ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματι κής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 3498/2006 «Ρύθμιση θεμάτων Ι.Ε.Κ. του ΟΤΕΚ» (ΦΕΚ 230/Α /2006). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3105/2003 «Του ριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 «Εθνι κό σύστημα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α ). 4. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α /2004) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού». 5. Το ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α /2004) «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέμα τα Τουρισμού». 6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α /2007). 7. Την υπ αριθ. 280/ απόφαση που λήφθη κε στην 27 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕΚ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Καθορίζουμε τον Κανονισμό που διέπει την λειτουρ γία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ τισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ως ακολούθως: - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. Άρθρο 1 Έτος και εξάμηνα κατάρτισης 1. Κάθε έτος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. αρχίζει την 1η Οκτω βρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό και την υποχρεωτική πρακτι κή άσκηση σε επιχειρήσεις όπου προβλέπεται. 2. Η έναρξη και η λήξη των εξαμήνων κατάρτισης κα θώς και της πρακτικής άσκησης ορίζονται με απόφα ση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.. Η ημερομηνία έναρξης του χει μερινού εξαμήνου κατάρτισης ορίζεται το αργότερο η 20 η Οκτωβρίου. 3. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 14 πλή ρεις εβδομάδες και 1 εβδομάδα εξετάσεις αποτελέ σματα. 4. Όταν απαιτείται λόγω συνθηκών, η πραγματοποίη ση εργαστηριακών ασκήσεων ή πρακτικής άσκησης σε χρονικά διαστήματα διαφορετικά από τα παραπάνω ορι ζόμενα, με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται διακεκομμένα διαστήματα κατάρτισης με αθροιστική διάρκεια, όπως ορίζεται παραπάνω. 5. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες ώρες. Σε περίπτω ση κατά την οποία σ ένα ή περισσότερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγ ματοποιηθεί κατάρτιση για οποιοδήποτε λόγο: α) Αναπληρώνεται η κατάρτιση με αύξηση των ωρών του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, με ευ θύνη του Προϊσταμένου του Ι.Ε.Κ. β) Αναπληρώνεται η κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας των εβδομάδων κατάρτισης, εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης. γ) Παρατείνεται αντίστοιχα η κατάρτιση του εξαμή νου, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.. Άρθρο 2 Διακοπές Αργίες 1.Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρ τισης δεν γίνονται κατά τις εξής χρονικές περιόδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του κανο νισμού αυτού: i. Τις διακοπές: α) Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ια νουαρίου. β) Πάσχα, από Μ. Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου. γ) Τις θερινές διακοπές από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμ βρίου εφόσον δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση. ii. Τις επίσημες αργίες: α) 28η Οκτωβρίου. β) 25η Μαρτίου. γ) 1η Μαίου. δ) Του Αγ. Πνεύματος. ε) Καθαρή Δευτέρα.

2 29984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iii. Επίσης: α) 30η Ιανουαρίου β) 17η Νοεμβρίου. iv. Κατά τις ημέρες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ημέ ρες τοπικής αργίας στην έδρα κάθε ΙΕΚ, λόγω θρησκευ τικής ή άλλης εορτής. 2. Οι ώρες κατάρτισης που δεν πραγματοποιούνται λόγω των αργιών των παρ. ii, iii, iv αναπληρώνονται. Άρθρο 3 Εγγραφές 1. Ως καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ του Ο.Τ.Ε.Κ. δύνανται να εγγραφούν όσοι επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση για την εισαγωγή καταρτιζομέ νων στα ΙΕΚ. Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά τμήμα ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα. 2. Η αρχική εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους και πραγματοποιείται στην Γραμμα τεία του οικείου ΙΕΚ, σε διάστημα 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπου κατατίθενται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζο νται από την προκήρυξη εισαγωγής. 3. Οι καταρτιζόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέ σεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά εξάμηνο με σχετική «Αίτη ση Δήλωση Εγγραφής» Η ανανέωση αυτή γίνεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου. 4. Καταρτιζόμενος που δεν ανανέωσε την εγγραφή του έχει το δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο έτος στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ίδιας ειδικότητας μετά από σχετική αίτησή του και μετά από απόφαση του προϊσταμένου του ΙΕΚ, εφόσον λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας αυτής και υπάρχει κενή θέση. 5. Στην περίπτωση κατά την οποία καταρτιζόμενος δεν ανανεώσει την εγγραφή του για 5 (πέντε) συνεχό μενα έτη κατάρτισης χάνει το δικαίωμα αυτό και δια γράφεται από τα μητρώα του ΙΕΚ. 6. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και σοβαρούς λό γους, επιτρέπεται η ανανέωση εγγραφής και μετά την έναρξη των μαθημάτων εξαμήνου, με πράξη του Προϊ σταμένου του ΙΕΚ. Οι απουσίες του καταρτιζομένου στα μαθήματα που δεν παρακολούθησε από την αρχή του εξαμήνου προσμετρούνται. Έτσι στην περίπτωση αυτή η ανανέωση εγγραφής δεν θα πρέπει να πραγματοποι ηθεί αργότερα από την συμπλήρωση του χρονικού δια στήματος που συνεπάγεται την απόρριψη του καταρτι ζόμενου λόγω απουσιών. 7. Προκειμένου ο καταρτιζόμενος να εγγραφεί και να παρακολουθήσει τα μαθήματα θα πρέπει να προ σκομίσει: α) απόδειξη κατάθεσης των τελών εγγραφής στο λογαριασμό του ΟΕΕΚ, β) Απόδειξη κατάθεσης δι δάκτρων στο λογαριασμό του Ο.Τ.Ε.Κ.. Σε καμιά άλλη περίπτωση καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα παρακο λούθησης μαθημάτων. 8. Εγγραφή καταρτιζομένου σε Ι.Ε.Κ. σημαίνει ανεπι φύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού καθώς και του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του άρθρου 19 της παρούσας. Άρθρο 4 Δίδακτρα 1. Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται σύμφωνα με σχετι κή κοινή υπουργική απόφαση περί διδάκτρων στην κατα βολή διδάκτρων για κάθε εξάμηνο κατάρτισης τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή του καταρτιζο μένου σε συμβεβλημένη με τον Ο.Τ.Ε.Κ. τράπεζα. 2. Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συ νεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για κατάρτι ση στο εξάμηνο αυτό. Άρθρο 5 Μετεγγραφές 1. Καταρτιζόμενος σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ., που επιθυμεί με τεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ του Ο.Τ.Ε.Κ., υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. που καταρτίζεται εντός πέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του εξαμήνου κατάρτισης, Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι και η σειρά προτίμησης των Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα: α. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Ι.Ε.Κ., διαβιβά ζεται στο αρμόδιο τμήμα της Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ., την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμί ας. Αφού λάβει υπόψη του τους λόγους, τα σχετικά δικαι ολογητικά και τις υφιστάμενες δυνατότητες, εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. το οποίο εγκρίνει ή απορ ρίπτει με απόφασή του τις αιτούμενες μετεγγραφές. β. Εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δε κτές κατ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του καταρτιζόμενου και αποδεδειγμένα, με γνω μάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, χρήζει ειδικής ιατρι κής παρακολούθησης. Το αρμόδιο τμήμα της Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.K. εισηγείται για έγκριση ή απόρ ριψη στο Δ.Σ του Ο.T.Ε.Κ. 2. Για όλες τις μετεγγραφές της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύουν τα εξής: α. Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς του. β. Ο καταρτιζόμενος με την έναρξη του νέου εξαμή νου καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ., στο oποίο μετεγγράφηκε, όπου και διαβιβάζεται ο ατομικός φάκελος και τα λοιπά στοιχεία της κατάρτισης. Επίσης φωτοαντίγραφα του ατομικού φακέλου φυλάσσονται σε αρχείο στο Ι.Ε.Κ. από το οποίο προέρχεται. γ. Στις περιπτώσεις, όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξα μήνου κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει την φοίτη σή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι γραμμένος. Όταν η μετεγγραφή του εγκριθεί, ο προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ. αποστέλλει στο Ι.Ε.Κ. όπου μετεγγράφεται τα στοιχεία κατάρτισης μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του καταρτιζομένου. δ. Επιστροφή του καταρτιζομένου στο αρχικό Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με νέα μετεγγραφή. ε. Η μετεγγραφή στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης επι τρέπεται αυστηρά και μόνο στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει η ειδικότητα κατάρτισης που έχει εγγρα φεί ο καταρτιζόμενος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.K. και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Άρθρο 6 Χαρακτηρισμός μαθημάτων 1. Ο οδηγός κατάρτισης κάθε ειδικότητας περιλαμ βάνει μαθήματα:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Θεωρητικά (Θ): Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποί ων η διδασκαλία πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευ τή, μόνον σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικεί μενο της κατάρτισής τους. β. Εργαστηριακά (Ε): Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστη ριακούς χώρους. γ. Μικτά (Θ και Ε): Μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και από κτηση δεξιοτήτων. 2. Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή ρυθ μίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. Είναι δυνατόν με ίδια απόφαση, να ορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευ τών που θα διδάσκουν στα μικτά και εργαστηριακά μα θήματα. Είναι επίσης δυνατόν, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. να αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευ τών στα μαθήματα που ο Προϊστάμενος του ΙΕΚ τεκμη ριώνει τέτοια αναγκαιότητα. Άρθρο 7 Διάρκεια ωριαίας διδασκαλίας 1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μα θημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά ή όπως διαφορετι κά καθοριστεί με απόφαση το Δ.Σ. για τα Ι.Ε.Κ. όπου παρουσιάζεται ανάγκη διαφοροποίησης λόγω εξαιρε τικών συνθηκών. 2. Η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίζεται τουλάχιστον σε 5 λεπτά, εκτός του τρίτου διαλείμματος που μπορεί να φτάνει τα 20 λεπτά. 3. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυ νατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι τρεις ( 3) ώρες. 4. Στις περιπτώσεις συνεχούς διδασκαλίας το διάλειμ μα θα είναι αθροιστικό. 5. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα δι δασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο δεν επιτρέπε ται η είσοδος καταρτιζομένων. 6. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης, με την έναρξη της ώρας και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών. 7. Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται να φορούν την οριζό μενη επαγγελματική στολή και να τηρούν τους κανό νες υγιεινής και ασφάλειας. Άρθρο 8 Φοίτηση 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα, θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά. 2. Ο καταρτιζόμενος ενημερώνεται ανά δεκαπενθήμε ρο για τον αριθμό των απουσιών που έχει πραγματο ποιήσει ανά μάθημα. 3. Η φοίτηση των καταρτιζομένων χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθη μα, στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωρι αίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Σε εξαιρετικές πε ριπτώσεις, και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Προϊσταμένου του Ι.Ε.Κ. το προαναφερθέν όριο μπο ρεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμιά περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθη μάτων στο εξάμηνο κατάρτισης δεν πρέπει να υπερ βαίνει το 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης. β. Η φοίτηση σε μάθημα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής όταν:. i.) Κατά την διάρκεια του εξαμήνου καταρτιζόμενος συμπληρώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών ανά μάθημα. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος ΙΕΚ διακόπτει την φοίτηση του καταρτιζόμενου ο οποίος χάνει το δι καίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο. Εφόσον ο καταρτιζόμενος επιθυμεί να συνεχίσει την φοίτησή του στην ειδικότητα τότε υποχρεούται να υπο βάλλει άμεσα αίτηση επανεγγραφής στο ίδιο εξάμηνο κατάρτισης για το οποίο η φοίτησή του κρίθηκε ανεπαρ κής και μόνο για το αμέσως επόμενο εξάμηνο κατάρτισης. Στην περίπτωση που η φοίτηση αυτή αφορά υλοποίηση πρακτικής άσκησης του τελευταίου εξάμηνου ο καταρτι ζόμενος θα έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την φοί τηση του μέσα στα δύο επόμενα έτη κατάρτισης ii.) Υπερβεί το 25% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών ανά μάθημα λόγω ασθενείας ή λόγω ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται από δημόσιο φορέα αλλά οι απουσίες αυτές δεν υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης του Ι.Ε.Κ.. Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος συνεχίζει την φοί τηση του στο ΙΕΚ. Ο καταρτιζόμενος αυτός δεν προσέρχεται στις τε λικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθη μάτων, στα οποία ξεπέρασε το 25% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου και στερείται του δικαιώ ματος εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο. 4. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομέ νων γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου με εξαίρεση την περίπτωση β.i. της παρ. 2 του παρό ντος. Ο προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ. ανακοινώνει τα αποτε λέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους κα ταρτιζόμενους την επομένη της λήξης των μαθημάτων του εξαμήνου. 5. Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτη ρίζεται ανεπαρκής υποχρεούται, προκειμένου να επα νεγγραφεί, να επαναεπιλεγεί με τις διαδικασίες της σχετικής υπουργικής απόφασης για την επιλογή των κα ταρτιζομένων. Εξαιρούνται οι καταρτιζόμενοι που απου σίαζαν για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται από δημόσιο φορέα. Άρθρο 9 Βαθμός Προόδου (Β.Π.) 1. Ο Βαθμός Προόδου (Β.Π) των καταρτιζομένων προ κύπτει εξήντα τοις εκατό (60%) από την επίδοση στην Εξέταση Προόδου σε κάθε μάθημα και κατά σαράντα

4 29986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τοις εκατό (40%) από τον Προφορικό Βαθμό Προόδου στο μάθημα αυτό. 2. Η Εξέταση Προόδου διεξάγεται ως εξής: I. Στα θεωρητικά μαθήματα οι καταρτιζόμενοι απα ντούν σε σειρά γραπτών ερωτήσεων κατά την κρίση του εκπαιδευτή, με τα οποία ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης. II. Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι εξε τάζονται σε εργαστηριακό έργο ή έργα, είτε ατομικά είτε ως ομάδα, όπου σε κάθε μέλος της ανατίθεται συ γκεκριμένο τμήμα του έργου. III. Στα μικτά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι εξετάζο νται σε γραπτές ερωτήσεις και στην πραγματοποίη ση έργου. 3. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι μία ώρα για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίας διδα σκαλίας είναι μία έως τρεις και δύο ώρες για τα μαθή ματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας είναι τέσσερις και άνω. Για το χρόνο εξετάσεις των μι κτών μαθημάτων ισχύουν οι ανωτέρω χρόνοι για κάθε μέρος ξεχωριστά. 4. Η συμμετοχή στην Εξέταση Προόδου είναι υποχρεωτι κή για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περιπτώσεις απου σίας τους για οποιοδήποτε λόγο από προγραμματισμένη εξέταση προόδου, βαθμολογούνται με μονάδα (1). 5. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από Εξέ ταση Προόδου για λόγους σοβαρής ασθένειας ή λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται από Δημόσιο φο ρέα, ο Προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ., αποφασίζει για την εξέ ταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή. 6. Για την διαμόρφωση του Προφορικού Βαθμού Προ όδου ο καθηγητής συνεκτιμά τα εξής: Α. Τη συμμετοχή του στη εκπαιδευτική διαδικασία Β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του στο συγκε κριμένο μάθημα. Γ. Τις εργασίες που ανατίθενται από τον Καθηγητή. 7. Για τον Προφορικό Βαθμό Προόδου στο εργαστη ριακό μέρος του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη τα πα ρακάτω κριτήρια: Α. Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος. Β. Η ποιότητα της εργασίας ως τελικού αποτελέσματος Γ. Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργα σίας του. Δ. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά. 1. Η βαθμολογία της Εξέτασης Προόδου, μαζί με τα γραπτά αποδεικτικά της βαθμολόγηση, ο Προφορικός Βαθμός Προόδου καθώς και η Βαθμολογία Προόδου σε κάθε μάθημα που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατατίθενται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την τελευταία ημέρα της 10ης εβδομά δας κατάρτισης του εξαμήνου. 2. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολο γίας τους με ευθύνη του Προϊσταμένου του Ι.Ε.Κ. Άρθρο 10 Διεξαγωγή Τελικών Εξετάσεων 1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τε λικές εξετάσεις (Τ.Ε.) σε κάθε μάθημα. 2. Η διάρκεια εξέτασης όλων των μαθημάτων ορίζε ται στις 2 ώρες και δύναται να αυξηθεί μόνο στην περί πτωση που το απαιτεί η φύση του μαθήματος. Η διάρ κεια εξέτασης με μορφή ερωτηματολογίου (ΤΕΣΤ) δεν υπόκειται στον περιορισμό των δύο (2) ωρών. Οι καταρ τιζόμενοι ενημερώνονται από τον εκπαιδευτή για τον τρόπο εξέτασης δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδες πριν από την λήξη των μαθημάτων 3. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις τελικές εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (1). Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδί ζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε καθ οι ονδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτο νται τα τυχόν παραστατικά στοιχεία. 4. Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέτα ση μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φο ρέα, υποβάλλει αίτηση προς το προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να του δοθεί δικαίωμα εξέτασης, πάντοτε πριν από την έκδο ση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Ο προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ. αφού εξετάσει τα δικαιο λογητικά αποφασίζει: ι. Την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, εφόσον υφίσταται δυ νατότητα μεμονωμένης εξέτασης, ή ιι. Την εξέτασή του σε επόμενη εξεταστική περίοδο, χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήμα τος ή των μαθημάτων, χωρίς όμως δικαίωμα εγγραφής και φοίτησής του στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο. Άρθρο 11 Εξέταση Θεωρητικών μαθημάτων 1. Επιλέγονται από τον εκπαιδευτή η ανάθεση δια πραγμάτευσης 1 4 θεμάτων προς ανάπτυξη. Κάθε επιμέ ρους θέμα είναι δυνατόν να περιέχει υποερωτήματα. 2. Η επιλογή των θεμάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να αναφέρονται σε ευρύ φάσμα της ύλης που δι δάχθηκε και οι ερωτήσεις να εστιάζονται σε μείζονος σημασίας ενότητες, κατά την κρίση του εκπαιδευτή. 3. Είναι δυνατόν, εάν η φύση του μαθήματος το επι τρέπει, αντί της ανάπτυξης θεμάτων να δίδεται ερω τηματολόγιο (τεστ). 4. Ο αριθμός των ερωτήσεων από απόψεως είδους και ποσότητας, πρέπει να είναι ικανός, ώστε να πιστο ποιεί την ευρύτητα και το βάθος της γνώσης του αντι κειμένου του μαθήματος. 5. Τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει το τίτλο του Ι.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή εισηγητή. Επίσης αναφέρεται, ο παρεχό μενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση. 6. Μετά τη θεώρησή τους από το Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. ή τον αναπληρωτή του, τα θέματα αναπαράγο νται με την παρουσία και την ευθύνη του εισηγητή και παραδίδονται στους καταρτιζόμενους. Το πρωτότυπο των θεμάτων παραδίδεται στη γραμματεία για αρχει οθέτηση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίνονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση από τον Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. 8. Στην περίπτωση του ερωτηματολογίου είναι σκό πιμο να γίνονται πολλαπλές εκτυπώσεις του με διαφο ρετική σειρά, ώστε να αποφεύγεται η καθ υπαγόρευση αντιγραφή των απαντήσεων. Οι απαντήσεις είναι δυνα τόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώ νυμο, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης. 9. Σ όλες τις περιπτώσεις τα φύλλα θεμάτων και απα ντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέ ντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγρά ψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονο γράφει στο τέλος της ανάπτυξης των θεμάτων, κατα μετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλ λει με την κατάσταση των καταρτιζομένων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμά τους στο φάκελο εξετάσεων. 10. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ., όπου ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από το προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ., παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για διόρθωση. 11. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί τα γραπτά με την ανα γραφή αριθμητικώς της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος αναγράφει τη συ νολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο, ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησής του, διαγρά φει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και επανεγγράφει το τελικό στοιχείο, θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή. 12. Ο εισηγητής, εντός το πολύ δύο (2) εργάσιμων ημε ρών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επι στρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Άρθρο 12 Εξέταση Εργαστηριακών μαθημάτων 1. Η διεξαγωγή της τελικής εξέτασης πρέπει να στο χεύει στη διερεύνηση και τη διαπίστωση από τον εκπαι δευτή ή τους εκπαιδευτές ότι ο καταρτιζόμενος μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη θεωρητικές γνώσεις και έχει αποκτήσει τις δεξιότητες στη δεδομένη πρακτική τε χνική. Ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής εξέτασης ερ γαστηριακού μαθήματος αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού πραγμάτωσης των παραπάνω στόχων και απο τελεί το βαθμό της τελικής επίδοσης. 2. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν τα εργαστηριακά μαθήματα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων τρόπων εξέτασης, από τους οποίους οι εκπαιδευτές του μαθήματος σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του ΙΕΚ θα μπορούν να επιλέξουν. 3. Εάν το έργο ή τα έργα του εργαστηριακού μαθήμα τος απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους μεγάλα χρονι κά διαστήματα και πρακτικά δεν είναι δυνατόν στο δι ατιθέμενο χρόνο για την εξέταση να ανατεθεί η ολο κλήρωση ενός έργου, ώστε να γίνει ο έλεγχος της από κτησης ευχέρειας στις δεξιότητες οι οποίες διδάχτη καν, η εξέταση γίνεται προφορικά επί του ήδη εκτελε σθέντος ατομικού ή συλλογικού έργου ή εργασίας με ερωτήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η κατανόηση της σει ράς εκτέλεσης, του τρόπου επίτευξης της ποιότητας, η δυνατότητα ελέγχου των σταδίων κατασκευής και η τελική επίτευξη των σκοπών της κατάρτισης. 4. Εάν είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να ανατίθεται στο διατιθέμενο χρόνο εξέτασης η πραγματοποίηση έργου ή τμήματος έργου, ώστε ο εξεταστής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των ικανοτήτων του καταρ τιζόμενου στις δεξιότητες που διδάχτηκε. Η σωστή σε αρτιότητα, η ποιότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου ή τμήματος έργου είναι μερικά από τα κριτήρια για την βαθμολόγηση και πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να έχουν προκαθοριστεί και γνωστοποιηθεί στους εξετα ζόμενους 5. Πάντως, ο εξεταστής θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογεί τον τρόπο εξαγωγής της τελικής βαθ μολογίας, ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί το περί δι καίου αίσθημα των καταρτιζομένων. 6. Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από πε ρισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολο γεί αυτοτελώς. Ο Μέσος Ορος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών, αποτελεί τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης. Άρθρο 13 Εξέταση μικτών μαθημάτων 1. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει ξεχωριστή εξέταση του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους, η οποία κατά προτίμηση θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα. 2. Η βαθμολογία μικτού μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών του θεωρητικού και εργα στηριακού μέρους του μαθήματος, στρογγυλοποιούμε νο στον πλησιέστερο ακέραιο. Η εξέταση του θεωρητι κού μέρους γίνεται, όπως και η εξέταση των θεωρητι κών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους, όπως η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων. 3. Για την εξαγωγή του βαθμού της εξέτασης αυτής ο εκπαιδευτής αθροίζει τις επί μέρους βαθμολογίες των ερωτήσεων ή των επί μέρους τμημάτων του έρ γου, τις οποίες αναγράφει επί του γραπτού ή του φύλ λου έργου. Άρθρο 14 Εξαγωγή αποτελεσμάτων 1. Ο μέσος όρος του βαθμού προόδου (Β.Π.) και του βαθμού της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης, στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστε ρο ακέραιο αριθμό αποτελεί την τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος. 2. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα, για το οποίο η φοίτηση καταρτιζομένου έχει χαρακτηρι στεί ανεπαρκής. 3. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών του εξαμήνου, διαιρούμενο με τον αριθμό των

6 29988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μαθημάτων αποτελεί το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του καταρτιζομένου στο εξάμηνο αυτό. 4. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 01 έως Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ είναι δυνατόν να ορίζεται διάφορη, από την αριθμητική, αξιολογική κλί μακα σε όσες εξειδικεύσεις προβλέπεται να πραγματο ποιείται κατάρτιση σε παραγωγικούς χώρους. 6. Ο προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ. μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης και την επιτυχή περάτωση της κατάρτι σης τους, χορηγεί στους καταρτιζόμενους: I. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμέ νου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης, την οποία υπογρά φουν ο Προϊστάμενος του ΙΕΚ και Γενικός Διευθυντής του Ο.Τ.Ε.Κ.. II. Πτυχίο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο τύπος και η μορφή του θα καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. και θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την επίδοση των καταρτιζομένων στα εξάμηνα κατάρτισης καθώς και στην πρακτικής άσκησης όπου προβλέπεται. Άρθρο 15 Πρόοδος Καταρτιζομένων 1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούνται σε επαναπαρα κολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι του λάχιστον δέκα (10). β. Υστερεί το ανώτερο σε δύο μαθήματα, ενώ ο γε νικός μέσος όρος βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) και η βαθμολο γία του στο μάθημα που υστέρησε τουλάχιστον μη δέν επτά (07). 2. Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο όμως υποχρεούται να επανεξετα στεί στο μάθημα που υστέρησε στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί. Η βαθμολογία της εξέ τασης αυτής είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον δέκα (10), ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επό μενο εξάμηνο, αλλά δύναται να προσέρχεται για επανεξέ ταση σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, μέχρι να απο κτήσει δικαίωμα εγγραφής σ επόμενο εξάμηνο. 3. Δικαίωμα υλοποίησης πρακτικής άσκησης όπου αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα αποκτά ο καταρτιζόμε νος που έχει δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υπο χρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μα θήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε. Ο καταρτι ζόμενος υποχρεούται να καταβάλλει εκ νέου το ποσό της φοίτησής του, στην περίπτωση που τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ξανά είναι παραπά νω από δύο. Άρθρο 16 Φοίτηση καταρτιζομένων σε περίπτωση μη λειτουργίας της ειδικότητας 1. Εάν στο Ι.Ε.Κ. δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και εξαμήνου σε μαθήματα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή είχε ανεπαρκή κατάρτιση δίδονται οι εξής δυνατότητες: α. Να παρακολουθήσει το μάθημα ή τα μαθήματα. Ο καταρτιζόμενος θα εντάσσεται σε τμήμα ειδικότητας αντιστοίχου εξαμήνου, όπου διδάσκεται το μάθημα ή μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει. Δίδεται επί σης η δυνατότητα εφ όσον τα μαθήματα είναι περισ σότερα του ενός, να εντάσσεται σε περισσότερα του ενός τμήματα για την παρακολούθηση αυτή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των τμημάτων αυτών ο καταρτιζό μενος αυτός συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης, όπως και οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι. β. Δύναται να παρακολουθήσει το μάθημα σε άλλο Ι.Ε.Κ του Ο.Τ.Ε.Κ.., στο οποίο λειτουργεί η ειδικότητά του σε αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης. γ. Να δημιουργήσει το Ι.Ε.Κ., ύστερα από πρότασή του προϊσταμένου και έγκριση από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., ει δικό ταχύρυθμο τμήμα, για τον καταρτιζόμενο ή τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντι μετωπιστούν με τις παραπάνω δυνατότητες, σε ωρά ριο που εξυπηρετεί το Ι.Ε.Κ. και μόνο μια φορά για κάθε μάθημα. 2. Τα ειδικά αυτά τμήματα λειτουργούν μόνον εφό σον οι καταρτιζόμενοι προσέρχονται κανονικά και η λειτουργία τους παύει όταν η φοίτηση των καταρτιζο μένων καθίσταται ανεπαρκής. Οι καταρτιζόμενοι υπο χρεούνται στην καταβολή ποσού για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο, που ορίζεται με σχετική ΚΥΑ. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί του αριθμό των ωρών εβδομα διαίας διδασκαλίας του μαθήματος. 3. Σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν στο προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. σχετική αίτηση, πάντοτε πριν από την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης. 4. Εάν στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο καταρτιζόμενος απέκτη σε δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο αλλά στο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμήμα της ειδικότητάς του, τότε δύ ναται: α. Να μετεγγράφεται σε αντίστοιχο τμήμα της ίδιας ειδικότητας άλλου Ι.Ε.Κ του Ο.Τ.Ε.Κ.. β. Να διατηρεί το δικαίωμά του αυτό μέχρι τη λειτουρ γία στο Ι.Ε.Κ. τμήματος ειδικότητας στο οποίο απέκτη σε δικαίωμα εγγραφής. γ. Να αιτείται κατάταξή του σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης εξειδίκευσης της ίδιας ομάδας ειδικοτήτων που λειτουργούν στο Ι.Ε.Κ ή σε άλλο ΙΕΚ. Η αίτηση διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα της Κε ντρικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε.Κ.. Ύστερα από εισήγηση της τελευταίας με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. κα θορίζεται: ι. Το εξάμηνο κατάρτισης στο οποίο κατατάσσεται ο καταρτιζόμενος. ιι. Τα μαθήματα τα οποία ο καταρτιζόμενος θα παρα κολουθεί επί πλέον των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο κατατάσσεται και ιιι. Τα μαθήματα, τα οποία ο καταρτιζόμενος δεν υπο χρεούται να παρακολουθεί, διατηρώντας την τελική βαθμολογία τους από τα εξάμηνα τα οποία έχει ολο κληρώσει επιτυχώς. Άρθρο 17 Κατάταξη αποφοίτων ΙΕΚ σε άλλη ειδικότητα Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τη οποία δύνανται

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να κατατάσσονται απόφοιτοι των ΙΕΚ σε εξάμηνο κα τάρτισης άλλης ειδικότητας εφόσον ληφθούν υπόψη τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της ειδικό τητας αποφοίτησης. Άρθρο 18 Αποφοίτηση καταρτιζομένων 1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρε ούται σε επαναφοίτηση μαθήματος ή μαθημάτων όταν η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλά χιστον δέκα (10). 2. Εάν υστερεί σε δύο μόνο μαθήματα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σ όλα τα μα θήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτών που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) συμπληρω μένο και η βαθμολογία του στο μάθημα που υστέρησε τουλάχιστον επτά (07), ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε, σε επόμε νες εξεταστικές περιόδους μέχρις ότου η νέα βαθμολο γία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον δέκα (10). 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υπο χρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε. 4. Εάν στο Ι.Ε.Κ., δε λειτουργεί τμήμα της ειδικότητάς του, τότε ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16. Άρθρο 19 Συμπεριφορά Κυρώσεις Όργανα επιβολής 1. Ο Προϊστάμενος του ΙΕΚ ορίζει τον Κανονισμό Εσω τερικής Λειτουργίας του ΙΕΚ. Σε αυτόν καθορίζονται θέματα που αφορούν την λειτουργία της εκπαιδευτι κής μονάδας καθώς και θέματα υγιεινής, ασφάλειας, εμφάνισης κλπ. 2. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται ευ πρεπώς προς το προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ., τους εκπαιδευ τές, τους συναδέλφους τους και το λοιπό προσωπικό του Ι.Ε.Κ. και να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό καθώς και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΚ. 3. Δεν επιτρέπεται από τους καταρτιζόμενους η χρήση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού χωρίς την άδεια, εποπτεία και παρουσία του εκπαιδευτή τους. 4. Δεν επιτρέπεται η πρόκληση φθορών στις αίθου σες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους και εργαστηρι ακούς χώρους, στους χώρους άσκησης και στο πάσης φύσεως υλικό. 5. Κατά την διεξαγωγή των εργαστηριακών, καθώς και των μικτών μαθημάτων όπως και κατά την διάρκεια των εκδρομών και επισκέψεων οι καταρτιζόμενοι θα έχουν ευπρεπή εμφάνιση και ανάλογη αμφίεση όπως θα ορί ζεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΚ της παρ 1 του παρόντος. 6. Στην περίπτωση που καταρτιζόμενος προσέλθει κατά την διδασκαλία των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων κατά το εργαστηριακό τους μέρος ή σε εκδρομή επίσκεψη με διαφορετική αμφίεση από την καθοριζόμενη, τότε σημειώνονται απουσίες στα αντί στοιχα μαθήματα 7. Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω καθώς και από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας ελέγχεται και δύναται να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α. Γραπτή Παρατήρηση. Επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή και από τον προϊ στάμενο του ΙΕΚ και αποτελεί προειδοποίηση στον κα ταρτιζόμενο για επιβολή βαρύτερης κύρωσης, σε πε ρίπτωση νέας παρέκκλισής του από την αρμόζουσα συμπεριφορά β. Ωριαία αποβολή από την κατάρτιση. Επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή γ. Αποβολή μέχρι τρεις (3) μέρες. Επιβάλλεται από το Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. δ. Διακοπή της κατάρτισης, από ένα έως και τρία εξάμηνα. Επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. μετά από έκθεση του Προϊσταμένου του ΙΕΚ. 8. Όλες οι ανωτέρω κυρώσεις, καταχωρούνται στο Βι βλίο Επιβολής Κυρώσεων. Για συμπεριφορά καταρτιζο μένων που εμπίπτει στις διατάξεις των εδαφίων γ και δ της παραγράφου 7, συντάσσεται αναφορά από αυτόν που διαπίστωσε το παράπτωμα και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. 9. Σε περίπτωση που οι καταρτιζόμενοι προβαίνουν εσκεμμένα σε φθορά υλικού του Ι.Ε.Κ., πέραν της κυρώ σεως που επιβάλλεται, υποχρεούνται να αποκαταστή σουν στο ακέραιο τις φθορές που προξένησαν. Σ όλες τις περιπτώσεις είναι δυνατόν ο προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ. να παραπέμπει τα αδικήματα στη δικαιοσύνη. Άρθρο 20 Υποτροφίες 1. Υποτροφία δίνεται στον πρώτο καταρτιζόμενο κάθε τμήματος σε κάθε ΙΕΚ, με αριθμό εγγεγραμμένων κα ταρτιζομένων τουλάχιστον δέκα, ο οποίος θα συγκε ντρώνει τον υψηλότερο Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολο γίας κατά το εξάμηνο κατάρτισης. Απαραίτητες προ ϋποθέσεις για την χορήγηση υποτροφίας είναι ο κα ταρτιζόμενος: α. Να συγκεντρώνει Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15). β. Να περατώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του εξα μήνου κατά τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου. 3. Η υποτροφία συνίσταται: α) στο ποσό των διδάκτρων των καταρτιζόμενων που ισχύουν και αντιστοιχούν όχι στο τρέχον, αλλά στο επό μενο εξάμηνο κατάρτισης από το οποίο οι υπότροφοι απαλλάσσονται, ή β) σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου ύψους με τα δίδακτρα εξαμήνου κατάρτισης ανά υπότροφο. 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποτροφία δίνεται σε όσους καταρτιζόμενους ισοβάθμησαν. Άρθρο 21 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Εκδρομές 1. Κατά την διάρκεια της κατάρτισης είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις ανάλογα με τις ανάγκες του εκπ/κού προγράμματος της κάθε ειδικότητας κατάρτισης σε α)τουριστικές Μονάδες και β) Επιχειρήσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζε ται με το εκπαιδευτικό έργο, γ) Εκθέσεις επαγγελματι κού ενδιαφέροντος δ) Επαγγελματικούς διαγωνισμούς συναφείς με την ειδικότητα κατάρτισης. 2. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του Γ ή Δ εξαμήνου είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκ δρομές μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες συνολικά Η δι

8 29990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρκεια της εκδρομής μπορεί να παραταθεί ως και δυο ακόμα μη εργάσιμες ημέρες. 3. Για την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρο μών απαιτείται η συμμετοχή του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρτιζομένων. 4. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά καθηγη τή συνοδό ορίζεται σε 25 μαθητές. 5. Ο προϊστάμενος του ΙΕΚ ορίζει και έναν καθηγη τή πέρα των καθηγητών συνοδών ως αρχηγό της εκ δρομής που συνοδεύει και αυτός την ομάδα των μαθη τών. 6. Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών επι σκέψεων εκδρομών (ημερήσιων και πολυήμερων) απαι τείται η έγκριση του προγράμματος από τα αρμόδια όργανα, που είναι για τις μονοήμερες ο Προϊστάμενος του ΙΕΚ του Ο.Τ.Ε.Κ., για τις πολυήμερες το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ.. 7. Με σχετικές εγκυκλίους από το αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας καθορίζονται οι διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών επι σκέψεων εκδρομών. 8. Οι διδακτικές ώρες των μαθημάτων που χάνονται με την πραγματοποίηση των εκδρομών και των επι σκέψεων και των οποίων το γνωστικό αντικείμενο δεν καλύπτεται ούτε και μερικώς από το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης εκδρομής, θα πρέπει να ανα πληρώνονται. Άρθρο 22 Υπηρεσιακά Βιβλία έντυπα 1. Σε κάθε ΙΕΚ τηρούνται τα παρακάτω βιβλία και υπη ρεσιακά έντυπα: Α. Υπηρεσιακά Βιβλία Α.1. Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούνται αμέσως πάσης φύσης εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, οι πάσης φύσης εισερχόμενοι και εξερχόμενοι τίτλοι και τα εμπιστευτικά. Για τα τελευταία σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη Ε.Π. μόνο, ενώ τηρεί ται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων. Α.2. Μητρώο καταρτιζομένων στο οποίο καταχωρού νται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία των καταρτιζομέ νων στο ΙΕΚ στο οποίο καταχωρούνται: α. Στοιχεία Δελτίου ταυτότητας, ήτοι: επώνυμο, όνο μα, όνομα πατέρα, μητέρας, γένος, έτος γεννήσεως, δήμος ή Κοινότητα στην οποία φέρεται εγγεγραμμέ νος ο καταρτιζόμενος, αριθμός μητρώου ή δημοτολο γίου, θρήσκευμα. β. Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το είδος του τίτλου με το οποίο εγγράφεται ο καταρτιζόμενος. γ. Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι: Γενική κατά μάθημα εξα μηνιαία τελική βαθμολογία και γενικός μέσος όρος βαθ μολογίας. Α.3. Ευρετήριο, όπου καταχωρούνται το ονοματεπώ νυμο, όνομα πατέρα και ο αριθμός μητρώου καταρτι ζομένου (Α.Μ.Κ) όλων των καταρτιζομένων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο. Α.4. Βιβλία φοιτήσεως καταρτιζομένων (απουσιολό για) Α.5. Βιβλίο επιβολής κυρώσεων. Α.6. Βιβλία διδασκόμενης ύλης, κατά τάξη ή τμήμα τάξης στα οποία καταχωρείται από τον διδάσκοντα η ενότητα που διδάσκεται καθημερινά. Α.7.Ημερολόγιο λειτουργίας ΙΕΚ όπου καταχωρούνται καθημερινά τα σημαντικότερα γεγονότα, κατά την κρίση του Προϊσταμένου ή του αναπληρωτή του ΙΕΚ. Α.8. Βιβλίο Βιβλιοθήκης Α.9. Βιβλία εργαστηριακού υλικού α. Μηχανημάτων β. Εργαλείων μακράς διαρκείας γ. Εργαλείων βραχείας διαρκείας δ. Εισαγωγής αναλώσιμου υλικού Α.10. Βιβλίο εποπτικών μέσων διδασκαλίας επίπλων και σκευών. Α.11.Βιβλίο πράξεων προϊσταμένου. Α.12. Βιβλίο πτυχίων Α.13. Βιβλίο Διπλωμάτων Α.14. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών πιστοποιητι κών στρατολογίας Α.15. Βιβλίο βεβαιώσεων Κατάρτισης Β. Υπηρεσιακά έντυπα Β.1. Ατομικά δελτία καταρτιζομένου Β.2. Ημερήσια φύλλα φοίτησης Β.3. Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων και εξετάσεων. Β.4. Τίτλοι σπουδών: Πτυχία διπλώματα, πιστοποιητι κά, Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης. Β.5.Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση Β.6. Βεβαιώσεις σπουδών Β.7. Λογιστικές καρτέλες χρήσης αναλώσιμου υλικού Β.8. Καταστάσεις προόδου καταρτιζομένων. Β.9. Στατιστικά έντυπα. 2. Ο τύπος των βιβλίων και εντύπων καθορίζεται από το αρμόδιο τμήμα Παραγωγικών Σχολών, σε συνεννό ηση με τον ΟΕΕΚ, για τις αντίστοιχες ειδικότητες και είναι κοινός για όλα τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. 3. Τα βιβλία και έντυπα είναι δυνατόν να τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας. ΙΙ. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ TECHNICIAN ON WASTE TREATMENT AND RECYCLING Αθήνα 2006 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ TECHNICIAN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σε κάθε Πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: Φοιτητές Τ.Ε.Ι.Θ. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ»

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις Diploma In Negotiations (D.I.N.) ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις Diploma In Negotiations (D.I.N.) ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.kek.aueb.gr ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 8665368, 371, 372 - FAX: 210-8625553 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή...4 Β. Διαδικασία πιστοποίησης ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Ορισµός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι- διωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επι-

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα