EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμός Προκήρυξης: / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμός Προκήρυξης: 46377 / 2014"

Transcript

1 : 77462«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :31:06 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 46377/ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμός Προκήρυξης: / 2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Έχοντας υπόψη ότι : Το έργο εντάσσεται σε τρεις Άξονες Προτεραιότητας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , και ειδικότερα του Υποέργου 6 με τίτλο: «Εξοπλισμός» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ MIS Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη. Άξονας προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Άξονας προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» Άξονας προτεραιότητας 15: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» -1

2 Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ , που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ). Στο πλαίσιο διενέργειας επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή ,53 ευρώ πλέον ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές. 1. Κατάθεση προσφοράς : 1.1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά ανά είδος, είτε για ένα είτε για όλα τα είδη, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΚΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Χαρμανδάρη Διεύθυνση: Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη 2 ος όροφος, Πρωτόκολλο, ΚΑ 70/3/11851 Αριθμ. Προκήρυξης: 46377/2014 Υπόψη: Α. Πανούτσος ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1.3.Οι προσφορές να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, και ώρες 08:00-14:00 2. Ισχύς προσφοράς : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 6 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σύνταξη προσφοράς : Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο (2) υποφακέλους, τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς και αυτόν της οικονομικής προσφοράς. Στο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΚΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Χαρμανδάρη ΚΑ 70/3/ Αριθμ. Προκήρυξης: 46377/

3 Στο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΚΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Χαρμανδάρη ΚΑ 70/3/ Αριθμ. Προκήρυξης: 46377/2014 Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει τους πίνακες συμμόρφωσης του εξοπλισμού που καταθέτει προσφορά μαζί με τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια τα οποία θα πιστοποιούν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τηρήσετε τη σειρά της αρίθμησης και την περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν το προσφέρετε να γράφετε στην προσφορά σας ότι δεν διατίθεται ή να βάζετε μια παύλα (-) 3.1.Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. 3.2.Θα δοθεί τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά 3.3.Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος πλέον ΦΠΑ. 3.4.Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. 4. Διαδικασία αξιολόγησης : Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. Η αποσφράγιση των φακέλων των υποψηφίων και του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς θα γίνει την Πέμπτη και ώρα 10:00. Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν πρώτα οι τεχνικές προσφορές και στην συνέχεια θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. 5. Σύμβαση : Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει: -Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. -Εγγύηση Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 5% του μέρους της Συμβατικής Τιμής που αφορά στον εξοπλισμό που ζητείται η εγγύηση καλής λειτουργίας, χωρίς Φ.Π.Α, μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 6. Διάρκεια σύμβασης : -3-

4 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 7. Πληρωμή : Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών : Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν. Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) Απόδειξη είσπραξης και Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει. Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Π. Κάσσαρη, όλες τις εργάσιμες μέρες στο Ο Πρύτανης Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης Κοινοποίηση : - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών -4-

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Φύλλο Συμμόρφωσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ TMHMA Α Καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης -86 ο C Ποσότητα : 1 Προϋπολογισμός : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Σημείωση: Απαιτείται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 1. Να είναι καθέτου τύπου, χωρητικότητας άνω των 360 λίτρων και θερμοκρασίας έως -86 C, στιβαρής κατασκευής, και πιστοποιημένης ποιότητας σύμφωνα με διεθνή standards και προδιαγραφές όπως τα παρακάτω: -UL Listing -CSA Certification -ISO 900 -CE Mark 2. Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας φύλλο ανοξείδωτου ατσαλιού. 3. Εξωτερικά ο καταψύκτης να είναι βαμμένος με υψηλής ποιότητας βαφή σύμφωνα με το ASTM Standard B

6 4. Ο καταψύκτης να διαθέτει διπλή εξωτερική πόρτα. 5. Η κάθε μια από τις δύο εξωτερικές πόρτες να ασφαλίζει με ειδικό χερούλι, στιβαρής κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού για χειρισμό με ένα χέρι. 6. Να διαθέτει ανεξάρτητες κλειδαριές ώστε ο θάλαμος να χωρίζεται σε δύο μέρη. 7. Όλη η μονάδα να εδράζεται πάνω σε διπλούς τροχούς με δυνατότητα σταθεροποίησης. 8. Να διαθέτει στεγανωτικό (τριπλό) λάστιχο περιμετρικά των τοιχωμάτων του καταψύκτη, ώστε να διασφαλίζεται η τέλεια στεγάνωση μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων. 9. Να διαθέτει μόνωση από αφρώδες πλαστικό πολυουρεθάνης (πάνω από 12 εκ. στο θάλαμο και πάνω από 11 εκ. στην πόρτα) 10. Ο πίνακας ελέγχου να είναι τοποθετημένος στο ύψος των ματιών, στο οποίο και θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις για τη θερμοκρασία και την κατάσταση συναγερμού (υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, διακοπή ρεύματος, χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ανοιχτή πόρτα, ανάγκη για καθαρισμό φίλτρων κτλ). Επίσης να υπάρχει δυνατότητα σίγασης του συναγερμού. Τέλος σε αυτόν τον πίνακα ελέγχου να υπάρχουν και τα κουμπιά προγραμματισμού της θερμοκρασίας, των ορίων συναγερμού και βαθμονόμησης 11. Να διαθέτει θερμαινόμενη είσοδο ανακούφισης κενού ώστε να επιτρέπεται το χωρίς προβλήματα άνοιγμα της πόρτας. 12. Ο εσωτερικός θάλαμος να είναι διαμορφωμένος σε τέσσερα διαμερίσματα με τέσσερεις πόρτες και τρία ρυθμιζόμενα ράφια. 13. Η καθαρότητα του εισερχόμενου αέρα στο χώρο των συμπιεστών να διασφαλίζεται από ένα φίλτρο το οποίο να αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό. -6-

7 14. Η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα στους συμπιεστές να γίνεται με φορά από εμπρός προς τα πίσω περνώντας από το φίλτρο, τον εναλλάκτη θερμότητας και τους συμπιεστές με αποτέλεσμα χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας. 15. Να διαθέτει βαλβίδες για πλήρωση με ψυκτικά υγρά οι οποίες να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς ΕΡΑ 16. Ο συμπυκνωτής πρέπει να έχει εκτεταμένη επιφάνεια για μεγαλύτερη δυνατότητα απομάκρυνσης της θερμότητας. 17. Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει δύο συμπιεστές ψυκτικής ικανότητας 1ΗΡ ο καθένας (2545 BTU). 18. Να διαθέτει δύο ανεμιστήρες ψύξης των συμπιεστών που να παρέχουν ελάχιστη ροή 455 cfm. Τα πτερύγια των ανεμιστήρων πρέπει είναι ειδικά κατασκευασμένα για αθόρυβη λειτουργία. 19. Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να τροφοδοτείται και από ενσωματωμένη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 70 ωρών. 20. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου υψηλής θερμοκρασίας στο ψυκτικό κύκλωμα ή φραγμένου φίλτρου αέρα και αντίστοιχα ηχητικό συναγερμό κάθε 15 λεπτά, μέχρι την αποκατάσταση των συνθηκών. 21. Να διαθέτει χωριστούς αισθητήρες για το ηλεκτρονικό σύστημα και για τον έλεγχο τη θερμοκρασίας 22. Να διαθέτει ενσωματωμένο διορθωτή της τάσης τροφοδοσίας (με ικανότητα διόρθωσης τουλάχιστον +/-15 Volt). 23. Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπιεστών 2 χρόνια. 24. Τα ψυκτικά υγρά δεν πρέπει να περιέχουν CFC ούτε ΗCFC. Επίσης να μην είναι εύφλεκτα και να διατίθενται στο εμπόριο -7-

8 25. Να διαθέτει ειδική πόρτα για εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και την μπαταρία 26. Οι εξωτερικές διαστάσεις του καταψύκτη να είναι περίπου 85x200x80cm (ΜxYxΠ) 27. Τάση τροφοδοσίας 220V/50Hrz. 28. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης 29. Nα συνοδεύεται από σύστημα UPS (Uninterrupted Power Supply), το οποίο απαραιτήτως να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του συστήματος. 30. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα backup με υγρό άζωτο ή CO Να διαθέτει έξοδο σε mv για σύνδεση με καταγραφικό. 32. Να διαθέτει επαφές για τηλεσυναγερμό. 33. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα τηλεειδοποίησης 34. Να καλύπτεται από πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για εργασία και ανταλλακτικά τουλάχιστον δύο (2) ετών 35. Ο χρόνος εγγυήσεως να ξεκινάει από την ημερομηνία εγκαταστάσεως και πλήρους λειτουργίας του συστήματος 36. Να χορηγηθεί βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για τα επόμενα δέκα (10) έτη 37. Να παρέχεται service από εξειδικευμένους τεχνικούς 38. Να προβλέπεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου και 39. Να υπάρχουν πλήρη εγχειρίδια χρήσης λειτουργίας και συντήρησης όλων των μερών του συστήματος 40. Θα πρέπει να παραδοθεί, εγκατασταθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο χώρο όπου θα ορισθεί από τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια (μόνο τότε θα παραληφθεί το σύστημα) -8-

9 41. Να προστεθεί η συνοδεία του από Καταγραφικό Θερμοκρασίας 7 ημερών, χωρίς γραφίδα, 150mm, με δυνατότητα καταγραφής έως -150 ο C ή 7 ημερών με γραφίδα, με δυνατότητα καταγραφής έως -150 ο C, που περιλαμβάνει μία γραφίδα κόκκινου χρώματος και κουτί 50 καταγραφικών χαρτιών 42. Να προστεθεί η συνοδεία του από σύστημα τηλεειδοποίησης Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Θερμοκρασίας, καθώς και τηλεφωνικής ειδοποίησης σφαλμάτων που να περιλαμβάνει: α)μονάδα παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων θερμοκρασίας (data-logger) με δυνατότητα σύνδεσης τεσσάρων αισθητηρίων και δυνατότητα τηλεφωνικής ειδοποίησης τουλάχιστον τεσσάρων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών) β)αισθητήριο δυνατότητας μέτρησης θερμοκρασίας -200 με +50 ο C 43. Η εταιρία να προσφέρει και ικριώματα* από ανοξείδωτο ατσάλι ανθεκτικά και αδιάβρωτα στις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πάγου του ψυγείου. * Συστήματα συρταριών (rack) για αποθήκευση κουτιών με κρυοφιαλίδια 2 έως 5ml: το κάθε rack να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 12 κουτιών με κρυοφιαλίδια 2ml. Μέγιστος αριθμός κουτιών που μπορούν να αποθηκευτούν στον καταψύκτη: πάνω από 210 κουτιά Ποσότητα: 16 τμχ -9-

10 TMHMA Β Ψυγειοκαταψύκτες Προϋπολογισμός : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Β.1 Είδος: Οικιακός Ψυγειοκαταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (ΟΧΙ no frost) Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 600 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Σύστημα ψύξης Συμβατικό (ΟΧΙ no frost) 1. Τύπος Κάτω κατάψυξης 2. Ενεργειακή κλάση A++ 3. Κλιματική Κλάση SN, T 4. Συνολική Χωρητικότητα (Καθαρή) Τουλάχιστον 300 lt 5. Χωρητικότητα Ψύξης Τουλάχιστον 200 lt 6. Χωρητικότητα Κατάψυξης Τουλάχιστον 90 lt 7. Ύψος από 185 έως 200 cm 8. Βάθος από 60 έως 65 cm 9. Πλάτος έως 60 cm 10. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -10-

11 Β.2 Είδος: Καταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (ΟΧΙ no frost) Ποσότητα: 2 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 2. Σύστημα ψύξης Συμβατικό (ΟΧΙ no frost) 3. Τύπος Συσκευής Ελεύθερο 4. Κατηγορία Με συρτάρια 5. Ύψος σε (m) Διάσταση 60 CM 7. Ενεργειακή Κλάση A++ 8. Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) Δυνατότητα Ψύξης σε Kg Οθόνη Ενδείξεων ΝΑΙ 11. Αριθμός συρταριών Ειδοποίηση για Υψηλές Θερμοκρασίες 13. Διατήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος ΝΑΙ ΝΑΙ 14. Χρώμα Λευκό 15. Ζώνη Κλίματος SN-ST(10-43C) 16. Ύψος από 185 έως 200 cm 17. Βάθος από 60 έως 65 cm 18. Πλάτος έως 60 cm 19. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -11-

12 TMHMA Γ Υποδοχείς για ψυχόμενη φυγόκεντρο MEGAFUGE 40R, Thermo Προϋπολογισμός : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Κύρια Χαρακτηριστικά 1. 1 σετ (Ρ.Ν ) ανά 2 carriers για 4 πλάκες μικροτιτλοδότησης/carrier 2. 4 υποδοχείς για σωληνάρια 50ml (PN ) 3. 4 υποδοχείς για σωληνάρια 5/7ml (PN ) 4. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -12-

13 TMHMA Δ Ιατρικός Εξοπλισμός Προϋπολογισμός : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Σημείωση: Απαιτείται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δ.1 Είδος: Σταδιόμετρο τύπου Harpender (ύψος σε όρθια θέση) Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Ο σκελετός του οργάνου να είναι κατασκευασμένος από ελαφρύ αλουμίνιο 2. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα μπράτσα για μόνιμη τοποθέτηση σε τοίχο. 3. Η βάση για το κεφάλι να κινείται επάνω σε μικρά ρουλεμάν παρέχοντας ελευθερία στην κίνηση χωρίς όμως «παίξιμο». 4. Να διατίθεται με στάνταρ αντίστροφο μετρητή ή με μετρητή υψηλής ταχύτητας Veeder-Root. 5. Ακριβή και άμεση μέτρηση στο πλησιέστερο χιλιοστό σε ένα εύρος από 600 mm έως 2100mm. 6. Όλα τα μεταλλικά μέρη να διαθέτουν τελείωμα σε απόχρωση ασημί/γκρι. 7. Βάρος: έως 13 κιλά 8. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -13-

14 Δ.2 Είδος: Πίνακας ύψους κάθισμα Sitting Height Table τύπου Harpender (ύψος σε καθιστή θέση) Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Να διαθέτει στάνταρντ εξισορροπούμενη βάση κεφαλιού που κινείται επάνω σε μικρά ρουλεμάν 2. Να δίνει ακριβείς και άμεσες μετρήσεις σε εύρος από 320 mm έως 1090 mm. 3. Να διαθέτει δευτερεύων βαγονάκι, με ενσωματωμένη κλειδαριά μη- αναστροφής, που αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις στο άνω πόδι. 4. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο υποπόδιο που αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις στο κάτω πόδι. 5. Να είναι κατασκευασμένο κυρίως από ελαφρύ αλουμίνιο επάνω σε συμπαγή κυλινδρικά ατσαλένια πόδια που διαθέτουν ρυθμιζόμενα ποδαράκια. 6. Όλα τα μεταλλικά μέρη να διαθέτουν τελείωμα σε απόχρωση ασημί/γκρι. 7. Βάρος: έως 25 κιλά 8. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -14-

15 Δ.3 Είδος: Βρεφοζυγός Ποσότητα: 3 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 700 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Εύρος μέτρησης 20 κιλά 2. Κλίμακα 0-20 κιλά, 5γραμ κιλά,10γραμ. 3. Διαστάσεις Δίσκος: 585 Χ 280 Χ 20 χιλ. Βάση: 340 Χ 330 Χ 50 χιλ. 4. Βάρος Έως 2,5 κιλά 5. Λειτουργίες HOLD, TARE 6. Ρεύμα Μπαταρία 9V & Μετασχηματιστής 7. Αξεσουάρ Μεταφορική θήκη 8. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος -15-

16 Δ.4 Είδος: Αναστημόμετρο βρεφών Ποσότητα: 3 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Εύρος μέτρησης εκατοστά 2. Διαβάθμιση 5 χιλιοστά 3. Διαστάσεις 1250 x 140 x 300 χιλ. (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) 4. Βάρος Έως 600 γραμμάρια 5. Λειτουργίες - Σταθερή βάση για το κεφάλι - Κυλιόμενη υποδοχή για τα πόδια - Ξεχωριστή φορητότητα με δυνατότητα αναδίπλωσης και χειρολαβή μεταφοράς 6. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος -16-

17 Δ.5 Είδος: Φορητό μηχάνημα μέτρησης αρτηριακής πίεσης στη διάρκεια του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού) Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Να υπάρχει εμπειρία άνω των 20 ετών σε παιδιά και εφήβους με ποικίλες ασθένειες / νοσήματα Η πίεση να μηδενίζεται αυτόματα πριν από κάθε χρήση / ανάγνωση Αποθήκευση άνω των 240 μετρήσεων Ισχύς μπαταρίας : 3 x αλκαλικές ή Ni-Cd «AA» Βάρος g Να συμπεριλαμβάνεται το σχετικό λογισμικό (software) Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -17-

18 TMHMA E Τεχνικός Εξοπλισμός Προϋπολογισμός : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Σημείωση: Απαιτείται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ε.1 Είδος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop) Ποσότητα: 4 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Κεντρική Μονάδα Ο υπολογιστής, να είναι τύπου desktop, Midi Tower ή μικρότερων διαστάσεων. Όλη η σύνθεση που προσφέρεται πρέπει να ανήκει στη «hardware compatibility list» των Windows 8. Η πιστοποίηση αποδεικνύεται με επισύναψη της αντίστοιχης ιστοσελίδας της Microsoft (http://www.microsoft.com/hcl/) 2. Επεξεργαστής Intel Core i5 ή ανώτερος Συχνότητα λειτουργίας: 3.20 GHz τουλάχιστον 3. Μνήμη 4 GB ή μεγαλύτερη, τύπου DDR3, 1333 MHz 4. Σκληρός δίσκος 500 GB ή μεγαλύτερος, σύνδεση SATA, 7200 RPM 5. Μονάδα DVD- RW Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή. Να συμπεριλαμβάνονται νόμιμα λογισμικά εγγραφής και αναπαραγωγής. -18-

19 6. Υποσύστημα γραφικών Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή. Μνήμη κάρτας γραφικών: 1 GB ή περισσότερο. 7. Οθόνη Τεχνολογίας LED Διαγώνιος 21 ή μεγαλύτερη. Ανάλυση 1920 x 1080 ή μεγαλύτερη. 8. Θύρες USB 2.0 : 4 ή περισσότερες πίσω, 2 εμπρός. 1 παράλληλη 9. Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet LAN, 10/100/1000 Mbps 10. Ασύρματη δικτύωση ΝΑΙ 11. Πληκτρολόγιο Ασύρματο. Τύπος QUERTY με μόνιμη αποτύπωση των ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. 12. Ποντίκι Ασύρματο 13. Σύστημα ήχου On board. Ο υπολογιστής θα πρέπει να ενσωματώνει εσωτερικό μεγάφωνο. 14. Λειτουργικό σύστημα 15. Άλλα χαρακτηριστικά Windows 8, 64 bit, Αγγλικά Ελληνικά Microsoft Office 2010 Professional Plus Academic License Το σύστημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star, CE, FCC, TUV. Ο υπολογιστής και όλα τα τμήματά του πρέπει να έχουν κατασκευαστεί τον τελευταίο χρόνο και να είναι του ίδιου κατασκευαστή ή υπό την έγκρισή του. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται αναλυτικά από τα τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά. -19-

20 16. Εγγύηση Τουλάχιστον 2 χρόνια για εργασία και ανταλλακτικά με παραλαβή και παράδοση επιτόπου (On Site) Ο χρόνος αποκατάστασης πρέπει να μην υπερβαίνει τις οκτώ εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κλήσης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παρατηρήσεις Ο υπολογιστής θα παραδοθεί έτοιμος για λειτουργία. Το λειτουργικό σύστημα, οι οδηγοί συσκευών και κάθε λογισμικό που τον συνοδεύει θα είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο με το βέλτιστο τρόπο (optimized) για το συγκεκριμένο υπολογιστή. Όλα τα λογισμικά που συνοδεύουν το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και των διαφόρων οδηγών (drivers), να περιέχονται σε CD- ROM και να δίνεται η δυνατότητα για επαναφορά τους όπως είναι στην αρχική τους μορφή. Ε.2 Είδος: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Laptop Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Επεξεργαστής Intel Core i5 ή καλύτερος Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας 2,5 GHz ή μεγαλύτερη 2. Μνήμη 4 GB ή μεγαλύτερη, DDR3 3. Σκληρός δίσκος 500 GB, σύνδεση SATA -20-

21 4. Οθόνη Τεχνολογίας LED Οθόνη 17 ή μεγαλύτερη Ανάλυση 1600 x 900 ή περισσότερο 5. Υποσύστημα Γραφικών Μνήμη κάρτας γραφικών: 1 GB ή περισσότερο 6. DVD-RW Να συμπεριλαμβάνονται νόμιμα λογισμικά εγγραφής και αναπαραγωγής. 7. Θύρες Card Reader SD USB 2.0 τρείς τουλάχιστον VGA out 1xeSata 1xHDMI out 1xMicrophone in 1xHeadphone Out 8. Επικοινωνίες Ενσωματωμένο Modem 56K Σύνδεση δικτύου Gigabit Ethernet LAN 10/100 Mbps Bluetooth Ασύρματη δικτύωση (802.11a/b/g/n) 9. Μπαταρία Ιόντων λιθίου 10. Κάμερα Ενσωματωμένη 11. Λειτουργικό Windows 8, 64 bit, Αγγλικά σύστημα Ελληνικά Microsoft Office 2010 Professional Plus Academic License 12. Ποντίκι Να συνοδεύεται από ποντίκι 13. Άλλα χαρακτηριστικά ασύρματο Το σύστημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star, CE, FCC, TUV. Ο υπολογιστής και όλα τα τμήματά του πρέπει να έχουν κατασκευαστεί τον τελευταίο χρόνο και να είναι του ίδιου κατασκευαστή ή υπό την έγκρισή του. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται αναλυτικά από τα τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά. -21-

22 14. Τσάντα μεταφοράς Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς. 15. Εγγύηση Τουλάχιστον 2 χρόνια για εργασία και ανταλλακτικά με παραλαβή και παράδοση επιτόπου (On Site) Ο χρόνος αποκατάστασης πρέπει να μην υπερβαίνει τις οκτώ εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κλήσης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παρατηρήσεις Ο υπολογιστής θα παραδοθεί έτοιμος για λειτουργία. Το λειτουργικό σύστημα, οι οδηγοί συσκευών και κάθε λογισμικό που τον συνοδεύει θα είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο με το βέλτιστο τρόπο (optimized) για το συγκεκριμένο υπολογιστή. Όλα τα λογισμικά που συνοδεύουν το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και των διαφόρων οδηγών (drivers), να περιέχονται σε CD- ROM και να δίνεται η δυνατότητα για επαναφορά τους όπως είναι στην αρχική τους μορφή. Ε.3 Είδος: Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Ποσότητα: 2 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 250 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Χωρητικότητα 1 TB 2. Μέγεθος Περίπου 2.5 inches 3. Σύνδεση USB Max Ρυθμός μεταφοράς 5. Θήκη μεταφοράς ΝΑΙ USB5 Gbit/sec 6. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος -22-

23 Ε.4 Είδος: Πολυμηχάνημα - Έγχρωμο Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 600 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Τύπος Laser 2. Λειτουργίες Εκτυπωτής-Σαρωτής- Αντιγραφικό-Fax 3. Εκτύπωση Έγχρωμη 4. Μεγέθη χαρτιού A4, A5, B5, Executive, Folio, Legal, Letter 5. Συμβατότητα LINUX, Mac, PC (Windows) 6. Ethernet/LAN Ναι 7. USB Ναι 8. Συνδεσιμότητα USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified Port (Type A) 9. Εκτυπωτής - Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 32 ppm - Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: 32 ppm - Μέγιστη Ανάλυση: 2400x600 dpi - Duplex Print : ΝΑΙ - Αναλώσιμο: Toner - Μνήμη Εκτυπωτή: 512 MB 10. Σαρωτής - Ταχύτητα Σάρωσης: 30 / 32 sides per minute - Μέγιστη Ανάλυση: 1200x600 dpi - ADF: Ναι - Σάρωση Διπλής Όψεως: Ναι - Ποσότητα Φύλλων ADF: 50 φύλλα 11. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος -23-

24 Ε.5 Είδος: Πολυμηχάνημα - Ασπρόμαυρο Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 200 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Τύπος Laser 2. Λειτουργίες Εκτυπωτής-Σαρωτής- Αντιγραφικό 3. Εκτύπωση Μονόχρωμη 4. Μεγέθη χαρτιού A4, A5, A6, B5, C5, C6, Executive, Folio, Legal, Letter 5. Συμβατότητα LINUX, Mac, PC (Windows) 6. Ethernet/LAN Ναι 7. USB Ναι 8. Συνδεσιμότητα Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX 9. Εκτυπωτής - Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: μέχρι 28ppm σε A4 (29ppm σε Letter) - Μέγιστη Ανάλυση: 4800x600 dpi - Duplex Print : ΝΑΙ - Αναλώσιμο: Toner - Μνήμη Εκτυπωτή: 128 MB 10. Σαρωτής - Μέγιστη Ανάλυση: 4800x4800 dpi - ADF: Ναι - Ποσότητα Φύλλων ADF: 40 φύλλα 11. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος -24-

25 Ε.6 Είδος: Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 12. Λειτουργίες Εκτυπωτής-Σαρωτής- Αντιγραφικό 13. Εκτύπωση Ασπρόμαυρη 14. Συνδέσεις 1xUSB Μεγέθη χαρτιού Α5 - Α4 - Α3 16. Ανάλυση Τουλάχιστον 600 x 600 dpi 17. Zoom 25% - 400% 18. Εκτύπωση διπλής όψης 19. Αυτόματος Τροφοδότης Πολλαπλών Αντιγράφων Αυτόματη ΝΑΙ 20. Βάση τροχήλατη ΝΑΙ 21. Υπηρεσίες Συντήρησης Τουλάχιστον 2 έτη 22. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος Ε.7 Είδος: Φωτογραφική Μηχανή Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 150 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Megapixel 16.1 MP -25-

26 2. Μέγιστη Ανάλυση 4608 x 3456 pixels 3. Οπτικό Zoom 5x 4. Ανάλυση Οθόνης CCD 5. Ανάλυση Βίντεο HD 6. Ψηφιακό Zoom 4x 7. Εσωτερική Μνήμη 20 MB 8. Τύπος Μπαταρίας: 2 x AA 9. Τύπος Κάρτας Μνήμης SD SDHC SDXC 10. Τύπος Αισθητήρα: CCD 11. Σταθεροποιητής Εικόνας Ψηφιακός 12. Πανοραμική λήψη Ναι 13. Red-eye Reduction Ναι 14. Κάρτα Μνήμης Τουλάχιστον 8 GB 15. Φορτιστής Ναι 16. Θήκη ΝΑΙ 17. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος Ε.8 Είδος: Τηλεόραση (με επιτοίχια βάση) Ποσότητα: 2 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 650 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Διαγώνιος 32" 2. Τεχνολογία LED 3. Ευκρίνεια Full HD 4. Συχνότητα 100 Hz 5. Αναπαραγωγή USB Βίντεο / Μουσική / Φωτογραφίες -26-

27 6. Ενεργειακή κλάση Α 7. Επεξεργαστής σήματος 8. Ψηφιακός Δέκτης DVB-T 9. Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) 10. Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος Hyper Real Engine Ναι Ναι MPEG4/MPEG2 11. Ισχύς Ηχείων 2 x 10 Watt 12. Είσοδοι 2xHDMI v1.4 1xΕίσοδος Component RGB 1xΕίσοδος Scart 1xAudio RCA (L/R) in 13. Έξοδος 1xΈξοδος Optical 1xStereo Mini Jack out 14. Λοιπές Συνδέσεις 1xUSB 2.0 1xCI Slot 15. Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος 16. Βάση τοίχου - Ελάχιστη Διαγώνιος: 26 inches - Μέγιστη Διαγώνιος: 37 inches - Μέγιστο Βάρος: 25 kg - VESA:

28 TMHMA Ζ Εξοπλισμός Αρχείου Προϋπολογισμός : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Ζ.1 Είδος: Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης κρεμαστών φακέλων 4 θέσεων Ποσότητα: 6 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Μεταλλική κατασκευή από χαλυβδοέλασμα DCP Α διαλογής 2. Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής 3. Κλειδαριά που να ασφαλίζει όλα τα συρτάρια 4. Προοδευτικοί οδηγοί κύλισης συρταριών για άνοιγμα συρταρίων κατά 100%. 5. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη 6. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος Ζ.2 Είδος: Βιβλιοθήκη/ραφιέρα Ποσότητα: 4 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 300 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Ρυθμιζόμενα Ράφια 2. Πλάτος 60 cm 3. Βάθος 40 cm 4. Ύψος cm 5. Μέγιστο φορτίο/ράφι 30 kg 6. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη 7. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -28-

29 TMHMA Η Εξοπλισμός Γραφείου/Εξεταστηρίων Προϋπολογισμός : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Η.1 Είδος: Διαφανοσκόπιο διπλό Ποσότητα: 1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 700 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Επιφάνεια θέασης (cm): 2 panels (72 x 43) 2. Λευκό πλαίσιο από εξωθημένο PVC και ABS. Οπίσθιο τμήμα από χάλυβα 10/10 με εποξική επίστρωση. 3. Επιτοίχια τοποθέτηση με χρήση εγκοπών στο πίσω μέρος της μονάδας. 4. Πηγή φωτός: λάμπες φθορισμού, τύπου "φωτός ημέρας", θερμοκρασία χρώματος > 5500 Kelvin. 5. Οθόνη: με διαχυτή Perspex πάχους 3 χιλ. 6. Έλεγχος φωτισμού: διακόπτης (I) με ενσωματωμένο ενδεικτικό λαμπτήρα. 7. Επιφάνεια διαφανοσκόπιου ενιαία. 8. Συγκράτηση ακτινογραφιών με ειδικά επεξεργασμένους κυλίνδρους χάλυβα. 9. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V (τριπολικό καλώδιο). 10. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος Η.2 Είδος: Τροχήλατο παραβάν Ποσότητα: 5 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 950 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) -29-

30 1. Ελαφρύ πλαίσιο τριών τεμαχίων από ανθεκτικό αλουμίνιο και εργονομικό σχεδιασμό 2. Η κουρτίνα να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα άριστης ποιότητας εξειδικευμένο για βαριά νοσοκομειακή χρήση και να διαθέτει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ποιότητας και ιδιοτήτων, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται με την συνυποβολλή των πιστοποιητικών αυτών. 3. Η κουρτίνα να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: πλενόμενη και απολυμενόμενη βραδύκαυστη αντιβακτηριδιακή αντιστατική και αντιαλλεργική 4. Η κουρτίνα να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα ώστε να μπορεί να γίνεται επιλογή ανάλογα με τους χώρους και το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. 5. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος Η.3 Είδος: Καρέκλα Γραφείου Ποσότητα: 5 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 200 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Ρυθμιζόμενο ύψος 2. Ρόδες για εύκολη μετακίνηση στο γραφείο 3. Κάθισμα από PU 4. Μαύρη απόχρωση 5. Διάσταση: 58x56x84-94 cm 6. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη 7. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -30-

31 Η.4 Είδος: Καρέκλα Επισκέπτη Ποσότητα: 15 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 400 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. Μεταλλικός σκελετός 2. Κάθισμα από πολυεστέρα 3. Μαύρη απόχρωση 4. Διάσταση: 55x57,5x42/78 cm 5. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη 6. Εγγύηση τουλαχιστον 1 έτος Η.5 Είδος: Συρταριέρα Γραφείου Ποσότητα: 2 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 100 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1. 2 συρτάρια 2. Υλικό : μελαμίνη 3. Απόχρωση : Wenge 4. Διάσταση: 40,2x38,7x57 cm 5. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη 6. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος -31-

32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Α) ΦΠΑ (Β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Α) + (Β) Α Καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης -86 ο C 1 Β.1 Β.2 Γ.1 Οικιακός Ψυγειοκαταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (ΟΧΙ no frost) Καταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (ΟΧΙ no frost) 1 σετ (Ρ.Ν ) ανά 2 carriers για 4 πλάκες μικροτιτλοδότησης/carrier Γ.2 υποδοχείς για σωληνάρια 50ml (PN ) 4 Γ.3 υποδοχείς για σωληνάρια 5/7ml (PN ) 4-32-

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002712899 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07741/2016 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. Με την συγχρηματοδότηση www.ygeiapronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 38333/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 15455/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15455/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 15940/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:43949/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01549/2013 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 56703/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 56703/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 00761 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 39559/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 60461/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 15PROC002635569 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17262 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 8054/2013 στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 233 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 233 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Προς: ΜΑΡΙΑΣ Γ.ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΣΩΝΙΕΡΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ Mob: 6976406446 Web: www.mariasthomas.gr

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Το Νόμο 1404/83 «περί ΤΕΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 3. Τις κείμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Με την συγχρηματοδότηση www.ygeia-pronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ενωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα