ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1806-1820)"

Transcript

1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ( ) Η ανακοίνωση δεν έχει σκοπό να επαναλάβει, έστω και με κάποιες προσθήκες ή διαφοροποιήσεις, όσα γνωρίζουμε για τα Συστήματα των Ελλήνων μεγαλεμπόρων του εξωτερικού εμπορίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1790 ώς το Εκκινώντας από ερωτήματα πολιτισμικής ιστορίας θα προσπαθήσω να συνδέσω τη σημαντική συμβολή αυτών των ιδιότυπων συσσωματώσεων, που απομακρύνθηκαν από τις παραδοσιακές συντεχνίες και κινήθηκαν προς τα σύγχρονα εμπορικά επιμελητήρια, επιδιώκοντας τη δημιουργία διεισδυτικής αιχμής για την κοινωνική αποδοχή των αναγεννητικών κηρυγμάτων μιας κοσμογονικής εποχής. Η ίδρυση των Συστημάτων των εμπόρων μπορεί να θεωρηθεί για τους Έλληνες μια λογική εξέλιξη: οι τολμηροί πραγματευτάδες και ναυτικοί των αέναων προσπαθειών και της άγρυπνης παρουσίας εκμεταλλεύτηκαν τις νέες δυνατότητες που δημιούργησε η συγκυρία" διεκδίκησαν μέρος του εξωτερικού εμπορίου που ανήκε κυρίως στις δραστηριότητες των ξένων εμπόρων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και πέτυχαν μεγαλύτερα προνόμια από εκείνα που δίνονταν στους ξένους με τις διομολογήσεις. Αξίζει να επισημανθεί ότι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία του 67

2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Σουλτάνου Σελίμ του Γ', στο πλαίσιο της δικής της προσπάθειας να αντιμετωπίσει την κρίση, δεν θεωρούσε αναγκαστική λύση την παροχή των προνομίων αυτών στους ραγιάδες, αλλά δική της πρωτοβουλία την ίδρυση ενός νέου θεσμού, του Συστήματος. Ας διαβάσουμε παράλληλα τις πηγές. Πρώτα από βεράτι παραχώρησης εμπορικών προνομίων, τον Δεκέμβριο του 1806: Ηεξασφάλισις θεία συνάρσει της ευημερίας μιας χώρας και η επέκτασις του εμπορίου αυτής στηρίζεται πάντως εις τον σεβασμόν και την εποπτείαν επί των εμπόρων και ραγιάδων, αλλά εξαρτάται και από την κοινήν προσπάθειαν. Προς εξασφάλιση των απαιτουμένων επί του προκειμένου μέσων και την τήρησιν και τον σεβασμόν των νόμων και των κανόνων των διαφόρων κρατών και των τύπων και εθίμων των διαφόρων εθνών και εις περίπτωσιν, καθ' ήν αι εμπορικαί σχέσεις των νυν διά ξηράς και θαλάσσης μετά της Ευρώπης εμπορευομένων και των εν τω μέλλοντι επιθυμούντων να ασκήσουν το εμπόριον φόρου υποτελών ραγιάδων του υψηλού κράτους Μου ήθελον συστηματοποιηθή και υπαχθή εις μίαν τάξιν, είναι καταφανές ότι θα επεξετείνετο ούτω το εμπόριον των και θα προσεπόριζε μεγάλα οφέλη και εις τους ιδίους εμπόρους και εις τα τελωνεία. Οι επιθυμούντες εκ των εμπόρων ραγιάδων του υψηλού κράτους Μου να εμπορευθούν μετά της Ευρώπης δυνάμει τους εκδοθέντος θαυμάσιου αυτοκρατορικού φιρμανίου Μου τακτοποιούνται ως εξής: Μεταξύ των εμπόρων τούτων διά της συμφωνίας και εκλογής όλων διορίζονται δύο αντιπρόσωποι, οίτινες κατ' έτος αντικαθίστανται και πάλιν διά της εκλογής άλλων και διορίζονται άλλοι δυνάμει υψηλής διαταγής. Εις τον κατόπιν υψηλού φιρμανίου Μου εκδοθέντα νόμον και χάριν συμπαθείας προς τους ραγιάδες αι εμπορικαί πράξεις τούτων θα ενεργώνται αποκλειστικώς μετά της Ευρώπης, θα απολαύουν δε ούτοι κατ' εξαίρεσιν όλων των προνομίων, ών απολαύουν και οι διερμηνείς των ξένων κρατών, καθώς και οι υπάλληλοι αυτών, θα δίδωνται εις έκαστον των εκλεγομένων αντιπροσώπων και όλων των εμπόρων και υπαλλήλων των ιδιαίτερα βεράτια, εν οίς θα καταχωρώνται οι κατωτέρω εμπορικοί όροι και αι λοιπαίδιατάξεις [...] Οι λαβόντες υψηλά βε- 68

3 ΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ» ράτιά Μου έμποροι να αναγνωρίζουν ότι είναι φόρου υποτελείς του υψηλού κράτους Μου, να ζουν με την τιμήν και την υπόληψίν των και να αποφεύγουν ενεργείας, αντικείμενος εις τους τύπους της υπηκοότητας και υποτέλειας. Να εκφράζουν τας ευχαριστίας δια τας ούτως υπέρ αυτών επιδαψιλευθείσας χάριτος και να εύχωνται δια την μακροημέρευση' της βασιλείας Μου [...f. Και ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, θεωρητικός του Συστήματος των Εμπόρων της Κωνσταντινούπολης, γράφει το 1817: Οι πραγματευταί έχουν προς εαυτούς συνάφειαν καθ' έκαστον ιδιαιτέραν, και γνωρίζονται Ισνάφια (ήτοι Συντεχνίαι) παρά της Διοικήσεως ρυθμιζόμενοι [...] Μεγαλέμποροι δε είναι όσοι επιχειρίζονται το εξωτερικόν εμπόρων, το οποίον και μέγα ωνομάσαμεν, και τοιούτοι είναι οι εις τον Γαλατάν εγκαθήμενοι Ευρωπαίοι Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, και Ρώσσοι, των οποίων προ είκοσι πέντε περίπου ετών και εδώ το εμπόρων εσμικρύνθη με αύξησιν τού των ομογενών μας, δια τας προς τούτους ελεηθείσας ισονομίας, και προνόμια από της Βασιλείας του Αοιδίμου Σελίμ Γ', δια τα ακόλουθα αίτια, και κατά τον συνοπτικώς εκτιθέμενον τούτον τρόπον. Μετά την επίσημον Γαλλικήν Αημέγερσιν, συμβάσαν κατά την άνω σημειωθείσαν Εποχήν, το Εμπόρων των Γάλλων, απονεκρωθέν εις την Τουρκίαν δια τας εμφυλίους ταραχάς, και δια τον πολύχρονων θαλασσινόν πόλεμον, ηνάγκασε κατ' αρχάς τους εμπόρους της Βασιλευούσης ταύτης, να μετακομίσουν διά ζηράς τα προς χρείαν Ευρωπαϊκά εργόχειρα από την Γερμανίαν, μεταχειριζόμενοι την Βιένναν κέντρον, και Μεσαποθήκην του τοιούτου Εμπορίου. Και επειδή οι παρεπιδημούντες Ευρωπαίοι δεν επέβαλον εις τούτο, επεχείρισαν οι ομογενείς μας, και θελχθέντες από την ευδοκίμηση, επολλαπλασιάσθησαν αλλ' επειδή τα προνόμια των αλλογενών Ευρωπαίων εις τα Βασιλικά Τελώνια ήσαν ασυγκρίτως επωφελέστερα εις αυτούς, πολλοί των ομογενών μας οι εγκριτότεροι, υπό Τίτλον Διερμηνέως ξένης τινός δυνάμεως, απελάμβανον τα προνόμια εκείνα εις τας εμπορικός εργασίας των. Κατά δε το 1806, επιδόν το Βασιλικόν Κράτος επεδαψιλεύσατο εις 69

4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τους εμπορευόμενους εις την Ευρώπην Βασιλικά Βαράτια χορηγητικά προνομίων σχεδόν επωφελέστερων από τας Εμπορικός Συνθήκαςμε τας ξένας Δυνάμεις εις τα Τελώνια, και ισότιμα εις τα Κριτήρια, και ούτως εστερεώθη το Εμπορικόν τούτο των Ελληνορρωμαίων Σύστημα, του οποίου Έξαρχοι είναι δύω μέλη εξ αυτών, εκλεγόμενοι ετησίως, και κατά την αναφοράν των Συστηματικών, επικυρούμενοι παρά της Διοικήσεως με επίτηδες εκδιδόμενον υψηλόν Φερμάνι, υπό τον έντιμον Τίτλον Βεκίληδες, ήτοι Επίτροποι των Εμπόρων, τους οποίους Δεπουτάτους Ιταλικώτερον επεκράτησε συνήθεια να ονομάζωμεν. Από την τελευταίαν ταύτην Εποχήν ημπορεί ουσιωδέστερα να καταμετρηθή η στερέωσις, και αύξησις του εμπορίου των ομογενών μας ενταύθα, εις Σμύρνην, Θεσσαλονίκην, και λοιπάς παραλίους Πόλεις του Οθωμανικού Κράτους 1 ". Η ίδρυση των Συστημάτων είχε από μόνη της μια δυναμική, που δε στηριζόταν ούτε στο αυτοδιοίκητο, ούτε στη χαμηλή φορολογία, ούτε στην ισόβια εξασφάλιση του επαγγέλματος. Οι ραγιάδες θα μπορούσαν τώρα αυτοδύναμα να ασκούν το εξωτερικό εμπόριο, χωρίς διαμεσολάβηση ξένων και κάθε φορά με τους όρους και τις τιμές της χώρας εισαγωγής ή εξαγωγής των εμπορευμάτων, που πλην των άλλων προσδιόριζαν και το ύψος της φορολογίας, που πλήρωναν στα οθωμανικά τελωνεία. Οι φόρου υποτελείς πάντοτε έμποροι, ως Συστηματικοί, είχαν τώρα τη δυνατότητα να πλάσουν ένα νέο θεσμό με τους εσωτερικούς κανονισμούς που ψήφισαν και τύπωσαν κιόλας από το 1806, για να θυμηθούμε τα οκτώ Άρθρα Κεφαλαιώδη τού εν Σμύρνη συστήματος των Ρωμαίων πραγματευτώνμε κοινήν συνέλευσιν γενομένων, ίνα χρησιμεύωσιν ως κανόνες εις την παρ' αυτών ενεργουμένην ευρωπαϊκήν πραγματεία^ και κυρίως να αναζητήσουν όλοι την απαιτούμενη τεχνομάθεια, που θα τους επέτρεπε να ανταποκριθούν στους κανόνες αλλά και τον ανταγωνισμό του διεθνούς εμπορίου. Προσπαθώντας να σταθμίσουμε το επίπεδο της παιδείας των εμπόρων στον αρχόμενο 19ο αιώνα, και καθώς εκπαίδευση για εμπορικά ζητήματα δεν είχε οργανωθεί, καταφεύγουμε στην εξέταση των εμπορικών εγχειριδίων που κυκλοφορούν, από τη μια, και, 70

5 ΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ» από την άλλη, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τους δρόμους της εκπαίδευσης στους οικοδιδασκάλους, στην αυτοδιδαχή αλλά και στα εφόδια από μια προφορική παιδεία, που γίνονται φανερά όταν μελετάμε αλληλογραφίες και εμπορικά κατάστιχα: υπάρχουν πράγματι εκεί και γνώσεις και πληροφορίες αλλά και σύνθετοι τρόποι επεξεργασίας τους, που κάποτε πρέπει να ανιχνεύσουμε τις διαδικασίες συσσώρευσης τους, ώστε να πάψουμε να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αξιώθηκαν αποδεδειγμένα την εμπορική επαγγελματική επάρκεια, χάρη στο ένστικτο τους μόνο, την έμπνευση ή την παράτολμη πρόβλεψη. Αν χρειάζεται μια αναφορά στα ελληνικά εμπορικά εγχειρίδια που κυκλοφορούσαν, θα σημείωνα ότι και στις τρεις ενότητες-συστήματα αυτών των εγχειρίδων (εμπορική αριθμητική, πίνακες ισοτιμιών, εμπορικά επιστολάρια, καταστιχογραφίες, εμπορική νομοθεσία) της Βενετίας, της Βιέννης και της Τεργέστης, υπήρχαν αξιόλογα βιβλία τα οποία κάλυπταν ανάγκες παλαιότερων εποχών και άλλων περιβαλλόντων άσκησης του εμπορικού επαγγέλματος. Δεν υπήρχε ένα γενικό βιβλίο στον τύπο του εμπορικού λεξικού, και φυσικά κανένα θεωρητικό βιβλίο για την οικονομία ή το εμπόριο. Αυτές τις ελλείψεις, αλλά και την ανάγκη ίδρυσης εμπορικών σχολών, συνειδητοποίησαν οι Συστηματικοί. Στον κανονισμό του Συστήματος της Σμύρνης (1806) υπήρχε πρόνοια για διάθεση συγκεκριμένων μεριδίων των συνεισφορών «εις τα οσπιτάλια της Σμύρνης, ένθα γίνεται το εμπόριόν μας και δια την εν Χίω κοινήν Σχολήν» 5. Οι αποφάσεις και το έργο του Συστήματος της Πόλης ήταν γενναιότερα, καθώς οι ευεργεσίες των προνομίων δεν άργησαν να φέρουν αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την ευνοϊκότητα της συγκυρίας. Δεν έχουμε στοιχεία λεπτομερή για τα κέρδη των εμπόρων του «Συστήματος». Από τα κείμενα της εποχής εκφράζεται ευφορία και ελπίδες καλές. Γράφει ο Παπαδόπουλος το 1813: «Και το Εμπόριόν του οποίου το όφελος απεδείξαμεν ωφελιμώτατον εις όλας τας τάξεις των ανθρώπων και εις το Γένος μας αναγκαιότατον δια την έλλειψιν άλλων προσόδων, και ελευθερίων επιχειρημάτων, μεγαλύνεται, τιμάται, προστατεύεται και ευδοκιμεί με του Θεού την βοήθειαν, και την 71

6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Βασιλικήν υπεράσπισιν. Τι μένει λοιπόν προς επαύξησιν και στερέωσιν αυτού του ωφελιμωτάτου και αναγκαιοτάτου επαγγέλματος εις το Γένος μας, ειμή μόνη η πρέπουσα σπουδή και μάθησις» 6. Το νομοθετικό κενό για το εμπόριο, που υπήρχε στους οθωμανικούς κώδικες, έδινε τη δυνατότητα στους διάδικους να επιλέγουν τον κριτή της διαφοράς τους. Οι ξένοι συμφώνησαν με την Πύλη να κρίνονται οι υπήκοοι τους από τους διπλωματικούς αντιπροσώπους της χώρας τους, οι οποίοι διόριζαν τους κριτές στις διαφορές μεταξύ ξένων. Όταν η διαφορά ήταν μεταξύ οθωμανού υπηκόου και ξένου, η εκλογή των κριτών γινόταν με συμφωνία των διαδίκων. Οι εφέσεις γίνονταν στο Άρτζ Οδασί και η διαδικασία κρίσης ενώπιον του ενδιαφερόμενου ξένου διπλωμάτη. Στις διαφορές μεταξύ Ελλήνων και ξένων το «Σύστημα» αναλάμβανε πλέον τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες με εκείνες των ξένων διπλωματών για την υποστήριξη των συμφερόντων των μελών του. Οι αιρετοκρισίες δικάζονταν σύμφωνα με τα θεσπίσματα του οργανισμού του «Συστήματος» και του ευρωπαϊκού δικαίου, γι' αυτό και η εισαγωγή του γαλλικού εμπορικού κώδικα έγινε αναγκαία, μεταφράστηκε από τον Παπαδόπουλο και εκδόθηκε στη Βιέννη το Το 1813, η γενική συνέλευση του «Συστήματος» αποφάσισε την έκδοση της Εμπορικής Εγκυκλοπαίδειας του Ν. Παπαδόπουλου. Η έκδοση έγινε απαρχή ενός εκδοτικού προγράμματος του «Συστήματος». Γράφει ο Μιχαήλ Βασιλείου, που φαίνεται να είχε την ευθύνη για όλη την εκδοτική προσπάθεια, στον αδελφό του Αλέξανδρο στη Βιέννη: Ότι δε το Σύστημα των εν Κωνσταντινουπόλει Εμπόρων Γραικών, φιλοτιμείται να εκδώση εις την ημετέραν γλώσσαν μίαν εμπορικήν Εγκυκλοπαιδείαν, σε είναι γνωστόν. Τούτο το σύγγραμμα διαιρείται εις επτά τόμους' ο πρώτος τυπωθείς εις την Βενετίαν, ήλθεν ήδη εις την Κωνσταντινούπολη' ο δεύτερος είναι καθ' οδόν ο τρίτος ευρίσκεται εις τα πιεστήρια της τυπογραφίας- ο δε καταγινόμενος εις τούτο το σύγγραμμα Νικόλαος Παπαδόπουλος ενασχολείται ήδη με το πέμπτον. Εκ της πωλήσεως τούτου ελπίζεταιμέτριόν τι κέρδος, το οποίον πολλοί των ενταύθα συστηματικών αδελφών, εκ φιλογενούς προαιρέσεως, θέλουν να αφιερωθή εις ωφέλειαν του γένους*. 72

7 ΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ» Εκδόθηκαν 4 τόμοι από το 1815 ώς το Τότε γεννήθηκε η ιδέα και συντάχτηκε το σχέδιο (1817) για την ίδρυση από το Σύστημα των Εμπόρων της Φιλολογικής Εφορίας: Τα πανταχού καθ' εκάστην αναφαινόμενα παραδείγματα των κοινωφελών έργων αποδεικνύουσι φανερά την φιλότιμον ελευθεριότητα των ελλήνων, και ότι επιδημικώτερον αποκατέστη εις αυτούς το ένδοξον πάθος της φιλογενείας, όθεν και βασιμωτέραν ελπίδα ανεγέρσεως έχει η φιλτάτη Πατρίς, δι' ό,τι ό/ιοι σχεδόν οι ομογενείς εννοήσαντες, ότι το δραστικώτερον εις τούτο μέσον είναι η παιδεία και μάθησις, φέρονται μετά μεγάλης προθυμίας, παρακελευόμενοι αλλήλους εις την σπουδήν, οι μεν σχολεία συνιστώντες, οι δε μετ επιμελείας διδάσκοντες, άλλοι πτωχούς μαθητάς τρέφοντες, έτεροι επωφελή και χρήσιμα βιβλία συγγράφοντες και μεταφράζοντες, και έκαστος εν συντόμω το κατά δύναμιν προσφέροντες και συνεργούντες 9. Η Φιλολογική Εφορία θα φρόντιζε για τη συγγραφή, μετάφραση και έκδοση ωφελίμων βιβλίων, και θα έδινε κάθε χρόνο λογαριασμό στο «Σύστημα». Αρχικά κεφάλαια για την όλη προσπάθεια θα ήταν εκείνα που θα προέρχονταν από την πώληση της Εμπορικής Εγκυκλοπαίδειας καθώς και από την πώληση της μετάφρασης του Πλουτάρχου, της οποίας τα έξοδα έκδοσης αναλάμβανε χορηγός, του οποίου το όνομα δεν αποκαλυπτόταν. Τελικά η Εφορία δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την έκδοση του Πλουτάρχου και τα άλλα που είχε προγραμματίσει, πριν από τη διάλυση της το Εκτός από τους 4 τόμους της Εμπορικής Εγκυκλοπαίδειας (1815, 1816, 1817) πραγματοποίησε άλλες δύο εκδόσεις σημαντικών βιβλίων: Ο Εμπορικός κώδιξ της Εαλλίας, το 1817, και το βιβλίο του αρχιεπισκόπου Σιναίου Κωνστάντιου, Κωνσταντινιάς... περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως, το Η Επανάσταση του 1821 σταμάτησε την όλη προσπάθεια. Οι διώξεις και οι καταστροφές διασκόρπισαν τους ανθρώπους και διέλυσαν ό,τι είχε ετοιμαστεί για να προωθήσει τους σκοπούς της φιλολογικής ή βιβλιολογικής/βιβλιονομικής εφορίας ή εταιρείας του «Συστήματος» τών εν Κωνσταντινουπόλει Ελλήνων ή Ελληνορρωμαίων ή Εραικορρωμαίων ή Γραικών Μεγαλεμπόρων. 73

8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ολοκληρώνοντας την αναφορά στα καλά έργα του Εμπορικού Συστήματος της Κωνσταντινούπολης, πρέπει να αναφέρουμε την ίδρυση Ασφαλιστικής Εταιρείας με επωνυμία «Κινδυνασφάλεια» και υπεύθυνο τον Νικόλαο Παπαδόπουλο και διάδοχο του τον Ιωάννη Πολυχρονιάδη. Εξετάζοντας συνολικά τα έργα του Συστήματος και τη συνεισφορά του στη διάδοση της παιδείας, στις συνειδητοποιήσεις και στην αλλαγή των νοοτροπιών παρατηρούμε ότι, με αφετηρία την ανάγκη απόκτησης των εφοδίων του εμπορικού επαγγέλματος, ξεπερνιούνται σε μεγάλο βαθμό οι παραδοσιακές αντιλήψεις για την αυτοσχεδιαστική άσκηση του εμπορίου: οι ειδικές σπουδές στην ελληνική Ανατολή και στην Ευρώπη, με υποτροφίες, καθώς και η γλωσσομάθεια περνούν από τις διακηρύξεις στην πράξη. Στο ιδεολογικό επίπεδο, φαίνεται πως οι έμποροι γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι η διεκδίκηση ισοτιμίας από τους ομολόγους Ευρωπαίους και η ηγετική θέση στην ιεραρχία της ελληνικής κοινωνίας περνά μέσα από τη μέθεξη στις μεθόδους του ευρωπαϊκού εμπορίου. Η αυξανόμενη ολοένα και περισσότερο ευαισθησία της αναγεννώμενης εθνότητας, οδηγεί στη συνειδητοποίηση της ανάγκης δημιουργίας άμεσων ελληνικών προσβάσεων στις μεθόδους αυτές με την ανάπτυξη της εμπορικής παιδείας, την αντικατάσταση των ξένων εμπορικών όρων με ελληνικούς, με τάσεις καθαρισμού, στη γραμμή του Αδαμαντίου Κοραή και όχι στην καθομιλουμένη των ελλήνων πραγματευτάδων που ήταν δημοτικιστές. Με τη συγγραφή και την εκτύπωση βιβλίων, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα μεταβολές στο χώρο των συνειδήσεων και των συλλογικών νοοτροπιών. Τα κηρύγματα του Διαφωτισμού βρήκαν καλή υποδοχή στους Συστηματικούς εμπόρους, όπως φαίνεται από τις επιδόσεις τους, αλλά και τις εξαγγελίες και τα σχέδια που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν ώς την έναρξη της Επανάστασης. Καθώς αποτελούσαν τον κορμό της τρίτης από τις ηγετικές ομάδες/τάξεις στην Κωνσταντινούπολη, μετά τους εκκλησιαστικούς και τους Φαναριώτες, μπόρεσαν να ενστερνιστούν τα εκσυγχρονιστικά κηρύγματα έστω και αν, από συντηρητικότερες θέσεις, φαίνεται ότι ζούσαν με το φόβο της Ευρώπης και διατύπωναν όρους για τη δεξίωση της ευρωπαϊκής παι- 74

9 ΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ» δείας και συνάφειας, ώστε να διασφαλίζεται η πίστη από την αθεΐα και ο φρόνιμος βίος από τη διαφθορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδόπουλου, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα του περιοδικού Μνήμων, αρ. 5, Αθήνα Παν. Ι. Ζέπος, «Ανέκδοτα τουρκικά έγγραφα εκ των Αρχείων Βεροίας και Θεσσαλονίκης», Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου 11 (1944), σσ [= Ιωαν. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας. Α ' Αρχείον Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη 1952, σσ ]. 3. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ερμής ο Κερδώος ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Δ', Εμπορικό-Γεωγραφικόν Λεζικόν Γ-Κ, Βενετία 1817, Ανατύπωση, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989, σσ Ν. Σ. Γ., «Σύστημα Ελλήνων Εμπόρων προ της Επαναστάσεως», Όμηρος 6 (1878), σ Στο ίδιο. 6. Ν. Παπαδόπουλος, Ερμής ο Κερδώος..., τ. Α', Βενετία 1815, σ Ο Εμπορικός Κώδιζ της Γαλλίας, μετάφραση Νικολάου Παπαδόπουλου, Βιέννη Ερμής ο Λόγιος 6 (\&\6), σ Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α' [...] 3. Σύσταση "Φιλολογικής Εφορίας" και προγραμματισμός εκδόσεων του "Συστήματος των εν Κωνσταντινουπόλει Γραικών Εμπόρων" 1817 [...]», Μνήμων 8 ( ), σσ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ 1. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Με την κύρωση της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του

Διαβάστε περισσότερα

Εν Σιατίστη: Συνάντηση με την Ιστορία μέσα από εκδόσεις βιβλίων του 18 ου και 19 ου αιώνα.

Εν Σιατίστη: Συνάντηση με την Ιστορία μέσα από εκδόσεις βιβλίων του 18 ου και 19 ου αιώνα. Εν Σιατίστη: Συνάντηση με την Ιστορία μέσα από εκδόσεις βιβλίων του 18 ου και 19 ου αιώνα. Φέτος ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης μας Siera FM και ο δικτυακός τόπος http://www.siatistanews.gr στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd)

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΡΩΝΗ Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, απόφοιτος ΕΣΤΑ, Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ. Οι φοίνικες του Καποδίστρια: το πρώτο νόμισμα του νεώτερου ελληνικού κράτους

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ. Οι φοίνικες του Καποδίστρια: το πρώτο νόμισμα του νεώτερου ελληνικού κράτους 0 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Οι φοίνικες του Καποδίστρια: το πρώτο νόμισμα του νεώτερου ελληνικού κράτους Απρίλιος 2013 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ «Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ Τα πολιτικά κόµµατα 172 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Η σχέση πελατείας είναι µια σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠιΜΕΛΕια αφιερωματοσ - ΚΕιΜΕνα - ΣΥνΕντΕΥΞΕιΣ: ΣτΕΛιΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕργΟ του Θ. ΠαγΩνη, τοιχογραφια Συνεντεύξεις Δημήτριος Καραμπερόπουλος Γιώργος Κοντογιώργης Έλενα Λαζάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE),ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Σχολική Παιδαγωγική ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.)

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.) Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών κυρίου Αριστείδη Χατζή στα μέλη της συντακτικής ομάδας του Ζαφειρένια Θεοδωράκη και Γεωργία Παπαλεξίου. * (Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Τετραμηνιαία Έκδοση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 1. Ιδιοκτήτης - Εκδότης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ.

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. 16-33) Διδακτικοί Στόχοι: Οι μαθητές: 1. Να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 *

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 * ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 * Σκοπός της ομιλίας αυτής δεν είναι να επαναλάβει γνωστά γεγονότα ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 1.1 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε. 7 1.2 Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα