ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα, τηλ , fax Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ , Πυλαία, τηλ , fax ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στην Καλλιθέα σήµερα, την 25 / 06 / 2009 µεταξύ αφενός : του Πρωτοδικείο Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά οδός Φίλωνος & Σκουζέ Τ.Κ και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά κα. Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτης, και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της Σύµβασης αυτής «ΠΕΛΑΤΗΣ» και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Unisystems Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 19-23, ΤΚ Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόµιµα για τη υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Άβλιχο Στυλιανό, /ντη Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών και Σεκούρη Νικόλαο - Μόργκαν, /ντη Επιχειρηµατικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, και η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύµβασης αυτής «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» Λογισµικού. συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» αναθέτει στον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και αυτός αναλαµβάνει, υπό τους ορούς της παρούσας σύµβασης, να παρέχει στον «ΠΕΛΑΤΗ» τις πιο κάτω βασικές υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των Εφαρµογών Λογισµικού του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" και για τις οποίες έχει παραχωρηθεί στον «ΠΕΛΑΤΗ» άδεια χρήσης µε σχετική Σύµβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης. Οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι οι εξής : ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : κάθε διακριτό υποσύστηµα το οποίο είτε ως αυτόνοµη εφαρµογή είτε ως (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) µέρος του συνόλου, συλλειτουργεί µε τα υπόλοιπα υποσυστήµατα της εφαρµογής και παρέχει συγκεκριµένη λειτουργικότητα. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : αφορά τα υποσυστήµατα για τα οποία ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» έχει προµηθευτεί ΠΕΛΑΤΗ άδεια χρήσης από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ". Σελίδα 1 από 19

2 ΕΡΓΟ : είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» στον «ΠΕΛΑΤΗ», για τις συγκεκριµένες Εφαρµογές Λογισµικού, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ". ΣΥΜΒΑΣΗ : η παρούσα συµφωνία µεταξύ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και «ΠΕΛΑΤΗ» για την εκτέλεση της σύµβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : είναι τα ακόλουθα παραρτήµατα της παρούσας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - "ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" Όροι οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και δεν περιγράφονται στους ορισµούς, περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ : η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την 25 η Ιουνίου 2009 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ορίζεται ορισµένου χρόνου αρχής γενοµένης από την υπογραφή της παρούσας και ισχύει για ένα (1) έτος δηλαδή έως την 24/06/2010. Σελίδα 2 από 19

3 ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» αναθέτει και ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" και σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ", ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής και σωστή λειτουργία των προγραµµάτων. Να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και εφόσον αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία (π.χ. ενδεικτικά παραµετροποίηση, εκπαίδευση, έλεγχο και αποκατάσταση µηχανογραφικών αρχείων, µεταφορές δεδοµένων, σχεδιασµός εντύπων, συµβουλετυικές υπηρεσίες κ.α.) δεν αναφέρεται ρητώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης και δύναται να παρασχεθεί βάσει ειδικής χωριστής συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών και µε τίµηµα βάση του επισήµου Τιµοκαταλόγου Παροχής Υπηρεσιών του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» Για τους σκοπούς της παρούσης σύµβασης, µε τον όρο συντήρηση τεχνική υποστήριξη νοείται η παροχή αποκλειστικά και µόνο των ακολούθων υπηρεσιών: α) Η παροχή νέων βελτιωµένων εκδόσεων (releases) ή διορθωτικών εκδόσεων (fixing updates) των εφαρµογών, ώστε να ανταποκρίνονται στην κείµενη νοµοθεσία και στην αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών/ελαττωµάτων (bug fixing). β) Η τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του «ΠΕΛΑΤΗ». Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή επέµβαση τεχνικού στις ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ και αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας αυτών. Αναλυτικότερα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης: Τηλεφωνική υποστήριξη µέσω του Κέντρου Κλήσεων του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» για την λήψη και επίλυση προβληµάτων και συγκεκριµένα : o o o Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές µε την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προγραµµάτων. Ρητά συµφωνείται ότι η τηλεφωνική υποστήριξη δεν είναι δυνατον να παρέχεται ως υποκατάσταστο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών που δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσης. Οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες. Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραµµάτων σε µη έµπειρους χρήστες. Σελίδα 3 από 19

4 Υποστήριξη µέσω Υποστήριξη µε χρήση αποµακρυσµένης πρόσβασης (remote access), εφόσον ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (modem, λογισµικό επικοινωνίας, internet κ.λπ.) γ) Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδοµένων της εφαρµογής (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (µη συµπεριλαµβανοµένης της κακής χρήσεως της εφαρµογής) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή και ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» λαµβάνει τακτικά εφεδρικά αντίγραφα (backup) των αρχείων δεδοµένων, εργασία η οποία είναι αποκλειστικά υποχρέωση του «ΠΕΛΑΤΗ». δ) Η επιτόπια (on site) τεχνική υποστήριξη του «ΠΕΛΑΤΗ» στην οποία περιλαµβάνονται ενδεικτικά υπηρεσίες παραµετροποίησης, εκπαίδευσης, ελέγχου και αποκατάστασης µηχανογραφικών αρχείων, µεταφορές δεδοµένων, σχεδιασµός εντύπων, συµβουλετυικές υπηρεσίες εφόσον αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Η παροχή των υπηρεσιών αυτών θα αποδεικνύεται από τα υπογεγραµµένα από τον «ΠΕΛΑΤΗ» δελτία τεχνικής υποστήριξης, στα οποία εµφανίζεται η διάρκεια της υπηρεσίας αυτής. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗΜΑ Το συνολικό τίµηµα της παρούσας Σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ # 1.190,00 # συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α., που ισχύει τη στιγµή εκδόσεως του τιµολογίου, ο οποίος βαρύνει τον «ΠΕΛΑΤΗ». Το συνολικό τίµηµα αναλύεται στα επιµέρους τιµήµατα που αφορούν : Τίµηµα για κάθε καλυπτόµενη µε την παρούσα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ". Τίµηµα για κάθε πρόσθετη προσφερόµενη υπηρεσία την οποία έχει επιλέξει ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συµβατικό τίµηµα θα τιµολογηθεί από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και θα καταβληθεί από τον «ΠΕΛΑΤΗ» σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ". Σε περίπτωση µη καταβολής του τιµήµατος εµπρόθεσµα, τότε : Σελίδα 4 από 19

5 1. Ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος άνευ οχλήσεως και το οφειλόµενο ποσό προσαυξάνεται µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 2. Μετά από ειδοποίηση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και την πάροδο προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από κοινοποιήσεως αυτής, η σύµβαση θεωρείται λυθείσα µε υπαιτιότητα του «ΠΕΛΑΤΗ». Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και συνοµολογούν ανεπιφύλακτα ότι το συµφωνηθέν τίµηµα του Άρθρου 2 είναι δίκαιο, εύλογο καθώς και ότι ανταποκρίνεται και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του παρόντος συµβολαίου. ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, που είναι οι ελάχιστες αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος. 2. O «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» ευθύνεται απέναντι στον «ΠΕΛΑΤΗ» για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση και να επιδιώξει µε νόµιµο τρόπο την αποκατάσταση θετικής ζηµίας µέχρι ανώτατο όριο το ποσό του τιµήµατος της παρούσας σύµβασης, ποσό στο οποίο ρητά συµφωνούν οι συµβαλλόµενοι ότι περιορίζεται η ευθύνη του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», µη ευθυνόµενος περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζηµία ήθελε προκληθεί στον «ΠΕΛΑΤΗ» από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. 3. Επίσης, ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχαίων γεγονότων. 4. Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών συντηρήσεως τεχνικής υποστήριξης κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες ευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 πµ. έως τις 5 µµ. Ο χρόνος απόκρισης σε κλήση του «ΠΕΛΑΤΗ» ορίζεται εντός 48 ωρών από την λήψη της κλήσης. 5. Στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση δεν προβλέπει πρόσθετες υπηρεσίες σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές µε χρηµατική επιβάρυνση του «ΠΕΛΑΤΗ», η οποία ισούται µε την τιµή που ορίζεται από τον ισχύοντα κατά την στιγµή της παροχής της υπηρεσίας Τιµοκατάλογο Παροχής Υπηρεσιών του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". 6. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών εκτός Αθηνών, τα έξοδα µετάβασης του τεχνικού του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» προς τον τόπο εγκαταστάσεως της εφαρµογής, διαµονής και επιστροφής στην έδρα του, δεν συµπεριλαµβάνονται στο τίµηµα της παρούσας και βαρύνουν αποκλειστικά τον «ΠΕΛΑΤΗ». 7. Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε έµµεση ή αποθετική ζηµία ή για την απώλεια ή την αλλοίωση δεδοµένων. Σελίδα 5 από 19

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 1. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ»: α) τα συστήµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένες οι ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της συµβατότητας των προς υποστήριξη προϊόντων µε προϊόντα τρίτων, τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση. β) το σύνολο των στοιχείων που οι υπάλληλοι του «ΠΕΛΑΤΗ» θεωρούν απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης σύµβασης, γ) το προσωπικό του κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και για επαρκή χρόνο, καθώς και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» κατά την εκτέλεση της παρούσης σύµβασης. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» πρέπει να διαθέτει εκπρόσωπό του, ο οποίος να είναι παρών κάθε φορά που το τεχνικό προσωπικό του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» πραγµατοποιεί εργασίες στις εγκαταστάσεις του (είτε επιτόπου είτε µε αποµακρυσµένη σύνδεση Remote Access), ώστε να του παρέχει τις πληροφορίες και την τεχνική υποστήριξη που τυχόν του ζητηθεί. 2. Η παροχή υπηρεσιών από µέρους του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» γίνεται µε τον όρο ότι στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επεµβαίνει µόνο δυναµικό του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» ή εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες του, εκτός και αν υπάρχει προηγούµενη έγγραφη άδεια του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» προς τον «ΠΕΛΑΤΗ», για την επέµβαση τρίτων. 3. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δεν µπορεί να επέµβει, να τροποποιήσει, ή να µεταφέρει το σύνολο ή µέρος των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή άλλων συστηµάτων µε τα οποία αυτές συνεργάζονται ή στα οποία βασίζονται, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη και την συνεργασία του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Σε αντίθετη περίπτωση ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» ουδεµία ευθύνη φέρει όσον αφορά πιθανές δυσλειτουργίες ή προβλήµατα που θα προκύψουν στη λειτουργία τους. 4. Την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδοµένων (backup) τη φέρει ο «ΠΕΛΑΤΗΣ». ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» αναλαµβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει να µην ανακοινώνει, διαθέτει ή δηµοσιοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται µε τους σκοπούς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόµο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες, που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Σελίδα 6 από 19

7 ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια και να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δηµοσίευση προς τρίτους οποιονδήποτε στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οτιδήποτε σχετικού µε τις υπηρεσίες, τον τρόπο εργασίας, τον εξοπλισµό, τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες (στο εξής Εµπιστευτικές Πληροφορίες ) του άλλου συµβαλλόµενου µέρους στις οποίες έχουν πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του αντισυµβαλλόµενου. Υποχρεούνται να χρησιµοποιούν, τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και στο αναγκαίο µέτρο για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων τους καθώς και να εξασφαλίζουν ότι, οποιοιδήποτε υπάλληλοι ή τρίτα πρόσωπα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, δεσµεύονται και τηρούν την ως άνω υποχρέωση τήρησης απορρήτου και εχεµύθειας. Το παρόν Άρθρο παραµένει ισχυρό για απεριόριστο χρονικό διάστηµα µετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι το παρόν Άρθρο αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Έκαστος εκ των αντισυµβαλλοµένων, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων του από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, µπορεί σε περίπτωση παραβιάσεως του παρόντος Άρθρου να καταγγείλει την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ αµέσως και αζηµίως. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής γίνεται µόνο µε γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι συµβαλλόµενοι δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή µε άλλο τρόπο µεταβιβάσουν µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του άλλου µέρους εκτός και αν πρόκειται για εταιρία του ιδίου οµίλου. ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που το ένα συµβαλλόµενο µέρος παραβιάζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και δεν αίρει την παραβίαση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης όχλησης του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα. Σελίδα 7 από 19

8 Λύση της παρούσας Σύµβασης µπορεί να επέλθει και κατόπιν νεότερης κοινής συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κάθε ένας από τους συµβαλλόµενους ευθύνεται έναντι του άλλου µε βάση την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ είτε εξωσυµβατικά, µε βάσει τις διατάξεις περί αδικοπραξίας του Α.Κ µόνο για την θετική ζηµία, που προκαλείται από τον υπαίτιο της ζηµίας και όχι για τυχόν διαφυγόντα κέρδη ή αποθετικές ζηµίες για τις οποίες ρητά συµφωνείται ότι δεν υπάρχει ευθύνη των συµβαλλοµένων έναντι αλλήλων. Σε κάθε περίπτωση η αξία της αποζηµίωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο κόστος της Σύµβασης Υποστήριξης ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειµενικής ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο ενός εκ των δύο συµβαλλοµένων µερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του προς τον άλλο, κανένα από τα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανώτερη βία αποδεικνύεται επαρκώς. 2. Η εκτέλεση των υποχρεώσεών του θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται µέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες επιτρέψουν την εκ νέου ανάληψή τους, µε τους ίδιους όρους της σύµβασης αυτής. 3. Ο συµβαλλόµενος ο οποίος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανώτερη βία, να αναφέρει εγγράφως στον αντισυµβαλλόµενο αυτά και να προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία. 4. Σε περίπτωση που ο συµβαλλόµενος δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανώτερης βίας. Ο αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) ηµερών στην προαναφερόµενη αναφορά. Αν ο αντισυµβαλλόµενος δεν απαντήσει εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας. Σελίδα 8 από 19

9 ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΕΛΑΤΗ Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα σύµβαση δηµιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώµατα αποκλειστικά µεταξύ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και «ΠΕΛΑΤΗ» και ουδεµία σχέση δηµιουργείται µεταξύ του τελευταίου και προµηθευτών του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ», οι οποίοι και συνδέονται συµβατικά µόνον µε τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερµηνεία ή εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η επικοινωνία µεταξύ των µερών θα γίνεται εγγράφως ή φαξ ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι αναλυτικές διευθύνσεις επικοινωνίας των αρµόδιων για την εκτέλεση της παρούσας, παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ". ΑΡΘΡΟ 15 - ΓΕΝΙΚΑ Τα Άρθρα 3 και 4 επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι επικεφαλίδες των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ έχουν συµπεριληφθεί αποκλειστικά και µόνο για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειµένου, δεν τροποποιούν τις διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, που απορρέουν από τις διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ κριθεί άκυρη, οι εναποµείνασες συµφωνίες και διατάξεις παραµένουν σε ισχύ ως εάν η άκυρη διάταξη δεν είχε ποτέ περιληφθεί στη ΣΥΜΒΑΣΗ και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον οικονοµικό σκοπό της παρούσας και την αληθή βούληση των Συµβαλλοµένων. Σελίδα 9 από 19

10 ΑΡΘΡΟ 16 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Η παρούσα σύµβαση µαζί µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο και συνιστά τελική και ολοκληρωτική συµφωνία των Συµβαλλόµενων Μερών. Η συµφωνία δε αυτή θεωρείται ως πλήρως και αµοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούµενη διαπραγµάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συµφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειµένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Όλοι οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρούνται ουσιώδεις. Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, που το καθένα αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα και έξι (6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Παράρτηµα Α, Β, Γ,, Ε και ΣΤ) και υπογράφηκε από τα συµβαλλόµενα Μέρη. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση. Τη σύµβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Σελίδα 10 από 19

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" Τα ακόλουθα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MODULES) εντάσσονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ : Α/Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 1. Μισθοδοσία Staff 5 Σελίδα 11 από 19

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" Τύπος : Standard Ωράριο Υποστήριξης : ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 17:00 Επιτρεπτός Αριθµός Τηλεφωνικών Κλήσεων στο Κέντρο Κλήσεων του «ΑΝΑ ΟΧΟΥ» Χρόνος Ανταπόκρισης Επίσκεψη Συµβούλου στο Χώρο του «ΠΕΛΑΤΗ» : Απεριόριστος : Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών : Εάν προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". ιαφορετικά µε χρέωση βάση τιµοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών (επισυνάπτεται) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Προληπτικής και ιορθωτικής Συντήρησης, όπως ορίζονται ακολούθως : Προληπτική (Preventive) Συντήρηση : αποσκοπεί στην πρόληψη προβληµάτων λειτουργίας και στην βελτίωση λειτουργίας των Εφαρµογών Λογισµικού ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή λειτουργία του Συστήµατος, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί και συµφωνηθεί. εν περιλαµβάνει εκ των υστέρων αλλαγές στην λειτουργικότητα του Συστήµατος. ιορθωτική (Corrective) Συντήρηση : αποσκοπεί στην αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών / ελαττωµάτων των Εφαρµογών Λογισµικού, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά την λειτουργία του Συστήµατος και παρεµποδίζουν µερικώς ή και συνολικά την ορθή λειτουργία του Συστήµατος, όπως αυτή έχει συµφωνηθεί. Προσφερόµενες Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης Η Προληπτική Συντήρηση των Εφαρµογών Λογισµικού περιλαµβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες: 1. Περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας των Εφαρµογών Λογισµικού και της βάσης δεδοµένων (µία φορά το χρόνο). 2. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο λογισµικό µε σκοπό να αποφευχθούν τυχόν µελλοντικά προβλήµατα ή δυσλειτουργίες, 3. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο λογισµικό µε σκοπό την τεχνική βελτίωση του. Σελίδα 12 από 19

13 4. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο λογισµικό ώστε να καθίσταται συµβατό µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αλλαγής - νέας έκδοσης στο λογισµικό ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» υποχρεούται την ενηµέρωση για διάθεσή του στον ftp server του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Μετά από αίτηµα του «ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον δεν διαθέτει σύνδεση µε το ιαδίκτυο ή δεν επιθυµεί την σύνδεσή του µε αυτό, τότε είναι δυνατή η αποστολή µε άλλο µέσο στην έδρα του «ΠΕΛΑΤΗ». Η εγκατάσταση πραγµατοποιείται από το προσωπικό του «ΠΕΛΑΤΗ» µε τηλεφωνική υποστήριξη από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» εφόσον απαιτείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δεν είναι εις θέση να εγκαταστήσει την νέα έκδοση ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» υποχρεούται στην εγκατάσταση του λογισµικού αυτού στο χώρο του «ΠΕΛΑΤΗ» χρεώνοντας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Προσφερόµενες Υπηρεσίες ιορθωτικής Συντήρησης Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ»αναλαµβάνει να επαναφέρει στον υπολογιστή του «ΠΕΛΑΤΗ» αρχεία πληροφοριών των Εφαρµογών Λογισµικού που καταστράφηκαν για οποιονδήποτε λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή, από το τελευταίο σωστό αντίγραφο (back-up) που έχει πάρει ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» υπό την προϋπόθεση ότι: i ) o «ΠΕΛΑΤΗΣ» λαµβάνει τακτικά εφεδρικά αντίγραφα (backup) των αρχείων δεδοµένων ii ) τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδοµένων του «ΠΕΛΑΤΗΣ» λειτουργούν κανονικά Σελίδα 13 από 19

14 ιαδικασία Χρήσης Κέντρου Κλήσεων (Help-Desk) Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης Πελάτη Τηλεφώνηµα Κέντρο Κλήσεων Αναδόχου Α Επίπεδο - Οµάδα Υποστήριξης Πελατών Β Επίπεδο - Εξειδικευµένοι Τεχνικοί Κατασκευαστή ιαδικασία : Εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του «ΠΕΛΑΤΗ» ανακοινώνει το πρόβληµα ή αίτησή του στο Κέντρο Κλήσεων του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» (Help-Desk). Ο/Η Τεχνικός του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία µε τον «ΠΕΛΑΤΗ» το αργότερο εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τον Πίνακα Επιπέδου Υπηρεσιών. ιαδικασία Χρήσης Modem ή Αποµακρυσµένης επικοινωνίας µέσω του Internet (Remote Access Diagnosis & Support) 1. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» πρέπει να φροντίσει για την σύνδεση του Server, που φιλοξενεί τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή κάποιου Client PC µε πρόσβαση στον εν λόγω Server, µε ένα Modem σύγχρονο, δικής του επιλογής ή της δυνατότητας να υπάρχει σύνδεση στο Internet, εφόσον η πρόσβαση θα γίνει µέσω του Internet. (Το κόστος προµήθειας & εγκατάστασης βαρύνει τον «ΠΕΛΑΤΗ»). 2. Μπορεί να απαιτείται η εγκατάσταση ενός ειδικού εργαλείου λογισµικού (Software), στον εξοπλισµό που έχει εγκατασταθεί το Modem. (Το κόστος προµήθειας & εγκατάστασης βαρύνει τον «ΠΕΛΑΤΗ»). 3. Σε περίπτωση ανάγκης αποµακρυσµένης επικοινωνίας για λόγους διάγνωσης προβλήµατος εξ αποστάσεως, και µετά από εξουσιοδότηση τεχνικού υπεύθυνου του «ΠΕΛΑΤΗ», γίνεται έναρξη της διαδικασίας συνδέσεως του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» µε τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. 4. Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» και για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας, υποχρεούται καθ όλη την διάρκεια της σύνδεσης να ελέγχει συνεχώς της εργασίες, που εκτελούνται από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» στο σύστηµά του. Σελίδα 14 από 19

15 5. Η διασφάλιση της προστασίας των ηλεκτρονικών αρχείων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του «ΠΕΛΑΤΗ». Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» δηλώνει ότι, σε περίπτωση διαρροής ή καταστροφής πληροφοριών ή άλλων ηλεκτρονικών αρχείων, ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» δεν φέρει ουδεµία ευθύνη. Ειδικοί Όροι Στις προσφερόµενες υπηρεσίες, δεν συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα: Εργασίες Βack-up και Restore λειτουργικών συστηµάτων, προϊόντων λογισµικού και εφαρµογών λογισµικού, που πρέπει να γίνουν σε άλλο υπολογιστή από εκείνον του «ΠΕΛΑΤΗ», λόγω ατυχήµατος, φυσικής καταστροφής, φωτιάς, πληµµύρας, πράξεως πολέµου, τροµοκρατικών ενεργειών καθώς και επεµβάσεων στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ από µη εξουσιοδοτηµένο από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» προσωπικό. Εκτός και αν αυτή η υπηρεσία αναφέρεται ρητά στις Πρόσθετες Υπηρεσίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Εργασίες διερεύνησης προβληµάτων, που σχετίζονται µε προϊόντα, που δεν καλύπτονται από την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της. Σελίδα 15 από 19

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Πρόσθετες Υπηρεσίες Οι ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες εντάσσονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ : Α/Α ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 1. 0,00 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 1. CONS 75,00 ευτέρα έως Παρασκευή 09:00 17:00 Το τίµηµα είναι ανά ώρα απασχόλησης. Ελάχιστη χρέωση δύο (2) ώρες απασχόλησης στον «ΠΕΛΑΤΗ» Περιγραφή Πρόσθετων Υπηρεσιών Οι διαθέσιµες πρόσθετες υπηρεσίες, που δύναται να παρέχει ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» βάσει της ανάλογης χρέωσης, περιγράφονται ακολούθως : CONS : Παρουσία συµβούλου στα γραφεία του «ΠΕΛΑΤΗ» για συµβουλευτικές και για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, µετά από έγγραφο αίτηµα του «ΠΕΛΑΤΗ» και σε χρόνο και για διάστηµα, που συµφωνείται από κοινού µεταξύ «ΠΕΛΑΤΗ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Η χρέωση θα γίνεται σε ωριαία βάση. Ως ελάχιστη χρέωση ορίζονται οι δύο (2) ώρες παρουσίας στο χώρο του «ΠΕΛΑΤΗ». Για τις εκτός λεκανοπεδίου ΑΤΤΙΚΗΣ επισκέψεις ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» επιβαρύνεται µε τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. Σελίδα 16 από 19

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ" Το συµβατικό τίµηµα θα τιµολογηθεί από τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και καταβληθεί από τον «ΠΕΛΑΤΗ» ως εξής : Όροι Τιµολόγησης Στο τέλος κάθε τριµήνου ή εξαµήνου, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θα εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή στο πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου τιµήµατος της σύµβασης αντίστοιχα πλέον του αντιστοιχούντος Φ.Π.Α., και θα αφορά το τρίµηνο ή το εξάµηνο που έχει διανυθεί. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύµβασης, τα τιµολόγια θα εκδίδονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο για τα επόµενα έτη. Πρόσθετες υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", θα τιµολογηθούν απολογιστικά µε την ολοκλήρωση τους στο τέλος κάθε τριµήνου ή εξαµήνου και σύµφωνα µε το τίµηµα, που παρατίθεται στο παραπάνω παράρτηµα. Όροι Πληρωµής Τα τιµολόγια είναι πληρωτέα εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Σελίδα 17 από 19

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε "ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" Όροι Ανανέωσης Η παρούσα σύµβαση δύναται να ανανεωθεί, µετά την λήξη της, για περαιτέρω χρονική περίοδο µε όρους και διάρκεια που θα συµφωνηθούν γραπτά από κοινού µεταξύ του «ΠΕΛΑΤΗ» και του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Ο επαναπροσδιορισµός όρων της νέας ετήσιας σύµβασης, ο οποίος θα συντελείται πριν την ηµερολογιακή έναρξη της νέας ετήσιας περιόδου, θα περιλαµβάνει τα παρακάτω : o o o o Τον προσδιορισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ", εάν αυτό απαιτείται. Τον προσδιορισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" για την νέα ετήσια περίοδο, εάν αυτό απαιτείται. Τις αναπροσαρµογές του τιµήµατος. Οτιδήποτε άλλο συµφωνείται µεταξύ των δύο µερών. Όροι Αναπροσαρµογής Τιµήµατος Η Σύµβαση Υποστήριξης αναπροσαρµόζεται κατ έτος. Το τίµηµα, που αφορά στις υπηρεσίες συντήρησης, όπως αυτό παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" καθώς και κάθε διακριτή µονάδα κόστους, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" θα αναπροσαρµόζονται ετήσια σταθερά µε ποσοστό 5%, το οποίο θα εφαρµόζεται στο σχετικό τίµηµα της αµέσως προηγούµενης περιόδου ισχύος της σύµβασης. Σελίδα 18 από 19

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" Πελάτης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνος Σύµβασης κ. Μπαλαφούτης (F) Κατασκευαστής ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνος Σύµβασης / Τιµολόγησης Ψαρρού Ειρήνη Account Manager (F) Υπεύθυνος Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Σορδάκης Μανώλης Τµήµατος Υποστήριξης Λογισµικής (F) Εφαρµογής Staff 5 Τεχνική Υποστήριξη Τσανακτσή Μαρία Yποστήριξη Λογισµικής Εφαρµογής Staff (F) Κέντρο κλήσεων Αγγελογιαννάκη Γραµµατεία help (Help- Desk) ηµητρα desk (F) Σελίδα 19 από 19

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 28/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: -11088- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στη Μύκονο, σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 28/11/2014 οι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στην Αθήνα σήμερα, την 11 /11 /2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W) [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ STAFF 6 ] ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W) [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ STAFF 6 ] ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 5/30-06-2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W) [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ STAFF 6 ] ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 13SYMV001529089 2013-07-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/07/2013 Αρ.Πρωτ: 20534 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) υλικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Α Α: ΒΕ5ΩΓ-2ΕΓ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - DBS AE Στην Αθήνα σήµερα την 24/04/2013 µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 13SYMV000619702 2013-04-29 α) Της Εταιρείας DBS ΑΕ, Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιουλίδα Κέας 23/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4412 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (CPV: 72261000-2) Στην Κέα σήμερα, 23 Ιουνίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002281009 2014-09-10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΣ» Σελίδα: 1 από 8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Δήμο Αντιπάρου σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Αντιπάρου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αντίπαρο ΑΦΜ: 999247040, ΔΟΥ: Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενος, βάση του 4481/31-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αθήνα 24.07.2015 Αρ.Πρωτ.18523 Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Στην Αθήνα σήµερα στις 28/01/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Στην Αθήνα σήµερα στις 28/01/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήµερα στις 28/01/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων : Α) Αφενός του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 31-3-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14SYMV002013524 2014-04-29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ : Στην Αθήνα σήµερα, την..../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41303 «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείµενο της Σύµβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 20.10.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 1508 Τμήμα: Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα, Κούτσιανου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2429/2008 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Laser, που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002057554 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)- Ν.Π.Δ.Δ. 14SYMV001975243 2014-04-08 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ UPS ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σήμερα στο Χολαργό,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Καβάλα, 02 Μαρτίου 2015 Αριθμός Πρωτ.: 446 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καβάλα, σήμερα την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η T E X N I K H Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ. ( Σύμβαση Νο 32 / 19-05-2008 )

Σ Υ Μ Β Α Σ Η T E X N I K H Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ. ( Σύμβαση Νο 32 / 19-05-2008 ) Σ Υ Μ Β Α Σ Η T E X N I K H Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ( Σύμβαση Νο 32 / 9-05-2008 ) Στη Θεσσαλονίκη και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου, σήμερα ευτέρα 9 Μαίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα, σήμερα την 8 η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογραφικής Υποστήριξης για το εξάμηνο 09/07/2014 έως 31/12/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογραφικής Υποστήριξης για το εξάμηνο 09/07/2014 έως 31/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 14SYMV002164373 2014-07-14 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογραφικής Υποστήριξης για το εξάμηνο 09/07/2014 έως 31/12/2014 ΝΙΓΡΙΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 1-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Καλλιθέα σήμερα 30-12-2016, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός: 1. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ CLOUD PORTAL Link4all /Retail4all ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ CLOUD PORTAL Link4all /Retail4all ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ CLOUD PORTAL Link4all /Retail4all ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την... του έτους..μεταξύ: Αφενός: της/του.. εφεξής ο «Πελάτης» και αφετέρου: α) της/του....εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 02/08/2013 ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α) Αφενός του Ν.Π... µε την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

6 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) [ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ] ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) [ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ] ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 6 / 14-4-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) [ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ] ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001517153 2013-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 4 / 26-6-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) [ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (άρθρο 64 ν. 3900/2010) Αθήνα, 12 εκεµβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. 239 13SYMV001796185 2013-12-19 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα την 12 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.../.../201.., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, ήτοι : Αφενός μεν Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001600009 2013-09-02 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

φωτοτυπηµένη σελίδα θα χρεώνεται προς ένα λεπτό και ενενήντα εννέα εκατοστά του λεπτού (0,0199 λεπτά), πλέον του ΦΠΑ (13%). Στην αναφερόµενη τιµή ανά

φωτοτυπηµένη σελίδα θα χρεώνεται προς ένα λεπτό και ενενήντα εννέα εκατοστά του λεπτού (0,0199 λεπτά), πλέον του ΦΠΑ (13%). Στην αναφερόµενη τιµή ανά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 14-05- 2009 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα