HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL000050 ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η παρούσα Περιβαλλοντική ήλωση έχει συνταχθεί σύ(φωνα (ε τις απαιτήσεις του ΕΚ 1221/2009. Η(ερο(ηνία Έκδοσης : 07/01/2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ HELLENIC ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ HELLENIC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΟΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΙΣΗ 40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 45 I. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ HELLENIC II. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΓΙΚΗΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ III. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΠ EMAS IV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΣΕΝ V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VII. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΝ 2

3 Πρόλογος του ιευθύνοντος Συ'βούλου της HELLENIC Μέσα στον ραγδαία (εταβαλλό(ενο κόσ(ο (ας, θεωρού(ε ότι η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Επο(ένως αποτελούν (έρος της γενικότερης φιλοσοφίας και της επιχειρη(ατικής πολιτικής της HELLENIC Η τήρηση των νο(οθετικών απαιτήσεων και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής (ας (ε στόχο τη γενικότερη αειφόρο ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας. Παναγιώτης Στα(ατογιάννης ιευθύνων Σύ(βουλος HELLENIC 3

4 1. ΕΙΣΑΓΓΗ Στην HELLENIC (HEC) αναπτύχθηκε και εφαρ(όζεται Σύστη(α Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) (ε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κανονισ(ού 1221/2009 περί της εκούσιας συ((ετοχής οργανισ(ών σε κοινοτικό σύστη(α οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και κατάργησης του ΕΚ 761/2001 και των αποφάσεων 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ, καθώς και του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Το ΣΠ επιτηρείται συνεχώς από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. Στα πλαίσια των απαιτήσεων του ανωτέρου κανονισ(ού καθώς και της επαλήθευσης του Σ Π από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, συντάχθηκε η παρούσα Περιβαλλοντική ήλωση, (έσω της οποίας αποσκοπείται η παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών προς το κοινό και προς κάθε ενδιαφερό(ενο, σχετικά (ε την παραγωγική δραστηριότητα της HEC. Τα στοιχεία τα οποία συ(περιλα(βάνονται στην παρούσα δήλωση αφορούν στην περιβαλλοντική πολιτική, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις, καθώς και στα αποτελέσ(ατα της HEC (ε βάση τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που έχει θέσει η εταιρεία. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ HEC Η HEC είναι (ία καταξιω(ένη επιχείρηση, ηγέτης στο χώρο της διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων. Οι χώροι στους οποίους δραστηριοποιείται η HEC είναι: τα γραφεία που εδρεύουν στη Ακτή Κονδύλη 10, στον Πειραιά οι εγκαταστάσεις της στην Κυνοσούρα Σαλα(ίνας σε θέση (ε γεωγραφικό πλάτος φ=37 ο 56,9 βόρεια και γεωγραφικό (ήκος λ=23 ο 33,9 ανατολικά ((όνι(α αγκυροβολη(ένος πλωτός διαχωριστήρας) τα πλωτά (έσα (σλέπια) (εταφοράς αποβλήτων (σταθ(εύουν στον πλωτό διαχωριστήρα) τα επίγεια οχή(ατα (βυτιοφόρα) (εταφοράς πετρελαιοειδών αποβλήτων που σταθ(εύουν στο χώρο στάθ(ευσης στη ραπετσώνα. η αποθήκη υλικών που βρίσκεται στον παραχωρη(ένο χώρο του λι(ανιού του Οργανισ(ού Λι(ένος Πειραιώς Οι σταθερές δεξα(ενές προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών καταλοίπων σε Αλεξανδρούπολη. Οι πλωτές δεξα(ενές προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών καταλοίπων σε Ηράκλειο και Χανιά Στο Παράρτη(α Ι παρουσιάζεται το οργανόγρα((α της HEC, ενώ στο Παράρτη(α ΙΙ παρουσιάζεται το διάγρα((α ροής της παραγωγικής διαδικασίας. Ση'είωση Το πεδίο εφαρ(ογής στο οποίο αφόρα η Περιβαλλοντική ήλωση περιγράφεται στη παράγραφο 9 και είναι το εξής : Α) Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας που εδρεύουν στη Ακτή Κονδύλη 10, στον Πειραιά. Β) Ο πλωτός ιαχωριστήρας FS ECOMASTER σε θέση φ=37 ο 56,9 Β και λ=23 ο 33,9 A ((όνι(α αγκυροβολη(ένος) (αζί (ε τα πλωτά (έσα που εξυπηρετούν τον λι(ένα του Πειραιά. Γ) Η αποθήκη υλικών που βρίσκεται στη ραπετσώνα (αζί (ε τα χερσαία (έσα που εξυπηρετούν το λι(ένα του Πειραιά. 4

5 Η HEC έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ενοποιη(ένο σύστη(α διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας που συ((ορφώνεται (ε τις απαιτήσεις των: ISM CODE BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ HEC Η εταιρεία HELLENIC CENTER ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΝ (πρώην HELLENIC SLOPS ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΝ) λειτουργεί από τη σύστασή της, ως ανώνυ(η εταιρεία, (ε βασικό αντικεί(ενο δραστηριότητας, την παροχή ολοκληρω(ένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή λι(ένων, εκτελώντας τις απαιτού(ενες εργασίες παραλαβής διαχείρισης και διάθεσης των εν λόγω καταλοίπων. Η εταιρεία διαθέτει (έσα περισυλλογής καταλοίπων και πλωτή εγκατάσταση (πλωτό διαχωριστήρα) αποθήκευσης, επεξεργασίας - διαχωρισ(ού των παραλα(βανό(ενων πετρελαιοειδών καταλοίπων, όπως περιγράφονται λεπτο(ερώς κατωτέρω στο επι(έρους κεφάλαιο της έκθεσης (ας. Από τη σύστασή της (έχρι σή(ερα, η Εταιρεία έχει εκτελέσει επιτυχώς πλήθος εργασιών περισυλλογής καταλοίπων από πλοία και στον πλωτό διαχωριστήρα της έχει επεξεργαστεί και διαχωριστεί (εγάλος όγκος πετρελαιοειδών καταλοίπων (ε άριστα αποτελέσ(ατα διαχωρισ(ού, έτσι ώστε το απορριπτό(ενο νερό από τον διαχωρισ(ό δεν υπερέβη ποτέ, σε περιεκτικότητα πετρελαίου τα 5 ppm. Από του έτους 2000 συνεχώς και (έχρι σή(ερα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής καταλοίπων και εκτελεί παραλαβές και επεξεργασία πετρελαιοειδών και άλλων καταλοίπων στα πλαίσια σχετικών Συ(βάσεων (ε τον Ο.Λ.Πειραιώς, Ο.Λ.Ελευσίνας, Ο.Λ.Ραφήνας, Ο.Λ.Λαυρίου, Ο.Λ.Πατρών, Ο.Λ.Ηρακλείου, Ο.Λ.Κέρκυρας, Ο.Λ.Ηγου(ενίτσας, Ο.Λ.Καβάλας και Ο.Λ.Αλεξανδρούπολης κατέχοντας προς τούτο όλες τις απαιτού(ενες από την κεί(ενη Νο(οθεσία άδειες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επιπλέον στους λι(ένες Κορίνθου, Θεσσαλονίκης, Β. Εύβοιας, Χανίων, Ρεθύ(νου, ρέπανο Αχαΐας, Πόρου, Ύδρας, Χαλκίδας, Πρέβεζας, Κατάκολου, Καλα(άτας, Ναυπλίου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Αστακού, Πύλου, Ρόδου, Κω, Κύ(ης, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Μεσολογγίου, Αλιβερίου, Αυλίδας, Ερέτριας, Θάσου, Μυτιλήνης, Χίου, Σά(ου, Νάξου, Πάτ(ου, Πάρου, Σύρου, Θήρας, Άνδρου και Τήνου. Παράλληλα η εταιρεία έχει καταρτίσει τα «Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων» όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ /41/2009, η οποία αντικατέστησε την υπ αριθ. 3418/07/2002 ΚΥΑ, για τα λιάνια της Ηγουενίτσας, Λαυρίου, Κέρκυρα, Κορινθίας, Καβάλας, Πατρών, Ελευσίνας, Πρεβέζης κλπ, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις αρόδιες αρχές. 5

6 Το'είς δραστηριότητας Τα (έσα τα οποία διαθέτει η εταιρεία είναι εφοδιασ(ένα (ε κατάλληλους (ηχανισ(ούς για την παραλαβή και επεξεργασία των κάτωθι υγρών αποβλήτων : α) Ακάθαρτο έρ(α πλοίων (Dirty Ballast Water), (ANNEX I) β) Πετρελαιοειδή εκπλύ(ατα δεξα(ενών (Oily Tank Washings), (ANNEX I) γ) Πετρελαιοειδή χώρων (ηχανοστασίου (Oily Bigle Waters), (ANNEX I) δ) Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (Oily Residues Sludge), (ANNEX I) ε) Υπολεί((ατα καθαρισ(ού δεξα(ενών (Scale & Sludge from tank cleaning), (ANNEX I) στ) Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια, (Waste lubricants), (ANNEX I) ζ) Επιβλαβείς υγρές ουσίες, χύ(α (ίγ(ατα αυτών και έρ(α που περιέχει τέτοιες ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτη(α ΙΙ της.σ. MARPOL 73/78, (ΑΝΝΕΧ II) η) Λύ(ατα πλοίων (sewage), όπως αυτά ορίζονται στο παράρτη(α IV της.σ. MARPOL 73/78, (ΑΝΝΕΧ ΙV) Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες καταλοίπων, τα οποία οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας (πορούν να παραλα(βάνουν και να επεξεργάζονται : α) Ακάθαρτο έρ(α πλοίων ( Dirty Ballast Water) β) Πετρελαιοειδή εκπλύ(ατα δεξα(ενών (Oily Tank Washings) γ) Πετρελαιοειδή (ίγ(ατα χώρων (ηχανοστασίου (Oily Bilge Waters) δ) Πετρελαιοειδή κατάλοιπα ( Oily Residues Sludge) ε) Υπολεί((ατα καθαρισ(ού δεξα(ενών ( Scale & Sludge from tank cleaning) στ) Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (Waste Lubricants) Υποδο'ή επιχείρησης Ανθρώπινο δυνα'ικό Η H.E.C. διαθέτει σύγχρονη και αποτελεσ(ατική οργάνωση (ε ακριβή προσδιορισ(ό υπευθυνοτήτων και αρ(οδιοτήτων. Τα διάφορα τ(ή(ατα απαρτίζονται από ικανά στελέχη (ε απόλυτη γνώση του αντικει(ένου, (εγάλη ε(πειρία και ικανή προϋπηρεσία. Η εταιρεία απασχολεί 92 άτο(α διαφόρων ειδικοτήτων που στελεχώνουν τους διοικητικούς, ε(πορικούς και τεχνικού το(είς της οργάνωσης που απαρτίζονται ως εξής: ιοικητικός το(έας 15 άτο(α Ε(πορικός το(έας 10 άτο(α Τεχνικός το(έας 57 άτο(α, διαφόρων ειδικοτήτων Επιστη(ονικοί συνεργάτες 2 Χη(ικοί (ηχανικοί 1 Χη(ικός 1 Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Μηχανικός Τεχνολόγος Πετρελαίου 1 Ναυπηγός Μηχανικός 2 Οικονο(ολόγοι 1 ικηγόρος 1 Σύ(βουλος Επιχειρήσεων 6

7 Πιστοποιήσεις Η εταιρεία (ας έχει πιστοποιηθεί επίση(α από τους αρ(όδιους φορείς πιστοποιήσεων, κατά ISM CODE, κατά BS EN ISO 9001:2008 (ποιότητα), κατά OHSAS 18001:2007 (υγεία και ασφάλεια), κατά BS EN ISO 14001:2004 & EMAS (περιβαλλοντική & οικολογική διαχείριση) και φρουρείται όπως όλος ο εξοπλισ(ός (ας κατά τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας του ISPS CODE. Τέλος, για την διαρκή ενη(έρωσή της σχετικά (ε την προώθηση αναβάθ(ιση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, συ((ετέχει στους συναφείς (ε την δραστηριότητα της διεθνείς οργανισ(ούς και ενώσεις, όπως HELMEPA, IAPH EUROSHORE κ.α. Υλικοτεχνική υποδο'ή επιχείρησης Εξοπλισ'ός εκτέλεσης έργου Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω αναφερό(ενα και περιγραφό(ενα χερσαία και πλωτά (έσα για την εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής και επεξεργασίας των πετρελαιοειδών καταλοίπων. Όλα τα (ηχανή(ατα και (έσα, πλωτά και χερσαία, που χρησι(οποιούνται στην εκτέλεση των εργασιών, είναι εγκεκρι(ένου τύπου, σύ(φωνα (ε τις προδιαγραφές που ορίζει η διεθνής σύ(βαση 73/78 της MARPOL και έχουν τις σχετικές κατά περίπτωση άδειες (άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας πλωτών (έσων, άδειες παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων, άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας κ.λ.π.) που προβλέπονται από την ισχύουσα νο(οθεσία. Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ Α.1 Βυτιοφόρα οχήατα συλλογής & εταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων I. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: ΜΑΝ ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 28,250 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΕ 9617 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & (εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων II. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,820 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YMX 9584 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & (εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων 7

8 III. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 23,560 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YMX 9282 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων IV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: ΜΑΝ ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,780 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNO 9918 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων V. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 9,580 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΖΚΖ 9070 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων VI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: SCANIA ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 26,700 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΖ 9829 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων VII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: ΜΑΝ ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,680 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΗ 9400 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων VIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,560 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥNH 9401 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων 8

9 IX. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: SCANIA ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,980 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNΖ 9321 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων X. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,400 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNK 9223 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθή'ενο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,900 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΚ 9200 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 14,560 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΖΚΖ 9069 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: SCANIA ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,640 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝN 9457 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XIV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MAN ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,660 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΝ

10 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & (εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 26,800 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΝ 9459 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων XVI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 16,000 m 3 ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΚ 9811 ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή &(εταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων A.2. Βοηθητικά Οχήατα I. Γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ : Kgs ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : Kgs ΑΝΥΨΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ : kgs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΜΧ 9880 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά του εξοπλισ(ού παραλαβής καταλοίπων II. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό ΜΑΡΚΑ: NISSAN ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: Kgrs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΥΜ 7858 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για εξυπηρέτηση της εταιρείας III. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό ΜΑΡΚΑ: TOYOTA ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: Kgrs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΟ 9904 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για εξυπηρέτηση της εταιρείας 10

11 IV. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό ΜΑΡΚΑ: MERCEDES ΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: Kgrs ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΡ 9297 ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για εξυπηρέτηση της εταιρείας Β. ΠΛΤΑ ΜΕΣΑ ΕΙΟΣ ΜΕΣΟΥ: Πλωτός διαχωριστήρας Ήτοι: εξα(ενόπλοιο που χρησι(οποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των πετρελαιοειδών καταλοίπων, το διαχωρισ(ό τους και την αποθήκευση των προϊόντων διαχωρισ(ού (έχρι την τελική τους διάθεση. ΟΝΟΜΑ: ΕΚΟΜΑΣΤΕΡ ΝΗΟΛΟΓΙΟ: Πειραιά ΑΡΙΘ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ: 140 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΡΙΣΜΟΥ: m 3 /h ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: m 3 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ: Μήκος : 272,49 m Πλάτος : 32,23 m Κοίλο : 19,66 m ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : Αντλιοστάσιο φόρτωσης και διακίνησης πετρελαιοειδών καταλοίπων. Κατα(ετρικό σύστη(α των παραλα(βανό(ενων καταλοίπων. Μονάδα επεξεργασίας και διαχωρισ(ού των πετρελαιοειδών καταλοίπων. Μονάδα Συσσω(άτωσης Κροκίδωσης. Μονάδα Επίπλευσης (ε χρήση ιαλυ(ένου Αέρα (DAF). Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. εξα(ενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών καταλοίπων. εξα(ενές αποθήκευσης διαχωρισ(ένου πετρελαίου. Μετρητής περιεκτικότητας πετρελαίου SERES ODME S-663 MK III S.N Ανιχνευτής διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου/νερού, 2 φορητοί, FLEXI-DIP-TRI III MODE (MARINE MOISTURE CONTROL) D S.N & S.N ΕΙΟΣ ΜΕΣΟΥ: εξα'ενοσλέπια Ήτοι: Σκάφοι παραλαβής και (εταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων. Α.1 ECOKEEPER Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: m 3. Κίνηση: Αυτοκινού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης 11

12 Τύπος αντλίας : TAIKO KIKAI CGL-100, Παροχή έως : 500 m 3 /h. Α.2 ECOFRIEND Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 970 m 3. Κίνηση: Αυτοκινού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : TAIKO SCREN, Παροχή έως : 400 m 3 /h. Α.3 ECOSAILOR Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Αυτοκινού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 1 αντλία Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : HOUTTUIN B.Y., Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.4 ECO II Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.5 ECO III Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης 1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h 2. Τύπος αντλίας : KSB, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.6 ECO V Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης 1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h 2. Τύπος αντλίας : STOTHER, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Α.7 ECO VII Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m 3. Κίνηση: Ρυ(ουλκού(ενο. Αντλητικά Συγκροτή(ατα : 2 αντλίες Φόρτωσης εκφόρτωσης Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : m 3 /h. Όλα τα δεξα(ενόπλοια έχουν τις κατά νό(ο απαραίτητες άδειες παραλαβής και (εταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων όπως προβλέπεται στον Γ.Κ. Λι(ένος αρ

13 Πρόσθετες Υπηρεσίες Η (εγάλη αντλητική, διαχωριστική και αποθηκευτική ικανότητα του πλωτού ιαχωριστήρα αποτελούν παράλληλα ένα ση(αντικό πλεονέκτη(α σε περιστατικά ρύπανσης (εγάλης έκτασης, αφού είναι γνωστό ότι ένα από τα (εγαλύτερα προβλή(ατα σε τέτοια (εγάλα περιστατικά είναι η αποθήκευση και η άντληση των προς ανάκτηση πετρελαιοειδών. Πέραν αυτών των λειτουργικών πλεονεκτη(άτων, ο Πλωτός ιαχωριστήρας διαθέτει έναν πλήρη Σταθ(ό πρόληψης και καταπολέ'ησης ρυπάνσεων που περιλα(βάνει : - Πλωτά φράγ(ατα εγκεκρι(ένου τύπου. - Απορροφητικά και προσκολλητικά υλικά σε διάφορες (ορφές. - Συστή(ατα skimming (εξαφρισ(ού). - Χ..Ο. και συστή(ατα ψεκασ(ού εγκεκρι(ένα από το W.S.L. και τις ελληνικές αρχές, τρίτης γενιάς. Ο ιαχωριστήρας (πορεί να προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες καθαρισ(ού δεξα(ενών πλοίων κάθε τύπου (ε παροχή ζεστού νερού ή/και ατ(ού. 13

14 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η «HELLENIC CENTER HEC AE» παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης (συλλογή, (εταφορά και επεξεργασία) υγρών αποβλήτων κατά τα ΑΝΝΕΧ Ι, ΙΙ & ΙV της MARPOL 73/78. Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας καθορίζεται από τη ιοίκηση, η οποία δεσ(εύεται για την εφαρ(ογή της σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και την υλοποίηση από ολόκληρο το προσωπικό των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών: Απόλυτη συ''όρφωση 'ε τη νο'οθεσία κατά τη λειτουργία της Εταιρείας Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας 'ε: 1. άξονα την αυστηρή τήρηση των συ(φωνηθέντων (ε τον πελάτη όρων. 2. αποκλειστική συνεργασία (ε αξιολογη(ένους και εγκεκρι(ένους προ(ηθευτές. 3. αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού. 4. ενθάρρυνση κλί(ατος άψογης συνεργασίας. Πρόληψη της ρύπανσης, ώστε να 'ην υποβαθ'ίζεται το περιβάλλον 'ε: 1. αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον 2. ελαχιστοποίηση, ορθή διαχείριση των αποβλήτων και αξιοποίηση / ανακύκλωσή τους, όπου αυτό είναι εφικτό 3. επικύρωση της Εθελοντικής ιακήρυξης «Να σώσου'ε τις θάλασσες» της HELMEPA, της οποίας η HEC είναι ενεργό (έλος, συ(βάλλοντας στην εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης. 4. υποστήριξη του στόχου για «Ασφαλή πλοία και καθαρές θάλασσες» του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισ'ού ΙΜΟ. 5. προστασία των εργαζο(ένων 6. αποδοτική χρήση και εξοικονό(ηση των φυσικών πόρων (ενέργειας, νερού) 7. προώθηση των οικολογικών προ(ηθειών 8. χρήση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισ(ού 9. καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού. Έ'φαση στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και την αποφυγή ατυχή'ατος 'ε πρωταρχικό 'έλη'α την: 1. υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, όπως εκφράζεται από το σύνθη(α Safety First 2. ασφάλεια των εγκαταστάσεων 3. παροχή αναγκαίων προστατευτικών (έσων. 4. χρήση κατάλληλου εξοπλισ(ού. Επικοινωνία 'ε όλους τους αρ'όδιους φορείς και ενδιαφερό'ενα 'έρη και κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής. Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και 'έσων 'ε τη: 1. χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισ(ού. 2. συνεχή ενη(έρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού. Έλεγχο εφαρ'ογής όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Συστή'ατος ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας. Η HEC θέτει προς επίτευξη επι(έρους αντικει(ενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι (ετρήσι(οι και επιτεύξι(οι. Οι σκοποί και στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως 14

15 ως προς την αποτελεσ(ατικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσι(η στο κοινό από τα γραφεία της Εταιρείας. Συνεχείς επιδιώξεις της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση αποκλειστικά ικανοποιη'ένων πελατών και η διεύρυνση των πωλήσεών της στον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, λα'βάνοντας πάντα υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την προστασία των εργαζο'ένων. Τα αποτελέσ'ατα της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρείας συ'περιλα'βάνονται στην Περιβαλλοντική ήλωση, η οποία διατίθεται ελεύθερα στο κοινό και κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι'ατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 15

16 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το ενοποιη(ένο Σύστη(α ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (Σ ΠΠΥΑ) της HEC αποτελεί ένα ολοκληρω(ένο σύστη(α για την συνολική και ορθή διαχείριση των θε(άτων Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας τα οποία σχετίζονται (ε την παραγωγική δραστηριότητα της HEC. Με το Σ ΠΠΥΑ αναλύεται γενικότερα η παραγωγή και προσεγγίζονται εκείνες οι παρά(ετροι που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι τρόποι και τα (έτρα πρόληψης και αντι(ετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Το Σ ΠΠΥΑ που εφαρ(όζει η HEC αποτελείται από 3 Εγχειρίδια, πλέον της παρούσας Περιβαλλοντικής ήλωσης: i. Εγχειρίδιο ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (ΕΠΠΥΑ), που αφορά στις γενικές απαιτήσεις των BS EN ISO 9001, BS EN ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, στην Πολιτική ΠΠΥΑ και στους στόχους, στη δο(ή και οργάνωση της εταιρείας, στα καθήκοντα και στις υπευθυνότητες των αρ(οδίων και τέλος στα περιβαλλοντικά θέ(ατα και ζητή(ατα υγείας & ασφάλειας της παραγωγικής δραστηριότητας. ii. Εγχειρίδιο ιαδικασιών Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (ΕΠΠΥΑ), στο οποίο συ(περιλα(βάνονται οι απαιτού(ενες διαδικασίες των BS EN ISO 9001, BS EN ISO 14001/EMAS, OHSAS και αφορούν και στην περιβαλλοντική εκτέλεση των εργασιών κατά την παραγωγική δραστηριότητα. iii. Εγχειρίδιο Οδηγιών Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας (ΕΟΠΠΥΑ), στο οποίο συ(περιλα(βάνονται οι απαιτού(ενες οδηγίες οι οποίες αφορούν στην περιβαλλοντική εκτέλεση των εργασιών κατά την παραγωγική δραστηριότητα. Το Σ ΠΠΥΑ που εφαρ(όζει το προσωπικό της HEC βασίζεται σε ότι αφορά στα θέ(ατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στις κατευθυντήριες οδηγίες του EMAS και του ISO 14001:2004 και έχει σκοπό την τήρηση της Πολιτικής ΠΠΥΑ στο φάσ(α της παραγωγικής της δραστηριότητας και (ε την πεποίθηση ότι η εφαρ(ογή του Συστή(ατος αυτού αναβαθ(ίζει το επίπεδο της HEC, διασφαλίζει την εφαρ(ογή της Πολιτικής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων προς όφελος του περιβάλλοντος και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Το Σ ΠΠΥΑ που εφαρ(όζει η HEC στηρίζεται σε συγκεκρι(ένη ο(ή και Οργάνωση της εταιρείας, αλλά και σε καθιερω(ένες διαδικασίες παρακολούθησης, (ετρήσεων και καταγραφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ά(εσο και ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου υλοποιούνται οι παραγωγικές δραστηριότητες της HEC. 16

17 Στο πλαίσιο αυτό η ανώτατη ιοίκηση της εταιρείας καθόρισε στελέχη (ε επικεφαλής τον Υπεύθυνο Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Εταιρεία (ε σκοπό την ενιαία και υπεύθυνη προώθηση και εφαρ(ογή της πολιτικής ΠΠΥΑ και του Σ ΠΠΥΑ σε όλα τα ση(εία όπου δραστηριοποιείται η HEC. Στο Παράρτη(α Ι παρουσιάζεται το οργανόγρα((α της εταιρείας. Τα καθήκοντα, οι αρ(οδιότητες και οι υπευθυνότητες του προσωπικού και των στελεχών αναφέρονται αναλυτικά στο Σ ΠΠΥΑ. Ο κάθε ιευθυντής της Εταιρείας, σε ά(εση συνεργασία (ε τον Υπεύθυνο Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας έχει την πλήρη ευθύνη για την προώθηση και εφαρ(ογή της Πολιτικής ΠΠΥΑ και του Σ ΠΠΥΑ της HEC σε όλα τα επίπεδα της ιεύθυνσης του. Στην προσπάθεια του αυτή, οι (ηχανικοί, υπεύθυνοι βάρδιας, οι καπετάνιοι, οι οδηγοί και όσοι άλλοι κριθούν απαραίτητοι, εξουσιοδοτούνται αρ(οδίως (ε καθήκοντα και φέρουν την ευθύνη για την εφαρ(ογή της Πολιτικής και του Σ ΠΠΥΑ σε όλα τα επίπεδα ευθύνης τους και από όλους τους εργαζό(ενους. Παράλληλα, ο εκάστοτε ιευθυντής παρέχει στους επιτελείς του πλήρη υποστήριξη στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ένα βασικό στοιχείο του Σ ΠΠΥΑ αποτελεί η ενη(έρωση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυνα(ικού της εταιρείας σε θέ(ατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην βελτίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζο(ένων. Είναι πεποίθηση της διοίκησης το γεγονός ότι, η επιτυχία όλης αυτής της προσπάθειας εφαρ(ογής ενός τέτοιου Σ ΠΠΥΑ περνάει (έσα από την συνειδητοποίηση των βασικών αρχών προστασίας και σεβασ(ού του περιβάλλοντος, η οποία οδηγεί στην προσωπική, έ(πρακτη συ(βολή κάθε εργαζο(ένου. Οι εργαζό(ενοι συνεισφέρουν έ(πρακτα στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος (έσα από τη συ((ετοχή τους στις επιτροπές «Ασφαλείας & Περιβάλλοντος» (Safety & Environmental Committees). 17

18 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΣΕΙΣ Στην HEC έχει γίνει ο προσδιορισ(ός των περιβαλλοντικών θε(άτων τα οποία προκύπτουν από το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας προκει(ένου, (έσω της αξιολόγησης της ση(αντικότητας των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας. Τα βασικά περιβαλλοντικά θέ(ατα κατά τη λειτουργία της HEC είναι : εκπο'πές στην ατ'όσφαιρα από τη χρήση των πλωτών (έσων και βυτιοφόρων. υγρά απόβλητα από τη λειτουργία των πλωτών (έσων, βυτιοφόρων και των κεντρικών γραφείων. στερεά απόβλητα από τη λειτουργία των πλωτών (έσων, βυτιοφόρων και των κεντρικών γραφείων (απορρί((ατα πλοίων και γραφείων, (παταρίες, τόνερ, ΑΗΗΕ, ανακυκλώσι(α). κατανάλωση φυσικών πόρων, όπως ενέργεια και νερό κατά τη λειτουργία των πλωτών (έσων, βυτιοφόρων και των κεντρικών γραφείων. τοπικά θέ'ατα όπως θόρυβος, οπτική ρύπανση, κοινωνικές οχλήσεις κλπ από τη χρήση (ηχανη(άτων σε εγκαταστάσεις, πλοία και βυτιοφόρα οχή(ατα. έκτακτα περιστατικά όπως σύγκρουση, διαρροές πετρελαίου, απώλεια φορτίου, ατυχη(ατικές απορρίψεις, πυρκαγιά, πλη((ύρα, σεισ(ός. 18

19 Τα ανωτέρω θέ(ατα είναι ιδιαίτερα ση(αντικά για το σύνολο των δραστηριοτήτων της HEC και για το λόγο αυτό η Εταιρεία αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και φροντίζει για την αποτελεσ(ατική διαχείρισή τους. Καταρχήν γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη ή απουσία νο(οθετικής απαίτησης σχετικά (ε την κάθε περιβαλλοντική πλευρά. Σε περίπτωση που υπάρχει απαίτηση από τη νο(οθεσία τότε η πλευρά κρίνεται ως κρίσι(η (ση(αντική) και απαιτείται ά(εση διαχείριση της. Εφόσον δεν υπάρχει νο(ική απαίτηση γίνεται αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών, σύ(φωνα (ε τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές πλευρές: Κριτήρια αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών θε'άτων Α. Περιβαλλοντικά κριτήρια Β. Λειτουργικά κριτήρια Σοβαρότητα / έκταση επίπτωσης Αιτή(ατα ενδιαφερό(ενων (ερών Πιθανότητα / συχνότητα επίπτωσης Για τα παραπάνω κριτήρια αποδίδεται βαθ(ός 1-5, όπου 1 είναι το ελάχιστο και 5 είναι το (έγιστο. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι επιπτώσεις των αναγνωρισ(ένων περιβαλλοντικών πλευρών και η αντίστοιχη κλί(ακα βαθ(ολογίας τους: Κριτήρια Σοβαρότητα επίπτωσης Πιθανότητα επίπτωσης Αιτή(ατα ενδιαφερο(ένων (ερών Βαθ'ός 1 (ελάχιστο) ('έγιστο) Μετρίως Μη σοβαρή Πολύ σοβαρή σοβαρή επίπτωση επίπτωση επίπτωση Σχεδόν απίθανο να συ(βεί Χα(ηλό ενδιαφέρον από τρίτα (έρη Ίσως συ(βεί Μέτριο ενδιαφέρον από τρίτα (έρη Πιθανό να συ(βεί Υψηλό ενδιαφέρον από τρίτα (έρη Αφού αποδοθεί βαθ(ός για κάθε κριτήριο στη συνέχεια προκύπτει ο συνολικός βαθ(ός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισ(α των βαθ(ών των επι(έρους κριτηρίων. Ο ελάχιστος βαθ(ός είναι το 3 και ο (έγιστος είναι το 15. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη και ιεράρχηση των περιβαλλοντικών πλευρών ανάλογα (ε το βαθ(ό περιβαλλοντικής επικινδυνότητάς τους. Οι πλευρές (ε (εγαλύτερο βαθ(ό διαχειρίζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση (ε τις αντίστοιχες (ικρότερου βαθ(ού περιβαλλοντικής επικινδυνότητας. 19

20 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη των αναγνωρισ(ένων πλευρών ανάλογα (ε το συνολικό βαθ(ό περιβαλλοντικής επικινδυνότητας: Βαθ'ός περιβαλλοντικής Κατάταξη πλευρών Αντι'ετώπιση επικινδυνότητας Κρίσι(ες Ά(εση διαχείριση 7-10 Σοβαρές Ση(αντικές ιαχείριση σε περιβαλλοντικό πρόγρα((α εντός 1 έτους 4-6 Αξιόλογες ιαχείριση σε περιβαλλοντικό πρόγρα((α εντός 2 ετών 3 Ασή(αντες Μη ση(αντικές Κα(ία διαχείριση Στο Παράρτη(α ΙV παρουσιάζεται αναλυτικός κατάλογος όλων των αναγνωρισ(ένων περιβαλλοντικών θε(άτων, καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων τους βάσει των παραπάνω κριτηρίων. 20

21 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η HEC τηρεί περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους σε συ(φωνία (ε τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις, την επίτευξη των οποίων επιδιώκει για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η υλοποίηση των σκοπών και στόχων αυτών λα(βάνει χώρα (ε την εφαρ(ογή περιβαλλοντικών προγρα((άτων. Οι περιβαλλοντικοί σκοποί της HEC περιλα(βάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην: 1. Καταχώρηση Συστή(ατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) 2. Πρόληψη της ρύπανσης 3. Αποδοτική χρήση φυσικών πόρων 4. Ελαχιστοποίηση / επαναχρησι(οποίηση / ανακύκλωση αποβλήτων 5. Αντι(ετώπιση έκτακτων περιστατικών Οι σκοποί, στόχοι και τα προγρά((ατα αξιολογούνται ετησίως για την αποτελεσ(ατικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Για κάθε σκοπό και στόχο εφαρ(όζεται ένα περιβαλλοντικό πρόγρα((α επίτευξης του στόχου και διαχείρισης του αντίστοιχου περιβαλλοντικού θέ(ατος. Αναλυτικά οι περιβαλλοντικοί σκοποί, στόχοι και τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά προγρά((ατα υλοποίησης τους, τόσο οι νέοι που έχουν τεθεί για το 2014 όσο και οι προηγού(ενοι που είχαν τεθεί το έτος 2013 καθώς και το ποσοστό επίτευξης τους, παρουσιάζονται στο Παράρτη(α V. Μέσα από (ια συλλογική προσπάθεια επίτευξης των βασικών σκοπών και των στόχων της HEC, έχουν προκύψει τα αποτελέσ(ατα και οι επιδόσεις που αναφέρονται στο επό(ενο κεφάλαιο. 21

22 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΟΣΕΙΣ 8.1 Περιβαλλοντικοί δείκτες Η HEC στο πλαίσιο εφαρ(ογής του ΣΠ και διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θε(άτων που έχει αναγνωρίσει, διατηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, ενώ τηρούνται περιβαλλοντικοί δείκτες για τα ακόλουθα: Ι. Παραλαβές υγρών αποβλήτων: Η HEC καταγράφει τα υγρά απόβλητα που παραλα(βάνει: Ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων πελατών / έτος Ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πελατών / έτος Ποσότητες βοθρολυ(άτων πελατών / έτος ΙΙ. Κατανάλωση φυσικών πόρων: Η HEC καταγράφει τις ποσότητες των φυσικών πόρων που καταναλώνει: κατανάλωση νερού για χρήση στο διαχωριστήρα / έτος: a. από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού (WC) b. για καθαριότητες των χώρων του διαχωριστήρα c. από το λέβητα. Το νερό αυτό προέρχεται από το δίκτυο. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο στα γραφεία / έτος κατανάλωση καυσί(ων (σε οχή(ατα, βυτιοφόρα, διαχωριστήρα, πλωτά (έσα) / έτος. ΙΙΙ. ιαχείριση αποβλήτων: Η HEC διαχειρίζεται (ε περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο όλα τα απόβλητα που παράγονται κατά τις δραστηριότητες της: toner, (ελάνια / έτος ΑΗΗΕ / έτος στερεά απόβλητα (στουπιά (ε λάδια, φίλτρα άνθρακα, βιολογική λάσπη, κατάλοιπα φορτίου κτλ) / έτος υγρά απόβλητα (πετρελαιοειδή κατάλοιπα, βοθρολύ(ατα κτλ) / έτος λειτουργικά απόβλητα από τα γραφεία, πλοία, βυτιοφόρων και λοιπές εγκαταστάσεις / έτος χαρτί προς ανακύκλωση / έτος αέρια απόβλητα από τη λειτουργία γραφείων, πλοίων, βυτιοφόρων και λοιπές εγκαταστάσεις / έτος ΙV. Εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση ε'πλεκο'ένων: Η HEC επενδύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού της, οργανώνει και πραγ(ατοποιεί τακτικές εκπαιδεύσεις σε πληθώρα περιβαλλοντικών 22

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPACP 13/08 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 1 EIOPA12/237 EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 20122014 2 Πίνακας περιεχοένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ρυθιστικά καθήκοντα... 3 3. Εποπτικά καθήκοντα... 5 4. Προστασία των καταναλωτών και χρηατοοικονοική καινοτοία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΝ slis Enterprise LIS ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΝ slis Enterprise Ward ΤΟΥ ΕΙ$ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Internet Security Internet - - Botnet Antivirus, Antispyware, Firewall Antispam,, ESET Internet Security Antispyware Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security - Internet - Anti-Theft Security Botnet Antivirus Antispyware Firewall Anti-theft Antispam ESET Smart Anti-Theft Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ.

κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ. EIOPABoS16/071 EL Προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανοέων ασφαλιστικών προϊόντων 1/14 Εισαγωγή 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 58/2014 «Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόων-συετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 EIOPABoS14/108 29 Σεπτεβρίου 2014 EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Στρατηγικοί στόχοι... 4 3. Μεικτή Επιτροπή... 11 2 1. Εισαγωγή Η EIOPA ιδρύθηκε το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Επεξεργασία θαλασσινού νερού για την παραγωγή 180.000 κ.μ ποσίμου νερού για την υδροδότηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14SYMV002208728 2014-07-30

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: Σελίδα xi Πρωτοπόρος στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Διαβάστε περισσότερα

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB el VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε τις για ελλοντική χρήση! Λάβετε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 04-08-2014 Τηλ/Fax: (+30) 281-0-284202 E-mail: info@portheraklion.gr, Website: www.portheraklion.gr Αρ. Πρωτ: 4449 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ηράκλειο, 04-08-2014 Τηλ/Fax: (+30) 281-0-284202 E-mail: info@portheraklion.gr, Website: www.portheraklion.gr Αρ. Πρωτ: 4449 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: ΕυάγγελοςΤσαμπουράκης, Διευθυντής Λ.Υ. ΟΛΗ ΑΕ Ηράκλειο, 04-08-2014 Τηλ/Fax: (+30) 281-0-284202 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA)

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPACP 13/09 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» 14SYMV002286174 2014-09-12 Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) UPS MGE/APC GALAXY 5000 80KVA, δύο (2) UPS MGE GALAXY 3000 30KVA, ενός (1) UPS APC 12,5KVA» της 06.08.2014 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.22 08:06:30 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΔΟ46Ψ8Ζ6-ΓΧΩ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισ,ού για το Έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδοής του Υπουργείου Τουρισού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας CIP Eco-innovation Pilot and market replication projects Call Identifier: CIP-EIP-Eco-Innovation-2010 Project MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και ανάδειξη οικολογικών διεργασιών για την επεξεργασία πετρελαιοειδών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισ"ού για το Έργο «Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ» Κωδ. ΟΠΣ: 375257 Επιχειρησιακό Πρόγρα""α: Ψηφιακή Σύγκλιση 13PROC001652801 2013-10-08 Προϋπολογισ"ός: ικαίω"α Προαίρεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α. 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/24.08.10 Υ.Α. 36259/1757/ Ε103/2010 2 31/5/2010 ΦΕΚ 749/Β/31.05.10 Υ.Α. 20488/2010 3 29/9/2009 ΦΕΚ 190/Α/29.09.09 Π.. 148/2009 4 19/12/2008 ΦΕΚ 2575/Β/19.12.08 ΥΑ ΗΠ 52115/2970/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη 4 Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη Εισαγωγή Σε αυτό το Κεφάλαιο περιγράφουε τις φυσικές διαδικασίες που συνεισφέρουν στην απώλεια ενέργειας ενός ιονίου καθώς αυτό διαδίδεται σε ένα έσο, όπως το νερό ή ο πάγος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Περιεχόμενα Πηγές Συλλογή & Αποθήκευση Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000094

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000094 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000094 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13PROC001749785 2013-11-29 Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης αριθ'. 12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 14SYMV002031553 2014-05-07 Μεταξύ της «Περιφέρειας Κρήτης» και του «Πανεπιστη&ίου Κρήτης Τ&ή&α Ιατρικής» δια του «, Ειδικού Λογαριασ&ού Κονδυλίων Έρευνας»

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠ'Σ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΠ'Σ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισ1άνογλου 45 69100 Κο1οτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη 2531351551

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠ)Σ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠ)Σ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισ1άνογλου 45 69100 Κο1οτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη 2531351551

Διαβάστε περισσότερα