Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9"

Transcript

1 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9

2 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο όξνπο ζπλαιιαγώλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Ξελνδνρείνπ κε ηνπο Πειάηεο ηνπ. Βαζηθόο γλώκνλάο καο είλαη λα αλαπηύζζνπκε πάληα μεθάζαξεο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο θαη δηαθάλεηαο κε ηνπο πειάηεο καο πξνο όθεινο ηνπο. Σπλεπώο κε ην παξόλ έληππν ζηνρεύνπκε: Να ζαο παξνπζηάζνπκε κε ηξόπν μεθάζαξν θαη αθξηβή ηνπο όξνπο ζπλαιιαγώλ γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξνϊόληα καο Να ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ απόθηεζε θαη ρξήζε ηωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Jennifer Home-Hotel. Να ζαο δηεπθνιύλνπκε ζηελ θαηαλόεζε ηεο Ξελνδνρεηαθήο νξνινγίαο. Να ζαο ελεκεξώζνπκε γηα όινπο ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο επηθνηλωλίαο κε ην Ξελνδνρείν. Εκείο ζην Jennifer Home-Hotel πξνζπαζνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε γηα εζάο έλα ρώξν θηινμελίαο δεζηό θαη θηιηθό κε μεθάζαξεο ζρέζεηο πνπ ζα έρεη ωο θύξην κέιεκα ηνπ λα είλαη θνληά ζαο ζε θάζε αλάγθε ζαο. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα όηη θαη αλ καο ρξεηαζηείηε. Σειίδα 2 από 9

3 ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΑΡΥΕ ΠΟΤ ΔΙΕΠΟΤΝ ΣΙ ΥΕΕΙ ΣΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΣΟΤ Α. Δνημέπωζη ζυναλλαζζομένων Γιαθάνεια ζυναλλαγών Σν Jennifer Home Hotel έρεη δεκηνπξγήζεη έλα Κψδηθα Γενληνινγίαο ψζηε λα πξνζθέξεη δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο Πειάηεο ηνπ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη κε νινθιεξσκέλν ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ αξρέο: 1. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Ξελνδνρείνπ κε ηνπο Πειάηεο ηνπ δηέπνληαη απφ πλεχκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Γηα ην ιφγν απηφ επηδηψθεηαη πάληα θαη απφ ηα δχν κέξε, ε εηιηθξηλήο θαη ζπζηεκαηηθή αιιεινελεκέξσζε γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 2. Σν Ξελνδνρείν θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ επηδεηθλχεη ηελ δένπζα επηκέιεηα ψζηε λα δηαζέηεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ζήκαλζε γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε ζαθήλεηα, απιφηεηα θαη πιεξφηεηα. 3. Ζ πιεξνθφξεζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ: ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξντφληνο, ηα δηθαηψκαηα ή ηηο επρέξεηεο πνπ παξέρεη ε ππεξεζία ή ην πξντφλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο κηαο ππεξεζίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ, ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία, ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ Ξελνδνρείνπ, ηα ηπρφλ έμνδα θαη θφξνπο, ηηο εηζθνξέο ή ηα άιια ηέιε θαη επηβαξχλζεηο, ηηο ηπρφλ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο, ηηο ηπρφλ εθπηψζεηο ή ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ. 4. Σν Ξελνδνρείν ζε πεξίπησζε κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο νπνηνδήπνηε φξνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Πειάηε εθφζνλ έρεη απηφ ην δηθαίσκα, ελεκεξψλεη κε ηνλ ελδεηθλπφκελν θαηά πεξίπησζε ηξφπν, ζπιινγηθά ή αηνκηθά, έηζη ψζηε λα ηνπ παξέρεηαη έγθαηξα ε επρέξεηα, εθφζνλ δελ ζπκθσλεί κε ηνπο λένπο φξνπο, λα πξνβεί ζηηο ζπκθέξνπζεο γηα απηφλ ελέξγεηεο. Β. Δχεμύθεια Ξενοδοχειακό και Δπαγγελμαηικό Απόππηηο χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο καο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 5. Σν Jennifer Home-Hotel θαη νη εξγαδφκελνη ζ απηφ ππφθεηληαη ζην μελνδνρεηαθφ απφξξεην φζνλ αθνξά ζηελ δηακνλή ησλ πειαηψλ ηελ ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηηο θαηαλαιψζεηο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα, θαη ζην επαγγεικαηηθφ απφξξεην φζνλ αθνξά ηεο ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηνπο ιφγσ ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 6. Σν Ξελνδνρείν εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή ππάξρεη εληνιή ή έγθξηζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ γηα ηελ παξνρή ζε ηξίηνπο πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, νθείιεη λα επηδεηθλχεη άθξα δηαθξηηηθφηεηα θαη ερεκχζεηα θαηά ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ( πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεηο ) θαη λα ιακβάλεη θάζε εχινγν θαη εθηθηφ κέηξν εθπιήξσζεο απηήο ηεο ππνρξέσζεο. 7. Γελ απνηειεί παξαβίαζε ηεο ερεκχζεηαο ε κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ θαη νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία νκάδσλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζηα πιαίζηα ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαιιαγψλ ή / θαη γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. Γ. Συλλογή και ηήπηζη πληποθοπιών ζυναλλαζζομένων 8. Σν Ξελνδνρείν κπνξεί λα δεηά, λα ζπιιέγεη θαη λα ηεξεί θαη εμνρήλ νηθνλνκηθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη εάλ ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή θαη ηελ εμαθνινχζεζε ή ηελ δηαθνπή παξνρήο ησλ Σειίδα 3 από 9

4 ππεξεζηψλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζε λφκηκε ρξήζε θαη αζθαιή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 9. Σν Ξελνδνρείν δεηά ππνρξεσηηθά απφ ηνπο Πειάηεο ηνπ, θαηά ηελ άθημε ηνπο ή ζχλαςε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, λα ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο ηα νπνία ειέγρεη κέζσ ησλ λφκηκσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. 10. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπλαιιαζζφκελνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ πξνζψπνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνθαιχςεη ζην Ξελνδνρείν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ. Σν Ξελνδνρείν ππνρξενχηαη λα εμαθξηβψζεη ηελ αιήζεηα θαη ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξίηνπ απηνχ πξνζψπνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαδεηεί θαη λα εμαθξηβψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ φηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη ν ζπλαιιαζζφκελνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, αθφκε θαη αλ ν ζπλαιιαζζφκελνο δελ ην δειψζεη. Γ. Δξυπηπέηηζη Συναλλαζζομένων 11. Σν Ξελνδνρείν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ ίδηα πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη απνθεχγεη θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπο, θάζε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα, ηελ ζξεζθεία, ην θχιν, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. 12. Γε ζπληζηά πάλησο δηάθξηζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη δηαθνξνπνίεζε εμππεξέηεζεο ηδίσο: Ζ άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε παξνρή ηνπο θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ή εζηκηθά θαζηεξσκέλν φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ λνκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Ζ δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε θξηηήξην ηνλ πξαγκαηηθφ ή πξνζδνθψκελν φγθν ζπλαιιαγψλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν θφζηνο απφ ην Ξελνδνρείν. Ζ πξνζθνξά δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλζεθψλ εμππεξέηεζεο γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη είηε ζηελ θχζε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, είηε ζηελ εχινγε αλάγθε ηαρχηεξεο δηελέξγεηαο ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο, ε επηιεθηηθή ελεκέξσζε θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ ή παξαιιαγψλ ηνπο ζε νκάδεο νη θαηεγνξίεο πειαηψλ ππνςεθίσλ πειαηψλ κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο πνπ νξηνζεηνχλ ηηο νκάδεο ή θαηεγνξίεο απηέο, κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζηα πξντφληα απηά. 13. Σν μελνδνρείν κεξηκλά ζπλερψο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ηερλνινγηθή βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο θαη θξνληίδεη ψζηε ε παξερφκελε εμππεξέηεζε κε ειεθηξνληθά κέζα λα γίλεηαη κε ζπζηήκαηα εθαξκνγψλ επξείαο δηαζπνξάο, δειαδή ζπζηήκαηα πνπ είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ ζπλαιιαζζφκελν. Δπηπιέσλ, δηαζθαιίδεη, θαηά ην δπλαηφ, ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 14. Ζ Δπηρείξεζε θξνληίδεη ψζηε νη ηερληθνί θαη ινηπνί ιεηηνπξγηθνί φξνη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο λα είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηνί απφ ην επξχ θνηλφ πνπ έρεη πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο θαηά ηεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. 15. Ζ Δπηρείξεζε πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ρξήζε εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο ή ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ, πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γηα ηηο ελδερφκελεο αδπλακίεο θαηά ηελ ρξήζε απηψλ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δ. Παπάπονα Πελαηών Σν Ξελνδνρείν νθείιεη λα δηεξεπλά κε επηκέιεηα θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε ηα παξάπνλα θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ Πειαηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νθείιεη: 16. Να δηαζέηεη εηδηθή ππεξεζία δηεξεχλεζεο ησλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ, αλεμάξηεηε απφ ηηο ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ. 17. Να δηαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο γλσξίδεη ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία ππνβνιήο, δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζαθή ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηνπο Πειάηεο ή Σειίδα 4 από 9

5 18. Να απαληά εγγξάθσο ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξαπφλσλ. πγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία πνπ αθινπζείηε γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπφλσλ είλαη ε εμήο: 19. Ο πειάηεο γηα θάζε πξφβιεκα ή παξάπνλν πνπ έρεη ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε ππάιιειν ηνπ μελνδνρείνπ ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη ιχζεη κε φζα κέζα δηαζέηεη θαη άκεζα ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 20. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ ηθαλνπνηεζεί ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηελ δηεχζπλζε ε νπνία είλαη ππνρξεσκέλε λα επηιχζεη άκεζα ην πξφβιεκα. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ ζεκάησλ πνπ δελ επηδέρνληαη άκεζεο θαη εχθνιεο επίιπζεο ε δηεχζπλζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ζηείιεη εληφο 2 εκεξψλ ελεκεξσηηθή επηζηνιή γηα ηελ επίζεκε παξαιαβή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο 10 εκεξψλ. 21. Δάλ ν πειάηεο παξακείλεη κε ηελ εληχπσζε φηη ην πξφβιεκα ηνπ εμαθνινπζεί λα κελ αληηκεησπίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηαθηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία 25 εκεξψλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΟΣ ή ζηελ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία. 22. Πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη κάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ πνπ εθθξάδνληαη κε παξάπνλα αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε αζρέησο ηεο δεκίαο ή ηνπ θφζηνπο πνπ δεκηνπξγείηε ζηελ επηρείξεζε. 23. Σα παξάπνλα ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ήπην ηφλν. Ο πειάηεο φζν δίθαην θαη λα έρεη δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηα παξάπνλα ηνπ κε θσλέο, ρεηξνλνκίεο θαη ελέξγεηεο πνπ αληηβαίλνπλ ζηνπο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη επγέλεηαο θαη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ξελνδνρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο παξεθηξέπεηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηδηαίηεξα ελψπησλ άιισλ πειαηψλ, ν Ξελνδφρνο κεηά απφ δχν ζπζηάζεηο κπνξεί λα απνηαζεί ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο θαη δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ κέξνο ηνπ πειάηε γηα ηηο δαπάλεο ή δεκίεο πνπ ππέζηε ζπλέπεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ χκθσλα κε ην Ν. 2472/1997 θαη κε ηελ ππ αξ. 1/1999 Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε Δπηρείξεζε ελεκεξψλεη ηνπο Πειάηεο ηεο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ηφζν πξνθνξηθά φζν θαη κε αλαθνηλψζεηο θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, θαζψο θαη άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ε Δπηρείξεζε έρεη ζπιιέμεη κε ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ Δπηρείξεζε ή απφ ηξίηνπο, πνπ εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία θαηά εληνιή θαη ινγαξηαζκφ ηεο. Ειδικοί Κανονιζμοί Ξενοδοχείου 1. Όιεο νη παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζην δσκάηην ( Μπνπξλνχδη, πεηζέηεο, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο, παληφθιεο, κίλη κπαξ, έληππα, ράξηεο, ραξηηθά, πεξηνδηθά, θξεκάζηξεο θιπ ) είλαη γηα ρξήζε εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. Δάλ επηζπκείηε λα πάξεηε καδί ζαο θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα, ζα πξέπεη λα αγνξάζεηε θαηλνχξγηα, βάζε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. 2. Παηδηά επηηξέπνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη γνλείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ψζηε λα κελ ελνρινχληαη νη ππφινηπνη πειάηεο θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ δεκηέο ζηνλ ρψξν. 3. Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο πειάηεο ή ηα παηδηά ηνπο απνδεκηψλνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο ζπλ 5%. 4. Βαζηθφο θαλφλαο γηα ηελ δηακνλή ζην Ξελνδνρείν είλαη ή κε πξφθιεζε θαζαξίαο θαη ζνξχβνπ πνπ κπνξεί λα ελνριεί άιινπο πειάηεο. 5. Σν μελνδνρείν είλαη κε θαπληζηψλ θαη ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα δσκάηηα. Σν θάπληζκα επηηξέπεηε κφλν ζηνλ πεξηβάιισλ ρψξν ηνπ Ξελνδνρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο θαπλίζεη ζην δσκάηην ζα επηβαξπλζεί κε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο πνπ είλαη ην άκεζν πιχζηκν ησλ θνπξηηλψλ θαη κέξνο απφ ην βάςηκν ησλ ηνίρσλ. Σν θφζηνο ππνινγίδεηε ζε 60 πεξίπνπ αλαιφγσο θαη ηεο δεκίαο πνπ έγηλε. 6. Σν Ξελνδνρείν ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηζπκεί λα παξέρεη δέρεηαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζην Cafe - Bar. Σειίδα 5 από 9

6 7. H θαηαλάισζε θαγεηνχ, αθεςεκάησλ θαη πνηψλ εληφο ηνπ Ξελνδνρείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσκαηίσλ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Cafe-Bar ή ην εζηηαηφξην ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο. ε πεξίπησζε πνπ έρεηε πξντφληα θαγεηνχ, ξνθήκαηα, ή πνηά απφ άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ζέιεηε λα θαηαλαιψζεηε ξσηήζηε καο γηα ηελ ρξέσζε πνπ ζα έρεηε, εηδάιισο ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη γηα φζν ρξφλν παξακέλεηε ζην μελνδνρείν. ΔΙΑΜΟΝΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α. Γενικοί όποι ζχέζεων Ξενοδοχείου και Πελαηών Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Ε.Ο.Τ /1976 «Πεξί θαλνληζκνύ ζρέζεωλ μελνδόρωλ θαη πειαηώλ απηώλ» (ΦΕΚ Β 166/ ) 1. Σν μελνδνρείν ππνρξενχηαη λα ελνηθηάδεη ηα θελά δσκάηηα ηνπ Ξελνδνρείνπ ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο πειάηεο, λα παξέρεη πξάγκαηη φιεο ηηο αλέζεηο θαη παξνρέο πνπ δηαθεκίδεη γηα ην Ξελνδνρείν. Γελ επηηξέπεηαη ε κίζζσζε κέξνπο ησλ δσκαηίσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ κε παξάιιειε αλάιεςε ππνρξέσζεο ηνπ Ξελνδνρείνπ νη ππφινηπεο θιίλεο λα κελ ελνηθηαζηνχλ ζε άιια πξφζσπα ή Σαμηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο ή Σνπξηζηηθά Γξαθεία ( απνθιεηζηηθφηεηα ) 2. Σν Ξελνδνρείν ππνρξενχηαη λα απαληά εγγξάθσο ή ηειεγξαθηθψο ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( e mail ) εληφο 2 εκεξψλ ( θαη πνιχ λσξίηεξα) γηα ηελ απνδνρή ή κε ελνηθηάζεσο ησλ δσκαηίσλ θαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή κέρξη 30% ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο δηαλπθηέξεπζεο, ησλ εκεξψλ δηακνλήο ηεο παξαγγειίαο. Ζ θξάηεζε ζεσξείηε νινθιεξσκέλε θαη εμαζθαιηζκέλε γηα ηνλ Πειάηε κε ηελ είζπξαμε ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ην Ξελνδνρείν ή κε έγγξαθε απνδνρή ηεο θξάηεζεο απφ ην Ξελνδνρείν. 3. ΑΚΤΡΩΖ ΚΡΑΣΖΖ Ο Πειάηεο πνπ θάλεη θξάηεζε δσκαηίσλ κε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηειηθψο δελ ρξεζηκνπνηήζεη απηά, γηα φιε ηελ πεξίνδν, νθείιεη ζην Ξελνδνρείν κε ην ήκηζπ ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο γηα ηελ πεξίνδν πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δάλ φκσο ν Πειάηεο εηδνπνηήζεη ην Ξελνδνρείν 7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηφηε απαιιάζζεηαη ηεο απνδεκίσζεο, κε ππνρξέσζε ηνπ Ξελνδνρείνπ ζηελ άκεζν επηζηξνθή ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ έρεη εηζπξάμεη. 4. Ο πειάηεο δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε: Σνπ ελνηθηαδνκέλνπ δσκαηίνπ Σσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο Πειάηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δεηήζεη απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε ππεξεζηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ην Ξελνδνρείν δηθαηνχηαη λα δεηήζεη εηδηθή ακνηβή βάζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ηηκνινγίνπ. Να δηεπθξηλίζνπκε φηη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Café Bar θαη ηνπ εζηηαηνξίνπ νη πειάηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε κε ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ. 5. Ζ ρξήζε ηνπ δσκαηίνπ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ Πειάηε πνπ ελνηθίαζε ην δσκάηην θαη ζηα παξ απηνχ ξεηά δεισκέλα θαηά ηελ ελνηθίαζε πξφζσπα. 6. Ζ ελνηθίαζε ηνπ δσκαηίνπ ζεσξείηε φηη έγηλε γηα κία εκέξα εθηφο θαη αλ ξεηψο έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Ξελνδνρείνπ. 7. Ζ ελνηθίαζε αλαζεσξείηε ακνηβαία γηα επφκελε εκέξα, εθφζνλ ην κελ Ξελνδνρείν δελ εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε φηη ιήγεη ε κίζζσζε, ν δε Πειάηεο δελ εηδνπνηήζεη ην Ξελνδνρείν φηη δελ ζα ζπλερίζεη ηελ κίζζσζε. Ζ εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα αιιηψο δελ ηζρχεη γηα ηελ απηήλ εκέξα αιιά γηα ηελ επφκελε. 8. Ζ ψξα άθημεο ησλ πειαηψλ ζην Ξελνδνρείν είλαη ην λσξίηεξν 14:00κκ θαη ην αξγφηεξν 18:00κκ. Μεηά ηηο 18:00 έλα ε θξάηεζε έρεη γίλεη ρσξίο πξνθαηαβνιή ην δσκάηην αθπξψλεηε θαη κπνξεί λα δηαηεζεί ζε άιινλ πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή εάλ ν πειάηεο ζέιεη λα θάλεη άθημε κεηά ηηο 18:00 ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην Ξελνδνρείν γηα λα κάζεη εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. Δάλ ν πειάηεο έρεη βάιεη πξνθαηαβνιή ην δσκάηην είλαη θξαηεκέλν κέρξη ηελ επνκέλε κέξα ζηηο 12:00κκ. Δάλ ν πειάηεο επηζπκεί λα θάλεη άθημε πξηλ ηεο 14:00κκ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην Ξελνδνρείν γηα λα κάζεη εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. 9. Ζ ψξα αλαρψξεζεο ησλ πειαηψλ απφ ην Ξελνδνρείν είλαη ην αξγφηεξν ζηηο 12:00κκ. Σειίδα 6 από 9

7 DAY USE. : Παξακνλή Γηαλπθηέξεπζεο πέξαλ ηεο 12:00 κκ 10. ε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο κηζζψζεηο ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηεο 12:00κκ. Παξακνλή πέξαλ ηεο ψξαο απηήο θαη κέρξη ηεο 18:00κκ ππνρξεψλεη ηνλ Πειάηε ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζνχ ελνηθίνπ. Παξακνλή πέξαλ ηεο 18:00κκ ππνρξεψλεη ηνλ Πειάηε ζηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ ελνηθίνπ κίαο εκέξαο. Δάλ ν Πειάηεο αξλεζεί ην Ξελνδνρείν δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία λα απνβάιεη απφ ην δσκάηην ηηο απνζθεπέο ηνπ. Υξήζε Day use ή δηακνλή κε γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγσλ σξψλ δελ κπνξεί λα γίλεη εάλ δελ έρεη πξνεγεζεί δηαλπθηέξεπζε. 11. Δάλ ην δσκάηην εθκηζζσζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν, ν Ξελνδφρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιχζε ηελ κίζζσζε πξηλ παξέιζεη ν ζπκθσλεκέλνο ρξφλνο εθηφο αλ ν πειάηεο: a. Παξαβεί ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. b. Αζζελήζεη κε κεηαδνηηθή λφζν ή άιιε λφζν, πξνθαιψληαο ελφριεζε ζηνπο ππφινηπνπο πειάηεο. c. Παξαβεί ηα ρξεζηά ήζε. Αληηζηνίρσο ν πειάηεο νθείιεη: d. Να δερηεί ην θξαηεκέλν δσκάηην εθηφο θαη αλ απηφ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξαγγειία ηνπ. e. Να δηαηεξήζεη ην δσκάηην κέρξη ην πέξαο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ, ππνρξενχκελνο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα θαηαβάιεη ζηνλ Ξελνδφρν απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζφ ηνπ κηζζψκαηνο, ησλ ππνινίπσλ εκεξψλ πνπ αλαινγεί ζηελ ζπκθσλεκέλε ηηκή δηαλπθηέξεπζεο. Ζ παξαπάλσ ζπκθσλία κεηαμχ Πειάηε θαη Ξελνδφρνπ, γηα ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ηζρπξή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 12. Ζ εκέξα ηεο άθημεο ππνινγίδεηαη νιφθιεξε σο πξνο ην ελνίθην αλεμάξηεηα ηεο ψξαο αθίμεσο. Ζ εκέξα αλαρψξεζεο δελ ππνινγίδεηαη, εθηφο εάλ ν πειάηεο δελ εθθελψζεη ην δσκάηην κέρξη ηεο 12 εο ψξαο ηεο εκέξαο αλαρσξήζεσο, νπφηε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο. 13. Ο Ξελνδφρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζηνπο Πειάηεο ηα δσκάηηα ησλ νπνίσλ ηελ παξαγγειία έρεη εγγξάθσο κε ζπκβφιαην ζπκθσλεηηθφ-επηζηνιή-e mail απνδερηή, ππνρξενχκελνο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα εμαζθαιίζεη ηελ δηακνλή απηψλ ζε άιιν Ξελνδνρείν, ίδηαο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο, θαη ζηελ πφιε θαη λα δηαζέηεη ηηο ίδηεο αλέζεηο θαη πξνυπνζέζεηο δηακνλήο κε ην δηθφ ηνπ Ξελνδνρείν. απηή ηελ πεξίπησζε ν Ξελνδφρνο νθείιεη λα πιεξψζεη ν ίδηνο ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηελ ηπρφλ επηπιέσλ δηαθνξά ηηκήο, κεηαμχ ηνπ Ξελνδνρείνπ ηνπ θαη ηνπ άιινπ Ξελνδνρείνπ. Δθφζνλ ηα παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ, ν Ξελνδφρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη κε ην ζχλνιν ηεο ζπκθσλεκέλεο, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηηκήο δηακνλήο ηνπ Πειάηε, είηε απηφο έρεη έξζεη ζε απεπζείαο ζπκθσλία κε ην Ξελνδνρείν, είηε θνκηζηήο δηαηαθηηθήο Πξαθηνξείνπ (VOUCHER), πνπ εθδφζεθε πκθσλεηηθνχ πκβνιαίνπ ελ ηζρχ. Απαγνξεχεηε ζηνλ Ξελνδφρν λα θάλεη ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο δσκαηίσλ κεγαιχηεξε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ Ξελνδνρείνπ ηνπ. 14. πκθσλίεο πκβφιαηα κεηαμχ Ξελνδνρείνπ θαη Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ή Σαμηδησηηθψλ Οξγαληζκψλ είηε κε νκάδεο Πειαηψλ γηα θξάηεζε δσκαηίσλ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν πξνο ζπλερή απνζηνιή ελαιιαζζφκελσλ Πειαηψλ (ALLOTMENT) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηπρφλ άιινπο φξνπο: Σελ ζπκθσλεκέλε ηηκή απιήο δηαλπθηέξεπζεο ή κε πξσηλφ ή πιήξε δηαηξνθή. Σα ζπκθσλεκέλα πξσηλά θαη γεχκαηα «Σακπιληνη» πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε ηηκή θαη ζχλζεζε φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Σνλ ηχπν ησλ δσκαηίσλ ( Μνλφθιηλα, δίθιηλα, απιά κε θιηκαηηζκφ, θαπληζηψλ, κε TV θιπ ) Σελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα Σνλ ζπκθσλεκέλν αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά κήλα κε αλψηεξν θαη θαηψηεξν φξην. 15. Ο Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή, κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκθσλία. Βαζηθή αξρή ηνπ Ξελνδνρείνπ είλαη λα κελ αζεηεί πνηέ ηελ ζπκθσλίεο ηνπ θαη γηα θαλέλαλ ιφγν. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο θαη κφλν, αζεηήζεσο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ, απηφο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο, εληφθσο πιένλ ηπρφλ ινηπψλ δηθαησκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ Πειάηε. ε πεξίπησζε πνπ ην Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο δελ θαιχςεη, ην ζπκθσλεκέλν θαηψηαην φξην ηνπ ALLOTMENT θάζε κήλα ην Ξελνδνρείν δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ππνινγηδφκελε, επί ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο δηαλπθηεξεχζεσο θαη αλεξρφκελεο ζην κηζφ ηνπ παξακέλνληνο αθάιππηνπ ππνινίπνπ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ ALLOTMENT. Ζ πξναλαθεξζείζα απνδεκίσζε γίλεηε λα θαιπθηεί κε ηπρφλ θαηαηεζεηκέλε πξνθαηαβνιή. 16. Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ή Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεκέλσλ θιηλψλ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εθφζνλ απνδεδεηγκέλα εηδνπνηεζεί ν Ξελνδφρνο είθνζη κία (21) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηεο ζπκθσλεκέλεο άθημεο ησλ πειαηψλ ( RELEASE PERIOD). Σειίδα 7 από 9

8 Αληίζηνηρα θαη ν Ξελνδφρνο έρεη δηθαίσκα ρξνληθνχ νξίνπ απνδέζκεπζεο ( RELEASE PERIOD) είθνζη κία (21) εκέξεο πξηλ απφ θάζε ηαθηηθή άθημε ησλ πειαηψλ γηα φζεο απφ ηηο ζπκθσλεκέλεο θιίλεο δελ έρεη ππάξμεη επηθπξσκέλε θξάηεζε κε VOUCHER ή κε ROOMING LIST. Σα ηνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Σαμηδησηηθνί Οξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςνπλ νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκθσλεκέλσλ ALLOTMENTS θαηά ηε κέζε ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη ειεχζεξα θαηά κήλα απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σνπξηζηηθφ Γξαθείν ή ν Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο δελ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή, ν Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε αλάινγε, πξνο ην πνζφ ησλ ALLOTMENTS, πνπ δελ θαιχθηεθε, κείσζε ησλ θιηλψλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αηρκήο. Σα Σνπξηζηηθά Γξαθεία ή νη Σαμηδησηηθνί Οξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ, κε ηελ ζχκβαζε ησλ ALLOTMENTS θαη κε πνηλή αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο, ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ πξνο ηνπο Ξελνδφρνπο, ζε ρξφλν πνπ ξεηά θαζνξίδεηε απφ ηελ ζχκβαζε, δεζκεπηηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπο γηα ηελ πςειή πεξίνδν. Αληίζηνηρα νη Ξελνδφρνη ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ ησλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηεο αλσηέξσ θαηαζηάζεσο επαπμεκέλν θαηά 30% γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξαηήζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. 17. ε θάζε δσκάηην ππνρξενχηαη λα ππάξρεη πίλαθαο ζεσξεκέλνο απφ ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ζε αληίζηνηρεο ζηήιεο αλαιπηηθά, ε ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, νη ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ δσκαηίνπ, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ άζξνηζε απηψλ πιένλ ηεο ηηκήο ηνπ πξσηλνχ θαη γεχκαηνο γηα ηελ αθξηβή ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ. 18. Ο Ξελνδφρνο πξνο εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί αλνηθηφ ην Ξελνδνρείν φιν ην 24σξν, κε ππάιιειν ππνδνρήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λπθηνζπξσξφ θαηά ηελ λχθηα. Δπίζεο λα εμαζθαιίδεη φιν ην 24σξν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. 19. Οη ινγαξηαζκνί ησλ πειαηψλ ζπλήζσο εηζπξάηηνληαη θάζε εβδνκάδα. Ο Ξελνδφρνο φκσο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ εμφθιεζε ηνπο θάζε κέξα. ε θάζε πεξίπησζε ε εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηε κε ηελ αλαρψξεζε ηνπ πειάηε απφ ην Ξελνδνρείν. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί κίζζσζε ηνπ δσκαηίνπ, λα παξαθξαηήζεη θαηά ηελ αλαρψξεζε ηα αληηθείκελα πνπ ν νθεηιέηεο πειάηεο παξάδσζε ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 5205/ Ζ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηε ζε κεηξεηά ζην λφκηζκα ηνπ Δπξψ. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ζειήζεη λα εμνθιήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε πηζησηηθή θάξηα ην Ξελνδνρείν έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιέσλ ρξέσζε ίζε κε ηελ πξνκήζεηα πνπ ρξεψλεη ε Σξάπεδα ζην Ξελνδνρείν. Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο πιεξσκήο ( επηηαγή, άιιν λφκηζκα εθηφο επξψ) ή πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη πξνζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ Ξελνδφρνπ πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ πειάηε. 21. Ο πειάηεο θαηά ηελ άθημε ηνπ ζην Ξελνδνρείν νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ Ξελνδφρν ή ηνλ εληεηαικέλν Γηεπζπληή ηνπ Ξελνδνρείνπ ηα πνιχηηκα ή ζεκαληηθήο αμίαο αληηθείκελα φπσο επίζεο θαη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη έλαληη απνδείμεσο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Ξελνδφρνο δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ απψιεηα απηψλ. 22. Γηα ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηα νπνία παξαδίδεη ν πειάηεο, ν Ξελνδφρνο απαιιάζζεηαη πάζεο επζχλεο, εάλ ε δεκία ή ε απψιεηα νθείιεηε ζε ακέιεηα ηνπ πειάηε ή ησλ ζπλνδεπφκελσλ απφ απηφλ πξφζσπα ή ησλ επηζθεπηψλ απηνχ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ. 23. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο απφ κνιπζκαηηθή, ή κεηαδνηηθή, ή παξαθξνζχλε ή ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο πειάηε ν Ξελνδφρνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ κέξνο ηνπ πειάηε ή ησλ δηθαηνχρσλ απηνχ γηα ηεο δαπάλεο ή δεκίεο πνπ ππέζηε ζπλέπεηα ηνπ ζπκβάληνο. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ. Ο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή δεκία ηελ νπνία ππέζηε ην Ξελνδνρείν, ( ζξαχζε παιηθψλ, πηάησλ, ληπηήξσλ, δεκηέο ζηα έπηπια ζηα ραιηά, ζε ξνπρηζκφ θιπ) νθεηιφκελε ζε απηφλ ή ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ππεξεζίαο ηνπ ή ζε θάζε άιιν πξφζσπν γηα ην νπνίν επζχλεηαη ν πειάηεο. 24. Ο πειάηεο ππνρξενχηαη: Α) Να ππνγξάςεη θαηά ηελ άθημε ηνπ ζην Ξελνδνρείν ην δειηίν άθημεο πειάηε. Β) Να παξαδψζεη ζην ζπξσξείν ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην Ξελνδνρείν. Σν Ξελνδνρείν ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα δηαζέηε δεχηεξν θιεηδί γηα θάζε δσκάηην ηνπ Ξελνδνρείνπ. 25. Δπηζθέςεηο ζηα δσκάηηα πέξαλ ησλ πειαηψλ δελ επηηξέπνληαη εθηφο εάλ ν πειάηεο δηαζέηε δηακέξηζκα. 26. Γελ επηηξέπεηε: Ζ παξαζθεπή θαη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ, αθεςεκάησλ θαη πνηψλ εληφο ηνπ μελνδνρείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσκαηίσλ πνπ δελ παξέρνληαη απφ ην Café Bar ή ην εζηηαηφξην ηνπ Ξελνδνρείνπ. Όηη θαηαλαιψλεηε εληφο ηνπ μελνδνρείνπ ζα πξέπεη λα έρεη λφκηκε απφδεημε ηνπ Ξελνδνρείνπ. Σειίδα 8 από 9

9 ε πεξίπησζε πνπ έρεηε πξντφληα θαγεηνχ, ξνθήκαηα ή πνηά απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη γηα φζν ρξφλν παξακέλεηε ζην Ξελνδνρείν. Απφ ηνπο πειάηεο ε ρξήζε πεηξειαηνκεραλψλ, θακηλέησλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο μπξηζηηθήο κεραλήο. Ζ πιχζε εληφο ησλ δσκαηίσλ αζπξφξνπρα θαη ινηπά είδε ηκαηηζκνχ. Ζ ηνπνζέηεζε ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ μελνδνρείνπ παληφο είδνπο απνζθεπψλ θαη αληηθεηκέλσλ. Ζ κεηαθίλεζε ησλ επίπισλ ηνπ δσκαηίνπ θαη ην αλ αλνηρηνχλ ηξχπεο ζηνπο ηνίρνπο γηα ηελ αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ. Σα ηπρεξά παηρλίδηα. Ζ κνπζηθή, ηα άζκαηα, θαη παληφο είδνπο ζπγθεληξψζεηο, πνπ πξνμελνχλ ζφξπβν ή ελφριεζε ζηνπο ππφινηπνπο πειάηεο. Σα θαηνηθίδηα δψα δελ επηηξέπνληαη ζηνπο ρψξνπο θαη ηα Γσκάηηα ηνπ Ξελνδνρείνπ. 27. Ο πειάηεο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ θαη γηα θάζε ελαληίνλ απηνχ παξάπνλν λα αλαθέξεηε ζηελ Γηεχζπλζε ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνίεζε ηνλ πειάηε ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη ηνπ λνκίκνπ. 28. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο παξαβαίλεη ηεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ, ζνξπβεί ζπζηεκαηηθά, ελνριεί ηνπο ππφινηπνπο πειάηεο θαη γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη κε αλάξκνζην ηξφπν πξνο απηνχο θαη ην πξνζσπηθφ, ζα ζεσξεζεί σο αλεπηζχκεηνο θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Ξελνδνρείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ απηφλ φπσο εγθαηαιείςεη άκεζα ην Ξελνδνρείν θαη εθθελψζεη ην δσκάηην ηνπ απφ ηηο απνζθεπέο ηνπ. 29. Δάλ ζεκεησζεί θξνχζκα ινηκψδνπο λφζνπ νη νηθείνη ηνπ αζζελνχο θαη ν ζεξάπσλ ηαηξφο νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Ξελνδνρείνπ, ην νηθείν Αζηπλνκηθφ Σκήκα, θαη ην πιεζηέζηεξν Τγεηνλνκηθφ Κέληξν. 30. ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ν πειάηεο ή ν Ξελνδφρνο δηθαηνχληαη, εάλ παξαζηεί αλάγθε, λα απνηαζνχλ ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνλ αηηνχληα θάζε λφκηκε βνήζεηα θαη λα επηβάινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. Σειίδα 9 από 9

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα