STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe indd :19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19"

Transcript

1 STEAM IRON 5SAETY MO B 80xx AEG IU 5Safety Mahe indd :19

2 Anleitung Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. GR Βιβλίο οδηγιών Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 4. Gebruiksaanwijzing Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 5. Mode d emploi Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité en page 5. Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 16 carefully. AEG IU 5Safety Mahe indd :19

3 H/I E G K O B L C M B N A Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Bügelsohle B. Anzeige für maximalen Wasserstand C. Einfüllöffnung mit Abdeckung. Sprühdüse E. Sprühtaste. ampfstoßtaste G. ampfknopf H. Netzspannungsanzeige I. Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung K. Netzkabel L. Temperaturwähler M. Wassertank N. Kabelaufwicklungsvorrichtung O. Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand A. Πλάκα B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού C. Στόμιο πλήρωσης με καπάκι. Ακροφύσιο ψεκασμού E. Κουμπί ψεκασμού. Κουμπί πίδακα ατμού G. Διακόπτης ατμού H. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας I. Λυχνία ασφαλείας για αυτόματη απενεργοποίηση K. Καλώδιο ρεύματος L. Επιλογέας θερμοκρασίας M. Δοχείο νερού N. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου O. Ελαστικό, μαλακό πέλμα A. Strijkzool B. Aanduiding maximaal waterniveau C. Vulopening met klepje. Sproeimond E. Sproeiknop. Stoomknop G. Stoomknop H. Aan/uit-indicatielampje I. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen K. Netsnoer L. Temperatuurknop M. Waterreservoir N. Snoeroprolsysteem O. Voet met rubberen inzet A. Semelle B. Indicateur de niveau d eau maximum C. Goulot de remplissage avec capuchon. Spray E. Bouton Spray. Bouton jet de vapeur G. Bouton vapeur H. Voyant d alimentation I. Voyant d auto extinction de sécurité K. Cordon d alimentation L. Sélecteur de température M. Réservoir d eau N. ispositif de rangement du cordon O. Talon caoutchouté 3 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

4 Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen ähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen. as Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und requenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen! as Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn es undicht ist. as Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden as Bügeleisen muss auf einer stabilen läche benutzt und abgestellt werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung angeschlossen ist. Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen. er Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird. as Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere lüssigkeit. Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale üllmenge nicht. as Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. er Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden. N Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής! Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν υπάρχει διαρροή. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η βάση είναι σταθερή. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση. Το φις πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από την πλήρωση του δοχείου νερού με νερό. Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές. Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε την ποιότητα νερού / τύπο νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση. 4 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

5 Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. it apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden. Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. e stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. ompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt. it apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. e fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées ou encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil. L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique. Le fer ne doit pas être utilisé s'il est tombé, si le fer ou le cordon d'alimentation portent des marques visibles de déterioration ou si le fer présente une fuite. L'appareil doit être raccordé à la terre. Si l appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d'éviter tout danger. Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique. Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien. ébrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d'eau. Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l'appareil. S'il existe des limitations, identifier la qualité/le type d'eau pouvant être utilisé avec l'appareil. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil. 5 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

6 Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος Gewebe Temperatureinstellung Bügelempfehlung Acryl Trocken von links bügeln. Acetat Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Nylon und Polyester Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Rayon Bügeln von links. Viskose Vorwiegend trocken bügeln. ampf kann nach Herstelleranweisung verwendet werden. Seide Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden. Baumwollmischgewebe Wolle und Wollmischgewebe Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt. ampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden. Baumwolle Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe ampfeinstellung verwenden. Cord ampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden. Leinen auf max Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden, v.a. bei dunklen arben. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe ampfeinstellung verwenden. enim auf max Maximale ampfeinstellung verwenden. urch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der Tabelle abweichen. N Ύφασμα Ρύθμιση θερμοκρασίας Υποδείξεις σιδερώματος Ακρυλικό Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά. Οξικό άλας Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει. Νάιλον & Πολυεστέρας Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει. Ρεγιόν Σιδερώστε το ύφασμα από την ανάποδη πλευρά. Βισκόζη Κυρίως στεγνό σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μετάξι Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας. Μίξεις βαμβακερών ινών Μαλλί & μίξεις μάλλινων ινών Βαμβακερό Κοτλέ Λινό έως την ένδειξη "max" Ελέγξτε την ετικέτα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για τις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη ρύθμιση. Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα σιδερώματος. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος. Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα σιδερώματος. Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος. Τζιν έως την ένδειξη "max" Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος ατμού. Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και υγρότητας των υφασμάτων! 6 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

7 Strijkschema / Tableau de repassage Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl roog strijken aan de verkeerde kant. Acetaat roog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Nylon & polyester Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Rayon Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Viscose Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Katoenmengsels Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen roog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Corduroy Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om Linnen tot max glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. roog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. enim tot max Gebruik de maximale stoomstand. Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage Acrylique Repassage à sec sur l'envers. Acétate Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Nylon & polyester Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Rayonne Repassage sur l'envers du tissu. Viscose Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant. Soie Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes. Mélanges de cotons Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile. Laine et mélanges de laines Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Coton Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Velours côtelé Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les Lin à "max." marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Toile de jean à "max." Utiliser la vapeur au maximum. es variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau! 7 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

8 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank, um remdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend ämpfe/gerüche auftreten. 2. üllen des ampfbüglers mit Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie den ampfwahlschalter auf Trocken und öffnen Sie die Einfüllabdeckung. üllen Sie das Bügeleisen mit dem mitgelieferten Becher bis zur Markierung MAX auf. Schließen Sie die Abdeckung. 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. ie Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch rehen des Temperaturwählers ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit. 1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού για να αφαιρεθούν ξένα σώματα. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/ οσμές. 2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη θέση ρύθμισης ry (Στεγνό) και ανοίξτε το καπάκι του στομίου πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας το μικρό δοχείο που παρέχεται, χύστε νερό έως τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι. 3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα θερμοκρασίας στην κατάλληλη επιλογή. Όταν η λυχνία σβήσει, το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση. 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen. 2. Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. raai de stoomknop in de stand ry (roog) en open het klepje van de vulopening. Vul het reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met water tot aan het maximumniveau. Sluit het klepje. 3. Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik. 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. 2. Remplissage du réservoir d'eau du fer. Vérifiez que l'appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon de l'orifice de remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage fourni, versez l'eau jusqu'au niveau maximum. Refermez le capuchon. 3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise. Le voyant d'alimentation s'allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est prêt à être utilisé. 8 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

9 auto clean A B 4. Verwenden der ampffunktion (für Modelle ohne automatischer ampffunktion) Wählen Sie mit dem ampfknopf die für das jeweilige Kleidungsstück geeignete ampfmenge. In der off-position wird kein ampf erzeugt und das Bügeleisen funktioniert wie ein Trockenbügeleisen. 4. Χρήση της λειτουργίας ατμού (για μοντέλα χωρίς αυτόματο ατμό). Στρέψτε το διακόπτη ατμού για να επιλέξετε την επιθυμητή παροχή ατμού για κάθε ρούχο. Η επιλογή της θέσης απενεργοποίησης, σημαίνει σιδέρωμα χωρίς ατμό, οπότε το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξηρό σίδερο. 4. e stoomfunctie gebruiken (voor modellen zonder automatische stoom). raai aan de stoomknop om de gewenste stoomuitstoot voor elk kledingstuk te kiezen, indien u voor de uit-stand kiest, geeft dat strijken zonder stoom aan, het strijkijzer kan worden gebruikt als een droog strijkijzer. 4. Utilisation de la fonction vapeur (pour les modèles sans vapeur automatique). Tournez le bouton de vapeur pour sélectionner la quantité de vapeur souhaitée pour votre vêtement. En position «off», le repassage se fait sans vapeur. Le fer à repasser peut alors être utilisé comme un fer à sec. 5. ür Modelle mit automatischem ampfsteuerungssystem erfolgt die Regelung durch den Temperaturwahlschalter. Beim Einstellen der Temperatur wird die ampfmenge automatisch, wie auf dem Knopf angegeben, eingestellt. rücken Sie, um das Bügeleisen als Trockenbügeleisen ohne ampf zu verwenden. rücken Sie erneut, um wieder mit ampf zu bügeln. 5. Για τα μοντέλα με αυτόματο σύστημα ελέγχου ατμού, η ρύθμιση ατμού πραγματοποιείται με το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας. Στρέφοντας το διακόπτη για να καθορίσετε τη θερμοκρασία, ρυθμίζεται αυτόματα η θέση ατμού, όπως υποδεικνύεται επάνω στο διακόπτη. Για να σταματήσετε τον ατμό και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ξηρό σίδερο, πατήστε το. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του ατμού, πατήστε το ξανά. 5. Voor modellen met een automatisch stoomcontrolesysteem wordt de stoomregulatie geregeld door de temperatuurkeuzeknop. Indien u deze draait om de temperatuur in te stellen, past het automatisch de stoomstand aan, zoals aangegeven op de knop. Om het stomen te stoppen en het strijkijzer droog te gebruiken, drukt u op. Om het strijkijzer weer op de stoomfunctie te zetten, drukt u opnieuw op. 5. Pour les modèles dotés d un système de contrôle automatique de la vapeur, la régulation de la vapeur est effectuée par le sélecteur de température. Lorsque vous tournez celui-ci pour régler la température, il ajustera automatiquement la position de la vapeur, telle qu indiquée sur le bouton. Pour arrêter la vapeur et utiliser l appareil comme un fer à sec, appuyez sur. Pour revenir à la fonction de vapeur, rappuyez sur. 6. Verwenden der Sprühnebel- und ampfstoßfunktion. Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem Sie die Taste mehrmals betätigen, um feinen Nebel zu erzeugen.(a). Zur Verwendung der ampfstoßfunktion muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein. rücken Sie die ampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B). 6. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε το ψεκαζόμενο υγρό για να μουσκέψετε τα υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για να απελευθερωθεί το υγρό (Α). Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η αντλία (Β). 6. e spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het water-reservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. ruk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. ruk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B). 6. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour préhumidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B). 9 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

10 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 7. Bedampfen hängender Textilien. ie Vertikal-ampfstoßfunktion eignet sich ideal zum Bedampfen von Vorhängen, Anzügen/Kostümen und empfindlichen Geweben. Hängen Sie das Wäschestück auf einen Kleiderbügel, halten Sie das Bügeleisen im Abstand von cm und drücken Sie die ampfstoßtaste stufige automatische Abschaltung. Wenn das Bügeleisen auf der Bügelsohle steht oder auf der Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die automatische Sicherheitsabschaltung. 7. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών, κουστουμιών και ευαίσθητων υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο σε απόσταση εκ. και πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού. 8. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3 τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο χωρίς επίβλεψη στην πλάκα ή στοι πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο χωρίς επίβλεψη στο πέλμα, τότε απενεργοποιείται μετά από 8 λεπτά. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, απλώς αρχίστε να σιδερώνετε. E 7. Hangende artikelen stomen. e verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van cm en druk op de stoomknop. 8. Automatisch uitschakelen in 3 stappen. Als het strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de strijkzool of op de zijkant, wordt dit na 30 seconden uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken. N 7. Vaporisation d'articles suspendus. La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur. 8. Trois critères d'extinction automatique. Si le fer est laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s'éteint après 30 secondes. S'il est laissé immobile sur le talon, il s'éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de recommencer à repasser. 10 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

11 Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά) Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent) 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche. Ziehen Sie den Stecker des Bügeleisens aus der Steckdose. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. 2. Automatische Reinigungsfunktion. üllen Sie Wasser bis 100 ml ein. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stellen Sie die Temperatur auf MAX. Sobald die Lampe grün leuchtet, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, halten Sie das Bügeleisen über ein Waschbecken und ziehen Sie den ampfknopf heraus (beim Modell EB8040 stellen Sie den ampfknopf auf auto--clean ). Schütteln Sie das Bügeleisen vorsichtig, bis das ganze Wasser ausgelaufen ist. rücken Sie auf den ampfknopf, bis er hörbar einrastet. rehen Sie das Bügeleisen um, um die Sohle zu trocknen. Steht der Temperaturknopf nicht in der MAX-Position, kann der ampfknopf nicht herausgezogen oder hineingedrückt werden. 2. Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Γεμίστε με νερό έως 100ml. Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση MAX. Όταν η λυχνία γίνει πράσινη, αποσυνδέστε το σίδερο, κρατήστε το πάνω από το νεροχύτη και τραβήξτε προς τα έξω το διακόπτη ατμού (για το μοντέλο EB8040 ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στον αυτόματο καθαρισμό). Τινάζετε απαλά το σίδερο μέχρι να αδειάσει πλήρως από το νερό. Βάλτε το διακόπτη ατμού πάλι στη θέση του και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει. Ενεργοποιήστε το σίδερο για να στεγνώσει η πλάκα σιδερώματος. Εάν ο διακόπτης θερμοκρασίας δεν είναι στη θέση MAX, δεν θα είναι δυνατόν να τραβήξετε έξω ή να βάλετε πάλι στη θέση του το διακόπτη ατμού. 2. Automatische reinigingsfunctie. Vul met water tot 100 ml. Steek het ijzer in het stopcontact en stel de temperatuur in op MAX. Wanneer het lampje groen wordt, trek de stekker uit het stopcontact, houd het ijzer boven de gootsteen en trek de stoomknop eruit (bij EB8040 de stoomknop instellen op auto-clean). Zachtjes schudden tot al het water verdwenen is. Plaats de stoomknop terug in het toestel tot u een klik hoort. Schakel het ijzer in en laat het drogen op de zoolplaat. Indien de temperatuur niet ingesteld is op MAX, zal het niet mogelijk zijn om de stoomknop te verwijderen of terug te plaatsen. 2. onction de nettoyage automatique. Remplissez d eau, jusqu à 100 ml maximum. Branchez le fer et réglez la température sur la position MAX. Lorsque le voyant passe au vert, débranchez le fer, maintenez-le au-dessus d un évier et tirez sur le bouton de vapeur pour le faire sortir (sur le modèle EB8040, réglez le bouton de vapeur sur la fonction d auto-nettoyage). Secouez légèrement le fer pour évacuer toute l eau. Remettez le bouton de vapeur en place et appuyez dessus jusqu à ce qu un déclic se fasse entendre. Mettez le fer en marche pour faire sécher la sole. Si le thermostat n est pas en position MAX, le bouton de vapeur ne peut pas être retiré ni remis en place. 3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. ie Glissium - Bügelsohle ( liert) reinigen Sie durch einfaches Wischen mit einem weichen feuchten Tuch und anschließendes Trockenreiben. 1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο στο πέλμα στήριξης. Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν την επιφάνεια. 3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την πλάκα (σμαλτωμένη) Glissium, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό ύφασμα και έπειτα σκουπίστε. 1. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Trek de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. 3. e strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de Glissium strijkzool (geëmailleerd) wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt. 1. Posez toujours le fer sur son talon. ébranchez le fer à repasser. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface. 3. Nettoyage de la semelle. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle en Glissium (émaillée), essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide puis sécher. 11 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

12 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Entsorgung Verpackungsmaterialien ie Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. ie Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.b. >PE<, >PS< usw. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern. Altgerät as Symbol an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben werden. urch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts können negative olgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. etaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Απόρριψη Υλικά συσκευασίας Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ. Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο, στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων της περιοχής σας. Παλαιά συσκευή Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής, για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Verwijdering Verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. e kunststof onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. E Mise au rebut Matériaux d'emballage Les matériaux d'emballage sont sans danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets. Appareils usagés Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit. 12 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

13 ehlersuche / Επίλυση προβλημάτων Problem Mögliche Ursache Lösung Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Bügeleisen nicht heiß. Verbindungsproblem Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Steckdose. Temperaturregelung befindet sich in Stellung Wählen Sie die geeignete Temperatur. MIN Bügeleisen erzeugt keinen ampf. Nicht genügend Wasser im Tank. üllen Sie den Wassertank (Siehe Erste Schritte, Nr. 2). ampfregler ist nicht auf ampferzeugung eingestellt. Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für die ampffunktion erforderliche Einstellung. Stellen Sie den ampfregler zwischen minimale und maximale ampferzeugung (siehe Bügeltabelle ). Wählen Sie eine Temperatur bis zu. Sprühfunktion arbeitet nicht. Nicht genügend Wasser im Tank. üllen Sie den Wassertank (Siehe Erste Schritte, Nr. 2). ampfstoß und Vertikaldampfstoß funktionieren nicht. ampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb kurzer Zeit verwendet. Bügeleisen ist nicht heiß genug. Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und warten Sie, bevor Sie die ampfstoßfunktion verwenden. Stellen Sie die richtige Temperatur für ampfbügeln ein (bis zu ). Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που το σίδερο είναι ενεργοποιημένο. Πρόβλημα σύνδεσης Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής ισχύος, το φις και την πρίζα. Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση MIN Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία. (ελάχιστο). Το σίδερο δεν παράγει ατμό. Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο. Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας", αρ.2). Ο έλεγχος ατμού έχει επιλεγεί στη θέση χωρίς ατμό. Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί ο ατμός. Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού ανάμεσα στις θέσεις ελάχιστη βαθμίδα ατμού και μέγιστη βαθμίδα ατμού (βλ. "Διάγραμμα σιδερώματος"). Επιλέξτε θερμοκρασία έως. Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο. Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας", αρ.2). Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα ατμού σε κάθετη θέση δεν λειτουργεί. Η λειτουργία πίδακα ατμού χρησιμοποιήθηκε αρκετά συχνά μέσα σε μικρή χρονική περίοδο. Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό. Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση και περιμένετε πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πίδακα ατμού. Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία για στεγνό σιδέρωμα (έως ). Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα και περιμένετε έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. 13 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

14 Problemen oplossen / Gestion des pannes Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Probleem met de aansluiting Temperatuurknop staat in de stand MIN. Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Selecteer een geschikte temperatuur. Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie Het eerste gebruik, nr 2). Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie Strijkschema ). Kies een temperatuur tot. Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie Het eerste gebruik, nr 2). Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. Problème Cause possible Solution La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé. Problème de raccordement Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise. Le contrôle de température est sur la position Choisissez la température adéquate. MIN. Le fer ne produit pas de vapeur. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir «Première utilisation», n 2). Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur. La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur. Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le «Tableau de repassage»). Choisissez une température jusqu'à. La fonction brumisateur ne fonctionne pas. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir «Première utilisation», n 2). Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas. La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période. Le fer n'est pas suffisament chaud. Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur. Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne. 14 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

15 H/I E G K O B L C M B N A Components A. Soleplate B. Maximum water level indicator C. illing aperture with cover. Spray nozzle E. Spray button. Steam jet button G. Steam knob H. Power indicator light I. Safety auto-off light K Mains cable L. Temperature selector M. Water tank N. Cable wrap facility O. Rubber-napped heel 15 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

16 Safety advice Read the following instruction carefully before using machine for the first time. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking. The appliance must only be connected to an earthed socket. If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard. The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable. Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains. The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance. The plug must be removed from the socket outlet before the water reservoir is filled with water. The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance. o not immerse the appliance in water or any other liquid. o not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances. If there are limitations please define water quality / type of water that can be used with appliance. This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. G Ironing chart abric Temperature setting Ironing recommendation Acrylic ry iron on wrong side. Acetate ry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Nylon & Polyester Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Rayon Iron on wrong side of fabric. Viscose Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer s instructions. Silk Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks. Cotton blends Check label and follow manufacturer s instructions. Use setting fo the fibre requiring lowest setting. Wool & wool blends Steam iron on wrong side or use ironing cloth. Cotton ry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high. Corduroy Steam iron on wrong side or use ironing cloth. Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially Linen to max with dark colours. ry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high. enim to max Use maximum steam. Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table! 16 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

17 Getting started 1. Before first use. Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank to remove foreign particles. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur. 2. illing steam iron with water. Make sure plug is removed from power outlet. Turn steam selector to ry setting and open filling aperture cover. Using beaker provided, pour water up to maximum level. Close cover. 3. Plug power cable into a power outlet. Power indicator light turns on. Set temperature by turning temperature selector to adequate choice. When the light turns off, iron is ready to be used. auto clean A B 4. Using the steam function (for models without auto steam). Turn the steam knob to select the desired steam output for each garment, if selecting the off position, it indicates ironing without steam, the iron can be used as a dry-iron. 5. or models with auto steam control system the steam regulation is done by the temperature selector. When turning it to set temperature, it will automatically adjust steam position, as indicated on the knob. To stop the steam and use as a dry-iron, press down. To come back to steam function, press again. 6. Using the spray mist and steam jet function. Ensure that water tank is at least 1/4 full. Use spray mist to pre-dampen fabrics by pressing spray button several times to release a fine mist (A). To use the steam jet function, ensure that tank is at least 1/2 full. Press steam jet button several times to prime pump (B). 17 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

18 Getting started G 7. Steaming hanging items. Vertical steam jet function is ideal for steaming curtains, suits and delicate fabrics. Hang item on a hanger, hold iron at a distance of cm and press steam jet button way Auto-O. If iron is left unattended on soleplate or on the side, it turns off after 30 seconds. If left unattended on the heel, it turns off after 8 minutes. To turn on, just begin to iron again. Cleaning (do not use any detergent) G 1. Always store iron on its heel rest. Unplug the iron. To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. o not use any chemical solvents, as these will damage the surface. 2. Auto clean function. ill water up to 100ml. Plug the iron and set the temperature to MAX. When the light turns green, unplug, hold it over a sink and pull the steam knob out (for EB8040 set the steam knob to auto-clean). Gently shake until all water is gone. Insert the steam knob back and press until the click. Turn the iron on to dry the soleplate. If the temperature knob is not on MAX position, it will not be possible to pull out or place back the steam knob. 3. Cleaning the soleplate. o not use scouring pads or harsh cleaners on the soleplate as these will damage the surface. To remove burnt residue, iron over a damp cloth while iron is still hot. To clean the Glissium soleplate (enamelled), simply wipe with soft damp cloth and wipe dry. 18 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

19 isposal isposal Packaging materials The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities. Old appliance The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. or more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Troubleshooting Problem Possible cause Solution Soleplate is not heating even though iron is turned on. Connection problem Check main power supply cable, plug and outlet. Temperature control is in MIN position. Select adequate temperature. Iron does not produce steam. Not enough water in tank. ill water tank (see Getting started, no 2). Steam control is selected in non-steam position. Set steam control between positions of minimum steam and maximum steam (see Ironing chart ). Spray function does not work. Not enough water in tank. ill water tank (see Getting started, no 2). Steam jet and vertical steam jet function does not work. Steam jet function was used very frequently within a short period. Iron is not hot enough. Put iron on horizontal position and wait before using steam jet function. Adjust the proper temperature to steam ironing (up to ). Put iron in vertical position and wait until temperature indicator light turns off. Water leaks from the soleplate during ironing. The iron is not hot enough. Set the temperature dial to a temperature ( to maximum) suitable for steam ironing. Put the iron on its heel and wait until the light has gone out before you start ironing. lakes and impurities come out of the soleplate during ironing. Water leaks from the soleplate while the iron is cooling down or after it has been stored. You have used hard water, which has caused scale flakes to develop in the water tank. The iron has been put in horizontal position while there is still water in the water tank. Use the self-clean function one or more times. Empty the water tank and set the steam control to position off before storing the iron. 19 AEG IU 5Safety Mahe indd :19

20 Printed on recycled paper Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH ürther Strasse Nürnberg Germany 3485 A B80xx AEG IU 5Safety Mahe indd :19

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB QUICKSTEAM STEAM STATION BS3350 Anleitung...3 19 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 19 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT STEAM IRON MOTION DBT800 D GR NL F GB

COMPACT STEAM IRON MOTION DBT800 D GR NL F GB COMPACT STEAM IRON MOTION DBT800 D D Anleitung...3 17 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 17 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμορρύθμιση Κοσμάς Χριστούλας Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Θερμορρύθμιση Ο άνθρωπος και τα ζώα που έχουν την ικανότητα να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους σταθερή, και σε πολύ στενά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 01.01.24. Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 01.01.24. Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.24 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 24 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. 4.335.320/21-10-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ AΠΟ ZΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υλικά Διαλύματα -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΜΠΑΛΕΤΟ. Δον Κιχώτης

Δελτίο Τύπου ΜΠΑΛΕΤΟ. Δον Κιχώτης Γραφείο Τύπου Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τηλ.: 210 3711 392 e-mail: pressoffice@nationalopera.gr Δελτίο Τύπου ΜΠΑΛΕΤΟ Δον Κιχώτης Μουσική Λεόν Μίνκους βασισμένη στους Μαριύς Πετιπά, Αλεξάντερ Γκόρσκι και Καζιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D D Anleitung...4 22 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...4 22 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι και προπονητικά συστήματα για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας Από την δεκαετία του 70 που το bodybuilding άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Σκοπός Απαιτούμενες Γνώσεις Μορφή της Εκπαίδευσης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΤΡΙΠΟΛΗ 29 / 09 / 07 Πρός: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κολυμβητικών αγώνων «6 Ο ΚΥΠΕΛΛΟ Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Bedienungsanleitung Instruction Manual Conseil d utilisation Gebruiksaanwijzing Οδηγίες χρήσης Navodilo za uporabo 1 3 1 2 Steriliser

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

CompactPower DBS7146GR D GR NL F GB. DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd :16:44

CompactPower DBS7146GR D GR NL F GB. DBS7146GR_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd :16:44 CompactPower BS7146 BS7146_Safirina_SteamStation_TOP_AEG.indd 1 2015-05-25 10:16:44 Anleitung...3 20 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

CompactPower DBS7135 D GR NL F GB. DBS7135_Safirina_SteamStation_BASE_AEG.indd :18:14

CompactPower DBS7135 D GR NL F GB. DBS7135_Safirina_SteamStation_BASE_AEG.indd :18:14 CompactPower BS7135 BS7135_Safirina_SteamStation_BASE_AEG.indd 1 2015-05-25 10:18:14 Anleitung...3 20 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ιανουάριος 2016 1. Εισαγωγή Το πλέον χαρακτηριστικό ίσως στοιχείο του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ANATOMIA ΨΑΡΙΟΥ Α γυμνασίου Υλικά για ανατομία Λιμνίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Παροχή υδατορεύματος σε μια συγκεκριμένη θέση, Q

ΤΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Παροχή υδατορεύματος σε μια συγκεκριμένη θέση, Q ΑΠΟΡΡΟΗ Επιφανειακή απορροή: το μέρος του νερού που κινείται πάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Ενδιάμεση απορροή: Άμεση απορροή: Βασική απορροή: το μέρος του νερού που κινείται αμέσως κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» Τάνια Κοσκινιάδου Κοινωνική Λειτουργός Πάρη Ζαγούρα Νομικός-Εγκληματολόγος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ο

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5 - 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5 - 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα. Οι προτάσεις του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΤΕΕ. Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΔΗΛΑΔΗ, ΘΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΤΕ...

ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΔΗΛΑΔΗ, ΘΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΤΕ... ΥΨΗΛΟΤΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣ; ΕΙ ΕΝΑ ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΠΑΝΤΑ. ΕΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ, ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΤΟ ΖΩΟ ΑΥΤΟ ΕΙ ΤΟΣΟ ΣΠΑΝΙΟ, ΟΣΟ ΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 Φ.Π.Α. : 89.721,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 Φ.Π.Α. : 89.721,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2014 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

Session mai 2014 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα