Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9"

Transcript

1 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9

2 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο όξνπο ζπλαιιαγώλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Ξελνδνρείνπ κε ηνπο Πειάηεο ηνπ. Βαζηθόο γλώκνλάο καο είλαη λα αλαπηύζζνπκε πάληα μεθάζαξεο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο θαη δηαθάλεηαο κε ηνπο πειάηεο καο πξνο όθεινο ηνπο. Σπλεπώο κε ην παξόλ έληππν ζηνρεύνπκε: Να ζαο παξνπζηάζνπκε κε ηξόπν μεθάζαξν θαη αθξηβή ηνπο όξνπο ζπλαιιαγώλ γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξνϊόληα καο Να ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ απόθηεζε θαη ρξήζε ηωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Jennifer Home-Hotel. Να ζαο δηεπθνιύλνπκε ζηελ θαηαλόεζε ηεο Ξελνδνρεηαθήο νξνινγίαο. Να ζαο ελεκεξώζνπκε γηα όινπο ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο επηθνηλωλίαο κε ην Ξελνδνρείν. Εκείο ζην Jennifer Home-Hotel πξνζπαζνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε γηα εζάο έλα ρώξν θηινμελίαο δεζηό θαη θηιηθό κε μεθάζαξεο ζρέζεηο πνπ ζα έρεη ωο θύξην κέιεκα ηνπ λα είλαη θνληά ζαο ζε θάζε αλάγθε ζαο. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα όηη θαη αλ καο ρξεηαζηείηε. Σειίδα 2 από 9

3 ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΑΡΥΕ ΠΟΤ ΔΙΕΠΟΤΝ ΣΙ ΥΕΕΙ ΣΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΣΟΤ Α. Δνημέπωζη ζυναλλαζζομένων Γιαθάνεια ζυναλλαγών Σν Jennifer Home Hotel έρεη δεκηνπξγήζεη έλα Κψδηθα Γενληνινγίαο ψζηε λα πξνζθέξεη δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο Πειάηεο ηνπ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη κε νινθιεξσκέλν ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ αξρέο: 1. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Ξελνδνρείνπ κε ηνπο Πειάηεο ηνπ δηέπνληαη απφ πλεχκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Γηα ην ιφγν απηφ επηδηψθεηαη πάληα θαη απφ ηα δχν κέξε, ε εηιηθξηλήο θαη ζπζηεκαηηθή αιιεινελεκέξσζε γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 2. Σν Ξελνδνρείν θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ επηδεηθλχεη ηελ δένπζα επηκέιεηα ψζηε λα δηαζέηεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ζήκαλζε γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε ζαθήλεηα, απιφηεηα θαη πιεξφηεηα. 3. Ζ πιεξνθφξεζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ: ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξντφληνο, ηα δηθαηψκαηα ή ηηο επρέξεηεο πνπ παξέρεη ε ππεξεζία ή ην πξντφλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο κηαο ππεξεζίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ, ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία, ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ Ξελνδνρείνπ, ηα ηπρφλ έμνδα θαη θφξνπο, ηηο εηζθνξέο ή ηα άιια ηέιε θαη επηβαξχλζεηο, ηηο ηπρφλ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο, ηηο ηπρφλ εθπηψζεηο ή ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ. 4. Σν Ξελνδνρείν ζε πεξίπησζε κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο νπνηνδήπνηε φξνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Πειάηε εθφζνλ έρεη απηφ ην δηθαίσκα, ελεκεξψλεη κε ηνλ ελδεηθλπφκελν θαηά πεξίπησζε ηξφπν, ζπιινγηθά ή αηνκηθά, έηζη ψζηε λα ηνπ παξέρεηαη έγθαηξα ε επρέξεηα, εθφζνλ δελ ζπκθσλεί κε ηνπο λένπο φξνπο, λα πξνβεί ζηηο ζπκθέξνπζεο γηα απηφλ ελέξγεηεο. Β. Δχεμύθεια Ξενοδοχειακό και Δπαγγελμαηικό Απόππηηο χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο καο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 5. Σν Jennifer Home-Hotel θαη νη εξγαδφκελνη ζ απηφ ππφθεηληαη ζην μελνδνρεηαθφ απφξξεην φζνλ αθνξά ζηελ δηακνλή ησλ πειαηψλ ηελ ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηηο θαηαλαιψζεηο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα, θαη ζην επαγγεικαηηθφ απφξξεην φζνλ αθνξά ηεο ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηνπο ιφγσ ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 6. Σν Ξελνδνρείν εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή ππάξρεη εληνιή ή έγθξηζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ γηα ηελ παξνρή ζε ηξίηνπο πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, νθείιεη λα επηδεηθλχεη άθξα δηαθξηηηθφηεηα θαη ερεκχζεηα θαηά ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ( πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεηο ) θαη λα ιακβάλεη θάζε εχινγν θαη εθηθηφ κέηξν εθπιήξσζεο απηήο ηεο ππνρξέσζεο. 7. Γελ απνηειεί παξαβίαζε ηεο ερεκχζεηαο ε κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ θαη νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία νκάδσλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζηα πιαίζηα ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαιιαγψλ ή / θαη γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. Γ. Συλλογή και ηήπηζη πληποθοπιών ζυναλλαζζομένων 8. Σν Ξελνδνρείν κπνξεί λα δεηά, λα ζπιιέγεη θαη λα ηεξεί θαη εμνρήλ νηθνλνκηθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη εάλ ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή θαη ηελ εμαθνινχζεζε ή ηελ δηαθνπή παξνρήο ησλ Σειίδα 3 από 9

4 ππεξεζηψλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζε λφκηκε ρξήζε θαη αζθαιή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 9. Σν Ξελνδνρείν δεηά ππνρξεσηηθά απφ ηνπο Πειάηεο ηνπ, θαηά ηελ άθημε ηνπο ή ζχλαςε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, λα ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο ηα νπνία ειέγρεη κέζσ ησλ λφκηκσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. 10. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπλαιιαζζφκελνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ πξνζψπνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνθαιχςεη ζην Ξελνδνρείν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ. Σν Ξελνδνρείν ππνρξενχηαη λα εμαθξηβψζεη ηελ αιήζεηα θαη ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξίηνπ απηνχ πξνζψπνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαδεηεί θαη λα εμαθξηβψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ φηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη ν ζπλαιιαζζφκελνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, αθφκε θαη αλ ν ζπλαιιαζζφκελνο δελ ην δειψζεη. Γ. Δξυπηπέηηζη Συναλλαζζομένων 11. Σν Ξελνδνρείν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ ίδηα πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη απνθεχγεη θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπο, θάζε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα, ηελ ζξεζθεία, ην θχιν, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. 12. Γε ζπληζηά πάλησο δηάθξηζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη δηαθνξνπνίεζε εμππεξέηεζεο ηδίσο: Ζ άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε παξνρή ηνπο θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ή εζηκηθά θαζηεξσκέλν φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ λνκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Ζ δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε θξηηήξην ηνλ πξαγκαηηθφ ή πξνζδνθψκελν φγθν ζπλαιιαγψλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν θφζηνο απφ ην Ξελνδνρείν. Ζ πξνζθνξά δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλζεθψλ εμππεξέηεζεο γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη είηε ζηελ θχζε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, είηε ζηελ εχινγε αλάγθε ηαρχηεξεο δηελέξγεηαο ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο, ε επηιεθηηθή ελεκέξσζε θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ ή παξαιιαγψλ ηνπο ζε νκάδεο νη θαηεγνξίεο πειαηψλ ππνςεθίσλ πειαηψλ κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο πνπ νξηνζεηνχλ ηηο νκάδεο ή θαηεγνξίεο απηέο, κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζηα πξντφληα απηά. 13. Σν μελνδνρείν κεξηκλά ζπλερψο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ηερλνινγηθή βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο θαη θξνληίδεη ψζηε ε παξερφκελε εμππεξέηεζε κε ειεθηξνληθά κέζα λα γίλεηαη κε ζπζηήκαηα εθαξκνγψλ επξείαο δηαζπνξάο, δειαδή ζπζηήκαηα πνπ είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ ζπλαιιαζζφκελν. Δπηπιέσλ, δηαζθαιίδεη, θαηά ην δπλαηφ, ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 14. Ζ Δπηρείξεζε θξνληίδεη ψζηε νη ηερληθνί θαη ινηπνί ιεηηνπξγηθνί φξνη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο λα είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηνί απφ ην επξχ θνηλφ πνπ έρεη πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο θαηά ηεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. 15. Ζ Δπηρείξεζε πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ρξήζε εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο ή ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ, πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γηα ηηο ελδερφκελεο αδπλακίεο θαηά ηελ ρξήζε απηψλ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δ. Παπάπονα Πελαηών Σν Ξελνδνρείν νθείιεη λα δηεξεπλά κε επηκέιεηα θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε ηα παξάπνλα θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ Πειαηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νθείιεη: 16. Να δηαζέηεη εηδηθή ππεξεζία δηεξεχλεζεο ησλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ, αλεμάξηεηε απφ ηηο ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ. 17. Να δηαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο γλσξίδεη ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία ππνβνιήο, δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζαθή ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηνπο Πειάηεο ή Σειίδα 4 από 9

5 18. Να απαληά εγγξάθσο ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξαπφλσλ. πγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία πνπ αθινπζείηε γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπφλσλ είλαη ε εμήο: 19. Ο πειάηεο γηα θάζε πξφβιεκα ή παξάπνλν πνπ έρεη ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε ππάιιειν ηνπ μελνδνρείνπ ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη ιχζεη κε φζα κέζα δηαζέηεη θαη άκεζα ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 20. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ ηθαλνπνηεζεί ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηελ δηεχζπλζε ε νπνία είλαη ππνρξεσκέλε λα επηιχζεη άκεζα ην πξφβιεκα. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ ζεκάησλ πνπ δελ επηδέρνληαη άκεζεο θαη εχθνιεο επίιπζεο ε δηεχζπλζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ζηείιεη εληφο 2 εκεξψλ ελεκεξσηηθή επηζηνιή γηα ηελ επίζεκε παξαιαβή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο 10 εκεξψλ. 21. Δάλ ν πειάηεο παξακείλεη κε ηελ εληχπσζε φηη ην πξφβιεκα ηνπ εμαθνινπζεί λα κελ αληηκεησπίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηαθηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία 25 εκεξψλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΟΣ ή ζηελ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία. 22. Πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη κάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ πνπ εθθξάδνληαη κε παξάπνλα αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε αζρέησο ηεο δεκίαο ή ηνπ θφζηνπο πνπ δεκηνπξγείηε ζηελ επηρείξεζε. 23. Σα παξάπνλα ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ήπην ηφλν. Ο πειάηεο φζν δίθαην θαη λα έρεη δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηα παξάπνλα ηνπ κε θσλέο, ρεηξνλνκίεο θαη ελέξγεηεο πνπ αληηβαίλνπλ ζηνπο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη επγέλεηαο θαη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ξελνδνρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο παξεθηξέπεηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηδηαίηεξα ελψπησλ άιισλ πειαηψλ, ν Ξελνδφρνο κεηά απφ δχν ζπζηάζεηο κπνξεί λα απνηαζεί ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο θαη δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ κέξνο ηνπ πειάηε γηα ηηο δαπάλεο ή δεκίεο πνπ ππέζηε ζπλέπεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ χκθσλα κε ην Ν. 2472/1997 θαη κε ηελ ππ αξ. 1/1999 Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε Δπηρείξεζε ελεκεξψλεη ηνπο Πειάηεο ηεο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ηφζν πξνθνξηθά φζν θαη κε αλαθνηλψζεηο θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, θαζψο θαη άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ε Δπηρείξεζε έρεη ζπιιέμεη κε ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ Δπηρείξεζε ή απφ ηξίηνπο, πνπ εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία θαηά εληνιή θαη ινγαξηαζκφ ηεο. Ειδικοί Κανονιζμοί Ξενοδοχείου 1. Όιεο νη παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζην δσκάηην ( Μπνπξλνχδη, πεηζέηεο, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο, παληφθιεο, κίλη κπαξ, έληππα, ράξηεο, ραξηηθά, πεξηνδηθά, θξεκάζηξεο θιπ ) είλαη γηα ρξήζε εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. Δάλ επηζπκείηε λα πάξεηε καδί ζαο θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα, ζα πξέπεη λα αγνξάζεηε θαηλνχξγηα, βάζε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. 2. Παηδηά επηηξέπνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη γνλείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ψζηε λα κελ ελνρινχληαη νη ππφινηπνη πειάηεο θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ δεκηέο ζηνλ ρψξν. 3. Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο πειάηεο ή ηα παηδηά ηνπο απνδεκηψλνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο ζπλ 5%. 4. Βαζηθφο θαλφλαο γηα ηελ δηακνλή ζην Ξελνδνρείν είλαη ή κε πξφθιεζε θαζαξίαο θαη ζνξχβνπ πνπ κπνξεί λα ελνριεί άιινπο πειάηεο. 5. Σν μελνδνρείν είλαη κε θαπληζηψλ θαη ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα δσκάηηα. Σν θάπληζκα επηηξέπεηε κφλν ζηνλ πεξηβάιισλ ρψξν ηνπ Ξελνδνρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο θαπλίζεη ζην δσκάηην ζα επηβαξπλζεί κε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο πνπ είλαη ην άκεζν πιχζηκν ησλ θνπξηηλψλ θαη κέξνο απφ ην βάςηκν ησλ ηνίρσλ. Σν θφζηνο ππνινγίδεηε ζε 60 πεξίπνπ αλαιφγσο θαη ηεο δεκίαο πνπ έγηλε. 6. Σν Ξελνδνρείν ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηζπκεί λα παξέρεη δέρεηαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζην Cafe - Bar. Σειίδα 5 από 9

6 7. H θαηαλάισζε θαγεηνχ, αθεςεκάησλ θαη πνηψλ εληφο ηνπ Ξελνδνρείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσκαηίσλ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Cafe-Bar ή ην εζηηαηφξην ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο. ε πεξίπησζε πνπ έρεηε πξντφληα θαγεηνχ, ξνθήκαηα, ή πνηά απφ άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ζέιεηε λα θαηαλαιψζεηε ξσηήζηε καο γηα ηελ ρξέσζε πνπ ζα έρεηε, εηδάιισο ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη γηα φζν ρξφλν παξακέλεηε ζην μελνδνρείν. ΔΙΑΜΟΝΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α. Γενικοί όποι ζχέζεων Ξενοδοχείου και Πελαηών Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Ε.Ο.Τ /1976 «Πεξί θαλνληζκνύ ζρέζεωλ μελνδόρωλ θαη πειαηώλ απηώλ» (ΦΕΚ Β 166/ ) 1. Σν μελνδνρείν ππνρξενχηαη λα ελνηθηάδεη ηα θελά δσκάηηα ηνπ Ξελνδνρείνπ ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο πειάηεο, λα παξέρεη πξάγκαηη φιεο ηηο αλέζεηο θαη παξνρέο πνπ δηαθεκίδεη γηα ην Ξελνδνρείν. Γελ επηηξέπεηαη ε κίζζσζε κέξνπο ησλ δσκαηίσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ κε παξάιιειε αλάιεςε ππνρξέσζεο ηνπ Ξελνδνρείνπ νη ππφινηπεο θιίλεο λα κελ ελνηθηαζηνχλ ζε άιια πξφζσπα ή Σαμηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο ή Σνπξηζηηθά Γξαθεία ( απνθιεηζηηθφηεηα ) 2. Σν Ξελνδνρείν ππνρξενχηαη λα απαληά εγγξάθσο ή ηειεγξαθηθψο ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( e mail ) εληφο 2 εκεξψλ ( θαη πνιχ λσξίηεξα) γηα ηελ απνδνρή ή κε ελνηθηάζεσο ησλ δσκαηίσλ θαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή κέρξη 30% ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο, ησλ εκεξψλ δηακνλήο ηεο παξαγγειίαο. Ζ θξάηεζε ζεσξείηε νινθιεξσκέλε θαη εμαζθαιηζκέλε γηα ηνλ Πειάηε κε ηελ είζπξαμε ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ην Ξελνδνρείν ή κε έγγξαθε απνδνρή ηεο θξάηεζεο απφ ην Ξελνδνρείν. 3. ΑΚΤΡΩΖ ΚΡΑΣΖΖ Ο Πειάηεο πνπ θάλεη θξάηεζε δσκαηίσλ κε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηειηθψο δελ ρξεζηκνπνηήζεη απηά, γηα φιε ηελ πεξίνδν, νθείιεη ζην Ξελνδνρείν κε ην ήκηζπ ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο γηα ηελ πεξίνδν πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δάλ φκσο ν Πειάηεο εηδνπνηήζεη ην Ξελνδνρείν 7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηφηε απαιιάζζεηαη ηεο απνδεκίσζεο, κε ππνρξέσζε ηνπ Ξελνδνρείνπ ζηελ άκεζν επηζηξνθή ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ έρεη εηζπξάμεη. 4. Ο πειάηεο δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε: Σνπ ελνηθηαδνκέλνπ δσκαηίνπ Σσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο Πειάηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δεηήζεη απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε ππεξεζηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ην Ξελνδνρείν δηθαηνχηαη λα δεηήζεη εηδηθή ακνηβή βάζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ηηκνινγίνπ. Να δηεπθξηλίζνπκε φηη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Café Bar θαη ηνπ εζηηαηνξίνπ νη πειάηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε κε ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ. 5. Ζ ρξήζε ηνπ δσκαηίνπ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ Πειάηε πνπ ελνηθίαζε ην δσκάηην θαη ζηα παξ απηνχ ξεηά δεισκέλα θαηά ηελ ελνηθίαζε πξφζσπα. 6. Ζ ελνηθίαζε ηνπ δσκαηίνπ ζεσξείηε φηη έγηλε γηα κία εκέξα εθηφο θαη αλ ξεηψο έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Ξελνδνρείνπ. 7. Ζ ελνηθίαζε αλαζεσξείηε ακνηβαία γηα επφκελε εκέξα, εθφζνλ ην κελ Ξελνδνρείν δελ εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε φηη ιήγεη ε κίζζσζε, ν δε Πειάηεο δελ εηδνπνηήζεη ην Ξελνδνρείν φηη δελ ζα ζπλερίζεη ηελ κίζζσζε. Ζ εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα αιιηψο δελ ηζρχεη γηα ηελ απηήλ εκέξα αιιά γηα ηελ επφκελε. 8. Ζ ψξα άθημεο ησλ πειαηψλ ζην Ξελνδνρείν είλαη ην λσξίηεξν 14:00κκ θαη ην αξγφηεξν 18:00κκ. Μεηά ηηο 18:00 έλα ε θξάηεζε έρεη γίλεη ρσξίο πξνθαηαβνιή ην δσκάηην αθπξψλεηε θαη κπνξεί λα δηαηεζεί ζε άιινλ πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή εάλ ν πειάηεο ζέιεη λα θάλεη άθημε κεηά ηηο 18:00 ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην Ξελνδνρείν γηα λα κάζεη εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. Δάλ ν πειάηεο έρεη βάιεη πξνθαηαβνιή ην δσκάηην είλαη θξαηεκέλν κέρξη ηελ επνκέλε κέξα ζηηο 12:00κκ. Δάλ ν πειάηεο επηζπκεί λα θάλεη άθημε πξηλ ηεο 14:00κκ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην Ξελνδνρείν γηα λα κάζεη εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. 9. Ζ ψξα αλαρψξεζεο ησλ πειαηψλ απφ ην Ξελνδνρείν είλαη ην αξγφηεξν ζηηο 12:00κκ. Σειίδα 6 από 9

7 DAY USE. : Παξακνλή Γηαλπθηέξεπζεο πέξαλ ηεο 12:00 κκ 10. ε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο κηζζψζεηο ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηεο 12:00κκ. Παξακνλή πέξαλ ηεο ψξαο απηήο θαη κέρξη ηεο 18:00κκ ππνρξεψλεη ηνλ Πειάηε ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζνχ ελνηθίνπ. Παξακνλή πέξαλ ηεο 18:00κκ ππνρξεψλεη ηνλ Πειάηε ζηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ ελνηθίνπ κίαο εκέξαο. Δάλ ν Πειάηεο αξλεζεί ην Ξελνδνρείν δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία λα απνβάιεη απφ ην δσκάηην ηηο απνζθεπέο ηνπ. Υξήζε Day use ή δηακνλή κε γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγσλ σξψλ δελ κπνξεί λα γίλεη εάλ δελ έρεη πξνεγεζεί δηαλπθηέξεπζε. 11. Δάλ ην δσκάηην εθκηζζσζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν, ν Ξελνδφρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιχζε ηελ κίζζσζε πξηλ παξέιζεη ν ζπκθσλεκέλνο ρξφλνο εθηφο αλ ν πειάηεο: a. Παξαβεί ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. b. Αζζελήζεη κε κεηαδνηηθή λφζν ή άιιε λφζν, πξνθαιψληαο ελφριεζε ζηνπο ππφινηπνπο πειάηεο. c. Παξαβεί ηα ρξεζηά ήζε. Αληηζηνίρσο ν πειάηεο νθείιεη: d. Να δερηεί ην θξαηεκέλν δσκάηην εθηφο θαη αλ απηφ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξαγγειία ηνπ. e. Να δηαηεξήζεη ην δσκάηην κέρξη ην πέξαο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ, ππνρξενχκελνο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα θαηαβάιεη ζηνλ Ξελνδφρν απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζφ ηνπ κηζζψκαηνο, ησλ ππνινίπσλ εκεξψλ πνπ αλαινγεί ζηελ ζπκθσλεκέλε ηηκή δηαλπθηέξεπζεο. Ζ παξαπάλσ ζπκθσλία κεηαμχ Πειάηε θαη Ξελνδφρνπ, γηα ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ηζρπξή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 12. Ζ εκέξα ηεο άθημεο ππνινγίδεηαη νιφθιεξε σο πξνο ην ελνίθην αλεμάξηεηα ηεο ψξαο αθίμεσο. Ζ εκέξα αλαρψξεζεο δελ ππνινγίδεηαη, εθηφο εάλ ν πειάηεο δελ εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηεο 12 εο ψξαο ηεο εκέξαο αλαρσξήζεσο, νπφηε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο. 13. Ο Ξελνδφρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζηνπο Πειάηεο ηα δσκάηηα ησλ νπνίσλ ηελ παξαγγειία έρεη εγγξάθσο κε ζπκβφιαην ζπκθσλεηηθφ-επηζηνιή-e mail απνδερηή, ππνρξενχκελνο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα εμαζθαιίζεη ηελ δηακνλή απηψλ ζε άιιν Ξελνδνρείν, ίδηαο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο, θαη ζηελ πφιε θαη λα δηαζέηεη ηηο ίδηεο αλέζεηο θαη πξνυπνζέζεηο δηακνλήο κε ην δηθφ ηνπ Ξελνδνρείν. απηή ηελ πεξίπησζε ν Ξελνδφρνο νθείιεη λα πιεξψζεη ν ίδηνο ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηελ ηπρφλ επηπιέσλ δηαθνξά ηηκήο, κεηαμχ ηνπ Ξελνδνρείνπ ηνπ θαη ηνπ άιινπ Ξελνδνρείνπ. Δθφζνλ ηα παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ, ν Ξελνδφρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη κε ην ζχλνιν ηεο ζπκθσλεκέλεο, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηηκήο δηακνλήο ηνπ Πειάηε, είηε απηφο έρεη έξζεη ζε απεπζείαο ζπκθσλία κε ην Ξελνδνρείν, είηε θνκηζηήο δηαηαθηηθήο Πξαθηνξείνπ (VOUCHER), πνπ εθδφζεθε πκθσλεηηθνχ πκβνιαίνπ ελ ηζρχ. Απαγνξεχεηε ζηνλ Ξελνδφρν λα θάλεη ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο δσκαηίσλ κεγαιχηεξε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ Ξελνδνρείνπ ηνπ. 14. πκθσλίεο πκβφιαηα κεηαμχ Ξελνδνρείνπ θαη Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ή Σαμηδησηηθψλ Οξγαληζκψλ είηε κε νκάδεο Πειαηψλ γηα θξάηεζε δσκαηίσλ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν πξνο ζπλερή απνζηνιή ελαιιαζζφκελσλ Πειαηψλ (ALLOTMENT) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηπρφλ άιινπο φξνπο: Σελ ζπκθσλεκέλε ηηκή απιήο δηαλπθηέξεπζεο ή κε πξσηλφ ή πιήξε δηαηξνθή. Σα ζπκθσλεκέλα πξσηλά θαη γεχκαηα «Σακπιληνη» πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε ηηκή θαη ζχλζεζε φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Σνλ ηχπν ησλ δσκαηίσλ ( Μνλφθιηλα, δίθιηλα, απιά κε θιηκαηηζκφ, θαπληζηψλ, κε TV θιπ ) Σελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα Σνλ ζπκθσλεκέλν αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά κήλα κε αλψηεξν θαη θαηψηεξν φξην. 15. Ο Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή, κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκθσλία. Βαζηθή αξρή ηνπ Ξελνδνρείνπ είλαη λα κελ αζεηεί πνηέ ηελ ζπκθσλίεο ηνπ θαη γηα θαλέλαλ ιφγν. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο θαη κφλν, αζεηήζεσο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ, απηφο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο, εληφθσο πιένλ ηπρφλ ινηπψλ δηθαησκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ Πειάηε. ε πεξίπησζε πνπ ην Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο δελ θαιχςεη, ην ζπκθσλεκέλν θαηψηαην φξην ηνπ ALLOTMENT θάζε κήλα ην Ξελνδνρείν δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ππνινγηδφκελε, επί ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο δηαλπθηεξεχζεσο θαη αλεξρφκελεο ζην κηζφ ηνπ παξακέλνληνο αθάιππηνπ ππνινίπνπ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ ALLOTMENT. Ζ πξναλαθεξζείζα απνδεκίσζε γίλεηε λα θαιπθηεί κε ηπρφλ θαηαηεζεηκέλε πξνθαηαβνιή. 16. Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ή Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεκέλσλ θιηλψλ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εθφζνλ απνδεδεηγκέλα εηδνπνηεζεί ν Ξελνδφρνο είθνζη κία (21) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηεο ζπκθσλεκέλεο άθημεο ησλ πειαηψλ ( RELEASE PERIOD). Σειίδα 7 από 9

8 Αληίζηνηρα θαη ν Ξελνδφρνο έρεη δηθαίσκα ρξνληθνχ νξίνπ απνδέζκεπζεο ( RELEASE PERIOD) είθνζη κία (21) εκέξεο πξηλ απφ θάζε ηαθηηθή άθημε ησλ πειαηψλ γηα φζεο απφ ηηο ζπκθσλεκέλεο θιίλεο δελ έρεη ππάξμεη επηθπξσκέλε θξάηεζε κε VOUCHER ή κε ROOMING LIST. Σα ηνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Σαμηδησηηθνί Οξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςνπλ νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκθσλεκέλσλ ALLOTMENTS θαηά ηε κέζε ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ειεχζεξα θαηά κήλα απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο δελ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή, ν Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε αλάινγε, πξνο ην πνζφ ησλ ALLOTMENTS, πνπ δελ θαιχθηεθε, κείσζε ησλ θιηλψλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αηρκήο. Σα Σνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Σαμηδησηηθνί Οξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ, κε ηελ ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο, ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ πξνο ηνπο Ξελνδφρνπο, ζε ρξφλν πνπ ξεηά θαζνξίδεηε απφ ηελ ζχκβαζε, δεζκεπηηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπο γηα ηελ πςειή πεξίνδν. Αληίζηνηρα νη Ξελνδφρνη ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ ησλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηεο αλσηέξσ θαηαζηάζεσο επαπμεκέλν θαηά 30% γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξαηήζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. 17. ε θάζε δσκάηην ππνρξενχηαη λα ππάξρεη πίλαθαο ζεσξεκέλνο απφ ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ζε αληίζηνηρεο ζηήιεο αλαιπηηθά, ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, νη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε απηψλ πιένλ ηεο ηηκήο ηνπ πξσηλνχ θαη γεχκαηνο γηα ηελ αθξηβή ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ. 18. Ο Ξελνδφρνο πξνο εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί αλνηθηφ ην Ξελνδνρείν φιν ην 24σξν, κε ππάιιειν ππνδνρήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λπθηνζπξσξφ θαηά ηελ λχθηα. Δπίζεο λα εμαζθαιίδεη φιν ην 24σξν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. 19. Οη ινγαξηαζκνί ησλ πειαηψλ ζπλήζσο εηζπξάηηνληαη θάζε εβδνκάδα. Ο Ξελνδφρνο φκσο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ εμφθιεζε ηνπο θάζε κέξα. ε θάζε πεξίπησζε ε εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηε κε ηελ αλαρψξεζε ηνπ πειάηε απφ ην Ξελνδνρείν. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί κίζζσζε ηνπ δσκαηίνπ, λα παξαθξαηήζεη θαηά ηελ αλαρψξεζε ηα αληηθείκελα πνπ ν νθεηιέηεο πειάηεο παξάδσζε ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 5205/ Ζ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηε ζε κεηξεηά ζην λφκηζκα ηνπ Δπξψ. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ζειήζεη λα εμνθιήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε πηζησηηθή θάξηα ην Ξελνδνρείν έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιέσλ ρξέσζε ίζε κε ηελ πξνκήζεηα πνπ ρξεψλεη ε Σξάπεδα ζην Ξελνδνρείν. Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο πιεξσκήο ( επηηαγή, άιιν λφκηζκα εθηφο επξψ) ή πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη πξνζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ Ξελνδφρνπ πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ πειάηε. 21. Ο πειάηεο θαηά ηελ άθημε ηνπ ζην Ξελνδνρείν νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ Ξελνδφρν ή ηνλ εληεηαικέλν Γηεπζπληή ηνπ Ξελνδνρείνπ ηα πνιχηηκα ή ζεκαληηθήο αμίαο αληηθείκελα φπσο επίζεο θαη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη έλαληη απνδείμεσο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Ξελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ απψιεηα απηψλ. 22. Γηα ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηα νπνία παξαδίδεη ν πειάηεο, ν Ξελνδφρνο απαιιάζζεηαη πάζεο επζχλεο, εάλ ε δεκία ή ε απψιεηα νθείιεηε ζε ακέιεηα ηνπ πειάηε ή ησλ ζπλνδεπφκελσλ απφ απηφλ πξφζσπα ή ησλ επηζθεπηψλ απηνχ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ. 23. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο απφ κνιπζκαηηθή, ή κεηαδνηηθή, ή παξαθξνζχλε ή ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο πειάηε ν Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ κέξνο ηνπ πειάηε ή ησλ δηθαηνχρσλ απηνχ γηα ηεο δαπάλεο ή δεκίεο πνπ ππέζηε ζπλέπεηα ηνπ ζπκβάληνο. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ. Ο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή δεκία ηελ νπνία ππέζηε ην Ξελνδνρείν, ( ζξαχζε παιηθψλ, πηάησλ, ληπηήξσλ, δεκηέο ζηα έπηπια ζηα ραιηά, ζε ξνπρηζκφ θιπ) νθεηιφκελε ζε απηφλ ή ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ππεξεζίαο ηνπ ή ζε θάζε άιιν πξφζσπν γηα ην νπνίν επζχλεηαη ν πειάηεο. 24. Ο πειάηεο ππνρξενχηαη: Α) Να ππνγξάςεη θαηά ηελ άθημε ηνπ ζην Ξελνδνρείν ην δειηίν άθημεο πειάηε. Β) Να παξαδψζεη ζην ζπξσξείν ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην Ξελνδνρείν. Σν Ξελνδνρείν ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα δηαζέηε δεχηεξν θιεηδί γηα θάζε δσκάηην ηνπ Ξελνδνρείνπ. 25. Δπηζθέςεηο ζηα δσκάηηα πέξαλ ησλ πειαηψλ δελ επηηξέπνληαη εθηφο εάλ ν πειάηεο δηαζέηε δηακέξηζκα. 26. Γελ επηηξέπεηε: Ζ παξαζθεπή θαη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ, αθεςεκάησλ θαη πνηψλ εληφο ηνπ μελνδνρείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσκαηίσλ πνπ δελ παξέρνληαη απφ ην Café Bar ή ην εζηηαηφξην ηνπ Ξελνδνρείνπ. Όηη θαηαλαιψλεηε εληφο ηνπ μελνδνρείνπ ζα πξέπεη λα έρεη λφκηκε απφδεημε ηνπ Ξελνδνρείνπ. Σειίδα 8 από 9

9 ε πεξίπησζε πνπ έρεηε πξντφληα θαγεηνχ, ξνθήκαηα ή πνηά απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη γηα φζν ρξφλν παξακέλεηε ζην Ξελνδνρείν. Απφ ηνπο πειάηεο ε ρξήζε πεηξειαηνκεραλψλ, θακηλέησλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο μπξηζηηθήο κεραλήο. Ζ πιχζε εληφο ησλ δσκαηίσλ αζπξφξνπρα θαη ινηπά είδε ηκαηηζκνχ. Ζ ηνπνζέηεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ μελνδνρείνπ παληφο είδνπο απνζθεπψλ θαη αληηθεηκέλσλ. Ζ κεηαθίλεζε ησλ επίπισλ ηνπ δσκαηίνπ θαη ην αλ αλνηρηνχλ ηξχπεο ζηνπο ηνίρνπο γηα ηελ αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ. Σα ηπρεξά παηρλίδηα. Ζ κνπζηθή, ηα άζκαηα, θαη παληφο είδνπο ζπγθεληξψζεηο, πνπ πξνμελνχλ ζφξπβν ή ελφριεζε ζηνπο ππφινηπνπο πειάηεο. Σα θαηνηθίδηα δψα δελ επηηξέπνληαη ζηνπο ρψξνπο θαη ηα Γσκάηηα ηνπ Ξελνδνρείνπ. 27. Ο πειάηεο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ θαη γηα θάζε ελαληίνλ απηνχ παξάπνλν λα αλαθέξεηε ζηελ Γηεχζπλζε ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνίεζε ηνλ πειάηε ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη ηνπ λνκίκνπ. 28. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο παξαβαίλεη ηεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ, ζνξπβεί ζπζηεκαηηθά, ελνριεί ηνπο ππφινηπνπο πειάηεο θαη γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη κε αλάξκνζην ηξφπν πξνο απηνχο θαη ην πξνζσπηθφ, ζα ζεσξεζεί σο αλεπηζχκεηνο θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Ξελνδνρείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ απηφλ φπσο εγθαηαιείςεη άκεζα ην Ξελνδνρείν θαη εθθελψζεη ην δσκάηην ηνπ απφ ηηο απνζθεπέο ηνπ. 29. Δάλ ζεκεησζεί θξνχζκα ινηκψδνπο λφζνπ νη νηθείνη ηνπ αζζελνχο θαη ν ζεξάπσλ ηαηξφο νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Ξελνδνρείνπ, ην νηθείν Αζηπλνκηθφ Σκήκα, θαη ην πιεζηέζηεξν Τγεηνλνκηθφ Κέληξν. 30. ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ν πειάηεο ή ν Ξελνδφρνο δηθαηνχληαη, εάλ παξαζηεί αλάγθε, λα απνηαζνχλ ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνλ αηηνχληα θάζε λφκηκε βνήζεηα θαη λα επηβάινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. Σειίδα 9 από 9

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα