Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι"

Transcript

1 Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε την εργασία του, προσφέρει υπηρεσίες και στους συνανθρώπους του. 1) Αξιοποιώ τα στοιχεία που κατέγραψαν οι µαθητές, όπως φαίνονται στα ραβδογράµµατα και συµπληρώνω: Τι δουλειές κάνουν οι άνθρωποι που: Ζουν Κοντά στη θάλασσα Επάγγελµα Στο βουνό Στην πόλη 2) Γράφω σε ένα χαρτάκι το επάγγελµα των γονιών µου. Με τους συµµαθητές µου τοποθετούµε τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε στον πίνακα: Επάγγελµα Αρ. ατόµων Επάγγελµα Αρ. ατόµων ιδιωτ. υπάλληλος έµπορος εκπ/κός τεχνικός κοµµώτρια γιατρός αστυνοµικός οικιακά αγρότης οικοδόµος κτηνοτρόφος στρατιωτικός 3) Αξιοποιούµε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα και συζητούµε ποια από τα επαγγέλµατα έχουν σχέση µε τον τόπο που ζούµε: ηµιουργός: eugen

2 ΚΔ Ηγνπκελίηζαο 2010 Γαζθάια: Μάζηνξα Έιιε Εξγαδόκαζηε όινη Τάμε: Γ Αξηζκόο καζεηώλ:16 Γλσζηηθό αληηθείκελν: Μειέηε Πεξηβάιινληνο Ελόηεηα: Δξγαδόκαζηε όινη (ζει.90-91) Σηόρνη: : Καηαγξαθή, κειέηε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ- Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό Excel. Δηάξθεηα: Γύν δηδαθηηθέο ώξεο. Λνγηζκηθά: Excel- Word. Εμνπιηζκόο: 5 laptops-1 PC-βηληενπξνβνιέαο - δηαδξαζηηθόο πίλαθαοεθηππσηήο. Άιιν εθπ/θό πιηθό: : ρνιηθό εγρεηξίδην (Μειέηε πεξηβάιινληνο Γ ηάμεο), θύιια εξγαζηώλ. Εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο: Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Μαζεκαηηθά, Γιώζζα, Πιεξνθνξηθή. Σπκβαηόηεηα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα: Σν ζέκα είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ θαη απνηειεί ζέκα δηδαθηηθήο ελόηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ: Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, πιεθηξνινγίνπ θ. ά.), θαζώο θαη ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Δηαδηθαζία: Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ δύν-ηξηώλ αηόκσλ. Οη πέληε νκάδεο βξίζθνληαη κπξνζηά ζηα laptops θαη ε έθηε νκάδα βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Excel. Έρνπλ κπξνζηά ηνπο, ηππσκέλα, ηα θύιια νδεγηώλ θαη εξγαζηώλ. Δξγάδνληαη νκαδηθά, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο.

3 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Φηηάμηε έλα εξσηεκαηνιόγην, πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα θαηαγξάςεηε ηα επαγγέικαηα γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ καο. Μνηξάζηε ην εξσηεκαηνιόγην ζε 100 καζεηέο ηνπ ρνιείνπ καο. ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Αγαπεηνί καο θίινη, ζην κάζεκα ηεο «Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο» θάλνπκε κηα έξεπλα γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ ηόπνπ καο. Θα καο βνεζνύζαηε πνιύ αλ απαληνύζαηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Πνην είλαη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ζνπ;.. Πνην είλαη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ζνπ; αο επραξηζηνύκε Οη καζεηέο ηνπ Γ2 ηκήκαηνο ηνπ Α Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Παξακπζηάο Αθνύ ζπγθεληξώζεηε ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα, θαηαηάμηε ζε νκάδεο ηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ.

4 ΦΤΛΛΟ ΟΓΗΓΙΩΝ Αλνίμηε ην ινγηζκηθό Excel, κε ην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Η/Τ ή ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Γξάςηε ηνπο ηίηινπο γηα θάζε ζηήιε. ηε ζηήιε Α: Δπάγγεικα ηε ζηήιε Β: Παηέξα ηε ζηήιε C: Μεηέξαο Γξάςηε ζηε ζηήιε Α ηηο νκάδεο ησλ επαγγεικάησλ. ηε Β ζηήιε πόζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ην θάζε επάγγεικα γηα ηνλ παηέξα θαη ζηε C ζηήιε πόζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ην θάζε επάγγεικα γηα ηε κεηέξα. ην κελνύ θάλε θιηθ ζηελ Δηζαγσγή θαη επηιέμηε κε ην πνληίθη ηα θειηά πνπ έρνπλ ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα παηήζηε Ράβδνο θαη επηιέμηε έλα ξαβδόγξακκα.

5 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 Μειεηήζηε ην ξαβδόγξακκα πνπ ζρεκαηίζηεθε κε ηα επαγγέικαηα ηνπ ηόπνπ ζαο. Πνην ρξώκα αληηζηνηρεί ζηα επαγγέικαηα πνπ θάλνπλ νη παηεξάδεο; Πνην ρξώκα αληηζηνηρεί ζηα επαγγέικαηα πνπ θάλνπλ νη κεηέξεο; Πνην επάγγεικα έρνπλ νη πεξηζζόηεξνη παηεξάδεο θαη πνην νη ιηγόηεξνη; Πνην επάγγεικα έρνπλ νη πεξηζζόηεξεο κεηέξεο θαη πνην νη ιηγόηεξεο; Πνην επάγγεικα εκθαλίδεηαη ζε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα θαη πνην ζε κηθξόηεξε; Πνηνη ην αζθνύλ απηό ην επάγγεικα; Έρεηε ζπγθεληξώζεη ζηνηρεία γηα ηα επαγγέικαηα 100 παηεξάδσλ θαη 100 κεηέξσλ θαη ηα έρεηε θαηαηάμεη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. Γξάςε ην πνζνζηό επί ηηο εθαηό πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε επάγγεικα γηα ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα. Δπάγγεικα Παηέξα Μεηέξαο Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Ιδησηηθόο ππάιιεινο Δπαγγέικαηα Τγείαο Δθπαηδεπηηθόο Οηθηαθά Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Αγξόηεο-Κηελνηξόθνο Γεκόζηνο Τπάιιεινο Άλεξγνο

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ

7 Κομβικά σημεία στην επιλογή επαγγέλματος Γ Γυμνασίου: Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο; Β Γενικού Λυκείου: Θεωρητική, Θετική ή Τεχνολογική κατεύθυνση; Γ Λυκείου: επιλογή σπουδών και συμπλήρωση μηχανογραφικού

8

9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Προσωπικές κλίσεις, δεξιότητες και προτιμήσεις Ο βαθμός αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης που διαθέτουμε Επιρροές από το περιβάλλον (οικογενειακό φιλικό-μμε) Πληροφορίες για τον κόσμο της εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης Επαγγελματικές αξίες Γνώση εκπαιδευτικού συστήματος και συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση

10 Η επιλογή του επαγγέλματος δεν πρέπει να γίνεται με βάση την αναμενόμενη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας. Αφού αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί, πρέπει να ασχοληθούμε με το για ποιο επάγγελμα είναι κατάλληλο το παιδί. Ο εαυτός προηγείται της αγοράς εργασίας, και αυτό ίσως είναι το μόνο θετικό του απρόβλεπτου μέλλοντος.

11 Η μόνη εγγύηση εξεύρεσης εργασίας είναι να διαλέξει ο μαθητής τις σπουδές που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις δεξιότητές του. Τότε θα γίνει τόσο καλός στο αντικείμενο αυτό, που τη θέση εργασίας θα τη δημιουργήσει στο μέλλον και μάλιστα, το σπουδαιότερο, θα είναι κι ευτυχισμένος.

12 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΗΣ Α ΓΕΛ

13 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ ΤΕΙ) Ι.Ε.Κ. (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ) ΕΠΑ.Σ. (2 χρόνια) Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ Από την Α τάξη ΕΠΑ.Λ. (3 χρόνια) Από την Α τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Γ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Α ΣΙ Α Σ

14 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 3 ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟ Επιπέδου 1 ΑΕΙ-ΤΕΙ Α Γ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. Β ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ/ΝΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

16 Επειδή όμως υπάρχουν πάντα καινούργιες ευκαιρίες και δυνατότητες προσαρμογών, όταν μια προηγούμενη απόφασή μας δεν μας ικανοποιεί μπορείς: Να αλλάξεις κατεύθυνση. Οι αλλαγές που είναι πιο πιθανές είναι από την θετική κατεύθυνση στην τεχνολογική και αντίστροφα Μετά το τέλος της Α Λυκείου να εγγραφείς στην Β τάξη των ΕΠΑΛ ή στην Α τάξη των ΕΠΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γ.ΕΛ μπορούν να εγγραφούν στην Β τάξη του ΕΠΑ.Λ προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας

17 Απευθύνονται σε μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες 14/2/2013 ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

18 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΕΠΑ.Σ Πτυχίο επιπέδου 3 Αγορά εργασίας ΙΕΚ ΓΡΑΣΕΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

19 1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 2. Εργαλειομηχανών CNC (δεν λειτουργησε φέτος) 3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης 4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών 5. Αμαξωμάτων 6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστασεων 7. Κτιριακών Έργων (δεν λειτούργησε φέτος) 8. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 9. Αργυροχρυσοχοϊας 10. Επιπλοποιίας 11. Κεραμικής - Πηλοπλαστικής 12. Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας 13. Συντήρησης Έργων Τέχνης Αποκατάστασης 14. Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου 15. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος 16. Αγροτικών Μηχανημάτων 17. Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας 14/2/2013 ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονική Τοπίου 19. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών 20. Δενδροκομίας 21. Ζωοτεχνίας 22. Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 23. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας 24. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 25. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών 26. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων 27. Βοηθών Φαρμακείων 28. Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών 29. Αισθητικής Τέχνης 30. Κομμωτικής Τέχνης 31. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών 32. Μαγειρικής Τέχνης 33. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης * ΕΠΑΣ του Νομού Κέρκυρας

20 ΕΠΑ.Σ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Eγκ/σεων Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του Κομμωτικής Τέχνής Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής Εποπτείας Υπουργείου Υγείας ΕΠΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ) Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών Μαγειρικής Τέχνης Και άλλων υπουργείων 14/2/2013 ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

21 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παυλίνα Μιλτιάδου Θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122 14 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ /23319 Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση : Γαλανέϊκα - Τ.Κ. 35100 Τηλ : 22310 29558, fax: 22310 33657 http://iek-lamias.fth.sch.gr Ηλ. Ταχ: ieklamias@sch.gr Λαμία 2 Μαΐου 2014 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναφορά προς τον Υπ.Ε.Π.&Θ. για την κατάσταση στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σημείωμα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Επιλογή Σπουδών και Επαγγελμάτων Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Όλγα Ζούζουλα Φιλόλογος-Ψυχολόγος- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Ν. Ιωνίας Τηλ. 2102723275 Email: 2kesypva.sch.gr Βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.05.14 21:33:30 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 Η ακτινογραφία του νέου λυκείου Το νέο λύκειο (γενικό και επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής Α Λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση Οργάνωση & Λειτουργία Οι σπουδές στα ΤΕΕ διαρκούν µέχρι και τρία χρόνια. Περιλαµβάνουν διάφορους επιµέρους τοµείς και ειδικότητες σε δύο κύκλους (1 ος και 2 ος ). Ο 1 ος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια ( τρία

Διαβάστε περισσότερα

Έχεις μία δεύτερη ευκαιρία. Κάνε επάγγελμα αυτό που αγαπάς! Πρωτοτυπία από το 1971

Έχεις μία δεύτερη ευκαιρία. Κάνε επάγγελμα αυτό που αγαπάς! Πρωτοτυπία από το 1971 Έχεις μία δεύτερη ευκαιρία. Κάνε επάγγελμα αυτό που αγαπάς! Πρωτοτυπία από το 1971 ΙΔΙΩΤΙΚΟ EΠAΓΓEΛMATIKO ΛYKEIO Κ.Ε.Σ ΙΔΙΩΤΙΚΟ EΠAΓΓEΛMATIKO ΛYKEIO Κ.Ε.Σ Το λογότυπο του K.E.Σ. αποτελείται από τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Τεύχος 4 - Mάιος 09 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ 2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ «Διοργανώστε ανοιχτή εκδήλωση για τους μαθητές σας μαζί με την Orientum με θέμα τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του Μεσοπρόθεσμου για την αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα, προτάσσει

Διαβάστε περισσότερα