Συστήµατα τηλεµετρίας και Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. Αποδοχή από επαγγελµατίες υγείας και ασθενείς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα τηλεµετρίας και Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. Αποδοχή από επαγγελµατίες υγείας και ασθενείς."

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, ISSN Συστήµατα τηλεµετρίας και Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. Αποδοχή από επαγγελµατίες υγείας και ασθενείς. Κουλούρη Α. 1, Γρηγορίου Γ 2, Ρούπα Ζ. 3, Χατζόγλου Χ. 4, Γουργουλιάνης Κ Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc, PhD(c), Κέντρο Υγείας Σαλαµίνας 2. Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστηµίου Λευκωσίας 3. Καθηγήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας 4. Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 5. Καθηγητής Πνευµονολογίας, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η µετάδοση ιατρικών πληροφοριών µε χρήση συστηµάτων και τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών παίζει καταλυτικό ρόλο στο χώρο της υγείας και της περίθαλψης. Η τηλεϊατρική χρησιµοποιεί τηλεµατικές τεχνολογίες, προκειµένου να υποστηρίξει υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, περίθαλψης και διαχείρισης δεδοµένων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της εισαγωγής ευφυών συστηµάτων τηλεµετρίας στην από απόσταση διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας και της αποδοχής των συστηµάτων αυτών από τους ασθενείς και τους επαγγελµατίες υγείας που καλούνται να τα χρησιµοποιήσουν. Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Medline / Pubmed και άλλες µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου για άρθρα µε τη συγκεκριµένη θεµατολογία. Αποτελέσµατα: Η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει στην αυτοδιαχείριση των ασθενών παράλληλα µε τις βέλτιστες πρακτικές φροντίδας. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι επαγγελµατίες υγείας χρειάζεται να εκπαιδευτούν στη χρήση και ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στα υπάρχοντα µοντέλα εργασίας και φροντίδας. Συµπεράσµατα: Η παρακολούθηση χρόνιων πασχόντων από απόσταση, αποτελεί πρόκληση για τον τοµέα της υγείας. Η εισαγωγή συστηµάτων τηλεµετρίας πρέπει να στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και να επιτρέπει στους επαγγελµατίες υγείας να προσαρµόσουν τις µεθόδους εργασίας τους στο νέο τρόπο παροχής φροντίδας. Λέξεις Κλειδιά: τηλεµετρία, τηλεσπιροµέτρηση, φροντίδα από απόσταση 128

2 Interscientific Health Care (2012) Vol 4, Issue 4, ISSN Telemetry systems and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Acceptance by healthcare professionals and patients Koulouri A. 1, Grigoriou G. 2, Roupa Z. 3, Hatzoglou C. 4, Gourgoulianis K RN, RMN, MSc, PhD (c), Health Center of Salamina 2. Associate Professor Department of Electrical Engineering Computer, University of Nicosia 3. MD, RN, PhD, Nursing Department, University of Nicosia 4. MD, PhD, Assistant Professor of Physiology, University of Thessaly 5. MD, PhD, Professor of Respiratory Medicine, Dean of the University of Thessaly ABSTRACT Introduction: The transmission of medical information through the use of systems and information and communication technology is an integral component of the area of health and medical care. Telemedicine uses telematic technologies in order to support the areas of health, welfare, healthcare and data management services. Aim: The aim of this project is to describe the introduction of intelligent telemetry systems in the telemanagement of obstructive chronic pulmonary disease and the acceptance of these systems by the patients and the health professionals who are asked to use them. Method: A literature review was carried out in the Medline/Pubmed data bases and other internet search engines for articles on the particular topic.results: Technology can aid in the patients self-management alongside the optimal healthcare practices. Both patients and healthcare professionals need to be trained in the use and integration of the new technologies in the existing work and care models. Conclusions: The tele-observation of chronic patients is a challenge in the area of health. The introduction of telemetry systems should aim at meeting the needs of the patients and allow health professionals to adapt their working methods to the new way of healthcare. Key words: telemetry, telespirometry, telehealthcare. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µετάδοση ιατρικών πληροφοριών µε χρήση συστηµάτων τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών παίζει καταλυτικό ρόλο στο χώρο της υγείας και της περίθαλψης. Συνδέει την επιστήµη της ιατρικής, την επιστήµη της πληροφορικής, την τεχνολογία των δικτύων καθώς και οικονοµικές µελέτες για τη βιωσιµότητα και το οικονοµικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση της. Μπορεί να λάβει διάφορες µορφές όπως: web based εφαρµογές 1 κινητή τηλεφωνία 2 τηλέφωνο και βίντεο συνοµιλία µε τους ασθενείς 3,4 αλλά και τον µεταξύ τους συνδυασµό. 5 Η τηλεϊατρική χρησιµοποιεί τηλεµατικές τεχνολογίες, προκειµένου να υποστηρίξει υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης. Η ανίχνευση, η παρακολούθηση, οι εξετάσεις, η αντιµετώπιση των ασθενών αλλά και η εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση συστηµάτων, τα οποία επιτρέπουν πρόσβαση σε εξειδικευµένες γνώσεις και σε πληροφορίες που αφορούν τους ασθενείς ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο βρίσκονται οι ασθενείς και οι πληροφορίες 129

3 περιλαµβάνονται επίσης στην έννοια της τηλεϊατρικής και της τηλεφροντίδας. 6,7,8 Τηλεφροντίδα και αυτοδιαχείριση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια Η τηλεφροντίδα (Telehealthcare), είναι εξατοµικευµένη υγειονοµική περίθαλψη και φροντίδα που παρέχεται από απόσταση. εδοµένα του ασθενή µεταφέρονται µε τη χρήση της τεχνολογίας στον επαγγελµατία υγείας ο οποίος στη συνέχεια παρέχει διάγνωση, οδηγίες ή παρακολούθηση. Σε ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα όπως το άσθµα, ο διαβήτης και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), η τηλεφροντίδα µπορεί να µειώσει τις εισαγωγές στο νοσοκοµείο χωρίς αύξηση της θνησιµότητας. Η τηλεφροντίδα µπορεί να αλλάξει τη σχέση ασθενή ιατρού. Η προσεκτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της αποδοτικότητας και της ασφάλειας είναι απαραίτητη πριν την εισαγωγή της στην παροχή φροντίδας, περίθαλψης και υγείας. Πιθανά προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν είναι τα προβλήµατα σύνδεσης, τα τεχνικά προβλήµατα και οι ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδοµένων, την απώλεια των δεδοµένων και την εµπιστευτικότητα. 9 Κατά τη διαδικασία της τηλεφροντίδας ο ασθενής παρέχει στοιχεία και δεδοµένα (όπως βίντεο συνοµιλίες, µετρήσεις πνευµονικές, αρτηριακής πίεσης, γλυκόζης αίµατος, κορεσµού Οξυγόνου) που δίνουν πληροφορίες για την ασθένεια. Οι πληροφορίες µεταφέρονται ηλεκτρονικά σε έναν επαγγελµατία υγείας που βρίσκεται σε απόσταση. Κατόπιν ο ιατρός χρησιµοποιεί κλινικές δεξιότητες για την παροχή αγωγής. 9 Η τηλεφροντίδα µπορεί να είναι σύγχρονη ή και ασύγχρονη. Μπορεί να µεταφέρονται δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο ή να αποθηκεύονται, να µελετώνται και να δίδεται η απάντηση σε δεύτερο χρόνο. Η τηλεφροντίδα σχετίζεται αλλά διαφέρει από την τηλεϊατρική όπου η τεχνολογία χρησιµοποιείται για να µεταφέρονται πληροφορίες µεταξύ ασθενούς και παρόχου υγειονοµικής περίθαλψης. 10 Η έρευνα για την τηλεφροντίδα επικεντρώνεται σε ασθένειες που αντιπροσωπεύουν πληθυσµό µε χρόνια νοσήµατα στην πρωτοβάθµια περίθαλψη και αποτελούν σηµαντικές αιτίες εισαγωγών και νοσηλείας όπως η ΧΑΠ, η υπέρταση, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και ο διαβήτης. 11 Η ΧΑΠ είναι µια νόσος που χαρακτηρίζεται από προοδευτική και χρόνια απόφραξη των αεραγωγών, ενώ διακρίνεται από παθολογικές αλλοιώσεις στους πνεύµονες, και από συστηµατικές επιδράσεις όπως αναιµία, απώλεια µυϊκής µάζας, οστεοπόρωση και κατάθλιψη. 1 Είναι µια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από µειωµένη µέγιστη εκπνευστική ροή και παρατεταµένη εκπνευστική προσπάθεια. 12,13 Αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα υγείας σε όλον τον κόσµο και έχει σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι νοσηλείες των ασθενών µε ΧΑΠ αυξάνονται και έχουν υψηλό κόστος για τα υγειονοµικά συστήµατα περίθαλψης, όταν οι ασθενείς κάνουν πολλαπλές ή επαναλαµβανόµενες εισαγωγές. 14 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιµά ότι 210 εκατοµµύρια άνθρωποι παγκόσµια πάσχουν από ΧΑΠ. Παρά τις προσπάθειες πρόληψης, η νόσος παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και προβλέπεται ότι το 2030 θα αποτελεί την 3η αιτία θανάτου. 15,16,17,18 Η ΧΑΠ είναι υπεύθυνη για µεγάλο αριθµό επισκέψεων στους ιατρούς, στα εξωτερικά ιατρεία και στα νοσοκοµεία. Έχει καταγραφεί ως η 8η κατά σειρά αιτία ετών ζωής µε ανικανότητα στους άνδρες και 7η στις γυναίκες στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 19 Τα συστήµατα τηλεµετρίας µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα εύρος τεχνολογικών πλατφορµών µε πολλές συσκευές µέτρησης παρέχοντας αδιάλειπτα φροντίδα και διευκολύνοντας την παρακολούθηση σε ασθενείς µε διάφορα συνωδά νοσήµατα. 11 Πολλοί ασθενείς µε σοβαρή ΧΑΠ που είναι κλεισµένοι στο σπίτι, λόγω των περιορισµών που επιβάλλει η νόσος, µπορούν µε σύνδεση στο διαδίκτυο να παρακολουθούν την υγεία τους και να συνεργάζονται µε επαγγελµατίες υγείας που εµπιστεύονται. Είναι σηµαντικό να έχει διερευνηθεί πριν την έναρξη της εφαρµογής πόσοι από τους ασθενείς έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, πόσοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία για να µεταφέρουν την κατάσταση της υγείας τους και πόσοι µπορούν να διαχειριστούν ικανοποιητικά τις συναισθηµατικές επιδράσεις σε αυτούς και τους φροντιστές τους όταν η εφαρµογή της τηλεφροντίδας αποσύρεται. Είναι σηµαντική η κατανόηση των συναισθηµατικών επιδράσεων σε άτοµα µε ΧΑΠ γιατί το άγχος και η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχουν µε τη νόσο. 20 Συστηµατικές µελέτες έχουν δείξει ότι η συµµετοχή των ασθενών σε προγράµµατα αυτοδιαχείρισης και αυτό παρακολούθησης βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσµατα στο άσθµα 21 και στη ΧΑΠ αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 22 Υπάρχουν ωστόσο στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση των παροξύνσεων µειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκοµείο και µπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. 23 Ο Glazziou P, και συν. το 2005, ανέπτυξαν και πρότειναν ένα θεωρητικό µοντέλο που περιγράφει µια αλληλοσυµπληρούµενη σχέση µεταξύ της τηλε παρακολούθησης από τους ασθενείς και την περιοδική παρακολούθηση από τους επαγγελµατίες υγείας. 24 Αν και τα επιχειρήµατα υπέρ µιας τεχνολογικής παρέµβασης για την παρακολούθηση των ασθενών στο σπίτι τους πλεονάζουν, δεν έχει καταστεί ακόµη σαφές αν η χρήση της τεχνολογίας συµβάλει στην υποχώρηση των συµπτωµάτων ή προάγει και βοηθά 130

4 τον ασθενή να αυτoδιαχειριστεί την ασθένειά του ή και τα δύο. Ο Bourbeau J, και συν το 2003, και ο Sridhar M, και συν. το 2008, σε µελέτες τους υποστηρίζουν ότι, η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση µπορεί να αλλάξει και να τροποποιήσει τη συµπεριφορά των ασθενών ασκώντας ευεργετική επίδραση σε σχέση µε τη νόσο, 25,26 ενώ ο Lee HR, και συν. το 2005, χαρακτηρίζει αµφίβολο το όφελος από αυτού του είδους τις παρεµβάσεις. 2,27 Η τηλε παρακολούθηση φαίνεται ότι προάγει τον αυτοέλεγχο στη ΧΑΠ όταν συνδυάζεται µε ηµερολόγιο που κρατούν οι ασθενείς και σηµειώνουν τα συµπτώµατα, τη σπιροµέτρηση και την παλµική οξυµετρία και τους παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης µε τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο απαντούν κλινικοί γιατροί, που µπορούν να υποστηρίξουν τον ασθενή και να προλάβουν µια παρόξυνση ή επιδείνωση της νόσου. Η τηλε παρακολούθηση µειώνει τις εισαγωγές και τις ηµέρες νοσηλείας στο νοσοκοµείο σε ορισµένους ασθενείς. 28 ιεθνείς πιλοτικές µελέτες µε χρήση ανάλογης τεχνολογίας, έχουν δείξει 20-36% λιγότερες εισαγωγές 29,30 και µείωση κατά 55% του χρόνου (ηµέρες) νοσηλείας. 29 Οι κατ οίκον επισκέψεις (νοσηλευτών) µπορούν να αντικατασταθούν από την τηλεπαρακολούθηση και να µειώσουν περαιτέρω το κόστος. 4,31 Είναι µέθοδος παρακολούθησης και παροχής φροντίδας εφικτής και αποδεκτής από ασθενείς και επαγγελµατίες υγείας. 30,32 Χρήση της τηλε σπιροµέτρησης στην ανίχνευση και παρακολούθηση της ΧΑΠ Η σπιροµέτρηση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και τη διαχείριση των αναπνευστικών νοσηµάτων. Η πρώιµη διάγνωση της ΧΑΠ µπορεί να αλλάξει την εξέλιξη της νόσου. 33,34 Ωστόσο ένας σηµαντικός αριθµός ασθενών µε ΧΑΠ υπο διαγιγνώσκονται. 35,36 Η χρήση της σπιροµέτρησης στην Πρωτοβάθµια φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) θεωρείται ότι µπορεί να βελτιώσει τη διάγνωση των ασθενών µε ΧΑΠ και άσθµα. 37,38,39,40,41 Ωστόσο η προσέγγιση αυτή έχει περιορισµούς γιατί σπάνια χρησιµοποιείται τακτικά η σπιροµέτρηση στην ΠΦΥ 42 και η τεχνική της εκτέλεσής της είναι µη ικανοποιητική 43,44,45 και µη ποιοτική σύµφωνα µε ορισµένα αποτελέσµατα ερευνών. 46 Αυτοί οι λόγοι εξηγούν σε µεγάλο βαθµό γιατί το προσωπικό στην ΠΦΥ δεν πραγµατοποιεί σπιροµετρήσεις (τεχνικά αποδεκτές). 43 Πολλοί είναι οι τρόποι που έχουν προταθεί για να επεκταθεί η εφαρµογή των σπιροµετρήσεων σε δοµές της ΠΦΥ. Ένας από αυτούς είναι η χρήση φορητών σπιροµέτρων γραφείου διότι είναι λιγότερο δαπανηρά και πιο εύκολα στη χρήση 12,47 αν και ορισµένες µελέτες υποστηρίζουν ότι η χρήση αυτών των συσκευών θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια τεχνικά υποδεέστερη σπιροµέτρηση σε σχέση µε το σπιρόµετρο αναφοράς του νοσοκοµείου ή του πνευµονολογικού εργαστηρίου. 48,49 Παρόλο που η χρήση φορητών συσκευών είναι αποδεκτή για τη διάγνωση της ΧΑΠ 50 υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε τη χρήση τους για υψηλής ποιότητας σπιροµέτρηση. 51 Αν η σπιροµέτρηση γίνει σε απευθείας online σύνδεση µε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό πιθανά αυτό να µπορεί να επιλύσει µερικά από τα τεχνικά προβλήµατα και να άρει τους ενδοιασµούς για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Ο Masa και συν., το 2011 σε µελέτη του συνέκρινε σπιροµετρήσεις που έγιναν σε απευθείας σύνδεση και µε απόσταση ασθενή - γιατρού µε σπιροµετρήσεις που έγιναν µε συµβατικό τρόπο. Στην έρευνά τους συµµετείχαν 261 ασθενείς που προσέγγισαν δοµές ΠΦΥ για έλεγχο της πνευµονικής τους λειτουργίας. Ο τεχνικός που βρισκόταν σε χώρο µακριά από τη δοµή, είχε τον έλεγχο του υπολογιστή και της σπιροµέτρησης. Με τη χρήση τηλεδιάσκεψης καθοδηγούσε τους ασθενείς για τη σπιροµέτρηση. Η µελέτη των αποτελεσµάτων κατέληξε ότι δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σηµαντικές διαφορές, µεταξύ των online και των συµβατικών σπιροµετρήσεων. 52 Η βελτίωση της τεχνικής της εκτέλεσης και της ποιότητας της σπιροµέτρησης στην ΠΦΥ µπορεί να επιτευχθεί επίσης και µε την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του προσωπικού. 43,53,54 Τροχοπέδη ως προς αυτή την προσέγγιση στο προσωπικό της ΠΦΥ, είναι ότι η εκπαίδευση πρέπει να επαναλαµβάνεται περιοδικά και να ανανεώνεται η υλικοτεχνική υποδοµή µε συνακόλουθο την αύξηση του οικονοµικού κόστους, λόγω του µεγάλου αριθµού των επαγγελµατιών υγείας που εµπλέκονται. 43,53,54 Μελέτες του Finkelstein J. και συν., το 2000, και Morlion B. και συν., το 2002, έδειξαν ότι είναι δυνατό έµπειροι ασθενείς να εκτελούν µόνοι τους σπιροµέτρηση κατ οίκον µε τηλεµετρικές µεθόδους και να διαβιβάζουν τηλεµατικά τα δεδοµένα µε ικανοποιητικό τρόπο. 55,56 Αν υψηλής ποιότητας σπιροµέτρηση µπορεί να γίνει online µε σύνδεση του ειδικού στο πνευµονολογικό εργαστήριο και τον ασθενή σε δοµή ΠΦΥ από εκπαιδευµένο προσωπικό και υψηλής ποιότητας σπιρόµετρο ένα σηµαντικό πρόβληµα θα έχει επιλυθεί. 52 Η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει στην αυτό διαχείριση των ασθενών παράλληλα µε τις βέλτιστες πρακτικές φροντίδας. Μένει να διαπιστωθεί εάν συµβάλει και στη µείωση της θνησιµότητας και της νοσηρότητας. Αντίθετα η αύξηση της ποιότητας ζωής που παρατηρείται σε περιπτώσεις που η τεχνολογία έχει µπει στη ζωή και στη διαχείριση της χρόνιας ασθένειας, αποδίδεται αποκλειστικά στην προσθήκη της τεχνολογίας. 5 Αποδοχή της τηλεφροντίδας από τους ασθενείς Σε συστηµατική ανασκόπηση του Pare G. και συν. το 2007, βρέθηκε ότι στην πλειονότητά τους οι ασθενείς 131

5 ήταν ικανοποιηµένοι και θετικοί απέναντι στην εφαρµογή της τηλεφροντίδας. 57 Θεωρείται εφαρµογή κατάλληλη ακόµη και για ασθενείς που έχουν περιορισµένες γνώσεις της τεχνολογίας και πληροφορικής. Ο Finkelstein J. και συν., το 1998, σε µελέτη του σχετικά µε την αποδοχή συστηµάτων τηλεφροντίδας για άτοµα που είχαν µικρή εµπειρία σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας και χρησιµοποίησαν ένα τέτοιο σύστηµα καθηµερινά, διαπίστωσε ότι το 88% αυτών αισθάνονταν πιο ασφαλείς όταν παρακολουθούνταν µέσω του συστήµατος τηλεφροντίδας, ενώ το 94% εξέφρασε την πρόθεση να χρησιµοποιήσει το σύστηµα και στο µέλλον. 58 Η τηλεφροντίδα: Βελτιώνει την πρόσβαση στην περίθαλψη. Αυξάνει τις γνώσεις των ασθενών για την κατάστασή τους και προάγει την αυτοδιαχείριση. Επιτρέπει στους ασθενείς να περιθάλπονται στο χώρο που επιθυµούν. Παρέχει εκπαίδευση στους ασθενείς, υποστήριξη και προληπτική φροντίδα Βελτιώνει και υποστηρίζει την τήρηση της φαρµακευτικής αγωγής. 57,59 Η σύγχρονη τηλεπαρακολούθηση, το βίντεο τηλέφωνο και η σύγχρονη µεταφορά δεδοµένων και η τηλεδιαβούλευση σε ασθένειες όπως το άσθµα και η ΧΑΠ ή ο διαβήτης µπορεί να αντικαταστήσει τις προγραµµατισµένες επισκέψεις ρουτίνας ή την πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή ασθενή- ιατρού. Η εκπαίδευση και υποστήριξη µέσω e forum συναντήσεων µπορεί να διευκολύνει την αυτοδιαχείριση και να βοηθήσει στην πρόληψη των παροξύνσεων σε νοσήµατα όπως η ΧΑΠ. Η χρήση τηλεϊατρικών τεχνικών παρακολούθησης µπορεί να επιτρέψει τον έγκαιρο εντοπισµό των εξάρσεων της νόσου διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη διαχείρισή της. Μπορεί να µειώσει το κόστος για τους ασθενείς αφού καταργεί την ανάγκη για αποχή από την εργασία ή το ταξίδι για επαφή µε τον ειδικό. 9 Θετικά ευρήµατα για τη χρήση της τηλεφροντίδας εντοπίστηκαν σε πολλές µελέτες, ενώ συστηµατική ανασκόπηση του Mair F. και συν., το 2000, σχετικά µε την ικανοποίηση των ασθενών από την τηλεφροντίδα διαπίστωσε ότι παρά το πλήθος της βιβλιογραφίας η έρευνα δεν είχε βάθος. 60 Μελέτη του Mort M. και συν., το 2009, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η τηλεφροντίδα δεν µπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο µε πρόσωπο σχέση ιατρού ασθενούς και ότι ο συνδυασµός πρόσωπο µε πρόσωπο επαφής και επικοινωνίας και τηλεφροντίδας ήταν ο βέλτιστος. 61 Η ηλικία και η γνωστική λειτουργία των ατόµων που πρόκειται να συµµετέχουν σε πρόγραµµα τηλεπαρακολούθησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να ελέγχονται. Αρχόµενη άνοια, ή προβλήµατα 132 ψυχικής υγείας µπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των ασθενών να χρησιµοποιούν την τεχνολογία. Η ικανότητα όρασης, ακοής και επιδεξιότητας, φθίνουν και επηρεάζονται µε το πέρασµα της ηλικίας και µε τη σειρά τους µπορεί να επηρεάζουν τη σχέση του ασθενή µε την τεχνολογία. Παρόλο που τίθεται το ερώτηµα µήπως η τηλεφροντίδα αυξάνει την κοινωνική αποµόνωση των ατόµων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και αποτελούν µια ευάλωτη οµάδα πληθυσµού, έρευνες έδειξαν ότι η αύξηση της ποιότητας ζωής που έχει παρατηρηθεί σε περιπτώσεις που η τεχνολογία έχει µπει στη ζωή και τη διαχείριση της χρόνιας ασθένειας οφειλόταν στην εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών. 5 Αποδοχή της τηλεφροντίδας από τους επαγγελµατίες υγείας Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, υπήρξε αντίσταση στην εφαρµογή της τηλεφροντίδας σε σχέση µε τα ασφαλιστικά ταµεία, µε το ερώτηµα αν θα αναγνωρίζεται ως ιατρική πράξη. Παρόµοια ερωτήµατα εγείρονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί την τηλεφροντίδα νόµιµη ιατρική πράξη που πρέπει να ασκείται µε προσοχή. Η τηλεπαρακολούθηση δεν µπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη συµβατική ιατρική, αποτελεί µια συµπληρωµατική τεχνική. Με την τηλεφροντίδα ο ασθενής επωφελείται από τις πιο πρόσφατες ιατρικές γνώσεις, απαιτείται όµως να διασφαλίζεται το απόρρητο και ο ασθενής να δίδει τη συγκατάθεσή του. Τα παραγόµενα έγγραφα να είναι ασφαλή και να καταγράφονται στο ιατρικό αρχείο. Να εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας και η ιατρική πράξη να είναι ισοδύναµης ποιότητας µε την παραδοσιακή ιατρική πράξη. 9 Οι υγειονοµικοί σχηµατισµοί και τα Εθνικά Συστήµατα Υγείας διστάζουν να εισάγουν καθολικά ένα σύστηµα τηλεφροντίδας, λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια των δεδοµένων και την ασφάλεια των ασθενών. Ερωτήµατα για την παροχή επείγουσας φροντίδας και για παρεµβάσεις σε ασθενείς που βρίσκονται µακριά απαιτούν λύση. Ωστόσο οι περισσότερες περιπτώσεις επιδείνωσης της υγείας µπορούν να προληφθούν και έχει αποδειχθεί από µελέτες ότι τα ποσοστά των θανάτων που διαχειρίζονται µέσω συστηµάτων τηλεφροντίδας δεν είναι µεγαλύτερα από αυτά που συµβαίνουν στα νοσοκοµεία. 62,63 Η χρήση προηγµένων τεχνολογιών µπορεί να βοηθήσει ή να συµβάλει στον ποιοτικό έλεγχο, µέσω της αυτόµατης καταγραφής της λειτουργίας των πνευµόνων από απόσταση. Προβλήµατα που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφική έρευνα, αφορούσαν προβλήµατα των συσκευών, χαµηλό επίπεδο υγείας των ασθενών και έλλειψη ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήµατος. 64 Μελέτη της Lidd C, και συν., το 2008, βρήκε τις µονάδες τηλεφροντίδας χρήσιµες διότι

6 µπορούσαν µέσω αυτής να εκτιµήσουν την πορεία της ασθένειας, τη σταθερότητα του ασθενούς και ήταν επίσης ικανοποιηµένοι από το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης όταν οι µετρήσεις ήταν εκτός των ορίων ασφαλείας όπως αυτά είχαν από πριν οριστεί. Κατά τη διάρκεια της µελέτης, σχεδόν το 1/3 των ασθενών χρειάστηκε τεχνική υποστήριξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις χορηγήθηκαν οδηγίες από το τηλέφωνο ενώ έγιναν λίγες επισκέψεις τεχνικής υποστήριξης στα σπίτια των ασθενών. 65 Η ενσωµάτωση της τηλεφροντίδας στη ροή εργασίας των υπηρεσιών υγείας, συχνά σηµαίνει προσθήκη στους ρόλους και στις ευθύνες των επαγγελµατιών υγείας. Το προσωπικό πρέπει να µάθει να χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες και µε τη σειρά του να συνεισφέρει για την προσαρµογή και την ενσωµάτωση των τεχνολογιών στα υπάρχοντα µοντέλα εργασίας στις µονάδες υγείας. 9 Η συµµετοχή των νοσηλευτών σε προγράµµατα τηλεφροντίδας σηµαίνει αλλαγή του ρόλου και αύξηση του επιπέδου ευθύνης τους. Η συµµετοχή τους στο σύστηµα απαιτεί περαιτέρω κατάρτιση, εκπαίδευση και ικανότητα εφαρµογής πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών. Επίσης εµπλοκή στην εκπαίδευση και εξοικείωση των ασθενών µε την τεχνολογία. 9 Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εξαρτάται τόσο από το πλαίσιο εφαρµογής του, το οποίο πρέπει να είναι σαφές από την αρχή, όσο και από τους στόχους που έχουν τεθεί. 66 Συµπεράσµατα Η παρακολούθηση χρόνια πασχόντων, αποτελεί πρόκληση για τον τοµέα της υγείας. Καθώς ο πληθυσµός γερνάει, περισσότεροι άνθρωποι ζουν και αντιµετωπίζουν χρόνιες ασθένειες, οι οποίες καθιστούν το σηµερινό νοσοκοµείο-κεντρικό µοντέλο διαχείρισης µη βιώσιµο και µε υψηλό κόστος. Πολιτική των Συστηµάτων Υγείας είναι να ενθαρρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να αυτοδιαχειρίζονται το νόσηµά τους, µε υποστήριξη από επαγγελµατίες υγείας, των ατόµων που διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο. Ένα σύστηµα τηλεµετρίας που επιτρέπει στον ασθενή την αυτό παρακολούθηση και αναµετάδοση των πληροφοριών σε εξειδικευµένο προσωπικό - κλινικούς γιατρούς - µπορεί ενδεχοµένως να βελτιώσει την αυτοδιαχείριση και την υποστήριξη από τους επαγγελµατίες υγείας που θα παρεµβαίνουν όταν απαιτείται. Οι παρεµβάσεις πρέπει να αντανακλούν στις ανάγκες των ασθενών και να επιτρέπουν στους επαγγελµατίες υγείας, να προσαρµόσουν τις µεθόδους εργασίας τους στο νέο τρόπο παροχής φροντίδας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hernandez C., Casas A., Escarrabill J., et al. Home hospitalisation of exacerbated chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Resp J 2003;21: Pinnock H., Slack R., Paglairi C., Price D., Sheikh A. Understanding the potential role of mobile phone-based monitoring and asthma self management of asthma: qualitative study. Clin Exp Allergy 2007;37(5): Finkelstein SM., Speedie SM., Potthoff S. Home Telehealth Improves Clinical Outcomes at Lower Cost for Home Healthcare. Telemed J E-Health 2006;12(2): Johnston B., Wheeler L., Deuser J., Sousa KH. Outcomes of the Kaiser Permanente Tele-Home Health Research Project. Arch Fam Med 2000;9: Smith SM., Elkin SL., Partridge MR. Technology and its role in respiratory care. Primary Care Respiratory Journal 2009;18(3): Wanless D. Securing our future health: Taking a longterm view. London HM Treasury Scottish Executive Health Department. Delivering for Health. Scottish Executive. Edinburgh Kennedy A., Rogers A., Bower P. Support for self care for patients with chronic disease. BMJ 2007;337: McLean S., Protti D., Sheikh A. Telehealthcare for long term conditions. BMJ 2011; 342: Sood S., Mbarika V., Jugoo S., Dookhy R., Doarn CR., Prakash N., et al. What is telemedicine? A collection of 104 peer-reviewed perspectives and theoretical underpinnings. Telemed J E Health 2007;13: Pinnocka H., Hanleyb J., Lewisc S., MacNeed W., Pagliarie C., van der Polf M., Sheikhg A., McKinstryh B. The impact of a telemetric chronic obstructive pulmonary disease monitoring service: randomised controlled trial with economic evaluation and nested qualitative study. Primary Care Respiratory Journal 2009; 18(3): Pauwels RA., Buist AS., Calverley PM., Jenkins CR, Hurd S. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Workshop summary. Am J Respir Crit Care Med 2001;163(5): Siafakas NM., Vermeire P., Pride NB., Paoletti P., Gibson J., Howard P., Yernault JC., Decramer M., Higenbottam T., Postma DS., et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Eur Respir J 1995; 8(8): Audit Scotland. Managing Long Term Conditions. Auditor General for Scotland Edinburgh Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD, World Health Organization. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Fact sheet no 315. WHO, Geneva, World Health Organization. World Health Statistics WHO Stathopoulou H., Koulouri A. Promotion of Self Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Community. NOSILEFTIKI 2010;49(2):

7 19. Nowak D., Berger K., Lippert B., Kilgert K., Caeser M., Sandtmann R. Epidemiology and health economics of COPD across Europe: a critical analysis. Treat Respir Med. 2005;4(6): Quint JK., Baghai-Ravary R., Donaldson GC., Wedzicha JA. Relationship between depression and exacerbation in COPD. Eur Resp J 2008;32: Gibson PG., Powell H., Coughlan J., Wilson AJ., Abramson M., Haywood P., et al. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue Effing TW., Monninkhof E., Van Der Valk P., Van Der Palen J., Van Herwaarden C., Partridge MR., et al Self management education for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews Issue Wilkinson T., Donaldson GC., Hurst JR., Seemungal TAR., Wedzicha JA. Early Therapy Improves Outcomes of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 2004;169: Glasziou P., Irwig L., Mant D. Monitoring in chronic disease: a rational approach. BMJ 2005;330: Bourbeau J., Julien M., Maltais F., et al. Reduction of Hospital Utilization in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Arch Intern Med 2003;163: Sridhar M., Taylor R., Dawson S., Roberts NJ., Partridge MR. A nurse led intermediate care package in patients who have been hospitalised with an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2008;63: Lee HR., Yoo SK., Jung SM., Kwon NY., Hong SC. A web-based mobile asthma management system. J Telemed Telecare 2005;11(1): Ram FSF., Wedzicha JA., Wright J., Greenstone M. Hospital at home for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue Niesink A., de Weert-van., Oene GH., Schrijvers AJP. The effects of integrated care for COPD patients on quality of life. Review and research design. Prim Care Respir J 2006; 15: de Toledo P., Jimenez S., del Pozo F., Roca J., Alonso A., Hernandez C. Telemedicine experience for chronic care in COPD. IEEE transactions on Information technology in Biomedicine 2006;10: Allen A., Doolittle GC., Boysen CD., Komoroski K., Wolf M., Collins B., et al. An analysis of the suitability of home health visits for telemedicine. J Telemed Telecare. 1999;5: Dale J., Connor S., Tolley K. An evaluation of the West Surrey telemedicine monitoring project. Telemed and Telecare 2003;9: Bednarek M., Gorecka D., Wielgomas J., et al. Smokers with airway obstruction are more likely to quit smoking. Thorax 2006;61: Tashkin DP., Celli B., Senn S., et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008;359:(15): Sobradillo V., Miravitlles M., Gabriel R., et al. Geographical variations in prevalence and underdiagnosis of COPD in Spain. Results of the 134 IBERPOC multicenter epidemiological study. Chest 2000;118: Bednarek M., Maciejewski J., Wozniak M., et al. Prevalence, severity and underdiagnosis of COPD in the primary care setting. Thorax 2008; 63: Levy ML., Fletcher M., Price DB., et al. International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) Guidelines: diagnosis of respiratory diseases in primary care. Prim Care Respir J 2006;15: General Practice Airways Group, International Primary Care Respiratory Group. Spirometry Poels PJP., Schermer TRJ., Schellekens DPA., et al. Impact of a spirometry expert system on general practitioners decision making. Eur Respir J 2008;31: Miravitlles M., Llor C., de Castellar R., et al. Validation of the COPD severity score for use in primary care: the NEREA study. Eur Respir J 2009; 33: Calverley P. Fulfilling the promise of primary care spirometry. Eur Respir J 2008; 31: Caramori G., Bettoncelli G., Tosatto R., et al. Underuse of spirometry by general practitioners for the diagnosis of COPD in Italy. Monaldi Arch Chest Dis 2005; 63: Eaton T., Withy S., Garrett JE., et al. Spirometry in primary care practice. The importance of quality assurance and the impact of spirometry workshops. Chest 1999; 116: White P., Wong W., Fleming T., et al. Primary care spirometry: test quality and the feasibility and usefulness of specialist reporting. Br J Gen Pract 2007; 57: Miller MR., Hankinson J., Brusasco V., et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005;26: Ferguson GT., Enright PL., Buist AS., et al. Office spirometry for lung health assessment in adults: a consensus statement from the National Lung Health Education Program. Respir Care 2000;45: Maree DM., Videler EA., Hallauer M., et al. Comparison of a new desktop spirometer (Diagnosa) with a laboratory spirometer. Respiration 2001;68: Miravitlles M., Fernandez I., Guerrero T., et al. Development and results of a screening program for COPD in primary care. The PADOC Project (Program for the Increase in the Diagnosis of COPD in Primary Care). Arch Bronconeumol 2000; 36: Liistro G., Vanwelde C., Vincken W., et al. Technical and functional assessment of 10 office spirometers: a multicenter comparative study. Chest 2006;130: Lin K., Watkins B., Johnson T., et al. Preventive Services Task Force. Screening for chronic obstructive pulmonary disease using spirometry: summary of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2008;148: Schermer T., Eaton T., Pauwels R., et al. Spirometry in primary care: is it good enough to face demands like World COPD Day? Eur Respir J 2003;22: Masa JF., Gonzalez MT. Pereira R., Mota M., Riesco JA., Corral J., Zamorano J., Rubio M., Teran J., Farre R. Validity of spirometry performed online Eur Respir J 2011;37:

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας:

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Αποτελέσµατα µιας συστηµατικής ανασκόπησης ΑΡΧΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):149-157 Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα Οι κοινωνικές, δημογραφικές και οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική A N A Σ Κ Ο Π Η Σ Η Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και άσκηση Ε. Γερµανού, Α. Μπενέκα, Κ. Χαριτόπουλος, Π. Μάλλιου, Γ. Γκοδόλιας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 4, 148-154 O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Σαράφης Π. 1, Μαλλιαρού Μ. 2, Σωτηριάδου Κ. 3 1 Υποπλοίαρχος (ΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία Δ. Παπαδοπούλου 1, Α. Πέτσα 2 1 Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Ειδικότητα, MSc in Health Management, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», 2Ειδικευόμενη ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής 159 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής Δέσποινα Παπαδοπούλου Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα, MSc Διοίκηση στην Υγεία, Ουρολογικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΟ AΡΘΡΟ Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς Ιωάννης Μαντάς 1, Βασιλική Μπλέτσα 1 1. Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίο Αθηνών Περίληψη Η είσοδος της πληροφορικής στη ζωή μας

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση των ψυχικά ασθενών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

Η διαχείριση των ψυχικά ασθενών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 1, 1-8 ISSN 1791-9649 Η διαχείριση των ψυχικά ασθενών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κυλούδης Π. 1, Τανανάκη Μ. 2, Ρεκλείτη Μ. 3 1 Νοσηλευτής ΤΕ, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα υγείας στα καταστήµατα κράτησης: ηπερίπτωση διαχείρισης του Σακχαρώδη ιαβήτη

Θέµατα υγείας στα καταστήµατα κράτησης: ηπερίπτωση διαχείρισης του Σακχαρώδη ιαβήτη Θέµατα υγείας στα καταστήµατα κράτησης: ηπερίπτωση διαχείρισης του Σακχαρώδη ιαβήτη Ναυσικά Μπελλάλη 1 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Π.Γ.Ν.Λάρισας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κρατούµενοι αποτελούν έναν πληθυσµό που δεν έχει µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών Επισκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ Øõ éáôñéêþ ÊëéíéêÞ ÐñáêôéêÜ ôïõ 4ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ Êéíçôþí ÌïíÜäùí Øõ éêþò Õãåßáò ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 «Äéá åßñéóç ôçò öñïíôßäáò øõ éêü áóèåíþí óôçí êïéíüôçôá:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία MOBILE HEALTH APPLICATIONS FOR WELL-BEING (ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) της ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκδότης Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Μ. Χουρμούζη 28 Κ. Τούμπα 544 53 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 910342 Ιδιοκτήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑ Πρόεδρος Μποδοσάκης-Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ»

«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» Ευστρατία Χ. Μούρτου 1 Επιθεώρηση Υγείας, Τόµος 17, Τεύχος 101, Ιούλιος Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή περιγράφει τον ρόλο και την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 8232373, Fax: 8227100 E-mail: vagelat@cti.gr

Τηλ.: 8232373, Fax: 8227100 E-mail: vagelat@cti.gr Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου: Απαραίτητη υποδοµή στο σύγχρονο Νοσοκοµείο Α. Βαγγελάτος 1, Ι. Σαριβουγιούκας 2 1 Τοµέας Έργων Πληροφορικής ηµοσίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) 2 Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα