ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 229/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων Στην Χαλκίδα, σήμερα, Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την 25η/39059/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 86/2013 Απόφαση Δημάρχου ο Δημοτικός Σύμβουλος, Φάνης Σπανός, τα Μέλη της Ο.Ε. εκλέχθηκαν σύμφωνα με την 2/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Γραμματέας στην συνεδρίαση ήταν η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Χαλκιδέων, Δέσποινα Κούκουρα. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σπανός Φάνης 1. Ρουσόπουλος Κων/νος 2. Αφράτης Αντώνιος 2. Καρυστινός Χρήστος 3. Ρήγος Κωνσταντίνος 3. Μάζης Αναστάσιος 4. Σέρρας Δημήτριος 5. Φωτάκης Εμμανουήλ 6. Καρκαντελίδης Διαμαντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων Δημοτ. Κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού ,10 με την διαδικασία του Ανοικτού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης»

2 Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων Δημοτ. Κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού ,10 με την διαδικασία του Ανοικτού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: α. Του Νόμου 3463 (ΦΕΚ 114/ ) Νέος ΔΚΚ. β. Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ». γ. Του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ τ. Α ) δ. Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» ε. Την υπ αριθμ 167/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια του διαγωνισμού Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων και κτιρίων του δήμου πρέπει να διενεργηθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,10 ευρώ Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ». Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α. Του Νόμου 3463 (ΦΕΚ 114/ ) Νέος ΔΚΚ. β. Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ». γ. Του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ τ. Α ) δ. Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» ε. Την υπ αριθμ 167/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια του διαγωνισμού

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Συμβατικά στοιχεία είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) ο προϋπολογισμός γ) η συγγραφή υποχρεώσεων και γ)το έντυπο της προσφοράς με τα bonus malus και το πίνακα κτιρίων. ΑΡΘΡΟ 1 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/6/ 2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων (οδός Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους) ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών 3. Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού ( διακήρυξη μελέτη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού ) θα είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Χαλκιδέων 4. Εάν για οποιoδήποτε λόγο δεν γίνει την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. ΑΡΘΡΟ 2 ο Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 1. Μαμίτσα Ιωάννη με αναπληρωτή τον Κεράτσα Κων/νο 2. Κούμαρο Αντώνιο με αναπληρωτή τον Σκουμπρή Αργύρη

4 3. Κοντούλη Κωνσταντίνα με αναπληρώτρια την Ρέμπελου Παναγιώτα 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 1. Τσόκου Παναγιώτα με αναπληρωτή τον Μόσχου Διονύση 2. Τζαφέρη Αθανάσιο με αναπληρώτρια την Σαββοπούλου Σταματούλα 3. Γεωργιάδη Παναγιώτη με αναπληρώτρια τη Γεραντώνη Ιωάννα Η παρούσα διακήρυξη αφορά την βασική ασφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων και την βασική ασφάλιση των κτιρίων (οικοδομή και περιεχόμενο) όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: ΩΔ. ΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΣ Β/Μ ΧΡΗΣΗ ΗΡ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΚΗΟ 7277 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 8 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 2 ΚΗΟ 7027 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 34 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 3 ΚΗΙ 3731 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 36 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 4 ΜΕ MERCEDES ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 3 ΦΙΧ 170 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 5 ΚΗΥ 6237 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 36 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 6 ΚΗΗ 6111 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 17 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 8 ΚΗΟ 7278 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 9 ΚΗΗ 6112 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 16 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 10 ΚΗΟ 7151 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 ΕΙΧ 7 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 11 ΚΗΗ 6109 PEUGEOT PARTNER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 ΦΙΧ 14 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 13 ΚΗΗ 6110 RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 ΦΙΧ 10 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 14 ΚΗΗ 6121 DAIMLER CHRYSL ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 24 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 15 ΚΗΙ 8845 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 5 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 16 ΚΗΗ 6115 NISSAN D40 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 ΦΙΧ 16 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 17 ΚΗΟ 7203 V. W ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 3 ΦΙΧ 17 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 18 ΚΗΟ 7004 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 23 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 19 ΚΗΟ 7001 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 77 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 20 ΚΗΗ 6113 NISSAN NAVARA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 ΦΙΧ 16 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 21 ΚΗΗ 6114 NISSAN NAVARA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 ΦΙΧ 17 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 22 ΚΗΙ 5453 PIAGGIO ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 3 ΦΙΧ 9 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 24 ΚΗΗ 6116 NISSAN D40 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 ΦΙΧ 16 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 25 ΚΗΟ 7204 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 52 ΚΑΘ./ΗΛ. 26 ΚΗΗ 6118 DAIMLER CHRYSL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Τεχ.) 3 ΦΙΧ 20 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 27 ΚΗΟ 7216 OPEL ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 3 ΦΙΧ 12 ΚΑΘ./ΗΛ. 28 ΚΗΗ 6119 NISSAN MOTOTR ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 17 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 30 ΜΕ MERCEDES ΚΑΛΑΘ/ΡΟ 3 ΜΕ 90 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 31 ΚΗΟ 7155 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 ΛΕΩΦ. 17 ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 32 ΜΕ RUTHMAN ΚΑΛΑΘ/ΡΟ 3 ΦΙΧ 70 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ.

5 33 ΚΗΟ 7055 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 77 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 35 ΚΗΟ 7022 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 88 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 39 ΚΗΟ 7082 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 8 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 42 ΚΗΥ 6244 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 3 ΦΙΧ 67 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 49 ΚΗΟ 7023 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 34 ΚΗΠΩΝ 51 ΚΗΟ 7137 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 36 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 52 ΚΗΟ 7136 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 16 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 53 ΚΗΟ 7141 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 24 ΚΑΘ./ΗΛ. 54 ΚΗΟ 7139 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 24 ΚΗΠΩΝ 55 ΚΗΟ 7144 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 8 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 56 ΚΗΟ 7145 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 57 ΚΗΟ 7146 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 57 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 58 ΚΗΟ 7158 MITSUBISHI ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 20 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 59 ΚΗΟ 7159 MITSUBISHI ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 20 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 60 ΚΗΗ 6103 OPEL ASTRA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Τεχ.) 2 ΕΙΧ 10 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 61 ΚΗΙ 8820 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 3 ΦΙΧ 70 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 62 ΚΗΟ 7170 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 ΛΕΩΦ. 17 ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 63 ΚΗΙ 5436 PIAGGIO ΦΟΤΡΗΓΑΚΙ 3 ΦΙΧ 9 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΩΝ 64 ΧΑΜ 8189 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 65 ΚΗΥ 6245 HUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 ΕΙΧ 16 ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 67 ΚΗΟ 7192 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 ΛΕΩΦ. 17 ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 68 ΚΗΟ 7236 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 ΕΙΧ 9 ΚΑΘ./ΗΛ. 71 ΚΗΟ 7225 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 34 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 72 ΚΗΗ 4830 PEUGEOT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 ΕΙΧ 10 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 73 ΚΗΟ 7240 HONDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 ΕΙΧ 9 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 74 ΚΗΟ 7245 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 75 ΚΗΟ 7246 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 76 ΚΗΟ 7242 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 17 ΚΑΘ./ΗΛ. 77 ΚΗΟ 7249 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 78 ΚΗΟ 7294 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 79 ΚΗΙ 3737 HUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 ΕΙΧ 11 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 82 ΚΗΗ 4814 ΦΟΡΤΗΓΟ 5 ΦΙΧ 12 ΚΑΘ./ΗΛ. 83 ΚΗΙ 8876 ΦΟΡΤΗΓΟ 5 ΦΙΧ 12 ΚΑΘ./ΗΛ. 84 ΚΗΙ 8887 V. W ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ 4 ΕΙΧ 10 ΑΣΤΥΝ. 85 ΚΗΙ 8888 TOYOTA ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ 4 ΕΙΧ 10 ΑΣΤΥΝ. 86 ΚΗΗ 4849 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 ΕΙΧ 9 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 92 ΚΗΙ 8859 NISSAN ΑΠΟΡ.ΑΝΑΚΥΚ 5 ΦΙΧ 40 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 93 ΚΗΙ 8860 NISSAN ΑΠΟΡ.ΑΝΑΚΥΚ 1 ΦΙΧ 40 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 94 ΚΗΙ 8858 NISSAN ΑΠΟΡ. ΑΝΑΚΥΚ 1 ΦΙΧ 40 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 98 ΚΗΗ 6107 DAF ΑΠΟΡ. ΑΝΑΚΥΚ 3 ΦΙΧ 40 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 01 ΚΗΗ 4838 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΩΝ 02 ΚΗΗ 4839 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1 ΜΕ CAT 12 ΓΡΕΙΝΤΕΡ 3 ΜΕ 125 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 6 ΜΕ ΑΜΜΑΝ ΟΔΟΣΤ. ΜΙΚΡ. 4 ΜΕ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 5 ΜΕ DYNAPAC ΟΔΟΣΤ.ΜΕΓΑΛ. 5 ΜΕ 70 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 42 ΜΕ BOMAG ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 3 ME 40 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 43 ΜΕ ΟΚ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΑΣΤ. 3 ME 121 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ

6 9 ΜΕ CAT 953Β ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦ. 3 ΜΕ 120 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 10 ΜΕ CAT 928 ΦΟΡΤ. ΛΑΣΤ. 3 ΜΕ 125 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 11 ΜΕ BOB CAT753 ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ 3 ΜΕ 40 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 12 ΜΕ BOB CAT853 ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ 3 ΜΕ 62 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 13 ΜΕ BOB CAT759 ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ 3 ΜΕ 40 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ- 14 ΜΕ 7406 STAYER ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 3 ΜΕ 55 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 15 ΜΕ KUBOTA ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ 3 ME 46 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 16 ΜΕ BOB CAT ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ 3 ΜΕ 54 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. ΤΡΑΚΤΕΡ- 17 ΑΜ YANMAR ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 3 ΜΕ 45 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ ΩΔ. ΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ Β/Μ ΧΡΗΣΗ ΗΡ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β8 ΧΑΧ 0413 P.T.FEDERAL ΜΟΤΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 10 ΧΑΧ 415 FEDERAL ΜΟΤΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 15 ΧΑΥ 859 FEDERAL ΜΟΤΟ 3 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 17 ΕΗΒ 165 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 18 ΕΗΒ 088 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 19 ΕΗΕ 132 KAWASAKI ΜΟΤΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 20 ΕΗΒ 087 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 21 ΤΜΑ 8994 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 22 ΤΜΑ 8995 PIAGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 3 ΚΑΘ./ΗΛ. 23 ΕΗΕ133 KAWASAKI ΜΟΤΟ 3 ΚΗΠΩΝ 12 ΧΑΑ 779 HONDA MOTO 3 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 33 TNI 697 ΚΥΜΚΟ MOTO 1 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 30 EHM 229 ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ 3 ΑΣΤΥΝ. 31 ΕΗΜ 230 YAMAHA ΜΟΤΟ 3 ΑΣΤΥΝ. 32 ΕΗΜ 231 YAMAHA ΜΟΤΟ 3 ΑΣΤΥΝ. 34 ΕΗΟ 141 YAMAHA MOTO 1 ΑΣΤΥΝ. 35 ΕΗΟ142 YAMAHA MOTO 1 ΑΣΤΥΝ. 36 EHO143 ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ 1 ΑΣΤΥΝ. 26 EHK 281 TAZHU ΜΟΤΟ 3 ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ ΩΔ. ΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ Β/Μ ΧΡΗΣΗ ΗΡ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 39 ΚΗΟ 7175 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 40 ΚΗΟ 7174 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 46 ΚΗΙ 8857 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 72 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 47 ΚΗΙ 8843 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 45 ΚΗΟ 7248 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 86 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 44 KHI 8856 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 18 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 43 KHI 8840 PEUGEOT ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 14 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 42 KHI 8839 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 13 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 48 KHI 8844 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 38 KHI 8841 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 ΕΙΧ 19 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ

7 37 ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 3 ΜΕ 63 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 38 ΜΕ SMHMIDT ΣΑΡΩΘΡΟ 3 ΜΕ 82 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. ΩΔ. ΗΜ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ Β/Μ ΧΡΗΣΗ ΗΡ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25 ΚΗΙ 8819 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 35 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 34 ΚΗΙ 8871 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 17 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 26 ΚΗΟ 7288 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 35 ΝΧΑ 8915 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΔΧ 88 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 28 ΚΗΟ 7207 SKODA ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 13 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 29 ΚΗΟ 7264 SKODA ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 13 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 23 ΚΗΟ 7198 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 38 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 24 ΚΗΙ 3746 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 38 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 31 ΚΗΙ 3733 HUNDAI ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 15 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 33 ΚΗΙ 5452 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 34 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 22 ΚΗΙ 5265 FIAT ΛΕΩΦΟΡ 3 ΛΕΩΦΟΡ 35 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 32 KHI 8863 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 88 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 30 ΚΗΙ 8864 ΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 20 ΚΗΙ 8862 HUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 ΕΙΧ 8 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 37 ΚΗΗ 4828 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 88 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 39 ΑΜ ZETOR ΜΕ/Γ.ΕΛΚ 3 ΜΕ 82 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΩΝ 21 ΑΜ MATRA ΜΕ/Γ.ΕΛΚ 3 ΜΕ 26 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΩΝ 31 ΜΕ PAGGIO ME/ΦΟΡΤ 3 ΜΕ 6 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 33 ΜΕ CASE ME/ΦΟΡΤ 3 ME 170 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 34 ΜΕ KOMATSU ME/ΦΟΡΤ 3 ME 97 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 32 ME JCB ME/ΦΟΡΤ 3 ME 101 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 35 ME JCB ME/ΦΟΡΤ 3 ME 86 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 30 ME MAZDA ME/ΦΟΡΤ 3 ME 143 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 28 ME FORD ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3 ΜΕ 143 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 37 ΤΜΑ 6955 ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤΟ 3 ΜΟΤΟ 50 κυβ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ ΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΔ. ΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ Β/Μ ΧΡΗΣΗ ΗΡ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 49 ΚΗΗ 4821 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 38 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 51 ΚΗΥ 6240 MERCEDES ΓΕΡΝΑΝΟΣ 3 ΦΙΧ 57 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 50 ΚΗΙ 8890 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 38 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 97 ΚΗΟ 7083 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 59 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 95 ΚΗΟ 7215 FIAT ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΦΙΧ 12 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 96 ΚΗΥ 6239 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 3 ΦΙΧ 66 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 39 ΧΑΝ 0953 HONDA ΜΟΤΟ 3 ΜΟΤΟ 1 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 38 ΧΑΙ 0271 HONDA ΜΟΤΟ 3 ΜΟΤΟ 1 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ

8 19 ΜΕ MORCELLI ΜΕ 3 ΜΕ 106 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 18 ΜΕ MORCELLI ΜΕ 3 ΜΕ 106 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 7 ΜΕ KOMATSU ΜΕ 3 ΜΕ 97 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΔ. ΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ Β/Μ ΧΡΗΣΗ ΗΡ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13 ΚΗΗ 6102 OPEL ASTRA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 ΕΙΧ 10 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 06 KHH4836 ΜΑΝ ΛΕΩΦΟΡEIO 2 ΛΕΩΦΟΡ. 41 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛ./ΚΟΙΝ. 41 AM KUBOTA MEΓ.ΕΛΚ 3 ME 22 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΩΝ 40 AM KUBOTA MEΓ.ΕΛΚ 3 ME 22 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΩΝ 24 ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 3 ME 25 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 07 ΚΗΟ 7171 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 08 ΚΗΟ 7269 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 09 ΚΗΙ 5446 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 10 ΚΗΙ 5447 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 11 KHI 8875 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 12 KHH 4826 MAN ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 15 ΚΗΟ 7270 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ 17 ΚΗΟ 7045 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 23 ΜΕ MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ./ΗΛ. 26 ΜΕ KOMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝ./ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αστική ευθύνη σωματικές βλάβες Αστική ευθύνη υλικές ζημιές Αστική ευθύνη επιβαινόντων Αστική ευθύνη κλοπής θραύση κρυστάλλων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 1 Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΦΑΝΑΡΙ) ΒΡΥΣΑΚΙΩΝ ,45 2 Γ' >> >> ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ,12 3 Δ' >> >> ΚΑΝΗΘΟΣ ,44 4 Δ' ΚΑΠΗ 7ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ,61 5 ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ,00 6 ΑΓΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΡΕΘ- ΚΡΙΕΖ-ΝΕΟΦΥΤΟΥ ,00

9 7 ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΩΚΟΥ ,52 8 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,58 9 ΚΡΙΕΖΩΤΕΙΟ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ,88 10 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ,00 11 ΚΤΙΡΙΟ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (Β' ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ) ΤΖΑΒΕΛΛΑ ,27 12 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΤΣΙΚΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ,20 13 ΚΤΙΡΙΟ ΧΟΡΩΔΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ) ΜΠΑΛΛΑΛΑΙΩΝ ,95 14 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ ,28 15 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ,72 16 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΒΑΝΤΩΝ ,00 17 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΗΘΟΥ (Β' ΚΑΠΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ,72 18 ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ ,58 19 ΣΧΟΛΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ & ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,84 20 ΝΈΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ ,00 21 ΚΟΙΜ.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 5.000,00 22 ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟ ΣΚΑΛΚΩΤΑ ΚΡΙΕΖΗ ,09 23 ΚΕΠ Α' ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΚΟΥ ,54 24 ΚΕΠ Β' ΠΑΓΚΑΚΗ & ΑΜΦΙΔΑΜΑΝΤΟΣ 0 25 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ,06 26 Γ' ΚΑΠΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ,61 27 ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΤΕΡΝΕΚΙ ΝΤΕΡΝΕΚΙ ,54 28 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ, ΚΑΝΗΘΟΣ ,86 29 ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ,43 30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ,43 31 Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ) ΜΟΝΗΣ ΕΡΙΩΝ ,29 32 Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ) ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ,00 33 Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ) ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ,29 34 Α ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗ (ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟ) ,29 35 Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ(ΠΙΚΠΑ) ΕΡΕΤΡΙΑΣ ,29

10 36 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΛΗΣ ,29 37 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ (ΣΦΑΓΕΙΑ) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ,64

11 Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΕΤΟΣ 1 Δημαρχείο στο ΟΤ 68 (ΥΠΟΓΕΙΟ) 853, Δημαρχείο στο ΟΤ 68 (ΙΣΟΓΕΙΟ) 853, Δημαρχείο στο ΟΤ 68 (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 494, ΚΕΠ στο ΟΤ 49 92, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ Α/Α 1 ΚΤΙΡΙΟ Μητροπόλεως -Πλατεία Ζυγομαλά (πρώην δημοτικό κατάστημα) Δροσιά επί της επαρχικής οδού Χαλκίδας -Δροσιάς - Θηβών (πρώην Δημοτικό κατάστημα),λουκίσια ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α 150,00 120,00 ΕΤΟΣ προ του 1942 ισόγειο 1952, α όροφος Κτίριο κατασκηνώσεων (Λουκίσια) 150, Κτίριο κατασκηνώσεων (Λουκίσια) 100, Κτίριο κατασκηνώσεων (Λουκίσια) 100, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΕΤΟΣ 1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 260, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 712, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 322, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΡΟΥ 120, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΟΥ 360, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 120, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΕΤΟΣ Βασιλικό - Ο.Τ Οδοί Μιαούλη & Κοιμήσεως προ του 157,00 1 Θεοτόκου '50 Βασιλικό - Οδός Πολυτεχνείου & Αγ. 2 Παντελεήμονος - Ο.Τ , Βασιλικό - Εκτός Σχεδίου - Εντός Περιμετρικής 3 Ζώνης (Εργοτάξιο Δήμου) 60,00 4 Νέα Λάμψακος - Οδός Μ. Αλεξάνδρου 480, Αγ. Νικόλαος - Οδός 28ης Οκτωβρίου 157,00 6 Αγ. Νικόλαος 90,00 7 Αφράτι 80,00 8 Μύτικας - Θέση "Δυο Πύργοι" 240,00 9 Φύλλα 280,00 10 Φύλλα Κτίριο Νεκροταφείου 100,00 11 υπόγειο Δημαρχείου 200,00 ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ο Προϋπολογισμός.

12 1. Η προμήθεια αυτή προϋπολογίσθηκε ενδεικτικά σε ,10 ΕΥΡΩ που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 όπως παρακάτω: Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μηχανημάτων καθ/τας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μηχανημάτων εκτέλεσης έργων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. ΑΡΘΡΟ 6 ο Χρόνος ασφάλισης Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο δύναται να παραταθεί, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου μειοδότη, και ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα ορισθεί η ημερομηνία λήξεως του προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τόσο για τα ακίνητα όσον και για τα οχήματα μηχανήματα και θα μπορεί να καταγγελθεί και προ της πιο πάνω διάρκειας σε περίπτωση παραβίασης όρου αυτής από τον ανάδοχο. Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού χρόνου θα ασφαλίζονται όλα τα νεοαποκτημένα μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα με τις ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις και ασφάλιστρα. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυήσεις Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5 % επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού δηλαδή στο ποσό των 4.984,25 και δίδεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. ΑΡΘΡΟ 9 ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

13 Της διακηρύξεως αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων, οδός Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, Πληροφορίες: Τσιβίκα Φωτεινή. τηλ.: όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί όπως ορίζει η παραγρ. 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 10 ο Δικαιούμενοι συμμετοχής 1. Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνου Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά Πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει: α. να έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ.400/70 β. να είναι εγγραμμένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης συγγραφής υποχρεώσεων. Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς θα υπάρχουν: α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. β) Εξουσιοδότηση ορίζουσα αντιπρόσωπο του προμηθευτή, για την συνεννόηση, σε περίπτωση αναθέσεως της προμήθειας.

14 γ) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά. δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί της εγγραφής του διαγωνιζόμενου σ αυτό. ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει στ ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακηρύξεως και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.. ζ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο και τη διάρκεια της ασφάλισης. η) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. θ) να έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ.400/70 ι) να είναι εγγραμμένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εφ όσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη επιστρέφεται δε στην περίπτωση αυτή, χωρίς να ανοιχτεί, ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν. 1832/89 οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Στον εσωτερικό φάκελο θα είναι η προσφορά του διαγωνιζόμενου συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού. Στην προσφορά περιλαμβάνεται επιμέρους η αξία της ασφάλισης ενός εκάστου οχήματος μηχανήματος ή κτιρίου και συνολικά. ΑΡΘΡΟ 11 ο Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Δημοπρασιών που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την οριζόμενη ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας.

15 Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σ αυτή και στο πρακτικό, της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς τη σύγχρονη κατάθεση πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζομένου και του από τον λόγο αυτό απαράδεκτο αυτής (προσφοράς). Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευομένης για οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά σειρά επιδόσεως και γράφονται στο πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος, αναγράφεται δε σ αυτό ο αυτός αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθησομένους. Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.

16 ΑΡΘΡΟ 12 ο Ανακήρυξη μειοδότη Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. ΑΡΘΡΟ 13 ο Ενστάσεις. Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που έκανε το διαγωνισμό, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά των τυχόν ενστάσεων, επί των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικοπνομική Επιτροπή αποστέλλεται στην Περιφέρεια για επικύρωση. ΑΡΘΡΟ 14 ο Εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τους όρους και τη σχετική συγγραφή υποχρεώσεωνι. παραπάνω. Επιφυλασσομένων των λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου για την περίπτωση παραβιάσεως των ΑΡΘΡΟ 15 ο Κρατήσεις Ισχύουν οι ακόλουθες κρατήσεις: 2. κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και 1. φόρος Δημοσίου του Ν. 2198/94 σε ποσοστό 8%. 3. 0,10% υπέρ Ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ΑΡΘΡΟ 16 ο Δαπάνες δημοσίευσης Οι δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα επαναληπτικού, και τα έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.

17 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1416/84 και του από 17-5/ Β.Δ. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα