Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο"

Transcript

1 Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Ελένη Μπαμπίλα 1, Χαπάλαμπορ Κεβπεκίδηρ 2 1. Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο Π.Δ. Ν. Κνδάλεο 2. Τειεηφθνηηνο Τκήκα Βηνινγίαο ΑΠΘ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η Μοςζειακή Αγυγή μποπεί να γίνει έναρ πεπίθημορ ζςνοδοιπόπορ ηυν ππογπαμμάηυν Τοπικήρ Ιζηοπίαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ. Ένα μοςζείο με ηα εκθέμαηά ηος και πεπιζζόηεπο με ηο εκπαιδεςηικό ηος ππόγπαμμα, αν ςπάπσει, μποπεί να αποηελεί μία εναλλακηική, ζημανηική και ενδιαθέποςζα πηγή για ηιρ διεπεςνηηικέρ μεθόδοςρ πος σπηζιμοποιούνηαι ζηην Π.Ε.. Η Πηολεμαΐδα έσει ηην ηύση να διαθέηει ένα Παλαιονηολογικό και Ιζηοπικό Μοςζείο με μια ππαγμαηικά ξεσυπιζηή και ζπάνια ζςλλογή αναθεπόμαζηε ζηην παλαιονηολογική ζςλλογή, η οποία εξαιηίαρ ηος επιζηημονικού πεπιεσομένος ηηρ, αποηελεί και μοναδικό εκπαιδεςηικό ςλικό. Θευπήθηκε απαπαίηηηη η δημιοςπγία ενόρ εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ πος θα διεςκόλςνε ηην «ξενάγηζη» ηυν μαθηηών ζηο Μοςζείο, ώζηε να γνυπίζοςν ηόζο ηα εςπήμαηα, όζο και ηην αξία ηοςρ για ηον ηόπο, για ηην επιζηήμη και ζςγσπόνυρ να λάβοςν μηνύμαηα για ηο πεπιβάλλον, μέζα από ηιρ διαδπομέρ παπελθόν παπόν μέλλον και Πηολεμαΐδα Ελλάδα - Γη. Ππόκειηαι για ηο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα «Εοπδαία Ένα μακπινό ηαξίδι ζηο παπελθόν» πος πεπιλαμβάνει πποεηοιμαζία ζηο ζσολείο ππιν ηην επίζκετη, οπγάνυζη ηηρ ξενάγηζηρ και δπαζηηπιόηηηερ μέζα ζηο μοςζείο και ηέλορ δπαζηηπιόηηηερ ζηην ηάξη μεηά ηο μοςζείο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπηςξη εκπαιδεςηικού ςλικού ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μοςζειακή αγυγή, παλαιονηολογία, ηοπική ιζηοπία, εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα μοςζείος ΔΙΑΓΩΓΗ Κάζε κνπζείν μερσξίδεη γηα ηξία πξάγκαηα. Γηα ηα εθζέκαηά ηνπ, γηα ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ πνιηηηθή θαη γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Τα εθζέκαηα βνεζνχλ ζηε γλψζε γηα ην παξειζφλ ελφο ηφπνπ, αιιά ε εθπαίδεπζε δελ είλαη απηφκαηε κε θάζε επίζθεςε, φπσο πνιιέο θνξέο εζθαικέλα θξίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Γάιθνο, 2002). Ζ κνπζεηαθή αγσγή θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε ηα νπνία εθαξκφδεηαη θπξίσο, βνεζά ηνπο καζεηέο θαη γεληθά ην θνηλφ λα αληηιεθζεί ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ησλ επξεκάησλ (ηζηνξηθή, επηζηεκνληθή, αηζζεηηθή, δηαρξνληθή θιπ). Ζ Μνπζεηαθή Αγσγή κπνξεί λα γίλεη έλαο πεξίθεκνο 1

2 ζπλνδνηπφξνο ησλ πξνγξακκάησλ Τνπηθήο Ηζηνξίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Λενληζίλεο, 1999). Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη είλαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξνγξάκκαηά ηεο, ε νπνία πξνάγεη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ηελ θξηηηθή αλάιπζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελζαξξχλνληαο ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία (Γεσξγφπνπινο, & Τζαιίθε, 1993, Σθαλαβή, 2004). Οη δηεξεπλεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Π.Δ. απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηελ αλαδήηεζε πεγψλ γηα πιεξνθνξίεο, φπσο ε βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν. Ωζηφζν ελαιιαθηηθή, ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα πεγή κπνξεί λα απνηειεί θαη έλα κνπζείν κε ηα εθζέκαηά ηνπ θαη πεξηζζφηεξν κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, αλ ππάξρεη. Άιισζηε θαη γηα ην κάζεκα ηζηνξίαο πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, κειεηψληαο ρψξνπο θαη αληηθείκελα γηα ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ ελφο ηφπνπ ζην παξειζφλ, ην γεσινγηθφ θαη ηζηνξηθνγεσγξαθηθφ ρψξν, ηελ αιιαγή ηνπ ηνπίνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή ή ζεκαηηθφ πεδίν γηα ζέκαηα Τνπηθήο Ηζηνξίαο (Λενληζίλεο, 1999). Άιισζηε ε ζχδεπμε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εκπιέθεη ην καζεηή ζε δηεξγαζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ έξεπλα, ζηελ θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε, ζηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη απνβιέπεη ζηε ζχιιεςε ηνπ ηνπίνπ σο πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ (Γθφιηα, & Επγνχξε, 2010). Ζ Μνπζεηαθή Αγσγή παξνπζηάδεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν, ηα νπνία είλαη θνηλά θαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, φπσο πρ φηη ην κνπζείν δηδάζθεη επνπηηθά, νη κνπζεηαθέο εθζέζεηο είλαη δηαζεκαηηθέο, θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, ελζσκαηψλεη επθνιφηεξα ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη θαηαξγεί ηνλ αληαγσληζκφ, πξνάγνληαο ηε ζπλεξγαζία (Τδηαθέξε, 2005). Τν ICOM, ην Γηεζλέο Σπκβνχιην ησλ Μνπζείσλ, θαζνξίδεη φηη ζθνπφο ησλ κνπζείσλ είλαη ε κειέηε, ε εθπαίδεπζε θαη ε ςπραγσγία (Άιθεζηηο, 1995). Ωο εθ ηνχηνπ, γηα λα είλαη κηα επίζθεςε ζην κνπζείν απνηειεζκαηηθή πξέπεη ν καζεηήο λα έρεη θίλεηξα, φπσο ην ελδηαθέξνλ, ε έθεζε γηα γλψζε (Γάιθνο, 2002, Μπακπνχλεο, 2002), ε ζέιεζε γηα δξάζε θαη ε αλαδήηεζε ςπραγσγίαο. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη ε επίζθεςε ζην κνπζείν λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Γηα ηελ αθξίβεηα ρξεηάδεηαη έλαο ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην κνπζείν, πνπ λα πεξηιακβάλεη πξνεηνηκαζία ζην ζρνιείν πξηλ ηελ επίζθεςε, νξγάλσζε ηεο μελάγεζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην κνπζείν θαη ηέινο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε κεηά ην κνπζείν (Χαιθηά, 2002). Χξεηάδεηαη, δειαδή, έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ λα έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο, ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα θαη λα πξνζθέξεη πξνθιήζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δπλαηφηεηεο θάζε καζεηή-επηζθέπηε (Εαθεηξάθνπ, 2002). Ζ Πηνιεκαΐδα έρεη ηελ ηχρε λα έρεη έλα αμηφινγν Μνπζείν κε κηα πξαγκαηηθά μερσξηζηή θαη ζπάληα ζπιινγή αλαθεξφκαζηε ζηελ παιαηνληνινγηθή ζπιινγή, ε νπνία εμαηηίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο, απνηειεί θαη κνλαδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ζ παιαηνληνινγηθή ζπιινγή ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Παιαηνληνινγηθνχ Μνπζείνπ Πηνιεκαΐδαο δηαξζξψλεηαη ζεκαηηθά ζε δχν κέξε. Τν πξψην κέξνο αθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο δσήο ζηε Γε, απφ ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηεο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ δεηλνζαχξσλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ εμέιημε ηνπ θπηηθνχ θφζκνπ. Τα απνιηζψκαηα ηα νπνία εθηίζεληαη ζε απηή ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πξνέξρνληαη απφ απνιηζσκαηνθφξεο ζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Τν δεχηεξν κέξνο ηεο ζπιινγήο πεξηιακβάλεη θπηηθά θαη δσηθά απνιηζψκαηα απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ιεθάλεο 2

3 ηεο Δνξδαίαο. Τα επξήκαηα απηά ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Αλψηεξε Μεηφθαηλν γεσινγηθή πεξίνδν, κέρξη ηε Μέζε Πιεηζηφθαηλν. Τα πην εληππσζηαθά δείγκαηα ηεο παιαηνληνινγηθήο ζπιινγήο είλαη ηα πιεην-πιεηζηνθαηληθά δσηθά απνιηζψκαηα. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη νζηά ηππαξίνπ (Hipparion crassum), ην θξαλίν ελφο ρνηξνεηδνχο (Propotamochoerus sp.) θέξαηα ειαθηψλ (Cervus elaphus), νζηά, δφληηα θαη ραπιηφδνληεο ειεθάλησλ (Elephas antiquus), ην θξαλίν ελφο βνχβαινπ (Bos primigenius) θαη ε ζηαγφλα ελφο ηππνπφηακνπ (Hippopotamus antiquus) (Βειηηδέινο, θ.α., 2009). Οη επηζθέπηεο εληππσζηάδνληαη ζπρλά απφ ην κέγεζνο θαη ηε παιαηφηεηα ησλ εθζεκάησλ θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο ηεο ίδηαο ηεο παξνπζίαο απηψλ ησλ δψσλ ζηε πεξηνρή. Σην ζχλνιφ ηεο ε παιαηνληνινγηθή ζπιινγή ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε δεηεκάησλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηφζν παγθφζκηα εκβέιεηα -φπσο ε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ν γεσινγηθφο ρξφλνο, ε εκθάληζε ηεο δσήο θαη ε εμέιημε ησλ εηδψλ, νη αιιαγέο ζηνλ πιαλήηε, ν ζρεκαηηζκφο ησλ απνιηζσκάησλ- φζν θαη ηνπηθή -ε δεκηνπξγία ηνπ ιηγλίηε, ην πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ηεο πξντζηνξηθήο Δνξδαίαο. Αθφκα θάλνληαο πξνβνιή ζην ζήκεξα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηελ απεηιή κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα λνεηφ ηαμίδη απφ ηελ απαξρή ηνπ θφζκνπ θαη ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε κέρξη ην πξφζθαην, γεσινγηθά, παξειζφλ ηεο Δνξδαίαο. Σπλεπψο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ «μελάγεζε» ησλ καζεηψλ ζην Μνπζείν, ψζηε λα γλσξίζνπλ ηφζν ηα επξήκαηα, φζν θαη ηελ αμία ηνπο γηα ηνλ ηφπν, γηα ηελ επηζηήκε θαη ζπγρξφλσο λα ιάβνπλ κελχκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηηο δηαδξνκέο παξειζφλ παξφλ κέιινλ θαη Πηνιεκαΐδα Διιάδα - Γε. Ήηαλ κηα εμαηξεηηθή αθνξκή γηα λα αξρίζεη έλα ηαμίδη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη γεσγξαθία ή κηα απφδεημε γηα ην πψο ν θφζκνο θηλδπλεχεη απφ αιιαγέο πνπ δελ έξρνληαη θπζηθά, φπσο γίλνληαλ ζην παξειζφλ, αιιά κε ηε δπλακηθή ζπκβνιή ηνπ αλζξψπνπ. Ζ επίζθεςε ζην κνπζείν κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή ή κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο (ζρεδίνπ εξγαζίαο) κε ηζηνξηθφ, επηζηεκνληθφ ή πεξηβαιινληηθφ ζέκα, θαη ζηφρν ηηο γλψζεηο, ηελ αιιαγή ζηάζεο θαη κηα δξάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο καο ή ηνπ πεξηβάιινληφο καο. Θέκαηα ηέηνησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, πνπ είλαη πνιχ θνληηλά ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνθνκίδεη ν καζεηήο απφ ηελ επίζθεςή ηνπ ζην κνπζείν, κπνξνχλ λα είλαη «ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κνπ», μεθηλψληαο απφ ηηο αιιαγέο ηνπ ηνπίνπ θαη ην ξφιν ηνπ ζηε ζεκεξηλή αλάπηπμε, «ε απεηιή ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» θαη αθφκα ζα κπνξνχζε λα είλαη «ε θιηκαηηθή αιιαγή», θαζψο ην ζέκα θαη ε ζπιινγή άπηνληαη θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νλνκάζηεθε «Δνξδαία Έλα καθξηλφ ηαμίδη ζην παξειζφλ» θαη ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηεο κνπζεηνπαηδαγσγηθήο (Άιθεζηηο 1995, Γάιθνο, 2002, Χαιθηά, 2002) θαη σο απην-θαζνδεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κε ηε ινγηθή φηη ζα ην εθαξκφδεη κε ηηο αλάινγεο πξνζαξκνγέο ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο κε ηελ καζεηηθή ηνπ νκάδα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε θαη δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο ςεθηαθφ πιηθφ πνπ πεξηείρε ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηαθάλεηεο κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, θσηνγξαθίεο, θχιια εξγαζίαο θαη ζρεηηθά θείκελα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όπσο ήδε αλαθέξακε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην κνπζείν ηεο Πηνιεκαΐδαο, πνπ πξνηείλεηαη, ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: Πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε, επίζθεςε ζην κνπζείν θαη επεμεξγαζία. Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε γηα καζεηέο ησλ 3

4 ηξηψλ κεγάισλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε κηθξφηεξνπο, αιιά θαη ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, κε ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο. Οη ζηφρνη απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: 1. Ζ πξνζέγγηζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο παιαηνληνινγίαο φπσο είλαη ν γεσινγηθφο ρξφλνο, ε εμέιημε ησλ εηδψλ θαη ε απνιίζσζε. 2. Ζ εηζαγσγή ελφο ζρεηηθνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ζηε βηνινγηθή εμέιημε. 3. Ζ θαηαλφεζε φηη ην θιίκα, ε γεσινγία θαη ε γεσγξαθία ελφο ηφπνπ αιιειεπηδξνχλ θαη δηαξθψο κεηαβάιινληαη (θαη πψο επεξεάδνπλ ηε δσή θαη αξγφηεξα ηνλ πνιηηηζκφ). 4. Ζ αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ ηεο παιαηνπνηθηιφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ε εμήγεζε ηεο απνπζίαο ησλ δεηλνζαχξσλ. 5. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηη είλαη νη γαηάλζξαθεο θαη πψο ζρεκαηίδνληαη. Δηδηθά απηφ ην ζέκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Δνξδαίαο αθνχ εδψ εληνπίδνληαη ηα πην πινχζηα θνηηάζκαηα ηεο Διιάδαο. 6. Ζ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ παξαηήξεζε, έξεπλα θαη θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. 7. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάζε ζηαδίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκπεηξία θαη ε βηβιηνγξαθία ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη κνπζεηαθήο αγσγήο (Κφνπι, 1995, Λενληζίλεο, 1999, Εαθεηξάθνπ, 2002, Γεκνπνχινπ, θ.α., 2003, Μαηζαγγνχξαο, 2003, Σθαλαβή, 2004) Πξηλ ηελ επίζθεςε (πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε) Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα εγεξζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα γίλεη ε μελάγεζε θαηαλνεηή θαη ε επίζθεςε απνηειεζκαηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνληαη νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 1. Οη θσηνγξαθίεο Χσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. Σε θάζε νκάδα δίλνπκε απφ κηα θσηνγξαθία. Οη θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, φπσο ην θέξαην ηνπ βνχβαινπ, ηελ θάησ ζηαγφλα ηνπ ηππνπφηακνπ θιπ.. Χσξίο λα θάλνπκε θακία αλαθνξά ζην πεξηερφκελν δεηάκε απφ ηηο νκάδεο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ππνζέζνπλ ηη είλαη απηά ηα αληηθείκελα πνπ θαίλνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. Σηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη κηα ζπδήηεζε πάλσ ζηηο εηθαζίεο ησλ παηδηψλ, ε νπνία κπνξεί λα εληζρπζεί κε εξσηήζεηο φπσο: Τη κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ δψνπ είλαη; Γηα πνην δψν πξφθεηηαη; Πφζν κεγάιν κπνξεί λα ήηαλ ην δψν; Δίλαη πέηξα ή θφθαιν; θιπ. Έηζη εηζάγνληαη φξνη φπσο απνιίζσκα, παιαηνληνινγία, εμέιημε, εμαθάληζε εηδψλ θιπ. Σπγρξφλσο πξνθαινχκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ αλαθνηλψλνληαο ηελ επηθείκελε επίζθεςε ζην κνπζείν. Σεκαληηθή πιεξνθνξία απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη θσηνγξαθίεο ησλ απνιηζσκάησλ δελ είλαη ζε θπζηθή θιίκαθα. Σπλεπψο νη καζεηέο κπνξεί λα εληππσζηαζηνχλ απφ ην κέγεζνο απηψλ ησλ εθζεκάησλ φηαλ ηα δνπλ απφ θνληά, φπσο επίζεο θαη πνιιψλ άιισλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. 2. Πξνβνιή Γηαθαλεηώλ Σηελ ηάμε κπνξεί λα γίλεη πξνβνιή δηαθαλεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ζπλνπηηθά ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ηηο κεγάιεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο πνπ κειεηά ε παιαηνληνινγία, ηελ εκθάληζε ηεο δσήο, ηηο αιιαγέο ζηνλ πιαλήηε, ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ, ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιηγλίηε, ηελ 4

5 επνρή πνπ έδεζαλ νη ειέθαληεο ζηε ιεθάλε ηεο Δνξδαίαο, πψο γίλνληαη ηα απνιηζψκαηα θιπ. Σηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θάλνπλ έλα λνεηφ ηαμίδη απφ ηελ απαξρή ηνπ θφζκνπ, κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε θαη εηδηθφηεξα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πεξηφδσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνιχ ζχληνκε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε Γε, ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο επηζηήκεο ηεο παιαηνληνινγίαο. Αθφκα θάλνληαο πξνβνιή ζην ζήκεξα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηε ζεκαζία ηεο απεηιήο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 3. Πξνεηνηκαζία επίζθεςεο Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε. Τν πξψην αθνξά γεληθά ζηηο νδεγίεο πεξηήγεζεο ησλ καζεηψλ κέζα ζην κνπζείν. Καιφ είλαη λα ηηο δηαηππψζνπλ νη ίδηνη γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν δεζκεπκέλνη. Τν δεχηεξν ζθέινο ηεο πξνεηνηκαζίαο αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Δλεκεξψλνπκε ηνπο καζεηέο ηη ζα πξνεγεζεί ηεο μελάγεζεο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ε μελάγεζε θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλνπλ κέζα ζην κνπζείν. Τνπο ελεκεξψλνπκε αθφκα αλ ζα ρξεηαζηνχλ θάπνηα πιηθά ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνην θχιιν εξγαζίαο ζην κνπζείν, νπφηε ζα απαηηνχληαη κνιχβηα ή ρξψκαηα θιπ. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Ζ επίζθεςε ζην κνπζείν μεθηλά απφ ηελ είζνδν. Δθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο κφλνο ηνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, έρεη φινλ ηνλ έιεγρν ηεο επίζθεςεο, άξα ηεο αζθάιεηαο, ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα απηή ηε θάζε είλαη: 4. Μπξνζηά ζηελ ηζηνξηθή γξακκή. Έμσ απφ ηελ αίζνπζα ηεο παιαηνληνινγηθήο ζπιινγήο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ηζηνξηθή γξακκή απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ρσξηζκέλε ζε κεγάιεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πιαλήηε Γε, ηελ εκθάληζε ηεο δσήο θαη θαηαιήγεη ζηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ θάζε πεξίνδνο (επνρή) δηαθξίλεηαη απφ δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ππάξρνπλ αληίζηνηρεο απεηθνλίζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νξγαληζκψλ πνπ δνχζαλ ηφηε ζηε Γε. Ζ ηζηνξηθή γξακκή μεπεξλά ηα ελλέα (9) κέηξα. Με απηφ ην ηξφπν ν καζεηήο κπνξεί λα αληηιεθζεί έλα κέγεζνο, φπσο είλαη ν γεσινγηθφο ρξφλνο, ηνπ νπνίνπ ηε δηάζηαζε δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε άιιν ηξφπν. 5. Η ιεθάλε ηεο Δνξδαίαο Σε κηα κεγάιε επηθάλεηα, ζηελ αίζνπζα κε ηα επξήκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Δνξδαίαο, έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο κεγάινο ράξηεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Δνξδαίαο, φπνπ κπνξεί λα γίλεη κία απφ ηηο ζηάζεηο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο ζρεκαηηζκνχο ησλ βνπλψλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, ηα ρακειφηεξα ζεκεία, πνπ θάπνηε ήηαλ ξερέο ιίκλεο, αξγφηεξα ζρεκαηίζηεθαλ νη ιηγλίηεο θαη ζήκεξα είλαη ηα κεγάια πεδία ησλ νξπρείσλ. Αθφκα ζην ράξηε είλαη ζεκεησκέλα ηα ζεκεία πνπ βξέζεθαλ θάπνηα απφ ηα επξήκαηα ηνπ κνπζείνπ, φπσο ε γλάζνο ηνπ ηππνπφηακνπ, ην θέξαην ηνπ βνχβαινπ, ηα νζηά ηνπ ειέθαληα, ν ραπιηφδνληαο θιπ. Ο ράξηεο πξνζθέξεηαη θαη γηα πεξαηηέξσ ηνπηθέο γεσγξαθηθέο ή ηζηνξηθνγεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεξεχλεζε ηνπ ηνπίνπ. 6. Ξελάγεζε ησλ καζεηώλ Γηα ηελ μελάγεζε ησλ καζεηψλ πξνηείλεηαη αξρηθά λα κείλνπλ ειεχζεξνη ζηελ αίζνπζα, λα δηεξεπλήζνπλ κφλνη ηνπο ή ζε κηθξέο νκάδεο ην ρψξν θαη λα 5

6 παξαηεξήζνπλ ηα εθζέκαηα. Ζ νδεγία πνπ έρνπλ νη καζεηέο είλαη, αθνχ δνπλ ηηο πξνζήθεο θαη δηαβάζνπλ θάπνηεο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, λα ξσηήζνπλ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή γηα απνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην πξφγξακκα. Απηή ε κέζνδνο πξνζθέξεηαη, γηαηί ν ρψξνο είλαη κηθξφο θαη ηα εθζέκαηα ιίγα. Σπγρξφλσο ελδείθλπηαη, γηαηί νη καζεηέο ηδηαίηεξα αλ έρνπλ θάλεη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ έξζνπλ ληψζνπλ ειεχζεξνη λα βξνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ πξνυπήξραλ, εληππσζηάδνληαη απφ άγλσζηα θαη παξάμελα εθζέκαηα, επηιέγνπλ φ,ηη ηνπο θάλεη εληχπσζε θαη αληαιιάζνπλ απνξίεο, απφςεηο ή θαη ζπλαηζζήκαηα κε άιινπο ζπκκαζεηέο. Ωζηφζν αλ ν εθπαηδεπηηθφο ληψζεη πην άλεηα θαη πην αζθαιήο κε ηελ γξακκηθή μελάγεζε απφ ηνλ ίδην, θξαηψληαο ηελ καζεηηθή νκάδα ελσκέλε γχξσ ηνπ, κπνξεί λα επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ εθζεκάησλ. 7. Φύιια εξγαζίαο Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα γίλεη ε πεξηήγεζε, ε παξαηήξεζε θαη ε αλαθάιπςε ησλ εθζεκάησλ κέζα ζην κνπζείν είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ ην θχιιν εξγαζίαο παξαηήξεζεο θαη κνιχβηα θαη θαζψο θηλνχληαη θαη πάιη ειεχζεξα ζην ρψξν θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ην θχιιν εξγαζίαο. Τν θχιιν εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κέζα ζην κνπζείν πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζεο εθζεκάησλ, ζχγθξηζεο ρξνλνινγίαο πξνέιεπζεο, παξαηήξεζεο ιεπηνκεξεηψλ κηαο πξνζήθεο θαη ζηφρν έρεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ηελ αχμεζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηεο εξεπλεηηθήο δηάζεζεο θαη ηελ απνθφκηζε γλψζεσλ. Σπκπιεξσκαηηθά νη καζεηέο, εθφζνλ είλαη ελεκεξσκέλνη θαη θαηάιιεια εθνδηαζκέλνη, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα έθζεκα θαη λα ην δσγξαθίζνπλ κέζα ζην κνπζείν, παξαηεξψληαο ην θαιά. 8. ην αίζξην Δπεηδή ε μελάγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο απνξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ρξήζηκν είλαη, πξηλ απνρσξήζεη ε καζεηηθή νκάδα απφ ην κνπζείν, λα βξεζεί ζε νινκέιεηα, λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θχθιν θαη λα δηαηππψζεη εληππψζεηο, απφςεηο, ζθέςεηο, εξσηήζεηο, ζπλαηζζήκαηα. Καηάιιεινο ρψξνο γηα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην αίζξην, ζην θέληξν ηνπ κνπζείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη λα γίλεη κηα δνκεκέλε ζπδήηεζε κε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο μεθηλψληαο πξψηα απφ ηηο εληππψζεηο θαη ηηο γλψκεο ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα κπζηηθά ησλ απνιηζσκάησλ. Τέινο κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ απεηιή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη πνιιψλ άιισλ επηπηψζεσλ, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν καζεηήο φηη αιιαγέο, θαηαζηξνθέο θαη εμαθαλίζεηο εηδψλ ζπλέβαηλαλ πάληα ζηνλ πιαλήηε, αιιά κε ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη εηδηθά ηελ βηνκεραληθή επνρή θαη κεηά, νη αιιαγέο απηέο ζπκβαίλνπλ κε πνιχ ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. Μεηά ηελ επίζθεςε, επεμεξγαζία ζηελ ηάμε Μεηά ηελ επίζθεςε, ζηελ ηάμε, ηελ ίδηα κέξα ή ηελ επφκελε κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα εκβαζχλνπλ νη γλψζεηο θαη νη κεηαγλψζεηο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη έλα άηνκν απφ κηα επίζθεςε ζε έλα ρψξν φπσο ηα κνπζεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη εθζέζεηο, ε θχζε θιπ. 6

7 Αθφκα απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηνλ αλαζηνραζκφ, ηε ζπδήηεζε κε άιινπο ζπκκαζεηέο θαη ηε κειέηε αλάινγνπ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην πεξηερφκελν ηνπ κνπζείνπ πνπ έρνπκε επηζθεθηεί, ζηεξηψλνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ην βίσκα ζε βησκαηηθή γλψζε, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ηελ αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνληαη νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 9. Απνηύπσζε επίζθεςεο ζε ραξηόλη Οη καζεηέο θάζνληαη ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ. Σε θάζε νκάδα δίλεηαη έλα ραξηφλη πεξίπνπ 50X35 cm (κηζφ θάλζνλ) ή θαη ραξηί ηνπ κέηξνπ πεξίπνπ ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο θαη δεηνχκε λα απνηππψζνπλ ηελ επίζθεςε. Γειαδή λα ζρεδηάζνπλ πεξίπνπ ην ρψξν, ηηο δηαδξνκέο πνπ έθαλαλ, θάπνηα βαζηθά εθζέκαηα, ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηηο εληππψζεηο ηνπο, ηα ζρφιηά ηνπο. Γηα λα γίλεη απηφ, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ, πξηλ μεθηλήζνπλ λα δσγξαθίδνπλ θαη λα γξάθνπλ, λα ζπδεηήζνπλ ηη ζεσξνχλ ζπνπδαίν, ηη ζθέθηεθαλ θαη ηη έλησζαλ θαηά ηελ επίζθεςε θαη λα ζρεδηάζνπλ πξφρεηξα πψο ζα γίλεη ε απνηχπσζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θάπνηεο γσλίεο ζην ραξηφλη πνπ λα είλαη άζρεηεο κεηαμχ ηνπο θαη ν θαζέλαο λα δσγξαθίδεη ην δηθφ ηνπ θνκκάηη. Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη απνηππψζεηο, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηηο άιιεο ηνλ ηξφπν πνπ απνθάζηζαλ λα παξνπζηάζνπλ ην ρψξν, πνηα ζεκεία ζεψξεζαλ ζεκαληηθά θαη γηαηί θαη νξηζκέλεο ζθέςεηο ηνπο. Τέινο ηα ραξηφληα αλαξηψληαη ζηελ αίζνπζα θαη κέλνπλ εθεί φζν θξίλεηαη φηη έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ ή κέρξη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέεο εξγαζίεο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη αλαζηνραζκφ, αληαιιαγή απφςεσλ, ζπλεξγαζία, παξαγσγή νκαδηθνχ έξγνπ θαη παξνπζίαζε είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ βηψκαηνο ηεο επίζθεςεο γηα ην θάζε άηνκν, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν κέζσ ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ, εληππψζεσλ, απφςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ. 10. Φύιια εξγαζίαο Γηα εκπέδσζε ή θαη επεμεξγαζία πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ πξνηείλνπκε δχν αθφκα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, αιιά θαη ζηελ ηάμε κεηά ηελ επηζηξνθή. Τα θχιια εξγαζίαο κπνξεί λα γίλνπλ αηνκηθά ή εηαηξηθά. Σην πξψην απφ απηά επηρεηξείηαη ε επέθηαζε θαη ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην Μνπζείν κε άιινπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο. Σηε δξαζηεξηφηεηα 1 παξνπζηάδεηαη κηα θσηνγξαθία απφ βξαρνγξαθίεο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ θαη λα νλνκάζνπλ απηά ηα δψα. Σηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα εμεγείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηζηήκνλεο νλνκαηίδνπλ ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ έλα θαληαζηηθφ δψν πνπ ζα ήζειαλ λα αλαθαιχςνπλ θαη λα ηνπ δψζνπλ έλα φλνκα. Σην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί κηα άζθεζε αληηζηνίρεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο αλάθιεζεο. 11. Καηαζθεπή ειέθαληα Πξνηείλνπκε κηα θαηαζθεπή ειέθαληα, σο ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν είδνο ηεο επνρήο θαη ησλ επξεκάησλ ηνπ κνπζείν. Ζ θαηαζθεπή κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή. Μπνξεί επίζεο λα είλαη κε πνιιψλ εηδψλ πιηθά θαη ζε δηάθνξα κεγέζε. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ καζεηηθή νκάδα, θαη κεηά απφ ζπδήηεζε ην απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ. Έηζη πξνηείλνπκε πειφ, γχςν, πιαζηειίλε, ραξηνπνιηφ, άρξεζηα αληηθείκελα απφ αλαθχθισζε, φπσο κπνπθάιηα, θνπηηά αινπκηλίνπ, πιαζηηθά θαπάθηα, παλάθηα θιπ., θαη γηα θνιιάδ εθεκεξίδεο, πθάζκαηα θαη άιια κηθξναληηθείκελα. 12. Λνγνηερληθά απνζπάζκαηα 7

8 Σηελ ηάμε κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε δχν βηβιία. Τν πξψην είλαη απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηεο Κάζξηλ Λάζθη κε ηίηιν Έλα δνπδνχλη παξαπάλσ. Δπηιέμακε έλα απφζπαζκα, φπνπ ν λεαξφο Γαξβίλνο βξίζθεη ηα πξψηα απνιηζψκαηα θαη αξρίδεη λα πξνβιεκαηίδεηαη. Τν δεχηεξν βηβιίν πνπ πξνηείλνπκε απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε κηθξέο ηάμεηο. Πξφθεηηαη γηα «Χξνλνηαμίδη ζηα ίρλε ειεθάλησλ» ηεο Μαξίαο Τδάγηα. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ ηεο Κφνπι, ην «καγηθφ ζρνιηθφ», πνπ ζπλδπάδνπλ κπζνπιαζία, επηζηεκνληθή γλψζε θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 13. Πξνβνιή ηαηλίαο Ζ ηαηλία ICE AGE (Ζ επνρή ησλ παγεηψλσλ) αλαθέξεηαη ζηελ κεηαλάζηεπζε ησλ εηδψλ εμαηηίαο ηνπ ςχρνπο. Δίλαη κηα επράξηζηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, εθηφο απφ ηε δηαζθέδαζε, λα θαηαλνήζνπλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο κεηαλάζηεπζεο ησλ εηδψλ ζηνλ αγψλα ηνπο γηα επηβίσζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη φια ηα δψα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηαηλία δελ είλαη πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο, αιιά ππήξμαλ εθείλε ηελ επνρή θαη αξγφηεξα εμαθαλίζηεθαλ. Βεβαίσο ε ηαηλία κπνξεί λα πξνβιεζεί θαη πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν σο αθφξκεζε γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ θαη αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα. 14. Δπηηξαπέδην παηρλίδη Γηα πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε αιιά θαη εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ, νη καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο κπνξνχλ λα παίμνπλ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη ζρεηηθφ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πιαλήηε καο, ηελ εκθάληζε ηεο δσήο, ηηο αιιαγέο ζην ηνπίν θαη ην θιίκα θαη θπζηθά ηελ αλάγθε ηεο επηβίσζεο. Παίδεηαη φπσο ην θηδάθη. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξεηάδεηαη κφλν κηα έγρξσκε εθηχπσζε γηα φζεο νκάδεο καζεηψλ έρεη ην ηκήκα. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξηλ παξνπζηαζηεί ζηνπο δαζθάινπο ηεο πεξηνρήο εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε ηξία ηκήκαηα ηεο Γ ηάμεο θαη έλα ηεο Ση ησλ 2 νπ, 5 νπ θαη 8 νπ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ Πηνιεκαΐδαο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ νπνίσλ θαη επραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία. Τφζν νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε μελάγεζε ζην Μνπζείν, φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε πινπνηήζεθαλ φπσο ζρεδηάζηεθαλ. Απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο ηεο Γ ηάμε θαη κεγαιχηεξνπο. Δπίζεο κεζνδνινγηθά νη νκαδηθέο θαη νη εηαηξηθέο εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ, παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηεο καζεηηθέο νκάδεο δελ είραλ εξγαζηεί πνηέ ζε νκάδεο. Ωο πξνο ην ελδηαθέξνλ, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ην γλσζηηθφ απνηέιεζκα, νη εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίζηεθαλ φηη ήηαλ πνιχ απμεκέλα ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Τέινο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δνχκε απνηειέζκαηα, εθηφο απφ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, γηαηί ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ εληαζζφηαλ ζε θάπνην πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αμηνζεκείσηε αθφκα είλαη ε εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Παιαηνληνινγηθνχ Μνπζείνπ Πηνιεκαΐδαο θαη ηνλ Γήκν Δνξδαίαο. Τν ςεθηαθφ πιηθφ είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζέινπλ λα επηζθεθηνχλ ην Ηζηνξηθφ θαη Παιαηνληνινγηθφ Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Άιθεζηηο, Μνπζεία θαη Σρνιεία, δεηλφζαπξνη θαη αγγεία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 8

9 Βειηηδέινο Δ., Denk T., Gregor H.-J., Ησαθείκ Χ., Φέξκειε Γ., Κπξηαθίδεο Α., Βειηηδέινο Γ., Κσλζηαληφπνπινο Κ., Μπαραξίδεο Ν., Butzmann R., Μειέηε δηακφξθσζεο θαη εμνπιηζκνχ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηνπ Παιαηνληνινγηθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Πηνιεκαΐδαο. Αζήλα: Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Γεσξγφπνπινο, Α., Τζαιίθε, Δ., Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg. Γθφιηα, Π., Επγνχξε, Δ., Τνπηθή Ηζηνξία θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν: Ζ Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ηνπ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ Γηζπειηνχ, ζην 5 ν Σπλέδξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Τν Σηαπξνδξφκη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε». Ησάλληλα: Αλαζχξζεθε απφ ζηηο 26/8/2012 Γάιθνο, Γ., Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κνπζεηνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην (επηκ. Κφθθηλνο, Γ. & Αιεμάθε Δ.) Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή. Αζήλα: Μεηαίρκην. Γεκνπνχινπ, Μ., Μπακπίια, Δ., Φξαληδή, Α., Χαηδεκηραήι, Μ., Δμεξπλψ ηελ πφιε κνπ. Καιεηδνζθφπην. Εαθεηξάθε, Α., Αξρέο, κέζνδνη θαη ηερληθέο νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα κνπζεία, ζην Οη Γηαζηάζεηο ησλ Πνιηηηζηηθψλ Φαηλνκέλσλ, Πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε, ηφκνο Γ. Πάηξα: Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Κφνπι, Τ., Τν καγηθφ ζρνιηθφ, ηαμίδη ζηελ επνρή ησλ δεηλνζαχξσλ. Αζήλα: Κέδξνο. Κφνπι, Τ., Τν καγηθφ ζρνιηθφ, ηαμίδη ζην θέληξν ηεο Γεο. Αζήλα: Κέδξνο. Λάζθη, Κ., Έλα δνπδνχλη παξαπάλσ, ε δσή θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ Γαξβίλνπ. Αζήλα: Μεηαίρκην. Λενληζίλεο, Γ., Ηζηνξία πεξηβάιινλ θαη ε δηδαθηηθή ηνπο. Αζήλα: Απηνέθδνζε Μαηζαγγνχξαο, Ζ., Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή γλψζε. Αζήλα: Γξεγφξεο. Μπακπνχλεο, Χ., Οξπθηνινγηθφ Μνπζείν Λαπξίνπ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην (επηκ. Κφθθηλνο, Γ. & Αιεμάθε Δ.) Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή. Αζήλα: Μεηαίρκην. Σθαλαβή Τζακνχθνπ, Κ., Πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην Τδάγηα, Μ., Χξνλνηαμίδη ζηα ίρλε ησλ ειεθάλησλ. Θεζζαινλίθε: Θεξκατθφο. Τδηαθέξε Σ., Τν Σχγρξνλν Μνπζείν ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε κέζα απφ ην παξάδεηγκα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Θεζζαινλίθε: Αδειθνί Κπξηαθίδε. Χαιθηά, Α., Έλα βήκα πην θνληά ζην Μνπζείν Σρεδηάδνπκε έλα θχιιν εξγαζίαο θαη νξγαλψλνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε κνπζείν, ζην (επηκ. Κφθθηλνο, Γ. & Αιεμάθε Δ.) Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή. Αζήλα: Μεηαίρκην. 9

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο.

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Χωριάτικη αλάτα (Ντομάτα, Αγγουράκι, Φέτα, Πράσινη Πιπεριά, Ελιές, Κρεμμύδι) αλάτα Νέα Διαγώνιος (υνδυασμός Μαρούλι-Αγρία Ρόκα, Ντομάτα, Ρόδι, Παρμεζάνα, με ντρέσιγκ μπαλσάμικου) αλάτα πανάκι (πανάκι baby,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ηα ηειεπηαία ρξόληα εξγάδνκαη ζε πνιπεζληθή εηαηξία είκαη ζηέιερνο ζην ηκήκα πσιήζεσλ ζε όκηιν εηαηξηώλ εξγάδνκαη σο ζηέιερνο ζην ηκήκα Marketing ζε μελνδνρεηαθή αιπζίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ Πώς δημιοσργείηαι η αημοζθαιρική ρύπανζη από ηη καύζη ζηερεών κασζίμων; Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 χεν αθηνών Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δζεινληηθέο δξάζεηο Δπηκόξθσζε Γεμηόηεηεο Αλνηρηέο δηαιέμεηο-ζπδεηήζεηο Οκηιίεο Πνιηηηζηηθά Άζθεζε Δπηθνηλσλία Πνηεο είκαζηε; Υξήζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Υπύζα Γκοςνηπομίσος Γευλόγορ MSc Ππ. Σμήμαηορ σεδίυν Έκηακηηρ Ανάγκηρ Ππόλητη Οπγανιζμόρ Ανηιζειζμικού σεδιαζμού και Πποζηαζίαρ (Ο.Α..Π.) ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές.

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές. Διογένη Κοσμόποσλοσ: Οργανικ Χημεία - Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. σελ. 1 1. Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. 2.1. Η εξέλιξη της οργανικς χημείας. Γηάθνκπ Μπεξδέιηνπο Τνλ 18 ν αηώλα σο νξγαληθέο ελώζεηο ζεσξνύληαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο.

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. ΠΟΝΤΙΚΙ 3)CAMERA MOUSE Εικόνα 1 Λογισμικό Camera mouse Σε πνηνύο απεπζύλεηε Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. Τη επηηπγράλεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε";

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην άλζξσπνο θαη ζην αλζξώπηλε ύπαξμε; Κώζηαο Γεκελεηδήο Σεκηλάξην ζην Burghoelzli: Σρνιηαζκόο Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε"; Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα