Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.13/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.13/18-11-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.13/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα την 18η Noεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΔΡ, έπειτα με την αρ.πρωτ.2169/ πρόσκληση του κ.προέδρου επιδοθείσα στον κάθε ένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή στο σύνολο ένδεκα (11)μελών βρέθηκαν παρόντες εννέα (9).- ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1)Tσιριγωτάκης Μιλτιάδης-Πρόεδρος, 2) Καραντιλιόν Ζωή Αντιπρόεδρος,3) Μπόνη Μαρίνα, 4) Αναπολιτάνος Αθανάσιος 5)Κουμνάκης Νικόλαος, 6)Τριανταφύλλου Βάνα, 7)Δανιηλίδου Σταματία, 8)Τέλλης Ηλίας 9)Αρβανίτης Γεώργιος AΠΟΝΤΕΣ: 1)Καραγιάννης Σακελλάριος, 2)Νικολάου Μιχαήλ. ΑΠΟΥΣΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας η κα. Κολιάδη Λυδία (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Θέμα 1 ο <<Απευθείας ανάθεση για την εγκατάσταση λογισμικού στα τμήματα του Οργανισμού και σύνδεσής του με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δ.Ροδίων.>> Το Δ.Σ. πήρε μετά από διαλογική συζήτηση την παρακάτω απόφαση κατά πλειοψηφία με αριθμό 92/2010. Αριθμός απόφασης. 92/10 Περίληψη << Έγκριση για απ ευθείας ανάθεση προμήθειας νέου λογισμικού, ιδίου με το λογισμικό του Δήμου Ροδίων για τα τμήματα του Π.Ο.Δ.Ρ. και συγκεκριμένα για : Α)ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, Β)ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, Γ)ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και Δ)ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ψήφιση σχετικής πίστωσης >> To λόγο πήρε ο κ.αρβανίτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Δ/νσης και ανέφερε το έχουμε ξαναφέρει το θέμα και θέλουμε την έγκριση για την απευθείας ανάθεση θα κοστίσει από ότι μας είπε ο κύριος της εταιρείας αυτής στο συμφωνητικό που θα υπογράψουμε θα περιλαμβάνει το λογιστικό δηλαδή έσοδα έξοδα ισοζύγια κλπ θα είναι και μισθοδοσίες προσωπικού και κάναμε μία συμφωνία extra για το πρωτόκολλο και το γραφείο Προσωπικού του Οργανισμού μας. Ο κ.πρόεδρος εισηγείται ο ίδιος θετικά και ανέφερε ότι εγκρίνει την προμήθεια του νέου λογισμικού για τα τμήματα του Οργανισμού. Tο νέο Μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει α) ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Οικονομικό σύστημα β) εφαρμογές μισθοδοσίας, γ) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, με την προϋπόθεση της συνεχούς εκπαίδευσης των χρηστών των προγραμμάτων, την κάλυψη του θεσμικού πλαισίου και την ανταπόκριση στις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η on line σύνδεση με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων και η συμβατότητα του με αυτήν, καθώς και 1

2 η παραγωγή αρχείων xml για τις μισθοδοσίες ώστε να υπάρχει συμβατότητα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφώντας τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα: α) η κα.μαρίνα Μπόνη δηλώνοντας ότι ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης και της ενοποίησης ή κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να αγοραστεί λογισμικό πρόγραμμα που από την πρώτη του έτους δεν θα χρησιμοποιηθεί και να ξοδευτούν ,00, β) ο κ.αθανάσιος Αναπολιτάνος και γ) ο κ.ηλίας Τέλλης, ενώ η κα.βάνα Τριανταφύλλου δήλωσε παρούσα. 1)Εγκρίνει την προμήθεια νέου λογισμικού,όπως περιγράφεται παραπάνω όπου το νέο Μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει α) ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Οικονομικό σύστημα β) εφαρμογές μισθοδοσίας, γ) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, με την προϋπόθεση της συνεχούς εκπαίδευσης των χρηστών των προγραμμάτων, την κάλυψη του θεσμικού πλαισίου και την ανταπόκριση στις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η on line σύνδεση με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων και η συμβατότητα του με αυτήν, καθώς και η παραγωγή αρχείων xml για τις μισθοδοσίες ώστε να υπάρχει συμβατότητα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και 2) Ψηφίζει την διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ από τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 για το σκοπό αυτό. Θέμα 2.-<< Εκπτωση στα δίδακτρα Ωδείου-Εργαστηρίων διαφόρων κατηγοριών και συνεργατών (δάσκαλοι)>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση κατά πλειοψηφία με αριθμό 93/2010. Αριθμός απόφασης. 93/10 Περίληψη <<Έγκριση για μειωμένη καταβολή διδάκτρων και για δωρεάν παρακολούθηση στα εργαστήρια του Οργανισμού μας >> O Πρόεδρος αναφέρθηκε στην απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 177/09, η οποία τροποποιήθηκε μεν μέρει με την υπ.αριθμ.88/2010 απόφαση του Δ.Σ. και αφορούν έγκριση μείωσης καταβολής διδάκτρων και δωρεάν φοίτηση στο Ωδείο μας για υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρης η μερικής απασχόλησης). Στη συνέχεια ανέφερε ότι για μειώσεις στη καταβολή των διδάκτρων των εργαστηρίων του Οργανισμού δεν υπάρχει παρόμοια απόφαση ενώ ο ίδιος πρότεινε να καταργηθούν όλες οι εκπτώσεις στα δίδακτρα τόσο για το Ωδείο και για τα εργαστήρια πλην των τρίτεκνων, των πολύτεκνων οικογενειών και των άπορων οικογενειών, για τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να τους παρέχονται εκπτώσεις στα δίδακτρα τόσο του Ωδείου όσο και των εργαστηρίων μας και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 2

3 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία, μειοψηφώντας ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ.μιλτιάδης Τσιριγωτάκης όσο αφορά την δωρεάν φοίτηση των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Π.Ο.Δ.Ρ. στα εργαστήρια του, 1)Εγκρίνει : α)την δωρεάν φοίτηση όλων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρης ή μερικής απασχόλησης) του Πολιτιστικού Οργανισμού καθώς και των τέκνων τους σε όλα τα εργαστήρια του Οργανισμού, β)την παροχή έκπτωσης 50% στα δίδακτρα των εργαστηρίων του Οργανισμού μας για τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών, τα μέλη και τα αδέλφια της ίδιας οικογένειας, γ)την παροχή έκπτωσης 20% στα δίδακτρα των εργαστηρίων του Οργανισμού μας για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών, δ)οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρης ή μερικής απασχόλησης) του Δήμου Ροδίων και των επιχειρήσεων του Δήμου Ροδίων εξαιρούνται και θα πληρώνουν κανονικά τα δίδακτρα στα εργαστήρια του Οργανισμού μας. 2) H παρούσα απόφαση καθώς και οι αποφάσεις Δ.Σ. με αριθμ.177/09 και 88/2010 που αφορούν εγκρίσεις μειώσεων διδάκτρων και δωρεάς φοίτησης στο Ωδείο και στα εργαστήρια του Οργανισμού μας θα έχουν ισχύ μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς ) Οι μειώσεις των διδάκτρων και δωρεάς φοίτησης στο Ωδείο και στα εργαστήρια του Οργανισμού που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και στις υπ.αριθμ.177/09 και 88/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. θα αφορούν υπαλλήλους του Π.Ο.Δ.Ρ. και του Δήμου Ροδίων πριν από την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτ/σης σύμφωνα με το σχέδιο του Νόμου ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ. Θέμα 3.-<<Συζήτηση- λήψη απόφασης για ακύρωση προηγούμενης απόφασης Δ.Σ., σχετικά με τις εκδηλώσεις του ECOKID S ECOFILM S 2010>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 94/2010. Αριθμός απόφασης. 94/10 Περίληψη <<Ακύρωση της προηγούμενης απόφασης Δ.Σ.του ΠΟΔΡ με αριθμ.56/2010 που αφορά την απόρριψη της πραγματοποίησης του <<ΕCOFILM 2010 και λήψη καινούργιας απόφασης σχετικά για την πραγματοποίηση <<ΕCOFILM 2010 >>. O Πρόεδρος ανέφερε ότι με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μας, με αριθμ.36/2010, έγινε αποδοχή της επιχορήγησης στον Οργανισμό μας ποσού ,00 από το Δήμο Ροδίων σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ.165/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ροδίων για την πραγματοποίηση των ΕΚΟΚΙDS ΚΑΙ ECOFILM έτους Επίσης ανέφερε ότι με την απόφαση Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. με αριθμό 37/2010 προέγκρινε κατά πλειοψηφία την πραγματοποίηση α)προφεστιβαλικών Προβολών ECOkids 2010 για τους μαθητές των σχολείων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ ECOFILMS και β)του διεθνούς Φεστιβάλ kινηματογραφικών Ταινιών και Εικαστικών Τεχνών 3

4 Ρόδου ECOFILM 2010, ενώ στη συνέχεια με την απόφαση Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμό 56/2010, απορρίφτηκε η πραγματοποίησή του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΟΔΟΥ <<ΕCOFILM 2010>>.Η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. με αριθμό 56/2010 πάρθηκε κατά πλειοψηφία, εκτός του κ.αθανασίου Αναπολιτάνου ο οποίος ψήφισε θετικά για την πραγματοποίηση του <<ΕCOFILM 2010>>. Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο κ.γιώργος Αρβανίτης, αναπληρωτής Δ/νσης, ο οποίος ανέφερε ότι : Η σχετική απόφαση του Δ.Σ 56/2010,είναι αρνητική ως προς την πραγματοποίηση του ECOFILM S. H εταιρεία ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επανέρχεται με αίτημά της για την αποζημίωση του πραγματοποιηθέντος φεστιβάλ. Υπενθυμίζω ότι,με πρωτοβουλία του κου Δημάρχου, την αμοιβή θα την αναλάμβανε εξ ολοκλήρου ο ΟΠΑΠ. Δυστυχώς κατά δήλωση της εταιρείας εισπράχθηκαν μόνο ,00 και ως εκ τούτου επανέρχεται στο να διεκδικήσει το υπόλοιπο της αμοιβής. Ζητείται η ακύρωση της 56/2010,αρνητική ως προς το Φεστιβάλ,την λήψη νέας θετικής και παραλαβή -καλή εκτέλεση του Φεστιβάλ για να συνταχθεί το ανάλογο συμφωνητικό και τιμολόγηση του ποσού. Τέλος δήλωσε ο κ.γιώργος Αρβανίτης ότι εμμένει στην άποψη του που δήλωσε στην υπ.αριθμ.56/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. ότι δηλαδή είναι αρνητικός και ψηφίζει για την μη πραγματοποίηση του ECOFILMS Το λόγο πήρε η κα.μπόνη και δήλωσε ότι στην απόφαση της προέγκρισης η ίδια δεν ήταν παρούσα και εμμένει στις απόψεις της που δήλωσε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης 165/2010)όσο και στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010 στη μη πραγματοποίηση του μεγάλου θεσμού ECOFILMS για το 2010, λόγω έλλειψης χρημάτων. Ο κ.αθανάσιος Αναπολιτάνος ότι εμμένει στην άποψη του που δήλωσε στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010, ότι δηλαδή ψηφίζει θετικά για την πραγματοποίηση του ECOFILMS Ο κ.πρόεδρος του Οργανισμού Τσιριγωτάκης Μιλτιάδης,η κα.ζωή Καραντιλίον- Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, ο κ. Νικόλαος Κουμνάκης, ο κ.ηλίας Τέλλης, η κα.βάνα Τριανταφύλλου και η κα.σταματία Δανιηλίδου, δήλωσαν να μεταφερθεί το θέμα ακύρωσης της απόφασης Δ.Σ. του ΠΟΔΡ με αριθμό 56/2010 και σχετική έγκριση πραγματοποίησης του ECOFILMS 2010 και ψήφισης σχετικής πίστωσης στο νέο Δ.Σ. της νέας Δημοτικής Αρχής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία, Εκτός από τους α) κα.μπόνη Μαρίνα, η οποία εμμένει στις απόψεις της που δήλωσε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης 165/2010)όσο και στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010 στη μη πραγματοποίηση του μεγάλου θεσμού ECOFILMS για το 2010 λόγω έλλειψης χρημάτων, β)κ.αθανάσιο Αναπολιτάνο, ο οποίος εμμένει στην άποψη του που δήλωσε στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010, ότι δηλαδή ψηφίζει θετικά για την πραγματοποίηση του ECOFILMS και γ) κ.γεώργιο Αρβανίτη, ο οποίος εμμένει στην άποψή του που δήλωσε στην απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΔΡ με αριθμ.56/2010 στη μη πραγματοποίηση του ΕCOFILMS λόγω έλλειψης χρημάτων. 4

5 Να μεταφερθεί το θέμα ακύρωσης σχετικά με την υπ.αριθμ.56/2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΔΡ και την αποπληρωμή του ECOFILMS έτους 2010, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Δημοτικής Αρχής. Θέμα 5-<<Έγκριση με απ ευθείας ανάθεση προμηθειών παρελθόντων ετών >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 95/2010. Αριθμός απόφασης.95/10 Περίληψη << Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών για απ ευθείας προμήθειες>> Ο κ.πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: Εγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών με απευθείας ανάθεση και κάλεσε τα μέλη να την εγκρίνουν. Τέλος αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του Π.Ο.Δ.Ρ παρελθόντων οικονομικών ετών σύμφωνα με τον οποίο στον Κ.Α έχει γραφτεί σχετική πίστωση για οφειλές προηγουμένων ετών και ζήτησε την έγκριση όλων των εν λόγω δαπανών. Το συμβούλιο αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, εκτός από την κα Μαρίνα Μπόνη η οποία δήλωσε παρούσα διότι δεν μπορεί σήμερα να πάρει απόφαση για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών με απευθείας ανάθεση, ως εξής: 1. ΦΩΤΗΣ Α.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ , ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓ.& ΣΙΑ 1709/09 666,70 Ο.Ε 3. ΣΕΗΔ /09 110,62 4. ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΟΡΦΩΠΟΣ & ΣΙΑ 14984/09 991,46 Ο.Ε 5. Ε.ΦΟΡΟΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2035/09 67,80 6. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18547/09 14,99 7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ 15586/09 352,90 8. ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 018/09 56,50 9. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝ.ΖΑΙΡΗΣ 663/ , ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Ν.ΑΤΤΙΤΗΣ 3661/09 925/ ΡΟΔΟΣ ΑΙΡ ΕΠΕ 705/09 67, ΡΟΔΟΣ ΑΙΡ ΕΠΕ 538/09 6, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1859/09 381, Β.Α ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ /08 118,00 ΕΠ. 15. ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ Α.Ε 5990/09 848,00 5

6 16. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΙΤSΙS 26017/ ,00 COMPANY A.E 17. EMM.ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 400/ , ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ Ο.Ε / , ΚΑΖΑΝΤΖΙΑΝ ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 323/ , ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Ι.ΣΕΒΑΣΤΗ 63/09 678, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , / ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΟΡΦΩΠΟΣ & ΣΙΑ 14917/09 795,73 Ο.Ε 23. OFFICE SERVICE ΑΕΒΕ 7934/09 133, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε /09 866, ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ , / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ,04 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / RODOS AIR ΕΠΕ / , / ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 93/ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΕΒΕ 59/09 305, ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γ.ΑΤΤΙΤΗΣ 883/09,840/09 680, ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 33. ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 952/ / / , , ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 34. ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / , ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.ΚΑΤΣΑΜΟΥΝΔΗΣ / , ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.ΚΑΤΣΑΜΟΥΝΔΗΣ ,35 16/ ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / , ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /08 593, /09 107, ΔΙΑΜΑΝΤ.Α.Ε 6067/06 320,00 6

7 41. ΘΩΜΑΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ 10114/09 36,19 Α.Ε.Β.Ε 42. ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ,53 417/ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ 1683/08 926,60 Ε.Ε 44. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 99485/09-140,00 ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε / Σ.Χ ΑΓΑΠΙΟΥ& Ι.ΠΛΕΥΝΙΩΤΗΣ / ,53 ΕΠΕ 47. Σ.Ε.Η.Δ , / ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 214/08 604, ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ /08 119, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ , / ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΛΑΤΗΣ 2907/08 316, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /09 339, ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 22774/09 101, ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130/08 983, ΣΕΗΔ , / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 02/ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 493/ ,00 ΔΗΜ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 58. ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ 155/09 634, ΜΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 156/09 573, ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 200/09 280, SPIELEUTE EYGENARI-DARIO ,00 JANA CASTRO 62. WOLGEMUT-CLAUS CONRAD ,00 ZIEME 63. ANNA M.AXIOΛA 17/ , ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛ 14/09 625, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 151/09 375, ΕΜΙΛ ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ 89,90/09 615, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35/09 375, ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16/09 847, ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ 7/09 312, ΧΑΣΑΠΗΣ Α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / , ΜΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 158/ , ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32/ , ΕΜΙΛ ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ 108/09 175, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛ 16/09 450, ΜΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 152/ , ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , / ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1752/08 309, NEOTEX ΡΟΔΟΣ Α.Ε 3629/06 295,53 7

8 79. RODOS AIR EΠΕ 59/ , RODOS AIR ΕΠΕ / , /2006, / ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42/07 224, Σ.ΔΡΑΗΣ-Β.ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ Ο.Ε 23/09 120, ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 179/09 56, ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ / , ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ , / ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4620/08 78, ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ , / ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ / , ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , / ΑΝΤΩΝΗΣ Α.ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ,49 8

9 / ΑΝΤΩΝΗΣ Α.ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ / ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ / ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ / ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ / ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / , ,70 424, , ,00 9

10 , / ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-ΦΕΣΑΚΗΣ ,23 ΑΡ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε / ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε / ,00 Θέμα 4-<<Εγκριση δικαιολογητικών για δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή (494,16 ).>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 96/2010. Αριθμός απόφασης.96/2010 Περίληψη << Έγκριση δικαιολογητικών των δαπανών συνολικού ποσού τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (494,16 ) που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2010 του Οργανισμού» O Πρόεδρος ανάφερε στο Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 παρ.2 του Ν.3463/06 και 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 <<τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή αφού ελεγχθούν από τη λογιστική υπηρεσία, υποβάλλονται για έγκριση στη δημαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο>>, στη προκειμένη περίπτωση, οι δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή θα πρέπει να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού μας και αναλυτικά οι δαπάνες αυτές είναι : A/A/ ONOM/MO ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ 89, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 Ν.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 5, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε 3 ΕΛΤΑ 35, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4 Α.ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ- 50, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η.ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ Ο.Ε 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ 5, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ. 6. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ 19, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 7. ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ 88, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 8. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 77, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ 9. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 123, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜ.ΣΕΡΒΙΣ Σύνολο ποσό τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (494,16 ), και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 10

11 Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τα δικαιολογητικά των δαπανών συνολικού ποσού τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (494,16 ) που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2010 του Οργανισμού και συγκεκριμένα τα εξής: A/A/ ONOM/MO ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ 89, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 Ν.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 5, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε 3 ΕΛΤΑ 35, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4 Α.ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ- 50, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η.ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ Ο.Ε 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ 5, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ. 6. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ 19, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 7. ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ 88, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 8. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 77, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ 9. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 123, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜ.ΣΕΡΒΙΣ Θέμα 8-<<Σύσταση τριών πενταμελών επιτροπών για την διενέργεια εξετάσεων του Ωδείου>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 97/2010. Αριθμός απόφασης. 97/10 Περίληψη <<Έγκριση σύστασης τριών πενταμελών επιτροπών για την διενέργεια πτυχιακών εξετάσεων για τις σχολές Ανώτερων Θεωρητικών και πιάνου του Ωδείου του 0ργανισμού μας >> Ο κ.πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του κ.παναγιώτη Κουβαρά,Δ/ντή του Ωδείου του Οργανισμού, με αριθμ.πρωτ. 2039/ , με την οποία μας γνωρίζει στο έτος 2010 θα πραγματοποιηθούν πτυχιακές εξετάσεις στις σχολές Ανώτερων Θεωρητικών και πιάνου. Ειδικότερα αναφέρει ότι θα πρέπει να συσταθούν τρεις πενταμελείς επιτροπές για τα τμήματα Ειδικού Αρμονίας, Φυγής και πιάνου. Στη συνέχεια ο κ.πρόεδρος ανέφερε ότι τα ονόματα των καθηγητώνεξεταστών που θα απαρτίζουν τις τρεις ανωτέρω πενταμελείς επιτροπές θα βεβαιώνονται από τον Δ/ντή του Ωδείου κ.παν. Κουβαρά και κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα 11

12 Εγκρίνει τη σύσταση των τριών πενταμελών επιτροπών για την διενέργεια των πτυχιακών εξετάσεων στις σχολές Ανώτερων Θεωρητικών (τμήματα Ειδικού Αρμονίας, Φυγής ) και πιάνου σύμφωνα με την αναφερόμενη εισήγηση του Δ/ντού του Ωδείου κ.παναγιώτη Κουβαρά. Θέμα 9-<<Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 98/2010 και την 99/2010. Αριθμός απόφασης.98 /2010 Περίληψη << Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.» Ο κ.πρόεδρος του Οργανισμού έδωσε το λόγο στον κ.γιώργο Αρβανίτη, αναπληρωτή Διεύθυνσης να κάνει τη σχετική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους Το λόγο πήρε ο κ.γιώργος Αρβανίτης και ανέφερε ότι ζητάει από τα μέλη του Δ.Σ να εγκρίνουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους Η αναμόρφωση περιλαμβάνει αυξομειώσεις κωδικών στο σκέλος των εξόδων. Ανέφερε επίσης ότι ο ΠΟΔΡ προϋπολογίζοντας τα οικονομικά μεγέθη μέχρι 31/12/2010,κάποιοι κωδικοί μειώνονται με αντίστοιχη αύξηση όσων χρειάζονταν ενίσχυση. Στη συνέχεια έκανε την εισήγηση και αναφέρθηκε στην τροποποίηση προϋπολογισμού 2010 όπως αναφέρεται παρακάτω: EΞΟΔΑ Α.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ. ΣΤΟ ΤΠΔΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 12

13 ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ , , ,00 ΤΕΑΔΥ Π.Ο.Ε ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ , , ,00 ΤΠΔΥ Π.Ο.Ε 8228 AΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8229 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ , , ,00 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 8236 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ , , ,00 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) ,00 Β.ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(100,00)+Α= ,00. Γ.ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔ/ΣΕΩΝ ECOFILMS ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 3.000, , , , , , , , , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 3.000, , ,00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 8221 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ , , ,00 ΜΟΝΙΜΩΝ 8222 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ 5.300, , ,00 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 8225 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ 2.700,00 500, ,00 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8231 ΑΠΟΔΟΣΗ , , ,00 ΕΙΣΦ.ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ- ΤΕΑΔΥ 8232 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΤΟ 3.600, , ,00 ΤΠΔΥ 8233 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΤΟ , , ,00 ΤΥΔΚΥ 8234 AΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΤΟ , , ,00 13

14 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8235 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , ,00 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΣΕΩΝ , , ,00 ΣΤΟ ΤΠΔ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Δ) ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,00 ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΣΤΟΝ ,00 Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την αναμόρφωση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Αριθμός απόφασης.99/10 Περίληψη << Διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010>> Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ.1 και του άρθρου 158 παρ.3, 4 και 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), να προέλθει στη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικ. έτους 2010, οι οποίοι και είχαν αναμορφωθεί μετά την απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 98/2010 και για τις οποίες έχουν αναληφθεί οι σχετικές υποχρεώσεις και έχουν ως εξής: Α.ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΠΔΥ 7.100, ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ , ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 1.000, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΕΠΙ 5.000, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.000, ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΟΣ/ΣΕΩΝ 1.000, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 4.000,00 14

15 Δ.Σ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 4.000, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6.000, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔ/ΣΕΩΝ ECOFILM S ,00 Το Δ.Σ., αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση και την σχετική νομοθεσία,μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Προέρχεται στη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010 ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΠΔΥ 7.100, ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ , ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 1.000, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΕΠΙ 5.000, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.000, ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΟΣ/ΣΕΩΝ 1.000, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 4.000, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 4.000, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6.000, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔ/ΣΕΩΝ ECOFILM S ,00 Θέμα 6-<<Εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 100/2010. Αριθμός απόφασης.100/10 Περίληψη <<Προέγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορταστικού προγράμματος Χριστουγέννων 2010 Πρωτοχρονιάς 2011 και προέγκριση για την κάλυψη εξόδων που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίησή τους >> 15

16 Στη λήψη της παρούσας απόφασης η κα.δανιηλίδου Σταματία δεν ήταν παρούσα λόγω του ότι είχε αποχωρήσει από το Δ.Σ. Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στο συμβούλιο ότι υπάρχουν προτάσεις για εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων 2010 Πρωτοχρονιάς 2011, οι οποίες είναι οι εξής: Α) Πρόταση από την ΝΑDIA WEINBERG για μία συναυλία με θέμα <<Χριστούγεννα από όλο τον Κόσμο>> με γνωστές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ύμνους και κάλαντα από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα καθώς και μεγάλες επιτυχίες του Θεοδωράκη και Χατζηδάκη και γνωστά τραγούδια του Διεθνούς κιν/γράφου και θεάτρου. Η ορχήστρα αποτελείται από δέκα μουσικά όργανα και το καθαρό κόστος της συναυλίας είναι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (όπου περιλαμβάνει την αμοιβή για τους μουσικούς, σολίστ, ηχολήπτη). Ζητάει επίσης να αναλάβουμε την μεταφορά του συγκροτήματος και την διαμονή τους σε ξενοδοχείο με φαγητό όπου θα χρειαστούν 5 δίκλινα και 2 μονόκλινα δωμάτια. Στη συνέχεια ο κ.πρόεδρος ανέφερε ότι έχει συνεννοηθεί με την κεντρική Ταμεία του Δήμου Ροδίων η οποία του υποσχέθηκε ότι θα βρεθούν τα χρήματα για την αμοιβή του συγκροτήματος εφ όσον πρόκειται για 5.500,00 μόνο και επίσης ανέφερε ότι ήλθε σε τηλεφωνική επαφή με τον Δ/ντή της Ενωσης Ξενοδόχων, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την διαμονή του συγκροτήματος η Ενωση Ξενοδόχων, όσο για τα έξοδα της μετακίνησής τους στη Ρόδο μετά επιστροφής είναι σε συνεννόηση εάν μπορεί να τα αναλάβει η Ισραηλινή Κοινότητα ΚΟΕΜ και Β)Πρόταση της κας.ελένης Τσικριτσάκη, με την οποία προτείνει να πραγματοποιήσει τις παρακάτω τρεις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 1.- ο <<Κύκλος DUM>>, μία χριστουγεννιάτικη δράση με τραγούδια και παιχνίδια, και χρειάζονται για την δράση 1 πιανίστας, 1 μαντολίνο,1 διασκεδαστής και 1 τραγουδιστής. Η ώρα διάρκειας είναι 1.30 ώρα και το κόστος της δράσης για τα 4 άτομα είναι 400., 2.- ο <<Κύκλος DUM>> Χριστουγεννιάτικη δράση όπου τα άτομα που χρειάζονται για αυτή την δράση είναι 1 ντραμίστας, 1 σαξόφωνο, και 1 διασκεδαστής, η διάρκεια είναι 1.30 ώρα και το κόστος της δράσης αυτής για τα 3 άτομα είναι 300, και 3.- Μία συναυλία από σπουδαίους καλλιτέχνες σε ένα μαγευτικό πρόγραμμα από Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ελληνικά και ξένα, Χατζηδάκη, Πλέσσα, Ξένο Κινηματογράφο κ.α., όπου θα συμμετέχουν 4 άτομα και το κόστος θα είναι 480, και χρειάζεται μικροφωνική. Στη συνέχεια ο κ.πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά για την πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων και ανέφερε ότι η πραγματοποίηση τόσο της συναυλίας με την κα.ναdia WEINBERG όσο και της κας.τσικριτσάκης θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό κιν/τρο λόγω του ότι το Εθνικό παραμένει ακόμη λόγω επισκευών κλειστό και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 16

17 μειοψηφώντας α) ο κ.νίκος Κουμνάκης και β) ο κ.αθανάσιος Αναπολιτάνος όσο αφορά την πραγματοποίηση της συναυλίας με την κα.ναdia WEINBERG, λόγω του ότι ο χώρος του Δημοτικού Κιν/τρου θεωρεί ότι είναι ακατάλληλος για να πραγματοποιηθεί μία τέτοιου είδους συναυλία, I) Προεγκρίνει την πραγματοποίηση, στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων 2010 Πρωτοχρονιάς 2011, των παρακάτω εκδηλώσεων: α)της συναυλίας με την κα. ΝΑDIA WEINBERG με τους όρους: 1)εφ όσον εξασφαλιστούν τα χρήματα για την αμοιβή της των 5.500,00 2) εφ όσον αναλάβει η Ενωση Ξενοδόχων την διαμονή και διατροφή του συγκροτήματός και 3) εφ όσον αναλάβει η Ισραηλινή Κοινότητα ΚΟΕΜ τα έξοδα της μετακίνησής τους μετά επιστροφής του συγκροτήματος, και β)των τριών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της κας.ελένης Τσικριτσάκη όπως αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου. ΙΙ) Προεγκρίνει την κάλυψη των παραπάνω εξόδων που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίησή τους, με κόστη των οποίων η ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010 θα εγκριθούν σε επόμενο Δ.Σ.. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 101/2010. Αριθμός απόφασης.101/2010 Περίληψη <<Έγκριση συγκρότησης τριμελών επιτροπών και την απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας του Π.Ο.Δ.Ρ. >> Ο κ.πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι θα πρέπει να συσταθεί τριμελής επιτροπή για να απογράψει την κινητή και ακίνητη περιουσία του Π.Ο.Δ.Ρ. λόγω του ότι θα ζητηθούν ενόψει ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένη όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οργανισμού μας. Στη συνέχεια πρότεινε να δημιουργηθούν διάφορες τριμελής επιτροπές που να απαρτίζονται από :1)τον Πρόεδρο του Π.Ο.Δ.Ρ. κ.μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, 2)τον κ.γιώργο Αρβανίτη αναπληρωτή Δ/νσης και 3)ένα αρμόδιο υπάλληλο για το κάθε τμήμα του Π.Ο.Δ.Ρ., όπου θα απογράψουν και θα υπογράψουν τις σχετικές απογραφές κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. Συγκεκριμένα οι τριμελής επιτροπές είναι οι εξής: Α)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ/ΝΣΗΣ η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)τη μόνιμη υπάλληλο κα.μαρία Βασούκου, 17

18 Β)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Δ.Σ., και Γραφείο Προσωπικού) η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.κων/νο Διάκου, αναπληρωτή Προισταμένης Διοικητικών υπηρεσιών Γ)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γραφείο Λογιστηρίου, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο Ταμιακής Υπηρεσίας) η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)τη μόνιμη υπάλληλο κα.μαρία Βασούκου, αναπληρώτρια Προισταμένης Τμήματος Οικονομικού Δ)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΕΣ(Μικτή και Παιδική-Νεανική-Πειραματική), Εργαστήρια Κινηματοθέατρα, Ιματιοθήκη ) οι τριμελής επιτροπές θα απαρτίζονται ως εξής: όσο αφορά τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.χρήστο Τερνέζη όσο αφορά τα Εργαστήρια, Φιλαρμονική και τις Χορωδίες (Μικτή και Παιδική-Νεανική-Πειραματική) από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.μιχάλη Βαλέριο, αναπληρωτή Προισταμένης τμήματος Πολιτιστικού όσο αφορά τα Κινηματοθέατρα από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.σταμάτιο Αγκά, όσο αφορά την Ιματιοθήκη από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)την μόνιμη υπάλληλο κα.ασημένη Παπαεμμανουήλ, Προισταμένη Τμήματος Πολιτιστικού. Ειδικά για την απογραφή της Ιματιοθήκης τα μέλη του Δ.Σ. πρότειναν να κληθεί και η πρώην υπεύθυνη της Ιματιοθήκης κα.καθολική Καστρουνή, η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί. E)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται ως εξής: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)τον Δ/ντή του Ωδείου κ.παναγιώτη Κουβαρά. Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 18

19 α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελών επιτροπών όπως αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Προέδρου για να απογράψει την κινητή και ακίνητη περιουσία του Π.Ο.Δ.Ρ. και να υπογράψει υπεύθυνα τις σχετικές απογραφές. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1)Καραντιλιόν Ζωή 2)Μπόνη Μαρίνα 3)Αναπολιτάνος Αθανάσιος Tσιριγωτάκης Μιλτιάδης 4)Κουμνάκης Νικόλαος 5)Δανιηλίδου Σταματία 6)Τριανταφύλλου Βάνα 7)Τέλλης Ηλίας 8)Γιώργος Αρβανίτης 19

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα