ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ"

Transcript

1 ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή ηερληθή αθνύ πξσηνπεξηγξάθεθε από ηνπο Max Gruber θαη Herbert Durham κόιηο ην 1896 (γηα ην δνλάθην ηεο ρνιέξαο θαη ηνλ ηπθνεηδή ππξεηό). Βαζίδνληαη ζηελ νξαηή έλσζε αληηγόλνπ θαη αληηζώκαηνο ε νπνία είλαη εύθνια αληηιεπηή κε γπκλό κάηη ή κηθξνζθόπην ιόγσ ηεο ζπγθόιιεζεο πνπ παξαηεξείηαη. Αξρή κεζόδνπ ηηο ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο ην αληηδξαζηήξην απνηειείηαη από ηεκαρίδηα latex δει. αδξαλή ζθαηξηθά ζσκαηίδηα από πνιπζηπξέλην ζηα νπνία επηθαιύπηνληαη από κνλνθισληθά αληηζώκαηα εηδηθά έλαληη ηνπ πνιππεπηηδίνπ (αληηγόλνπ) ην νπνίν ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε. Γεκηνπξγία αληηδξαζηεξίνπ latex (ζπγθόιιεζε αληηζσκάησλ ζε latex) Δάλ πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ καο νξό ή πιάζκα αζζελνύο, ηόηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νξόο θέξεη ην αληίζηνηρν αληηγόλν, ην αληηγόλν ζα ελσζεί κε ηα αληηζώκαηα ησλ latex θαη ζα πξνθαιέζεη ζπγθόιιεζε ησλ ηεκαρηδίσλ latex κεηαμύ ηνπο. Η ζπγθόιιεζε είλαη νξαηή κε γπκλό κάηη κε ηελ κνξθή ηεο θξνθίδσζεο. 18

2 Γνθηκαζία ζπγθνιιεηηλναληίδξαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ Μεζνδνινγία Πάλσ ζε εηδηθά πιαθίδηα ηνπνζεηνύκε κία ζηαγόλα αληηδξαζηεξίνπ θαη κία ζηαγόλα από ηνλ νξό ή πιάζκα ησλ αζζελώλ καο. Οη νξνί ησλ αζζελώλ ζπλνδεύνληαη πάληα από νξνύο ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ κάξηπξα. Αλακηγλύνπκε ηηο ζηαγόλεο αληηδξαζηεξίνπ-νξνύ θαη αθήλνπκε ηηο πιάθεο λα αλαδεπηνύλ γηα κεξηθά ιεπηά ζε εηδηθό νξηδόληην αλαδεπηήξα (vibrator). Παξαηεξνύκε πξνζεθηηθά γηα θξνθίδσζε. Γηα κεγαιύηεξε ζηγνπξηά κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κεγελζπηηθό θαθό ή αθόκα ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη κηθξνζθόπην. Γηα λα είλαη ην απνηέιεζκα καο ζίγνπξν από ηελ άπνςε πνηόηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη εθηέιεζεο ηεο κεζόδνπ ζα πξέπεη ν ζεηηθόο θαη ν αξλεηηθόο κάξηπξαο λα καο δώζνπλ ην αλακελόκελν απνηέιεζκα. Ο κελ ζεηηθόο κάξηπξαο δείρλεη έληνλε θξνθίδσζε ελώ ν αξλεηηθόο ηελ πιήξε απνπζία απηήο. Σν απνηέιεζκα αμηνινγείηαη σο ζεηηθό (+) ή αξλεηηθό (-) (πνηνηηθόο πξνζδηνξηζκόο). ε πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο κπνξνύκε λα ην ζρνιηάζνπκε κε ζηαπξνύο (+) 1 (αζζελή θξνθίδσζε) έσο 4 (πνιύ έληνλε θξνθίδσζε). Άιιεο θνξέο πξνβαίλνπκε ζε εκηπνζνηηθό πξνζδηνξηζκό. Γειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα βγεη ζεηηθό αξαηώλνπκε ηνλ νξό ζε αξαίσζε πνπ εκείο επηιέγνπκε θαη επαλαιακβάλνπκε. Αλ θαη ζηελ λέα αξαίσζε δνύκε θξνθίδσζε αξαηώλνπκε ηνλ νξό αθόκα πεξηζζόηεξν θαη επαλαιακβάλνπκε κέρξηο όηνπ δελ βιέπνπκε πηα θξνθίδσζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαγξάθνπκε ζην απνηέιεζκα θαη ηελ αξαίσζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε π.ρ. ζεηηθό 1/10. 19

3 Φαηλόκελν πξνδώλεο ην θαηλόκελν πξνδώλεο ε πςειή ζπγθέληξσζε ελόο αληηγόλνπ δελ είλαη νξαηή κε ηελ αλακελόκελε θξνθίδσζε. Έρνπκε δειαδή έλα ςεπδώο αξλεηηθό απνηέιεζκα. Μάιηζηα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε πνιιαπιέο αξαηώζεηο ηνπ νξνύ ηνπ αζζελνύο (π.ρ. ζηελ Wright) είλαη δπλαηόλ λα έρνπκε ςεπδώο αξλεηηθό απνηέιεζκα ζηηο κηθξέο αξαηώζεηο (δει. κεγάιε ζπγθέληξσζε αληηγόλνπ νξνύ) θαη ζεηηθό ζηηο κεγαιύηεξεο αξαηώζεηο (κηθξή ζπγθέληξσζε αληηγόλνπ νξνύ). Οθείιεηαη ζηελ παξνπζία δεπηεξνγελώλ αληηζσκάησλ ζηνλ νξό ηνπ αζζελνύο πνπ δεζκεύνπλ ην αληηγόλν πξηλ πξνιάβνπλ λα ζπλδεζνύλ κε απηό ηα αληηζώκαηα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ. Δκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζηελ αληίδξαζε Wright δειαδή ζην αληηγόλν ηεο Brucella abortus. Γηα λα ππνπηεπζνύκε ην θαηλόκελν πξνδώλεο θαη κελ δώζνπκε ςεπδώο αξλεηηθό απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ αζζελνύο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνπηεπηνύκε όηη ππάξρεη πξάγκαηη πξνδώλε λα θάλνπκε αξαίσζε θαη λα επαλαιάβνπκε ηελ δνθηκαζία. ηελ θαηεγνξία ησλ ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεσλ πεξηιακβάλνληαη νη δνθηκαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ νκάδα αίκαηνο (ΑΒΟ θαη Rhesus) θαζώο θαη ε δνθηκαζία Coombs. Τπάξρνπλ όκσο πιήζνο άιισλ πξνζδηνξηζκώλ πνπ γίλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζπγθνιιεηηλναληίδξαζεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη ζπρλόηεξα εθηεινύκελεο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Eμέηαζε CRP RF ή Ra-test ASTO ή ASL Mono-test Γηαγλσζηηθή ρξεζηκόηεηα Φιεγκνλή από πνηθίιε αηηία. (Ιζηηθή βιάβε από ηξαύκα, έκθξαγκα θ.α.) Ρεπκαηνεηδείο παξάγνληεο. (Ρεπκαηνεηδή αξζξίηηδα) Σίηινο αληηζηξεπηνιπζίλεο Ο. (Λνίκσμε από ζηξεπηόθνθθν) Λνίκσμε από ηνλ ηό Epstein Bar. (Λνηκώδε κνλνππξήλσζε) Widal αικνλέια ηύθνπ αληηγόλα Ο θαη Η. (αικνλέια παξαηύθνπ Α θαη Β) Wright Le-test RPR ή VDRL Λνίκσμε από βξνπθέια (Μειηηαίνο ππξεηόο) Kύηηαξα ιύθνπ. (πζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο) Λνίκσμε από ζύθηιε Οη ζπρλόηεξα εθηεινύκελεο ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο 20

4 Δθαξκνγέο ησλ ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεσλ ζηελ αλνζνινγία Πξνζδηνξηζκόο ζπγθέληξσζεο CRP Η πξσηείλε CRP (C-reactive protein, C-αληηδξώζα πξσηείλε) αλαθαιύθζεθε ην 1930 από ηνπο William Tillet θαη Thomas Francis. Aπηνί πξνζδηόξηζαλ πξώηνη ηελ πξσηείλε ζηνλ νξό αζζελώλ πνπ έπαζραλ από πλεπκνλνθνθθηθή πλεπκνλία, όπνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηνλ C-πνιπζαθραξίηε ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ηνπ πλεπκνληνθόθθνπ (από όπνπ θαη ε νλνκαζία CRP). H CRP είλαη έλα πνιππεπηίδην (ΜΒ = daltons) πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξσηετλώλ «νμείαο θάζεσο» (APP). Με ηνλ όξν απηό ραξαθηεξίδνπκε εθείλεο ηηο πξσηείλεο πνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ απμάλεη (ζεηηθή πξσηείλε νμείαο θάζεσο) ή ειαηηώλεηαη (αξλεηηθή πξσηείλε νμείαο θάζεσο) θαηά ηνπιάρηζηνλ 25% θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιεγκνλήο. Καηαζηάζεηο πνπ ζπρλά νδεγνύλ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο όζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε πξσηεηλώλ νμείαο θάζεσο είλαη ηζηηθή θαηαζηξνθή από ινίκσμε, ηξαύκα, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εγθαύκαηα θαη πξνρσξεκέλνο θαξθίλνο. Μέηξηα αύμεζε παξαηεξείηαη κεηά εληαηηθή άζθεζε, ζεξκνπιεμία θαη ηνθεηό. Μηθξέο αιιαγέο παξαηεξνύληαη ζε αγρώδεηο θαηαζηάζεηο θαη ζε δηάθνξα ςπρηαηξηθά λνζήκαηα. Παξαγσγή CRP H παξαγσγή ηεο CRP γίλεηαη ζηα επαηνθύηηαξα σο ηαρεία απάληεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο από θπηηαξνθίλεο πνπ παξάγνληαη από ελεξγνπνηεκέλα ιεπθνθύηηαξα. Η παξαγσγή ηεο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην εθαηνληαπιάζην ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ζηα θπζηνινγηθά άηνκα (Φ.Σ.: CRP < 5 mg/ml). Γξάζε ηεο CRP H θύξηα δξάζε ηεο CRP είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο λα ζπλδέεηαη κε ηo κόξην θσζθαηηινρνιίλεο θαη σο εθ ηνύηνπ λα αληηδξά κε ηνπο πνιπζαθραξίηεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ησλ κηθξνβίσλ θαζώο θαη κε θσζθνιηπηδηθά ηκήκαηα θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ. Η ζύλδεζε ηεο CRP κε ηα ππνζηξώκαηα απηά νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε ηεο θιαζζηθήο νδνύ ηνπ ζπκπιεξώκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ θαγνθπηηάξσζε ησλ βαθηεξίσλ. Άιιεο πξνθιεγκνλώδεηο δξάζεηο ηεο CRP πεξηιακβάλνπλ ηελ έθθξηζε θπηηαξνθηλώλ ηεο θιεγκνλήο θαη ηζηηθώλ παξαγόλησλ 21

5 από ηα κνλνθύηηαξα. Δίλαη πηζαλόλ όηη ε CRP έρεη πνιινύο ξόινπο ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θιεγκνλώδνπο δηαδηθαζίαο. Δθηόο από πξνθιεγκνλώδεο ε δξάζε ηεο κπνξεί λα είλαη θαη αληηθιεγκνλώδεο. Η CRP θαίλεηαη όηη εκπνδίζεη ηελ πξνζθόιιεζε ησλ νπδεηεξόθηισλ ζηα ελδνζειηαθά θύηηαξα ησλ αγγείσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ έμνδν ησλ νπδεηεξνθίισλ ζην ζεκείν ηεο θιεγκνλήο. Ο ξόινο ηεο CRP ζηελ δηάγλσζε Η κέηξεζε ηνπ CRP είλαη κία απιή θαη γξήγνξε δνθηκαζία γηα ηελ δηάγλσζε θξπθήο βαθηεξηαθήο ινίκσμεο ή ηξαπκαηηζκνύ θάπνηνπ ηζηνύ. Η ζπγθέληξσζε ηεο απμάλεη ξαγδαία κεηά από έκθξαγκα ελώ κπνξεί αθόκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε κεηαεγρεηξεηηθώλ αζζελώλ θαζώο θαη σο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ζηεθαληαία θαξδηαθή λόζν. Ωο δείθηεο θιεγκνλήο ε CRP ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο γεληθόο δείθηεο ρσξίο λα κπνξεί λα καο πξνζδηνξίζεη ην αίηην ηεο θιεγκνλήο. ήκεξα είλαη γλσζηό όηη από αζζελείο κε CRP πςειόηεξε από 100 mg/ml ην 80-85% έρνπλ βαθηεξηαθή ινίκσμε. σκαηίδηα Latex γηα κέηξεζε CRP ηελ ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ζσκαηίδηα latex είλαη θαιπκκέλα κε κνλνθισληθά αληηζώκαηα (mab) έλαληη ηεο πξσηείλεο CRP. Πξνζδηνξηζκόο ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα (RF ή Ra-test) O πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα (Rheumatoid factor RF) είλαη ε αλνζνινγηθή κέζνδνο ξνπηίλαο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο. Ο ξεπκαηνεηδήο παξάγνληαο αλαθαιύθζεθε από ηνλ Waaler ην 1940 ελώ ε νλνκαζία RF δόζεθε από ηνλ Pike ην Η ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα αλήθεη ζηα ιεγόκελα απηνάλνζα λνζήκαηα. Με ηνλ όξν απηνάλνζα λνζήκαηα νξίδνπκε ηελ νκάδα ησλ λνζεκάησλ ζηα νπνία ν νξγαληζκόο παξάγεη αληηζώκαηα έλαληη ησλ δηθώλ ηνπ νπζηώλ. πγθεθξηκέλα ζηελ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα ν νξγαληζκόο παξάγεη αληηζώκαηα θαηά ησλ αλνζνζθαηξηλώλ ηνπ ή θαηά πξσηεηλώλ ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Ωο πξνο ηα θιηληθά επξήκαηα είλαη κία ρξόληα πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο, άγλσζηεο αηηηνινγίαο. Μνινλόηη ππάξρνπλ πνηθίιεο ζπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο, ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκά ηεο είλαη ε θιεγκνλώδεο πκελίηηδα πνπ αθνξά ζπλήζσο 22

6 πεξηθεξηθέο αξζξώζεηο ζε ζπκκεηξηθή θαηαλνκή. Η δπλαηόηεηα ηεο πκελίηηδαο λα πξνθαιεί θαηαζηξνθή ηνπ ρόλδξνπ θαη δηάβξσζε ηνπ νζηνύ κε ζπλεπαθόινπζν ηελ παξακόξθσζε ηεο άξζξσζεο, απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ. Οη γπλαίθεο πξνζβάιινληαη ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξν από ηνπο άλδξεο. Γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ξόιν ζηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ Παξαγσγή RF Ο ξεπκαηνεηδήο παξάγνληαο είλαη έλα ζύλνιν αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηκήκαηνο Fc ηεο αλνζνζθαηξίλεο IgG. To Fc θιάζκα είλαη ην ηκήκα ηνπ αληηζώκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ιεπθνθύηηαξα. ηελ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα ν νξγαληζκόο παξάγεη αληηζώκαηα (RF) έλαληη ησλ ίδησλ ησλ αληηζσκάησλ ηνπ ηεο ηάμεσο IgG. H παξαγσγή ησλ RF νθείιεηαη ζην όηη θαηά ηελ έλσζε ηνπ αληηγόλνπ κε ηελ αλνζνζθαηξίλε IgG ην κόξην ηεο IgG παζαίλεη θάπνηα αιινίσζε δει. αιιάδεη ε ζηεξενδηάηαμε ηνπ κνξίνπ κε απνηέιεζκα λα απνθαιύπηνληαη ζπγθεθαιπκκέλνη επίηνπνη θαη έηζη ε αιινησκέλε IgG λα δξα σο απηναληηγόλν πξνθαιώληαο ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ. O ξόινο ηνπ RF ζηελ δηάγλσζε Θεηηθή δνθηκαζία RF δελ είλαη απαξαίηεηα θαη δηαγλσζηηθή γηα ηελ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Θεηηθή RF παξαηεξείηαη ζε πνιιά άιια απηνάλνζα λνζήκαηα, ρξόληεο ινηκώμεηο, θίξξσζε ηνπ ήπαηνο θαη ζε αζζελείο κε ρξόληα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Η ηειηθή δηάγλσζε δίλεηαη από ηα θιηληθά επξήκαηα. Η κέηξεζε ηνπ RF γίλεηαη ζπλήζσο ζηνλ νξό. Μπνξεί όκσο λα δεηεζεί θαη γηα ην αξζξηθό πγξό θαζώο θαη ζε άιια πγξά όπσο πιεπξηηηθό ή πεξηθαξδηαθό. Η εμέηαζε RF δεηείηαη ζπλήζσο καδί κε ηελ CRP αθνύ θαη απηή σο πξσηείλε νμείαο θάζεσο απμάλεη ξαγδαία ζηα πξώηκα ζηάδηα ηεο λόζνπ. σκαηίδηα Latex γηα κέηξεζε RF ηελ ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ζσκαηίδηα latex είλαη θαιπκκέλα κε ζύκπιεγκα αληηγόλνπ-αληηζώκαηνο (Αg - Ab) δει. γ-αλνζνζθαηξίλεο (Ag: IgG) / αληη-αλζξώπηλεο γ-αλνζνζθαηξίλεο (Ab: anti-igg). 23

7 Δθαξκνγέο ησλ ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεσλ ζηελ ηαηξηθή κηθξνβηνινγία Αληίδξαζε Widal - Wright Οη αληηδξάζεηο Widal θαη Wright, αλ θαη μερσξηζηέο ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο, εθηεινύληαη πάληα καδί αθνύ καο δίλνπλ κηα γξήγνξε απάληεζε γηα ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε εκπύξεησλ λνζεκάησλ από δύν ζπρλά απαληνύκελνπο παζνγόλνπο θαη εύθνια κεηαδηδόκελνπο νξγαληζκνύο, ηελ βξνπθέιια (Wright) θαη ηελ ζαικνλέιια (Widal). H ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright ρξεζηκνπνηεί κόλν έλα αληηγόλν, ην απελεξγνπνηεκέλν ζηέιερνο Brucella abortus. Αληηζέησο ζηελ ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Widal ρξεζηκνπνηνύληαη θαη αμηνινγνύληαη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά αληηγόλα: σκαηηδηθό αληηγόλν Ο (Salmonella typhi) Βιεθαξηδηθό αληηγόλν Η (Salmonella typhi) αικνλέιια παξαηύθνπ Α (Salmonella paratyphi A) αικνλέιια παξαηύθνπ Β (Salmonella paratyphi B) Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο Widal - Wright είλαη εκηπνζνηηθνί πξνζδηνξηζκνί. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο πξαγκαηνπνηνύκε ηηο αθόινπζεο αξαηώζεηο: 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320. Οη αξαηώζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε ζσιελάξηα αηκνιύζεσο ή αθόκα θαη πάλσ ζηηο ίδηεο ηηο αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο πνπ ζα γίλνπλ νη ζπγθνιιήζεηο. Οη αξαηώζεηο επαλαιακβάλνληαη θαη γηα ηα 5 αληηγόλα. Μεηά ηελ αξαίσζε ηνπνζεηνύκε κε παζηεξάθη πάλσ ζε αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο κία ζηαγόλα από ηηο πέληε αξαηώζεηο, πξνζζέηνπκε κία ζηαγόλα ηνπ αληίζηνηρνπ αληηγόλνπ θαη θαηόπηλ αλακηγλύνπκε κε έλα παζηεξάθη. Αθνινπζεί αλάδεπζε γηα ιίγα ιεπηά ζε νξηδόληην αλαδεπηήξα. Αμηνινγνύκε ην απνηέιεζκα ηηο αλνζναληίδξαζεο, ειέγρνληαο γηα ηπρόλ θξνθηδώζεηο. Θεηηθόο ζεσξείηαη ν ηίηινο πνπ θάλεη θξνθίδσζε πάλσ από δύν ζηαπξνύο. Αλ ζηελ αξαίσζε 1/320 έρνπκε ζεηηθό απνηέιεζκα, δει. θξνθίδσζε, ηόηε 24

8 επαλαιακβάλνπκε ηελ δνθηκαζία κε κεγαιύηεξε αξαίσζε. ηηο απαληήζεηο ησλ αζζελώλ αλαγξάθνπκε πάληα ηνλ ηίηιν ηεο ζπγθνιιεηηλναληίδξαζεο. Γεκηνπξγία αξαηώζεσλ γηα Widal - Wright. Πξνζζήθε λεξνύ Γεκηνπξγία ηειηθώλ αξαηώζεσλ Widal-Wright. Πξνζζήθε νξνύ. 25

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα