«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαµορφώθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. απόφαση A90/ της ιοικούσας Επιτροπής. Μέλη Οµάδας Εργασίας: Θεοδωρίδης Γιάννης, Π.Μ. Κολοβός Σπύρος, Η.Μ. Κουβουκλιώτης Φώτης, Π.Μ.

2 Περιεχόµ ενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 5 2. ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 8 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ 15 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.8 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ 16 2

3 Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το Ν. 3263/04 Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ν. 3263/04, σύµφωνα µε την αιτιολογική του έκθεση, αποτέλεσε µία κατεπείγουσα επέµβαση της πολιτείας για την επίλυση των πλέον σοβαρών και άµεσης προτεραιότητας προβληµάτων της διαδικασίας ανάθεσης των έργων τα οποία είχαν προκύψει από την εφαρµογή του Ν. 2576/98, δηλαδή τη νόθευση του ανταγωνισµού και την παραγωγή έργων µε µεγάλο κόστος για τον κύριο του έργου, τη χρονοβόρα διαδικασία ανάθεσης και το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει οι διαδικασίες ανάθεσης πολλών έργων. Εµφανίστηκε ως µια εκ βάθρων τροποποίηση του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου η οποία θα καθιστούσε τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου αξιόπιστη και ωφέλιµη για τον κύριο του έργου, θα απέµπλεκε τα έργα από τις χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες καθυστερούσαν την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και θα εγγυούταν την επαναλειτουργία του ανταγωνισµού. Βασικός στόχος, λοιπόν του Νόµου ήταν η εξασφάλιση της κατασκευής του επιθυµητού από άποψη ποιότητας έργου στην καλύτερη δυνατή τιµή. Για το λόγο αυτό καταργήθηκε ο γνωστός «µαθηµατικός τύπος» (Ν. 2576/98) και επανήλθε ως κριτήριο ανάδειξης αναδόχου η απόλυτη µειοδοσία ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός προς όφελος του κυρίου του έργου (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς). Για την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων θεσπίστηκαν οι παρακάτω διατάξεις : Η ανάθεση του έργου γίνεται πάντοτε στον απόλυτο µειοδότη. Η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σε ένα ενιαίο στάδιο και ολοκληρώνεται, κατά το δυνατόν, την ηµέρα του διαγωνισµού. Η περαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου πρέπει να ολοκληρώνεται εντός καθορισµένου χρονικού ορίου, η υπέρβαση του οποίου δίνει τη δυνατότητα στον κύριο του έργου να ανακαλέσει τη ιακήρυξη και να επαναπροκηρύξει το έργο. Επιπλέον λήφθηκαν και µια σειρά άλλα µέτρα, µε επιδίωξη την αποτροπή των υπερβολικών εκπτώσεων και την εξυγίανση του συστήµατος ανάθεσης εκτέλεσης των έργων. Τα µέτρα αυτά ήταν: Οι µεγάλες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε περίπτωση υποβολής µεγάλων εκπτώσεων. 3

4 Η αύξηση των ποινικών ρητρών εις βάρος του αναδόχου, για την υπαίτια καθυστέρηση των εργασιών της εργολαβίας. Η υποχρεωτική έκπτωση του αναδόχου, αν συντρέχουν ορισµένες σοβαρές προϋποθέσεις. Η σύνταξη και έγκριση ενιαίων τιµολογίων, που θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά από όλους του φορείς που εκτελούν δηµόσια έργα, για τη σύνταξη των προϋπολογισµών δηµοπράτησης. Η απειλή πειθαρχικών µέτρων κατά των οργάνων που ασχολούνται µε την εκτέλεση του έργου, για µια σειρά από πράξεις και παραλείψεις τους, ιδιαίτερα σηµαντικές για την καλή διοίκηση του έργου. Η αναµόρφωση του καθεστώτος της εκχώρησης του εργολαβικού ανταλλάγµατος στις τράπεζες και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις απαγορεύεται η εκχώρηση των µελλοντικών απαιτήσεων των εργολάβων στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύµατα. Μετά από την τετραετή εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3263/04 είµαστε πλέον σε θέση να επισηµάνουµε µε σαφήνεια τα θετικά σηµεία αλλά κυρίως τις δυσλειτουργίες, τις ελλείψεις και τις αναγκαίες προσθήκες και βελτιώσεις. Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η καταγραφή των προβληµάτων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του Ν. 3263/04 και των εκκρεµοτήτων σε επίπεδο εκτελεστικών αποφάσεων, η αξιολόγησή τους και η κατάθεση προτάσεων για την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεών του. Στο κυρίως µέρος της εργασίας αναπτύσσονται ανά θέµα και άρθρο του νόµου οι επισηµάνσεις της Οµάδας Εργασίας και στο τέλος διαµορφώνονται οι αντίστοιχες προτάσεις. Η Οµάδα Εργασίας συγκροτήθηκε µε την Α280/Σ21/07 Απόφαση της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ από τους : 1. Κολοβό Σπύρο, Η.Μ., µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στέλεχος Εργοληπτικής Επιχείρησης 2. Κουβουκλιώτη Φώτη, Π.Μ., εκπρόσωπο του Συνδέσµου Εργοληπτών, Εργολήπτη.Ε. 3. Θεοδωρίδη Γιάννη, Π.Μ., στέλεχος της..ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 4

5 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Λόγω του κατεπείγοντος, τυπικά και ουσιαστικά, χαρακτήρα του Ν. 3263/04, κατά την εφαρµογή του παρουσιάστηκαν άµεσα ποικίλες δυσλειτουργίες και παρερµηνείες των διατάξεών του, µε αποτέλεσµα την ανάγκη τροποποιήσεων, βελτιώσεων, προσθηκών και επεξηγήσεων. Τα προβλήµατα αυτά δεν αφορούσαν τη φιλοσοφία του νόµου, η οποία ήταν η ανάθεση των έργων στον απόλυτο µειοδότη θεωρώντας ότι έτσι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισµός προς όφελος των φορέων κατασκευής, αλλά σε θέµατα διαδικαστικά και ερµηνείας των διατάξεων. Τα περισσότερα από αυτά επιλύθηκαν µε την έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων και όσα απαιτούσαν νοµοθετική παρέµβαση αντιµετωπίστηκαν µε τροπολογίες οι οποίες ενσωµατώθηκαν στους Νόµους 3316/05 και 3481/06. Επιπλέον ο Νόµος προέβλεπε την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν διαδικαστικά ζητήµατα εφαρµογής του και συγκεκριµένα : - Την ηµέρα διεξαγωγής των διαγωνισµών και τη δυνατότητα ορισµού µίας επιπλέον µέρας για τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς (Άρθρο 3 παρ. 1). - Τον καθορισµό ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πρόσθετων εγγυήσεων (Άρθρο 4 παρ. 3). - Τον καθορισµό των ορίων ανεκτέλεστου µέρους συµβάσεων δηµοσίων έργων και τον τρόπο απόδειξης της µη υπέρβασής του (άρθρο 7 παρ. 3) - Τον καθορισµό των προϋποθέσεων και διαδικασιών έκδοσης, ισχύος και χρήσης της «Ενηµερότητας Πτυχίου» (Άρθρο 7 παρ. 4 τελ. εδάφιο). - Την έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών και πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής προσφοράς (Άρθρο 8 παρ. 1). - Τον καθορισµό κατηγοριών µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των οποίων µετέχει απαραίτητα ο µελετητής του έργου (Άρθρο 9 παρ. 4). Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων του νόµου έχουν εκδοθεί έως σήµερα οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις : 17α/01/93/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1556/2004) «Έγκριση ενιαίων τιµολογίων εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου». 17α/02/101/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1581/2004) «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων και εντύπου οικονοµικής προσφοράς» 5

6 17Α/03/101/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1581/2004) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση προσθέτων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές» 17α/09/136/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1939/2004) «Έγκριση ενιαίου Τιµολογίου εργασιών της κατηγορίας Οικοδοµικών έργων και 1η βελτίωση των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων». 17α/07/14/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 182/2005) «Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση προσθέτων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία των Οικοδοµικών Εργασιών, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές». 17α/04/15/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 205/2005) «Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιίας» 17α/07/39/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 408/2005) «Έγκριση 1ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 17α/03/41/ΦΝ 437/ (ΦΕΚ Β 440/2005) «Έγκριση 2ης βελτίωσης των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων» 17α/09/56/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 573/2005) «1η ιόρθωση των Ενιαίων Τιµολογίων Οικοδοµικών Εργασιών» 15/οικ/24298/ (ΦΕΚ Β 1105/2005) «Έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συµβάσεων δηµοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων ραστηριότητας ανωνύµων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» 17α/06/18/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 172/2006) «Έγκριση 2ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 17α/01/127/ΦΝ443/ (ΦΕΚ Β 1184/2006) «Έγκριση 3ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 15/οικ/1179/ (ΦΕΚ Β 106/2007) «Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπ. ΠΕ.ΧΩ..Ε. α) 15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ Β 102/2006) " ιαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νοµαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις" και β) 15/οικ/24298/ (ΦΕΚ Β 1105/2005) "Έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου και 6

7 βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συµβάσεων δηµοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύµων εταιρειών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων"». 17α/02/115/ΦΝ443/ (ΦΕΚ Β 1586/2007) «Έγκριση 4ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων» 17α/04/114/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1584/2007) «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου». 17α/03/54/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 918/2008) «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας». 17α/09/76/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 1189/2008) «Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου Έργων Οδοποιίας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ» 17α/05/116/ΦΝ437/ (ΦΕΚ Β 2126/2008) «Προσαρµογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Ν.3669/08)» Η πλειονότητα των Υπουργικών Αποφάσεων αφορά τη βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων (έχουν εκδοθεί πέντε αποφάσεις - βελτιώσεις) και την αναπροσαρµογή των ενιαίων τιµολογίων εργασιών(έχουν εκδοθεί εννέα συνολικά αποφάσεις). Από τις αποφάσεις που προβλέπονται από το νόµο εκκρεµούν εκείνες οι οποίες αφορούν την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων για τα συστήµατα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνουν την υποβολή τεχνικής προσφοράς και τον καθορισµό κατηγοριών µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των οποίων µετέχει απαραίτητα ο µελετητής του έργου (Άρθρο 9 παρ. 4). Επίσης δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ορισµού µίας επιπλέον µέρας για τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το Νόµο 3669/08 έγινε κωδικοποίηση όλων των νοµοθετηµάτων (νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων) που έχουν εκδοθεί από το 1984 µέχρι και το εκέµβριο 2007 και περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. Η ύλη της κωδικοποίησης κατανέµεται σε 6 µέρη ανάλογα µε τις επί µέρους ρυθµίσεις του και αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα για την έρευνα και χρήση της ισχύουσας νοµοθεσίας 7

8 2. ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Πριν προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των προβληµάτων που παρουσιάζει ο Ν. 3263/2004 κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούµε επιγραµµατικά στα θετικά στοιχεία του, τα οποία είναι τα παρακάτω : Ο επανέλεγχος της επάρκειας, καταλληλότητας και εχεγγυότητας του µειοδότη πριν την υπογραφή σύµβασης µε την προσκόµιση επικαιροποιηµένων των δικαιολογητικών συµµετοχής που έχουν λήξει και ειδικά των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. (άρθρο 1 παρ. 2). Η αυθηµερόν, κατά το δυνατόν, ολοκλήρωση του ελέγχου του συνόλου των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών), ή έστω των δέκα πρώτων κατά σειρά µειοδοσίας προσφορών (άρθρο 2 παρ. 4). Η καθιέρωση διεξαγωγής των διαγωνισµών µία ηµέρα την εβδοµάδα (άρθρο 3 παρ. 1). Η έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εντύπων οικονοµικών προσφορών και η υποχρεωτική εφαρµογή τους (άρθρο 8). Η δυνατότητα εκχώρησης εκ µέρους του αναδόχου χρηµατικών απαιτήσεων που προέρχονται µόνο από εγκεκριµένες πιστοποιήσεις και συνεπώς η απαγόρευση εκχώρησης µελλοντικών χρηµατικών απαιτήσεων (άρθρο 10). 8

9 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή του Ν. 3263/04. Η παρουσίαση γίνεται κατά άρθρο του νόµου και ακολουθείται από σχόλια και προτάσεις αντιµετώπισης των δυσλειτουργιών και βελτίωσης του νοµοθετικού πλαισίου. 3.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (N.3263/04 Άρθρο 1 παρ.2 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 (Άρθρο 4 παρ.6α)], Ν. 3669/08 Άρθρο 26 παρ.2) Τίθεται ελάχιστη προθεσµία προσκόµισης των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών οι δέκα ηµέρες η οποία κρίνεται ως λογική. Για λόγους αξιοπιστίας και διαφάνειας καθώς και για την βελτίωση των διαδικασιών προτείνουµε τα παρακάτω : Α) Να προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της προθεσµίας προσκόµισης των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για λόγους που τεκµηριώνεται ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του µειοδότη (π.χ. καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση πιστοποιητικών, απεργίες σε υπηρεσίες που εκδίδουν απαραίτητα πιστοποιητικά κλπ.) Β) Να θεσπιστεί ανώτατη προθεσµία (π.χ. δέκα ηµερών) για την αποστολή της πρόσκλησης από την Προϊσταµένη Αρχή για προσκόµιση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών, από την ολοκλήρωση των τυχόν ελέγχων νοµιµότητας και διαφάνειας (Ελ.Συν. και Ε.Σ.Ρ.) καθώς και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων υπογραφής σύµβασης ( ιαχειριστική Αρχή, Περιφέρεια κλπ.) 3.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (N.3263/04 Άρθρο 2 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 ( Άρθρο 4 παρ.7)] & Άρθρο 12 παρ. 3στ, Ν. 3669/08 Άρθρο 27) Η Προϊσταµένη Αρχή έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει, χωρίς αποδεδειγµένα σηµαντικό λόγο, οποιαδήποτε στιγµή τη διακήρυξη του έργου επικαλούµενη είτε το ασύµφορο της προσφοράς (παρ.2β), παρότι αυτό απαιτεί τη γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, είτε ότι ο συναγωνισµός δεν ήταν επαρκής (παρ. 2γ), είτε το γεγονός ότι δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην κατασκευή του έργου (παρ.4). 9

10 Με τη διάταξη αυτή η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε δηµοπρασία και να δηµοπρατήσει το έργο, µεταγενέστερα, µε τους ίδιους ακριβώς όρους,. Επίσης η περίπτωση της συνεννόησης µε βάσιµες ενδείξεις (παρ.2γ) ενέχει έντονα υποκειµενικά στοιχεία και µπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις ανυπόστατων συναδελφικών καταγγελιών µεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων προς τις Επιτροπές ιαγωνισµού ή τις Προϊστάµενες Αρχές εµπλέκοντάς τους σε πειθαρχικές διαδικασίες. Το δικαίωµα που έχει η Προϊσταµένη Αρχή για ακύρωση του διαγωνισµού µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (παρ. 4) και ειδικότερα για τα έργα που δηµοπρατούνται µε το Σύστηµα Μελέτη και Κατασκευή δίνει τη δυνατότητα στις Προϊστάµενες Αρχές να ακυρώνουν διαγωνισµούς ενώ έχουν ανοιχθεί οι Τεχνικές Προσφορές και έχουν αυτές καταστεί προσβάσιµες σε όλους τους διαγωνιζοµένους µε αποτέλεσµα σε περίπτωση επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους οι διαγωνιζόµενοι να είναι γνώστες όλων των προσφορών. Η εκπόνηση των τεχνικών µελετών είναι χρονοβόρα και δαπανηρή και σε τυχόν ακύρωση του διαγωνισµού ο εργολήπτης επιβαρύνεται µε το κόστος της. Η διαδικασία αξιολόγησης/βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών πολύ συχνά καθυστερεί λόγω του µεγάλου όγκου των υποβαλλόµενων µελετών και στοιχείων καθώς και λόγω αδυναµίας της Επιτροπής ιαγωνισµού εξαιτίας είτε φόρτου εργασίας των µελών της είτε µη επαρκούς κατάρτισης και εµπειρίας στα συγκεκριµένα τεχνικά ζητήµατα να αξιολογήσουν σωστά. Τέλος συχνά οι Προϊστάµενες Αρχές επικαλούµενες τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου (περιβαλλοντικοί λόγοι, λήξη χρηµατοδότησης κλπ.) προχωρούν στην απευθείας ανάθεση των έργων ή µε διαπραγµατεύσεις. Για την βελτίωση των παραπάνω διαδικασιών προτείνουµε τα εξής : Α) Για ακύρωση διαγωνισµού λόγω υποβολής µη ικανοποιητικής προσφοράς (παρ. 2β) να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Β) Η Προϊσταµένη Αρχή να µπορεί να επικαλεστεί ότι δεν υπήρξε επαρκής συναγωνισµός µόνο στην περίπτωση που υποβλήθηκε µία µόνο προσφορά (παρ. 2γ). Γ) Για τη συνεννόηση µεταξύ των εργοληπτών να απαιτούνται βάσιµες ενδείξεις οι οποίες όµως να στοιχειοθετούνται (παρ. 2γ). ) Σε περίπτωση ανάκλησης της διακήρυξης στους διαγωνισµούς που γίνονται µε το σύστηµα Μελέτη Κατασκευή να είναι υποχρεωµένος ο κύριος του έργου να αποζηµιώσει τους συµµετέχοντες εργολήπτες για την εκπόνηση των µελετών µε ποσό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη και θα αποτελεί ποσοστό επί της αµοιβής µελέτης προσφοράς. Το ελάχιστο µέγιστο ποσοστό αποζηµίωσης να καθοριστεί µε διάταξη νόµου. 10

11 3.3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (N.3263/04 Άρθρο 3 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 ( Άρθρο 4 παρ. 6β και παρ. 8)] & Άρθρο 12 παρ. 3β & 3ε, Ν. 3669/08 Άρθρο 22) Η διεξαγωγή των διαγωνισµών µία µέρα της εβδοµάδας (Τρίτη) διευκολύνει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και ειδικά τις ατοµικές, οι οποίες καταθέτουν αυτοπροσώπως τις προσφορές, στην καλύτερη προετοιµασία τους, µειώνουν τις συνεχείς µετακινήσεις και τους παρέχουν χρόνο για να ασχοληθούν µε την κατασκευή των έργων, το οποίο είναι και το ζητούµενο. Επίσης υπέρ της διαφάνειας λειτουργεί η απαίτηση για αυθηµερόν ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονοµικών προσφορών ώστε να αποκλείεται η εκ των υστέρων αλλοίωση του αποτελέσµατος. Είναι ασαφές από ποια επιτροπή ή επιτροπές διεξάγονται οι διαγωνισµοί µε τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή Τεχνικής Προσφοράς (Μελέτη και Κατασκευή, Αντιπαροχή, Με Αυτοχρηµατοδότηση) (Σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση ΝΣΚ 380/2005 στα παραπάνω συστήµατα ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε την πριν το Ν. 3263/2004 µορφή των άρθρων 21 και 22 του Π.. 609/85 δηλ. η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού του άρθρου 21 και τα επόµενα στάδια (έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση και άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του άρθρου 22.. Με το νόµο της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων (Ν.3669/08) έχει γίνει αντικατάσταση του όρου Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση µε τον όρο Επιτροπή ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται από το Ν. 3263/04 στο άρθρο 3 παρ. 2, και νοείται ότι όλη η διαδικασία διενεργείται από την Επιτροπή ιαγωνισµού που παραλαµβάνει τις προσφορές. Όµως µε τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην Προϊσταµένη Αρχή να διεξαγάγει διαγωνισµό για έργα µικρότερα του ανώτατου ορίου της 2 ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( ) µε υποβολή τεχνικής προσφοράς µε την τριµελή Επιτροπή ιαγωνισµού του άρθρου 21 του Π.. 609/85 (Ν. 3669/08 άρθρο 21 παρ. 1)). Για την βελτίωση των παραπάνω διαδικασιών προτείνουµε τα εξής : Α) Θα ήταν σκόπιµο και ωφέλιµο να γίνει χρήση της διάταξης της παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο και να οριστεί µε Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. µία επιπλέον µέρα για τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε το σύστηµα Μελέτη και Κατασκευή. Β) Να θεσπιστεί διάταξη που να αφορά τη χρονική διάρκεια του ελέγχου και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών όταν το σύστηµα προσφοράς περιλαµβάνει και την υποβολή τεχνικής προσφοράς, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής µετά την κατάθεση των προσφορών, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός της 11

12 προθεσµίας ισχύος των προσφορών. Η χρονική διάρκεια να µπορεί να παραταθεί µόνο µε νέα αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Γ) Να γίνει υποχρεωτική η διεξαγωγή όλων των διαγωνισµών που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς από τουλάχιστον την επταµελή επιτροπή του άρθρου 22 του Π.. 609/85 (Ν. 3669/08 άρθρο 21 παρ. 3). Εφόσον δεν διαθέτουν την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τουλάχιστον δύο µέλη της επιτροπής, η σύνθεση της επιτροπής να συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τουλάχιστον άλλα δύο µέλη τα οποία να διαθέτουν αποδεδειγµένα τα απαραίτητα προσόντα. Για τον ορισµό των επιπλέον µελών να µπορεί η Προϊσταµένη Αρχή να ζητήσει τη συνδροµή του Τ.Ε.Ε. ) Να προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των Επιτροπών ιαγωνισµού για τα συστήµατα που περιλαµβάνουν υποβολή τεχνικής προσφοράς και εποµένως απαιτείται η αξιολόγησή της. Η αµοιβή να καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. 3.4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (N.3263/04 Άρθρο 4 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 Άρθρο 4 παρ.6γ], Ν. 3669/08 Άρθρο 24) Η αύξηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης λόγω προσφερόµενης έκπτωσης µεγαλύτερης της οριζόµενης έως ποσοστό 35% (µέγιστη συνολική εγγύηση 40%) είναι υπερβολική και ενάντια στον υγιή ανταγωνισµό καθώς η πρόσθετη εγγύηση είναι δυσβάσταχτη για τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν υψηλά όρια λήψης εγγυητικών επιστολών από τις Τράπεζες. εν είναι δυνατόν να κρίνεται αν κάποιος είναι ικανός, µεταξύ των άλλων, για την ποιοτική και έγκαιρη κατασκευή ενός έργου από το εάν είναι σε θέση να προσκοµίσει εγγυήσεις σχεδόν ισόποσες του ποσού της σύµβασης. Εάν εφαρµοσθούν σωστά οι ισχύουσες διατάξεις περί έκπτωσης και τήρησης χρονοδιαγραµµάτων δεν υπάρχει λόγος πρόσθετης εγγύησης. Η κατάσταση δυσχεραίνεται από το ό,τι υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα στην επιστροφή των εγγυήσεων, ειδικά των καλής εκτέλεσης, λόγω κωλυσιεργίας ή άρνησης των κυρίων των έργων. Επίσης είναι υπερβολικό να προβλέπεται κατάπτωση των εγγυήσεων µόνο µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και πριν την εκδίκαση τυχόν ένστασης (παρ.7). εν είναι δυνατόν να µην χορηγείται αναστολή κατάπτωσης της εγγυητικής µέχρι την εκδίκαση της ένστασης. 12

13 Για την βελτίωση των παραπάνω διαδικασιών προτείνουµε τα εξής : Α) Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης να επιστρέφεται εντός ενός µηνός από τη διενέργεια, µε οποιονδήποτε τρόπο, της οριστικής παραλαβής και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, µε την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο τελικός λογαριασµός. Β) Να αναθεωρηθεί το καθεστώς των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ώστε αυτές να είναι ορισµένου χρόνου, ο οποίος θα ορίζεται στη ιακήρυξη και θα υπερκαλύπτει τη συνολική διάρκεια της εγγύησης του έργου Σε τυχόν παρατάσεις ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκοµίζει είτε νέες εγγυήσεις µεγαλύτερης, όσο η χορηγούµενη παράταση, διάρκειας είτε επέκταση της διάρκειας των αρχικών. Γ) Με την έγκριση της Τελικής Επιµέτρησης και ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, να επιστρέφονται όλες οι εγγυήσεις ανάληψης κρατήσεων καθώς και οι σχετικές κρατήσεις χωρίς να απαιτείται η σύνταξη και υποβολή ειδικού απολογισµού (θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί όλες οι επιµετρήσεις του έργου). ) Με την υποβολή ένστασης να αναστέλλεται η κατάπτωση των εγγυήσεων και η οριστική κατάπτωση να γίνεται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 3.5 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (N.3263/04 Άρθρο 6 [όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3481/06 Άρθρο 4 παρ.9] & Άρθρο 12 παρ. 3η, Ν. 3669/08 Άρθρο 61) Το καθεστώς της έκπτωσης που θεσπίσθηκε µε το Ν. 3263/2004 κρίνεται ως ιδιαίτερα αυστηρό και δίνει τη δυνατότητα στη ιευθύνουσα Υπηρεσία καταχρηστικής άσκησης των διευρυµένων αρµοδιοτήτων που της παρέχονται αναφορικά µε την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου. Λόγω των πολλών ασαφειών είναι αναγκαίο για να περιοριστεί ο παραπάνω κίνδυνος, αφενός να κηρύσσεται έκπτωτος µόνο για ουσιώδεις κακοτεχνίες και παρεκκλίσεις από τα εγκεκριµένα σχέδια και αφετέρου να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων ασφαλείας που συνιστούν λόγο έκπτωσης του αναδόχου, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο έκπτωσης του αναδόχου για επουσιώδεις παραβάσεις. Προτείνεται : Α) Για να κινηθεί η διαδικασία της έκπτωσης για µη τήρηση των κανόνων ασφαλείας να απαιτείται εκτός από την κοινοποίηση δύο τουλάχιστον έγγραφων προειδοποιήσεων από την ιευθύνουσα Υπηρεσία και ένας τουλάχιστον επιτόπου έλεγχος µε επιβεβαίωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου (Επιθεώρηση Εργασίας, ιεύθυνση Περιβάλλοντος κλπ.) 13

14 Β) Για να κινηθεί η διαδικασία της έκπτωσης λόγω µη εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων ή κακοτεχνιών να απαιτείται η κοινοποίηση δύο τουλάχιστον εγγράφων προειδοποιήσεων της ιευθύνουσας Υπηρεσίας οι οποίες να αφορούν την ίδια ή παρόµοιας φύσης εργασία ή η συνεχής άρνηση του αναδόχου να συµµορφωθεί σε ανάλογες υποδείξεις - εντολές των επιβλεπόντων του έργου. Οι υποδείξεις εντολές θα πρέπει να έχουν καταγράφει στο ηµερολόγιο του έργου. Γ) Να προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των προθεσµιών του έργου στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία τροποποίηση της µελέτης του έργου και κατά το διάστηµα που εκπονούνται οι νέες µελέτες 3.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (N.3263/04 Άρθρο 7 παρ. 1, 2 [όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 3481/06 Άρθρο 4 παρ.2], Ν. 3669/08 Άρθρο 66 παρ. 2 και Άρθρο 68 παρ. 1) Πιθανώς το ελάχιστο ποσοστό (70%) που υποχρεώνεται να διατηρήσει ο ανάδοχος τόσο σε περίπτωση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας όσο και στη σύναψη σύµβασης υπεργολαβίας να είναι υψηλό. Προτείνεται να οριστεί χαµηλότερο ποσοστό περίπτωση µικρότερο του 51%. το οποίο όµως να µην είναι σε καµία Επίσης προτείνεται να θεσµοθετηθεί το δικαίωµα του αναδόχου να αναθέτει υπεργολαβικά την εκτέλεση τµηµάτων ή εργασιών του έργου (χωµατουργικά, σκυροδέµατα κλπ.) σε υπεργολάβο, χωρίς να απαιτείται η αναγνώρισή της υπεργολαβίας από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο υπεργολάβος-κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει προσόντα κατασκευαστή τα οποία να καθορίζονται νοµοθετικά. Να είναι υποχρεωτικό ο υπεργολάβος-κατασκευαστής να είναι εγγεγραµµένος, είτε στο µητρώο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, είτε στα Νοµαρχιακά Μητρώα, είτε ακόµη και στο υπό σύσταση Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. Η υπηρεσία να ελέγχει την επάρκεια του υπεργολάβου κατασκευαστή, να δίνει την έγκρισή της, και να χορηγεί σε αυτόν εµπειρία ανάλογη των εργασιών που εκείνος εκτέλεσε. Τέλος, να απαγορευτεί η συµµετοχή στην κατασκευή δηµοσίων έργων υπεργολάβων οι οποίοι δε διαθέτουν τα παραπάνω οριζόµενα προσόντα κατασκευαστή. 14

15 3.7 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (N.3263/04 Άρθρο 8, Ν. 3669/08 Άρθρο 15 παρ. 2 & Άρθρο 17 παρ. 4-6) Η καθιέρωση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς είναι στη θετική κατεύθυνση για την διαφάνεια στη διενέργεια των διαγωνισµών καθώς αφαιρούν το δικαίωµα από τους κυρίους των έργων να απαιτούν προσόντα και προϋποθέσεις πέραν των απαιτούµενων από την νοµοθεσία. Το ίδιο θα συνέβαινε και µε τα ενιαία τιµολόγια εάν αυτά δεν είχαν συνταχθεί µε προχειρότητα και µε αµφιβόλου αξιοπιστίας κοστολόγηση. Συγκεκριµένα : α) εν υπάρχουν αναλύσεις τιµών µε συνέπεια να µην υπάρχει δυνατότητα σύνταξης νέων τιµών πέραν των εγκεκριµένων καθώς και επιµέρους τιµής για τµήµα µίας εργασίας, β) Οι χαµηλές τιµές πολλών εργασιών δηµιουργούν αδυναµία κοστολόγησης έργων µε ιδιαίτερες δυσκολίες (π.χ. εργασίες εντός ή εκτός πόλης, όπου η δυσκολία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών και αυξηµένων µέτρων ασφαλείας αυξάνει σηµαντικά το κόστος κοστολόγηση µικροεργασιών αναγκαίων για το έργο οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής οι µικροί διάρκεια περαίωσης σε κατεπείγοντα έργα κ.λ.π.), γ) Τα τιµολόγια παρουσιάζουν σηµαντικές και εκτεταµένες ελλείψεις (π.χ. εργασίες συντήρησης). Για τη βελτίωση των παραπάνω προτείνεται : Α) Να συνταχθούν αναλύσεις τιµών για τις εργασίες των ενιαίων τιµολογίων οι οποίες να είναι σύµφωνες µε τους ισχύοντες κανονισµούς και να λαµβάνουν υπόψη τους σύγχρονους τρόπους εκτέλεσης των εργασιών και υλικά κατασκευής. Β) Να επανεξεταστούν οι τιµές των εργασιών ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα και να δοθεί η δυνατότητα αύξησης ορισµένων τιµών ανάλογα µε τις συνθήκες του έργου Γ) Να συµπληρωθούν τα ενιαία τιµολόγια µε εργασίες που λείπουν (π.χ. εργασίες ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, συντήρησης κλπ.) 3.8 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ (Ν.3481/06 Άρθρο 4 παρ.3α, Ν.3669/08 Άρθρο 77) Η παράλληλη ισχύς του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1418/1984 για τη δικαστική επίλυση των διαφορών από την εκτέλεση δηµοσίων έργων, έχει δηµιουργήσει σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στην αναγνώριση ή µη δυνατότητας άσκησης αγωγής, χωρίς την προηγούµενη τήρηση της ενδικοφανούς προδικασίας που απαιτείται για την προσφυγή, στις περιπτώσεις εγκεκριµένων ανεξόφλητων λογαριασµών. Το ζήτηµα αυτό έχει οδηγήσει στην έκδοση 15

16 αντιφατικών και εν πολλοίς εσφαλµένων δικαστικών αποφάσεων και πρέπει να αντιµετωπισθεί µε την εκ νέου διατύπωση των σχετικών διατάξεων κατά τρόπο σαφή και ανεπίδεκτο αµφιβολιών ή παρερµηνειών. Προτείνεται να επαναδιατυπωθούν οι σχετικές διατάξεις ώστε να καταστούν σαφείς. 3.9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.3481/06 Άρθρο 4 παρ.12, Ν. 3669/08 Άρθρο 24 παρ. 2) Η αύξηση του χρόνου που δεσµεύουν οι προσφορές τους προσφέροντες έχει ως σκοπό να περιορίσει τα φαινόµενα κατά τα οποία οι προσφορές έληγαν πριν την υπογραφή σύµβασης. Με την αύξηση όµως του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι δυνατόν οι προσφέροντες να κληθούν να αναλάβουν έργα µετά από σηµαντικό χρονικό διάστηµα, έως έξι µήνες, κατά το οποίο πολλά µπορούν να έχουν αλλάξει στις συνθήκες τόσο του έργου όσο και των επιχειρήσεων. Προτείνεται να οριστεί µικρότερος χρόνος ισχύος προσφορών αρχίζοντας από τους τέσσερις µήνες µε την ανάλογη διαβάθµιση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ Ένας από τους βασικούς στόχους του Ν. 3263/04 ήταν ο περιορισµός του ύψους των προσφερόµενων εκπτώσεων στους διαγωνισµούς των δηµοσίων έργων. Ο στόχος αυτός, παρά του πλήθους των µέτρων που λήφθηκαν για την υποστήριξή του, δεν επιτεύχθη και οι προσφερόµενες εκπτώσεις παραµένουν υψηλές. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω του περιορισµού του προγράµµατος των δηµοσίων επενδύσεων καθώς και της καθυστέρησης ωρίµανσης έργων που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω του Ε.Σ.Π.Α. µε αποτέλεσµα τα δηµοπρατούµενα έργα να είναι ελάχιστα και ο ανταγωνισµός µεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων τεράστιος. Επίσης είναι γεγονός ότι σε έργα στα οποία δεν ασκείται προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τον έλεγχο των φακέλων των δηµοπρασιών που διενεργούν τα αρµόδια όργανα (Πάρεδροι Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εντελλόµενα Κύριου του έργου κλπ) για την έγκριση πληρωµής του 1ου λογαριασµού διαπιστώνονται ελλείψεις και παραλείψεις στις διαδικασίες καθώς και λήψη µη νόµιµων αποφάσεων από τις Προϊσταµένες Αρχές, που έχουν ως αποτέλεσµα είτε την καθυστέρηση των πληρωµών ή ακόµη και την ακύρωση των συµβάσεων. 16

17 Για την αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος προτείνεται για τα έργα που δεν προβλέπεται προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο να θεσπιστεί έλεγχος της διαδικασίας του διαγωνισµού και της χρηµατοδότησης από αποκεντρωµένα όργανα ελέγχου (π.χ. Παρέδρους Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ.) και να είναι απαραίτητη η παροχή σύµφωνης γνώµης τους πριν την υπογραφή της σύµβασης. 17

Ι. ΝΟΜΟΣ 3263/2004. ΙΙ. ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ι. ΝΟΜΟΣ 3263/2004. ΙΙ. ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι. ΝΟΜΟΣ 3263/2004. ΙΙ. ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι. ΝΟΜΟΣ 3263/2004 Α. Σχολιασµός της εφαρµογής του Θετικά στοιχεία: Θετικά στοιχεία είναι η τυποποίηση των τευχών δηµοπράτησης και ο αυθηµερόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεξαγωγή Δημοπρασίας- Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΜΑΥΡΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΜΑΥΡΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΜΑΥΡΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3263/2004 - Σχολιασµός της εφαρµογής του Θετικά στοιχεία είναι η τυποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 18.12.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8-4-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 304/94/45/15565/390 Αθήνα, 11 Iανουαρίου 2005

Αριθ. Πρωτ. 304/94/45/15565/390 Αθήνα, 11 Iανουαρίου 2005 Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004)

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Άρθρο 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΚΑΤ-075 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008)

ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) ΝΟΜΟΣ 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 Άρθρο πρώτο ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624 e-mail: teeam@tee.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.γιάννη Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με την υπ αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία διάρκειας 20 στο Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. στις ΘΕΜΑ: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» Εισηγητής: Αλέξανδρος Ροϊλός Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Ομιλία διάρκειας 20 στο Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. στις ΘΕΜΑ: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» Εισηγητής: Αλέξανδρος Ροϊλός Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Ομιλία διάρκειας 20 στο Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. στις 19.4.2005 ΘΕΜΑ: «Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» Εισηγητής: Αλέξανδρος Ροϊλός Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Α. Η ανάθεση και κατασκευή των δημοσίων έργων διέπεται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της πράξης αυτής είναι η αντίκρουση των ενδίκων µέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2004 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Αρ.Πρωτ. 17α/10/101/Φ.Ν 437 /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: α Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 6 Νοεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2053 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 172 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. ΤΗΛ.:

Αρ. Πρωτ.: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. ΤΗΛ.: ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αρµόδιος: Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ ΤΗΛ.: 2132123010 Πειραιάς Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

128 ΣΕΤΗ ΈΡΓΟ: «Ανακαίνιση WC ΚΕΣΜ σε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

128 ΣΕΤΗ ΈΡΓΟ: «Ανακαίνιση WC ΚΕΣΜ σε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 128 ΣΕΤΗ ΈΡΓΟ: «Ανακαίνιση WC ΚΕΣΜ σε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 128ΣΕΤΗ» ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών θα διενεργήσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ενωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (ΠΕ ΜΕ Ε)

Πανελλήνια Ενωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (ΠΕ ΜΕ Ε) Oι προτάσεις των εργοληπτών για το νοµοσχέδιο Την αντίδραση όλων των εργοληπτικών οργανώσεων προκάλεσε το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΧΩ Ε για το «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και συναφείς διατάξεις»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 15 Αθήνα, 31/7/2008 Αριθ. Πρωτ. 17γ/06/97/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 15 Αθήνα, 31/7/2008 Αριθ. Πρωτ. 17γ/06/97/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,79 KA: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε: ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Προμήθεια σκυροδέματος ΔΗΜΟΣ ΤΡΙ ΦΥΛΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΙΣΤΩΣΗ: 10.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - "ΣΜΕ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΣΜΕ Ξενοκράτους 31, 106 76 Αθήνα ΤΗΛ.: 21 07253112 FAX: 21 07235531 E-mail : sme@tee.gr Προς :Tον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων κ. ηµ. Ρέππα. Αθήνα, 29.01.2010 Αρ. Πρωτ. : 439 Θέµα :Αναµόρφωση Θεσµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002434511 2014-11-28 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λάρισα 19/11/2014 Αρ. Πρωτ: 108484 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤαμείοΣυνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις.

Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις. - ΙΟΥΛΙΟΣ 2004- ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΔΑ: ΒΙΚΣ46ΨΖΣΘ-9Ρ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26335 E-mail: tee@eap.gr Πληροφορίες: Θ. Θεοδωρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 76523 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: , (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: ,  (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: 210-8203911, http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 62/2009 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών 1. ANTIKEIMENO: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408701 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Mεταφορά 15 containers 20 με φορτίο στροφεία αγωγού φάσης από FOB NINGBO, Κίνα μέχρι Free Out

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 05/12/2014 Αρ. πρωτ. : 2358 ΤΙΤΛΟΣ : Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα