«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαµορφώθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. απόφαση A90/ της ιοικούσας Επιτροπής. Μέλη Οµάδας Εργασίας: Θεοδωρίδης Γιάννης, Π.Μ. Κολοβός Σπύρος, Η.Μ. Κουβουκλιώτης Φώτης, Π.Μ.

2 Περιεχόµ ενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 5 2. ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 8 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ 15 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.8 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ 16 2

3 Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το Ν. 3263/04 Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ν. 3263/04, σύµφωνα µε την αιτιολογική του έκθεση, αποτέλεσε µία κατεπείγουσα επέµβαση της πολιτείας για την επίλυση των πλέον σοβαρών και άµεσης προτεραιότητας προβληµάτων της διαδικασίας ανάθεσης των έργων τα οποία είχαν προκύψει από την εφαρµογή του Ν. 2576/98, δηλαδή τη νόθευση του ανταγωνισµού και την παραγωγή έργων µε µεγάλο κόστος για τον κύριο του έργου, τη χρονοβόρα διαδικασία ανάθεσης και το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει οι διαδικασίες ανάθεσης πολλών έργων. Εµφανίστηκε ως µια εκ βάθρων τροποποίηση του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου η οποία θα καθιστούσε τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου αξιόπιστη και ωφέλιµη για τον κύριο του έργου, θα απέµπλεκε τα έργα από τις χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες καθυστερούσαν την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και θα εγγυούταν την επαναλειτουργία του ανταγωνισµού. Βασικός στόχος, λοιπόν του Νόµου ήταν η εξασφάλιση της κατασκευής του επιθυµητού από άποψη ποιότητας έργου στην καλύτερη δυνατή τιµή. Για το λόγο αυτό καταργήθηκε ο γνωστός «µαθηµατικός τύπος» (Ν. 2576/98) και επανήλθε ως κριτήριο ανάδειξης αναδόχου η απόλυτη µειοδοσία ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός προς όφελος του κυρίου του έργου (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς). Για την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων θεσπίστηκαν οι παρακάτω διατάξεις : Η ανάθεση του έργου γίνεται πάντοτε στον απόλυτο µειοδότη. Η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σε ένα ενιαίο στάδιο και ολοκληρώνεται, κατά το δυνατόν, την ηµέρα του διαγωνισµού. Η περαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου πρέπει να ολοκληρώνεται εντός καθορισµένου χρονικού ορίου, η υπέρβαση του οποίου δίνει τη δυνατότητα στον κύριο του έργου να ανακαλέσει τη ιακήρυξη και να επαναπροκηρύξει το έργο. Επιπλέον λήφθηκαν και µια σειρά άλλα µέτρα, µε επιδίωξη την αποτροπή των υπερβολικών εκπτώσεων και την εξυγίανση του συστήµατος ανάθεσης εκτέλεσης των έργων. Τα µέτρα αυτά ήταν: Οι µεγάλες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε περίπτωση υποβολής µεγάλων εκπτώσεων. 3

4 Η αύξηση των ποινικών ρητρών εις βάρος του αναδόχου, για την υπαίτια καθυστέρηση των εργασιών της εργολαβίας. Η υποχρεωτική έκπτωση του αναδόχου, αν συντρέχουν ορισµένες σοβαρές προϋποθέσεις. Η σύνταξη και έγκριση ενιαίων τιµολογίων, που θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά από όλους του φορείς που εκτελούν δηµόσια έργα, για τη σύνταξη των προϋπολογισµών δηµοπράτησης. Η απειλή πειθαρχικών µέτρων κατά των οργάνων που ασχολούνται µε την εκτέλεση του έργου, για µια σειρά από πράξεις και παραλείψεις τους, ιδιαίτερα σηµαντικές για την καλή διοίκηση του έργου. Η αναµόρφωση του καθεστώτος της εκχώρησης του εργολαβικού ανταλλάγµατος στις τράπεζες και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις απαγορεύεται η εκχώρηση των µελλοντικών απαιτήσεων των εργολάβων στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύµατα. Μετά από την τετραετή εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3263/04 είµαστε πλέον σε θέση να επισηµάνουµε µε σαφήνεια τα θετικά σηµεία αλλά κυρίως τις δυσλειτουργίες, τις ελλείψεις και τις αναγκαίες προσθήκες και βελτιώσεις. Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η καταγραφή των προβληµάτων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του Ν. 3263/04 και των εκκρεµοτήτων σε επίπεδο εκτελεστικών αποφάσεων, η αξιολόγησή τους και η κατάθεση προτάσεων για την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεών του. Στο κυρίως µέρος της εργασίας αναπτύσσονται ανά θέµα και άρθρο του νόµου οι επισηµάνσεις της Οµάδας Εργασίας και στο τέλος διαµορφώνονται οι αντίστοιχες προτάσεις. Η Οµάδα Εργασίας συγκροτήθηκε µε την Α280/Σ21/07 Απόφαση της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ από τους : 1. Κολοβό Σπύρο, Η.Μ., µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στέλεχος Εργοληπτικής Επιχείρησης 2. Κουβουκλιώτη Φώτη, Π.Μ., εκπρόσωπο του Συνδέσµου Εργοληπτών, Εργολήπτη.Ε. 3. Θεοδωρίδη Γιάννη, Π.Μ., στέλεχος της..ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 4

5 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Λόγω του κατεπείγοντος, τυπικά και ουσιαστικά, χαρακτήρα του Ν. 3263/04, κατά την εφαρµογή του παρουσιάστηκαν άµεσα ποικίλες δυσλειτουργίες και παρερµηνείες των διατάξεών του, µε αποτέλεσµα την ανάγκη τροποποιήσεων, βελτιώσεων, προσθηκών και επεξηγήσεων. Τα προβλήµατα αυτά δεν αφορούσαν τη φιλοσοφία του νόµου, η οποία ήταν η ανάθεση των έργων στον απόλυτο µειοδότη θεωρώντας ότι έτσι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισµός προς όφελος των φορέων κατασκευής, αλλά σε θέµατα διαδικαστικά και ερµηνείας των διατάξεων. Τα περισσότερα από αυτά επιλύθηκαν µε την έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων και όσα απαιτούσαν νοµοθετική παρέµβαση αντιµετωπίστηκαν µε τροπολογίες οι οποίες ενσωµατώθηκαν στους Νόµους 3316/05 και 3481/06. Επιπλέον ο Νόµος προέβλεπε την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν διαδικαστικά ζητήµατα εφαρµογής του και συγκεκριµένα : - Την ηµέρα διεξαγωγής των διαγωνισµών και τη δυνατότητα ορισµού µίας επιπλέον µέρας για τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς (Άρθρο 3 παρ. 1). - Τον καθορισµό ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πρόσθετων εγγυήσεων (Άρθρο 4 παρ. 3). - Τον καθορισµό των ορίων ανεκτέλεστου µέρους συµβάσεων δηµοσίων έργων και τον τρόπο απόδειξης της µη υπέρβασής του (άρθρο 7 παρ. 3) - Τον καθορισµό των προϋποθέσεων και διαδικασιών έκδοσης, ισχύος και χρήσης της «Ενηµερότητας Πτυχίου» (Άρθρο 7 παρ. 4 τελ. εδάφιο). - Την έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών και πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής προσφοράς (Άρθρο 8 παρ. 1). - Τον καθορισµό κατηγοριών µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των οποίων µετέχει απαραίτητα ο µελετητής του έργου (Άρθρο 9 παρ. 4). Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων του νόµου έχουν εκδοθεί έως σήµερα οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις : 17α/01/93/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1556/2004) «Έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου». 17α/02/101/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1581/2004) «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων και εντύπου οικονοµικής προσφοράς» 5

6 17Α/03/101/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1581/2004) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση προσθέτων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές» 17α/09/136/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1939/2004) «Έγκριση ενιαίου Τιµολογίου εργασιών της κατηγορίας Οικοδοµικών έργων και 1η βελτίωση των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων». 17α/07/14/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 182/2005) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση προσθέτων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία των Οικοδοµικών Εργασιών, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές». 17α/04/15/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 205/2005) «Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιίας» 17α/07/39/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 408/2005) «Έγκριση 1ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 17α/03/41/ΦΝ 437/ (ΦΕΚ Β 440/2005) «Έγκριση 2ης βελτίωσης των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων» 17α/09/56/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 573/2005) «1η ιόρθωση των Ενιαίων Τιµολογίων Οικοδοµικών Εργασιών» 15/οικ/24298/ (ΦΕΚ Β 1105/2005) «Έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συµβάσεων δηµοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων ραστηριότητας ανωνύµων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» 17α/06/18/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 172/2006) «Έγκριση 2ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 17α/01/127/ΦΝ443/ (ΦΕΚ Β 1184/2006) «Έγκριση 3ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 15/οικ/1179/ (ΦΕΚ Β 106/2007) «Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπ. ΠΕ.ΧΩ..Ε. α) 15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ Β 102/2006) " ιαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νοµαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις" και β) 15/οικ/24298/ (ΦΕΚ Β 1105/2005) "Έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου και 6

7 βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συµβάσεων δηµοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύµων εταιρειών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων"». 17α/02/115/ΦΝ443/ (ΦΕΚ Β 1586/2007) «Έγκριση 4ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 17α/04/114/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1584/2007) «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου». 17α/03/54/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 918/2008) «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας». 17α/09/76/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1189/2008) «Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου Έργων Οδοποιίας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ» 17α/05/116/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 2126/2008) «Προσαρµογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Ν.3669/08)» Η πλειονότητα των Υπουργικών Αποφάσεων αφορά τη βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων (έχουν εκδοθεί πέντε αποφάσεις - βελτιώσεις) και την αναπροσαρµογή των ενιαίων τιµολογίων εργασιών(έχουν εκδοθεί εννέα συνολικά αποφάσεις). Από τις αποφάσεις που προβλέπονται από το νόµο εκκρεµούν εκείνες οι οποίες αφορούν την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων για τα συστήµατα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνουν την υποβολή τεχνικής προσφοράς και τον καθορισµό κατηγοριών µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των οποίων µετέχει απαραίτητα ο µελετητής του έργου (Άρθρο 9 παρ. 4). Επίσης δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ορισµού µίας επιπλέον µέρας για τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το Νόµο 3669/08 έγινε κωδικοποίηση όλων των νοµοθετηµάτων (νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων) που έχουν εκδοθεί από το 1984 µέχρι και το εκέµβριο 2007 και περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. Η ύλη της κωδικοποίησης κατανέµεται σε 6 µέρη ανάλογα µε τις επί µέρους ρυθµίσεις του και αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα για την έρευνα και χρήση της ισχύουσας νοµοθεσίας 7

8 2. ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Πριν προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των προβληµάτων που παρουσιάζει ο Ν. 3263/2004 κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούµε επιγραµµατικά στα θετικά στοιχεία του, τα οποία είναι τα παρακάτω : Ο επανέλεγχος της επάρκειας, καταλληλότητας και εχεγγυότητας του µειοδότη πριν την υπογραφή σύµβασης µε την προσκόµιση επικαιροποιηµένων των δικαιολογητικών συµµετοχής που έχουν λήξει και ειδικά των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. (άρθρο 1 παρ. 2). Η αυθηµερόν, κατά το δυνατόν, ολοκλήρωση του ελέγχου του συνόλου των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών), ή έστω των δέκα πρώτων κατά σειρά µειοδοσίας προσφορών (άρθρο 2 παρ. 4). Η καθιέρωση διεξαγωγής των διαγωνισµών µία ηµέρα την εβδοµάδα (άρθρο 3 παρ. 1). Η έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εντύπων οικονοµικών προσφορών και η υποχρεωτική εφαρµογή τους (άρθρο 8). Η δυνατότητα εκχώρησης εκ µέρους του αναδόχου χρηµατικών απαιτήσεων που προέρχονται µόνο από εγκεκριµένες πιστοποιήσεις και συνεπώς η απαγόρευση εκχώρησης µελλοντικών χρηµατικών απαιτήσεων (άρθρο 10). 8

9 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή του Ν. 3263/04. Η παρουσίαση γίνεται κατά άρθρο του νόµου και ακολουθείται από σχόλια και προτάσεις αντιµετώπισης των δυσλειτουργιών και βελτίωσης του νοµοθετικού πλαισίου. 3.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (N.3263/04 Άρθρο 1 παρ.2 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 (Άρθρο 4 παρ.6α)], Ν. 3669/08 Άρθρο 26 παρ.2) Τίθεται ελάχιστη προθεσµία προσκόµισης των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών οι δέκα ηµέρες η οποία κρίνεται ως λογική. Για λόγους αξιοπιστίας και διαφάνειας καθώς και για την βελτίωση των διαδικασιών προτείνουµε τα παρακάτω : Α) Να προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της προθεσµίας προσκόµισης των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για λόγους που τεκµηριώνεται ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του µειοδότη (π.χ. καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση πιστοποιητικών, απεργίες σε υπηρεσίες που εκδίδουν απαραίτητα πιστοποιητικά κλπ.) Β) Να θεσπιστεί ανώτατη προθεσµία (π.χ. δέκα ηµερών) για την αποστολή της πρόσκλησης από την Προϊσταµένη Αρχή για προσκόµιση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών, από την ολοκλήρωση των τυχόν ελέγχων νοµιµότητας και διαφάνειας (Ελ.Συν. και Ε.Σ.Ρ.) καθώς και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων υπογραφής σύµβασης ( ιαχειριστική Αρχή, Περιφέρεια κλπ.) 3.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (N.3263/04 Άρθρο 2 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 ( Άρθρο 4 παρ.7)] & Άρθρο 12 παρ. 3στ, Ν. 3669/08 Άρθρο 27) Η Προϊσταµένη Αρχή έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει, χωρίς αποδεδειγµένα σηµαντικό λόγο, οποιαδήποτε στιγµή τη διακήρυξη του έργου επικαλούµενη είτε το ασύµφορο της προσφοράς (παρ.2β), παρότι αυτό απαιτεί τη γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, είτε ότι ο συναγωνισµός δεν ήταν επαρκής (παρ. 2γ), είτε το γεγονός ότι δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην κατασκευή του έργου (παρ.4). 9

10 Με τη διάταξη αυτή η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε δηµοπρασία και να δηµοπρατήσει το έργο, µεταγενέστερα, µε τους ίδιους ακριβώς όρους,. Επίσης η περίπτωση της συνεννόησης µε βάσιµες ενδείξεις (παρ.2γ) ενέχει έντονα υποκειµενικά στοιχεία και µπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις ανυπόστατων συναδελφικών καταγγελιών µεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων προς τις Επιτροπές ιαγωνισµού ή τις Προϊστάµενες Αρχές εµπλέκοντάς τους σε πειθαρχικές διαδικασίες. Το δικαίωµα που έχει η Προϊσταµένη Αρχή για ακύρωση του διαγωνισµού µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (παρ. 4) και ειδικότερα για τα έργα που δηµοπρατούνται µε το Σύστηµα Μελέτη και Κατασκευή δίνει τη δυνατότητα στις Προϊστάµενες Αρχές να ακυρώνουν διαγωνισµούς ενώ έχουν ανοιχθεί οι Τεχνικές Προσφορές και έχουν αυτές καταστεί προσβάσιµες σε όλους τους διαγωνιζοµένους µε αποτέλεσµα σε περίπτωση επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους οι διαγωνιζόµενοι να είναι γνώστες όλων των προσφορών. Η εκπόνηση των τεχνικών µελετών είναι χρονοβόρα και δαπανηρή και σε τυχόν ακύρωση του διαγωνισµού ο εργολήπτης επιβαρύνεται µε το κόστος της. Η διαδικασία αξιολόγησης/βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών πολύ συχνά καθυστερεί λόγω του µεγάλου όγκου των υποβαλλόµενων µελετών και στοιχείων καθώς και λόγω αδυναµίας της Επιτροπής ιαγωνισµού εξαιτίας είτε φόρτου εργασίας των µελών της είτε µη επαρκούς κατάρτισης και εµπειρίας στα συγκεκριµένα τεχνικά ζητήµατα να αξιολογήσουν σωστά. Τέλος συχνά οι Προϊστάµενες Αρχές επικαλούµενες τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου (περιβαλλοντικοί λόγοι, λήξη χρηµατοδότησης κλπ.) προχωρούν στην απευθείας ανάθεση των έργων ή µε διαπραγµατεύσεις. Για την βελτίωση των παραπάνω διαδικασιών προτείνουµε τα εξής : Α) Για ακύρωση διαγωνισµού λόγω υποβολής µη ικανοποιητικής προσφοράς (παρ. 2β) να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Β) Η Προϊσταµένη Αρχή να µπορεί να επικαλεστεί ότι δεν υπήρξε επαρκής συναγωνισµός µόνο στην περίπτωση που υποβλήθηκε µία µόνο προσφορά (παρ. 2γ). Γ) Για τη συνεννόηση µεταξύ των εργοληπτών να απαιτούνται βάσιµες ενδείξεις οι οποίες όµως να στοιχειοθετούνται (παρ. 2γ). ) Σε περίπτωση ανάκλησης της διακήρυξης στους διαγωνισµούς που γίνονται µε το σύστηµα Μελέτη Κατασκευή να είναι υποχρεωµένος ο κύριος του έργου να αποζηµιώσει τους συµµετέχοντες εργολήπτες για την εκπόνηση των µελετών µε ποσό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη και θα αποτελεί ποσοστό επί της αµοιβής µελέτης προσφοράς. Το ελάχιστο µέγιστο ποσοστό αποζηµίωσης να καθοριστεί µε διάταξη νόµου. 10

11 3.3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (N.3263/04 Άρθρο 3 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 ( Άρθρο 4 παρ. 6β και παρ. 8)] & Άρθρο 12 παρ. 3β & 3ε, Ν. 3669/08 Άρθρο 22) Η διεξαγωγή των διαγωνισµών µία µέρα της εβδοµάδας (Τρίτη) διευκολύνει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και ειδικά τις ατοµικές, οι οποίες καταθέτουν αυτοπροσώπως τις προσφορές, στην καλύτερη προετοιµασία τους, µειώνουν τις συνεχείς µετακινήσεις και τους παρέχουν χρόνο για να ασχοληθούν µε την κατασκευή των έργων, το οποίο είναι και το ζητούµενο. Επίσης υπέρ της διαφάνειας λειτουργεί η απαίτηση για αυθηµερόν ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονοµικών προσφορών ώστε να αποκλείεται η εκ των υστέρων αλλοίωση του αποτελέσµατος. Είναι ασαφές από ποια επιτροπή ή επιτροπές διεξάγονται οι διαγωνισµοί µε τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή Τεχνικής Προσφοράς (Μελέτη και Κατασκευή, Αντιπαροχή, Με Αυτοχρηµατοδότηση) (Σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση ΝΣΚ 380/2005 στα παραπάνω συστήµατα ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε την πριν το Ν. 3263/2004 µορφή των άρθρων 21 και 22 του Π.. 609/85 δηλ. η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού του άρθρου 21 και τα επόµενα στάδια (έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση και άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του άρθρου 22.. Με το νόµο της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων (Ν.3669/08) έχει γίνει αντικατάσταση του όρου Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση µε τον όρο Επιτροπή ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται από το Ν. 3263/04 στο άρθρο 3 παρ. 2, και νοείται ότι όλη η διαδικασία διενεργείται από την Επιτροπή ιαγωνισµού που παραλαµβάνει τις προσφορές. Όµως µε τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην Προϊσταµένη Αρχή να διεξαγάγει διαγωνισµό για έργα µικρότερα του ανώτατου ορίου της 2 ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( ) µε υποβολή τεχνικής προσφοράς µε την τριµελή Επιτροπή ιαγωνισµού του άρθρου 21 του Π.. 609/85 (Ν. 3669/08 άρθρο 21 παρ. 1)). Για την βελτίωση των παραπάνω διαδικασιών προτείνουµε τα εξής : Α) Θα ήταν σκόπιµο και ωφέλιµο να γίνει χρήση της διάταξης της παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο και να οριστεί µε Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. µία επιπλέον µέρα για τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε το σύστηµα Μελέτη και Κατασκευή. Β) Να θεσπιστεί διάταξη που να αφορά τη χρονική διάρκεια του ελέγχου και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών όταν το σύστηµα προσφοράς περιλαµβάνει και την υποβολή τεχνικής προσφοράς, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής µετά την κατάθεση των προσφορών, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός της 11

12 προθεσµίας ισχύος των προσφορών. Η χρονική διάρκεια να µπορεί να παραταθεί µόνο µε νέα αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Γ) Να γίνει υποχρεωτική η διεξαγωγή όλων των διαγωνισµών που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς από τουλάχιστον την επταµελή επιτροπή του άρθρου 22 του Π.. 609/85 (Ν. 3669/08 άρθρο 21 παρ. 3). Εφόσον δεν διαθέτουν την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τουλάχιστον δύο µέλη της επιτροπής, η σύνθεση της επιτροπής να συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τουλάχιστον άλλα δύο µέλη τα οποία να διαθέτουν αποδεδειγµένα τα απαραίτητα προσόντα. Για τον ορισµό των επιπλέον µελών να µπορεί η Προϊσταµένη Αρχή να ζητήσει τη συνδροµή του Τ.Ε.Ε. ) Να προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των Επιτροπών ιαγωνισµού για τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς και εποµένως απαιτείται η αξιολόγησή της. Η αµοιβή να καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. 3.4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (N.3263/04 Άρθρο 4 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 Άρθρο 4 παρ.6γ], Ν. 3669/08 Άρθρο 24) Η αύξηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης λόγω προσφερόµενης έκπτωσης µεγαλύτερης της οριζόµενης έως ποσοστό 35% (µέγιστη συνολική εγγύηση 40%) είναι υπερβολική και ενάντια στον υγιή ανταγωνισµό καθώς η πρόσθετη εγγύηση είναι δυσβάσταχτη για τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν υψηλά όρια λήψης εγγυητικών επιστολών από τις Τράπεζες. εν είναι δυνατόν να κρίνεται αν κάποιος είναι ικανός, µεταξύ των άλλων, για την ποιοτική και έγκαιρη κατασκευή ενός έργου από το εάν είναι σε θέση να προσκοµίσει εγγυήσεις σχεδόν ισόποσες του ποσού της σύµβασης. Εάν εφαρµοσθούν σωστά οι ισχύουσες διατάξεις περί έκπτωσης και τήρησης χρονοδιαγραµµάτων δεν υπάρχει λόγος πρόσθετης εγγύησης. Η κατάσταση δυσχεραίνεται από το ό,τι υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα στην επιστροφή των εγγυήσεων, ειδικά των καλής εκτέλεσης, λόγω κωλυσιεργίας ή άρνησης των κυρίων των έργων. Επίσης είναι υπερβολικό να προβλέπεται κατάπτωση των εγγυήσεων µόνο µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και πριν την εκδίκαση τυχόν ένστασης (παρ.7). εν είναι δυνατόν να µην χορηγείται αναστολή κατάπτωσης της εγγυητικής µέχρι την εκδίκαση της ένστασης. 12

13 Για την βελτίωση των παραπάνω διαδικασιών προτείνουµε τα εξής : Α) Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης να επιστρέφεται εντός ενός µηνός από τη διενέργεια, µε οποιονδήποτε τρόπο, της οριστικής παραλαβής και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, µε την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο τελικός λογαριασµός. Β) Να αναθεωρηθεί το καθεστώς των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ώστε αυτές να είναι ορισµένου χρόνου, ο οποίος θα ορίζεται στη ιακήρυξη και θα υπερκαλύπτει τη συνολική διάρκεια της εγγύησης του έργου Σε τυχόν παρατάσεις ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκοµίζει είτε νέες εγγυήσεις µεγαλύτερης, όσο η χορηγούµενη παράταση, διάρκειας είτε επέκταση της διάρκειας των αρχικών. Γ) Με την έγκριση της Τελικής Επιµέτρησης και ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, να επιστρέφονται όλες οι εγγυήσεις ανάληψης κρατήσεων καθώς και οι σχετικές κρατήσεις χωρίς να απαιτείται η σύνταξη και υποβολή ειδικού απολογισµού (θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί όλες οι επιµετρήσεις του έργου). ) Με την υποβολή ένστασης να αναστέλλεται η κατάπτωση των εγγυήσεων και η οριστική κατάπτωση να γίνεται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 3.5 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (N.3263/04 Άρθρο 6 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 Άρθρο 4 παρ.9] & Άρθρο 12 παρ. 3η, Ν. 3669/08 Άρθρο 61) Το καθεστώς της έκπτωσης που θεσπίσθηκε µε το Ν. 3263/2004 κρίνεται ως ιδιαίτερα αυστηρό και δίνει τη δυνατότητα στη ιευθύνουσα Υπηρεσία καταχρηστικής άσκησης των διευρυµένων αρµοδιοτήτων που της παρέχονται αναφορικά µε την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου. Λόγω των πολλών ασαφειών είναι αναγκαίο για να περιοριστεί ο παραπάνω κίνδυνος, αφενός να κηρύσσεται έκπτωτος µόνο για ουσιώδεις κακοτεχνίες και παρεκκλίσεις από τα εγκεκριµένα σχέδια και αφετέρου να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων ασφαλείας που συνιστούν λόγο έκπτωσης του αναδόχου, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο έκπτωσης του αναδόχου για επουσιώδεις παραβάσεις. Προτείνεται : Α) Για να κινηθεί η διαδικασία της έκπτωσης για µη τήρηση των κανόνων ασφαλείας να απαιτείται εκτός από την κοινοποίηση δύο τουλάχιστον έγγραφων προειδοποιήσεων από την ιευθύνουσα Υπηρεσία και ένας τουλάχιστον επιτόπου έλεγχος µε επιβεβαίωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου (Επιθεώρηση Εργασίας, ιεύθυνση Περιβάλλοντος κλπ.) 13

14 Β) Για να κινηθεί η διαδικασία της έκπτωσης λόγω µη εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων ή κακοτεχνιών να απαιτείται η κοινοποίηση δύο τουλάχιστον εγγράφων προειδοποιήσεων της ιευθύνουσας Υπηρεσίας οι οποίες να αφορούν την ίδια ή παρόµοιας φύσης εργασία ή η συνεχής άρνηση του αναδόχου να συµµορφωθεί σε ανάλογες υποδείξεις - εντολές των επιβλεπόντων του έργου. Οι υποδείξεις εντολές θα πρέπει να έχουν καταγράφει στο ηµερολόγιο του έργου. Γ) Να προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των προθεσµιών του έργου στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία τροποποίηση της µελέτης του έργου και κατά το διάστηµα που εκπονούνται οι νέες µελέτες 3.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (N.3263/04 Άρθρο 7 παρ. 1, 2 [όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 3481/06 Άρθρο 4 παρ.2], Ν. 3669/08 Άρθρο 66 παρ. 2 και Άρθρο 68 παρ. 1) Πιθανώς το ελάχιστο ποσοστό (70%) που υποχρεώνεται να διατηρήσει ο ανάδοχος τόσο σε περίπτωση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας όσο και στη σύναψη σύµβασης υπεργολαβίας να είναι υψηλό. Προτείνεται να οριστεί χαµηλότερο ποσοστό περίπτωση µικρότερο του 51%. το οποίο όµως να µην είναι σε καµία Επίσης προτείνεται να θεσµοθετηθεί το δικαίωµα του αναδόχου να αναθέτει υπεργολαβικά την εκτέλεση τµηµάτων ή εργασιών του έργου (χωµατουργικά, σκυροδέµατα κλπ.) σε υπεργολάβο, χωρίς να απαιτείται η αναγνώρισή της υπεργολαβίας από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο υπεργολάβος-κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει προσόντα κατασκευαστή τα οποία να καθορίζονται νοµοθετικά. Να είναι υποχρεωτικό ο υπεργολάβος-κατασκευαστής να είναι εγγεγραµµένος, είτε στο µητρώο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, είτε στα Νοµαρχιακά Μητρώα, είτε ακόµη και στο υπό σύσταση Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. Η υπηρεσία να ελέγχει την επάρκεια του υπεργολάβου κατασκευαστή, να δίνει την έγκρισή της, και να χορηγεί σε αυτόν εµπειρία ανάλογη των εργασιών που εκείνος εκτέλεσε. Τέλος, να απαγορευτεί η συµµετοχή στην κατασκευή δηµοσίων έργων υπεργολάβων οι οποίοι δε διαθέτουν τα παραπάνω οριζόµενα προσόντα κατασκευαστή. 14

15 3.7 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (N.3263/04 Άρθρο 8, Ν. 3669/08 Άρθρο 15 παρ. 2 & Άρθρο 17 παρ. 4-6) Η καθιέρωση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς είναι στη θετική κατεύθυνση για την διαφάνεια στη διενέργεια των διαγωνισµών καθώς αφαιρούν το δικαίωµα από τους κυρίους των έργων να απαιτούν προσόντα και προϋποθέσεις πέραν των απαιτούµενων από την νοµοθεσία. Το ίδιο θα συνέβαινε και µε τα ενιαία τιµολόγια εάν αυτά δεν είχαν συνταχθεί µε προχειρότητα και µε αµφιβόλου αξιοπιστίας κοστολόγηση. Συγκεκριµένα : α) εν υπάρχουν αναλύσεις τιµών µε συνέπεια να µην υπάρχει δυνατότητα σύνταξης νέων τιµών πέραν των εγκεκριµένων καθώς και επιµέρους τιµής για τµήµα µίας εργασίας, β) Οι χαµηλές τιµές πολλών εργασιών δηµιουργούν αδυναµία κοστολόγησης έργων µε ιδιαίτερες δυσκολίες (π.χ. εργασίες εντός ή εκτός πόλης, όπου η δυσκολία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών και αυξηµένων µέτρων ασφαλείας αυξάνει σηµαντικά το κόστος κοστολόγηση µικροεργασιών αναγκαίων για το έργο οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής οι µικροί διάρκεια περαίωσης σε κατεπείγοντα έργα κ.λ.π.), γ) Τα τιµολόγια παρουσιάζουν σηµαντικές και εκτεταµένες ελλείψεις (π.χ. εργασίες συντήρησης). Για τη βελτίωση των παραπάνω προτείνεται : Α) Να συνταχθούν αναλύσεις τιµών για τις εργασίες των ενιαίων τιµολογίων οι οποίες να είναι σύµφωνες µε τους ισχύοντες κανονισµούς και να λαµβάνουν υπόψη τους σύγχρονους τρόπους εκτέλεσης των εργασιών και υλικά κατασκευής. Β) Να επανεξεταστούν οι τιµές των εργασιών ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα και να δοθεί η δυνατότητα αύξησης ορισµένων τιµών ανάλογα µε τις συνθήκες του έργου Γ) Να συµπληρωθούν τα ενιαία τιµολόγια µε εργασίες που λείπουν (π.χ. εργασίες ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, συντήρησης κλπ.) 3.8 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ (Ν.3481/06 Άρθρο 4 παρ.3α, Ν.3669/08 Άρθρο 77) Η παράλληλη ισχύς του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1418/1984 για τη δικαστική επίλυση των διαφορών από την εκτέλεση δηµοσίων έργων, έχει δηµιουργήσει σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στην αναγνώριση ή µη δυνατότητας άσκησης αγωγής, χωρίς την προηγούµενη τήρηση της ενδικοφανούς προδικασίας που απαιτείται για την προσφυγή, στις περιπτώσεις εγκεκριµένων ανεξόφλητων λογαριασµών. Το ζήτηµα αυτό έχει οδηγήσει στην έκδοση 15

16 αντιφατικών και εν πολλοίς εσφαλµένων δικαστικών αποφάσεων και πρέπει να αντιµετωπισθεί µε την εκ νέου διατύπωση των σχετικών διατάξεων κατά τρόπο σαφή και ανεπίδεκτο αµφιβολιών ή παρερµηνειών. Προτείνεται να επαναδιατυπωθούν οι σχετικές διατάξεις ώστε να καταστούν σαφείς. 3.9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.3481/06 Άρθρο 4 παρ.12, Ν. 3669/08 Άρθρο 24 παρ. 2) Η αύξηση του χρόνου που δεσµεύουν οι προσφορές τους προσφέροντες έχει ως σκοπό να περιορίσει τα φαινόµενα κατά τα οποία οι προσφορές έληγαν πριν την υπογραφή σύµβασης. Με την αύξηση όµως του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι δυνατόν οι προσφέροντες να κληθούν να αναλάβουν έργα µετά από σηµαντικό χρονικό διάστηµα, έως έξι µήνες, κατά το οποίο πολλά µπορούν να έχουν αλλάξει στις συνθήκες τόσο του έργου όσο και των επιχειρήσεων. Προτείνεται να οριστεί µικρότερος χρόνος ισχύος προσφορών αρχίζοντας από τους τέσσερις µήνες µε την ανάλογη διαβάθµιση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ Ένας από τους βασικούς στόχους του Ν. 3263/04 ήταν ο περιορισµός του ύψους των προσφερόµενων εκπτώσεων στους διαγωνισµούς των δηµοσίων έργων. Ο στόχος αυτός, παρά του πλήθους των µέτρων που λήφθηκαν για την υποστήριξή του, δεν επιτεύχθη και οι προσφερόµενες εκπτώσεις παραµένουν υψηλές. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω του περιορισµού του προγράµµατος των δηµοσίων επενδύσεων καθώς και της καθυστέρησης ωρίµανσης έργων που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω του Ε.Σ.Π.Α. µε αποτέλεσµα τα δηµοπρατούµενα έργα να είναι ελάχιστα και ο ανταγωνισµός µεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων τεράστιος. Επίσης είναι γεγονός ότι σε έργα στα οποία δεν ασκείται προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τον έλεγχο των φακέλων των δηµοπρασιών που διενεργούν τα αρµόδια όργανα (Πάρεδροι Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εντελλόµενα Κύριου του έργου κλπ) για την έγκριση πληρωµής του 1ου λογαριασµού διαπιστώνονται ελλείψεις και παραλείψεις στις διαδικασίες καθώς και λήψη µη νόµιµων αποφάσεων από τις Προϊσταµένες Αρχές, που έχουν ως αποτέλεσµα είτε την καθυστέρηση των πληρωµών ή ακόµη και την ακύρωση των συµβάσεων. 16

17 Για την αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος προτείνεται για τα έργα που δεν προβλέπεται προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο να θεσπιστεί έλεγχος της διαδικασίας του διαγωνισµού και της χρηµατοδότησης από αποκεντρωµένα όργανα ελέγχου (π.χ. Παρέδρους Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ.) και να είναι απαραίτητη η παροχή σύµφωνης γνώµης τους πριν την υπογραφή της σύµβασης. 17

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα