ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα, τηλ , fax Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ , Πυλαία, τηλ , fax ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στην Καλλιθέα σήµερα, την 25 / 06 / 2009 µεταξύ αφενός : του Πρωτοδικείο Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά οδός Φίλωνος & Σκουζέ Τ.Κ και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά κα. Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτης, και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της Σύµβασης αυτής «ΠΕΛΑΤΗΣ» και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Unisystems Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 19-23, ΤΚ Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόµιµα για τη υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Άβλιχο Στυλιανό, /ντη Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών και Σεκούρη Νικόλαο - Μόργκαν, /ντη Επιχειρηµατικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, και η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύµβασης αυτής «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» Λογισµικού. συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» αναθέτει στον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και αυτός αναλαµβάνει, υπό τους ορούς της παρούσας σύµβασης, να παρέχει στον «ΠΕΛΑΤΗ» τις πιο κάτω βασικές υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των Εφαρµογών Λογισµικού του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" και για τις οποίες έχει παραχωρηθεί στον «ΠΕΛΑΤΗ» άδεια χρήσης µε σχετική Σύµβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης. Οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι οι εξής : ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : κάθε διακριτό υποσύστηµα το οποίο είτε ως αυτόνοµη εφαρµογή είτε ως (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) µέρος του συνόλου, συλλειτουργεί µε τα υπόλοιπα υποσυστήµατα της εφαρµογής και παρέχει συγκεκριµένη λειτουργικότητα. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : αφορά τα υποσυστήµατα για τα οποία ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» έχει προµηθευτεί ΠΕΛΑΤΗ άδεια χρήσης από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ". Σελίδα 1 από 19

2 ΕΡΓΟ : είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» στον «ΠΕΛΑΤΗ», για τις συγκεκριµένες Εφαρµογές Λογισµικού, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ". ΣΥΜΒΑΣΗ : η παρούσα συµφωνία µεταξύ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και «ΠΕΛΑΤΗ» για την εκτέλεση της σύµβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : είναι τα ακόλουθα παραρτήµατα της παρούσας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - "ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" Όροι οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και δεν περιγράφονται στους ορισµούς, περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ : η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την 25 η Ιουνίου 2009 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ορίζεται ορισµένου χρόνου αρχής γενοµένης από την υπογραφή της παρούσας και ισχύει για ένα (1) έτος δηλαδή έως την 24/06/2010. Σελίδα 2 από 19

3 ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» αναθέτει και ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" και σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ", ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής και σωστή λειτουργία των προγραµµάτων. Να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και εφόσον αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία (π.χ. ενδεικτικά παραµετροποίηση, εκπαίδευση, έλεγχο και αποκατάσταση µηχανογραφικών αρχείων, µεταφορές δεδοµένων, σχεδιασµός εντύπων, συµβουλετυικές υπηρεσίες κ.α.) δεν αναφέρεται ρητώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης και δύναται να παρασχεθεί βάσει ειδικής χωριστής συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών και µε τίµηµα βάση του επισήµου Τιµοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» Για τους σκοπούς της παρούσης σύµβασης, µε τον όρο συντήρηση τεχνική υποστήριξη νοείται η παροχή αποκλειστικά και µόνο των ακολούθων υπηρεσιών: α) Η παροχή νέων βελτιωµένων εκδόσεων (releases) ή διορθωτικών εκδόσεων (fixing updates) των εφαρµογών, ώστε να ανταποκρίνονται στην κείµενη νοµοθεσία και στην αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών/ελαττωµάτων (bug fixing). β) Η τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του «ΠΕΛΑΤΗ». Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή επέµβαση τεχνικού στις ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ και αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας αυτών. Αναλυτικότερα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης: Τηλεφωνική υποστήριξη µέσω του Κέντρου Κλήσεων του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» για την λήψη και επίλυση προβληµάτων και συγκεκριµένα : o o o Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές µε την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προγραµµάτων. Ρητά συµφωνείται ότι η τηλεφωνική υποστήριξη δεν είναι δυνατον να παρέχεται ως υποκατάσταστο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών που δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσης. Οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες. Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραµµάτων σε µη έµπειρους χρήστες. Σελίδα 3 από 19

4 Υποστήριξη µέσω Υποστήριξη µε χρήση αποµακρυσµένης πρόσβασης (remote access), εφόσον ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (modem, λογισµικό επικοινωνίας, internet κ.λπ.) γ) Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδοµένων της εφαρµογής (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (µη συµπεριλαµβανοµένης της κακής χρήσεως της εφαρµογής) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή και ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» λαµβάνει τακτικά εφεδρικά αντίγραφα (backup) των αρχείων δεδοµένων, εργασία η οποία είναι αποκλειστικά υποχρέωση του «ΠΕΛΑΤΗ». δ) Η επιτόπια (on site) τεχνική υποστήριξη του «ΠΕΛΑΤΗ» στην οποία περιλαµβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες παραµετροποίησης, εκπαίδευσης, ελέγχου και αποκατάστασης µηχανογραφικών αρχείων, µεταφορές δεδοµένων, σχεδιασµός εντύπων, συµβουλετυικές υπηρεσίες εφόσον αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Η παροχή των υπηρεσιών αυτών θα αποδεικνύεται από τα υπογεγραµµένα από τον «ΠΕΛΑΤΗ» δελτία τεχνικής υποστήριξης, στα οποία εµφανίζεται η διάρκεια της υπηρεσίας αυτής. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗΜΑ Το συνολικό τίµηµα της παρούσας Σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ # 1.190,00 # συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α., που ισχύει τη στιγµή εκδόσεως του τιµολογίου, ο οποίος βαρύνει τον «ΠΕΛΑΤΗ». Το συνολικό τίµηµα αναλύεται στα επιµέρους τιµήµατα που αφορούν : Τίµηµα για κάθε καλυπτόµενη µε την παρούσα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ". Τίµηµα για κάθε πρόσθετη προσφερόµενη υπηρεσία την οποία έχει επιλέξει ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συµβατικό τίµηµα θα τιµολογηθεί από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και θα καταβληθεί από τον «ΠΕΛΑΤΗ» σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ". Σε περίπτωση µη καταβολής του τιµήµατος εµπρόθεσµα, τότε : Σελίδα 4 από 19

5 1. Ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος άνευ οχλήσεως και το οφειλόµενο ποσό προσαυξάνεται µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 2. Μετά από ειδοποίηση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και την πάροδο προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από κοινοποιήσεως αυτής, η σύµβαση θεωρείται λυθείσα µε υπαιτιότητα του «ΠΕΛΑΤΗ». Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και συνοµολογούν ανεπιφύλακτα ότι το συµφωνηθέν τίµηµα του Άρθρου 2 είναι δίκαιο, εύλογο καθώς και ότι ανταποκρίνεται και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του παρόντος συµβολαίου. ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, που είναι οι ελάχιστες αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος. 2. O «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» ευθύνεται απέναντι στον «ΠΕΛΑΤΗ» για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση και να επιδιώξει µε νόµιµο τρόπο την αποκατάσταση θετικής ζηµίας µέχρι ανώτατο όριο το ποσό του τιµήµατος της παρούσας σύµβασης, ποσό στο οποίο ρητά συµφωνούν οι συµβαλλόµενοι ότι περιορίζεται η ευθύνη του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», µη ευθυνόµενος περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζηµία ήθελε προκληθεί στον «ΠΕΛΑΤΗ» από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. 3. Επίσης, ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχαίων γεγονότων. 4. Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών συντηρήσεως τεχνικής υποστήριξης κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες ευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 πµ. έως τις 5 µµ. Ο χρόνος απόκρισης σε κλήση του «ΠΕΛΑΤΗ» ορίζεται εντός 48 ωρών από την λήψη της κλήσης. 5. Στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση δεν προβλέπει πρόσθετες υπηρεσίες σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές µε χρηµατική επιβάρυνση του «ΠΕΛΑΤΗ», η οποία ισούται µε την τιµή που ορίζεται από τον ισχύοντα κατά την στιγµή της παροχής της υπηρεσίας Τιµοκατάλογο Παροχής Υπηρεσιών του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". 6. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών εκτός Αθηνών, τα έξοδα µετάβασης του τεχνικού του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» προς τον τόπο εγκαταστάσεως της εφαρµογής, διαµονής και επιστροφής στην έδρα του, δεν συµπεριλαµβάνονται στο τίµηµα της παρούσας και βαρύνουν αποκλειστικά τον «ΠΕΛΑΤΗ». 7. Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε έµµεση ή αποθετική ζηµία ή για την απώλεια ή την αλλοίωση δεδοµένων. Σελίδα 5 από 19

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 1. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ»: α) τα συστήµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένες οι ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της συµβατότητας των προς υποστήριξη προϊόντων µε προϊόντα τρίτων, τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση. β) το σύνολο των στοιχείων που οι υπάλληλοι του «ΠΕΛΑΤΗ» θεωρούν απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης σύµβασης, γ) το προσωπικό του κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και για επαρκή χρόνο, καθώς και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» κατά την εκτέλεση της παρούσης σύµβασης. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» πρέπει να διαθέτει εκπρόσωπό του, ο οποίος να είναι παρών κάθε φορά που το τεχνικό προσωπικό του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» πραγµατοποιεί εργασίες στις εγκαταστάσεις του (είτε επιτόπου είτε µε αποµακρυσµένη σύνδεση Remote Access), ώστε να του παρέχει τις πληροφορίες και την τεχνική υποστήριξη που τυχόν του ζητηθεί. 2. Η παροχή υπηρεσιών από µέρους του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» γίνεται µε τον όρο ότι στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επεµβαίνει µόνο δυναµικό του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» ή εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες του, εκτός και αν υπάρχει προηγούµενη έγγραφη άδεια του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» προς τον «ΠΕΛΑΤΗ», για την επέµβαση τρίτων. 3. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δεν µπορεί να επέµβει, να τροποποιήσει, ή να µεταφέρει το σύνολο ή µέρος των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή άλλων συστηµάτων µε τα οποία αυτές συνεργάζονται ή στα οποία βασίζονται, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη και την συνεργασία του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Σε αντίθετη περίπτωση ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» ουδεµία ευθύνη φέρει όσον αφορά πιθανές δυσλειτουργίες ή προβλήµατα που θα προκύψουν στη λειτουργία τους. 4. Την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδοµένων (backup) τη φέρει ο «ΠΕΛΑΤΗΣ». ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» αναλαµβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει να µην ανακοινώνει, διαθέτει ή δηµοσιοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται µε τους σκοπούς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόµο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες, που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Σελίδα 6 από 19

7 ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια και να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δηµοσίευση προς τρίτους οποιονδήποτε στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οτιδήποτε σχετικού µε τις υπηρεσίες, τον τρόπο εργασίας, τον εξοπλισµό, τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες (στο εξής Εµπιστευτικές Πληροφορίες ) του άλλου συµβαλλόµενου µέρους στις οποίες έχουν πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του αντισυµβαλλόµενου. Υποχρεούνται να χρησιµοποιούν, τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και στο αναγκαίο µέτρο για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων τους καθώς και να εξασφαλίζουν ότι, οποιοιδήποτε υπάλληλοι ή τρίτα πρόσωπα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, δεσµεύονται και τηρούν την ως άνω υποχρέωση τήρησης απορρήτου και εχεµύθειας. Το παρόν Άρθρο παραµένει ισχυρό για απεριόριστο χρονικό διάστηµα µετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι το παρόν Άρθρο αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Έκαστος εκ των αντισυµβαλλοµένων, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων του από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, µπορεί σε περίπτωση παραβιάσεως του παρόντος Άρθρου να καταγγείλει την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ αµέσως και αζηµίως. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής γίνεται µόνο µε γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι συµβαλλόµενοι δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή µε άλλο τρόπο µεταβιβάσουν µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του άλλου µέρους εκτός και αν πρόκειται για εταιρία του ιδίου οµίλου. ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που το ένα συµβαλλόµενο µέρος παραβιάζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και δεν αίρει την παραβίαση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης όχλησης του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα. Σελίδα 7 από 19

8 Λύση της παρούσας Σύµβασης µπορεί να επέλθει και κατόπιν νεότερης κοινής συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κάθε ένας από τους συµβαλλόµενους ευθύνεται έναντι του άλλου µε βάση την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ είτε εξωσυµβατικά, µε βάσει τις διατάξεις περί αδικοπραξίας του Α.Κ µόνο για την θετική ζηµία, που προκαλείται από τον υπαίτιο της ζηµίας και όχι για τυχόν διαφυγόντα κέρδη ή αποθετικές ζηµίες για τις οποίες ρητά συµφωνείται ότι δεν υπάρχει ευθύνη των συµβαλλοµένων έναντι αλλήλων. Σε κάθε περίπτωση η αξία της αποζηµίωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο κόστος της Σύµβασης Υποστήριξης ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειµενικής ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο ενός εκ των δύο συµβαλλοµένων µερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του προς τον άλλο, κανένα από τα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανώτερη βία αποδεικνύεται επαρκώς. 2. Η εκτέλεση των υποχρεώσεών του θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται µέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες επιτρέψουν την εκ νέου ανάληψή τους, µε τους ίδιους όρους της σύµβασης αυτής. 3. Ο συµβαλλόµενος ο οποίος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανώτερη βία, να αναφέρει εγγράφως στον αντισυµβαλλόµενο αυτά και να προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία. 4. Σε περίπτωση που ο συµβαλλόµενος δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανώτερης βίας. Ο αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) ηµερών στην προαναφερόµενη αναφορά. Αν ο αντισυµβαλλόµενος δεν απαντήσει εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας. Σελίδα 8 από 19

9 ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΕΛΑΤΗ Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα σύµβαση δηµιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώµατα αποκλειστικά µεταξύ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και «ΠΕΛΑΤΗ» και ουδεµία σχέση δηµιουργείται µεταξύ του τελευταίου και προµηθευτών του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», οι οποίοι και συνδέονται συµβατικά µόνον µε τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερµηνεία ή εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η επικοινωνία µεταξύ των µερών θα γίνεται εγγράφως ή φαξ ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι αναλυτικές διευθύνσεις επικοινωνίας των αρµόδιων για την εκτέλεση της παρούσας, παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ". ΑΡΘΡΟ 15 - ΓΕΝΙΚΑ Τα Άρθρα 3 και 4 επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι επικεφαλίδες των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ έχουν συµπεριληφθεί αποκλειστικά και µόνο για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειµένου, δεν τροποποιούν τις διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, που απορρέουν από τις διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ κριθεί άκυρη, οι εναποµείνασες συµφωνίες και διατάξεις παραµένουν σε ισχύ ως εάν η άκυρη διάταξη δεν είχε ποτέ περιληφθεί στη ΣΥΜΒΑΣΗ και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον οικονοµικό σκοπό της παρούσας και την αληθή βούληση των Συµβαλλοµένων. Σελίδα 9 από 19

10 ΑΡΘΡΟ 16 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Η παρούσα σύµβαση µαζί µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο και συνιστά τελική και ολοκληρωτική συµφωνία των Συµβαλλόµενων Μερών. Η συµφωνία δε αυτή θεωρείται ως πλήρως και αµοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούµενη διαπραγµάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συµφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειµένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Όλοι οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρούνται ουσιώδεις. Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, που το καθένα αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα και έξι (6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Παράρτηµα Α, Β, Γ,, Ε και ΣΤ) και υπογράφηκε από τα συµβαλλόµενα Μέρη. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση. Τη σύµβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Σελίδα 10 από 19

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" Τα ακόλουθα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MODULES) εντάσσονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ : Α/Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 1. Μισθοδοσία Staff 5 Σελίδα 11 από 19

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" Τύπος : Standard Ωράριο Υποστήριξης : ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 17:00 Επιτρεπτός Αριθµός Τηλεφωνικών Κλήσεων στο Κέντρο Κλήσεων του «ΑΝΑ ΟΧΟΥ» Χρόνος Ανταπόκρισης Επίσκεψη Συµβούλου στο Χώρο του «ΠΕΛΑΤΗ» : Απεριόριστος : Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών : Εάν προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". ιαφορετικά µε χρέωση βάση τιµοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών (επισυνάπτεται) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Προληπτικής και ιορθωτικής Συντήρησης, όπως ορίζονται ακολούθως : Προληπτική (Preventive) Συντήρηση : αποσκοπεί στην πρόληψη προβληµάτων λειτουργίας και στην βελτίωση λειτουργίας των Εφαρµογών Λογισµικού ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή λειτουργία του Συστήµατος, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί και συµφωνηθεί. εν περιλαµβάνει εκ των υστέρων αλλαγές στην λειτουργικότητα του Συστήµατος. ιορθωτική (Corrective) Συντήρηση : αποσκοπεί στην αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών / ελαττωµάτων των Εφαρµογών Λογισµικού, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά την λειτουργία του Συστήµατος και παρεµποδίζουν µερικώς ή και συνολικά την ορθή λειτουργία του Συστήµατος, όπως αυτή έχει συµφωνηθεί. Προσφερόµενες Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης Η Προληπτική Συντήρηση των Εφαρµογών Λογισµικού περιλαµβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες: 1. Περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας των Εφαρµογών Λογισµικού και της βάσης δεδοµένων (µία φορά το χρόνο). 2. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο λογισµικό µε σκοπό να αποφευχθούν τυχόν µελλοντικά προβλήµατα ή δυσλειτουργίες, 3. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο λογισµικό µε σκοπό την τεχνική βελτίωση του. Σελίδα 12 από 19

13 4. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο λογισµικό ώστε να καθίσταται συµβατό µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αλλαγής - νέας έκδοσης στο λογισµικό ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» υποχρεούται την ενηµέρωση για διάθεσή του στον ftp server του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Μετά από αίτηµα του «ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον δεν διαθέτει σύνδεση µε το ιαδίκτυο ή δεν επιθυµεί την σύνδεσή του µε αυτό, τότε είναι δυνατή η αποστολή µε άλλο µέσο στην έδρα του «ΠΕΛΑΤΗ». Η εγκατάσταση πραγµατοποιείται από το προσωπικό του «ΠΕΛΑΤΗ» µε τηλεφωνική υποστήριξη από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» εφόσον απαιτείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δεν είναι εις θέση να εγκαταστήσει την νέα έκδοση ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» υποχρεούται στην εγκατάσταση του λογισµικού αυτού στο χώρο του «ΠΕΛΑΤΗ» χρεώνοντας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Προσφερόµενες Υπηρεσίες ιορθωτικής Συντήρησης Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ»αναλαµβάνει να επαναφέρει στον υπολογιστή του «ΠΕΛΑΤΗ» αρχεία πληροφοριών των Εφαρµογών Λογισµικού που καταστράφηκαν για οποιονδήποτε λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή, από το τελευταίο σωστό αντίγραφο (back-up) που έχει πάρει ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» υπό την προϋπόθεση ότι: i ) o «ΠΕΛΑΤΗΣ» λαµβάνει τακτικά εφεδρικά αντίγραφα (backup) των αρχείων δεδοµένων ii ) τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδοµένων του «ΠΕΛΑΤΗΣ» λειτουργούν κανονικά Σελίδα 13 από 19

14 ιαδικασία Χρήσης Κέντρου Κλήσεων (Help-Desk) Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης Πελάτη Τηλεφώνηµα Κέντρο Κλήσεων Αναδόχου Α Επίπεδο - Οµάδα Υποστήριξης Πελατών Β Επίπεδο - Εξειδικευµένοι Τεχνικοί Κατασκευαστή ιαδικασία : Εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του «ΠΕΛΑΤΗ» ανακοινώνει το πρόβληµα ή αίτησή του στο Κέντρο Κλήσεων του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» (Help-Desk). Ο/Η Τεχνικός του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία µε τον «ΠΕΛΑΤΗ» το αργότερο εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τον Πίνακα Επιπέδου Υπηρεσιών. ιαδικασία Χρήσης Modem ή Αποµακρυσµένης επικοινωνίας µέσω του Internet (Remote Access Diagnosis & Support) 1. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» πρέπει να φροντίσει για την σύνδεση του Server, που φιλοξενεί τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή κάποιου Client PC µε πρόσβαση στον εν λόγω Server, µε ένα Modem σύγχρονο, δικής του επιλογής ή της δυνατότητας να υπάρχει σύνδεση στο Internet, εφόσον η πρόσβαση θα γίνει µέσω του Internet. (Το κόστος προµήθειας & εγκατάστασης βαρύνει τον «ΠΕΛΑΤΗ»). 2. Μπορεί να απαιτείται η εγκατάσταση ενός ειδικού εργαλείου λογισµικού (Software), στον εξοπλισµό που έχει εγκατασταθεί το Modem. (Το κόστος προµήθειας & εγκατάστασης βαρύνει τον «ΠΕΛΑΤΗ»). 3. Σε περίπτωση ανάγκης αποµακρυσµένης επικοινωνίας για λόγους διάγνωσης προβλήµατος εξ αποστάσεως, και µετά από εξουσιοδότηση τεχνικού υπεύθυνου του «ΠΕΛΑΤΗ», γίνεται έναρξη της διαδικασίας συνδέσεως του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» µε τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. 4. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» και για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας, υποχρεούται καθ όλη την διάρκεια της σύνδεσης να ελέγχει συνεχώς της εργασίες, που εκτελούνται από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» στο σύστηµά του. Σελίδα 14 από 19

15 5. Η διασφάλιση της προστασίας των ηλεκτρονικών αρχείων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του «ΠΕΛΑΤΗ». Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δηλώνει ότι, σε περίπτωση διαρροής ή καταστροφής πληροφοριών ή άλλων ηλεκτρονικών αρχείων, ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δεν φέρει ουδεµία ευθύνη. Ειδικοί Όροι Στις προσφερόµενες υπηρεσίες, δεν συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα: Εργασίες Βack-up και Restore λειτουργικών συστηµάτων, προϊόντων λογισµικού και εφαρµογών λογισµικού, που πρέπει να γίνουν σε άλλο υπολογιστή από εκείνον του «ΠΕΛΑΤΗ», λόγω ατυχήµατος, φυσικής καταστροφής, φωτιάς, πληµµύρας, πράξεως πολέµου, τροµοκρατικών ενεργειών καθώς και επεµβάσεων στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ από µη εξουσιοδοτηµένο από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» προσωπικό. Εκτός και αν αυτή η υπηρεσία αναφέρεται ρητά στις Πρόσθετες Υπηρεσίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Εργασίες διερεύνησης προβληµάτων, που σχετίζονται µε προϊόντα, που δεν καλύπτονται από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της. Σελίδα 15 από 19

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Πρόσθετες Υπηρεσίες Οι ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες εντάσσονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ : Α/Α ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 1. 0,00 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 1. CONS 75,00 ευτέρα έως Παρασκευή 09:00 17:00 Το τίµηµα είναι ανά ώρα απασχόλησης. Ελάχιστη χρέωση δύο (2) ώρες απασχόλησης στον «ΠΕΛΑΤΗ» Περιγραφή Πρόσθετων Υπηρεσιών Οι διαθέσιµες πρόσθετες υπηρεσίες, που δύναται να παρέχει ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» βάσει της ανάλογης χρέωσης, περιγράφονται ακολούθως : CONS : Παρουσία συµβούλου στα γραφεία του «ΠΕΛΑΤΗ» για συµβουλευτικές και για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, µετά από έγγραφο αίτηµα του «ΠΕΛΑΤΗ» και σε χρόνο και για διάστηµα, που συµφωνείται από κοινού µεταξύ «ΠΕΛΑΤΗ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Η χρέωση θα γίνεται σε ωριαία βάση. Ως ελάχιστη χρέωση ορίζονται οι δύο (2) ώρες παρουσίας στο χώρο του «ΠΕΛΑΤΗ». Για τις εκτός λεκανοπεδίου ΑΤΤΙΚΗΣ επισκέψεις ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» επιβαρύνεται µε τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. Σελίδα 16 από 19

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ" Το συµβατικό τίµηµα θα τιµολογηθεί από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και καταβληθεί από τον «ΠΕΛΑΤΗ» ως εξής : Όροι Τιµολόγησης Στο τέλος κάθε τριµήνου ή εξαµήνου, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή στο πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου τιµήµατος της σύµβασης αντίστοιχα πλέον του αντιστοιχούντος Φ.Π.Α., και θα αφορά το τρίµηνο ή το εξάµηνο που έχει διανυθεί. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύµβασης, τα τιµολόγια θα εκδίδονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο για τα επόµενα έτη. Πρόσθετες υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", θα τιµολογηθούν απολογιστικά µε την ολοκλήρωση τους στο τέλος κάθε τριµήνου ή εξαµήνου και σύµφωνα µε το τίµηµα, που παρατίθεται στο παραπάνω παράρτηµα. Όροι Πληρωµής Τα τιµολόγια είναι πληρωτέα εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Σελίδα 17 από 19

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε "ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" Όροι Ανανέωσης Η παρούσα σύµβαση δύναται να ανανεωθεί, µετά την λήξη της, για περαιτέρω χρονική περίοδο µε όρους και διάρκεια που θα συµφωνηθούν γραπτά από κοινού µεταξύ του «ΠΕΛΑΤΗ» και του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Ο επαναπροσδιορισµός όρων της νέας ετήσιας σύµβασης, ο οποίος θα συντελείται πριν την ηµερολογιακή έναρξη της νέας ετήσιας περιόδου, θα περιλαµβάνει τα παρακάτω : o o o o Τον προσδιορισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ", εάν αυτό απαιτείται. Τον προσδιορισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" για την νέα ετήσια περίοδο, εάν αυτό απαιτείται. Τις αναπροσαρµογές του τιµήµατος. Οτιδήποτε άλλο συµφωνείται µεταξύ των δύο µερών. Όροι Αναπροσαρµογής Τιµήµατος Η Σύµβαση Υποστήριξης αναπροσαρµόζεται κατ έτος. Το τίµηµα, που αφορά στις υπηρεσίες συντήρησης, όπως αυτό παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" καθώς και κάθε διακριτή µονάδα κόστους, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" θα αναπροσαρµόζονται ετήσια σταθερά µε ποσοστό 5%, το οποίο θα εφαρµόζεται στο σχετικό τίµηµα της αµέσως προηγούµενης περιόδου ισχύος της σύµβασης. Σελίδα 18 από 19

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" Πελάτης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνος Σύµβασης κ. Μπαλαφούτης (F) Κατασκευαστής ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνος Σύµβασης / Τιµολόγησης Ψαρρού Ειρήνη Account Manager (F) Υπεύθυνος Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Σορδάκης Μανώλης Τµήµατος Υποστήριξης Λογισµικής (F) Εφαρµογής Staff 5 Τεχνική Υποστήριξη Τσανακτσή Μαρία Yποστήριξη Λογισµικής Εφαρµογής Staff (F) Κέντρο κλήσεων Αγγελογιαννάκη Γραµµατεία help (Help- Desk) ηµητρα desk (F) Σελίδα 19 από 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) υλικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η T E X N I K H Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ. ( Σύμβαση Νο 32 / 19-05-2008 )

Σ Υ Μ Β Α Σ Η T E X N I K H Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ. ( Σύμβαση Νο 32 / 19-05-2008 ) Σ Υ Μ Β Α Σ Η T E X N I K H Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ( Σύμβαση Νο 32 / 9-05-2008 ) Στη Θεσσαλονίκη και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου, σήμερα ευτέρα 9 Μαίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση είναι : - Παροχή των νέων εκδόσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ορεστιάδα 10/03/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 8792 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αριθ.Πρωτ.17170 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας (υπηρεσίας) «Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δήμου Δωρίδος» στα πλαίσια της «Συνδρομής σε Εταιρείες Μηχανογραφικών Προγραμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001689733 2013-10-30

13SYMV001689733 2013-10-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19325 13SYMV001689733 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 38/2015 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Α. Αφενός μεν η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Αριθ. Σύµβασης 9/2014 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002057698 2014-05-20

14SYMV002057698 2014-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002057698 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ 9.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 19/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 56598 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 0721/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα, σήμερα, 14/1/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 5003 Τ.Θ. : 832

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0751/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0751/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0751/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 22/1/2013, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0280/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 5η Σχολική Επιτροπή

ΑΡΙΘΜΟΣ 0280/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 5η Σχολική Επιτροπή ΑΡΙΘΜΟΣ 0280/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 5η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ε Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0339/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Στην Αθήνα, σήµερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013. Θέμα: Ενημέρωση Συλλεκτών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα