Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014"

Transcript

1 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 80/ γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης Σαράντης Πανταζής 2. Ευστράτιος Κουκούμης 3. Κουκουλήθρας Στυλιανός 4. Δημήτριος Μπουλώτης 5. Μαγδαληνή Τούφου Σαράντη 6. Τριαντάφυλλος Τριβόλας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 1/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση του κατεπείγοντος των προτεινόμενων εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος ανάφερε ότι θα πρέπει να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα σ αυτήν τη συνεδρίαση, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι όμως κατεπείγοντα, λόγω της εξαιρετικής σημασίας τους για το Δήμο και η αναβολή της συζήτησής τους θα θίξει τα συμφέροντά του. Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δύο (2) ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην Τ.Κ. Θάνους. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του υποέργου 1 «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», της Πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου».

2 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Κατασκευή περίφραξης στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας», της Πράξης «Επέκταση και διαρρύθμιση του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας». Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού 1 ου Σταδίου για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Προμήθεια και Ανάπτυξη Εφαρμογών», της Πράξης «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου». Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06 3. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 4. Την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.3613/ Την εισήγηση του Προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εγκρίνει το κατεπείγον των προτεινόμενων εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2014 Αριθμός Απόφασης 2/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ εξής: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δύο (2) ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην Τ.Κ. Θάνους. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα Με την αριθ. 372/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μίσθωση δύο (2) ακινήτων με δημοπρασία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, ως χώροι στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Θάνους, αφού στα όρια του οικισμού δεν υπάρχουν δημοτικοί χώροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες στάθμευσης των οχημάτων των κατοίκων και των επισκεπτών. Παράλληλα με την στάθμευση των οχημάτων παραπλεύρως των οδών δημιουργείται κίνδυνος ατυχήματος για τους διερχόμενους πολίτες και οδηγούς. Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνεται να καταρτιστούν όροι οι δημοπρασίας, όπως προβλέπεται από το ΠΔ 270/81. Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010.

3 υπόψη: Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/ , τεύχος Α). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 3) Το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81. 4) Το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 5) Την παρ. 11 του άρθρου 18 του Ν. 3870/ ) Την αριθ. 372/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 7) Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Α. Καθορίζει τους όρους της μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση δύο (2) ακινήτων, στην Τοπική Κοινότητα Θάνους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, ως εξής: 1) Περιγραφή του μισθίου Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Θάνους Λήμνου. Το πρώτο πρέπει να είναι εμβαδού τουλάχιστον 200,00τμ και το δεύτερο εμβαδού τουλάχιστον 900,00τμ να βρίσκονται στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας και να συνορεύουν με δημοτική οδό, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή είσοδος των οχημάτων. 2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής: Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους,τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου 2. Τοπογραφικό διάγραμμα 3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας 4. Δημοτική Ενημερότητα Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν

4 μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή. 3) Εγγυητής Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 4) Δικαίωμα αποζημίωσης Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 5) Σύμβαση Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Αν δεν προσέλθει ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας, από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 6) Διάρκεια Μίσθωσης Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λήξει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς αποζημίωση του ιδιοκτήτη, εφόσον βρεθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως χώρος στάθμευσης και να ενημερώσει αυτόν τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, πριν. 7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχο. 8) Εγγύηση συμμετοχής Δεν απαιτείται η καταβολή εγγύησης, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. 9) Υποχρεώσεις μισθωτή Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 10) Κρατήσεις

5 Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 1. Υπέρ ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ σε ποσοστό 2%. 2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987). 11) Λήξη μίσθωσης Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 12) Αναμίσθωση Υπεκμίσθωση Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 13) Δημοσίευση Διακήρυξης Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου και σε μία τοπική εφημερία. 14) Επανάληψη της δημοπρασίας Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 15) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Λήμνου, Οικονομική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος Κλωνάρη Μάλαμα. Τηλέφωνο , fax

6 Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2014 Αριθμός Απόφασης 3/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ εξής: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του υποέργου 1 «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», της Πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα Με την αριθ. πρωτ. οικ. 3842/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», στον Άξονα Προτεραιότητας «08- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » με κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισμό ,00. Με την αριθ. 322/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λήμνου, έγινε αποδοχή συνολικής πίστωσης ποσού ,00 και αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2013 με τη δημιουργία του Κ.Α με τίτλο «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου». Στη συνέχεια, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προχώρησε στη σύνταξη της αριθμ. 35/2013 μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», συνολικού προϋπολογισμού ,00. Με την αριθ. 336/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του υποέργου 1 με ανοικτή δημοπρασία με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Με το αριθμ. πρωτ. οικ. 5662/ έγγραφό της, η ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο. Με την αριθ. 2/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε η «Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Με την αριθ. 303/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. Περίληψη της αριθ. πρωτ. 2211/ διακήρυξης της δημοπρασίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ: ΒΛ1ΣΩΛΘ-ΗΗΔ και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: 1. Φ.Ε.Κ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, με Αριθ. Φυλ. 778/ Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, με Αριθ. Φυλ / Γενική Δημοπρασιών, με Αριθ. Φυλ / Δημοκράτης, με Αριθ. Φυλ /

7 5. Τα Νέα της Λέσβου, με Αριθ. Φυλ. 827/ Πολιτικά, με Αριθ. Φυλ. 2577/ Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», διενεργήθηκε, την 17 η Δεκεμβρίου 2013 και όπως προκύπτει, από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, συμμετείχαν εννέα (9) εργολήπτες δημοσίων έργων, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού, τους έκανε δεκτούς όλους. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στη θέση του πρώτου μειοδότη, αναδείχθηκε η «Κ/Ξ I. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που προσέφερε μέση έκπτωση 45,64%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, το πρακτικό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Αφού η παρήλθε η πενθήμερη προθεσμία, χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού διαβίβασε, προς την Οικονομική Επιτροπή, το Πρακτικό του Διαγωνισμού, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες επιλογής αναδόχου και έγκρισης του τελικού αποτελέσματος της δημοπρασίας. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, ώστε να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και σας καλώ να αποφασίσετε, αν η προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, ή όχι και την επανάληψη της δημοπρασίας. Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του Ν. 3669/ την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014, για «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου». 4. τις αριθ. 322/2013 και 336/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 5. την αριθ. 303/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 6. την εισήγηση του Προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 1 «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», της Πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», συνολικού προϋπολογισμού ,00, που σύμφωνα με το, από Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, πρώτη μειοδότρια αναδείχθηκε, η «Κ/Ξ I. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που προσέφερε μέση έκπτωση 45,64%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 2. Αναθέτει στην πρώτη μειοδότρια «Κ/Ξ I. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2014 Αριθμός Απόφασης 4/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Κατασκευή περίφραξης στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας», της Πράξης «Επέκταση και διαρρύθμιση του 3 ου

8 εξής: Δημοτικού Σχολείου Μύρινας». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα Με την αριθ. πρωτ. οικ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Επέκταση και διαρρύθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας» στον Άξονα Προτεραιότητας «08- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου », με κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισμό ,00. Με την αριθ. 261/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της σχετικής πίστωσης και η εγγραφή της στον Κ.Α με τίτλο «Επέκταση και Διαρρύθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας». Με την κατακύρωση της δημοπρασίας και την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο, αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση της ανωτέρω πράξης με την αριθ.πρωτ.:οικ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, συνολικού προϋπολογισμού ,13. Με την αριθ.πρωτ. οικ. 4557/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, αποφασίστηκε η 2η τροποποίηση της ανωτέρω πράξης, η οποία αφορά στην προσθήκη του υποέργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού ,13. Με την αριθ. 297/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός Δήμου οικ. έτους 2013, ενισχύθηκε ο Κ.Α κατά ,00 ευρώ για το υποέργο 2 με τίτλο «Κατασκευή περίφραξης στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας» και αποφασίστηκε η εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου να γίνει με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με Ν. 3669/08. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 5680/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ», της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού ,00. Με την αριθ. 304/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. Με την αριθ. 312/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Κατασκευή περίφραξης στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας», της Πράξης «Επέκταση και διαρρύθμιση του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Περίληψη της αριθ. πρωτ. 2212/ διακήρυξης της δημοπρασίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ: ΒΛ1ΣΩΛΘ-ΟΩ7 και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: 7. Φ.Ε.Κ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, με Αριθ. Φυλ. 778/ Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, με Αριθ. Φυλ / Ηχώ των Δημοπρασιών, με Αριθ. Φυλ / Δημοκράτης, με Αριθ. Φυλ / Εμπρός, με Αριθ. Φυλ. 3944/ Πολιτικά, με Αριθ. Φυλ. 2577/

9 Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 2 με τίτλο «Κατασκευή περίφραξης στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας», διενεργήθηκε, την 17 η Δεκεμβρίου 2013 και όπως προκύπτει, από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, συμμετείχαν επτά (7) εργολήπτες δημοσίων έργων, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έκανε δεκτούς τους έξι (6) διαγωνιζόμενους, ενώ αποκλείστηκε ένας (1) διαγωνιζόμενος. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στη θέση του πρώτου μειοδότη, αναδείχθηκε η «BIKAT A.E.», που προσέφερε έκπτωση 44,48%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, το πρακτικό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Αφού η παρήλθε η πενθήμερη προθεσμία, χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού διαβίβασε, προς την Οικονομική Επιτροπή, το Πρακτικό του Διαγωνισμού, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες επιλογής αναδόχου και έγκρισης του τελικού αποτελέσματος της δημοπρασίας. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, ώστε να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και σας καλώ να αποφασίσετε, αν η προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, ή όχι και την επανάληψη της δημοπρασίας. Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του Ν. 3669/ την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, για «Επέκταση και Διαρρύθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας». 4. τις αριθ. 261/2011 και 297/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 5. την αριθ. 304/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 6. την εισήγηση του Προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 2 «Κατασκευή περίφραξης στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας», της Πράξης «Επέκταση και διαρρύθμιση του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας», συνολικού προϋπολογισμού ,00, που σύμφωνα με τα, από , και Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, πρώτη μειοδότρια αναδείχθηκε, η «BIKAT A.E.», που προσέφερε έκπτωση 44,48%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 2. Αναθέτει στην πρώτη μειοδότρια «BIKAT A.E.», την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2014 Αριθμός Απόφασης 5/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού 1 ου Σταδίου για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Προμήθεια και Ανάπτυξη Εφαρμογών», της Πράξης «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης

10 εξής: Λήμνου». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα Με την αριθ. 252/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου, αποδεχθήκαμε συνολική πίστωση ,00 για την πράξη: «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου», η οποία σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ. 2341/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » στον άξονα προτεραιότητας 08 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω πράξης να γίνει με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, ως ένα υποέργο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο τα Παραδοτέα της ανωτέρω πράξης είναι τα παρακάτω : ΠΑ 1.1: Ένταξη νεοαποκτηθέντων εκθεμάτων και επανέκθεση περιορισμένου αριθμού παλαιότερων εκθεμάτων στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, με προϋπολογισμό ΠΑ 1.2: Επίπλωση υπόγειου αποθηκευτικού χώρου για τη βελτίωση των συνθηκών των αποθηκευμένων εκθεμάτων, με προϋπολογισμό ΠΑ 1.3: Αναβάθμιση εκθεμάτων που δεν είχαν συντηρηθεί ικανοποιητικά στη φάση προετοιμασίας για τη λειτουργία της έκθεσης του μουσείου ή που αποκτήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, με προϋπολογισμό ,00 ΠΑ 1.4: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για το Μουσείο, με προϋπολογισμό ΠΑ 1.5: Ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης και διαχείρισης των συλλογών του Μουσείου. (Αναλυτική και έγκυρη τεκμηρίωση τους είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση είτε βρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου), με προϋπολογισμό ,00 ΠΑ 1.6: Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία του συνόλου των εκθεμάτων του Μουσείου. Εμπλουτισμός της έκθεσης με ψηφιακό εποπτικό υλικό, με προϋπολογισμό ,00 ΠΑ1.7: Δυναμική ιστοσελίδα του Μουσείου, με προϋπολογισμό ,00 ΠΑ1.8: Έκδοση δίγλωσσου (Ελληνικά Αγγλικά) αναλυτικού έντυπου καταλόγου με κείμενα και φωτογραφικό υλικό από τη ναυτική παράδοση της Λήμνου και της Κούταλης, με προϋπολογισμό ,00 Κατά την διαδικασία της προέγκρισης δημοπράτησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, διαπιστώθηκε η δυσκολία δημοπράτησης της ανωτέρω πράξης σαν ένα υποέργο λόγω της διαφορετικής φύσης των ανωτέρω παραδοτέων και προκρίθηκε ως πλέον πρόσφορος, πρακτικός και διαφανής τρόπος υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, η κατά τμήματα δημοπράτηση ομοειδών παραδοτέων με σύστημα που να συνάδει με τον προϋπολογισμό του κάθε δημοπρατούμενου τμήματος. Με την αριθ. 221/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επανακαθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω πράξης να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1 με τίτλο: «Επίπλωση υπόγειου αποθηκευτικού χώρου του Μουσείου», με προϋπολογισμό ,00, {περιλαμβάνει το παραδοτέο ΠΑ 1.2} Υποέργο 2 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», με προϋπολογισμό 5.000,00 {περιλαμβάνει το παραδοτέο ΠΑ 1.4}

11 Υποέργο 3 με τίτλο: «Προμήθεια και Ανάπτυξη εφαρμογών» με συνολικό προϋπολογισμό ,00 {περιλαμβάνει τα παραδοτέα ΠΑ 1.1, ΠΑ 1.3, ΠΑ1.5, ΠΑ 1.6, ΠΑ 1.7} Υποέργο 4 με τίτλο: «Εκδοση δίγλωσσου καταλόγου» με προϋπολογισμό ,00 {περιλαμβάνει το παραδοτέο ΠΑ 1.8} Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αριθ. Πρωτ. οικ. 3640/ έγγραφό της, διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την δημοπράτηση του υποέργου 3 «Προμήθεια και Ανάπτυξη εφαρμογών» της ανωτέρω πράξης. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του υποέργου 3 «Προμήθεια και Ανάπτυξη εφαρμογών» με συνολικό προϋπολογισμό ,00 και το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. Με την αριθ. 244/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν ο τρόπος εκτέλεσης του υποέργου 3, οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκε η αναγκαία πίστωση. Με την αριθ. 279/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Προμήθεια και Ανάπτυξη Εφαρμογών», της Πράξης «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 27 η Νοεμβρίου 2013 και όπως προκύπτει από το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για το 1 ΣΤΑΔΙΟ (ΦΑΣΗ Α), ήτοι «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σε αυτόν έλαβαν μέρος δύο (2) διαγωνιζόμενοι: η «ΩΜΕΓΑ TECHNOLOGY Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Remaco A.E. (Σύμβουλοι επιχειρήσεων και ανάπτυξης) & Operators (Data entry &web solutions)». Η Ε.Δ.Δ. προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της ικανοποίησης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής εφαρμόζοντας όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Γ.1 της διακήρυξης και κατέγραψε σε πρακτικό της ότι μόνο η προσφορά της «ΩΜΕΓΑ TECHNOLOGY Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» εκπληρώνει τα κριτήρια και προωθείται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης, ενώ η προσφορά της «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Remaco A.E. (Σύμβουλοι επιχειρήσεων και ανάπτυξης) & Operators (Data entry &web solutions)», δεν έγινε αποδεκτή. Κατόπιν η Ε.Δ.Δ., όπως προκύπτει από το, από Πρακτικό της, για το 1 ΣΤΑΔΙΟ (ΦΑΣΗ Β), ήτοι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της «ΩΜΕΓΑ TECHNOLOGY Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις παραγράφους Γ.2 και Γ.3 της διακήρυξης, η οποία και έλαβε συνολική βαθμολογία 106,45. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, τα ανωτέρω πρακτικά, προκειμένου να προβούμε στην έγκρισή τους, σύμφωνα με την παράγραφο Δ.1 της διακήρυξης. Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/ Τις διατάξεις του ΠΔ 118/ Τις αριθ. 161/2011, 252/2012 και 221/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 5. Την αριθ. 244/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12 6. Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, για «Προμήθεια πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Ν. Κούταλης Λήμνου». 7. Την εισήγηση του Προέδρου. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1. Εγκρίνει τα από και Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Προμήθεια και Ανάπτυξη Εφαρμογών», της Πράξης «Προμήθεια Πολιτιστικών Υποδομών και Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου», που αφορούν το 1 ΣΤΑΔΙΟ (ΦΑΣΗ Α), ήτοι «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και το 1 ΣΤΑΔΙΟ (ΦΑΣΗ Β), ήτοι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του Διαγωνισμού, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 2. Αποκλείει της συνέχειας του διαγωνισμού την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Remaco A.E. (Σύμβουλοι επιχειρήσεων και ανάπτυξης) & Operators (Data entry &web solutions)» για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 3. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντας με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 4. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαγδαληνή Τούφου Σαράντη ψηφίζει λευκό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2014 Αριθμός Απόφασης 6/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με ημερομηνία έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει, ως εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για

13 τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ αριθμ. 30/ διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπ.Εσωτ.Αποκ/σης & Ηλεκτρ.Διακ/σης & του Υπ. Οικονομικών, Γεν. Γραμματείας & Δημοσιον. Πολιτικής, στο Δημόσιο «ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση)» και «διάθεση πίστωσης» εννοιολογικά συμπίπτουν, χρονικά ταυτίζονται και αποτελούν το περιεχόμενο ειδικής αρμοδιότητας, η οποία ανήκει στα όργανα που ο νόμος ορίζει ως «διατάκτες». Κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. 113/2010 η Ανάληψη Υποχρέωσης ανατρέπεται [με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου)] όταν: α) ματαιώνεται η δαπάνη για οποιονδήποτε λόγο, β) η ανάληψη υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται (αφορά σε δαπάνες που δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος) και γ) όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ :

14 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012 (και αντίστοιχα για το 2014). Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.: 2/112634/0026/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών τα παραπάνω ισχύουν και για τις ανατροπές του 2013 και τις νέες αποφάσεις του Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).

15 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων και ανατροπές των κάτωθι Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, όπως αυτές παρατίθενται, στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΡ. ΑΔΑ ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ A/A ΕΑΔ ΕΑΔ Ο.Ε. Ο.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ Σ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΥ ΛΟΓΩ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ /1/ κάλυψη των εξόδων προμήθειας γραφικής ύλης για τις διοικητικέςοικονομικές υπηρεσίες του Δήμου , , ,18-91,82 0, /1/ προμήθεια τόνερ και μελανιών για τις ανάγκες των οικονομικώνδιοικητικών υπηρεσιών , , , ,30 0, /1/ προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου , , ,03-614, , /1/ κάλυψη δαπανών βιβλιοδετήσεων και εκτυπώσεων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. 500,00 378,44 378,44-121,56 0, /1/ προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα γραφεία των οικονομικών - διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου , , , ,18 0, /1/ προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Ε. Μύρινας 3.000, , ,77-153,23 0, /1/ προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μούδρου απο το τεχνικό προσωπικό 2.000, , ,21-14,79 153,

16 /1/ προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ατσικής απο το τεχνικό προσωπικό 2.000, , ,19-213,81 0, /1/ κάλυψη των εξόδων προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ν. Κούταλης απο το τεχνικό προσωπικό 2.000, , ,59-235,41 0, /1/ προμήθεια ανταλλακτικών για τα επιβατικά αυτοκίνητα του Δήμου ,00 416, ,25-941,75 642, /1/ προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και λοιπού εξοπλισμού μηχανογράφησης , , ,07-23,93 0, /1/ κάλυψη των εξόδων προμήθειας ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων για την επισκευή διαφόρων μηχανημάτων και ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου , ,00 0, /1/ κάλυψη των εξόδων προμήθειας ειδών φαρμακείου. 500,00-500,00 0, /1/ /1/ ΒΛ4ΙΩΛΘ- Β26 κάλυψη εξόδων μεταφορών δεμάτων κλπ 1.000, ,00 0, κάλυψη εξόδων κυλικείου Δημάρχου. 500,00 149,73 230,07-269,93 80, /1/ Δέσμευση πίστωσης για: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λήμνου & Πανεπιστημίου Αιγαίου α) Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών Natura β) Ανάδειξη και προστασία τοπικών προϊόντων , ,00 0,

17 /1/ Δέσμευση πίστωσης για: Σύναψη - Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λήμνου με τη ΜΕΛΕΤΕΔΚ για τον έλεγχο των πόσιμων νερών του Δήμου Λήμνου 9.010, , ,00-710,00 0, /1/ κάλυψη των εξόδων προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ κάλυψη των εξόδων προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικέςδιοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής 1.500,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικέςδιοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ κάλυψη εξόδων προμήθειας επίπλων γραφείων Δήμου Δ.Ε. Μύρινας ,00 300,00 688, ,40 388, /1/ κάλυψη εξόδων προμήθειας χρηματοκιβωτίου για την οικονομική υπηρεσία Δ.Ε. Μύρινας ,00 928,00 928,00-72,00 0, /1/ προμήθεια μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων για την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Δ.Ε. Μούδρου. 800,00 0,00 0,00-800,00 0, /1/ προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας ,00 40,00 130, ,98 90,

18 /1/ Δέσμευη πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μύρινας , , ,20-319,80 0, /1/ Δέσμευη πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μούδρου ,00 210,01 210,01-989,99 0, /1/ Δέσμευη πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ατσικής ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ Δέσμευη πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ν. Κούταλης ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων με λογότυπο Δ.Ε ,00 0, , , , /1/ προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 2.000, , ,00-162,00 146, /1/ προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Μούδρου. 800,00 0,00 180,00-620,00 180, /1/ προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Ατσικής. 800,00 0,00 0,00-800,00 0, /1/ προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Ν. Κούταλης. 800,00 0,00 0,00-800,00 0, /1/ συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας αθλητισμού-πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής , , ,46-413,54 816,

19 /1/ κάλυψη των εξόδων συντήρησης και επισκευής παιδικής χαρά Τ.Κ Πορτιανού 1.000,00 0,00 550,10-449,90 550, /1/ Κάλυψη των εξόδων μετάπτωσης του αρχείου επιδοματούχων και εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην χρήση της εφαρμογής λογισμικού , , ,00-409,00 0, /1/ κάλυψη των εξόδων καθαρισμού του ξενώνα στο Ρωμανού & ειδών ιματισμού Δ.Ε Μούδρου 1.500,00 0,00 0, ,00 0, /1/ κάλυψη εξόδων μεταφορών εν γένει της υπηρεσίας αθλητισμού-πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια ατομικών βιβλιαρίων για χορήγηση φαρμάκων υγείας για την υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια εκπαιδευτικού υλικούφωτοτυπίες για κάλυψη άμεσων αναγκών σχολικών μονάδων (Επιχ/ση ΥΠΕΣ- ΚΑΠ σχολείων) 1.000,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000, , ,68-14,32 246, /1/ προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας αθλητισμού πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής , , ,88-789,12 665, /1/ προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.500, , ,52-67, ,

20 /1/ Δέσμευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών του έργου: <<Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων & βιολογικών καθαρισμών Δήμου Μύρινας Νομού Λέσβου >> (Χρηματοδότηση Υπουργείο Περιβάλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής , , , ,20 0, /1/ προμήθεια μεταλλικών θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων 1.200,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων 1.500,00 288,21 288, ,79 0, /1/ πληρωμές του σωματείου ηλεκτρολόγων για ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων Δήμου 1.000,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου 3.000, , , ,98 0, /1/ προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό υπηρεσίας Πολεοδομίας Δήμου Λήμνου 2.000,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση οχημάτων υπηρεσίας Αθλητισμού-Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λήμνου 2.000, , ,00-900,00 0, /1/ Δέσμευση πίστωσης για τη αποκατάσταση και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λιβαδοχωρίου 1.000,00 0,00 0, ,00 0,

21 /1/ Δέσμευση πίστωση για την εξόφληση εργολαβίας καθαριότητας για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μούδρου- Ατσικής και Ν. Κούταλης ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ Δέσμευση πίστωσης για εξόφληση εργασιών υδροχρωματισμού(άσπρισμαασβέστωμα)κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λήμνου 6.000,00 0,00 0, ,00 0, /1/ μίσθωση μηχανημάτων(ημιφορτηγό κλπ)για μεταφορά χόρτων,σκουπιδιών 6.000, , ,24-357,76 0, /1/ ασφάλιση μεταφορικών μέσων υπηρ.καθαριότ-ηλεκτροφωτισμού 1.000,00 300,00 665,00-335,00 365, /1/ εξόφληση εργασιών κατασκευής κουφωμάτων αμαξοστασίου Ατσικής 6.800,00 0,00 0, ,00 0, /1/ ΒΕΔΦΩΛΘ- ΕΩΜ Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση εργασίας: << Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκ/σεων Δημοτικών καταστημάτων >> Δήμου Λήμνου 6.784, , ,68-0,32 0, /1/ συντήρηση και την επισκευή των μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού , , ,92-24,08 0, /1/ Δέσμευση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού. (εργασίες βουλκανιζατέρ) 2.000, , ,90-5,10 0, /1/ επισκευή των κάδων απορριμμάτων ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ εξόφληση της ετήσιας συντήρησησυνδρομή λειτουργίας του συστήματος καταγραφής GPS 1.400,00 0, ,00-8, ,

22 /1/ κάλυψη των μεταφορικών εξόδων μετακίνησης με πλοίο οχημάτων Δήμου εκτός Λήμνου για επισκευή & σέρβις , , ,01-0,99 0, /1/ κάλυψη των εξόδων μεταφοράς ανταλλακτικών, υλικών επισκευών κλπ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού ,00 516,04 596, ,66 80, /1/ κάλυψη των οδοιπορικών έξοδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης προκηρύξεων που αφορούν την υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού , , ,10-312,90 0, /1/ προμήθεια εντύπων υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λήμνου 2.500,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.500,00 0,00 934, ,89 934, /1/ προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού , , ,65-138,35 0, /1/ προμήθεια διαφόρων ειδών για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων(σκούπες, φαράσια κλπ) 2.000,00 80,60 121, ,22 41, /1/ προμήθεια υλικών επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2.900, , ,14-639,86 424, /1/ προμήθεια υλικών συντ/σης & επισκευής φωτιστικών σωμάτων 1.500,00 0,00 0, ,00 0,

23 /1/ προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού , , , ,73 250, /1/ προμήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίμων για το συνεργείο κινήσεως Δήμου ,00 400,98 656, ,12 255, /1/ προμήθεια ελαστικών για τα αυτ/τα της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού 5.000,00 569,99 569, ,01 0, /1/ προμήθεια μεγάλων σακούλων καθαριότητας 2.500, , ,12-163,88 0, /1/ προμήθεια λαμπτήρων για φωτισμό οδών-πλατειών(φοπ) 2.900,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων για παραλίες και πλατείες ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών επισκευής των κάδων απορριμμάτων ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια πλακετών και λοιπού εξοπλισμού φωτεινών σηματοδοτών Δ.Κ. Μύρινας ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια εξοπλισμού λειτρουργίας του συνεργείου ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ προμήθεια εξοπλισμού (γάντια, μπότες κλπ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 1.500,00 746,40 746,40-753,60 0, /1/ προμήθεια εξοπλισμού (γάντια, μπότες κλπ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου 1.500,00 341,62 341, ,38 0, /1/ Δέσμευση πίστωσης για τη συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού Ατσικής 1.000,00 0,00 0, ,00 0,

24 /1/ Δέσμευση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηιμών δικτύου ύδρευσης -αποχέτευσης κλπ σε περίπτωση βλάβης των αντίστοιχων μηχανημάτων του Δήμου ή ανεπάρκειας 5.000, , ,00-824,00 348, /1/ εξόφληση των ασφαλίστρων των μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Ύδρευσης-αποχέτευσης 1.000,00 105,00 105,00-895,00 0, /1/ συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου(τσάπα κλπ) , , ,74-102,26 626, /1/ Δέσμευση πίστωσης για τη εξόφληση εργασιών βουλκαζινατέρ συντήρησης- επισκευής οχημάτων βυτίων εκκένωσης βόθρων κλπ , , ,13-532,87 259, /1/ επισκευή απρόβλεπτων ζημιών μοτέρ και αντλιών αντλητικών συγκροτημάτων υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης 3.000,00 0,00 0, ,00 0, /1/ επισκευή,συντήρηση χλωριοτήρων ποσίμου ύδατος 2.000,00 0,00 0, ,00 0, /1/ κάλυψη των εξόδων της ετήσιας συντήρησησυνδρομή λειτουργίας του συστήματος καταγραφής GPS 700,00 696,00 696,00-4,00 0, /1/ προμήθεια εφαρμογών λογισμικού υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης ,00 0,00 0, ,00 0, /1/ Δέσμευση πίστωσης για μεταφορές εν γένει υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης 2.000,00 23,98 167, ,03 143,

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΜΔ 1164/20.6.2012 ΣΧΕΤ. Ν. 3019/2011 ΦΕΚ Α 32/02.03.2011. ΘΕΜΑ. Για τη συνταγματικότητα του Ν. 3919/2011. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΝΜΔ 1164/20.6.2012 ΣΧΕΤ. Ν. 3019/2011 ΦΕΚ Α 32/02.03.2011. ΘΕΜΑ. Για τη συνταγματικότητα του Ν. 3919/2011. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Δρ. ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 1 από 63 Μυτιλήνη 03/07/2006 Αριθ. Πρωτ: 882/M/06 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία 1. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΛΥΣΗ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 54 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1279 Β /20 5 2014) ΤΙΤΛΟΣ: Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 54: «Αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 16 Μαΐου 2012 Αριθμ. Υ4α/οικ. 48335 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014]

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014] qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,, Ο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl (μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 Σήμερα τηv 19/12/2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1872 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Πορθμείων Εσωτερικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.

Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1 Αριθμ. Πρωτ.... Γ31/2960/08-10-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 1.Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51 «Περί Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της. Προκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 005/2015, για την προμήθεια ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια) ετησίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Βασικά βήματα Από την αρχή μέχρι το τέλος της αξιολόγησης Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Πολιτική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10-8-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 19/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/19/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2639, 18.10.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2639, 18.10.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2639, 18.10.91 1773 Ν.179/91 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Τρύφωνας Χατζηιωάννου 231 33 217 22 231 33 217 01-02 txatziannu@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 30/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α)δ/νση ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20488 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος, 03 / 09 / 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Αγ.Ιωάννης Ρέντη 18/9/2015 Αρ.πρωτ. 21235 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Δίκτυο συνεργασίας για την απασχόληση μονογονεϊκων οικογενειών, ατόμων στα όρια φτώχειας, ψυχικά ασθενών, χρηστών ουσιών και ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1925 28 ης Οκτωβρίου 4 τ.κ. 10677 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.2103815177 fax.2103801207 Μάρτη 2014 Αθήνα 6 ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ Εφιαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 11 Ιουνίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 16.200 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 406 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Χαιρετισμός και Οδηγίες για τα μαθήματα που διδάσκουν οι Κοινωνιολόγοι σε Γυμνάσια, Γ.Ε.Λ και ΕΠ.ΑΛ

Θέμα: «Χαιρετισμός και Οδηγίες για τα μαθήματα που διδάσκουν οι Κοινωνιολόγοι σε Γυμνάσια, Γ.Ε.Λ και ΕΠ.ΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ι. Γενικό μέρος. Άρθρο 1. Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικα. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Mέρος Α' Διατάξεις ουσιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Το κεφάλαιο του Προσκυνήματος (Χατζ) (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ»)

Το κεφάλαιο του Προσκυνήματος (Χατζ) (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ») Το κεφάλαιο του Προσκυνήματος (Χατζ) (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ») [ يوناين Greek ] Ελληνικά Ομάδα Λόγιων Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I ΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου»

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/4 /2015 Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα