ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Επίκ. Καθηγήτρια Τ. Γιαννακοπούλου ΠΟΛΥΤΕΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995

2 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με βάση το συμβόλαιο αριθμός B 91/91/SIN /8192 μεταξύ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Γεν. Διεύθυνση XI) και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. The Greek Biotope/W etland Centre was established in 1991, as a result of a proposal to EU by the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, under Contract Number B 91/9 l/s IN /8 192 signed by the Commission of the European Union (DG XI) and the Goulandris Natural History Museum. Οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας αυτής καλύφθηκαν κατά μικρό μόνο μέρος από το ΕΚΒΥ ΕΚΒΥ covered only a small part of the cost of this study. Η πλήρης αναφορά στην εργασία αυτή είναι: Γιαννακοπούλου, Τρισεύγενη Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών της λίμνης Ισμαρίδας. Πολυτεχνική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ξάνθη. 28 σελ. This document may be cited as follows: Giannakopoulou, Trisevgeni Water quality monitoring of lake Ismaris. Polytechnic School of Decocritus University of Thrace. Xanthi. 28 pp. (Gr, En su)

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Ερευνητικό Πρόγραμμα "Παρακολούθηση της Ποιότητας των Νερών της Λίμνης Ισμαρίδας,' που χρηματοδοτήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή- Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων, είχε ως σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών του χειμάρρου Βοσβόζη και της λίμνης Ισμαρίδας κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1995, εν όμει της έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Κομοτινής (ΜΕΑΑ), τα επεξεργασμένα λύματα της οποίας θα έχουν ως άμεσο αποδέκτη τον χείμαρρο και τελικό αποδέκτη τη λίμνη. Στα στοιχεία της μελέτης περιλαμβάνονται και συνεκτιμώνται και στοιχεία που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θράκης στη διάρκεια του Για την εκτίμηση της κατάστασης του χειμάρρου και του ευτροφισμού της λίμνης έγινε μέτρηση στο πεδίο, της θερμοκρασίας, της αγωγιμότητας και του διαλυμένου οξυγόνου και ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός του ολικού φωσφόρου, αμμωνιακού αζώτου και των νιτρικών. Οι μετρήσεις έγιναν στον αγωγό εκροής των λυμάτων της ΜΕΑΑ, σε επιλεγμένα σημεία του χειμάρρου και της λίμνης και στη διώρυγα εκροής της λίμνης πρς τη θάλασσα. Επίσης, έγινε προσδιορισμός της χλωροφύλλης και των κυριοτέρων ομάδων του φυτοπλαγκτού στη λίμνη. Στον χείμαρρο, το 1994, πριν και μετά την ΜΕΑΑ, η μέση συγκέντρωση ολικού φωσφόρου ήταν μικρότερη από 400 pg/l. Η συγκέντρωση φωσφόρου του Βοσβόζη, πριν από τις εκβολές του στη λίμνη ήταν 120 μμ/1. Το 1995, η μέση συγκέντρωση αυξήθηκε πολύ, με αποτέλεσμα πριν ταπό τις εκβολές να ανέλθει στα 157 pg/l. Η συγκέντρωση ολικού φωσφόρου στον αγωγό εξόδου της ΜΕΑΑ ήταν περίπου τετραπλάσια από αυτήν που προβλέπουν οι προδιαγραφές της. Διαπιστώθηκε αυτοκαθαρισμός του χειμάρρου κατάντη, μέχρι και 81%. Για το ανόργανο άζωτο δεν διαπιστώθηκε αξιόλογη διαφορά πρίν και μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ. Η μέση συγκέντρωση ολικού φωσφόρου στη λίμνη για το 94 και 95 ήταν 164 μμ/ι, τιμή λίγο υμηλότερη από μετρήσεις του 91 και 92, χωρίς να διαπιστωθεί ουσιώδης διαφορά πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ. Η μέση τιμή αμμωνιακού αζώτου ήταν 158 μμ/ι (λίγο υμηλότερη από παλαιότερες μετρήσεις) και νιτρικών 331 pg/ι (στα ίδια επίπεδα με μετρήσεις του 91 και 92) Η αγωγιμότητα των νερών του χειμάρρου και της λίμνης κυμάνθηκε κάτω από 0.8 ms/cm., ενώ στη διώρυγα εκροής ήταν πολύ υμηλότερη και με έντονες εποχιακές διακυμάνσεις. Το διαλυμένο οξυγόνο στη λίμνη ήταν ττο καλοκαίρι πολύ χαμηλό στον πυθμένα Η μέγιστη τιμή χλωροφύλλης ήταν 232 μμ/ι. Η λίμνη χαρακτηρίζεται ως υπερεύτροφη με κριτήρια τον ολικό φώσφορο και τη μέγιστη τιμή χλωροφύλλης.

4 Τα παραπάνω αποτελέσματα και εκτιμήσεις, μολονότι προκαταρκτικές, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδίασμά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης (περισσότερες μετρήσεις περισσοτέρων παραμέτρων, αυτοματισμοί στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων κ.λ.π.) η εγκατάσταση και λειτουργία του οποίου πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα της ΜΕΑΑ. Προτείνεται η διατήρηση και επέκταση, ει δυνατόν, των γύρω από τη λίμνη ελωδών εκτάσεων για την ελάττωση του φωσφόρου που προέρχεται από τη λεκάνη απορροής. Επίσης προτείνεται η λήμη άμεσων μέτρων για την απομάκρυνση του φωσφόρου από το σημείο εκβολής του Βοσβόζη, με στόχο να προσεγγισθεί, όσο είναι δυνατόν, το όριο του κρίσιμου φορτίου της λίμνης.

5 ABSTRACT The research project titled 'W ater Quality Monitoring of Lake Ismaris' was financially supported by the Goulandri Museum - EKBY. Its objective was to monitor the water quality of Ismaris lake and its tributary Vosvozis during the first semester of Vosvozis receives the treated effluents of Komotini Sewage Treatment Plant (KSTP), which started to operate in the beginning of Earlier data from 1994, collected by the scientific staff of Democritus University of Thrace, are also included and processed in this report. To evaluate the state of the tributary and the lake, temperature, conductivity and dissolved oxygen have been measured in the treated effluent and in nine stations located in the river, the lake and the channel connecting the lake to the sea, while the concentrations of total phosphorus, ammonia nitrogen and nitrates have also been determined. Chlorophyll a and main phytoplankton groups have been also determined in the lake. Before the KSTP operation, mean concentration of total phosphorus was below 400 pg/1 in the river, falling to 120 pg/l near the mouth. After the Plant started to operate in 1995, the concentration of total phosphorus in the mouth reached 157 pg/l, while mean total phosphorus in the treated effluents was about four times higher than the standards of operation of the plant indicated Almost no difference has been observed in inorganic nitrogen concentration of the river before and after plant operation. Mean total phosphorus concentration of the lake was 164 pg/l during 94 and the first semester of 95, a value slightly higher than that observed in 91 and 92. No marked difference has been observed in total phosphorus concentration of the lake before and after plant operation. Mean ammonia nitrogen concentration was 158 pg/l and nitrates 331 pg/l, (no marked difference in inorganic nitrogen before and after operation conditions). Conductivity of the tributary and the lake remained below 0.8 ms/cm, but wide seasonal fluctuations were observed in the channel. Dissolved oxygen was low in the bottom of the lake in summer. Maximun chorophyll concentration was 232 pg/l. On the basis of the mean total phosphorus and maximum chlorophyll values, the lake falls to the hyper-eutrophic category. The above data and calculations are preliminary, but they can serve as the basis for the planning of an intergrated monitoring programm (with measurement of more parameters, automatic sample collection and data analysis e.t.c). The installation and operation of this programm should be part of the KSTP. The preservation and expansion of the buffer zone around the lake is necassary in order to reduce phosphorus inputs from the cultivated area. An immediate drastic

6 reduction of phosphorus near the mouth of Vozvozis is also proposed, in order to substatislly reduce the phosphorus loading and reach the critical load of the lake.

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η λίμνη Ισμαρίδα είναι ένας από τους τελευταίους παραδείσους που κινδυνεύουν να χαθούν. Η παρούσα μελέτη είναι το αποτέλεσμα μιάς συλλογικής προσπάθειας ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και που ο καθένας με τον τρόπο του επιθυμούσε να συμβάλλει στον ίδιο σκοπό: να σωθεί ο παράδεισος αυτός. Η προσπάθεια ξεκίνησε την Ανοιξη του 1994 και συνεχίσθηκε μέχρι το τέλος του έτους, με τη μορφή απλής συνεργασίας της Οικολογικής Ομάδας Ροδόπης με το επιστημονικό προσωπικό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με στόχο να καταγραφούν καταστάσεις και φαινόμενα που αλλοιώνουν τη λίμνη. Η χρηματοδότηση από το ΕΚΒΥ, που κάλυμε το πρώτο εξάμηνο του 1995, βοήθησε σημαντικά τη συνέχιση της συνεργασίας, ενθάρρυνε την όλη προσπάθεια και έθεσε τις βάσεις για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παρακολούθησης της λίμνης και της περιοχής της. Ευχαριστίες εκφράζονται στο Κέντρο Υγροτόπων για τη χρηματοδότηση και, ιδιαίτερα, στον Διευθυντή του κ. Γεράκη για την ενθάρρυνση αυτής της προσπάθειας. Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται στη Μαρία Αναγνωστοπούλου για τη βοήθειά της εκ μέρους του Κέντρου στην υλοποίηση αυτού του Προγράμματος. Από την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης, η Ιωάννα Παπουλιά βοήθησε στις δειγματολημίες και στις μικροσκοπικές παρατηρήσεις. Ο Σπύρος Αλεξίου στις δειγματολημίες, στις μετρήσεις στο πεδίο, στις εργαστηριακές αναλύσεις και στην αναζήτηση βιβλιογραφίας. Ο Σωκράτης Γρηγορόπουλος είχε την ιδέα της συνεργασίας για το ξεκίνημα των μετρήσεων, το 1994, και βοήθησε αποφασιστικά στην συνέχισή τους μέχρι σήμερα. Η συνεχής παρουσία του και η αγάπη του για την περιοχή αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τη συστηματική παρακολούθηση του συστήματος. Από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο φοιτητής Ανδρέας Γιοβανόπουλος, στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας του, βοήθησε στις δειγματολημίες και τις εργαστηριακές αναλύσεις και συνέλεξε στοιχεία για την περιοχή. Στη μελέτη αυτή τεκμηριώνεται με μετρήσεις και αποδεικνύεται, με βάση τη διεθνή εμπειρία, ότι η διαχείριση της Ισμαρίδας ήταν και δυστυχώς εξακολουθεί να είναι καταστροφική. Ελπίζουμε ότι η μελέτη θα συμβάλει στην ενημέρωση και αφύπνιση των αρμοδίων φορέων, ώστε όσο υπάρχει καιρός, να ληφθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην εξυγείανση και αποκατάσταση αυτού του τελευταίου παραδείσου. Τ. Γ ιαννακοπούλου Ξάνθη, Νοέμβριος 1995

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - LIST OF FIGURES i Hi v vii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο Χείμμαρρος Βοσβόζης Η Λίμνη Ισμαρίδα Η Μ ονάδα Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Κ ομοπνής 5 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Σταθμοί Δειγματολημίας Δειγματολημίες-Μ ετρήσεις στο Π εδίο Εργαστηριακές Α ναλύσεις- Μ ικροσκοπικές Παρατηρήσεις 7 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ θρεπτικά Αλατα Φωσφόρου και Αζώτου στο Χείμμαρρο Θρεπτικά Αλατα Φωσφόρου και Αζώτου στη Λίμνη Φυσικές Μ εταβλητές στο Χείμμαρρο, τη Λίμνη και στη διώρυγα Εκροής Χλωροφύλλη και πλαγκτό ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 28 νϊ

9 ΚΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ -LIST OF FIGURES Σχήμα 1: Η περιοχή μελέτης με τους σταθμούς δειγματολημίας. Figure 1: The study area with the sampling stations Σχήμα 1: Ολικός Φώσφορος στον χείμαρρο Βοσβόζη πρίν την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΛΑ Figure2: Total phosphorus in Vosvozis before the onset of operation of the Sewage Treatment Plant Σχήμα 3: Ολικός Φώσφορος στον χείμαρρο Βοσβόζη μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ Figure 3: Total phosphorus in Vosvozis after the onset of operation of the Sewage Treatment Plant Σχήμα 4: Αμμωνιακό άζωτο στον χείμαρρο Βοσβόζη Figure 4: Ammonia Nitrogen in Vosvozis Σχήμα 5: Νιτρικά στον χείμαρρο Βοσβόζη Figure 5: Nitrates in Vosvozis Σχήμα 6: Μέση συγκέντρωση Ν/ΝΗ4 και Ν/ΝΟ3 στο χείμμαρρο Βοσβόζη από το Δεκέμβριο του 1994 μέχρι τον Ιούλιο του 1995 Figure 6: Mean concentration of N/NH4 and N/NO3 in Vosvozis from December 1994 to July 1995 Σχήμα 7: Ολικός φώσφορος στην επιφάνεια της λίμνης Ισμαρίδας Figure 7: Total phosphorus on the surface of Ismaris lake Σχήμα 8: Ολικός φώσφορος σε τρείς σταθμούς δειγματολημίας στη λίμνη Ισμαρίδα

10 Figure 8: Total Phosphorus in three sampling stations in lake Ismaris Σχήμα 9: Ανόργανο άζωτο στην επιφάνεια της λίμνης Ισμαρίδας την άνοιξη και το καλοκαίρι Figure 9: Inorganic nitrogen on the surface of Ismaris lake in Spring and Summer Σχήμα 10: Αγωγιμότητα στον σταθμό ΜΤ3 και στο κανάλι εκροής της Ισμαρίδας Figure 10: Conductivity in station MT3 and drainage canal of Ismaris lake Σχήμα 11: Κατανομή του Διαλυμένου οξυγόνου στον σταθμό ΜΤ3 Figure 11: Dissolved Oxygen profile in station MT3

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τελική έκθεση υποβάλλεται στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος εξάμηνης διάρκειας, με τίτλο "Παρακολούθηση της Ποιότητας των Νερών της Λίμνης Ισμαρίδας". Το πρόγραμμα είχε ως σκοπό τον προσδιορισμό βασικών παραμέτρων της ποιότητας του χειμάρρου Βοσβόζη (Πος-Πος) και του νερού της λίμνης Ισμαρίδας (ή Μητρικού) σε σχέση με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Κομοτινής (ΜΕΑΑ). Τα επεξεργασμένα λύματα της μονάδας αυτής, μετά την προβλεπόμενη από τη μελέτη βιολογική και χημική επεξεργασία, διατίθενται στο χείμαρρο Βοσβόζη, ο οποίος καταλήγει στη λίμνη Ισμαρίδα. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα ακόλουθα: 1. Ποια ήταν η τροφική κατάσταση του συστήματος της λίμνης Ισμαρίδας και του χειμάρρου Βοσβόζη πρίν από τη λειτουργία της ΜΕΑΑ και μετά το πρώτο εξάμηνο μερικής λειτουργίας της; 2. Με δεδομένη την αναγκαιότητα της προστασίας της λίμνης από ενδεχόμενη υποβάθμιση, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν; Σε ό, τι αφορά το πρώτο ερώτημα, η απουσία παλαιοτέρων στοιχείων για την ποιότητα νερού της λίμνης και ιδιαίτερα στοιχεία που να αφορούν το βαθμό ευτροφισμού καθιστά αδύνατο τον ακριβή προσδιορισμό της διαχρονικής εξέλιξης που έχει ο ευτροφισμός σε μακρόχρονη βάση. Ετσι, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από πρόσφατη μελέτη (Σκούλλος 1993), σε συνδυασμό με τις μετρήσεις που έγιναν, στη διάρκεια του 1994, πρίν από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Παλαιότερα στοιχεία για το χείμαρρο απαιτούνται, επίσης, για τον προσδιορισμό της προηγούμενης κατάστασης του χειμάρρου. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν. Για πρώτη φορά συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται, στα πλαίσια αυτής της μελέτης, στοιχεία που να αφορούν τις ποσότητες των θρεπτικών αλάτων στο Βοσβόζη, πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, ώστε να προσδιορισθεί η σχετική επίπτωση της ΜΕΑΑ στο χείμαρρο και τη λίμνη.

12 Τα αναγκαία μέτρα προκύπτουν με συνδυασμό των ανωτέρω, εφόσον θεωρείται δεδομένη η αναγκαιότητα προστασίας της Λίμνης. Η ακριβής μεδοδολογία Λήμης μέτρων προστασίας και τα αντίστοιχα κόστη που συνεπάγονται τα μέτρα αυτά βρίσκονται πέραν από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Στο ΚεφάΛαιο 2 περιγράφεται η περιοχή και δίνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις και τα όρια ρύπανσης του χειμμάρρου. Στο ΚεφαΛαιο 3 αναφέρονται οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και οι σταθμοί δειγματολημίας. Στο Κεφάλαιο 4 δίνονται τα στοιχεία των μετρήσεων που έγιναν από τον Απρίλιο του 1994 μέχρι τον Ιούλιο Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται, με βάση παλαιότερα στοιχεία και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της παροούσας εργασίας, μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης του χειμάρρου και της λίμνης σε σχέση με τον ευτροφισμό. Στο Κεφάλαιο 6 διατυπώνονται τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης και οι προτάσεις που προκύπτουν για την προστασία του συστήματος της λίμνης. Η μελέτη αυτή είναι πιλοτική και έγινε με ελάχιστα μέσα και πιστώσεις. Είναι φυσικό ότι οι μελετητές θα επιθυμούσαν να είχαν διεξάγει περισσότερες και συχνότερες μετρήσεις περισσοτέρων παραμέτρων (παροχής ρευμάτων, στερεομεταφοράς κ.λ.π.) και να είχαν στη διάθεσή τους σύγχρονο εξοπλισμό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων (π.χ. αυτόματη καταγραφή και επεξεργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή). Η διεθνής οικολογική και η τοπική αξία της Ισμαρίδας δικαιολογούν πλήρως την προμήθεια του εξοπλισμού και τις πιστώσεις για τη λειτουργία ενός συστήματος συνεχούς παρακολούθησης. 2

13 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Ο χείμαρρος Β οσβόζης Ο χείμαρρος Βοσβόζης ή Ασπρόρρεμα πηγάζει από το όρος Παπίκιο, έχει επιφάνεια λεκάνης απορροής 82 κτη2 και συνολικό μήκος μέχρι τις εκβολές στην Ισμαρίδα 40 κτη (Σχήμα 1). Ο Βοσβόζης έχει μέγιστη παροχή Οιτ^χ = τηυδβε, ελάχιστη παροχή <3?τπη = ιτ^/εβο και μέση ετήσια παροχή 0 = 3.2 τη3/5βε (Σκούλλος 1993). Από παρατηρήσεις μας, διαπιστώθηκε όμως, ότι παροχή του χειμμάρρου μηδενίζεται το καλοκαίρι (τον Ιούλιο) και εμφανίζεται πάλι μετά τις φθινοπωρινές βροχές (περίπου τον Νοέμβριο). Το 1994, η παροχή του Βοσβόζη στην Ισμαρίδα (Σταθμός Β3, Σχήμα 1) αποκαταστάθηκε τον Δεκέμβριο. Ανάντη της ΜΕΑΑ ο χείμαρρος δέχεται τα ανεπεξέργαστα λύματα των Δημοτικών σφαγείων της πόλης, τα επεξεργασμένα (;) λύματα της συνοικίας ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ και λύματα από τη Βιομηχανία τροφίμων ΙΩΑΝΝΟΥ. Επί πλέον, η κοίτη του χειμάρρου αποτελεί τόπο ανεξέλεγκτης απόθεσης στερεών απορριμμάτων. Ο χείμαρρος Βοσβόζης καθορίσθηκε ως αποδέκτης των λυμάτων του Δήμου Κομοτινής με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης, η οποία συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 6555/ απόφαση. Σύμφωνα με τις ανωτέρω δύο αποφάσεις και την υπ αριθμ. 2411/1990 απόφαση, ορίζεται η ανώτερη τάξη χρήσης των νερών του ποταμού ως εξής: (α) μέχρι τη γέφυρα της επαρχιακής οδού Σιδηροχωρίου - Παγουρίων επιτρέπεται η άρδευση, μύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία, (β) από τη γέφυρα μέχρι τις εκβολές στη λίμνη επιτρέπεται η χρήση των νερών για αλιεία και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση και κολύμβηση, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της κοινής Υπουργικής Απόφασης 46399/1352/86. 3

14 Σχήμα 1 Η περιοχή μελέτης με τους σταθμούς δειγματολημίας. 4

15 2.2 Η Λίμνη Ισμαρίδα Η Λίμνη Ισμαρίδα αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων τα οποία καταλήγουν μέσω του χειμμάρρου Βοσβόζη στο ΒΔ άκρο της. Η λίμνη έχει επιφάνεια 2.8 κτη2 και 6 άδος που δεν υπερβαίνει τα 2.0 τη στο βαθύτερο σημείο της. Έχει επιφάνεια λεκάνης απορροής 185 κτη2. Στο ΝΑ άκρο της λίμνης υπάρχει διώρυγα εκροής πρός τη θάλασσα. Η λίμνη επικοινωνεί με τη θάλασσα με τεχνητό δίαυλο, ο οποίος κλείνει με κινητό, ξύλινο θυρόφραγμα. 2.3 Η μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Κομοτινής (ΜΕΑΑ) Η ΜΕΑΑ βρίσκεται 500 τη νοτίως του 3ου χιλιομέτρου της εθνικής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης, στις όχθες του χειμάρρου Βοσβόζη, 15 κτη περίπου πρίν από τις εκβολές του στη λίμνη Ισμαρίδα (Σχήμα 1). Ο σχεδιασμός της ΜΕΑΑ προβλέπει την επεξεργασία τη3 ημερησίως, όταν η μονάδα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το έτος Ο σχεδιασμός της μονάδας προβλέπει παρατεταμένο αερισμό των λυμάτων ώστε να συντελείται πλήρης νιτροποίηση και απονιτροποίηση του αμμωνιακού αζώτου. Επί πλέον, προβλέπεται μερική βιολογική αποφωσφόρωση των λυμάτων η οποία ακολουθείται από χημική κατακρήμνηση στη δεξαμενή καθίζισης με προσθήκη θειικού αργιλίου ως κροκιδωτικού, έτσι ώστε η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου στα επεξεργασμένα λύματα να μην υπερβαίνει τα 0.6 ιτ^ /I. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, μετά την επεξεργασία προβλέπεται από τη μελέτη να είναι : ΒΟΟ5=20 τηο[/ι, 55=30 τηα/1, <300=120 π^/ι, Ν /Ν ^ΙΟ τη ς/ι, Ν/Νθ3 = 4 τη9/1, Ν/Ν0 2 =1γπ9/1, κολοβακτηριοειδή 1000/100 τηΐ, ρη 6-9, λίπη-ελαια =5 γτ^/ι (Μελέτη Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού Πόλης Κομοτινής, Α. Τεχνική Εκθεση, ΜΕΤΕΚ Α.Ε.). Η ΜΕΑΑ άρχισε να λειτουργεί δοκιμαστικά από τις αρχές του 1995 και αύξησε σταδιακά τον όγκο των εισερχομένων λυμάτων. Το Μάιο του 1995, ημερησίως κατά μέσο όρο, η ΜΕΑΑ δεχόταν 900-5

16 1400 m3 βοδρολύματα από την πόλη της Κομοηνής και πς γύρω κοινότητες και περίπου m3 λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της Κομοηνής, το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (προφορική ενημέρωση από ΔΕΥΑΚ, Μάιος 1995). 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 3.1 Σταθμοί Δειγματολημίας Η θέση των σταθμών δειγματολημίας φαίνεται στο Σχήμα 1.. Με 6 άση την υφιστάμενη κατάσταση, επιλέχδηκαν τρείς σταθμοί δειγματολημίας στον χείμαρρο Βοσβόζη: πριν από την MEAA (Β1), μετά την MEAA (Β2) και πριν από τις εκβολές του χειμμάρρου στην Ισμαρίδα (Β3). Επί πλέον γινόταν τακτική δειγματολημία των επεξεργασμένων λυμάτων από τον αγωγό εξόδου της ΜΕΑΑ. Στην Ισμαρίδα επιλέχδηκαν άλλοι τρείς, σταθμοί δειγματολημίας: Στο σημείο εκβολής του Βοσβόζη μέσα στη λίμνη <ΜΤ1), στο μέσο της λίμνης (ΜΤ2) και στο ΝΔ άκρο της λίμνης (ΜΤ3). Στη διώρυγα εκροής επιλέχδηκαν, επίσης, τρείς σταθμοί: Πριν από το δυροφραγμό (ΚΙ), μετά τον θυροφραγμό (Κ2), κατάντη της διώρυγας εκροής στο ύμος της γέφυρας με τον αγροτικό δρόμο (Κ3). 3.2 Δ ειγματολημίες - Μετρήσεις στο πεδίο Οι δειγματολημίες πραγματοποιήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα αραιότερα τον χεμώνα και προοδευτικά πυκνότερα την άνοιξη και το καλοκαίρι (οι ημερομηνίες των δειγματολημιών φαίνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν). Στα στοιχεία που παρατίθενται περιλαμβάνονται και μετρήσεις από τους ίδιους σταθμούς πριν από την έναρξη του παρόντος προγράμματος, που αφορούν κυρίως τη συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου, από τον Απρίλιο 1994 έως τον Ιανουάριο Η δειγματολημία γινόταν με ειδικό δειγματολήπτη 3 λίτρων, τύπου Ruttner. Τα δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστήριο σε 6

17 πλαστικές φιάλες μέσα σε φορητά μυγεία. Η μέτρηση της θερμοκρασίας, της αλατότητας και του διαλυμένου οξυγόνου γινόταν στο πεδίο με φορητά όργανα (WTW Conductometer, LF 191 και WTW Oximeter, ΟΧΙ 196). Ελεγχος της καλής λειτουργίας του οργάνου μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου πραγματοποιείτο περιοδικά με δέσμευση του οξυγόνου στο πεδίο και τιτλοδότητση, σύμφωνα με τη μέθοδο Winkler. 3.3 Εργαστηριακές αναλύσεις - Μ ικροσκοπικές παρατηρήσεις Εγινε ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός του ολικού φωσφόρου σύμφωνα με τη μέθοδο χλωριούχου μευδαργύρου, με προηγούμενη χώνευση των δειγμάτων με K2S2O8 (ΑΡΗΑ, 1992). Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός του αμμωνιακού αζώτου (Ν/ΝΗ4-) έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο κατά Lidicoat et al. (1976) και στις περιπτώσεις υμηλών συγκεντρώσεων με τη μέθοδο Nessler. (ΑΡΗΑ, 1992). Η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των νιτρικών (N/NOs) έγινε με τη μέθοδο της βρυκίνης (ΑΡΗΑ, 1975). Η μέτρηση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης α στα δείγματα της λίμνης έγινε φασματοφωτομετρικά σε εκχύλισμα 95% ακετόνης (ΑΡΗΑ, 1992). Για την παρατήρηση και αναγνώριση του φυτοπλαγκτού, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Utermöhl σε συντηρημένα δείγματα με Lugol, σε ανάστροφο μικροσκόπιο Leitz Diavert. Επί πλέον, παρατήρηση ζωντανού υλικού έγινε σε μικροσκόπιο Olympus ΒΗΤ εφοδιασμένο με εξάρτημα φθορισμού (Blue excitation). 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 θρεπτικά άλατα φωσφόρου και αζώτου στο χειμμαρρο Οι συγκεντρώσεις του ολικού φωσφόρου, αμμωνιακού αζώτου και νιτρικών φαίνονται στα Σχήματα 2 έως 6. 7

18 Στο Σχήμα 2 φαίνεται η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου στο χείμαρρο πριν από την έναρξη Λειτουργίας της ΜΕΑΑ. Μόνο σε δύο δείγματα του Ιουνίου 1994 παρατηρήθηκαν υμηλές συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου πριν (σταθμός Β1) και μετά (σταθμός Β2) την ΜΕΑΑ, που δεν υπερέβαιναν, όμως τα 1200 μα/1. Η μέση ετήσια συγκέντρωση του φωσφόρου στο Β1 και στο Β2 ήταν 374 μμ/ι και 310 μμ/ι, αντίστοιχα. Η μέση ετήσια συγκέντρωση στο Β3 ήταν αρκετά χαμηλότερη (120 μ^/ι) και δείχνει τον βαθμό αυτοκαθαρισμού του χειμάρρου. Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει και την τελική επιβάρυνση της λίμνης με φώσφορο από τον χείμαρρο για την περίοδο που προηγείται της λειτουργίας της ΜΕΑΑ. Στο Σχήμα 3 φαίνεται η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου στον χείμαρρο μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ. Η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου στον αγωγό της ΜΕΑΑ κυμαίνεται από 406 μμ/1 έως 3335 μ^/ι, με μέση τιμή 2413 μ^/1 και διάμεσο 2466 μμ/ι. Η συγκέντρωση στον χείμαρρο ανάντη της ΜΕΑΑ (Β1), κυμάνθηκε από 12 μ^/ι έως 566 μ^/ι, με μέση συγκέντρωση είναι ίση με 298 μ9/ι, τιμή λίγο χαμηλότερη από την αντίστοιχη πριν από την έναρξη λειτουργίας της. Η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου μετά τη ΜΕΑΑ (Β2) κυμάνθηκε από 122 μ /1 έως 3500 μμ/1 και η μέση τιμή ήταν 844μ3/1, 2.7 φορές πιο πάνω από την τιμή του Η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου λίγο πριν από τις εκβολές του χειμάρρου στη λίμνη κυμάνθηκε από 1 μ9/ι έως 300μ3/1 και η μέση τιμή ήταν 157 μμ/1, 1.3 φορές μεγαλύτερη από την τιμή του Στον Πίνακα 1 φαίνεται η επί τοις εκατό μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης του ολικού φωσφόρου στο χείμαρρο πρίν και μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ. Παρατηρείται ότι, μετά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, ο χείμαρρος κρατάει περισσότερο φωσφόρο (η εκατοστιαία μείωση από το Β2 στο Β3 αυξήθηκε από 61% το 1994 σε 81 % το 1995). Εν τούτοις, η μερική λειτουργία της ΜΕΑΑ για ένα εξάμηνο περίπου αύξησε ήδη τη συγκέντρωση του φωσφόρου στον χείμαρρο πριν από τις εκβολές (Β3) κατά 30%, περίπου (από 121 σε 157 μμ/ι). Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη ΜΕΑΑ, δεδομένου ότι το 1995 παρατηρήθηκε ελάττωση του ολικού φωσφόρου στο Β1. Η ελάττωση αυτή πιθανότατα οφείλεται στις αυξημένες βροχοπτώσεις του χειμώνα και της άνοιξης του

19 Σχήμα 2 Ολικός Φώσφορος στον Χείμαρρο Βοσβόζη πριν από την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ

20 Σχήμα 3 Ολικός Φώσφορος στο Χείμμαρρο Βοσβόζη μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ

21 Πίνακας 1 Μέσες συγκεντρώσεις και εκατοστιαία μεταβολή του ολικού φωσφόρου στον χείμαρρο Βοσβόζη πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ Μέση Συγκέντρωση Ολικού Φωσφόρου (μβ/1) Β1 ΑΓ Β2 Β3 Εκατοστιαία Ελάττωση κατάντη (από Β2 στο Β3) 1994 (πριν την έναρξη) (μετά την έναρξη) % Μεταβολή μετά την έναρξη της ΜΕΑΑ Αξίζει να σημειωθεί ότι, με 6 άση τα στοιχεία του 1994 (πριν από την έναρξη Λειτουργίας της ΜΕΛΑ), η μέση συγκέντρωση του φωσφόρου στον χείμαρρο σε όλους τους σταθμούς ήταν κάτω από το όριο των 0.4 mg/l (400 pg/l), το οποίο τίθεται από τη Νομαρχιακή Απόφαση υπ αριθμ.6555/ , εκτός από τα δείγματα του Ιουνίου 1994, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Η διάθεση των Λυμάτων της ΜΕΑΑ προκάλεσε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου στον χείμαρρο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Επί πλέον, η μέση συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου στον αγωγό (2413 pg/l) είναι περίπου τετραπλάσια από αυτή που προβλέπει η μελέτη της ΜΕΑΑ (600 μg/l), αν και η μονάδα λειτουργεί μερικώς με το 1/3 περίπου του όγκου των λυμάτων από το αποχετευτικό δίκτυο και περίπου το μέγιστο των βοθρολυμάτων που προβλέπεται να επεξεργάζεται (στοιχεία ΔΕ YAK, Μαίου 1995). Τα όρια του χειμάρρου για το αμμωνιακό άζωτο και τα νιτρικά (ως Ν) καθορίζονται από τη Νομαρχιακή απόφαση 6655/ ) σε 10 mg/l και 4 mg/l,αντίστοιχα. Τα όρια αυτά συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων που προβλέπονται από τη μελέτη της ΜΕΑΑ. 11

22 Στο Σχήμα 4 φαίνεται η συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου στον χείμαρρο Βοσδόζη και τον αγωγό της ΜΕΑΑ. Οι συγκεντρώσεις στον χείμαρρο και στον αγωγό βρίσκονται κάτω από τα καθορισμένα όρια και γενικά παρατηρείται ταχεία πτώση της συγκέντρωσης μετά την μείξη των Λυμάτων με τα νερά του χειμάρρου (Β2), καθώς επίσης και σοβαρή ελάττωση κατάντη, πριν από τις εκβολές στη λίμνη (Β3), λόγω της ταχείας μετατροπής των ΝΗ4 σε ΝΟ3. Στο Σχήμα 5 φαίνεται η συγκέντρωση των νιτρικών (ως Ν) στο χείμαρρο και στον αγωγό. Υπέρβαση των ορίων παρατηρείται από την ΜΕΑΑ μόνο τον Ιούλιο του Τον ίδιο μήνα ο χείμαρρος ήδη δέχεται από ανάντη πηγές περίπου 10 ητ^/ι ΝΟ3. Η μέση συγκέντρωση σε Ν/ΝΗ4 και Ν/ΝΟ3 κάθε σταθμού και το ολικό ανόργανο άζωτο (εκτός των Ν/Ν θ2 ) φαίνεται στο Σχήμα 6. Ο χείμαρρος πριν από την ΜΕΑΑ έχει περίπου την ίδια μέση συγκέντρωση σε ολικό ανόργανο άζωτο με τον αγωγό, αλλά το μέγιστο της συγκέντρωσης οφείλεται στα Ν/ΝΟ3, πιθανώς γιατί τα Ν/ΝΗ4 που προέρχονται από τις ανάντη της ΜΕΑΑ πηγές ρύπανσης (ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ κ.λ.π.) μετατρέπονται γρήγορα σε ΝΟ3. Το ίδιο συμβαίνει και με τα Ν/ΝΗ4 του αγωγού, με αποτέλεσμα ο σταθμός Β2 να έχει περίπου 4 ητ^/ι Ν/ΝΟ3. Ο χείμμαρρος στο σταθμό Β2 έχει 4,5 ιτ^/ι ολικό ανόργανο άζωτο και πριν από τις εκβολές (Β3) έχει 1,75 019/! ανόργανο άζωτο. (Μείωση από τον Β2 στον Β3 κατά περίπου 60%). 12

23 Σχήμα 4 Αμμωνιακο άζωτο στον χείμαρρο Βοσβοζη ----

24 Σχήμα 5 Νιτρικά στον χείμαρρο Βοσβοζη

25 mg/1 Σχήμα 6 Μέση συγκέντρωση N/NJ-L και N/NOjστον χείμαρρο Βοσβοζη από τον Δεκέμβριο του 1994 μέχρι τον Ιούλιο του 1995

26 4.2 θρεπτικά άλατα φωσφόρου και αζώτου στη λίμνη Η μέση συγκέντρωση ολικού φωσφόρου στην επιφάνεια της λίμνης Ισμαρίδας προέκυμε είτε από μεμονωμένες τιμές είτε από τη μέση τιμή των συγκεντρώσεων από δύο ή τρείς σταθμούς (Σχήμα 7). Η μέση συγκέντρωση για το διάστημα Απρίλιος 94 Ιούλιος 95 ήταν 164 pg/i Δεν φαίνεται να υπάρχει αξιόλογη διαφορά μεταξύ των τιμών του 94 και του 95. Αντίθετα, επειδή οι τιμές της Ανοιξης του 95 είναι πολύ χαμηλές, ο μέσος όρος του α εξαμήνου του 95 παρουσιάζεται χαμηλότερος (105 μμ/1) σε σχέση με τον μέσο όρο του 94 (192pg/l). Η ολοκλήρωση συλλογής στοιχείων για το υπόλοιπο του 1995 θα δώσει ακριβέστερη εικόνα. Στο Σχήμα 8 φαίνεται ότι στις 25/6/95 ο σταθμός ΜΤ1, αμέσως μετά τις εκβολές του Βοσβόζη στη λίμνη, έχει πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση ολικού φωσφόρου σε σχέση με τους άλλους δύο σταθμούς. Η αυξημένη αυτή συγκέντρωση οφείλεται, προφανώς, στον χείμαρρο, ο οποίος στις 25/6/95 βρέθηκε να έχει 300 pg/i και στις 4/6/95 211pg/1 (Σχήμα 3). Η μέση συγκέντρωση ολικού φωσφόρου για το α εξάμηνο του 1995 είναι 250 μg/l, για τον σταθμό ΜΤ1, για τον ΜΤ2 είναι 108 μg/l, και για τον ΜΤ3 είναι 44 μg/l, ένδειξη ότι η λίμνη δεσμεύει φώσφορο. Η μέση συγκέντρωση ολικού φωσφόρου στη λίμνη είναι 164μ /1. Υπολογίζοντας τις μέσες συγκεντρώσεις για τους ίδιους σταθμούς από προηγούμενη μελέτη (Σκούλλος 1993) η μέση συγκέντρωση φωσφορικών ήταν στο ΜΤ1 166pg/l, στο ΜΤ2 111 pg/l, και στο ΜΤ3 196pg/l. Η μέση συγκέντρωση φωσφορικών της λίμνης ήταν 126 ug/l. Στις 25/6/95 παρατηρήθηκε μεγάλη ποσότητα του υδρόβιου φυτού Trapa na tans. Ενα μεγάλο ποσοστό του φωσφόρου στη λίμνη ήταν δεσμευμένο στα κύτταρα του φυτού. Στο τέλος του καλοκαιριού, όταν η αποδόμηση των κυττάρων θα αποδεσμεύσει μεγάλες ποσότητες φωσφόρου, αναμένεται να παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης του ολικού φωσφόρου. Η συλλογή περισσοτέρων στοιχείων τους επόμενους μήνες θα τεκμηριώσει πληρέστερα τη σχετική επίδραση του Βοσβόζη στον σταθμό ΜΤ1 και την διαφοροποίησή του σταθμού αυτού από τους άλλους δύο, ένδειξη της δέσμευσης φωσφόρου από τη λίμνη. Επίσης θα καταστεί ακριβέστερος ο υπολογισμός της μέσης τιμής ολικού φωσφόρου της λίμνης. 16

27 μδ/1 ζ : ΜΤ X...J 15/4 24/6 6/7 1/8 17/8 3/9 21/3 8/4 30/4 4/6 25/6 24/7 y Π 4 Π y3 ΜΤ Σχήμα 7 Ολικός Φώσφορος στην Επιφάνεια της Λίμνης Ισμαρΐδας

28 1ΙΜΤ1 ΜΤ2 1^ΜΤ3 Σχήμα 8 Ολικός φώσφορος σε τρεις σταθμούς δειγματοληψίας στη Λίμνη Ισμαρίδα

29 μ β / / τ γ τ γ :τ: Ν /Ν 0 3 Ν/ΝΗ " /3 30/4 4/ / Ν /Ν Ν/ΝΗ / Σχήμα 9 Ανόργανο Άζωτο στην επιφάνεια της Λίμνης Ισμαρίδας την Άνοιξη και το Καλοκαίρι

30 Στο Σχήμα 9 φαίνεται η συγκέντρωση του ανοργάνου αζώτου στη Λίμνη. Η μέση συγκέντρωση Ν/ΝΗ4 στη Λίμνη ήταν 158 pg/l. Η αντίστοιχη τιμή από παλαιότερη μελέτη ήταν 50pg/l (Σκούλλος 1993). Η μέση συγκέντρωση νιτρικών ήταν 331 pg/l πολύ κοντά σε παλαιότερες μετρήσεις (330 pg/l, ΣκούΛΛος 1993). Την άνοιξη, παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση, κυρίως νιτρικών, προφανώς Λόγω της μεταφοράς τους με τις βροχές από τη Λεκάνη απορροής. Σταδιακά η συγκέντρωση ελαττώνεται, καθώς τα υδρόβια φυτά και το φυτοπλανκτό χρησιμοποιούν το ανόργανο άζωτο για να αναπτυχθούν Φυσικές μεταβλητές στον χείμαρρο, στη λίμνη και στη διώρυγα εκροής Στον χείμαρρο δεν μετρήθηκε αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 0,8 ms/cm. Στη Λίμνη, η αγωγιμότητα στον πυθμένα (1,05 ms/cm), ήταν Λίγο υμηλότερη από την επιφάνεια (0,23-0,28 ms/cm) τον Μάρτιο και ΑπρίΛιο του 95 (στο τέλος Απριλίου έκλεισε το θυρόφραγμα) και διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα μέχρι και τον Ιούλιο 95 που έγινε και η τελευταία μέτρηση. Στη διώρυγα εκροής, η αγωγιμότητα μεταβάλλεται κατά πολύ στη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της εισόδου θαλασσινού νερού (Σχήμα 10). Τον χειμώνα και την άνοιξη το διαλυμένο οξυγόνο στη λίμνη βρισκόταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, κοντά στα όρια κορεσμού. Σταδιακά, ωστόσο, δημιουργείται στρωμάτωση αν και η λίμνη έχει μικρό βάθος, με αποτέλεσμα ο πυθμένας να εμφανίζεται στερημένος από οξυγόνο (Σχήμα 11). 20

31 ms/cm Σχήμα 10 Αγωγιμότητα στον Σταθμό ΜΤ3 και στη διώρυγα εκροής της Ισμαρίδας

32 21/3/95 8/4/95 4/6/95 25/6/95 24/7/95 Βάθος (ηι) Σχήμα 11 Κατανομή του Διαλυμένου Οξυγόνου στον Σταθμό ΜΤ3

33 4.4 Χλωροφύλλη και πλαγκτό Η χλωροφύλλη α τον Μάρτιο είχε συγκέντρωση 65.0 pg/l στην επιφάνεια του σταθμού ΜΤ3 και 92.5 pg/l στην επιφάνεια του σταθμού ΜΤ2. Τον Ιούνιο, στην επιφάνεια των σταθμών ΜΤ1, 2, και 3 οι συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης ήταν 91.0 pg/l, pg/i και 43.0 pg/l, αντίστοιχα. Η μέση τιμή της χλωροφύλλης για το α εξάμηνο του 95 ήταν 82.0 pg/l. Φυτοπλαγκτό Τον Μάρτιο 1995, κυρίαρχη ομάδα του φυτοπλαγκτού ήταν τα Διάτομα με πολλά άτομα του γένους Chetoceros. Επίσης, παρατηρήθηκαν Κρυπτομονάδες, Ευγληνοειδή και Πρωτόζωα. Στο τέλος Απριλίου παρατηρήθηκαν επιπλέουσες μάζες του Χλωροφύκους Spirogyra spp. Λεπτομερέστερη μικροσκοπική παρατήρηση έγινε σε φρέσκο υλικό σε δείγματα που συλλέχθηκαν στις 25/6/95 και παρατηρήθηκαν τα εξής: Διάτομα Γένη Cyclot ella, Atthyea, Navícula, Melosira, Cymbella, Gomphonema, Rhopalodia, Thalassionema, Cocconeis, Synedra. Είδη Nitzschia seriata, Nitzschia acicularis. Χλωρόφυτα (Γένη) Didymocystis, Scenedesmus, Closterium, Cosmarium, Tetraedron, Micractinium, Dctyosphearium, Eudorina, Spirogyra Χρυσόφυτα Mallomonas spp. Κυανοβακτήρια Merismopedia spp., Anabaenopsis spp., Anabaena spiroides 23

34 Ζωοπλακτό Τροχόξωα(Είδη) EughJanis delicaia, Scaridium ongirandum, KerateUa spp. Brachionus spp. Epiphanes senta, VorticeUa spp. Επίσης, παρατηρήθηκαν Κωπήποδα και Κλαδόκερα. Ανώτερα Φυτά-Υδρόφυτα Παρατηρήθηκαν τα είδη: CeratophyUum demersum, Najas spp., Potamogetón crispus Στις 24/ 7 /95 παρατηρήθηκαν σε συντηρημένο υλικό τα εξής: Κυανοβακτήρια Spiruiina major, πολλά κύτταρα Merismopedia spp. Χλωροφύκη Monorhaphidium contortum, Scenedesmus spp. Tetrahedron spp. Staurastrum spp. 24

35 5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ Σε παλαιότερη μελέτη (Σκούλλος 1993), η λίμνη χαρακτηρίσθηκε μεσότροφη, με κριτήριο τη μέση συγκέντρωση του ολικού αζώτου που ήταν 406 pg/ι και το σύστημα κατάταξης κατά Sakamoto. Από τα στοιχεία της παρούσας μελέτης προκύπτει μέση συγκέντρωση ολικού αζώτου λίγο υμηλότερη (489 pg/l) και η λίμνη εμπίπτει, με δάση το ίδιο κριτήριο στη μεσοτροφική κατηγορία. Ομως, με δάση πιο πρόσφατη βιβλιογραφία [Vollenweider (1975), Schindler (1977), OECD, 1982, WHO, 1988) ο φώσφορος θεωρείται το κρίσιμο στοιχείο του ευτροφισμού. Χρησιμοποιώντας το σύστημα κατάταξης των λιμνών του ΟΟΣΑ (WHO 1988) και τα στοιχεία που συλλέχδηκαν από τη λίμνη στη διάρκεια του προγράμματος, έγινε μια πρώτη εκτίμηση της τροφικής κατάστασης της Ισμαρίδας. Πίνακας 2 Τροφικές κατηγορίες λιμνών σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης που προτείνεται από τον WHO (1988) και αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών που μετρήθηκαν στην Ισμαρίδα Τροφική κατηγορία Ολικός φώσφορος (pg/l) (Μέση τιμή) Χλωροφύλλη (pg/l) (Μέγιστο) ολιγότροφη <10 μεσότροφη <10-35 <8-25 εύτροφη υπερεύτροφη >100 >75 Στοιχεία α εξάμηνο Παλαιότερα στοιχεία (Σκούλλος 1993) 126 Από τον Πίνακα 2 φαίνεται όπ υπερευτροφική χαρακτηρίζεται μια λίμνη με μέση τιμή ολικού φωσφόρου μεγαλύτερη από 100 μg/l και μέγιστη τιμή χλωροφύλλης μεγαλύτερη από 75 μg/l. Με κριτήριο τη μέση συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου που προκύπτει από τις μετρήσεις μας (164 μg/l) και από παλαιότερες μετρήσεις (126 μg/l) και τη μέγιστη τιμή χλωροφύλλης (232 μg/^), η λίμνη χαρακτηρίζεται υπερεύτροφη. Η έλλειμη οξυγόνου που παρατηρήθηκε στον πυθμένα (Σχήμα 11) αποτελεί ένα ακόμα κριτήριο του ευτροφισμού της λίμνης με αρνητικά αποτελέσματα για την υδρόβια ζωή. ο 00 25

36 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Από τα στοιχεία που αναλύθηκαν στα προηγούμενα καφάλαια συμπαραίνονται τα ακόλουθα: 1. Η τροφική κατάσταση της λίμνης, με κριτήριο τη συγκέντρωση φωσφόρου στο νερό, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ ήταν υπερεύτροφη. 2. Η τροφική κατάσταση της λίμνης, μετά το πρώτο εξάμηνο /λειτουργίας της ΜΕΑΑ με βάση το ίδιο κριτήριο (συγκέντρωση φωσφόρου), βρέθηκε να είναι υπερεύτροφη. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης του φωσφόρου (από 126 μ^/1 το 1993 σε 164 μα/1 το πρώτο εξάμηνο του 1995). 3. Η συγκέντρωση φωσφόρου στο χείμαρρο Βοσβόζη, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ, δεν υπερέδαινε σε γενικές γραμμές το όριο των 400 μ3/1 που τίθεται από τη Νομαρχιακή απόφαση 6555/ Μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑΑ το ανωτέρω όριο στο χείμαρρο παραδιάζεται στο σταθμό που βρίσκεται κοντά και κατάντη από τον αγωγό εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων. 5. Τα επεξεργασμένα λύματα της ΜΕΑΑ, με συνθήκες λειτουργίας της μονάδας στο ένα τρίτο περίπου της δυναμικότητάς της, το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας της, έχουν συγκέντρωση φωσφόρου περίπου τετραπλάσια από αυτήν που προβλέπει η μελέτη της μονάδας. 6. Οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου στο χείμαρρο και στον αγωγό της ΜΕΑΑ δεν υπερέβαιναν τα όρια της Νομαρχιακής απόφασης. 7. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στο χείμαρρο ήταν πλησίον των ορίων και μάλιστα από πηγές ανάντη της ΜΕΑΑ. Η Ισμαρίδα είναι μια εύτροφη λίμνη και επομένως δεν έχει επιλέον δυνατότητα αφομοίωσης των φορτίων φωσφόρου που προβλέπονται να έχουν τα επεξεργασμένα λύματα (600 μο{/ι) ή μετά από αραίωση τα νερά του χειμάρρου (400 μδ/ι). 26

37 Η μέχρι τώρα Λειτουργία της ΜΕΔΑ εμπνέει ανησυχίες για τις επιπτώσεις που 8 α έχει στη Λίμνη Ισμαρίδα π διάθεση των επεξεργασμένων Λυμάτων της μονάδας, κυρίως όσον αφορά τον φωσφόρο που θεωρείται και ο κατ εξοχήν παράγων πρόκλησης του φαινομένου του ευτροφισμού. Προτείνεται η διατήρηση και επέκταση, ει δυνατόν, των γύρω από τη Λίμνη ελωδών εκτάσεων για την ελάττωση του φωσφόρου που προέρχεται από τη Λεκάνη απορροής. Επίσης προτείνεται η Λήμη άμεσων μέτρων για την απομάκρυνση του φωσφόρου από το σημείο εκβολής του Βοσβόζη, με στόχο να προσεγγισθεί, όσο είναι δυνατόν, το όριο του κρίσιμου φορτίου της Λίμνης. Η συνολική αντιμετώπιση του προδλήματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής, σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΚ, τη Νομαρχία και την περιφέρεια, θεωρείται πλέον απαραίτητη, ώστε με τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των νερών του χειμάρρου και έλεγχο των ρυπαντικών φορτίων που δέχεται αυτός, να εξασφαλίζεται μονίμως άφθονο και καθαρό νερό στην Ισμαρίδα. 27

38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ APHA, 1975: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 14th ed., 1992: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 16th ed. Liddicoat, M.T., Tibbitis, S., and Butler, E.I., 1976: The Determination of Ammonia in Natural Waters. Water Research 10: Μελέτη Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού Πόλης Κομοτινής. Α. Τεχνική Εκθεση. ΜΕΤΕΚ Α.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων του Δήμου Κομοτινής. ΜΕΤΕΚ Α.Ε. OECD, Eutrophisation des eaux. Methods de surveillance, d evaluation et de lutte. Ομάδα Μελέτης ΥΠΕΧΩΔΕ. 1986: Πρόγραμμα οριοθέτησης υγροβιοτόπου σύμβασης Ramsar- Υγροβιότοπος λίμνης Μητρικού. Σκούλλος, Μ Πρόγραμμα Διαχείρισης Λίμνης Ισμαρίδας και Συμπλέγματος Λιμνοθαλασσών. Τελική Διαχειριστική Μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ. Schindler, D. 1977: Evolution of phosphorus limitation in lakes. Science. 195: Vollenweider, R Input-Output models with special reference to the phosphorus loading concept in limnology. Schweiz. Zeitschr. Hydro!. 37: WHO Eutrophication of Lakes and Reservoirs in Warm Climates, Environmental Health Series No 30, Copenhagen. 28

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο»

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 04/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 56/2011 ΘΕΜΑ : Ανασύσταση Επιτροπής Γνωμοδότησης για την χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος των επιχειρήσεων, τησ οικονομιασ και των αγορών: επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και επιχειρηματικές πρακτικές

Ο κόσμος των επιχειρήσεων, τησ οικονομιασ και των αγορών: επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και επιχειρηματικές πρακτικές Παρατήρηση Από την παρούσα αξία 96.153,85 οδηγηθήκαμε με τον εκτοκισμό στην ονομαστική αξία, αφού το υπόλοιπο του πελάτη μας θα είναι κατά την 31.12.2016 100.000 (96.153,85 + 3.846,15). 4/31.12.2016 Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και μαθήτριες τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μια γιορτή που μας φέρνει κοντά για ακόμα μια φορά, μια γιορτή που σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας για τον τόπο μας, εν όψει των επικείμενων εκλογών.

Μια γιορτή που μας φέρνει κοντά για ακόμα μια φορά, μια γιορτή που σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας για τον τόπο μας, εν όψει των επικείμενων εκλογών. ΦΙΛΕΣ κ ΦΙΛΟΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να ευχηθώ «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ. Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ10 ΠΕ06 ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ, ΔΟΣΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 86/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

*Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010.

*Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010. *Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010. 1 / 7 Ως επιστημονικός χώρος, το μάρκετινγκ εμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα 1 Ο σύγχρονος πολιτισμός, παρ όλη τη διάδοση της εικόνας ως μέσου έκφρασης και πληροφόρησης, παραμένει γραπτός πολιτισμός. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2015 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ Η σημασία της γλώσσας Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη σημασία της γλώσσαςς στη ζωή του, αρκείί να σκεφτεί για μια

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 18 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ANATOMIA ΨΑΡΙΟΥ Α γυμνασίου Υλικά για ανατομία Λιμνίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: Μελέτη οργάνωσης εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας»

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Πτυχιακή εργασία Μυγδαλιά Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Γεωγραφίας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ Δημητράκη Αικατερίνη Μυτιλήνη 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Μεθοδολογία..6 Συμπεράσματα 13 Βιβλιογραφία 20 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Γεωργίου. Καταγωγή μητέρας: Γεωργία

Φώτης Γεωργίου. Καταγωγή μητέρας: Γεωργία Φώτης Γεωργίου Καταγωγή μητέρας: Γεωργία Η καταγωγή της μητέρας μου είναι η Γεωργία. Είναι μια πανέμορφη χώρα. Η Γεωργία αποτελείται από πολλά βουνά και δάση. Από ένα βουνό τρέχει αεριούχο νερό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση της εγκυκλίου με

Διαβάστε περισσότερα

«Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ανάπτυξη project στη Γ Λυκείου με τη χρήση του διαδικτύου και λογισμικού»

«Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ανάπτυξη project στη Γ Λυκείου με τη χρήση του διαδικτύου και λογισμικού» «Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ανάπτυξη project στη Γ Λυκείου με τη χρήση του διαδικτύου και λογισμικού» Αναστασία Λεβέντη Φιλόλογος, 1 ο Γενικό Λύκειο Νάουσας televenti@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιστορία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων

γραμματισμό των νηπίων Αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 3ο: Καθημερινή Ζωή της Τάξης Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο; 1. Οι μαθητές ενός σχολείου είναι περισσότεροι από 283 και λιγότεροι από 293. Είναι δυνατό να παραταχθούν σε τριάδες ή πεντάδες χωρίς να περισσεύει κανένας. Πόσοι είναι οι μαθητές του σχολείου αυτού; 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» (Θεσσαλονίκη, 16-12-2009) Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» Μια διδακτική προσέγγιση Aθανάσιος Κουτσογιάννης Φιλόλογος 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Το τείχος του είναι πολυγωνικού σχήματος, με πέντε πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες. Το κάστρο είναι χωρισμένο σε τρία διαζώματα.

Το τείχος του είναι πολυγωνικού σχήματος, με πέντε πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες. Το κάστρο είναι χωρισμένο σε τρία διαζώματα. «ΒΑΡΟΥΣΙ. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΟΝΕΙΡΟ;» Τα Τρίκαλα έγιναν γνωστά στο Πανελλήνιο, χάρη στην ιστορία του Σαρκαφλιά που περιγράφει σε κάποιο από τα τραγούδια του ο Βασίλης Τσιτσάνης: «Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωική ταφική αρχιτεκτονική

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωική ταφική αρχιτεκτονική ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Μινωική ταφική αρχιτεκτονική Ταφική αρχιτεκτονική Προανακτορική και Παλαιοανακτορική εποχή Οι χαρακτηριστικότεροι τύποι της προανακτορικής εποχής τάφων είναι: α)οι ορθογώνιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ AΣΦΑΛΕΙΑ - OHSAS 18001

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ AΣΦΑΛΕΙΑ - OHSAS 18001 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ AΣΦΑΛΕΙΑ - OHSAS 18001 Γεωργίου Ιωσήφ (1) Φλώρος Βασίλειος (2), Φορλίδας Ιωάννης Οδυσσέας (2), (1) Επιστημονικός Συνεργάτης (2) Φοιτητές Τμήματος Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

Με την έναρξη του λυτρωτικού του έργου ο Χριστός επέλεξε μια ομάδα ανθρώπων, τους μετέπειτα Αποστόλους, που ανέμεναν το Μεσσία σύμφωνα με τις

Με την έναρξη του λυτρωτικού του έργου ο Χριστός επέλεξε μια ομάδα ανθρώπων, τους μετέπειτα Αποστόλους, που ανέμεναν το Μεσσία σύμφωνα με τις Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Με την έναρξη του λυτρωτικού του έργου ο Χριστός επέλεξε μια ομάδα ανθρώπων, τους μετέπειτα Αποστόλους, που ανέμεναν το Μεσσία σύμφωνα με τις προρρήσεις των προφητών από Μωυσέως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραμμα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόμματα: Ραλλικό Κόμμα Λαϊκό Κόμμα (1910) Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 15.12.2011 AADY1215.AD1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285 Παύλος Τσακιρίδης - Χρυσάνθη Σταμπουλή, Ζήλος παιδείας: Ημιγυμνάσιον Νιγρίτης 1921-1940 Γυμνάσιον εν Νιγρίτι 1940-1944 Νιγρίτα: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Νιγρίτας, 2005, 252 σ.; εικ.; 24 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετρό συντομεύει στο μισό τον χρόνο μετακίνησης των κατοίκων στην πόλη σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς.

Το Μετρό συντομεύει στο μισό τον χρόνο μετακίνησης των κατοίκων στην πόλη σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. 66 Το Αττικό Μετρό, ο υπόγειος σιδηρόδρομος της Αθήνας, λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 000. Είναι ένα εντυπωσιακό έργο που επεκτείνεται συνεχώς σε πολλούς δήμους της Αττικής. Το Μετρό συντομεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». Μάρτιος 2013 Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». Μάρτιος 2013 Θεσσαλονίκη Π.2.2 «Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους»- ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κολυμβητικών αγώνων «6 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Το δράμα να διδάσκεις Δράμα στο Λύκειο» ή εναλλακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της Αντιγόνης.

«Το δράμα να διδάσκεις Δράμα στο Λύκειο» ή εναλλακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της Αντιγόνης. «Το δράμα να διδάσκεις Δράμα στο Λύκειο» ή εναλλακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της Αντιγόνης. Νικολαΐδης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Πιερίας Περίληψη: Η εισήγηση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΤΡΙΠΟΛΗ 29 / 09 / 07 Πρός: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ λ ) ^ ΣΠΟ ΥΔΑΣΤΡΙΑ ^ ^ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ^ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ^ Λ ΑΡΟΥΜΠΑΑΗΣ ΦΩ ΓΪΟΣ ^ Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1997 Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0 1 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-201 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φαμέλου Σεβαστή, δασκάλα Α! τάξης Σέντα Θεοδώρα, δασκάλα Β!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, η μελέτη αξιολογήθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τα ευρήματά της επικυρώθηκαν.

Επίσης, η μελέτη αξιολογήθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τα ευρήματά της επικυρώθηκαν. Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2013 Ταχύτητα: 60 λ. τ. λ. Ώρα: 4.15 μ.μ. Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4 / 40 Αισιόδοξα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικές έννοιες Πραγματική Παραγωγική μιας παραγωγικής μονάδας είναι η μέγιστη ικανότητα παραγωγής της όταν αυτή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές

Διαβάστε περισσότερα