ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 77,52% Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 22,48% Εθνικοί Πόροι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Υποδομές εξοπλισμών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ.Πρωτ.: 7662 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ» Σελίδα 1 από 86

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 86

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Β : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 9 Λυχνία αλογόνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σελίδα 3 από 86

4 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 4 από 86

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 5 από 86

6 1. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σελίδα 6 από 86

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ i. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι Συμμετέχοντες, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. ii. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου. iii. Για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης/εναρμόνισης, οι οποίοι παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο, ισχύουν τα παρακάτω: o o o Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για το Συμμετέχοντα ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Συμμετέχοντος που έχει τη μορφή εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της Σελίδα 7 από 86

8 o o ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της υποχρέωσης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Συμμετέχοντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 19.Γ). Σελίδα 8 από 86

9 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών του επιστημονικού εξοπλισμού, τουλάχιστον για την περίοδο που δηλώνεται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης), χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης εξαρτημάτων είτε ρυθμίσεων / επισκευών που οφείλονται σε βλάβη, κακή κατασκευή ή άλλο ελάττωμα. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις κακής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού. Είναι επιπλέον υποχρεωμένος να πραγματοποιεί δωρεάν τα τακτικά service του προσφερόμενου επιστημονικού εξοπλισμού και εφόσον αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων εργοστασίων κατασκευής. 2. Ως ελάχιστο χρόνο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών μετά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών, o συμμετέχων υποχρεούται να εγγυηθεί για περίοδο δέκα (10) ετών. 3. Η εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού με τις σχετικές συνδέσεις, ρυθμίσεις κλπ θα πραγματοποιηθεί από τον/ους προμηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του επιστημονικού εξοπλισμού, ο Συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με τεκμηρίωση (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) τον τρόπο υποστήριξης προς το Πανεπιστήμιο. 4. Τα εργοστασιακά prospectus μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ή σε άλλα σημεία της παρούσας διακήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 5. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα του μητρικού κατασκευαστικού Σελίδα 9 από 86

10 οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα prospectus ή δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 6. Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανά Είδος, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθες :. Σελίδα 10 από 86

11 Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι. Σελίδα 11 από 86

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Φασματόμετρο ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης Ποσότητα : 2 Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από λογισμικό το οποίο να λειτουργεί σε ανεξάρτητο Η/Υ (ο οποίος πρέπει να συνοδεύει τα μηχανήματα). Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Α. Οπτικό σύστημα Οπτικό σύστημα διπλής δέσμης με μονοχρωμάτορα ολογραφικού φράγματος περιθλάσεως υψηλής ποιότητας με 1053 γραμμές/mm. Περιοχή μήκους κύματος λειτουργίας : Εύρος μονοχρωματικής δέσμης : Σελίδα 12 από nm 1 nm Διαχεόμενο φως: 0.01 %Τ Ακρίβεια μήκους κύματος : Επαναληψιμότητα μήκους κύματος : Ακρίβεια φωτομέτρησης: ± 0.1 nm ± 0.05 nm ± Α (σε 1Α μέτρηση με φίλτρο NIST 930) Επαναληψιμότητα φωτομέτρησης : ± 0.001Α Σταθερότητα μηδενός : Θόρυβος : Η ένδειξη της απορρόφησης δίνεται μέχρι και με τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Ικανότητα σάρωσης σε 10 διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ 7.5 και 2880 nm/min. Β. Λογισμικό ελέγχου Πρόγραμμα ελέγχου του οργάνου και επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο να τρέχει σε περιβάλλον Windows. Να περιλαμβάνει λειτουργίες για την επεξεργασία φασμάτων, ποσοτικές αναλύσεις, κινητικές αντιδράσεις καθώς και πιστοποίηση του οργάνου. Μερικές από τις λειτουργίες του να είναι: Λήψη φασμάτων Το φάσμα να εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη και κατά τη σάρωση, με δυνατότητα αλλαγής της κλίμακας, για καλύτερη παρουσίαση του φάσματος Ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών φασμάτων σε ένα παράθυρο ή εναλλακτικά σε διαφορετικά παράθυρα στην οθόνη A/h (στα 500 mm) Α

13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μεγέθυνση φασμάτων ενώ ταυτόχρονα σε άλλο παράθυρο να εμφανίζεται όλο το φάσμα με σημειωμένη την περιοχή που έχει μεγεθυνθεί Εμφάνιση των συντεταγμένων των κορυφών επάνω στο φάσμα Δυνατότητα εμφάνισης πίνακα κορυφών ή πίνακα συγκεκριμένων σημείων του φάσματος σε ξεχωριστά παράθυρα Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον πληροφοριών / κειμένου στα φάσματα πριν την εκτύπωσή τους Ποσοτικές αναλύσεις με μετρήσεις που να δίνουν τα αποτελέσματα σε συγκέντρωση. Για τη δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 25 πρότυπα και να υπάρχει ικανότητα αυτόματου υπολογισμού του τύπου της καμπύλης βαθμονόμησης. Για τη μέτρηση των δειγμάτων να υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων υπολογισμών της τελικής συγκέντρωσης δείγματος με τη χρήση συντελεστών διόρθωσης, διαλυτοποίησης και βάρους. Μέτρηση μεταβολής απορρόφησης συναρτήσει του χρόνου, για μετρήσεις κινητικών αντιδράσεων και προσδιορισμό ενζυμικής δραστικότητας. Προγραμματισμός μηκών κύματος για μέτρηση σε έως 8 διαφορετικά μήκη κύματος. Υπολογισμός λόγου απορροφήσεων σε δύο μήκη κύματος Για γρήγορο έλεγχο του οργάνου να υπάρχει ειδική λειτουργία MANUAL Πλήρης έλεγχος εξαρτημάτων όπως αυτόματοι δειγματολήπτες, συστήματα αναρρόφησης δείγματος, εναλλάκτες πολλών θέσεων. Για συμφωνία με τις απαιτήσεις του ISO 9001 να υπάρχει ενσωματωμένο πρόγραμμα ελέγχου της απόδοσης του οργάνου και να δίδεται πλήρες report αποτελεσμάτων. Γ. Επεξεργασία αποτελεσμάτων Να περιλαμβάνει πλήρη σειρά υπολογισμών των ληφθέντων αποτελεσμάτων όπως μετατροπή μονάδων/αξόνων, υπολογισμός εμβαδού κορυφών, παράγωγοι φασμάτων, αριθμητικές πράξεις μεταξύ φασμάτων ή φάσματος με σταθερά ή συνάρτηση, εξομάλυνση θορύβου, διόρθωση φασμάτων που προέρχονται από εξαρτήματα ανακλάσεως. Δ. Εξαρτήματα Το ένα απο τα δυο φασματοφωτόμετρα να συνοδεύεται απο θερμοστατούμενη κυψελίδα 8+1 θέσεων και το αντίστοιχο υδατόλουτρο Σελίδα 13 από 86

14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θερμοστάτησης εύρους θερμοκρασίας o C Δυνατότητα προσθήκης μελλοντικά και άλλων εξαρτημάτων όπως υποδοχείς με περισσότερες θέσεις κυψελίδων και Flow Injection Analysis Το φασματόμετρο να συνοδεύεται από 10 επιπλέον κυψελίδες οπτικής διαδρομής 10mm Το φασματόμετρο να συνοδεύεται από εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστό με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Pentium IV ή καλύτερο Σκληρό δίσκο χωρητικότητας τουλάχιστον 120 MB RAM τουλάχιστον 512 MB Τουλάχιστον 2 θύρες USB CDR Οδηγός δισκέτας Μνήμη κάρτας οθόνης τουλάχιστον 64 MB Οθόνη TFT 17 ή καλύτερη Εκτυπωτή Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία του συστήματος. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 2 Πυριαντήριο Ποσότητα : 2 Σελίδα 14 από ημέρες 2 έτη Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 1100 C Χωρητικότητα : Να έχει ανθεκτική εξωτερική κατασκευή, κατά προτίμηση από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα. Να εμφανίζει εξαιρετική ομοιοκατανομή θερμοκρασίας σε όλο τον ωφέλιμο χώρο του φούρνου. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και προγραμματισμού της θερμοκρασίας. Ο χρόνος εκκίνησης είναι να προγραμματιζόμενος Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις Tα μονωτικά υλικά του να μην περιέχουν αμίαντο. 9 lt

15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να διαθέτει διακόπτη επαφής στην πόρτα που διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία ρεύματος στις αντιστάσεις του φούρνου όταν ανοίγει η πόρτα. Να διαθέτει οπή εξαερισμού. Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 3 Θερμομανδύας Ποσότητα : 20 Σελίδα 15 από ημέρες 2 έτη Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης : 400 C Να διαθέτει διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας. Να δέχεται απαραιτήτως φιάλες από 250 έως 1000 ml. Να διαθέτει διακόπτη ON/ OFF και ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ρεύματος στις αντιστάσεις Να διαθέτει τουλ. 2 ζώνες θέρμανσης, με δυνατότητα απομόνωσης των ζωνών Το σύστημα να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 60 ημέρες 2 έτη 4 Επιτραπέζιος ανακινητήρας οριζόντιας περιστροφικής κίνησης (Τράπεζα ανάδευσης) Ποσότητα : 2 Το όργανο είναι κατάλληλο για την ανακίνηση πολλών φιαλών-δοχείων ταυτόχρονα πάνω σε μια βάση διαστάσεων τουλάχιστον 40x40 cm. Να αναφερθεί το εύρος περιστροφής της τράπεζας Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της ταχύτητας και ρύθμιση αυτής από rpm περίπου μέσω περιστροφικού κομβίου, με σύστημα ομαλής εκκίνησης. Να έχει σταθερή ταχύτης περιστροφής ανεξάρτητα απο το φορτίο. Να δέχεται μέγιστο φορτίο 10 kg περίπου. Να μπορεί να δεχθεί όλων των ειδών τα δοχεία, με τη βοήθεια ράβδων με ελαστική επικάλυψη. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη έως τουλάχιστον 60 min, με θέση συνεχούς λειτουργίας. Να είναι χαμηλού θορύβου και να μην απαιτεί

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ συντήρηση. Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 5 Yδατόλουτρο με κυκλοφορητή Ποσότητα : 2 Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Xωρητικότητα: Να διαθέτει χρονοδιακόπτη. Να αναφερθεί το εύρος. Ανώτατη θερμοκρασία : Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας PID Να διαθέτει λειτουργία προγραμματισμένης έναρξης με το χρόνο. Να διαθέτει alarm για προστασία της αντλίας σε περίπτωση που στάθμη του υγρού πέσει κάτω από το επιτρεπτό όριο. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη ασφαλείας Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας Ακρίβεια της θερμοκρασίας (περί το μέσον του εύρους θερμοκρασιών): Να διαθέτει αντλία κυκλοφορίας με πίεση μεγαλύτερη από 300 mbar και ροή περίπου 15 lt/min Η αντλία να παρέχει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας σε βήματα Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αδειάσματος. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτο καπάκι με μονωμένο χερούλι Το σύστημα να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50Ηz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας Σελίδα 16 από ημέρες 2 έτη 25 L 120 ο C ± 0,05 C 60 ημέρες 2 έτη 6 Σύστημα για την παραγωγή υπερκάθαρου νερού (type Ι reagent grade water) Ποσότητα : 1 Να παράγει νερό τύπου Ι, σύμφωνα με το ISO

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3696:1987, κατάλληλο για χημικές αναλυτικές διεργασίες (HPLC, A.A., Ιοντική Χρωματογραφία, ICP, ICP/MS) καθώς και για βιολογικές και βιοχημικές εφαρμογές. Να είναι ομογενές και όλη η λειτουργία να είναι αυτοματοποιημένη: να διαθέτει αυτόματο προγραμματισμό, έλεγχο λειτουργίας και παρακολούθηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού. Το σύστημα να αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ TYPE II To σύστημα να παράγει ενδιάμεσα νερό Type II με ειδική αντίσταση μεγαλύτερη από 10 Megohm.cm (25 ο C). Το σύστημα να τροφοδοτείται με νερό δικτύου πόλεως. Ποσότητα παραγώμενου νερού Τύπου ΙΙ ημερησίως: Το σύστημα να διαθέτει διάταξη προκατεργασίας του νερού τροφοδοσίας, η οποία περιλαμβάνει συστοιχία φίλτρων για την απομάκρυνση σωματιδιακού φορτίου, περίσσιας ελεύθερου χλωρίου και αντιστάθμισης της ολικής σκληρότητας. Το σύστημα να διαθέτει φύσιγγα αντίστροφης ώσμωσης η οποία να είναι υψηλής απόδοσης από μεμβράνη πολυαμιδίου σε διάταξη spiral wound. Το σύστημα να διαθέτει αντλία αύξησης της πίεσης του νερού τροφοδοσίας για την τροφοδοσία της φύσιγγας της αντίστροφης ώσμωσης. Να επιτυγχάνει απόρριψη σωματιδιακού οργανικού και μικροβιακού φόρτου: Σελίδα 17 από L 98% Να επιτυγχάνει απόδοση: >25% Η παραγωγικότητα της αντίστροφης ώσμωσης να είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας του νερού τροφοδοσίας. Το σύστημα να διαθέτει για την περεταίρω κατεργασία του νερού της αντίστροφης ώσμωσης διάταξη ηλεκτροαπιονισμού (Electrodionization module) και όχι ρητίνες για την παραγωγή νερού Τύπου ΙΙ, το οποίο εναποθηκεύεται και από το οποίο παράγεται το υπερκάθαρο νερό Τύπου Ι, όταν αυτό απαιτείται. Β. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ Το σύστημα να συνοδεύεται από κατάλληλο δοχείο εναποθήκευσης του νερού Τύπου ΙΙ (ηλεκτροαπιονισμός) και το οποίο να διαθέτει φίλτρο αναπνοής για την προστασία του νερού Τύπου ΙΙ, από την επιμόλυνση από σωματιδιακό, μικροβιακό και χημικό φόρτο (CO 2 της ατμόσφαιρας καθώς και οργανικές

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ πτητικές ενώσεις). Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης: Το σύστημα να μπορεί να δέχεται (προαιρετικό εξάρτημα) και δεύτερη εξωτερική μονάδα για την παραλαβή του νερού Τύπου ΙΙ, ανεξάρτητα από τη μονάδα παραγωγής Τύπου Ι. Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι Το υπερκάθαρο νερό να έχει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: Σελίδα 18 από λίτρων Ειδική αντίσταση: 18.2 Megohm.cm (25 ο C) TOC: Σωματιδιακός φόρτος >0,2μm: Μικροβιακός φόρτος: Παραγωγικότητα: Το σύστημα να διαθέτει λυχνία υπεριωδών ακτινών διπλού μήκους κύματος εκπομπής (185 & 254nm) για την φωτο-οξειδωτική αποικοδόμηση του οργανικού φόρτου (TOC <5ppb), καθώς και τον έλεγχο του μικροβιακού φόρτου στο υπερκάθαρο νερό (Τύπου Ι). Το σύστημα να διαθέτει υψηλής πιστότητας αγωγιμόμετρο για την ακριβή μέτρηση της ειδικής αντίστασης του παραγόμενου υπερκάθαρου νερού. Το σύστημα να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα πραγματικής on-line μέτρησης του Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) Να διαθέτει τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο, καθώς και άλλα τελικά φίλτρα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των χημικών ή βιολογικών διεργασιών. Να διαθέτει ενσωματωμένη διαφραγματική αντλία για συνεχή ανακυκλοφορία με σκοπό τη διατήρηση της υψηλής αντίστασης του νερού ανάμεσα στις χρήσεις. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος να γίνεται μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου και φωτεινής οθόνης υγρών κρυστάλλων. Το υπερκάθαρο νερό (Τύπου Ι) να παραλαμβάνεται μέσω εξωτερικής μονάδας (point of view system), που είναι μέρος του κυκλώματος ανακυκλοφορίας και η οποία διαθέτει φωτεινή οθόνη με τις ενδείξεις ποιότητας του παραλαμβανόμενου νερού (ειδική αντίσταση στους 25 Ο C, TOC), καθώς και ενδείξεις για την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος, το βαθμό πληρότητας του δοχείου και την κατάσταση των αναλωσίμων υλικών. < 5ppb (UV) < 1/ml <0,01 cfu/ml 2 L/min

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το σύστημα να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της καλής εργαστηριακής πρακτικής (GLP): Ένδειξη όλων των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος και ένδειξη για δυσλειτουργία ή πιθανές βλάβες (Alarms) Έξοδος RS 232 για εκτύπωση παραμέτρων λειτουργίας και ενδείξεις (alarms) πιθανών βλαβών. Το σύστημα να συνοδεύεται από τρεις επιπλέον συστοιχίες φυσίγγων προκατεργασίας. Το σύστημα να δύναται να πιστοποιηθεί (validation) με βάση ειδικό Πρωτότυπο Πρωτόκολλο από την κατασκευάστρια εταιρεία και από ειδικά εκπαιδευμένο και διαπιστευμένο Τεχνικό. Το σύστημα να συνοδεύεται από τρεις επιπλέον ρητίνες (κυρίως φίλτρα). Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V/50Hz και να συνοδεύεται από τα εξαρτήματαμικροεξαρτήματα για την εγκατάστασή του. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία του συστήματος. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 60 ημέρες 2 έτη 7 Ψυγείο για την αποθήκευση δειγμάτων Ποσότητα : 1 Χωτηρικότητα : Να είναι δίθυρο. Να έχει χώρο κατάψυξης, με θερμοκρασία που να φτάνει τους 18 o C. Να είναι τεχνολογίας «No frost». Το ψυκτικό υγρό να είναι φιλικό προς το περιβάλλον (CFC-free). Ο καταψύκτης να είναι έτοιμος για λειτουργία σε ρεύμα 220V/50Ηz. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 250 L 60 ημέρες 2 έτη 8 Καταψύκτης 300 l για την αποθήκευση δειγμάτων Ποσότητα : 1 Να είναι οριζόντιος. Χωρητικότητα : Να είναι ενεργειακής κατηγορίας Α για εξοικονόμηση ενέργειας. Σελίδα 19 από 86 ~ 300 L

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το ψυκτικό υγρό να είναι φιλικό προς το περιβάλλον (CFC-free). Ο καταψύκτης να είναι έτοιμος για λειτουργία σε ρεύμα 220V/50Ηz. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 9 Συσκευή παραγωγής απιονισμένου νερού Ποσότητα : 3 H συσκευή να παράγει απιονισμένο νερό απλώς με το άνοιγμα της βρύσης και μόνο με την πίεση του δικτύου. Ταχύτητα ροής : Ικανότητα παραγωγής απιονισμένου νερού : Σελίδα 20 από ημέρες 2 έτη 400 L/h 2000 L Ειδική αντίσταση παραγώμενου νερού 3 ΜΩ.cm (ή 3 μs/cm) Η παρααγωγή του νερού να γίνεται με μικτό στρώμα ιοντοανταλλακτικών ρητινών, ικανών να συγκρατήσουν όλα τα διαλυμένα άλατα του νερού Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας. Ο προμηθευτής να αναλαμβάνει την αναγέννηση των ρητινών Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 10 Θάλαμος Κάθετης Νηματικής Ροής Class II Ποσότητα : 1 Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς COSHH ή ανάλογους, ώστε να παρέχει προστασία στο δείγμα από επιμολύνσεις Να παρέχει προστασία του χρήστη κατά το πρότυπο BS EN 12469:2000 Να παρέχει προστασία του δείγματος κατά BS5295 Να παρέχει συνθήκες καθαρού αέρα Class 100 ή καλύτερες, σύμφωνες με το πρότυπο ISO Class 3-EN ISO :1999. Εξωτερικό πλάτος θαλάμου : Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από επικασσιτερωμένο χάλυβα ή άλλο κατάλληλο υλικό (να αναφερθεί) με επικάλυψη εποξικής ρητίνης για αντοχή στα χημικά και στη μηχανική φθορά. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να είναι αποσπώμενη για να καθαρίζεται. Το εμπρόσθιο τμήμα να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό διαφανές ακρυλικό. Τα πλευρικά τοιχώματα καθώς και το οπίσθιο 60 ημέρες 2 έτη 120 cm

21 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ τμήμα προαιρετικά να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό διαφανές ακρυλικό. Ο θάλαμος να διαθέτει δύο φίλτρα HEPA με δυνατότητα κατακράτησης έως 99,997% (>0,3μm) και ένα προ-φίλτρο για πρώτο φιλτράρισμα. Επίσης να διαθέτει μια λυχνία φθορισμού και μια λάμπα UV. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των λυχνιών. Επίσης να διαθέτει τουλάχιστον μία πρίζα ασφαλείας (σούκο), τουλάχιστον μία παροχή κενού και τουλάχιστον μία παροχή αερίου Στο εμπρόσθιο τμήμα να διαθέτει μία πόρτα (δίφυλλη-αναδιπλούμενη) από ανοξείδωτο ατσάλι και ακρυλικό. Η ύπαρξη κλειδαριάς ασφαλείας στην πόρτα θα εκτιμηθεί. Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει κατά προτίμηση πληκτρολόγιο μεμβράνης. Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει: κεντρικό διακόπτη ON/OFF διακόπτη λυχνίας φθορισμού διακόπτη λάμπας UV διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας του κινητήρα-ανεμιστήρα οπτικό και ακουστικό συναγερμό σε περίπτωση μειωμένης ροής του αέρα οπτικό συναγερμό για αλλαγή του φίλτρου Ταχύτητα κάθετης ροής : Επίπεδο θορύβου : Ο χρήστης να μπορεί εύκολα να αλλάζει μόνος του τα φίλτρα και τα προφίλτρα. Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία του συστήματος. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 11 Ψυγειοκλίβανος Ποσότητα : 1 Χωρητικότητα : Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό ή μέταλλο Ο κλίβανος να διαθέτει δύο πόρτες, μία εσωτερική υάλινη για παρατήρηση των δειγμάτων χωρίς διαταραχή της θερμοκρασίας Σελίδα 21 από 86 > 0,4 m/sec < 55 db 60 ημέρες 2 έτη 180 L

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ και μία εξωτερική Ο κλίβανος να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας Σελίδα 22 από 86 Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας 3 ο C έως ~ 50 ο C Βήμα ρύθμισης της θερμοκρασίας : Προαιρετικά να διαθέτει έξοδο RS232 για σύνδεση με Η/Υ Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 12 Εργαστηριακό ψυγείο Ποσότητα : 1 Να έχει εύρος θερμοκρασίας: Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας: Να έχει ισοκατανομή θερμοκρασίας: Να έχει ισχύ: Να έχει χωρητικότητα: Να έχει εσωτερικές διαστάσεις: Να διαθέτει PID πίνακα ελέγχου με πληκτρολόγιο αφής και οθόνη LED. Μέσω του πίνακα ελέγχου να ελέγχονται οι ακόλουθες λειτουργίες: Ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας Ρύθμιση χρονομέτρου. Ρύθμιση συναγερμού. Αυτόματη ρύθμιση του κλιβάνου. Να είναι θάλαμος με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του, ώστε να διατηρείται μία ομοιογενής τιμή θερμοκρασίας σε όλο το εσωτερικό του θαλάμου Ο ανεμιστήρας που προκαλεί την κυκλοφορία του αέρα να λειτουργεί αθόρυβα. Με το άνοιγμα της πόρτας η λειτουργία του ανεμιστήρα να σταματά. Ο μικροεπεξεργαστής να ελέγχει όλες τις λειτουργίες του θαλάμου και να ενεργοποιεί το συναγερμό σε περίπτωση προβλήματος (αύξηση ή πτώση εκτός των ορίων της θερμοκρασίας) Να έχει δυνατότητα κλειδώματος της πόρτας Να έχει υψηλής απόδοσης συμπιεστή Να είναι εύκολος ο χειρισμός με πλήκτρα αφής 0,1 ο C 60 ημέρες 2 έτη <=2 ο C έως 10 ο C ±0,1-0,3 o C στους 4 ο C ή καλύτερη ±1,0 ο C στους 4 ο C ή καλύτερη περίπου 400 W 600 L 650 x 700 x 1400 mm περίπου (WxDxH)

23 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ και λαμπάκια λειτουργίας. Να διαθέτει λάμπες φθορισμού με ανεξάρτητο διακόπτη ON/OFF Να διαθέτει μόνωση από πολυουρεθάνη Να διαθέτει σύστημα αυτόματου ξεπαγώματος (auto-defrost). Το εσωτερικό του θαλάμου να αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ το εξωτερικό περίβλημα να αποτελείται από επιστρωμένο με ειδική εποξική βαφή ατσάλι. Στο εσωτερικό του θαλάμου να υπάρχουν ράφια (4 έως 12), η απόσταση των οποίων να ρυθμίζεται. Ο θάλαμος να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας για προστασία από την υπερθέρμανση, καθώς και σύστημα προστασίας από υπέρταση και διαρροή, έτσι ώστε να παρέχει ασφάλεια κατά τη χρήση του. Ο θάλαμος να διαθέτει επίσης τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας ON/OFF. Να υπάρχουν διπλές γυάλινες πόρτες οι οποίες να αποτελούνται από ενισχυμένο κρύσταλλο ασφαλείας για εύκολη ορατότητα στο εσωτερικό του θαλάμου, χωρίς να χρειαστεί να ανοιχτούν οι πόρτες. Να έχει τουλάχιστον 4 ράφια και μια πόρτα Τάση λειτουργίας : 220 V / 50 Hz Να έχει καταγραφικό επταήμερης λειτουργίας Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 13 Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης Ποσότητα : 2 Να είναι ιδανικός για τις περισσότερες εργαστηριακές χρήσεις, όπως ξήρανση δειγμάτων, επώαση, αποστείρωση κλπ. Ο εσωτερικός θάλαμος του κλιβάνου να αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι και το εξωτερικό περίβλημα να αποτελείται από επιστρωμένο με ειδική βαφή ατσάλι Κατ επιλογήν, ο κλίβανος να διαθέτει αυτόματη λειτουργία ON/OFF Η θέρμανση των δειγμάτων στο εσωτερικό του κλιβάνου να γίνεται με φυσική κυκλοφορία αέρα. Ο κλίβανος να διαθέτει θερμοστάτη για προστασία από την υπερθέρμανση, και σύστημα προστασίας από τη διαρροή ρεύματος, ώστε να παρέχει ασφάλεια κατά τη χρήση του. Επίσης, να διαθέτει αθόρυβο ανεμιστήρα. Η κυκλοφορία του αέρα να σταματά αυτόματα, όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Τα τοιχώματα του εσωτερικού θαλάμου να διαθέτουν μονωτικό υλικό Να συνοδεύεται από δύο (2) τουλάχιστον ράφια ρυθμιζόμενου ύψους (να έχει Σελίδα 23 από ημέρες 2 έτη

24 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δυνατότητα τοποθέτησης περισσοτέρων ραφιών) Να ελέγχονται όλες οι λειτουργίες μέσω μικροεπεξεργαστή Να διαθέτει PID πίνακα ελέγχου με οθόνη LED με 4 ψηφία και πληκτρολόγιο αφής. Μέσω του πίνακα ελέγχου να ελέγχονται οι ακόλουθες λειτουργίες: o Ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας. o Ρύθμιση χρονομέτρου (0-99min/ 99hr / επ αόριστον). o Ρύθμιση λειτουργίας συναγερμού. o Αυτόματη ρύθμιση του κλιβάνου. Να διαθέτη χερούλι εύκολο στη χρήση άνοιγμα με το ένα χέρι Να έχει χωρητικότητα 50 λίτρα Να έχει εσωτερικές διαστάσεις περίπου : 35/40/35 cm Εύρος θερμοκρασίας : Ακρίβεια θερμοκρασίας : Ομοιογένεια θερμοκρασίας : Τάση/ συχνότητα λειτουργίας : 220V / 50-60Hz Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος παράδοσης Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας Σελίδα 24 από 86 έως 250 ο C ±1,0 ο C ή καλύτερη ±3,0 ο C στους 120 ο C ή καλύτερη 60 ημέρες 2 έτη 14 Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης, ανάλυσης & επεξεργασίας αποτελεσμάτων διάφορων πηκτών Ποσότητα : 1 Να αποτελείται από : 1. κάμερα 2. σκοτεινό θάλαμο 3. τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας ( UV) 4. λογισμικό λήψης και ανάλυσης εικόνας 5. ηλεκτρονικό υπολογιστή Να είναι κατάλληλο για Fluorescent και Colorimetric φωτογραφίες 1) Η κάμερα να έχει τα έξης τεχνικά χαρακτηριστικά : Να είναι μονοχρωματική CCD κάμερα, υψηλής ανάλυσης Να έχει ανάλυση 1.4MP (1360x1024) Να έχει διαστάσεις pixel: 4.65μm x 4.65μm Να έχει δυναμικό εύρος (Bit depth): 12-bit Ευαισθησία (Full well capacity): electrons Να έχει θόρυβο (readout noise) κατά την φωτογράφηση: 20 electrons Quantum efficiency: 45% στην κορυφή και ειδικά: 32% at 400nm 45% at 500nm 29% at 600nm

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΜΒΒ) Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 24/04/2013 Αρ. πρωτ. 3646 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Συνδυασμός ποιότητας και οικονομικής απόδοσης Το νέο φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS παρέχει κορυφαία απόδοση στις εργαστηριακές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελέγχου αντοχής προφυλακτικών για το Εργαστήριο Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύστημα ελέγχου αντοχής προφυλακτικών για το Εργαστήριο Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύστημα ελέγχου αντοχής προφυλακτικών για το Εργαστήριο Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνικές Προδιαγραφές «Συστήματος προσδιορισμού όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΙΑΚ. 2/ΕΕ/2008) Οµάδα Α: Σύστηµα ηλεκτρονικής απεικόνισης και αποθήκευσης Μακροσκοπικών Εικόνων Ιστοτεµαχίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΙΑΚ. 2/ΕΕ/2008) Οµάδα Α: Σύστηµα ηλεκτρονικής απεικόνισης και αποθήκευσης Μακροσκοπικών Εικόνων Ιστοτεµαχίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΙΑΚ. 2/ΕΕ/2008) Οµάδα Α: Σύστηµα ηλεκτρονικής απεικόνισης και αποθήκευσης Μακροσκοπικών Εικόνων Ιστοτεµαχίων ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Α : 23.603,93 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΣΒ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΓΕΝΙΚΑ Μονάδα εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07741/2016 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 1. Να έχει δοχεία χωρητικότητας 2 λίτρων και να δέχεται 110 παρασκευάσματα. 2. Να έχει 10 δοχεία για τα αντιδραστήρια και 2 δοχεία για τη παραφίνη. 3. Να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.500

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.500 ΟΜΑΔΑ Α: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.500 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 3.500 Illuminator LSF 4/20 3 Lbd. και Filter system 3,s για την αναβάθμιση μικροσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 1239 Ημερομηνία: 23/06/2015 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 2780/29-12 Ημερομηνία: 29/12/2016 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Συμφερότερη προσφορά 27-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Συμφερότερη προσφορά 27-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 21/2012 Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

CASO GERMANY. Κάβες και Ψυγεία Κρασιών

CASO GERMANY. Κάβες και Ψυγεία Κρασιών CASO GERMANY Κάβες και Ψυγεία Κρασιών 1 Η εταιρεία CASO παράγει κάβες και ψυγεία κρασιών μοντέρνου σχεδιασμού και τελευταίας τεχνολογίας. Οι κάβες της CASO είναι σχεδιασμένες με τεχνολογία peltier η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΣΒ 1 ΓΕΝΙΚΑ Καταψύκτης ανθρώπινων σωρών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Το σύστημα να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 6 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 20 5294485 τηλ: 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. AΔΑ Β499469Η25-Ν3Φ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-4 -2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 17/12/14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 17/12/14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 17/12/14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 16500 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 23% (*) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤHΣ 75 cm - BIOFRESH NO FROST No Frost ψυγειοκαταψύκτης Biofresh με 2 ξεχωριστά ψυκτικά στοιχεία (duo cooling) & 1 συμπιεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα