ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2015. Της από 18-4-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2015 Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18 η Απριλίου 2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 17:30 π.µ., έχει συνέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 1919/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δηµοσιευθεί στο δηµοτικό κατάστηµα και έχει επιδοθεί σε καθένα από τα µέλη αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο µελών (7) βρέθηκαν παρόντες ( 5 ), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος) 1)Μουστακίδης Γεώργιος 2) Ελευθεριάδης Χρήστος 2)Ματζαρίδης Νικόλαος 3) Ορφανίδης Κων/νος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 4) Κουκαριώτης Παναγιώτης 5) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ Γραµµατέας: Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ υπάλληλος του ήµου µε Βαθµό Γ Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης που είναι τα εξής: 1) Ανάκληση της αριθ. 40/2015 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση των πρακτικών δηµοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.» και συµπλήρωση του περιεχοµένου της κατόπιν της από ένστασης την Εταιρεία «. ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 2) Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού οικον. Έτους Τα ανωτέρω θέµατα κρίνονται κατεπείγοντα διότι τον µέν πρώτο λόγω της άµεσης ανάγκης προµήθειας καυσίµων για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου (αποκοµιδή σκουπιδιών, θέρµανση δηµοτικών καταστηµάτων και σχολικών κτιρίων) το δε δεύτερο για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου και για τα οποία τα µέλη της Ο.Ε. συµφώνησαν οµόφωνα για το κατεπείγον, και για την συζήτησή τους.

2 Αριθµ. Απόφασης: 45/ Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και καθορισµός των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού» Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3 ο τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: «Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΚΚ- N.3463/06, οι προµήθειες των ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α ) και των αντίστοιχων του Π.. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α ). (Ε1) (Β5) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού εκδίδεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µε βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφεροµένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νοµιµότητας από το νοµάρχη σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις..» Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύµβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριµένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού. 3. εν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συµβάσεων προµηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης, ή µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να ευνοούν ορισµένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείµενο της διακήρυξης ή της σύµβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισµένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείµενο της σύµβασης δεν µπορεί να περιγραφεί διαφορετικά µε προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόµενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρµόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νοµαρχίας, µε παραποµπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρµογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναµίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δηµοσίου τοµέα που εδρεύουν στο νοµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισµού εγκρίνονται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού απαιτείται προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές.»

3 Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.» Ο ήµος Παρανεστίου πρόκειται να προµηθευτεί υλικά συντήρησης για τα δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης, υλικά τσιµέντου & ειδών τσιµέντου, καθώς και κράσπεδα, πλάκες πεζοδροµίου, κυβόλιθους κτλ. και χρώµατα και υλικά για την αποκατάσταση φθορών στα δηµοτικά κτίρια.» Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και είδε: 1. Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα ήµων και Κοινοτήτων),όπως αναδιατυπώθηκε µε το Ν. 3536/ Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 6. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών προµηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). 7. Την υπ αριθµ /2006 Υπουργική απόφαση για «παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ». 8. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50». 9. Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18). 10. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) για τις εγγυήσεις. 11. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ήµου Παρανεστίου οικονοµικού έτους 2015 στους ΚΑ: 10/6661, ποσό 5.000,00, 35/6662, ποσό 5.000,00, 45/6662, ποσό 5.000,00, 70/ , ποσό ,00 και 25/ , ποσό 6.000,00. και µετά από διαλογική συζήτηση. 12. Τη αριθ. 6/2015 τεχνική µελέτη.

4 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Εγκρίνει την αριθ. 6/2015 µελέτη που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ για τις ανάγκες του ήµου Παρανεστίου, ποσού τριάντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά (30.997,73 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας οι οποίες έχουν ως εξής: Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένη εταιρεία κατασκευής και το κάθε υλικό να είναι από χώρα προέλευσης και κατασκευής της Ε.Ε. Κάθε προσφερόµενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα µικροϋλικά, τα οποία και θα συµπεριλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιµή προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα µεταφοράς των προσφερόµενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους µέχρι τα διάφορα σηµεία που θα ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Παρανεστίου. Επίσης θα αναφέρεται και ο χρόνος εγγύησης κάθε είδους. Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς prospectus - τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική), κατά την παράδοση των υλικών. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προµήθεια είδος. Σε κάθε περίπτωση τα υπό προµήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόµενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προµήθειας κατά την διαδικασία της παραλαβής. Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στο ήµο Παρανεστίου, ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή µεταφορά του συνόλου των προς προµήθεια υλικών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον προµηθευτή. Ο ήµος Παρανεστίου δύναται να προβεί σε ποιοτικό έλεγχο των υλικών. Ενδεικτικά, αναφέρονται, Τσιµέντα Ως τσιµέντο περιγράφεται ένα υλικό, το οποίο παρουσιάζει συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. Προδιαγραφές: Ελληνικός Κανονισµός Τσιµέντων (Π 244/80), ΚΤΣ 97. O ασβέστης πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλης ρευστότητας, το χαλίκι αρίστης ποιότητας από υλικό λατοµείου, διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ., η άµµος να είναι τριβείου κοσκινισµένη, αρίστης ποιότητας, οι πλάκες πεζοδροµίου και τα κράσπεδα να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών Σιδηρός οπλισµός Σιδηρούς οπλισµός ST IV (S500s) Όλος ο χαλύβδινος οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. O οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους µε νευρώσεις και θα πληροί τις απαιτήσεις του DIN 488 για ράβδους µε νευρώσεις ποιότητας 42/50 RU ή 42/50RK,ή 50/55 GK, ή 50/55 PK, ή 50/55 RK, ή τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 959 για ράβδους ποιότητας S500 και S500s, ή για πλέγµατα ράβδων ποιότητας 50/55 GK, ή 50/55 PK ή 50/55 RK. Ξυλεία

5 Η ξυλεία των τύπων θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΑΑSHO M168 ή µε άλλο αν ισχύει πρότυπο της Γερµανίας. Υλικά επιστρώσεων Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται στον τόπο του έργου κατά ποσότητες στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. Τσιµεντόπλακες Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα σε λευκό χρώµα ή για τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώµατα. Οι πλάκες τσιµέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεµα ειδικής ποιότητας µε την προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιηµένα µεγέθη και σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραµµες, δίχως ρωγµές, µε οµοιόµορφες διαστάσεις και θα έχουν πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10% της µεγαλύτερης πλευράς τους. Οι πλάκες τσιµέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται µε εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργαστήρια κατά DIN 485: - τάση θραύσης µεγαλύτερη από 50 kg/cm2 (ΠΤΠ Τ 62588/59) - φθορά σε τριβή µικρότερη από 30% (ΠΤΠ Τ 62588/59) - υδατοαπορροφητικότητα µικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ Τ 62588/59) Κυβόλιθοι διαφόρων σχηµάτων και χρωµάτων πάχους 6 cm Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και διαστάσεις (ύψους 6 cm & β 8 cm), καθώς και µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και βαρέα (π.χ. σταθµοί λεωφορείων). Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής: - Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήµατος: - Κυβόλιθοι κάτοψης µη κανονικού (π.χ. καµπύλου) σχήµατος: Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN ή εναλλακτικά κατά ASTM C Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. Είδη περίφραξης Σιδηροπάσσαλοι, συρµατόπλεγµα, σύρµα ευθύγραµµο, ακανθωτό προσδέσεως, κιγκλιδωµάτων ή υλικών για την κατασκευή κιγκλιδωµάτων Μετά την προσκόµιση του κάθε είδους συρµατοπλέγµατος-σύρµατος θα γίνει δειγµατοληψία και έλεγχος του γαλβανίσµατος. Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, 50Χ50 και 55Χ55, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, Σύρµα Νο 11 γαλβανισµένο Σύρµα Νο 16 γαλβανισµένο για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος. Πλαστικό χρώµα λευκό Πλαστικό χρώµα υδατικής διασποράς, εσωτερικής χρήσης, σε επιφάνειες από σοβά, εµφανές µπετόν κτλ. Εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κ.λπ. Να είναι πιστοποιηµένο οικολογικό πλαστικό χρώµα άριστης ποιότητας. Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρµογή. Να µην περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, φορµαλδεΰδη και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισµού (πλύσιµο- καθάρισµα),

6 αντοχή σε κλιµατολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή. Να είναι άοσµο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Τεχνικά χαρακτηριστικά Πυκνότητα: gr/ml Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 59-65% Στερεά κ.ό.: 42-50% ρη: Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 0 C ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. Αποχρώσεις Χρώµατος λευκού και σε συσκευασίες των 9 η 10 λίτρων Ποιοτικά χαρακτηριστικά Καλυπτικότητα για SR 20 m2/lt: CR είκτης λευκότητας: > 80 είκτης κιτρινίσµατος: < 1.5 ιαπερατότητα υδρατµών (S ): > 0.25m (κλάση II) ιαπερατότητα COz (SD): >80.0m Κατάλληλο για προστασία του τσιµέντου από την ενανθράκωση Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: > κινήσεις Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: Κλάση 2 Αντοχή σε επιταχυνόµενη γήρανση: 10/10 (1 µήνας, 50 C) Στιλπνότητα 85 : 3-7 Ικανότητα επαναχρωµατισµού: Να µην παρατηρείται καµιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης Πρόσφυση (Pull Off): > 2 Nt/mm Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV:1000h: Να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Ευκαµψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 2 mm OK Επίδραση κύκλου ψύξης-απόψυξης: OK (-10 C) Απόδοση Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση: µηι. Απόδοση: m2/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις). Τσιµεντόχρωµα Ακρυλικό χρώµα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση. Χρησιµοποιείται για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εµφανές µπετόν, τούβλα αµιαντοτσιµέντου κ.λ.π., δηλαδή υποστρωµάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία. Τεχνικά χαρακτηριστικά Εµφάνιση: Βελουτέ µατ µε στιλπνότητα Απόδοση: 9-11 µ2 ανά στρώση, ανάλογα µε την επιφάνεια Αντοχή στην τριβή: εν αποκαλύπτεται το υπόστρωµα έως κύκλους Στέγνωµα: Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα. Απόχρωση: Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

7 Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να παρουσιάζει εξαιρετική λευκότητα που διαρκεί, πολύ µεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Να προστατεύει από τη υγρασία, τη βροχή και τα καυσαέρια, τους οπλισµούς του σκυροδέµατος και να διατηρεί την ελαστικότητά του στις µεταβολές της θερµοκρασίας. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να µην περιέχει βαρέα µέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες Αποχρώσεις Χρώµατος λευκού και σε συσκευασίες των 9 η 10 λίτρων. Βασικό πλαστικών χρωµάτων Για το χρωµατισµό των πλαστικών και ακρυλικών χρωµάτων. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: ιασπορά µε βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα: >1.30 gr/ml, ανάλογα µε την απόχρωση Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 62-68%, ανάλογα µε την απόχρωση Στερεά κ.ό.: 43-56%, ανάλογα µε την απόχρωση PΗ: Κύκλοι ψύξης απόψυξης (-10 C): OK Επιταχυνόµενη γήρανση στο δοχείο: 10/10 (1 µήνας 50 C) Ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα ειδικά πιγµέντα που χρησιµοποιούνται να έχουν µεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Να ενσωµατώνονται εύκολα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώµατα και να χαρακτηρίζονται από µεγάλη χρωστική δύναµη. Οι αποχρώσεις που προκύπτουν να έχουν µεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο. Συσκευάζονται σε δοχεία των 0,75 λίτρου. Απόχρωση κίτρινο, κόκκινο, µπλε, ώχρα, κεραµιδί, καφέ, µαύρο, πράσινο. Στόκος ακρυλικός Τεχνικά χαρακτηριστικά : Μέγιστο πάχος εφαρµογής : 3-4 mm Mέγιστο πάχος κόκκων : 100 µm ιάδοση φλόγας : άκαυστο (0) Πρόσφυση σε σοβά (µετά από 7 ηµέρες) : 0-1 Πρόσφυση σε µπετόν (µετά από 7 ηµέρες) : 0-1 Πρόσφυση τελικού χρώµατος µετά από αστάρωµα : 0-1 Αντοχή στο νερό ( µετά από 7 ηµέρες ) πολύ καλή Αντοχή θλίψης (28) ηµέρες ) 7.0 ΜPa Αντοχή κάµψης (28) ηµέρες ) 2.0 ΜPa Λευκότητα : 95% Σε συσκευασία σάκων των 20 κιλών. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ PVC Ο κατασκευαστής πρέπει να συµµορφώνεται µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN 8061, 8062, DIN καθώς και µε τα Εθνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 9. Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται µόνο από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές και υλικά πλήρωσης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών µε σύνθεση που δεν έχει ελεγχθεί. Οι σταθεροποιητές και τα άλλα βοηθητικά υλικά

8 εκλέγονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των DIN 8061 και DIN Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή και διάτρηση, να είναι ευθύγραµµοι και να έχουν κατά το δυνατό κυκλική κάθετη τοµή, µε άκρα κοµµένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσµατα και ανωµαλίες επεξεργασίας. Σωλήνες, συνδέσεις και ειδικά τεµάχια δεν πρέπει να δίνουν στο πόσιµο νερό ούτε γεύση και οσµή ούτε χρώµα και ουσίες σε ποσότητες επικίνδυνες για την υγεία. Επίσης δεν πρέπει να ευνοούνται σχηµατισµοί φυτών και ανάπτυξη βακτηριδίων στην παροχή του νερού. Ο χρωµατισµός πρέπει να είναι οµοιόµορφος σ όλο το πάχος και η απόχρωση φαιή µε ελαφρές µόνο αποκλίσεις. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι απαλλαγµένο από φυσαλίδες, κοιλότητες και ανοµοιογένειες. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία χωρίς καµία ανωµαλία. Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε µήκη 5 12m, επιτρεπόµενη απόκλιση +10 mm (σε 10 0C). Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις βαρών, κατά DIN 8062, είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και για σύνολο 100σωλήνων (φορτίο), 5%. Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεµάχιο ωφέλιµου µήκους 6.00 µ. θα φέρουν δε σε κάθε τεµάχιο επικολληµένη λωρίδα χάρτου µε το σήµα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάµετρο σε χιλ. Τα αυτά στοιχεία δύναται να επισηµαίνονται επί του σωλήνα µε ανεξίτηλο χρώµα ή ανάγλυφα. Το καθαρό (ωφέλιµο) µήκος του εγκαταστηµένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 µ. ενώ το συνολικό µήκος αυτού θα είναι µεγαλύτερο των έξι µέτρων κατά το τµήµα εκείνο του σωλήνα το οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσµου κατά την εγκατάσταση. Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται µε την χρήση ελαστικών δακτυλίων. Επειδή οι σωλήνες P.V.C. θα χρησιµοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιµου νερού δεν πρέπει να έχουν καµιά νοσηρή επίδραση στο πόσιµο νερό και να µη προσδίδουν σε αυτό οσµή, γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάµενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή µίγµα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να µην µεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του ύδατος. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισµένοι και να µην υφίσταται αποθείωση. Να είναι επίσης οµοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισµάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωµάτων που να επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου. Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό και των βακτηριδίων. Η µορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα του συνδέσµου. Θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό ISO 9002 από τον κατασκευαστή των σωλήνων. ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) Το υλικό κατασκευής των σωλήνων θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HD-ΡΕ 3 ης γενεάς (σ80, MRS 10, PE 100). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20 0C. Ο καθορισµός των διαστάσεων θα γίνει µε βάση την κατηγορία SDR 17 S8. Πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές : DIN ως προς τη χηµική αντίσταση DIN 8074 (1 ο µέρος) ως προς τις διαστάσεις DIN 8075 (2 ο µέρος) ως προς τον έλεγχο ποιότητας DIN ως προς τη µέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή συγκόλληση των σωλήνων

9 DIN 4279 (1ο έως 8 ο µέρος) ως προς τις δοκιµές πίεσης Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής µορφή: ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/Φ. x.. PN10 XXX = YYYY = όπου: HDPE: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας Φ. x : εξωτερική διάµετρος x πάχος τοιχώµατος ΡΝ 10: ονοµαστική πίεση 10 atm ΧΧΧΧ: όνοµα κατασκευαστή ΥΥΥΥ: χρόνος παραγωγής από την µια πλευρά και αύξων αριθµός µήκους σωλήνα από την αντιδιαµετρική. Τα εξαρτήµατα θα φέρουν ετικέτα όπου θα φαίνεται : το σήµα της κατασκευάστριας εταιρίας, ο αριθµός της παρτίδας και ο χρόνος παραγωγής, η ονοµαστική πίεση (ΡΝ), το SDR του εξαρτήµατος (σχέση ανάµεσα στην ονοµαστική διάµετρο και το πάχος του τοιχώµατος), την ονοµαστική διάµετρο, ένδειξη που να φαίνεται η δυνατότητα χρήσης του εξαρτήµατος (UNI 312 για υγρά υπό πίεση και UNI 316 για αέρια καύσιµα) και το είδος της πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε (ΡΕ 80 ή ΡΕ 100). Επίσης τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για συγκόλληση (ηλεκτροµούφες, εξαρτήµατα µε ενσωµατωµένες ηλεκτροµούφες κλπ) θα φέρουν ετικέτα µε γραµµογράφηση (bar code) τύπου Interleaved 2.5 στην οποία θα φαίνεται το Voltage, ο χρόνος κόλλησης και ο χρόνος ψύξης. Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε ρολά των 250 µ για τις διατοµές Φ10 έως Φ32, 100 µ για τις διατοµές Φ40 έως Φ125 και από Φ140 και πάνω σε ευθέα µήκη των 12 µέτρων. Η πίεση λειτουργίας στους 20 ο C θα είναι 10atm εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στο τιµολόγιο µελέτης. Θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό ISO 9002 από τον κατασκευαστή των σωλήνων. ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Όλα τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια για δίκτυα σωλήνων υπό πίεση πρέπει να ανταποκρίνονται γενικά προς το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ και το κάθε ένα ειδικό τεµάχιο στο αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ. Τα προσφερόµενα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια θα είναι ονοµαστικής πίεσης 10 ατµ. Επειδή, τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια θα χρησιµοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιµου ύδατος πρέπει ουδεµία να έχουν νοσηρά επίδραση επί του ύδατος και να µη προσδίδουν σε αυτό οσµή, γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάµενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό ISO 9002 από τον κατασκευαστή των σωλήνων. ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΙΚΛΕΙ ΕΣ Οι δικλείδες θα είναι ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ή ΡΝ 16 bars, εκτός αν προσδιορίζεται µεγαλύτερη πίεση από την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιµο και προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη, µακρόχρονη και οµαλή λειτουργία, όπως και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για τη συντήρησή τους. Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το DIN 3352 part 2, µε ελαστική έµφραξη και ωτίδες. Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209 για την ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (PN και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώµατος, σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή και αριθµό παραγωγής.

10 Ο αριθµός παραγωγής µπορεί να είναι γραµµένος σε πρόσθετη κατάλληλη µεταλλική πινακίδα, σταθερό στερεωµένη στο σώµα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθµός παραγγελίας. Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατοµή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική τους διάµετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση. απαλλαγµένη εγκοπών κλπ, στο κάτω µέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών που θα καθιστούν προβληµατική τη στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας. Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής, το κυρίως µέρος της δικλείδας να µην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κλπ. Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνα κατά DIN 3202, Part 1, F4 Το σώµα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες, ανάλογης ονοµαστικής πίεσης, τους κοχλίες και περικόχλια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές DIN 2533 και DIN 2508, διαστάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του πρότυπου ISO (Ε) ή πρότυπο DIN Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, πριν την παραγγελία, στην Υπηρεσία πλήρη κατασκευαστικά σχέδια µε τις διαστάσεις και τα πάχη των δικλείδων και έκθεση όπου θα αναφέρονται το όνοµα του κατασκευαστή, το υλικό, το βάρος, οι απώλειες πίεσης, κλπ. Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών και θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό ISO 9002 από τον κατασκευαστή. Υλικά κατασκευής ειδικές απαιτήσεις Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε φθορά και διάβρωση. Το σώµα (body) και το κάλυµµα (bonnet) των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO Κάθε άλλη πρόσµιξη υλικών µε κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράµα να είναι ανθεκτικό, συµπαγές και οµοιογενές. Τα σώµατα και καλύµµατα των δικλείδων µετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια. εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. Στο σηµείο που ο σύρτης συναντά το σώµα της βαλβίδας δεν πρέπει να υπάρχει καµία διαµόρφωση που να επιτρέπει τη συσσώρευση στερεών. Βαφή εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και απαλλαγή από σκουριά καθώς και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα σώµατα των δικλείδων, αρχικά θα υπόκειται σε αµµοβολή (blast cleaning) (κατά DIN part 4) και κατόπιν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε ηλεκτροστατική βαφή µε εποξειδική ρητίνη, πάχους film σύµφωνα κατά DIN Ο Κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιµο νερό. Σύνδεση σώµατος - καλύµµατος Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος θα γίνεται µε ωτίδες και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11.5%.

11 Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της δικλείδας θα είναι κατασκευασµένα από το πιο πάνω υλικό (11.5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των ωτίδων σώµατος και καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα ποιότητας υλικού EPDM σύµφωνα µε την προδιαγραφή BS2494 type 1 & 2 ή άλλο ισοδύναµο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαµόρφωσης της καµπάνας (καλύµµατος) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE). Βάκτρο Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου (stem). Το βάκτρο θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN X 20 Cr. 13). Η κατασκευή του σπειρώµατος θα έχει γίνει µε τη µέθοδο έλασης εν ψυχρώ. Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται µε δακτυλίους Ο-RINGS υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερµοκρασίες µέχρι 110 o C, (ποιότητα υλικού NBR) ή άλλο ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης, που θα εγκριθεί από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. Η κατασκευή του βάκτρου θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω : α. Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. β. Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα της δικλείδας. Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε µετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραµένει στη θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. Επί του άξονα θα υπάρχει ειδική διαµόρφωση (travel stop) η οποία αφ ενός εµποδίζει τη µετάβαση του σύρτη εντός της περιοχής στεγάνωσης του άξονα της δικλείδας και αφ ετέρου δεν θα επιτρέπει την αύξηση της ροπής που δύναται να προκληθεί κατά τη διάρκεια χειρισµού αφού αυτός «αισθάνεται» αρκετά εύκολα την πλήρως ανοικτή θέση του σύρτου και δεν εφαρµόζει έτσι περαιτέρω δύναµη. Οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου, κεφαλή σχήµατος κόλουρου πυραµίδας, µε τετράγωνες βάσεις 40x40 και 50x50 mm ωφέλιµου µήκους τουλάχιστον 50 mm προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό κοχλία, στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας µε τα συνήθη κλειδιά χειρισµού των δικλείδων. Σύρτης Ο σύρτης (wedge) θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO , θα είναι αδιαίρετος και θα είναι πλήρως επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής από υλικό EPDM ή ισοδύναµο υλικό, κατάλληλο για πόσιµο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη (Resilient sealing). Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώµα της δικλείδας, εξασφαλίζοντας έτσι την κάθετη κίνηση του σύρτου στο σώµα της δικλείδας. ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ Υλικό : χυτοσίδηρος GGG40 ή GGG50 κατά DIN Ονοµαστική πίεση 16 bar. Στεγανοποίηση µέσω ελαστικών δακτυλίων από EPDM.

12 Εποξειδική βαφή 250µm κατά DIN 3476 ή σύµφωνα µε τους κανονισµούς GSK (αφού πρώτα έχει αµµοβολιστεί µε ανοµοιογενή ρινίσµατα σιδήρου). Το ένα άκρο θα φέρει µεταλλικό δακτύλιο αγκύρωσης από Ms58 ή παρεµφερές υλικό µε πολλαπλές διακοπτόµενες εξάρσεις αγκύρωσης ή ανάλογο σύστηµα αγκύρωσης και το άλλο άκρο θα φέρει φλάντζα. Οι βίδες και ροδέλες θα είναι από Α2 ή παρεµφερές υλικό και στο σηµείο σύσφιξης θα στεγανοποιούν από οποιαδήποτε επαφή µε το περιβάλλον µέσω δακτυλίων από ΡΕ. Το παρέµβυσµα στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι κολληµένο στη φλάντζα. Θα φέρουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ISO ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης ποιότητας µε ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 200 N/mm2 και σκληρότητας έως 210 BRINNEL. Η τοµή θραύσεως θα είναι φαιά, πυκνή και οµοιόµορφος. Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Κάθε κάλυµµα ή εσχάρα καθώς και κάθε πλαίσιό τους θα έχει γραµµένα, σε µέρος που να φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους, σε εσοχή, µε στοιχεία ανάγλυφα που η πάνω επιφάνειά τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την πάνω επιφάνεια του καλύµµατος, της εσχάρας ή του πλαισίου, το σήµα ή το όνοµα του εργοστασίου κατασκευής και το έτος και το µήνα χυτεύσεως. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC. Η ποιότητα των σωλήνων και ειδικών εξαρτηµάτων υπόκειται στον έλεγχο των διαφόρων κρατικών οργανισµών και καθορίζεται από τα Εθνικά Πρότυπα και τις διάφορες ιεθνείς Προδιαγραφές. Γι αυτό, ο κατασκευαστής οφείλει να παρακολουθεί την ποιότητα των προϊόντων και να την ελέγχει µε τις µεθόδους που περιγράφονται στα Γερµανικά Πρότυπα DIN 19531, DIN 4102, DIN 16929, DIN 8061, DIN 8062, DIN Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται µόνο από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές και υλικά πλήρωσης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών µε σύνθεση που δεν έχει ελεγχθεί. Οι σταθεροποιητές και τα άλλα βοηθητικά υλικά εκλέγονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των DIN 8061 και DIN Οι σωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραµµοι µε κατά το δυνατό κυκλική κάθετη τοµή, µε άκρα κοµµένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους πρέπει να είναι λεία και να µην παρουσιάζει γενικά φυσαλίδες, κοιλότητες ή ανοµοιογένειες. Μικρές αυλακώσεις, κύµατα και ανωµαλίες µικρού πάχους επιτρέπονται εφόσον το πάχος του σωλήνα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Ο χρωµατισµός των σωλήνων θα είναι οµοιόµορφος σ όλη τη µάζα τους και το χρώµα RAL 8023 (κεραµιδί) σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο RAL 840 HR. Οι σωλήνες παραδίνονται σε µήκη 6 µέτρων. Για σωλήνες µε κεφαλή το µήκος εγκαταστάσεως είναι αυτό που προκύπτει µετά την αφαίρεση του τµήµατος του σωλήνα που εισέρχεται στην κεφαλή. Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις που ισχύουν για τα µήκη και αναφέρονται σε θερµοκρασία 20 0C είναι για µεν τους ευθύγραµµους σωλήνες +10 mm για δε τους σωλήνες µε φορετή µούφα + ή 10 mm Οι σωλήνες P.V.C. θα φέρουν δε σε κάθε τεµάχιο επικολληµένη λωρίδα χάρτου µε το σήµα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάµετρο σε χιλ. Τα αυτά στοιχεία δύναται να επισηµαίνονται επί του σωλήνα µε ανεξίτηλο χρώµα ή ανάγλυφα. Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται µε την χρήση ελαστικών δακτυλίων.

13 Όλοι οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα είναι σειράς 41 (ακόµη κι αν δεν αναφέρεται στο τιµολόγιο µελέτης) εκτός εάν δεν υπάρχουν στις ζητούµενες διαστάσεις Θα πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό ISO 9002 από τον κατασκευαστή των σωλήνων ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ Τα γαλβανιζέ µικρουλικά, οι σφαιρικοί διακόπτες ολικής ροής, οι βρύσες, τα ρακόρ, το τουµπόραµα, τα µηχανοσίφωνα, τα φτυάρια, οι λάµες µηχανής, οι σιδηρόλαµες, οι κουκουνάρες, οι τσιµπίδες, οι υδροµετρητές και τα πάσης φύσεως µικροϋλικά θα πρέπει να είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 8.0, MRS 10, PE 100) κατά PZEN CEN PN-16 µπλε χρώµατος κατάλληλοι για τη διανοµή πόσιµου νερού και πληρούν τις γερµανικές προδιαγραφές DIN 8074, όσον αφορά στις διαστάσεις και DIN 8075, όσον αφορά στους ελέγχους και στις δοκιµές. Ο καθορισµός των διαστάσεων να γίνεται µε βάση την κατηγορία SDR 11-S5. Πίεση λειτουργίας για νερό 20 0 C bar (PN 16). Η πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή τους θα είναι MDPE, PE 100, MRS σ 10, µπλε χρώµατος κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων µεταφοράς πόσιµου νερού. Οι συγκεκριµένοι σωλήνες διαθέτουν πιστοποιητικό του κατασκευαστή της πρώτης ύλης µε επίσηµη µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και prospectus όπου φαίνεται η σύνθεσή της, η ονοµαστική της πυκνότητα, ο δείκτης ροής (MFI, Melt Flow Index), η τάση εφελκυσµού στο όριο διαρροής, η τάση θραύσης και οι αντίστοιχες επιµηκύνσεις, καθώς και η τάση σ. Με την ανάθεση της παραγγελίας των σωλήνων θα προσκοµιστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή τους. Οι προσφερόµενοι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις µας και να καλύπτονται από το Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9002 της κατασκευάστριας εταιρίας. Ολα τα εξαρτήµατα PE θα είναι αντίστοιχης γενιάς και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και πιέσεων µε τις σωλήνες. Βάνες χυτοσιδηρές φλαντζών ελαστικής έµφραξης. Σώµα και κάλυπτρα χυτοσιδηρά GG-25 σύµφωνα µε DIN Σφήνα περιβληµένη µε ελαστικό, κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο GG-25 σύµφωνα µε DIN Στέλεχος - ανοξείδωτος χάλυβας 13% CR. Περικόχλιο στέλεχος - µπρούντζος. Χειροκίνητος τροχός - χυτοσίδηρος GG-20. Στεγανοποιητικές επιφάνειες των εδρών της βάνας - χάραξη από σίδηρο / ελαστικό 4Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ωοειδές σχήµα του σώµατος, απεριόριστη δίοδος, χειροκίνητος τροχός στροφής, µη ανυψούµενος. Ειδικός, µη δυνάµενος να ξεµονταριστεί, στυπειοθλίπτης & ελαστικός δακτύλιος. Μήκος µεταξύ φλαντζών σύµφωνα µε DIN 3202, σειρά F4. Συνδετικές διαστάσεις φλαντζών PN 16, σύµφωνα µε DIN 2501, µε ακατέργαστη ανυψωµένη επένδυση προσόψεως "Τύπος C" σύµφωνα µε DIN 2526.

14 Υ ΡΟΜΕΤΡΑ ½ ή ¾ Υδρόµετρα 1/2" ή 3/4" πολλαπλής ριπής, µε µηχανισµό ενδείξεων κυβικών µέτρων σε ευθεία ανάγνωση και σφραγισµένο σε ειδικό χώρο γεµάτο µε κατάλληλο λιπαντικό υγρό για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλά και προστασία από άλατα και θόλωµα που µπορεί να δηµιουργήσει το νερό 1. Θα είναι ειδικά κατασκευασµένη για ασφαλή λειτουργία και µέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διαµονής ποσίµου ύδατος 2. Οι µετρητές θα είναι για πίεση λειτουργίας 10 BAR τουλάχιστον και για θερµοκρασία νερού από 0 βαθµούς µέχρι 35 βαθµούς Κελσίου. 3. Όσον αφορά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τα µετρολογικά τους στοιχεία, τις δοκιµές αντοχής και στεγανότητας, την ακρίβεια µετρήσεως, τον τρόπο δοκιµής και ελέγχου θα πληρούν τα προβλεπόµενα από την οδηγία 75/33 της Ε.Ο.Κ. Υδρόµετρα 1/2" ή 3/4" πολλαπλής ριπής µε µηχανισµό ενδείξεων κυβικών µέτρων σε ευθεία ανάγνωση 1. Στο στόµιο εισαγωγής του νερού στους µετρητές θα υπάρχει φίλτρο. 2. Στο σώµα των µετρητών και σε µία τουλάχιστον θέση θα υπάρχει ανάγλυφη σηµανση της κατεύθυνσης ροής µε βέλος επαρκούς µεγέθους. 3. Στο κάλυµµα των µετρητών, που θα είναι κατά προτίµηση µεταλλικό, θα υπάρχει µε ανάγλυφη σήµανση η επωνυµία ή το σήµα του εργοστασίου κατασκευής, η ονοµασία του τύπου του µετρητή και η µέγιστη παροχή (Q MAX ). Η τελευταία µπορεί να είναι αντί επί του καλύµµατος στην πορεία του σώµατος. 4. Για την σφράγιση των µετρητών οι δύο προεξοχές που υπάρχουν στο περίβληµα του µετρητικού µηχανισµού για την κοχλίωση του στο σώµα, θα είναι τρυπηµένες µε διάµετρο 2χλστ. Τρυπηµένος µε τη διάµετρο θα είναι σαι ο προστατευτικός κοχλίας της βαλβίδας ρύθµισης. Στους υδροµετρητές θα υπάρχουν υποχρεωτικά ενσωµατωµένες βαλβίδες αντεπιστροφής. Οι µετρητές θα είναι κατασκευασµένοι µε τρόπο ώστε: 1. Να εξασφαλίζεται µακρά χρήση χωρίς προβλήµατα 2. Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιµης επέµβασης για αλλοίωση της ένδειξης ή βλάβης του µηχανισµού. 3. Σε περίπτωση τυχαίας αντιστροφής της ροής του νερού, οι µετρητές δεν πρέπει να υφίστανται βλάβη ή µεταβολή των µετρολογικών ιδιοτήτων τους. Τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων µερών των µετρητών, πρέπει να έχουν άριστη συµπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται. 1. εν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόµενες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας του νερού µέσα στα προβλεπόµενα όρια. 2. Πρέπει ν είναι αυθεντικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση ή να έχουν υποστεί την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 3. Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας που προορίζονται άνω των 2 ετών. 4. Ο προµηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόµου στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Η καταλληλότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών από πλευράς υγιεινής (πλαστικό, διάφορα κράµατα, βαφή κ.λ.π.) θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό από το Χηµείο του κράτους ή άλλου επίσηµου φορέα του Εσωτερικού ή εξωτερικού ή ακόµη στην περίπτωση αδυναµίας των παραπάνω από τον κατασκευαστή ή προµηθευτή της πρώτης ύλης. Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήµατος των µετρητών των µετρητών (σώµα, περίβληµα µετρ. µηχανισµού, κάλυµµα) θα χρησιµοποιηθεί κράµα ορειχάλκου µε περιεκτικότητα τουλάχιστον σε χαλκό 75%

15 και σε κατάλληλη αναλόγία κασσιτέρου, ψευδαργύρου κ.λ.π. που θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες. 1. Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί ορείχαλκος µε περιεκτικότητα σε χαλκό χαµηλότερη του 75% και µέχρι 57%, ο προµηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του και απαραίτητα στο εσωτερικό του σώµατος των µετρητών θα γίνει αντιδιαβρωτική προστασία, το είδος της οποίας θα περιγράφεται στην προσφορά του. 2. Αν για την κατασκευή του περιβλήµατος εφαρµοστεί άλλη τεχνολογία π.χ. σφυρήλατα, πρέπει να γίνει αναφορά στην προσφορά από τον προµηθευτή µε πλήρη περιγραφή και στοιχεία 3. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήµατος θα είναι λεία, χωρίς χυτευτικά ελαττώµατα. 4. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κ.λ.π. µε ξένη ύλη η κόλληση απαγορεύεται Ο µηχανισµός των µετρητών µπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικά υλικά (POLYMER) αρκεί να ανταποκρίνεται άριστα για το σκοπό που προορίζονται. 6. Ο µηχανισµός πρέπει να χωρίζεται εύκολα σε κύρια µέρη που θα αποτελούν σειρά και θα δίνουν τη δυνατότητα αντικατάστασης µε απλό τρόπο επί τόπου χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του µετρητή. Εξαίρεση γίνεται µόνο για το φίλτρο και την βαλβίδα αντεπιστροφής. 7. Το προστατευτικό κρύσταλλο του µηχανισµού θα εξασφαλίσει άνετη ανάγνωση της ένδειξης. 8. Σε καµία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το κρύσταλλο δεν θα θολώνεται εσωτερικά. Τα µετρολογικά στοιχεία που πρέπει να έχουν οι προσφερόµενοι µετρητές θα είναι τα προβλεπόµενα από την κατηγορία Β της κατευθυντηρίου γραµµής 75/33/Ε.Ο.Κ. 1.Μονάδα µέτρησης θα είναι το κυβικό µέτρο (Μ3) τα πολλαπλάσια αυτού. 2. Μέγιστη παροχή (Q MAX) στη παροχή αυτή ο µετρητής πρέπει να λειτουργεί για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα χωρίς βλάβη του µηχανισµού και χωρίς υπέρβαση των προβλεπόµενων ορίων σφάλµατος. 3. Ονοµαστική παροχή (QN) θα γίνει το ήµισυ της Q MAX. Με την παροχή αυτή ο µετρητής πρέπει να λειτουργεί συνεχώς µε τις αναφερόµενες στην παραγρ προϋποθέσεις. 4. Ελάχιστη παροχή (Q MIN) θα είναι το 0,02 της QN.Στην παροχή αυτή ο µετρητής θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής χωρίς υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου σφάλµατος. 5. Μεταβατική παροχή (QT) θα είναι το 0,08 της QN. Η περιοχή αυτή θα είναι το όριο διαχωρισµού των περιοχών ανεκτού σφάλµατος. 6. Τα µετρολογικά στοιχεία των µετρητών θ αναφέρονται σαφώς στην προσφορά Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της QT συµπεριλαµβανόµενης και της Q MAX δεν θα υπερβαίνει 2%. 1. Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της Q MIN συµπεριλαµβανόµενης και QT εξαιρουµένης (ευαισθησίας) δεν θα υπερβαίνει το 5%. 2. Σηµασία θα δοθεί από το ήµο στο σηµείο έναρξης καταγραφής του υδρόµετρου ανεξάρτητα του σφάλµατος που πάντως θα πρέπει να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα. Οι µετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποί είναι κατασκευασµένοι (πίεση λειτουργίας), χωρίς να παρουσιάσουν προβλήµατα ή ελαττώµατα όπως διαρροές, εφιδρώσεις των τοιχωµάτων, παραµορφώσεις κ.λ.π. Η πίεση λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 10 BAR. 1. Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να αποδείξει ότι ο µετρητής αντέχει χωρίς διαρροή, εφίδρωση των τοιχωµάτων, σε πίεση ίση 1,6 φορές τη µέγιστη πίεση λειτουργίας (κατ ελάχιστον 16 BAR) εφαρµοζόµενη επί 15 λεπτά. 2. Κάθε µετρητής πρέπει να µπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εµπλοκή, πίεση 2 φορές τη µέγιστη λειτουργίας (κατ ελάχιστον 20 BAR) εφαρµοζόµενη επί 1 λεπτό.

16 Η διάταξη της ενδείξεως πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ασφαλή και σωστή ανάγνωση του όγκου του µετρουµένου νερού που εκφράζεται σε κυβικά µέτρα (παραγρ. 6.1). 1. Ο όγκος δίδεται µε την ανάγνωση των διαδοχικών κατά σειρά ψηφίων που εµφανίζονται σε θυρίδες. 2. Το µέγεθος των στοιχείων (αριθµών) θα είναι τέτοιο και θα έχουν αυτά θέση σε σχέση µε την πλάκα ώστε να διαβάζονται εύκολα στις συνθήκες που είναι τοποθετηµένα τα υδρόµετρα (εντός φρεατίων). ηλαδή να είναι ευχερής η ανάγνωση από απόστασης τουλάχιστον 1µ και υπό γωνία 30 µοίρες από την κατακόρυφο και θα έχουν ύψος τουλάχιστον 4 χλστ. 3. Στην πλάκα του µετρικού µηχανισµού θα υπάρχουν τα παρακάτω αναφερόµενα στοιχεία: α) Χαρακτηριστικά της µονάδας µέτρησης (Μ3). β) Η µέγιστη ωριαία παροχή (Q MAX). γ) Τα σήµατα του εργοστασίου κατασκευής των µετρητών. δ) Κλάση µετρήσεων σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή της Ε.Ο.Κ. ε) τη µέγιστη πίεση της λειτουργίας εάν αυτή είναι µεγαλύτερη από 16 BAR. στ) Επιθυµητή είναι η καταγραφή του αριθµού έγκρισης της Ε.Ο.Κ. ζ) Η θέση λειτουργίας όπου µε το χαρακτηριστικό ή θα δηλώνεται η οριζόντια θέση. Αποφασίζει την εκτέλεση της προµήθειας µε πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ, για την ανάδειξη προµηθευτή. Καθορίζει τους εξής όρους του πρόχειρου διαγωνισµού ως εξής:: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ιακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών - χορηγητών για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του ήµου Παρανεστίου, ποσού τριάντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και εβδοµήντα τρία λεπτά (30.997,73 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα ήµων και Κοινοτήτων),όπως αναδιατυπώθηκε µε το Ν. 3536/ Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

17 6. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών προµηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). 7. Την υπ αριθµ /2006 Υπουργική απόφαση για «παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ». 8. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50». 9. Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18). 10. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) για τις εγγυήσεις. 11. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ήµου Παρανεστίου οικονοµικού έτους 2015 στους ΚΑ: 10/6661, ποσό 5.000,00, 35/6662, ποσό 5.000,00, 45/6662, ποσό 5.000,00, 70/ , ποσό ,00 και 25/ , ποσό 6.000, Την υπ αριθµ... απόφαση του ηµάρχου του ήµου Παρανεστίου περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής για το ήµο Παρανεστίου. 13. Την υπ αριθµ. 45/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δηµοπράτησης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά µεταξύ αναγνωρισµένων προµηθευτών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που συµπεριλαµβάνει υλικά συντήρησης για τα δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης, υλικά τσιµέντου & ειδών τσιµέντου, καθώς και κράσπεδα, πλάκες πεζοδροµίου, κυβόλιθους κτλ. και χρώµατα και υλικά για την αποκάτασταση φθορών στα δηµοτικά κτίρια, συνολικού προϋπολογισµού ,73 (µε ΦΠΑ), για το έτος 2015 για τον ήµο Παρανεστίου. Αναλυτικότερα οι προµήθειες χωρίζονται στις εξής οµάδες: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 1 Προµήθεια υλικών για 5.998,59 συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 2 Προµήθεια υλικών ,14 συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,73

18 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,73 µε τον Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή και για περισσότερες οµάδες, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας. ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τόπος και χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα Παρανεστίου την 29 η Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 29 η Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 2.Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού Το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του ήµου στην διεύθυνση ( Η παραλαβή των σφραγισµένων εντύπων των οικονοµικών προσφορών για την εκάστοτε Οµάδα γίνεται αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική εταιρεία (courier) είτε µε φαξ µέχρι και δυο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την πέµπτη (5η) ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το εκτυπωµένο έντυπο της ιακήρυξης, που τυπώνουν από την επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου, από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

19 ΑΡΘΡΟ 2ο ικαίωµα συµµετοχής Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται µε την εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών. ικαιούχοι συµµετοχής: α. Έλληνες β. Αλλοδαποί γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δ. Συνεταιρισµοί ε. Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) ΑΡΘΡΟ 3ο Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής Οι δικαιούχοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, τα εξής δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες 1) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Υπεύθυνη ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και των ειδικών όρων και επίσης δηλώνει ότι καταθέτει προσφορά για την οµάδα/οµάδες.. της διακήρυξης. 4) Υπεύθυνη ήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του διαγωνιζόµενου από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 5)Υπεύθυνη ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος α) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, β)ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και γ) ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δηµόσιο. 6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 7) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής

20 ασφάλισης (όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισµένου προσωπικού και εργοδότη) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Για υποψηφίους εγκατεστηµένους εκτός και εντός Ελλάδος παρέχεται η δυνατότητα της ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς τους, µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος αναλαµβάνει την ευθύνη της έγκαιρης αποστολής της προσφοράς του. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, το οποίο καταθέτει κατά την ηµέρα της ηµοπρασίας πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό, για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. -Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Β) Αλλοδαποί 1) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του Οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 2) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α. Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 2) Συστατική πράξη (για κάθε µορφής εταιρεία) 3) Οι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσουν πρακτικό του.σ., στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συµµετοχή της εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 4) Εφόσον στο διαγωνισµό δεν προσέλθει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόµιµο εκπρόσωπο προς τον παριστάµενο, µε την οποία θα εκχωρείται το δικαίωµα εκπροσώπησης στον παριστάµενο στο διαγωνισµό άτοµο. ) Οι συνεταιρισµοί 1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 2)Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής. Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση και δικαιούται συµµετοχής εφόσον: α) Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του προσφεροµένου προϊόντος. β) Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 50% της τιµής προσφοράς. 2)Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου Α του άρθρου 6 του παρόντος.

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..30/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 74770 Α..Α. Β4ΛΧΟΡΕ- 0 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 301/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΘΕΜΑ 13 ο : (έκτακτο) Κατακύρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 379/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΙΚΟ ΤΑΙΟ Αριθµ. Απόφασης 14/2015 Θέµα: «Ψήφιση διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 244/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 06-05 -2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Προς Κοιν Θέμα ΜΟΝΟ στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β )

Προς Κοιν Θέμα ΜΟΝΟ στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) Προς: 1.Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης 2. Διευθυντές Δ.Ε. 3. Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. και Ε.Ε (δια των Δ/ντών ΔΕ) 4.Διευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (δια των Δ/ντών Δ.Ε. και των προϊσταμένων Γραφείων ΔΕ και Ε.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος Τσιόλια Στη Σιάτιστα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2015.. της..20/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..51/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ93-ΥΨ6. ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ93-ΥΨ6. ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-11-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 360/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Ταχ. /νση : ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Fax: 27310 26 214 & 26 211 E-mail: m.kokkonou@lakonia.gr p.dogantzi@lakonia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α Α: Ταχ. /νση : ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Fax: 27310 26 214 & 26 211 E-mail: m.kokkonou@lakonia.gr p.dogantzi@lakonia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 16 Aπριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠ οικ. 2752 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. της..20/01/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..4/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16.

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο Σήμερα 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 458/9-7- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ MAKISTA 54: 1 6/1/09 8:47 AM 1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Κωδικός: 3087 17 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 12ο Ioύνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης.

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» 0 Αργυρούπολη: 19/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Οδός 25 η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ: 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 17-06-2015 Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΡΥΛΛΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΥΤ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΟΜΕΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑ ΟΣ» 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 04-04-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 4 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ...

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι...

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι... ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011 ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑIΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ 6 ο ΚΑΙ 44 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων. & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας. Του Νοµού Καστοριάς. Για τις βουλευτικές εκλογές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων. & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας. Του Νοµού Καστοριάς. Για τις βουλευτικές εκλογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας Του Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-ΩΩΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-ΩΩΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 183/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΚΥ-ΕΤΗ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΚΥ-ΕΤΗ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 181 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ιεύθυνση Εκτιµήσεων & Αποζηµιώσεων Πληροφορίες : Χ. Γάσπαρη Α. Συγγούνας Μεσογείων 45 11510 ΑΘΗΝΑ Τηλ : 010-7490449-441, fax

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδ.: 46100 Τηλ.: 2665360114 FAX: 2665360196. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2014

Ταχ. Κώδ.: 46100 Τηλ.: 2665360114 FAX: 2665360196. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα: 12-3 -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 27678/1074 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Π.Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 302 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 29

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Ορθή επανάληψη Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. (α) Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΛΚ-Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: 4Α9ΛΚ-Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. (3 η Προκήρυξη)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. (3 η Προκήρυξη) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΑΔΑ: 79ΨΚΩ6Χ-ΥΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 389 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΗΒ-ΟΣΩ 21446/12-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΗΒ-ΟΣΩ 21446/12-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21446/12-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 656 Από το πρακτικό 38 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 30ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 30ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH η γνώση είναι δύναµη! KATAΛOΓOΣ EK OΣEΩN ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH Η Σύγχρονη Εποχή Κ Α Τ Α Λ Ο Γ ΟΣ Ε Κ ΟΣ Ε Ω Ν - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Η Σ 2 0 1 5 Σ Υ Γ Χ Ρ ΟΝ Η Ε Π Ο Χ Η Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα