Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013"

Transcript

1 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο

2 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ

3 Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν Ινύιην - Οθηώβξην ηνηρεία από 42 μελνδνρεία θαηεγνξίαο 1* - 5*, κέιε ηεο Έλσζεο Ξελνδόρσλ Θεζζαινλίθεο

4 πλνπηηθά Πξνθίι: εηώλ, ηαμηδεύεη κε ην / ηε ζύληξνθό ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε γηα πξώηε θνξά, αεξνπνξηθώο ή νδηθώο γηα αλαςπρή θαη κέλεη 3,7 λύρηεο 37% επεξεάζηεθε από ζπγγελείο / θίινπο 44% θξάηεζε online 58% έξρεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο! 7,9 ζπλνιηθή αμηνιόγεζε 91% ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε 37% ρξεζηκνπνηεί sites κε ζρόιηα γηα μελνδνρεία 59% επηζθέθζεθε ηνλ Λεπθό Πύξγν 74% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα, θπξίσο Facebook

5 Πξνθίι ηνπξηζηώλ Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 40% Με ζύληξνθν 13% Μόλνο / ε 2% Μόλν κε 1,7 παηδηά 16% Με ζύληξνθν & 1,7 παηδηά 27% Με θίιν / θίινπο 52% Μόλνο / ε 1% Μόλν κε 1,6 παηδηά 19% Με ζύληξνθν 5% Με ζύληξνθν & 2,1 παηδηά 17% Με θίιν / θίινπο Οη πεξηζζόηεξνη πνπ ηαμηδεύνπλ γηα αλαςπρή ζηε Θεζζαινλίθε έξρνληαη κε ζύληξνθν ή κε θίινπο. Απηνί πνπ ηαμηδεύνπλ γηα δνπιεηά πξνηηκνύλ λα ηαμηδεύνπλ κόλνη ηνπο, όκσο ην έλα ηξίην πεξίπνπ ηαμηδεύεη κε ζύληξνθν ή κε θίιν/νπο.

6 πρλόηεηα επηζθεςηκόηεηαο 1ε θνξά 17% 35% 2x 3x 9% 10% 15% 14% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην 4x Πεξηζζόηεξεο 5% 6% 17% Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 20% - Γνπιεηά / πλέδξην: 21% 32% Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο έξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζηε Θεζζαινλίθε, ελώ νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά / ζπλέδξην έρνπλ έξζεη πνιιέο θνξέο.

7 Ηιηθηαθή νκάδα & κέζε δηάξθεηα δηακνλήο Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην > 50 11% > 50 10% % % % % < 18 0% < 18 0% Γελ απάληεζε: 16% Γελ απάληεζε: 19% 3,9 λύρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 3,5 λύρηεο κέζε δηάξθεηα δηακνλήο Οη πεξηζζόηεξνη ηαμηδηώηεο είλαη ζηελ νκάδα εηώλ. Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο κέλνπλ πεξηζζόηεξν από εθείλνπο πνπ έξρνληαη γηα δνπιεηά, 3,9 θαη 3,5 λύρηεο αληίζηνηρα.

8 Γεσγξαθηθή αλάιπζε: Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 5% - 3% Β. Ακεξηθή 62% - 63% Δπξώπε 1% - 0% Μέζε Αλαηνιή 1% - 0% Αζία Γελ απάληεζε: - Αλαςπρή: 28% - Γνπιεηά / ζπλέδξην: 33% 5% - 3% Ν. Ακεξηθή 0% - 1% Αθξηθή Η πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη από ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Η δεύηεξε κεγαιύηεξε νκάδα ηνπξηζηώλ είλαη από ηελ Ακεξηθή, πεξίπνπ 10%, θπξίσο γηα αλαςπρή. 2% - 0% Απζηξαιία

9 Ση επεξέαζε ηελ επηινγή γηα ηελ Θεζζαινλίθε Πξόηαζε ζπγγελώλ / θίισλ 47% Internet sites 27% Σαμησηηθό γξαθείν Γηαθήκηζε Σειεόξαζε / Ραδηόθσλν / Σύπνο 7% 7% 13% Η πξόηαζε από ζπγγελείο θαη / ή θίινπο απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε επηξξνή γηα ηελ επηινγή ηεο Θεζζαινλίθεο σο πξννξηζκνύ. Άιιν 4% Γεληθά ηα Internet sites έξρνληαη δεύηεξα, αθνινπζεί ε πιεξνθόξεζε από ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία.

10 Σνπξίζηεο αλαςπρήο: γηαηί ηελ Θεζζαινλίθε; Γηαηί επηιέρζεθε ε Θεζζαινλίθε σο πξννξηζκόο αλαςπρήο Πποζωπικόηηηα πόληρ Απσαιολογικοί σώποι / πολιηιζηικό ενδιαθ έπον Γαζηπονομικό ενδιαθ έπον 30% 36% 49% Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο επηιέγνπλ ηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο. Δνδιαθ έπον εμποπικό κένηπο Δκηενήρ παπαλία για πεππάηημα κηλ. Πεπαζηικόρ (πποηγούμενορ ή ηελικόρ πποοπιζμόρ) Γελεαζηικό ηαξιωηικό πακέηο (θ θηνό) Άλλο 2% 14% 13% 13% 24% ηε δεύηεξε ζέζε βξίζθνληαη νη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη ην πνιηηηζηηθό ελδηαθέξνλ θαη αθνινπζεί ε γαζηξνλνκία ηεο πόιεο. Η ηηκή (θζελό παθέην) δελ θαίλεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν.

11 Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ Online Offline Sites όπσο ην tripadvisor 31% 44% Σίπνηα 31% 34% Web site μελνδνρείνπ 37% 34% Οδεγόο πόιεο (έληππν) 17% 25% Κνηλσληθά δίθηπα 22% 16% Σαμηδησηηθό Γξαθείν 17% 18% Sites κνπζείσλ, αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θηι. 8% 4% Άιιν 2% 2% ΔΟΣ ΔΞΘ 6% 3% 5% 5% 2% 4% Αλαςπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην Σα sites όπσο ην tripadvisor απνηεινύλ ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνύ, δείρλνληαο επίζεο ην πόζν ζεκαληηθό εξγαιείν είλαη γηα ηνπο μελνδόρνπο. ε δεύηεξε ζέζε έξρεηαη ην web site ηνπ μελνδνρείνπ. Λίγνη έρνπλ επηζθεθζεί ην ην site πξνβνιήο ηεο Θεζζαινλίθεο.

12 Κξάηεζε Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Απεπζείαο μελνδνρείν Μέζσ ηξίηνπ Γ/Α Απεπζείαο μελνδνρείν Μέζσ ηξίηνπ Γ/Α 16% 10% 74% 50% online 40% online 15% 13% 72% 40% 6% 54% 14% offline 19% offline 30% 9% 61% 36% άγλσζην 41% άγλσζην Σν ήκηζπ ησλ ηνπξηζηώλ αλαςπρήο θάλεη online θξάηεζε, από ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη απεπζείαο ζην μελνδνρείν (ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ). Πεξίπνπ ην 40% ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ θάλεη online θξάηεζε. Από ηνπο ηαμηδηώηεο πνπ θάλνπλ θξάηεζε offline, ε κεγαιύηεξε νκάδα από απηνύο πνπ απάληεζαλ, θάλεη απεπζείαο θξάηεζε ζην μελνδνρείν, δειαδή 40% θαη 30% γηα ηαμηδηώηεο αλαςπρήο θαη επαγγεικαηίεο, αληίζηνηρα.

13 Χξνλνζεηξά Πόζεο κέξεο πξηλ απνθαζίζαηε ην ηαμίδη ζαο ζηε Θεζζαινλίθε; 14 κέξεο πξηλ 31% 43% 6 14 κέξεο πξηλ 23% 21% 3 5 κέξεο πξηλ 20% 30% 1 2 κέξεο πξηλ Γ/Α 4% 7% 9% 14% Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Οη επηζθέπηεο αλαςπρήο ηεο Θεζζαινλίθεο απνθαζίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη απηό ηζρύεη θαη γηα ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο θαη γηα ηνλ επαγγεικαηία αλ θαη ε πξώηε νκάδα απνθαζίδεη αξθεηά λσξίηεξα από ηε δεύηεξε. Λίγνη απνθαζίδνπλ 1 ή 2 κέξεο πξηλ, πεξηζζόηεξν νη επαγγεικαηίεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη αξθεηόο ρξόλνο κεηαμύ ηεο απόθαζεο θαη ηεο θξάηεζεο / αλαρώξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαμηδηώηε.

14 Κνηλσληθά δίθηπα Αλαςπρή 79% 75% Γνπιεηά / πλέδξην 78% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (17% δελ ρξεζηκνπνηεί) 44% 40% 38% 40% 36% 36% 73% ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθά δίθηπα (18% δελ ρξεζηκνπνηεί) 15% 24% 22% blogs 27% ρεδόλ 8 ζηνπο 10 ηαμηδηώηεο αλαςπρήο ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη πάλσ από 7 ζηνπο 10 από ηνπο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά. Καη ζηηο δύν νκάδεο ην Facebook είλαη ην πην δεκνθηιέο δίθηπν, αθνινπζεί ην YouTube, ην Twitter θαη ην Trip Advisor. Σν Linkedin είλαη πην δεκνθηιέο ζηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ.

15 Σξόπνη πξόζβαζεο & πόζν «βνιηθνί» είλαη Αεξνπιάλν ΙΥ Λεσθνξείν Σξαίλν ΙΥ & Φέξπ Άιιν Πινίν Αλαρπρή Γνπιεηά / ζπλέδξην 0% 10% 20% 30% 40% 50% 87% ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο βξήθαλ ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 80% ησλ ηαμηδησηώλ γηα δνπιεηά βξήθε ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» Σαμηδεύνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε είηε αεξνπνξηθώο είηε νδηθώο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο έρνπλ αμηνινγήζεη πςειόηεξα ηελ πξόζβαζε ζηελ Θεζζαινλίθε από όηη νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά, 87% θαη 80% αληίζηνηρα.

16 Σξόπνη πξόζβαζεο ζην μελνδνρείν θαη πόζν «βνιηθνί» είλαη Σαμί Λεσθνξείν αεξνδξνκίνπ Δλνηθηαδόκελν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Σίπνηα / άιιν 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 87% ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο βξήθαλ ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 84% ησλ ηαμηδησηώλ γηα δνπιεηά βξήθε ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» Σν ηαμί είλαη ην πξνηηκώκελν κέζν κεηάβαζεο από ην αεξνδξόκην ζην μελνδνρείν. Καη νη δύν θαηεγνξίεο ηαμηδησηώλ πιεξώλνπλ πεξίπνπ 20 γηα ηε κεηάβαζή ηνπο. Η πιεηνςεθία ζεσξεί «βνιηθή» ηελ πξόζβαζε ζην μελνδνρείν.

17 Γαπάλεο Γαπάλεο αλά άηνκν / κέξα Αλαςπρή Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 13,42 Δζηηαηόξηα & cafes 19,44 Αγνξέο (Shopping) 22,60 Άιιν 15,12 ύλνιν 70,58 Γνπιεηά / πλέδξην 9,20 16,04 23,67 13,27 62,18 Οη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά δαπαλνύλ ζπλνιηθά ιηγόηεξα από όηη νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. Μόλν ζε κηα θαηεγνξία νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά δαπαλνύλ πεξηζζόηεξα: αγνξέο (shopping). ην ζύλνιν νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο δαπαλνύλ 71,00 ηελ κέξα, ελώ νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά 62,00.

18 Αμηνζέαηα Λεπθόο Πύξγνο Παξαιία Θεζζαινλίθεο Άλσ Πόιε / Κάζηξα Άγηνο Γεκήηξηνο Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ο Λεπθόο Πύξγνο είλαη ην αμηνζέαην κε ηελ κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα, αθνινπζεί ε Παξαιία θαη ε Άλσ Πόιε / Κάζηξα. Βπδαληηλό Μνπζείν Ρνηόληα Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο Μέγαξν Μνπζηθήο Δβξατθό Μνπζείν Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην Αξθεηνί ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά επηζθέπηνληαη ηα αμηνζέαηα, αλ θαη ιηγόηεξν από ηνπο ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. Δπηπιένλ, νη πξνηηκήζεηο ησλ δύν νκάδσλ έρνπλ ηελ ίδηα εηθόλα. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

19 Ηκεξήζηεο Δθδξνκέο Υαιθηδηθή Βεξγίλα Μεηέσξα Όιπκπνο Πέιια Η Χαιθηδηθή είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκόο γηα κηα εκεξήζηα εθδξνκή. Αθόκα θη έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά βξίζθεη ην ρξόλν λα επηζθεθζεί ηε Χαιθηδηθή. Γίνλ Άιιν Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην ηε δεύηεξε ζέζε έξρεηαη ε αξραηνινγηθή πεξηνρή ηεο Βεξγίλαο, ελώ νη ππόινηπνη πξννξηζκνί είλαη ιηγόηεξν δεκνθηιείο. Σίπνηα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

20 Αμηνιόγεζε ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ πηπρώλ θνπιηνύξα αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα & πιεξνθόξεζε πιαηείεο, πεδνδξόκηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πάξθα, «πξάζηλν» ερνξύπαλζε ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ δηαζθέδαζε / αλαςπρή 8,0 ν βαζκόο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο δεκόζηα θαζαξηόηεηα Κιίκαθα 1-10 Οη ηνπξίζηεο αλαςπρήο αμηνινγνύλ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε κε πςειό βαζκό 8,0. Δίλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαζκέλνη από ηνλ πνιηηηζκό ηεο Θεζζαινλίθεο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη κε ηηο επηινγέο ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα δελ ππάξρεη ζέκα, ελώ ε ερνξύπαλζε θαη ε δεκόζηα θαζαξηόηεηα παίξλνπλ ηελ ρακειόηεξε βαζκνινγία.

21 Αμηνιόγεζε ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο Δγθαηαζηάζεηο & ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Ξελνδνρεία Bars / cafes Δζηηαηόξηα Shopping Αεξνπιάλν / πινίν / ΚΣΔΛ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι πρόζβαζη από αεροδρόμιο ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Σαμί Δγθαηαζηάζεηο Κιίκαθα 1-10 Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο αμηνινγνύλ ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη ηε ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο ηδηαίηεξα πςειά κε βαζκό 8,7 θαη 8,4 αληίζηνηρα. Η αμηνιόγεζε ζρεηηθά κε ηα Bars / cafes, ηα εζηηαηόξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα είλαη επίζεο ζε πςειή αμηνιόγεζε, ελώ νη ππεξεζίεο κεηαθνξώλ ρακειόηεξα, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνηόηεηαο/ηηκήο ησλ ηαμί.

22 Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ πηπρώλ θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ αλαςπρή & δηαζθέδαζε αζθάιεηα ζηελ πόιε ζήκαηα θαη πιεξνθόξεζε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πιαηείεο, πεδνδξόκηα πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο ερνξύπαλζε πάξθα, «πξάζηλν» 7,8 ν βαζκόο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο δεκόζηα θαζαξηόηεηα Κιίκαθα 1-10 Η ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηία ηαμηδηώηε είλαη ειαθξώο ρακειόηεξε από ηνπ ηαμηδηώηε αλαςπρήο, κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 7,8. πλνιηθά αμηνινγνύλ θάπνηεο πηπρέο ρακειόηεξα, ηδηαίηεξα ηελ αζθάιεηα ζηελ πόιε, δειαδή 7,4 έλαληη 7,9 από ηνπο ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. Από ηελ άιιε πιεπξά ν επαγγεικαηίαο ηαμηδηώηεο αμηνινγεί ηα ζέκαηα αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ερνξύπαλζεο θαιύηεξα από ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο.

23 Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ Δγθαηαζηάζεηο vs ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο Ξελνδνρεία Bars / cafes Δζηηαηόξηα Αγνξέο Αεξνπιάλν / πινίν / ΚΣΔΛ ΟΣΕ αεροδρόμιο / λιμάνι Πρόζβαζη από αεροδρόμιο ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Σαμί Δγθαηαζηάζεηο Κιίκαθα 1-10 πλνιηθά, νη επαγγεικαηίεο ηαμηδηώηεο έρνπλ πην θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε Θεζζαινλίθε, κε εμαίξεζε ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά αμηνινγεί ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ην ίδην κε ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο 8,7. Η αμηνιόγεζε ζηε ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο όζνλ αθνξά ην μελνδνρείν είλαη ιίγν ρακειόηεξε 8,3 από ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο πνπ είλαη 8,4.

24 Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή ύζηαζε 93%ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (6% όρη) Ναι! εξαιπετική πόλη άψογερ ςπηπεσίερ & σςμπεπιυοπά 91% ζα πξνηείλεη ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο (6% όρη) αλλά... ππόβλημα στο παπκινγκ Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, 93% ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο θαζώο θαη ην 91% ησλ ηαμηδησηώλ πνπ έξρνληαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο ζα ζπζηήζεη ηελ πόιε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο.

25 πγθξίζεηο

26 ύγθξηζε δαπαλώλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ 92,50 Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ κέξα ζε 20,99 33,56 61,03 59,10 14,07 10,32 73,04 21,86 19,53 18,48 20,19 23,75 16,04 19,64 16,00 14,20 11,39 10,66 14,99 5* 4* 3* 1* - 2* Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηόξηα - Cafes Αγνξέο Άιιν Όπσο ήηαλ αλακελόκελν νη επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ δαπαλνύλ ηα πεξηζζόηεξα αλά κέξα, εηδηθά ζε αγνξέο θαη εζηηαηόξηα. Οη επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ ζε μελνδνρεία 1 θαη 2 αζηέξσλ έξρνληαη ζηε δεύηεξε ζέζε όζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο εκεξήζηεο δαπάλεο. Πξνθαλώο, νη επηζθέπηεο εμνηθνλνκώληαο από ηελ δηακνλή ηνπο, δαπαλνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πόιε.

27 ύγθξηζε αμηνιόγεζεο μελνδνρείσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ πλνιηθή αμηνιόγεζε Ξελνδνρείν ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο * - 2* 3* 4* 5* Οη επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ζπλνιηθό βαζκό αμηνιόγεζεο ηνπο 8,2 είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη. Η ηθαλνπνίεζε ηνπο είλαη επίζεο εκθαλήο γηα ηηο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ. Με ηελ αμηνιόγεζε 9,0 εθηηκνύλ όηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ζαθώο πνιύ πςειέο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ζρέζε μελνδνρείνπ όζνλ αθνξά ηελ ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο. Η ρακειόηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία αμηνιόγεζεο - αιιά αθόκα 7,6 - δόζεθε από ηνπο επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 3 αζηέξσλ.

28 ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ Δπηζθέςεηο (κεγαιύηεξε νκάδα): Έιιελεο 40% πεξηζζόηεξεο από 4x Αιινδαπνί 41% 1 ε θνξά Γηάξθεηα παξακνλήο: 2,8 λύρηεο 4,3 λύρηεο Αλ γηα αλαςπρή, γηαηί ε Θεζζαινλίθε; Πξνζσπηθόηεηα πόιεο: 63% Δκπνξηθό θέληξν:46% Πξνζσπηθόηεηα πόιεο : 54% Αξραηνινγηθνί ρώξνη: 54% Online θξάηεζε: 30% 53% Απόθαζε γηα Θεζζαινλίθε: 3 5 κέξεο πξηλ Πεξηζζόηεξεο από 14 κέξεο Σξόπνη κεηάβαζεο: 57% νδηθώο 63% αεξνπνξηθώο Δύθνιε πξόζβαζε ζηε Θεζζαινλίθε; Ναη: 80% Ναη: 91%

29 ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ Γαπάλε αλά άηνκν / κέξα Έιιελεο Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε 13,15 Δζηηαηόξηα & cafes 16,89 Αγνξέο 21,75 Άιιν 16,54 ύλνιν 68,34 Αιινδαπνί 11,76 19,16 23,26 14,58 68,76 Οη δαπάλεο ηόζν ησλ Διιήλσλ όζν θαη ησλ αιινδαπώλ είλαη ζρεδόλ ίδηεο, αλ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε κεγαιύηεξε παξακνλή ησλ αιινδαπώλ.

30 ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ πλνιηθή Αμηνιόγεζε ύζηαζε % % Έιιελεο Αιινδαπνί Έιιελεο Αιινδαπνί Οη αιινδαπνί έρνπλ αμηνινγήζεη πςειόηεξα ηελ Θεζζαινλίθε από όηη νη Έιιελεο, όκσο όζνλ αθνξά ηε ζύζηαζε ηζρύεη ην αληίζηξνθν.

31 % εξσηεζέληεο Χξνλνζεηξέο Online θξάηεζε & πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ % online θξάηεζε Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ από ζηόκα ζε ζηόκα 44% 37% 37% 35% 29% 35% Ο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ πνπ θάλεη θξάηεζε online απμάλεη ζηαζεξά από 29% ην 2010 ζε 44% θέηνο. Η ζύζηαζε από ζηόκα ζε ζηόκα παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή κνξθή ηξόπνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηαμηδηνύ ζηε Θεζζαινλίθε.

32 % εξσηεζέληεο Χξνλνζεηξέο Αμηνιόγεζε & ζύζηαζε Αμηνιόγεζε % πνπ ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο Ξελνδνρείν ρέζε Σηκήο / Πνηόηεηαο % 7.9 πλνιηθή Αμηνιόγεζε % 89% Κιίκαθα 1-10 Οη αμηνινγήζεηο γηα ηα μελνδνρεία ηεο Θεζζαινλίθεο παξέκεηλαλ ζε πνιύ πςειό επίπεδν όια απηά ηα ρξόληα θαη απνηηκώληαη πςειόηεξα από ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο πόιεο, ε νπνία επίζεο παξέκεηλε ζηαζεξή ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Σν πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο θηάλεη ζε επίπεδν ξεθόξ ην 91% θέηνο, από 89% πνπ ήηαλ ην 2010 θαη ην 2011.

33 Απόδνζε Ξελνδνρείσλ

34 Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζηα θπξηόηεξα αεξνδξόκηα YTD Γεθ 2012 / ,000, % 12,000,000 10,000,000 8,000, % 6,000,000 4,000,000 2,000,000 +3% +3% - Θεζζαινλίθε Αζήλα Τπόινηπν Διιάδνο ύλνιν Διιάδνο Πεγή: ΔΣΔ

35 Απόδνζε Πιεξόηεηα (%) ARR ( ) 70% % % % % % * 4* 3* 5* 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Βάζεη ησλ 28 μελνδνρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηα έηε , ηα επίπεδα πιεξόηεηαο έθζαζαλ ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπο ην 2011/12, θπξίσο ιόγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ Λίβπσλ. Σν ARR δείρλεη πησηηθή ηάζε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ

36 Απόδνζε RevPAR ( ) * 4* 3* Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Βάζεη ησλ 28 μελνδνρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαηά ηελ πεξίνδν , ην RevPAR ησλ μελνδνρείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη δηαρξνληθή πησηηθή ηάζε θαη επξίζθεηαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, αλ θαη παξαηεξήζεθε κηα κηθξή βειηίσζε ην 2011 θαη ην 2012, ιόγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο πγείαο ησλ Λίβπσλ ζπκάησλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηεο ρώξαο ηνπο.

37 Απόδνζε , επνρηθόηεηα 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Πιεξόηεηα 35% Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Η Πιεξόηεηα, θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ , δείρλεη παξόκνηα ηάζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Οη κήλεο Ιαλνπάξηνο θαη Αύγνπζηνο δείρλνπλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα πιεξόηεηαο, ελώ ην επηέκβξην είλαη πςειόηεξε ιόγσ ηεο έλαξμεο ηεο ζεδόλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη, έσο ην 2008, ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο (ΓΔΘ). Σέινο, ην 2013 δείρλεη θάπνηα αλάθακςε όζνλ αθνξά ηελ πιεξόηεηα, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Ινύλην.

38 Απόδνζε , επνρηθόηεηα ARR ( ) Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ από ην 2007 βξίζθνληαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα θαη ζπλερίδνπλ ζηα επόκελα έηε. Σν γξάθεκα δείρλεη όηη νη ηηκέο ηα έηε 2008 θαη 2009 έθηαζαλ ζηα πςειόηεξα επίπεδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνρώξεζαλ ιόγσ ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σέινο, είλαη πξνθαλέο όηη αθόκε θαη ην επηέκβξην ηηκέο δελ δείρλνπλ θακία ηδηαίηεξε θνξύθσζε ην 2013 θαη ην 2012.

39 Απόδνζε , επνρηθόηεηα RevPAR ( ) Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Σν RevPAR ην 2013 αθνινπζεί ηελ ηάζε ησλ 2011 θαη 2010, θαζώο ε πιεξόηεηα αλαθάκπηεη, αιιά νη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ κέλνπλ πίζσ. Σν 2013, ην RevPAR είλαη ζε ζεκαληηθά ρακειόηεξν επίπεδν από όηη ηα έηε

40 Θεζζαινλίθε vs Δπξώπε RevPAR ( ) Θεζζαινλίθε Β. Δπξώπε Μεζόγεηνο * Πεγή: STR Global 17 πόιεηο Β. Δπξώπεο & 6 πόιεηο Μεζνγείνπ, ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting Παξόηη ζε πνιιέο κεγάιεο πόιεηο ηεο Μεζνγείνπ (Βαξθειώλε, Κσλζηαληηλνύπνιε, Μαδξίηε, Μηιάλν Ρώκε) νπνίεο μεθίλεζε αλάθακςε ηα έηε 2010 θαη 2011, ζηε Θεζζαινλίθε ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή κείσζε ην 2010, ε νπνία ζηαζεξνπνηήζεθε.

41 Απόδνζε ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ 200 Πιεξόηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ YTD Ννέκβξηνο 2013 ARR Εςπίση 180 Τέλ Αβίβ 160 Κωνζηανηινούπολη Μιλάνο Μόζσα Φπανκθούπηη Βαπκελώνη Θεζζαλονίκη Βοςκοςπέζηι Νηίζελνηοπθ Δλζίνκι Αθήνα Μαδπίηη Βοςδαπέζηη Κολωνία Σάληζοςμποςπγκ Λιζαβόνα Αμβέπζα Ππάγα Μπέπμιγσαμ Δδιμβούπγο Αμβούπγο Γοςβλίνο Μάνηζεζηεπ Γλαζκόβη ε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο Δπξσπατθέο πόιεηο, ην Βνπθνπξέζηη θαη ε Θεζζαινλίθε έρνπλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα πιεξόηεηαο θαη ARR. Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία από GBR Consulting Πιεξόηεηα

42 Απόδνζε ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ Πιεξόηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ YTD Ννέκβξηνο κεηαβνιή 2013/ Κνισλία Επξίρε Φξαλθθνύξηε 3.0 Βαξθειώλε Γιαζθόβε Γνπβιίλν Ληζαβόλα Ακβέξζα Μηιάλν Σέι Αβίβ 1.0 άιηζνπκπνπξγθ Βνπδαπέζηε Πιεξόηεηα Ακβνύξγν Δδηκβνύξγν Μπέξκηγρακ Πξάγα Βνπθνπξέζηη Διζίλθη Κσλζηαληηλνύπνιε Αζήλα -3.0 Μάληζεζηεξ Μαδξίηε Θεζζαινλίθε -5.0 ARR -7.0 Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία από GBR Consulting Νηίζειληνξθ Μόζρα Με βάζε ην YTD επ, ε πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη ηελ ρεηξόηεξε απόδνζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο επηιεγκέλεο επξσπατθέο πόιεηο, ζε ζύγθξηζε ηεο YTD Πιεξόηεηαο θαη ηνπ ARR ηνπ 2013 κε ην 2012.

43 Branding Ξελνδνρείσλ ζην Ν. Θεζζαινλίθεο 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % ησλ ζπλνιηθώλ μελνδνρείσλ / δσκαηίσλ ζηελ Θεζζαινλίθε (λνκόο) θέξνπλ δηεζλή, εζληθά ή ηνπηθά brand, ή ζπκκεηέρνπλ ζε έλα marketing consortium Γσκάηηα Ξελνδνρεία 16% ησλ μελνδνρείσλ αλήθνπλ ζε brand 28% ησλ δσκαηίσλ μελνδνρείσλ είλαη branded 2 μελνδνρεία αλήθνπλ ζε δηεζλή brand 20% 10% 0% 5* 4* 3* 2* 1* 9 μελνδνρεία αλήθνπλ ζε εζληθά brands Πεγή: GBR Consulting, Hotel Brands Report επηέκβξηνο 2013

44 Δπραξηζηνύκε! Dr. Άξεο Ίθθνο

45

46

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ Μάξηηνο 2015 consulting Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηψλ consulting Χαπακηηπιζηικά έπεςναρ Μέζνδνο: εξσηεκαηνιφγηα Γείγκα: 1.202 εξσηεκαηνιφγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραυία της εσρωπαϊκής παραγωγής κρέατος

Ακτινογραυία της εσρωπαϊκής παραγωγής κρέατος Ακτινογραυία της εσρωπαϊκής παραγωγής κρέατος Πόζν αγειαδηλό γάια ζπιιέγεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε; Πνηεο ρώξεο παξάγνπλ ην πεξηζζόηεξν ηπξί θαη βνύηπξν; Καη πνηεο παξάγνπλ ην πεξηζζόηεξν θξέαο από βννεηδή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα