«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛ. Α - 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Β - 1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕ ΥΨΗΛΗΣ 5 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HPDE), ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 ΑΤΜ Γ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Τ.Σ.Υ. Σελίδα 2

3 Α - 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κ.λ.π Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κ.λ.π.). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: - τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. - τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα εφαρμόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης ( CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης ( HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευ νοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χο ρηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) ή του προγενέστερου Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Τ.Σ.Υ. Σελίδα 3

4 δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ.1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κ.λ.π.) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κ.λ.π.) 2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 4. Η θέση λήψης 5. Η θέση απόθεσης 6. Η ώρα φόρτωσης 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κ.λ.π Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κ.λ.π.). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Τ.Σ.Υ. Σελίδα 4

5 Β - 1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HPDE), ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 ΑΤΜ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου, που θα κατασκευαστούν, θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με νερό μέχρι τα 10 bar (ΡΝ10). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο είναι: 50 χρόνια ζωής στους 20 ο C - (5 ΜΡΑ x 1.6) = 8 ΜΡΑ τάση σ στα τοιχώματα του αγωγού). Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR11-S ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ Ιδιότητες πρώτης ύλης Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE διανομής πόσιμου νερού και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο DIN8075 (Μάιος 1987). Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23 ο C θα είναι: έως gr/cm 3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη προσθέτων στην πρώτη ύλη για την κατασκευή των σωλήνων. Ο δείκτης ροής (Melt flow index) της πρώτης ύλης μετρημένος σύμφωνα με το DIN53375, θα είναι MFI 190/5 = 0.4 έως 1.0 gr/10 min. Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι μεγαλύτερη από 5 ΜΡΑ Πιστοποιητικά πρώτης ύλης Με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την ανάθεση κατασκευής των σωλήνων θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία πρωτότυπο πιστοποιητικό, καθώς και η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα του κατασκευαστή της πρώτης ύλης, στο οποίο θα φαίνεται η σύνθεσή της, η ονομαστική της πυκνότητα, ο δείκτης ροής ( Melt flaw index), η τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής, η τάση θραύσης και οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις, καθώς και η τάση σ. Επίσης, θα προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Η Υπηρεσία μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή θα δώσει έγγραφη αποδοχή ή τεκμηριωμένη απόρριψη της πρώτης ύλης, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων. 1.3 ΣΩΛΗΝΕΣ Χαρακτηριστικά σωλήνων Οι σωλήνες θα είναι ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟΥ χρώματος και θα κατασκευαστούν όσον αφορά τις διαστάσεις κατά DIN8074. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά DIN Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων Στους παραγόμενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που προβλέπονται από το DIN8075, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

6 Η Υπηρεσία θα παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της. Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει με έγγραφό του την Υπηρεσία για την ημερομηνία έναρξης παραγωγής των σωλήνων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα Έλεγχος διαστάσεων και Ανοχών α. Θα εξετασθούν τα άκρα, οι τομές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα. β. Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόμενη ποσότητα σωλήνων. Οι σωλήνες πρέπει να είναι ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανομοιογενειών. Το χρώμα τους πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος. Επίσης, η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές. γ. Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόμενες ανοχές, που προβλέπεται από το DIN 8074, με βάση τον τρόπο που καθορίζεται στο DIN 8074 (πιν. 1). Τέτοιοι έλεγχοι (μακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης. Το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραγωγής και τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, εφόσον είναι παρών. Παραχθέντες σωλήνες, που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στο DIN8074 θα απορρίπτονται. Θα ελέγχεται επίσης, και η ovalite των σωλήνων με τους εξής περιορισμούς: Για σωλήνες σε κουλούρα Max D = 1.06 Dor Για ευθύγραμμους σωλήνες Max D = 1.02 Dor, όπου Dor = ονομαστική διάμετρος Δοκιμές Αντοχών Στη συνέχεια για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα, θα γίνουν οι προβλεπόμενες δοκιμές από το DIN8075, δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος μεταβολής κατά την θερμική επεξεργασία, καθώς και έλεγχος δοκιμίων σε εφελκυσμό μέχρι θραύση, όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σε περίπτωση αποτυχίας από τους παραπάνω ελέγχους, θα απορρίπτεται όλη η μέχρι εκείνη τη στιγμή παραχθείσα ποσότητα σωλήνων της ίδιας διαμέτρου, που θα υποστούν τους δύο ελέγχους, που προβλέπονται από το DIN8075, θα έχουν πιο πριν υποστεί squeeze-off και rerounding, όπως περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν μία φορά για κάθε διάμετρο και κάθε μηχανή παραγωγής. Σε περιπτώσεις, που έχουμε σταμάτημα και εκ νέου ξεκίνημα κάποιας μηχανής, θα γίνεται επανάληψη των ελέγχων για τον παραγόμενο σωλήνα της συγκεκριμένης μηχανής. Σε περίπτωση, που η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια μηχανή συνεχιστεί πέραν των 170 ωρών, οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται με τη συμπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς παραγωγής. Σε περίπτωση, που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση μεταξύ διαδοχικών δοκιμίων σε εφελκυσμό (περιγράφεται παρακάτω), οι έλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται για τη συγκεκριμένη μηχανή και διάμετρο, που διαπιστώθηκε η απόκλιση Δοκιμή squeeze-off Οι υπό προμήθεια σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή της τεχνικής του squeezeoff. Η δοκιμή θα ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες : Μηχάνημα Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνο με τα διεθνή standards και οπωσδήποτε θα εξασφαλίζει την σύσφιξη στο κέντρο του δοκιμίου. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -6-

7 Δοκίμιο Το δοκίμιο θα έχει ελάχιστο ελεύθερο μήκος οκτώ (8) φορές την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα. Διαδικασία Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία +0 έως 5 ο C, για μία ελάχιστη περίοδο δέκα (10) ωρών. Σε χρονικό διάστημα 10 min και ενώ το δοκίμιο θα βρίσκεται σε θερμοκρασία 0 έως 5 ο C, θα συσφιχθεί στο κέντρο του δοκιμίου με το ειδικό μηχάνημα squeeze-off. Το δοκίμιο θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση για 60 min, κατόπιν θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου re-rounder για 30 min. Στη συνέχεια το δοκίμιο θα ελεγχθεί κατά το DIN8075 σύμφωνα με την παράγραφο Δοκιμή σε εφελκυσμό μέχρι θραύση Η δοκιμή αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ομοιογένειας της παραγωγής και θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που συμπληρώθηκαν 24 ώρες παραγωγής: Ο αριθμός των δοκιμίων του κάθε ελέγχου θα είναι : 3 για τον σωλήνα Φ.32 5 για μεγαλύτερες διαμέτρους Οι διαστάσεις των δοκιμίων θα είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα : Φ. ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΣ Α (mm) ΠΛΑΤΟΣ Β (mm) Φ. ΟΠΗΣ D Τα δοκίμια θα κοπούν, έτσι ώστε να υπάρχει κανονική κατανομή της θέσης τους στην περιφέρεια του σωλήνα. Πριν τον έλεγχο θα παραμείνουν 1 ώρα σε μπάνιο ο C ο δε έλεγχος θα γίνει αμέσως μετά το μπάνιο. Η ταχύτητα κατά τον έλεγχο θα είναι 25 mm/sec. Θα περιγράφεται η τάση θραύσης και η επιμήκυνση κατά την θραύση. Στη συνέχεια θα γίνεται αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιόλογη απόκλιση από τα δεδομένα των δοκιμίων, που κόπηκαν, μαζί με τα δοκίμια, που υπέστησαν κατά τους DIN8075 ελέγχους αντοχής για να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι επανάληψη των ελέγχων αυτών (αντοχή σε εσωτερική πίεση - μεταβολή μετά από θερμική επεξεργασία). Το μέγεθος της απόκλισης, που χαρακτηρίζεται αξιόλογη, θα συμφωνηθεί μεταξύ των εκπροσώπων Υπηρεσία και του αναδόχου Μέτρηση MFI Μία φορά για κάθε μηχανή παραγωγής και για κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής θα μετρηθεί το MFI του παραγόμενου σωλήνα. Το MFI 190/5 των σωλήνων δεν πρέπει να έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 0,2 gr/10 min από το αντίστοιχο MFI 190/5 της πρώτης ύλης. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εξασφαλίσει για τους ελεγκτές της Υπηρεσίας ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των σωλήνων και διευκόλυνση για τη διενέργεια των μετρήσεων και των δοκιμών, που αναφέρονται πιο κάτω. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -7-

8 Μέτρηση Τραχύτητας Ο έλεγχος της τραχύτητας στην εσωτερική επιφάνεια θα γίνεται ανά 4ωρο κάθε μηχανής παραγωγής, σε κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής και επιπλέον, όταν κρίνεται απαραίτητος μετά από μακροσκοπικό έλεγχο κατά τη διάρκεια παραγωγής. Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,05 χλστ. και θα μετράται κάθετα στον διαμήκη άξονα του αγωγού. Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερη του 50% προς τα πάνω, δηλαδή εάν η τραχύτητα βρεθεί μεγαλύτερη του 0,075 χλστ., η παραχθείσα ποσότητα μετά την τελευταία σωστή μέτρηση θα απορρίπτεται. 1.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής παρουσία των εκπροσώπων της Υπηρεσία. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο και θα είναι ενσωματωμένα στις τιμές προσφοράς των σωλήνων τα αποτελέσματα των ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά DIN Πέραν των πιστοποιητικών, που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους τους ελέγχους, που αναφέρονται και θα γίνουν στην Υπηρεσία, θα δοθούν και όλες οι μετρήσεις που θα καταγράφονται στην διάρκεια των ελέγχων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και εκείνων των Προδιαγραφών DIN ισχύουν οι όροι που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους και παρέχουν υψηλότερο βαθμό ασφάλειας. 1.5 ΜΗΚΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 6 έως 12 μ. για ευθύγραμμους σωλήνες και 50 έως 100 μ. για τους σωλήνες σε ρολό. Ειδικά για το ρολό το μήκος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. 1.6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές από LDPE και θα είναι συσκευασμένοι (1 μ. x 1 μ. x το μήκος) κατά τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να αποθηκεύονται καθ ύψος. Στην περίπτωση, που οι αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρες, τότε η εσωτερική διάμετρος θα ισούται με την ονομαστική διάμετρο επί 20 φορές. 1.7 ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής μορφή : ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/Φ63Χ5.8 PN XXXX=YYYY= όπου ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜDPE/Φ63Χ5.8 PN XXXX=YYYY= όπου - ΜDPE = πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας - Φ63Χ5.8 = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος - PN 10 = ονομαστική πίεση - XXXX = Ονομα Κατασκευαστή - YYYY = Χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους σωλήνα από την αντιδιαμετρική 1.8 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) χρώματος μαύρου ή μπλε MRS 80, θα είναι κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -8-

9 με σωλήνα, που θα φτιαχτεί με βάση την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων ΡΕ. Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, η καλή ποιότητα της συγκόλλησης καθώς και η τήρηση μετά τη συγκόλληση. Στις προσφορές, εφ όσον ζητείται, θα αναφέρονται σαφώς ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρία, οι διαστάσεις και οι ανοχές των εξαρτημάτων και θα γίνεται παραπομπή στους καταλόγους που θα είναι συνημμένοι στην προσφορά. Τα εξαρτήματα κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων που θα καλύπτουν τα εξής: Ονομαστική πυκνότητα πρώτης ύλης Ονομαστική πυκνότητα υλικού που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης Σύνθεση πρώτης ύλης Αντοχής σε εσωτερική πίεση (τεστ 170 ωρών) Μεταβολών μετά από θερμική επεξεργασία Μέτρησης διαστάσεων και ανοχών Επίσης, θα αναγράφεται πάνω σε κάθε εξάρτημα η θερμοκρασία, η τάση και ο χρόνος συγκόλλησης. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές, που έγιναν σε δοκίμια της συγκεκριμένης παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Επί πλέον, εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από Οργανισμό αντίστοιχο της ΔΕΥΑΚ ή από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή Ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για δίκτυα ύδρευσης. Η Υπηρεσία για όλους τους παραπάνω ελέγχους διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τους ελέγχους σε εργαστήριο της αρεσκείας της. Επίσης, θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση ( ωρών), που θα προέρχεται από δοκίμια της ίδιας σχεδίασης και διαδικασίας παραγωγής με αυτά, που θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές, των οποίων τις απαιτήσεις πληρούν τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου και θα επισυνάπτονται με την προσφορά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή σε εργαστήριο κοινής αποδοχής. 1.9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ Περιγραφή εργασίας συγκόλλησης Τα εξαρτήματα του πολυαιθυλενίου πριν τη διαδικασία συγκόλλησης δεν πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 35 ο C. Γενικότερα για να έχουμε σαν αποτέλεσμα μία καλή συγκόλληση, πρέπει ο ανάδοχος να δώσει μεγάλη προσοχή στα πιο κάτω σημεία: Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτημάτων να βρίσκεται μεταξύ 0 ο C έως 35 ο C και μόνο τότε να πραγματοποιούμε συγκολλήσεις ΡΕ με ΡΕ. Το κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη άξονα και να έχουμε μία λοξοτόμηση της τάξης των 50 προς τα έξω. Να καθαρίζουμε με ένα στεγνό και καθαρό πανί τις προς συγκόλληση επιφάνειες. Να ξύνουμε προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα συγκολληθούν τα εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της ηλεκτρομούφας. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -9-

10 Για σύνδεση σέλλας παροχής ή σέλλας επισκευής, το μήκος του αγωγού, που ξύνουμε, είναι λίγο μεγαλύτερο από το πλάτος της σέλλας, συνήθως κατά 150 χλστ. Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το ξύσιμο γίνεται με παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή. Πρώτα να ελέγχουμε το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να καθαρίζουμε την ξυσμένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας εξατμιζόμενο διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) και καθαρό χαρτί. Τοποθετούμε κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης ( clamp) ικανό να ευθυγραμμίζει τα άκρα του αγωγού κατά την συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό με την ηλεκτρομούφα ελεύθερο από πιέσεις κατά την διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης. Πρέπει να προβλέψουμε, ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της ψύξης. Ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρία, ο χρόνος ψύξης της ηλεκτρομούφας κυμαίνεται από 10 λεπτά για Φ.20 χλστ. έως 30 λεπτά για Φ.225 χλστ., για σέλλες γενικά απαιτούνται 15 λεπτά. Στη διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης συμπληρώνεται από τον επικεφαλή του συνεργείου ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον επιβλέποντα μηχανικό. Για τα ειδικά τεμάχια θα γίνει αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης και θα είναι τα εξής: 1. Κωδικός έργου 2. Κωδικός εξαρτήματος 3. Κωδικός τεχνίτη 4. Ημερομηνία εργασίας 5. Ώρα εργασίας 6. Αύξοντος αριθμός συγκόλλησης 7. Διάμετρος αγωγού 8. Είδος εξαρτήματος 9. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 10. Χρόνος συγκόλλησης 11. Καταγραφή στην μνήμη του μηχανήματος τυχόν διακοπής της συγκόλλησης Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ζητούμενα στοιχεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Η λήψη των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με σύνδεση της συσκευής συγκόλλησης με υπολογιστή P.C. και να αποδίδει τις αποθηκευόμενες υποστηριζόμενο με το απαιτούμενο software Έλεγχος συγκολλήσεων και δοκιμών Όλοι οι έλεγχοι και τα τεστ πρέπει να γίνουν σε σχέση με την πίεση των 10 bar. Για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από τον έλεγχο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον μεγάλο συντελεστή θερμικής διαστολής και είναι απαραίτητο να σημειώσουμε, ότι κατά την διάρκεια των τεστ στεγανότητας, η θερμοκρασία δεν πρέπει να εναλλάσσεται σημαντικά ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Το τεστ αντοχής πραγματοποιείται στα 12 bar και διαρκεί δύο (2) ώρες. Το αποτέλεσμα του τεστ ελέγχεται από μανόμετρα και αν η απόλυτη πτώση της πίεσης είναι μικρότερη από 10 mbar, τότε ο έλεγχος θεωρείται ικανοποιητικός ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ Μετά το τεστ πίεσης και αν το αποτέλεσμα του είναι ικανοποιητικό, η πίεση πέφτει μεταξύ 3 bar έως 5 bar, τουλάχιστον για 48 ώρες. Το αποτέλεσμα του τεστ ελέγχεται και πάλι από μανόμετρα. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -10-

11 1.12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Για κάθε τμήμα του δικτύου, που θα ελέγχεται, θα συντάσσεται πιστοποιητικό ελέγχου, στο οποίο θα φαίνεται, εάν το τεστ είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα ή όχι. Εάν όχι, ψάχνονται οι διαφυγές και επισκευάζονται, γίνεται επανέλεγχος κ.ο.κ. μέχρι το αποτέλεσμα να είναι τελείως ικανοποιητικό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν επιτρέπεται καμία πτώση πίεσης και θα ελέγχεται από καταγραφικό μανόμετρο. Το πιστοποιητικό θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα μηχανικό και παραδίδεται στην Διευθύνουσα Αρχή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ Κεντρικοί αγωγοί Επιλογή διαδρομής Η διαδρομή των κεντρικών Αγωγών σχεδιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για τον εντοπισμό σωλήνων και καλωδίων άλλων Οργανισμών, από σχέδιά τους, από επιφανειακή έρευνα, δοκιμαστικές τομές, όπου υπάρχει ανάγκη και την δυνατότητα κάμψης του σωλήνα ΡΕ κατά την καταβίβαση του μέσα στο χαντάκι στα σημεία αλλαγής της διαδρομής του, όταν δεν χρησιμοποιείται καμπύλη. Σε αυτή την περίπτωση η ακτίνα κάμψης θα είναι έως 25 φορές η εξωτερική διάμετρος του αγωγού ΡΕ για θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ο C. Πίνακας Επιτρεπόμενης Κάμψης Αγωγών ΡΕ ΕΞ.ΔΙΑΜ. : Φ.75 Φ.90 Φ.110 Φ.125 Φ.160 Φ200 Φ225 ΑΚΤΙΝΑ (m): 1,90 2,30 2,80 3,20 4,00 5,00 5,50 Όταν δεν μπορούμε λόγω εμποδίων, να χρησιμοποιήσουμε την καμπυλότητα, που δίνει ο ΠΙΝΑΚΑΣ, τότε χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. Επίσης, η ακτίνα (μ.) αυξάνεται, όταν η θερμοκρασία πέφτει χαμηλότερα από τους 20 ο C Χαρακτηριστικά ορύγματος Το πλάτος και το βάθος του ορύγματος φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τα τοιχώματα του χαντακιού πρέπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμένα από κάθε υλικό ή αντικείμενο ικανό να καταστρέψει, ακόμη και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει και για το δάπεδο του χαντακιού. Επειδή ο συνδυασμός του είδους και της ποιότητας του υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί, είναι παράγοντας για την καλή υποστήριξη του αγωγού, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υπόβαση (μαξιλάρι) και την αρχική επίχωση, πρέπει να είναι σταθερά και συνεκτικά. Η υπόβαση πρέπει να παρέχει ομοιόμορφη υποστήριξη κάτω από τον αγωγό και καλή ευθυγράμμιση του αγωγού, ώστε να αποφεύγονται σιφωνισμοί. Το πάχος της υπόβασης πρέπει να είναι 0,15 μ. για όλες τις περιπτώσεις Ποιότητα αποκατάστασης χαντακιού Η υπόβαση πρέπει να συμπιέζεται πριν την εγκατάσταση του αγωγού και ποτέ το πάχος της να μην είναι μικρότερο από 0,15 μ. μετά την συμπίεση. Η αρχική επίχωση συμπιέζεται σε δύο (2) στρώσεις. Η πρώτη στρώση συμπίεσης είναι από τα 3/4 του αγωγού και κάτω, ενώ η δεύτερη στρώση από τα 3/4 του αγωγού και άνω και μέχρι 0,30 μ. πάνω από τον αγωγό. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -11-

12 Η τελική επίχωση με κατάλληλα προϊόντα γίνεται σε στρώσεις των 0,30 μ. και με παράλληλη διαβροχή των υλικών επίχωσης, όπου χρειάζεται. Σε κάθε στρώση αρχικής ή τελικής επίχωσης το υλικό συμπυκνώνεται με δονητή κινούμενο με πεπιεσμένο αέρα, η δε απόσταση μεταξύ των δονήσεων μπορεί να είναι 40 εκ. και ο αριθμός συμπιέσεων να εξαρτάται από το βάθος του χαντακιού. Τέλος, η διαδικασία εγκατάστασης Κεντρικού Αγωγού ΡΕ συμπληρώνεται και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εκάστοτε έργου Παροχετευτικοί αγωγοί Επιλογή διαδρομής Η διαδρομή του παροχετευτικού αγωγού ΡΕ σχεδιάζεται πάντα κάθετα προς τον Κεντρικό Αγωγό, λαμβάνοντας υπόψη : την επιφανειακή έρευνα για τον εντοπισμό άλλων αγωγών το ότι δεν επιτρέπεται χρήση αγωγών ΡΕ μέσα στα κτίρια. Οι διαστάσεις εκσκαφής του ορύγματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια Βάθος τοποθέτησης Το βάθος εκσκαφής ακολουθεί το βάθος του κεντρικού αγωγού (επάνω μέρος) και έχει μία κλίση 0,5% - π.χ. για 10 μ. δρόμο 5 εκ. διαφορά προς τον κεντρικό αγωγό. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, το επάνω μέρος του παροχετευτικού αγωγού έχει μικρότερο βάθος από 50 εκ., τότε ο αγωγός πρέπει να τοποθετείται μέσα σε προστατευτικό αγωγό (φουρώ) από PVC. Η διάμετρος του φουρώ να είναι 1,5 * D αγ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ Κεντρικοί αγωγοί Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών γίνεται μετά τον έλεγχο καταλληλότητας του ορύγματος. Οι ευθύγραμμοι αγωγοί πριν από την τοποθέτησή τους στο όρυγμα ελέγχονται και καθαρίζονται εσωτερικά. Κατά το κατέβασμα των σωλήνων στο όρυγμα, κλείνουμε τα άκρα τους, ώστε να μην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα και μετά ευθυγραμμίζονται σε σχέση με του υπόλοιπους σωλήνες και ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης. Οι κουλούρες μεταφέρονται με τρέϊλερ, κοντά στο όρυγμα ή τοποθετούνται σε σταθερό πλαίσιο για την εκτύλιξή τους ή μεταφέρονται επάνω σε φορτηγά. Ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται κατά την μεταφορά του. Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού τοποθετείται μία ειδική κεφαλή, που επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση και έλξη του μέσα στο όρυγμα και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού μέσα στον αγωγό. Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται με κυλίνδρους -ειδικά ράουλα- μέσα στο όρυγμα: στις αλλαγές διεύθυνσής του και όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εμπόδιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πληγώνεται η εξωτερική επιφάνεια του αγωγού Τοποθέτηση αγωγών ΡΕ σε κοινά ορύγματα Σε περιπτώσεις, που ένα όρυγμα έχει να κάνει με πολλούς χρήστες (άλλου είδους δίκτυα) π.χ. πεζόδρομοι, η τοποθέτηση αγωγών ΡΕ απαιτεί ειδικές ενέργειες, ώστε να μείνει σταθερός ο αγωγός μέχρι την τελική επίχωση. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -12-

13 Λόγω της έκθεσής του στο φως και της ύπαρξης υψηλών θερμοκρασιών, κατά συνέπεια αύξηση του συντελεστή της γραμμικής διαστολής, ο αγωγός μπορεί να μετακινηθεί και να καταστραφεί από παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανισμών, γι αυτό η επίχωση του αγωγού αμέσως μετά την τοποθέτηση συνιστά την καλύτερη σταθεροποίηση. Εάν αυτή η λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να επικαλύψουμε μερικώς τον αγωγό για να τον σταθεροποιήσουμε Παροχετευτικοί αγωγοί και σέλλες Πριν την τοποθέτηση των παροχών ΡΕ στο όρυγμα, γίνεται έλεγχος στο δάπεδο του ορύγματος, που πρέπει να είναι με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα σχέδια. Τα πλαϊνά τοιχώματα του ορύγματος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε αντικείμενο ικανό να προκαλέσει βλάβη στον αγωγό ΡΕ. Κατά την τοποθέτηση των παροχετευτικών αγωγών μέσα στο όρυγμα, τα άκρα του αγωγού πρέπει να έχουν πώματα, για να μην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα. Η επιλογή του σημείου τοποθέτησης της σέλλας παροχής στον Κεντρικό Αγωγό, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω περιορισμό: Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εξωτερική διάμετρο του κεντρικού αγωγού από άλλα εξαρτήματα: Ηλεκτρομούφες Σέλλες επισκευής Σέλλες παροχών Σημεία που στο παρελθόν έχει γίνει squeeze off Δικλείδες και λοιπά ειδικά τεμάχια ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) Γενικά Εκτός από την τοποθέτηση της μπλε προειδοποιητικής ταινίας κατά μήκος του αγωγού και σε ύψος 20 εκ. πάνω από αυτόν, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει πρόσθετα προειδοποιητικά μέτρα, για τους αγωγούς ΡΕ. Στις διαστρώσεις ή στην παράλληλη πορεία των αγωγών ΡΕ με τους αγωγούς άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, όταν οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των άλλων Ο.Κ.Ω. δεν μπορούν να τηρηθούν: Αποστάσεις ασφαλείας Η ελάχιστη απόσταση αγωγών από κτίρια (για κατοικία ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες) βρίσκεται από τον τύπο: Α= 1,5 Χ Ρ Χ F X D, όπου Α= η ελάχιστη απόσταση (μ.) Ρ = η πίεση σχεδιάσεων (bar) F = ο συντελεστής σχεδιάσεως (0,3) D = η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα σε μ. Σε κάθε περίπτωση το Α πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο Αποστάσεις από τους άλλους αγωγούς και εγκαταστάσεις κοινής Ωφελείας: Εγκαταστάσεις Υψηλής Τάσεως Η ελάχιστη απόσταση του σωληναγωγού από εγκαταστάσεις υψηλής τάσεως, καλώδια, γραμμές κ.ά. καθορίζεται από τις σχετικές Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς, σύμφωνα με τους κανονισμούς, που ισχύουν για την χώρα μας. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -13-

14 Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσεως Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του σωληναγωγού και των εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως καλωδίων, γραμμών κ.λ.π., πρέπει να είναι για παράλληλη όδευση και για διασταυρώσεις τουλάχιστον 0,5 μ., εκτός αν ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας Διασταυρώσεις με άλλους αγωγούς Η απόσταση από τους αγωγούς αποχετεύσεως πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,3 μ. Επίσης, η απόσταση από τους άλλους αγωγούς δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,2 μ., εκτός αν ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας Παράλληλη όδευση με άλλους αγωγούς Από αγωγούς αποχετεύσεως τουλάχιστον 0,6 μ., από τους άλλους αγωγούς τουλάχιστον 0,3 μ., εκτός αν ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας Ειδικά Μέτρα Ασφαλείας Η προστασία μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας τον αγωγό ΡΕ μέσα σε φουρώ. Το φουρώ μπορεί να αποτελείται από χάλυβα, χυτοσίδηρο, PVC ή άλλο υλικό και πρέπει να αντέχει στις μηχανικές καταπονήσεις, λόγω υπερκείμενων φορτίων και θα τοποθετείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Η διάμετρος του φουρώ πρέπει να είναι 1,5 φορά την εξωτερική διάμετρο του αγωγού ΡΕ. Στις περιπτώσεις, που το φουρώ χρησιμοποιείται για θερμική προστασία (κοντά σε πηγές θερμότητας) είναι απαραίτητο ο αγωγός ΡΕ να κεντράρεται μέσα στο φουρώ. Στην είσοδο και έξοδο των αγωγών από το φουρώ τοποθετούνται προστατευτικοί δακτύλιοι για την αποφυγή των γδαρσιμάτων του αγωγού ΡΕ. Επίσης, όταν το φουρώ αποτελείται από παλαιά τμήματα, περίπτωση ήδη υπάρχοντος χυτοσιδηρού φουρώ, τότε ελέγχουμε το εσωτερικό του φουρώ με πέρασμα πιλότου. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -14-

15 Γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 1.1 Γενικά Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των πάσης φύσεως υλικών της εγκατάστασης φωτισμού και κίνησης, ήτοι των συρματώσεων, καλωδιώσεων, ρευματοδοτών, διακοπτών κάθε είδους, φωτιστικών σωμάτων, πινάκων φωτισμού κλπ Κανονισμοί Ολα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους: Ισχύοντες κανονισμοί και όροι της ΔΕΗ ΕΛΟΤ-HD Δίκτυα αγωγών - καλωδίων Χαρακτηρισμός καλωδίων και αγωγών Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Τα κεντρικά καλώδια των υποδιανομών θα φέρουν μέσα στα κανάλια, στα φρεάτια επιθεώρησης και πριν από την είσοδο ή έξοδο των πινάκων, ένδειξη με ταινία διαφορετικού χρώματος, για τον εύκολο διαχωρισμό τους Καλώδιο J1VV (ΝΥΥ) Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι ανάλογα με την διατομή τους με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το VDE Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE-0271 τάσης 0,6/1KV μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατομής ή από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, ελάχιστης διατομής χαλκού 10,0mm² για κυκλώματα φωτισμού εξωτερικών χώρων και 2,5mm² για κυκλώματα προβολέων καθώς και 2,5mm για τα τμήματα μεταξύ του ακροκιβωτίου του ιστού ή του στεγανού κυτίου σύνδεσης με το φωτιστικό, 2,5mm² για κυκλώματα ρευματοδοτών. Για την τροφοδότηση των πινάκων και των υποπινάκων οι διατομές φαίνονται στα συνημμένα σχέδια ηλεκτρικών πινάκων Αγωγός ουδετέρου. Ο ουδέτερος κάθε κυκλώματος θα είναι της αυτής μόνωσης με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθεί μέσα στον ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους αγωγούς. Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η αυτή σε όλο το μήκος του. Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφάλισης Μονόκλωνοι-πολύκλωνοι αγωγοί. Οι αγωγοί διατομής μέχρι 4mm² θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής άνω των 6mm² θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύμνωση των άκρων των αγωγών θα δίδεται μεγάλη προσοχή να μη δημιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους Σύνδεση αγωγών. Η σύνδεση αγωγών διατομής πάνω από 10mm2 με τους αγωγούς των πινάκων κλπ, θα πραγματοποιείται με ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκόλλησης Προστασία καλωδίων Ορατές γραμμές καλωδίων ΝΥΥ κατά τις οριζόντιες ή κατακόρυφες διαβάσεις τοίχων, δαπέδων ή οροφών προστατεύονται υποχρεωτικά από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Χρήση καλωδίων Χρήση καλωδίων ΝΥΥ Καλώδια ΝΥΥ χρησιμοποιούνται στις τροφοδοτικές γραμμές πινάκων και υποπινάκων, καθώς και στις τροφοδοτικές γραμμές των κυκλωμάτων φωτισμού Σύστημα γείωσης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -15-

16 Το σύστημα γείωσης αρχίζει από τον ζυγό (μπάρα) γείωσης του γενικού πίνακα και καταλήγει σε κάθε σημείο ρευματοληψίας, χωρίς να συνδέεται προς άλλη εγκατάσταση ή σύστημα ή τον ουδέτερο. Ολα τα μή ευρισκόμενα υπό τάση μεταλλικά μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ως και όλα τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα, θα γειωθούν στο ίδιο σύστημα γείωσης. Ο ζυγός (μπάρα) γείωσης του γενικού πίνακα θα συνδεθεί με την τεχνητή γη. Η τεχνητή γή θα είναι πλάκες γείωσης. Οι πλάκες γείωσης των pillar καθώς και των ακραίων σημείων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού θα είναι 500x500x5mm Φρεάτια εξωτερικών δικτύων Τα φρεάτια κατασκευάζονται σε τέσσερις (4) τύπους. α. Εξωτερικών διαστάσεων 30 x 30, βάθουν έως 50cm, για τη σύνδεση των πλακών γειώσεως. β. Εξωτερικών διαστάσεων 40 x 40, βάθους έως 60 cm, για την διέλευση των καλωδίων αλλά και για την τροφοδότηση των ιστών των φωτιστικών. γ. Εξωτερικών διαστάσεων 50 x 50, βάθους έως 60 cm, για την διέλευση των καλωδίων. δ. Εξωτερικών διαστάσεων 60 x 60, βάθους έως 90 cm, για τη διέλευση των καλωδίων. Η δόμηση των φρεατίων γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα Β160, 300 χγρ. τσιμέντου, πάχους 12 cm στις πλευρικές επιφάνειες και τον πυθμένα. Στον πυθμένα όλων των φρεατίων θα δημιουργηθεί άνοιγμα 8 x 8 cm, πληρωμένο με χαλίκι για την αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δημιουργηθούν ανοίγματα ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων που καταλήγουν σ' αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται με χυτοσιδηρό κάλυμμα. Τα καπάκια των φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές UN EN-124, κλάση C250. Θα αποτελούνται από το πλαίσιο, το οποίο θα εγκιβωτίζεται στο σκυρόδεμα και το καπάκι, το οποίο θα φέρει εγκοπές και ραβδώσεις ώστε να είναι αντιολισθητικό. Η αντοχή τους θα είναι κατ ελάχιστο 25 tn σε κάθετη φόρτιση Δίκτυα Σωληνώσεων Πλαστικοί σωλήνες PE-HD πίεσης 6atm. Οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) θα χρησιμοποιηθούν στο υπόγειο δίκτυο όδευσης των καλωδίων. Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. Τα εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιτάφ, ταφ καθαρισμού κλπ.) θα είναι επίσης από Ρ.Ε. -Η.D. κατάλληλα για σύνδεση με συγκόλληση με χρήση ειδικής κόλλας Στηρίξεις Συνδέσεις Κλέμενς Οι κλέμενς τερματισμού των καλωδίων θα είναι πλαστικές από ΡΡ, τυφλές, διαφανείς, με ορειχάλκινη επινικελωμένη βίδα σύσφιξης των καλωδίων. Ο βαθμός προστασίας τους θα είναι ΙΡ 10 και θα είναι κατάλληλες για χρήση σε θερμοκρασίες έως και Τ = 85 C. Οι διαστάσεις τους ανάλογα με τους προς σύνδεση αγωγούς θα είναι οι εξής: Διατομή Διάμετρος 1,5 mm² Φ 3,1 2,5 mm² Φ 4,1 6,0 mm² Φ 6,0 10,0 mm² Φ 7,9 16,0 mm² Φ 10, Μούφες σύσφιξης Cu με βίδες Οι μούφες σύσφιξης θα είναι κατασκευασμένες από χαλκό και θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του αγωγού ακολουθίας των 25 mm2 μέσω γυμνού αγωγού χαλκού 6 mm2 με τα μεταλλικά τμήματα του φωτιστικού και τους αγωγούς γείωσης των τροφοδοτικών καλωδίων. Η σύνδεση θα γίνεται μέσα στο φρεάτιο και θα χρησιμοποιούνται μούφες για διατομές των 35 mm2, οι οποίες φέρουν δύο βίδες σύσφιξης. Οι μούφες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ Σφικτήρας 35 mm² Με 2 Βίδες CU - 35 Σφικτήρας 50 mm² Με 2 Βίδες CU - 50 Σφικτήρας 70 mm² Με 2 Βίδες CU - 70 Σφικτήρας 95 mm² Με 2 Βίδες CU Στυπιοθλήπτες ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -16-

17 Οι στυπιοθλήπτες που θα χρησιμοποιηθούν στις αφίξεις και αναχωρήσεις των καλωδίων στους ηλεκτρικούς πίνακες στα πίλαρ, θα είναι πλαστικοί, από αυτοσβενούμενο πλαστικό, με εσωτερικό ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης και σύσφιξης. Οι διατομές των στυπιοθλιπτών για τα αντίστοιχα καλώδια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στυπιοθλήπτης ορειχάλκινος PG13.5 για καλώδια ΝΥΥ 3 x 1.5 mm2 Στυπιοθλήπτης ορειχάλκινος PG16 για καλώδια ΝΥΥ 3 x 2.5 mm2 Στυπιοθλήπτης ορειχάλκινος PG21 για καλώδια ΝΥΥ 5 x 6 mm2 Στυπιοθλήπτης ορειχάλκινος PG29 για καλώδια ΝΥΥ 5 x 10/16 mm2 Στυπιοθλήπτης ορειχάλκινος PG36 για καλώδια ΝΥΥ 5 x 25 mm Ηλεκτρικοί πίνακες. Οι πίνακες θα κατασκευασθούν και θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο κατασκευής τους και θα μεταφερθούν στο εργοτάξιο έτοιμοι για σύνδεση Μεταλλικοί πίνακες εξωτερικού χώρου (Pillar) Θα κατασκευασθεί από μεταλλικό πλαίσιο από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάμες,κλπ.),που θα συνδεθούν με βίδες ή με συγκόλληση και από εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από λαμαρίνα DKP πρεσσαριστή,πάχους 2 χιλ.το ωφέλιμο βάθος του πίλλαρ θα είναι τέτοιο ώστε να χωρά τον αντίστοιχο πίνακα. Το πάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει μορφή στέγης και θα προεξέχει περιμετρικά από την άλλη κατασκευή κατά 6 εκ. τουλάχιστον. Η κατασκευή θα είναι στεγανή έναντι βροχής.θα βαφτεί με δύο στρώσεις αντισκωριακού και δύο στρώσεις ανθεκτικού βερνικοχρώματος που θα ορίσει η επίβλεψη. Οι πόρτες θα κλείνουν στεγανά με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος.περιμετρικά θα έχουν διπλό στραντζάρισμα (2 Χ 90) για να αυξηθεί η αντοχή τους στο πίλλαρ θα γίνει με μεντεσέδες βαρέως τύπου.θα έχουν χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανεπηρέαστες από τις καιρικές συνθήκες Στεγανοί πίνακες διανομής μέσα σε Pillar Οι στεγανοί πίνακες διανομής με πλαστικά κιβώτια θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιημένων διαστάσεων που θα περιλαμβάνουν εντός αυτών τους ζυγούς, τους διακόπτες, μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόμους, όργανα ενδείξεων κλπ. Κάθε κιβώτιο της πλαστικής διανομής αποτελείται από 3 μέρη: την βάση, το κάλυμμα και την μεταλλική πλάκα στήριξης των διαφόρων συσκευών και εξαρτημάτων. Τα καλύμματα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις με πλαστικές βίδες ταχείας σύνδεσης. Τα καλύμματα των κιβωτίων που περιέχουν μικροαυτόματους πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες θυρίδες για τον χειρισμό τους, που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. Κάθε χειρισμός διακοπτών ή μπουτόν θα γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση του καλύμματος του κιβωτίου. Οι χειρολαβές των διακοπτών, τα μπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι διαιρούμενου τύπου. Έτσι η αφαίρεση του καλύμματος του πλαστικού κιβωτίου δεν θα απαιτεί καμία επέμβαση στα παραπάνω. Tα καλώδια άφιξης και των αναχωρήσεων στους παραπάνω πίνακες είναι δυνατόν να οδεύσουν είτε από την κάτω είτε από την πάνω πλευρά του πίνακα, μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών, αναλόγως της διατομής του καλωδίου. Οι πλαστικές διανομές δεν πρέπει να έχουν γενικό διακόπτη πάνω από 1000 Α. δ. Τα πλαστικά κιβώτια θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ή και καλύτερα από αυτά: Μηχανική αντοχή σε κρούση > 130 cm/kg για τη βάση > 400 cm/kg για το κάλυμμα Απορροφητικότητα νερού (DΙΝ 53472) < 150 mg για τη βάση < 400 mg για το κάλυμμα Διηλεκτρική αντοχή 10 ΚV/ΜΜ για τη βάση 40 ΚV/ΜΜ για το κάλυμμα Αντίσταση επιφάνειας (DΙΝ 52482) 1 Χ 109 Ω για τη βάση Ω για το κάλυμμα Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 έως 120 C μέγιστη γραμμική μετά- σε υγρασία 92% < 1% για τη βάση μηδέν για το κάλυμμα Να μην καίγονται σε φλόγα. Η φλόγα σβήνει μόνη της (self extinguished) ε. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των στεγανών πλαστικών πινάκων θα είναι: Ονομαστική τάση: 1000V, 50 Ηz. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -17-

18 Κλάση μόνωσης σύμφωνα με VDΕ 0110 group C. Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: τουλάχιστον εκείνη που αναφέρεται στα σχέδια. Συνθήκες λειτουργίας: σε εσωτερικούς χώρους με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 C. Βαθμός προστασίας ΙΡ 55 κατά DΙΝ 40050/ΙΕC Οργανα και υλικά πινάκων Τηλεδιακόπτης (διακόπτης ωθήσεων) κατάλληλος για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες Είναι κατάλληλος για τηλεχειρισμό κυκλωμάτων. Εχει βαθμό προστασίας ΙΡ-00 και είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα ή κουτί διακλάδωσης. Εχει τάση χειρισμού 220V και ονομαστική ένταση 16Α. Ελάχιστη διάρκεια ζωής: για ωμικό φορτίο ή για λαμπτήρες φθορισμού 75,000-ζεύξεις και αποζεύξεις. για λάμπες φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση-40,000. για λάμπες πυράκτωσης 30,000-ζεύξεις και αποζεύξεις. Οταν τοποθετείται σε πίνακες θα έχει την ίδια προέλευση με τα άλλα όργανα των πινάκων προκειμένου να δημιουργείται αρμονικό σύνολο. Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού μιας φάσεως και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία : Ονομαστικό ρεύμα για ωμικό φορτίο κατηγορία λειτουργίας ACI (Α) Ονομαστική τάση μονώσεως (V) 380 Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) μεγαλύτερη των Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του πηνίου (V) 220 Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V) 0,8-1,1 τάσεως λειτουργίας Ονομαστική ισχύς του πηνίου κατά την ζεύξη (VA/COSφ) μικρότερη των 30/0,7 στην συγκράτηση (VA/COSφ) μικρότερη των 14/0,30 Διάρκεια ζεύξεως (MS) μικρότερη των 45 Διάρκεια αποζεύξεως (MS) μικρότερη των 55 Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις/η) μεγαλύτερη των 500 Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Το ρελέ θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης ή μεταλλικοί ιωδίνης, μη αντισταθμισμένοι. Ο αριθμός των λαμπτήρων που μπορούν να συνδεθούν σε κάθε πόλο ενός ρελέ σε κύκλωμα 230 V~50 Hz: 16 A 20 A 40 A 63 A 70 W W W W Μικροαυτόματοι Θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. Οι μικροαυτόματοι θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα. Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Προδιαγραφές που καλύπτουν τη χαρακτηριστική τους Ονομαστικό ρεύμα ΙΝ Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής Μέγιστο ρεύμα δοκιμής Ρεύμα στο οποίο επενεργούν τα μαγνητικά Τύπος L ή Η μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) VDΕ 0641 CEE ΡUΒL.19 Πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 έως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ Επεξηγήσεις: α. Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει. β. Μέγιστο ρεύμα δοκιμής ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -18-

19 Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθμη βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιές ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των μικροαυτόματων). γ. Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των μικροαυτομάτων. Στάθμη βραχυκυκλώματος Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου, σύμφωνα με VDE 0641 A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA =< ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ =< A =< A =< A =< A > A δ. Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις. (1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος. (2) Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαρροής (Διακόπτης Διαφυγής Εντασης) Ο αυτόματος προστατευτικός διακόπτης έναντι σφάλματος διαρροής πρέπει να είναι υψηλής ευαισθησίας και να διακόπτει ακαριαία και σε χρόνο το πολύ 30 msec επικίνδυνες τάσεις που μπορούν να εμφανισθούν λόγω κατεστραμμένης μόνωσης ή λόγω επαφής με ηλεκτροφόρα μέρη. Επίσης, μέσα στον ίδιο χρόνο, θα πρέπει να διακόπτει οπωσδήποτε το ρεύμα όταν η διαρροή προς τη γη φθάσει τα 30 ma. Ο αυτόματος περιλαμβάνει μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος του κυκλώματος που προστατεύει. Σε περίπτωση επικίνδυνης διαρροής η τάση που δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή επενεργεί ως πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται ακαριαία διακοπή του κυκλώματος. Ο Δ.Δ.Ε. θα φέρει κομβίο για τον έλεγχο της ετοιμότητάς του, το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες και οπωσδήποτε μετά από καταιγίδα. Ο αυτόματος θα είναι διπολικός ή τετραπολικός για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης Α. Θα φέρει σύστημα μανδάλωσης για ταχεία τοποθέτηση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα καθώς και οπές για την στερέωσή του με βίδες Ενδεικτικές λυχνίες. Οι λυχνίες θα είναι τύπου λαμπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό) βάσης Ε-10 με κρυστάλλινο κάλυμμα, διαφανές, κατάλληλου χρωματισμού, με επιχρωμιωμένο πλαίσιο-δακτύλιο. Η αντικατάσταση των εφθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της μετωπικής πλάκας του πίνακα. Ειδικώς οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου ερμάριου μπορεί να είναι μορφής και διαστάσεων όπως οι μικροαυτόματοι κατά VDE-0632, πλάτους 18mm και κατάλληλες για ενσφήνωση (κούμπωμα, snap -on) σε ράγα 35mm. Ολες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ασφαλίζονται Ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας. Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις με τους ραγοδιακόπτες, ενδεικτικού τύπου 5TE-Siemens, ονομαστικής τάσης 250V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερμαρίου με διαφανές κάλυμμα Φωτοκύτταρο εξωτερικού φωτισμού. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -19-

20 Θα είναι κατάλληλο για τάση λειτουργίας 230 V ±10%, 50 Hz και θα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επηρεάζεται από το φως ημέρας σε κλίμακα από 5 ως 1000 Lux. Η εντολή μπορεί να επιβραδύνεται ως 3 sec για αφή και 30 sec για σβέση. Ο μηχανισμός του φωτοκύτταρου θα βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό κέλυφος ΙΡ 56 και θα περιλαμβάνει το φωτοαισθητήριο και ηλεκτρονικό μηxανισμό μέσω του οποίου η εντολή θα διαβιβάζεται σε ρελαί. Το φωτοκύταρο θα προστατεύεται από την απευθείας πρόσπτωση φωτός αλλά και μηχανικά με ανοξείδωτο έλασμα σχήματος Ω, κάτω από το οποίο θα τοποθετείται Ραγοδιακόπτες Θα είναι διαστάσεων και μορφής όπως οι μικροαυτόματοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708) κλάσης μόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 250V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ'ευθείας ενσφήνωση (κούμπωμα, snap-on) σε μεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DΙΝ /3 ή θα μπορούν να στερεωθούν και με βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Οι μονοπολικοί θα είναι ονομαστικής τάσης 250V και οι τριπολικοί 380V. Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και χρησιμοποιείται για μερικός διακόπτης κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 16Α και 25Α. Εχει το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται με ένα μάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για μεγάλα ρεύματα και για την διάκρισή του από τους μικροαυτόματους στην μετωπική πλευρά θα φέρει το σύμβολο του αποζεύκτη Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός "σούκο". Οι ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί, διπολικοί με πλευρική γείωση, τύπου "σούκο" βάσης πορσελάνης έντασης 16Α, τάσης 250V σύμφωνα με το DIN Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση με πλήκτρο εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής και με βάση από προσελάνη. Οι διακόπτες είναι για ρεύμα 10Α, 250V. Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α, 250V περιστροφικοί, βαρέως τύπου με βάση από πορσελάνη, κατάλληλοι είτε για στεγανή ορατή εγκατάσταση, είτε για χωνευτή εγκατάσταση μέσα στο επίχρισμα. Οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι 16Α, 250V με πλευρικές επαφές γείωσης, τύπου "σούκο", κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση. Το στέλεχος τους θα βρίσκεται μέσα σε κουτί από μονωτική ύλη με παρέμβυσμα. Ο ρευματοδότης θα καλύπτεται με στρεφόμενο κάλυμμα Φωτιστικά σώματα Γενικά Τα φωτιστικά σώματα θα είναι άριστης ποιότητας και μορφής αντίστοιχης με τους καθοριζόμενους παρακάτω ενδεικτικούς τύπους, θα τεθούν δε οπωσδήποτε υπόψη της επιβλέψεως πρός έγκριση. Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αρχίζει από την σύνδεση του τροφοδοτικού καλωδίου και περιλαμβάνει τη σύνδεση με τους διακλαδωτήρες ("κλέμενς") που βρίσκονται μέσα στο φωτιστικό, την προσαρμογή τους σε στύλους κλπ., καθώς επίσης και τα τυχόν απαιτούμενα μικρουλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών ("μερεμέτια"). Τα φωτιστικά σώματα νοούνται ότι συμπεριλαμβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύμματά τους, όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως και αφής των λαμπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, ballast), τ ους λαμπτήρες, τις διατάξεις στερεώσεως ή αναρτήσεως μεμονωμένα ή σε συνεχείς σειρές (αλυσσίδες, "κλίπς", κοχλίες row bolts ή κοινοί κλπ.). Ολα τα εξαρτήματα στερεώσεως και αφής των λαμπτήρων καθώς και οι λαμπτήρες θα είναι άριστης ποιότητας, προελεύσεως χωρών Ε.Ε. και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαικούς κανονισμούς. Η περιγραφή κάθε φωτιστικού σώματος, ως και η προδιαγραφή των απαιτήσεών του έχει λεπτομερώς αναλυθεί στο τιμολόγιο και τα σχέδια πρός τα οποία πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνο κάθε προσκομιζόμενο φωτιστικό σώμα Ηλεκτρικά όργανα. Ολα τα μεταλλικά όργανα και οι λαμπτήρες θα είναι του ίδιου οίκου, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και ευχέρεια ανταλλακτικών. Στην ηλεκτρική εξάρτηση κάθε φωτιστικού σώματος φθορισμού για όλους τους τύπους θα τοποθετείται πυκνωτής αντιστάθμισης του επαγωγικού φορτίου και αντιπαρασιτικός πυκνωτής. α. Στραγγαλιστικά πηνία. Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι αθόρυβης λειτουργίας κατάλληλο για την ονομαστική ισχύ του λαμπτήρα φθορισμού. Ο συνδυασμός στραγγαλιστικού πηνίου και πυκνωτού θα εξασφαλίζει στο σύστηυμα συνφ=0,85 τουλάχιστον. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ -20-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ: Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ.152 34 ΤΗΛ. 2132023975 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 5005 ΣΕΙΡΑ 2655 Φωτιστικό Σώμα Φθορισμού για απευθείας εγκατάσταση στην οροφή Το βάψιμο γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε λευκό χρώμα, αφού προηγηθεί φωσφάτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1 2 6 5 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης 45/2016 T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 02/2015 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 40.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛ. Α - 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ 2650 T550 3000 5000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ 2650 T550 3000 5000 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ 2650 T550 3000 5000 ΣΕΙΡΑ 2650 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥ Η σκάφη του φωτιστικού σώματος αποτελείται από χαλυβοέλασμα DKP πάχους 0,6mm, διαμορφωμένη με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων προϊοντα για φωτοβολταϊκεσ εγκαταστασεισ / ΜΑΪΟΣ 2012 Προστασία και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις Για συνεχές και εναλασσόμενο ρεύμα ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ Αυτόματες ασφάλειες Aσφαλειοαποζεύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα : Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδών Πλατειών έτους 2015-16 του Δήμου Αριθμός Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών : 12 /2015 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20%

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: 1.915.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 3. Κατασκευή... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα