Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013"

Transcript

1 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο

2 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ

3 Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν Ινύιην - Οθηώβξην ηνηρεία από 42 μελνδνρεία θαηεγνξίαο 1* - 5*, κέιε ηεο Έλσζεο Ξελνδόρσλ Θεζζαινλίθεο

4 πλνπηηθά Πξνθίι: εηώλ, ηαμηδεύεη κε ην / ηε ζύληξνθό ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε γηα πξώηε θνξά, αεξνπνξηθώο ή νδηθώο γηα αλαςπρή θαη κέλεη 3,7 λύρηεο 37% επεξεάζηεθε από ζπγγελείο / θίινπο 44% θξάηεζε online 58% έξρεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο! 7,9 ζπλνιηθή αμηνιόγεζε 91% ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε 37% ρξεζηκνπνηεί sites κε ζρόιηα γηα μελνδνρεία 59% επηζθέθζεθε ηνλ Λεπθό Πύξγν 74% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα, θπξίσο Facebook

5 Πξνθίι ηνπξηζηώλ Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 40% Με ζύληξνθν 13% Μόλνο / ε 2% Μόλν κε 1,7 παηδηά 16% Με ζύληξνθν & 1,7 παηδηά 27% Με θίιν / θίινπο 52% Μόλνο / ε 1% Μόλν κε 1,6 παηδηά 19% Με ζύληξνθν 5% Με ζύληξνθν & 2,1 παηδηά 17% Με θίιν / θίινπο Οη πεξηζζόηεξνη πνπ ηαμηδεύνπλ γηα αλαςπρή ζηε Θεζζαινλίθε έξρνληαη κε ζύληξνθν ή κε θίινπο. Απηνί πνπ ηαμηδεύνπλ γηα δνπιεηά πξνηηκνύλ λα ηαμηδεύνπλ κόλνη ηνπο, όκσο ην έλα ηξίην πεξίπνπ ηαμηδεύεη κε ζύληξνθν ή κε θίιν/νπο.

6 πρλόηεηα επηζθεςηκόηεηαο 1ε θνξά 17% 35% 2x 3x 9% 10% 15% 14% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 4x Πεξηζζόηεξεο 5% 6% 17% Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 20% - Γνπιεηά / πλέδξην: 21% 32% Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο έξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζηε Θεζζαινλίθε, ελώ νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά / ζπλέδξην έρνπλ έξζεη πνιιέο θνξέο.

7 Ηιηθηαθή νκάδα & κέζε δηάξθεηα δηακνλήο Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην > 50 11% > 50 10% % % % % < 18 0% < 18 0% Γελ απάληεζε: 16% Γελ απάληεζε: 19% 3,9 λύρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 3,5 λύρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο Οη πεξηζζόηεξνη ηαμηδηώηεο είλαη ζηελ νκάδα εηώλ. Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο κέλνπλ πεξηζζόηεξν από εθείλνπο πνπ έξρνληαη γηα δνπιεηά, 3,9 θαη 3,5 λύρηεο αληίζηνηρα.

8 Γεσγξαθηθή αλάιπζε: Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 5% - 3% Β. Ακεξηθή 62% - 63% Δπξώπε 1% - 0% Μέζε Αλαηνιή 1% - 0% Αζία Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 28% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 33% 5% - 3% Ν. Ακεξηθή 0% - 1% Αθξηθή Η πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη από ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Η δεύηεξε κεγαιύηεξε νκάδα ηνπξηζηώλ είλαη από ηελ Ακεξηθή, πεξίπνπ 10%, θπξίσο γηα αλαςπρή. 2% - 0% Απζηξαιία

9 Ση επεξέαζε ηελ επηινγή γηα ηελ Θεζζαινλίθε Πξόηαζε ζπγγελώλ / θίισλ 47% Internet sites 27% Σαμησηηθό γξαθείν Γηαθήκηζε Σειεόξαζε / Ραδηόθσλν / Σύπνο 7% 7% 13% Η πξόηαζε από ζπγγελείο θαη / ή θίινπο απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε επηξξνή γηα ηελ επηινγή ηεο Θεζζαινλίθεο σο πξννξηζκνύ. Άιιν 4% Γεληθά ηα Internet sites έξρνληαη δεύηεξα, αθνινπζεί ε πιεξνθόξεζε από ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία.

10 Σνπξίζηεο αλαςπρήο: γηαηί ηελ Θεζζαινλίθε; Γηαηί επηιέρζεθε ε Θεζζαινλίθε σο πξννξηζκόο αλαςπρήο Πποζωπικόηηηα πόληρ Απσαιολογικοί σώποι / πολιηιζηικό ενδιαθ έπον Γαζηπονομικό ενδιαθ έπον 30% 36% 49% Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο επηιέγνπλ ηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο. Δνδιαθ έπον εμποπικό κένηπο Δκηενήρ παπαλία για πεππάηημα κηλ. Πεπαζηικόρ (πποηγούμενορ ή ηελικόρ πποοπιζμόρ) Γελεαζηικό ηαξιωηικό πακέηο (θ θηνό) Άλλο 2% 14% 13% 13% 24% ηε δεύηεξε ζέζε βξίζθνληαη νη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη ην πνιηηηζηηθό ελδηαθέξνλ θαη αθνινπζεί ε γαζηξνλνκία ηεο πόιεο. Η ηηκή (θζελό παθέην) δελ θαίλεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν.

11 Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ Online Offline Sites όπσο ην tripadvisor 31% 44% Σίπνηα 31% 34% Web site μελνδνρείνπ 37% 34% Οδεγόο πόιεο (έληππν) 17% 25% Κνηλσληθά δίθηπα 22% 16% Σαμηδησηηθό Γξαθείν 17% 18% Sites κνπζείσλ, αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θηι. 8% 4% Άιιν 2% 2% ΔΟΣ ΔΞΘ 6% 3% 5% 5% 2% 4% Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Σα sites όπσο ην tripadvisor απνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνύ, δείρλνληαο επίζεο ην πόζν ζεκαληηθό εξγαιείν είλαη γηα ηνπο μελνδόρνπο. ε δεύηεξε ζέζε έξρεηαη ην web site ηνπ μελνδνρείνπ. Λίγνη έρνπλ επηζθεθζεί ην ην site πξνβνιήο ηεο Θεζζαινλίθεο.

12 Κξάηεζε Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Απεπζείαο μελνδνρείν Μέζσ ηξίηνπ Γ/Α Απεπζείαο μελνδνρείν Μέζσ ηξίηνπ Γ/Α 16% 10% 74% 50% online 40% online 15% 13% 72% 40% 6% 54% 14% offline 19% offline 30% 9% 61% 36% άγλσζην 41% άγλσζην Σν ήκηζπ ησλ ηνπξηζηώλ αλαςπρήο θάλεη online θξάηεζε, από ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη απεπζείαο ζην μελνδνρείν (ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ). Πεξίπνπ ην 40% ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ θάλεη online θξάηεζε. Από ηνπο ηαμηδηώηεο πνπ θάλνπλ θξάηεζε offline, ε κεγαιύηεξε νκάδα από απηνύο πνπ απάληεζαλ, θάλεη απεπζείαο θξάηεζε ζην μελνδνρείν, δειαδή 40% θαη 30% γηα ηαμηδηώηεο αλαςπρήο θαη επαγγεικαηίεο, αληίζηνηρα.

13 Χξνλνζεηξά Πόζεο κέξεο πξηλ απνθαζίζαηε ην ηαμίδη ζαο ζηε Θεζζαινλίθε; 14 κέξεο πξηλ 31% 43% 6 14 κέξεο πξηλ 23% 21% 3 5 κέξεο πξηλ 20% 30% 1 2 κέξεο πξηλ Γ/Α 4% 7% 9% 14% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Οη επηζθέπηεο αλαςπρήο ηεο Θεζζαινλίθεο απνθαζίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη απηό ηζρύεη θαη γηα ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο θαη γηα ηνλ επαγγεικαηία αλ θαη ε πξώηε νκάδα απνθαζίδεη αξθεηά λσξίηεξα από ηε δεύηεξε. Λίγνη απνθαζίδνπλ 1 ή 2 κέξεο πξηλ, πεξηζζόηεξν νη επαγγεικαηίεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη αξθεηόο ρξόλνο κεηαμύ ηεο απόθαζεο θαη ηεο θξάηεζεο / αλαρώξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαμηδηώηε.

14 Κνηλσληθά δίθηπα Αλαςπρή 79% 75% Γνπιεηά / πλέδξην 78% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (17% δελ ρξεζηκνπνηεί) 44% 40% 38% 40% 36% 36% 73% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (18% δελ ρξεζηκνπνηεί) 15% 24% 22% blogs 27% ρεδόλ 8 ζηνπο 10 ηαμηδηώηεο αλαςπρήο ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη πάλσ από 7 ζηνπο 10 από ηνπο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά. Καη ζηηο δύν νκάδεο ην Facebook είλαη ην πην δεκνθηιέο δίθηπν, αθνινπζεί ην YouTube, ην Twitter θαη ην Trip Advisor. Σν Linkedin είλαη πην δεκνθηιέο ζηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ.

15 Σξόπνη πξόζβαζεο & πόζν «βνιηθνί» είλαη Αεξνπιάλν ΙΥ Λεσθνξείν Σξαίλν ΙΥ & Φέξπ Άιιν Πινίν Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 0% 10% 20% 30% 40% 50% 87% ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο βξήθαλ ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 80% ησλ ηαμηδησηώλ γηα δνπιεηά βξήθε ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» Σαμηδεύνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε είηε αεξνπνξηθώο είηε νδηθώο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο έρνπλ αμηνινγήζεη πςειόηεξα ηελ πξόζβαζε ζηελ Θεζζαινλίθε από όηη νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά, 87% θαη 80% αληίζηνηρα.

16 Σξόπνη πξόζβαζεο ζην μελνδνρείν θαη πόζν «βνιηθνί» είλαη Σαμί Λεσθνξείν αεξνδξνκίνπ Δλνηθηαδόκελν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Σίπνηα / άιιν 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 87% ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο βξήθαλ ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 84% ησλ ηαμηδησηώλ γηα δνπιεηά βξήθε ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» Σν ηαμί είλαη ην πξνηηκώκελν κέζν κεηάβαζεο από ην αεξνδξόκην ζην μελνδνρείν. Καη νη δύν θαηεγνξίεο ηαμηδησηώλ πιεξώλνπλ πεξίπνπ 20 γηα ηε κεηάβαζή ηνπο. Η πιεηνςεθία ζεσξεί «βνιηθή» ηελ πξόζβαζε ζην μελνδνρείν.

17 Γαπάλεο Γαπάλεο αλά άηνκν / κέξα Αλαςπρή Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 13,42 Δζηηαηόξηα & cafes 19,44 Αγνξέο (Shopping) 22,60 Άιιν 15,12 ύλνιν 70,58 Γνπιεηά / πλέδξην 9,20 16,04 23,67 13,27 62,18 Οη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά δαπαλνύλ ζπλνιηθά ιηγόηεξα από όηη νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. Μόλν ζε κηα θαηεγνξία νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά δαπαλνύλ πεξηζζόηεξα: αγνξέο (shopping). ην ζύλνιν νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο δαπαλνύλ 71,00 ηελ κέξα, ελώ νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά 62,00.

18 Αμηνζέαηα Λεπθόο Πύξγνο Παξαιία Θεζζαινλίθεο Άλσ Πόιε / Κάζηξα Άγηνο Γεκήηξηνο Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ο Λεπθόο Πύξγνο είλαη ην αμηνζέαην κε ηελ κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα, αθνινπζεί ε Παξαιία θαη ε Άλσ Πόιε / Κάζηξα. Βπδαληηλό Μνπζείν Ρνηόληα Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο Μέγαξν Μνπζηθήο Δβξατθό Μνπζείν Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Αξθεηνί ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά επηζθέπηνληαη ηα αμηνζέαηα, αλ θαη ιηγόηεξν από ηνπο ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. Δπηπιένλ, νη πξνηηκήζεηο ησλ δύν νκάδσλ έρνπλ ηελ ίδηα εηθόλα. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

19 Ηκεξήζηεο Δθδξνκέο Υαιθηδηθή Βεξγίλα Μεηέσξα Όιπκπνο Πέιια Η Χαιθηδηθή είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκόο γηα κηα εκεξήζηα εθδξνκή. Αθόκα θη έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά βξίζθεη ην ρξόλν λα επηζθεθζεί ηε Χαιθηδηθή. Γίνλ Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην ηε δεύηεξε ζέζε έξρεηαη ε αξραηνινγηθή πεξηνρή ηεο Βεξγίλαο, ελώ νη ππόινηπνη πξννξηζκνί είλαη ιηγόηεξν δεκνθηιείο. Σίπνηα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

20 Αμηνιόγεζε ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ πηπρώλ θνπιηνύξα αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα & πιεξνθόξεζε πιαηείεο, πεδνδξόκηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πάξθα, «πξάζηλν» ερνξύπαλζε ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ δηαζθέδαζε / αλαςπρή 8,0 ν βαζκόο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο δεκόζηα θαζαξηόηεηα Κιίκαθα 1-10 Οη ηνπξίζηεο αλαςπρήο αμηνινγνύλ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε κε πςειό βαζκό 8,0. Δίλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαζκέλνη από ηνλ πνιηηηζκό ηεο Θεζζαινλίθεο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη κε ηηο επηινγέο ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα δελ ππάξρεη ζέκα, ελώ ε ερνξύπαλζε θαη ε δεκόζηα θαζαξηόηεηα παίξλνπλ ηελ ρακειόηεξε βαζκνινγία.

21 Αμηνιόγεζε ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο Δγθαηαζηάζεηο & ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Ξελνδνρεία Bars / cafes Δζηηαηόξηα Shopping Αεξνπιάλν / πινίν / ΚΣΔΛ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι πρόζβαζη από αεροδρόμιο ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Σαμί Δγθαηαζηάζεηο Κιίκαθα 1-10 Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο αμηνινγνύλ ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη ηε ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο ηδηαίηεξα πςειά κε βαζκό 8,7 θαη 8,4 αληίζηνηρα. Η αμηνιόγεζε ζρεηηθά κε ηα Bars / cafes, ηα εζηηαηόξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα είλαη επίζεο ζε πςειή αμηνιόγεζε, ελώ νη ππεξεζίεο κεηαθνξώλ ρακειόηεξα, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνηόηεηαο/ηηκήο ησλ ηαμί.

22 Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ πηπρώλ θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ αλαςπρή & δηαζθέδαζε αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα θαη πιεξνθόξεζε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πιαηείεο, πεδνδξόκηα πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο ερνξύπαλζε πάξθα, «πξάζηλν» 7,8 ν βαζκόο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο δεκόζηα θαζαξηόηεηα Κιίκαθα 1-10 Η ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηία ηαμηδηώηε είλαη ειαθξώο ρακειόηεξε από ηνπ ηαμηδηώηε αλαςπρήο, κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 7,8. πλνιηθά αμηνινγνύλ θάπνηεο πηπρέο ρακειόηεξα, ηδηαίηεξα ηελ αζθάιεηα ζηελ πόιε, δειαδή 7,4 έλαληη 7,9 από ηνπο ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. Από ηελ άιιε πιεπξά ν επαγγεικαηίαο ηαμηδηώηεο αμηνινγεί ηα ζέκαηα αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ερνξύπαλζεο θαιύηεξα από ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο.

23 Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ Δγθαηαζηάζεηο vs ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Ξελνδνρεία Bars / cafes Δζηηαηόξηα Αγνξέο Αεξνπιάλν / πινίν / ΚΣΔΛ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι Πρόζβαζη από αεροδρόμιο ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Σαμί Δγθαηαζηάζεηο Κιίκαθα 1-10 πλνιηθά, νη επαγγεικαηίεο ηαμηδηώηεο έρνπλ πην θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε Θεζζαινλίθε, κε εμαίξεζε ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά αμηνινγεί ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ην ίδην κε ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο 8,7. Η αμηνιόγεζε ζηε ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο όζνλ αθνξά ην μελνδνρείν είλαη ιίγν ρακειόηεξε 8,3 από ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο πνπ είλαη 8,4.

24 Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή ύζηαζε 93%ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (6% όρη) Ναι! εξαιπετική πόλη άψογερ ςπηπεσίερ & σςμπεπιυοπά 91% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (6% όρη) αλλά... ππόβλημα στο παπκινγκ Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, 93% ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο θαζώο θαη ην 91% ησλ ηαμηδησηώλ πνπ έξρνληαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο ζα ζπζηήζεη ηελ πόιε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο.

25 πγθξίζεηο

26 ύγθξηζε δαπαλώλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ 92,50 Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ κέξα ζε 20,99 33,56 61,03 59,10 14,07 10,32 73,04 21,86 19,53 18,48 20,19 23,75 16,04 19,64 16,00 14,20 11,39 10,66 14,99 5* 4* 3* 1* - 2* Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηόξηα - Cafes Αγνξέο Άιιν Όπσο ήηαλ αλακελόκελν νη επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ δαπαλνύλ ηα πεξηζζόηεξα αλά κέξα, εηδηθά ζε αγνξέο θαη εζηηαηόξηα. Οη επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ ζε μελνδνρεία 1 θαη 2 αζηέξσλ έξρνληαη ζηε δεύηεξε ζέζε όζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο εκεξήζηεο δαπάλεο. Πξνθαλώο, νη επηζθέπηεο εμνηθνλνκώληαο από ηελ δηακνλή ηνπο, δαπαλνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πόιε.

27 ύγθξηζε αμηνιόγεζεο μελνδνρείσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ πλνιηθή αμηνιόγεζε Ξελνδνρείν ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο * - 2* 3* 4* 5* Οη επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ζπλνιηθό βαζκό αμηνιόγεζεο ηνπο 8,2 είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη. Η ηθαλνπνίεζε ηνπο είλαη επίζεο εκθαλήο γηα ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ. Με ηελ αμηνιόγεζε 9,0 εθηηκνύλ όηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ζαθώο πνιύ πςειέο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ζρέζε μελνδνρείνπ όζνλ αθνξά ηελ ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο. Η ρακειόηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία αμηνιόγεζεο - αιιά αθόκα 7,6 - δόζεθε από ηνπο επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 3 αζηέξσλ.

28 ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ Δπηζθέςεηο (κεγαιύηεξε νκάδα): Έιιελεο 40% πεξηζζόηεξεο από 4x Αιινδαπνί 41% 1 ε θνξά Γηάξθεηα παξακνλήο: 2,8 λύρηεο 4,3 λύρηεο Αλ γηα αλαςπρή, γηαηί ε Θεζζαινλίθε; Πξνζσπηθόηεηα πόιεο: 63% Δκπνξηθό θέληξν:46% Πξνζσπηθόηεηα πόιεο : 54% Αξραηνινγηθνί ρώξνη: 54% Online θξάηεζε: 30% 53% Απόθαζε γηα Θεζζαινλίθε: 3 5 κέξεο πξηλ Πεξηζζόηεξεο από 14 κέξεο Σξόπνη κεηάβαζεο: 57% νδηθώο 63% αεξνπνξηθώο Δύθνιε πξόζβαζε ζηε Θεζζαινλίθε; Ναη: 80% Ναη: 91%

29 ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ Γαπάλε αλά άηνκν / κέξα Έιιελεο Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 13,15 Δζηηαηόξηα & cafes 16,89 Αγνξέο 21,75 Άιιν 16,54 ύλνιν 68,34 Αιινδαπνί 11,76 19,16 23,26 14,58 68,76 Οη δαπάλεο ηόζν ησλ Διιήλσλ όζν θαη ησλ αιινδαπώλ είλαη ζρεδόλ ίδηεο, αλ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε κεγαιύηεξε παξακνλή ησλ αιινδαπώλ.

30 ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ πλνιηθή Αμηνιόγεζε ύζηαζε % % Έιιελεο Αιινδαπνί Έιιελεο Αιινδαπνί Οη αιινδαπνί έρνπλ αμηνινγήζεη πςειόηεξα ηελ Θεζζαινλίθε από όηη νη Έιιελεο, όκσο όζνλ αθνξά ηε ζύζηαζε ηζρύεη ην αληίζηξνθν.

31 % εξσηεζέληεο Χξνλνζεηξέο Online θξάηεζε & πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ % online θξάηεζε Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ από ζηόκα ζε ζηόκα 44% 37% 37% 35% 29% 35% Ο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ πνπ θάλεη θξάηεζε online απμάλεη ζηαζεξά από 29% ην 2010 ζε 44% θέηνο. Η ζύζηαζε από ζηόκα ζε ζηόκα παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή κνξθή ηξόπνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηαμηδηνύ ζηε Θεζζαινλίθε.

32 % εξσηεζέληεο Χξνλνζεηξέο Αμηνιόγεζε & ζύζηαζε Αμηνιόγεζε % πνπ ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο Ξελνδνρείν ρέζε Σηκήο / Πνηόηεηαο % 7.9 πλνιηθή Αμηνιόγεζε % 89% Κιίκαθα 1-10 Οη αμηνινγήζεηο γηα ηα μελνδνρεία ηεο Θεζζαινλίθεο παξέκεηλαλ ζε πνιύ πςειό επίπεδν όια απηά ηα ρξόληα θαη απνηηκώληαη πςειόηεξα από ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο πόιεο, ε νπνία επίζεο παξέκεηλε ζηαζεξή ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Σν πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο θηάλεη ζε επίπεδν ξεθόξ ην 91% θέηνο, από 89% πνπ ήηαλ ην 2010 θαη ην 2011.

33 Απόδνζε Ξελνδνρείσλ

34 Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζηα θπξηόηεξα αεξνδξόκηα YTD Γεθ 2012 / ,000, % 12,000,000 10,000,000 8,000, % 6,000,000 4,000,000 2,000,000 +3% +3% - Θεζζαινλίθε Αζήλα Τπόινηπν Διιάδνο ύλνιν Διιάδνο Πεγή: ΔΣΔ

35 Απόδνζε Πιεξόηεηα (%) ARR ( ) 70% % % % % % * 4* 3* 5* 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Βάζεη ησλ 28 μελνδνρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηα έηε , ηα επίπεδα πιεξόηεηαο έθζαζαλ ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπο ην 2011/12, θπξίσο ιόγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ Λίβπσλ. Σν ARR δείρλεη πησηηθή ηάζε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ

36 Απόδνζε RevPAR ( ) * 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Βάζεη ησλ 28 μελνδνρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαηά ηελ πεξίνδν , ην RevPAR ησλ μελνδνρείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη δηαρξνληθή πησηηθή ηάζε θαη επξίζθεηαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, αλ θαη παξαηεξήζεθε κηα κηθξή βειηίσζε ην 2011 θαη ην 2012, ιόγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο πγείαο ησλ Λίβπσλ ζπκάησλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηεο ρώξαο ηνπο.

37 Απόδνζε , επνρηθόηεηα 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Πιεξόηεηα 35% Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Η Πιεξόηεηα, θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ , δείρλεη παξόκνηα ηάζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Οη κήλεο Ιαλνπάξηνο θαη Αύγνπζηνο δείρλνπλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα πιεξόηεηαο, ελώ ην επηέκβξην είλαη πςειόηεξε ιόγσ ηεο έλαξμεο ηεο ζεδόλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη, έσο ην 2008, ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο (ΓΔΘ). Σέινο, ην 2013 δείρλεη θάπνηα αλάθακςε όζνλ αθνξά ηελ πιεξόηεηα, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Ινύλην.

38 Απόδνζε , επνρηθόηεηα ARR ( ) Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ από ην 2007 βξίζθνληαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα θαη ζπλερίδνπλ ζηα επόκελα έηε. Σν γξάθεκα δείρλεη όηη νη ηηκέο ηα έηε 2008 θαη 2009 έθηαζαλ ζηα πςειόηεξα επίπεδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνρώξεζαλ ιόγσ ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σέινο, είλαη πξνθαλέο όηη αθόκε θαη ην επηέκβξην ηηκέο δελ δείρλνπλ θακία ηδηαίηεξε θνξύθσζε ην 2013 θαη ην 2012.

39 Απόδνζε , επνρηθόηεηα RevPAR ( ) Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Σν RevPAR ην 2013 αθνινπζεί ηελ ηάζε ησλ 2011 θαη 2010, θαζώο ε πιεξόηεηα αλαθάκπηεη, αιιά νη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ κέλνπλ πίζσ. Σν 2013, ην RevPAR είλαη ζε ζεκαληηθά ρακειόηεξν επίπεδν από όηη ηα έηε

40 Θεζζαινλίθε vs Δπξώπε RevPAR ( ) Θεζζαινλίθε Β. Δπξώπε Μεζόγεηνο * Πεγή: STR Global 17 πόιεηο Β. Δπξώπεο & 6 πόιεηο Μεζνγείνπ, ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Παξόηη ζε πνιιέο κεγάιεο πόιεηο ηεο Μεζνγείνπ (Βαξθειώλε, Κσλζηαληηλνύπνιε, Μαδξίηε, Μηιάλν Ρώκε) νπνίεο μεθίλεζε αλάθακςε ηα έηε 2010 θαη 2011, ζηε Θεζζαινλίθε ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή κείσζε ην 2010, ε νπνία ζηαζεξνπνηήζεθε.

41 Απόδνζε ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ 200 Πιεξόηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ YTD Ννέκβξηνο 2013 ARR Εςπίση 180 Τέλ Αβίβ 160 Κωνζηανηινούπολη Μιλάνο Μόζσα Φπανκθούπηη Βαπκελώνη Θεζζαλονίκη Βοςκοςπέζηι Νηίζελνηοπθ Δλζίνκι Αθήνα Μαδπίηη Βοςδαπέζηη Κολωνία Σάληζοςμποςπγκ Λιζαβόνα Αμβέπζα Ππάγα Μπέπμιγσαμ Δδιμβούπγο Αμβούπγο Γοςβλίνο Μάνηζεζηεπ Γλαζκόβη ε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο Δπξσπατθέο πόιεηο, ην Βνπθνπξέζηη θαη ε Θεζζαινλίθε έρνπλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα πιεξόηεηαο θαη ARR. Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία από GBR Consulting Πιεξόηεηα

42 Απόδνζε ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ Πιεξόηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ YTD Ννέκβξηνο κεηαβνιή 2013/ Κνισλία Επξίρε Φξαλθθνύξηε 3.0 Βαξθειώλε Γιαζθόβε Γνπβιίλν Ληζαβόλα Ακβέξζα Μηιάλν Σέι Αβίβ 1.0 άιηζνπκπνπξγθ Βνπδαπέζηε Πιεξόηεηα Ακβνύξγν Δδηκβνύξγν Μπέξκηγρακ Πξάγα Βνπθνπξέζηη Διζίλθη Κσλζηαληηλνύπνιε Αζήλα -3.0 Μάληζεζηεξ Μαδξίηε Θεζζαινλίθε -5.0 ARR -7.0 Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία από GBR Consulting Νηίζειληνξθ Μόζρα Με βάζε ην YTD επ, ε πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη ηελ ρεηξόηεξε απόδνζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο επηιεγκέλεο επξσπατθέο πόιεηο, ζε ζύγθξηζε ηεο YTD Πιεξόηεηαο θαη ηνπ ARR ηνπ 2013 κε ην 2012.

43 Branding Ξελνδνρείσλ ζην Ν. Θεζζαινλίθεο 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % ησλ ζπλνιηθώλ μελνδνρείσλ / δσκαηίσλ ζηελ Θεζζαινλίθε (λνκόο) θέξνπλ δηεζλή, εζληθά ή ηνπηθά brand, ή ζπκκεηέρνπλ ζε έλα marketing consortium Γσκάηηα Ξελνδνρεία 16% ησλ μελνδνρείσλ αλήθνπλ ζε brand 28% ησλ δσκαηίσλ μελνδνρείσλ είλαη branded 2 μελνδνρεία αλήθνπλ ζε δηεζλή brand 20% 10% 0% 5* 4* 3* 2* 1* 9 μελνδνρεία αλήθνπλ ζε εζληθά brands Πεγή: GBR Consulting, Hotel Brands Report επηέκβξηνο 2013

44 Δπραξηζηνύκε! Dr. Άξεο Ίθθνο

45

46

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα