辐 射 探 测 辐 射 防 护 辐 射 安 全 的 理 解 与 掌 握 ; 以 及 运 用 基 本

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - chead095.doc

Microsoft Word - chead095.doc 管 制 人 员 : 康 乐 及 文 化 事 务 署 署 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 O 一 O 至 一 一 年 度 预 算... 54.547 亿 元 二 O 一 O 至 一 一 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 O 一 O 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 8 049 个 非 首 长 级 职 位,

Διαβάστε περισσότερα

ABC Amber Text Converter

ABC Amber Text Converter 释 迦 牟 尼 佛 广 传 白 莲 花 论 全 知 麦 彭 仁 波 切 著 下 一 页 Page 1 一 功 德 品 上 一 页 首 页 下 一 页 一 功 德 品 总 体 说 来, 以 业 力 感 召 而 轮 回 于 三 界 中 之 众 生, 无 有 能 摆 脱 三 大 痛 苦 抛 开 束 缚 的 自 由, 因 而 也 得 不 到 任 何 究 竟 的 安 乐 自 在 正 因 为 他 们 从 无 始

Διαβάστε περισσότερα

! # % &# % %( ) #&#! % ( ) # +.! / 0 1 2 3 4 % )! & + 5 6 % #!& # & 7! 8 #&% 9! : ; +>?1 & 9! & % ( 2 2 ; & #! #! % & % & 2! %!+ &/ Α Β # % & # & #% % ( = #& #! #! & #

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 3-11.专业主干课程和主要专业课程的教学大纲.doc

Microsoft Word - 3-11.专业主干课程和主要专业课程的教学大纲.doc ... 3... 7... 10... 31... 36... 41... 49... 52... 57... 62... 65... 71... 73... 98... 105... 108... 131... 137... 148... 159... 174... 176... 192... 195... 228... 235... 242... 243 ... 247... 255... 265...

Διαβάστε περισσότερα

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お ! " @ P Q R ` a b p q r # S c s $ % & ' ( G H T U V W X d e f g h t u v w x ) I Y i y * : J Z j z + ; K [ k {, -. / < = >? L M N O \ ] ^ _ l m n o } ~ À Ð à ð ΐ Π ΰ π ϐ Ϡ ϰ Ѐ А Р а р Ѐ Ѡ Ѱ Ҁ Ґ Ҡ Ұ Ӏ Ӑ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 第一篇第三章_3.doc

Microsoft Word - 第一篇第三章_3.doc 第 三 章 生 产 环 境 与 健 康 生 产 劳 动 是 人 类 获 得 健 康 的 必 要 条 件 之 一, 良 好 的 生 产 环 境 和 劳 动 条 件 不 仅 对 劳 动 者 的 健 康 有 利, 也 是 促 进 生 产 顺 利 发 展 的 有 利 因 素 但 在 不 良 的 劳 动 条 件 下, 由 于 生 产 环 境 存 在 着 各 种 职 业 危 害 因 素, 则 可 使 职 业 人

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C2A6E2AC7EA6E7AFBBA277A6CBACB4B9EFA9F3A568B0A3AA6FAFD7AABAAEC4A5CEB1B4B0512BABCAADB12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C2A6E2AC7EA6E7AFBBA277A6CBACB4B9EFA9F3A568B0A3AA6FAFD7AABAAEC4A5CEB1B4B0512BABCAADB12E646F63> 中 華 民 國 第 四 十 六 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 自 然 科 081527 黑 色 洗 衣 粉 - 竹 炭 對 於 去 除 油 脂 的 效 用 探 討 學 校 名 稱 : 臺 北 市 文 山 區 興 德 國 民 小 學 作 者 : 小 六 張 展 庭 指 導 老 師 : 蔡 志 嘉 小 六 宋 旻 小 六 陳 添 財 關 鍵 詞 : 竹 碳 洗 衣

Διαβάστε περισσότερα

WX16d22q

WX16d22q 习 近 平 对 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育 作 出 重 要 指 示 强 调 突 出 问 题 导 向 确 保 取 得 实 际 成 效 把 全 面 从 严 治 党 落 实 到 每 一 个 支 部 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 座 谈 会 在 京 召 开 刘 云 山 出 席 并 讲 话 近 日, 中 共 中 央 总 书 记 国 家 主 席 中 央 军 委 主 席 习 近 平 对 在

Διαβάστε περισσότερα

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464>

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464> 目 录 上 篇 科 前 言 水 和 小 虫 的 故 事 2 科 未 解 之 谜 3 第 一 章 什 么 是 科 一 科 的 定 义 6 二 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 6 1 如 何 去 掉 大 豆 的 腥 气 和 羊 奶 的 膻 气 6 2 豆 腐 的 定 义 及 豆 制 品 的 三 个 公 式 7 3 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 9 第 二 章 什

Διαβάστε περισσότερα

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - -

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - λ - - - - μ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

2.与 管道配套的相关设施,包 括:码 头 装卸设施 LNG接 收 站 天然气液化设施和压缩设施 储 油和储 气设施等 (二 )报 送企业 1.中 国石油天然气集 团公司 中国石油化工集团公 司 中国海 洋石油`总 公 司及其下属 油气管 网设施运营企业 2.负 责运营省内承担运输功能的油气管 网设

2.与 管道配套的相关设施,包 括:码 头 装卸设施 LNG接 收 站 天然气液化设施和压缩设施 储 油和储 气设施等 (二 )报 送企业 1.中 国石油天然气集 团公司 中国石油化工集团公 司 中国海 洋石油`总 公 司及其下属 油气管 网设施运营企业 2.负 责运营省内承担运输功能的油气管 网设 国能综监管 旺2搬 4 701号 国家能源局综禽司关于儆好油气监管 相关镱息搌邋 f 的通知 各派 出机构,中 国石油天然气集 团公 司 中国石油化工集团公 司 中国 海洋石油`总 公 司 : 为加 强油气管 网设施公 平开放监管和油气企 业成本 监管,进 一 步做好油气监管 工作,现 就有关信 息报送工作作 出如下要求,请 各 派出机构和有关油气企业认真组织落实 - 油气管网设施开放监管信患报送

Διαβάστε περισσότερα

我 出 生 于 佩 特 雷, 是 古 老 的 麝 香 葡 萄 酒 产 区, 我 至 今 还 记 得 那 段 浪 漫 的 故 事 :Gustav Claus 着 迷 于 Dafne 那 双 迷 人 的 眼 睛, 于 是 将 黑 葡 萄 酒 以 Mavro dafne/dafne 的 黑 眼 睛 命 名

我 出 生 于 佩 特 雷, 是 古 老 的 麝 香 葡 萄 酒 产 区, 我 至 今 还 记 得 那 段 浪 漫 的 故 事 :Gustav Claus 着 迷 于 Dafne 那 双 迷 人 的 眼 睛, 于 是 将 黑 葡 萄 酒 以 Mavro dafne/dafne 的 黑 眼 睛 命 名 Να είχα νερό απ τον τόπο μου 如 果 可 以 我 愿 饮 家 乡 水, και μήλα απ τη μηλιά μου, 吃 我 家 苹 果 树 上 的 苹 果 σταφύλι ροδοστάφυλο 品 尝 我 家 葡 萄 架 上 那 些 απ την κληματαριά μου 味 美 多 汁 的 葡 萄 Δημοτικό τραγούδι 希 腊 传 统 民 歌

Διαβάστε περισσότερα

總目160-香港電台

總目160-香港電台 管 制 人 員 : 廣 播 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 五 至 一 六 年 度 預 算... 8.231 億 元 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 691 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零 一 六 年 三

Διαβάστε περισσότερα

100 5 ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ 1 7 30 13 19 1 7 40 56 13 19 1 7 405 58 13 19 (0 5 10 15 20 40 ) ( ) 14 80 160 320 20 X = x1 + x2 + x3 + Λ Λ x n X X x x x x 1 + 2 + 3+ Λ Λ n = n X X

Διαβάστε περισσότερα

5 6 7 8 肝 臟 跟 胰 臟 是 攣 生 兄 弟 嗎 5 1 6 7 8 胰 臟 位 置 與 基 本 功 能 胰 臟 藏 身 隱 密, 若 僅 簡 單 進 行 醫 學 理 學 檢 查, 像 是 觸 診, 很 難 觸 摸 到 它 2015 4 508 41

5 6 7 8 肝 臟 跟 胰 臟 是 攣 生 兄 弟 嗎 5 1 6 7 8 胰 臟 位 置 與 基 本 功 能 胰 臟 藏 身 隱 密, 若 僅 簡 單 進 行 醫 學 理 學 檢 查, 像 是 觸 診, 很 難 觸 摸 到 它 2015 4 508 41 1.55 5 胰 臟 癌 棘 手 且 治 癒 率 不 高, 目 前 有 許 多 單 位 成 立 了 專 案 研 究 團 隊, 開 發 更 有 效 的 篩 檢 方 法 與 治 療 方 針 40 2015 4 508 5 6 7 8 肝 臟 跟 胰 臟 是 攣 生 兄 弟 嗎 5 1 6 7 8 胰 臟 位 置 與 基 本 功 能 胰 臟 藏 身 隱 密, 若 僅 簡 單 進 行 醫 學 理 學 檢 查,

Διαβάστε περισσότερα

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR 研究论文 www 基于细胞色素 P 的左金丸体外药物相互作用研究 龚睿林 吕春明 石美智 郭澄 韩永龙 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 上海 摘 要 目的 探讨左金丸对人肝细胞色素 P 的 CYPA C C C D A亚型的体外抑制作用 方法 左金丸 黄连和吴茱萸的水提物分别与 CYPA C C C D A A亚型的 种混合探针底物在人肝微粒体中共同孵育后 串联质谱法 LC MS MS同时测定这

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 1--《材料力学基本训练》-2011(中学时内部使用版)---第1章 绪 论.doc

Microsoft Word - 1--《材料力学基本训练》-2011(中学时内部使用版)---第1章  绪  论.doc --------------------------------------- 内 容 简 介 本 书 是 根 据 教 育 部 高 等 学 校 工 科 本 科 课 程 教 学 基 本 要 求 和 教 育 部 工 科 力 学 教 学 指 导 委 员 会 有 关 工 科 力 学 课 程 教 学 改 革 的 基 本 要 求 编 写 而 成 的 全 书 共 十 二 章 10 个 单 元, 每 章 的 前 面

Διαβάστε περισσότερα

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸 www 综 述 h C d H bpg V Bu M d H D h mb w h m u h d m d A D m ASFT SHT hhc A h d m d d b w h d d h u m AmJC O MWD KM A h M m k DSS h d m d w h u m d G w h b m k O G u ud G O L M u F Th d m d du d F C A u

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint - 08龙云

Microsoft PowerPoint - 08龙云 龙 华 港 双 层 钢 桁 架 连 续 梁 主 桥 建 造 技 术 交 流 汇 报 中 船 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 龙 云 任 大 德 丁 佩 良 唐 建 华 2010 年 10 月 汇 报 内 容 一 工 程 概 况 及 建 造 范 围 二 主 桥 主 要 技 术 参 数 及 特 点 三 主 桥 主 要 建 造 难 点 四 主 桥 建 造 总 体 思 路 五 主 桥 建 造 过 程

Διαβάστε περισσότερα

貳 文 獻 探 討 由 於 我 們 對 天 文 知 識 了 解 不 多, 所 以 藉 由 文 獻 探 討, 讓 我 們 有 更 多 的 基 礎 將 針 對 這 四 個 方 向 : 如 何 激 發 對 天 文 興 趣 與 探 索 教 師 如 何 將 天 文 課 程 落 實 到 幼 托 機 構 幼 兒

貳 文 獻 探 討 由 於 我 們 對 天 文 知 識 了 解 不 多, 所 以 藉 由 文 獻 探 討, 讓 我 們 有 更 多 的 基 礎 將 針 對 這 四 個 方 向 : 如 何 激 發 對 天 文 興 趣 與 探 索 教 師 如 何 將 天 文 課 程 落 實 到 幼 托 機 構 幼 兒 壹 前 言 每 到 夜 晚, 星 星 在 夜 空 中 閃 閃 發 亮, 孩 子 發 現 夜 空 裡 原 來 有 這 麼 璀 璨 的 星 光 這 時 小 朋 友 對 星 星 滿 懷 好 奇, 進 而 加 以 探 索 由 於 老 師 與 家 長 對 天 文 方 面 的 知 識 瞭 解 甚 少, 使 得 小 朋 友 在 學 習 天 文 知 識 上, 沒 有 太 多 的 學 習 機 會, 導 致 學 習 動

Διαβάστε περισσότερα

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌 华 北 农 学 报 ( ): - 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化, 李 海 青, 柳 絮, 王 庆 国,, 姚 方 印, 刘 炜 (. 山 东 省 农 业 科 学 院 高 新 技 术 研 究 中 心, 山 东 省 作 物 遗 传 改 良 与 生 物 技 术 重 点 实 验 室, 山 东 济 南 ;. 农 业 部 黄 淮 海 作

Διαβάστε περισσότερα

. 142 135 145 48 1 5 ξ λ ϕ1 ϕ2 ξ ε η ε ξ ε ε 1 4 499 940 43 81 385 1539 14 4279634 21007820 142 143 1979 1978

Διαβάστε περισσότερα

影畫集錦㜬 2 敗 教新春前夕 本寺舉行圍爐餐敘 席開百桌 由淨明和尚主持 住持和尚感謝年來住眾 的發心以及居士大德的護持 同時期許大眾 新的一年道業精進 法喜充滿 與會佳賓高雄市吳 副市長等地方首長 各級長官 以及所屬分院法師信眾 友寺僧俗二眾 護法居士等齊聚齋堂相 互恭喜 彼此祝福 歡喜享用香積組連日來調理準備的蔬食妙供 (王清江 攝影 104.02.14) 敚 敜農曆正月初一日凌晨 高雄市政府暨打鼓岩元亨寺

Διαβάστε περισσότερα

總目100-海事處

總目100-海事處 管 制 人 员 : 海 事 处 处 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 预 算... 1 3. 1 0 7 亿 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 1 3 7 6 个 非 首 长 级 职 位, 增 至

Διαβάστε περισσότερα

BB.S92

BB.S92 目 录 怎 样 护 理 失 眠 的 患 者? (1) 对 长 期 卧 床 病 人 失 眠 者 怎 样 进 行 家 庭 护 理? (3) 安 眠 药 是 一 位 危 险 的 朋 友 吗? (5) 心 理 疗 法 为 什 么 可 以 治 疗 失 眠? (8) 失 眠 治 疗 的 误 区 有 哪 些? (9) 解 梦 为 什 么 可 以 治 疗 失 眠 症? (11) 为 什 么 暗 示 疗 法 与 催

Διαβάστε περισσότερα

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ( 2002) () 21 ( ) () ( 2004) () () : 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 = 2 2 1 1 t i K K σ σ α

Διαβάστε περισσότερα

目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘

目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘 目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘 理 官 拜 爵 理 師 滿 對 他 漠 視 心 破 壞 乃 囑 需 父 掘 溝 官 階 才 再 繼

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0CDB6AFD3C3B9A4B5C4B7A8C2C9B7E7CFD5D3EBB7C0B7B628BAACB9A4D7CA29BCF2>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0CDB6AFD3C3B9A4B5C4B7A8C2C9B7E7CFD5D3EBB7C0B7B628BAACB9A4D7CA29BCF2> 劳 动 用 工 的 法 律 风 险 与 防 范 主 讲 人 : 冯 力 主 办 单 位 : 深 圳 市 高 新 技 术 产 业 协 会 深 圳 清 华 大 学 研 究 院 一 用 工 方 式 选 择 的 法 律 风 险 与 防 范 1 直 接 用 工 2 劳 务 派 遣 3 业 务 外 包 4 非 全 日 制 用 工 1 2 劳 务 派 遣 (1) 劳 务 派 遣 单 位 劳 动 合 同 法 第 五

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ { { { { { ~ ~ α { α α α ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ { { { { { { { { { { { 珔 珔 珔 珔 ~ ~ ~ ~ ~ ~ { [ ] [ ] { 1 1 1 1 σ σ σ σ { 1 2 σ { { ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ v v v { Δ Δ Δ Δ Δ Δ { { δ δ δ {

Διαβάστε περισσότερα

为 了 进 一 步 研 究 这 种 新 射 线 的 性 质, 搞 清 楚 这 个 不 速 之 客 的 真 实 身 份, 伦 琴 在 玻 璃 管 与 屏 幕 之 间 放 了 一 本 比 较 厚 的 书, 结 果 照 样 可 以 看 到 荧 光 随 后, 他 又 把 一 块 薄 木 板 放 在 了 书

为 了 进 一 步 研 究 这 种 新 射 线 的 性 质, 搞 清 楚 这 个 不 速 之 客 的 真 实 身 份, 伦 琴 在 玻 璃 管 与 屏 幕 之 间 放 了 一 本 比 较 厚 的 书, 结 果 照 样 可 以 看 到 荧 光 随 后, 他 又 把 一 块 薄 木 板 放 在 了 书 伦 琴 的 发 现 19 世 纪, 是 人 类 历 史 上 一 个 非 常 重 要 的 发 展 时 期 工 业 革 命 的 兴 起, 带 动 了 基 础 理 论 的 研 究 ; 反 过 来, 基 础 理 论 的 研 究 成 果, 又 进 一 步 推 动 了 工 业 的 发 展 特 别 是 19 世 纪 中 期, 随 着 电 力 的 广 泛 应 用, 人 们 对 于 生 产 过 程 中 出 现 的 放

Διαβάστε περισσότερα

中鸿智业

中鸿智业 海 淀 区 高 三 年 级 第 一 学 期 期 末 练 习 语 文 试 题 说 明 : 本 试 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 选 择 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 两 部 分 满 分 150 分, 考 试 时 间 150 分 钟 第 Ⅰ 卷 ( 选 择 题 共 30 分 ) 一 ( 本 大 题 共 5 小 题, 每 小 题 3 分, 共 15 分 ) 1. 下 列 词 语 中 加 点 字 的 读 音 全...

Διαβάστε περισσότερα

关于试行《高等学校从事有害健康工种人员营养保健等级和标准的暂行规定》的通知

关于试行《高等学校从事有害健康工种人员营养保健等级和标准的暂行规定》的通知 关 于 试 行 高 等 学 校 从 事 有 害 健 康 工 种 人 员 营 养 保 健 等 级 和 标 准 的 暂 行 规 定 的 通 知 教 备 局 字 1988 1988 00 008 号 委 属 各 高 等 学 校 : 高 等 学 校 从 事 有 害 健 康 工 种 人 员 营 养 保 健 等 级 和 标 准 的 暂 行 规 定, 自 一 九 八 三 年 以 来 在 全 国 广 泛 征 求 意

Διαβάστε περισσότερα

ZHFX1302.mps

ZHFX1302.mps 窑 员 苑 源 窑 中 华 放 射 医 学 与 防 护 杂 志 圆 园 员 猿 年 源 月 第 猿 猿 卷 第 圆 期 摇 悦 澡 蚤 灶 允 砸 葬 凿 蚤 燥 造 酝 藻 凿 孕 则 燥 贼 袁 粤 责 则 蚤 造 圆 园 员 猿 袁 灾 燥 造 援 猿 猿 袁 晕 燥 援 圆 四 例 骨 髓 型 急 性 放 射 病 患 者 受 照 后 员 圆 年 医 学 随 访 观 察 窑 放 射 卫 生 窑

Διαβάστε περισσότερα

NOTEBOOK COOLING PAD WITH THREE-DIMENSION SEAKERS

NOTEBOOK COOLING PAD WITH THREE-DIMENSION SEAKERS 音 乐 治 疗 2 导 语 : 天 音 遗 远 籁, 混 沌 中 有 真 主 宰, 音 乐 是 亲 近 我 们 身 体 的 一 种 声 音, 它 激 发 了 人 类 的 精 神, 潜 移 默 化 地 影 响 着 人 类 的 情 绪 当 希 腊 人 创 造 出 既 精 通 音 乐 又 会 治 病 的 阿 波 罗 神 的 时 候, 也 就 宣 布 了 音 乐 与 医 学 是 合 伙 者 如 今, 科 学

Διαβάστε περισσότερα

水土保持通报 第 31 卷 192 发现状出发分析了水电开发对生态环境产生的主要 型水电站被列入 十一五 重点项 目 31 云 南 省 水 电 问题和影响 6 王学琴 7 以岷江 嘉陵江上已 建 正建 资源的可开发程度低可开发的潜能 巨 大 云南省地 和规划设计的一些 低 水 头 河 床 式 或 引

水土保持通报 第 31 卷 192 发现状出发分析了水电开发对生态环境产生的主要 型水电站被列入 十一五 重点项 目 31 云 南 省 水 电 问题和影响 6 王学琴 7 以岷江 嘉陵江上已 建 正建 资源的可开发程度低可开发的潜能 巨 大 云南省地 和规划设计的一些 低 水 头 河 床 式 或 引 第 31 卷第 1 期 2011 年 2 月 V 31N 1 Fb 2011 水土保持通报 Bu n S n W Cn n 水电开发对云南省生态环境的影响及对策研究 余 波1黄成敏1黄正文2文星跃1邓茂林3 四川大学 建筑与环境学院环境系四川 成都 610065 成都大学 城乡建设学院 四川 成都 610106 成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室四川 成都 610059 摘 要

Διαβάστε περισσότερα

100-1「經典研讀:梁啟超《新民說》」學習歷程檔案

100-1「經典研讀:梁啟超《新民說》」學習歷程檔案 101-1 中 國 歷 史 上 的 婦 女 與 社 會 學 習 歷 程 檔 案 系 級 : 資 四 α 學 號 :11007023 姓 名 : 尤 心 怡 第 一 週 (9/6) 智 慧 財 產 權 宣 導 課 程 簡 介 課 程 分 組 了 解 到 這 門 課 的 開 課 動 機 與 課 程, 也 知 道 這 門 課 是 教 育 部 公 民 核 心 能 力 計 畫 課 程, 需 要 學 生 進 行

Διαβάστε περισσότερα

<4D F736F F D D C4EAC5A9D2B5B2FAD6B5BACDBCDBB8F1D7DBBACFCDB3BCC6B1A8B1EDD6C6B6C82E646F63>

<4D F736F F D D C4EAC5A9D2B5B2FAD6B5BACDBCDBB8F1D7DBBACFCDB3BCC6B1A8B1EDD6C6B6C82E646F63> 农 业 产 值 和 价 格 综 合 统 计 报 表 制 度 1 目 一 农 林 牧 渔 产 值 统 计 制 度 ( 一 ) 说 明 2 ( 二 ) 报 表 目 录 2 ( 三 ) 调 查 表 式 1. 综 合 年 报 表 式 (1) 农 林 牧 渔 业 总 产 值 (M301 表 ) 3 (2) 农 村 非 农 行 业 产 值 (M303 表 ) 5 2. 综 合 定 期 报 表 表 式 农 林 牧

Διαβάστε περισσότερα

1 0 0 0 0 美容 丙級 工作項目0 1 : 職業道德

1 0 0 0 0 美容 丙級 工作項目0 1 : 職業道德 1 0 0 0 0 美 容 丙 級 工 作 項 目 0 1 : 職 業 道 德 1. ( 4 ) 美 容 從 業 人 員 應 該 努 力 的 目 標, 不 包 括 :(1) 學 習 優 雅 的 專 業 談 吐 (2) 進 修 專 業 的 知 識 和 技 術 (3) 關 心 社 會 及 流 行 的 趨 勢 (4) 詢 問 顧 客 的 隱 私 2. ( 4 ) 顧 客 皮 膚 保 養 時, 其 隨 身

Διαβάστε περισσότερα

2

2 (food chain) 1 2 3 4 5 α - 2,4-1,4- β- 1,2- α- (w- ) ( ) (2,2'- -3,3', 5,5',6,6'- ) ( ) N- - - N- ( ) N- ( ) (2,3- )- 4,6- - - (2- -1- ) - - - 1,3-4,4-1,3- (2- ) 2,4- ( ) 1,1- 6 7 8 9 10 11 310 195-10

Διαβάστε περισσότερα

目 錄 編輯公告 本刊為公開園地 歡迎社友踴躍投稿 每月月底 截稿 舉凡工商心得 專業分享 主題不限 長短 不拘 唯應避免侵犯他人智慧財產權等文章 字句或 廣告嫌疑 編輯委員會授有文章校正之權利 講師介紹... 3 七月壽星生日快樂...3 宗旨 社歌... 4 入社宣誓書... 出 版 社 桃園縣

目 錄 編輯公告 本刊為公開園地 歡迎社友踴躍投稿 每月月底 截稿 舉凡工商心得 專業分享 主題不限 長短 不拘 唯應避免侵犯他人智慧財產權等文章 字句或 廣告嫌疑 編輯委員會授有文章校正之權利 講師介紹... 3 七月壽星生日快樂...3 宗旨 社歌... 4 入社宣誓書... 出 版 社 桃園縣 程序表 nd ད ܜ Ᏹಭ 桃園IMC第二屆7月份月例會程序表 日期 0 年 7 月 26 日 星期四 地點 甲大鴻宴會餐廳 桃園市大有路89號9樓(新光三越) 電話 03-338789 主席 陳蒼海 社長 司儀 陳偉志 理事 蔡玉如 社友 講師 謝金河 老師 講題 老謝看世界 一 聚 餐 及 社 友 聯 誼 時 間 6 00 6 0... 註冊 認識新朋友 大家聚餐 二 月 例 會 時 間 6 0

Διαβάστε περισσότερα

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Γ г? Ν? л ?ε пυε ι?ε п ε ι 1 2 2

Διαβάστε περισσότερα

    犯罪行為發生之生物、心理、社會模式  沈勝昂

    犯罪行為發生之生物、心理、社會模式  沈勝昂 萬 華 社 區 大 學 自 然 與 人 文 講 座 講 題 : 犯 罪 行 為 發 生 之 生 物 心 理 社 會 模 式 講 師 : 警 察 大 學 助 理 教 授 沈 勝 昂 各 位 學 員, 大 家 好 : 今 天 我 所 要 和 大 家 討 論 的 題 目 是 犯 罪 行 為 發 生 之 生 物 心 理 社 會 模 式 犯 罪 的 事 實 並 非 只 是 社 會 新 聞 所 報 導 的, 如

Διαβάστε περισσότερα

基础班讲义

基础班讲义 年 考 研 数 学 基 础 班 讲 义 高 等 数 学 第 一 章 函 数 极 限 连 续 一 函 数 函 数 的 概 念 : 函 数 的 性 态 : 单 调 性 奇 偶 性 周 期 性 有 界 性 有 界 性 : 定 义 : M >, I, M ; 复 合 函 数 与 反 函 数 函 数 的 复 合, 求 反 函 数 4 基 本 的 初 等 函 数 与 初 等 函 数 基 本 初 等 函 数 :

Διαβάστε περισσότερα

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 Code for design of concrete structures GB 50010 2002 主 编 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 批 准 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 Code for design of concrete structures GB 50010 2002 主 编 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 批 准 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设 UDC 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 P GB 50010 2002 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 Code for design of concrete structures 2002 02 20 发 布 2002 04 01 实 施 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 联 合 发 布 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 第 1 页 中 华 人 民 共 和 国

Διαβάστε περισσότερα

A t 1 2 L A t 2 1.44 1 2 (2) N n + + n N q 1.2 n N - + = - 100% = 100% = 100 = PER = 1 mg = mg + mg 60 % = ( kg) 100 % = ( kg) 100 24 ( mg)

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 广州市番禺区2014年新型农村合作医疗管理办法实施细则.doc

Microsoft Word - 广州市番禺区2014年新型农村合作医疗管理办法实施细则.doc 广 州 市 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 文 件 番 人 社 2014 2 号 广 州 市 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 印 发 2014 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 实 施 细 则 的 通 知 各 有 关 单 位 : 现 将 广 州 市 番 禺 区 2014 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 实 施 细 则 印 发 给 你 们, 请 认

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBEED6D0C0B4B5C4BDA1BFB5CAD6B2E1A3A8D6D0A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBEED6D0C0B4B5C4BDA1BFB5CAD6B2E1A3A8D6D0A3A92E646F63> 生 活 中 来 的 健 康 手 册 ( 中 ) 黄 宁 斌 编 著 中 国 少 年 儿 童 出 版 社 书 名 生活中来的健康手册 中 作 者 黄宁斌 出 版 社 中国少年儿童出版社 发行许可证号 2006 第025396号 出版日期 2006年2月第1版 ISBN 7 5007 3317 4 G 2509 定 价 5 00元 目 录 第 二 篇 药 膳 与 食 疗 篇 一 药 膳 与 食 疗 原

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

写 花 都 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 特 殊 情 况 报 销 申 请 表, 经 村 镇 区 三 级 审 核, 同 意 后 方 可 办 理 报 销 ; 在 医 疗 机 构 住 院 者, 出 院 后 3 个 月 内 仍 未 办 理 报 销, 不 再 予 以 办 理 报 销 2. 住 院 医 疗

写 花 都 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 特 殊 情 况 报 销 申 请 表, 经 村 镇 区 三 级 审 核, 同 意 后 方 可 办 理 报 销 ; 在 医 疗 机 构 住 院 者, 出 院 后 3 个 月 内 仍 未 办 理 报 销, 不 再 予 以 办 理 报 销 2. 住 院 医 疗 广 州 市 花 都 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 就 医 指 南 一 参 加 新 型 农 村 合 作 医 疗 的 对 象 花 都 区 农 业 户 口, 以 户 为 单 位 自 愿 参 加 已 参 加 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 或 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 ( 以 下 简 称 职 工 医 保 和 居 民 医 保 ) 的 参 保 人, 不 能 再 参 加 新 型 农 村

Διαβάστε περισσότερα

kidney GCT

kidney GCT 糖尿病肾病轻度症状 夜尿增多 如果糖尿病病人发现自己的尿液出现异常 如尿液泡沫过多 颜 色浑浊 应立刻到医院检查肾脏是否出现了问题 正常情况下 尿液泡沫在便池一会儿就会消失 颜色在喝水少的情况下 才有 发黄 浑浊的现象 假如不是这样 很有可能是肾脏疾病的早期 症状 糖尿病首先伤害的就是血管 而肾脏内血管密集 所以从 病人患上糖尿病的那一天开始 肾脏就被损及了 糖尿病患者都 有潜在的肾病 只不过有的人患病时间长

Διαβάστε περισσότερα

27 12 13 14 15 γ- 16 17 18 19 20 21 22

27 12 13 14 15 γ- 16 17 18 19 20 21 22 1 7-5% 2 8 Z 5-HT M α 2 3 9 4 10 5 11 6 26 27 12 13 14 15 γ- 16 17 18 19 20 21 22 28 23 24 25 26 27 G G G 28 29 30 31 32 33 29 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 45 a 2+ h 51 Na + G 46 52 47 53 48 NaHO

Διαβάστε περισσότερα

片 寧 標 榜 透 玻 璃 輯 屋 裝 農 曆 初 明 惺 怯 服 喔 盞 銀 燈 漆 配 芒 棵 佇 它 楓 樹 葉 映 濛 霧 襯 托 棍 提 緻 欣 賞 日 垂 推 功 夫 薄 霧 脫 疆 馬 批 洩 投 籠 罩 廳 朧 甦 唉 昨 夜 市 產 店 裊 菜 啤 往 肚 灌 恨 目 露 貪 婪

片 寧 標 榜 透 玻 璃 輯 屋 裝 農 曆 初 明 惺 怯 服 喔 盞 銀 燈 漆 配 芒 棵 佇 它 楓 樹 葉 映 濛 霧 襯 托 棍 提 緻 欣 賞 日 垂 推 功 夫 薄 霧 脫 疆 馬 批 洩 投 籠 罩 廳 朧 甦 唉 昨 夜 市 產 店 裊 菜 啤 往 肚 灌 恨 目 露 貪 婪 6 ~CJ f ;titeb ll~2 鷗 "T γ 50H J< id CF ;IiJJj 莎 r 勘 帥 明 ~ 片 寧 標 榜 透 玻 璃 輯 屋 裝 農 曆 初 明 惺 怯 服 喔 盞 銀 燈 漆 配 芒 棵 佇 它 楓 樹 葉 映 濛 霧 襯 托 棍 提 緻 欣 賞 日 垂 推 功 夫 薄 霧 脫 疆 馬 批 洩 投 籠 罩 廳 朧 甦 唉 昨 夜 市 產 店 裊 菜 啤 往 肚 灌 恨

Διαβάστε περισσότερα

高級中等進修學校課程大綱

高級中等進修學校課程大綱 高 級 中 等 進 學 課 程 大 綱 中 華 民 國 76 年 4 月 29 日 教 育 台 (76) 技 18657 號 函 中 華 民 國 95 年 4 月 12 日 授 教 中 ( 四 ) 字 0950500589C 號 令 正 中 華 民 國 97 年 5 月 16 日 授 教 中 ( 四 ) 字 第 0970506403B 號 令 正 教 育 標 高 級 中 等 進 學, 以 充 實 國

Διαβάστε περισσότερα

北京市基本医疗保险政策解答

北京市基本医疗保险政策解答 首 都 经 济 贸 易 大 学 全 日 制 本 科 学 生 学 籍 管 理 规 定 首 经 贸 政 发 2013 60 号 第 一 章 总 则 第 一 条 根 据 教 育 部 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 和 首 都 经 济 贸 易 大 学 学 生 管 理 规 定, 结 合 我 校 实 际 情 况, 制 定 本 规 定 第 二 条 本 科 基 本 修 业 年 限 为 四 年, 实

Διαβάστε περισσότερα

2 30 95%, 5%, 100, : f = 200 g ; t= 10 g ; d = 3000 g ( ) ; k= 1000 g 1),, ( ) 2), 2% ; 40%, 60% 1500 g 3) 2), : 100 ( ) 459 362 624 542 509 584 433 7

2 30 95%, 5%, 100, : f = 200 g ; t= 10 g ; d = 3000 g ( ) ; k= 1000 g 1),, ( ) 2), 2% ; 40%, 60% 1500 g 3) 2), : 100 ( ) 459 362 624 542 509 584 433 7 30 1 2000 1 M A TH EM A T ICS IN PRA CT ICE AND TH EO R Y V o l130 N o11 Jan 2000 99 (, 100084) 99, 1999 9 21 24,, 26 ( ) 460 2657, (400 2103 ),, 21 ( ) 416 25,, 97 ( 17 ), 204 ( 34 ), 3 99, 12 14 1992,

Διαβάστε περισσότερα

.......Z-59-P42

.......Z-59-P42 心靈被單蠥 2001 參與者玩布工作坊婦女 心靈被單不只是被單蠥還烙印著一群玩布婦 女的心靈成長紀錄蠥她們不但在縫補中縫合了命的傷口蠥也玩出草根婦女的命向 度 受女性主義的啟蒙 李元貞是繼七 年代為女性平權運動 作先鋒的台灣第一位女性主義者呂秀蓮之 後以 喚醒婦女 支援婦女 建立平等和 諧的兩性社會 的另一位婦運領導 一 九八二年她創辦 婦女新知雜誌 蠥鼓勵 婦女訓練獨立自主的能力蠥積極參與社會 文

Διαβάστε περισσότερα

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如 猿 员 园 中 国 肿 瘤 生 物 治 疗 杂 志 摇 澡 贼 贼 责 : 辕 辕 憎 憎 憎 援 遭 蚤 燥 贼 澡 藻 则 援 燥 则 早 悦 澡 蚤 灶 允 悦 葬 灶 糟 藻 则 月 蚤 燥 贼 澡 藻 则, 允 怎 灶 援 圆 园 园 怨, 灾 燥 造 援 员 远, 晕 燥 援 猿 阅 韵 陨 : 员 园 援 猿 愿 苑 圆 辕 躁 援 蚤 泽 泽 灶 援 员 园 园 苑 鄄 猿 愿 缘

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2012 年10 月份天文主題

Microsoft Word - 2012 年10 月份天文主題 2012 年 10 月 份 天 文 主 題 : 登 陸 月 球 - 星 座 辨 識 編 輯 : 嘉 義 市 天 文 協 會 1 登 陸 月 球 --- 辨 識 星 座 月 球, 是 地 球 唯 一 的 一 個 天 然 衛 星, 從 遠 古 時 期 開 始, 人 們 就 注 意 到 在 夜 空 中, 龐 大 的 會 移 動 的 會 有 形 狀 變 化 的 物 體 世 界 上 的 每 個 民 族, 在

Διαβάστε περισσότερα

{封面繪 圖 釋見墨 {封面設計 唐亞陽 {封面故事 你曾仰望星空 繁星閃 爍 流星雨 孤星高 縣峙 掛你記憶深處 美麗星空 深遠幽遠微 具 臨 空 異蒙 星星墜落 好像沒訊花果 被暴風 樹 吹落 應待 浩真降臨嗎 {編輯手札 } 開!l 編輯組 注視敵 敵 } 蔡彥仁 蔡彥 仁 蔡彥仁 母題 掀開

{封面繪 圖 釋見墨 {封面設計 唐亞陽 {封面故事 你曾仰望星空 繁星閃 爍 流星雨 孤星高 縣峙 掛你記憶深處 美麗星空 深遠幽遠微 具 臨 空 異蒙 星星墜落 好像沒訊花果 被暴風 樹 吹落 應待 浩真降臨嗎 {編輯手札 } 開!l 編輯組 注視敵 敵 } 蔡彥仁 蔡彥 仁 蔡彥仁 母題 掀開 iiiìi54 ZZZi 季刊 空謂索 曼荼羅 注視 敵 歐 編譯/郭瓊富 空竊索曼荼羅屬坦 羅 kriyã-tantra 典群典群 空屑索 Amoghapãsa 菩 薩 姿形表空 amogha 指落空 J.必 菩薩代表藥師菩薩 空竊索即指必 圖加德滿立博物館 尼 泊爾空謂索面臂表 空索冠還阿彌陀 左邊臂拿.üj 索 身白色 圍繞尊輪金剛 菩薩 圖 片源立川武 τ7 ' / ';'"舌. 16 習

Διαβάστε περισσότερα

01

01 Catholic Weekly Instaurare omnia in Christo 在基督內重建一切 中華郵政台北雜字第1304號執照登記為雜誌交寄 發行人 洪山川 地址 (106)台北市樂利路94號 Ϝ Җ ΟΫΥԒȞлᐎΡɒɒΟԒȟϥУΡΫѳСȁ С 電話 (02)2737-2839 傳真 (02)2737-1326 電子郵件 catholicweekly@gmail.com ѯіᖃл ϵဎϵ!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7C5C1BABDE1B9B9CAB5D1E9D6B8B5BCCAE92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7C5C1BABDE1B9B9CAB5D1E9D6B8B5BCCAE92E646F63> 桥 梁 结 构 实 验 指 导 书 ( 土 木 水 利 学 院 土 木 工 程 专 业 桥 梁 方 向 本 科 生 适 用 ) 大 连 理 工 大 学 土 木 水 利 实 验 教 学 中 心 桥 梁 工 程 实 验 室 010 年 9 月 1 桥 梁 实 验 1 桥 梁 结 构 静 态 机 械 式 仪 表 测 试 ( 一 ) 实 验 概 况 : 为 了 使 桥 梁 设 计 更 合 理 经 济 耐 用

Διαβάστε περισσότερα

幻灯片 1

幻灯片 1 随 想 录 散 文 集 巴 金 著 共 五 卷 : 随 想 录 探 索 集 真 话 集 病 中 集 无 题 集 香 港 三 联 书 店 1979 1986 年 出 版 收 文 革 后 所 写 散 文 一 百 五 十 篇 真 实 地 记 录 作 家 八 年 来 对 历 史 和 现 实 的 严 肃 思 考 有 些 篇 什 是 怀 人 之 作, 如 怀 念 萧 珊 怀 念 老 舍 同 志 纪 念 雪 峰

Διαβάστε περισσότερα

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ )

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ ) 4 5 : V R V ( β ) ) ( β ) ( β ) ; ) ( k β ) k( β ) ; : ) ( β γ ) ( γ ) ( β γ ) ; 4) ( ) ( ) β γ V k V R ) β ( ) ( ( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d

Διαβάστε περισσότερα

總目122-香港警務處

總目122-香港警務處 管 制 人 員 : 香 港 警 務 處 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 預 算... 173.035 億 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 33 9 2 1 個 非 首 長 級 職 位, 增

Διαβάστε περισσότερα

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 α β 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Διαβάστε περισσότερα

616 622 605 618. 644 757 j.. 795^ (. 806 820. 878. 880. 894 906 Li 909 958. 977. 10M ( 1036 ( )..

616 622 605 618. 644 757 j.. 795^ (. 806 820. 878. 880. 894 906 Li 909 958. 977. 10M ( 1036 ( ).. 221 P0). 208. 207 ) 196 199 208. 210 Zhi) 226 Γ 236 ( 257. 328. 535. 550. m (. 607 616 622 605 618. 644 757 j.. 795^ (. 806 820. 878. 880. 894 906 Li 909 958. 977. 10M ( 1036 ( ).. 1065 1068 1129 1131

Διαβάστε περισσότερα

参 2

参 2 1 参 2 閲 3 4 5 { } i τ 6 7 参 参 8 9 10 11 12 13 14 15 [ ) 0, ( ], st τ { } i τ = t t ( t = 0) i i i 1 0 { } τ i { } t τ t i { } { } τ i i { } i t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t n τ 1 τ 2 τ3 τ 4 () λ t 16 ( ( ) ) P

Διαβάστε περισσότερα

自我保健随身行

自我保健随身行 自 我 保 健 随 身 行 ( 中 央 军 委 保 健 委 员 会 办 公 室 总 后 勤 部 卫 生 部 保 健 局 编 ) 前 言 健 康 是 生 命 之 本, 是 人 类 不 懈 奋 斗 的 目 标 之 一 党 的 十 七 大 把 提 高 全 民 族 健 康 素 质 作 为 全 面 建 设 小 康 社 会 的 重 要 内 容 促 进 全 民 健 康, 不 断 提 高 广 大 群 众 的 文 明

Διαβάστε περισσότερα

養 河 育 川 清 淨 水 鄉 受 到 地 形 限 制 台 灣 地 區 河 川 一 般 規 模 都 很 小 又 由 於 地 表 坡 度 大 逕 流 集 中 迅 速 雨 天 溪 水 暴 漲 傾 瀉 入 海 其 它 時 間 則 流 量 很 小 鹽 水 溪 雖 被 劃 定 為 主 要 河 川 但 其 長

養 河 育 川 清 淨 水 鄉 受 到 地 形 限 制 台 灣 地 區 河 川 一 般 規 模 都 很 小 又 由 於 地 表 坡 度 大 逕 流 集 中 迅 速 雨 天 溪 水 暴 漲 傾 瀉 入 海 其 它 時 間 則 流 量 很 小 鹽 水 溪 雖 被 劃 定 為 主 要 河 川 但 其 長 五 冰 E法 T 7 日? 胃 鹽 水 溪 整 治 在 水 污 染 控 制 應 有 的 作 法 黃 家 勤 出 生 : 民 圓 四 十 五 年 一 月 學 歷 : 美 國 維 吉 尼 亞 大 學 土 木 工 程 博 士 經 歷 : 經 濟 部 水 資 會 約 聘 技 工 維 吉 尼 亞 州 政 府 環 境 工 程 師 華 府 都 會 區 政 府 聯 合 會 環 燒 工 程 師 現 驗 : 高 繼 工

Διαβάστε περισσότερα

警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切 割 加 工 電 源 線 或

警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切 割 加 工 電 源 線 或 AW-DC1150CG... 2.................................... 6348220601 警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切

Διαβάστε περισσότερα

主 管 单 位 : 中 共 浙 江 省 委 统 战 部 主 办 单 位 : 浙 江 海 外 联 谊 会 浙 江 中 国 和 平 统 一 促 进 会 浙 江 省 统 一 战 线 理 论 研 究 会 浙 江 省 光 彩 事 业 促 进 会 浙 江 省 知 识 界 人 士 联 谊 会 浙 江 省 新 生

主 管 单 位 : 中 共 浙 江 省 委 统 战 部 主 办 单 位 : 浙 江 海 外 联 谊 会 浙 江 中 国 和 平 统 一 促 进 会 浙 江 省 统 一 战 线 理 论 研 究 会 浙 江 省 光 彩 事 业 促 进 会 浙 江 省 知 识 界 人 士 联 谊 会 浙 江 省 新 生 C2014 年 2 月 总 第 254 期 ontents 目 录 特 别 策 划 [ 特 稿 ] 03 / 为 有 源 头 活 水 来 浙 江 省 委 统 战 部 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 侧 写 本 刊 记 者 徐 忠 友 炎 黄 世 界 [ 中 华 儿 女 ] 07 / 中 国 化 学 激 光 之 父 记 2013 年 度 国 家 最 高 科 学 技 术 奖 得 主 张

Διαβάστε περισσότερα

中国环境状况公报

中国环境状况公报 中 国 环 境 状 况 公 报 2000 国 家 环 境 保 护 总 局 目 录 专 栏 水 环 境 海 洋 环 境 大 气 环 境 声 环 境 工 业 固 体 废 物 辐 射 环 境 耕 地 与 土 地 森 林 / 草 地 生 物 多 样 性 气 候 与 自 然 灾 害 城 市 环 境 综 合 整 治 定 量 考 核 创 建 国 家 环 境 保 护 模 范 城 市 中 国 跨 世 纪 绿 色 工

Διαβάστε περισσότερα

01

01 Catholic Weekly Instaurare omnia in Christo 在基督內重建一切 Ϝ Җ ΟΫΥԒȞлᐎΡɒɒΟԒȟΝУΫΡСȁ С 12.13 中華郵政台北雜字第1304號執照登記為雜誌交寄 發行人 洪山川 地址 (106)台北市樂利路94號 地 電話 (02)2737-2839 3 ஆ ޠ Љлན ޠ Ӡଅ 4 ဒߴ Ӷజဢ ġлᚡ 7 Ҙ ڸ ᚃଲଲߞһ௦ 11 ᇻġ

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Linn Dennis Linn 合 易 玲 玲 譯 Sheila Fabriant 智 版 社

Matthew Linn Dennis Linn 合 易 玲 玲 譯 Sheila Fabriant 智 版 社 Healing the Eight Stages of Life 几 踏 智 版 社 Matthew Linn Dennis Linn 合 易 玲 玲 譯 Sheila Fabriant 智 版 社 Healin 垂 the Eight Stages of Life by Matthew Linn Dennis Linn Sheila Fabriant translated by Ling-ling

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 6 6 6 5 55-6% 8-8 8-5% 6-6 7 6 6 7 U- l lim co l ~ co ~ 6 6 - - ce [] 6 6 6 7 Σ z Σ ddz dzd z dd π : z Gau www.ighuauor.com 5 6796 6755 6 Σ Z z Z 6 z Σ 6dddz ΩΣΣ Ω 6V V π 6 π ddz dzd z dd Σ Σ z dz 6 678

Διαβάστε περισσότερα

每 月 絮 语 治 民 还 是 民 治 张 斌 生 1 第 一 版 块 : 专 题 与 中 心 本 刊 专 稿 从 代 表 议 案 看 中 国 法 制 进 程 吴 运 浩 4 学 者 访 谈 议 案 要 提 在 关 节 眼 上 邢 五 一 8 统 一 规 则 : 律 师 参 与 刑 事 诉 讼 的

每 月 絮 语 治 民 还 是 民 治 张 斌 生 1 第 一 版 块 : 专 题 与 中 心 本 刊 专 稿 从 代 表 议 案 看 中 国 法 制 进 程 吴 运 浩 4 学 者 访 谈 议 案 要 提 在 关 节 眼 上 邢 五 一 8 统 一 规 则 : 律 师 参 与 刑 事 诉 讼 的 张 斌 生 党 的 十 五 大 报 告 指 出, 我 们 要 依 法 治 国, 建 设 社 会 主 义 法 治 国 家 江 总 书 记 说 : 共 产 党 执 政 就 是 领 导 和 支 持 人 民 掌 握 管 理 国 家 的 权 力 人 民 是 国 家 的 主 人, 是 依 法 治 国 的 主 体 过 去 历 代 封 建 王 朝 都 在 治 民 上 下 功 夫, 希 望 能 稳 坐 江 山, 保

Διαβάστε περισσότερα

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ????

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? ??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 ~ 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled , 5 55-% 8-8 8-45% - 7 7 U- 4 4 4in 5 co 5 4in lim lim co 5 5 in a, d, a in lim lim 4.4..4. d www.inghaor.com 5 79 755 d d 5 7 7 7..7 4 c 7 5, d d 9.9, 4- A E B BA B E B BA B E B A E E B A E E 4 A E B

Διαβάστε περισσότερα

军队建筑工程造价的灰色预测控制

军队建筑工程造价的灰色预测控制 第 四 届 全 国 工 程 造 价 优 秀 论 文 集 军 队 建 设 项 目 造 价 的 灰 色 预 测 控 制 孙 蕙 香 空 军 工 程 大 学 工 程 学 院 五 系 摘 要 目 前 军 队 基 本 建 设 造 价 管 理 比 较 薄 弱, 一 是 管 理 体 制 不 完 善, 二 是 缺 少 有 效 的 造 价 控 制 方 法 造 价 控 制 既 要 实 现 事 前 性, 还 要 体 现

Διαβάστε περισσότερα

Information on Design Load Combinations

Information on Design Load Combinations ETABS 1 1.1 1.2 ETABS EXCEL 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 1 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 2 1 1.1 ETABS DXF EXCEL E2K SAP2000 S2K DXF DXF ETABS No.edb default.edb

Διαβάστε περισσότερα

作 者 簡 介 蓉 于 樹 歌 口 昌 本 名 王 蓉 芷, 江 蘇 五 十 年 代 初 開 始 走 上 壇, 九 五 三 年 出 版 青 鳥 集» ' 為 台 灣 光 復 後 第 一 本 女 專 集, 立 刻 引 起 i 軍 囑 目 it 七 後 陸 續 寫 作 不 斷 曾 應 聘 赴 菲 講 學

作 者 簡 介 蓉 于 樹 歌 口 昌 本 名 王 蓉 芷, 江 蘇 五 十 年 代 初 開 始 走 上 壇, 九 五 三 年 出 版 青 鳥 集» ' 為 台 灣 光 復 後 第 一 本 女 專 集, 立 刻 引 起 i 軍 囑 目 it 七 後 陸 續 寫 作 不 斷 曾 應 聘 赴 菲 講 學 @ 蓉 子 在 光 燦 的 年 華 中, 是 如 何 用 純 潔 的 心 靈, 以 極 其 甦 醒 的 雙 眼 寶 島 美 麗 的 豐 采 于 一 張 國 治 : 畫 家 典 評 家 函 sf 藝 品 I~ 大 @ 在 體 材 上, 蓉 子 最 突 出 的 成 就 在 以 下 兩 方 面 : ( 一 ) 她 的 盟 造 現 代 婦 女 的 新 形 象 ( 二 ) 她 表 現 了 充 滿 生 命 力

Διαβάστε περισσότερα