Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ) Προϋπολογισμός: ,76 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: όσον αφορά υπηρεσίες συντήρησης ,83 ( χωρίς ΦΠΑ) ,10 (με ΦΠΑ 23%) Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: ,59 (χωρίς ΦΠΑ) ,10 (με ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 20 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/09/2013 Κωδικός ΟΠΣ: ΣΑΕ 0518, Κωδικός Πράξης: 2013ΣΕ

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 6 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 7 Α1.1.3 Διάρθρωση Φορέα Υλοποίησης... 8 Α1.1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 9 Α1.1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 9 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας και του Φορέα Υλοποίησης Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας και του Φορέα Υλοποίησης Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Φορέα Υλοποίησης Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α1.3 Αντικείμενο του Έργου Α1.4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α1.5 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α1.5.1 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α1.6 Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Α1.7 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α1.8 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α1.9 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α1.10 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α Ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών / ειδήσεων Α Διαδικτυακά Παιχνίδια Α Διαδικτυακή Τηλεόραση (WebTV) Α1.11 Διαλειτουργικότητα Α1.12 Πολυκαναλική προσέγγιση Α1.13 Ανοιχτά δεδομένα Α1.14 Απαιτήσεις Ασφάλειας

3 Α1.15 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α1.16 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α1.17 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α1.18 Πίνακας Παραδοτέων Α1.19 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α1.20 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α1.21 Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας Α1.22 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α1.23 Υπηρεσίες Εγγύησης & Συντήρησης Α1.24 Υπηρεσίες αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης Περιεχομένου 109 Α1.25 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α1.26 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α1.27 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής Α Μέλη Ομάδας Έργου Α1.28 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας & Διαχείρισης Κινδύνων Α1.29 Διαδικασία παραλαβής Έργου

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ) "TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από νέους ετών" ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων / Μακεδονικό ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων / Μακεδονικό ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρακτορείο Ειδήσεων ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV : Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εννιακοσίων πενήντα επτά Ευρώ, ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,76 - ΦΠΑ (23 %): ,24) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό ΣΑΕ: 2013ΣΕ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 μήνες ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02 / 08 / 2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 20 / 09 / 2013 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30 / 09 / 2013 και ώρα 11:00 Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ) 30 / 09 / 2013 και ώρα 11:00-4 -

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΥΔΕ ΓΤΕΕ ΓΔ ΜΜΕ ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ ΓΓΕΕ ΑΠΕ/ΜΠΕ ΚΥ ΠΣ BΔ ΤΠΕ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔΨΣ ΚΠΣ ΚτΠΑΕ Δ.Π. Δ/νση ΕΣΗΕΑ ΕΣΗΕΜΘ ΥΠΕΞ ΥπΠΘΠΑ ΔΤ EOT ΠΔ ΠΑΜ ΠΣΕΑ ΤΠΕ ΕΚ ΝΣΚ ΜΔΠΥ ΜΧΜΛ ΚΩΚ ΕΩΚ ΤΟΥ ΗΔ Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού Γενική Διεύθυνση Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων / Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Κεντρική Υπηρεσία Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Βάση Δεδομένων Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Διαδικτυακή Πύλη Διεύθυνση Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) Διαδικτυακός Τόπος Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Προεδρικό Διάταγμα Παλλαϊκή Άμυνα Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ευρωπαϊκή Κοινότητα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Μη Διαθεσιμότητα των Προσφερόμενων Υπηρεσιών Μέγιστος Χρόνος Μη Λειτουργίας Κανονικές Ώρες Κάλυψης Επιπλέον Ώρες Κάλυψης Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - 5 -

6 Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση του έργου είναι: Αναθέτουσα Αρχή / Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) Φορέας Λειτουργίας: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο ελληνικός κρίκος της αλυσίδας της ενημέρωσης ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα, όταν το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ξεκίνησε τη διαδρομή του την 1η Ιανουαρίου 1905, με διευθυντή τον Ιωάννη Παρρέν. Το νέο αυτό πρακτορείο γεννήθηκε μετά την εξαγορά από το ελληνικό δημόσιο του ιδιωτικού «Τηλεγραφικού Πρακτορείου Στεφανόπολι» που δημιουργήθηκε το Το 1931 το ΑΠΕ αναδιοργανώθηκε και απέκτησε δημοσιογραφική δομή, στην αρχή ως υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και στη συνέχεια ως υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, ενώ ως ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. - ΑΠΕ Α.Ε.) με έδρα την Αθήνα, λειτούργησε με το Προεδρικό Διάταγμα 150/1994 έως και το 2008 οπότε και ενώθηκε με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Προεδρικό Διάταγμα 191/2008). Παρά τα εκατό χρόνια ζωής του, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι ένας ζωντανός, άρτιος, δημοσιογραφικός οργανισμός. Για εκατοντάδες συνδρομητές σε όλο τον κόσμο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την εγκυρότητα, την αμεσότητα και τη δυναμική του. Σκοπός του ΑΠΕ είναι η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, φωτογραφιών καθώς και ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού και η διανομή τους στα ΜΜΕ στην Ελλάδα, την Κύπρο την Ομογένεια και το εξωτερικό. Χρησιμοποιεί πολυμεσικό (multimedia) ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης ειδήσεων και φωτογραφιών και όλες οι υπηρεσίες του είναι on-line. Το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ιδρύθηκε το 1991, με κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και ανταποκριτές στην Αθήνα, σε βαλκανικές πρωτεύουσες και σε πόλεις με μεγάλη ελληνική ομογένεια. Το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναδιαρθρώθηκε θεσμικά το 1994 με τη μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρία του δημοσίου. Το ΜΠΕ συνεργαζόταν με όλα τα εθνικά πρακτορεία ειδήσεων των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας. Το ΜΠΕ μετέδιδε σύντομο δελτίο ειδήσεων για τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, σύντομο δελτίο βαλκανικών ειδήσεων, εσωτερικό δελτίο με ελληνικές, βαλκανικές, ομογενειακές και διεθνείς ειδήσεις, οικονομικό δελτίο, ομογενειακό δελτίο για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του απόδημου ελληνισμού, καθώς και αγγλόφωνο δελτίο για την ενημέρωση των ξένων. Το 2008, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ενώθηκαν σε μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου με την επωνυμία "ΑΠΕ/ΜΠΕ " (Athens News Agency-Macedonian Press Agency S. A. / ANA-MPA S.A.)

7 Σκοπός του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου (ΑΠΕ-ΜΠΕ) είναι η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, φωτογραφιών καθώς και ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού και η διανομή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, την Κύπρο, την ομογένεια και το εξωτερικό. Το δίκτυο ενημέρωσης του Πρακτορείου περιλαμβάνει γραφεία στις Βρυξέλλες, την Κωνσταντινούπολη, τη Λευκωσία και το Βερολίνο και ανταποκριτές στο Λονδίνο, τη Βιέννη, τη Ρώμη, το Παρίσι, τα Σκόπια, την Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη, τη Μελβούρνη, το Μόντρεαλ, τα Τίρανα, τη Σόφια, την Άγκυρα, το Βελιγράδι καθώς και σε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Μεταξύ άλλων, ειδήσεις από τις υπηρεσίες του Πρακτορείου αντλούν καθημερινά διεθνή και εθνικά πρακτορεία ειδήσεων όπως Reuters, AP, AFP, DPA, EFE, ANSA καθώς και παγκόσμιες εταιρείες πληροφοριών όπως Factiva, Bloomberg, Financial Times κ.α. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ επιτελεί το λειτούργημα της πολύπλευρης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του ελληνικού λαού. Επιπλέον, η αποστολή της συνίσταται στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των ΜΜΕ στα θέματα που αφορούν στην προβολή της χώρας και των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και λοιπούς αρμόδιους φορείς, στην ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού, καθώς και στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, ως ο νόμος ορίζει. Οι αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ διαρθρώνονται σε επιμέρους τομείς, κυρίαρχη θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η συλλογή, αποτύπωση και αξιοποίηση στοιχείων αναγόμενων στο φάσμα της αδιάλειπτης ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, μέσα από τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα αποδίδεται στον απόδημο ελληνισμό και στην προσπάθεια καλλιέργειας εθνικών και πολιτιστικών σχέσεων, παράλληλα με τη διαρκή ενημέρωση του για θέματα που τον αφορούν. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ περιλαμβάνονται: Η αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Η ενημέρωση των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημοσίου τομέα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις και αντιδράσεις της ελληνικής και ξένης κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν τη χώρα. Η ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, της διεθνούς κοινής γνώμης για τις ελληνικές θέσεις και απόψεις, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό, καθώς και η συμβολή στην καλλιέργεια πνευματικών και γενικά πολιτιστικών σχέσεων με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Η συμβολή στην καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την ενημέρωση του στα ζητήματα που τον αφορούν. Η ενημέρωση των εκπροσώπων των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά θέματα. Η διαμόρφωση της πολιτικής του Κράτους και η λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών - 7 -

8 και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και η διαμόρφωση και η εφαρμογή της πολιτικής για την παροχή κάθε είδους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και ο συντονισμός και η ρύθμιση των ενεργειών για την προσαρμογή της εθνικής οπτικοακουστικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης. Η λειτουργία των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα στο φορέα και μέσω των οποίων γίνεται η επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή του ενημερωτικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του Ελληνικού χώρου και του Ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει. Η διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδος στο εξωτερικό με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της θετικής εικόνας της χώρας. Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα διαμορφώνονται από ένα εύρος φορέων και οργανισμών στη χώρα μας, συνεργάτης των οποίων είναι η ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ. Η ενημέρωση του Απόδημου Ελληνισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για τα θέματα που τον αφορούν, οι επαφές, η βοήθεια και η συνεργασία με τα ομογενειακά μέσα τον Τύπο της παροικίας, τους ραδιοφωνικούς, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους δικτυακούς τόπους για τα προγράμματα που αφορούν τον Ελληνισμό. Η αποστολή και αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α /30/6/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Α1.1.3 Διάρθρωση Φορέα Υλοποίησης Η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας έχει ως εξής: Α. Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και σε Περιφερειακές Υπηρεσίες. Β. Η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας διαρθρώνεται σε μία Γενική Διεύθυνση και σε 10 επιμέρους Διευθύνσεις: Διεύθυνση Πληροφόρησης Διεύθυνση Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού - 8 -

9 Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ). Γ. Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας είναι τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (ΓΤΕΕ) και τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού: στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (δεν λειτουργεί) που εξαρτώνται από την Κεντρική Υπηρεσία Δ. Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας λειτουργούν, επίσης: Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ατύπως υπαγόμενο απευθείας στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Τα ΓΤΕΕ είναι εγκατεστημένα κυρίως στις σημαντικότερες από πλευράς Ελληνικού ενδιαφέροντος πόλεις των ευρωπαϊκών χωρών, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και την Κίνα. Από το Νοέμβριο του 2010 λειτουργούν 34 γραφεία, όπου απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός στελεχών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, καθώς και επιτόπιο προσωπικό για την υποστήριξη τους. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των ΓΤΕΕ έχει ως κριτήριο τη γεωπολιτική σημασία των χωρών τόσο στο διεθνές στερέωμα όσο και στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες. Τα Γραφεία αποτελούν το κύριο σημείο επαφής της χώρας μας και των αρχών της με τα κατά τόπους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΜΜΕ στη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Αποτελούν επίσης και σημείο επαφής των απλών πολιτών στις χώρες αυτές με τη χώρα μας, καθώς συχνά αυτοί απευθύνονται στα Γραφεία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Ελλάδα. Η εργασία στα ΓΤΕΕ σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δεδομένου ότι σήμερα η ενημέρωση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα τεχνολογικά μέσα. Α1.1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς στην υλοποίηση του έργου. Α1.1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, βάσει του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας που τηρεί αναφορικά με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση και παρακολούθηση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, έχει ενσωματώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και τυποποιημένα έντυπα ώστε - 9 -

10 να διασφαλίζει: i. την τήρηση των προδιαγραφών για την ποιοτική εξέλιξη των παραδοτέων/ λειτουργίας/υλοποίηση της πράξης/υποέργων (προδιαγραφές ποιότητας, διαδικασίες, κ.λπ.) ii. τον ορισμό των Υπηρεσιών, στελεχών και επιτροπών αρμόδιων για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου. Κατά την υλοποίηση και διακυβέρνηση του παρόντος έργου θα εφαρμοστούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, ενώ ο Ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Στο πλαίσιο του έργου, η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) θα συστήσει τις ακόλουθες Επιτροπές διακυβέρνησης του έργου: Α. Ειδική Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των προσφορών και τη σύνταξη των απαιτούμενων πρακτικών και ειδικότερα: - Αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. - Σύνταξη απαιτούμενων εκ της κείμενης Νομοθεσίας πρακτικών. - Αποστολή Πρακτικών για έγκριση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Φορέα. - Κοινοποίηση Πρακτικών στους διαγωνιζόμενους για ενημέρωση και υποβολή τυχόν ενστάσεων. - Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους υποψήφιους αναδόχους και τον επιλεγέντα ανάδοχο, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται αναλόγως την κατηγορία και το είδος του διαγωνισμού Β. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Προσφυγών με αρμοδιότητα την ενδελεχή εξέταση και διαχείριση των ενστάσεων που δύναται να υποβληθούν κατά τη διενέργεια ενός διαγωνισμού και ειδικότερα: - Εξέταση κανονικότητας και νομιμότητας της ένστασης. - Εξέταση επί της ουσίας της ένστασης. - Εισήγηση της επιτροπής, σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένστασης μερικά ή ολικά, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. - Αποστολή Πρακτικών για έγκριση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Φορέα. - Γνωστοποίηση της απόφασης στον ενιστάμενο και τους λοιπούς τυχόν

11 ενδιαφερόμενους Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προσφυγών θα είναι διαφορετικά από εκείνα της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Γ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης με Αναδόχους, καθώς και για τους ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους του φυσικού αντικειμένου της Πράξης και την παραλαβή αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, τη σύμβαση, τα συμβατικά τεύχη, τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και ειδικότερα: Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξης: - Έλεγχος προόδου Πράξης και διαχείριση κινδύνων - Διαχείριση αλλαγών και προβλημάτων Πράξης - Συλλογή στοιχείων δεικτών παρακολούθησης Πράξης - Ανάλυση στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων Εκτέλεση και Πιστοποίηση Φυσικού Αντικείμενου Πράξης: - Λήψη στοιχείων υλοποίησης Πράξης - Διενέργεια διοικητικών έλεγχων και καταγραφή αποτελεσμάτων - Διενέργεια τακτικών επιτόπιων ελέγχων - Διενέργεια έκτακτων επιτόπιων ελέγχων - Αξιολόγηση στοιχείων υλοποίησης Πράξης, διαπίστωση αποκλίσεων - διατύπωση συστάσεων - Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και Παραλαβή Πράξης Δ. Ομάδα Διοίκησης Έργου της ΓΓΕΕ - ΓΓΜΕ Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Οι νέοι επικοινωνούν κυρίως μέσω των νέων τεχνολογιών. Το διαδίκτυο και το κινητό αποτελούν τα δύο βασικά μέσα επικοινωνίας της νέας γενιάς. Τα αποτελέσματα μιας τρίχρονης ποιοτικής έρευνας του που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ σε συνεργασία και με άλλους φορείς έδειξαν πως οι νέοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για να επικοινωνήσουν μέσα από ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για να συλλέξουν πληροφορίες και να διερευνήσουν απόψεις για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 1 Ito, Mizuko, Heather A. Horst, Matteo Bittanti, danah boyd, Becky Herr-Stephenson, Patricia G. Lange, C.J. Pascoe, and Laura Robinson (2008), Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project

12 έρευνας του Ευρωβαρομέτρου του 2008 σε νέους των 27 χωρών-μελών της ΕΕ, 9 στους 10 νέους ενδιαφέρονται για ειδήσεις που σχετίζονται με θέματα όπως είναι ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, η επιστήμη, η τεχνολογία, η πολιτική και η οικονομία. Παράλληλα, σε σχετικές έρευνες που έγιναν από το Kaiser Family Foundation, αναφέρεται ότι το 68% των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αναζήτησε πληροφορίες για την υγεία. Από το 90% των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο το 75% χρησιμοποίησε το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά για να βρει πληροφορίες για την υγεία, ενώ τα ποσοστά για άλλες αναζητήσεις ήταν 46% (αθλητικά θέματα), 50% (αγορά αντικειμένων), 67% (συνομιλία), 72% (παιχνίδια). Τέλος, το 39% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι άλλαξε η προσωπική του/της συμπεριφορά με βάση τις πληροφορίες που βρήκε. Στην Ελλάδα τα στοιχεία για την διείσδυση της Ευρυζωνικότητας είναι θετικά, καθώς ο ρυθμός αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης παραμένει από τους υψηλότερους στην Ευρώπη παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε το «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας»στο τέλος του 2 ου εξαμήνου του 2010, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανήλθε το 19,9 %, ενώ, η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση στον ρυθμό αύξησης ευρυζωνικής διείσδυσης ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-27. Παράλληλα, στο συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων ανέρχεται σε στο τέλος του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Στον ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης της ευρυζωνικότητας την τελευταία δεκαετία. Αναφορικά με τον βαθμό διείσδυσης και χρήσης του διαδικτύου στην Ελληνική κοινωνία, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, αναλύει και συνοψίζει τα κυριότερα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα

13 νοικοκυριά και τον πληθυσμό για το 2010, όπως ανακοινώθηκαν από τη Eurostat. Τα κυριότερα ευρήματα είναι τα εξής: Δυναμικότεροι χρήστες του διαδικτύου αναδεικνύονται οι άνδρες, οι νέοι ηλικίας ετών, τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων. Η ηλικία παραμένει σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της διείσδυσης του διαδικτύου. Οι άνδρες συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Σταθερή η απόκλιση σε σχέση με την ΕΕ και για τα δύο φύλα. Η Αττική εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης, ενώ η Κεντρική Ελλάδα τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγονός πως μεταξύ των νέων, η χρησιμοποίηση του διαδικτύου ανέρχεται σε ποσοστό που φθάνει το 86%. Επομένως, οι νέοι δείχνουν να έχουν ανάγκη για έγκυρη και εξατομικευμένη πληροφόρηση γύρω από την επικαιρότητα πιο πολύ από ποτέ και μάλιστα σε μια εποχή όπου υπάρχει πληθώρα πηγών ενημέρωσης. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους νέους, ως αποτέλεσμα του παρόντος έργου, θα συμβάλλουν στην προσφορά πλουραλιστικών και αξιόπιστων ειδήσεων και θα αποτελούν εργαλείο εξειδικευμένης πληροφόρησης και ενημέρωσης. Με λίγα λόγια θα είναι το μέσο μέσω του οποίου ο νέος θα έχει πρόσβαση σε έγκυρη πληροφορία «όταν την έχει ανάγκη και όπως ακριβώς την έχει ανάγκη. Η σκοπιμότητα της ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών, απορρέει από τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των ψηφιακών παιχνιδιών και την εκτενή και εντατική ανάπτυξη που αυτά γνωρίζουν σήμερα, όχι μόνο στο επίπεδο των νέων τεχνολογιών και προϊόντων αλλά και σε αυτό της αξιοποίησής τους σε πλείστες όσες εφαρμογές πέραν της καθαρής διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το κίνημα των «σοβαρών παιχνιδιών» (serious games), άλλωστε, όπως ο όρος έχει καθιερωθεί στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, προτάσσει ακριβώς την θέση ότι τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν πλέον, πέραν από μέσο διασκέδασης, ένα ισχυρότατο μέσο προσέλκυσης ακροατηρίου και ψηφιακής επικοινωνίας με παντός είδους εφαρμογές (ενδυνάμωση δεξιοτήτων και μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι, ψηφιακά παιχνίδια για την υγεία, το περιβάλλον, την αλλαγή αντιλήψεων, την καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων και πολλά ακόμη ειδικότερα θέματα). Ψηφιακά Παιχνίδια. Τρέχουσες Εξελίξεις Υφιστάμενη Κατάσταση. Διαδικτυακά παιχνίδια (online games) είναι όλα τα παιχνίδια που παίζονται στο διαδίκτυο. Ο όρος αυτός αναφέρεται ουσιαστικά στην τεχνολογία και όχι σε κάποια κατηγορία παιχνιδιών. Με την τεχνολογία των δικτύων και με το διαδίκτυο (internet) οι παίκτες μπορούν, είτε να έρθουν σε επαφή και να παίξουν κάποιο ομαδικό παιχνίδι δικτυακά, είτε να αναζητήσουν και να παίξουν μόνοι τους ένα online game. Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να παίξει από ένα απλό παιχνίδι σκάκι ή ένα παιχνίδι παζλ (puzzle games) με έναν ή και περισσότερους παίκτες μέχρι και πολύπλοκα παιχνίδια με πολύ καλά γραφικά μαζί με μεγάλο αριθμό παικτών τα λεγόμενα Μαζικά Παιχνίδια διαδικτύου με πολλαπλούς παίκτες

14 (Massively Multiplayer Online games -MMOs). Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συνεχώς δικτυωμένοι, είτε μέσω του διαδικτύου - internet, είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, βρίσκονται συνεχώς συνδεδεμένοι (online). Τα online games είναι εύκολα προσβάσιμα από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο ή από το κινητό του χρήστη ή από κάποια άλλη δικτυωμένη πλατφόρμα. Σήμερα, υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες αυτού του είδους παιχνιδιών: Τα Παιχνίδια δράσης προοπτικής πρώτου προσώπου -First Person Shooter. Το χαρακτηριστικό των παιχνιδιών αυτών είναι ότι οι παίκτες βλέπουν σε πρώτο πρόσωπο τον κόσμο και έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον. Τα Παιχνίδια στρατηγικής πραγματικού χρόνου-real Time Strategy games, είναι μια κατηγορία παιχνιδιών πολέμου στην οποία ο παίκτης καταστρώνει ένα σχέδιο δράσης για να εξοντώσει τον αντίπαλο online παίκτη. Τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο ενός φανταστικού χαρακτήρα, σε ένα φανταστικό κόσμο με στόχο να φέρουν εις πέρας διάφορες αποστολές. Τέλος, τα λεγόμενα browser games, απλά παιχνίδια κατασκευασμένα με HTML ή Flash. Τα παιχνίδια τριών διαστάσεων παρουσιάζουν σήμερα το μεγαλύτερο βαθμό διείσδυσης στους χρήστες μικρής και μέσης ηλικίας από κάθε άλλη χρονική στιγμή. Είναι γνωστό ότι τα κέρδη των εταιρειών ανάπτυξης παιχνιδιών τριών διαστάσεων ξεπερνούν ακόμη και αυτά του εμπορικού αμερικανικού κινηματογράφου και τις κατατάσσουν πρώτες στον τομέα της διασκέδασης. Στόχος των σύγχρονων παιχνιδιών τρισδιάστατων γραφικών είναι να μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας και φωτορεαλισμού γραφικά πραγματικού χρόνου καθώς και υψηλής αληθοφάνειας κίνηση και αλληλεπίδραση μέσω της υλοποίησης κανόνων της φυσικής. Παιχνίδια για κινητές συσκευές και επικοινωνία δι εντοπισμού Η έννοια της σύγκλισης (convergence) αναφέρεται στην τάση των νέων τεχνολογιών να ενοποιούν και να συνδυάζουν μέσα τα οποία μέχρι πρότινος είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διακριτή μορφή (Lister et al. 2003). Οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στις πρότερα ασύμβατες μορφές οπτικοακουστικών μέσων και προσδίδουν στο ενιαίο αυτό μόρφωμα τη διάσταση της αλληλεπίδρασης, τόσο με το ίδιο το μέσο όσο και με άλλους χρήστες του μέσου αυτού. Η θεαματική ελάττωση του κόστους της υπολογιστικής ισχύος επιτρέπει σε εφαρμογές της σύγχρονης αλληλεπιδραστικής τεχνολογίας, οι οποίες μέχρι σήμερα υπέφεραν από τέτοιου είδους ελλείψεις, όπως τα κινητά τηλέφωνα, να παρέχουν στους χρήστες τους υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικό πολυμεσικό περιεχόμενο, ενισχυμένο από την ευκολία μετακίνησής τους λόγω του μικρού τους μεγέθους. Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό επιτρέπει την αναγόρευση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη ανά πάσα στιγμή σε σημαντική παράμετρο της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το τεχνολογικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει μια νέα μορφή μέσων, τα Μέσα Επικοινωνίας Δι

15 Εντοπισμού (ΜΕΔΕ, αγγλιστί locative media). Παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας Η τεχνολογία των υπολογιστών, το διαδίκτυο και τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα νέο είδος ψηφιακών παιχνιδιών τα λεγόμενα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας - Alternative Reality Games (ARG). Είναι παιχνίδια ρόλων, τα οποία χρησιμοποιούν τα δίκτυα επικοινωνίας και πληροφόρησης, για να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι, στο οποίο ο παίκτης αναζητά στοιχεία μέσα στο φυσικό του περιβάλλον και στις καθημερινές του δραστηριότητες. Τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας, αντίθετα από τα περισσότερα ψηφιακά παιχνίδια, αντί να αποκλείουν την πραγματικότητα και να δημιουργούν ένα εξ' ολοκλήρου φανταστικό χώρο για τον παίκτη, περιλαμβάνουν την πραγματικότητα σαν κύριο στοιχείο του παιχνιδιού και προσθέτουν στοιχεία φαντασίας σε αυτήν. Μέσα από την αφήγηση και τη διάδραση δημιουργούν καινούριους κανόνες και ρόλους στο φυσικό περιβάλλουν του παίκτη και δίνουν νέο νόημα στις καθημερινές δραστηριότητές του. Για παράδειγμα, το κινητό τηλέφωνο του παίκτη μπορεί να μεταμορφωθεί σε συσκευή για να εντοπίσει τον αντίπαλο ή το σύμμαχο του. Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης, ο παίκτης ίσως να πρέπει να εντοπίσει ανθρώπους που φοράνε κόκκινη μπλούζα, ενώ είναι σημαντικό πως ακόμα και αυτοί που δε συμμετέχουν στο παιχνίδι μπορούν να δώσουν κάποια πληροφορία, για την επίλυση ενός γρίφου. Τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας ξεμακραίνουν από την παραδοσιακή φόρμα των ψηφιακών παιχνιδιών, θολώνοντας τα όρια του ψηφιακού με του φυσικού χώρου. Διευρύνουν το μαγικό κύκλο του παιχνιδιού και δημιουργούν ένα ψηφιακό παιχνίδι μέσα στην καθημερινή ζωή και το περιβάλλον του παίκτη, προσφέροντας έτσι νέο ενδιαφέρον στις καθημερινές δραστηριότητές του και αποκαλύπτοντάς του μια εναλλακτική πραγματικότητα. Σύγχρονες τάσεις αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών Είναι γεγονός πως η εκτεταμένη ερευνητική προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια έκαμψε πολλές από τις αμφισβητήσεις που υπήρχαν σχετικά με τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν ως εργαλεία μάθησης (Egenfeldt- Nielsen 2005, Gee 2003, Papert 1998, Prensky 2006, Squire 2003). Οι άνθρωποι παίζοντας βιντεοπαιχνίδια αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες. Επιπλέον τα βιντεοπαιχνίδια χαρακτηρίζονται από μια ιδιαιτερότητα σχετικά με τα άλλα ψηφιακά ή άλλου τύπου μαζικά μέσα. Μοιράζονται με αυτά ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα ενσωματώνουν και μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να θεωρηθούν μοναδικά και τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα μέσα. Υπάρχουν τέσσερα τουλάχιστον βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν ένα βιντεοπαιχνίδι αρεστό στον παίκτη: ο έλεγχος, η πρόκληση, η φαντασία και η περιέργεια (Malone, 1980, 1981). Ο κατάλληλος συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί στην ευχαρίστηση και διασκέδαση του παίκτη, δηλαδή στη διασκεδαστικότητα (fun) του παιχνιδιού. Η διασκεδαστικότητα επιτυγχάνεται τόσο μέσα από μια σειρά δράσεις που ο παίκτης αναλαμβάνει παίζοντας το παιχνίδι (ο παίκτης ελέγχει τον ψηφιακό κόσμο, αντιδρά, υποθέτει, επανελέγχει τις υποθέσεις, ανατροφοδοτείται, επαναδιατυπώνει υποθέσεις,

Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα