ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εναρμονισμένων τιμών αναφοράς των βαθμών απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λε κτρικής και θερμικής ενέργειας... 1 Καθορισμός λεπτομερειών τς μεθόδου υπολογισμού τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας συμπαραγωγής... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ (1) Καθορισμός εναρμονισμένων τιμών αναφοράς των βαθ μών απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρι κής και θερμικής ενέργειας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» που κυρώθκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίσ τς Νομοθεσίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α/ ) 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομ χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168Α/ ), σε συνδυασμό με τον ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/1985). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευσ των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξς» (ΦΕΚ 19Α/ ), όπως τροποποιήθκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α/ ). 4. Το π.δ. 4/2009 «Περί Διορισμού Υπουργών Αναπλ ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2Α/ ). 5. Το ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α/ ) «Ρύθμισ θεμά των λεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πγές ενέρ γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 6. Τν υπ αριθμ. Δ6/Φ 1/ΟΙΚ.8295/ απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς (ΦΕΚ 385Β/ ). «Α. Διαδικασίες και δικαιολογτικά που απαιτούνται για τν έκδοσ των αδειών εγκατάστασς και λειτουρ γίας σταθμών λεκτροπαραγωγής τα καταβλτέα πα ράβολα καθώς και κάθε άλλ αναγκαία λεπτομέρεια. Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτο μέρειες διαμόρφωσς των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσς.», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 7. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286Α/ ) «Απελευθέρωσ τς αγοράς λεκτρικής ενέργειας Ρύθμισ θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τρο ποποιήθκε και ισχύει. 8. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/ 2000 (ΦΕΚ 1498Β/ ) απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλε κτρικής Ενέργειας (έκδοσ 1)». 9. Το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πγές Ενέρ γειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας Υψλής Απόδοσς και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο ποιήθκε και ισχύει. 10. Το ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) «Προώθσ τς συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμισ ζτμάτων σχετικών με το Υδρο λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 4 περίπτωσ (α). 11. Τν υπ αριθμ. 74/2007/ΕΚ απόφασ «περί καθορι σμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας και θερμότ τας» [κοινοποιθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6817] 12. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/οικ.9754/ απόφασ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξς «Σύστα σ και συγκρότσ Επιτροπής για τν σύνταξ Σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων τς παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3734/2009 ως άνω. 13. Το γεγονός ότι οι διατάξεις τς παρούσας δεν προκαλούν δαπάν στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς των βαθμών απόδο σς, για χωριστή παραγωγή λεκτρικής και θερμικής ενέρ γειας, καθορίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα I και II, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τς παρούσας. Άρθρο 2 Διορθωτικοί συντελεστές για τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας 1. Οι διορθωτικοί συντελεστές, που παρατίθενται στο Παράρτμα III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

2 18228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τς παρούσας, εφαρμόζονται, ώστε να προσαρμόζουν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού από δοσς που παρατίθενται στο Παράρτμα I στις μέσες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στ χώρα. Οι διορθωτικοί συντελεστές για τις μέσες κλιματικές συνθήκες δεν εφαρμόζονται στν τεχνολογία συμπα ραγωγής που βασίζεται σε κυψέλες καυσίμου. 2. Οι διορθωτικοί συντελεστές που παρατίθενται στο Παράρτμα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ ρος τς παρούσας, εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να τροποποιούν τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς που παρατίθενται στο Παράρτμα I λαμβάνοντας υπ όψιν τις απώλειες στο διασυνδεδε μένο λεκτρικό σύστμα, που αποφεύγονται χάρ στ συμπαραγωγή (Παράρτμα IV). 3. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται αμφότεροι οι διορθωτικοί συντελεστές που παρατίθενται στο Πα ράρτμα III(α) και εκείνοι που παρατίθενται στο Πα ράρτμα IV, εφαρμόζονται πρώτα οι συντελεστές του Παραρτήματος III(α) και στ συνέχεια εκείνοι του Πα ραρτήματος IV. Άρθρο 3 Εφαρμογή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς του βαθμού απόδοσς 1. Εφαρμόζονται οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς που παρατίθενται στο Παράρτ μα I σύμφωνα με το έτος κατασκευής μιας μονάδας συ μπαραγωγής. Οι εναρμονισμένες αυτές τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς εφαρμόζονται επί 10 έτ από το έτος κατασκευής τς μονάδας συμπαραγωγής. 2. Από το ενδέκατο έτος μετά το έτος κατασκευής τς μονάδας συμπαραγωγής, εφαρμόζονται οι εναρμονισμέ νες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς οι οποίες, βάσει τς παραγράφου 1, εφαρμόζονται σε μονάδα συ μπαραγωγής λικίας 10 ετών. Οι εναρμονισμένες αυτές τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς εφαρμόζονται για ένα έτος. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έτος κατασκευής μιας μονάδας συμπαραγωγής λαμβάνεται το μερολογιακό έτος κατά το οποίο παρήγαγε για πρώτ φορά λεκτρική ενέργεια. Εάν μια υφιστάμεν μονάδα συμπαραγωγής ανακαι νίζεται και επενδυτική δαπάν για τν ανακαίνισ υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% τς επενδυτικής δαπά νς για τν κατασκευή μιας συγκρίσιμς νέας μονάδας συμπαραγωγής, το μερολογιακό έτος κατά το οποίο ανακαινισμέν μονάδα συμπαραγωγής παρήγαγε για πρώτ φορά λεκτρική ενέργεια θεωρείται ως το έτος κατασκευής τς. Άρθρο 4 Σύνθεσ καυσίμων Εάν μονάδα συμπαραγωγής λειτουργεί με περισσό τερα του ενός καύσιμα, οι εναρμονισμένες τιμές αναφο ράς των βαθμών απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή εφαρμόζονται αναλογικά στον σταθμισμένο μέσο όρο του συνεισφερόμενου ενεργειακού περιεχόμενου των διαφόρων καυσίμων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας (αναφερόμενες στο άρθρο 1) Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές ανα φοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας βασίζονται σε κατώτερ θερμο γόνο ικανόττα και πρότυπες συνθήκες ISO (θερμοκρα σία περιβάλλοντος 15 C, πίεσ 1,013 bar, 60% σχετική υγρασία). Έτος κατασκευής: Τύπος καυσίμου: 1996 & πριν Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% Λιγνίτς/μπρικέτες λιγνίτ 37,3% 38,1% 38,8% 39,4% 39,9% 40,3% 40,7% 41,1% 41,4% 41,6% 41,8% Τύρφ/μπρικέτες τύρφς 36,5% 36,9% 37,2% 37,5% 37,8% 38,1% 38,4% 38,6% 38,8% 38,9% 39,0% Καύσιμα από ξύλο 25,0% 26,3% 27,5% 28,5% 29,6% 30,4% 31,1% 31,7% 32,2% 32,6% 33,0% Γεωργική μάζα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% στερεά Βιοαποδομήσιμα (αστικά) από βλτα Μ ανανεώσιμα (αστικά & βιομχανικά) απόβλτα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% Πετρελαιούχοι σχιστόλιθοι 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 39,0%

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πετρέλαιο (πετρέλαιο κίν σς & θέρμανσς + μαζούτ), Υγραέριο 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% Βιοκαύσιμα 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% υγρά Βιοαποδομήσιμα απόβλτα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% Μ ανανεώσιμα απόβλτα 20,0% 21,0% 21,6% 22,1% 22,6% 23,1% 23,5% 24,0% 24,4% 24,7% 25,0% Φυσικό αέριο 50,0% 50,4% 50,8% 51,1% 51,4% 51,7% 51,9% 52,1% 52,3% 52,4% 52,5% Αέριο διυλιστρίων/υδρογό νο 39,7% 40,5% 41,2% 41,8% 42,3% 42,7% 43,1% 43,5% 43,8% 44,0% 44,2% Βιοκαύσιμο 36,7% 37,5% 38,3% 39,0% 39,6% 40,1% 40,6% 41,0% 41,4% 41,7% 42,0% αέρια Φωταέριο, αέριοα απαερίων υψικαμίνου, άλλα απόβλτα αέρια, ανακτώμεν απόβλτ θερμόττα 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή θερμόττας (αναφερόμενες στο άρθρο 1) Στον κατωτέρω πίνακα οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή θερμόττας βασίζονται σε κατώτερ θερμογόνο ικανόττα και πρότυπες συνθήκες ISO (θερμοκρασία περιβάλ λοντος 15oC, πίεσ 1,013 bar, 60% σχετική υγρασία). Τύπος καυσίμου: Ατμός(*) / θερμό νερό Απευθείας χρήσ καυσαερίων (**) Λιθάνθρακας/οπτάνθρακας 88% 80% Λιγνίτς/μπρικέτες λιγνίτ 86% 78% Τύρφ/μπρικέτες τύρφς 86% 78% Καύσιμα από ξύλο 86% 78% στερεά Γεωργική μάζα 80% 72% Βιοαποδομήσιμα (αστικά) απόβλτα 80% 72% Μ ανανεώσιμα (αστικά & βιομχανικά) απόβλτα 80% 72% Πετρελαιούχοι σχιστόλιθοι 86% 78% υγρά αέρια Πετρέλαιο (πετρέλαιο κίνσς & θέρμανσς + μαζούτ), Υγραέριο 89% 81% Βιοκαύσιμα 89% 81% Βιοαποδομήσιμα απόβλτα 80% 72% Μ ανανεώσιμα απόβλτα 80% 72% Φυσικό αέριο 90% 82% Αέριο διυλιστρίων/υδρογόνο 89% 81% Βιοκαύσιμο 70% 62% Φωταέριο, αέριοα απαερίων υψικαμίνου, άλλα απόβλτα αέρια, ανα κτώμεν απόβλτ θερμόττα 80% 72% (*) Οι βαθμοί απόδοσς παραγωγής ατμού πρέπει να μειωθούν κατά 5 απόλυτες εκατοστιαίες μονάδες σε περίπτωσ που όσα κράτ μέλ εφαρμόζουν το άρθρο 12 παράγραφος 2 τς οδγίας 2004/8/ΕΚ περιλαμβάνουν στους υπολογισμούς μιας μονάδας συμπαραγωγής τν επιστροφή συμπυκνωμάτων. (**) Οι τιμές για άμεσ θερμόττα θα χρσιμοποιούνται εάν θερμοκρασία είναι 250 o C και ανώτερ. Εάν θερμοκρασία είναι χαμλότερ των 250 ο C, θα χρσιμοποιούνται οι τιμές για ατμό/θερμό νερό.

4 18230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις μέσες κλιματικές συνθήκες και καθορισμός κλιματικών ζωνών εφαρμογής των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας (αναφερόμενοι στο άρθρο 2 παράγραφος 1) (α) Διορθωτικοί συντελεστές σχετιζόμενοι με τις μέ σες κλιματικές συνθήκες Η διόρθωσ για θερμοκρασία περιβάλλοντος βασίζε ται στ διαφορά μεταξύ τς ετήσιας μέσς θερμοκρα σίας τς κλιματικής ζώνς και των πρότυπων συνθκών ISO (15 o C). Η διόρθωσ έχει ως εξής: 0,1% απώλεια του βαθμού απόδοσς για κάθε βαθμό άνω των 15 o C 0,1% κέρδος του βαθμού απόδοσς για κάθε βαθμό κάτω των 15 o C. Παράδειγμα: Όταν μέσ ετήσια θερμοκρασία τς κλιματικής ζώνς ανέρχεται σε 10 ο C, τιμή αναφοράς του βαθμού απόδο σς μιας μονάδας συμπαραγωγής σε αυτή τν κλιματική ζών πρέπει να αυξθεί προσθέτοντας 0,5%. (β) Καθορισμός των κλιματικών ζωνών Τα σύνορα εκάστς κλιματικής ζώνς συνίστανται από ισοθερμικές καμπύλες (σε ακέραιους βαθμούς Κελσί ου) τς ετήσιας μέσς θερμοκρασίας περιβάλλοντος που διαφέρει κατά 4 o C. Η εφαρμοζόμεν σε γειτονικές κλιματικές ζώνες θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων θερμοκρασιών περιβάλλοντος είναι 4 o C. Σε περίπτωσ που μονάδα βρίσκεται στο σύνορο δύο κλιματικών ζωνών, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τ ζών στν οποία θα ενταχθεί. Οι κλιματικές ζώνες στν Ελλάδα, σύμφωνα με τις μέσες ετήσιες θερμοκρασίες από τους σταθμούς τς Εθνικής Μετεωρολογικής Υπρεσίας (Ε.Μ.Υ.), καθορίζο νται όπως δείχνει ο χάρτς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Διορθωτικοί συντελεστές για τις απώλειες που απο φεύγονται στο διασυνδεδεμένο λεκτρικό σύστμα (χάρ στ συμπαραγωγή) για τν εφαρμογή των εναρ μονισμένων τιμών αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας (αναφερό μενοι στο άρθρο 2 παράγραφος 2) Τάσ Για τν λεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δια συνδεδεμένο σύστμα Για τν λεκτρική ενέργεια που κατα ναλίσκεται επιτόπου > 200 kv 1 0, kv 0,985 0, kv 0,965 0,945 0,4 50 kv 0,945 0,925 < 0,4 kv 0,925 0,860 Για μ διασυνδεδεμένα συστήματα δεν εφαρμόζεται διόρθωσ αυτή Παράδειγμα: Μια μονάδα συμπαραγωγής ισχύος 100 kwel με πα λινδρομική μχανή τροφοδοτούμεν με φυσικό αέριο παράγει λεκτρική ενέργεια τάσς 380 V. Από τν λε κτρική αυτή ενέργεια ποσοστό 85% χρσιμοποιείται για ιδία κατανάλωσ και 15% διοχετεύεται στο διασυνδε δεμένο σύστμα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η μονάδα κατασκευάστκε το Η ετήσια θερμο κρασία περιβάλλοντος ανέρχεται σε 15 o C (οπότε δεν είναι ανάγκ να γίνει διόρθωσ κλιματικών συνθκών). Σύμφωνα με το Παράρτμα I τς παρούσας απόφασς, εναρμονισμέν τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς του 1999 για φυσικό αέριο ήταν 51,1%. Μετά τ διόρ θωσ για τις απώλειες στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, προκύπτουσα τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας στ συγκεκριμέν μονάδα συμπαραγωγής (με βάσ τον σταθμισμένο μέσον όρο των συντελεστών του παρό ντος Παραρτήματος) υπολογίζεται ως εξής: er 51,1% * (0,860*85% + 0,925*15%) 44,4% Άρθρο 5 Η απόφασ αυτή να δμοσιευθεί στν Εφμερίδα τς Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ (2) Καθορισμός λεπτομερειών τς μεθόδου υπολογισμού τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας συμπαραγωγής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» που κυρώθκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίσ τς Νομοθεσίας για τν Κυβέρνσ και τα Κυβερντικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α/ ) 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομ χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168Α/ ), σε συνδυασμό με τον ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/1985). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευσ των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξς» (ΦΕΚ 19Α/ ), όπως τροποποιήθκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α/ ). 4. Το π.δ. 4/2009 «Περί Διορισμού Υπουργών Αναπλ ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2Α/ ). 5. Το ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α/ ) «Ρύθμισ θεμά των λεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πγές ενέρ γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 6. Τν υπ αριθμ. Δ6/Φ 1/ΟΙΚ.8295/ (ΦΕΚ 385Β/ ) απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς «Α. Διαδικασίες και δικαιολογτικά που απαιτούνται για τν έκδοσ των αδειών εγκατάστασς και λειτουργίας σταθμών λεκτροπαραγωγής τα καταβλτέα παράβολα καθώς και κάθε άλλ αναγκαία λεπτομέρεια. Β. Κα θορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτομέρειες διαμόρφωσς των τιμολογίων καθώς και όροι διασύν δεσς.», όπως τροποποιήθκε και ισχύει. 7. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286Α/ ) «Απελευθέρωσ τς αγοράς λεκτρικής ενέργειας Ρύθμισ θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τρο ποποιήθκε και ισχύει. 8. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.17951/2000 (ΦΕΚ 1498Β/ ) απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλε κτρικής Ενέργειας (έκδοσ 1)». 9. Το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πγές Ενέρ γειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας Υψλής Απόδοσς και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο ποιήθκε και ισχύει. 10. Το ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) «Προώθσ τς συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμισ ζτμάτων σχετικών με το Υδρο λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 4 περίπτωσ (β). 11. Τν υπ αριθμ. 74/2007/ΕΚ απόφασ «περί καθορι σμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας και θερμότ τας» και τν σχετική απόφασ του Υπουργού Ανάπτυξς με αρ. πρωτ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ.15606/ Τν υπ αριθμ. 952/2008/ΕΚ απόφασ «περί καθο ρισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για τν υλοποίσ και εφαρμογή του Παραρτήματος ΙΙ τς Οδ γίας 2004/8/ΕΚ». 13. Τν υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/οικ.9754/ απόφασ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξς «Σύστα σ και συγκρότσ Επιτροπής για τν σύνταξ Σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων τς παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3734/ Το γεγονός ότι οι διατάξεις τς παρούσας δεν προκαλούν δαπάν στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός τς απόφασς είναι ο καθορισμός τς λεπτο μερούς μεθόδου υπολογισμού τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας τς συμπα ραγωγής, που αναφέρονται στο Άρθρο 6, παράγρ. 4, περίπτωσ (β) του ν. 3734/2009. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τν εφαρμογή τς παρούσας απόφασς οι όροι που χρσιμοποιούνται έχουν τν ακόλουθ έννοια, σύμ φωνα με τον ν. 3734/2009: «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας (ΣΗΘ)»: Η ταυτόχρον παραγωγή χρήσιμς θερμικής ενέργειας και λεκτρικής ή/και μχανικής ενέργειας από τν ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας. Όπου στν παρούσα απόφασ αναφέρεται ο όρος «συ μπαραγωγή», νοείται Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμόττας (ΣΗΘ), όπως εδώ ορίζεται. «Χρήσιμ θερμική ενέργεια, H»: Η θερμική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής, προκειμένου να ικανοποιήσει οικονομικά δικαιολογμέν ζήτσ για θέρμανσ ή ψύξ, οποία καθορίζεται ως ζήτσ που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσς ή ψύξς και οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμ φωνα με τις συνθήκες τς αγοράς, από διαδικασίες παραγωγής χρήσιμων μορφών ενέργειας διαφορετικές από τ συμπαραγωγή.

6 18232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Μονάδα συμπαραγωγής»: Η μονάδα, δυνάμεν να λειτουργεί κατά τον τρόπο τς συμπαραγωγής. «Ηλεκτρική ενέργεια από τ μονάδα συμπαραγωγής, Ε c»: Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται από τ μο νάδα συμπαραγωγής. Εάν μια μονάδα συμπαραγωγής παράγει και μχανική ενέργεια, αυτή προστίθεται στν λεκτρική ενέργεια και συμπεριλαμβάνεται στν Εc. «Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή, Ε»: Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συνδεόμενς με τν παραγωγή χρήσιμς θερμικής ενέργειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τ μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 6. Όπου στν παρούσα απόφασ αναφέρεται λεκτρική ενέρ γεια από συμπαραγωγή, νοείται ότι περιλαμβάνεται και μχανική ενέργεια που ενδεχομένως παράγεται από τ συμπαραγωγή. «Ενέργεια καυσίμου, C»: Το σύνολο τς ενέργειας καυσίμου (ή καυσίμων) που καταναλώθκε από τ μο νάδα συμπαραγωγής για τν παραγωγή τς λεκτρικής ενέργειας, Ε c, και τς χρήσιμς θερμικής ενέργειας, H. Διευκρινίζεται ότι ενέργεια αυτή υπολογίζεται με βάσ τν κατώτερ θερμογόνο ικανόττα του καυσίμου. «Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσς e»: Ο λόγος τς λεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τ μονά δα συμπαραγωγής προς τν ενέργεια καυσίμου που καταναλώθκε από τ μονάδα συμπαραγωγής για τν παραγωγή τς λεκτρικής ενέργειας, Ε c, και τς χρή σιμς θερμικής ενέργειας, H : e c c (2.1) «Θερμικός βαθμός απόδοσς h»: Ο λόγος τς χρήσι μς θερμικής ενέργειας που προέρχεται από συμπαρα γωγή, H, προς τν ενέργεια H καυσίμου που καταναλώ θκε από τ μονάδα συμπαραγωγής για τν παραγωγή h τς λεκτρικής ενέργειας, Ε c, και c τς χρήσιμς θερμικής ενέργειας, H : (2.2) «Ολικός βαθμός απόδοσς»: Το άθροισμα του λεκτρι κού και του θερμικού βαθμού απόδοσς: + e h (2.3) «Τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για χωριστή παραγωγή»: Ο βαθμός απόδοσς τς χωριστής παρα γωγής θερμικής ενέργειας και λεκτρικής ενέργειας, τν οποία αποσκοπεί να υποκαταστήσει διεργασία συμπαραγωγής: er είναι τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή λεκτρικής ενέργειας hr είναι τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσς για τ χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας όπως οι τιμές αυτών καθορίζονται σε χωριστή Υπουρ γική απόφασ (α/α 11 του προοιμίου) «Αποδοτικόττα συμπαραγωγής»: Το ποσοστό εξοικονό μσς πρωτογενούς ενέργειας, που επιτυγχάνεται με τ συμπαραγωγή σε σύγκρισ με τ χωριστή παραγωγή χρή σιμς θερμικής και λεκτρικής ή και μχανικής ενέργειας. «Συμπαραγωγή λεκτρισμού και θερμόττας υψλής αποδοτικόττας (ΣΗΘΥΑ)»: Η συμπαραγωγή που εξασφα λίζει εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σύγκρισ με τ χωριστή παραγωγή θερμικής και λεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμσ πρωτογενούς ενέργειας, ανεξαρτήτως ποσοστού, χαρα κτρίζεται ως συμπαραγωγή υψλής αποδοτικόττας. «Λόγος λεκτρικής προς θερμική ενέργεια, C»: Ο λό γος τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς τ χρήσιμ θερμική ενέργεια, όπως υπολογίζεται στν παρούσα. «Παραγωγή από συμπαραγωγή»: Το άθροισμα τς λε κτρικής και μχανικής ενέργειας και τς χρήσιμς θερμι κής ενέργειας που παράγονται από τ συμπαραγωγή. Επί πλέον των προγουμένων χρσιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί. «Κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής»: Η κατάστασ λειτουργίας κατά τν οποία μονάδα συμπαραγωγής παράγει τ μέγιστ τεχνικά δυνατή χρή σιμ θερμόττα και, συγκεκριμένα, όταν επιτυγχάνει ολικό βαθμό απόδοσς τουλάχιστον ίσο με 80% εάν είναι τύπου (α) ή (γ), ή τουλάχιστον ίσο με 75% εάν είναι οποιουδήποτε άλλου τύπου, όπως οι τύποι αναφέρονται στο Άρθρο 3 τς παρούσς. «Κατώφλι του λεκτρικού βαθμού απόδοσς, κατ»: Η ελάχιστ τιμή του λεκτρικού βαθμού απόδοσς μο νάδας συμπαραγωγής, προκειμένου να θεωρθεί ότι μονάδα βρίσκεται σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής: Για συστήματα τύπου (α) ή (γ): κατ 0,80 Για συστήματα οποιουδήποτε άλλου τύπου: κατ 0,75 «Συντελεστής απώλειας λεκτρικής ισχύος, β»: Ο συ ντελεστής που ορίζεται από τ σχέσ Δ β c Δ H (2.4) όπου ΔΕ c είναι μεταβολή τς λεκτρικής ή μχανι κής ενέργειας εξαιτίας μεταβολής ΔH τς χρήσιμς θερμικής ενέργειας τς μονάδας συμπαραγωγής. Σε μονάδες συμπαραγωγής με ατμοστρόβιλο συμπύκνωσς απομάστευσς, θετικό ΔH προκαλεί αρντικό ΔΕ c. Για τον λόγο αυτόν τίθεται το αρντικό πρόσμο στν Εξ. (2.4), ώστε τιμή του β να είναι θετική. Αν και ο συ ντελεστής β ορίζεται αρχικά για μονάδες με ατμοστρό βιλο συμπύκνωσς απομάστευσς, ο ορισμός ισχύει και για οποιοδήποτε σύστμα στο οποίο αύξσ τς παραγωγής χρήσιμς θερμόττας προκαλεί μείωσ τς παραγωγής λεκτρικής ή μχανικής ενέργειας. «Περίοδος αναφοράς»: Η χρονική περίοδος για τν οποία ζτείται ο υπολογισμός τς λεκτρικής ενέρ γειας από συμπαραγωγή και τς αποδοτικόττας τς συμπαραγωγής. Άρθρο 3 Τεχνολογίες Συμπαραγωγής Στις τεχνολογίες συμπαραγωγής, σε σχέσ με τις οποί ες εφαρμόζεται παρούσα απόφασ περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τύποι, σύμφωνα με τον ν. 3734/2009:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτσ θερμόττας β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψς γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσς απομάστευσς δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτσ θερμόττας ε) Παλινδρομική μχανή εσωτερικής καύσς στ) Μικροστρόβιλος ζ) Μχανή Stirling ) Κυψέλ καυσίμου θ) Ατμομχανή ι) Οργανικός κύκλος Rankine ια) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συν δυασμός τύπων τεχνολογιών που εμπίπτει στον ορισμό τς συμπαραγωγής. Άρθρο 4 Καθορισμός χωρικών ορίων του συστήματος 1. Τα χωρικά όρια μιας μονάδας συμπαραγωγής χαράσσο νται γύρω από τν ίδια τ μονάδα. Μετρτές για τ μέτρ σ εισροών και εκροών τοποθετούνται στα όρια αυτά. 2. Μια μονάδα συμπαραγωγής προσφέρει ενεργειακά προϊόντα σε καταναλωτές. Ο χώρος των καταναλωτών δεν ανήκει στ μονάδα συμπαραγωγής. Οι δύο χώροι δεν είναι αναγκαστικά διακριτές γεωγραφικές περιοχές, αλλά μάλλον περιοχές που μπορούν να παρασταθούν όπως δείχνει το Σχήμα 1. Καταναλωτής μπορεί να είναι μια βιομχανική διεργασία, μεμονωμένος καταναλωτής λεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, ένα σύστμα τλεθέρ μανσς / τλεψύξς, ή/και το λεκτρικό δίκτυο. 5. Δευτεροβάθμιοι ατμοστρόβιλοι πρέπει να περιλαμ βάνονται στο όριο τς μονάδας συμπαραγωγής (Σχήμα 3). Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται από δευτε ροβάθμιο ατμοστρόβιλο αποτελεί μέρος τς ενέργει ας που παράγεται από τ μονάδα συμπαραγωγής. Η θερμική ενέργεια που απαιτείται για τν κίνσ του δευτεροβάθμιου ατμοστροβίλου δεν περιλαμβάνεται στ χρήσιμ θερμική ενέργεια που παράγεται από τ μονάδα συμπαραγωγής. Σχήμα 3. Ορθός προσδιορισμός του χωρικού ορίου μονάδας συμπαραγωγής σε περίπτωσ παρουσίας δευ τερευόντων ατμοστροβίλων. (ST: Ατμοστρόβιλος) 6. Εάν κιντήρες (δλ. μχανές εσωτερικής καύσς ή στρόβιλοι) συνδέονται σε σειρά (π.χ. εάν θερμόττα από μια μχανή παράγει ατμό για τν κίνσ ατμοστρο βίλου), οι κιντήρες αυτοί δεν πρέπει να εξετασθούν χωριστά, ακόμ και εάν βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους (Σχήμα 4). Σχήμα 1. Χωρικά όρια μονάδας συμπαραγωγής. 3. Η λεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδα συμπαραγωγής μετριέται στους ακροδέκτες τς γεν νήτριας, χωρίς να αφαιρείται καμία από τις εσωτερικές καταναλώσεις για τ λειτουργία τς μονάδας συμπα ραγωγής. Η θερμική ενέργεια μετριέται στν έξοδο τς μονάδας συμπαραγωγής. 4. Τεχνικός εξοπλισμός για τν παραγωγή μόνον λε κτρικής ή θερμικής ενέργειας, όπως λέβτες για τν παραγωγή μόνον θερμόττας ή μονάδες παραγωγής μόνον λεκτρικής ενέργειας, που δεν συμβάλλουν στ συμπαραγωγή, δεν περιλαμβάνονται στα χωρικά όρια τς μονάδας συμπαραγωγής, όπως δείχνει το Σχήμα 2. Σχήμα 2. Ορθός προσδιορισμός του χωρικού ορίου μονάδας συμπαραγωγής σε περίπτωσ παρουσίας βο θτικών / εφεδρικών λεβήτων. (GT: Αεριοστρόβιλος, G: Γεννήτρια, B: Λέβτας με καύ σ καυσίμου, HRB: Λέβτας ανάκτσς θερμόττας.) Σχήμα 4. Χωρικό όριο μονάδας συμπαραγωγής με κι ντήρες συνδεδεμένους σε σειρά. Εάν ο πρώτος κιντήρας δεν προσφέρει λεκτρική ή μχανική ενέργεια στον χώρο των καταναλωτών, το όριο τς μονάδας συμπαραγωγής χαράσσεται γύρω από τον δεύτερο κιντήρα. Ενέργεια καυσίμου για τον κιντήρα αυτόν είναι ενέργεια καυσίμου που χρσι μοποιήθκε από τον πρώτο κιντήρα για τν παραγω γή τς θερμικής ενέργειας που εισρέει στον δεύτερο κιντήρα. Άρθρο 5 Διαδικασία Μετρήσεων και Υποβολή Αναφορών 1. Κάθε κάτοχος άδειας λειτουργίας μονάδας ΣΗΘ υποχρεούται να υποβάλλει κατά τν πρώτ έναρξ λει τουργίας τς Μονάδας στον Διαχειριστή του Συστήμα τος ή Δικτύου ετσίως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων τς μονάδας. Εφόσον Μονάδα λειτουργεί, υποχρεούται επίσς να υποβάλλει στν αρχή κάθε μήνα τις μεταβολές τς Δήλωσς Λειτουργικών Στοιχείων όπως προβλέπονται για τον μήνα υποβολής τς Δήλωσς. Η μνιαία Δή λωσ περιλαμβάνει επίσς απολογιστικά στοιχεία για τον προγούμενο μήνα. Η Δήλωσ υποβάλλεται λε κτρονικά.

8 18234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία των μετρήσεων λεκτρικής ενέρ γειας, χρήσιμς θερμόττας και ενέργειας καυσίμου όπως αυτά μετρώνται σύμφωνα με τις διατάξεις τς παρούσας απόφασς. Περιλαμβάνει επίσς προϋπο λογιστικά στοιχεία για το επόμενο χρονικό διάστμα εφαρμογής τς Δήλωσς για τις μετρήσεις αυτές, ιδίως σχετικά με τν χρήσιμ θερμόττα. Η ετήσια Δήλωσ περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τον υπολογισμό όλων των μεγεθών που αναφέρονται στις διατάξεις τς παρούσας απόφασς. Η μνιαία Δήλωσ περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία αυτά και τους υπολογισμούς εάν υφίστανται ή προβλέπονται μεταβολές των τεχνικών δεδομένων τς μονάδας ή τς χρήσιμς θερμόττας. Η Δήλωσ περιλαμβάνει τεκμρίωσ των τεχνικών στοι χείων που χρσιμοποιούνται στους υπολογισμούς. 3. Η Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων ισχύει εκτός εάν κριθεί ως μ αποδεκτή. Ο Διαχειριστής θεωρεί ως νομίμως υποβλθείσες τις Δλώσεις Λειτουργικών Στοι χείων εφόσον υποβλήθκαν εμπρόθεσμα. Σε περίπτωσ κατά τν οποία Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων κρί νεται ως μ νομίμως υποβλθείσα, ισχύει τελευταία νομίμως υποβλθείσα Δήλωσ. Σε περίπτωσ κατά τν οποία δεν υφίσταται νόμιμ δήλωσ για μια Μονάδα, ο Διαχειριστής πλροφορεί σχετικά τ ΡΑΕ. 4. Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων που υποβλήθκε νομίμως γίνεται κατ αρχήν αποδεκτή από τον Διαχει ριστή. Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων για τν οποία μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβής, κρί νεται από τον Διαχειριστή ως μ αποδεκτή και δεν θε ωρείται νομίμως υποβλθείσα οπότε ισχύει τελευταία νομίμως υποβλθείσα Δήλωσ. 5. Ο Διαχειριστής και ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμο διοτήτων τς, ελέγχουν εάν Δήλωσ Λειτουργικών Στοιχείων που υποβλήθκε είναι αλθής. Για τον σκοπό αυτόν, κατόπιν προγούμενς έγγραφς ειδοποίσς, με τν οποία τίθεται εύλογ προθεσμία, ο κάτοχος άδειας συμπαραγωγής που υπέβαλε Δήλωσ Λειτουρ γικών Στοιχείων οφείλει ιδίως να υποβάλλει έγγραφα και εκθέσεις στον Διαχειριστή και στ ΡΑΕ. 6. Αν Δήλωσ κριθεί ανακριβής ή μ αποδεκτή και εάν μονάδα ΣΗΘ με βάσ τ Δήλωσ αυτή και για το χρονικό διάστμα ισχύος τς έχει εισπράξεις κατ εφαρμογήν του Κώδικα Διαχείρισς και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποχρεούται να επιστρέψει στον Διαχειριστή τα εισπραχθέντα ποσά πέραν του κόστους καυσίμου τς μονάδας. Λεπτομέρειες τς όλς διαδι κασίας μπορούν να προσδιορίζονται περαιτέρω στους Κώδικες Διαχείρισς & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας. Άρθρο 6 Υπολογισμός τς λεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή Κατά τ συγκεκριμέν περίοδο αναφοράς, μετρούνται τα μεγέθ c, H, c και υπολογίζονται οι βαθμοί από δοσς με τις Εξ. (2.1) (2.3). Εάν, λαμβάνοντας υπ όψιν τον τύπο τς μονάδας συμπαραγωγής, είναι κατ, τότε μονάδα βρίσκεται σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής και όλ λεκτρική ενέργεια θεωρείται ενέργεια από συμπαραγωγή: chp c (5.1) Εάν κατά τ συγκεκριμέν περίοδο αναφοράς μονά δα δεν βρίσκεται σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής, τότε μέρος τς λεκτρικής ενέργει ας παράγεται χωρίς ταυτόχρον παραγωγή χρήσιμς θερμόττας. Στις περιπτώσεις αυτές, θεωρείται ότι μονάδα αποτελείται από δύο μέρ (Σχήμα 5): το συμπα ραγωγικό μέρος (συμβολικά, Μέρος στο σχήμα) και στο μ συμπαραγωγικό μέρος (συμβολικά, Μέρος non στο σχήμα). c non- Μέρος Μέρος non- Μονάδα Συμπαραγωγής H non- Σχήμα 5. Χωρισμός μονάδας συμπαραγωγής σε συ μπαραγωγικό και μ συμπαραγωγικό μέρος. Η λεκτρική ενέργεια του συμπαραγωγικού μέρους (ενέργεια από συμπαραγωγή) και του μ συμπαραγω γικού μέρους υπολογίζονται με τις σχέσεις: H C (5.2) non c (5.3) Ο λόγος λεκτρικής προς θερμική ενέργεια του συ μπαραγωγικού μέρους, C, προσδιορίζεται με τν ακό λουθ διαδικασία. Εάν είναι γνωστός ο ολικός βαθμός απόδοσς τς μονάδας συμπαραγωγής σε κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής, cog, τότε ο βαθμός απόδοσς του συμπαραγωγικού μέρους,, προσδιορίζεται ως εξής: Εάν είναι cog κατ τότε cog (5.4) Εάν είναι cog < κατ τότε κατ (5.5) Εάν ο cog δεν είναι γνωστός, τότε εφαρμόζεται Εξ. (5.5). Εάν μονάδα συμπαραγωγής περιλαμβάνει ατμο στρόβιλο συμπύκνωσς απομάστευσς 1, ορίζεται κατάστασ λειτουργίας πλήρους συμπύκνωσς εκείν, κατά τν οποία δεν απομαστεύεται ατμός προς παροχή χρήσιμς θερμόττας. Ο λεκτρικός βαθμός απόδοσς τς μονάδας στν κατάστασ αυτή συμβολίζεται με e,max. Εάν για τν κατάστασ λειτουργίας τς συγκεκρι μένς περιόδου, οποία χαρακτρίζεται από τα μεγέθ c, H και c, είναι γνωστός και ο συντελεστής απώ λειας λεκτρικής ισχύος, β, τότε λεκτρική ενέργεια και ο λεκτρικός βαθμός απόδοσς τς μονάδας σε 1 Γενικότερα, όσα αναφέρονται εδώ για μονάδες που πε ριλαμβάνουν ατμοστρόβιλο συμπύκνωσς απομάστευσς ισχύουν για οποιαδήποτε μονάδα συμπαραγωγής στν οποία παραγωγή χρήσιμς θερμόττας προκαλεί απώλεια λεκτρικής ή μχανικής ισχύος. c * *

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3583 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 45 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 1649/45 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρό που ενημέρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2621 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 52907 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανα πηρία σε κοινόχρηστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα