Α.Π. : ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Π. : 8868. ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Σαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 27 Σαρ. Κώδηθαο: Αζήλα Τπεύζ. Δλεκέξσζεο : Ε. Γθίθα Σειέθσλν: Fax: Αθήνα, 15 Μαπηίος 2010 Α.Π. : 8868 ΠΡΟ : Πεπιθέπειερ ηος Κπάηοςρ α) Γ/νζειρ Αςη/ζηρ & Αποκ/ζηρ Έδπερ ηοςρ β) Γ/νζειρ Σοπ. Αςη/ζηρ & Γ/ζηρ Έδπερ ηοςρ ζηοςρ Νομούρ ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ. ΥΔΣ.: α) Σο ςπ απιθμ / έγγπαθο ηος Τποςπγείος μαρ, πεπί ακςπόηηηαρ ηων ππάξεων παπαβάζεων ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ, ηο οποίο ζαρ έσει αποζηαλεί. β) Σο ςπ απιθμ. 4139/541/ έγγπαθο ηος Τποςπγείος Τποδομών, Μεηαθοπών & Γικηύων. ε ζπλέρεηα ηνπ α ζρεηηθνύ εγγξάθνπ καο, ην νπνίν ζαο έρεη ήδε απνζηαιεί θαη θαηόπηλ εξσηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην εάλ ζπληζηά ιόγν αθπξόηεηαο ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ε κε αλαγξαθή επί ηνπ ζρεηηθνύ εληύπνπ ηνπ αξηζκνύ ηεο νδνύ επί ηεο νπνίαο έιαβε ρώξα ε παξάβαζε, ζα ζέιακε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε ηα εμήο: Με βάζε ηελ ππ αξηζκ. 2515/64/2007/ (1306 Β ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο) θαη ην άξζξν 104 ηνπ ΚΟΚ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 4 θαη 10 ηνπ ΚΟΚ (πεξί ζήκαλζεο νδώλ θαη εηδηθόηεξα πεξί πξνζδηνξηζκνύ ηεο πεξηνρήο ηζρύνο ηεο ζήκαλζεο) πξνθύπηεη όηη ζηελ πξάμε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο (θιήζε) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηαπξαρζείζαο παξάβαζεο, άξα θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ ζε πεξηπηώζεηο πξνβνιήο ζρεηηθώλ αληηξξήζεσλ από ηνλ «παξαβάηε» θαηά ην άξζξν 104, παξ.2 ηνπ ΚΟΚ, λα θαζίζηαηαη εθηθηόο ν έιεγρνο ηνπ αηηήκαηνο από ηελ αξκόδηα Αξρή (ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηζρύνο ηεο ζήκαλζεο), δηαθνξεηηθά ε πξάμε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο πάζρεη αθπξόηεηαο. Ζ ζέζε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, είηε κε ηελ αλαγξαθή ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζε απηό αξηζκό ηεο νδνύ, είηε κε θάζε πξόζθνξν ζηνηρείν πνπ ππνδεηθλύεη ηε ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο. Ζ. Γκίκα Σελίδα 1

2 Δπί ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ, κε ην αλσηέξσ (β) ζρεηηθό έγγξαθό ηνπ, δηεπθξηλίδεη, όηη ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αξκόδην δηνηθεηηθό όξγαλν, ην νπνίν θέξεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ επζύλε ηεο νξζήο αλαγξαθήο όισλ ησλ εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ νρήκαηνο, ηνπ παξαβάηε-νδεγνύ θαη ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπξάρζεθε, αλαγξάθεη εζθαικέλα ή ειιεηπή ζηνηρεία, ε ελ ιόγσ πξάμε θαζίζηαηαη αθπξσηέα. Παξαθαινύκε λα δηαβηβάζεηε ην παξόλ έγγξαθν ζηνπο νηθείνπο ΟΣΑ, γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε απηώλ θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ ή απηνηειώλ ηκεκάησλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πξνο νξζή αληηκεηώπηζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζεκάησλ. Σν παξόλ έγγξαθν, θαζώο επίζεο θαη ην ππ αξηζκ / έγγξαθό καο, κπνξείηε λα ηα αλαδεηήζεηε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (www.ypes.gr, δηαδξνκή: Σν Τπνπξγείν / Δγθύθιηνη - Απνθάζεηο). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ Γηεύζπλζε Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο (Δπί ηνπ ππ αξηζκ. 4139/541/ ζρεηηθνύ.) Αλαζηάζεσο 2 & Σζηγάληε Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Γηεύζπλζε Σξνραίαο (Δπί ηνπ ππ αξηζκ. 2515/11/70-ζη / ζρεηηθνύ.) Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 3. Γήκν Γξάκαο Γ/λζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Καζζάλδξνπ 3 Α & Πξαμηηέινπο Σ.Κ ΓΡΑΜΑ (επί ηνπ ππ αξηζκ. 1333/ ζρεηηθνύ) ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Ο.Σ.Α Σκήκα Φνξνινγηθό -ζε δύο ανηίγραθα- 2. Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ζ.Δ.. ( κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ) Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γιεύθςνζηρ Κ. Κινηήρ Ζ. Γκίκα Σελίδα 2

3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Σαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 27 Σαρ. Κώδηθαο: Αζήλα Τπεύζ. Δλεκέξσζεο : Ε. Γθίθα Σειέθσλν: Fax: Αθήνα, 9 Νοεμβπίος 2009 Α.Π. : ΠΡΟ : Πεπιθέπειερ ηος Κπάηοςρ α) Γ/νζειρ Αςη/ζηρ & Αποκ/ζηρ Έδπερ ηοςρ β) Γ/νζειρ Σοπ. Αςη/ζηρ & Γ/ζηρ Έδπερ ηοςρ ζηοςρ Νομούρ ΘΔΜΑ : Ακςπόηηηα ππάξεων βεβαίωζηρ παπαβάζεων ηος ΚΟΚ. σεηική νομοθεζία: (α) Άξζξν 104 ηνπ ΚΟΚ (λ. 2696/1999), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 93 ηνπ λ. 3542/2007, πεξί δηαδηθαζίαο επηβνιήο πξνζηίκσλ από ηα αζηπλνκηθά όξγαλα. (β) Ζ ππ αξηζκ. 2515/64/2007/ (ΦΔΚ Β 1306/ ) απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ, Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ θαη Γεκόζηαο Σάμεο, πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο. ςνημμένα θωηοανηίγπαθα εγγπάθων: (α) Σν ππ αξηζ /4047/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ. (β) Σν ππ αξηζκ. 2515/11/70-γ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία καο από πνιινύο ΟΣΑ ηεο Υώξαο, αλαθνξηθά κε πεξηπηώζεηο ιαλζαζκέλεο αλαγξαθήο ησλ απαηηνύκελσλ πξνο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ επί ηνπ εληύπνπ ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο από ηα αζηπλνκηθά όξγαλα, ζα ζέιακε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε ηα αθόινπζα: ύκθσλα κε ην ππ αξηζ /4047/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, νη πξάμεηο βεβαίσζεο παξαβάζεσλ θαη επηβνιήο δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ (θιήζεηο) πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΟΚ, πξέπεη λα ζπκθσλνύλ Ζ. Γκίκα Σελίδα 3

4 σο πξνο ηνλ ηύπν θαη ην πεξηερόκελό ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ. 2515/64/2007 (ΦΔΚ Β 1306/ ) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο (βι. ζρεηηθή λνκνζεζία). ε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αξκόδην θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθό όξγαλν αλαγξάθεη ζην έληππν πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ιαλζαζκέλα ηα, εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελα, ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νρήκαηνο (αξηζκόο θπθινθνξίαο, είδνο, κάξθα, ρξώκα), ηνπ παξαβάηε-νδεγνύ, ηεο δηαπξαρζείζαο παξάβαζεο ή ηνπ ύςνπο ηνπ πξνζηίκνπ, ε ελ ιόγσ πξάμε θαζίζηαηαη αθπξσηέα. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηβιεζέλ δηνηθεηηθό πξόζηηκν είλαη άιιν από απηό πνπ πξνβιέπεηαη ζην λόκν γηα ηελ νηθεία παξάβαζε (αλεμαξηήησο εάλ πξόθεηηαη γηα επαρζέζηεξε ή επηόηεξε θύξσζε), ε πξάμε επηβνιήο ηεο θύξσζεο αληίθεηηαη επζέσο ζε νπζηαζηηθή δηάηαμε λόκνπ. ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε αζηπλνκηθή αξρή (ή ε δεκνηηθή αζηπλνκία) νθείιεη λα αλαθαιέζεη ηε ζρεηηθή πξάμε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο (άξζξν 21 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, λ.2690/1999). Οη νηθείνη ΟΣΑ νθείινπλ επίζεο λα κελ πξνβνύλ ζηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ, δεδνκέλνπ όηη ε αλάθιεζε ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ζπληζηά ηαπηόρξνλα αλάθιεζε ηνπ λόκηκνπ ηίηινπ βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ θαη νη ηπρόλ ήδε εθδνζείζεο βάζεη απηνύ πξάμεηο (ρξεκαηηθόο θαηάινγνο, ηακεηαθή βεβαίσζε) είλαη αθπξσηέεο εθόζνλ ειιείπεη ην λόκηκν έξεηζκά ηνπο. Ζ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΣΑ νθείιεη λα πξνβεί ζε δηαγξαθή ηεο εγγξαθήο από ηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ή αλ ε νθεηιή έρεη βεβαησζεί ηακεηαθά λα εηζεγεζεί ηε δηαγξαθή απηήο ζην Γεκνηηθό ή Κνηλνηηθό πκβνύιην, θαηά ην άξζξν 174 ηνπ ΚΓΚ πεξί Γηαγξαθήο Υξεώλ θαη εηδηθόηεξα πεξί «ιαλζαζκέλεο εγγξαθήο». Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο- είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ ΚΟΚ, δηαπηζησζεί ιαλζαζκέλε αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ επί ηνπ εληύπνπ ηεο θιήζεο, ν ΟΣΑ νθείιεη λα γλσζηνπνηεί απηό ζηελ αξκόδηα / εθδνύζα αξρή (αζηπλνκηθή αξρή ή δεκνηηθή αζηπλνκία), πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο πξάμεο (θιήζεο), ελόςεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ιαλζαζκέλε αλαγξαθή (π.ρ. απνζηνιή θσηναληηγξάθνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο γηα απόδεημε ιαλζαζκέλεο αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο). Δηδηθά όζνλ αθνξά ζην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ, επηζεκαίλεηαη όηη ην αζηπλνκηθό όξγαλν πνπ βεβαηώλεη ηελ παξάβαζε, αλαγξάθεη ην πξόζηηκν έκπξνζζελ ηνπ εληύπνπ, ελώ ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ν Γηνηθεηήο ηεο Τπεξεζίαο ην επηθπξώλεη ή ην δηνξζώλεη, αθνύ ην ειέγμεη σο πξνο ηελ νξζόηεηά ηνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ ΚΟΚ. Καηά ζπλέπεηα, νη ΟΣΑ πξέπεη λα βεβαηώλνπλ ην πξόζηηκν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ εληύπνπ, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό δε ζπκπίπηεη κε ην αλαγξαθόκελν ζηελ έκπξνζζελ ζειίδα (ππ αξηζκ. 2515/11/70-γ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο). πλαθώο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη γηα ηελ είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ ηνπ ΚΟΚ από ηνπο ΟΣΑ πξαγκαηνπνηείηαη θαηαξρήλ εγγξαθή ζε ρξεκαηηθό θαηάινγν (βεβαίσζε ελ επξεία έλλνηα), βάζεη ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο, πνπ έρεη ζπληαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν (αζηπλνκηθό όξγαλν ή δεκνηηθή αζηπλνκία), ε νπνία θαη απνηειεί ηνλ λόκηκν ηίηιν βεβαίσζεο. Ζ Ζ. Γκίκα Σελίδα 4

5 εγγξαθή ζην ρξεκαηηθό θαηάινγν γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νθεηιέηε κε θνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο ηεο εγγξαθήο. ηελ ίδηα θνηλνπνίεζε πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 60 εκεξώλ (άξζξν 66 Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο) εληόο ηεο νπνίαο κπνξεί λα αζθήζεη ηα έλδηθα κέζα θαηά ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην βεβαησηηθό θαηάινγν (άξζξν 4 πεξ. 3 β.δ. 17/5-15/6/1959). Σα δηνηθεηηθά πξόζηηκα από παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ. επηβάιινληαη από όξγαλα ηεο ειιεληθήο ή δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, νη πξάμεηο ησλ νπνίσλ απνηεινύλ εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ πξηλ από ην ζηάδην ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο απηώλ είλαη δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο, πξνζβαιιόκελεο κε πξνζθπγή θαη ππαγόκελεο ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ θαη άξζξν 1 παξ. 3 πεξ. β ηνπ λ. 1406/1983, δηα κέζσ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 1080/1980. εκεηώλεηαη όηη κε ηελ απνζηνιή απνζπάζκαηνο ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ πξνιακβάλνληαη ηπρόλ ζθάικαηα πξηλ ηελ ηακεηαθή βεβαίσζε ηεο νθεηιήο (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όρεκα έρεη κεηαβηβαζζεί θαη δελ έρεη ελεκεξσζεί ε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ). Μεηά ηελ απνζηνιή απνζπάζκαηνο ηνπ βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ ζηνλ νπνίν θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θιήζεο, ηνπ νθεηιέηε θαη ην ύςνο ηεο νθεηιήο θαη κεηά ην πέξαο ηεο σο άλσ ηαρζείζεο πξνζεζκίαο, ε νθεηιή βεβαηώλεηαη ηακεηαθά θαη απνζηέιιεηαη αηνκηθή εηδνπνίεζε ζηνλ νθεηιέηε (άξζξν 4 λ.δ. 356/1974). Παξαθαινύκε λα δηαβηβάζεηε ην παξόλ έγγξαθν κε ηα ζπλεκκέλα ηνπ ζηνπο νηθείνπο ΟΣΑ, γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη νξζή αληηκεηώπηζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζεκάησλ. Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ Γ/λζε Οδηθήο Αζθάιεηαο & Πεξηβάιινληνο Σκήκα Οδηθήο Αζθάιεηαο (επί ηνπ ζρεη. εγγξάθνπ 33531/4047/ ) Αλαζηάζεσο 2 & Σζηγάληε Σ.Κ Αζήλα 2. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γ/λζε Σξνραίαο 2ν Σκήκα Ννκνζεζίαο Σξνραίαο (επί ηνπ ζρεη. εγγξάθνπ 2515/11/70-γ / ) Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ Αζήλα 3. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε Υαηδεγηάλλε Μέμε 5 Σ.Κ Αζήλα ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Ο.Σ.Α Σκήκα Φνξνινγηθό δύν (2) αληίγξαθα Θ. Οικονόμος Ζ. Γκίκα Σελίδα 5

6 (G f>-- ß-ãçïwß--Ýßï-EiÙ1~ Ë 11~"""~,,,",~,""ÉI'4:~ L., É. ~~"i~iëé~", ~ ò.. r=álé ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁ ÔÉÁ ÕÐÏÕÑÃÅßÏ ÕÐÏÄÏÌÙÍ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ Ê & ÄÉÊÔÕÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ & ÐÅÑÉÂÉÍÔÏÓ ÔÌÇÌÁ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ o"" 1".., """. ÖÈÉ-\ ºÇ :"""""~"7'.,-1\Ð Ô ß."".,. ÁÑ\ÈÌ. ÐÑÙT.:,,..~~:.;;..~--- ÂÁÈÌÏÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ èþíá ÁÑÈÌ.ÐÑÙÔ. 4139/541 é.é(.~é\é{o( Ë Ôáê. Ä/íóç Ô.Ê. Ðëçñïöïñßåò ÔçëÝöùíï Fax : ÁíáóôÜóåùò 2 & ÔóéãÜíôå : 1 ÏÉ 91 ÁÈÇÍÁ : Å.ÓôÜúêïu : : ÐÑÏÓ: / Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, ÁðïêÝíôñùóçò & Çë. ÄéáêõâÝñíçóçò ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Äéåýèõíóç Ïéêïíïìéêþí ÏÔÁ ÔìÞìá Öïñïëïãlêü Óôáäßïõ 27, ÁèÞíá ÈÅÌÁ: Áêõñüôçôá ðñüîåùí âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí ôïõ ÊÏÊ. Ó ÅÔ: á) Ôï ìå áñéèì. ðñùô. 1900/ Ýããñáöü óáò. â) Ôï ìå áñéèì. ðñùô /4047/ Ýããñáöü ìáò. Óå óõíý åéá ôùí ðáñáðüíù ó åôéêþí ðïõ áíáöýñïíôáé óôï èýìá, óáò ðëçñïöïñïýìå üôé Üðïøç ôçò õðçñåóßáò ìáò ç ïðïßá Ý åé åêöñáóôåß ìå ôï äåýôåñï ó åôéêü, åßíáé üôé, óå ðåñéðôþóåéò êáôü ôéò ïðïßåò ôï áñìüäéï êáôü ðåñßðôùóç äéïéêçôéêü üñãáíï, ôï ïðïßï öýñåé, Üëëùóôå, ôçí åõèýíç, ìåôáîý Üëëùí, ôçò ïñèþò áíáãñáöþò üëùí ôùí åê ôïõ íüìïõ ðñïâëåðïìýíùí óôïé åßùí ãéá ôïí áêñéâþ ðñïóäéïñéóìü ôïõ ï Þìáôïò, ôïõ ðáñáâüôçïäçãïý êáé ôçò ðáñüâáóçò ðïõ äéáðñü èçêå, áíáãñüöåé åóöáëìýíá Þ åëëåéðþ óôïé åßá, ç åí ëüãù ðñüîç êáèßóôáôáé áêõñùôýá. Ï ÄIÅãÈÕÍÔÇÓ Í. ÁÔÆÇÂÁÓÄÅÊÇÓ ÅóùôåñéêÞ äéáíïìþ: Ä/íóçÏÁÐ- Ôì. 8""(2), -¹Ó..\\~,~ c:\documents and settings\user\tq ÝããñáöÜ ìïu\kïk\ áêuñüôçôá ðñïóôéìá KOK.doc

7 éèþíá ~p -~~ íðïõñãåiï --c ~"- ÙÔÅÑÉÊÙÍ ÅËËÇÍéêÇ- ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉ.4r\. ÅÓÙÔÅÑÉÊÙ ÁÑlè. ÅËÇÖèÇ ÐÑÙÔ. ÔÇ ~..~.!.~)!!~..?qq~ ~Q:I óï "--Ì Á ÁÑ ÉÐ ÉÏ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ - ÊËÁÄÏÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÊÁÉ ÔÁÎÇÓ ÉÉÑÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÑÏ ÁÉÁÓ Ôï ÕðïõÑÕåßï Åóùôåñéêþí É 12 l.1. ~' '1..l.--~ ' '( l(,,-.f. 0'/ ~oõëßoõ 2009 t1/ 20 Ô̹ÌÁ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁÓ ôñï ÁÉÁÓ ÃåíéêÞ Ä/íóç ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ÊÁÉ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÏÉÍÏÕ Ä/íóç Ïéêïíïìéêþí Ï. Ô.Á. Ð. ÊÁÍÅËËÏÐÏÕ ËÏÕ ÁÈÇÍÁ Ïäüò Óôáäßïõ 27 ÁÑÌÏÄÉÏÓ:ÁéÁ'ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÓÉùÜííçò ÔÇËÅÖÙÍÏ: PoL: ÌÉÈÌ. ÐÑÙÔ: 2515/11/70-¾' ÁÌÕ : Ô.Ê.É0183-ÁèÞíá ÈÅÌÁ: «Ðñüôáóç ãéá ôñïðïðïßçóç ôïõ åíôýðïõ «ðñüîç âåâáßùóçò ðáñüâáóçò ìå Þ ùñßò åðéâïëþ ðñïóôßìïõ, ãéá ðáñáâüóåéò ðïõ ðñïâëýðïíôáé áðü ôïí Ê.ó.Ê. êáé ôçí ðåñß áõôïêéíþôùí íïìïèåóßá». Ó ÅÔ.: á) 1869 áðü Ýããñáöü óáò. â) ÁÐ áðü Ýããñáöü óáò. 1. Óå áðüíôçóç ôïõ áíùôýñù (â) ó åôéêïý åããñü~õ óáò ãíùñßæïõìå üôé, ç åðéêüëëçóç ôïõ â' áíôéôýðïõ ôçò ðñüîçò âåâáßùóçò ðáñüâáóçò óôïí áíåìïèþñáêá ôïõ áõôïêéíþôïõ üôáí ðñüêåéôáé ãéá ðáñüâáóç ðáñüíïìçò óôüèìåõóçò ðñïâëýðåôáé áðü ôçí õð' áñéèì. 2515/5/64 áðü áð~áóç,,, ",,, êáôá óõíåðåéá åéíáé íïìéìç ç åíåñãåéá ôïõ áóôõíïìéêïõ ïñãáíïõ êáé ùò åê ôïýôïõ êáôü ôçí ÜðïøÞ ìáò äåí ôßèåôáé èýìá ìåôáâïëþò ôóõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõ åíôýðóõ êáé ôñïðïðïßçóçò ôçò ðñïáíáöåñüìåíçò êïéíþò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò. 2. Á-"áöïñéêÜ ìå ôá á"\'áãñá.ö~ì1!,íá ðñüóôé~éá. óôçí ðñüîç âåâáßùóçò ðáñüâáóçò, óáò ãíùñßæïõìå üôé, ôï ýøïò ôïõ ðñïóôßìïõ ðïõ áíáãñüöåôáé óôçí ìðñïóôéíþ óåëßäá ôïõ åíôýðïõ) óõìðëçñþíåôáé áðü ôïí âåâáéïýíôá ôçí ðáñüâáóç áóôõíïìéêü, åíþ ôï ðñüóôéìï ðïõ áíáãñüöåôáé óôçí ðßóù óåëßäá ôïõ åíôýðïõ åðéâüëëåôáé áðü ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò Õðçñåóßáò, ï ïðïßïò ðñïçãïõìýíùò áöïý åëýãîåé ùò Ý åé õðï ñýùóç ôï áíáãñáöüìåíï óôçí ðñþôç óåëßäá ðñüóôéìï áðü ôïí âåâáéïýíôá ôçí ðáñüâáóç áóôõíïìéêü, åðéêõñþíåé Þ äéïñèþíåé ôï ðñü~ìo, êáôü óõíýðåéá ïé Ï.Ô.Á. èá ðñýðåé íá âåâáéþíïõí ôï ýøïò ôïõ ðñ~óôßìoõ ðïõ áíáãñüöåôáé óôçí ðßóù óåëßäá ôïõ åíôýðïõ óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôü äåí óõìðßðôåé ìå ôï áíáãñáöüìåíï óôçí ðñþôç ~åëßäá ðñüóôéìï. 3. ÁíáöïñéêÜ ìå ôï (á) ó åôéêü Ýã'{ñáöü.óáò, êáôü ôçí ÜðïøÞ ìáò, üôáí äéáðéóôþíåôáé ëáíèáóìýíç áíáãñáöþ êüðïéùí áðü ôá óôïé åßá óôï Ýíôõðï ôçò Ýêèåóçò âåâáßùóçò ôçò ðáñüâáóçò, èá ðñýðåé íá êáèßóôáôáé, áðü ôçí óõíïëéêþ r

8 .- åîýôáóç ôùí äéáëáìâáíïìýíùí ó' áõôþ, áìøéóâçôçóéìïò ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ðáñáâüôç, ôïõ ï Þìáôïò Þ ôïõ åßäïõò ôçò ðáñüâáóçò Ýôóé þóôå íá èåìåëéþíåôáé ç åíåø1ëï þñçóç åóöáëìýíçò åíýñãåéáò ôïõ áóôõíïìéêïý, ìå óõíýðåéá íá ðáñý åôáé ôï äéêáßùìá óôïí ~ñoúóôüìåío ôïõ âåâáéþóáíôïò ôçí ðáñüâáóç, íá ðñïâåß óôçí áêýñùóç áõôþò. ¼ôáí ç ðñüîç âåâáßùóçò ôçò ðáñüâáóçò, äåí ðüó åé áðü áê1>ñüôçôá, ïé áñìüäéïé ÄÞìïé õðï ñåóýíô-áé óôçí óýíôáîç ôïõ áíôéóôïß ïõ âåâáéùôé~üý êáôáëüãïõ. Ï ÐÑÏÉÓÔ. ÊËÁÄÏÕ ÃÅÙÑÐÏÓ ÃÁËÉÁÔÓÏÓ Õ ðïóôñüôç'õïò r

9 ~.1 é1. ~ -."-:ÓÙÔÅÑÉÊÙÍ Ã-ãðo~;~~~ L..{. {éá..1é.éï( o~ EAH,Vi;)i; ÔÇ "," ~..~...I.~~.'~"'~'~~~"""'- e ëñlè. ÐÑÙÔ. ~.:i...~..ói f " ÅÌÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁèÞíá 14/07/2009 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ Ä/ÍÓÇ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÌÅÉÁÓ & ÐÅÑÉÂÁÌÏÍÔÏÓ ÔÌÇÌÁ ÏÄÉÊÇÓ ÁÓÖÌÅÉÁÓ ~--- Áñéè. Ðñùô: 33531/4047 Ôa. Ä/íóç : Áíaóôüóåùò 2 & Ôóéãüíôå ÐÑÏÓ: : 1) Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí Ô.Ê. : ÁÈÇÍÁ 1-ÃåílêÞ Ä/íóç ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðëçñïöïñßåò : É. Áëåîüêçò Ä/íóç Ïéêïíïìéêþí ÏÔÁ ÔçëÝøùíï : ÔìÞìá Öïñïëïãéêü Fax : Óôáäßïõ 27 é ÁÈÇÍÁ ~- 2) Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí Áñ çãåßï ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò Äéåýèõíóç Ôñï áßáò Ð. Êáíåëëïðïýëïõ ÁÈÇÍÁ ÊÏÉÍ: 1) ÄÞìïò Äñüìáò Ä/íóç ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí Ðë. Åëåõèåñßáò ÄÑÁÌÁ 2) ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Äñüìáò ÔìÞìá Ôñï áßáò Äñüìáò Ã. ÐáðáíäñÝïõ ÄÑÁÌÁ ÈÅÌÁ: ÐñÜîåéò âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí ôïõ Ê.ó.Ê. ~.: Ôï õð' ïñéèì. ðñùô. 1869/ ÝããÑïöü óáò éí/é1'é {éé.ã Óå óõíý åéá ôïõ áíùôýñù ó åôéêïý êáé áíáøïñlêü ìå ôï áíôéêåßìåíï ôïõ èýìáôïò èýôïõìå õðüøç óáò ôá åîþò: 1. Ïé ðñüîåéò âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí êáé åðéâïëþò äéïéêçôéêþí ðñïóôßìùí, ðïõ ðñïâëýðïíôáé óôïí Ê.Ï.Ê., ðñýðåé íá óõìöùíïýí, ùò ðñïò ôïí ôýðï êáé ôï ðåñéå üìåíü ôïõò, ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 104 ôïõ Ê.Ï.Ê (Í. 2696/1999, Ö.Å.Ê. 57/ Á') êáé ìå ôçí êáô' åîïõóéïäüôçóç áõôïý åêäïèåßóá ÊÕÁ 2515/5/64/ (Ö.Å.Ê. 1306/ Â'). 2. Óå ðåñéðôþóåéò êáôü ôéò ïðïßåò ôï áñìüäéï êáôü ðåñßðôùóç äéïéêçôéêüñãáíï, ôï ïðïßï öýñåé, Üëëùóôå, ôçí åõèýíç, ìåôáîý Üëëùí, ôçò ïñèþò áíáãñáöþò üëùí ôùí åê ôïõ íüìïõ ðñïâëåðïìýíùí óôïé åßùí ãéá ôïí áêñéâþ ðñïóäéïñéóìü ôïõ ï Þìáôïò (üðùò, åíäåéêôéêü, ï áñéèìüò êõêëáñïñßáò, ôï ñþìá Þ ç ìüñêá), ôïõ ðáñáâüôç-ïäçãïý êáé ôçò ðáñüâáóçò ðïõ äéáðñü èçêå, áíáãñüøåé åóöáëìýíá óôïé åßá ôïõ ï Þìáôïò, ôïõ ïäçãïý Þ ôçò ðáñüâáóçò, åðß ôçò ðñüîçò âåâáßùóçò ôçò ðáñüâáóçò êáé ôïõ åðéâëçèýíôïò ðñïóôßìïõ, ç åí ëüãù ðñüîç êáèßóôáôáé áêõñùôýá. 3. Óå ðåñéðôþóåéò êáôü ôéò ïðïßåò äéáðéóôþíåôáé üôé ç åðéâëçèåßóá ðïéíþ Þ äéïéêçôéêü ðñüóôéìï, åßíáé Üëëï áðü ôï ðñïâëåðüìåíï óôï íüìï ãéá ôçí ïéêåßá ðáñüâáóç, áíåîáñôþôùò åüí ðñüêåéôáé ãéá åðá èýóôåñç Þ çðéüôåñç êýñùóç óå ó Ýóç ìå ôçí âåâáéùèåßóá ðáñüâáóç, ç ðñüîç åðéâïëþò ôïõ ðñïóôßìïõ áíôßêåéôáé åõèýùò óå ïõóéáóôéêþ äéüôáîç íüìïõ êáé, êáôü ôïýôï, ðñüêåéôáé ãéá åðá èþ ðñüîç ðñïäþëùò ðáñüíïìç. Óõíåðþò, êáôü ôçí Üðïøç ôçò Õðçñåóßáò ìáò, óå ïðïéïäþðïôå óôüäéï ôçò äéáäéêáóßáò åßóðñáîçò ôïõ ðñïóôßìïõ ãßíåôáé ìå ïðïéïäþðïôå ôñüðï áíôéëçðôü üôé óõíôñý åé êüðïéá åê Å: \ïñ åéï \ïêuñüôçôï_ðñüóôé ìï_êïê_l. ÜOC

10 2 ôùí ùò áíùôýñù ðåñéðôþóåùí, ÔÏ áñìüäéï äéïéêçôéêü üñãáíï íá áíáêáëåß ôçí ðñüîç, ç äå áñìüäéá ãéá ôçí íá ôïõ ðñïóôßìïõ. Êáôüðéí õðçñåóßåò ãéá ôá óôçí íá åðéäåéêíýïõí ôçí ìýãéóôç åðéìýëåéá êáé ðñïóï Þ óôç óõìðëþñùóç ôùí ð~îåùí âåâáßùóçò ðáñáâüóåùí ôïõ Ê.ó.Ê. êáé íá b!çí ðñïâáßíïõí óôçí åßóðé ]îç åêåßíùí ðïõ äåí ðëðñïýí ôéò åê ôïõ íüõïõ. ðñïâëåðüìåíåò ðñáûðïèýóåéò. Ç ÃåíéêÞ Äéåõèýíôñéá Å. ÔóüãÊÙ ÅóùôåÙlêü äéáíïééü Ä/íóç ÏÁÐ -ÔìÞìá Â' (2)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α.Γ.Α.:... ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ Γ/Η ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Βέροια 5 / 11 / 2014 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11700 ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο Έρνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) Βεραντζέρου 15 (5 ος Όροφος), Τ.Κ. 106 77, Αθήνα http://www.panepo.gr, e-mail: panepo@panepo.gr ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα