CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ"

Transcript

1 CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ, ΡΟΡΞΑΥΦΙΜΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΙΑΥ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΣΡΧ ΣΤΡΘΝΘΑΟ ΑΣΡ ΦΘΟ ΑΧΠΘΥΘ ΦΡΧ ΞΕΦΡΧΙΜΡΧ ΦΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΧ ΜΑΦΑ ΦΡ ΣΡΥΡ ΦΩΟ ,68 ΞΕ ΕΙΥΦΡΤΑ ΥΕ ΕΙΔΡΥ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΓΘΥΘ ΦΡΧ ΔΙΑΜΙΩΞΑΦΡΥ ΦΩΟ ΣΑΝΑΙΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΥΧΞΦΩΟΑ ΞΕ ΦΙΥ ΑΣΡΦΑΥΕΙΥ ΦΘΥ Βϋ ΕΣΑΟΑΝΘΣΦΙΜΘΥ ΦΑΜΦΙΜΘΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΥΧΟΕΝΕΧΥΘΥ ΦΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΦΘΥ 22ασ ΙΡΧΝΙΡΧ 2010 ΦΡ ΞΕΦΡΧΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΙΑΥ ΑΧΠΘΘΘΜΕ (Α) ΜΑΦΑ ΦΡ ΣΡΥΡ ΦΩΟ ,80 ΞΕ ΕΜΔΡΥΘ ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ, ΡΟΡΞΑΥΦΙΜΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ, ΡΟΡΞΑΥΦΙΜΘΥ ΑΠΙΑΥ 0,36 ΜΑΙ ΦΙΞΘ ΔΙΑΘΕΥΘΥ 0,66 ΞΕ ΕΙΥΦΡΤΑ ΥΕ ΕΙΔΡΥ ΦΡΧ 14% ΦΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΦΘΥ CD MEDIA A.E. ΦΡ ΣΡΥΡ ΦΩΟ ,50 ΣΡΧ ΑΦΡΤΑ ΦΘΟ ΧΣΕΤ ΦΡ ΑΤΦΙΡ ΔΙΑΦΡΤΑ ΘΑ ΑΧΘΕΙ ΥΕ ΣΙΥΦΩΥΘ ΦΡΧ ΝΡΓΑΤΙΑΥΞΡΧ «ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΡ ΑΣΡ ΦΘΟ ΧΣΕΤ ΦΡ ΑΤΦΙΡ ΕΜΔΡΥΘ ΞΕΦΡΧΩΟ»,ΜΑΙ (Β) ΜΑΦΑ ΦΡ ΣΡΥΡ ,88 ΞΕ ΕΜΔΡΥΘ ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ, ΡΟΡΞΑΥΦΙΜΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ, ΡΟΡΞΑΥΦΙΜΘΥ ΑΠΙΑΥ 0,36 ΜΑΙ ΦΙΞΘ ΔΙΑΘΕΥΘΥ 0,66 ΞΕ ΕΙΥΦΡΤΑ ΥΕ ΕΙΔΡΥ ΦΡΧ 41,81% ΦΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΦΘΥ USMAR MANAGEMENT LTD. ΦΡ ΣΡΥΡ ΦΩΟ ,40 ΣΡΧ ΑΦΡΤΑ ΦΘΟ ΧΣΕΤ ΦΡ ΑΤΦΙΡ ΔΙΑΦΡΤΑ ΘΑ ΑΧΘΕΙ ΥΕ ΣΙΥΦΩΥΘ ΦΡΧ ΝΡΓΑΤΙΑΥΞΡΧ «ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΡ ΑΣΡ ΦΘΟ ΧΣΕΤ ΦΡ ΑΤΦΙΡ ΕΜΔΡΥΘ ΞΕΦΡΧΩΟ». ΦΡ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ ΦΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΑΓΡΤΑΥ ΕΟΕΜΤΙΟΕ ΦΡ ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΡ ΦΡΧ ΣΑΤΡΟΦΡΥ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡΧ ΔΕΝΦΙΡΧ ΞΡΟΡ ΡΥΡΟ ΑΦΡΤΑ ΦΘΟ ΜΑΝΧΨΘ ΑΟΑΓΜΩΟ ΣΝΘΤΡΦΡΤΘΥΘΥ ΦΡΧ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΡΧ ΜΡΙΟΡΧ, ΡΣΩΥ ΑΧΦΕΥ ΜΑΘΡΤΙΗΡΟΦΑΙ ΑΣΡ ΦΙΥ ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ ΦΡΧ ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΧ 809/2004 ΦΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΕΟΩΥΘΥ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΦΡΧ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡΧ ΔΕΝΦΙΡΧ ΕΙΟΑΙ Θ 23θ ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2010

2 ΣΙΟΑΜΑΥ ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΩΟ 1. ΣΕΤΙΝΘΣΦΙΜΡ ΥΘΞΕΙΩΞΑ ΣΑΤΑΓΡΟΦΕΥ ΜΙΟΔΧΟΡΧ ΕΓΓΤΑΦΡ ΑΟΑΦΡΤΑΥ ΥΡΕΥΚΥΝΑ ΡΟΣΩΡΑ ΝΟΜΛΜΟΛ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΘ Λςτορικό και ανάπτυξθ του Εκδότθ Επενδφςεισ ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ Κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ Κυριότερεσ αγορζσ Εξάρτθςθ του ομίλου τθσ Εκδότριασ από εμπορικζσ ςυμβάςεισ ΟΓΑΝΩΤΛΚΘ ΔΛΑΚΩΣΘ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΚΛΝΘΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ, ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Εγγυιςεισ και εμπράγματεσ αςφάλειεσ ΕΞΕΤΑΣΘ ΤΘΣ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΛ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ Φορολογικά κζματα ΚΕΦΑΛΑΛΑ Ρλθροφορίεσ για τα κεφάλαια του Εκδότθ (βραχυπρόκεςμα & μακροπρόκεςμα) Ταμειακζσ οζσ Δανειακζσ ανάγκεσ & κεφαλαιακι διάρκρωςθ ΕΕΥΝΑ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ, ΔΛΡΛΩΜΑΤΑ ΕΥΕΣΛΤΕΧΝΛΑΣ ΚΑΛ ΑΔΕΛΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΤΑΣΕΛΣ Ρρόςφατεσ τάςεισ Ρροοπτικζσ τθσ Εκδότριασ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΑ, ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΛΚΑ ΚΑΛ ΕΡΟΡΤΛΚΑ ΟΓΑΝΑ ΚΑΛ ΑΝΩΤΕΑ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΑ ΣΤΕΛΕΧΘ Ρεριγραφι Οργανόγραμμα Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 2

3 Συγκροφςεισ ςυμφερόντων ςτο επίπεδο των διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων κακϊσ και των ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ Συμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ περί εταιρικισ διακυβζρνθςθσ / εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ Ελεγκτικι Επιτροπι / Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ΑΜΟΛΒΕΣ ΚΑΛ ΟΦΕΛΘ ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΚΥΛΟΛ ΜΕΤΟΧΟΛ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΘ ΕΤΑΛΛΕΣ ΜΕ ΚΟΛΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΩΝ ΕΤΑΛΛΩΝ CD MEDIA A.E. KAI USMAR MANAGEMENT LTD ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΛΕΣ ΓΛΑ ΤΑ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΑΛ ΤΛΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΘ, ΤΘ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΤΟΥ ΚΕΣΘ ΚΑΛ ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Εξζλιξθ του κφκλου εργαςιϊν Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ αποτελεςμάτων Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ιςολογιςμϊν Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ταμειακϊν ροϊν Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τισ μεταβολζσ τθσ κακαρισ κζςθσ των χριςεων Μθ υποχρζωςθ ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων pro forma Απολογιςτικζσ πλθροφορίεσ δραςτθριότθτασ Εννεαμινου Μεριςματικι πολιτικι Δικαςτικζσ και διαιτθτικζσ διαδικαςίεσ Σθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν χρθματοοικονομικι ι εμπορικι κζςθ του εκδότθ ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Λδρυτικι πράξθ και καταςτατικό Κεςμικό Ρλαίςιο ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΕΓΓΑΦΑ ΜΕΣΩ ΡΑΑΡΟΜΡΘΣ ΕΓΓΑΦΑ ΣΤΘ ΔΛΑΚΕΣΘ ΤΟΥ ΚΟΛΝΟΥ ΥΘΞΕΙΩΞΑ ΞΕΦΡΧΙΜΡΧ ΦΙΦΝΡΧ ΒΑΣΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ Διλωςθ για το κεφάλαιο κίνθςθσ & τθ φερεγγυότθτα Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 3

4 4.1.2 Μδια κεφάλαια & χρζοσ Λόγοι και όροι αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΛΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΘΣ ΕΚΔΟΤΛΑΣ ΟΟΛ ΤΘΣ ΕΚΔΟΣΘΣ Ρροβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ειςαγωγισ των νζων μετοχϊν Ρρόγραμμα διανομισ και κατανομι Κακοριςμόσ τθσ τιμισ ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΜΕΛΩΣΘ ΤΘΣ ΔΛΑΣΡΟΑΣ ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΑ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 4

5 1. ΣΕΤΙΝΘΣΦΙΜΡ ΥΘΞΕΙΩΞΑ Το παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο αφορά ςτθν Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «Centric Ρολυμζςα Α.Ε.» (εφεξισ θ «Εκδότρια» ι «Εταιρία») με ειςφορά ςε είδοσ υπζρ νζων μετόχων. Το παρόν Ρεριλθπτικό Σθμείωμα αποτελεί μία ειςαγωγι του Ενθμερωτικοφ Δελτίου που περιλαμβάνει ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ όρουσ και τουσ λόγουσ τθσ παροφςασ Αφξθςθσ Μετοχικοφ Κεφαλαίου, τουσ παράγοντεσ κινδφνου, τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τθ διοίκθςθ, τθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Εταιρίασ, τισ κυγατρικζσ τθσ, το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το κλάδο τθσ, τισ προοπτικζσ του ομίλου τθσ Εκδότριασ, τισ ςυνοπτικζσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και τθν καταγραφι των εγγράφων που είναι ςτθ διάκεςθ του κοινοφ. Σε περίπτωςθ που αξίωςθ ςχετικι με τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο αςκείται ενϊπιον δικαςτθρίου, ο ενάγων επενδυτισ ενδζχεται βάςει τθσ Eκνικισ νομοκεςίασ των κρατϊν-μελϊν να υποχρεωκεί να φζρει τα ζξοδα μετάφραςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου του Ενθμερωτικοφ Δελτίου πριν από τθν ζναρξθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. Αςτικι ευκφνθ αποδίδεται ςτα υπεφκυνα για το Ενθμερωτικό Δελτίο πρόςωπα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε μετάφραςισ του που ηιτθςαν τθν κοινοποίθςι του ςφμφωνα με το άρκρο 18 του ν. 3401/2005, μόνο εφόςον το εν λόγω ςθμείωμα είναι παραπλανθτικό, ανακριβζσ ι δεν παρουςιάηει ςυνάφεια όταν διαβάηεται ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα μζρθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου. Το παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία και ζχει εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ μόνον όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΕΙΥΑΓΩΓΘ, ΥΧΟΦΡΞΡ ΙΥΦΡΤΙΜΡ Θ Εκδότρια ιδρφκθκε το 1995 με τθν επωνυμία ΓΚΟΥΡ ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ AΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΛΑ με αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν παραγωγι και εμπορία ψθφιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν οικιακισ ψυχαγωγίασ. Σφντομα επεκτάκθκε ςτθν τεχνολογία παιχνιδιϊν κονςόλασ και τθν αντιπροςϊπευςθ και διανομι αντίςτοιχων τζτοιων τίτλων παιχνιδιϊν ςτθν Ελλάδα, παράλλθλα με τθ διανομι και περιφερειακϊν ςυςκευϊν για Θ/Υ και κονςόλεσ. Το 2001 θ ςυνεργαςία με τθν Microsoft για τθ διανομι του X-Box ςτθν Ελλθνικι αγορά ςυνειςζφερε ςτθν εδραίωςθ τθσ Εκδότριασ ςτο κλάδο τθσ ψθφιακισ οικιακισ ψυχαγωγίασ. Θ Εκδότρια το 2002 ειςιχκθ ςτθν Ραράλλθλθ Αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και το 2003 μετονομάςτθκε ςε CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ A.E. Το 2007 θ Εκδότρια ειςιλκε ςτον κλάδο τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ, εξαγοράηοντασ το αφενόσ το 21% τθσ ECN Management Ltd που μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ Vista Gaming Online Ltd, θ οποία κατζχει τα εμπορικά ςιματα και διαχειρίηεται τουσ αντίςτοιχουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ (πλατφόρμεσ) VistaΒet.com και LexPoker.com. για τθν παροχι διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και αφετζρου το 100% τθσ FLYER S,A, που ιταν ο Joint Venture Partner τθσ Sportingbet PLC για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα υπό τον διαδικτυακό τόπο Sportingbet.gr. Το 2008 επεκτάκθκε θ ςυμφωνία με τθν Sportingbet για τθν ςυνεργαςία ςε 9 επιπλζον γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Σλοβακία, Αλβανία, Μαυροβοφνιο και Βοςνία) μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν υπό τον διαδικτυακό τόπο Vistabet.com. Το 2008 εξαγοράςτθκε ςυμπλθρωματικό ποςοςτό 30% τθσ ECN Management Ltd αυξάνοντασ το ποςοςτό ςε 51%. Επίςθσ, ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ μζςω τθσ ZATRIX Ltd (πρϊθν SEE SPORTS Ltd) υπζγραψε ςυμφωνία με τθν Κaboom Investments Ltd για τθ διαχείριςθ και ςυνεκμετάλλευςθ των Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 5

6 διαδικτυακϊν τόπων τθσ Sportingbet ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Σλοβακία, Αλβανία, Μαυροβοφνιο και Βοςνία) τα δικαιϊματα των οποίων κατζχει θ Square Marketing Communications Ltd, θ οποία ανικει ςτον όμιλο τθσ ΚΑΒΟΟΜ Investments Ltd. Το 2009 ξεκίνθςε θ διαφιμιςθ και θ παροχι των υπθρεςιϊν υπό τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet ςτθν Κροατικι και Σλοβενικι γλϊςςα και ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet και Vistabet.com ςτθ ουμανικι. Εξαγορά από τθν Zatrix Ltd (πρϊθν See Sports Ltd) του 100% των μετοχϊν τθσ Shape Ltd., θ οποία μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ Square Marketing Communications Ltd, κατζχει τα δικαιϊματα διαχείριςθσ και προϊκθςθσ του διαδικτυακοφ τόπου Sportingbet ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Βοςνία, Μαυροβοφνιο, Σλοβακία και Αλβανία). Συςτικθκαν με ποςοςτό ςυμμετοχισ 100% ςτθ Μάλτα οι εταιρείεσ FSM Holding Ltd και FSM Ltd με ςτόχο τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν ςυναλλαγϊν εφρουσ (Spread Τrading) και υπογραφι ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ με τθν Worldspreads Plc. Το 2010 ξεκίνθςε θ διαχείριςθ και προϊκθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν υπό το διαδικτυακό τόπο Vistabet ςτθν Αλβανικι γλϊςςα και υπό το διαδικτυακό τόπο Sportingbet ςτθν Σλοβακικι γλϊςςα Κυγατρικι του ομίλου ςφναψε ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τθν εταιρία Dragonfish κυγατρικι εταιρία του ομίλου 888 με ςτόxο τθν εκμετάλλευςθ των διαδικτυακϊν τόπων lex casino & lex poker. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 28/05/2010 και θ Βϋ Επαναλθπτικι Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 22/07/2010 αποφάςιςε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με ειςφορά ςε είδοσ και ειδικότερα με ειςφορά μετοχϊν φψουσ που αναλογοφν ςτο 14% των μετοχϊν τθσ CD MEDIA και ςτο 41,81% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ USMAR MANAGEMENT. Είχε προθγθκεί θ εξαγορά ποςοςτοφ 3% ςτθν CD MEDIA, με αποτζλεςμα όταν κα ζχει ολοκλθρωκεί θ ειςφορά ςε είδοσ και αγορά ενόσ πρόςκετου ποςοςτοφ 3%, θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτθ CD MEDIA να ανζλκει ςυνολικά ςε 20%. Επίςθσ, μετά και τθν εξαγορά ενόσ πρόςκετου ποςοςτοφ 7,19% ςτθν USMAR Management, θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτθν τελευταία κα ανζλκει ςε 49%. Οι ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ των ανωτζρω εταιρικϊν πράξεων που αποφάςιςε θ Βϋ Τακτικι Επαναλθπτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 22/07/2010 αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. Θ δραςτθριότθτα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου ατόνθςε κατά τθν χριςθ του 2009 και ζχει καταςτεί ουςιαςτικά αδρανισ μετά το Α εξάμθνο του Στρατθγικι απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι θ διαφοροποίθςθ του τρόπου ενάςκθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ και θ ζμφαςθ ςτθν ζμμεςθ παρουςία μζςω ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθ CD MEDIA). Ζτςι θ απόκτθςθ του 20% τθσ CD MEDIA εντάςςεται ακριβϊσ ςε αυτό το πλαίςιο και ςτοχεφει ςτθν ορκότερθ και αποδοτικότερθ εκμετάλλευςθ τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΘ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑ Βαςικι δραςτθριότθτα τθσ Εκδότριασ είναι θ ςυμμετοχι ςε εταιρείεσ που διαχειρίηονται και προωκοφν διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. Οι κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ ςυνεργάηονται με ςθμαντικζσ εταιρείεσ παροχισ και διαχείριςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςε Ευρωπαϊκά Χρθματιςτιρια και αδειοδοτθμζνεσ να παρζχουν αυτζσ τισ υπθρεςίεσ εξ αποςτάςεωσ για τθν ςυνεκμετάλλευςθ διαδικτυακϊν τόπων και διάφορεσ γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 6

7 Επίςθσ, ςε επίπεδο μθτρικισ εταιρίασ, ο όμιλοσ δραςτθριοποιόταν για ςειρά ετϊν ςτθν εμπορία προϊόντων και υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου. Θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ατόνθςε κατά τθν χριςθ του 2009, και ουςιαςτικά ζχει καταςτεί αδρανισ μετά το Α εξάμθνο του Ι) Δραςτηριότητα Διαχείριςησ και Προώθηςησ Διαδικτυακών Υπηρεςιών Θ Εκδότρια ζκεςε ωσ ςτρατθγικό ςτόχο τθν επιλογι ενόσ εκ των κορυφαίων εταιρειϊν παγκοςμίωσ ςτο κλάδο του on-line gaming ωσ ςτρατθγικοφ ςυνεργάτθ, με αποτζλεςμα να ςυνάψει ςυμφωνία με τον όμιλο τθσ Sportingbet Plc. H Sportingbet, ιδρφκθκε το 1998, εδρεφει ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (Λονδίνο), είναι αδειοδοτθμζνθ ςτο Alderney των νιςων τθσ Μάγχθσ και ςυγκαταλζγεται μεταξφ των θγετϊν του κλάδου του on-line gaming διεκνϊσ. Στο παραπάνω πλαίςιο κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ (Vista Online Entertainment Limited, Zatrix Ltd (πρϊθν SEE Sports Limited), Flyer International S.A. Square Marketing Communications Limited) ζχουν υπογράψει ςυμβάςεισ με εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, οι ςθμαντικότερεσ των οποίων είναι αυτζσ με τισ κυγατρικζσ τθσ Sportingbet, οι οποίεσ και είναι αδειοδοτθμζνεσ να παρζχουν υπθρεςίεσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Οι ςυμβάςεισ με τισ κυγατρικζσ τθσ Sportingbet, βάςει των οποίων ςιμερα πραγματοποιείται το ςφνολο ςχεδόν των εςόδων του ομίλου τθσ Εκδότριασ, προβλζπουν διάρκεια αόριςτθ και δεν μποροφν να καταγγελκοφν, χωρίσ ςπουδαίο λόγο, προ του ζτουσ Οι ανωτζρω ςυνεργαςίεσ με κυγατρικζσ του ομίλου Sportingbet διενεργοφνται υπό τουσ διαδυκτιακοφσ τόπουσ Sportingbet και Vistabet. Θ βαςικι διαφορά μεταξφ των ςυμβάςεων που αφοροφν ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet και Vistabet είναι ότι ςε περίπτωςθ λφςθσ των αντίςτοιχων ςυμβάςεων, ςτουσ μεν διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet ο όμιλοσ τθσ Sportingbet διατθρεί τθν κυριότθτα των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του διαδικτυακοφ τόπου (domain name) και τθν εκμετάλλευςθ του πελατολογίου ενϊ ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Vistabet τθν κυριότθτα των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του διαδικτυακοφ τόπου (domain name) και τθν εκμετάλλευςθ του πελατολογίου διατθρεί ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ. Οι κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ αναλαμβάνουν τθ διαχείριςθ και προϊκθςθ των αντίςτοιχων διαδικτυακϊν τόπων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ςφμβαςθ με ςκοπό τθν προϊκθςθ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ςτθ ςχετικι γλϊςςα. Θ προϊκθςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν ςτθν αντίςτοιχθ τοπικι γλϊςςα για τθν χϊρα που καλφπτει θ ςφμβαςθ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ των κυγατρικϊν τθσ Εκδότριασ και του ομίλου τθσ. Aκολουκεί πίνακασ με τισ γλϊςςεσ που ζχει δραςτθριοποιθκεί ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ (όπου υπάρχει καταφατικι διλωςθ) υπό τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet και Vistabet: Γλϊςςα Sportingbet Vistabet Ελλθνικά ΝΑΛ ΟΑΙ Κροατικά ΝΑΛ - Σλοβενικά ΝΑΛ - Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 7

8 ουμανικά ΝΑΛ ΝΑΛ Αλβανικά - ΝΑΛ Σλοβακικά ΝΑΛ - Βοςνιακά - - Γλϊςςα τθσ FYROM - - Σζρβικα - - Μαυροβοφνιο - - Στισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που υπάρχει παφλα, παρότι θ εταιρεία ζχει, βάςει των ανωτζρω ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ με τον όμιλο Sportingbet, δικαιϊματα δραςτθριοποίθςθσ δεν ζχει προσ το παρόν δραςτθριοποιθκεί. Θ διαχείριςθ ι/και προϊκθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν περιλαμβάνει τισ κάτωκι πζντε ευρφτερεσ κατθγορίεσ, αν και για τζςςερισ από αυτζσ υπάρχουν απολογιςτικά ςτοιχεία δραςτθριότθτασ για τθν περίοδο 2008 και 2009, αφοφ θ δραςτθριότθτα spread-trading ξεκίνθςε το τζλοσ του 2009: Α) ςτοιχιματοσ ι betting Β) Καηίνο ι casino Γ) Ρόκερ ι poker Δ) Λοιπά ψυχαγωγικά παιχνίδια ι games Ε) Συναλλαγζσ εφρουσ ι spread-trading ΙΙ) Δραςτηριότητα Εμπορίασ Ψηφιακοφ Περιεχομζνου Θ ιδρυτικι δραςτθριότθτα τθσ Εκδότριασ αφοροφςε τθν ςυνεργαςία με μεγάλεσ, θγετικζσ εταιρίεσ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν (video games) για τθ διανομι των προϊόντων τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά μζςω του δικτφου πωλιςεων τθσ Εκδότριασ. Σε αυτό το πλαίςιο θ Εταιρεία κατά το παρελκόν κατείχε δικαιϊματα διανομισ κορυφαίων εταιριϊν τθσ διεκνοφσ αγοράσ. Θ δραςτθριότθτα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου ατόνθςε κατά τθν χριςθ του 2009 και ζχει καταςτεί ουςιαςτικά αδρανισ κατά το Α εννεάμθνο του Στρατθγικι απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι θ διαφοροποίθςθ του τρόπου ενάςκθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ και θ ζμφαςθ ςτθν ζμμεςθ παρουςία μζςω ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ, ιτοι τθν CD MEDIA Α.Ε. Ζτςι θ απόκτθςθ ποςοςτοφ 20% τθσ CD MEDIA εντάςςεται ακριβϊσ ςε αυτό το πλαίςιο και ςτοχεφει ςτθν ορκότερθ και αποδοτικότερθ εκμετάλλευςθ τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ ΕΠΕΝΙΠΘ ΜΧΜΝΡΧ ΕΤΓΑΥΙΩΟ ΑΟΑ ΦΡΞΕΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ Θ κατανομι των εςόδων ανά δραςτθριότθτα για τα ζτθ και για τισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ και παρουςιάηεται κατωτζρω: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 8

9 ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΕΥΡΔΩΟ ΑΟΑ ΦΡΞΕΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ Σοςά ςε % Ετιςιασ Ξεταβολισ Σθμείωςθ: Τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα είναι προϊόν επεξεργαςίασ τθσ Εκδότριασ και βαςίηονται ςτουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ και τα παραρτιματα που ζχουν ελεγχκεί από τακτικό ορκωτό ελεγκτιλογιςτι % Ετιςιασ Ξεταβολισ 1. Διαχείριςθ και Σροϊκθςθ Διαδικτυακϊν Χπθρεςιϊν , ,69 275,8% ,93 26,2% 2. Εμπορία Σροϊόντων και Χπθρεςιϊν Ψθφιακοφ Σεριεχομζνου , ,08-43,6% ,14-27,0% ΥΧΟΡΝΡ ΕΥΡΔΩΟ , ,77 247,9% ,07 25,5% ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΕΥΡΔΩΟ ΑΟΑ ΦΡΞΕΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ Σοςά ςε % Ετιςιασ Μεταβολισ 1. Διαχείριςθ και Σροϊκθςθ Διαδικτυακϊν Χπθρεςιϊν , ,06-4,1% 2. Εμπορία Σροϊόντων και Χπθρεςιϊν Ψθφιακοφ Σεριεχομζνου , ,93-34,5% ΥΧΟΡΝΡ ΕΥΡΔΩΟ , ,99-4,3% Σθμείωςθ: Τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα είναι οικονομικά ςτοιχεία τθσ Εκδότριασ βάςει των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ και δεν είναι ελεγμζνα από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι. Από τθν εξζταςθ των ανωτζρω οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ περιόδου, παρατθροφμε τθν αλματϊδθ ανάπτυξθ των εςόδων κατόπιν τθσ εναςχόλθςθσ με τον κλάδο διαχείριςθσ και προϊκθςθσ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν και τθ ςυνεργαςία με τον όμιλο τθσ Sportingbet, ενϊ θ δραςτθριότθτα τθσ εμπορίασ προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου ατονεί ςταδιακά ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ Θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με πενταετι κθτεία που λιγει ςτισ ζχει ωσ εξισ: 1. οδόλφοσ Φ. Οντόνι, Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 2. Βαςίλειοσ Λ Νειάδασ, Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 3. Λωάννθσ Γ. Καποδίςτριασ, Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 4. Λεωνίδασ Θ. Κοντογιάννθσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 5. Εμμανουιλ Ρ. Βλαςερόσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 6. Jonathan Moss, Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 7. Φωτεινι Γ. Σαραντάκου, Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Τα Ανϊτερα Εποπτικά και Διαχειριςτικά Στελζχθ που πλαιςιϊνουν το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι τα εξισ 1. Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ: Γενικόσ Διευκυντισ 2. Κωςτάκθσ Ελευκζριοσ: Εςωτερικόσ Ελεγκτισ 3. Αρβανίτθ Μαρία: Οικονομικι Διευκφντρια 4. Αντωνιάδθσ Απόςτολοσ: Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ 1.5. ΘΧΓΑΦΤΙΜΕΥ / ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ Στον παρακάτω πίνακα αναφζρονται οι κυγατρικζσ εταιρίεσ τθσ Εκδότριασ όπωσ και οι ςυμμετοχζσ τθσ αναλυτικά ςε όλεσ τισ εξεταηόμενεσ περιόδουσ: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 9

10 Σθμείωςθ: Θ μζκοδοσ ενοποίθςθσ των κυγατρικϊν δεν ζχει μεταβλθκεί κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ Σοςοςτά Υυμμετοχισ A/A Επωνυμία Υυμμετοχι Ξζκοδοσ Ενοποίθςθσ Ζδρα / Χϊρα 1 Centric Ρολυμζςα Α.Ε Μθτρικι - Ελλάδα 2 ZILOS Ltd 90% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Κφπροσ 3 ECN Malta Holdings Ltd - 51% 51% 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 4 Vista Online Entertainment Ltd - 51% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 5 Lex Online Entertainment Ltd % 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 6 Gnome Online Entertainment Ltd - 51% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 7 E.C.N. Management Ltd 21% 51% 51% 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 8 Vista Gaming On line Ltd 20% 48% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 9 Gnome Ltd 20% 48% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 10 NS Sports Ltd 20% 48% 48% - Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 11 See Sports Holdings Ltd 100% 100% 100% 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 12 See Sports Ltd 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 13 Flyer International S.A. 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Ραναμάσ 14 Richmond Bet-Trade S.A. 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Νθςιά Μάρςαλ 15 FSM Holdings Ltd % 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 16 FSM Ltd % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 17 Shape Holdings Limited % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 18 Square Marketing Communicatios Ltd % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα Τθν 15/06/2010 το Ελλθνικό Υπουργείο Οικονομικϊν εξζδωςε ανακοίνωςθ ςχετικά με τισ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που ςυηθτικθκαν κατά τθν ίδια θμζρα ςτθ ςυνεδρίαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου. Στο Υπουργικό Συμβοφλιο παρουςιάςτθκαν οι βαςικζσ αρχζσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τα θλεκτρονικά παίγνια και το διαδικτυακό ςτοίχθμα. Κλείνοντασ θ ανακοίνωςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: «ςτόχοσ του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου είναι θ ςυμμόρφωςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία αλλά και ο αποτελεςματικότεροσ ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των τεχνικϊν και τυχερϊν παιγνίων κακϊσ και του διαδικτυακοφ ςτοιχιματοσ» Τθν 26/08/2010 δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ προσ διαβοφλευςθ πλαίςιο νομοκετικισ πρωτοβουλίασ για δθμόςια διαβοφλευςθ με κζμα τθ «ρφκμιςθ τθσ αγοράσ παιγνίων». Αναφορικά με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, κατθγορία που αφορά τθν Εκδότρια, το κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ αναφζρει ρθτϊσ ότι πρόκειται να αποτελζςει αντικείμενο ρφκμιςθσ μόνο το διαδικτυακό ςτοίχθμα και το διαδικτυακό πόκερ, ενϊ οι ιπποδρομίεσ και παιχνίδια τφπου καηίνο ενδζχεται να αποτελζςουν αντικείμενο μελλοντικισ διαβοφλευςθσ. Το πλιρεσ κείμενο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ βρίςκεται ςτον διαδικτυακό τόπο opengov.gr και οι πολίτεσ και φορείσ κλικθκαν να κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ μζχρι τθν Κυριακι, 12 Σεπτεμβρίου Οι απόψεισ τθσ Εκδότριασ, οι οποίεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαβοφλευςθσ εκφράηονται από κοινοφ με το ςτρατθγικό ςυνεταίρο τθσ Sportingbet Plc, ζχουν αναρτθκεί ςτον ίδιο διαδικτυακό τόπο. Επίςθσ θ Εκδότρια δθμοςίευςε και ςχετικό δελτίο τφπου το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Εκδότριασ Δεδομζνου ότι θ ςυμβατότθτα των περιοριςμϊν τθσ Ελλθνικισ, κακϊσ και άλλων εκνικϊν νομοκεςιϊν, για τθν διαφιμιςθ και τθν εγκατάςταςθ/διεξαγωγι/παροχι υπθρεςιϊν τυχερϊν παιγνίων μζςω διαδικτφου, με το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν ζχει ακόμθ κρικεί ςε (εκνικό ι ευρωπαϊκό) δικαςτικό επίπεδο αλλά και με το υποκετικό ενδεχόμενο περαιτζρω «ςκλιρυνςθσ» τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (και άλλων), προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ «ςυνοχισ», «ςυνζπειασ» και «ςυςτθματικότθτάσ» τθσ, δεν μπορεί να διαςφαλιςτεί απολφτωσ ότι ο Πμιλοσ κα μπορεί να διεξάγει ελεφκερα και νομίμωσ τισ ςχετικζσ του δραςτθριότθτεσ, με Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 10

11 ςυνζπεια το δυςμενι επθρεαςμό του ςχετικοφ κφκλου εργαςιϊν και των οικονομικϊν αποτελεςμάτων του. Οι πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ ωσ προσ τισ ςκοποφμενεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τον κλάδο, δφνανται να λειτουργιςουν ωσ περιοριςτικόσ παράγοντασ των κινδφνων που απορρζουν από τθν δραςτθριότθτα ςε ςχζςθ με το κεςμικό πλαίςιο. Συνιςτάται προσ τουσ επενδυτζσ θ προςεκτικι μελζτθ των επενδυτικϊν κινδφνων, ςτα πλαίςια του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου, που απορρζουν από τθν αξιολόγθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου ΥΘΞΑΟΦΙΜΡΦΕΤΡΙ ΜΙΟΔΧΟΡΙ I. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με το κεςμικό πλαίςιο του κλάδου των τυχερϊν παιχνιδιϊν II. III. IV. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν διατιρθςθ υφιςτάμενων ςυμβάςεων με τον όμιλο Sportingbet Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ανταγωνιςτικι κζςθ και τθν ςτρατθγικι του ομίλου τθσ Sportingbet Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τυχόν άρςθ αδειοδότθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ του ομίλου τθσ Sportingbet V. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ κινδφνου και τισ τυχόν ηθμιζσ που μποροφν να προκφψουν για τθν Εκδότρια από επιμζρουσ υπθρεςίεσ τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. VI. Κίνδυνοσ από τθν λειτουργικι ικανότθτα τθσ Sportingbet να παρζχει επαρκείσ υπθρεςίεσ εκκακάριςθσ, διοικθτικισ υποςτιριξθσ και κίνθςθσ κεφαλαίων VII. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ τθσ ανάπτυξθσ VIII. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν επζκταςθ ςε νζεσ αγορζσ και υπθρεςίεσ IX. Κίνδυνοσ που ςχετίηεται με τθν εξάρτθςθ από ςτελζχθ και τθν ικανότθτα προςζλκυςθσ νζων ςτελεχϊν X. Κίνδυνοσ που ςχετίηεται με τθν εκπροςϊπθςθ κυγατρικϊν τθσ Εκδότριασ από πρόςωπο με ςθμαντικά διευρυμζνεσ εξουςίεσ XI. XII. XIII. XIV. XV. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τον ανταγωνιςμό Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν τρζχουςα δυςμενι ςυγκυρία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ενςωμάτωςθ ςτον όμιλο τθσ Εκδότριασ των εταιρειϊν CD MEDIA και USMAR Management Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ δυνατότθτα άντλθςθσ και το κόςτοσ δανειακϊν κεφαλαίων και τισ ςυνκικεσ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ Κίνδυνοι ςχετικά με τθ διαπραγμάτευςθ τθσ μετοχισ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν 1.8. ΥΧΟΡΣΦΙΜΕΥ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ Οι ακόλουκεσ ςυνοπτικζσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ προζρχονται από τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των ετϊν όπωσ και των εννεαμινων 2009 και Οι ιςολογιςμοί των χριςεων 2007, 2008 και 2009 ζχουν ελεγχκεί από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτι λογιςτι κο Λωάννθ Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) τθσ ελεγκτικισ εταιρίασ BAKER TILLY HELLAS (ΑΜ/ΣΟΕΛ 148, Λεωφ. Μεςογείων 396, Αγία Ραραςκευι). Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 11

12 Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. και ζχουν ελεγχεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και εγκρικεί από τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ. Οι ενδιάμεςεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρεία βάςει Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Ρ. Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. και ζχουν ελεγχεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και εγκρικεί από τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ. Οι ενδιάμεςεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρεία βάςει Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Ρ. Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. και ζχουν ελεγχεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και εγκρικεί από τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ. Οι ενδιάμεςεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρεία βάςει Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Ρ ΞΕΦΡΧΙΜΘ ΥΧΟΘΕΥΘ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 12

13 Σφμφωνα με το μετοχολόγιο τθσ Εκδότριασ με θμερομθνία μζτοχοσ με ποςοςτό άνω του 5% είναι μόνο ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εταιρίασ κοσ Οντόνι οδόλφοσ ενϊ θ Εκδότρια ςτα πλαίςια αποφάςεων Γενικϊν Συνελεφςεων περί αγοράσ ιδίων μετοχϊν κατζχει τον αρικμό των μετοχϊν που αντιπροςωπεφει το 3,19% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου: Θ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Εκδότριασ πριν ( ) και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου με ειςφορά ςε είδοσ (μετοχζσ) υπζρ νζων μετόχων κα διαμορφωκεί ωσ εξισ: ΞΕΦΡΧΙΜΘ ΥΧΟΘΕΥΘ ΣΤΙΟ ΦΘΟ ΑΧΠΘΥΘ ΞΕΦΑ ΦΘΟ ΑΧΠΘΥΘ ΞΕΦΡΧΡΙ ΑΤΙΘΞΡΥ ΜΡΙΟΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΨΘΦΡΧ ΣΡΥΡΥΦΡ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΩΟ ΨΘΦΡΧ ΑΤΙΘΞΡΥ ΜΡΙΟΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΨΘΦΡΧ ΣΡΥΡΥΦΡ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΩΟ ΨΘΦΡΧ ΟΝΤΟΝΛ ΟΔΟΛΦΟΣ ,97% ,87% CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.E ,19% ,90% ΛΟΛΡΟΛ ΜΕΤΟΧΟΛ ,84% ,67% J&E INVESTMENTS LTD ,74% ROUND ROCK LTD ,83% ΦΕΝΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ,00% ,00% ΥΧΟΡΣΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΕΜΔΡΥΘΥ Τα ςυνοπτικά ςτοιχεία τθσ ζκδοςθσ παρατίκενται ωσ ακολοφκωσ: ΕΜΔΡΦΤΙΑ ΕΦΑΙΤΙΑ: CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ Α.Ε. Αρικμόσ Μετοχϊν πριν τθν ζκδοςθ (κο) Ζκδοςθ Οζων Ξετοχϊν (κο) Ξε ειςφορά ςε είδοσ με ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν και με ςχζςθ ανταλλαγισ 26,9207 μετοχζσ τθσ Εκδότριασ προσ 1 μετοχι τθσ CD MEDIA Ξε ειςφορά ςε είδοσ με ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν και με ςχζςθ ανταλλαγισ 362,4071 μετοχζσ τθσ Εκδότριασ προσ 1 μετοχι τθσ USMAR Management Υφνολο Ζκδοςθσ νζων μετοχϊν Υφνολο Ξετοχϊν μετά τθν Ζκδοςθ Ονομαςτικι Αξία Μετοχισ 0,36 Φιμι Διάκεςθσ 0,66 Μονάδα Διαπραγμάτευςθσ ςτο Χ.Α. ανά 1 άυλθ κοινι ονομαςτικι μετοχι ΝΡΓΡΙ ΜΑΙ ΡΤΡΙ ΑΧΠΘΥΘΥ ΞΕΦΡΧΙΜΡΧ ΜΕΦΑΝΑΙΡΧ ΞΕ ΕΙΥΦΡΤΑ ΥΕ ΕΙΔΡΥ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 13

14 Θ Centric αξιολογεί τισ επιδόςεισ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ και προςπακεί ςε ςυνεχι βάςθ να αναπροςαρμόηει τθν ςτρατθγικισ τθσ προκειμζνου να εξελίςςεται και να προςαρμόηεται ςτισ απαιτιςεισ ενόσ δυναμικοφ, ςυνεχόμενα διαφοροποιοφμενου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ διαδικαςίασ, κεωρικθκε ςκόπιμο ο Πμιλοσ να ενιςχφςει περαιτζρω τθν παρουςία του ςτον τομζα τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ και να επιχειριςει να διαφοροποιιςει τον τρόπο δραςτθριοποίθςθσ του ςτο τομζα τθσ εμπορίασ προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου προκειμζνου να ανταπεξζλκει ςτισ ςυνκικεσ τθσ νζασ ψθφιακισ εποχισ. Ειδικότερα : α) Στον τομζα τθσ εμπορίασ προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου ζγινε ανάλυςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του εν λόγω κλάδου και επιχειρικθκε να εντοπιςτοφν οι παράγοντεσ αυτοί που κα παίξουν κακοριςτικό ρόλο μεςοπρόκεςμα ςτθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν ςτακερισ ανάπτυξθσ. Αφοφ αξιολογικθκαν οι περιπτϊςεισ πικανϊν ςυνεργαςιϊν, εκτιμικθκε ότι θ διαμόρφωςθ μιασ ςυνεργαςίασ και εταιρικισ ςχζςθσ με τθν εταιρία CD MEDIA αποτελεί με διαφορά τθν καλφτερθ εναλλακτικι. Θ ςυμφωνία που επετεφχκθ μεταξφ των δφο μερϊν προβλζπει τθν τελικι απόκτθςθ ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 20% τθσ CD MEDIA από τθ Εταιρία. Ππωσ ζχει ανακοινωκεί θ Centric ζχει αποκτιςει ιδθ το 3% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ CD MEDIA, ζναντι κεφαλαιοποίθςθσ αποκεμάτων φψουσ , 14% με ειςφορά των μετοχϊν και το επιπλζον 3% με καταβολι μετρθτϊν φψουσ ,. β) Στο πλαίςιο τθσ διεφρυνςθσ τθσ παρουςίασ του ομίλου ςτο χϊρο τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ, εκτιμικθκε ότι κα ιταν ςθμαντικό να διευρυνκεί το χαρτοφυλάκιο των διαδικτυακϊν τόπων που εκμεταλλεφεται τόςο για να ενιςχφςει τα αποτελζςματά του, όςο και να γίνει διαςπορά του όποιου κινδφνου μπορεί να υπάρχει από τθν εκμετάλλευςθ του υφιςτάμενου χαρτοφυλακίου διαδικτυακϊν τόπων. Αντίςτοιχα, και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ εξετάςτθκαν οι υπάρχουςεσ εναλλακτικζσ και επενδυτικζσ ευκαιρίεσ και αποφαςίςτθκε θ εξαγορά του 49% τθσ εταιρίασ USMAR θ οποία ζχει ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ με τθ Σουθδικι εταιρία Unibet, από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ του χϊρου τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ παγκοςμίωσ ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο τθσ Στοκχόλμθσ. Θ ςυνεργαςία προβλζπει τθν προϊκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ Unibet ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ειδικότερα αναφζρεται ότι το τίμθμα τθσ εξαγοράσ ανζρχεται ςε και το οποίο αναλφεται ωσ εξισ: Ροςοςτό 7,19% με μετρθτά με τίμθμα τα Ροςοςτό 41,81% με αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ειςφορά ςε είδοσ. Συμπλθρωματικό ςτοιχείο που εκτιμάται ότι είναι ςθμαντικό και για τα οποίο κα πρζπει να ενθμερωκεί το επενδυτικό κοινό είναι το ακόλουκο: Θ ςυμφωνία προβλζπει προςαφξθςθ του τιμιματοσ εφόςον επιτευχκοφν ςυγκεκριμζνοι ποςοτικοί ςτόχοι για τα ζτθ 2010, 2011 και Οι ςτόχοι ςχετίηονται με τθν επίτευξθ οριοκετθμζνων gross winnings τθσ δραςτθριότθτασ για ζκαςτθ χριςθ. Λζγοντασ gross winnings για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυμφωνίασ νοείται το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν τθσ δραςτθριότθτασ μείον τα αποδιδόμενα κζρδθ ςτουσ παίκτεσ. Αν οι ςτόχοι επιτευχκοφν θ Εταιρία κα καταβάλει ςτουσ πωλθτζσ μετόχουσ τθσ USMAR τα κάτωκι ποςά: o για τθ χριςθ 2010 o για τθ χριςθ 2011 o για τθ χριςθ 2012 Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 14

15 Α. Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ειςφορά ςε είδοσ Ρροκειμζνου να υλοποιθκοφν οι επενδφςεισ ςτισ εταιρίεσ CD MEDIA και USMAR θ Εταιρία κα προχωριςει ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ζκδοςθ νζων μετοχϊν οι οποίεσ κα δοκοφν ςτουσ μετόχουσ-κάτοχουσ των μετοχϊν τθσ CD MEDIA και USMAR. Ο αρικμόσ των μετοχϊν που κα εκδοκοφν αντιςτοιχεί ςτθν εκτίμθςθ αξίασ των εταιριϊν όπωσ και ςτθ ςχζςθ ανταλλαγισ που προζκυψε και θ οποία κρίκθκε εφλογθ και δίκαιθ από τουσ εμπειρογνϊμονεσ που διενζργθςαν τισ ςχετικζσ αποτιμιςεισ. Συγκεκριμζνα θ Εταιρία ανζκεςε ςτουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ τθσ εταιρίασ BDO Ορκωτοί Ελεγκτζσ Α.Ε., κκ. Λωάννθ Ρανταηι (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19461) και Ολυμπία Μπάρηου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371) τθν αποτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ εταιρίασ CD MEDIA και ςτουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ τθσ εταιρίασ HBP Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ Ε.Ρ.Ε. κκ Χαράλαμπο Μπιλίνθ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011) και Βαςιλικι Ραςχαλίδου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20001) τθν αποτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ εταιρίασ USMAR. Συνεπϊσ θ Centric κα εκδϊςει νζεσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ ,68 και τιμι διάκεςθσ 0,66 ανά μετοχι. Ειδικότερα θ αφξθςθ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: Αφξθςθ κατά το ποςό ,80 με ζκδοςθ νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 0,36 και τιμι διάκεςθσ 0,66 με ειςφορά ςε είδοσ του 14% ( ) των μετοχϊν τθσ CD MEDIA. Το ποςό των ,50 που αφορά τθν υπζρ το άρτιο διαφορά κα αχκεί ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ «Αποκεματικό από τθν υπζρ το άρτιο ζκδοςθ μετοχϊν». Αφξθςθ κατά το ποςό ,88 με ζκδοςθ νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 0,36 και τιμι διάκεςθσ 0,66 με ειςφορά ςε είδοσ του 41,81% (20.904) των μετοχϊν τθσ USMAR Management. Το ποςό των ,40 που αφορά τθν υπζρ το άρτιο διαφορά κα αχκεί ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ «Αποκεματικό από τθν υπζρ το άρτιο ζκδοςθ μετοχϊν».. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Centric κα ανζρχεται ςε ,00 διαιροφμενο ςε μετοχζσ. Σθμειϊνεται ότι θ πιςτοποίθςθ τθσ καταβολισ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά το ποςό των ,48 δια τθσ ειςφοράσ μετοχϊν τθσ CD MEDIA και μετοχϊν τθσ USMAR MANAGEMENT καταχωρικθκε ςτο ΜΑΕ ςτισ ( αρικμ. πρωτ. Κ ) B. Αποτίμθςθ αξίασ ειςφερομζνων μετοχϊν Β.1. Αποτίμθςθ αξίασ CD MEDIA Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ των ορκωτϊν ελεγκτϊν που διενζργθςε τθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ των μετοχϊν τθσ CD MEDIA θ τρζχουςα αξία των μετοχϊν εκτιμάται ςε 50,4 εκατ. Ειδικότερα θ αξία όπωσ και οι μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν όπωσ και θ επιμζρουσ βαρφτθτα που αποδόκθκε ςτθν κάκε μια εξ αυτϊν απεικονίηονται ακολοφκωσ: ΞΕΘΡΔΡΥ ΑΠΙΑ ΥΦΑΘΞΙΥΘ ΦΕΝΙΜΘ ΑΠΙΑ Ρροεξοφλθμζνων Μελλοντικϊν Ταμειακϊν οϊν % Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 15

16 Κεφαλαιοποίθςθ Μελλοντικϊν Κερδϊν % Υπερπροςόδου % Price - Earnings Ratio % Υφνολο 100% Εφαρμόηοντασ και ζνα περικϊριο λάκουσ (+) (-) 5% ότι το εφροσ τθσ αξίασ τθσ εταιρείασ τθσ CD MEDIA που προκφπτει ανζρχεται ςε: Χαμθλι -5% Ξζςθ Χψθλι +5% Θ ςχζςθ ανταλλαγισ προςδιορίςτθκε ωσ ακολοφκωσ: Το ςφνολο των μετοχϊν τθσ CD MEDIA ανζρχεται ςιμερα ςε Το 14% των μετοχϊν αντιςτοιχεί ςε μετοχζσ Θ αξία τθσ εταιρίασ εκτιμικθκε ςε Το 14% των μετοχϊν αντιςτοιχεί ςε 0,14* = Κα πρζπει να εκδοκοφν ςυνεπϊσ ( / 0,66) νζεσ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ προκειμζνου να δοκοφν ςτουσ κατόχουσ των μετοχϊν τθσ CD MEDIA. Βάςει των παραπάνω θ ςχζςθ ανταλλαγισ που προκφπτει είναι / =26,9207 ιτοι 26,9207 μετοχζσ τθσ Centric κα ανταλλαχκοφν με 1 μετοχι τθσ CD MEDIA. Β.2. Αποτίμθςθ αξίασ USMAR Management Ltd Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ των ορκωτϊν ελεγκτϊν που διενζργθςε τθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ των μετοχϊν τθσ USMAR θ τρζχουςα αξία των μετοχϊν εκτιμάται ςε 12,2 εκατ. Ειδικότερα θ αξία όπωσ και οι μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν όπωσ και θ επιμζρουσ βαρφτθτα που αποδόκθκε ςτθν κάκε μια απεικονίηονται ακολοφκωσ: ΞΕΘΡΔΡΥ ΑΠΙΑ ΥΦΑΘΞΙΥΘ ΦΕΝΙΜΘ ΑΠΙΑ Ρροεξοφλθμζνων Μελλοντικϊν Ταμειακϊν οϊν % Κεφαλαιοποίθςθ Μελλοντικϊν Κερδϊν % Υφνολο 100% Εφαρμόηοντασ και ζνα περικϊριο λάκουσ (+) (-) 5% ότι το εφροσ τθσ αξίασ τθσ εταιρείασ τθσ USMAR που προκφπτει ανζρχεται ςε: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 16

17 Χαμθλι -5% Ξζςθ Χψθλι +5% Θ ςχζςθ ανταλλαγισ προςδιορίςτθκε ωσ ακολοφκωσ: Το ςφνολο των μετοχϊν τθσ USMAR ανζρχεται ςιμερα ςε Το 41,81% των μετοχϊν αντιςτοιχεί ςε μετοχζσ Θ ςυμφωνθμζνθ αξία τθσ εταιρίασ ανιλκε ςε Το 41,81% των μετοχϊν αντιςτοιχεί ςε 0,418089* = Κα πρζπει να εκδοκοφν ςυνεπϊσ ( / 0,66) νζεσ μετοχζσ τθσ Centric προκειμζνου να δοκοφν ςτουσ κατόχουσ των μετοχϊν τθσ USMAR. Βάςει των παραπάνω θ ςχζςθ ανταλλαγισ που προκφπτει είναι /20.904=362,4071 ιτοι 362,4071 μετοχζσ τθσ Centric κα ανταλλαχκοφν με 1 μετοχι τθσ USMAR ΑΟΑΞΕΟΡΞΕΟΡ ΧΤΡΟΡΔΙΑΓΤΑΞΞΑ ΕΙΥΑΓΩΓΘΥ ΦΩΟ ΟΕΩΟ ΞΕΦΡΧΩΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γ.Σ. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Έγθξηζε από ην Γ.Σ. ηνπ Φ.Α. γηα ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Γεκνζίεπζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δθδόηξηαο, ηεο Δ.Κ. θαη ηνπ Φ.Α.) Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο λέσλ κεηνρώλ από ηελ Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ΕΓΓΤΑΦΑ ΞΕΥΩ ΣΑΤΑΣΡΞΣΘΥ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν , τθν και τθν , οι οποίεσ ςυντάχκθκαν βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Ρ.). και του Κ.Ν. 2190/1920. Οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των ανωτζρω τριϊν χριςεων ζχουν ελεγχκεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι τθσ Εκδότριασ κο Λωάννθ Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. / ΣΟΕΛ 10741) τθσ εταιρίασ BAKER TILLY HELLAS (A.Μ. / ΣΟΕΛ 148). Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ που ζχουν ςυνταχκεί βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Ρ.) ΕΓΓΤΑΦΑ ΥΦΘ ΔΙΑΘΕΥΘ ΦΡΧ ΜΡΙΟΡΧ Θ Εκδότρια δθλϊνει ότι κατά τθ διάρκεια ιςχφουσ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου τα ακόλουκα ζγγραφα κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ ςτθν ζδρα τθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν οδό Μακρυγιάννθ 20, Μοςχάτο (τθλ , fax ) Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό Ρρακτικό τθσ Β Επαναλθπτικισ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 22ασ Λουλίου 2010 Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 17

18 Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ Zatrix Holdings (πρϊθν See Sports Holdings) για τισ χριςεισ που ζλθξαν ςτισ και τθν , οι οποίεσ ςυντάχκθκαν βάςει των Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ Ζκκεςεισ Ελζγχου Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ ECN Management Ltd για τθ χριςεισ που ζλθξαν τθν και , οι οποίεσ ςυντάχκθκαν βάςει των Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. κακϊσ και θ αντίςτοιχεσ Ζκκεςεισ Ελζγχου Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ ECN Malta Holdings Ltd για τθ χριςθ που ζλθξε τθν , οι οποίεσ ςυντάχκθκαν βάςει των Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. κακϊσ και θ αντίςτοιχθ Ζκκεςθ Ελζγχου Ζκκεςθ Αποτίμθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ εταιρίασ CD MEDIA από τθν Ελεγκτικι εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτζσ Α.Ε. Ζκκεςθ Αποτίμθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ εταιρίασ USMAR Management από τθν Ελεγκτικι εταιρία HBP Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ Ε.Ρ.Ε. Το Ενθμερωτικό Δελτίο κα είναι διακζςιμο ςτο επενδυτικό κοινό, ςφμφωνα με το άρκρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ωσ ιςχφει, ςε θλεκτρονικι μορφι ςτισ ιςτοςελίδεσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (www.ase.gr), τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (www.hcmc.gr) και τθσ Εκδότριασ (www.centric.gr). Επίςθσ, το Ενθμερωτικό Δελτίο κα είναι διακζςιμο δωρεάν ςτο επενδυτικό κοινό και ςε ζντυπθ μορφι, εφόςον ηθτθκεί, ςτα γραφεία τθσ Εκδότριασ ςτο Μοςχάτο. 2. ΣΑΤΑΓΡΟΦΕΥ ΜΙΟΔΧΟΡΧ 2.1. Μίνδυνοι που ςχετίηονται με το κεςμικό πλαίςιο του κλάδου των τυχερϊν παιχνιδιϊν Το ςφνολο ςχεδόν των εςόδων τθσ Εκδότριασ, βάςει των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31/12/2009 και τθσ λογιςτικισ κατάςταςθσ τθσ 30/06/2010, προζρχεται από τθ δραςτθριοποίθςι τθσ ςτθν διαχείριςθ και προϊκθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, ενϊ αντιςτοίχωσ κακολικι είναι και θ ςυνειςφορά ςτθ διαμόρφωςθ των κακαρϊν κερδϊν τθσ. Δεδομζνου ότι θ ςυμβατότθτα των περιοριςμϊν τθσ Ελλθνικισ, κακϊσ και άλλων εκνικϊν νομοκεςιϊν, για τθ διαφιμιςθ και τθν εγκατάςταςθ/διεξαγωγι/παροχι υπθρεςιϊν τυχερϊν παιχνιδιϊν, με το Ευρωπαϊκό δίκαιο δεν ζχει ακόμθ κρικεί ςε (Εκνικό ι Ευρωπαϊκό) δικαςτικό επίπεδο αλλά και με το υποκετικό ενδεχόμενο περαιτζρω «ςκλιρυνςθσ» τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ (και άλλων), προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ «ςυνοχισ», «ςυνζπειασ» και «ςυςτθματικότθτάσ» τθσ, δεν μπορεί να διαςφαλιςτεί απολφτωσ ότι ο Πμιλοσ τθσ Εκδότριασ κα μπορεί να διεξάγει ελεφκερα και νομίμωσ τισ ςχετικζσ του δραςτθριότθτεσ, με ςυνζπεια τον δυςμενι επθρεαςμό του ςχετικοφ κφκλου εργαςιϊν, των οικονομικϊν αποτελεςμάτων του και τθσ κερδοφορίασ του. Συνεπϊσ, εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ επενδυτζσ ότι δεδομζνθσ τθσ κακολικισ ςυνειςφοράσ των εςόδων και των κερδϊν που προζρχονται από τθ διαχείριςθ και προϊκθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, ενδεχόμενθ «ςκλιρυνςθ» τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ (και άλλων Ευρωπαϊκϊν νομοκεςιϊν), προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ «ςυνοχισ», «ςυνζπειασ» και «ςυςτθματικότθτασ», δφναται να ζχει δυςμενζςτατεσ επιπτϊςεισ ςτα ζςοδα και ςτθν κερδοφορία τθσ Εκδότριασ Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν διατιρθςθ υφιςτάμενων ςυμβάςεων με τον όμιλο Sportingbet Κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ ζχουν υπογράψει ςυμβάςεισ με κυγατρικζσ εταιρίεσ του ομίλου Sportingbet και αφοροφν ςτθ διαχείριςθ και προϊκθςθ των διαδικτυακϊν τόπων Sportingbet και Vistabet ςτα Ελλθνικά και Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 18

19 9 επιπλζον γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Βοςνία, Μαυροβοφνιο, Σλοβακία και Αλβανία). Βαςιηόμενοι ςε αυτζσ τισ ςυμβάςεισ θ Εκδότρια ανζπτυξε τθν δραςτθριότθτα τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν από τισ οποίεσ προζρχεται ςχεδόν το ςφνολο των εςόδων και των κερδϊν τθσ Εκδότριασ. Οι εν λόγω ςυμβάςεισ προβλζπουν αόριςτθ διάρκεια και δεν μποροφν να καταγγελκοφν, χωρίσ ςπουδαίο λόγο, προ του τζλουσ του Ραρά τθν ανωτζρω μεγάλθ διάρκεια των εν λόγω ςυμβάςεων, εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ επενδυτζσ ότι ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ, ι μθ ανανζωςθσ κατά τθ λιξθ τουσ των ςυμβάςεων με τον όμιλο Sportingbet, θ κυριότθτα των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του διαδικτυακοφ τόπου Sportingbet και θ εκμετάλλευςθ του πελατολογίου ανικουν ςτθ Sportingbet και κινδυνεφουν να απολεςκοφν οριςτικά για τθν Εκδότρια (τθν χριςθ του 2009 αντιπροςϊπευαν περίπου το 81% των εςόδων τθσ Εκδότριασ). Κατ επζκταςθ κα μποροφςε να προκλθκεί μεγάλθ μείωςθ εςόδων και κερδϊν τθσ Εκδότριασ. Αντικζτωσ θ κυριότθτα των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του διαδικτυακοφ τόπου Vistabet(.com) και θ εκμετάλλευςθ του πελατολογίου (τθν χριςθ του 2009 αντιπροςϊπευαν περίπου το 19% των εςόδων) ανικουν ςτον όμιλο τθσ Εκδότριασ και ακόμθ και ςε περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ ι μθ ανανζωςθσ κατά τθν λιξθ των ςυμβάςεων με τον όμιλο Sportingbet κα μποροφςαν να ςυνεχίςουν να ςυνειςφζρουν ςτα ζςοδα του ομίλου τθσ Εκδότριασ, εφόςον κάποιοσ άλλοσ αδειοδοτθμζνοσ πάροχοσ υπθρεςιϊν (που ενδεχομζνωσ κα αντικακιςτοφςε τθν Sportingbet) αναλάμβανε να παρζχει τισ υπθρεςίεσ που παρείχε θ Sportingbet Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ανταγωνιςτικι κζςθ και τθν ςτρατθγικι του ομίλου τθσ Sportingbet Σχεδόν το ςφνολο των εςόδων του ομίλου τθσ Εκδότριασ βαςίηεται ςτισ ςυμβάςεισ που ζχει υπογράψει με τον όμιλο τθσ Sportingbet και εν γζνει με τθν ςυνεργαςία που ζχει με αυτόν. Σιμερα θ ανταγωνιςτικι κζςθ του ομίλου Sportingbet είναι ιδιαιτζρωσ ιςχυρι, κακϊσ ςυγκαταλζγεται μεταξφ των κορυφαίων διεκνϊσ εταιριϊν του κλάδου του. Ενδεχόμενθ επιδείνωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ του κζςθσ δφναται να επθρεάςει τθν ανταγωνιςτικότθτα του ομίλου τθσ Εκδότριασ. Επίςθσ ςιμερα θ ςτρατθγικι του ομίλου τθσ Sportingbet ευνοεί τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτο εξωτερικό και ιδιαίτερα ςτισ γλϊςςεσ των διαδικτυακϊν τόπων που καλφπτει ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ, όπου και πραγματοποιείται περίπου το 1/5 των ενοποιθμζνων εςόδων του. Σε περίπτωςθ που ςτο μζλλον αλλάξει θ ςτρατθγικι του ομίλου Sportingbet αναφορικά με τισ δραςτθριότθτεσ του εξωτερικοφ ι ςυγκεκριμζνα για τισ γλϊςςεσ των διαδικτυακϊν τόπων που καλφπτει ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ, αυτό δφναται να επθρεάςει δυςμενϊσ τθν δραςτθριότθτα και τα οικονομικά ςτοιχεία του ομίλου τθσ Εκδότριασ Μίνδυνοι που ςχετίηονται με ενδεχόμενθ άρςθ αδειοδότθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ του ομίλου τθσ Sportingbet Ο όμιλοσ Sportingbet διακζτει άδειεσ παροχισ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ που ζχουν εκδοκεί από τισ αντίςτοιχεσ κατά τόπουσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ. Στθν περίπτωςθ των ςυμβάςεων που ζχει υπογράψει ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ με εταιρίεσ του ομίλου Sportingbet, οι τελευταίεσ κατζχουν τισ ςχετικζσ άδειεσ προκειμζνου να μποροφν να παρζχουν τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ. Ενδεχόμενθ απϊλεια μζρουσ ι του ςυνόλου των αδειϊν αυτϊν βάςει των οποίων αςκοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςιμερα, κα μποροφςε να ζχει δυςμενζςτατθ επίπτωςθ ςτθν ομαλι ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων με τθν μορφι που ςιμερα τισ διενεργεί. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα επθρεαςτεί και θ δυνατότθτα του ομίλου τθσ Εκδότριασ να παρζχει αυτζσ τισ υπθρεςίεσ με τον τρόπο που ςιμερα το πράττει, κακϊσ κα πρζπει να αναηθτιςει και να επιτφχει νζεσ ςυνεργαςίεσ με αδειοδοτθμζνουσ παρόχουσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που κα διακζτουν τισ ςχετικζσ απαιτοφμενεσ άδειεσ. Συνεπϊσ εφόςον ο όμιλοσ τθσ Sportingbet απολζςει μζροσ ι το ςφνολο των αδειϊν βάςει των οποίων αςκεί ςιμερα τισ δραςτθριότθτζσ τθσ εκτιμάται ότι κα επθρεαςτεί θ λειτουργία και τα Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 19

20 οικονομικά αποτελζςματα του ομίλου τθσ Εκδότριασ, ο βακμόσ δε του επθρεαςμοφ κα εξαρτθκεί από τθν ταχφτθτα με τθν οποία κα μπορζςει να αντικαταςτιςει τον όμιλο Sportingbet με άλλον αδειοδοτθμζνο πάροχο υπθρεςιϊν ι τθν δυνατότθτά τθσ να λάβει θ ίδια τισ ςχετικζσ άδειεσ Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ κινδφνου και τισ τυχόν ηθμιζσ που μποροφν να προκφψουν για τθν Εκδότρια Το μοντζλο επιχειρθματικισ λειτουργίασ τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν του ςτοιχιματοσ, του καηίνο και των λοιπϊν ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν, βαςίηεται ςτθν ςυνετι και ορκι διαχείριςθ κινδφνων, που βάςει τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ ζχει εκχωρθκεί ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Sportingbet. Ο κίνδυνοσ αφορά ενδεχόμενθ κατά ςυρροι λανκαςμζνθ διαχείριςθ κινδφνου από τθν οποία μπορεί να προκφψει ηθμιά για τον πάροχο των υπθρεςιϊν (Sportingbet) και κατ επζκταςθ για τθν Εκδότρια, θ οποία και επιμερίηεται μεταξφ των κυγατρικϊν τθσ Sportingbet και τθσ Εκδότριασ, βάςει τθσ αναλογίασ που ορίηεται ςτθν μεταξφ τουσ ςφμβαςθ (όπωσ αντίςτοιχα ςυμβαίνει και για το κζρδοσ). Συνικωσ, ςτα πλαίςια μιασ ορκισ διαχείριςθσ κινδφνων, το ιςοηφγιο κερδϊν/ηθμιϊν με τουσ πελάτεσ είναι πλεοναςματικό για τον αδειοδοτθμζνο πάροχο των υπθρεςιϊν, ςυνεπϊσ και για τθν Εκδότρια. Σε περίπτωςθ που ςε κάποιο μινα (που αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο που εκκακαρίηονται οι ςυναλλαγζσ με τον πάροχο των υπθρεςιϊν το ιςοηφγιο είναι αρνθτικό δφναται ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ να καταγράψει ηθμιά ςτθν αντίςτοιχθ περίοδο, πράγμα όμωσ που μζχρι ςιμερα δεν ζχει ςυμβεί ποτζ. Αντικζτωσ ςτισ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν πόκερ ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ είναι πάρα πολφ περιοριςμζνοσ κακϊσ ο αδειοδοτθμζνοσ πάροχοσ υπθρεςιϊν και αντιςτοίχωσ ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ λαμβάνει μία προμικεια από τθν υπθρεςία που παρζχει ςτον πελάτθ Μίνδυνοσ από τθν λειτουργικι ικανότθτα τθσ Sportingbet να παρζχει επαρκείσ υπθρεςίεσ εκκακάριςθσ, διοικθτικισ υποςτιριξθσ και κίνθςθσ κεφαλαίων Δεδομζνθσ τθσ τεχνογνωςίασ των εταιριϊν του ομίλου Sportingbet ςτον κλάδο οι κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ ζχουν ανακζςει βάςει των μεταξφ τουσ ςυμβάςεων τθν παροχι των κάτωκι υπθρεςιϊν ςε κυγατρικζσ του ομίλου Sportingbet: 1) τθ ςυνεχι τιμολόγθςθ και εκκακάριςθ εκάςτου προςφερόμενου ςτοιχιματοσ, κζτοντασ όρια ςε επίπεδο ςτοιχιματοσ, ι ςε επίπεδο πελάτθ ι και ςτα δφο. 2) τθν παροχι διοικθτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των λογαριαςμϊν των πελατϊν (οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχουν αναλάβει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ περί μθ ξεπλφματοσ χριματοσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ υποχρζωςθσ εξακρίβωςθσ ταυτότθτασ πελατϊν). 3) τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλονται με τράπεηεσ προκειμζνου να διευκολφνεται θ κατάκεςθ και μεταφορά κεφαλαίων που αφοροφν τουσ πελάτεσ. 4) τθ δυνατότθτα να τθροφν αρχείο ςτοιχθμάτων, λογαριαςμϊν και κινιςεων των πελατϊν χωριςτά από τα υπόλοιπα αρχεία τουσ. 5) τθ δυνατότθτα να παρζχουν υπθρεςίεσ διαχείριςθσ κινδφνου με τρόπο που ςυνάδει με τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ τουσ. Ενδεχόμενθ αδυναμία τθσ Sportingbet να παρζχει με ςυνζπεια και ςυνζχεια τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ δφναται να βάλει ςε κίνδυνο τθν ικανότθτα του ομίλου τθσ Εκδότριασ να παρζχει ςε πελάτεσ τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ. Σθμειϊνεται ωςτόςο, θ μεγάλθ εμπειρία και ςυνζπεια του ομίλου τθσ Sportingbet ςτθν ομαλι εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςυνεργαςίασ με τον όμιλο τθσ Εκδότριασ Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν διαχείριςθ τθσ ανάπτυξθσ Ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ, κατά τθν περίοδο από το 2007 ζωσ και τθν ενδιάμεςθ οικονομικι κατάςταςθ που παρουςιάηεται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, ζχει παρουςιάςει αλματϊδθ εξζλιξθ των οικονομικϊν του μεγεκϊν εξαιτίασ τθσ δραςτθριοποίθςισ του ςτον κλάδο τθσ διαχείριςθσ κα προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Εφόςον ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον αυτι θ μεγζκυνςθ θ οργανωτικι διάρκρωςθ του ομίλου τθσ Εκδότριασ ενδζχεται να μθν μπορζςει να ανταποκρικεί ςτθν ταχφτατθ αυτι ανάπτυξθ. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 20

21 2.8. Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν επζκταςθ ςε νζεσ αγορζσ και υπθρεςίεσ Ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ κατ εφαρμογι των ςυμφωνιϊν με κυγατρικζσ τθσ Sportingbet ζχει ξεκινιςει το 2009 τθ διαχείριςθ και προϊκθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςτισ γλϊςςεσ των διαδικτυακϊν τόπων τθσ Κροατίασ, Σλοβενίασ, ουμανίασ, Αλβανίασ και Σλοβακίασ ενϊ ςχεδιάηεται και θ είςοδοσ ςτισ γλϊςςεσ τεςςάρων νζων χωρϊν. Ραρά το γεγονόσ ότι τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ τισ λανςάριςε με επιτυχία και αποτελεςματικότθτα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα δεν μπορεί να κεωρείται δεδομζνθ θ επίτευξθ ανάλογθσ επιτυχίασ και αποτελεςματικότθτασ ςτισ νζεσ αγορζσ που δραςτθριοποιείται ι που ςκοπεφει να δραςτθριοποιθκεί Μίνδυνοσ που ςχετίηεται με τθν εξάρτθςθ από ςτελζχθ και τθν ικανότθτα προςζλκυςθσ νζων ςτελεχϊν Ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ διοικείται ςιμερα από ζναν περιοριςμζνο αρικμό ςτελεχϊν. Από τθν ικανότθτά του να διατθριςει τον περιοριςμζνο αυτό αρικμό ςτελεχϊν και τθν ικανότθτά του να προςελκφςει και νζα ςτελζχθ εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό θ επιχειρθματικι του επιτυχία και τα οικονομικά του αποτελζςματα Μίνδυνοσ που ςχετίηεται με τθν εκπροςϊπθςθ κυγατρικϊν τθσ Εκδότριασ από πρόςωπο με ςθμαντικά διευρυμζνεσ εξουςίεσ Θ εκπροςϊπθςθ οριςμζνων κυγατρικϊν (ZATRIX Ltd (πρϊθν SEE SPORTS Ltd), VISTA GAMING ONLINE Ltd) βάςει καταςτατικισ τουσ λειτουργίασ και θ εν γζνει διοίκθςι τουσ μπορεί να αςκθκεί μονομερϊσ από ζνα φυςικό πρόςωπο με ςθμαντικά διευρυμζνεσ εξουςίεσ, πράγμα που εγκυμονεί κινδφνουσ ςτον βακμό που μεμονωμζνο φυςικό πρόςωπο αναλάβει να διαχειριςτεί κινδφνουσ που μποροφν να κζςουν ςε κίνδυνο τθν οικονομικι κατάςταςθ του ομίλου τθσ Εκδότριασ Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τον ανταγωνιςμό Βαςικόσ ανταγωνιςμόσ τθσ Εκδότριασ είναι οι υπόλοιπεσ εταιρίεσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτισ γλϊςςεσ των διαδικτυακϊν τόπων του ομίλου τθσ Εκδότριασ. Ενδεχόμενεσ αλλαγζσ ςτουσ όρουσ του ανταγωνιςμοφ που οφείλονται ςε κινιςεισ των εταιριϊν αυτϊν δφνανται να επθρεάςουν τα ζςοδα και τθν κερδοφορία του ομίλου τθσ Εκδότριασ Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν τρζχουςα δυςμενι ςυγκυρία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ Θ Ελλθνικι οικονομία βρίςκεται ςε περίοδο βακιάσ φφεςθσ. Σφμφωνα με τθν τελευταία (Λοφλιοσ 2010) ζκκεςθ για τθν «Χρθματοπιςτωτικι Στακερότθτα» τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ το ΑΕΡ κα μειωκεί το 2010 κατά 4% και κατά 2,6% το Θ φφεςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ςε ςυνδυαςμό με τα μζτρα που επιβλικθκαν βάςει του Μνθμονίου που υπογράφτθκε τον Μάιο του 2010 με τθν Τρόικα ζχει περιορίςει ςθμαντικά τθν αγοραςτικι δφναμθ των Ελλινων καταναλωτϊν. Θ δυςμενισ ςυγκυρία πλιττει τθν κατανάλωςθ ςχεδόν ςε όλο το φάςμα των κλάδων τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Ραρά το γεγονόσ ότι το 2009 ο κλάδοσ των τυχερϊν παιχνιδιϊν επθρεάςτθκε λιγότερο από άλλουσ, πιο εκτεκειμζνουσ ςτθν κρίςθ κλάδουσ, δεν μπορεί να αποκλειςτεί περαιτζρω επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν ςτον κλάδο το τζλοσ του 2010 και το ςφνολο του 2011 κάτι που κα ζχει άμεςθ δυςμενι επίπτωςθ ςτθν ικανότθτα του ομίλου τθσ Εκδότριασ να αναπτφςςεται και κατ επζκταςθ ςτα οικονομικά του αποτελζςματα. Σθμείωςθ: Τα ανωτζρω ςτοιχεία αποτελοφν πιςτι αντιγραφι τθσ ζκκεςθσ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ για τθν «Χρθματοπιςτωτικι Στακερότθτα (Λοφλιοσ 2010)» χωρίσ να υπάρχουν παραλιψεισ που κα κακιςτοφςαν τισ αναπαραγόμενεσ πλθροφορίεσ ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ. και δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ενςωμάτωςθ ςτον όμιλο τθσ Εκδότριασ των εταιρειϊν CD MEDIA A.E. και USMAR Management Ltd. Ωσ αποτζλεςμα τθσ ειςφοράσ με είδοσ και τθσ αγοράσ με μετρθτά θ Εκδότρια κα κατζχει, μετά τθν ολοκλιρωςθ των δφο εξαγορϊν, το 20% τθσ CD MEDIA και το 49% τθσ USMAR Management. Ραρά το γεγονόσ ότι ςτο παρελκόν ο όμιλοσ προζβθ ςε αποδοτικζσ, κρίνοντασ εκ του αποτελζςματοσ, εξαγορζσ ςε αυτόν τον κλάδο (100% τθσ FLYER, 51% τθσ ECN Management), αντίςτοιχα αποτελζςματα δεν μποροφν να Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 21

22 προεξοφλθκοφν για τισ εν λόγω εταιρείεσ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ μθ επιτυχθμζνθσ ενςωμάτωςθσ των υπό εξαγορά εταιρείασ δφναται να επθρεαςτοφν δυςμενϊσ τα οικονομικά ςτοιχεία του ομίλου τθσ Εκδότριασ. Σθμειϊνεται ότι οι εταιρείεσ CD MEDIA και USMAR Management, κα ενςωματϊνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ δυνατότθτα άντλθςθσ και το κόςτοσ δανειακϊν κεφαλαίων και τισ ςυνκικεσ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ Θ πρόςφατθ διεκνισ και κυρίωσ θ Ελλθνικι χρθματοοικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει ςθμαντικά τθ δυνατότθτα των εταιρειϊν να αντλοφν δανειακά κεφάλαια. Τόςο θ ζκβαςθ όςο και το κόςτοσ ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ δεν είναι εξαςφαλιςμζνα. Ενδεχόμενθ αδυναμία τθσ Εκδότριασ ςτο μζλλον να αντλιςει κεφάλαια που μπορεί να απαιτθκοφν δφναται να επθρεάςει τθν μελλοντικι τθσ ανάπτυξθ και τα αποτελζςματά τθσ Μίνδυνοι ςχετικοί με τθ διαπραγμάτευςθ τθσ μετοχισ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν Θ μετοχι τθσ Εκδότριασ διαπραγματεφεται ςτθ αγορά μικρισ και μεςαίασ κεφαλαιοποίθςθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Θ πορεία τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ μπορεί να επθρεαςτεί από ςυγκυριακοφσ και άλλουσ παράγοντεσ, που δεν ζχουν καμία ουςιαςτικι ςχζςθ με τθ δραςτθριότθτα και τα αποτελζςματα τθσ κακϊσ και από τθν επαρκι ι μθ ηιτθςθ για τισ μετοχζσ τθσ. Λδιαίτερα δε ςτθν χρονικι ςυγκυρία που προθγείται τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, οι μετοχζσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν όςο και ςε άλλα διεκνι Χρθματιςτιρια επθρεάηονται από πολλοφσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, πτωχεφςεισ εταιρειϊν μακροοικονομικά μεγζκθ, κτλ) οι οποίοι προκαλοφν ςοβαροφσ τριγμοφσ ςτισ τιμζσ των μετοχϊν. Οι επενδυτζσ πρζπει να γνωρίηουν ότι θ τιμι τθσ μετοχισ τθσ Εκδότριασ ενδζχεται να παρουςιάςει ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ κατά τθ διαπραγμάτευςι τθσ και ςε καμιά περίπτωςθ δεν είναι εξαςφαλιςμζνοι απζναντι ςτον επενδυτικό κίνδυνο τθσ υποτίμθςθσ τθσ αξίασ τθσ επζνδυςισ τουσ. 3. ΕΓΓΤΑΦΡ ΑΟΑΦΡΤΑΥ 3.1 ΧΣΕΧΘΧΟΑ ΣΤΡΥΩΣΑ Στο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο περιζχονται και παρουςιάηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου οι επενδυτζσ να μποροφν με εμπεριςτατωμζνο τρόπο να αξιολογιςουν τα περιουςιακά ςτοιχεία, τισ υποχρεϊςεισ, τα αποτελζςματα, τθ γενικότερθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ τθσ Εκδότριασ και του Ομίλου τθσ, κακϊσ και τα δικαιϊματα που απορρζουν από τισ κοινζσ μετά ψιφου ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ. Το παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο απαρτίηεται από τα εξισ: α) Ρεριλθπτικό Σθμείωμα, β) Ραράγοντεσ Κινδφνου, γ) Ζγγραφο Αναφοράσ, δ) Σθμείωμα Μετοχικοφ Τίτλου. Θ Εταιρία, τα μζλθ του Δ.Σ. και τα υπεφκυνα πρόςωπα που επιμελικθκαν από πλευράσ τθσ Εταιρίασ τθ ςφνταξθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου βεβαιϊνουν ότι το Ενθμερωτικό Δελτίο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 809/2004 τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Το Ενθμερωτικό Δελτίο περιζχει κάκε πλθροφορία τθσ οποίασ θ δθμοςιοποίθςθ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 809/2004 τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και θ οποία αφορά ςτθν Εταιρία και ςτθν παροφςα αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Ειδικότερα, υπεφκυνα πρόςωπα για τθ ςφνταξθ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου και τθν ακρίβεια όλων των ςτοιχείων που περιζχονται είναι: O κοσ οδόλφοσ Οντόνι, Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εκδότριασ (Μακρυγιάννθ 20, Μοςχάτο, Ακινα, τθλ ) Ο κοσ Γεϊργιοσ Χαιρζτθσ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Εκδότριασ (Μακρυγιάννθ 20, Μοςχάτο, Ακινα, τθλ ) Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 22

23 Τα ανωτζρω φυςικά πρόςωπα, κακϊσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκδότριασ, δθλϊνουν ότι αφοφ ζλαβαν κάκε εφλογο μζτρο, οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο είναι, εξ όςων γνωρίηουν, ςφμφωνεσ με τθν πραγματικότθτα και δεν υπάρχουν παραλείψεισ που κα μποροφςαν να αλλοιϊςουν το περιεχόμενό του. Επίςθσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τα υπεφκυνα πρόςωπα ζχουν λάβει γνϊςθ και ςυμφωνοφν με το περιεχόμενο του Ενθμερωτικοφ Δελτίου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ενζκρινε το περιεχόμενο του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου μόνο όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 809/2004 τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Το Ενθμερωτικό Δελτίο κα είναι διακζςιμο ςτο επενδυτικό κοινό, ςφμφωνα με το άρκρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ωσ ιςχφει, ςε θλεκτρονικι μορφι ςτισ ιςτοςελίδεσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (www.ase.gr), τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (www.hcmc.gr) και τθσ Εκδότριασ Εταιρίασ (www.centric.gr). Επίςθσ, το Ενθμερωτικό Δελτίο κα είναι διακζςιμο δωρεάν ςτο επενδυτικό κοινό και ςε ζντυπθ μορφι, εφόςον ηθτθκεί, ςτα γραφεία τθσ Εκδότριασ ςτο Μοςχάτο. Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν , τθν και τθν , ςυντάχκθκαν από τθν Εκδότρια βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Ρ.) και του Κ.Ν. 2190/1920. Τα ανωτζρω ζχουν ελεγχκεί από τον τακτικό ορκωτό Ελεγκτι-Λογιςτι κο. Λωάννθ Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ: 10741) τθσ Εταιρίασ.. Σθμειϊνεται ότι κατά τθν ςφνταξθ των ενδιάμεςων εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων αντικαταςτάκθκε ο κοσ Καλογερόπουλοσ από τον κο.. Ραγϊνθ τθσ ίδιασ ελεγκτικισ εταιρείασ προκειμζνου να τθρθκοφν τα προβλεπόμενα από τον άρκρο 38 περί ανεξαρτθςίασ των νομίμων ελεγκτϊν του Ν3693 του ΟΡΞΙΞΡΙ ΕΝΕΓΜΦΕΥ ΦΑΜΦΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΧΤΘΥΘ 2007 Θ Ζκκεςθ ελζγχου του ανεξάρτθτου ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι παρατίκεται αυτοφςια ωσ ακολοφκωσ: Ζκκεςθ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εμπλουτιςμζνεσ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» (θ Εταιρεία) που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» τθν 29/04/2008 και εν ςυνεχεία με τθν από 30/05/2008 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εγκρίκθκε θ ανακατάταξθ κονδυλίων των μθ κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτον Ενοποιθμζνο Λςολογιςμό 2007 ωσ προσ τα κονδφλια: Υπεραξία επιχειριςεωσ, Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφνται από τον εταιρικό και ενοποιθμζνο ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2007 και τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και λοιπζσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ. Ευκφνθ Διοίκθςθσ για τισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ Θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει ςχεδιαςμό, εφαρμογι και Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 23

24 διατιρθςθ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται ςε απάτθ ι λάκοσ. Θ ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ, τθν επιλογι και εφαρμογι κατάλλθλων λογιςτικϊν πολιτικϊν και τθν διενζργεια λογιςτικϊν εκτιμιςεων που είναι λογικζσ για τισ περιςτάςεισ. Ευκφνθ Ελεγκτι Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ γνϊμθσ επί αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχο ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Ελεγκτικά Ρρότυπα, που είναι εναρμονιςμζνα με τα Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα. Τα Ρρότυπα αυτά απαιτοφν τθ ςυμμόρφωςι μασ με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και το ςχεδιαςμό και διενζργεια του ελζγχου μασ με ςκοπό τθν εφλογθ διαςφάλιςθ ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν ςυγκζντρωςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι διαδικαςίεσ επιλζγονται κατά τθν κρίςθ του ελεγκτι και περιλαμβάνουν τθν εκτίμθςθ του κινδφνου ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, λόγω απάτθσ ι λάκουσ. Για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου αυτοφ, ο ελεγκτισ λαμβάνει υπόψθ το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν για τισ περιςτάςεισ και όχι για τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν πολιτικϊν που εφαρμόςκθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ γνϊμθσ μασ. Γνϊμθ Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εμπλουτιςμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα από κάκε ουςιϊδθ άποψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2007, τθν χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ Ταμειακζσ τουσ οζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ, όπωσ αυτά υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αναφορά επί άλλων νομικϊν και κανονιςτικϊν κεμάτων Θ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται από τα άρκρα 43α παράγραφοσ 3 και 107 παράγραφοσ 3 του Κ.Ν. 2190/20 κακϊσ και από το άρκρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενο τθσ είναι ςυνεπζσ με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ακινα, 30 Μαΐου 2008 Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ- Σφμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε. 3 θσ Σεπτεμβρίου 76, Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ Λωάννθσ Β. Καλογερόπουλοσ Α.Μ./ΣΟΕΛ: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 24

25 Ακινα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148 ΧΤΘΥΘ 2008 Θ Ζκκεςθ ελζγχου του ανεξάρτθτου ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι παρατίκεται αυτοφςια ωσ ακολοφκωσ: Ζκκεςθ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» (θ Εταιρία), που αποτελοφνται από τον εταιρικό και ενοποιθμζνο ιςολογιςμό τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου 2008, και τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι κακϊσ και περίλθψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και λοιπζσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ. Ευκφνθ Διοίκθςθσ για τισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ Θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει ςχεδιαςμό, εφαρμογι και διατιρθςθ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων, απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται ςε απάτθ ι λάκοσ. Θ ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ τθν επιλογι και εφαρμογι κατάλλθλων λογιςτικϊν πολιτικϊν και τθν διενζργεια λογιςτικϊν εκτιμιςεων που είναι λογικζσ για τισ περιςτάςεισ. Ευκφνθ Ελεγκτι Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ γνϊμθσ επί αυτϊν των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχο ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Ελεγκτικά Ρρότυπα, που είναι εναρμονιςμζνα με τα Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα. Τα Ρρότυπα αυτά απαιτοφν τθ ςυμμόρφωςι μασ με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και το ςχεδιαςμό και διενζργεια του ελζγχου μασ με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν ςυγκζντρωςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι διαδικαςίεσ επιλζγονται κατά τθν κρίςθ του ελεγκτι και περιλαμβάνουν τθν εκτίμθςθ του κινδφνου ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, λόγω απάτθσ ι λάκουσ. Για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου αυτοφ, ο ελεγκτισ λαμβάνει υπόψθ το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν για τισ περιςτάςεισ και όχι για τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου τθσ εταιρίασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν πολιτικϊν που εφαρμόςκθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ γνϊμθσ μασ. Γνϊμθ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 25

26 Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα από κάκε ουςιϊδθ άποψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2008, τθν χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ Ταμειακζσ τουσ οζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αναφορά επί άλλων νομικϊν κεμάτων Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηομζνων από τα άρκρα 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακινα, 27 Μαρτίου 2009 Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ Λεωφ. Μεςογείων 396, Αγία Ραραςκευι ΑΜ/ΣΟΕΛ: 148 Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ Λωάννθσ Β. Καλογερόπουλοσ ΑΜ/ΣΟΕΛ: ΧΤΘΥΘ 2009 Θ Ζκκεςθ ελζγχου του ανεξάρτθτου ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι παρατίκεται αυτοφςια ωσ ακολοφκωσ: Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» και των κυγατρικϊν τθσ, που αποτελοφνται από τθν εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2009, τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 26

27 Ευκφνθ Ελεγκτι Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Γνϊμθ Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2009, τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αναφορά επί άλλων νομικϊν και κανονιςτικϊν κεμάτων Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακινα, 30 Μαρτίου 2010 Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ Λεωφ. Μεςογζιων 396, Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ Λωάννθσ Β. Καλογερόπουλοσ Αγία Ραραςκευι ΑΜ/ΣΟΕΛ: ΑΜ/ΣΟΕΛ: 148 Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 27

28 3.3 ΕΣΙΝΕΓΞΕΟΕΥ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ Οι ακόλουκεσ ςυνοπτικζσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ προζρχονται από τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των ετϊν όπωσ και των εννεαμινων 2009 και Οι ιςολογιςμοί των χριςεων 2007, 2008 και 2009 ζχουν ελεγχκεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι κο Λωάννθ Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. / ΣΟΕΛ : 10741) τθσ ελεγκτικισ εταιρίασ BAKER TILLY HELLAS (A.M. / ΣΟΕΛ: 148). Οι παρακάτω καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου, όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ραρατιματοσ Λ τθσ ενότθτασ 20.1 του Κανονιςμοφ 809/2004 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι εταιρίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εκδότριασ για κάκε μία από τισ εξεταηόμενεσ χριςεισ 2007, 2008 και 2009 όπωσ και του Α εννεαμινου 2010: Σοςοςτά Υυμμετοχισ A/A Επωνυμία Υυμμετοχι Ξζκοδοσ Ενοποίθςθσ Ζδρα / Χϊρα 1 Centric Ρολυμζςα Α.Ε Μθτρικι - Ελλάδα 2 ZILOS Ltd 90% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Κφπροσ 3 ECN Malta Holdings Ltd - 51% 51% 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 4 Vista Online Entertainment Ltd - 51% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 5 Lex Online Entertainment Ltd % 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 6 Gnome Online Entertainment Ltd - 51% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 7 E.C.N. Management Ltd 21% 51% 51% 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 8 Vista Gaming On line Ltd 20% 48% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 9 Gnome Ltd 20% 48% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 10 NS Sports Ltd 20% 48% 48% - Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 11 See Sports Holdings Ltd 100% 100% 100% 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 12 See Sports Ltd 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 13 Flyer International S.A. 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Ραναμάσ 14 Richmond Bet-Trade S.A. 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Νθςιά Μάρςαλ 15 FSM Holdings Ltd % 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 16 FSM Ltd % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 17 Shape Holdings Limited % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 18 Square Marketing Communicatios Ltd % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα Σθμείωςθ: Θ μζκοδοσ ενοποίθςθσ των κυγατρικϊν δεν ζχει μεταβλθκεί κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται βαςικά ςτοιχεία αποτελεςμάτων τθσ τριετίασ : Σοςά ςε Ζςοδα , , ,07 Κόςτοσ πωλιςεων , , ,42 Ξικτό κζρδοσ , , ,65 Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ , , ,50 Ζξοδα διακζςεωσ , , ,29 Ζξοδα διοικιςεωσ , , ,76 Άλλα ζξοδα εκμεταλλεφςεωσ , , ,17 Μζρδοσ εκμεταλλεφςεωσ , , ,93 Κόςτοσ χρθματοοικονομικό , , ,49 Λοιπά χρθματοοικονομικά αποτελζςματα 135, , ,48 Μζρδοσ προ φόρων , , ,92 Φόροσ ειςοδιματοσ , , ,77 Μακαρό κζρδοσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ , , ,15 Αποτζλεςμα από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ 0, ,00 0,00 Μακαρό κζρδοσ περιόδου (Α) , , ,15 Νοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Β) , ,06 Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 28

29 Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Α) +(Β) , ,21 Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. και ζχουν ελεγχεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και εγκρικεί από τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ Με τθ ςταδιακι είςοδο τθσ Εταιρίασ ςτον τομζα διαχείριςθσ και προϊκθςθσ τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ ενιςχφκθκαν ςθμαντικά όλα τα μεγζκθ του Ομίλου τθσ Εταιρίασ κακϊσ θ αμιγϊσ εμπορικι δραςτθριότθτα βαίνει φκίνουςα. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται βάςει του ςυνολικοφ «ςτοιχθματιςμοφ» (stakes/wagers) των πελατϊν των διαδικτυακϊν τόπων του ομίλου τθσ Εκδότριασ πριν τθν απόδοςθ των κερδϊν προσ τουσ νικθτζσ. Θ άνοδοσ των εςόδων ϊκθςε και τθ ςυνολικι κερδοφορία μολονότι τα ζξοδα διάκεςθσ (διαφιμιςθσ) είναι ςε υψθλά επίπεδα λόγω τθσ ειςόδου ςε νζεσ χϊρεσ (αγορζσ). Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται βαςικά ςτοιχεία ιςολογιςμοφ τθσ τριετίασ : ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΙΥΡΝΡΓΙΥΞΡΧ (ςε ) ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ Σφνολο μθ Κυκλοφοροφντουσ Ενεργθτικοφ Κυκλοφοροφν Ενεργθτικο ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΣΑΘΘΦΙΜΡΧ Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων (μερίδιο ομίλου) Δικαιϊματα μειοψθφίασ ΥΧΟΡΝΡ ΙΔΙΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΩΟ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ ΥΧΟΡΝΡ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ ΥΧΟΡΝΡ ΣΑΘΘΦΙΜΡΧ Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. και ζχουν ελεγχεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και εγκρικεί από τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ Θ είςοδοσ τθσ Εταιρίασ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν χρθματοδοτικθκε από μετατρζψιμο ομολογιακό δάνειο ονομαςτικισ αξίασ 23 εκατ. 5-ετοφσ διάρκειασ που εκδόκθκε το Σεπτζμβριο του 2007 με αποτζλεςμα να εμφανίηονται αυξθμζνεσ οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ αφξθςθ των ιδίων κεφαλαίων ωσ απόρροια τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου μζςω του προγράμματοσ stock option για το προςωπικό και λοιποφσ ςυνεργάτεσ του ομίλου, τθσ μετατροπισ 56 ομολογιϊν ςε μετοχζσ κακϊσ και των αφξθςθσ του λογαριαςμοφ κερδϊν εισ νζον λόγω τθσ κερδοφόρασ λειτουργίασ του ομίλου κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 29

30 ΧΤΘΞ/ΜΡΙ ΔΕΙΜΦΕΥ Κυκλοφοριακισ ευςτότθτασ 1,4 1,6 1,5 Απόδοςθ Ενεργθτικοφ 3,3% 9,7% 9,4% Απόδοςθ Λδίων Κεφαλαίων (μ.ο.) 15,7% 39,8% 25,8% Ρθγι: Τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι προϊόν επεξεργαςίασ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εκδότριασ και δεν ζχουν ελεγχκεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και βαςίηονται ςτισ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ελεγχκεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι Για τον υπολογιςμό των ανωτζρω χρθμ/κϊν δεικτϊν ζχουν λθφκεί οι κατωτζρω τφποι: Κυκλοφοριακισ ρευςτότθτασ : Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό / Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων Απόδοςθ Ενεργθτικοφ: Κζρδθ μετά φόρων (μερίδιο ομίλου) / Μ.Ο. Συνόλου Ενεργθτικοφ τρζχουςασ περιόδου και τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ Απόδοςθ Λδίων Κεφαλαίων (μ.ο.) : Κζρδθ μετά φόρων (μερίδιο ομίλου) / Μ.Ο. Λδίων Κεφαλαίων (μερίδιο ομίλου) τρζχουςασ περιόδου και τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ Από τουσ ανωτζρω δείκτεσ ξεχωρίηει ο δείκτθσ κυκλοφοριακισ ρευςτότθτασ που διατθρείται ςε επίπεδα ςθμαντικά υψθλότερα του 1, πράγμα που καταδεικνφει τθν ικανοποιθτικι ρευςτότθτα τθσ Εκδότριασ. Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται τα ςυνοπτικά ςτοιχεία των ταμειακϊν ροϊν τθσ τριετίασ : ΣΙΟΑΜΑΥ ΦΑΞΕΙΑΜΩΟ ΤΡΩΟ (ςε ) Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ Σφνολο ειςροϊν/εκροϊν περιόδου Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. και ζχουν ελεγχεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και εγκρικεί από τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται τα ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ τριετίασ : Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 30

31 Σοςά ςε Μακαρι κζςθ ζναρξθσ περιόδου Αφξθςθ / (μείωςθ) μετοχικοφ κεφαλαίου Διανεμθκζντα μερίςματα Αποκεματικό υπζρ το άρτιο Ροςά προοριςμζνα για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου Κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ υπζρ το άρτιο Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο απ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ Ρρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν Αςκθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν Κζρδθ / (ηθμιζσ) τθσ περιόδου, μετά από φόρουσ Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων προσ Επιδράςεισ από μεταβολζσ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ Συναλλαγματικζσ διαφορζσ από μετατροπι εκμ/ςθσ εξωτερικοφ (Αγορζσ)/πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν Μακαρι κζςθ λιξθσ περιόδου Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. και ζχουν ελεγχεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και εγκρικεί από τισ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ Βάςει των παραπάνω ςτθν εξεταηόμενθ τριετία , κυρίαρχο ςτοιχείο είναι θ μεγάλθ αφξθςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ Εκδότριασ μετά τθν είςοδο ςτθν αγορά τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (ςτοίχθμα, casino, poker και λοιπά παιχνίδια). Αυτι θ επενδυτικι κίνθςθ που ξεκίνθςε το 2007, προκάλεςε γεωμετρικι αφξθςθ των μεγεκϊν του κφκλου εργαςιϊν ο οποίοσ ανιλκε ςε 758,6 εκατ. το 2009 από 173,8 εκατ. το Ππωσ προαναφζρκθκε, ο κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται βάςει του ςυνολικοφ ςτοιχθματιςμοφ που διενεργείται από τουσ «παίκτεσ» των διαδικτυακϊν τόπων που διαχειρίηεται και προωκεί ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ, πριν τθν απόδοςθ των κερδϊν προσ τουσ νικθτζσ. Αντιςτοίχωσ μεγάλθ ιταν θ αφξθςθ των μικτϊν αποτελεςμάτων, των λειτουργικϊν κερδϊν και των κερδϊν μετά από φόρουσ. Το 2007 θ Εκδότρια χρθματοδότθςε με μετατρζψιμο ομολογιακό δάνειο φψουσ 23 εκατ. τθν εξαγορά του 100% τθσ εταιρίασ FLYER και μζςω ιδίων διακεςίμων τθν εξαγορά του 21% τθσ ECN Management από κυγατρικζσ τθσ εταιρίεσ, πραγματοποιϊντασ με αυτό τον τρόπο τθν είςοδό τθσ ςτον κλάδο τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Τα μεγζκθ του ιςολογιςμοφ μεταβλικθκαν ριηικά κατά τθν τριετία , κακϊσ το μθ κυκλοφοροφν Ενεργθτικό αυξικθκε και διαμορφϊκθκε ςτισ ςτα 37 εκατ. ζναντι 27 εκατ. ςτισ λόγω τθσ εξαγοράσ του 100% τθσ FLYER και του 51% (ςε δφο ςτάδια) τθσ ECN Management. Ραρά τθν αλματϊδθ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν το κυκλοφοροφν Ενεργθτικό αυξικθκε μόλισ κατά 1,4 εκατ. κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο κακϊσ το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν που προκφπτει από τθν δραςτθριότθτα ςτθ διαχείριςθ και προϊκθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν εκκακαρίηεται ςτο τζλοσ εκάςτου μινα, ςυνεπϊσ δεν ςυςςωρεφονται επί μακρόν απαιτιςεισ από αυτι τθν δραςτθριότθτα. Θ ρευςτότθτα που ςυγκζντρωςε θ Εκδότρια εξ αιτίασ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθ διαδικτυακι ψυχαγωγία αποτυπϊνεται ςτθν αφξθςθ των ταμειακϊν διακεςίμων από 0,315 εκατ. ςτισ ςε 3,5 εκατ. ςτισ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 31

32 Τα ίδια κεφάλαια αυξικθκαν κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο από 7,1 εκατ. ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ του 2007 ςε 21,6 εκατ. ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ του 2009 πράγμα που οφείλεται ςε κζρδθ των αντίςτοιχων χριςεων, ςε μετατροπι ομολογιϊν ςε μετοχζσ 2,15 εκατ., ςε αφξθςθ 2,2 εκατ. με καταβολι μετρθτϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ προαίρεςθσ για εργαηομζνουσ και ςυνεργάτεσ του ομίλου και ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ζκδοςθ νζων μετοχϊν που ανταλλάχκθκαν με το 30% τθσ κυγατρικισ ECN Management. Ραρά τθν μεγάλθ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν και ςυνακόλουκα του κόςτουσ πωλθκζντων οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ παρζμειναν ςχεδόν ςτακερζσ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Υτοιχεία Εννεαμινου 2010 Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται βαςικά ςτοιχεία αποτελεςμάτων του εννεαμινου 2010 και 2009: Σοςά ςε Ζςοδα , ,99 Κόςτοσ πωλιςεων , ,74 Ξικτό κζρδοσ , ,25 Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ , ,61 Ζξοδα διακζςεωσ , ,56 Ζξοδα διοικιςεωσ , ,08 Άλλα ζξοδα εκμεταλλεφςεωσ , ,33 Μζρδοσ εκμεταλλεφςεωσ , ,90 Κόςτοσ χρθματοοικονομικό , ,59 Λοιπά χρθματοοικονομικά αποτελζςματα ,48 0,00 Μζρδοσ προ φόρων , ,31 Φόροσ ειςοδιματοσ , ,55 Μακαρό κζρδοσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ , ,76 Κακαρό κζρδοσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ 0,00 0,00 Μακαρό κζρδοσ περιόδου (Α) , ,76 Νοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Β) , ,06 Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Α)+(Β) , ,70 Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. Ο ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν ςτο Α εννεάμθνο 2010 ςθμείωςε μικρι πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 4,3% και ανιλκε ςε Κυριότεροσ λόγοσ τθσ πτϊςθσ των πωλιςεων ιταν τα μειωμζνα ζςοδα τθσ κατθγορίασ του διαδικτυακοφ καηίνου, ενϊ οι πωλιςεισ των υπολοίπων κατθγοριϊν ιταν αυξθτικζσ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του Υπενκυμίηεται ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται βάςει του ςυνολικοφ «ςτοιχθματιςμοφ» (stakes/wagers) των πελατϊν διαδικτυακϊν τόπων που διαχειρίηεται ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ πριν τθν απόδοςθ των κερδϊν προσ τουσ νικθτζσ, τα οποία επιβαρφνουν το κόςτοσ πωλθκζντων. Συνεπεία του ςυγκεκριμζνου τρόπου υπολογιςμοφ είναι τα περικϊρια κζρδουσ να διαμορφϊνονται ιδιαίτερα χαμθλά. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 32

33 Πςον αφορά το μικτό κζρδοσ αυξικθκε κατά 8,3% και ανιλκε ςε , γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι θ ανωτζρω πτϊςθ των πωλιςεων ςυντελζςτθκε ςε υπθρεςίεσ (καηίνο) που ζχουν χαμθλό περικϊριο κζρδουσ ςε αντίκεςθ με άλλεσ υπθρεςίεσ (ακλθτικό ςτοίχθμα, πόκερ, games) που θ ςυμβολι τουσ επί του κφκλου εργαςιϊν αυξικθκε και τα οποία απολαμβάνουν υψθλότερο περικϊριο κζρδουσ. Τζλοσ, τα κζρδθ μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψθφίασ κατζγραψαν πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 12,5% για να φκάςουν ςτο ποςό των Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκεται θ εξζλιξθ των ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ ςτο εννεάμθνο του 2010 ςε ςχζςθ με το τζλοσ τθσ χριςθσ του 2009: Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. Στισ το ςφνολο του Ενεργθτικοφ ανιλκε ςε από , γεγονόσ που οφείλεται ςτθν αφξθςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ κατά περίπου 1,5 εκατ. και παρά τθν μείωςθ που κατζγραψαν τα αποκζματα τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εμπορίασ προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου κατά περίπου 1,6 εκατ. λόγω πϊλθςθσ μεγάλου μζρουσ αυτϊν ςτθν εταιρία CD MEDIA ΑΕ. Το τελευταίο δθμιοφργθςε ιςόποςθ απαίτθςθ θ οποία κεφαλαιοποιικθκε και βάςει τθσ οποίασ θ Εκδότρια απζκτθςε ςυμμετοχι 3% ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ CD MEDIA ΑΕ. Το εν λόγω ποςό απεικονίηεται ςτο κονδφλι του ενεργθτικοφ «Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία». Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται τα ςυνοπτικά ςτοιχεία των ταμειακϊν ροϊν των εννεαμινου 2010 και 2009: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 33

34 Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. Ο Πμιλοσ κατζγραψε κετικζσ ταμειακζσ ροζσ μόλισ 321 χιλ., γεγονόσ που οφείλεται ςτθν ανωτζρω αφξθςθ των απαιτιςεων και επίςθσ ςτθν μείωςθ των υποχρεϊςεων κατά 3,2 εκ. Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται τα ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ του εννεαμινου 2010 και 2009: Σοςά ςε Υφνολο κακαρισ κζςθσ ζναρξθσ περιόδου ( και αντίςτοιχα) , ,08 Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου, μετά από φόρουσ , ,76 Αφξθςθ / (μείωςθ) μετοχικοφ κεφαλαίου ,64 0,00 Διανεμθκζντα μερίςματα , ,15 Κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ υπζρ το άρτιο 0,00 0,00 Αποκεματικό υπζρ το άρτιο ,56 0,00 Ρρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν , ,58 Άςκθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν ,20 0,00 (Αγορζσ)/πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν 0,00 0,00 Επιδράςεισ από μεταβολζσ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ 0,00 0,00 Λοιπά ςυνολικά ζςοδα Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 0,00 0,00 Συναλλαγματικζσ διαφορζσ από μετατροπι εκμ/ςθσ εξωτερικοφ Υφνολο κακαρισ κζςθσ λιξθσ περιόδου ( και αντίςτοιχα) , , , ,20 Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Εταιρία βάςει Δ.Λ.Ρ. / Δ.Ρ.Χ.Ρ. Θ αφξθςθ των ίδιων κεφαλαίων οφείλεται κυρίωσ ςτθν κερδοφορία τθσ περιόδου. Σθμειϊνεται ότι κανζνασ κάτοχοσ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου τθσ Εκδότριασ δεν προχϊρθςε ςε μετατροπι ομολογιϊν κατά το εννεάμθνο του Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 34

35 3.4 ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΓΙΑ ΦΡΟ ΕΜΔΡΦΘ Ιςτορικό και ανάπτυξθ του Εκδότθ Θ Εταιρία «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΛΑ» με τον διακριτικό τίτλο CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε, που αποδίδεται ξενόγλωςςα και για τισ μετά τθσ αλλοδαπισ ςχζςεισ και ςυναλλαγζσ ςε πιςτι μετάφραςθ CENTRIC MULTIMEDIA, ζχει ςυςτακεί με τθν υπ αρικμόν ΕΜ.2723/ απόφαςθ του Νομάρχθ Ακθνϊν, με τθν οποία δόκθκε άδεια ςφςταςθσ και εγκρίκθκε το καταςτατικό τθσ (Φ.Ε.Κ. Τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. 5194/ ). Θ Εταιρία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξθσ με αρικμό Μ.Α.Ε /06/Β/95/33. Θ αρχικι επωνυμία τθσ Εταιρίασ ιταν «ΓΚΟΥΡ ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΛΛΑ» και ο διακριτικόσ τθσ τίτλοσ «ΓΚΟΥΡ ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ Α.Ε.». Θ επωνυμία τροποποιικθκε αρχικά ωσ ΝΤΕΣΡΕΚ ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ Α.Ε. με τθν από απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρίασ (Φ.Ε.Κ. Τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. 5857/ ) και μετζπειτα ωσ άνω ςε «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» με τθν από απόφαςθ τθσ τακτικισ Γ.Σ. των Μετόχων τθσ Εταιρίασ (ΦΕΚ 7906/ Τεφχοσ Α.Ε. & Ε.Ρ.Ε.). Τα γραφεία τθσ Εταιρίασ βρίςκονται ςτο Μοςχάτο, επί τθσ οδοφ Μακρυγιάννθ 20, τθλ και ζδρα τθσ είναι ο Διμοσ Μοςχάτου. Θ διάρκεια τθσ Εταιρίασ ορίηεται ςε 50 ζτθ από τθν καταχϊρθςθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν τθσ απόφαςθσ για τθν παροχι άδειασ ίδρυςθσ, ιτοι μζχρι τθν (άρκρο 3 του εν ιςχφ καταςτατικοφ). Σφμφωνα με το άρκρο 4 του καταςτατικοφ, ο ςκοπόσ τθσ Εταιρίασ, είναι: 1. Θ παροχι υπθρεςιϊν εξαιρετικά προθγμζνθσ τεχνολογίασ (παραγωγι Multimedia προγραμμάτων) και θ παραγωγι, ζκδοςθ και εμπορία φωτογραφικϊν βιντεοταινιϊν, δίςκων ςυμπαγοφσ γραφισ (Compact Disk) και ταινιϊν εν γζνει, με τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορικισ, μθχανθμάτων εξαιρετικισ τεχνολογίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ αντίςτοιχων μεκόδων, που προορίηονται για τθν εκπλιρωςθ εμπορικϊν, εκπαιδευτικϊν και καλλιτεχνικϊν ςκοπϊν (Multimedia). 2. Θ ανάπτυξθ και παραγωγι λογιςμικοφ (Software) για τθν υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρίασ. 3. Θ εκτζλεςθ εργαςιϊν προεκτφπωςθσ και εκτφπωςθσ εν γζνει, με ςφγχρονα θλεκτρονικά και μθχανολογικά μζςα. 4. Θ κατάρτιςθ και εκπόνθςθ μελετϊν και ειδικότερα marketing, τεχνοοικονομικϊν και διαφθμίςεων και για λογαριαςμό τρίτων προςϊπων και υλοποίθςθ αυτϊν. 5. Θ οργάνωςθ και διεξαγωγι διαφθμίςεων για λογαριαςμό τρίτων προςϊπων που αςκοφν εμπορικζσ και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ με ςφγχρονα μζςα (Computers κ.λ.π.), κακϊσ και θ εκμετάλλευςθ - εμπορία διαφθμιςτικϊν προγραμμάτων κάκε τφπου και περιεχομζνου. 6. Θ αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και τθν πλθροφόρθςθ εν γζνει, τα ζντυπα και τθν διαφιμιςθ. Επίςθσ οι εργαςίεσ εκςυγχρονιςμοφ και προςαρμογισ προγραμμάτων που αφοροφν όλα τα παραπάνω ςτισ κοινοτικζσ προδιαγραφζσ. 7. Θ εμπορία, προϊκθςθ και εκμετάλλευςθ διαφθμιςτικϊν προγραμμάτων, μζςων και υλικϊν κάκε τφπου και μορφισ. 8. Θ παροχι υπθρεςιϊν κάκε μορφισ και περιεχομζνου ςτουσ πελάτεσ τθσ Εταιρίασ. 9. Θ κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ ατόμων ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογία των πολυμζςων και των εφαρμογϊν του δια τθσ δθμιουργίασ ςχολισ ι τθσ οργάνωςθσ ειδικϊν ςεμιναρίων. 10. Θ ανάπτυξθ και παραγωγι λογιςμικοφ ψυχαγωγικϊν προγραμμάτων με ειδίκευςθ ςτθν οικιακι ψυχαγωγία (home entertainment) κακϊσ επίςθσ και θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ για διαδικτυακά παιχνίδια (online gaming). 11. Θ ςυμμετοχι ςε αλλοδαπζσ αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ διεξαγωγισ ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων. 12. Θ προμικεια ι/και εμπορία εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ κακϊσ και θ παροχι υπθρεςιϊν για τθ διοργάνωςθ πάςθσ φφςεωσ τυχερϊν παιχνιδιϊν μζςω εναλλακτικϊν δικτφων και μζςων, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ, ψθφιακισ τθλεόραςθσ και διαδικτφου (internet), υπό τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ όρουσ του νόμου ςτθν Ελλάδα ι/και ςτθν αλλοδαπι. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 35

36 13. Θ διοργάνωςθ, προβολι, διαχείριςθ και λειτουργία πάςθσ φφςεωσ τυχερϊν παιχνιδιϊν μζςω εναλλακτικϊν δικτφων και μζςων, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ, ψθφιακισ τθλεόραςθσ και διαδικτφου (internet) υπό τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ όρουσ του νόμου ςτθν Ελλάδα ι/και ςτθν αλλοδαπι, 14. Θ αγορά, πϊλθςθ, εκμίςκωςθ, μίςκωςθ, υπομίςκωςθ και εν γζνει θ εκμετάλλευςθ ακινιτων. 15. Θ ςχεδίαςθ, καταςκευι, επιμζλεια και διαχείριςθ διαδικτυακϊν ιςτοςελίδων, και θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν. β) Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ, θ Εταιρία δικαιοφται: Να ςυμμετζχει ςε άλλεσ εταιρείεσ με οποιοδιποτε νομικό τφπο ι να ςυνεργάηεται με φυςικά πρόςωπα ι άλλεσ επιχειριςεισ με οποιοδιποτε νομικό τφπο, ελλθνικζσ ι αλλοδαπζσ ι κοινοπραξίεσ, όταν οι ςκοποί τουσ είναι ίδιοι, παρόμοιοι, ςυναφείσ ι ςυμπλθρωματικοί με τουσ επί μζρουσ ι όλουσ τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρείασ. Να παρζχει εταιρικζσ εγγυιςεισ ςε κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ, ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ ι και τρίτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. H Εταιρία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ και για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ μπορεί να ιδρφςει Υποκαταςτιματα, Καταςτιματα, Γραφεία ι Ρρακτορεία και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ (άρκρο 2 του εν ιςχφ καταςτατικοφ). Θ Εταιρία δεν διατθρεί υποκαταςτιματα. Ιςτορικό-Υθμαντικά γεγονότα ςτθν εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων του Εκδότθ 1995 Μδρυςθ τθσ εταιρίασ αρχικά με τθν επωνυμία «ΓΚΟΥΡ ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΛΛΑ» που δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και εμπορία ψθφιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν οικιακισ ψυχαγωγίασ Επζκταςθ τθσ ειςαγωγικισ δραςτθριότθτασ με τθν εμφάνιςθ τθσ τεχνολογίασ παιχνιδιϊν κονςόλασ και τθν αντιπροςϊπευςθ και διανομι τζτοιων τίτλων ςτθν Ελλάδα Έλαξμε εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ γηα Η/Υ θαη θνλζόιεο Δπηινγή ηεο Δηαηξίαο σο επίζεκνπ δηαλνκέα ηεο Microsoft Hellas γηα ηε δηάζεζε ηνπ X-Box πνπ μεθίλεζε ζηελ Δπξώπε ην Μάξηην ηνπ Ειςαγωγι ςτθν Ραράλλθλθ Αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 36

37 2003 Μετονομαςία ηεο Δηαηξίαο ζε CENTRIC 2004 Μδρυςθ τθσ κυγατρικισ ZILOS LTD με ποςοςτό ςυμμετοχισ 70% και με ζδρα τθν Κφπρο κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηεο εηαηξίαο ζηελ Κππξηαθή αγνξά Δπέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Microsoft κε ηε δηαλνκή ησλ παηρληδηώλ ηεο Microsoft Games Studios ζηελ Διιάδα 2006 Εξαγορά ςυμπλθρωματικοφ ποςοςτοφ 20% ςτθ ZILOS LTD Είςοδοσ ςτθν αγορά τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν μζςω εξαγοράσ του 21% τθσ ECN Management Ltd που μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ Vista Gaming Online Ltd κατζχει τα εμπορικά ςιματα Vistabet και Lexpoker και διαχειρίηεται τουσ αντίςτοιχουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ για τθν παροχι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν διαχείριςθσ και προϊκθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρίασ ςτο χϊρο τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν με τθν ίδρυςθ των κυγατρικϊν See Sports Holding Ltd και See Sports Ltd με ζδρα τθν Μάλτα και τθν πλιρθ εξαγορά του 100% τθσ Flyer, Joint Venture Partner τθσ Sportingbet Plc, για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα Ρϊλθςθ τθσ ZILOS Εξαγορά ςυμπλθρωματικοφ ποςοςτοφ 30% τθσ ECN Management Ltd αυξάνοντασ το ποςοςτό ςε 51%. Επζκταςθ τθσ ςυμφωνίασ με κυγατρικζσ τθσ Sportingbet για τθν είςοδο ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Βοςνία, Μαυροβοφνιο, Σλοβακία και Αλβανία μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν υπό τον διαδικτυακό τόπο Vistabet. O όμιλοσ τθσ Εκδότριασ, μζςω τθσ See Sports Ltd, υπζγραψε ςυμφωνία με τθν Κaboom Investments Ltd για τθν εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ του διαδικτυακοφ τόπου τθσ Sportingbet ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Βοςνία, Μαυροβοφνιο, Σλοβακία και Αλβανία), τα δικαιϊματα του οποίου κατζχει θ Square Marketing Communications Ltd, θ οποία ανικει ςτον όμιλο τθσ Κaboom Investments Ltd Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 37

38 Ξεκίνθςε θ διαφιμιςθ και θ παροχι υπθρεςιϊν υπό τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet ςτθν Κροατικι και Σλοβενικι γλϊςςα και υπό τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet και Vistabet ςτθ ουμανικι γλϊςςα Εξαγορά από τθν See Sports Ltd του 100% των μετοχϊν τθσ Shape Ltd., θ οποία μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ Square Marketing Communications Ltd, κατζχει τα δικαιϊματα διαχείριςθσ και προϊκθςθσ του διαδικτυακοφ τόπου Sportingbet ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Βοςνία, Μαυροβοφνιο, Σλοβακία και Αλβανία). Συςτάκθκαν με ποςοςτό ςυμμετοχισ 100% ςτθ Μάλτα οι εταιρείεσ FSM Holding Ltd και FSM Ltd με ςτόχο τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν ςυναλλαγϊν εφρουσ (Spread Τrading) και υπογραφι ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ με τθν Worldspreads Plc Ξεκίνθςε θ διαχείριςθ και προϊκθςθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςτο διαδικτυακό τόπο Vistabet ςτθν Αλβανικι γλϊςςα και ςτο διαδικτυακό τόπο Sportingbet ςτθν Σλοβακικι γλϊςςα. Κυγατρικι του ομίλου ςφναψε ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τθν εταιρία Dragonfish κυγατρικι εταιρία του ομίλου 888 με ςτόxο τθσ εκμετάλλευςθ των διαδικτυακϊν τόπων lex casino & lex poker. Οι υπθρεςίεσ διατίκενται ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα ενϊ θ ςυμφωνία προβλζπει και τθν πικανότθτα ενεργοποίθςθσ και τθσ Ρολωνικισ γλϊςςασ. Εξαγοράηεται το 3% τθσ CD MEDIA A.E. H δραςτθριότθτα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου ζχει καταςτεί ουςιαςτικά αδρανισ μετά το τζλοσ του Α εξάμθνου του Στρατθγικι απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι θ διαφοροποίθςθ του τρόπου ενάςκθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ και θ ζμφαςθ ςτθν ζμμεςθ παρουςία μζςω ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ, ιτοι τθν CD MEDIA Α.Ε. Θ Βϋ Επαναλθπτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 22/07/2010 αποφάςιςε τθν ειςφορά ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ ποςοςτοφ τθσ CD MEDIA και ποςοςτοφ ςυμμετοχισ τθσ USMΑR Management, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο κεφ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου. Οι εταιρείεσ του ομίλου SEE SPORTS, μετονομάηονται ςε ZATRIX Επενδφςεισ Eνςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Οι επενδφςεισ που πραγματοποίθςαν οι εταιρίεσ του ομίλου ςε ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ κατά τθν εξεταηόμενθ τριετία όπωσ και ςτο Α εννεάμθνο 2010 παρατίκενται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ αναλυτικά: 2007 Πξρά ρε Οικόπεδα Κςίοια Μεςατξοικά Έπιπλα και Κςίοια (Leasing) (Leasing) μέρα εναοςήμαςα Σύμξλξ Centric Πξλσμέρα Α.Ε , , ,67 0, , ,26 Όμιλξπ ECN Management Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Όμιλξπ SEE SPORTS Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZILOS LTD 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ΟΜΙΛΟΣ , , ,67 0, , ,26 Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 38

39 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ 2008 Πξρά ρε Οικόπεδα Κςίοια Μεςατξοικά Έπιπλα και Κςίοια (Leasing) (Leasing) μέρα εναοςήμαςα Σύμξλξ Centric Πξλσμέρα Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 Όμιλξπ ECN Management Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Όμιλξπ SEE SPORTS Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZILOS LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΜΙΛΟΣ 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ 2009 Οικόπεδα Κςίοια Μεςατξοικά Έπιπλα και Πξρά ρε Κςίοια (Leasing) (Leasing) μέρα εναοςήμαςα Σύμξλξ Centric Πξλσμέρα Α.Ε. 0, ,20 0,00 0, , ,72 Όμιλξπ ECN Management Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Όμιλξπ SEE SPORTS Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Όμιλξπ FSM Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΜΙΛΟΣ 0, ,20 0,00 0, , ,72 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι προϊόν επεξεργαςίασ του ΔΣ τθσ Εκδότριασ βάςει των δθμοςιευμζνων λογιςτικϊν καταςτάςεων Α εννεαμινου. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2007, θ εταιρία Centric Ρολυμζςα Α.Ε. προζβθ ςε ςφναψθ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οικοπζδου και του επ αυτοφ κτιρίου που βρίςκεται επί των οδϊν Φλζμινγκ και Μακρυγιάννθ 20, ςτο διμο Μοςχάτου, ςυνολικισ αξίασ ,83 Ευρϊ(το οποίο αναλφεται ςε αξία οικοπζδου ,16 Ευρϊ και αξία κτιρίου ,67 Ευρϊ). Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 39

40 Οι επενδφςεισ τθσ εταιρίασ Centric Ρολυμζςα Α.Ε., κατά τθ χριςθ 2008, ςε ζπιπλα και λοιπό εξοπλιςμό αφοροφν τθν αγορά μθχανιματοσ scanner αξίασ ,00 Ευρϊ, τθν αγορά εξοπλιςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν αξίασ ,54 Ευρϊ και λοιποφ εξοπλιςμοφ αξίασ ,64 Ευρϊ. Μικρότερεσ επενδφςεισ υλοποιικθκαν ςτθ χριςθ του 2009 και από και αφοροφςαν αποκλειςτικά τθ μθτρικι εταιρία (Εκδότρια). ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ Οι επενδφςεισ που πραγματοποίθςαν οι εταιρίεσ του ομίλου ςε αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ κατά τθν εξεταηόμενθ τριετία όπωσ και ςτο Α εννεάμθνο 2010 παρατίκενται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ αναλυτικά: Πξρά ρε Λξγιρμικό Λξιπά Σύμξλξ Centric Πξλσμέρα Α.Ε ,00 0, ,00 Όμιλξπ ECN Management Limited Όμιλξπ SEE SPORTS Holdings , , ,27 Limited 0, , ,00 ZILOS LTD 0,00 0,00 0,00 ΟΜΙΛΟΣ , , ,27 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ Πξρά ρε Λξγιρμικό Λξιπά Σύμξλξ Centric Πξλσμέρα Α.Ε ,00 0, ,00 Όμιλξπ ECN Management Limited Όμιλξπ SEE SPORTS Holdings ,00 0,00 0,00 Limited 0,00 0,00 0,00 ZILOS LTD 0,00 0,00 0,00 ΟΜΙΛΟΣ ,00 0, ,00 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 40

41 2009 Πξρά ρε Λξγιρμικό Λξιπά Σύμξλξ Centric Πξλσμέρα Α.Ε ,00 0, ,00 Όμιλξπ ECN Management Limited 0,00 0,00 0,00 Όμιλξπ SEE SPORTS Holdings Limited 0, , ,00 ZILOS LTD 0,00 0,00 0,00 ΟΜΙΛΟΣ , , ,00 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι προϊόν επεξεργαςίασ του ΔΣ τθσ Εκδότριασ βάςει των δθμοςιευμζνων λογιςτικϊν καταςτάςεων εννεαμινου 2010 Οι ςθμαντικότερεσ επενδφςεισ του ομίλου ςε αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια των χριςεων 2007, 2008, 2009 και τθσ περιόδου είναι οι ακόλουκεσ: α) Κατά τθ χριςθ 2007, θ εταιρία «See Sports Ltd» θ οποία είναι κυγατρικι εταιρία τθσ «See Sports Holdings Ltd» απζκτθςε τα δικαιϊματα διαχείριςθσ και προϊκθςθσ του διαδικτυακοφ τόπου τθσ εταιρίασ «Sportingbet Ltd», ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αξίασ ,00 Ευρϊ. Θ απόκτθςθ αυτι πραγματοποιικθκε με τθν εξαγορά του 100% τθσ εταιρίασ «Flyer International S.A.» και το 100% τθσ εταιρίασ «Richmond Bet- Trade S.A.». Επίςθσ, κατά τθν ίδια χριςθ, θ μθτρικι εταιρία προζβθ ςτθν αγορά λογιςμικϊν προγραμμάτων αξίασ ,00 Ευρϊ. β) Αγορά από τθν εταιρία Centric Ρολυμζςα Α.Ε., εντόσ τθσ χριςθσ 2008, λογιςμικϊν προγραμμάτων αξίασ ,00 Ευρϊ γ) Το 2009 το ποςό των ,00 Ευρϊ αφορά τθν αγορά του 100% τθσ Shape Limited που κατζχει με τθ ςειρά τθσ το 100% τθσ Square Marketing Communications Limited. ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ ΥΕ ΘΧΓΑΦΤΙΜΕΥ ΕΦΑΙΤΙΕΥ Οι επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ που πραγματοποιικθκαν κατά τθν εξεταηόμενθ τριετία και τθσ περιόδου παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 41

42 Πξρά ρε Centric Πξλσμέρα Α.Ε , , ,00 0,00 ECN Management Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 See Sports Holdings Ltd ,00 0, ,00 0,00 ECN Malta Holdings Ltd 0, ,00 0,00 0,00 See Sports Ltd ,00 0, ,00 0,00 FSM Holdings Ltd ,00 0,00 Θ εταιρία μζχρι τθν 31/12/2005 απζκτθςε το 70% τθσ Zilos Ltd ζναντι τιμιματοσ ,32 Ευρϊ. Εντόσ τθσ χριςθσ 2006, θ Εταιρία απζκτθςε επιπλζον ποςοςτό 20%, καταβάλλοντασ ποςό ,22 Ευρϊ. Συνεπϊσ, το ςυνολικό ποςό τθσ ςυμμετοχισ ανιλκε ςε ποςό ,54 Ευρϊ. Τθν 30/6/2008, θ εταιρία προζβθ ςτθ πϊλθςθ του ςυνόλου τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Zilos Ltd ζναντι ποςοφ ,00 Ευρϊ. Τθν 26/8/2008 ιδρφκθκε θ εταιρία «ECN Malta Holdings Ltd» με ζδρα τθν Μάλτα. Θ Εκδότρια ςυμμετζχει ςτθν ανωτζρω εταιρία με ποςοςτό 51% για το οποίο κατζβαλλε ποςό 1.275,00 Ευρϊ. Επίςθσ τθν ίδια θμερομθνία ιδρφκθκε θ «Vista Online Entertainment Ltd» με ζδρα τθν Μάλτα ςτθν οποία ςυμμετζχει θ «ECN Malta Holdings Ltd» με ποςοςτό 99,96% και καταβολι ποςοφ 2.499,00 Ευρϊ. Επίςθσ, ςτισ 19/11/2008 ιδρφκθκε θ εταιρία «Gnome Online Entertainment Ltd» ςτθν οποία ςυμμετζχει θ «ECN Malta Holdings Ltd» με ποςοςτό 99,96% και ποςό 2.499,00 Ευρϊ. Τζλοσ, ςτισ 14/4/2009 ιδρφκθκε θ εταιρία «Lex Online Entertainment Ltd» με ζδρα τθ Μάλτα ςτθν οποία θ εταιρία «ECN Malta Holdings Ltd» ςυμμετζχει με ποςοςτό 99,96% και ποςό 2.499,00 Ευρϊ. Τθν 1/3/2007 θ Eταιρία προζβθ ςτθν εξαγορά του 21% τθσ «ECN Management Ltd» με ζδρα τθν Αγγλία ζναντι ποςοφ ,00 Ευρϊ. Τθν 5/5/2008 θ Eταιρία προζβθ ςτθν εξαγορά επιπλζον ποςοςτοφ 30%, μζςω ανταλλαγισ μετοχϊν ςυνολικισ αξίασ ,60 Ευρϊ. Κατά τθν 30/10/2006, θ «ECN Management Ltd» προζβθ ςτθν εξαγορά ποςοςτοφ 95% τθσ εταιρίασ «Vista Gaming Online Ltd» ζναντι ποςοφ 141,47 Ευρϊ (95 Αγγλίασ). Θ εταιρία «Vista Gaming Online Ltd» ςυμμετζχει με ποςοςτό 100%, ςτισ εταιρίεσ «NS Sports Ltd» και «Gnome Ltd» (θμερομθνία ίδρυςθσ 27/6/2006 και 3/11/2006 αντίςτοιχα) καταβάλλοντασ ποςό 148,92 Ευρϊ (100 ) και 1.489,20 Ευρϊ (1.000 ) αντίςτοιχα. Θ εταιρία «See Sports Holdings Ltd» με ζδρα τθ Μάλτα ιδρφκθκε τθν 31/8/2007. Το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Εκδότριασ ςτθν εταιρία αυτι ανζρχεται ςε 100% για το οποίο ζχει καταβάλλει ποςό ,00 Ευρϊ. Κατά τθν 31/8/2007 θ εταιρία «See Sports Holdings Ltd» ιδρφει τθν εταιρία «See Sports Ltd» καταβάλλοντασ ,00 Ευρϊ για το 100% τθσ ςυμμετοχισ τθσ. Κατά τθν 10/9/2007 θ εταιρία «See Sports Ltd» εξαγόραςε το 100% των εταιριϊν «Flyer International S.A.» με ζδρα τον Ραναμά και «Richmond Bet-Trade S.A.» με ζδρα τα Νθςιά Μάρςαλ καταβάλλοντασ ποςό ,00 Ευρϊ. Τθν 16/4/2009 ιδρφκθκε θ εταιρία «FSM Holdings Ltd», με ζδρα τθ Μάλτα, από τθν οποία θ Εκδότρια κατζχει ποςοςτό 100% αξίασ Ευρϊ. Θ «FSM Holdings Ltd» ςυμμετζχει ςτθν εταιρία «FSM Ltd», με ζδρα τθ Μάλτα, με ποςοςτό 100% ζναντι αξίασ Ευρϊ και θ οποία ιδρφκθκε τθν 16/4/2009. Επίςθσ, θ εταιρία ECN Holdings Ltd με ζδρα τθ Μάλτα μεταβίβαςε ποςοςτό 4,96% που κατείχε ςτα μετοχικά κεφάλαια των κυγατρικϊν τθσ Lex Online Entertainment Ltd, Vista Online Entertainment Ltd και Gnome Online Entertainment Ltd αντίςτοιχα. Επιπρόςκετα, μετά από προςφμφωνο, θ εταιρία SEE Sprorts Ltd απζκτθςε ςτισ 30/12/2009 το 100% τθσ Shape Limited που κατζχει με τθ ςειρά τθσ το 100% τθσ Square Marketing Communications Limited ζναντι τιμιματοσ Ευρϊ. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 42

43 ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ ΣΡΧ ΒΤΙΥΜΡΟΦΑΙ ΥΦΡ ΥΦΑΔΙΡ ΦΘΥ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΞΕΝΝΡΟΦΙΜΕΥ ΕΣΕΟΔΧΥΕΙΥ Στα πλαίςια τθσ ςυμφωνίασ εξαγοράσ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςτισ εταιρείεσ CD-MEDIA A.E. και USMAR MANAGEMENT και ςτα πλαίςια τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ειςφοράσ των μετοχϊν που αναλφεται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, θ Εταιρεία ζχει αναλάβει δζςμευςθ για τθν εξαγορά πρόςκετων ποςοςτϊν ςυμμετοχισ: Ροςοςτό ςυμμετοχισ 3% ςτθν εταιρεία CD-MEDIA A.E. ζναντι τιμιματοσ με μετρθτά. Ζτςι το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Εκδότριασ μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ κα ανζλκει ςε 20%. Ροςοςτό ςυμμετοχισ 7,19% ςτθν εταιρεία USMΑR MANAGEMENT, ζναντι τιμιματοσ με μετρθτά. Ζτςι το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Εκδότριασ κα ανζλκει ςε 49%. Οι ανωτζρω δφο εξαγορζσ κα πραγματοποιθκοφν με μετρθτά, όπωσ προαναφζρκθκε, τα οποία κα προζρχονται από ταμειακά διακζςιμα τθσ Εκδότριασ. 3.5 ΕΣΙΥΜΡΣΘΥΘ ΦΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΘΥ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ Μυριότερεσ δραςτθριότθτεσ Βαςικι δραςτθριότθτα τθσ Εκδότριασ είναι θ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ που διαχειρίηονται και προωκοφν διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. Οι κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ ςυνεργάηονται με τισ κυγατρικζσ τθσ Sportingbet Plc, Internet Opportunity Entertainment Limited και Interactive Sports Limited, οι οποίεσ είναι αδειοδοτθμζνεσ να παρζχουν υπθρεςίεσ διαδικτυακϊν ςτοιχθμάτων και online υπθρεςίεσ ςτοιχθμάτων αντιςτοίχωσ, για τθν εκμετάλλευςθ των διαδικτυακϊν τόπων Sportingbet και VistaBet ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε άλλεσ 9 γλϊςςεσ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Στισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τα αποτελζςματα τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ ενςωματϊνονται μζςω των αποτελεςμάτων των άμεςων ςυμμετοχϊν τθσ εταιρίασ, SEE SPORTS HOLDING και ECN Management Ltd. Επίςθσ, ςε επίπεδο μθτρικισ εταιρίασ, ο όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν εμπορία προϊόντων και υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου, δραςτθριότθτα θ οποία όμωσ ζχει καταςτεί ανενεργι μετά το Α εξάμθνο του Ι) Δραςτηριότητα διαχείριςησ και προώθηςησ διαδικτυακών υπηρεςιών Ρροκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ δραςτθριότθτα τθσ Εκδότριασ πρζπει να εξθγθκεί το επιχειρθματικό μοντζλο ανάπτυξθσ που ζχει επιλζξει θ Εκδότρια ςτον κλάδο τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Στρατθγικι τθσ Εκδότριασ ιταν θ επιλογι ενόσ εκ των κορυφαίων εταιριϊν παγκοςμίωσ ςτο κλάδο τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ ωσ ςτρατθγικοφ ςυνεργάτθ, ιτοι τθσ Sportingbet Plc. H Sportingbet, θ οποία εδρεφει ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και ιδρφκθκε το 1998, ςυγκαταλζγεται μεταξφ των θγετϊν του κλάδου του online gaming διεκνϊσ, είναι ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο του Λονδίνου και θ κεφαλαιοποίθςθ τθσ ξεπερνά τα 301 εκατ. (βάςει τιμϊν τθσ 24/8/2010) και διακζτει παρουςία ςε Ευρϊπθ, Αυςτραλία και Λατινικι Αμερικι, κακϊσ ςυγκαταλζγεται ςτισ πλζον διεκνοποιθμζνεσ εταιρείεσ του κλάδου. Ππωσ περιγράφεται αναλυτικά και ςτο κεφάλαιο Σθμαντικζσ Συμβάςεισ του παρόντοσ, κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ ζχουν υπογράψει ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ με κυγατρικζσ εταιρίεσ τθσ Sportingbet αλλά και άλλεσ εταιρίεσ, οι οποίεσ είναι αδειοδοτθμζνεσ να παρζχουν υπθρεςίεσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Ρεριλθπτικά οι βαςικοί όροι των ςυμβάςεων που ζχουν υπογραφεί είναι οι ακόλουκεσ: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 43

44 I) Συμβαλλόμενοι Αποκλειςτικι ςυνεργαςία μεταξφ, αφενόσ των Internet Opportunity Entertainment (IOE) και Interactive Sports Limited (ISL) (κυγατρικζσ τθσ Sportingbet Plc) και αφετζρου τθσ Vista Online Entertainment Limited, μζλοσ του ομίλου τθσ Εκδότριασ Θμερομθνία υπογραφισ 9/10/2008 Ρεριοχι που καλφπτει θ ςφμβαςθ Διαδικτυακόσ τόποσ Ελλάδα, Κφπρο, Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Βοςνία, Μαυροβοφνιο, Σλοβακία και Αλβανία VistaΒet.com Αντικείμενο Διάρκεια Συνεκμετάλλευςθ των διαδικτυακϊν τόπων. H ΛΟΕ και ISL, ωσ μζλθ του ομίλου Sportingbet, αναλαμβάνουν τθ λειτουργία και τθν παροχι υπθρεςιϊν υποδομισ και υποςτιριξθσ των διαδικτυακϊν τόπων, θ δε Vista Online Entertainment αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ και τθ διαφιμιςι τουσ. Κατ' αρχιν αόριςτθ, δεν χωρεί καταγγελία χωρίσ ςπουδαίο λόγο πριν τα 8 ζτθ, ιτοι μζχρι 09/10/2016. Οικονομικοί όροι Κατανομι κακαρϊν κερδϊν βάςει αναλογίασ. Εκκακάριςθ κερδϊν ανά μινα Κυριότθτα ΔΡΛ (ςθμ.) επί του διαδικτυακοφ τόπου & εκμετάλλευςθσ του πελατολογίου ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ Vista Online Entertainment Limited Σθμ. ΔΡΛ: Δικαιϊματα Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ II) Συμβαλλόμενοι Αποκλειςτικι ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ, αφενόσ των Internet Opportunity Entertainment (ΛΟΕ) και Interactive Sports Limited (ISL), κυγατρικζσ τθσ Sportingbet Plc και αφετζρου των SEE Sports Limited (*)και Flyer International S.A. μζλθ του ομίλου τθσ Εκδότριασ Θμερομθνία υπογραφισ 14/10/2008 (*) ζχει μετονομαςτεί ςε ZATRIX Ltd Ρεριοχι που καλφπτει θ ςφμβαςθ Ελλάδα και Κφπρο Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 44

45 Διαδικτυακόσ τόποσ Αντικείμενο Διάρκεια Sportingbet Συνεκμετάλλευςθ των διαδικτυακϊν τόπων. H ΛΟΕ και ISL, ωσ μζλθ του ομίλου Sportingbet, αναλαμβάνουν τθ λειτουργία και τθν παροχι υπθρεςιϊν υποδομισ και υποςτιριξθσ του διαδικτυακοφ τόπου, θ δε FLYER αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ και τθ διαφιμιςι του. Κατ' αρχιν αόριςτθ, δεν χωρεί καταγγελία χωρίσ ςπουδαίο λόγο πριν τα 8 ζτθ, ιτοι μζχρι 14/10/2016 Οικονομικοί όροι Κατανομι κακαρϊν κερδϊν βάςει αναλογίασ. Εκκακάριςθ κερδϊν ανά μινα Κυριότθτα ΔΡΛ (ςθμ.) επί του διαδικτυακοφ τόπου & εκμετάλλευςθσ του πελατολογίου ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ ΛΟΕ και ISL Σθμ. ΔΡΛ: Δικαιϊματα Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ ΛΛΛ) Συμβαλλόμενοι Δεςμευτικό προςφμφωνο ςυνεργαςίασ μεταξφ, αφενόσ τθσ Fordart Limited, μζλοσ του ομίλου CASSAVA Enterprises και αφετζρου τθσ ECN Malta Holdings Limited, μζλοσ του ομίλου τθσ Εκδότριασ. Θ οριςτικι ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί με τθν κυγατρικι τθσ ECN Malta Holdings Limited, Lex Online Entertainement Ltd (LOE). Θμερομθνία υπογραφισ 5/1/2009 Ρεριοχι που καλφπτει θ ςφμβαςθ Δεν ορίηεται Διαδικτυακόσ τόποσ Αντικείμενο Διάρκεια Οικονομικοί όροι LexCasino.com & LexPoker.com Ραροχι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. H Fordart κα διακζςει ςτθν LOE ςε μθ αποκλειςτικι βάςθ μια διαδικτυακι πολυπλατφόρμα διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν ςτα πλαίςια των οποίων κα προςφζρονται υπθρεςίεσ Ρόκερ, Καηίνο και άλλων παιχνιδιϊν. Δεκαετισ Θ Fordart Limited παρακρατεί ποςοςτό επί του κακαροφ κζρδουσ. Εκκακάριςθ κερδϊν ανά μινα Κυριότθτα ΔΡΛ (ςθμ.) επί του διαδικτυακοφ τόπου & εκμετάλλευςθσ του πελατολογίου ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ Lex Online Entertainment Σθμ. ΔΡΛ: Δικαιϊματα Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ IV) Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 45

46 Συμβαλλόμενοι Σφμβαςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ, αφενόσ τθσ Worldspreads Limited και αφετζρου τθσ FSM Limited, μζλοσ του ομίλου τθσ Εκδότριασ Θμερομθνία υπογραφισ 18/11/2009 Ρεριοχι που καλφπτει θ ςφμβαςθ Ελλάδα Διαδικτυακόσ τόποσ Spreads.gr Αντικείμενο Ραροχι υπθρεςιϊν μάρκετινγκ. Θ FSM αναλαμβάνει το μάρκετινγκ υπθρεςιϊν ςυναλλαγϊν εφρουσ (Spread Trading) που παρζχει αδειοδοτθμζνα θ Worldspreads ςε μία διαδικτυακι πλατφόρμα. Διάρκεια Οικονομικοί όροι Τριετισ Θ Worldspreads καταβάλλει ςτθν FSM αμοιβι ωσ ποςοςτό επί του κακαροφ κζρδουσ τθσ και εκκακαρίηεται μθνιαία. Κυριότθτα ΔΡΛ (ςθμ.) επί του διαδικτυακοφ τόπου & εκμετάλλευςθσ του πελατολογίου ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ FSM Limited Σθμ. ΔΡΛ: Δικαιϊματα Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ V) Συμβαλλόμενοι Θμερομθνία υπογραφισ Αποκλειςτικι ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ αφενόσ Internet Opportunity Entertainment Limited (IOE) και Interactive Sports Limited (ISL), κυγατρικζσ τθσ Sportingbet Plc και αφετζρου Square Marketing Communications Limited (Square), μζλοσ του ομίλου τθσ Εκδότριασ 14/10/2008 Ρεριοχι που καλφπτει θ ςφμβαςθ Διαδικτυακόσ τόποσ Αντικείμενο Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Μαυροβοφνιο, Βοςνία, Σλοβακία και Αλβανία Sportingbet Συνεκμετάλλευςθ των διαδικτυακϊν τόπων. H ΛΟΕ και ISL, ωσ μζλθ του ομίλου Sportingbet, αναλαμβάνουν τθ λειτουργία και τθν παροχι υπθρεςιϊν υποδομισ και υποςτιριξθσ των διαδικτυακϊν τόπων, θ δε Square αναλαμβάνει τθν προϊκθςθ και τθ διαφιμιςι τουσ. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 46

47 Διάρκεια Οικονομικοί όροι Κατ' αρχιν αόριςτθ, δεν χωρεί καταγγελία χωρίσ ςπουδαίο λόγο μζχρι τα 8 ζτθ, ιτοι μζχρι τθν 14/10/2016 Κατανομι κακαρϊν κερδϊν βάςει αναλογίασ. Εκκακάριςθ κερδϊν ανά μινα Κυριότθτα ΔΡΛ (ςθμ.) επί του διαδικτυακοφ τόπου & εκμετάλλευςθσ του πελατολογίου ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ ΛΟΕ και ISL Σθμ. ΔΡΛ: Δικαιϊματα Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ Θ βαςικι διαφορά μεταξφ των ςυμβάςεων που αφοροφν ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet και Vistabet είναι ότι ςε περίπτωςθ λφςθσ των αντίςτοιχων ςυμβάςεων, ςτουσ μεν διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet ο όμιλοσ τθσ Sportingbet διατθρεί τθν κυριότθτα των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του διαδικτυακοφ τόπου (domain name) και τθν εκμετάλλευςθ του πελατολογίου, ενϊ ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Vistabet τθν κυριότθτα των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του διαδικτυακοφ τόπου (domain name) και τθν εκμετάλλευςθ του πελατολογίου διατθρεί ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ. Οι κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ αναλαμβάνουν το ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ, τθν προϊκθςθ και τθ ςυνεκμετάλλευςθ των διαδικτυακϊν τόπων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ςφμβαςθ με ςκοπό τθν προϊκθςθ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ςτθ ςχετικι γλϊςςα για τθν αντίςτοιχθ χϊρα. Θ διαφιμιςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν ςτθν εκάςτοτε γλϊςςα που καλφπτει θ ςφμβαςθ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του ομίλου τθσ Εκδότριασ. Σθμειϊνεται ότι παρά το γεγονόσ ότι ςτθ γεωγραφικι κατανομι των εςόδων εμφανίηεται το μεγαλφτερο μζροσ των εςόδων να προζρχεται από το εξωτερικό και ςυγκεκριμζνα από τθ Μάλτα και τθν Μεγάλθ Βρετανία, επειδι εκεί είναι θ ζδρα των ςυμβεβλθμζνων εταιριϊν, παρά το γεγονόσ ότι ο πελάτθσ (ςτθν περίπτωςι μασ ο χριςτθσ του διαδικτφου που ψυχαγωγείται με τισ υπθρεςίεσ των κυγατρικϊν τθσ Εκδότριασ), γεωγραφικά μπορεί να βρίςκεται οπουδιποτε ςτον κόςμο εκτόσ των Θ.Ρ.Α., αρκεί να μπορεί «να ςυμβάλλεται» μζςω του διαδικτφου με τον αντίςτοιχο διαδικτυακό τόπο ςτθ γλϊςςα που αυτόσ επιλζγει. Οι κυγατρικζσ τθσ Sportingbet είναι αδειοδοτθμζνεσ να παρζχουν υπθρεςίεσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ, όπωσ ςαφϊσ ορίηεται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ. Τα κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από τισ ςυμβάςεισ που υπογράφουν με τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ πελάτεσ εκκακαρίηονται μθνιαίωσ, βάςει τθσ ςυμφωνθκείςασ αναλογίασ, όπωσ αναλυτικότερα αναφζρεται ςτουσ οικονομικοφσ όρουσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. Aκολουκεί πίνακασ με τισ γλϊςςεσ όπου ζχει δραςτθριοποιθκεί ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ (όπου υπάρχει καταφατικι διλωςθ) υπό τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ Sportingbet και Vistabet: Γλϊςςα Sportingbet Vistabet Ελλθνικά ΟΑΙ ΟΑΙ Κροατικά ΝΑΛ - Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 47

48 Σλοβενικά ΝΑΛ - ουμανικά ΝΑΛ ΝΑΛ Αλβανικά - ΝΑΛ Σλοβακικά ΝΑΛ - Βοςνιακά - - Γλϊςςα τθσ Fyrom - - Σζρβικα - - Μαυροβοφνιο - - Στισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που υπάρχει παφλα, παρότι θ Εταιρία ζχει, βάςει των ανωτζρω ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ με τον όμιλο Sportingbet, δικαιϊματα δραςτθριοποίθςθσ δεν ζχει προσ το παρόν δραςτθριοποιθκεί. Δεδομζνθσ τθσ τεχνογνωςίασ του ομίλου Sportingbet ςτο κλάδο οι κυγατρικζσ τθσ Εκδότριασ ζχουν ανακζςει τθν παροχι των κάτωκι υπθρεςιϊν ςε εταιρίεσ του ομίλου τθσ Sportingbet: 1. τον ςυνεχι κακοριςμό αποδόςεων και εκκακάριςθ εκάςτου προςφερόμενου ςτοιχιματοσ, κζτοντασ όρια ςε επίπεδο ςτοιχιματοσ, ι ςε επίπεδο πελάτθ ι και ςτα δφο. 2. τθν παροχι διοικθτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των λογαριαςμϊν των πελατϊν (οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχουν αναλάβει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ περί μθ ξεπλφματοσ χριματοσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ υποχρζωςθσ εξακρίβωςθσ ταυτότθτασ πελατϊν). 3. τθν δυνατότθτα να ςυμβάλλονται με τράπεηεσ προκειμζνου να διευκολφνεται θ κατάκεςθ και μεταφορά κεφαλαίων που αφοροφν τουσ πελάτεσ. 4. τθν τιρθςθ αρχείου ςτοιχθμάτων, λογαριαςμϊν και κινιςεων των πελατϊν χωριςτά από τα υπόλοιπα αρχεία τουσ. 5. τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ κινδφνου με τρόπο που ςυνάδει με τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ τουσ. Οι υπθρεςίεσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ που προςφζρονται εντάςςονται ςτισ κάτωκι 5 ευρφτερεσ κατθγορίεσ αν και για 4 από αυτζσ υπάρχουν απολογιςτικά ςτοιχεία δραςτθριότθτασ αφοφ θ δραςτθριότθτα spread-trading ξεκίνθςε το τζλοσ του 2009 με τα πρϊτα ζςοδα να εμφανίηονται ςτο Α εννεάμθνο 2010: α) Στοίχθμα betting β) Καηίνο ι casino ςτθν αγγλικι γλϊςςα γ) Ρόκερ ι poker ςτθν αγγλικι γλϊςςα δ) Λοιπά ψυχαγωγικά παιχνίδι ι games ε) Συναλλαγζσ εφρουσ ι Spread Trading Ακολοφκωσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι βαςικζσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν : Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 48

49 α) Υτοίχθμα Ο τομζασ του ςτοιχιματοσ αποτελεί ιςτορικά ζνα από τουσ ςθμαντικότερουσ αλλά και τον παλαιότερο τομζα του οποίου θ ανάπτυξθ ςυνζβαλε ςτθν γενικότερθ ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ. Μζςω των ιςτοςελίδων και μίασ μοντζρνασ πλατφόρμασ, που κακιςτά τθν πλοιγθςθ εφκολθ και χρθςτικι, διατίκεται μεγάλοσ αρικμόσ ςτοιχθμάτων που καλφπτει ζνα ευρφτατο φάςμα ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων καλφπτοντασ ακλθτικά γεγονότων πολλϊν διαφορετικϊν χωρϊν. Σθμειϊνεται ότι εκτόσ από το αποτζλεςμα του γεγονότοσ υπάρχουν και πάμπολλεσ ευκαιρίεσ επιμζρουσ ςτοιχθμάτων πριν τθν προγραμματιςμζνθ ζναρξθ αλλά και κατά τθ διάρκεια των ςθμαντικότερων ακλθτικϊν ςυναντιςεων με διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ αποδόςεισ. Επίςθσ πζραν των ακλθτικϊν γεγονότων υπάρχουν και επιλεγμζνα πολιτικά ι και καλλιτεχνικά γεγονότα πάνω ςτα οποία μπορεί να ςτοιχθματίςουν οι παίκτεσ. Ακολοφκωσ απεικονίηονται οι κατθγορίεσ ςτοιχθμάτων που διατίκενται όπωσ και ενδεικτικά το εφροσ των επιμζρουσ ςτοιχθμάτων που εντάςςονται ςτθν κάκε κατθγορία. Άκλθμα/ Δραςτθριότθτα Επιμζρουσ Γεγονότα που εντάςςονται ςτθν κατθγορία Ροδόςφαιρο Μεγάλεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ. Εκνικά πρωτακλιματα χωρϊν. Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Λςπανία, Ελλάδα, Σκωτία, Ρορτογαλία, Ολλανδία, Βζλγιο, Δανία, Σουθδία, Νορβθγία, Φιλανδία, ωςία, Ρολωνία, Αυςτρία, Τςεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, ουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Λρλανδία, Ελβετία, Ουκρανία, Λευκορωςία, Ν. Αφρικι, Αυςτραλία, Αίγυπτοσ, Αργεντινι, Βραηιλία, Μεξικό, Χιλι, Βολιβία. Μπάςκετ Βόλεϊ Τζνισ Μπζιημπολ Λπποδρομίεσ Κρίκετ Σνουκερ Μεγάλεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ. ΝΒΑ, Εκνικά Ρρωτακλιματα Ελλάδασ, Γαλλίασ, Λταλίασ, Λςπανίασ, Γερμανίασ, Αγγλίασ, ωςίασ, Σλοβενίασ, Αυςτρίασ Μεγάλεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ Διάφορα τουρνουά Ρρωτάκλθμα Θ.Ρ.Α. Αυςτραλιανζσ Λπποδρομίεσ Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα Σθμαντικά ακλθτικά τουρνουά Χόκεϊ επί πάγου Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα. Εκνικά πρωτακλιματα Αυςτρίασ, Ελβετίασ, Δανίασ, Σουθδίασ, Νορβθγίασ, Φιλανδίασ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 49

50 Formula 1 και αγϊνεσ ταχφτθτασ Χάντμπολ Αμερικάνικο Ροδόςφαιρο άγκμπι Βελάκια Γκολφ Ροδθλαςία Μποξ Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα και ςθμαντικοί αγϊνεσ από εκνικά πρωτακλιματα Αγϊνεσ του Αμερικανικοφ Ρρωτακλιματοσ Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα Μεγάλα τουρνουά Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα Σθμαντικά ακλθτικά γεγονότα Θ εν λόγω κατθγορία αςκείται ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςφμβαςθσ που ζχει υπογράψει ο όμιλοσ με τον όμιλο τθσ Sportingbet Plc και παρζχεται μζςω αμφότερων των ςθμάτων Sportingbet και VistaBet. Τα αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτασ που αφοροφν το εμπορικό ςιμα Sportingbet απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ μζςω τθσ κυγατρικισ εταιρίασ SEE SPORTS HOLDING LTD, ενϊ αυτά του VistaBet μζςω τθσ κυγατρικισ εταιρίασ ECN Management Ltd. β) Μαηίνο Τα διαδικτυακά καηίνο προςφζρουν ςτθν θλεκτρονικι τουσ εκδοχι, όλα τα παιχνίδια που διατίκενται ςε ζνα μεγάλο παραδοςιακό καηίνο. Θ λειτουργία του βαςίηεται ςε προθγμζνουσ αλγόρικμουσ παραγωγισ τυχαίων αρικμϊν, με αποτζλεςμα οι πικανότθτεσ νίκθσ να είναι ταυτόςθμεσ ςε κάκε θλεκτρονικό παιχνίδι με το αντίςτοιχο παραδοςιακό. Οι αλγόρικμοι αυτοί κακϊσ και θ ςυνολικι λειτουργία των διαδικτυακϊν καηίνο ελζγχεται από εταιρίεσ ορκωτϊν λογιςτϊν. Σιμερα μζςω των ιςτοςελίδων που εκμεταλλεφονται οι κυγατρικζσ του ομίλου παρζχεται μεγάλθ γκάμα παιχνιδιϊν καηίνο προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι παίκτεσ και να τουσ δίνεται δυνατότθτα επιλογισ. Θ χριςθ των παιχνιδιϊν μπορεί να γίνει είτε με εγκατάςταςθ πλατφόρμασ ςτον υπολογιςτι είτε και χωρίσ. Οι υπθρεςίεσ του τομζα του Καηίνο αςκείται ςε ςυνεργαςία με τον όμιλο Sportingbet. Αντίςτοιχα και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ τα αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτασ που αφοροφν το εμπορικό ςιμα paradise Casino (ςυνδεδεμζνο με τθν ιςτοςελίδα Sportingbet) απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ μζςω τθσ κυγατρικισ εταιρίασ SEE SPORTS HOLDING LTD, ενϊ αυτά του Vista Casino (ςυνδεδεμζνο με τθν ιςτοςελίδα VistaBet) μζςω τθσ κυγατρικισ εταιρίασ ECN Management Ltd. και ECN Holding Ltd. Σθμειϊνεται ότι ςε αυτιν τθν κατθγορία εντάςςεται και θ διάκεςθ του νζου προϊόντοσ Lex Casino τθσ οποία τα αποτελζςματα ενςωματϊνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ μζςω τθσ εταιρίασ ECN Holding Ltd με ζδρα τθ Μάλτα. γ) Σόκερ Θ ιδιαιτερότθτα του διαδικτυακοφ πόκερ ζγκειται ςτο ότι οι παίκτεσ διαγωνίηονται μεταξφ τουσ και όχι "εναντίον" του παρόχου τθσ υπθρεςίασ. Οι παίκτεσ επιλζγουν από μια τεράςτια επιλογι τραπεηιϊν και διαδικτυακϊν τουρνουά που διοργανϊνονται κάκε ςτιγμι και παίηουν ςε πραγματικό χρόνο εναντίον Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 50

51 χιλιάδων άλλων παικτϊν που βρίςκονται ςτα ίδια τραπζηια / τουρνουά κάκε δεδομζνθ ςτιγμι. Διατίκενται τραπζηια με όριο ςτοιχιματοσ μόλισ τα $0,05, τραπζηια με δωρεάν ςυμμετοχι, ενϊ δίνεται δυνατότθτα ακόμθ και πρόκριςθσ ςε μεγάλα "παραδοςιακά" τουρνουά με ζπακλα εκατομμυρίων δολαρίων. Οι διοργανωτζσ των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν πόκερ, δθλαδι οι πάροχοι υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ κρατοφν ζνα ελάχιςτο ποςοςτό από τα κζρδθ κάκε παρτίδασ ( rake). Ρροςφζρονται όλεσ οι δθμοφιλείσ παραλλαγζσ παιχνιδιϊν πόκερ, δθλαδι Texas Hold'em, Omaha, Omaha Hi-Lo, 5 Card Draw, 5 Card Draw 7-A, 5 Card Stud και 7 Card Stud. Δίνεται θ δυνατότθτα και τθσ εξάςκθςθσ πζραν του παιχνιδιοφ με πραγματικά χριματα. Αντίςτοιχα όπωσ παραπάνω οι υπθρεςίεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ παρζχονται ςε ςυνεργαςία με τον όμιλο Sportingbet και απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ SEE SPORTS HOLDING LTD (κατθγορία Sportingbet) και ECN Management Ltd (κατθγορία VistaBet). Σθμειϊνεται ότι ςε αυτιν τθν κατθγορία εντάςςεται και θ διάκεςθ του προϊόντοσ Lex Poker τθσ οποία τα αποτελζςματα ενςωματϊνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ μζςω τθσ εταιρίασ ECN Holding Ltd με ζδρα τθ Μάλτα. δ) Νοιπά ψυχαγωγικά παιχνίδια Θ κατθγορία αυτι παιχνιδιϊν αναπτφχκθκε τελευταία ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ, ζχει όμωσ επιδείξει ςθμαντικότατθ ανάπτυξθ λόγω τθσ μεγάλθσ επιλογισ, τθσ ευκολίασ χριςθσ και του ζντονου ςτοιχείου διαςκζδαςθσ που προςφζρει. Ραρζχονται πζντε βαςικζσ κατθγορίεσ παιχνιδιϊν. 1) Ραιχνίδια τράπουλασ 2) Ακλθτικά παιχνίδια 3) Μίνι παιχνίδια Καηίνο 4) Ραιχνίδια πολλαπλϊν παικτϊν 5) Διάφορα άλλα παιχνίδια Και για αυτιν τθν κατθγορία ιςχφουν όςα αναφζρκθςαν ςτισ παραπάνω. Οι υπθρεςίεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ παρζχονται ςε ςυνεργαςία με τον όμιλο Sportingbet και απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ See Sports Holding (κατθγορία Sportingbet) και, ECN Management Ltd (κατθγορία VistaBet). ΟΕΑ ΣΤΡΛΡΟΦΑ Υυναλλαγζσ εφρουσ ι Σροϊόντα εφρουσ ι Spread Trading Θ 5 θ κατθγορία υπθρεςιϊν ςτον κλάδο τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ είναι τo προϊόν spread-trading. Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αποτελεί τθν πιο πρόςφατθ προςκικθ ςτθν προςφερόμενθ γκάμα υπθρεςιϊν τθσ Εκδότριασ, κακϊσ θ ουςιαςτικι διάκεςι του ξεκίνθςε το Θ νεοςυςτακείςα εταιρία του ομίλου FSΜ με ζδρα ςτθ Μάλτα προχϊρθςε ςε ςυμφωνία με τθ Βρετανικι WorldSpreads Ltd για τθν προϊκθςθ (marketing) τθσ υπθρεςίασ spread-trading ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςω του spreads.gr. Θ διαδικτυακι αυτι πλατφόρμα παρζχει τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ ςυναλλαγϊν με ςτόχο το κζρδοσ ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα ι προϊόντα (χρθματιςτθριακοί δείκτεσ, μετοχζσ, εμπορεφματα, υλικά, ςυνάλλαγμα, επιτόκια κλπ) μζςω ενόσ υπερςφγχρονου ςυςτιματοσ βάςει του οποίου ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να παίρνει κζςθ αγοράσ ι πϊλθςθσ ςτα ανωτζρω προϊόντα, τα οποία διαπραγματεφονται ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ, ανάλογα με το αν εκτιμά ότι κα αυξθκεί θ κα μειωκεί αντίςτοιχα θ αξία του χρθματοπιςτωτικοφ αυτοφ μζςου. Θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ξεκίνθςε ουςιαςτικά το 2010 με τα πρϊτα ζςοδα να εμφανίηονται το ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Α εννεάμθνου Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 51

52 ΙΙ) Δραςτηριότητα Εμπορίασ και υπηρεςιών Ψηφιακοφ Περιεχομζνου Θ ιδρυτικι δραςτθριότθτα τθσ Εκδότριασ αφοροφςε τθν ςυνεργαςία με μεγάλεσ, θγετικζσ εταιρίεσ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν (video games) για τθ διανομι των προϊόντων τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά μζςω του δικτφου πωλιςεων τθσ Εκδότριασ. Σε αυτό το πλαίςιο θ Εταιρεία κατά το παρελκόν κατείχε δικαιϊματα διανομισ κορυφαίων εταιριϊν τθσ διεκνοφσ αγοράσ. Ραράλλθλα είχε μακροχρόνια ςυνεργαςία με τθν Microsoft Games Studios για τθ διανομι των προϊόντων XBOX και ΧΒΟΧ360, και με τθ Sony Entertainment για τθ διανομι των προϊόντων Playstation. Επιπλζον, θ Εταιρία εκπροςωποφςε οίκουσ περιφερειακϊν ςυςτθμάτων. Θ δραςτθριότθτα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου ατόνθςε κατά τθν χριςθ του 2009 και ζχει καταςτεί ουςιαςτικά αδρανισ κατά το Α Εννεάμθνο του Στρατθγικι απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι θ διαφοροποίθςθ του τρόπου ενάςκθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ και θ ζμφαςθ ςτθν ζμμεςθ παρουςία μζςω ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ, ιτοι τθν CD MEDIA Α.Ε. Ζτςι θ απόκτθςθ ποςοςτοφ 20% τθσ CD MEDIA εντάςςεται ακριβϊσ ςε αυτό το πλαίςιο και ςτοχεφει ςτθν ορκότερθ και αποδοτικότερθ εκμετάλλευςθ τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ Μυριότερεσ αγορζσ Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται αναλυτικά θ κατανομι των εςόδων ςτουσ δφο βαςικοφσ τομείσ που δραςτθριοποιείται θ Εκδότρια: ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΕΥΡΔΩΟ ΑΟΑ ΦΡΞΕΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ Σοςά ςε Διαχείριςθ και Σροϊκθςθ Διαδικτυακϊν Χπθρεςιϊν , , ,93 2. Εμπορία Σροϊόντων και Χπθρεςιϊν Ψθφιακοφ Σεριεχομζνου , , ,14 ΥΧΟΡΝΡ ΕΥΡΔΩΟ , , ,07 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΕΥΡΔΩΟ ΑΟΑ ΦΡΞΕΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ Σοςά ςε Διαχείριςθ και Σροϊκθςθ Διαδικτυακϊν Χπθρεςιϊν , ,06 2. Εμπορία Σροϊόντων και Χπθρεςιϊν Ψθφιακοφ Σεριεχομζνου , ,93 ΥΧΟΡΝΡ ΕΥΡΔΩΟ , ,99 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των οικονομικϊν καταςτάςεων εννεαμινου Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται αναλυτικά θ κατανομι των εςόδων ανά γεωγραφικι περιοχι για τισ εξεταηόμενεσ χρονικζσ περιόδουσ: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 52

53 ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΕΥΡΔΩΟ ΑΟΑ ΓΕΩΓΤΑΦΙΜΘ ΣΕΤΙΡΧΘ Σοςά ςε ΕΥΡΔΑ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧ , , ,14 2. ΕΥΡΔΑ ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧ , , , ΜΑΛΤΑ , , , ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΛΛΕΛΟ , , , ΚΥΡΟΣ ,00 0,00 0,00 ΥΧΟΡΝΡ ΕΥΡΔΩΟ , , ,07 Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των ελεγμζνων δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν με τα αντίςτοιχα παραρτιματα του τακτικοφ ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι τθσ Εκδότριασ Σθμείωςθ: Tα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβισ μεταφορά των οικονομικϊν καταςτάςεων Α Εννεαμινου 2010 Θ βαςικι πθγι των εςόδων για τον όμιλο τθσ Εκδότριασ μζχρι και τθ χριςθ του 2006 ιταν αμιγϊσ θ εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα. Ωςτόςο, από το 2007 αλλάηει ριηικά το προφίλ τθσ Εκδότριασ με εξαγορζσ εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, που βάςει των ςτοιχείων του Α εννεαμινου 2010 ςυνκζτουν ςχεδόν το ςφνολο των εςόδων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ Εξάρτθςθ του ομίλου τθσ Εκδότριασ από εμπορικζσ ςυμβάςεισ Ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ ζχει υπογράψει εμπορικζσ ςυμβάςεισ με κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Sportingbet Plc., επί τθν βάςθ των οποίων πραγματοποιείται ςχεδόν του ςφνολο του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν τθσ Εκδότριασ. Οι εν λόγω ςυμβάςεισ περιγράφονται αναλυτικά ςτο κεφ «Σθμαντικζσ Συμβάςεισ», παράγραφοσ ΑΛ, ΑΛΛ και ΑV. 3.6 ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΔΙΑΤΘΤΩΥΘ Θ Εκδότρια δεν αποτελεί μζλοσ (κυγατρικι εταιρία) ενόσ ευρφτερου Ομίλου, αλλά αντίκετα θ ίδια αποτελεί επικεφαλισ (μθτρικι εταιρία) Ομίλου, του οποίου θ δομι παρατίκεται αναλυτικά ςτθν επόμενθ ενότθτα. 3.7 ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΕΥ ΘΧΓΑΦΤΙΜΕΥ ΕΦΑΙΤΕΙΕΥ ΦΘΥ ΕΜΔΡΦΤΙΑΥ Θ Εκδότρια αποτελεί τθ μθτρικι εταιρία ενόσ ομίλου, θ δομι του οποίου παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο παρακάτω διάγραμμα: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 53

54 ΡΞΙΝΡΥ CENTRIC 100% See Sports Holdings Ltd Malta 100% See Sports Ltd Malta 100% Flyer International S.A. Panama 100% Shape Holdings Limited Malta 100% Square Marketing Communications Ltd Malta CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ Α.Ε. 51% 51% ECN Management Ltd UK ECN Malta Holdings Ltd 95% 95% 95% Vista Gaming Online Ltd UK Lex Online Entertainment Ltd Malta Vista Online Entertainment Ltd Malta 100% 100% 95% Richmond Bet- trade S.A. Marshall Islands Gnome Ltd UΜ Gnome Online Entertainment Ltd Malta 100% FSM Holdings Ltd Malta 100% FSM Ltd Malta Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 54

55 Τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τθσ Εκδότριασ ςτισ τζςςερεισ κυγατρικζσ (άμεςθ ςυμμετοχι) και ςτισ κυγατρικζσ των κυγατρικϊν τθσ (ζμμεςθ ςυμμετοχι), που όλεσ ενςωματϊνονται ςτον ιςολογιςμό με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ, παρατίκενται αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί: Σοςοςτά Υυμμετοχισ A/A Επωνυμία Υυμμετοχι Ξζκοδοσ Ενοποίθςθσ Ζδρα / Χϊρα 1 Centric Ρολυμζςα Α.Ε Μθτρικι - Ελλάδα 2 ZILOS Ltd 90% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Κφπροσ 3 ECN Malta Holdings Ltd - 51% 51% 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 4 Vista Online Entertainment Ltd - 51% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 5 Lex Online Entertainment Ltd % 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 6 Gnome Online Entertainment Ltd - 51% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 7 E.C.N. Management Ltd 21% 51% 51% 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 8 Vista Gaming On line Ltd 20% 48% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 9 Gnome Ltd 20% 48% 48% 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 10 NS Sports Ltd 20% 48% 48% - Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Θνωμζνο Βαςίλειο 11 See Sports Holdings Ltd 100% 100% 100% 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 12 See Sports Ltd 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 13 Flyer International S.A. 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Ραναμάσ 14 Richmond Bet-Trade S.A. 100% 100% 100% 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Νθςιά Μάρςαλ 15 FSM Holdings Ltd % 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 16 FSM Ltd % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 17 Shape Holdings Limited % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 18 Square Marketing Communicatios Ltd % 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα Σθμείωςθ: Θ μζκοδοσ ενοποίθςθσ των κυγατρικϊν δεν ζχει μεταβλθκεί κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Τονίηεται ότι δεν υπιρξαν δάνεια από και προσ τισ κυγατρικζσ ςτισ Επίςθσ θ ονομαςτικι αξία των ςυμμετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςε κυγατρικζσ τθσ είναι πλιρωσ εξοφλθμζνθ. Επωνυμία Ζδρα μιλοσ τθσ Zatrix Holdings Ltd (πρϊθν See Sports Holdings Ltd) See Sports Holdings Malta Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida Malta See Sports Ltd Malta Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida Malta Flyer International Panama Torre Universal, 12th floor Avenida Federico Boyd Richmond Bet- Trade Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro Shape Holdings Limited Malta Cathedral Street, St.Paul's Bay SPB 3500 Square Marketing Communications Ltd Malta Cathedral Street, St.Paul's Bay SPB 3500 Ξορφι Ltd Ltd A.E. A.E. Ltd Ltd Χϊρα Υφςταςθσ Ξάλτα Ξάλτα Σαναμάσ Οθςιά Ξάρςαλ Ξάλτα Ξάλτα Υφςταςθ / Φρόποσ Απόκτθςθσ Υυμμετοχισ Ιδρφκθκε ςτισ Ιδρφκθκε ςτισ Εξαγορά από See Sports Ltd Malta. Εξαγορά από See Sports Ltd Malta. Ιδρφκθκε το 2008/Εξαγορά από See Sports Ltd Malta Ιδρφκθκε το 2008 Ξετοχικι Υφνκεςθ CENTRIC 100% See Sports Holdings Malta 100% See Sports Ltd Malta 100% See Sports Ltd Malta 100% See Sports Ltd Malta 100% Shape Holdings Limited Malta 100% Σθμείωςθ: Τον τρίτο τρίμθνο του 2010 κάκε εταιρεία του ομίλου που ζφερε τθν επωνυμία SEE SPORTS μετονομάςτθκε ςε ZATRIX. Ππωσ φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, θ Zatrix Holdings Ltd (πρϊθν See Sports Holdings Ltd) ςυςτικθκε από τθν Εκδότρια ςτθ Μάλτα το 2007 με αντικείμενο εργαςιϊν τθ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Το διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο απαρτίηεται από τον κον Λωάννθ Καποδίςτρια και τθν Εκδότρια εκπροςωποφμενθ από τον εκάςτοτε νόμιμο εκπρόςωπό τθσ. Κυγατρικι κατά 100% τθσ Zatrix Holdings Lts (πρϊθν See Sports Holdings Ltd) είναι θ Zatrix Lts (πρϊθν See Sports Ltd) που ςυςτικθκε από τθν Εκδότρια ςτθ Μάλτα το 2007 με

56 αντικείμενο εργαςιϊν τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Θ εταιρία αυτι ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ που ζχει καταρτίςει με τθν εταιρία Sportingbet plc, εκμεταλλεφεται τον διαδικτυακό τόπο Sportingbet ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ απαρτίηεται από τον κ. Λωάννθ Καποδίςτρια και τθν Εκδότρια, εκπροςωποφμενθ από τον εκάςτοτε εκπρόςωπό τθσ. Θ εταιρία ελζγχει κατά 100% τισ εξαγοραςκείςεσ το 2007 εταιρίεσ Flyer International με ζδρα τον Ραναμά και παρεμφερζσ αντικείμενο με αυτό τθσ See Sports Ltd και τθν αδρανι εταιρία Richmond Bet Trade με ζδρα τισ νιςουσ Μάρςαλ. Επιπρόςκετα, θ Zatrix Ltd (πρϊθν See Sports Ltd) εξαγόραςε ςτισ 30/12/2009 το 100% τθσ Shape Holdings Limited με ζδρα τθ Μάλτα που με τθ ςειρά τθσ ςυμμετζχει κατά 100% ςτθν εταιρία Square Marketing Communications Ltd που κατζχει τα δικαιϊματα διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν υπό το διαδικτυακό τόπο Sportingbet ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Σλοβακία, Μαυροβοφνιο, Βοςνία και Αλβανία). Θ Εκδότρια ζχει ειςπράξει το 2009 από τθν εν λόγω κυγατρικι μερίςματα ςυνολικοφ ποςοφ 3,15 εκ. Τα ενοποιθμζνα οικονομικά μεγζκθ τθσ Zatrix Holdings Ltd (πρϊθν See Sports Holdings Ltd) παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 56

57 μιλοσ τθσ ECN Management Ltd Επωνυμία ECN Management Ltd UK Vista Gaming Online UK Gnome Limited UK Ζδρα 1 Kings Avenue, Winchmore hill, London N21 3NAA 1 Kings Avenue, Winchmore hill, London N21 3NAA 1 Kings Avenue, Winchmore hill, London N21 3NAA Ξορφι Ltd Ltd Ltd Χϊρα Υφςταςθσ Θ. Βαςίλειο Θ. Βαςίλειο Θ. Βαςίλειο Υφςταςθ / Φρόποσ Απόκτθςθσ Υυμμετοχισ Ιδρφκθκε ςτισ 9/1/2002. Εξαγορά με μετρθτά τθν 1/3/2007 και με ανταλλαγι μετοχϊν ςτισ 5/5/2008 Ιδρφκθκε ςτισ 28/7/2005. Εξαγοράςτθκε από τθν ECN ςτισ Ιδρφκθκε ςτισ 3/11/2006 Ξετοχικι Υφνκεςθ CENTRIC 51% ADION ENTERPRISES 49% ECN Management Ltd UK 95% Ι. Μαποδίςτριασ 5% 100% Vista Gaming Online UK Ππωσ φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα θ ECN Management Ltd ιδρφκθκε ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το 2002 με αντικείμενο εργαςιϊν τθ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Ενςωματϊκθκε ςτον όμιλο τθσ Εκδότριασ ςε δφο ςτάδια, το 2007 με τθν εξαγορά ποςοςτοφ 21% και το 2008 με εξαγορά ςυμπλθρωματικοφ ποςοςτοφ 30%. Το διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο απαρτίηεται από τον κο Λωάννθ Καποδίςτρια και τον κο Χριςτο Χριςτου. Κυγατρικι κατά 95% τθσ ECN Management Ltd είναι θ Vista Gaming Online Ltd που ςυςτικθκε ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το 2005 με αντικείμενο εργαςιϊν τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Θ εταιρία ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ που ζχει με τθν εταιρία Sportingbet plc, εκμεταλλεφεται το διαδικτυακό τόπο vistabet. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ απαρτίηεται από τον κο Λωάννθ Καποδίςτρια και τον κο Χριςτο Χριςτου. H Vista Gaming Online Ltd ελζγχει κατά 100% τθν εταιρία Gnome Ltd με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ Gnome Ltd ιδρφκθκε ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το 2006 με αντικείμενο εργαςιϊν τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο αποτελείται από τον κο Λωάννθ Καποδίςτρια και τον κο Χριςτο Χριςτου. Θ εταιρία είναι ανενεργι. Θ Εκδότρια ζχει ειςπράξει το 2009 από τθν εν λόγω κυγατρικι μερίςματα ςυνολικοφ ποςοφ 0,6 εκ. Τα ενοποιθμζνα οικονομικά μεγζκθ τθσ ECN Management Ltd παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 57

58 Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 58

59 μιλοσ τθσ ECN Malta Holdings Ltd Επωνυμία Ζδρα ECN Malta Holdings Ltd Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida Malta Vista Online entertainment Malta Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida Malta Lex Online Entertainment Ltd Malta Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida Malta Gnome Online Entertainement Ltd Malta Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida Malta Ξορφι Ltd Ltd Ltd Ltd Χϊρα Υφςταςθσ Ξάλτα Ξάλτα Ξάλτα Ξάλτα Υφςταςθ / Φρόποσ Απόκτθςθσ Υυμμετοχισ Ιδρφκθκε ςτισ 26/8/2008 Ιδρφκθκε ςτισ 26/8/2008 Ιδρφκθκε ςτισ 14/4/2009 Ιδρφκθκε ςτισ 19/11/2008 Ξετοχικι Υφνκεςθ CENTRIC 51% ADION ENTERPRISES 49% ECN Holdings Ltd Malta 95% Ι. Μαποδίςτριασ 5% ECN Holdings Ltd Malta 95% Ι. Μαποδίςτριασ 5% ECN Holdings Ltd Malta 95% Ι. Μαποδίςτριασ 5% Ππωσ φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα θ ECN Μalta Holdings Ltd ιδρφκθκε ςτθ Μάλτα το 2008 με αντικείμενο εργαςιϊν τθ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Το μετοχικό τθσ κεφάλαιο ανζρχεται ςε και αποτελείται από μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 1 εκάςτθσ. Το διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο απαρτίηεται από τον κο Λωάννθ Καποδίςτρια και τθν Εκδότρια εκπροςωποφμενθ από τον εκάςτοτε νόμιμο εκπρόςωπό τθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ εταιρία ςυμμετζχει ςε τρεισ κυγατρικζσ με ποςοςτό ςυμμετοχισ 95% ςε κάκε μία: I) Vista Online Entertainment Ltd Θ εταιρία ιδρφκθκε ςτθ Μάλτα το 2008 με αντικείμενο εργαςιϊν τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Θ εταιρία παραμζνει από τθν ίδρυςθ τθσ ανενεργι. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ απαρτίηεται από τον κ. Λωάννθ Καποδίςτρια και τον κ. οδόλφο Οντόνι, ωσ εκπρόςωποσ τθσ μετόχου εταιρίασ Centric Ρολυμζςα Α.Ε. II) Lex Online Entertainment Ltd Θ εταιρία ιδρφκθκε ςτθ Μάλτα το 2009 με αντικείμενο εργαςιϊν τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Θ Lex Online Entertainment Ltd ενεργοποιικθκε ςτα μζςα του Οκτωβρίου του Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ απαρτίηεται από τον κ. Λωάννθ Καποδίςτρια και τθν Εκδότρια εκπροςωποφμενθ από τον εκάςτοτε νόμιμο εκπρόςωπό τθσ. II) Gnome Online Entertainment Ltd Θ εταιρία ιδρφκθκε ςτθ Μάλτα το 2008 με αντικείμενο εργαςιϊν τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Θ εταιρία παραμζνει από τθν ίδρυςθ τθσ ανενεργι. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ απαρτίηεται από τον κ. Λωάννθ Καποδίςτρια και τον κ. οδόλφο Οντόνι, ωσ εκπρόςωποσ τθσ μετόχου εταιρίασ Centric Ρολυμζςα Α.Ε. Τα ενοποιθμζνα οικονομικά μεγζκθ τθσ ECN Malta Holdings Ltd παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 59

60 μιλοσ τθσ FSM Holdings Ltd Επωνυμία Ζδρα FSM Holdings Ltd Malta Tower Gate Place, Tal- Qroqq Street, Msida Malta FSM Ltd Malta Tower Gate Place, Tal- Qroqq Street, Msida Malta Ξορφι Ltd Ltd Χϊρα Υφςταςθσ Ξάλτα Ξάλτα Υφςταςθ / Φρόποσ Απόκτθςθσ Υυμμετοχισ Ξετοχικι Υφνκεςθ Ιδρφκθκε ςτισ 16/4/2009 CENTRIC 100% Ιδρφκθκε ςτισ 16/4/2009 FCN Holdings Ltd Malta 100% Ππωσ φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα θ FSM Holdings Ltd ιδρφκθκε ςτθ Μάλτα το 2009 με βαςικό αντικείμενο εργαςιϊν τθ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ. Το μετοχικό τθσ κεφάλαιο Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 60

61 ανζρχεται ςε και διαιρείται ςε μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 1 εκάςτθσ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ απαρτίηεται από τον κο Λωάννθ Καποδίςτρια και τον κο οδόλφο Οντόνι, ωσ εκπρόςωποσ τθσ μετόχου εταιρίασ Centric Ρολυμζςα Α.Ε. Από τθν ίδρυςθ τθσ και ωσ ςιμερα θ εταιρία ζχει μια ςυμμετοχι, ςτθν εταιρία FSM Ltd που ςυςτικθκε από τθν FSM Holdings Ltd ςτθ Μάλτα επίςθσ το 2009 με αντικείμενο εργαςιϊν τθν προϊκθςθ υπθρεςιϊν ςυναλλαγϊν εφρουσ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ απαρτίηεται από τον κο Λωάννθ Καποδίςτρια και τον κο οδόλφο Οντόνι ωσ εκπρόςωποσ τθσ μετόχου εταιρίασ Centric Ρολυμζςα Α.Ε. Τα οικονομικά μεγζκθ τθσ FSM HOLDINGS Ltd παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 61

62 3.8 ΑΜΙΟΘΦΑ, ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ, ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Χρθματοδοτικζσ Ξιςκϊςεισ Θ ιδιοκτθςία ενόσ μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου μεταβιβάηεται ςτο μιςκωτι εάν μεταβιβάηονται ςε αυτόν ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που ςχετίηονται με το μιςκωμζνο περιουςιακό ςτοιχείο ανεξάρτθτα από το νομικό τφπο τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ, το περιουςιακό ςτοιχείο αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία του ι εάν είναι χαμθλότερθ, ςτθν παροφςα αξία των ελάχιςτων καταβολϊν. Ζνα αντίςτοιχο ποςό αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ από τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ ανεξαρτιτωσ εάν μερικζσ από τισ καταβολζσ μιςκωμάτων καταβάλλονται προκαταβολικά κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ. Θ μεταγενζςτερθ αντιμετϊπιςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τα οποία ζχουν αποκτθκεί με ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, π.χ. θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ απόςβεςθσ και ο προςδιοριςμόσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του, είναι ίδια με αυτι που εφαρμόηεται ςε παρόμοια αποκτϊμενα, εκτόσ ςυμβάςεων μίςκωςθσ, περιουςιακά ςτοιχεία. Θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ αντίςτοιχθσ υποχρζωςθσ αφορά ςτθ ςταδιακι μείωςθ τθσ, με βάςθ τισ ελάχιςτεσ καταβολζσ των μιςκωμάτων μείον το χρθματοοικονομικό κόςτοσ, το οποίο αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα. Θ Εκδότρια ςυνιψε ςφμβαςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ τθν 4/5/2007 με τθν εταιρία «Ρειραιϊσ Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Α.Ε.» για το ακίνθτο που είναι κτιςμζνο ςε οικόπεδο άρτιο και οικοδομιςιμο ςτθν οδό Φλζμινγκ, Μακρυγιάννθ και Γ. οφςςου 20, ςτθ κτθματικι περιφζρεια του Διμου Μοςχάτου, όπου και ςτεγάηονται τα γραφεία τθσ εταιρίασ. Οι όροι τθσ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα: Α/Α Σεριγραφι Διεφκυνςθ Θζςθ Αξία Μτιςεωσ Διάρκεια Ξιςκϊματα 1 Οικόπεδο 2 Κτίριο Φλζμινγκ & Μακρυγιάννθ 20, Μοςχάτο Φλζμινγκ & Μακρυγιάννθ 20, Μοςχάτο Γλυκά Νερά Γλυκά Νερά Ζναρξθ μίςκωςθσ ,16 20 ζτθ 240 4/5/ ,67 20 ζτθ 240 4/5/2007 Θ Εταιρία ζχει δικαίωμα αγοράσ του ακινιτου ςτθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ καταβάλλοντασ ποςό Θ Εκδότρια ωσ Ξιςκωτισ Ο όμιλοσ μιςκϊνει ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (κτίρια και μεταφορικά μζςα) με λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Τα μεταφορικά μζςα αφοροφν κυρίωσ αυτοκίνθτα μιςκωμζνα για τισ ανάγκεσ των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων τθσ μθτρικισ εταιρίασ. Tα μιςκϊματα των Κτιρίων τθσ εταιρίασ για τισ χριςεισ 2007, 2008 και 2009 όπωσ και ςτο Α εννεάμθνο 2010 παρατίκενται ςτον κατωτζρω πίνακα: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 62

63 Θ Εκδότρια ωσ Εκμιςκωτισ Θ Εταιρία ωσ εκμιςκωτισ ζχει ςυνάψει τθσ ακόλουκεσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ: Εγγυιςεισ και εμπράγματεσ αςφάλειεσ Οι εγγυιςεισ του ομίλου παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα : Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων αφοροφν παροχι εγγυιςεων τθσ εταιρίασ Centric Ρολυμζςα Α.Ε. προσ προμθκευτζσ τθσ για τθν αγορά αποκεμάτων. Κατά τθν όπωσ και τθν δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ επί των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 63

64 3.9 ΕΠΕΦΑΥΘ ΦΘΥ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΜΑΙ ΦΩΟ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ Χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ Στο κεφάλαιο 3.19 «Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ για τα Ρεριουςιακά Στοιχεία και τισ Υποχρεϊςεισ του Εκδότθ, τθ Χρθματοοικονομικι του Κζςθ και τα Αποτελζςματά του» περιγράφεται αναλυτικά θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα του Ομίλου τθσ Εκδότριασ κατά τθν τριετία κακϊσ και κατά τθν περίοδο Ειδικά όςον αφορά τα ζςοδα εκμετάλλευςθσ και τουσ παράγοντεσ που τα επθρεάηουν (αςυνικθ ι ςποραδικά γεγονότα), υπάρχει ειδικι αναφορά και επεξιγθςθ ςτθν αρχι του κεφαλαίου Φορολογικά κζματα Οι ανζλεγκτεσ χριςεισ των εταιριϊν που ςυνκζτουν τον Πμιλο παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Ππωσ φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα θ μθτρικι εταιρία ζχει ελεγχκεί φορολογικά μζχρι και τθ χριςθ του 2007 και εκκρεμοφν προσ ζλεγχο οι χριςεισ του 2008 και Τα αποτελζςματα του φορολογικοφ ελζγχου για τθ χριςθ του 2007 είχαν ωσ εξισ: Φόροι Ελζγχου Χαρτ/μο & ΡΓΑ Χαρτ. Σρόςτιμα & Σροςαυξιςεισ Σροκαταβολι Φόρου Ειςοδιματοσ Φελικό Υφνολο Έςξπ , , , , ,00 Σθμειϊνεται ότι, ςτθν περίοδο 1/7-30/9/2008 ολοκλθρϊκθκε ο Τακτικόσ Φορολογικόσ Ζλεγχοσ τθσ Εταιρίασ για τισ χριςεισ Οι πρόςκετοι φόροι ανιλκαν ςυνολικά ςε ποςό ,00, εκ του οποίου ποςό ,00 αφοροφςε τθν χριςθ 2006 και ποςό ,00 τθν χριςθ 2007 αντίςτοιχα. Τα πρόςτιμα και οι προςαυξιςεισ για τισ παραπάνω χριςεισ ανιλκαν ςε ποςό ,00 για το 2006 και 2.966,00 για το Συνεπϊσ θ ςυνολικι επιβάρυνςθ που πρόεκυψε για τθν Εταιρεία από το Τακτικό Φορολογικό Ζλεγχο ανιλκε ςε ,00. Θ Εταιρία είχε επιβαρφνει τισ προθγοφμενεσ χριςεισ με πρόβλεψθ για τισ ανζλεγκτεσ αυτζσ χριςεισ ποςοφ ,75. Θ διαφορά ποςοφ ,25 ζχει επιβαρφνει τον φόρο ειςοδιματοσ τθσ περιόδου 1/1-31/12/2008. Το ποςό των ,00 αποτελεί προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ Δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για τισ ενδεχόμενεσ φορολογικζσ διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τον ζλεγχο των ανζλεγκτων φορολογικά χριςεων κακϊσ θ Διοίκθςθ τθσ Eταιρίασ εκτιμά ότι δε κα προκφψουν πρόςκετοι φόροι ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 64

65 Για τισ εταιρίεσ του ομίλου, οι οποίεσ εδρεφουν ςτθ Μάλτα και ςτο Θν. Βαςίλειο, επίςθσ δεν ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ για ενδεχόμενεσ φορολογικζσ διαφορζσ. Οι ελεγκτζσ των κυγατρικϊν αυτϊν δθλϊνουν ότι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία ςτισ εν λόγω δικαιοδοςίεσ οι εταιρίεσ με τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ κακίςτανται φορολογικά ενιμερεσ και εφόςον οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ελζγχονται και βεβαιϊνονται από ορκωτό ελεγκτι, τα ςτοιχεία υπολογιςμοφ του φόρου κεωροφνται ακριβι και αξιόπιςτα. Επιπλζον δθλϊνουν ότι είναι ςτθν ευχζρεια τθσ εποπτεφουςασ φορολογοφςασ αρχισ να διενεργιςει φορολογικό ζλεγχο, το οποίο όμωσ δεν αποτελεί ςυνικθ πρακτικι. Οι ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ των κυγατρικϊν του Ομίλου ζχουν ωσ εξισ: E.C.N. Management Limited: SEE Sports Holdings Ltd: E.C.N. Malta Holdings Ltd: 2009 (πρϊτθ υπερδωδεκάμενθ χριςθ) FSM Holdings Ltd: 2009 (θ εταιρία ιδρφκθκε εντόσ του 2009) Σφμφωνα με τθ Διοίκθςθ του Ομίλου τα όποια αποτελζςματα φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ Εταιρίασ και των κυγατρικϊν τθσ δεν αναμζνεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι κζςθ, τα αποτελζςματα και τα κεφάλαια τθσ Εταιρίασ ι/και του Ομίλου ΜΕΦΑΝΑΙΑ Σλθροφορίεσ για τα κεφάλαια του Εκδότθ (βραχυπρόκεςμα & μακροπρόκεςμα) Στθν υποενότθτα «Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ Λςολογιςμϊν» περιγράφεται αναλυτικά θ εξζλιξθ των κεφαλαίων του Ομίλου τθσ Εκδότριασ για τισ εξεταηόμενεσ περιόδουσ Φαμειακζσ Τοζσ Στθν υποενότθτα «Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ Ταμειακϊν οϊν» παρατίκεται ο πίνακασ των ταμειακϊν ροϊν για τισ εξεταηόμενεσ περιόδουσ και περιγράφονται οι βαςικζσ πθγζσ προζλευςθσ αυτϊν Δανειακζσ ανάγκεσ & κεφαλαιακι διάρκρωςθ Στθν υποενότθτα «Μδια Κεφάλαια & χρζοσ» παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία για τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ τθσ Εκδότριασ όπωσ και για το φψοσ του μακροπρόκεςμου και βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ, βάςει των πιο πρόςφατων οικονομικϊν ςτοιχείων (Α εννεάμθνο 2010) ΕΤΕΧΟΑ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘ, ΔΙΣΝΩΞΑΦΑ ΕΧΤΕΥΙΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΑΔΕΙΕΥ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ Θ Εκδότρια είναι δικαιοφχοσ του θμεδαποφ ςιματοσ «CENTRIC MULTIMEDIA» με αρικμό (αρ. απόφαςθσ 7081/2004, θμερομθνία κατάκεςθσ και θμερομθνία λιξθσ προςταςίασ ). Ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ ζχει κατοχυρϊςει το υπ αρικμ κοινοτικό ςιμα VISTABET, το οποίο ζχει καταχωρθκεί ςτο όνομα τθσ Vista Gaming Online Limited ενϊ προορίηεται να διακρίνει προϊόντα/υπθρεςίεσ των κλάςεων 25 και 41 και ιςχφει μζχρι τθσ 19/12/2015. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 65

66 Ζχουν υποβλθκεί αιτιςεισ καταχϊρθςθσ των ςθμάτων LexPoker (Νο ) και LexCasino (Νο ) από τθν εταιρία του ομίλου με τθν επωνυμία «Lex Online Entertainment Limited» που προορίηονται να διακρίνουν προϊόντα/υπθρεςίεσ των κλάςεων 25 και 41. Τζλοσ, θ εταιρία του ομίλου με τθν επωνυμία Vista Gaming Online Limited ζχει κατοχυρϊςει τα domain names (α) vistabet.com, (β) vistacasino.com, (γ) lexpoker.com, και (δ) lexcasino.com. Σθμειϊνεται ότι ωσ προσ τα υπό (γ) και (δ) ωσ άνω domain names, δικαιοφχοσ των αντίςτοιχων κοινοτικϊν ςθμάτων LexPoker (Νο ) και LexCasino (Νο ) είναι θ Lex Online Entertainment Limited ενϊ δικαιοφχοσ των ίδιων εν λόγω domain names που φζρουν τα ςιματα αυτά είναι θ Vista Gaming Online Limited ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΦΑΥΕΙΥ Σρόςφατεσ τάςεισ Δεν ζχουν υπάρξει διαφοροποιιςεισ όςον αφορά τισ βαςικζσ πτυχζσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του ομίλου από τθ λιξθ τθσ τελευταίασ δθμοςιευμζνθσ οικονομικισ κατάςταςθσ (30/09/2010). Το χρονικό διάςτθμα που ζχει μεςολαβιςει είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνο και ςυνεπϊσ δεν ζχουν προκφψει ςτοιχεία άξια αναφοράσ. Θ κφρια δραςτθριότθτα του ομίλου εξακολουκεί να είναι θ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Ο εν λόγω τομζασ δραςτθριότθτασ δεν ζχει επθρεαςτεί ςτον βακμό που ζχουν επθρεαςτεί άλλοι κλάδοι τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ από τθν τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία. Ο περιοριςμόσ των πωλιςεων τθσ προϊοντικισ κατθγορίασ του Καηίνου που παρατθρικθκε κατά το πρϊτο εννεάμθνο του ζτουσ εκτιμάται ότι κα ςυνεχιςτεί και κατά το Δ τρίμθνο τθσ χριςθσ. Σε ςχζςθ με τα υπόλοιπουσ λογαριαςμοφσ δεν αναμζνονται ιδιαίτερεσ διαφοροποιιςεισ και θ όποια μεταβλθτότθτα που μπορεί να παρουςιαςτεί ςε ςχζςθ με το μεικτό κζρδοσ αποτελεί ςτακερι ιδιότθτα τθσ δραςτθριότθτασ. Θ διαμόρφωςθ του περικωρίου μεικτοφ κζρδουσ παρουςιάηει μια αναμενόμενθ μεταβλθτότθτα θ οποία απορρζει από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ: Σε τρίμθνα που απουςιάηει ζντονθ ακλθτικι δραςτθριότθτα, αλλάηει θ προϊοντικι ςφνκεςθ των εςόδων κακϊσ ευλόγωσ μειϊνεται θ ςυμμετοχι του ακλθτικοφ ςτοιχθματιςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ των αποτελεςμάτων με αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ χαμθλότερου περικωρίου κζρδουσ αφοφ θ εν λόγω κατθγορία απολαμβάνει υψθλότερα περικϊρια από αυτά τθσ κατθγορίασ του καηίνο και των παιχνιδιϊν. Τα περικϊρια μεικτοφ κζρδουσ ςε κάκε επιμζρουσ κατθγορία παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ λόγω τυχαίων παραγόντων, όπωσ ενδεικτικά θ λιγότερο ι θ περιςςότερο κετικι ζκβαςθ για τουσ παίκτεσ ακλθτικϊν γεγονότων ςτα οποία ζχουν ςτοιχθματίςει. Σε ετιςια βάςθ και ςε μεγαλφτερεσ χρονικζσ περιόδουσ τα περικϊρια ςυγκλίνουν ςε κάποιεσ ςτακερζσ, αλλά ςε επιμζρουσ χρονικζσ περιόδουσ, ςθμαντικζσ αποκλίςεισ είναι αρκετά πικανζσ. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 66

67 Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι τα αποτελζςματα του τετάρτου τριμινου 2010 κα επθρεαςτοφν από τθν ενοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ εταιρίεσ CD MEDIA και USMAR. Σθμειϊνεται ότι θ επίδραςθ τθσ ενοποίθςθσ κα απεικονιςτεί ςτο επίπεδο των αποτελεςμάτων τθσ επενδυτικισ και χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ Σροοπτικζσ τθσ Εκδότριασ Θ δραςτθριότθτα του ομίλου αναμζνεται να ζχει τρεισ βαςικοφσ πόλουσ ανάπτυξθσ: ενίςχυςθ των εςόδων τθσ υφιςτάμενθσ δραςτθριότθτασ τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ ςτισ γλϊςςεσ των χωρϊν που δραςτθριοποιείται ωσ ςιμερα και ζναρξθ και ενίςχυςθ των αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων ςε όςεσ γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Νοτιανατολικισ Ευρϊπθσ που ο όμιλοσ τθσ Εκδότριασ κατζχει τα δικαιϊματα παροχισ των εν λόγω υπθρεςιϊν. ενίςχυςθ τθσ γκάμασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, μζςω παροχισ νζων υπθρεςιϊν. ενςωμάτωςθ των αποτελεςμάτων των νζων ςυμμετοχϊν του Ομίλου (CD MEDIA, USMAR Management), αντικείμενο των οποίων αποτελεί και το παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο. Τα ςκοποφμενα ποςοςτά ςυμμετοχισ κα είναι τζτοια όπου οι ςυμμετοχζσ δεν πρόκειται να ζχουν επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν αλλά μόνο ςτα αποτελζςματα του ομίλου αφοφ κα ενοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι προοπτικζσ του ομίλου επθρεάηονται ςε ςθμαντικό βακμό από τισ εν γζνει προοπτικζσ του κλάδου διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Εκτιμάται ότι οι εν λόγω τάςεισ διαμορφϊνονται κετικζσ για το βραχυπρόκεςμο μζλλον αλλά και για τισ επόμενεσ χριςεισ. Οι λόγοι που εκτιμάται ότι κα ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ του κλάδου είναι οι ακόλουκοι : H αφξθςθ τθσ χριςθσ του internet και δθ των ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων. Θ ςταδιακά μεγαλφτερθ εξοικείωςθ του πλθκυςμοφ με ςυναλλαγζσ μζςω του διαδικτφου. Θ ευκολία, θ άνεςθ χριςθσ των υπθρεςιϊν από το ςπίτι όπωσ και θ απουςία του κόςτουσ μετάβαςθσ ςε χϊρουσ όπου προςφζρονται ανάλογεσ υπθρεςίεσ. Θ διαδραςτικότθτα των υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ που κακιςτοφν ελκυςτικότερεσ τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. Θ πικανι αρνθτικι επίδραςθ που μπορεί να ζχει θ απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςε χϊρουσ που παρζχονται ανταγωνιςτικζσ off-line υπθρεςίεσ. Σε ςχζςθ με τον τομζα τθσ εμπορίασ προϊόντων και υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχόμενου, ο όμιλοσ ζχει πλζον πολφ περιοριςμζνθ δραςτθριότθτα ςε αυτόν, κα διατθριςει όμωσ ζμμεςθ παρουςία διαμζςου ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 20% που κα κατζχει ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ CD-MEDIA A.E. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 67

68 Τζλοσ, θ διοίκθςθ του Ομίλου τθσ Εκδότριασ παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ όςον αφορά τθ διαμόρφωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου ςε ςχζςθ με τθν ενδεχόμενθ παροχι αδειϊν διαδικτυακοφ ςτοιχιματοσ ςτθν Ελλάδα και ςε τυχόν άλλεσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται. Ρρόκεςθ τθσ Εταιρίασ, αναλόγωσ βζβαια των ςυνκθκϊν και των όρων που κα διζπουν τθν αδειοδότθςθ, είναι να διεκδικιςει μία ι ενδεχομζνωσ περιςςότερεσ εκ των παρεχόμενων αδειϊν ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΑ, ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΦΙΜΑ ΜΑΙ ΕΣΡΣΦΙΜΑ ΡΤΓΑΟΑ ΜΑΙ ΑΟΩΦΕΤΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΑ ΥΦΕΝΕΧΘ Σεριγραφι Ρργανόγραμμα Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ αποτελείται από επτά (7) ζωσ ζντεκα (11) μζλθ με για πενταετι κθτεία (άρκρο 8 του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ). Σφμφωνα με τθν από απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρίασ και τθν αυκθμερόν ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυγκρότθςθ αυτοφ ςε ςϊμα, εξελζγθ το ακόλουκο επταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο με πενταετι κθτεία, ιτοι μζχρι τθν : 1. οδόλφοσ Φ. Οντόνι, Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 2. Βαςίλειοσ Λ Νειάδασ, Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 3. Λωάννθσ Γ. Καποδίςτριασ, Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 4. Λεωνίδασ Θ. Κοντογιάννθσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 5. Εμμανουιλ Ρ. Βλαςερόσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 6. Jonathan Moss, Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 7. Φωτεινι Γ. Σαραντάκου, Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Οι ανωτζρω αποφάςεισ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ καταχωρικθκαν ςτο ΜΑΕ τθν και δθμοςιεφκθκαν ςτο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΡΕ 13087/ Επιπρόςκετα, κατά τθν ςυνεδρίαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ , ςυςτάκθκε Επιτροπι Ελζγχου κατ άρκρο 37 του ν. 3693/2008 θ οποία ςιμερα αποτελείται από τουσ: 1. Εμμανουιλ Ρ. Βλαςερό, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 2. Λεωνίδα Θ. Κοντογιάννθ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 3. Φωτεινι Γ. Σαραντάκου, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Εκτόσ των μελϊν ΔΣ, ανϊτερα διοικθτικά και εποπτικά ςτελζχθ αποτελοφν και τα κάτωκι πρόςωπα: 1. Γεϊργιοσ Χαιρζτθσ, Γενικόσ Διευκυντισ 2. Ελευκζριοσ Κωςτάκθσ, Εςωτερικόσ Ελεγκτισ 3. Μαρία Αρβανίτθ, Οικονομικι Διευκφντρια 4. Απόςτολοσ Αντωνιάδθσ, Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ Ακολοφκωσ παρατίκενται ςφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν του ΔΣ, των μελϊν διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν επιτροπϊν και διευκυντικϊν ςτελεχϊν : ΤΡΔΡΝΦΡΥ ΡΟΦΡΟΙ: Σρόεδροσ & Διευκφνων Υφμβουλοσ - Εκτελεςτικό Ξζλοσ Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1972 και είναι ζγγαμοσ με δφο παιδιά. Αποτελεί τον ιδρυτι και βαςικό μζτοχο τθσ Εκδότριασ. Από τθν ίδρυςθ τθσ Εταιρίασ διατελεί ωσ Διευκφνων Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 68

69 Σφμβουλόσ τθσ. Είναι απόφοιτοσ του London College of Printing όπου και απζκτθςε B.A. in Publishing Management, ενϊ είναι και κάτοχοσ Master of Science in Management Systems από το Rochester Institute of Technology. ΒΑΥΙΝΕΙΡΥ ΟΕΙΑΔΑΥ: Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Ξζλοσ Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1955 και είναι ζγγαμοσ με δφο παιδιά. Ο κοσ Βαςίλθσ Νειάδασ είναι απόφοιτοσ τθσ ΑΣΟΕΕ και κατζχει μεταπτυχιακό τίτλο ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Master in Business Administration Honors) από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Βοςτϊνθσ. Από τον Λοφνιο του 2009 είναι Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ Εκδότριασ με αρμοδιότθτεσ Ανάπτυξθσ Εργαςιϊν και Σχζςεων με τουσ μετόχουσ. Επί 20-ετίασ αςχολικθκε ςτθ Βιομθχανία του Φαρμάκου και του Καλλυντικοφ, ενϊ το 2001 ανζλαβε Γενικόσ Διευκυντισ Υποςτιριξθσ (Υπθρεςιϊν) Αγϊνων για τθν Ολυμπιάδα τθσ Ακινασ Τον Μάρτιο 2005 του ανετζκθςαν από τθν Κυβζρνθςθ κακικοντα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Ο.Ρ.Α.Ρ. Α.Ε. όπου παρζμεινε μζχρι το Κατόπιν δραςτθριοποιικθκε ςαν Ειδικόσ Σφμβουλοσ ςτθν Ραγκόςμια Βιομθχανία Στοιχθματιςμοφ. Χειρίηεται με ευχζρεια τθν Αγγλικι και Γαλλικι γλϊςςα. ΙΩΑΟΟΘΥ ΜΑΣΡΔΙΥΦΤΙΑΥ: Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Ξζλοσ Ο κοσ Γιάννθσ Καποδίςτριασ γεννικθκε το 1972 ςτθν Ακινα και είναι ζγγαμοσ με ζνα παιδί. Κατζχει Diploma ςτα Οικονομικά από το University of London και BSc (Hons) ςτα Οικονομικά και ςτθν Επιςτιμθ των Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν από το Manchester Metropolitan University. Εργάςτθκε αρχικά ςτθν Ελλάδα ςτο χϊρο τθσ διαφιμιςθσ και ςτθ ςυνζχεια για 7,5 ζτθ ωσ Marketing Manager ςτθν αεροπορικι εταιρία EasyJet ςτθν Αγγλία. Εκεί ιταν υπεφκυνοσ για το αρχικό λανςάριςμα, τθ διαφιμιςθ, τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ και εν γζνει το ςφνολο τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ ςε Ελλάδα, Λταλία, Ουγγαρία, Ρολωνία, Τςεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λετονία και Εςκονία. Από τον Οκτϊβριο 2005 εργάηεται ωσ Managing Director ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ τθσ Εκδότριασ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και ςτθ Μάλτα. ΝΕΩΟΙΔΑΥ ΜΡΟΦΡΓΙΑΟΟΘΥ: Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ & Οομικόσ Υφμβουλοσ Γεννικθκε το 1946 και είναι ζγγαμοσ με δυο παιδιά και ζναν εγγονό. Ο κοσ Λεωνίδασ Κοντογιάννθσ είναι πτυχιοφχοσ τθσ Νομικισ Σχολισ των Ακθνϊν, όπωσ και των Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου και κατζχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από τθ Νομικι του University of Cambridge με βακμό «Άριςτα» και από τα τρία ανωτζρω Ρανεπιςτιμια. Διακζτει δικό του δικθγορικό γραφείο που ειδικεφεται ςε πολλοφσ τομείσ, ενϊ από το 2006 ζχει επεκτακεί και ςτο εξωτερικό με καλι γνϊςθ από το δίκαιο Αγγλίασ & Ουαλίασ. Γνωρίηει Αγγλικά, Λταλικά και Γερμανικά. ΕΞΞΑΟΡΧΘΝ ΒΝΑΥΕΤΡΥ: Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Γεννικθκε το 1956 και είναι ζγγαμοσ με δφο παιδιά. Σποφδαςε Οικονομικά ςτθν Α.Β.Σ.Ρ. και διακζτει μακροχρόνια εμπειρία ςε υψθλόβακμεσ διοικθτικζσ κζςεισ διαφόρων εταιριϊν. Μεταξφ άλλων ζχει διατελζςει Οικονομικόσ Διευκυντισ ςον Πμιλο Χατηθιωάννου ΑΒΕΕ για πζντε χρόνια και Γενικόσ Διευκυντισ ςτθν Sprider Stores ΑΕ για άλλα πζντε ζτθ. Σιμερα αςκεί ελεφκερο επάγγελμα ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων. JONATHAN MOSS: Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Γεννικθκε το 1954 και είναι ζγγαμοσ με δφο παιδιά. Σποφδαςε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία και εργάςτθκε ςτο International Business Development για τθ Unisys και τθν Motorola. Αςχολείται ςτο χϊρο του e-gaming από το to 1997 και ςιμερα είναι ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρίασ 34 Consulting Ltd που παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα, διακζτοντασ πλοφςια εμπειρία λόγω τθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ του ςε Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 69

70 υψθλόβακμεσ κζςεισ εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ διαδικτυακι ψυχαγωγία. Στο πελατολόγιο τθσ 34 Consulting Ltd περιλαμβάνονται γνωςτζσ εταιρίεσ όπωσ 888, Betfair, CryptoLogic, Party Gaming, Playtech, Sun International, Unibet και William Hill Online. ΦΩΦΕΙΟΘ ΥΑΤΑΟΦΑΜΡΧ: Ανεξάρτθτο - Ξθ Εκτελεςτικό Ξζλοσ Θ κα Φωτεινι Σαραντάκου είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Ναυτιλιακϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ. Εργάηεται ςε λογιςτιριο ιδιωτικισ εταιρίασ με αρμοδιότθτεσ τθν τιρθςθ βιβλίων Βϋκαι Γϋ Κατθγορίασ όπωσ και παρακολοφκθςθ φορολογικϊν κεμάτων και μιςκοδοςίασ. Είναι μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και γνωρίηει Αγγλικά. ΓΕΩΤΓΙΡΥ ΧΑΙΤΕΦΘΥ: Γενικόσ Διευκυντισ Είναι κάτοχοσ ΜΒΑ από το ALBA Graduate Business School και ΜΑ ςε Βαλκανικζσ ςπουδζσ (με ειδίκευςθ μακροοικονομία) από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, από όπου ξεκίνθςε και τισ ςπουδζσ του αποφοιτϊντασ από το Τμιμα Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν & Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με ειδίκευςθ Διοικθτικι Επιςτιμθ. Ζχει εργαςκεί ωσ Διευκυντισ του γραφείου ςυμβοφλων IKRP ςτο Βελιγράδι και μετζπειτα ωσ ιδιϊτθσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων ςτον τομζα των greenfield investments και των M&As. To 2006 ιταν ζνα από τα ιδρυτικά ςτελζχθ τθσ Βρετανικϊν ςυμφερόντων εταιρείασ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τουριςμοφ Youtravel.com και ςτθν οποία ανζλαβε διάφορεσ διευκυντικζσ κζςεισ μεταξφ άλλων αυτι του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου για τθν Ελλάδα το διάςτθμα Διακζτει εκτεταμζνθ εμπειρία και εξειδίκευςθ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) κακϊσ και ςε κζματα ςτρατθγικισ. Ζχει ςυμμετάςχει ςε διάφορα διοικθτικά ςυμβοφλια ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ωσ εκτελεςτικό και μθ εκτελεςτικό μζλοσ. Ανζλαβε κακικοντα Γενικοφ Διευκυντι του Ομίλου τον Λοφνιο του ΕΝΕΧΘΕΤΙΡΥ ΜΩΥΦΑΜΘΥ: Χπεφκυνοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου Γεννικθκε το 1980 και είναι κάτοχοσ πτυχίου ςε Χρθματοοικονομικά και Επιχειρθματικά Οικονομικά του Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Εργάςτθκε ςε διάφορεσ κζςεισ του ιδιωτικοφ τομζα όπου απζκτθςε εμπειρία τόςο ςτον τομζα των χρθματοοικονομικϊν και τθσ λογιςτικισ όςο και του Marketing. Ανικει ςτο δυναμικό τθσ Εκδότριασ από τον Λοφλιο του Γνωρίηει Αγγλικά και Γερμανικά. ΞΑΤΙΑ ΑΤΒΑΟΙΦΘ: Ρικονομικι Διευκφντρια Θ κα Μαρία Αρβανίτθ είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ & Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Εργάηεται ςτθν Εκδότρια από τον Απρίλιο του 2000 και κατζχει τθ κζςθ τθσ Οικονομικισ Διευκφντριασ. Ραλαιότερα εργάςτθκε ωσ βοθκόσ Λογιςτθρίου ςτθν Ξενοδοχειακι Εταιρία «CLUB MEDITERRANEE HELLAS S.A.», μετζπειτα ωσ Λογίςτρια ςτθν Αεροπορικι Εταιρία «AVIONIC LTD» και πριν ενταχκεί ςτο δυναμικό τθσ Εκδότριασ ωσ Υπεφκυνθ Λογιςτθρίου τθσ Εταιρίασ «FOOD PLUS ΑΕΒΕ». Είναι μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και κάτοχοσ άδειασ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ Λογιςτι Φοροτεχνικοφ ΑϋΤάξθσ. Γνωρίηει Γαλλικά και Αγγλικά ενϊ παρακολουκεί τακτικά ςεμινάρια πάνω ςε κζματα αρμοδιοτιτων τθσ. Είναι ζγγαμθ με ζνα παιδί. ΑΣΡΥΦΡΝΡΥ ΑΟΦΩΟΙΑΔΘΥ: Υφμβουλοσ Διοίκθςθσ Γεννικθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το Είναι κάτοχοσ πτυχίου διοίκθςθσ επιχειριςεων από το Deree College και μεταπτυχιακοφ τίτλου ΜΒΑ από το Rotterdam School of Management. Είναι κάτοχοσ του τίτλου CFA και πιςτοποιθμζνοσ οικονομικόσ αναλυτισ από τθν επιτροπι κεφαλαιαγοράσ. Διακζτει εμπειρία ςτο χϊρο του Corporate Finance Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 70

71 εργαηόμενοσ ςτισ εταιρίεσ ΩΜΕΓΑ Χρθματιςτθριακι/Τράπεηα και Euroxx Α.Χ.Ε.Ρ.Ε.Υ. ενϊ ζχει εργαςτεί και ςτθ Newsphone Hellas ωσ Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ. Στθν Εταιρία εργάηεται από το Ρργανόγραμμα Το οργανόγραμμα τθσ Εκδότριασ διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: Υυγκροφςεισ ςυμφερόντων ςτο επίπεδο των διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων κακϊσ και των ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν Σφμφωνα με τισ δθλϊςεισ των ανωτζρω διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων όπωσ και διοικθτικϊν ςτελεχϊν αναφζρονται τα κάτωκι: Οι υποχρεϊςεισ που ζχουν ζναντι τθσ Εκδότριασ δεν δθμιουργοφν οποιαδιποτε ςφγκρουςθ με ιδιωτικά τουσ ςυμφζροντα ι άλλεσ υποχρεϊςεισ τουσ Θ τοποκζτθςθ ςτο αξίωμα τουσ δεν είναι αποτζλεςμα οποιαςδιποτε ρφκμιςθσ ι ςυμφωνίασ μετόχων τθσ Εκδότριασ ι ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Εκδότριασ και πελατϊν τθσ, προμθκευτϊν τθσ ι άλλων προςϊπων 3.14 ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ Τα μζλθ του ιςχφοντοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ και θ ιδιότθτά του κακενόσ, θ κθτεία του οποίου λιγει τθν και διαμορφϊκθκε με τθν από απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ είναι τα ακόλουκα: Οντόνι Φ. οδόλφοσ, Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ Νειάδασ Λ. Βαςίλειοσ, Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ Καποδίςτριασ Γ. Λωάννθσ, Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ Κοντογιάννθσ Θ. Λεωνίδασ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Βλαςερόσ Ρ. Εμμανουιλ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Moss Jonathan, Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 71

72 Σαραντάκου Γ. Φωτεινι, Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Θ ςφνκεςθ του ωσ άνω Διοικθτικοφ Συμβουλίου διαμορφϊκθκε ωσ ακολοφκωσ: Σφμφωνα με τθν από απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων και τθν από ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΡΕ 7746/ ), εξελζγθ το ακόλουκο επταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο για πενταετι κθτεία ιτοι μζχρι τθν : 1. Οντόνι Φ. οδόλφοσ, Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 2. Κοντογιάννθσ Θ. Λεωνίδασ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 3. Κωνςταντόπουλοσ Χ. Νικόλαοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 4. Καποδίςτριασ Γ. Λωάννθσ, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 5. Μακρυγιάννθσ Λ. Κωνςταντίνοσ, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 6. Βλάςθσ Χ. Εμμανουιλ, Εκτελεςτικό Μζλοσ και 7. Βλαςερόσ Ρ. Εμμανουιλ, Αντιπρόεδροσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ , παραιτικθκαν τα ανεξάρτθτα μζλθ ΔΣ κ.κ. Λωάννθσ Γ. Καποδίςτριασ, και Κωνςταντίνοσ Λ. Μακρυγιάννθσ και αντικαταςτάκθκαν για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ τουσ από τουσ κ.κ. Τηόνακαν Μοσ και Μιχαιλ Χαλικιά. Οι εν λόγω αντικαταςτάςεισ επικυρϊκθκαν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ , παραιτικθκε το μζλοσ ΔΣ κ. Νικόλασ Κωνςταντόπουλοσ και αντικαταςτάκθκε για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του από τον κ. Λωάννθ Καποδίςτρια. Οι εν λόγω αντικαταςτάςεισ επικυρϊκθκαν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ , παραιτικθκε το μζλοσ ΔΣ Εμμανουιλ Βλάςθσ και αντικαταςτάκθκε για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του από τον κ. Βαςίλειο Νειάδα. ΕΜΣΤΡΥΩΣΘΥΘ ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΙΑΥ Τθν Εταιρία εκπροςωπεί και δεςμεφει ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. οδόλφο Οντόνι, δρϊντασ ατομικά, για όλεσ τισ πράξεισ που αναφζρονται ςτο καταςτατικό τθσ, με μόνθ τθν υπογραφι του, που κα τίκεται κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία. Ενδεικτικά ο κ. Οντόνι διενεργεί όλεσ τισ πράξεισ που αφοροφν τθν ανάλθψθ χρθμάτων, μεριςματαποδείξεων, τθν είςπραξθ χρθμάτων, ζκδοςθ, αποδοχι και οπιςκογράφθςθ ςυναλλαγματικϊν και γραμματίων, ζκδοςθ και οπιςκογράφθςθ επιταγϊν, παραλαβι επιταγϊν και φορτωτικϊν, ςφναψθ ςυμβάςεων με Τράπεηεσ για το άνοιγμα πιςτϊςεων και τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, παροχι εντολϊν πλθρωμισ για λογαριαςμό τθσ Εταιρίασ και ςυνομολόγθςθ δανείων και πιςτϊςεων ςε ανοικτό λογαριαςμό και χριςθ αυτϊν. Επίςθσ, ζχει χορθγθκεί με απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτον κ. Οντόνι θ ειδικι εντολι και πλθρεξουςιότθτα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Εταιρίασ: α) να διαβιβάηει ςε χρθματιςτθριακά γραφεία εντολζσ προσ εκτζλεςθ αγοράσ ι/και πϊλθςθσ ειςθγμζνων ςτο Χ.Α. μετοχϊν, ςε περίπτωςθ πϊλθςθσ ονομαςτικϊν μετοχϊν να οπιςκογραφεί τουσ πωλθκζντεσ τίτλουσ, να ειςπράττει ι/και να κατακζτει χριματα, προβαίνοντασ ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια για τθν εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν και να προβεί ςε πάςα άλλθ νόμιμθ προσ τοφτο απαραίτθτθ ενζργεια, β) να δίνει εντολζσ για τθν διενζργεια επενδφςεων μζςω αγορϊν και πωλιςεων τίτλων ςε ΕΥΩ ι/και ςε οιοδιποτε άλλο νόμιςμα ςε ελλθνικζσ και ξζνεσ αγορζσ με κφριο ςκοπό το κζρδοσ από τθ διακφμανςθ ςτθν τιμι τουσ, για κερδοςκοπικοφσ λόγουσ, και να προβαίνει Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 72

73 ςε πάςα νόμιμθ πράξθ προσ αυτό το ςκοπό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Εταιρίασ, με όρουσ και ςυμφωνίεσ που ο ίδιοσ κρίνει ςυμφζρουςεσ. ΔΘΝΩΥΕΙΥ ΕΣΡΣΦΙΜΩΟ, ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΩΟ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΦΙΜΩΟ ΡΤΓΑΟΩΟ ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΙΑΥ Σφμφωνα με τισ δθλϊςεισ των κατωτζρω εποπτικϊν, διοικθτικϊν και διαχειριςτικϊν οργάνων τθσ Εκδότριασ : 5. Οντόνι οδόλφοσ: Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ Εκτελεςτικό Μζλοσ 6. Νειάδασ Βαςίλειοσ: Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. Εκτελεςτικό Μζλοσ 7. Καποδίςτριασ Λωάννθσ: Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. Εκτελεςτικό Μζλοσ 8. Κοντογιάννθσ Λεωνίδασ : Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ και Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Εκδότριασ 9. Βλαςερόσ Εμμανουιλ: Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 10. Moss Jonathan: Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 11. Σαραντάκου Φωτεινι: Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 12. Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ: Γενικόσ Διευκυντισ 13. Κωςτάκθσ Ελευκζριοσ: Εςωτερικόσ Ελεγκτισ 14. Αρβανίτθ Μαρία: Οικονομικι Διευκφντρια 15. Αντωνιάδθσ Απόςτολοσ: Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ 1. Εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ τουσ που ςυνδζονται με τθν ιδιότθτά τουσ και τθ κζςθ τουσ ςτθν Εκδότρια, δεν αςκοφν άλλεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: Ο κ. Νειάδασ Βαςίλειοσ εξαςκεί το επάγγελμα του Συμβοφλου Επιχειριςεων για δραςτθριότθτεσ μθ ςυναφείσ με τθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρίασ, ο κ. Κοντογιάννθσ Λεωνίδασ αςκεί το επάγγελμα του δικθγόρου ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, Ο κ. Βλαςερόσ Εμμανουιλ ςυμμετζχει ςε γραφείο ςυμβοφλων επιχειριςεων («Μ. ΒΛΑΣΕΟΣ-Μ.ΧΟΥΜΘ ΟΜΟΥΚΜΟΣ ΕΤΑΛΕΛΑ» (δ.τ. «CORPUS ECONOMICUS ΟΜΟΥΚΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» (Οργάνωςθ και Ανάπτυξθ εταιριϊν) Ο κ. Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ αςκεί το ελεφκερο επάγγελμα του Συμβοφλου επιχειριςεων μζςω ατομικισ του επιχείρθςθσ, Ο κ. Moss Jonathan ) είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία 34 Consulting Ltd. (εταιρία ςυμβοφλων), Θ κ. Σαραντάκου Φωτεινι εργάηεται ςε γραφείο ςυμβοφλων επιχειριςεων (Οργάνωςθ και Ανάπτυξθ εταιριϊν) που ζχει τθ νομικι μορφι τθσ ομόρρυκμθσ εταιρίασ. 2. Δεν διατθροφν οποιουςδιποτε οικογενειακοφσ δεςμοφσ με μζλθ των διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων τθσ Εταιρίασ ι διευκυντικά ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ. 3. Δεν διατελοφν ςιμερα μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων οφτε είναι μζτοχοι ι εταίροι ςε άλλθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: Ο κ. Οντόνι οδόλφοσ είναι εταίροσ με ποςοςτό 50% ςτθν εταιρία WAKE DIGITAL ΕΡΕ (παροχι υπθρεςιϊν δικτφου και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ) ςτθν οποία είναι και διαχειριςτισ. Επιπλζον, είναι μζτοχοσ με ποςοςτό 99% ςτθν εταιρία RFO ENERGY S.A. (παραγωγι και διάκεςθ θλεκτρικισ ενζργειασ) και κατζχει τθν ιδιότθτα του Ρροζδρου και Διευκφνοντα Συμβοφλου. Επίςθσ, ςυμμετζχει ςτθν ατομικι εταιρεία ODONI RODOLFO του FRAGISCO (εκναυλϊςεισ πλοίων αναψυχισ). Επίςθσ από τισ ζχει εκλεγεί μζλοσ Δ.Σ. τθσ εταιρίασ CD MEDIA A.E. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 73

74 Ο κ. Καποδίςτριασ Λωάννθσ ςυμμετζχει ςτα Δ.Σ των εταιριϊν του ομίλου: Zatrix Holding Ltd (πρϊθν SEE Sports Holdings Ltd), Zatrix Ltd (πρϊθν SEE Sports Ltd), Vista Gaming Online Limited, Vista Online Entertainment Limited, ECN Holding Limited, ECN Management Ltd, Lex Online Entertainment Limited, FSM Limited, FSM Holdings Limited. Είναι μζτοχοσ κατά 5% τθσ Vista Gaming Online Limited, τθσ Vista Online Entertainment Limited, τθσ Lex Online Entertainment Limited και τθσ Gnome Online Entertainment Limited, κατά 0,000004% τθσ Zatrix Holding Ltd (πρϊθν SEE Sports Holdings Ltd), και τθσ Zatrix Ltd (πρϊθν SEE Sports Ltd), και κατά 0,04% τθσ FSM Holdings Limited και τθσ FSM Limited. Ο κ. Κοντογιάννθσ Λεωνίδασ είναι μζλοσ Δ.Σ των ανϊνυμων εταιριϊν «ΜΕΤΟΡΟΛΛΣ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ Α.Ε», και «ΗΑΧΑΟΡΟΥΛΟΣ ΣΛΤΑΑΣ & ΣΛΑ Α.Ε» (εκδοτικι και εκτυπωτικι Α.Ε). Ο κ. Βλαςερόσ Εμμανουιλ, εκτόσ από τθν Εταιρία ζχει τισ εξισ ςχζςεισ με τισ ακόλουκεσ εταιρίεσ: α) ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ, μζτοχοσ (με κοινζσ μετοχζσ) και Ρρόεδροσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΜΡΟΛΚΘ & ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΤΘΜΑΤΛΚΘ», β) μθ εκτελεςτικό μζλοσ, μζτοχοσ (με 42 κοινζσ μετοχζσ) και μζλοσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «ΧΑΤΗΘΛΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΟΥΧΩΝ, ΝΘΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», γ) μζλοσ Δ.Σ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «ΡΟΕΣΤΑΚΘΣ DEVELOPMENT PROJECTS ATE» Τεχνικι Εταιρία), δ) μζλοσ Δ.Σ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «LADY INSIDE A.E» (εταιρία εκμετάλλευςθσ ακινιτων), ε) ομόρρυκμοσ εταίροσ ςε ποςοςτό 50% τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «ΒΛΑΣΕΟΣ ΧΟΥΜΘ Ο.Ε» (ςφμβουλοι επιχειριςεων) και ςτ) ετερόρρυκμοσ εταίροσ ςε ποςοςτό 49% τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «Ρ. ΒΛΑΣΕΟΣ & ΣΛΑ ΕΕ» (ανάπτυξθ και εμπορία λογιςμικοφ). Ο κ. Moss Jonathan είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία 34 Consulting Ltd. (εταιρία ςυμβοφλων), και μθ εκτελεςτικό μζλοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου των εταιριϊν Big Stick Media (εταιρία Sports Media) και Aspacxe Holdings Inc. (IP εταιρία ςυμμετοχϊν). Ο κ. Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ είναι Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία "Sea View Ανϊνυμθ Ξενοδοχειακι και Τουριςτικι Εταιρία" με ζδρα τθν Ελλάδα. 4. Εκτόσ των υπό (3) αναφερόμενων, δε διετζλεςαν μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων, οφτε είναι μζτοχοι ι εταίροι ςε άλλθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τα τελευταία πζντε ζτθ, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: Ο κ. Οντόνι οδόλφοσ, υπιρξε μζλοσ ΔΣ και μζτοχοσ ςτθν εταιρία SPORTIME A.E. (εκδοτικι εταιρεία) και εταίροσ ςτθν εταιρία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΛΚΘ Ε.Ρ.Ε. (εκδοτικι εταιρεία). Ο κ. Νειάδασ Βαςίλειοσ από 22/03/2005 ζωσ 17/10/2007 υπιρξε Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. Ο κ. Καποδίςτριασ Λωάννθσ υπιρξε μζλοσ ΔΣ ςτθν εταιρία SportTime AEE (εκδοτικι εταιρία). Ο κ. Βλαςερόσ Εμμανουιλ υπιρξε μζτοχοσ (κάτοχοσ 10 κοινϊν μετοχϊν) και μζλοσ Δ.Σ τθσ «MEGATHLON A.E» (εμπόριο ετοίμων ενδυμάτων) κακϊσ και μζλοσ Δ.Σ των εταιριϊν «EXPLORER APPAREL A.E» (εμπόριο ετοίμων ενδυμάτων), και «FASHION LOGISTICS A.E» (εταιρία διανομϊν). O κ. Moss Jonathan κατά τθ διάρκεια των ετϊν ιταν μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία World Gaming PLC. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 74

75 Θ κ. Αρβανίτθ Μαρία υπιρξε μζλοσ ΔΣ τθσ Εκδότριασ από 15/10/2004 ζωσ 27/06/2007 βάςθ των αντίςτοιχων πρακτικϊν ΔΣ τθσ Εκδότριασ. Ο κ. Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ τα τελευταία πζντε ζτθ υπιρξε μζτοχοσ και διαχειριςτισ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμίασ "JPK Consulting ΕΡΕ" με ζδρα τθν Ελλάδα και μζτοχοσ και μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία "Stelow Limited" με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο. Υπιρξε, επίςθσ, μζλοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου των εταιριϊν "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιϊσ Α.Ε", "Youtravel.com Limited" και "Qwerty Travel Limited" με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο κακϊσ και Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ εταιρίασ "Youtravel.com A.E" με ζδρα τθν Ελλάδα. 5. Δεν υφίςτανται καταδικαςτικζσ αποφάςεισ ποινικοφ δικαςτθρίου εναντίον τουσ για τζλεςθ δόλιασ πράξθσ κατά τα τελευταία πζντε ζτθ, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: Ο κ. Οντόνι οδόλφοσ ωσ Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ εταιρείασ «Σπορταιμ Εκδοτικι» υπείχε αντικειμενικι ευκφνθ για ποινικζσ υποκζςεισ τθσ εταιρείασ. Ραρζμεινε ςτθ κζςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και Ρροζδρου, από το Φεβρουάριο του 2005 ζωσ και τισ 15 Δεκεμβρίου του 2005, οπότε και παραιτικθκε. Θ αρμόδια Νομαρχία ενθμερϊκθκε ςχετικϊσ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παραίτθςι του, δθλαδι ςτισ 18 Δεκεμβρίου Εντοφτοισ θ ςχετικι ανακοίνωςθ από τθ Νομαρχία, για λόγουσ που δε γνωρίηει, δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ το Σεπτζμβριο του 2006 με αποτζλεςμα, προσ τρίτουσ ο κ. Οντόνι να εμφανίηεται εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, χωρίσ τθ δικι του ςυμφωνία. Τον Λανουάριο του 2006 με πρωτόκολλο παράδοςθσ παραλαβισ που κοινοποιικθκε ςτθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ θ επόμενθ διευκφνουςα Σφμβουλοσ είχε παραλάβει τα επίμαχα ςϊματα των επιταγϊν. Ραρ όλ αυτά και με δεδομζνο ότι θ Νομαρχία Ακθνϊν παρζδωςε ςτον κ. Οντόνι ςχετικι βεβαίωςθ περί τθσ εγκαίρου ενθμερϊςεϊσ τθσ μόλισ το 2009, καταδικάςτθκε πρωτοδίκωσ για παράβαςθ του νόμου περί ακάλυπτων επιταγϊν με τθν υπ αρικμόν /07 Αποφάςεωσ του Μονομελοφσ Ρλθμμελειοδικείου Ακθνϊν ςε φυλάκιςθ 15 μθνϊν και χρθματικι ποινι 1500 ευρϊ με αναςτολι. Κατά τθσ ωσ άνω Αποφάςεωσ ζχει αςκθκεί θ υπ αρικμόν Ζφεςθ (επιταγζσ για 30/6/06). Με τθν υπ αρικμόν /08 Απόφαςθ του Μονομελοφσ Ρλθμμελειοδικείου Ακθνϊν καταδικάςτθκε ςε φυλάκιςθ 10 μθνϊν και χρθματικι ποινι 1500 ευρϊ με αναςτολι. Κατά τθσ ωσ άνω Αποφάςεωσ ζχει αςκθκεί θ υπ αρικμόν 16421/08 Ζφεςθ (επιταγι 31/5/06). Με τθν υπ αρικμόν 94081/ Απόφαςθ του Μονομελοφσ Ρλθμμελειοδικείου Ακθνϊν κατεδικάςκθ εριμθν για παράβαςθ του νόμου περί ακάλυπτων επιταγϊν ςε ποινι φυλάκιςθσ δφο (2) ετϊν, θ οποία μετετράπθ προσ 5 θμερθςίωσ, και χρθματικι ποινι 8.000, ενϊ παραλλιλωσ το προειρθμζνο δικαςτιριο απεφάνκθ ότι θ ζφεςι του κα ζχει αναςτζλλουςα δφναμθ. Κατά τθσ προειρθμζνθσ Αποφάςεωσ ιδθ ζχει αςκθκεί θ υπ αρικμόν 16439/ Ζφεςθ. Με βάςθ τα ανωτζρω, τα οποία αποδεικνφονται εγγράφωσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ μετά τισ καταδίκεσ του, τα οποία και κα προςκομίςει ενϊπιον του Εφετείου και δεδομζνου ότι καμία εκ των επιταγϊν δε φζρει τθν υπογραφι του και όλεσ ζχουν εκδοκεί τον Λοφνιο του 2006, ο κ. Οντόνι οδόλφο εκτιμά αρκετά πικανι τθν ακϊωςι του ενϊπιον του Εφετείου. 6. Δεν ςυμμετείχαν ςε οποιαδιποτε διαδικαςία πτϊχευςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ κατά τθ διάρκεια των πζντε τουλάχιςτον τελευταίων ετϊν με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 75

76 Ο κ. Moss Jonathan ιταν μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία World Gaming PLC όταν υπιχκθ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ το Ο κ. Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ διετζλεςε εκκακαριςτισ κατά τθν εκκακάριςθ τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία "Concierge Επενδφςεισ Τουριςτικι Κτθματικι και Εμπορικι Α.Ε", θ οποία περατϊκθκε το ζτοσ Δεν ζχουν γίνει αποδζκτεσ οποιαςδιποτε δθμόςιασ επίςθμθσ κριτικισ ι/και κφρωςθσ εκ μζρουσ των καταςτατικϊν ι ρυκμιςτικϊν αρχϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν επαγγελματικϊν οργανϊςεων ςτισ οποίεσ μετζχουν) και δεν ζχουν παρεμποδιςτεί από δικαςτιριο να ενεργοφν με τθν ιδιότθτα του μζλουσ διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ εκδότθ ι να παρεμβαίνουν ςτθ διαχείριςθ ι ςτο χειριςμό των υποκζςεων ενόσ εκδότθ κατά τθ διάρκεια των πζντε τουλάχιςτον τελευταίων ετϊν, με ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: Στον κ. Οντόνι οδόλφο, επιβλικθκε πρόςτιμο φψουσ 3.000,00 για παράβαςθ του άρκρου 3 του ν. 3016/2002, δυνάμει τθσ υπ αρικμ. 12.3/396 / απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. Κατά τθσ ωσ άνω απόφαςθσ ζχει αςκιςει προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν. Στον κ. Κοντογιάννθ Λεωνίδα, επιβλικθκε πρόςτιμο φψουσ 3.000,00, για παράβαςθ του άρκρου 3 του ν. 3016/2002, δυνάμει τθσ υπ αρικμ. 12.3/396/ απόφαςθσ του Δ.Σ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. Κατά τθσ ωσ άνω απόφαςθσ ζχει αςκιςει προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν. 8. Ρλθν των περιοριςμϊν που προκφπτουν από τθν κείμενθ νομοκεςία, δεν υφίςταται ςτο πρόςωπό τουσ οποιοςδιποτε ςυμβατικόσ περιοριςμόσ ο οποίοσ αφορά τθ διάκεςθ, εντόσ οριςμζνθσ χρονικισ περιόδου, των κινθτϊν αξιϊν τθσ Εκδότριασ που κατζχουν, με τθν ακόλουκθ εξαίρεςθ: τα κάτωκι πρόςωπα δεν επιτρζπεται να διακζτουν χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Εκδότριασ, ποςοςτό μετοχϊν μεγαλφτερο του 1/3 των μετοχϊν που απζκτθςαν κάνοντασ χριςθ του χορθγοφμενου από τθν Εκδότρια ποςοφ με τθν από ςφμβαςθ δανείου μζςω του προγράμματοσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ και ζωσ ότου αποπλθρωκεί το εν λόγω δάνειο και ειδικότερα: Ο κ. Οντόνι οδόλφοσ μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Κςποδίςτριασ Λωάννθσ μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Κοντογιάννθσ Λεωνίδασ 556 μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Βλαςερόσ Εμμανουιλ μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Moss Jonathan μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Κωςτάκθσ Ελευκζριοσ 444 μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Αντωνιάδθσ Απόςτολοσ μετοχζσ τθσ Εκδότριασ θ κ. Αρβανίτθ Μαρία μετοχζσ τθσ Εκδότριασ. 9. Κατά το τελευταίο ζτοσ δεν απζκτθςαν οφτε κατζχουν μετοχζσ (ι δικαιϊματα προαίρεςθσ ι κατζχουν παράγωγα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν επί μετοχϊν) τθσ Εκδότριασ, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: Ο κ. Οντόνι οδόλφοσ κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009) ποφλθςε εξωχρθματιςτθριακά μετοχζσ τθσ Εκδότριασ. Επίςθσ, τθν 1/7/2009 άςκθςε δικαιϊματα προαίρεςθσ που του είχαν χορθγθκεί με το από 23/06/2009 πιςτοποιθτικό χοριγθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από 29/12/2008 Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εκδότριασ και των από 03/2/2009 και 23/6/2009 αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκδότριασ. Οι εν λόγω μετοχζσ πιςτϊκθκαν ςτθν μερίδα του τθν 31/08/2009. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 76

77 ΘΜ/ΝΛΕΣ ΣΥΝ/ΓΘΣ ΑΡΟ: 01/01/2009 ΕΩΣ: 31/12/2009 ΤΥΡΟΣ ΡΑΞΘΣ Α/Α ΡΑΞΘΣ ΑΓΟΕΣ ΡΩΛΘΣΕΛΣ ΥΡΟΛΟΛΡΟ Εκ μεταφοράσ: /5/2009 Χρζωςθ Ειδικϊν Εργαςιϊν /8/2009 Ρίςτωςθ Εταιρικϊν Ρράξεων Ο κ. Καποδίςτριασ Λωάννθσ κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009) απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, τισ οποίεσ απζκτθςε ςτισ 01/07/2009 κατόπιν αςκιςεωσ ιςάρικμων δικαιωμάτων προαίρεςθσ που του είχαν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από 29/12/2008 Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εκδότριασ και των από 03/02/2009 και 23/06/2009 αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκδότριασ. Επίςθσ κατά τθ χριςθ 2010 απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ με μζςθ τιμι κτιςθσ 0,74 ευρϊ ανά μετοχι. Συνολικά ςιμερα κατζχει μετοχζσ τθσ Εκδότριασ. ο κ. Κοντογιάννθσ Λεωνίδασ απζκτθςε κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009), μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, τισ οποίεσ απζκτθςε τθν κατόπιν αςκιςεωσ ιςάρικμων δικαιωμάτων προαίρεςθσ που του είχαν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εκδότριασ και των από και αποφάςεων του Δ.Σ τθσ Εκδότριασ. Κατά τθ χριςθ 2010 ποφλθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ με μζςθ τιμι 0,66 ευρϊ ανά μετοχι. Σιμερα δεν κατζχει μετοχζσ τθσ Εκδότριασ. ο κ. Βλαςερόσ Εμμανουιλ κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009) απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, τισ οποίεσ απζκτθςε τθν κατόπιν αςκιςεωσ ιςάρικμων δικαιωμάτων προαίρεςθσ που του είχαν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εκδότριασ και των από και αποφάςεων του Δ.Σ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Moss Jonathan κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009) απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, τισ οποίεσ απζκτθςε κατόπιν αςκιςεωσ ιςάρικμων δικαιωμάτων προαίρεςθσ που του είχαν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εκδότριασ και των από και αποφάςεων του Δ.Σ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Κωςτάκθσ Ελευκζριοσ κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009) απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, τισ οποίεσ απζκτθςε τθν κατόπιν αςκιςεωσ ιςάρικμων δικαιωμάτων προαίρεςθσ που του είχαν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εκδότριασ και των από και αποφάςεων του Δ.Σ τθσ Εκδότριασ, ο κ. Αντωνιάδθσ Απόςτολοσ κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009) απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, τισ οποίεσ απζκτθςε τθν κατόπιν αςκιςεωσ ιςάρικμων δικαιωμάτων προαίρεςθσ που του είχαν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εκδότριασ και των από και αποφάςεων του Δ.Σ τθσ Εκδότριασ, θ κ. Αρβανίτθ Μαρία κατά το τελευταίο ζτοσ (χριςθ 2009) απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εκδότριασ, τισ οποίεσ απζκτθςε τθν κατόπιν αςκιςεωσ ιςάρικμων δικαιωμάτων προαίρεςθσ που τθσ είχαν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ από Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 77

78 Εκδότριασ και των από και αποφάςεων του Δ.Σ τθσ Εκδότριασ Υυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ περί εταιρικισ διακυβζρνθςθσ / εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 1. Ανεξάρτθτα Μζλθ ΔΣ Σφνκεςθ ΔΣ Θ Εταιρία ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του ν. 3016/2002 ςχετικά με τθ ςφνκεςθ του ΔΣ και τισ ιδιότθτεσ των μελϊν. 2. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Οργανόγραμμα Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν Υθμείωςθ: Το οργανόγραμμα και ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του ν. 3016/2002 και τθσ απόφαςθσ 5/204/ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, όπωσ ιςχφουν Ελεγκτικι Επιτροπι / Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Ωσ εςωτερικόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρίασ ορίςτθκε ο κ. Ελευκζριοσ Κωςτάκθσ (ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ). Κατά διλωςθ τθσ Εταιρίασ, ο εςωτερικόσ ελεγκτισ παρίςταται ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ των μετόχων τθσ Εταιρίασ. Κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ , ςυςτάκθκε Επιτροπι Ελζγχου κατ άρκρο 37 του ν. 3693/2008 θ οποία ςιμερα αποτελείται από τουσ: (α) Εμμανουιλ Βλαςερό του Ρροκοπίου, μθ εκτελεςτικό μζλοσ (β) Λεωνίδα Κοντογιάννθ του Θλία, μθ εκτελεςτικό μζλοσ (γ) Φωτεινι Σαραντάκου του Γεωργίου, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Από τισ εκκζςεισ εςωτερικοφ ελζγχου για τα ζτθ προκφπτει ότι ςυντάςςονται ανά τρίμθνο και τα πορίςματα αυτϊν ςυηθτοφνται κατά τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΑΞΡΙΒΕΥ ΜΑΙ ΡΦΕΝΘ ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ ΞΕ ΞΕΝΘ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ & ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ ΦΡΧ ΑΤΘΤΡΧ 23 Α Μ.Ο.2190/1920 Οι αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, των Διευκυντικϊν ςτελεχϊν και λοιπϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτο IAS 24 περιλαμβάνουν όλεσ τισ παροχζσ που ζχουν καταβλθκεί ι είναι πλθρωτζεσ, (όπωσ αμοιβζσ, εργοδοτικζσ ειςφορζσ, παροχζσ ςε είδοσ κ.λπ.) και δίνονται ςε αντάλλαγμα προσ τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν προσ τισ εταιρίεσ του ομίλου. Στουσ κατωτζρω πίνακεσ παρατίκενται οι αμοιβζσ αυτζσ που περιλαμβάνονται ςτισ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τισ χριςεισ 2007, 2008, 2009 Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 78

79 Αμοιβζσ Διευκυντικϊν Υτελεχϊν και Νοιπϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτο IAS 24 Σοςά ςε 31/12/ /12/ /12/2009 Centric Ρολυμζςα Α.Ε , , ,26 Zilos Ltd ,00 0,00 0,00 Πμιλοσ See sports Holdings Ltd , , ,00 Πμιλοσ Ecn Management Ltd 0,00 0,00 0,00 Υφνολο , , ,26 Απαιτιςεισ από Διευκυντικά Υτελζχθ και Νοιπά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο IAS 24 Centric Ρολυμζςα Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 Zilos Ltd 0,00 0,00 0,00 Πμιλοσ See sports Holdings Ltd 0,00 0,00 0,00 Πμιλοσ Ecn Management Ltd 0,00 0,00 0,00 Υφνολο 0,00 0,00 0,00 Σθμείωςθ: Ο όμιλοσ τθσ SEE SPORTS ζχει μετονομαςτεί ςε ZATRIX Ειδικότερα, οι αμοιβζσ των μελϊν ΔΣ και βαςικϊν ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ του Ομίλου που ζχουν αναγνωριςτεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτθ χριςθ του 2009 με βάςθ τισ διατάξεισ του ΔΛΡ 24 αναλφονται ωσ εξισ: Α/Α ν/μο Ξεικτζσ ετιςιεσ αποδοχζσ (βάςει ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ) Ξεικτζσ ετιςιεσ αποδοχζσ (βάςει ςφμβαςθσ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν) Αποηθμίως θ μελϊν ΔΥ ετθςίωσ (από Εκδότρια) Αποηθμίωςθ μελϊν ΔΥ (από κυγατρικι) Σαροχζσ 1. Οντόνι οδόλφοσ Α)Ραροχζσ για αυτοκίνθτο: ,25 Β) Ζξοδα κίνθςθσ: 5.673,75 Γ)κινθτά τθλζφωνα:10.578, 23 Δ) Λδιωτικι αςφάλιςθ υγείασ: 2.006,93 2. Νειάδασ Βαςίλειοσ ,04 (15/6/09 31/12/09) Α. ζξοδα κίνθςθσ 4.968,49 Β. κινθτά τθλζφωνα Καποδίςτριασ Λωάννθσ από τθν εταιρία SEE Sports Ltd Ραροχζσ αυτοκίνθτο: ,56 ςε 4. Κοντογιάννθσ Λεωνίδασ 5. Βλαςερόσ Εμμανουιλ ευρϊ ετθςίωσ (1) 6. Moss Jonathan ευρϊ 7. Σαραντάκου Φωτεινι Δεν υφίςτανται Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 79

80 8. Κωςτάκθσ Ελευκζριοσ 9. Αρβανίτθ Μαρία 10. Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ ,52 ευρϊ ,67 ευρϊ Δεν υφίςτανται Λδιωτικι αςφάλιςθ υγείασ: 348 Α) παροχζσ ςε αυτοκίνθτο: 3.056,94 Β) ζξοδα κίνθςθσ: 2.339,63 Γ) κινθτά τθλζφωνα: 1.779,73 Δ) ιδιωτικι αςφάλιςθ υγείασ: Αντωνιάδθσ Απόςτολοσ ,00 Λδιωτικι αςφάλιςθ υγείασ: 348 Σθμείωςθ (1): Θ Εταιρεία ζχει υπογράψει ςφμβαςθ παροχισ λογιςτικϊν υπθρεςιϊν με τθν εταιρεία «Μ. ΒΛΑΣΕΟΣ-Μ.ΧΟΥΜΘ ΟΜΟΥΚΜΟΣ ΕΤΑΛΕΛΑ» (δ.τ. «CORPUS ECONOMICUS ΟΜΟΥΚΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ»), ςτθν οποία ο κ. Εμμανουιλ Βλαςερόσ είναι ετερρόρυκμοσ εταίροσ κατά ποςοςτό 50%. Το φψοσ τθσ ετιςιασ αμοιβισ ανζρχεται ςε ετθςίωσ. Το φψοσ των αμοιβϊν και τα οφζλθ ςε είδοσ που ζχει προεγκρίνει ι/και εγκρίνει θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Εκδότριασ ι των κυγατρικϊν τθσ για τισ κάκε είδουσ υπθρεςίεσ που κα παρζχουν για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ αναλφεται ωσ εξισ: Α/Α ν/μο Αποηθμίωςθ μελϊν ΔΥ (από Εκδότρια) 1. Οντόνι οδόλφοσ Από μικτζσ αμοιβζσ φψουσ και για τθν περίοδο μετά τθν λιξθ τθσ τρζχουςασ εταιρικισ χριςθσ ωσ και τθν επόμενθ τακτικι γενικι ςυνζλευςθ ζτουσ 2011, προεγκρίκθκαν μικτζσ αμοιβζσ φψουσ Νειάδασ Βαςίλειοσ(*) - 3. Καποδίςτριασ Λωάννθσ - 4. Κοντογιάννθσ Λεωνίδασ - 5 Βλαςερόσ Εμμανουιλ - 6. Moss Jonathan ευρϊ 7. Κωςτάκθσ Ελευκζριοσ - 8. Αρβανίτθ Μαρία - 9. Σαραντάκου Μαρία Χαιρζτθσ Γεϊργιοσ Αντωνιάδθσ Απόςτολοσ - Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 80

81 (*) Για τισ αμοιβζσ του κ. Νειάδα από τθν ςφμβαςι του με τθν Εταιρία προβλζπονται ςυνοπτικά τα ακόλουκα: Εξαμθνιαία αμοιβι: ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α, Ειδικζσ παροχζσ (με μορφι bonus) ςε περιπτϊςεισ εξεφρεςθσ επενδυτϊν για τθν κάλυψθ μζρουσ του ποςοφ αυξιςεων μετοχικοφ κεφαλαίου τισ οποίεσ τυχόν αποφαςίςει μελλοντικά θ Εταιρία και κακ όλο το διάςτθμα που ιςχφει θ ςφμβαςθ, Άλλεσ Σαροχζσ μθνιαίωσ καταβαλλόμενεσ: ζξοδα κίνθςθσ, ςτάκμευςθσ και ςυντιρθςθσ του προςωπικοφ επιβατθγοφ αυτοκινιτου του (880 ευρϊ), παραχϊρθςθ χριςθσ εταιρικοφ κινθτοφ τθλεφϊνου και παροχι φορθτοφ υπολογιςτι. Τζλοσ ο κ. Κωςτάκθσ ζλαβε ςτισ από τθν Εταιρία δάνειο φψουσ ευρϊ για τθν κάλυψθ προςωπικϊν αναγκϊν. Δεν υφίςτανται ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν με τθν Εκδότρια ι οποιαδιποτε κυγατρικι τθσ και οι οποίεσ να προβλζπουν τθν παροχι οφελϊν κατά τθ λιξθ τουσ. ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ ΓΙΑ ΑΣΡΗΘΞΙΩΥΘ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΝΡΓΩ ΕΠΡΔΡΧ ΑΣΡ ΦΘΟ ΧΣΘΤΕΥΙΑ Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι εργατικι νομοκεςία, οι εργαηόμενοι δικαιοφνται αποηθμίωςθ ςτθν περίπτωςθ απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςισ τουσ, το φψοσ τθσ οποίασ ποικίλει ανάλογα με τον μιςκό, τα ζτθ υπθρεςίασ και τον τρόπο τθσ αποχϊρθςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ) του εργαηομζνου. Υπάλλθλοι που παραιτοφνται ι απολφονται αιτιολογθμζνα δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ. Θ πλθρωτζα αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ ιςοφται με το 40% τθσ αποηθμίωςθσ που κα ιταν πλθρωτζα ςε περίπτωςθ αναίτιασ απόλυςθσ. Θ Εταιρία χρεϊνει ςτα αποτελζςματα για δεδουλευμζνεσ παροχζσ ςε κάκε περίοδο με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ υποχρζωςθσ. Οι πλθρωμζσ παροχϊν που διενεργοφνται ςτουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ κάκε περίοδο χρεϊνονται ζναντι αυτισ τθσ υποχρζωςθσ. Στισ υποχρεϊςεισ παροχϊν αποχωριςεων περιλαμβάνεται το ποςό τθσ πρόβλεψθσ για τθν ςυνταξιοδότθςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ ςφμφωνα με ςχετικι αναλογιςτικι μελζτθ από τον πιςτοποιθμζνο αναλογιςτι. Οι βαςικζσ υποκζςεισ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2009 ζχουν ωσ ακολοφκωσ: Σλθκωριςμόσ: Μιςκοί, θμερομίςκια και αποηθμιϊςεισ αναπροςαρμόηονται με τθν εκάςτοτε τρζχουςα αξία του τιμαρίκμου. Ξιςκολογικι κλίμακα: Ετιςια αναπροςαρμογι 4% ςε ονομαςτικζσ τιμζσ Επιτόκιο υπολογιςμϊν: 5% Θνθςιμότθτα: Ωσ πίνακεσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Αναλογιςτϊν Απολφςεισ: Δεν κα ςυμβοφν Θλικίεσ ςυνταξιοδότθςθσ: Οι θλικίεσ που προβλζπει το ΛΚΑ Με βάζη ηις άνω αποδοτές, ηο ζύνολο ηης δαπάνης ποσ αναγνωρίζηηκε ζηο λογαριαζμό ηων αποηελεζμάηων και αθορά ηα σπότρεα μέλη Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ και ηα διοικηηικά ζηελέτη έηζι όπως έτοσν οριζηεί από ηην Εηαιρεία ανήλθε ζε 7.387,00 η δε ζσνολική σποτρέωζη παροτών αποτωρήζεως ανήλθε ζε ,00 Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκεται θ ανάλυςθ των προβλζψεων για αποηθμίωςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία τθσ Εκδότριασ, βάςει των ανωτζρω παραμζτρων: Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 81

82 Υυντάξεισ και άλλεσ Υυνταξιοδοτικζσ Χποχρεϊςεισ ΣΡΥΑ ςε Ραροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων , ,00 Μθ αναγνωριςμζνθ μεταβατικι υποχρζωςθ Άμεςθ αναγνϊριςθ μεταβατικισ υποχρζωςθσ Μθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ /(ηθμίεσ) Μθ αναγνωριςμζνο κόςτοσ προχπθρεςίασ Μακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον Ιςολογιςμό , ,00 Σοςά αναγνωριςμζνα ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ , ,00 Τόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 2.321, ,50 Αναγνϊριςθ μεταβατικισ υποχρζωςθσ Αναγνϊριςθ αναλογιςτικισ ηθμίασ / (κζρδουσ) 3.435, ,55 Αναγνϊριςθ κόςτουσ προχπθρεςίασ Μανονικό ζξοδο ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων , ,05 Κόςτοσ επιπλζον παροχϊν / παροχϊν τερματιςμοφ υπθρεςίασ Κόςτοσ τακτοποίθςθσ / (Κζρδοσ περικοπϊν) από μεταφορζσ εργαηομζνων Λοιπά (Κζρδθ) / Κόςτθ Υυνολικό ζξοδο ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων , ,05 Ξεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον Ιςολογιςμό Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ / περιόδου , ,95 Σφνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων , ,05 Μακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ / περιόδου , ,00 Ρροςαρμογι Μακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ / περιόδου , ,00 Ξεταβολι ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ Ραροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου , ,95 Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ , ,00 Κόςτοσ τόκου 2.321, ,50 Αναλογιςτικι ηθμιά / (κζρδοσ) 3.435, ,55 Σαροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου , ,00 ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΣΑΤΡΧΘΥ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΩΟ ΣΤΡΑΙΤΕΥΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΞΕΦΡΧΩΟ ΥΕ ΞΕΝΘ Δ.Υ. ΜΑΙ ΕΤΓΑΗΡΞΕΟΡΧΥ (άρκρο 13 παράγραφοσ 9 του κ.ν. 2190/1920) Ζχουν υιοκετθκεί 3 ςυνολικά προγράμματα, εκ των οποίων μόνο το τελευταίο είναι ςε ιςχφ και βάςει του οποίου αςκικθκαν μζχρι τθ ςφνταξθ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. A. Πρόγραμμα 2007 (Απόφαςη ΓΣ ) O Κανονιςμόσ Ρρογράμματοσ Ραροχισ Δικαιωμάτων Αγοράσ Μετοχϊν, ο οποίοσ εγκρίκθκε με απόφαςθ τθσ ΓΣ κατά τθν αναφερόμενθ ςτον τίτλο ςυνεδρίαςι τθσ, περιλαμβάνει τουσ κάτωκι βαςικοφσ όρουσ: Αρικμόσ Δικαιωμάτων: Νιξθ Δικαιωμάτων: 30θ Νοεμβρίου Δικαιοφχοι: α) Ρρόεδροσ ΔΣ και Διευκφνων Σφμβουλοσ: δικαιϊματα. β) Αντιπρόεδροσ ΔΣ : δικαιϊματα. Ε.Δ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Σελ. 82

83 γ) Ζνα εκ των Μελϊν του ΔΣ : δικαιϊματα. δ) Τζςςερα (4) Στελζχθ τθσ Εταιρίασ: δικαιϊματα. Κατά τθν από ςυνεδρίαςθ του ΔΣ διαπιςτϊκθκε θ μθ άςκθςθ των ωσ άνω δικαιωμάτων τα οποία ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Ρρογράμματοσ ζλθξαν τθν 30θ Νοεμβρίου Β. Πρόγραμμα 2008 (Απόφαςη Ζκτακτησ ΓΣ όπωσ τροποποιήθηκε δυνάμει τησ Απόφαςησ Ζκτακτησ ΓΣ ) Ο Κανονιςμόσ Ρρογράμματοσ Ραροχισ Δικαιωμάτων Αγοράσ Μετοχϊν, ο οποίοσ εγκρίκθκε με απόφαςθ των ΓΣ που αναφζρονται ςτον τίτλο, περιλαμβάνει τουσ κάτωκι βαςικοφσ όρουσ: Ανϊτατοσ Αρικμόσ Ξετοχϊν που κα εκδοκοφν: μετοχζσ, θ ςυνολικι ονομαςτικι αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλθμζνο κατά τθν , ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει Δικαιοφχοι: οι εκάςτοτε (υφιςτάμενοι ι μελλοντικοί) υπάλλθλοι ι ςυνεργάτεσ ι τα εκάςτοτε (υφιςτάμενα ι μελλοντικά) διοικθτικά ςτελζχθ εταιρίασ, μζλουσ του Ομίλου που κρίνονται κατάλλθλα να ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ απαςχόλθςθσ των προςϊπων αυτϊν ςτον Πμιλο με ςχζςθ εργαςίασ, ζργου, εντολισ ι οποιαδιποτε άλλθ ςχζςθ ι θ διατιρθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εταιρίασ του Ομίλου. Φιμι Άςκθςθσ Δικαιωμάτων: 1,10 ευρϊ και ιςοφται με τθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ κατά τθν 7 θ Απριλίου Ωρίμανςθ Δικαιωμάτων: 30 θ Δεκεμβρίου Κατά τθν από ςυνεδρίαςθ του ΔΣ διαπιςτϊκθκε θ μθ άςκθςθ των ωσ άνω δικαιωμάτων τα οποία ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Ρρογράμματοσ ζλθξαν τθν 31θ Δεκεμβρίου Γ. Πρόγραμμα 2009 (Αποφάςεισ ΓΣ , ΔΣ και ) Κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ χορθγικθκε εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο να κεςπίηει προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν υπό τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ του άρκρου 13 παράγραφοι 1 και 13 του κ.ν. 2190/1920, αυξάνοντασ ενδεχομζνωσ το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντασ όλ&epsilon