ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εναρμονισμένων τιμών αναφοράς των βαθμών απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λε κτρικής και θερμικής ενέργειας... 1 Καθορισμός λεπτομερειών τς μεθόδου υπολογισμού τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας συμπαραγωγής... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ (1) Καθορισμός εναρμονισμένων τιμών αναφοράς των βαθ μών απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρι κής και θερμικής ενέργειας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» που κυρώθκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίσ τς Νομοθεσίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α/ ) 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομ χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168Α/ ), σε συνδυασμό με τον ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/1985). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευσ των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξς» (ΦΕΚ 19Α/ ), όπως τροποποιήθκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α/ ). 4. Το π.δ. 4/2009 «Περί Διορισμού Υπουργών Αναπλ ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2Α/ ). 5. Το ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α/ ) «Ρύθμισ θεμά των λεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πγές ενέρ γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 6. Τν υπ αριθμ. Δ6/Φ 1/ΟΙΚ.8295/ απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς (ΦΕΚ 385Β/ ). «Α. Διαδικασίες και δικαιολογτικά που απαιτούνται για τν έκδοσ των αδειών εγκατάστασς και λειτουρ γίας σταθμών λεκτροπαραγωγής τα καταβλτέα πα ράβολα καθώς και κάθε άλλ αναγκαία λεπτομέρεια. Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτο μέρειες διαμόρφωσς των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσς.», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 7. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286Α/ ) «Απελευθέρωσ τς αγοράς λεκτρικής ενέργειας Ρύθμισ θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τρο ποποιήθκε και ισχύει. 8. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/ 2000 (ΦΕΚ 1498Β/ ) απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλε κτρικής Ενέργειας (έκδοσ 1)». 9. Το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πγές Ενέρ γειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας Υψλής Απόδοσς και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο ποιήθκε και ισχύει. 10. Το ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) «Προώθσ τς συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμισ ζτμάτων σχετικών με το Υδρο λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 4 περίπτωσ (α). 11. Τν υπ αριθμ. 74/2007/ΕΚ απόφασ «περί καθορι σμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας και θερμότ τας» [κοινοποιθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6817] 12. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/οικ.9754/ απόφασ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξς «Σύστα σ και συγκρότσ Επιτροπής για τν σύνταξ Σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων τς παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3734/2009 ως άνω. 13. Το γεγονός ότι οι διατάξεις τς παρούσας δεν προκαλούν δαπάν στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς των βαθμών απόδο σς, για χωριστή παραγωγή λεκτρικής και θερμικής ενέρ γειας, καθορίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα I και II, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τς παρούσας. Άρθρο 2 Διορθωτικοί συντελεστές για τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας 1. Οι διορθωτικοί συντελεστές, που παρατίθενται στο Παράρτμα III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

2 18228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τς παρούσας, εφαρμόζονται, ώστε να προσαρμόζουν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού από δοσς που παρατίθενται στο Παράρτμα I στις μέσες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στ χώρα. Οι διορθωτικοί συντελεστές για τις μέσες κλιματικές συνθήκες δεν εφαρμόζονται στν τεχνολογία συμπα ραγωγής που βασίζεται σε κυψέλες καυσίμου. 2. Οι διορθωτικοί συντελεστές που παρατίθενται στο Παράρτμα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ ρος τς παρούσας, εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να τροποποιούν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς που παρατίθενται στο Παράρτμα I λαμβάνοντας υπ όψιν τις απώλειες στο διασυνδεδε μένο λεκτρικό σύστμα, που αποφεύγονται χάρ στ συμπαραγωγή (Παράρτμα IV). 3. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται αμφότεροι οι διορθωτικοί συντελεστές που παρατίθενται στο Πα ράρτμα III(α) και εκείνοι που παρατίθενται στο Πα ράρτμα IV, εφαρμόζονται πρώτα οι συντελεστές του Παραρτήματος III(α) και στ συνέχεια εκείνοι του Πα ραρτήματος IV. Άρθρο 3 Εφαρμογή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς του βαθμού απόδοσς 1. Εφαρμόζονται οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς που παρατίθενται στο Παράρτ μα I σύμφωνα με το έτος κατασκευής μιας μονάδας συ μπαραγωγής. Οι εναρμονισμένες αυτές τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς εφαρμόζονται επί 10 έτ από το έτος κατασκευής τς μονάδας συμπαραγωγής. 2. Από το ενδέκατο έτος μετά το έτος κατασκευής τς μονάδας συμπαραγωγής, εφαρμόζονται οι εναρμονισμέ νες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς οι οποίες, βάσει τς παραγράφου 1, εφαρμόζονται σε μονάδα συ μπαραγωγής λικίας 10 ετών. Οι εναρμονισμένες αυτές τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς εφαρμόζονται για ένα έτος. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έτος κατασκευής μιας μονάδας συμπαραγωγής λαμβάνεται το μερολογιακό έτος κατά το οποίο παρήγαγε για πρώτ φορά λεκτρική ενέργεια. Εάν μια υφιστάμεν μονάδα συμπαραγωγής ανακαι νίζεται και επενδυτική δαπάν για τν ανακαίνισ υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% τς επενδυτικής δαπά νς για τν κατασκευή μιας συγκρίσιμς νέας μονάδας συμπαραγωγής, το μερολογιακό έτος κατά το οποίο ανακαινισμέν μονάδα συμπαραγωγής παρήγαγε για πρώτ φορά λεκτρική ενέργεια θεωρείται ως το έτος κατασκευής τς. Άρθρο 4 Σύνθεσ καυσίμων Εάν μονάδα συμπαραγωγής λειτουργεί με περισσό τερα του ενός καύσιμα, οι εναρμονισμένες τιμές αναφο ράς των βαθμών απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή εφαρμόζονται αναλογικά στον σταθμισμένο μέσο όρο του συνεισφερόμενου ενεργειακού περιεχόμενου των διαφόρων καυσίμων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας (αναφερόμενες στο άρθρο 1) Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές ανα φοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας βασίζονται σε κατώτερ θερμο γόνο ικανόττα και πρότυπες συνθήκες ISO (θερμοκρα σία περιβάλλοντος 15 C, πίεσ 1,013 bar, 60% σχετική υγρασία). Έτος κατασκευής: Τύπος καυσίμου: 1996 & πριν Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% Λιγνίτς/μπρικέτες λιγνίτ 37,3% 38,1% 38,8% 39,4% 39,9% 40,3% 40,7% 41,1% 41,4% 41,6% 41,8% Τύρφ/μπρικέτες τύρφς 36,5% 36,9% 37,2% 37,5% 37,8% 38,1% 38,4% 38,6% 38,8% 38,9% 39,0% Καύσιμα από ξύλο 25,0% 26,3% 27,5% 28,5% 29,6% 30,4% 31,1% 31,7% 32,2% 32,6% 33,0% Γεωργική μάζα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% στερεά Βιοαποδομήσιμα (αστικά) από βλτα Μ ανανεώσιμα (αστικά & βιομχανικά) απόβλτα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% Πετρελαιούχοι σχιστόλιθοι 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 39,0%

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πετρέλαιο (πετρέλαιο κίν σς & θέρμανσς + μαζούτ), Υγραέριο 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% Βιοκαύσιμα 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% υγρά Βιοαποδομήσιμα απόβλτα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% Μ ανανεώσιμα απόβλτα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% Φυσικό αέριο 50,0% 50,4% 50,8% 51,1% 51,4% 51,7% 51,9% 52,1% 52,3% 52,4% 52,5% Αέριο διυλιστρίων/υδρογό νο 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% Βιοκαύσιμο 36,7% 37,5% 38,3% 39,0% 39,6% 40,1% 40,6% 41,0% 41,4% 41,7% 42,0% αέρια Φωταέριο, αέριοα απαερίων υψικαμίνου, άλλα απόβλτα αέρια, ανακτώμεν απόβλτ θερμόττα 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή θερμόττας (αναφερόμενες στο άρθρο 1) Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή θερμόττας βασίζονται σε κατώτερ θερμογόνο ικανόττα και πρότυπες συνθήκες ISO (θερμοκρασία περιβάλ λοντος 15oC, πίεσ 1,013 bar, 60% σχετική υγρασία). Τύπος καυσίμου: Ατμός(*) / θερμό νερό Απευθείας χρήσ καυσαερίων (**) Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας 88% 80% Λιγνίτς/μπρικέτες λιγνίτ 86% 78% Τύρφ/μπρικέτες τύρφς 86% 78% Καύσιμα από ξύλο 86% 78% στερεά Γεωργική μάζα 80% 72% Βιοαποδομήσιμα (αστικά) απόβλτα 80% 72% Μ ανανεώσιμα (αστικά & βιομχανικά) απόβλτα 80% 72% Πετρελαιούχοι σχιστόλιθοι 86% 78% υγρά αέρια Πετρέλαιο (πετρέλαιο κίνσς & θέρμανσς + μαζούτ), Υγραέριο 89% 81% Βιοκαύσιμα 89% 81% Βιοαποδομήσιμα απόβλτα 80% 72% Μ ανανεώσιμα απόβλτα 80% 72% Φυσικό αέριο 90% 82% Αέριο διυλιστρίων/υδρογόνο 89% 81% Βιοκαύσιμο 70% 62% Φωταέριο, αέριοα απαερίων υψικαμίνου, άλλα απόβλτα αέρια, ανα κτώμεν απόβλτ θερμόττα 80% 72% (*) Οι βαθμοί απόδοσς παραγωγής ατμού πρέπει να μειωθούν κατά 5 απόλυτες εκατοστιαίες μονάδες σε περίπτωσ που όσα κράτ μέλ εφαρμόζουν το άρθρο 12 παράγραφος 2 τς οδγίας 2004/8/ΕΚ περιλαμβάνουν στους υπολογισμούς μιας μονάδας συμπαραγωγής τν επιστροφή συμπυκνωμάτων. (**) Οι τιμές για άμεσ θερμόττα θα χρσιμοποιούνται εάν θερμοκρασία είναι 250 o C και ανώτερ. Εάν θερμοκρασία είναι χαμλότερ των 250 ο C, θα χρσιμοποιούνται οι τιμές για ατμό/θερμό νερό.

4 18230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις μέσες κλιματικές συνθήκες και καθορισμός κλιματικών ζωνών εφαρμογής των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας (αναφερόμενοι στο άρθρο 2 παράγραφος 1) (α) Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις μέ σες κλιματικές συνθήκες Η διόρθωσ για θερμοκρασία περιβάλλοντος βασίζε ται στ διαφορά μεταξύ τς ετήσιας μέσς θερμοκρα σίας τς κλιματικής ζώνς και των πρότυπων συνθκών ISO (15 o C). Η διόρθωσ έχει ως εξής: 0,1% απώλεια του βαθμού απόδοσς για κάθε βαθμό άνω των 15 o C 0,1% κέρδος του βαθμού απόδοσς για κάθε βαθμό κάτω των 15 o C. Παράδειγμα: Όταν μέσ ετήσια θερμοκρασία τς κλιματικής ζώνς ανέρχεται σε 10 ο C, τιμή αναφοράς του βαθμού απόδο σς μιας μονάδας συμπαραγωγής σε αυτή τν κλιματική ζών πρέπει να αυξθεί προσθέτοντας 0,5%. (β) Καθορισμός των κλιματικών ζωνών Τα σύνορα εκάστς κλιματικής ζώνς συνίστανται από ισοθερμικές καμπύλες (σε ακέραιους βαθμούς Κελσί ου) τς ετήσιας μέσς θερμοκρασίας περιβάλλοντος που διαφέρει κατά 4 o C. Η εφαρμοζόμεν σε γειτονικές κλιματικές ζώνες θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων θερμοκρασιών περιβάλλοντος είναι 4 o C. Σε περίπτωσ που μονάδα βρίσκεται στο σύνορο δύο κλιματικών ζωνών, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τ ζών στν οποία θα ενταχθεί. Οι κλιματικές ζώνες στν Ελλάδα, σύμφωνα με τις μέσες ετήσιες θερμοκρασίες από τους σταθμούς τς Εθνικής Μετεωρολογικής Υπρεσίας (Ε.Μ.Υ.), καθορίζο νται όπως δείχνει ο χάρτς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Διορθωτικοί συντελεστές για τις απώλειες που απο φεύγονται στο διασυνδεδεμένο λεκτρικό σύστμα (χάρ στ συμπαραγωγή) για τν εφαρμογή των εναρ μονισμένων τιμών αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας (αναφερό μενοι στο άρθρο 2 παράγραφος 2) Τάσ Για τν λεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δια συνδεδεμένο σύστμα Για τν λεκτρική ενέργεια που κατα ναλίσκεται επιτόπου > 200 kv 1 0, kv 0,985 0, kv 0,965 0,945 0,4 50 kv 0,945 0,925 < 0,4 kv 0,925 0,860 Για μ διασυνδεδεμένα συστήματα δεν εφαρμόζεται διόρθωσ αυτή Παράδειγμα: Μια μονάδα συμπαραγωγής ισχύος 100 kwel με πα λινδρομική μχανή τροφοδοτούμεν με φυσικό αέριο παράγει λεκτρική ενέργεια τάσς 380 V. Από τν λε κτρική αυτή ενέργεια ποσοστό 85% χρσιμοποιείται για ιδία κατανάλωσ και 15% διοχετεύεται στο διασυνδε δεμένο σύστμα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η μονάδα κατασκευάστκε το Η ετήσια θερμο κρασία περιβάλλοντος ανέρχεται σε 15 o C (οπότε δεν είναι ανάγκ να γίνει διόρθωσ κλιματικών συνθκών). Σύμφωνα με το Παράρτμα I τς παρούσας απόφασς, εναρμονισμέν τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς του 1999 για φυσικό αέριο ήταν 51,1%. Μετά τ διόρ θωσ για τις απώλειες στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, προκύπτουσα τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας στ συγκεκριμέν μονάδα συμπαραγωγής (με βάσ τον σταθμισμένο μέσον όρο των συντελεστών του παρό ντος Παραρτήματος) υπολογίζεται ως εξής: er 51,1% * (0,860*85% + 0,925*15%) 44,4% Άρθρο 5 Η απόφασ αυτή να δμοσιευθεί στν Εφμερίδα τς Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ (2) Καθορισμός λεπτομερειών τς μεθόδου υπολογισμού τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας συμπαραγωγής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» που κυρώθκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίσ τς Νομοθεσίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α/ ) 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομ χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168Α/ ), σε συνδυασμό με τον ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/1985). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευσ των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξς» (ΦΕΚ 19Α/ ), όπως τροποποιήθκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α/ ). 4. Το π.δ. 4/2009 «Περί Διορισμού Υπουργών Αναπλ ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2Α/ ). 5. Το ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α/ ) «Ρύθμισ θεμά των λεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πγές ενέρ γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 6. Τν υπ αριθμ. Δ6/Φ 1/ΟΙΚ.8295/ (ΦΕΚ 385Β/ ) απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς «Α. Διαδικασίες και δικαιολογτικά που απαιτούνται για τν έκδοσ των αδειών εγκατάστασς και λειτουργίας σταθμών λεκτροπαραγωγής τα καταβλτέα παράβολα καθώς και κάθε άλλ αναγκαία λεπτομέρεια. Β. Κα θορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτομέρειες διαμόρφωσς των τιμολογίων καθώς και όροι διασύν δεσς.», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 7. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286Α/ ) «Απελευθέρωσ τς αγοράς λεκτρικής ενέργειας Ρύθμισ θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τρο ποποιήθκε και ισχύει. 8. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/2000 (ΦΕΚ 1498Β/ ) απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλε κτρικής Ενέργειας (έκδοσ 1)». 9. Το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πγές Ενέρ γειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας Υψλής Απόδοσς και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο ποιήθκε και ισχύει. 10. Το ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) «Προώθσ τς συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμισ ζτμάτων σχετικών με το Υδρο λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 4 περίπτωσ (β). 11. Τν υπ αριθμ. 74/2007/ΕΚ απόφασ «περί καθορι σμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας και θερμότ τας» και τν σχετική απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς με αρ. πρωτ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ.15606/ Τν υπ αριθμ. 952/2008/ΕΚ απόφασ «περί καθο ρισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για τν υλοποίσ και εφαρμογή του Παραρτήματος ΙΙ τς Οδ γίας 2004/8/ΕΚ». 13. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/οικ.9754/ απόφασ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξς «Σύστα σ και συγκρότσ Επιτροπής για τν σύνταξ Σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων τς παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3734/ Το γεγονός ότι οι διατάξεις τς παρούσας δεν προκαλούν δαπάν στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός τς απόφασς είναι ο καθορισμός τς λεπτο μερούς μεθόδου υπολογισμού τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας τς συμπα ραγωγής, που αναφέρονται στο Άρθρο 6, παράγρ. 4, περίπτωσ (β) του ν. 3734/2009. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τν εφαρμογή τς παρούσας απόφασς οι όροι που χρσιμοποιούνται έχουν τν ακόλουθ έννοια, σύμ φωνα με τον ν. 3734/2009: «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας (ΣΗΘ)»: Η ταυτόχρον παραγωγή χρήσιμς θερμικής ενέργειας και λεκτρικής ή/και μχανικής ενέργειας από τν ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας. Όπου στν παρούσα απόφασ αναφέρεται ο όρος «συ μπαραγωγή», νοείται Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας (ΣΗΘ), όπως εδώ ορίζεται. «Χρήσιμ θερμική ενέργεια, H»: Η θερμική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής, προκειμένου να ικανοποιήσει οικονομικά δικαιολογμέν ζήτσ για θέρμανσ ή ψύξ, οποία καθορίζεται ως ζήτσ που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσς ή ψύξς και οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμ φωνα με τις συνθήκες τς αγοράς, από διαδικασίες παραγωγής χρήσιμων μορφών ενέργειας διαφορετικές από τ συμπαραγωγή.

6 18232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Μονάδα συμπαραγωγής»: Η μονάδα, δυνάμεν να λειτουργεί κατά τον τρόπο τς συμπαραγωγής. «Ηλεκτρική ενέργεια από τ μονάδα συμπαραγωγής, Ε c»: Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται από τ μο νάδα συμπαραγωγής. Εάν μια μονάδα συμπαραγωγής παράγει και μχανική ενέργεια, αυτή προστίθεται στν λεκτρική ενέργεια και συμπεριλαμβάνεται στν Εc. «Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή, Ε»: Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συνδεόμενς με τν παραγωγή χρήσιμς θερμικής ενέργειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τ μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 6. Όπου στν παρούσα απόφασ αναφέρεται λεκτρική ενέρ γεια από συμπαραγωγή, νοείται ότι περιλαμβάνεται και μχανική ενέργεια που ενδεχομένως παράγεται από τ συμπαραγωγή. «Ενέργεια καυσίμου, C»: Το σύνολο τς ενέργειας καυσίμου (ή καυσίμων) που καταναλώθκε από τ μο νάδα συμπαραγωγής για τν παραγωγή τς λεκτρικής ενέργειας, Ε c, και τς χρήσιμς θερμικής ενέργειας, H. Διευκρινίζεται ότι ενέργεια αυτή υπολογίζεται με βάσ τν κατώτερ θερμογόνο ικανόττα του καυσίμου. «Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσς e»: Ο λόγος τς λεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τ μονά δα συμπαραγωγής προς τν ενέργεια καυσίμου που καταναλώθκε από τ μονάδα συμπαραγωγής για τν παραγωγή τς λεκτρικής ενέργειας, Ε c, και τς χρή σιμς θερμικής ενέργειας, H : e c c (2.1) «Θερμικός βαθμός απόδοσς h»: Ο λόγος τς χρήσι μς θερμικής ενέργειας που προέρχεται από συμπαρα γωγή, H, προς τν ενέργεια H καυσίμου που καταναλώ θκε από τ μονάδα συμπαραγωγής για τν παραγωγή h τς λεκτρικής ενέργειας, Ε c, και c τς χρήσιμς θερμικής ενέργειας, H : (2.2) «Ολικός βαθμός απόδοσς»: Το άθροισμα του λεκτρι κού και του θερμικού βαθμού απόδοσς: + e h (2.3) «Τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για χωριστή παραγωγή»: Ο βαθμός απόδοσς τς χωριστής παρα γωγής θερμικής ενέργειας και λεκτρικής ενέργειας, τν οποία αποσκοπεί να υποκαταστήσει διεργασία συμπαραγωγής: er είναι τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας hr είναι τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας όπως οι τιμές αυτών καθορίζονται σε χωριστή Υπουρ γική απόφασ (α/α 11 του προοιμίου) «Αποδοτικόττα συμπαραγωγής»: Το ποσοστό εξοικονό μσς πρωτογενούς ενέργειας, που επιτυγχάνεται με τ συμπαραγωγή σε σύγκρισ με τ χωριστή παραγωγή χρή σιμς θερμικής και λεκτρικής ή και μχανικής ενέργειας. «Συμπαραγωγή λεκτρισμού και θερμόττας υψλής αποδοτικόττας (ΣΗΘΥΑ)»: Η συμπαραγωγή που εξασφα λίζει εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σύγκρισ με τ χωριστή παραγωγή θερμικής και λεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας, ανεξαρτήτως ποσοστού, χαρα κτρίζεται ως συμπαραγωγή υψλής αποδοτικόττας. «Λόγος λεκτρικής προς θερμική ενέργεια, C»: Ο λό γος τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς τ χρήσιμ θερμική ενέργεια, όπως υπολογίζεται στν παρούσα. «Παραγωγή από συμπαραγωγή»: Το άθροισμα τς λε κτρικής και μχανικής ενέργειας και τς χρήσιμς θερμι κής ενέργειας που παράγονται από τ συμπαραγωγή. Επί πλέον των προγουμένων χρσιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί. «Κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής»: Η κατάστασ λειτουργίας κατά τν οποία μονάδα συμπαραγωγής παράγει τ μέγιστ τεχνικά δυνατή χρή σιμ θερμόττα και, συγκεκριμένα, όταν επιτυγχάνει ολικό βαθμό απόδοσς τουλάχιστον ίσο με 80% εάν είναι τύπου (α) ή (γ), ή τουλάχιστον ίσο με 75% εάν είναι οποιουδήποτε άλλου τύπου, όπως οι τύποι αναφέρονται στο Άρθρο 3 τς παρούσς. «Κατώφλι του λεκτρικού βαθμού απόδοσς, κατ»: Η ελάχιστ τιμή του λεκτρικού βαθμού απόδοσς μο νάδας συμπαραγωγής, προκειμένου να θεωρθεί ότι μονάδα βρίσκεται σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής: Για συστήματα τύπου (α) ή (γ): κατ 0,80 Για συστήματα οποιουδήποτε άλλου τύπου: κατ 0,75 «Συντελεστής απώλειας λεκτρικής ισχύος, β»: Ο συ ντελεστής που ορίζεται από τ σχέσ Δ β c Δ H (2.4) όπου ΔΕ c είναι μεταβολή τς λεκτρικής ή μχανι κής ενέργειας εξαιτίας μεταβολής ΔH τς χρήσιμς θερμικής ενέργειας τς μονάδας συμπαραγωγής. Σε μονάδες συμπαραγωγής με ατμοστρόβιλο συμπύκνωσς απομάστευσς, θετικό ΔH προκαλεί αρντικό ΔΕ c. Για τον λόγο αυτόν τίθεται το αρντικό πρόσμο στν Εξ. (2.4), ώστε τιμή του β να είναι θετική. Αν και ο συ ντελεστής β ορίζεται αρχικά για μονάδες με ατμοστρό βιλο συμπύκνωσς απομάστευσς, ο ορισμός ισχύει και για οποιοδήποτε σύστμα στο οποίο αύξσ τς παραγωγής χρήσιμς θερμόττας προκαλεί μείωσ τς παραγωγής λεκτρικής ή μχανικής ενέργειας. «Περίοδος αναφοράς»: Η χρονική περίοδος για τν οποία ζτείται ο υπολογισμός τς λεκτρικής ενέρ γειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας τς συμπαραγωγής. Άρθρο 3 Τεχνολογίες Συμπαραγωγής Στις τεχνολογίες συμπαραγωγής, σε σχέσ με τις οποί ες εφαρμόζεται παρούσα απόφασ περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τύποι, σύμφωνα με τον ν. 3734/2009:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτσ θερμόττας β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψς γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσς απομάστευσς δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτσ θερμόττας ε) Παλινδρομική μχανή εσωτερικής καύσς στ) Μικροστρόβιλος ζ) Μχανή Stirling ) Κυψέλ καυσίμου θ) Ατμομχανή ι) Οργανικός κύκλος Rankine ια) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συν δυασμός τύπων τεχνολογιών που εμπίπτει στον ορισμό τς συμπαραγωγής. Άρθρο 4 Καθορισμός χωρικών ορίων του συστήματος 1. Τα χωρικά όρια μιας μονάδας συμπαραγωγής χαράσσο νται γύρω από τν ίδια τ μονάδα. Μετρτές για τ μέτρ σ εισροών και εκροών τοποθετούνται στα όρια αυτά. 2. Μια μονάδα συμπαραγωγής προσφέρει ενεργειακά προϊόντα σε καταναλωτές. Ο χώρος των καταναλωτών δεν ανήκει στ μονάδα συμπαραγωγής. Οι δύο χώροι δεν είναι αναγκαστικά διακριτές γεωγραφικές περιοχές, αλλά μάλλον περιοχές που μπορούν να παρασταθούν όπως δείχνει το Σχήμα 1. Καταναλωτής μπορεί να είναι μια βιομχανική διεργασία, μεμονωμένος καταναλωτής λεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, ένα σύστμα τλεθέρ μανσς / τλεψύξς, ή/και το λεκτρικό δίκτυο. 5. Δευτεροβάθμιοι ατμοστρόβιλοι πρέπει να περιλαμ βάνονται στο όριο τς μονάδας συμπαραγωγής (Σχήμα 3). Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται από δευτε ροβάθμιο ατμοστρόβιλο αποτελεί μέρος τς ενέργει ας που παράγεται από τ μονάδα συμπαραγωγής. Η θερμική ενέργεια που απαιτείται για τν κίνσ του δευτεροβάθμιου ατμοστροβίλου δεν περιλαμβάνεται στ χρήσιμ θερμική ενέργεια που παράγεται από τ μονάδα συμπαραγωγής. Σχήμα 3. Ορθός προσδιορισμός του χωρικού ορίου μονάδας συμπαραγωγής σε περίπτωσ παρουσίας δευ τερευόντων ατμοστροβίλων. (ST: Ατμοστρόβιλος) 6. Εάν κιντήρες (δλ. μχανές εσωτερικής καύσς ή στρόβιλοι) συνδέονται σε σειρά (π.χ. εάν θερμόττα από μια μχανή παράγει ατμό για τν κίνσ ατμοστρο βίλου), οι κιντήρες αυτοί δεν πρέπει να εξετασθούν χωριστά, ακόμ και εάν βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους (Σχήμα 4). Σχήμα 1. Χωρικά όρια μονάδας συμπαραγωγής. 3. Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδα συμπαραγωγής μετριέται στους ακροδέκτες τς γεν νήτριας, χωρίς να αφαιρείται καμία από τις εσωτερικές καταναλώσεις για τ λειτουργία τς μονάδας συμπα ραγωγής. Η θερμική ενέργεια μετριέται στν έξοδο τς μονάδας συμπαραγωγής. 4. Τεχνικός εξοπλισμός για τν παραγωγή μόνον λε κτρικής ή θερμικής ενέργειας, όπως λέβτες για τν παραγωγή μόνον θερμόττας ή μονάδες παραγωγής μόνον λεκτρικής ενέργειας, που δεν συμβάλλουν στ συμπαραγωγή, δεν περιλαμβάνονται στα χωρικά όρια τς μονάδας συμπαραγωγής, όπως δείχνει το Σχήμα 2. Σχήμα 2. Ορθός προσδιορισμός του χωρικού ορίου μονάδας συμπαραγωγής σε περίπτωσ παρουσίας βο θτικών / εφεδρικών λεβήτων. (GT: Αεριοστρόβιλος, G: Γεννήτρια, B: Λέβτας με καύ σ καυσίμου, HRB: Λέβτας ανάκτσς θερμόττας.) Σχήμα 4. Χωρικό όριο μονάδας συμπαραγωγής με κι ντήρες συνδεδεμένους σε σειρά. Εάν ο πρώτος κιντήρας δεν προσφέρει λεκτρική ή μχανική ενέργεια στον χώρο των καταναλωτών, το όριο τς μονάδας συμπαραγωγής χαράσσεται γύρω από τον δεύτερο κιντήρα. Ενέργεια καυσίμου για τον κιντήρα αυτόν είναι ενέργεια καυσίμου που χρσι μοποιήθκε από τον πρώτο κιντήρα για τν παραγω γή τς θερμικής ενέργειας που εισρέει στον δεύτερο κιντήρα. Άρθρο 5 Διαδικασία Μετρήσεων και Υποβολή Αναφορών 1. Κάθε κάτοχος άδειας λειτουργίας μονάδας ΣΗΘ υποχρεούται να υποβάλλει κατά τν πρώτ έναρξ λει τουργίας τς Μονάδας στον Διαχειριστή του Συστήμα τος ή Δικτύου ετσίως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων τς μονάδας. Εφόσον Μονάδα λειτουργεί, υποχρεούται επίσς να υποβάλλει στν αρχή κάθε μήνα τις μεταβολές τς Δήλωσς Λειτουργικών Στοιχείων όπως προβλέπονται για τον μήνα υποβολής τς Δήλωσς. Η μνιαία Δή λωσ περιλαμβάνει επίσς απολογιστικά στοιχεία για τον προγούμενο μήνα. Η Δήλωσ υποβάλλεται λε κτρονικά.

8 18234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία των μετρήσεων λεκτρικής ενέρ γειας, χρήσιμς θερμόττας και ενέργειας καυσίμου όπως αυτά μετρώνται σύμφωνα με τις διατάξεις τς παρούσας απόφασς. Περιλαμβάνει επίσς προϋπο λογιστικά στοιχεία για το επόμενο χρονικό διάστμα εφαρμογής τς Δήλωσς για τις μετρήσεις αυτές, ιδίως σχετικά με τν χρήσιμ θερμόττα. Η ετήσια Δήλωσ περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τον υπολογισμό όλων των μεγεθών που αναφέρονται στις διατάξεις τς παρούσας απόφασς. Η μνιαία Δήλωσ περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία αυτά και τους υπολογισμούς εάν υφίστανται ή προβλέπονται μεταβολές των τεχνικών δεδομένων τς μονάδας ή τς χρήσιμς θερμόττας. Η Δήλωσ περιλαμβάνει τεκμρίωσ των τεχνικών στοι χείων που χρσιμοποιούνται στους υπολογισμούς. 3. Η Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων ισχύει εκτός εάν κριθεί ως μ αποδεκτή. Ο Διαχειριστής θεωρεί ως νομίμως υποβλθείσες τις Δλώσεις Λειτουργικών Στοι χείων εφόσον υποβλήθκαν εμπρόθεσμα. Σε περίπτωσ κατά τν οποία Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων κρί νεται ως μ νομίμως υποβλθείσα, ισχύει τελευταία νομίμως υποβλθείσα Δήλωσ. Σε περίπτωσ κατά τν οποία δεν υφίσταται νόμιμ δήλωσ για μια Μονάδα, ο Διαχειριστής πλροφορεί σχετικά τ ΡΑΕ. 4. Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων που υποβλήθκε νομίμως γίνεται κατ αρχήν αποδεκτή από τον Διαχει ριστή. Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων για τν οποία μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβής, κρί νεται από τον Διαχειριστή ως μ αποδεκτή και δεν θε ωρείται νομίμως υποβλθείσα οπότε ισχύει τελευταία νομίμως υποβλθείσα Δήλωσ. 5. Ο Διαχειριστής και ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμο διοτήτων τς, ελέγχουν εάν Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων που υποβλήθκε είναι αλθής. Για τον σκοπό αυτόν, κατόπιν προγούμενς έγγραφς ειδοποίσς, με τν οποία τίθεται εύλογ προθεσμία, ο κάτοχος άδειας συμπαραγωγής που υπέβαλε Δήλωσ Λειτουρ γικών Στοιχείων οφείλει ιδίως να υποβάλλει έγγραφα και εκθέσεις στον Διαχειριστή και στ ΡΑΕ. 6. Αν Δήλωσ κριθεί ανακριβής ή μ αποδεκτή και εάν μονάδα ΣΗΘ με βάσ τ Δήλωσ αυτή και για το χρονικό διάστμα ισχύος τς έχει εισπράξεις κατ εφαρμογήν του Κώδικα Διαχείρισς και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποχρεούται να επιστρέψει στον Διαχειριστή τα εισπραχθέντα ποσά πέραν του κόστους καυσίμου τς μονάδας. Λεπτομέρειες τς όλς διαδι κασίας μπορούν να προσδιορίζονται περαιτέρω στους Κώδικες Διαχείρισς & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας. Άρθρο 6 Υπολογισμός τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή Κατά τ συγκεκριμέν περίοδο αναφοράς, μετρούνται τα μεγέθ c, H, c και υπολογίζονται οι βαθμοί από δοσς με τις Εξ. (2.1) (2.3). Εάν, λαμβάνοντας υπ όψιν τον τύπο τς μονάδας συμπαραγωγής, είναι κατ, τότε μονάδα βρίσκεται σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής και όλ λεκτρική ενέργεια θεωρείται ενέργεια από συμπαραγωγή: chp c (5.1) Εάν κατά τ συγκεκριμέν περίοδο αναφοράς μονά δα δεν βρίσκεται σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής, τότε μέρος τς λεκτρικής ενέργει ας παράγεται χωρίς ταυτόχρον παραγωγή χρήσιμς θερμόττας. Στις περιπτώσεις αυτές, θεωρείται ότι μονάδα αποτελείται από δύο μέρ (Σχήμα 5): το συμπα ραγωγικό μέρος (συμβολικά, Μέρος στο σχήμα) και στο μ συμπαραγωγικό μέρος (συμβολικά, Μέρος non στο σχήμα). c non- Μέρος Μέρος non- Μονάδα Συμπαραγωγής H non- Σχήμα 5. Χωρισμός μονάδας συμπαραγωγής σε συ μπαραγωγικό και μ συμπαραγωγικό μέρος. Η λεκτρική ενέργεια του συμπαραγωγικού μέρους (ενέργεια από συμπαραγωγή) και του μ συμπαραγω γικού μέρους υπολογίζονται με τις σχέσεις: H C (5.2) non c (5.3) Ο λόγος λεκτρικής προς θερμική ενέργεια του συ μπαραγωγικού μέρους, C, προσδιορίζεται με τν ακό λουθ διαδικασία. Εάν είναι γνωστός ο ολικός βαθμός απόδοσς τς μονάδας συμπαραγωγής σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής, cog, τότε ο βαθμός απόδοσς του συμπαραγωγικού μέρους,, προσδιορίζεται ως εξής: Εάν είναι cog κατ τότε cog (5.4) Εάν είναι cog < κατ τότε κατ (5.5) Εάν ο cog δεν είναι γνωστός, τότε εφαρμόζεται Εξ. (5.5). Εάν μονάδα συμπαραγωγής περιλαμβάνει ατμο στρόβιλο συμπύκνωσς απομάστευσς 1, ορίζεται κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπύκνωσς εκείν, κατά τν οποία δεν απομαστεύεται ατμός προς παροχή χρήσιμς θερμόττας. Ο λεκτρικός βαθμός απόδοσς τς μονάδας στν κατάστασ αυτή συμβολίζεται με e,max. Εάν για τν κατάστασ λειτουργίας τς συγκεκρι μένς περιόδου, οποία χαρακτρίζεται από τα μεγέθ c, H και c, είναι γνωστός και ο συντελεστής απώ λειας λεκτρικής ισχύος, β, τότε λεκτρική ενέργεια και ο λεκτρικός βαθμός απόδοσς τς μονάδας σε 1 Γενικότερα, όσα αναφέρονται εδώ για μονάδες που πε ριλαμβάνουν ατμοστρόβιλο συμπύκνωσς απομάστευσς ισχύουν για οποιαδήποτε μονάδα συμπαραγωγής στν οποία παραγωγή χρήσιμς θερμόττας προκαλεί απώλεια λεκτρικής ή μχανικής ισχύος. c * *

9 ΦΕΚ 1420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπύκνωσς υπολο γίζονται από τις σχέσεις και max c +β H (5.6) max e,max (5.7) c Εάν δεν είναι γνωστή τιμή του συντελεστή β συν δεδεμέν με τα c, H και c, αλλά είναι γνωστή τιμή του Ε max από πραγματική λειτουργία τς μονάδας σε κατάστασ πλήρους συμπύκνωσς, τότε υπολογίζεται τιμή του β με λύσ τς Εξ. (5.6): max c β (5.8) H Ο λόγος λεκτρικής προς θερμική ενέργεια του συ μπαραγωγικού μέρους στν περίπτωσ αυτή υπολογί ζεται με τ σχέσ e,max C β e,max (5.9) Εάν ο συντελεστής β δεν είναι γνωστός ούτε υπάρ χουν στοιχεία για τον προσδιορισμό του, αλλά υπάρχουν στοιχεία από λειτουργία τς μονάδας σε κατάστασ πλήρους συμπαραγωγής, τότε υπολογίζεται τιμή του C με χρήσ αυτών των στοιχείων. Εάν μονάδα συμπαραγωγής δεν περιλαμβάνει ατμο στρόβιλο συμπύκνωσς απομάστευσς, τότε είναι β 0 και ισχύει σχέσ C e e (5.10) Η ενέργεια καυσίμου του συμπαραγωγικού και μ συ μπαραγωγικού μέρους υπολογίζονται με τις σχέσεις: + H non (5.11) (5.12) Για λόγους πλρόττας (και επαλήθευσς) υπολογί ζονται ο λεκτρικός, ο θερμικός και ο ολικός βαθμός απόδοσς του συμπαραγωγικού μέρους: e, H (5.13) h, (5.14) e, +h, (5.15) Άρθρο 7 Υπολογισμός τς εξοικονόμσς πρωτογενούς ενέρ γειας Εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας τς μονάδας συμπαραγωγής Εάν τα ενεργειακά προϊόντα c και H παράγονταν χωριστά (π.χ. από μονάδα λεκτροπαραγωγής και λέ βτα, αντίστοιχα), τότε κατανάλωσ πρωτογενούς ενέργειας θα ήταν: και c er (6.1) H H hr (6.2) Επομένως, εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας (primary energy savings) που οφείλεται στ μονάδα συ μπαραγωγής είναι PS + H c (6.3) και ο αντίστοιχος λόγος εξοικονόμσς πρωτογενούς ενέργειας (primary energy savings ratio) είναι PSR + PS H c + H + H (6.4) Με χρήσ των τιμών αναφοράς των βαθμών απόδο σς, ο λόγος αυτός υπολογίζεται με τ σχέσ 1 PSR 1 e + er h hr (6.5) Εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας του συμπαρα γωγικού μέρους Εάν λεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή,, παραγόταν από μονάδα λεκτροπαραγωγής βαθμού απόδοσς er, κατανάλωσ πρωτογενούς ενέργειας θα ήταν, (6.6) er Επομένως, εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας που οφείλεται στο συμπαραγωγικό μέρος είναι PS, + H (6.7) και ο αντίστοιχος λόγος εξοικονόμσς πρωτογενούς ενέργειας είναι

10 18236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) PSR PS +, H (6.8) Με χρήσ των τιμών αναφοράς των βαθμών απόδο σς, ο λόγος αυτός υπολογίζεται με τ σχέσ 1 PSR 1 e, + er h, hr (6.9) Εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας του μ συμπα ραγωγικού μέρους Εάν λεκτρική ενέργεια του μ συμπαραγωγικού μέρους, non, παραγόταν από μονάδα λεκτροπαρα γωγής βαθμού απόδοσς er, κατανάλωσ πρωτογε νούς ενέργειας θα ήταν,non non er (6.10) Επομένως, εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας που οφείλεται στο μ συμπαραγωγικό μέρος είναι PS non,non non (6.11) και ο αντίστοιχος λόγος εξοικονόμσς πρωτογενούς ενέργειας είναι PSR non Επιβεβαιώνεται ότι non PS non,non PS + PS PS (6.12) (6.13) Άρθρο 8 Συμπλρωματικές διατάξεις 1. Δεδομένα για τους υπολογισμούς Οι υπολογισμοί πρέπει να στρίζονται σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί με μετρήσεις κατά τ συγκεκριμέν περίοδο αναφοράς. Για μονάδες συμπαραγωγής στο στάδιο τς κατασκευής ή κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, οπότε δεν έχουν συγκεντρω θεί ακόμ επαρκή μετρτικά δεδομένα, μπορούν να χρσιμοποιθούν στοιχεία από τον κατασκευαστή τς μονάδας συμπαραγωγής ή μεγέθ που υπολογίζονται με τ βοήθεια μοντέλου προσομοίωσς τς συγκεκριμένς μονάδας συμπαραγωγής. Εάν ούτε αυτά υπάρχουν, τότε μπορεί να χρσιμοποιθεί τιμή του λόγου λεκτρικής προς θερμική ενέργεια που αναφέρεται στον πίνακα του ν. 3734, άρθρο 5, παρ. δ, αλλά μόνον κατά το πρώτο έτος λειτουργίας. Για μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας μπορούν να χρσιμοποιούνται στοιχεία από τον κατα σκευαστή. 2. Συστήματα με βοθτική ή συμπλρωματική καύ σ Βοθτική καύσ (auxiliary firing) είναι καύσ με πα ροχή πρόσθετου αέρα. Συμπλρωματική καύσ (supplementary firing) είναι καύσ χωρίς παροχή πρόσθετου αέρα. Εάν μετά τ βοθτική ή συμπλρωματική καύσ υπάρχει διεργασία συμπαραγωγής (Σχήμα 6α), τότε ενέργεια καυσίμου που χρσιμοποιείται για τν καύσ αυτή, AS, θεωρείται ως ενέργεια καυσίμου για τ μο νάδα συμπαραγωγής. Για το παράδειγμα του Σχήματος 6α θα είναι: c GT + AS (7.1) GT HRB GT G AS ÂïçèçôéêÞ/ ÓõìðëçñùìáôéêÞ êáýóç ST G H Σχήμα 6α. Σύστμα με βοθτική ή συμπλρωματική καύσ που χρσιμοποιείται για συμπαραγωγή. GT HRB GT G AS ÂïçèçôéêÞ/ ÓõìðëçñùìáôéêÞ êáýóç H H + H AS Σχήμα 6β. Σύστμα με βοθτική ή συμπλρωματική καύσ που χρσιμοποιείται για παραγωγή θερμόττας μόνον. Εάν βοθτική ή συμπλρωματική καύσ χρσιμο ποιείται για τν παραγωγή θερμόττας μόνον (Σχήμα 6β), τότε χρειάζεται να προσδιορισθεί ποιό μέρος τς παραγόμενς χρήσιμς θερμόττας είναι θερμόττα από συμπαραγωγή, H. Αυτό προσδιορίζεται με τις εξισώσεις H H H όπου H AS AS AS AS (7.2) (7.3) H ολική χρήσιμ θερμόττα από τ μονάδα συ μπαραγωγής, H AS θερμόττα που παράγεται με βοθτική ή συ μπλρωματική καύσ, AS ενέργεια καυσίμου που χρσιμοποιείται για τ βοθτική ή συμπλρωματική καύσ AS βαθμός απόδοσς τς βοθτικής ή συμπλ ρωματικής καύσς. Στν περίπτωσ αυτή, ενέργεια καυσίμου που χρ σιμοποιείται για τ βοθτική ή συμπλρωματική καύσ, AS, δεν θεωρείται ενέργεια καυσίμου για συμπαραγω γή.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μονάδες συμπαραγωγής με καύσ βιομάζας Σε μονάδες συμπαραγωγής με καύσ βιομάζας, θερμό ττα που χρσιμοποιείται για ξήρανσ αυτής τς βιομάζας δεν θεωρείται χρήσιμ θερμόττα συμπαραγωγής. Θερμόττα που προσφέρεται από μονάδα συμπαρα γωγής σε σύστμα επεξεργασίας βιομάζας (π.χ. σύ στμα παραγωγής βιοκαυσίμου), θεωρείται χρήσιμ θερμόττα συμπαραγωγής. Άρθρο 9 Η απόφασ αυτή να δμοσιευθεί στν Εφμερίδα τς Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικτήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικτήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δμοκρατίας Σε έντυπ μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμεν κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοσ Τριμνιαία έκδοσ Μνιαία έκδοσ Τεύχος Ετήσια έκδοσ Τριμνιαία έκδοσ Μνιαία έκδοσ Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλσς μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμεν κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλσς σε μορφή cd rom/dvd, δμοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπ μορφή Ψφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπ μορφή Ψφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπ μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομτές ταχυδρομικά, με τν επιβάρυνσ των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για τν παροχή πρόσβασς μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχ: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού τς ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιόττας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δμόσιες Οικονομικές Υπρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ Υπρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σμειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για τν εξόφλσ τς συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκσς, τα νομικά πρόσωπα δμοσίου δικαίου, τα μέλ τς Ένωσς Ιδιοκττών Ημερσίου Τύπου Αθνών και Επαρχίας, οι τλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσς πενήντα τοις εκατό (50%) επί τς ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιόττα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιόττα)], καταβάλλεται ολόκλρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν τν έκπτωσ. * Στν Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωσ. Πλροφορίες για δμοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρν 8 τλ.: , , Οι πολίτες έχουν τ δυνατόττα ελεύθερς ανάγνωσς των δμοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχ τς Εφμερίδας τς Κυβερνήσεως πλν εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από τν ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπρεσίες εξυπρέτσς πολιτών λειτουργούν καθμερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 7 Ιανουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.79767 Περιεχόμενο και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων ΟΤΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα