ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ΗΟΤΝΗΟ

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Πηπρηαθή Δξγαζία κε ζέκα : ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΟΘΔΝΖ Έηνο Δθπόλεζεο : 2010 Copyright TEI of Piraeus

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΜΟ 1.1 Σν θηίξην ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 1.2 Σν θηίξην κέζα ζην νηθόπεδν Υσξνζέηεζε 1.3 Ηζόγεην Δίζνδνο Αλακνλή Κύξηα Αίζνπζα Παξακνλήο Νεπίσλ 1.4 Α Όξνθνο Αίζνπζα Ύπλνπ Νεπίσλ Αίζνπζα Απαζρόιεζεο Νεπίσλ Σξαπεδαξία 1.5 Β Όξνθνο 1.6 Αύιεηνο ρώξνο 1.7 Τπόγεην ει ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 2.1 Δζσηεξηθνί Υώξνη Αίζνπζα Απαζρόιεζεο Υώξνο Αλάπαπζεο Σξαπεδαξία-Κνπδίλα Πνιπδύλακνο ρώξνο 2.2 Αύιεηνη Υώξνη Υώξνο απιηζκνύ- πγθεληξώζεσλ Υώξνο αλάπαπζεο Υώξνη παηρληδηώλ Υώξνο πξαζίλνπ Υώξνο εθδειώζεσλ

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗΡΙΩΝ ΣΗΝ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 3.1 ΓΔΡΜΑΝΗΑ Ζρνπξνζηαζία DIN Υώξνη κε πιεπξηθό θσηηζκόdin Θέζε ησλ αλνηγκάησλ ζην θηίξην DIN Ταινπίλαθεο DIN Ππξνπξνζηαζία DIN Κιίκαθεο DIN ΑΓΓΛΗΑ Αύιεηνη Υώξνη ρεδηαζηηθέο Πξνδηαγξαθέο Υώξνο Αλακνλήο Υσξίζκαηα Αηζνπζώλ Γάπεδν Δμνπιηζκόο Αληνρή BS EN Δηδηθέο αλάγθεο Υώξνη Τγηεηλήο Θέξκαλζε Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο Νεπίσλ Early Years Hampshire Hoyle Early Years Centre Cruddas Park Early Years Centre, Newcastle upon Tyne ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΔΓΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 5

6 Δηζαγσγή Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ δεκόζησλ εθπαηδεπηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε Διιεληθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ν Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίσλ (Ο..Κ.) όπσο επίζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ λνκνζεζίεο άιισλ θξαηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ παξνπζίαζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο δε ζα είρε λόεκα λα αλαιπόηαλ απιά θαη κόλνη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν. Γηα ηελ νπζηαζηηθόηεξε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ζέζακε ππό εμέηαζε έλαλ ππάξρσλ θαη ελ ιεηηνπξγία βξεθνλεπηαθό ζηαζκό ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ύζηεξα ζέζπηζεο ηνπ ηζρύνληνο λνκνζρεδίνπ γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηεξίσλ. Ο βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο πνπ εμεηάδεηαη απνηέιεζε ηπραίν δείγκα επηινγήο ησλ ζπληαθηώλ ηεο εξγαζίαο θαη δελ ππήξμε θακία πξνηξνπή γηα ηελ επηινγή ηνπ. Ο ιόγνο γίλεηαη γηα ηνλ 6 ν Βξεθνλεπηαθό ζηαζκό Γάθλεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο ζηνλ αξηζκό 32. ηόρνη ηεο εξγαζίαο είλαη ε αθελόο ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ηεο Διιεληθήο θαη Γεξκαληθήο Ννκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηεξίσλ θαη αθεηέξνπ ην θαηά πόζν εθαξκόδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ζε πθηζηάκελα θηίξηα. Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ θηινζνθία νηη απεπζπλόκαζηε ζε αλαγλώζηεο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα πξσηύηεξε γλώζε ζην αληηθείκελν απηό. Γηα απηό ην ιόγν επηδίσμε καο είλαη ε απνζαθήληζε ελλνηώλ θαη ε ππνδεηγκαηηθή αλάιπζε κε ησλ όζσλ θαηαπηαλόκαζηε. 6

7 Σν πξώην θεθάιαην ηεο κειέηεο αθηεξώλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο. Ζ παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν ζηαζκόο θαη ην θαηά πόζν απηή επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ, πλερίδεη ε παξνπζίαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θηηξηαθνύ όγθνπ κέζα ζην νηθόπεδν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί κηα ηέηνηα ρσξνζέηεζε. Καηόπηλ αθνινπζνύλ θαηόςεηο θαη θσηνγξαθίεο γηα ηνλ εθάζηνηε όξνθν θαη ρώξν ηνπ θηηξίνπ. Σν δεύηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο έρεη σο αληηθείκελν εμέηαζεο ηνλ ειιεληθό θαλνληζκό θαηαζθεπήο εθπαηδεπηεξίσλ πνπ εθδίδεη ν Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίσλ. Παξάιιεια γίλεηαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ πνπ αλαιύζεθε ζην πξώην θεθάιαην κε ζηόρν ηελ ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην θαηά πόζν αθνινπζήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο. Σέινο ην ηξίην θεθάιαην αλαιύεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν γεξκαληθόο θαλνληζκόο DIN θαη ηελ Αγγιηθή λνκνζεζία βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδνληαη ηα θηίξηα ζηηο δύν ρώξεο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζπγθξίλεηαη ην πεξηερόκελν ησλ μέλσλ θαλνληζκώλ κε ηνλ Διιεληθό. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο Ο 6 νο ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΜΟ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΓΑΦΝΗ 8

9 1.1 Σν θηίξην ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε, γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε ηεο θαηαζθεπήο ζην πνιενδνκηθό ηζηό είλαη νη εμήο: 1. Γηαηήξεζε ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο. 2. Γηαβάζκηζε πςώλ ζε ζρέζε κε ηνλ άλεκν θαη ζπγθεθξηκέλα αληίζεηε σο πξνο ηελ δηεύζπλζε ησλ επηθξαηνύλησλ αλέκσλ. 3. Γηαηήξεζε ηνπ ύςνπο ηνπ θηηξίνπ ζε ρακειά επίπεδα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ππάξρνπζα θαιή αλαινγία όγθσλ θαη πιάηνπο δξόκσλ, ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ν επαξθήο ειηαζκόο θαη αεξηζκόο ησλ γύξσ θηηξίσλ. 4. Σνπνζέηεζε ρώξνπ πξαζίλνπ γηα βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα βειηίσζε ησλ θιηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ (πξνζηαζία από ηνλ άλεκν θαη ζθίαζε). Δηθόλα 1. Αεξνθσηνγξαθία ζηελ νπνία απνηππώλεηαη ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ζηαζκόο. Σν θηίξην βξίζθεηαη ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο 32 ζηε πεξηνρή ηεο Γάθλεο. 9

10 Δηθόλα 2. Πξννπηηθό ζην νπνίν θαίλεηαη ε δηαθνξά ηνπ ππό εμέηαζε θηηξίνπ ζην ύςνο ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά ηνπ θηίξηα. Δηθόλα 3. Σν θηίξην ιόγσ ηνπ κεγάινπ αύιεηνπ ρώξνπ αλαπλέεη θαη δελ πλίγεηαη απν ηηο όκνξεο νηθνδνκέο. 10

11 Ο ζπληειεζηήο θάιπςεο γηα ηελ πεξηνρή είλαη 0,8. Γεληθά κηιάκε γηα έλαλ ππθλνθαηνηθεκέλν - ππεξδνκεκέλν Γήκν. Ζ ηαμηλόκεζε ησλ θηηζκάησλ κε βάζε ην ύςνο ηνπο θαη ηελ παιαηόηεηα ηνπο θαηαρσξνύληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε είλαη απηή ησλ δησξόθσλ θηηζκάησλ ηεο πεξηόδνπ 40 70, ηα νπνία δελ απνηεινύλ πιένλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηώλ. Χο επη ην πιείζηνλ ηα θηίξηα μεπεξλνύλ ηνπο ηέζζεξηο νξόθνπο θαη ρξνλνινγνύληαη απν ην 90 θαη κεηά. Σα θηίζκαηα πιεζίνλ ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ραξαθηεξίδνληαη απν πνηθηιία παιαηόηεηαο θαη ύςνπο. πγθεθξηκέλα ην όκνξν θηίξην ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ είλαη θαηά πνιύ ςειόηεξν απν ηνλ ζηαζκό θαη δεκηνπξγεί ζθηά ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ νηθνπέδνπ. Σν ύςνο ησλ όκνξσλ θηηξίσλ ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηαζκνύ δελ μεπεξλάεη ηα 6 κέηξα θαη έηζη επηηξέπεηαη ν αεξηζκόο θαη θσηηζκόο ηνπ ζηαζκνύ. 11

12 1.2 Σν θηίξην κέζα ζην νηθόπεδν Υσξνζέηεζε Σν νηθόπεδν πνπ έρεη παξαρσξεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ Γάθλεο θαιύπηεη κηα έθηαζε 435,78 η.κ. απν ην ζύλνιν ησλ ηεηξαγσληθώλ ηνπ νηθνπέδνπ ε θάιπςε είλαη 36%. Γηα ηε πεξηνρή ηεο Γάθλεο ν ζπληειεζηήο θάιπςεο είλαη 0,8,όκσο ν λνκνζέηεο νξίδεη νηη ηα ζρνιηθά θηίξηα δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηελ θάιπςε πέξαλ ηνπ 20% Δηθόλα 4. Σν δηάγξακκα θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ 12

13 Δηθόλα 5. Ζ Ννηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, όπνπ βξίζθεηαη θαη ν πξναύιηνο ρώξνο ηνπ ζηαζκνύ Δηθόλα 6. ύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν Ο..Κ. ν πξναύιηνο ρώξνο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ πξέπεη λα έρεη ρσξνζεηεζεί ζηελ λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ελώ ην θηίξην πξνζηαηεύεη ην ρώξν απν ηνπο βνξηλνύο αλέκνπο. Δηθόλα 7. Ο όγθνο ηνπ θηηξίνπ ρσξνζεηεκέλνο ζην βνξεηναλαηνιηθό θνκκάηη ηνπ νηθνπέδνπ πξνζηαηεύεη ηνλ πξναύιην ρώξν απν ηνπο βνξηλνύο αλέκνπο. 13

14 Α Δ Δηθόλα 8.Ζ ειηαθή ηξνρηά όπσο θαηαγξάθεηαη πάλσ απν ην θηίξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ ζην νηθόπεδν ζε ζρέζε κε ηελ ειηαθή ηξνρηά ζεσξείηε ιεηηνπξγηθή. Αθελόο ν όγθνο ηνπ θηηξίνπ πξνζηαηεύεη ηελ απιή απν ηνπο βνξηλνύο αλέκνπο. Δπίζεο ε απιή δέρεηαη θσο κέζσ αληαλάθιαζεο από ηα γεηηνληθά θηίξηα ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο θαη όρη άκεζν, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί θαιιίηεξεο ζπλζήθεο απιηζκνύ γηα ηα λήπηα. 14

15 Κάζε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα απηό θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ώζηε λα απνιακβάλνπκε ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο Γπηηθή πιεπξά: Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε κηθξέο δηαζηάζεηο θαη λα πξνζηαηεύεηαη από θαηάιιειε ζθίαζε. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαιή κόλσζε ηεο δπηηθήο όςεο θαη απνθεύγνληαη αλνίγκαηα γηαηί ην θαινθαίξη από ην κεζεκέξη θαη κεηά δέρνληαη ηνλ ήιην άκεζα. Καιό είλαη ινηπόλ λα επηιέγνπκε αλνίγκαηα ζηε δπηηθή όςε κόλν ζε πεξηπηώζεηο θσηηζκνύ θαη ζέαο. Σέινο ζηηο δπηηθέο όςεηο, ζηέγεο θαη ακκνζθεπέο δελ παξέρνπλ κεγάιε πξνζηαζία, έηζη ζπληζηάηαη εμσηεξηθή ζθίαζε θαηαθόξπθνπ ηύπνπ ε νπνία επηηπγράλεηε κε ηε ηνπνζέηεζε αεηζαιήο βιάζηεζεο κε πξνηίκεζε δέληξσλ ππθλνύ θπιιώκαηνο (θππαξίζζη, κπόπσξν). Αλαηνιηθή πιεπξά: Ζ αλαηνιηθή πιεπξά παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ δπηηθή πιεπξά. Βέβαηα όκσο ιόγσ ηεο ειηαθήο ηξνρηάο έλα θηίξην πνπ αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα αλαηνιήο δύζεο έρεη κεγαιύηεξα νθέιε από έλα αληίζηνηρν πνπ αλαπηύζζεηαη θαηά ηνλ άμνλα βνξάο λόηνο. Νόηηα πιεπξά: Ζ λόηηα πιεπξά ην ρεηκώλα είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηεκέλε από ηελ άκεζε αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη, αιιά ην θαινθαίξη ην πξνλόκηα απηό κεηαηξέπεηαη ζε κεηνλέθηεκα. Γηα λα απνθεπρζεί απηή ε αλεπηζύκεηε έθζεζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ ήιην πξνβιέπνληαη ηνίρνη κάδαο, δεληξνθπηεύζεηο θαζώο θαη πέξγθνιεο αλαξξηρόκελσλ θπηώλ. Ζ λόηηα πιεπξά, επίζεο, ελδείθλπηαη θαη γηα εηζξνή θπζηθνύ θσηηζκνύ ζηνλ ρώξν. Βνξηλή πιεπξά: Αλνίγκαηα ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ βνεζνύλ ζηελ θαιιίηεξε πνηόηεηα θσηηζκνύ γηαηί δέρνληαη θσο δηάρπην θαη όρη άκεζν. Παξάιιεια όκσο ηα αλνίγκαηα δελ πξέπεη λα είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ γηαηί ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο απνθνκίδνπλ ειάρηζηα θέξδε γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ θαη ην ρξεώλνπλ κε κεγάιεο απώιεηεο. 15

16 1.3 Ιζόγεην Σν ηζόγεην έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 144 κ 2. Ζ πξόζβαζε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα γίλεηαη απν ηελ νδό Αιεμαλδξείαο. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ παηδηώλ ε είζνδνο απηή δελ ρξεζηκνπνηείηε θαη απνηειεί ηελ πιένλ ηελ βνεζεηηθή είζνδν έμνδν ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο όπσο πξνβιέπεη Ο..Κ.. Ζ είζνδνο ινηπόλ ζην ηζόγεην γίλεηαη από ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ. Σν ηζόγεην ηκήκα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ρσξίδεηαη ζε ηξείο ελόηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ δηαρσξηζκνύ απηνύ είλαη ε πςνκεηξηθή ηνπο δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην ±0.00. ηε πξώηε απηή ελόηεηα (+0,10) βξίζθεηαη ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, νη ηνπαιέηεο ησλ λεπίσλ, κηα απνζήθε θαη ν ρώξνο ηνπ αλειθπζηήξα. Σν δεύηεξν ηκήκα, γηα ην ηζόγεην αιιά θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο νξόθνπο είλαη κηα εζσηεξηθή καθξόζηελε ζθάια, κε πάηεκα 0,40 κ. θαη άλνηγκα 1,20 κ..ην ηξίην ηνκέα, ζύκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκό βξίζθνληαη ε θύξηα αίζνπζα απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ, έλαο απνζεθεπηηθόο ρώξνο παηρληδηώλ, ηνπαιέηεο λεπίσλ, θαη έλα δσκάηην θξνληίδαο θαη πγηεηλήο ησλ λεπίσλ. 16

17 Δηθόλα 9. Ζ είζνδνο, αλακνλή ηνπ ζηαζκνύ. ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οξγαληζκνύ ρνιηθώλ Κηηξίσλ ν βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο όηαλ θηινμελεί πεξηζζόηεξα από 20 βξέθε ηαπηόρξνλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξν ρώξν γηα ηα θαξνηζάθηα ησλ λεπίσλ. Δηθόλα 10. Σν γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ ηζνγείνπ, είλαη έλαο ρώξνο επήιηνο, κέζα ζηνλ νπνίν άλεηα δύν ελήιηθεο κπνξνύλ λα εξγάδνληαη ηαπηόρξνλα. 17

18 1.3.1 Κύξηα Αίζνπζα Παξακνλήο Νεπίσλ Ζ θύξηα αίζνπζα παξακνλήο ησλ λεπίσλ απνηειεί ην ρώξν όπνπ πεξλνύλ ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο ηνπο ηα λήπηα. ε έλαλ ηέηνην ρώξν ζα πξέπεη ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη από ηελ κία γσληά ζηελ άιιε ρσξίο εκπόδηα. Δπίζεο θάπνηα δηαζηήκαηα, ηα λήπηα ζπγθεληξώλνληαη όια καδί ζε έλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο θαη άιιεο θνξέο πάιη, ην θάζε παηδί εξγάδεηαη κόλν ηνπ ε ζε κηθξέο νκάδεο. Γηαζηάζεηο δσκαηίνπ : 4,25 κ * 12,70 κ Δκβαδόλ δσκαηίνπ : 50,04 κ2, Τιηθά θαηαζθεπήο : ην πάησκα είλαη ηνπνζεηεκέλν εηδηθό αθξώδεο πιηθό ηύπνπ κνθέηαο, ρξώκαηνο κσβ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ λεπίσλ, αιιά θαη ηνλ επράξηζην ρξσκαηηζκό ηνπ δσκαηίνπ, όπσο πξνβιέπνπλ θαη νη πξνδηαγξαθέο. Φπζηθόο θσηηζκόο : Ζ αίζνπζα έρεη επαξθή θσηηζκό θαη εμαεξηζκό. Οη πνδηέο ησλ παξαζύξσλ βξίζθνληαη ζην 0,90 m από ην δηακνξθσκέλν δάπεδν θαη επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα βιέπνπλ έμσ, γηα λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σα αλνίγκαηα δηαζέηνπλ πξνζηαηεπηηθά θνπκπώκαηα ώζηε λα κελ είλαη εύθνιν γηα ηα παηδηά λα ηα αλνίμνπλ. θίαζε Γσκαηίνπ : Γηα ηε ζθίαζε ηνπ ρώξνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θνπξηίλεο κε απνηέιεζκα λα δηαηεξείηαη ν επηζπκεηέο θσηηζκόο ηνπ ρώξνπ, ηδηαίηεξα ηηο πξσηλέο ώξεο πνπ ην δσκάηην είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ ήιην (δεδνκέλνπ νηη βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ). Μόλσζε ρώξνπ: ην θηίξην δηαζέηεη ζεξκηθή, πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε Ύςνο δσκαηίνπ : 3,00 m 18

19 Δηθόλα 11. Ο ρώξνο είλαη θσηεηλόο θαη ε ρξσκαηηθή δηακόξθσζε δαπέδνπ θαη ηνίρσλ επράξηζηε γηα ηα παηδηά Δηθόλα 12. Σν δσκάηην έρεη θαηαλεκεζεί έηζη ώζηε λα ππάξρεη θαη ρώξνο εθηόλσζεο θαη ρώξνο θαηαζθεπώλ Δηθόλα 13. Τπάξρεη νξηζκέλνο ρώξνο ζηνλ νπνίν νη λεπηαγσγνί επηβιέπνπλ ηα παηδηά. 19

20 1.3.2 Σνπαιέηεο Νεπίσλ ε θάζε όξνθν ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν ρώξνη ηνπαιέηαο γηα ηα λήπηα. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ρώξν πνπ δηαζέηεη θάζε όξνθνο. Κάζε ρώξνο ηνπαιέηαο ραξαθηεξίδεηαη απν Τιηθά θαηαζθεπήο : Κεξακηθό πιαθάθη ζην δάπεδν, ηνπνζεηεκέλν ζηνπο ηνίρνπο κέρξη ην ύςνο 1,60 κ. Φσηηζκόο : Οη ηνπαιέηεο δελ δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά παξάζπξν θαη νη αλάγθεο θσηηζκνύ θαιύπηνληαη απν ηερλεηά κέζα. Μόλσζε ρώξνπ: ην θηίξην δηαζέηεη ζεξκηθή, πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε Ύςνο δσκαηίνπ : 3,20 m Δηθόλα 14. Οη ηνίρνη ησλ ρώξσλ πγηεηλήο θαη αθαζάξησλ επελδύνληαη από ην δάπεδν κέρξη ύςνο 1.60 κ. κε πιαθίδηα πνξζειάλεο. 20

21 Δηθόλα 15. ην ρώξν ηεο ηνπαιέηαο ηνπ ηζνγείνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ρώξνη απνζήθεπζεο ησλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δηθόλα 16. ε θξπθά θαη αζθαιή ζεκείν γηα ηα παηδία βξίζθνληαη ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα. 21

22 Δηθόλα 17. Οη ρώξνη ινπηξνύ ρξεζηκνπνηνύληαη σο απνζεθεπηηθνί ρώξνη. 22

23 1.4 Α Όξνθνο Σν ηζόγεην ζπγθνηλσλεί κε ηνλ πξώην όξνθν κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θιίκαθα. Ζ εμσηεξηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηε κόλν απν ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηξίηνπ νξόθνπ όπνπ βξίζθεηαη ε δηνίθεζε. Ζ εζσηεξηθή θιίκαθα δηαζέηεη ζηελ είζνδν θαη έμνδν ηεο πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζε απηή απν ηα λενγλά. Σν θηίζκα δηαζέηεη αλειθπζηήξα. Δηθόλα 18. Ζ εζσηεξηθή θιίκαθα. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεπίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα ώζηε ν ρώξνο ηεο θιίκαθαο λα είλαη απξνζπέιαζηνο απν ηα λήπηα. 23

24 1.4.1 Αίζνπζα Ύπλνπ Νεπίσλ Ο ρώξνο αλάπαπζεο βξίζθεηαη ζε ήζπρν ζεκείν απνκαθξπζκέλνο απν ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο (παηρληδηνύ, ηξαπεδαξία θαη έρεη ρακειό θσηηζκό αθνύ δηαζέηεη ζθίαζηξα θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ρώξν πνπ δελ επηηξέπεηαη ε απεξηόξηζηε δηάζιαζε ηνπ θσηόο ιόγν γεηηνληθώλ θηηζκάησλ. Σν Δκβαδόλ δσκαηίνπ είλαη 25,00 κ 2 θαη δηαζέηεη: Ξύιηλν πάησκα, ζε απαινύο ρξσκαηηζκνύο. Νηνπιάπεο γηα ηελ θύιαμε ησλ αηνκηθώλ εηδώλ ησλ παηδηώλ (θνπβέξηεο, καμηιάξηα θιπ.). Δμνπιηζκόο κε αηνκηθά ζηξώκαηα ε παηδηθά θξεβαηάθηα. Καηάιιειν απνζεθεπηηθό ρώξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παπνπηζηώλ ησλ παηδηώλ, έμσ από ηνλ ρώξν αλάπαπζεο. Δηθόλα 19. Ζ αίζνπζα ύπλνπ ησλ λεπίσλ γηα ηνλ κεζεκεξηαλό ηνπο ύπλν. Ζ αίζνπζα έρεη εμνπιηζηεί κε 12 θξεβαηάθηα. 24

25 1.4.2 Αίζνπζα Απαζρόιεζεο Νεπίσλ ην πξώην όξνθν ηνπ ζηαζκνύ πεξλνύλ ηελ εκέξα ηνπο ηα λήπηα ειηθίαο απν 4-6 ρξνλώλ ελώ ζην ηζόγεην βξίζθνληαη ηα βξέθε απν 2-4 ρξνλώλ. Ζ θύξηα αίζνπζα απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ απνηειεί ην ρώξν όπνπ πεξλνύλ ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο ηνπο ηα λήπηα. ε έλαλ ηέηνην ρώξν ζα πξέπεη ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη από ηελ κία γσληά ζηελ άιιε ρσξίο εκπόδηα. Δπίζεο θάπνηα δηαζηήκαηα, ηα λήπηα ζπγθεληξώλνληαη όια καδί ζε έλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο θαη άιιεο θνξέο πάιη, ην θάζε παηδί εξγάδεηαη κόλν ηνπ ε ζε κηθξέο νκάδεο. Γηαζηάζεηο δσκαηίνπ : 5,60 κ * 4,50 κ Δκβαδόλ δσκαηίνπ : 25,00 κ 2 Τιηθά θαηαζθεπήο : Σν πάησκα ηεο αίζνπζαο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απν πιαζηηθό (linoleum). 1 Δηθόλα 20. Μόιηο έρνπκε εμέιζεη απν ηελ αίζνπζα ύπλνπ ησλ λεπίσλ θαη θαηεπζπλόκαζηε ζηε θύξηα αίζνπζα απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ 1 Σν Linoleum είλαη έλα πιηθό θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από θπζηθέο πξώηεο ύιεο όπσο ιηλαξόζπνξν, μπιάιεπξν, γηνύηα, ξεηίλεο θαη αζβεζηόιηζν. Δίλαη αλζεθηηθό ζε βαξηά θνξηία θαζώο θαη ζηηο απιαθώζεηο από κεηαθηλνύκελα έπηπια. Έρεη καθξύ ρξόλν δσήο θαη ρξεζηηθόηεηαο είλαη πγηεηλό αό ηελ θύζε ηνπ αληηζηαηηθό. Απνιύησο θηιηθό ζην πεξηβάιινλ απεπζύλεηαη ζηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ ρξήζηε. Αλαιόγσο κε ηελ κέζνδν παξαζθεπήο δηάθνξα ρξώκαηα θαη ζρέδηα είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζνύλ. 25

26 Δηθόλα 21. Ο ρώξνο είλαη θσηεηλόο θαη ε ρξσκαηηθή δηακόξθσζε δαπέδνπ θαη ηνίρσλ επράξηζηε γηα ηα παηδηά Δηθόλα 22. Πιεζίνλ ηεο θύξηαο αίζνπζαο βξίζθνληαη βνεζεηηθνί ρώξνη γηα ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ λεπίσλ. Δηθόλα 23. ην δσκάηην επίζεο δηαζέηεη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Κάζε ληνπιάπη αληηζηνηρεί ζε έλα παηδί γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. 26

27 Δηθόλα 24. Μεηαμύ ηεο αίζνπζαο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αίζνπζαο ύπλνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο ρώξνο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξνζσπηθώλ εηδώλ ησλ λεπίσλ θαη ρώξνο παηρληδηνύ γηα κηα κηθξή νκάδα παηδηώλ. 27

28 1.4.3 Σξαπεδαξία Σν δάπεδν ηεο ηξαπεδαξίαο λα είλαη από πιαζηηθό (linoleum), ζε ραξνύκελα ρξώκαηα. Δίλαη επηζπκεηή ε ηνπνζέηεζε 3-4 ληπηήξσλ θαζώο θαη θξεκάζηξεο γηα πεηζέηεο ζε ζεκείν ηεο ηξαπεδαξίαο όπνπ δελ ελνρινύλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα ηξαπεδαξία, ε δξαζηεξηόηεηα απηή ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηνλ Πνιπδύλακν ρώξν. Δκβαδόλ δσκαηίνπ : 25,00 κ 2 Δηθόλα 25. Ο ρώξνο ηεο ηξαπεδαξίαο έρεη εμνπιηζηεί κε ηξαπέδηα δηαζηάζεσλ ζηα κέηξα ησλ λεπίσλ. 28

29 1.5 Β Όξνθνο Ο δεύηεξνο όξνθνο ηνπ θηηξίνπ εμππεξεηεί θαη ηηο δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ. Καηά θύξην ιόγν ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία δηνίθεζεο, θαζεγεηώλ θαη πξνπαξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ ησλ λεπίσλ. Ζ κεζνδνινγία παξνπζίαζεο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ αθνινπζεί απηή νπ ηζνγείνπ θαη ηνπ πξώηνπ νξόθνπ. ην ρώξν ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ ζηεγάδνληαη : 1. Σα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ 2. Σνπαιέηεο λεπίσλ 3. Σνπαιέηεο πξνζσπηθνύ 4. Αίζνπζα Κνπδίλα γηα ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ ησλ λεπίσλ 5. Υώξνο πξνζσπηθνύ 6. Απνζήθε Δηθόλα 26. Ο δεύηεξνο όξνθνο ζηεγάδεη θαηά θύξην ιόγν ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηαζκνύ. Σα λήπηα δελ απαζρνινύληαη ζε απηό ηνλ όξνθν. 29

30 1.6 Αύιεηνο ρώξνο Ζ θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ έρεη ζαλ βαζηθό παηδαγσγηθό ζηόρν, ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη όηη ζηνλ ρώξν απηό ππεξεηνύληαη θπξίσο νη θηλεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, ε εθηόλσζε θαη απνθόξηηζε ηνπο. Μέζα ζηνλ αύιεην ρώξν ππάξρνπλ ζηνηρεία πεξηπέηεηαο, όπσο αληζνζηαζκίεο, κηθξά ηνύλει, μύιηλα ζπηηάθηα, ακκνδόρνη, θνύληεο, ηζνπιήζξεο, ηξακπάιεο, θαηαζθεπέο αλαξξίρεζεο, ηα νπνία εμάπηνπλ ηελ θαληαζία ησλ παηδηώλ θαη βνεζνύλ ζηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ. Αθόκε ν αύιεηνο ρώξνο πεξηιακβάλεη παγθάθηα, θηόζθηα, βξύζεο θαζώο θαη θάπνηα ρηηζηά ηξαπεδάθηα. Δηθόλα 27. Σν νηθόπεδν έρεη πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ύςνπο 2,00 m, εθ ησλ νπνίσλ 0,50 cm-1 cm ζπκπαγή πεξίθξαμε θαη ην ππόινηπν ηκήκα θηγθιίδσκα. 30

31 Δηθόλα 28. Σν δάπεδν είλαη θαιπκκέλν κε ηερλεηό ριννηάπεηα ώζηε ην έδαθνο λα είλαη καιαθό. Ζ ζθνπξόρξσκα απόρξσζε ηνπ βνεζάεη ώζηε λα κελ ελνρινύληαη ηα παηδηά ζηα κάηηα απν ηελ ππεξβνιηθή αλάθιαζε ηνπ θσηόο. 31

32 1.7 Δμσηεξηθή Κιίκαθα Ζ θιίκαθα ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν, δελ είλαη πξνζβάζηκε απν ηα λήπηα (παξεκβάιινληαη θηγθιηδώκαηα) θαη ρξεζηκνπνηείηε γηα όζνπο ζέινπλ λα πάλε ζην δεύηεξν όξνθν (δηνίθεζε) ρσξίο λα εηζέιζνπλ ζην ζηαζκό). Υαξαθηεξίδεηαη απν ηελ πνηθηιία ησλ πιηθώλ, ην ρξώκα ηνπο, ηε πθή ηνπο, ην κέγεζόο ηνπο θαη ζηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ δηαζπνύλ ηελ κνλνηνλία θαη δεκηνπξγνύλ αλάγιπθεο αηζζεηηθέο εληππώζεηο ζην παηδί. Ζ αληηνιηζζεηηθή πθή ηνπ πιηθνύ είλαη ην απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθό πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ην πιηθό θαη όηαλ είλαη πγξό. Δηθόλα 29. Ζ εμσηεξηθή θιίκαθα ηνπ θηηξίνπ 32

33 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Πεξηερόκελν κειέηεο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ απνηεινύλ ηα όζα νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο. θνπόο λα απνζαθεληζηεί ην ηη πξνβιέπεηαη απν ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ην θαηά πόζν εθαξκόζηεθαλ απηέο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 2 νπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Γάθλεο. 33

34 Δηζαγσγή Ζ θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή (δεκόζηα ή ηδησηηθά) γηα παηδηά 5 εηώλ θαη πξναηξεηηθή γηα παηδηά 4 εηώλ. Ζ θνίηεζε ζηα δεκόζηα Νεπηαγσγεία είλαη δσξεάλ, ελώ ζηα ηδησηηθά Νεπηαγσγεία θαηαβάιινληαη δίδαθηξα. Οη καζεηέο εγγξάθνληαη ζε δεκόζηα Νεπηαγσγεία κε βάζε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. Γηνηθεηηθά ηα Νεπηαγσγεία απνηεινύλ κέξνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αθνινπζνύλ πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ εθπνλείηαη από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ αλά λεπηαγσγό νξίδεηαη έσο 25 λήπηα. Ζ δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηνπο καζεηέο είλαη 9 κήλεο (11 επηεκβξίνπ έσο 15 Ηνπλίνπ) θαη ηηο θαζεκεξηλέο από 8:15 π.κ. έσο 12:15 κ.κ., ελώ ζηα νινήκεξα λεπηαγσγεία ν ρξόλνο παξακνλήο ησλ παηδηώλ είλαη από ηηο 7:00 έσο ηηο 16:00. Γηα ηηο ειηθίεο ησλ 4 εηώλ θαη θάησ παξέρεηαη πξνζρνιηθή αγσγή ζε δεκνηηθνύο θαη ηδησηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο, θαζώο θαη ζε βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο (από 6 κελώλ). Ζ θνίηεζε γηα ηηο ειηθίεο απηέο είλαη πξναηξεηηθή. Οη Γεκνηηθνί θαη Κνηλνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ εγγξαθή ζε Γεκνηηθνύο Παηδηθνύο ηαζκνύο γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη γηα ηελ θνίηεζε νη γνλείο θαηαβάιινπλ κηθξό ρξεκαηηθό πνζό. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα δσξεάλ θνίηεζεο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νηθνγελεηώλ. Σν ζρνιηθό έηνο 2007/08, ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ θνίηεζαλ ζε δεκόζηα Νεπηαγσγεία ήηαλ θαη ν αληίζηνηρνο ζε ηδησηηθά Δπίζεο ην 37 % ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ησλ Νεπηαγσγείσλ ήηαλ ειηθίαο 4 εηώλ θαη ην 63 % ήηαλ 5 εηώλ. 34

35 Αξκόδηνο θξαηηθόο θνξέαο γηα ηελ αλέγεξζε θαη ζπληήξεζε ησλ δεκόζησλ εθπαηδεπηεξίσλ είλαη ν Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίσλ. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ ζέηεη ν Ο..Κ. σο πξνο ηε θαηαζθεπή ησλ εθπαηδεπηεξίσλ είλαη. 1. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην νηθόπεδν απνηειεί ηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνύ θάζε κειέηεο. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη: Να εμαζθαιίδεηαη αύιεηνο ρώξνο πξνζηαηεπκέλνο από ηνλ βνξξά. Να εμαζθαιίδεηαη θαιόο θσηηζκόο ησλ αηζνπζώλ. Ο αλαηνιηθόο θαη ν δπηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 2. Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ην απαηηνύκελν θηηξηνινγηθό πξόγξακκα γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Σα θηηξηνινγηθά πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ: Γηα Νεπηαγσγεία, ζε ηζόγεηα θηίξηα Γηα Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λύθεηα, ζε ηξηώξνθα θηίξηα Γηα Σ.Δ.Δ., ζε ηεηξαώξνθα θηίξηα. ε νηθόπεδα κηθξά όπνπ ην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε 3 νξόθνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηέηαξηνο όξνθνο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο κε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα ρξήζεο (Α.Π.Υ., εξγαζηήξηα απνζήθεο θ.ιπ.). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα νηθόπεδα κε πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. 3. Καηά ηελ Αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε, απαηηείηαη ε ρξήζε ιεηηνπξγηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θαλλάβνπ ηεο επηινγήο ηνπ κειεηεηή. 35

36 4. Ζ απόθιηζε ζε (m 2 ) από ην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα, κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεσο +5% έσο 5% γηα ιύζεηο ζε νηθόπεδα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θηηξίσλ κε εληαία ζηάζκε ηζνγείσλ. Ζ απόθιηζε κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεσο 5% έσο +10% όηαλ ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο απαηηεί θιηκάθσζε ησλ ηζνγείσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο. 5. Δηδηθά γηα ηελ Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ ε επηθάλεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα ηζρύεη ζαλ ειάρηζηε απαίηεζε. Δίλαη επηζπκεηή ε ιύζε, πνπ πξνζθέξεη επηθάλεηα κέρξη m2 εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό. 6. Σν δάπεδν ησλ θηηξίσλ ζα είλαη ππεξπςσκέλν θαηά 30-45cm από ηνλ δηακνξθσκέλν πεξηβάιινληα ρώξν. 7. Πξόβιεςε κίαο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ηνπιάρηζηνλ ζην ηζόγεην. 8. Οη ρώξνη πγηεηλήο ηνπνζεηνύληαη ζην ηζόγεην, γηα ηελ θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ηεο απνρέηεπζεο. ηνλ ίδην ρώξν εληάζζεηαη θαη έλα WC γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, απνζήθε εηδώλ θαζαξηζκνύ κε παξνρή λεξνύ θαη sink. ηνπο νξόθνπο πξνβιέπνληαη 1-2 WC βνεζεηηθά, θαζώο θαη παξνρή λεξνύ ζε ζέζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ θαζαξηζκνύ ζρνιείνπ. 9. Γπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηνλ αύιεην ρώξν από δύν ζεκεία. Απαξαίηεηε ε πξόζβαζε απηνθηλήηνπ κέζα ζηνλ αύιεην ρώξν κέρξη ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ (κεηαθνξά βηβιίσλ, αζζελνθόξν θιπ.). 10. Σνπνζέηεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ζε θεληξνβαξηθή ζέζε. 36

37 11. Γπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο Αίζνπζαο Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ θαζώο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο από ηελ θνηλόηεηα ζε ρξόλν αλεμάξηεην από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 12. Γπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο όισλ ησλ θηηξίσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ θαζώο θαη ηνπ απιείνπ ρώξνπ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, κε ξάκπεο θαη αλειθπζηήξεο. α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 Να εμαζθαιίδεηαη αύιεηνο ρώξνο πξνζηαηεπκέλνο από ηνλ βνξξά. 2 3 Να εμαζθαιίδεηαη θαιόο θσηηζκόο ησλ αηζνπζώλ. Ο αλαηνιηθόο θαη ν δπηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Σν δάπεδν ησλ θηηξίσλ ζα είλαη ππεξπςσκέλν θαηά 30-45cm από ηνλ δηακνξθσκέλν πεξηβάιινληα ρώξν. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ Ζχει προβλεφκεί Δεν εφαρμόςτθκε Ζχει προβλεφκεί ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Βλ. κεφάλαιο 1.1 Βόρεια & νότια το κτίριο γειτνιάηει με όμορα. Αναγκαςτικά ο καταςκευαςτισ επζλεξε αυτι τθ λφςθ Μεταξφ αφλειου χϊρου και ειςόδου ςτο κτίριο υπάρχει φψωμα. 4 Σνπνζέηεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ζε θεληξνβαξηθή ζέζε. Γπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηνλ αύιεην ρώξν από δύν ζεκεία. Απαξαίηεηε ε 5 πξόζβαζε απηνθηλήηνπ κέζα ζηνλ αύιεην ρώξν κέρξη ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ (κεηαθνξά βηβιίσλ, αζζελνθόξν θιπ.). 6 Οη ρώξνη πγηεηλήο ηνπνζεηνύληαη ζην ηζόγεην, γηα ηελ θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ηεο απνρέηεπζεο. 7 Πξόβιεςε κίαο αίζνπζαο απαζρόιεζεο ηνπιάρηζηνλ ζην ηζόγεην. 8 Γπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο όισλ ησλ θηηξίσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ θαζώο θαη ηνπ απιείνπ ρώξνπ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, κε ξάκπεο θαη αλειθπζηήξεο. Ζχει προβλεφκεί - Ζχει προβλεφκεί Ζχει προβλεφκεί Ζχει προβλεφκεί Ζχει προβλεφκεί Εφαρμόςτθκε όμωσ ο προβλεπόμενοσ χϊροσ χρθςιμεφει ωσ αποκθκευτικόσ με τθ παροφςα χριςθ Χϊροι υγιεινισ υπάρχουν ςε όλουσ τουσ ορόφουσ Βλ. κεφάλαιο 1.3 Τπάρχουν ράμπεσ που οδθγοφν απο τον αφλειο χϊρο ςτο κτίριο και ανελκυςτιρασ εντόσ του κτιρίου Πίλαθαο 1. Πξνδηαγξαθέο γεληθνύ πεξηερνκέλνπ βάζεη Ο..Κ. 37

38 Πεξάλ ησλ βαζηθώλ αξρώλ πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηνλ θηηξηνδνκηθό ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ, ζέηνληαη αλαιπηηθόηεξα νη εμήο πξνδηαγξαθέο. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ Πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε πξνζπειαζηκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ από όινπο ηνπο ηζόγεηνπο ρώξνπο. Οη εμσηεξηθνί παινπίλαθεο ησλ δίδπκσλ παινζηαζίσλ ησλ ηζνγείσλ ρώξσλ λα πξνβιέπνληαη αληηθιεπηηθά ηύπνπ LAMINATED. ηα θιηκαθνζηάζηα ηνπ αλνηθηνύ ηύπνπ ζρνιείσλ λα πξνβιέπνληαη πηπζζόκελα ή πεξηειηζζόκελα δηθηπσηά αζθαιείαο. ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΘΤΡΩΝ ΥΔΓΙΑΜΟ Σα αλνίγκαηα ζπξώλ ζε θνύθσκα δηακνξθώλνληαη σο εμήο: Θύξα εηζόδνπ 180 cm Θύξα δηνίθεζεο θαη γξαθείσλ 100 cm Θύξα αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο 110 cm Θύξα ρώξσλ πγηεηλήο (πιελ WC) 100 cm Θύξα WC 80 cm Θύξα βνεζεηηθώλ ρώξσλ 100 cm Θύξα ιεβεηνζηαζίνπ κνλόθπιιε 110 cm, δίθπιιε 160 cm Θύξα αλειθπζηήξα 110 cm Θύξα WC αλαπήξνπ 100 cm Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ζπξώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ όςε όηη απηέο πθίζηαληαη ζηελ ρξήζε ηνπο ηδηαίηεξεο θαηαπνλήζεηο. 38

39 ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα θέξνπλ δίδπκνπο παινπίλαθεο αλεμαξηήησο ηεο κειέηεο ζεξκνκόλσζεο. α/α 1 2 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ Πξόβιεςε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε πξνζπειαζηκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ από όινπο ηνπο ηζόγεηνπο ρώξνπο. Οη εμσηεξηθνί παινπίλαθεο ησλ δίδπκσλ παινζηαζίσλ ησλ ηζνγείσλ ρώξσλ λα πξνβιέπνληαη αληηθιεπηηθά ηύπνπ LAMINATED ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ Έρεη πξνβιεθζεί κε ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ηνπ νηθνπέδνπ απν Ο/ θαη ύςνπο 2 κ. Έρεη πξνβιεθζεί 3 Θύξα εηζόδνπ 180 cm Έρεη πξνβιεθζεί 4 Θύξα WC 80 cm Έρεη πξνβιεθζεί 5 Θύξα αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο 110 cm Έρεη πξνβιεθζεί 6 Θύξα δηνίθεζεο θαη γξαθείσλ 100 cm Έρεη πξνβιεθζεί 7 Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα θέξνπλ δίδπκνπο παινπίλαθεο αλεμαξηήησο ηεο κειέηεο ζεξκνκόλσζεο. Έρεη πξνβιεθζεί Πίλαθαο 2. ρεδηαζκόο αλνηγκάησλ θαη αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ 39

40 2.1 Δζσηεξηθνί Υώξνη ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο, ηζρύνπλ γηα ηνλ θάζε ρώξν ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ θαη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο, αλάινγα κε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην θηίξην. Σν πεξηβάιινλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζην ζύλνιν ηνπ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πξέπεη λα πξνθαιεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα λήπηα, λα είλαη θαιαίζζεην, νηθείν, θηιηθό, θαη λα πξνδηαζέηεη ζεηηθά παηδηά θαη γνλείο. 40

41 2.1.1 Αίζνπζα Απαζρόιεζεο Γπλακηθό: παηδηά Διάρηζηε εζσηεξηθή δηάζηαζε: 6,90 m Διεύζεξν ύςνο 3,00 m Φπζηθόο θσηηζκόο: 1/5 ηεο επηθαλείαο ηεο αίζνπζαο Μόλσζε ρώξνπ: ζεξκηθή, πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα αξηζκό ληνπιαπηώλ, ρακειά ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία παηδηώλ θαη ελειίθσλ κέζα ζηελ αίζνπζα. Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη ληπηήξα, απνζεθεπηηθό ρώξν γηα ηα αλαιώζηκα πιηθά ηεο ηάμεο, ηα πξνζσπηθά είδε ησλ παηδηώλ (παιηά, ηζάληεο θιπ.). Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα έρεη επαξθή θσηηζκό θαη εμαεξηζκό. Οη πνδηέο ησλ παξαζύξσλ λα βξίζθνληαη ζην 0,90 m από ην δηακνξθσκέλν δάπεδν ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα βιέπνπλ έμσ, γηα λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα παξαηεξνύλ ηηο αιιαγέο ηνπ. Σν πάησκα ηεο αίζνπζαο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε μύιηλν ε πιαζηηθό (linoleum). 41

42 α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ 1 Γπλακηθό: παηδηά 2 Διάρηζηε εζσηεξηθή δηάζηαζε: 6,90 κ. Οη δηαζηάζεηο είλαη 4,25 κ * 12,70 κ 3 Διεύζεξν ύςνο 3,00 κ. Σν ύςνο είλαη 3.20 κ Φπζηθόο θσηηζκόο: 1/5 ηεο επηθαλείαο ηεο αίζνπζαο Μόλσζε ρώξνπ: ζεξκηθή, πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε Οη πνδηέο ησλ παξαζύξσλ λα βξίζθνληαη ζην 0,90 m από ην δηακνξθσκέλν δάπεδν Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα αξηζκό θηλεηώλ θαη ζύλζεησλ ληνπιαπηώλ Σν πάησκα ηεο αίζνπζαο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε μύιηλν ε πιαζηηθό (linoleum). Έρεη πξνβιεθζεί Έρεη πξνβιεθζεί Έρεη πξνβιεθζεί Έρεη πξνβιεθζεί Έρεη πξνβιεθζεί Πίλαθαο 3. Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Αίζνπζα Απαζρόιεζεο Διαφορετικές τυπολογίες αιθουσών 42

43 2.1.2 Υώξνο αλάπαπζεο Ο ρώξνο απηόο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ήζπρν ζεκείν θαη λα έρεη ρακειό θσηηζκό. Πξέπεη λα δηαζέηεη: Ξύιηλν πάησκα ε πιαζηηθό (linoleum), ζε απαινύο ρξσκαηηζκνύο. Νηνπιάπεο γηα ηελ θύιαμε ησλ αηνκηθώλ εηδώλ ησλ παηδηώλ (θνπβέξηεο, καμηιάξηα θιπ.). Δμνπιηζκόο κε αηνκηθά ζηξώκαηα ε παηδηθά θξεβαηάθηα. Καηάιιεινο απνζεθεπηηθόο ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παπνπηζηώλ ησλ παηδηώλ, έμσ από ηνλ ρώξν αλάπαπζεο. α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ 1 Ξύιηλν πάησκα ε πιαζηηθό (linoleum), ζε απαινύο ρξσκαηηζκνύο. Έρεη πξνβιεθζεί Νηνπιάπεο γηα ηελ θύιαμε ησλ αηνκηθώλ εηδώλ ησλ παηδηώλ (θνπβέξηεο, καμηιάξηα θιπ.). Δμνπιηζκόο κε αηνκηθά ζηξώκαηα ε παηδηθά θξεβαηάθηα. Καηάιιεινο απνζεθεπηηθόο ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παπνπηζηώλ ησλ παηδηώλ, έμσ από ηνλ ρώξν αλάπαπζεο. Έρεη πξνβιεθζεί Έρεη πξνβιεθζεί Έρεη πξνβιεθζεί ζε παξαθείκελν δσκάηην Πίλαθαο 4. Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ρώξν ύπλνπ ησλ λεπίσλ 43

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα