Α.Π. : ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Π. : 8868. ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Σαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 27 Σαρ. Κώδηθαο: Αζήλα Τπεύζ. Δλεκέξσζεο : Ε. Γθίθα Σειέθσλν: Fax: Αθήνα, 15 Μαπηίος 2010 Α.Π. : 8868 ΠΡΟ : Πεπιθέπειερ ηος Κπάηοςρ α) Γ/νζειρ Αςη/ζηρ & Αποκ/ζηρ Έδπερ ηοςρ β) Γ/νζειρ Σοπ. Αςη/ζηρ & Γ/ζηρ Έδπερ ηοςρ ζηοςρ Νομούρ ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ. ΥΔΣ.: α) Σο ςπ απιθμ / έγγπαθο ηος Τποςπγείος μαρ, πεπί ακςπόηηηαρ ηων ππάξεων παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ, ηο οποίο ζαρ έσει αποζηαλεί. β) Σο ςπ απιθμ. 4139/541/ έγγπαθο ηος Τποςπγείος Τποδομών, Μεηαθοπών & Γικηύων. ε ζπλέρεηα ηνπ α ζρεηηθνύ εγγξάθνπ καο, ην νπνίν ζαο έρεη ήδε απνζηαιεί θαη θαηόπηλ εξσηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην εάλ ζπληζηά ιόγν αθπξόηεηαο ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ε κε αλαγξαθή επί ηνπ ζρεηηθνύ εληύπνπ ηνπ αξηζκνύ ηεο νδνύ επί ηεο νπνίαο έιαβε ρώξα ε παξάβαζε, ζα ζέιακε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε ηα εμήο: Με βάζε ηελ ππ αξηζκ. 2515/64/2007/ (1306 Β ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο) θαη ην άξζξν 104 ηνπ ΚΟΚ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 4 θαη 10 ηνπ ΚΟΚ (πεξί ζήκαλζεο νδώλ θαη εηδηθόηεξα πεξί πξνζδηνξηζκνύ ηεο πεξηνρήο ηζρύνο ηεο ζήκαλζεο) πξνθύπηεη όηη ζηελ πξάμε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο (θιήζε) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηαπξαρζείζαο παξάβαζεο, άξα θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ ζε πεξηπηώζεηο πξνβνιήο ζρεηηθώλ αληηξξήζεσλ από ηνλ «παξαβάηε» θαηά ην άξζξν 104, παξ.2 ηνπ ΚΟΚ, λα θαζίζηαηαη εθηθηόο ν έιεγρνο ηνπ αηηήκαηνο από ηελ αξκόδηα Αξρή (ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηζρύνο ηεο ζήκαλζεο), δηαθνξεηηθά ε πξάμε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο πάζρεη αθπξόηεηαο. Ζ ζέζε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, είηε κε ηελ αλαγξαθή ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζε απηό αξηζκό ηεο νδνύ, είηε κε θάζε πξόζθνξν ζηνηρείν πνπ ππνδεηθλύεη ηε ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο. Ζ. Γκίκα Σελίδα 1

2 Δπί ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ, κε ην αλσηέξσ (β) ζρεηηθό έγγξαθό ηνπ, δηεπθξηλίδεη, όηη ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αξκόδην δηνηθεηηθό όξγαλν, ην νπνίν θέξεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ επζύλε ηεο νξζήο αλαγξαθήο όισλ ησλ εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ νρήκαηνο, ηνπ παξαβάηε-νδεγνύ θαη ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπξάρζεθε, αλαγξάθεη εζθαικέλα ή ειιεηπή ζηνηρεία, ε ελ ιόγσ πξάμε θαζίζηαηαη αθπξσηέα. Παξαθαινύκε λα δηαβηβάζεηε ην παξόλ έγγξαθν ζηνπο νηθείνπο ΟΣΑ, γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε απηώλ θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ ή απηνηειώλ ηκεκάησλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πξνο νξζή αληηκεηώπηζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζεκάησλ. Σν παξόλ έγγξαθν, θαζώο επίζεο θαη ην ππ αξηζκ / έγγξαθό καο, κπνξείηε λα ηα αλαδεηήζεηε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (www.ypes.gr, δηαδξνκή: Σν Τπνπξγείν / Δγθύθιηνη - Απνθάζεηο). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ Γηεύζπλζε Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο (Δπί ηνπ ππ αξηζκ. 4139/541/ ζρεηηθνύ.) Αλαζηάζεσο 2 & Σζηγάληε Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γηεύζπλζε Σξνραίαο (Δπί ηνπ ππ αξηζκ. 2515/11/70-ζη / ζρεηηθνύ.) Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 3. Γήκν Γξάκαο Γ/λζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Καζζάλδξνπ 3 Α & Πξαμηηέινπο Σ.Κ ΓΡΑΜΑ (επί ηνπ ππ αξηζκ. 1333/ ζρεηηθνύ) ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Ο.Σ.Α Σκήκα Φνξνινγηθό -ζε δύο ανηίγραθα- 2. Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ζ.Δ.. ( κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ) Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γιεύθςνζηρ Κ. Κινηήρ Ζ. Γκίκα Σελίδα 2

3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Σαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 27 Σαρ. Κώδηθαο: Αζήλα Τπεύζ. Δλεκέξσζεο : Ε. Γθίθα Σειέθσλν: Fax: Αθήνα, 9 Νοεμβπίος 2009 Α.Π. : ΠΡΟ : Πεπιθέπειερ ηος Κπάηοςρ α) Γ/νζειρ Αςη/ζηρ & Αποκ/ζηρ Έδπερ ηοςρ β) Γ/νζειρ Σοπ. Αςη/ζηρ & Γ/ζηρ Έδπερ ηοςρ ζηοςρ Νομούρ ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος ΚΟΚ. σεηική νομοθεζία: (α) Άξζξν 104 ηνπ ΚΟΚ (λ. 2696/1999), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 93 ηνπ λ. 3542/2007, πεξί δηαδηθαζίαο επηβνιήο πξνζηίκσλ από ηα αζηπλνκηθά όξγαλα. (β) Ζ ππ αξηζκ. 2515/64/2007/ (ΦΔΚ Β 1306/ ) απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ, Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ θαη Γεκόζηαο Σάμεο, πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο. ςνημμένα θωηοανηίγπαθα εγγπάθων: (α) Σν ππ αξηζ /4047/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ. (β) Σν ππ αξηζκ. 2515/11/70-γ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία καο από πνιινύο ΟΣΑ ηεο Υώξαο, αλαθνξηθά κε πεξηπηώζεηο ιαλζαζκέλεο αλαγξαθήο ησλ απαηηνύκελσλ πξνο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ επί ηνπ εληύπνπ ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο από ηα αζηπλνκηθά όξγαλα, ζα ζέιακε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε ηα αθόινπζα: ύκθσλα κε ην ππ αξηζ /4047/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, νη πξάμεηο βεβαίσζεο παξαβάζεσλ θαη επηβνιήο δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ (θιήζεηο) πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΟΚ, πξέπεη λα ζπκθσλνύλ Ζ. Γκίκα Σελίδα 3

4 σο πξνο ηνλ ηύπν θαη ην πεξηερόκελό ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ. 2515/64/2007 (ΦΔΚ Β 1306/ ) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο (βι. ζρεηηθή λνκνζεζία). ε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αξκόδην θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθό όξγαλν αλαγξάθεη ζην έληππν πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ιαλζαζκέλα ηα, εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελα, ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νρήκαηνο (αξηζκόο θπθινθνξίαο, είδνο, κάξθα, ρξώκα), ηνπ παξαβάηε-νδεγνύ, ηεο δηαπξαρζείζαο παξάβαζεο ή ηνπ ύςνπο ηνπ πξνζηίκνπ, ε ελ ιόγσ πξάμε θαζίζηαηαη αθπξσηέα. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηβιεζέλ δηνηθεηηθό πξόζηηκν είλαη άιιν από απηό πνπ πξνβιέπεηαη ζην λόκν γηα ηελ νηθεία παξάβαζε (αλεμαξηήησο εάλ πξόθεηηαη γηα επαρζέζηεξε ή επηόηεξε θύξσζε), ε πξάμε επηβνιήο ηεο θύξσζεο αληίθεηηαη επζέσο ζε νπζηαζηηθή δηάηαμε λόκνπ. ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε αζηπλνκηθή αξρή (ή ε δεκνηηθή αζηπλνκία) νθείιεη λα αλαθαιέζεη ηε ζρεηηθή πξάμε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο (άξζξν 21 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, λ.2690/1999). Οη νηθείνη ΟΣΑ νθείινπλ επίζεο λα κελ πξνβνύλ ζηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ, δεδνκέλνπ όηη ε αλάθιεζε ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ζπληζηά ηαπηόρξνλα αλάθιεζε ηνπ λόκηκνπ ηίηινπ βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ θαη νη ηπρόλ ήδε εθδνζείζεο βάζεη απηνύ πξάμεηο (ρξεκαηηθόο θαηάινγνο, ηακεηαθή βεβαίσζε) είλαη αθπξσηέεο εθόζνλ ειιείπεη ην λόκηκν έξεηζκά ηνπο. Ζ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΣΑ νθείιεη λα πξνβεί ζε δηαγξαθή ηεο εγγξαθήο από ηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ή αλ ε νθεηιή έρεη βεβαησζεί ηακεηαθά λα εηζεγεζεί ηε δηαγξαθή απηήο ζην Γεκνηηθό ή Κνηλνηηθό πκβνύιην, θαηά ην άξζξν 174 ηνπ ΚΓΚ πεξί Γηαγξαθήο Υξεώλ θαη εηδηθόηεξα πεξί «ιαλζαζκέλεο εγγξαθήο». Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο- είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ ΚΟΚ, δηαπηζησζεί ιαλζαζκέλε αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ επί ηνπ εληύπνπ ηεο θιήζεο, ν ΟΣΑ νθείιεη λα γλσζηνπνηεί απηό ζηελ αξκόδηα / εθδνύζα αξρή (αζηπλνκηθή αξρή ή δεκνηηθή αζηπλνκία), πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο πξάμεο (θιήζεο), ελόςεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ιαλζαζκέλε αλαγξαθή (π.ρ. απνζηνιή θσηναληηγξάθνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο γηα απόδεημε ιαλζαζκέλεο αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο). Δηδηθά όζνλ αθνξά ζην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ, επηζεκαίλεηαη όηη ην αζηπλνκηθό όξγαλν πνπ βεβαηώλεη ηελ παξάβαζε, αλαγξάθεη ην πξόζηηκν έκπξνζζελ ηνπ εληύπνπ, ελώ ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ν Γηνηθεηήο ηεο Τπεξεζίαο ην επηθπξώλεη ή ην δηνξζώλεη, αθνύ ην ειέγμεη σο πξνο ηελ νξζόηεηά ηνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ ΚΟΚ. Καηά ζπλέπεηα, νη ΟΣΑ πξέπεη λα βεβαηώλνπλ ην πξόζηηκν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ εληύπνπ, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό δε ζπκπίπηεη κε ην αλαγξαθόκελν ζηελ έκπξνζζελ ζειίδα (ππ αξηζκ. 2515/11/70-γ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο). πλαθώο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη γηα ηελ είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ ηνπ ΚΟΚ από ηνπο ΟΣΑ πξαγκαηνπνηείηαη θαηαξρήλ εγγξαθή ζε ρξεκαηηθό θαηάινγν (βεβαίσζε ελ επξεία έλλνηα), βάζεη ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο, πνπ έρεη ζπληαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν (αζηπλνκηθό όξγαλν ή δεκνηηθή αζηπλνκία), ε νπνία θαη απνηειεί ηνλ λόκηκν ηίηιν βεβαίσζεο. Ζ Ζ. Γκίκα Σελίδα 4

5 εγγξαθή ζην ρξεκαηηθό θαηάινγν γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νθεηιέηε κε θνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο ηεο εγγξαθήο. ηελ ίδηα θνηλνπνίεζε πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 60 εκεξώλ (άξζξν 66 Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο) εληόο ηεο νπνίαο κπνξεί λα αζθήζεη ηα έλδηθα κέζα θαηά ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην βεβαησηηθό θαηάινγν (άξζξν 4 πεξ. 3 β.δ. 17/5-15/6/1959). Σα δηνηθεηηθά πξόζηηκα από παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ. επηβάιινληαη από όξγαλα ηεο ειιεληθήο ή δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, νη πξάμεηο ησλ νπνίσλ απνηεινύλ εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ πξηλ από ην ζηάδην ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο απηώλ είλαη δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο, πξνζβαιιόκελεο κε πξνζθπγή θαη ππαγόκελεο ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ θαη άξζξν 1 παξ. 3 πεξ. β ηνπ λ. 1406/1983, δηα κέζσ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 1080/1980. εκεηώλεηαη όηη κε ηελ απνζηνιή απνζπάζκαηνο ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ πξνιακβάλνληαη ηπρόλ ζθάικαηα πξηλ ηελ ηακεηαθή βεβαίσζε ηεο νθεηιήο (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όρεκα έρεη κεηαβηβαζζεί θαη δελ έρεη ελεκεξσζεί ε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ). Μεηά ηελ απνζηνιή απνζπάζκαηνο ηνπ βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ ζηνλ νπνίν θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θιήζεο, ηνπ νθεηιέηε θαη ην ύςνο ηεο νθεηιήο θαη κεηά ην πέξαο ηεο σο άλσ ηαρζείζεο πξνζεζκίαο, ε νθεηιή βεβαηώλεηαη ηακεηαθά θαη απνζηέιιεηαη αηνκηθή εηδνπνίεζε ζηνλ νθεηιέηε (άξζξν 4 λ.δ. 356/1974). Παξαθαινύκε λα δηαβηβάζεηε ην παξόλ έγγξαθν κε ηα ζπλεκκέλα ηνπ ζηνπο νηθείνπο ΟΣΑ, γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη νξζή αληηκεηώπηζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζεκάησλ. Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ Γ/λζε Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο Σκήκα Οδηθήο Αζθάιεηαο (επί ηνπ ζρεη. εγγξάθνπ 33531/4047/ ) Αλαζηάζεσο 2 & Σζηγάληε Σ.Κ Αζήλα 2. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γ/λζε Σξνραίαο 2ν Σκήκα Ννκνζεζίαο Σξνραίαο (επί ηνπ ζρεη. εγγξάθνπ 2515/11/70-γ / ) Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ Αζήλα 3. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε Υαηδεγηάλλε Μέμε 5 Σ.Κ Αζήλα ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Ο.Σ.Α Σκήκα Φνξνινγηθό δύν (2) αληίγξαθα Θ. Οικονόμος Ζ. Γκίκα Σελίδα 5

6 (G f>-- ß-ãçïwß--Ýßï-EiÙ1~ Ë 11~"""~,,,",~,""ÉI'4:~ L., É. ~~"i~iëé~", ~ ò.. r=álé ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁ ÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅßÏ ÕÐÏÄÏÌÙÍ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ Ê & ÄÉÊÔÕÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ & ÐÅÑÉÂÉÍÔÏÓ ÔÌÇÌÁ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ o"" 1".., """. ÖÈÉ-\ ºÇ :"""""~"7'.,-1\Ð Ô ß."".,. ÁÑ\ÈÌ. ÐÑÙT.:,,..~~:.;;..~--- ÂÁÈÌÏÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ èþíá ÁÑÈÌ.ÐÑÙÔ. 4139/541 é.é(.~é\é{o( Ë Ôáê. Ä/íóç Ô.Ê. Ðëçñïöïñßåò ÔçëÝöùíï Fax : ÁíáóôÜóåùò 2 & ÔóéãÜíôå : 1 ÏÉ 91 ÁÈÇÍÁ : Å.ÓôÜúêïu : : ÐÑÏÓ: / Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ÁðïêÝíôñùóçò & Çë. ÄéáêõâÝñíçóçò ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Äéåýèõíóç Ïéêïíïìéêþí ÏÔÁ ÔìÞìá Öïñïëïãlêü Óôáäßïõ 27, ÁèÞíá ÈÅÌÁ: Áêõñüôçôá ðñüîåùí âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí ôïõ ÊÏÊ. Ó ÅÔ: á) Ôï ìå áñéèì. ðñùô. 1900/ Ýããñáöü óáò. â) Ôï ìå áñéèì. ðñùô /4047/ Ýããñáöü ìáò. Óå óõíý åéá ôùí ðáñáðüíù ó åôéêþí ðïõ áíáöýñïíôáé óôï èýìá, óáò ðëçñïöïñïýìå üôé Üðïøç ôçò õðçñåóßáò ìáò ç ïðïßá Ý åé åêöñáóôåß ìå ôï äåýôåñï ó åôéêü, åßíáé üôé, óå ðåñéðôþóåéò êáôü ôéò ïðïßåò ôï áñìüäéï êáôü ðåñßðôùóç äéïéêçôéêü üñãáíï, ôï ïðïßï öýñåé, Üëëùóôå, ôçí åõèýíç, ìåôáîý Üëëùí, ôçò ïñèþò áíáãñáöþò üëùí ôùí åê ôïõ íüìïõ ðñïâëåðïìýíùí óôïé åßùí ãéá ôïí áêñéâþ ðñïóäéïñéóìü ôïõ ï Þìáôïò, ôïõ ðáñáâüôçïäçãïý êáé ôçò ðáñüâáóçò ðïõ äéáðñü èçêå, áíáãñüöåé åóöáëìýíá Þ åëëåéðþ óôïé åßá, ç åí ëüãù ðñüîç êáèßóôáôáé áêõñùôýá. Ï ÄIÅãÈÕÍÔÇÓ Í. ÁÔÆÇÂÁÓÄÅÊÇÓ ÅóùôåñéêÞ äéáíïìþ: Ä/íóçÏÁÐ- Ôì. 8""(2), -¹Ó..\\~,~ c:\documents and settings\user\tq ÝããñáöÜ ìïu\kïk\ áêuñüôçôá ðñïóôéìá KOK.doc

7 éèþíá ~p -~~ íðïõñãåiï --c ~"- ÙÔÅÑÉÊÙÍ ÅËËÇÍéêÇ- ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉ.4r\. ÅÓÙÔÅÑÉÊÙ ÁÑlè. ÅËÇÖèÇ ÐÑÙÔ. ÔÇ ~..~.!.~)!!~..?qq~ ~Q:I óï "--Ì Á ÁÑ ÉÐ ÉÏ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ - ÊËÁÄÏÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÊÁÉ ÔÁÎÇÓ ÉÉÑÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÑÏ ÁÉÁÓ Ôï ÕðïõÑÕåßï Åóùôåñéêþí É 12 l.1. ~' '1..l.--~ ' '( l(,,-.f. 0'/ ~oõëßoõ 2009 t1/ 20 Ô̹ÌÁ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁÓ ôñï ÁÉÁÓ ÃåíéêÞ Ä/íóç ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ÊÁÉ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÏÉÍÏÕ Ä/íóç Ïéêïíïìéêþí Ï. Ô.Á. Ð. ÊÁÍÅËËÏÐÏÕ ËÏÕ ÁÈÇÍÁ Ïäüò Óôáäßïõ 27 ÁÑÌÏÄÉÏÓ:ÁéÁ'ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÓÉùÜííçò ÔÇËÅÖÙÍÏ: PoL: ÌÉÈÌ. ÐÑÙÔ: 2515/11/70-¾' ÁÌÕ : Ô.Ê.É0183-ÁèÞíá ÈÅÌÁ: «Ðñüôáóç ãéá ôñïðïðïßçóç ôïõ åíôýðïõ «ðñüîç âåâáßùóçò ðáñüâáóçò ìå Þ ùñßò åðéâïëþ ðñïóôßìïõ, ãéá ðáñáâüóåéò ðïõ ðñïâëýðïíôáé áðü ôïí Ê.ó.Ê. êáé ôçí ðåñß áõôïêéíþôùí íïìïèåóßá». Ó ÅÔ.: á) 1869 áðü Ýããñáöü óáò. â) ÁÐ áðü Ýããñáöü óáò. 1. Óå áðüíôçóç ôïõ áíùôýñù (â) ó åôéêïý åããñü~õ óáò ãíùñßæïõìå üôé, ç åðéêüëëçóç ôïõ â' áíôéôýðïõ ôçò ðñüîçò âåâáßùóçò ðáñüâáóçò óôïí áíåìïèþñáêá ôïõ áõôïêéíþôïõ üôáí ðñüêåéôáé ãéá ðáñüâáóç ðáñüíïìçò óôüèìåõóçò ðñïâëýðåôáé áðü ôçí õð' áñéèì. 2515/5/64 áðü áð~áóç,,, ",,, êáôá óõíåðåéá åéíáé íïìéìç ç åíåñãåéá ôïõ áóôõíïìéêïõ ïñãáíïõ êáé ùò åê ôïýôïõ êáôü ôçí ÜðïøÞ ìáò äåí ôßèåôáé èýìá ìåôáâïëþò ôóõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõ åíôýðóõ êáé ôñïðïðïßçóçò ôçò ðñïáíáöåñüìåíçò êïéíþò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò. 2. Á-"áöïñéêÜ ìå ôá á"\'áãñá.ö~ì1!,íá ðñüóôé~éá. óôçí ðñüîç âåâáßùóçò ðáñüâáóçò, óáò ãíùñßæïõìå üôé, ôï ýøïò ôïõ ðñïóôßìïõ ðïõ áíáãñüöåôáé óôçí ìðñïóôéíþ óåëßäá ôïõ åíôýðïõ) óõìðëçñþíåôáé áðü ôïí âåâáéïýíôá ôçí ðáñüâáóç áóôõíïìéêü, åíþ ôï ðñüóôéìï ðïõ áíáãñüöåôáé óôçí ðßóù óåëßäá ôïõ åíôýðïõ åðéâüëëåôáé áðü ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò Õðçñåóßáò, ï ïðïßïò ðñïçãïõìýíùò áöïý åëýãîåé ùò Ý åé õðï ñýùóç ôï áíáãñáöüìåíï óôçí ðñþôç óåëßäá ðñüóôéìï áðü ôïí âåâáéïýíôá ôçí ðáñüâáóç áóôõíïìéêü, åðéêõñþíåé Þ äéïñèþíåé ôï ðñü~ìo, êáôü óõíýðåéá ïé Ï.Ô.Á. èá ðñýðåé íá âåâáéþíïõí ôï ýøïò ôïõ ðñ~óôßìoõ ðïõ áíáãñüöåôáé óôçí ðßóù óåëßäá ôïõ åíôýðïõ óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôü äåí óõìðßðôåé ìå ôï áíáãñáöüìåíï óôçí ðñþôç ~åëßäá ðñüóôéìï. 3. ÁíáöïñéêÜ ìå ôï (á) ó åôéêü Ýã'{ñáöü.óáò, êáôü ôçí ÜðïøÞ ìáò, üôáí äéáðéóôþíåôáé ëáíèáóìýíç áíáãñáöþ êüðïéùí áðü ôá óôïé åßá óôï Ýíôõðï ôçò Ýêèåóçò âåâáßùóçò ôçò ðáñüâáóçò, èá ðñýðåé íá êáèßóôáôáé, áðü ôçí óõíïëéêþ r

8 .- åîýôáóç ôùí äéáëáìâáíïìýíùí ó' áõôþ, áìøéóâçôçóéìïò ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ðáñáâüôç, ôïõ ï Þìáôïò Þ ôïõ åßäïõò ôçò ðáñüâáóçò Ýôóé þóôå íá èåìåëéþíåôáé ç åíåø1ëï þñçóç åóöáëìýíçò åíýñãåéáò ôïõ áóôõíïìéêïý, ìå óõíýðåéá íá ðáñý åôáé ôï äéêáßùìá óôïí ~ñoúóôüìåío ôïõ âåâáéþóáíôïò ôçí ðáñüâáóç, íá ðñïâåß óôçí áêýñùóç áõôþò. ¼ôáí ç ðñüîç âåâáßùóçò ôçò ðáñüâáóçò, äåí ðüó åé áðü áê1>ñüôçôá, ïé áñìüäéïé ÄÞìïé õðï ñåóýíô-áé óôçí óýíôáîç ôïõ áíôéóôïß ïõ âåâáéùôé~üý êáôáëüãïõ. Ï ÐÑÏÉÓÔ. ÊËÁÄÏÕ ÃÅÙÑÐÏÓ ÃÁËÉÁÔÓÏÓ Õ ðïóôñüôç'õïò r

9 ~.1 é1. ~ -."-:ÓÙÔÅÑÉÊÙÍ Ã-ãðo~;~~~ L..{. {éá..1é.éï( o~ EAH,Vi;)i; ÔÇ "," ~..~...I.~~.'~"'~'~~~"""'- e ëñlè. ÐÑÙÔ. ~.:i...~..ói f " ÅÌÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁèÞíá 14/07/2009 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÌÅÉÁÓ & ÐÅÑÉÂÁÌÏÍÔÏÓ ÔÌÇÌÁ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÌÅÉÁÓ ~--- Áñéè. Ðñùô: 33531/4047 Ôa. Ä/íóç : Áíaóôüóåùò 2 & Ôóéãüíôå ÐÑÏÓ: : 1) Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí Ô.Ê. : ÁÈÇÍÁ 1-ÃåílêÞ Ä/íóç ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðëçñïöïñßåò : É. Áëåîüêçò Ä/íóç Ïéêïíïìéêþí ÏÔÁ ÔçëÝøùíï : ÔìÞìá Öïñïëïãéêü Fax : Óôáäßïõ 27 é ÁÈÇÍÁ ~- 2) Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí Áñ çãåßï ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò Äéåýèõíóç Ôñï áßáò Ð. Êáíåëëïðïýëïõ ÁÈÇÍÁ ÊÏÉÍ: 1) ÄÞìïò Äñüìáò Ä/íóç ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí Ðë. Åëåõèåñßáò ÄÑÁÌÁ 2) ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Äñüìáò ÔìÞìá Ôñï áßáò Äñüìáò Ã. ÐáðáíäñÝïõ ÄÑÁÌÁ ÈÅÌÁ: ÐñÜîåéò âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí ôïõ Ê.ó.Ê. ~.: Ôï õð' ïñéèì. ðñùô. 1869/ ÝããÑïöü óáò éí/é1'é {éé.ã Óå óõíý åéá ôïõ áíùôýñù ó åôéêïý êáé áíáøïñlêü ìå ôï áíôéêåßìåíï ôïõ èýìáôïò èýôïõìå õðüøç óáò ôá åîþò: 1. Ïé ðñüîåéò âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí êáé åðéâïëþò äéïéêçôéêþí ðñïóôßìùí, ðïõ ðñïâëýðïíôáé óôïí Ê.Ï.Ê., ðñýðåé íá óõìöùíïýí, ùò ðñïò ôïí ôýðï êáé ôï ðåñéå üìåíü ôïõò, ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 104 ôïõ Ê.Ï.Ê (Í. 2696/1999, Ö.Å.Ê. 57/ Á') êáé ìå ôçí êáô' åîïõóéïäüôçóç áõôïý åêäïèåßóá ÊÕÁ 2515/5/64/ (Ö.Å.Ê. 1306/ Â'). 2. Óå ðåñéðôþóåéò êáôü ôéò ïðïßåò ôï áñìüäéï êáôü ðåñßðôùóç äéïéêçôéêüñãáíï, ôï ïðïßï öýñåé, Üëëùóôå, ôçí åõèýíç, ìåôáîý Üëëùí, ôçò ïñèþò áíáãñáöþò üëùí ôùí åê ôïõ íüìïõ ðñïâëåðïìýíùí óôïé åßùí ãéá ôïí áêñéâþ ðñïóäéïñéóìü ôïõ ï Þìáôïò (üðùò, åíäåéêôéêü, ï áñéèìüò êõêëáñïñßáò, ôï ñþìá Þ ç ìüñêá), ôïõ ðáñáâüôç-ïäçãïý êáé ôçò ðáñüâáóçò ðïõ äéáðñü èçêå, áíáãñüøåé åóöáëìýíá óôïé åßá ôïõ ï Þìáôïò, ôïõ ïäçãïý Þ ôçò ðáñüâáóçò, åðß ôçò ðñüîçò âåâáßùóçò ôçò ðáñüâáóçò êáé ôïõ åðéâëçèýíôïò ðñïóôßìïõ, ç åí ëüãù ðñüîç êáèßóôáôáé áêõñùôýá. 3. Óå ðåñéðôþóåéò êáôü ôéò ïðïßåò äéáðéóôþíåôáé üôé ç åðéâëçèåßóá ðïéíþ Þ äéïéêçôéêü ðñüóôéìï, åßíáé Üëëï áðü ôï ðñïâëåðüìåíï óôï íüìï ãéá ôçí ïéêåßá ðáñüâáóç, áíåîáñôþôùò åüí ðñüêåéôáé ãéá åðá èýóôåñç Þ çðéüôåñç êýñùóç óå ó Ýóç ìå ôçí âåâáéùèåßóá ðáñüâáóç, ç ðñüîç åðéâïëþò ôïõ ðñïóôßìïõ áíôßêåéôáé åõèýùò óå ïõóéáóôéêþ äéüôáîç íüìïõ êáé, êáôü ôïýôï, ðñüêåéôáé ãéá åðá èþ ðñüîç ðñïäþëùò ðáñüíïìç. Óõíåðþò, êáôü ôçí Üðïøç ôçò Õðçñåóßáò ìáò, óå ïðïéïäþðïôå óôüäéï ôçò äéáäéêáóßáò åßóðñáîçò ôïõ ðñïóôßìïõ ãßíåôáé ìå ïðïéïäþðïôå ôñüðï áíôéëçðôü üôé óõíôñý åé êüðïéá åê Å: \ïñ åéï \ïêuñüôçôï_ðñüóôé ìï_êïê_l. ÜOC

10 2 ôùí ùò áíùôýñù ðåñéðôþóåùí, ÔÏ áñìüäéï äéïéêçôéêü üñãáíï íá áíáêáëåß ôçí ðñüîç, ç äå áñìüäéá ãéá ôçí íá ôïõ ðñïóôßìïõ. Êáôüðéí õðçñåóßåò ãéá ôá óôçí íá åðéäåéêíýïõí ôçí ìýãéóôç åðéìýëåéá êáé ðñïóï Þ óôç óõìðëþñùóç ôùí ð~îåùí âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí ôïõ Ê.ó.Ê. êáé íá b!çí ðñïâáßíïõí óôçí åßóðé ]îç åêåßíùí ðïõ äåí ðëðñïýí ôéò åê ôïõ íüõïõ. ðñïâëåðüìåíåò ðñáûðïèýóåéò. Ç ÃåíéêÞ Äéåõèýíôñéá Å. ÔóüãÊÙ ÅóùôåÙlêü äéáíïééü Ä/íóç ÏÁÐ -ÔìÞìá Â' (2)

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα