Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος"

Transcript

1 Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος Α. Φσηά μεγάλης καλλιέργειας I.Beet 1 Beta vulgaris L. Sugar beet αθραξόηεπηιν 01/02-30/04 2 Beta vulgaris L. Fodder beet Κηελνηξνθηθό ηεύηιν 01/02-30/04 II.Fodder plants 3 Agrostis canina L. Velvet bent Aγξσζηίο ηνπ θπλόο 16/09-31/12 4 Agrostis gigantea Roth. Red top Αγξσζηίο ε ιεπθή 16/09-31/12 5 Agrostis stolonifera L. Creeping bent Αγξσζηίο ε ζπνλδπισηή 16/09-31/12 6 Agrostis capillaris L. Brown top Αγξσζηίο ε ιεπηή 16/09-31/12 7 Alopecurus pratensis L. Meadow foxtail Αισπέθνπξνο ν ιεηκώληνο 16/09-31/12 8 Arrhenatherum elatius (L.)P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl. Tall oatgrass Βξώκε ε πςειή 16/09-31/12 9 Bromus catharticus Vahl Rescue grass Βξώκνο 16/09-31/12 10 Bromus sitchensis Trin. Alaska brome-grass Βξώκνο ηεο Αιάζθαο 16/09-31/12 11 Cynodon dactylon (L.)Pers. Bermuda grass Αγξηάδα 16/09-31/12 12 Dactylis glomerata L. Cocksfoot Γαθηπιίο ε ζπλεζπεηξσκέλε 16/09-31/12 13 Festuca arundinacea Schreber Tall fescue Φεζηνύθα ε θαιακνεηδήο 16/09-31/12 14 Festuca ovina L. Sheep's fescue Φεζηνύθα ε θηελνηξνθηθή 16/09-31/12 15 Festuca pratensis Hudson Meadow fescue Φεζηνύθα ε ιεηκώληνο 16/09-31/12 16 Festuca rubra L. Red fescue Φεζηνύθα ε εξπζξά 16/09-31/12 16Α Festuca rubra L. AX Festulolium Φεζηνύθα πβξίδην 16/09-31/12 Lolium multiflorum Lam. Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass), 17 alternativum Lolium multiflorum Lam. Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass), non 17B alternativum Λόιην ην ηηαιηθό (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Westerwold) 16/09-31/12 & 01/02-30/04 Λόιην ην ηηαιηθό (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Westerwold) 16/09-31/12 & 01/02-30/04 18 Lolium perenne L. Perennial ryegrass Λόιην ην πνιπεηέο 16/09 31/12 & 01/02-30/04 19 Lolium boucheanum Kunth Hybrid ryegrass Λόιην ην πβξίδην 16/09-31/12 & 01/02-30/04 20 Phalaris aquatica L. Harding grass/phalaris Φάιαξηο 16/09-31/12 21 Phleum Bertolonii DC. Timothy Φιέσο 16/09-31/12 22 Phleum pratense L. Timothy Φιέσο ν ιεηκώληνο 16/09-31/12 23 Poa annua L. Annual meadowgrass Πόα ε εηήζηα 16/09-31/12 24 Poa nemoralis L. Wood meadowgrass Πόα ε δαζηθή 16/09-31/12 25 Poa palustris L. Swamp meadowgras Πόα ε βαιηεζία 16/09-31/12

2 26 Poa pratensis L. Smooth-stalked meadowgrass Πόα ε ιεηκώληνο 16/09-31/12 27 Poa trivialis L. Rough-stalked meadowgrass Πόα ε θνηλή 16/09-31/12 28 Trisetum flavescens (L.)P. Beauv. Golden oatgrass Σξίζεηνλ ην θίηξηλν 16/09-31/12 29 Hedysarum coronarium L. Sulla νύια 16/09-31/12 30 Lotus corniculatus L. Birdsfoot trefoil Λσηόο ν θεξαηηνθόξνο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 31 Lupinus albus L. White lupin Λνύπηλν ην ιεπθό 16/09-31/12 & 01/02 30/04 32 Lupinus angustifolius L. Blue lupin Λνύπηλν ην ζηελόθπιιν 16/09-31/12 & 01/02 30/04 33 Lupinus luteus L. Yellow lupin Λνύπηλν ην θίηξηλν 16/09-31/12 & 01/02 30/04 34 Medicago lupulina L. Trefoil Μεδηθή ε ιπθίζθε 16/09-31/12 & 01/02 30/04 35 Medicago sativa L. Lucerne Μεδηθή ε ήκεξνο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 36 Medicago varia T. Martyn Lucerne Μεδηθή πνηθηιία ζηηθηή 16/09-31/12 & 01/02 30/04 37 Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin Ολνβξπρίο 01/02-30/04 38 Pisum sativum L.(Partim) Field pea Κηελνηξνθηθό κπηδέιη 16/09-31/12 & 01/02 30/04 39 Trifolium alexandrinum L. Berseem/Egyptian clover Σξηθύιιηνλ ην αιεμαλδξηλόλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 40 Trifolium hybridum L. Alsike clover Σξηθύιιηνλ ην λόζν 16/09-31/12 & 01/02 30/04 41 Trifolium incarnatum L. Crimson clover Σξηθύιιηνλ ην ζαξθόρξνπλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 42 Trifolium pratense L. Red clover Σξηθύιιηνλ ην ιεηκώλην 16/09-31/12 & 01/02 30/04 43 Trifolium repens L. White clover Σξηθύιιηνλ ην έξπνλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 44 Trifolium resupinatum L. Persian clover Σξηθύιιηνλ 16/09-31/12 & 01/02 30/04 45 Trigonella foenum-graecum L. graecum L.- Fenugreek Σξηγσλέιια 01/02-30/04 46 Vicia faba L.(Partim) Field bean Κηελνηξνθηθό θνπθί 16/09-31/12 47 Vicia pannonica Crantz Hungarian vetch Βίθνο ν νπγγξηθόο 16/09 31/12 48 Vicia sativa L. Common vetch Βίθνο ν θνηλόο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 49 Vicia villosa Roth. Hairy vetch Βίθνο ν άγξηνο 16/09-31/12 50 Brassica napus L.var. napobrassica (L.)Rchb. Swede Κξάκβε 16/09-31/12 Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. 51 viridis L. Fodder kale Κξάκβε θηελνηξνθηθή 16/09-31/12 52 Phacelia tanacetifolia Benth. California bluebell Φαθεισηή 16/09-31/12 53 Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. Fodder radish Διαηνθόξν ξαπάλη 16/09-31/12 54 Medicago arborea Μεδηθή ε δελδξώδεο 16/09-31/12 & 01/02 30/04 55 Lathyrus cicera Λαζνύξη θηελνηξνθηθό 16/09-31/12 56 Poterium sanguisorba L. Πηκπξηλέιια 01/01-31/12 57 Vigna sinensis Γόιηρνο 16/09-31/12 58 Cicer arietinum Ρεβύζη 16/09-31/12 & 01/02-30/04 III.Oil and fibre plants 59 Arachis hypogea L. Groundnut/Peanut Αξαρίο ε ππόγεηνο 01/02-30/04

3 60 Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs Turnip rape Διαηνθόξν γνγγύιη 16/09-31/12 61 Brassica juncea (L.)Czernj et Cosson Brown mustard ηλάπη θαηό 16/09-31/12 62 Brassica napus L.(partim) Swede rape Διαηνθξάκβε 16/09-31/12 63 Brassica nigra (L.)Koch Black mustard ηλάπη καύξν 16/09-31/12 64 Cannabis sativa L. Hemp Κάλλαβηο ε θνηλή 01/02-30/04 65 Carthamus tinctorius L. Safflower Αηξαθηπιίο 01/02-30/04 66 Carum carvi L. Caraway Κύκηλν 01/02-30/04 67 Gossypium spp. Cotton Βακβάθη 01/02-30/04 68 Helianthus annuus L. Sunflower Ηιίαλζνο ν εηήζηνο 01/02-30/04 69 Linum usitatissimum L. Flax/Linseed Λίλν ην θισζηηθό (ην ειαηνύρν) 01/02-30/04 70 Papaver somniferum L. Opium poppy Παπαξνύλα 01/02-30/04 71 Sinapis alba L. White mustard ηλάπη άζπξν 16/09-31/12 72 Glycine max (L.)Merrill Soya bean όγηα 01/02-30/04 IV.Cereals 73 Avena sativa L. Oat Βξώκε θνηλή 16/09-31/12 74 Hordeum vulgare L. Barley Κξηζή 16/09-31/12 75 Oryza sativa L. Rice Όξπδα 01/02-30/04 76 Phalaris canariensis L. Canary grass Φάιαξηο 01/02-30/04 77 Secale cereale L. Rye ίθαιηο 16/09-31/12 78 Sorghum bicolor (L.)Moench Sorghum όξγν 01/02-30/04 79 Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudan grass όξγν ηνπ νπδάλ 01/02-30/04 Sorghum bicolor (L.)Moench Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybrids 80 resulting from the crossing of sorghum and Sudan grass Τβξίδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαζηαύξσζε ζόξγνπ θαη ζόξγνπ ηνπ νπδάλ 01/02-30/04 81 Triticosecale Wittm. Triticale (self-pollinating varieties) Σξηηηθάιε (απηόγακεο πνηθηιίεο) 16/09-31/12 82 Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol. Wheat ίηνο καιαθόο 16/09-31/12 83 Triticum durum Desf. Durum wheat ίηνο ζθιεξόο 16/09-31/12 84 Triticum spelta L. Spelt wheat ίηνο ζπέιηα 16/09-31/12 85 Zea mays L. Maize Αξαβόζηηνο 01/02-31/05 86 Solanum tuberosum Παηάηα 01/08 14/12 & 16/01-30/06 87 Avena byzantina (Red Oat) Βξώκε 16/09-31/12 V.Other 88 Lens culinaris Φαθή 01/02-30/04 & 16/09-31/12 89 Nicotiana tabacum Καπλόο 01/02-30/04

4 Β. Κηπεσηικά * 1 Allium ascalonicum L. Shallot Αζθαιώλην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 2 Allium cepa L. Onion Κξεκκύδη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 3 Allium fistulosum L. Chive ρνηλόπξαζν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 4 Allium porrum L. Leek Πξάζν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 5 Allium sativum L. Garlic θόξδν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 6 Anthriscus cerefolium (L.)Hoffm. Chervil Αλζξίζθνο ν ραηξέθπιινο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 7 Apium graveolens L. Celery έιηλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 8 Asparagus officinalis L. Asparagus παξάγγη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 9 Beta vulgaris L.var. vulgaris Spinach beet/chard έζθνπιν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 10 Beta vulgaris L.var. conditiva Alef. Beetroot Κνθθηλνγνύιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 11 Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Curly kale γνπξό ιάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 12 Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.)Alef. var. botrytis L. Cauliflower Κνπλνππίδη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 13 Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.)Alef. var. cymosa Duch.Sprouting broccoli or calabrese Μπξόθνιν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 14 Brassica oleracea L.convar. oleracea var. gemmifera DC. Brussels sprouts Λαραλάθη Βξπμειιώλ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 15 Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. sabauda L. Savoy cabbage Λάραλν Μηιάλνπ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 16 Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC. Cabbage Λάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 17 Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. rubra DC. Red cabbage Κόθθηλν Λάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 18 Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes Kohlrabi Γνγγπινθξάκβε 01/01-14/06 & 16/07-30/11 19 Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Chinese cabbage Κηλέδηθν ιάραλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 20 Brassica rapa L.var. rapa Turnip Γνγγύιη (ξέβα) 01/01-14/06 & 16/07-30/11 21 Capsicum annuum L. Chili/Capsicum/Pepper Πηπεξηά 01/01-14/06 & 16/07-30/11 22 Cichorium endivia L. Endive Αληίδη θαηζαξό 01/01 14/06 & 01/08-14/11 23 Cichorium intybus L.(partim) Witloof chicory Ραδίθη, επξύθπιιν ξαδίθη (ηηαιηθό ξαδίθη) 01/01 14/06 & 01/08-14/11 24 Cichorium intybus L.(partim) Industrial chicory Κηρώξην γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο 01/01 14/06 & 01/08-14/11 25 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon Καξπνύδη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 26 Cucumis melo L. Melon Πεπόλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 27 Cucumis sativus L. Cucumber Αγγνύξη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 27B Cucumis sativus L. Gherkin Αγγνύξη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 28 Cucurbita Maxima Duchesne Gourd Κνινθύζα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 29 Cucurbita pepo L. Marrow Κνινθπζάθη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 30 Cynara cardunculus L. Cardoon Αγξηναγθηλάξα 01/01 14/06 31 Cynara scolymus L. Artichoke Αγθηλάξα 01/01 14/06 32 Daucus carota L. Carrot Καξόην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 32B Daucus carota L. Fodder carrot Κηελνηξνθηθό θαξόην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 33 Foeniculum vulgare Miller Fennel Μάξαζνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11

5 34 Lactuca sativa L. Lettuce Μαξνύιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 35 Lycopersicon lycopersicum (L.)Karsten ex Farw. Tomato Σνκάηα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 36 Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill Parsley Ματληαλόο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 37 Phaseolus coccineus L. Runner bean Φαζίνινο ν ηζπαληθόο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38 Phaseolus vulgaris L. Dwarf French bean Φαζίνινο ν θνηλόο (λάλνο) 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38B Phaseolus vulgaris L. Climbing French bean Φαζίνινο ν θνηλόο (αλαξξηρώκελνο) 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38Α Phaseolus vulgaris (pulses) Φαζίνινο όζπξην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 39 Pisum sativum L.(partim) Wrinkled pea Μπηδέιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 39B Pisum sativum L.(partim) Round pea Μπηδέιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 38C Pisum sativum L.(partim) Sugar pea Μπηδέιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 40 Raphanus sativus L. Radish Ρεπάλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 40B 40.2Radish Ρεπάλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 41 Rheum rhaponticum L. Rhubarb Ραβέλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 42 Solanum melongena L. Aubergine/Egg plant Μειηηδάλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 43 Spinacia oleracea L. Spinach παλάθη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 44 Vicia faba L.(partim) Broad bean Βξώζηκν θνπθί 01/01-14/06 & 16/07-30/11 45 Hibiscus esculentus L. Μπάκηα 01/01 14/06 * Γηα ηα είδε θεπεπηηθώλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εζληθό θαη θνηλνηηθό θαηάινγν, ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κε βηνινγηθά παξαγόκελσλ ζπόξσλ ζπνξάο ππνβάιιεηαη: 01/01-14/06 & 16/07-30/11 Γ. Αρωμαηικά θσηά * 1 Calendoula officinalis Καιέληνπια 01/01-14/06 & 16/07-30/11 2 Carum carvi L. Caraway Κύκηλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 3 Chrysanthemum balsamita Βάιζακν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 4 Cympopogon citrates Λνπτδα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 5 Hypericum perforatum Βαιζακόρνξην 01/01-14/06 & 16/07-30/11 6 Ocimum basilicum Βαζηιηθόο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 7 Origanum vulgare Ρίγαλε 01/01-14/06 & 16/07-30/11 8 Rosmarinus officinalis Γελδξνιίβαλν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 9 Ruscus aculateus Ruscus aculateus 01/01-14/06 & 16/07-30/11 10 Ruta graveolens Απήγαλνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 11 Scanditis pecten-venersis Μπξώλη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 12 Sideritis capitata Σζάη ηνπ βνπλνύ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 13 Taraxacum officinale Σαξαμάθν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 14 Origanum dictamus Γίθηακν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 15 Echinacea pallida Δρηλάηζεα 01/01-14/06 & 16/07-30/11

6 16 Salsosa soda Αικύξα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 17 Scolymus hispanicus Αζθόιπκπξνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 18 Valeriana officinalis Βαιεξηάλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 19 Pimpinella anisum Γιπθάληζν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 20 Portulaceae oleracea Γιπζηξίδα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 21 Mentha spicata Γπόζκνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 22 Artemisia dracunculus Δζηξαγθόλ 01/01-14/06 & 16/07-30/11 23 Echinacea pallida Δρηλάηζεα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 24 Satureia montana Θξνύκπη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 25 Thymus capitatus ζπκάξη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 26 Cardamomum elletaria Κάξδακνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 27 Tondylium apulum Καπθαιήζξα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 28 Coriandrum sativum Κνξίαλδξνο 01/01-14/06 & 16/07-30/11 29 Lavandula officinalis Λεβάληα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 30 Marjorana sp. Μαηδνπξάλα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 31 Salvia officinalis Φαζθόκειν 01/01-14/06 & 16/07-30/11 32 Chamomilla recutita Υακνκήιη 01/01-14/06 & 16/07-30/11 33 Mentha sp. Μέληα 01/01-14/06 & 16/07-30/11 * Γηα ηα είδε αξσκαηηθώλ θπηώλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εζληθό θαη θνηλνηηθό θαηάινγν, ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κε βηνινγηθά παξαγόκελσλ ζπόξσλ ζπνξάο ππνβάιιεηαη: 01/01-14/06 & 16/07-30/11

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7299 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 582 4 Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 765/23905 Τεχνικός Κανονισµός για τον καθορισµό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 526 5 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 134641 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

(ii) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων. 63(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II.

(ii) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων. 63(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4937 Κ.Α.Π. 46/22 Αρ. 3639, 27.9.22 Αριθμός 46 Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 22, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58043 13 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4350 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2791/129051 Τροποποίηση της αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας Φυτικό Είδος Ί. ΒΑΜΒΑΚΙ (Gossypium spp) Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά Ί.Άνθος: χρώμα πετάλων 2. Φυτό: τύπος ανθοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 8 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 9581/118230 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43/1939 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Παράρτημα I της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2014/105/ΕΕ και εθνικές διατάξεις) Κατάλογος ειδών τα οποία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 3 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 319/51839 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχί στων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/145/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/145/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 312/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/145/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των αγγειοσπέρμων (Magnoliophyta) Τα αγγειόσπερμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζβνιή ζε θύιιν από Liriomyza

Πξνζβνιή ζε θύιιν από Liriomyza Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθϋλ έιεγτφλ γηα ηε δηαπίζηφζε ή κή ηοσ επηβιαβοϊς οργαληζκοϊ Liriomyza trifolii (Burgess) θαη Liriomyza huidobrenis (Blanchard) 1. Δπηβιαβής οργαληζκως: Liriomyza trifolii

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1979L0641 EL 09.08.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

2770 Κ.Δ.Π. 306/2005

2770 Κ.Δ.Π. 306/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4009, 1.7.2005 2770 Κ.Δ.Π. 306/2005 Αριθμός 306 Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 63(1) ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ 173(1) ΤΟΥ 2002) Γνωστοποίηση δημοσίευσης Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/2/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/2/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡ/ΓΗΣ /ΝΣH ΦΥΤ. ΠΟΡΩΝ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛ/ΝΩΝ ΦΥΤ. ΕΙ ΩΝ TMHMA: Α1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21543 22 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1803/66609 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ : ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΛΥΠΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2002 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 260 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 9 Αυγούστου 2017 Περιεχόμενα II Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργαστήριο Αναγνώριση των σπόρων των κηπευτικών

1 ο Εργαστήριο Αναγνώριση των σπόρων των κηπευτικών 1 ο Εργαστήριο Αναγνώριση των σπόρων των κηπευτικών Αντικείμενο του εργαστηρίου: Θα γίνει επίδειξη δειγμάτων σπόρων των κυριότερων λαχανοκομικών ειδών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, ώστε οι φοιτητές να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ενεργειακά Φυτά

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ενεργειακά Φυτά ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ενεργειακά Φυτά Δρ. ΕΛΕΝΗ Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 2011 Alopecurus pratensis L. (αλωπέκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση λαχανικών

Αναγνώριση λαχανικών Αναγνώριση λαχανικών Βοτανική ταξινόμηση των λαχανικών Φυτικό βασίλειο Αγγειόσπέρμα Δικότυλα Μονοκότυλα Κλάση Δικότυλα Οικογένεια Solanaceae (Σολανώδη) Τομάτα (Solanum lycopersicum L.) Πιπεριά (Capsicum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 2) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 2) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Annex II - Part 2/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 7 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα II Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛ/ΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (6) Οι εναρμονισμένοι αυτοί όροι, στο βαθμό που αφορούν

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (6) Οι εναρμονισμένοι αυτοί όροι, στο βαθμό που αφορούν L 205/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.8.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/72/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 134599 Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή ντόπιων αβελτί ωτων πληθυσμών και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1972L0168 EL 14.02.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισµού των χαρακτηριστικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 29.10.2013 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 92999 ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΙ ΕΊΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 29.10.2013 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 92999 ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΙ ΕΊΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 29.10.2013 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 92999 ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΙ ΕΊΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Πληρ. Μαρµαριτσάκη Μαρία Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 2821341692 Fax:28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

22/5/2007 Κλ Κ ά λ ση η Li L liata t e (Μον ο ο ν κ ο ό κ τ ό υ τ λα λ ) ΙΚΟΤΥΛΑ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ Φυτάριο ύο κοτυληδόνες Μία κοτυληδόνα 1

22/5/2007 Κλ Κ ά λ ση η Li L liata t e (Μον ο ο ν κ ο ό κ τ ό υ τ λα λ ) ΙΚΟΤΥΛΑ ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ Φυτάριο ύο κοτυληδόνες Μία κοτυληδόνα 1 Κλάση Liliatae (Μονοκότυλα) ΙΚΟΤΥΛΑ Φυτάριο ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ ύο κοτυληδόνες Μία κοτυληδόνα 1 ΙΚΟΤΥΛΑ Ρίζα ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ Κύρια πασσαλώδης ρίζα µε αρκετές δευτερεύουσες εν υπάρχει κύρια ρίζα, αλλά πολλές παρόµοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα Κ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.2.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 57/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση το βρώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των λιβαδιών Ε. Κοντσιώτου Γεωπόνος, τ. Ερευνήτρια του ΕθlΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, Λάρισα ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Η χλωρίδα μεγάλου μέρους των λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Εξερευνητικές αποστολές και συλλογή σε εθνικό επίπεδο των φυτικών γενετικών πόρων Αναπολλαπλασιασμός γενετικού υλικού Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.6.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 199/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31651 19 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2987 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 65/2017 Αρ. 5000, Αριθμός 65

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 65/2017 Αρ. 5000, Αριθμός 65 506 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 65/2017 Αρ. 5000, 24.2.2017 Αριθμός 65 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυςακχαρίτεσ των ανώτερων φυτών Ομογενείσ πολυςακχαρίτεσ

Πολυςακχαρίτεσ των ανώτερων φυτών Ομογενείσ πολυςακχαρίτεσ Πολυςακχαρίτεσ των ανώτερων φυτών Ομογενείσ πολυςακχαρίτεσ 1. Άμυλο Α. Κφριεσ πθγζσ αμφλου 1. Αμυλοφχα δθμθτριακά 2. Άμυλα από κονδφλουσ και ριηϊματα 3. Άμυλα από ςπζρματα 4. Χαρακτθριςτικά και δοκιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 163(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Trifolium alexandrinum) ΜΗΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Trifolium alexandrinum) ΜΗΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή ανθεκτικότητα στο κρύο. Προσαρμόζεται σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών και δίνει πολύ υψηλές παραγωγές. Δίνει άριστης ποιότητας ζωοτροφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα MEΡΟΣ Ι Γενική περιγραφή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Περιεχόμενα MEΡΟΣ Ι Γενική περιγραφή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Περιεχόμενα Πρόλογος... 13 MEΡΟΣ Ι Γενική περιγραφή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 17 Εισαγωγή... 17 Οικονομική σημασία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών... 19 Μεταποίηση και συσκευασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1317 30 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 330799 π.έ./29 03 2007 (Φ.Ε.Κ. Β 539) απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιοτικός έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας"

Ποιοτικός έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας Τ εχνολογικ ό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κ αλαμάτας Σχολή ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία "Ποιοτικός έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας" Σπουδάστρια ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής. «Οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για

ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής. «Οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για Ε.Ε. Παρ. ΒΙ(Ι) 3021 Κ.Δ.Π. 336/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Αριθμός 336 Οι περί Παραγωγ11ς και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά Κανονισμοί του 2005, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συμβατική υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών Καλλιέργεια στην ύπαιθρο με εδαφοκάλυψη Καλλιέργεια κηπευτικών σε χαμηλή κάλυψη Καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Τάξη: Fabales Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Φπηά κνλνεηή ή πνιπεηή, πνώδε, ζακλώδε ή δελδξώδε. Φύιια απιά ή ζύλζεηα, ελαιιαζζόκελα. Άλζε αθηηλόκνξθα ή δπγόκνξθα, δηγελή ή κνλνγελή, ζε βνηξπώδεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ. Δεύτερο συμπλήρωμα της τριακοστής πέμπτης πλήρους έκδοσης (2017/C 057/02) Περιεχόμενα

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ. Δεύτερο συμπλήρωμα της τριακοστής πέμπτης πλήρους έκδοσης (2017/C 057/02) Περιεχόμενα C 57/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.2.2017 ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δεύτερο συμπλήρωμα της τριακοστής πέμπτης πλήρους έκδοσης (2017/C 057/02) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.4.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 106/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 45. Aιθέρια Έλαια

Άρθρο 45. Aιθέρια Έλαια Άρθρο 45 Aιθέρια Έλαια 1. «Aιθέριo Έλαιo Πιμέντας» (Allspice ή Pimenta Oil) xαρακτηρίζεται τo αιθέριo έλαιo πoυ λαμβάνεται με απόσταξη των ξερών, σxεδόν ώριμων καρπών ή των φύλλων τoυ φυτoύ Pimenta Officinalis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ L 285/114 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1038 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε μένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά: Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά: Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά: Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Θανόπουλος, Ρ. 1, Σαμαράς, Στ. 2, Γανίτης Κ. 2, Γκατζελάκη Χ. 2, Κόταλη Ε. 2, Ψαρρά Ε. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Συμβατική υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών Καλλιέργεια στην ύπαιθρο με εδαφοκάλυψη Καλλιέργεια κηπευτικών σε χαμηλή κάλυψη Καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5Γ5λο7^ τ ί ΐ Τμήμα: Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (Βιο.ΘΕ.Κ.Α.) Θέμα : Φαρμακευτικές ιδιότητες φυτικών ειδών στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑ ΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ Costanza Dal Cin D Agataa & Ιωάννα Μανωλικάκη Allium cepa L., Κρεμμύδι Οικογένεια: Amaryllidaceaee Περίοδος Άνθισης: Ιούνιο Αύγουστο Εξάπλωση: Aφρική, Aσία,

Διαβάστε περισσότερα

Πεύκος. brevifolia. Όνομα κοινό: Κέδρος Όνομα επιστημονικό: Cedrus

Πεύκος. brevifolia. Όνομα κοινό: Κέδρος Όνομα επιστημονικό: Cedrus Όνομα κοινό: Πεύκος Όνομα επιστημονικό: Pinus brutia Βιότοπος: Φυτρώνει στα βουνά και στη πεδιάδα. Αυτοφυές και καλλιεργούμενο: Φυτρώνει από μόνο του ή το φυτεύουν οι άνθρωποι. Περίοδος άνθισης: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη 9.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 362/21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με κανόνες εφαρμογής βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο

Διαβάστε περισσότερα

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς APHIPAR

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς APHIPAR ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεωπόνος MSc.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεωπόνος MSc. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεωπόνος MSc. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 Ερμηνεία ανάλυσης αρδευτικού νερού Πεπονάκης Κωνσταντίνος, 2012 www.kpeponakis.gr kostas.peponakis@gmail.com Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος 2016 βιολογικά αρωματικά και κηπευτικά φυτά

κατάλογος 2016 βιολογικά αρωματικά και κηπευτικά φυτά κατάλογος 2016 βιολογικά αρωματικά και κηπευτικά φυτά 1 Εταιρικό Προφίλ 1 Όλα ξεκινούν από ένα σπόρο ή ένα κλαδάκι. Ακολουθεί η ρίζα και τα καινούργια φύλλα. Αυτή τη διαδικασία στη δουλειά μας την έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση Θανόπουλος, Ρ. 1, Σαμαράς, Στ. 2, Γανίτης Κ. 2, Γκατζελάκη Χ. 2, Κόταλη Ε. 2, Ψαρρά Ε. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994R2100 EL 31.01.2008 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Πιστοποιητικού: Β-507301/Ε7 Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟ Ελλάς, εγκεκριµένος φορέας Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας µε την απόφαση υπ αριθµ. 313643 (ΦΕΚ 1739/Β/21-08-09)

Διαβάστε περισσότερα

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρµ. Φυσιολογίας Φυτών /ντής: Καθηγητής Νίκος Γ. αναλάτος Βιώσιµη Παραγωγή Στερεού Βιο-καύσιµου από

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 144/2014 Απ. 4765, Απιθμόρ 144

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 144/2014 Απ. 4765, Απιθμόρ 144 487 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 144/2014 Απ. 4765, 7.3.2014 Απιθμόρ 144 ΟΙ ΠΔΡΙ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1998 ΔΩ 2012, ΟΙ ΠΔΡΙ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΟΤΜΔΝΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΔΩ (ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο

Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ΣΙΤΗΡΑ Α/Α Είδος Ποικιλίες Περιοχές-Νομοί Εκτιμώμενη έκταση (ha) Στοχοποίηση Παρατηρήσεις Κριθάρι 1 Hordeum vulgare

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργειες για παραγωγή βιοενέργειας και βιουλικών

Καλλιέργειες για παραγωγή βιοενέργειας και βιουλικών Καλλιέργειες για παραγωγή βιοενέργειας και βιουλικών Δρ. Έφη Αλεξοπούλου Υπεύθυνη Ενεργειακών Καλλιεργειών Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Θεσσαλονίκη, 11/6/12 Η παρουσίαση εντάσσεται στο έργο 4FCROPS (www.4fcrops.eu)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2013-2014 Δημιουργία Φυτολογίου Προτάσεις για φυτά που μπορούμε να βρούμε ΜΕΡΟΣ Α Η Διδακτική Ομάδα του Μαθήματος Στέλλα Κοκκίνη Ρεγγίνα Καρούσου Ανδρέας Δρούζας

Διαβάστε περισσότερα

Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά

Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά Fresh Vegetables / Φρέσκα Λαχανικά Αβοκάντο Avocado Αγγουράκια κιλού Small cucumbers Αγγούρια Cucumber Αϊσμπερκ Iceberg Αλμύρα Άνηθος Dill Αντίδια Endives Δυόσμος Bunched Mint Εστραγκόν Estragon Καρότα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, -06-205 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.ΕΝ. Αριθ. πρωτ: 48/48377 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-06-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 06 Καταπολέµηση ζιζανίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α) Προϊόντα όχι, ή μόνον ελάχιστα, ευαίσθητα στο ψύχος. Είδος/Ποικιλία C RH(%) PSL (Χρόνος αποθ.) Φρούτα Βερίκοκα 0 90 2-4 εβδομάδες Κεράσια 0 90-95 1-2 εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2587 14 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 10088/115732 Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα βότανα της Αμοργού. Νικήτας Ρούσσος Φαρμακοποιός

Τα βότανα της Αμοργού. Νικήτας Ρούσσος Φαρμακοποιός Τα βότανα της Αμοργού Νικήτας Ρούσσος Φαρμακοποιός «Ο κόσμος των φυτών με γοήτευσε. Αείποτε μ εξέπληξε. Περισσότερο και από τον κόσμο των άστρων κατάφερνε να μου υποβάλλει το μυστήριο της ζωής. Αποπνέει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-5 - 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-5 - 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-5 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 97185 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

CHINESE JOURNAL OF FOOD HYGIENE 2006 JMPR CAC JMPR

CHINESE JOURNAL OF FOOD HYGIENE 2006 JMPR CAC JMPR 92 2008 20 1 CAC (, 100026) : ; ;; ( the Codex Committee on Pesticide Residues,CCPR) (CAC) 10, CAC (1) (MRLs) ( EMRLs) ; (2) MRLs ; (3),FAOΠWHO ( JOINT MEETING ON PESTICIDE RESIDUES, JMPR) ; (4) CCPR,,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ Αντιμετωπίζοντας τις Εθνικές Ανάγκες Επισκόπηση των αναγκών του αγροτικού τομέα - Εθνικές Μελέτες Περιπτώσεων

ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ Αντιμετωπίζοντας τις Εθνικές Ανάγκες Επισκόπηση των αναγκών του αγροτικού τομέα - Εθνικές Μελέτες Περιπτώσεων ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ Αντιμετωπίζοντας τις Εθνικές Ανάγκες Επισκόπηση των αναγκών του αγροτικού τομέα - Εθνικές Μελέτες Περιπτώσεων ΣΥΝΟΨΗ Καινοτόμος Ολοκληρωμένη Κατάρτιση στα Θεραπευτικά Φυτά Μάιος 2017 Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ. Μόσχος. Γ. Πολυσίου. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 3 4 Ιουνίου 2014 Αθηναΐς (Αθήνα)

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ. Μόσχος. Γ. Πολυσίου. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 3 4 Ιουνίου 2014 Αθηναΐς (Αθήνα) ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ Μόσχος. Γ. Πολυσίου Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 3 4 Ιουνίου 2014 Αθηναΐς (Αθήνα) Εργαστήριο Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com

Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com Διάκριση χορτολιβαδικών εκτάσεων από χέρσους αγρούς με χλωριδική ανάλυση στην προστατευόμενη περιοχή του όρους Παρνασσός. Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες. Εκχυλίσεις

Συνεργασίες. Εκχυλίσεις 1 ΗΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ Βότανα Συνεργασίες Έρευνα Εκχυλίσεις 2 ΗΘΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ MASTIHA Εκτεταμένηέρευναελληνικής χλωρίδαςσε συνεργασίαμε το Eργαστήριο Bιολογικής Γεωργίας της Γεωπονικής

Διαβάστε περισσότερα

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς EN-STRIP

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς EN-STRIP ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες Έμφαση στη Θεσσαλία

Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες Έμφαση στη Θεσσαλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρμ. Φυσιολογίας Φυτών Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες Έμφαση στη Θεσσαλία Νίκος Γ. Δαναλάτος Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ / ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ Ταξινόμηση και ονοματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ταυτότητα σκευάσµατος 1. Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : ΕΚΣΦΜ Εµπορικό όνοµα σκευάσµατος : ENERMIX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ταυτότητα σκευάσµατος 1. Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : ΕΚΣΦΜ Εµπορικό όνοµα σκευάσµατος : ENERMIX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 H EΝΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 5.1 Εισαγωγή. 5.2 Mέθοδοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 H EΝΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 5.1 Εισαγωγή. 5.2 Mέθοδοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 H EΝΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 5.1 Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό, στο εδαφικό διάλυμα των κανονικών εδαφών, υπάρχει μια μικρή ποσότητα υδατοδιαλυτών κατιόντων σε ισορροπία με μια πολύ μεγαλύτερη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Ποικιλότητα των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Όσπρια στην Ελλάδα Μπιζέλι (Pisum sativum) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arientinum) Λαθούρια (Lathyrus

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Ξεστάχυασμα Ωρίμανση Επιμ στελέχους Σπορά φύτρ Αδέλφωμα Αγριοβρώμη Φάλαρη Ήρα Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη ΣΠΟΡΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ Ο σπόρος των σιτηρών είναι καρύοψη (καρπός ξηρός, μονόσπερμος

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 08-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 9582/106948 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2157 7 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 321125/31.1.2005 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Λιβαδικών Φυτών για τη Παραγωγή Βιοενέργειας

Αξιολόγηση Λιβαδικών Φυτών για τη Παραγωγή Βιοενέργειας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ- ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ Αξιολόγηση Λιβαδικών Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090

TELEFAX: 210 92 12 090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 124656 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14655 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 22 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1551/48648 Τροποποίηση της αριθμ. 225021/31 3 2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΝΟ Ξ Μ ΝΟ Λδσπα-Σ αεαζέ β θαπζβλυ λδα εαγβΰά λδα ΣΜ Μ Σ ΧΝΟΛΟΓΩΝ Γ ΩΠΟΝΩΝ

ΡΙΝΟ Ξ Μ ΝΟ Λδσπα-Σ αεαζέ β θαπζβλυ λδα εαγβΰά λδα ΣΜ Μ Σ ΧΝΟΛΟΓΩΝ Γ ΩΠΟΝΩΝ Τ Σ Μ ΣΙΚ ΟΣ ΝΙΚ / Ι ΡΙΝΟ Ξ Μ ΝΟ 2016-17. Λδσ-Σ εζέ β θζβλ λδ εγβΰά λδ ΣΜ Μ Σ ΧΝΟΛΟΓΩΝ Γ ΩΠΟΝΩΝ Σ Ι ΤΣΙΚ ΛΛ ΝΙΟΛΟΓΙ Τ Σ Μ ΣΙΚ ΟΣ ΝΙΚ / Ι φ ΝΙΟΛΟΓΙ βη δεά κ θδεά. βη δεά ίκ θδεά φ, βμ κ θδεάμ. φ 1. φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών. Επιβλέπουσα: Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας ΓΠΑ. Ομάδα: Αικατερίνη Ντούτσουλη Πέτρος Σιγάλας

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών. Επιβλέπουσα: Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας ΓΠΑ. Ομάδα: Αικατερίνη Ντούτσουλη Πέτρος Σιγάλας Πρακτική άσκηση Καταγραφή της βιοποικιλότητας και της θρεπτικής κατάστασης των φυτών στους χλοοτάπητες του αιθρίου του κτιρίου Χασιώτη (Ιούλιος-Αύγουστος 2013) Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

Διαβάστε περισσότερα