HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL000050 ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η παρούσα Περιβαλλοντική ήλωση έχει συνταχθεί σύ(φωνα (ε τις απαιτήσεις του ΕΚ 1221/2009. Η(ερο(ηνία Έκδοσης : 07/01/2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ HELLENIC ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ HELLENIC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΟΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΙΣΗ 40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 45 I. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ HELLENIC II. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΓΙΚΗΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ III. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΠ EMAS IV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΣΕΝ V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VII. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΝ 2

3 Πρόλογος του ιευθύνοντος Συ'βούλου της HELLENIC Μέσα στον ραγδαία (εταβαλλό(ενο κόσ(ο (ας, θεωρού(ε ότι η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Επο(ένως αποτελούν (έρος της γενικότερης φιλοσοφίας και της επιχειρη(ατικής πολιτικής της HELLENIC Η τήρηση των νο(οθετικών απαιτήσεων και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής (ας (ε στόχο τη γενικότερη αειφόρο ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας. Παναγιώτης Στα(ατογιάννης ιευθύνων Σύ(βουλος HELLENIC 3

4 1. ΕΙΣΑΓΓΗ Στην HELLENIC (HEC) αναπτύχθηκε και εφαρ(όζεται Σύστη(α Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) (ε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κανονισ(ού 1221/2009 περί της εκούσιας συ((ετοχής οργανισ(ών σε κοινοτικό σύστη(α οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και κατάργησης του ΕΚ 761/2001 και των αποφάσεων 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ, καθώς και του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Το ΣΠ επιτηρείται συνεχώς από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. Στα πλαίσια των απαιτήσεων του ανωτέρου κανονισ(ού καθώς και της επαλήθευσης του Σ Π από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, συντάχθηκε η παρούσα Περιβαλλοντική ήλωση, (έσω της οποίας αποσκοπείται η παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών προς το κοινό και προς κάθε ενδιαφερό(ενο, σχετικά (ε την παραγωγική δραστηριότητα της HEC. Τα στοιχεία τα οποία συ(περιλα(βάνονται στην παρούσα δήλωση αφορούν στην περιβαλλοντική πολιτική, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις, καθώς και στα αποτελέσ(ατα της HEC (ε βάση τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που έχει θέσει η εταιρεία. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ HEC Η HEC είναι (ία καταξιω(ένη επιχείρηση, ηγέτης στο χώρο της διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων. Οι χώροι στους οποίους δραστηριοποιείται η HEC είναι: τα γραφεία που εδρεύουν στη Ακτή Κονδύλη 10, στον Πειραιά οι εγκαταστάσεις της στην Κυνοσούρα Σαλα(ίνας σε θέση (ε γεωγραφικό πλάτος φ=37 ο 56,9 βόρεια και γεωγραφικό (ήκος λ=23 ο 33,9 ανατολικά ((όνι(α αγκυροβολη(ένος πλωτός διαχωριστήρας) τα πλωτά (έσα (σλέπια) (εταφοράς αποβλήτων (σταθ(εύουν στον πλωτό διαχωριστήρα) τα επίγεια οχή(ατα (βυτιοφόρα) (εταφοράς πετρελαιοειδών αποβλήτων που σταθ(εύουν στο χώρο στάθ(ευσης στη ραπετσώνα. η αποθήκη υλικών που βρίσκεται στον παραχωρη(ένο χώρο του λι(ανιού του Οργανισ(ού Λι(ένος Πειραιώς Οι σταθερές δεξα(ενές προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών καταλοίπων σε Αλεξανδρούπολη. Οι πλωτές δεξα(ενές προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών καταλοίπων σε Ηράκλειο και Χανιά Στο Παράρτη(α Ι παρουσιάζεται το οργανόγρα((α της HEC, ενώ στο Παράρτη(α ΙΙ παρουσιάζεται το διάγρα((α ροής της παραγωγικής διαδικασίας. Ση'είωση Το πεδίο εφαρ(ογής στο οποίο αφόρα η Περιβαλλοντική ήλωση περιγράφεται στη παράγραφο 9 και είναι το εξής : Α) Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας που εδρεύουν στη Ακτή Κονδύλη 10, στον Πειραιά. Β) Ο πλωτός ιαχωριστήρας FS ECOMASTER σε θέση φ=37 ο 56,9 Β και λ=23 ο 33,9 A ((όνι(α αγκυροβολη(ένος) (αζί (ε τα πλωτά (έσα που εξυπηρετούν τον λι(ένα του Πειραιά. Γ) Η αποθήκη υλικών που βρίσκεται στη ραπετσώνα (αζί (ε τα χερσαία (έσα που εξυπηρετούν το λι(ένα του Πειραιά. 4

5 Η HEC έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ενοποιη(ένο σύστη(α διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας που συ((ορφώνεται (ε τις απαιτήσεις των: ISM CODE BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ HEC Η εταιρεία HELLENIC CENTER ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΝ (πρώην HELLENIC SLOPS ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΝ) λειτουργεί από τη σύστασή της, ως ανώνυ(η εταιρεία, (ε βασικό αντικεί(ενο δραστηριότητας, την παροχή ολοκληρω(ένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή λι(ένων, εκτελώντας τις απαιτού(ενες εργασίες παραλαβής διαχείρισης και διάθεσης των εν λόγω καταλοίπων. Η εταιρεία διαθέτει (έσα περισυλλογής καταλοίπων και πλωτή εγκατάσταση (πλωτό διαχωριστήρα) αποθήκευσης, επεξεργασίας - διαχωρισ(ού των παραλα(βανό(ενων πετρελαιοειδών καταλοίπων, όπως περιγράφονται λεπτο(ερώς κατωτέρω στο επι(έρους κεφάλαιο της έκθεσης (ας. Από τη σύστασή της (έχρι σή(ερα, η Εταιρεία έχει εκτελέσει επιτυχώς πλήθος εργασιών περισυλλογής καταλοίπων από πλοία και στον πλωτό διαχωριστήρα της έχει επεξεργαστεί και διαχωριστεί (εγάλος όγκος πετρελαιοειδών καταλοίπων (ε άριστα αποτελέσ(ατα διαχωρισ(ού, έτσι ώστε το απορριπτό(ενο νερό από τον διαχωρισ(ό δεν υπερέβη ποτέ, σε περιεκτικότητα πετρελαίου τα 5 ppm. Από του έτους 2000 συνεχώς και (έχρι σή(ερα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής καταλοίπων και εκτελεί παραλαβές και επεξεργασία πετρελαιοειδών και άλλων καταλοίπων στα πλαίσια σχετικών Συ(βάσεων (ε τον Ο.Λ.Πειραιώς, Ο.Λ.Ελευσίνας, Ο.Λ.Ραφήνας, Ο.Λ.Λαυρίου, Ο.Λ.Πατρών, Ο.Λ.Ηρακλείου, Ο.Λ.Κέρκυρας, Ο.Λ.Ηγου(ενίτσας, Ο.Λ.Καβάλας και Ο.Λ.Αλεξανδρούπολης κατέχοντας προς τούτο όλες τις απαιτού(ενες από την κεί(ενη Νο(οθεσία άδειες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επιπλέον στους λι(ένες Κορίνθου, Θεσσαλονίκης, Β. Εύβοιας, Χανίων, Ρεθύ(νου, ρέπανο Αχαΐας, Πόρου, Ύδρας, Χαλκίδας, Πρέβεζας, Κατάκολου, Καλα(άτας, Ναυπλίου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Αστακού, Πύλου, Ρόδου, Κω, Κύ(ης, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Μεσολογγίου, Αλιβερίου, Αυλίδας, Ερέτριας, Θάσου, Μυτιλήνης, Χίου, Σά(ου, Νάξου, Πάτ(ου, Πάρου, Σύρου, Θήρας, Άνδρου και Τήνου. Παράλληλα η εταιρεία έχει καταρτίσει τα «Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων» όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ /41/2009, η οποία αντικατέστησε την υπ αριθ. 3418/07/2002 ΚΥΑ, για τα λιάνια της Ηγουενίτσας, Λαυρίου, Κέρκυρα, Κορινθίας, Καβάλας, Πατρών, Ελευσίνας, Πρεβέζης κλπ, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις αρόδιες αρχές. 5

6 Το'είς δραστηριότητας Τα (έσα τα οποία διαθέτει η εταιρεία είναι εφοδιασ(ένα (ε κατάλληλους (ηχανισ(ούς για την παραλαβή και επεξεργασία των κάτωθι υγρών αποβλήτων : α) Ακάθαρτο έρ(α πλοίων (Dirty Ballast Water), (ANNEX I) β) Πετρελαιοειδή εκπλύ(ατα δεξα(ενών (Oily Tank Washings), (ANNEX I) γ) Πετρελαιοειδή χώρων (ηχανοστασίου (Oily Bigle Waters), (ANNEX I) δ) Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (Oily Residues Sludge), (ANNEX I) ε) Υπολεί((ατα καθαρισ(ού δεξα(ενών (Scale & Sludge from tank cleaning), (ANNEX I) στ) Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια, (Waste lubricants), (ANNEX I) ζ) Επιβλαβείς υγρές ουσίες, χύ(α (ίγ(ατα αυτών και έρ(α που περιέχει τέτοιες ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτη(α ΙΙ της.σ. MARPOL 73/78, (ΑΝΝΕΧ II) η) Λύ(ατα πλοίων (sewage), όπως αυτά ορίζονται στο παράρτη(α IV της.σ. MARPOL 73/78, (ΑΝΝΕΧ ΙV) Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες καταλοίπων, τα οποία οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας (πορούν να παραλα(βάνουν και να επεξεργάζονται : α) Ακάθαρτο έρ(α πλοίων ( Dirty Ballast Water) β) Πετρελαιοειδή εκπλύ(ατα δεξα(ενών (Oily Tank Washings) γ) Πετρελαιοειδή (ίγ(ατα χώρων (ηχανοστασίου (Oily Bilge Waters) δ) Πετρελαιοειδή κατάλοιπα ( Oily Residues Sludge) ε) Υπολεί((ατα καθαρισ(ού δεξα(ενών ( Scale & Sludge from tank cleaning) στ) Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (Waste Lubricants) Υποδο'ή επιχείρησης Ανθρώπινο δυνα'ικό Η H.E.C. διαθέτει σύγχρονη και αποτελεσ(ατική οργάνωση (ε ακριβή προσδιορισ(ό υπευθυνοτήτων και αρ(οδιοτήτων. Τα διάφορα τ(ή(ατα απαρτίζονται από ικανά στελέχη (ε απόλυτη γνώση του αντικει(ένου, (εγάλη ε(πειρία και ικανή προϋπηρεσία. Η εταιρεία απασχολεί 92 άτο(α διαφόρων ειδικοτήτων που στελεχώνουν τους διοικητικούς, ε(πορικούς και τεχνικού το(είς της οργάνωσης που απαρτίζονται ως εξής: ιοικητικός το(έας 15 άτο(α Ε(πορικός το(έας 10 άτο(α Τεχνικός το(έας 57 άτο(α, διαφόρων ειδικοτήτων Επιστη(ονικοί συνεργάτες 2 Χη(ικοί (ηχανικοί 1 Χη(ικός 1 Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Μηχανικός Τεχνολόγος Πετρελαίου 1 Ναυπηγός Μηχανικός 2 Οικονο(ολόγοι 1 ικηγόρος 1 Σύ(βουλος Επιχειρήσεων 6

7 Πιστοποιήσεις Η εταιρεία (ας έχει πιστοποιηθεί επίση(α από τους αρ(όδιους φορείς πιστοποιήσεων, κατά ISM CODE, κατά BS EN ISO 9001:2008 (ποιότητα), κατά OHSAS 18001:2007 (υγεία και ασφάλεια), κατά BS EN ISO 14001:2004 & EMAS (περιβαλλοντική & οικολογική διαχείριση) και φρουρείται όπως όλος ο εξοπλισ(ός (ας κατά τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας του ISPS CODE. Τέλος, για την διαρκή ενη(έρωσή της σχετικά (ε την προώθηση αναβάθ(ιση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, συ((ετέχει στους συναφείς (ε την δραστηριότητα της διεθνείς οργανισ(ούς και ενώσεις, όπως HELMEPA, IAPH EUROSHORE κ.α. Υλικοτεχνική υποδο'ή επιχείρησης Εξοπλισ'ός εκτέλεσης έργου Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω αναφερό(ενα και περιγραφό(ενα χερσαία και πλωτά (έσα για την εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής και επεξεργασίας των πετρελαιοειδών καταλοίπων. Όλα τα (ηχανή(ατα και (έσα, πλωτά και χερσαία, που χρησι(οποιούνται στην εκτέλεση των εργασιών, είναι εγκεκρι(ένου τύπου, σύ(φωνα (ε τις προδιαγραφές που ορίζει η διεθνής σύ(βαση 73/78 της MARPOL και έχουν τις σχετικές κατά περίπτωση άδειες (άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας πλωτών (έσων, άδειες παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων, άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας κ.λ.π.) που προβλέπονται από την ισχύουσα νο(οθεσία. Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ Α.1 Βυτιοφόρα οχήατα συλλογής & εταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων I. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: ΜΑΝ ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 28,250 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΕ 9617 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & (εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων II. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,820 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YMX 9584 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & (εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων 7

8 III. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 23,560 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YMX 9282 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων IV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: ΜΑΝ ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,780 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNO 9918 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων V. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 9,580 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΖΚΖ 9070 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων VI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: SCANIA ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 26,700 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΖ 9829 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων VII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: ΜΑΝ ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,680 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΗ 9400 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων VIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,560 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥNH 9401 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων 8

9 IX. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: SCANIA ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,980 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNΖ 9321 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων X. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,400 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNK 9223 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,900 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΚ 9200 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 14,560 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΖΚΖ 9069 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: SCANIA ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,640 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝN 9457 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XIV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,660 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΝ

10 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & (εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 26,800 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΝ 9459 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XVI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 16,000 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΚ 9811 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων A.2. Βοηθητικά Οχήατα I. Γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ : Kgs ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : Kgs ΑΝΥΨΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ : kgs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΜΧ 9880 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά του εξοπλισ(ού παραλαβής καταλοίπων II. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό ΜΑΡΚΑ: NISSAN ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: Kgrs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΥΜ 7858 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για εξυπηρέτηση της εταιρείας III. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό ΜΑΡΚΑ: TOYOTA ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: Kgrs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΟ 9904 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για εξυπηρέτηση της εταιρείας 10

11 IV. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: Kgrs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΡ 9297 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για εξυπηρέτηση της εταιρείας Β. ΠΛΤΑ ΜΕΣΑ ΕΙΟΣ ΜΕΣΟΥ: Πλωτός διαχωριστήρας Ήτοι: εξα(ενόπλοιο που χρησι(οποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των πετρελαιοειδών καταλοίπων, το διαχωρισ(ό τους και την αποθήκευση των προϊόντων διαχωρισ(ού (έχρι την τελική τους διάθεση. ΟΝΟΜΑ: ΕΚΟΜΑΣΤΕΡ ΝΗΟΛΟΓΙΟ: Πειραιά ΑΡΙΘ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ: 140 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΡΙΣΜΟΥ: m 3 /h ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: m 3 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ: Μήκος : 272,49 m Πλάτος : 32,23 m Κοίλο : 19,66 m ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : Αντλιοστάσιο φόρτωσης και διακίνησης πετρελαιοειδών καταλοίπων. Κατα(ετρικό σύστη(α των παραλα(βανό(ενων καταλοίπων. Μονάδα επεξεργασίας και διαχωρισ(ού των πετρελαιοειδών καταλοίπων. Μονάδα Συσσω(άτωσης Κροκίδωσης. Μονάδα Επίπλευσης (ε χρήση ιαλυ(ένου Αέρα (DAF). Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. εξα(ενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών καταλοίπων. εξα(ενές αποθήκευσης διαχωρισ(ένου πετρελαίου. Μετρητής περιεκτικότητας πετρελαίου SERES ODME S-663 MK III S.N Ανιχνευτής διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου/νερού, 2 φορητοί, FLEXI-DIP-TRI III MODE (MARINE MOISTURE CONTROL) D S.N & S.N ΕΙΟΣ ΜΕΣΟΥ: εξα'ενοσλέπια Ήτοι: Σκάφοι παραλαβής και (εταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων. Α.1 ECOKEEPER Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: m 3. Κίνηση: Αυτοκινού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης 11

12 Τύπος αντλίας : TAIKO KIKAI CGL-100, Παροχή έως : 500 m 3 /h. Α.2 ECOFRIEND Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 970 m 3. Κίνηση: Αυτοκινού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : TAIKO SCREN, Παροχή έως : 400 m 3 /h. Α.3 ECOSAILOR Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Αυτοκινού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 1 αντλία Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : HOUTTUIN B.Y., Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.4 ECO II Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.5 ECO III Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης 1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h 2. Τύπος αντλίας : KSB, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.6 ECO V Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης 1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h 2. Τύπος αντλίας : STOTHER, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.7 ECO VII Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Όλα τα δεξα(ενόπλοια έχουν τις κατά νό(ο απαραίτητες άδειες παραλαβής και (εταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων όπως προβλέπεται στον Γ.Κ. Λι(ένος αρ

13 Πρόσθετες Υπηρεσίες Η (εγάλη αντλητική, διαχωριστική και αποθηκευτική ικανότητα του πλωτού ιαχωριστήρα αποτελούν παράλληλα ένα ση(αντικό πλεονέκτη(α σε περιστατικά ρύπανσης (εγάλης έκτασης, αφού είναι γνωστό ότι ένα από τα (εγαλύτερα προβλή(ατα σε τέτοια (εγάλα περιστατικά είναι η αποθήκευση και η άντληση των προς ανάκτηση πετρελαιοειδών. Πέραν αυτών των λειτουργικών πλεονεκτη(άτων, ο Πλωτός ιαχωριστήρας διαθέτει έναν πλήρη Σταθ(ό πρόληψης και καταπολέ'ησης ρυπάνσεων που περιλα(βάνει : - Πλωτά φράγ(ατα εγκεκρι(ένου τύπου. - Απορροφητικά και προσκολλητικά υλικά σε διάφορες (ορφές. - Συστή(ατα skimming (εξαφρισ(ού). - Χ..Ο. και συστή(ατα ψεκασ(ού εγκεκρι(ένα από το W.S.L. και τις ελληνικές αρχές, τρίτης γενιάς. Ο ιαχωριστήρας (πορεί να προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες καθαρισ(ού δεξα(ενών πλοίων κάθε τύπου (ε παροχή ζεστού νερού ή/και ατ(ού. 13

14 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η «HELLENIC CENTER HEC AE» παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης (συλλογή, (εταφορά και επεξεργασία) υγρών αποβλήτων κατά τα ΑΝΝΕΧ Ι, ΙΙ & ΙV της MARPOL 73/78. Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας καθορίζεται από τη ιοίκηση, η οποία δεσ(εύεται για την εφαρ(ογή της σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και την υλοποίηση από ολόκληρο το προσωπικό των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών: Απόλυτη συ''όρφωση 'ε τη νο'οθεσία κατά τη λειτουργία της Εταιρείας Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας 'ε: 1. άξονα την αυστηρή τήρηση των συ(φωνηθέντων (ε τον πελάτη όρων. 2. αποκλειστική συνεργασία (ε αξιολογη(ένους και εγκεκρι(ένους προ(ηθευτές. 3. αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού. 4. ενθάρρυνση κλί(ατος άψογης συνεργασίας. Πρόληψη της ρύπανσης, ώστε να 'ην υποβαθ'ίζεται το περιβάλλον 'ε: 1. αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον 2. ελαχιστοποίηση, ορθή διαχείριση των αποβλήτων και αξιοποίηση / ανακύκλωσή τους, όπου αυτό είναι εφικτό 3. επικύρωση της Εθελοντικής ιακήρυξης «Να σώσου'ε τις θάλασσες» της HELMEPA, της οποίας η HEC είναι ενεργό (έλος, συ(βάλλοντας στην εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης. 4. υποστήριξη του στόχου για «Ασφαλή πλοία και καθαρές θάλασσες» του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισ'ού ΙΜΟ. 5. προστασία των εργαζο(ένων 6. αποδοτική χρήση και εξοικονό(ηση των φυσικών πόρων (ενέργειας, νερού) 7. προώθηση των οικολογικών προ(ηθειών 8. χρήση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισ(ού 9. καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού. Έ'φαση στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και την αποφυγή ατυχή'ατος 'ε πρωταρχικό 'έλη'α την: 1. υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, όπως εκφράζεται από το σύνθη(α Safety First 2. ασφάλεια των εγκαταστάσεων 3. παροχή αναγκαίων προστατευτικών (έσων. 4. χρήση κατάλληλου εξοπλισ(ού. Επικοινωνία 'ε όλους τους αρ'όδιους φορείς και ενδιαφερό'ενα 'έρη και κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής. Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και 'έσων 'ε τη: 1. χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισ(ού. 2. συνεχή ενη(έρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού. Έλεγχο εφαρ'ογής όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Συστή'ατος ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας. Η HEC θέτει προς επίτευξη επι(έρους αντικει(ενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι (ετρήσι(οι και επιτεύξι(οι. Οι σκοποί και στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως 14

15 ως προς την αποτελεσ(ατικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσι(η στο κοινό από τα γραφεία της Εταιρείας. Συνεχείς επιδιώξεις της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση αποκλειστικά ικανοποιη'ένων πελατών και η διεύρυνση των πωλήσεών της στον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, λα'βάνοντας πάντα υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την προστασία των εργαζο'ένων. Τα αποτελέσ'ατα της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρείας συ'περιλα'βάνονται στην Περιβαλλοντική ήλωση, η οποία διατίθεται ελεύθερα στο κοινό και κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι'ατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 15

16 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το ενοποιη(ένο Σύστη(α ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (Σ ΠΠΥΑ) της HEC αποτελεί ένα ολοκληρω(ένο σύστη(α για την συνολική και ορθή διαχείριση των θε(άτων Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας τα οποία σχετίζονται (ε την παραγωγική δραστηριότητα της HEC. Με το Σ ΠΠΥΑ αναλύεται γενικότερα η παραγωγή και προσεγγίζονται εκείνες οι παρά(ετροι που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι τρόποι και τα (έτρα πρόληψης και αντι(ετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Το Σ ΠΠΥΑ που εφαρ(όζει η HEC αποτελείται από 3 Εγχειρίδια, πλέον της παρούσας Περιβαλλοντικής ήλωσης: i. Εγχειρίδιο ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (ΕΠΠΥΑ), που αφορά στις γενικές απαιτήσεις των BS EN ISO 9001, BS EN ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, στην Πολιτική ΠΠΥΑ και στους στόχους, στη δο(ή και οργάνωση της εταιρείας, στα καθήκοντα και στις υπευθυνότητες των αρ(οδίων και τέλος στα περιβαλλοντικά θέ(ατα και ζητή(ατα υγείας & ασφάλειας της παραγωγικής δραστηριότητας. ii. Εγχειρίδιο ιαδικασιών Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (ΕΠΠΥΑ), στο οποίο συ(περιλα(βάνονται οι απαιτού(ενες διαδικασίες των BS EN ISO 9001, BS EN ISO 14001/EMAS, OHSAS και αφορούν και στην περιβαλλοντική εκτέλεση των εργασιών κατά την παραγωγική δραστηριότητα. iii. Εγχειρίδιο Οδηγιών Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (ΕΟΠΠΥΑ), στο οποίο συ(περιλα(βάνονται οι απαιτού(ενες οδηγίες οι οποίες αφορούν στην περιβαλλοντική εκτέλεση των εργασιών κατά την παραγωγική δραστηριότητα. Το Σ ΠΠΥΑ που εφαρ(όζει το προσωπικό της HEC βασίζεται σε ότι αφορά στα θέ(ατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στις κατευθυντήριες οδηγίες του EMAS και του ISO 14001:2004 και έχει σκοπό την τήρηση της Πολιτικής ΠΠΥΑ στο φάσ(α της παραγωγικής της δραστηριότητας και (ε την πεποίθηση ότι η εφαρ(ογή του Συστή(ατος αυτού αναβαθ(ίζει το επίπεδο της HEC, διασφαλίζει την εφαρ(ογή της Πολιτικής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων προς όφελος του περιβάλλοντος και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Το Σ ΠΠΥΑ που εφαρ(όζει η HEC στηρίζεται σε συγκεκρι(ένη ο(ή και Οργάνωση της εταιρείας, αλλά και σε καθιερω(ένες διαδικασίες παρακολούθησης, (ετρήσεων και καταγραφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ά(εσο και ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου υλοποιούνται οι παραγωγικές δραστηριότητες της HEC. 16

17 Στο πλαίσιο αυτό η ανώτατη ιοίκηση της εταιρείας καθόρισε στελέχη (ε επικεφαλής τον Υπεύθυνο Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Εταιρεία (ε σκοπό την ενιαία και υπεύθυνη προώθηση και εφαρ(ογή της πολιτικής ΠΠΥΑ και του Σ ΠΠΥΑ σε όλα τα ση(εία όπου δραστηριοποιείται η HEC. Στο Παράρτη(α Ι παρουσιάζεται το οργανόγρα((α της εταιρείας. Τα καθήκοντα, οι αρ(οδιότητες και οι υπευθυνότητες του προσωπικού και των στελεχών αναφέρονται αναλυτικά στο Σ ΠΠΥΑ. Ο κάθε ιευθυντής της Εταιρείας, σε ά(εση συνεργασία (ε τον Υπεύθυνο Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας έχει την πλήρη ευθύνη για την προώθηση και εφαρ(ογή της Πολιτικής ΠΠΥΑ και του Σ ΠΠΥΑ της HEC σε όλα τα επίπεδα της ιεύθυνσης του. Στην προσπάθεια του αυτή, οι (ηχανικοί, υπεύθυνοι βάρδιας, οι καπετάνιοι, οι οδηγοί και όσοι άλλοι κριθούν απαραίτητοι, εξουσιοδοτούνται αρ(οδίως (ε καθήκοντα και φέρουν την ευθύνη για την εφαρ(ογή της Πολιτικής και του Σ ΠΠΥΑ σε όλα τα επίπεδα ευθύνης τους και από όλους τους εργαζό(ενους. Παράλληλα, ο εκάστοτε ιευθυντής παρέχει στους επιτελείς του πλήρη υποστήριξη στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ένα βασικό στοιχείο του Σ ΠΠΥΑ αποτελεί η ενη(έρωση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυνα(ικού της εταιρείας σε θέ(ατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην βελτίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζο(ένων. Είναι πεποίθηση της διοίκησης το γεγονός ότι, η επιτυχία όλης αυτής της προσπάθειας εφαρ(ογής ενός τέτοιου Σ ΠΠΥΑ περνάει (έσα από την συνειδητοποίηση των βασικών αρχών προστασίας και σεβασ(ού του περιβάλλοντος, η οποία οδηγεί στην προσωπική, έ(πρακτη συ(βολή κάθε εργαζο(ένου. Οι εργαζό(ενοι συνεισφέρουν έ(πρακτα στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος (έσα από τη συ((ετοχή τους στις επιτροπές «Ασφαλείας & Περιβάλλοντος» (Safety & Environmental Committees). 17

18 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΣΕΙΣ Στην HEC έχει γίνει ο προσδιορισ(ός των περιβαλλοντικών θε(άτων τα οποία προκύπτουν από το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας προκει(ένου, (έσω της αξιολόγησης της ση(αντικότητας των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας. Τα βασικά περιβαλλοντικά θέ(ατα κατά τη λειτουργία της HEC είναι : εκπο'πές στην ατ'όσφαιρα από τη χρήση των πλωτών (έσων και βυτιοφόρων. υγρά απόβλητα από τη λειτουργία των πλωτών (έσων, βυτιοφόρων και των κεντρικών γραφείων. στερεά απόβλητα από τη λειτουργία των πλωτών (έσων, βυτιοφόρων και των κεντρικών γραφείων (απορρί((ατα πλοίων και γραφείων, (παταρίες, τόνερ, ΑΗΗΕ, ανακυκλώσι(α). κατανάλωση φυσικών πόρων, όπως ενέργεια και νερό κατά τη λειτουργία των πλωτών (έσων, βυτιοφόρων και των κεντρικών γραφείων. τοπικά θέ'ατα όπως θόρυβος, οπτική ρύπανση, κοινωνικές οχλήσεις κλπ από τη χρήση (ηχανη(άτων σε εγκαταστάσεις, πλοία και βυτιοφόρα οχή(ατα. έκτακτα περιστατικά όπως σύγκρουση, διαρροές πετρελαίου, απώλεια φορτίου, ατυχη(ατικές απορρίψεις, πυρκαγιά, πλη((ύρα, σεισ(ός. 18

19 Τα ανωτέρω θέ(ατα είναι ιδιαίτερα ση(αντικά για το σύνολο των δραστηριοτήτων της HEC και για το λόγο αυτό η Εταιρεία αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και φροντίζει για την αποτελεσ(ατική διαχείρισή τους. Καταρχήν γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη ή απουσία νο(οθετικής απαίτησης σχετικά (ε την κάθε περιβαλλοντική πλευρά. Σε περίπτωση που υπάρχει απαίτηση από τη νο(οθεσία τότε η πλευρά κρίνεται ως κρίσι(η (ση(αντική) και απαιτείται ά(εση διαχείριση της. Εφόσον δεν υπάρχει νο(ική απαίτηση γίνεται αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών, σύ(φωνα (ε τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές πλευρές: Κριτήρια αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών θε'άτων Α. Περιβαλλοντικά κριτήρια Β. Λειτουργικά κριτήρια Σοβαρότητα / έκταση επίπτωσης Αιτή(ατα ενδιαφερό(ενων (ερών Πιθανότητα / συχνότητα επίπτωσης Για τα παραπάνω κριτήρια αποδίδεται βαθ(ός 1-5, όπου 1 είναι το ελάχιστο και 5 είναι το (έγιστο. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι επιπτώσεις των αναγνωρισ(ένων περιβαλλοντικών πλευρών και η αντίστοιχη κλί(ακα βαθ(ολογίας τους: Κριτήρια Σοβαρότητα επίπτωσης Πιθανότητα επίπτωσης Αιτή(ατα ενδιαφερο(ένων (ερών Βαθ'ός 1 (ελάχιστο) ('έγιστο) Μετρίως Μη σοβαρή Πολύ σοβαρή σοβαρή επίπτωση επίπτωση επίπτωση Σχεδόν απίθανο να συ(βεί Χα(ηλό ενδιαφέρον από τρίτα (έρη Ίσως συ(βεί Μέτριο ενδιαφέρον από τρίτα (έρη Πιθανό να συ(βεί Υψηλό ενδιαφέρον από τρίτα (έρη Αφού αποδοθεί βαθ(ός για κάθε κριτήριο στη συνέχεια προκύπτει ο συνολικός βαθ(ός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισ(α των βαθ(ών των επι(έρους κριτηρίων. Ο ελάχιστος βαθ(ός είναι το 3 και ο (έγιστος είναι το 15. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη και ιεράρχηση των περιβαλλοντικών πλευρών ανάλογα (ε το βαθ(ό περιβαλλοντικής επικινδυνότητάς τους. Οι πλευρές (ε (εγαλύτερο βαθ(ό διαχειρίζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση (ε τις αντίστοιχες (ικρότερου βαθ(ού περιβαλλοντικής επικινδυνότητας. 19

20 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη των αναγνωρισ(ένων πλευρών ανάλογα (ε το συνολικό βαθ(ό περιβαλλοντικής επικινδυνότητας: Βαθ'ός περιβαλλοντικής Κατάταξη πλευρών Αντι'ετώπιση επικινδυνότητας Κρίσι(ες Ά(εση διαχείριση 7-10 Σοβαρές Ση(αντικές ιαχείριση σε περιβαλλοντικό πρόγρα((α εντός 1 έτους 4-6 Αξιόλογες ιαχείριση σε περιβαλλοντικό πρόγρα((α εντός 2 ετών 3 Ασή(αντες Μη ση(αντικές Κα(ία διαχείριση Στο Παράρτη(α ΙV παρουσιάζεται αναλυτικός κατάλογος όλων των αναγνωρισ(ένων περιβαλλοντικών θε(άτων, καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων τους βάσει των παραπάνω κριτηρίων. 20

21 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η HEC τηρεί περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους σε συ(φωνία (ε τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις, την επίτευξη των οποίων επιδιώκει για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η υλοποίηση των σκοπών και στόχων αυτών λα(βάνει χώρα (ε την εφαρ(ογή περιβαλλοντικών προγρα((άτων. Οι περιβαλλοντικοί σκοποί της HEC περιλα(βάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην: 1. Καταχώρηση Συστή(ατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) 2. Πρόληψη της ρύπανσης 3. Αποδοτική χρήση φυσικών πόρων 4. Ελαχιστοποίηση / επαναχρησι(οποίηση / ανακύκλωση αποβλήτων 5. Αντι(ετώπιση έκτακτων περιστατικών Οι σκοποί, στόχοι και τα προγρά((ατα αξιολογούνται ετησίως για την αποτελεσ(ατικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Για κάθε σκοπό και στόχο εφαρ(όζεται ένα περιβαλλοντικό πρόγρα((α επίτευξης του στόχου και διαχείρισης του αντίστοιχου περιβαλλοντικού θέ(ατος. Αναλυτικά οι περιβαλλοντικοί σκοποί, στόχοι και τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά προγρά((ατα υλοποίησης τους, τόσο οι νέοι που έχουν τεθεί για το 2014 όσο και οι προηγού(ενοι που είχαν τεθεί το έτος 2013 καθώς και το ποσοστό επίτευξης τους, παρουσιάζονται στο Παράρτη(α V. Μέσα από (ια συλλογική προσπάθεια επίτευξης των βασικών σκοπών και των στόχων της HEC, έχουν προκύψει τα αποτελέσ(ατα και οι επιδόσεις που αναφέρονται στο επό(ενο κεφάλαιο. 21

22 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΟΣΕΙΣ 8.1 Περιβαλλοντικοί δείκτες Η HEC στο πλαίσιο εφαρ(ογής του ΣΠ και διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θε(άτων που έχει αναγνωρίσει, διατηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, ενώ τηρούνται περιβαλλοντικοί δείκτες για τα ακόλουθα: Ι. Παραλαβές υγρών αποβλήτων: Η HEC καταγράφει τα υγρά απόβλητα που παραλα(βάνει: Ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων πελατών / έτος Ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πελατών / έτος Ποσότητες βοθρολυ(άτων πελατών / έτος ΙΙ. Κατανάλωση φυσικών πόρων: Η HEC καταγράφει τις ποσότητες των φυσικών πόρων που καταναλώνει: κατανάλωση νερού για χρήση στο διαχωριστήρα / έτος: a. από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού (WC) b. για καθαριότητες των χώρων του διαχωριστήρα c. από το λέβητα. Το νερό αυτό προέρχεται από το δίκτυο. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο στα γραφεία / έτος κατανάλωση καυσί(ων (σε οχή(ατα, βυτιοφόρα, διαχωριστήρα, πλωτά (έσα) / έτος. ΙΙΙ. ιαχείριση αποβλήτων: Η HEC διαχειρίζεται (ε περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο όλα τα απόβλητα που παράγονται κατά τις δραστηριότητες της: toner, (ελάνια / έτος ΑΗΗΕ / έτος στερεά απόβλητα (στουπιά (ε λάδια, φίλτρα άνθρακα, βιολογική λάσπη, κατάλοιπα φορτίου κτλ) / έτος υγρά απόβλητα (πετρελαιοειδή κατάλοιπα, βοθρολύ(ατα κτλ) / έτος λειτουργικά απόβλητα από τα γραφεία, πλοία, βυτιοφόρων και λοιπές εγκαταστάσεις / έτος χαρτί προς ανακύκλωση / έτος αέρια απόβλητα από τη λειτουργία γραφείων, πλοίων, βυτιοφόρων και λοιπές εγκαταστάσεις / έτος ΙV. Εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση ε'πλεκο'ένων: Η HEC επενδύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού της, οργανώνει και πραγ(ατοποιεί τακτικές εκπαιδεύσεις σε πληθώρα περιβαλλοντικών 22

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣ. & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. EL-000072 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ Εδρα: Ρωμεϊκα Ασπροχώματος Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας Τηλ. 27210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1312 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα