Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος"

Transcript

1 Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος Α. Φσηά μεγάλης καλλιέργειας I.Beet 1 Beta vulgaris L. Sugar beet αθραξόηεπηιν 01/02-30/04 2 Beta vulgaris L. Fodder beet Κηελνηξνθηθό ηεύηιν 01/02-30/04 II.Fodder plants 3 Agrostis canina L. Velvet bent Aγξσζηίο ηνπ θπλόο 16/09-31/12 4 Agrostis gigantea Roth. Red top Αγξσζηίο ε ιεπθή 16/09-31/12 5 Agrostis stolonifera L. Creeping bent Αγξσζηίο ε ζπνλδπισηή 16/09-31/12 6 Agrostis capillaris L. Brown top Αγξσζηίο ε ιεπηή 16/09-31/12 7 Alopecurus pratensis L. Meadow foxtail Αισπέθνπξνο ν ιεηκώληνο 16/09-31/12 8 Arrhenatherum elatius (L.)P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl. Tall oatgrass Βξώκε ε πςειή 16/09-31/12 9 Bromus catharticus Vahl Rescue grass Βξώκνο 16/09-31/12 10 Bromus sitchensis Trin. Alaska brome-grass Βξώκνο ηεο Αιάζθαο 16/09-31/12 11 Cynodon dactylon (L.)Pers. Bermuda grass Αγξηάδα 16/09-31/12 12 Dactylis glomerata L. Cocksfoot Γαθηπιίο ε ζπλεζπεηξσκέλε 16/09-31/12 13 Festuca arundinacea Schreber Tall fescue Φεζηνύθα ε θαιακνεηδήο 16/09-31/12 14 Festuca ovina L. Sheep's fescue Φεζηνύθα ε θηελνηξνθηθή 16/09-31/12 15 Festuca pratensis Hudson Meadow fescue Φεζηνύθα ε ιεηκώληνο 16/09-31/12 16 Festuca rubra L. Red fescue Φεζηνύθα ε εξπζξά 16/09-31/12 16Α Festuca rubra L. AX Festulolium Φεζηνύθα πβξίδην 16/09-31/12 Lolium multiflorum Lam. Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass), 17 alternativum Lolium multiflorum Lam. Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass), non 17B alternativum Λόιην ην ηηαιηθό (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Westerwold) 16/09-31/12 & 01/02-30/04 Λόιην ην ηηαιηθό (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Westerwold) 16/09-31/12 & 01/02-30/04 18 Lolium perenne L. Perennial ryegrass Λόιην ην πνιπεηέο 16/09 31/12 & 01/02-30/04 19 Lolium boucheanum Kunth Hybrid ryegrass Λόιην ην πβξίδην 16/09-31/12 & 01/02-30/04 20 Phalaris aquatica L. Harding grass/phalaris Φάιαξηο 16/09-31/12 21 Phleum Bertolonii DC. Timothy Φιέσο 16/09-31/12 22 Phleum pratense L. Timothy Φιέσο ν ιεηκώληνο 16/09-31/12 23 Poa annua L. Annual meadowgrass Πόα ε εηήζηα 16/09-31/12 24 Poa nemoralis L. Wood meadowgrass Πόα ε δαζηθή 16/09-31/12 25 Poa palustris L. Swamp meadowgras Πόα ε βαιηεζία 16/09-31/12

2 26 Poa pratensis L. Smooth-stalked meadowgrass Πόα ε ιεηκώληνο 16/09-31/12 27 Poa trivialis L. Rough-stalked meadowgrass Πόα ε θνηλή 16/09-31/12 28 Trisetum flavescens (L.)P. Beauv. Golden oatgrass Σξίζεηνλ ην θίηξηλν 16/09-31/12 29 Hedysarum coronarium L. Sulla νύια 16/09-31/12 30 Lotus corniculatus L. Birdsfoot trefoil Λσηόο ν θεξαηηνθόξνο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 31 Lupinus albus L. White lupin Λνύπηλν ην ιεπθό 16/09-31/12 & 01/02 30/04 32 Lupinus angustifolius L. Blue lupin Λνύπηλν ην ζηελόθπιιν 16/09-31/12 & 01/02 30/04 33 Lupinus luteus L. Yellow lupin Λνύπηλν ην θίηξηλν 16/09-31/12 & 01/02 30/04 34 Medicago lupulina L. Trefoil Μεδηθή ε ιπθίζθε 16/09-31/12 & 01/02 30/04 35 Medicago sativa L. Lucerne Μεδηθή ε ήκεξνο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 36 Medicago varia T. Martyn Lucerne Μεδηθή πνηθηιία ζηηθηή 16/09-31/12 & 01/02 30/04 37 Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin Ολνβξπρίο 01/02-30/04 38 Pisum sativum L.(Partim) Field pea Κηελνηξνθηθό κπηδέιη 16/09-31/12 & 01/02 30/04 39 Trifolium alexandrinum L. Berseem/Egyptian clover Σξηθύιιηνλ ην αιεμαλδξηλόλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 40 Trifolium hybridum L. Alsike clover Σξηθύιιηνλ ην λόζν 16/09-31/12 & 01/02 30/04 41 Trifolium incarnatum L. Crimson clover Σξηθύιιηνλ ην ζαξθόρξνπλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 42 Trifolium pratense L. Red clover Σξηθύιιηνλ ην ιεηκώλην 16/09-31/12 & 01/02 30/04 43 Trifolium repens L. White clover Σξηθύιιηνλ ην έξπνλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 44 Trifolium resupinatum L. Persian clover Σξηθύιιηνλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 45 Trigonella foenum-graecum L. graecum L.- Fenugreek Σξηγσλέιια 01/02-30/04 46 Vicia faba L.(Partim) Field bean Κηελνηξνθηθό θνπθί 16/09-31/12 47 Vicia pannonica Crantz Hungarian vetch Βίθνο ν νπγγξηθόο 16/09 31/12 48 Vicia sativa L. Common vetch Βίθνο ν θνηλόο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 49 Vicia villosa Roth. Hairy vetch Βίθνο ν άγξηνο 16/09-31/12 50 Brassica napus L.var. napobrassica (L.)Rchb. Swede Κξάκβε 16/09-31/12 Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. 51 viridis L. Fodder kale Κξάκβε θηελνηξνθηθή 16/09-31/12 52 Phacelia tanacetifolia Benth. California bluebell Φαθεισηή 16/09-31/12 53 Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. Fodder radish Διαηνθόξν ξαπάλη 16/09-31/12 54 Medicago arborea Μεδηθή ε δελδξώδεο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 55 Lathyrus cicera Λαζνύξη θηελνηξνθηθό 16/09-31/12 56 Poterium sanguisorba L. Πηκπξηλέιια 01/01-31/12 57 Vigna sinensis Γόιηρνο 16/09-31/12 58 Cicer arietinum Ρεβύζη 16/09-31/12 & 01/02-30/04 III.Oil and fibre plants 59 Arachis hypogea L. Groundnut/Peanut Αξαρίο ε ππόγεηνο 01/02-30/04

3 60 Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs Turnip rape Διαηνθόξν γνγγύιη 16/09-31/12 61 Brassica juncea (L.)Czernj et Cosson Brown mustard ηλάπη θαηό 16/09-31/12 62 Brassica napus L.(partim) Swede rape Διαηνθξάκβε 16/09-31/12 63 Brassica nigra (L.)Koch Black mustard ηλάπη καύξν 16/09-31/12 64 Cannabis sativa L. Hemp Κάλλαβηο ε θνηλή 01/02-30/04 65 Carthamus tinctorius L. Safflower Αηξαθηπιίο 01/02-30/04 66 Carum carvi L. Caraway Κύκηλν 01/02-30/04 67 Gossypium spp. Cotton Βακβάθη 01/02-30/04 68 Helianthus annuus L. Sunflower Ηιίαλζνο ν εηήζηνο 01/02-30/04 69 Linum usitatissimum L. Flax/Linseed Λίλν ην θισζηηθό (ην ειαηνύρν) 01/02-30/04 70 Papaver somniferum L. Opium poppy Παπαξνύλα 01/02-30/04 71 Sinapis alba L. White mustard ηλάπη άζπξν 16/09-31/12 72 Glycine max (L.)Merrill Soya bean όγηα 01/02-30/04 IV.Cereals 73 Avena sativa L. Oat Βξώκε θνηλή 16/09-31/12 74 Hordeum vulgare L. Barley Κξηζή 16/09-31/12 75 Oryza sativa L. Rice Όξπδα 01/02-30/04 76 Phalaris canariensis L. Canary grass Φάιαξηο 01/02-30/04 77 Secale cereale L. Rye ίθαιηο 16/09-31/12 78 Sorghum bicolor (L.)Moench Sorghum όξγν 01/02-30/04 79 Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudan grass όξγν ηνπ νπδάλ 01/02-30/04 Sorghum bicolor (L.)Moench Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybrids 80 resulting from the crossing of sorghum and Sudan grass Τβξίδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαζηαύξσζε ζόξγνπ θαη ζόξγνπ ηνπ νπδάλ 01/02-30/04 81 Triticosecale Wittm. Triticale (self-pollinating varieties) Σξηηηθάιε (απηόγακεο πνηθηιίεο) 16/09-31/12 82 Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol. Wheat ίηνο καιαθόο 16/09-31/12 83 Triticum durum Desf. Durum wheat ίηνο ζθιεξόο 16/09-31/12 84 Triticum spelta L. Spelt wheat ίηνο ζπέιηα 16/09-31/12 85 Zea mays L. Maize Αξαβόζηηνο 01/02-31/05 86 Solanum tuberosum Παηάηα 01/08 14/12 & 16/01-30/06 87 Avena byzantina (Red Oat) Βξώκε 16/09-31/12 V.Other 88 Lens culinaris Φαθή 01/02-30/04 & 16/09-31/12 89 Nicotiana tabacum Καπλόο 01/02-30/04

4 Β. Κηπεσηικά * 1 Allium ascalonicum L. Shallot Αζθαιώλην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 2 Allium cepa L. Onion Κξεκκύδη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 3 Allium fistulosum L. Chive ρνηλόπξαζν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 4 Allium porrum L. Leek Πξάζν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 5 Allium sativum L. Garlic θόξδν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 6 Anthriscus cerefolium (L.)Hoffm. Chervil Αλζξίζθνο ν ραηξέθπιινο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 7 Apium graveolens L. Celery έιηλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 8 Asparagus officinalis L. Asparagus παξάγγη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 9 Beta vulgaris L.var. vulgaris Spinach beet/chard έζθνπιν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 10 Beta vulgaris L.var. conditiva Alef. Beetroot Κνθθηλνγνύιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 11 Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Curly kale γνπξό ιάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 12 Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.)Alef. var. botrytis L. Cauliflower Κνπλνππίδη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 13 Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.)Alef. var. cymosa Duch.Sprouting broccoli or calabrese Μπξόθνιν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 14 Brassica oleracea L.convar. oleracea var. gemmifera DC. Brussels sprouts Λαραλάθη Βξπμειιώλ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 15 Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. sabauda L. Savoy cabbage Λάραλν Μηιάλνπ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 16 Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC. Cabbage Λάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 17 Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. rubra DC. Red cabbage Κόθθηλν Λάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 18 Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes Kohlrabi Γνγγπινθξάκβε 01/01-14/06 & 16/07-30/11 19 Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Chinese cabbage Κηλέδηθν ιάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 20 Brassica rapa L.var. rapa Turnip Γνγγύιη (ξέβα) 01/01-14/06 & 16/07-30/11 21 Capsicum annuum L. Chili/Capsicum/Pepper Πηπεξηά 01/01-14/06 & 16/07-30/11 22 Cichorium endivia L. Endive Αληίδη θαηζαξό 01/01 14/06 & 01/08-14/11 23 Cichorium intybus L.(partim) Witloof chicory Ραδίθη, επξύθπιιν ξαδίθη (ηηαιηθό ξαδίθη) 01/01 14/06 & 01/08-14/11 24 Cichorium intybus L.(partim) Industrial chicory Κηρώξην γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο 01/01 14/06 & 01/08-14/11 25 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon Καξπνύδη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 26 Cucumis melo L. Melon Πεπόλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 27 Cucumis sativus L. Cucumber Αγγνύξη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 27B Cucumis sativus L. Gherkin Αγγνύξη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 28 Cucurbita Maxima Duchesne Gourd Κνινθύζα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 29 Cucurbita pepo L. Marrow Κνινθπζάθη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 30 Cynara cardunculus L. Cardoon Αγξηναγθηλάξα 01/01 14/06 31 Cynara scolymus L. Artichoke Αγθηλάξα 01/01 14/06 32 Daucus carota L. Carrot Καξόην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 32B Daucus carota L. Fodder carrot Κηελνηξνθηθό θαξόην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 33 Foeniculum vulgare Miller Fennel Μάξαζνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11

5 34 Lactuca sativa L. Lettuce Μαξνύιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 35 Lycopersicon lycopersicum (L.)Karsten ex Farw. Tomato Σνκάηα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 36 Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill Parsley Ματληαλόο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 37 Phaseolus coccineus L. Runner bean Φαζίνινο ν ηζπαληθόο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38 Phaseolus vulgaris L. Dwarf French bean Φαζίνινο ν θνηλόο (λάλνο) 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38B Phaseolus vulgaris L. Climbing French bean Φαζίνινο ν θνηλόο (αλαξξηρώκελνο) 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38Α Phaseolus vulgaris (pulses) Φαζίνινο όζπξην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 39 Pisum sativum L.(partim) Wrinkled pea Μπηδέιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 39B Pisum sativum L.(partim) Round pea Μπηδέιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38C Pisum sativum L.(partim) Sugar pea Μπηδέιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 40 Raphanus sativus L. Radish Ρεπάλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 40B 40.2Radish Ρεπάλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 41 Rheum rhaponticum L. Rhubarb Ραβέλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 42 Solanum melongena L. Aubergine/Egg plant Μειηηδάλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 43 Spinacia oleracea L. Spinach παλάθη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 44 Vicia faba L.(partim) Broad bean Βξώζηκν θνπθί 01/01-14/06 & 16/07-30/11 45 Hibiscus esculentus L. Μπάκηα 01/01 14/06 * Γηα ηα είδε θεπεπηηθώλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εζληθό θαη θνηλνηηθό θαηάινγν, ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κε βηνινγηθά παξαγόκελσλ ζπόξσλ ζπνξάο ππνβάιιεηαη: 01/01-14/06 & 16/07-30/11 Γ. Αρωμαηικά θσηά * 1 Calendoula officinalis Καιέληνπια 01/01-14/06 & 16/07-30/11 2 Carum carvi L. Caraway Κύκηλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 3 Chrysanthemum balsamita Βάιζακν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 4 Cympopogon citrates Λνπτδα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 5 Hypericum perforatum Βαιζακόρνξην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 6 Ocimum basilicum Βαζηιηθόο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 7 Origanum vulgare Ρίγαλε 01/01-14/06 & 16/07-30/11 8 Rosmarinus officinalis Γελδξνιίβαλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 9 Ruscus aculateus Ruscus aculateus 01/01-14/06 & 16/07-30/11 10 Ruta graveolens Απήγαλνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 11 Scanditis pecten-venersis Μπξώλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 12 Sideritis capitata Σζάη ηνπ βνπλνύ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 13 Taraxacum officinale Σαξαμάθν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 14 Origanum dictamus Γίθηακν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 15 Echinacea pallida Δρηλάηζεα 01/01-14/06 & 16/07-30/11

6 16 Salsosa soda Αικύξα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 17 Scolymus hispanicus Αζθόιπκπξνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 18 Valeriana officinalis Βαιεξηάλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 19 Pimpinella anisum Γιπθάληζν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 20 Portulaceae oleracea Γιπζηξίδα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 21 Mentha spicata Γπόζκνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 22 Artemisia dracunculus Δζηξαγθόλ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 23 Echinacea pallida Δρηλάηζεα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 24 Satureia montana Θξνύκπη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 25 Thymus capitatus ζπκάξη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 26 Cardamomum elletaria Κάξδακνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 27 Tondylium apulum Καπθαιήζξα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 28 Coriandrum sativum Κνξίαλδξνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 29 Lavandula officinalis Λεβάληα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 30 Marjorana sp. Μαηδνπξάλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 31 Salvia officinalis Φαζθόκειν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 32 Chamomilla recutita Υακνκήιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 33 Mentha sp. Μέληα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 * Γηα ηα είδε αξσκαηηθώλ θπηώλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εζληθό θαη θνηλνηηθό θαηάινγν, ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κε βηνινγηθά παξαγόκελσλ ζπόξσλ ζπνξάο ππνβάιιεηαη: 01/01-14/06 & 16/07-30/11

Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά το επιστημονικό όνομα

Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά το επιστημονικό όνομα Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά το επιστημονικό όνομα Abutilon theophrasti αγριοβαμβακιά Malvaceae MA Adonis aestivalis άδωνης Ranunculaceae MX Aegilops spp. αγριόσταρο Poaceae MX Aethusa cynapium

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ 2006

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ 2006 ΑΜ ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΚΩΔ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΠΛΗΡ. 1 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ BETA VULGARIS L. 2397 ABELINA 10 K.W.S. 2DP MO 1868 AFRODITI 10 K.W.S. 2 DP MO 1717 ALEXA 1997 10 K.W.S. 4 DP MO 1619 ALEXANDRA (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών φυτών. Λάρισα 22/2/2013

Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών φυτών. Λάρισα 22/2/2013 Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών φυτών Λάρισα 22/2/2013 Κουρέτας Δημήτριος, PhD Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑ ΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ Costanza Dal Cin D Agataa & Ιωάννα Μανωλικάκη Allium cepa L., Κρεμμύδι Οικογένεια: Amaryllidaceaee Περίοδος Άνθισης: Ιούνιο Αύγουστο Εξάπλωση: Aφρική, Aσία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τμήμα Λαχανοκομίας Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Εισαγωγή 1 Μελιτζάνα 2 Σομάτα 3 Πιπεριά 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 10.50 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 5.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 9: Αντιμικροβιακά Εμπόδια - Αιθέρια Έλαια, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Ουρανία Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστήμιο Πατρών. Φυτά της Ελληνικής γης στην κουζίνα μας

Γεωργίου Ουρανία Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστήμιο Πατρών. Φυτά της Ελληνικής γης στην κουζίνα μας Γεωργίου Ουρανία Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστήμιο Πατρών Φυτά της Ελληνικής γης στην κουζίνα μας «Αν οι άνθρωποι ζούσαν και τρέφονταν σωστά δεν θα υπήρχαν αρρώστιες» Ιπποκράτης O πατέρας της ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1677 20 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοι χείων ακινήτων έτους 2008....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το τι πρέπει να τρώτε και να πίνετε αν έχετε ειλεοστομία (ileostomy)

Οδηγός για το τι πρέπει να τρώτε και να πίνετε αν έχετε ειλεοστομία (ileostomy) Οδηγός για το τι πρέπει να τρώτε και να πίνετε αν έχετε ειλεοστομία (ileostomy) Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με την διατροφή σας είναι Οδηγός Μόνο. Δεν είναι ανάγκη να αλλάξετε το τι τρώτε επειδή έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε

μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξυλωδών και ποωδών φυτών σε δασολιβαδικά συστήματα Λ. Μπραζιώτης Άρμεν 46 661 00 Δράμα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αγροδασοπονία και συγκεκρψένα τα δασολιβαδικά ουστiματα είναι μία παλιά χρήση γης

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα