Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη βιβλιογραφία Ηράκλειο 2011

2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η παρατήρηση της γης από το διάστημα αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη του περιβάλλοντος, την κατανόηση του παγκόσμιου κλίματος, καθώς και το σχεδιασμό και την υποστήριξη αναπτυξιακών και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή. Ο όρος δορυφορική τηλεπισκόπηση χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διαδικασίας λήψης πληροφοριών με τη χρήση ανιχνευτικών συσκευών που φέρονται από δορυφόρους παρατήρησης της γης. Η δορυφορική τηλεπισκόπηση έχει τη δυνατότητα παροχής σε πραγματικό χρόνο και με χαμηλό κόστος ψηφιακών, παγκόσμιων και ενημερωμένων δεδομένων ακριβείας, σε συνεχή και επαναλαμβανόμενη βάση, καθώς και καταγραφών παρελθόντων ετών από αρχεία δορυφορικών δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια διατίθενται δεδομένα παρακολούθησης της γης από ανιχνευτές δορυφόρων τελευταίας γενιάς. Οι δορυφόροι αυτοί είναι σε θέση να παρέχουν εικόνες υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας που φτάνει κάτω του ενός μέτρου και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές σε αστικό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης το οποίο έχει σχεδιαστεί για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, είναι η γνωριμία με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δυνατότητα εφαρμογής της σε έδαφος, ατμόσφαιρα και θάλασσα. Θα παρουσιαστεί το δυναμικό της δορυφορικής τηλεπισκόπησης να υποστηρίξει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στη μελέτη του περιβάλλοντος και θα αναδειχθούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής από το μάθημα αυτό. Λόγω του μεγάλου εύρους των εφαρμογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στα παραπάνω πεδία, η παρουσίαση εφαρμογών δεν θα είναι εξαντλητική, αλλά στόχος είναι να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ενασχόληση. Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί βασικές εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης όπως φαίνεται στην Ενότητα 11 που θα παρουσιαστεί παρακάτω. Θα διδαχθούν τεχνικές για την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, ουσιαστικά δηλαδή μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συνδυαστική αξιοποίηση των διαφόρων φασματικών περιοχών στις οποίες καταγράφουν οι ανιχνευτές παρατήρησης της γης. Για την πληρότητα της παρουσίασης των εφαρμογών, γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στη συνέργεια τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και στο διεθνές περιβάλλον, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ιαστήματος και την Ελληνική πραγματικότητα. Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Στο τέλος του παρόντος κειμένου παρατίθεται μια σειρά βιβλίων τα οποία θεωρήθηκαν τα πλέον κατάλληλα για να υποστηρίξουν ένα μάθημα τηλεπισκόπησης που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές. Από αυτά, κρίθηκε ότι περισσότερο κοντά στους στόχους του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: 1. Καρτάλης Κ. και Χ. Φείδας, Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα. 2. Rees, W. G., Physical Principles of Remote Sensing. ISBN Vardavas, I.M. and F.W. Taylor, Radiation and Climate. International Series of Monographs on Physics No. 138, Oxford University Press, Oxford.

3 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το μάθημα Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης (http://ph338.edu.physics.uoc.gr/) θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 εβδομάδων με σύνολο διδακτικών ωρών 40 από τις οποίες οι 24 αντιστοιχούν σε θεωρητικό μάθημα και οι 16 σε εργαστηριακό, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι που ακολουθεί. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει ανάλυση δορυφορικών δεδομένων με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών (είτε εμπορικών είτε ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα), καθώς επίσης και πρακτική εφαρμογή στον επίγειο δορυφορικό σταθμό λήψης του ΙΤΕ, αν ο χρόνος επιτρέψει. Το εργαστήριο μπορεί να υποστηριχθεί από υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Φυσικής των οποίων η διδακτορική διατριβή εστιάζεται στη μελέτη της φυσικής του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας. Στα πλαίσια του εργαστηρίου, οι φοιτητές θα χωριστούν σε μικρό αριθμό ομάδων εργασίας καθεμία από τις οποίες θα αναλαμβάνει να υλοποιεί απλές εφαρμογές αναλύοντας δορυφορικές εικόνες με χρήση των προαναφερθέντων λογισμικών και να παραδίδει τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε χρόνο που θα συμφωνείται με το διδάσκοντα. Το εργαστήριο συμβάλει κατά 40% στην τελική βαθμολογία. Πίνακας Ι. Προτεινόμενο πρόγραμμα για το μάθημα Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Εβδομάδα ιδασκόμενη Ενότητα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Σύνολο * Αναλυτική παρουσίαση κάθε Ενότητας του μαθήματος ακολουθεί παρακάτω.

4 . ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ Το μάθημα Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες, καθεμία από τις οποίες μπορεί να διδαχθεί ξεχωριστά: Ενότητα 1: Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στις γεωεπιστήμες για τη μελέτη της πλανητικής μεταβολής. Ενότητα 2: ορυφορικοί αισθητήρες και φασματικές περιοχές δορυφορικών καταγραφών. Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά των δορυφόρων και των δορυφορικών δεδομένων σύγχρονες αποστολές παρατήρησης της γης. Ενότητα 4: Γεωμετρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων - ορθοαναγωγή. Ενότητα 5: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και δορυφορικά συστήματα. Ενότητα 6: Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης στη δορυφορική μέτρηση. Ενότητα 7: Ατμοσφαιρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων. Ενότητα 8: Μέθοδοι επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών εικόνων. Ενότητα 9: Μέθοδοι εξαγωγής γεωφυσικών παραμέτρων από δορυφορικές καταγραφές. Ενότητα 10: ορυφορική τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ενότητα 11: Εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Ενότητα 12: Τάσεις στη δορυφορική τηλεπισκόπηση: Το διεθνές περιβάλλον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ιαστήματος και η Ελληνική πραγματικότητα. Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση για καθεμία από τις παραπάνω ενότητες.

5 Ενότητα 1: Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στις γεωεπιστήμες για τη μελέτη της πλανητικής μεταβολής. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το δυναμικό της δορυφορικής τηλεπισκόπησης να υποστηρίξει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στη μελέτη του περιβάλλοντος και θα συζητηθούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής από το σχετικό μάθημα. Μια από τις βασικές προκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας είναι η αποτελεσματική αντίδραση στη παγκόσμια αλλαγή (global change) η οποία προκαλεί αυξανόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές πιέσεις. Η αναγκαιότητα της τηλεπισκόπησης τόσο στην πρόγνωση του καιρού, όσο και στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών έχει αποδειχθεί στην πράξη. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επίσης φανερό το υψηλό δυναμικό της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στην Επιστήμη του Συστήματος Γη (Earth System Science). Η συμπεριφορά του Πλανητικού Συστήματος είναι δυνατό να γίνει κατανοητή μόνο μέσω συνδυασμένης μελέτης των δυναμικών διεργασιών της ατμόσφαιρας, της στερεάς γης, της υδρόσφαιρας, της κρυόσφαιρας, της βιόσφαιρας και της ανθρωπόσφαιρας. Τα δορυφορικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, την παραμετροποίηση και τον έλεγχο της αξιοπιστίας μοντέλων προσομοίωσης των προαναφερθέντων δυναμικών διεργασιών. Η δορυφορική τηλεπισκόπηση έχει συνεπώς το δυναμικό να υποστηρίζει τόσο πολύπλοκα μοντέλα προσομοίωσης όσο και περιβαλλοντικές και γεωτεχνικές μελέτες, οι οποίες εξαρτώνται από τη δυνατότητα παρακολούθησης κατανομών περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω καταγραφών σε κατάλληλες χωρικές και χρονικές κλίμακες και ανάλυσης των αντίστοιχων δεδομένων, ανάλογα με την οπτική γωνία του εμπλεκόμενου επιστημονικού κλάδου. Τέλος, η ανάγκη για παγκόσμια πολιτική σταθερότητα και η ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης και ελέγχου εφαρμογής του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη υψηλής διακριτικής ικανότητας, διπλής χρήσης (στρατιωτικών και επιστημονικών) δορυφορικών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά, εκτός από τους πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας οπτικούς ανιχνευτές, θα φέρουν και υψηλής διακριτικής ικανότητας ραντάρ συνθετικής κεραίας. Η πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας καταγραφή σε όλες τις περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και το μεγάλο εύρος των εφαρμογών που μπορεί να υποστηρίξει, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόλο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στους προαναφερθέντες τομείς. Συνεπώς, η αυξανόμενη ανάγκη εξειδικευμένων αναλυτών των δορυφορικών δεδομένων για την εξαγωγή επιστημονικής πληροφορίας είναι δεδομένη. Είναι προφανές ότι αναλυτές οι οποίοι θα έχουν παράλληλα την απαιτούμενη γνώση για την πληρέστερη κατανόηση του φυσικού συστήματος, όπως οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

6 Ενότητα 2: ορυφορικοί αισθητήρες και φασματικές περιοχές δορυφορικών καταγραφών. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι κύριες κατηγορίες δορυφορικών αισθητήρων οι αρχές λειτουργίας τους και οι φασματικές περιοχές στις οποίες λειτουργούν. Οι δορυφορικοί αισθητήρες ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των ραδιομέτρων, που αποτελούν όργανα μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Εάν ο αισθητήρας περιλαμβάνει φράγμα περίθλασης το οποίο διαχωρίζει την ακτινοβολία, που εκτείνεται σε μια περιοχή του φάσματος, σε μικρότερες φασματικές περιοχές, τότε αυτός ονομάζεται φασματοραδιόμετρο. Έμφαση θα δοθεί στις κατηγορίες του παρακάτω διαγράμματος το οποίο παρουσιάζει ένα σχήμα ταξινόμησης των δορυφορικών αισθητήρων ανάλογα με την πηγή ακτινοβολίας που καταγράφουν, ανάλογα με τον τρόπο κατόπτευσης (π.χ. Εικόνα 1) και ανάλογα με τον τρόπο καταγραφής της ακτινοβολίας. Εικόνα 1. Παραδείγματα δορυφορικών αισθητήρων με διαφορετικό τρόπο κατόπτευσης: (α) σαρωτής με εγκάρσια στην τροχιά διεύθυνση. (β) Σαρωτής κατά μήκος της τροχιάς.

7 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά των δορυφόρων και των δορυφορικών δεδομένων - σύγχρονες αποστολές παρατήρησης της γης. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα κύρια χωρικά και φασματικά χαρακτηριστικά των δορυφορικών δεδομένων και θα συζητηθεί το πώς η κλίμακα και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου δορυφορικού δέκτη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά αυτά. Επίσης θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες δορυφορικές αποστολές που είναι ευρύτερα γνωστές λόγω του μεγάλου αριθμού των εφαρμογών που είναι σε θέση να υποστηρίξουν. Το χαρακτηριστικό των δορυφόρων στο οποίο θα δοθεί έμφαση είναι η διακριτική ικανότητα. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά: Η χωρική διακριτική ικανότητα, η οποία καθορίζει και το μέγεθος του εικονοστοιχείου της δορυφορικής απεικόνισης (Εικόνα 2). Η φασματική διακριτική ικανότητα, η οποία σχετίζεται με τον αριθμό των φασματικών καναλιών του δορυφορικού δέκτη (Εικόνα 3). Η ραδιομετρική διακριτική ικανότητα, η οποία σχετίζεται με την ευαισθησία του δέκτη να ανιχνεύει διαφορές στην ισχύ του σήματος. Η χρονική διακριτική ικανότητα, η οποία σχετίζεται με τη συχνότητα καταγραφής της ίδιας περιοχής. Εικόνα 2. Παραδείγματα απεικόνισης μια συγκεκριμένης περιοχής από αισθητήρες με διαφορετική χωρική διακριτική ικανότητα (από 80 x 80 m έως 0,5 x 0,5 m). Είναι προφανές ότι ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, επιλέγεται και δορυφορικός δέκτης ανάλογης χωρικής διακριτικής ικανότητας.

8 Εικόνα 3. Παραδείγματα δορυφορικών αισθητήρων διαφορετικής φασματικής διακριτικής ικανότητας: Στο επάνω τμήμα έχουμε λήψη στην περιοχή του ορατού ενώ στο κάτω έχουμε συνδυασμένη λήψη στην περιοχή του ορατού και του εγγύς υπερύθρου. Το κανάλι του εγγύς υπερύθρου παρουσιάζεται στην κάτω εικόνα με κόκκινο χρώμα. Λόγω της υψηλής ανάκλασης της φωτοσυνθετικά ενεργούς βλάστησης στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου, είναι δυνατός ο διαχωρισμός της, γεγονός που δε συμβαίνει στο επάνω τμήμα της εικόνας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι τροχιές που συνήθως τοποθετούνται οι δορυφόροι και θα συζητηθεί το πώς επιλέγεται η καταλληλότερη τροχιά ανάλογα με το σκοπό κάθε αποστολής. Το ύψος της τροχιάς που τίθενται οι δορυφόροι κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 800 και 1500 km. Υπάρχουν όμως και δορυφόροι που η τροχιά τους βρίσκεται σε πολύ μεγάλο ύψος, περίπου km. Οι δορυφόροι της πρώτης κατηγορίας ονομάζονται δορυφόροι χαμηλής τροχιάς ενώ της δεύτερης κατηγορίας καλούνται υψηλής τροχιάς ή γεωστάσιμοι. Τέλος θα παρουσιαστούν μερικοί από τους πλέον γνωστούς δορυφορικούς δέκτες, θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά τους και θα συζητηθούν οι εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν. Συγκεκριμένα: Το Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) των δορυφόρων NOAA To MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) των δορυφόρων Terra και Aqua. Το Themmatic Mapper (ΤΜ) και το Enhanced Themmatic Mapper (ETM+) των δορυφόρων Landsat. Τα High Resolution Visible (HRV) και Geometric High Resolution Geometric (HRG) των δορυφόρων SPOT Το Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) του δορυφόρου Terra. Οι δορυφορικοί δέκτες πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας Ikonos και Quickbird Το Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR) του δορυφόρου Envisat.

9 Ενότητα 4: Γεωμετρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων - ορθοαναγωγή. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι γεωμετρικές παραμορφώσεις κατά τη διάρκεια μιας δορυφορικής λήψης, καθώς και οι διορθώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες πριν την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων ώστε αυτές να μετασχηματιστούν από το σύστημα κατόπτευσης του δορυφόρου που έχουν ληφθεί σε συγκεκριμένο χαρτογραφικό σύστημα προβολής, όπως π.χ. το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Εικόνα 4). Οι διορθώσεις αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της προ-επεξεργασίας των εικόνων. Σκοπός της γεωμετρικής διόρθωσης είναι διόρθωση των παραμορφώσεων (στρέβλωση σάρωσης, πανοραμική παραμόρφωση, λόγω κίνησης του δορυφόρου, λόγω περιστροφής της γης, λόγω αναγλύφου, κλπ.) που εμφανίζουν οι πρωτογενείς δορυφορικές εικόνες. Η διαδικασία γεωμετρικής διόρθωσης που περιλαμβάνει και τη διόρθωσης της επίδρασης του αναγλύφου (Εικόνα 5) ονομάζεται ορθοαναγωγή. Εικόνα 4. Παράδειγμα της ορθοανηγμένης πολυφασματικής εικόνας ASTER Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87), η οποία έχει προκύψει με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM) της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και φωτοσταθερών σημείων προσδιορισμένων με GPS (Global Positioning System). Το προαναφερθέν DEM έχει παραχθεί φωτογραμμετρικά με ανάλυση στερεο-ζεύγους ASTER. Εικόνα 5. Παράδειγμα της επίδρασης του ανάγλυφου στη δορυφορική μέτρηση: Το ανάγλυφο προκαλεί ανάλογα με τη θέση του δορυφόρου μετατόπιση του εικονοστοιχείου στόχου. Για να διορθωθεί είναι απαραίτητο να είναι γνωστή με μεγάλη ακρίβεια η θέση του δορυφόρου ως προς της επιφάνεια της γης, καθώς και το υψόμετρο σε κάθε σημείο. Πληροφορία για το υψόμετρο μπορεί να ληφθεί από ψηφιακά μοντέλα εδάφους τα οποία είναι επίσης προϊόντα στερεοσκοπικών δορυφορικών αποτυπώσεων.

10 Ενότητα 5: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και δορυφορικά συστήματα. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ως το μέσο μεταφοράς της πληροφορίας από το στόχο στο δορυφορικό αισθητήρα. Θα εξεταστεί το πώς η ανακλώμενη στην επιφάνεια του εδάφους μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία ή η εκπεμπόμενη από αυτήν μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας διαδίδεται μέσω της ατμόσφαιρας για να φτάσει στο δορυφορικό δέκτη, καθώς και το πώς καταγράφεται σε αυτόν. Είναι γνωστό ότι κύρια πηγή ενέργειας του συστήματος γης - ατμόσφαιρας είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου. Οι δορυφορικοί αισθητήρες καταγράφουν την ηλιακή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ανακλάται από μια γήινη επιφάνεια και σκεδάζεται από την ατμόσφαιρα ή την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα σώματα στη γη. Στην τηλεπισκόπηση, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθορίζεται ποσοτικά από την ένταση και το μήκος κύματος ή τη συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατηγοριοποιείται με βάση τη θέση του μήκους κύματος στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα συνίσταται από κύματα με μήκη κύματος από 0.1 μm έως 100 m και χωρίζεται σε περιοχές, όπως το υπέρυθρο τμήμα του φάσματος, το υπεριώδες, το ορατό κ.ά. Τα δορυφορικά συστήματα τηλεπισκόπησης λειτουργούν, κυρίως, στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα καθώς και στην περιοχή των μικροκυμάτων. Στην ενότητα αυτή θα δοθεί έμφαση στα ακόλουθα: Βασικά χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας (π.χ. ροή, ένταση, πόλωση, μονάδες μέτρησης). Νόμοι της ακτινοβολίας (π.χ. Planck, Wien, Stefan-Boltzman, Kirchhoff). Πηγές ακτινοβολίας σε ορατό, θερμικό υπέρυθρο και μικροκύματα. Παθητικοί και ενεργητικοί δορυφορικοί δέκτες. Φασματικές περιοχές που αξιοποιούνται από την τηλεπισκόπηση (μήκη κύματος, ατμοσφαιρικά παράθυρα, δορυφορικά κανάλια κλπ.). Εικόνα 6. Κύρια ατμοσφαιρικά παράθυρα. Στις φασματικές αυτές περιοχές η επίδραση της ατμόσφαιρας είναι σχετικά μικρή συνεπώς οι δορυφορικοί δέκτες (όπως π.χ. ο MODIS που σημειώνεται) σχεδιάζονται να καταγράφουν στις περιοχές αυτές.

11 Ενότητα 6: Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης στη δορυφορική μέτρηση. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το πώς η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (στα μήκη κύματος που είναι σημαντικά για την τηλεπισκόπηση) αλληλεπιδρά με την ύλη και τι συνέπειες έχει η αλληλεπίδραση αυτή στη δορυφορική μέτρηση, δηλαδή στον καθορισμό φασματικών υπογραφών μέσω των οποίων οι διάφοροι στόχοι αναγνωρίζονται στις δορυφορικές απεικονίσεις και ταξινομούνται. Αρχικά θα εξεταστεί η αλληλεπίδραση της μικρού μήκους κύματος ακτινοβολίας με το στόχο με έμφαση στο πως η ακτινοβολία ανακλάται από αυτόν (π.χ. Εικόνα 7) και στο πως εκτιμάται το ποσοστό της ανακλώμενης ακτινοβολίας το οποίο διέρχεται από τη στερεά γωνία κατόπτευσης του δορυφορικού συστήματος. Θα συζητηθούν αναλυτικά ο ρόλος του υλικού, της κατάστασης της επιφάνειας και του προσανατολισμού του στόχου. Κατόπιν θα εξεταστεί η αλληλεπίδραση (απορρόφηση και σκέδαση) της ακτινοβολίας αυτής με τα συστατικά της ατμόσφαιρας κατά τη διέλευση της από αυτήν καθοδόν προς το δορυφορικό αισθητήρα. Θα δοθεί έμφαση στο ρόλο των νεφών, των αερολυμάτων και της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς. Θα παρουσιαστούν δορυφορικοί δέκτες οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για καταγραφή ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί λεπτομερώς η αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης στην φασματική περιοχή του θερμικού υπέρυθρου με έμφαση στο ρόλο του συντελεστή εκπομπής της επιφάνειας του εδάφους και των χωρικών μεταβολών του καθώς και στο ρόλο της διαφορικής απορρόφησης του ατμοσφαιρικού υδρατμού σε δορυφορικούς δέκτες με περισσότερα του ενός φασματικά κανάλια στο θερμικό υπέρυθρο. Θα συζητηθούν οι περιορισμοί που υπάρχουν στη χωρική διακριτική ικανότητα στη συγκεκριμένη φασματική περιοχή. Τέλος, θα παρουσιαστεί με συντομία η αρχή λειτουργίας του ραντάρ συνθετικής κεραίας και το πώς καταγράφεται από τους δορυφορικούς δέκτες πληροφορία που έχει σχέση τόσο με το πλάτος όσο και με τη φάση του ανακλώμενου από το στόχο ηλεκτρομαγνητικού κύματος στην περιοχή των μικροκυμάτων. Εικόνα 7. Παραδείγματα ανάκλασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προερχομένης από την ίδια πηγή. Οι τρόπος ανάκλασης καθορίζεται κυρίως από το υλικό, την κατάσταση και τον προσανατολισμό του στόχου.

12 Ενότητα 7: Ατμοσφαιρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι διορθώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες πριν την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων ώστε να εξαλειφθεί η αλλοίωση που προκαλεί στην ακτινοβολία επίδραση της ατμόσφαιρας η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ του στόχου και του δέκτη. H επίδραση της ατμόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία που ανακλάται σε μια επιφάνεια έχει ως αποτέλεσμα μέρος της ακτινοβολίας να σκεδαστεί, να απορροφηθεί ένα άλλο και το υπόλοιπο να φτάσει στο δορυφορικό αισθητήρα. Η επιφάνεια του εδάφους δεν δέχεται όμως μόνο την άμεση ακτινοβολία του ήλιου αλλά και τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία η οποία προέρχεται από τη σκέδαση της άμεσης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα πριν αυτή φτάσει στο έδαφος. Η διάχυτη ακτινοβολία που φτάνει στον δορυφορικό αισθητήρα είτε κατευθείαν από την ατμόσφαιρα είτε ανακλώμενη στην επιφάνεια του εδάφους και σε νέφη ως ακτινοβολία διαδρομής. H ακτινοβολία που φτάνει στο δορυφορικό αισθητήρα, αποτελεί το άθροισμα όλων των παραπάνω συνιστωσών. Συνεπώς, η τιμή που καταγράφεται σε οποιαδήποτε θέση του εικονοστοιχείου μιας δορυφορικής εικόνας δεν αποτελεί μια καταγραφή της πραγματικής ανακλώμενης (ή εκπεμπόμενης σε ότι αφορά στο θερμικό υπέρυθρο) από το έδαφος ακτινοβολίας για το συγκεκριμένο σημείο γιατί το σήμα του μεταβάλλεται από την απορρόφηση και τη σκέδαση τμήματος της ακτινοβολίας. Για να υπολογιστεί η επίδραση της ατμόσφαιρας στην ανακλώμενη (ή στην εκπεμπόμενη) από την επιφάνεια ακτινοβολία απαιτείται η γνώση διαφόρων παραμέτρων (συνολική ποσότητα υδρατμών, φασματική οπτική πυκνότητα αερολυμάτων, κλπ.) που καθορίζουν τα οπτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας κατά τη στιγμή της δορυφορικής λήψης. Η βασική φιλοσοφία της ατμοσφαιρικής διόρθωσης είναι να καθορίσει τα οπτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας και μετά να το εφαρμόσει αυτό στη διόρθωση των δορυφορικών εικόνων. Η ατμοσφαιρική διόρθωση έγκειται πρακτικά στη εξάλειψη από το σήμα της επίδρασης της ατμοσφαιρικής απορρόφησης και σκέδασης, καθώς και συνιστωσών ακτινοβολίας που προέρχονται από γειτονικά του στόχου εικονοστοιχεία (Εικόνα 8). Η ατμοσφαιρική διόρθωση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της προ-επεξεργασίας των δορυφορικών δεδομένων. Εικόνα 8. Εκτός από την ακτινοβολία που φτάνει στο δέκτη προερχόμενη από το στόχο (2), φτάνει επίσης ακτινοβολία που προέρχεται από: την ατμόσφαιρα λόγω σκέδασης (1), τα γειτονικά εικονοστοιχεία είτε μετά από σκέδαση (3) είτε μέσω του στόχου (4). Σκοπός της ατμοσφαιρικής διόρθωσης είναι η εξάλειψη των συνιστωσών (1), (3) και (4).

13 Ενότητα 8: Μέθοδοι επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών εικόνων. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι κύριες μέθοδοι μέσω των οποίων μπορεί να εξαχθεί επιστημονικά και πρακτικά αξιοποιήσιμη πληροφορία από τις δορυφορικές εικόνες. Οι μέθοδοι που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν τη φωτοερμηνεία, τη φωτογραμμετρική μέθοδο παραγωγής ψηφιακών μοντέλων εδάφους και την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Σκοπός της φωτοερμηνείας είναι η αναγνώριση συγκεκριμένων αντικειμένων (στόχων). Η αναγνώριση αυτή πραγματοποιείται μέσω του εντοπισμού των διαφορών μεταξύ των στόχων αυτών και του περιβάλλοντος χώρου (γειτονικών αντικειμένων). Ο εντοπισμός βασίζεται σε κάποιο ή κάποια από τα οπτικά τους χαρακτηριστικά (Εικόνα 9). Εικόνα 9. Τα βασικά οπτικά χαρακτηριστικά ενός στόχου στην εικόνα στα οποία βασίζεται ο εντοπισμός των διαφορών του από τα γειτονικά αντικείμενα που τον περιβάλλουν. Θα παρουσιαστούν επίσης εν συντομία οι αρχές της φωτογραμμετρίας και θα δοθεί έμφαση στην εφαρμογή της συνθήκης συγγραμμικότητας και των τεχνικών ψηφιακής στεροσυχσέτισης για το υπολογισμό της στεροοσκοπικής παράλλαξης σε στεροεζεύγη δορυφορικών εικόνων με στόχο την εκτίμηση του υψομέτρου σε κάθε εικονοστοιχείο της δορυφορικής εικόνας και τελικά την παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους. Εικόνα 10. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους ακρίβειας ± 15 m τόσο ως προς οριζόντιο επίπεδο, όσο και ως προς το υψόμετρο. Το προϊόν αυτό έχει πρόσφατα παραχθεί από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ) με ανάλυση 12 στερεοσκοπικών αποτυπώσεων του συστήματος ASTER οι οποίες απαιτήθηκαν για να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή της Κρήτης.

14 Τέλος θα παρουσιαστεί αναλυτικά το αντικείμενο της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, με έμφαση στην ανάλυση πολυφασματικών δορυφορικών απεικονίσεων. Αφού εξηγηθεί το πώς αναπαρίσταται ψηφιακά μια πολυφασματική δορυφορική εικόνα θα δοθεί έμφαση στα ακόλουθα: Συγχώνευση δορυφορικών δεδομένων. Ενίσχυση (γραμμική, μη γραμμική και επιλεκτική) της αντίθεσης εικόνας. Χωρική ενίσχυση εικόνας χωρικά φίλτρα. Λόγοι καναλιών δείκτες βλάστησης. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Φασματική ταξινόμηση παραγωγή χαρτών του εδάφους και χρήσεων γης. Ανίχνευση αλλαγών εντοπισμός μεταβολών της κάλυψης του εδάφους. Εικόνα 11. Αρχή του αλγορίθμου μέγιστης πιθανοφάνειας του οποίου η εφαρμογή θα εξεταστεί στα πλαίσια της παρουσίασης της επιβλεπόμενης ταξινόμησης. Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται στην πιθανότητα να ανήκει ένα εικονοστοιχείο σε μια συγκεκριμένη τάξη και θεωρεί ότι οι πιθανότητες αυτές είναι ίσες για όλες τις τάξεις και ότι οι αποτυπώσεις των καναλιών που χρησιμοποιούνται ακολουθούν κανονική κατανομή. Στο σχήμα φαίνεται ο τρόπος διαχωρισμού των εικονοστοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις (Α και Β) σε ένα χώρο χαρακτηριστικών που υλοποιείται σε δύο διαστάσεις με χρήση δύο φασματικών καναλιών (bands 1 και 2). Η χρήση παραπάνω φασματικών καναλιών οδηγεί σε αντίστοιχους χώρους μεγαλύτερων διαστάσεων. Εικόνα 12. Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου ανίχνευσης αλλαγών για τον εντοπισμό και την αποτύπωση της αύξησης των αστικών περιοχών στην Αττική κατά την περίοδο Το προϊόν αυτό έχει πρόσφατα παραχθεί από το ΙΤΕ με ανάλυση πολυφασματικών εικόνων Landsat που κάλυπταν την περιοχή τις Αττικής και είχαν ληφθεί τα έτη 2000, 2004 και Το μέγεθος του εικονοστοιχείου των εικόνων Landsat είναι 30 x 30m.

15 Ενότητα 9: Μέθοδοι εξαγωγής γεωφυσικών παραμέτρων από δορυφορικές καταγραφές. Στην ενότητα αυτή μπορεί πρακτικά να συμπεριληφθεί στο γενικότερο πλαίσιο της προηγούμενης ενότητας, όμως προτιμήθηκε, λόγω του ότι το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, να δοθεί περισσότερη έμφαση στις μεθόδους εξαγωγής από δορυφορικές απεικονίσεις, χωρικών κατανομών γεωφυσικών παραμέτρων. Θα εξεταστούν τεχνικές που βασίζονται σε ατμοσφαιρική διόρθωση και βαθμονόμηση δορυφορικών καταγραφών σε συγκεκριμένη φασματική περιοχή, καθώς και πολυφασματικές τεχνικές όπως για παράδειγμα οι αλγόριθμοι split window. Οι παράμετροι στις οποίες θα εστιάσει η παρούσα ενότητα είναι. Θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας. Υετίσιμο ύδωρ (συνολική ποσότητα υδρατμών ατμοσφαιρικής στήλης). Οπτική πυκνότητα αερολυμάτων. Συντελεστής ανάκλασης μικρού μήκους κύματος ακτινοβολίας της επιφάνειας του εδάφους. Συντελεστής εκπομπής μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας της επιφάνειας του εδάφους. Θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους. Ισοζύγιο ακτινοβολιών ενεργειακό ισοζύγιο. Βροχόπτωση - εξατμισοδιαπνοή. Αστικό μικρόκλιμα - αστική θερμική νησίδα. Εικόνα 13. Χωρική κατανομή του υετίσιμου ύδατος επάνω από χερσαίες περιοχές όπως έχει εκτιμηθεί από θερμικές καταγραφές του ραδιομέτρου AVHRR με χρήση αλγορίθμου που αναπτύχθηκε στο ΙΤΕ. Για κάθε εικονοστοιχείο 5 x 5 km παρουσιάζεται η μέση τιμή για την περίοδο για Ιανουάριο (α), Απρίλιο (β), Ιούλιο (γ) και Οκτώβριο (δ). Εικόνα 14. Χωρική κατανομή του ισοζυγίου ακτινοβολιών για την περιοχή του κέντρου της Αθήνας με εφαρμογή τεχνικής που έχει αναπτυχθεί από το ΙΤΕ για την ανάλυση πολυφασματικών δεδομένων ASTER. Η τιμή του ισοζυγίου έχει υπολογιστεί για κάθε εικονοστοιχείο 15 x 15 m.

16 Ενότητα 10: ορυφορική τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί εν συντομία η συνέργεια μεταξύ τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Τα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο για λήψη αποφάσεων νομικής, διοικητικής και οικονομικής υφής και ένα όργανο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, το οποίο αποτελείται αφενός από μια βάση δεδομένων που περιέχει για μια έκταση στοιχεία προσδιορισμένα στο χώρο και τα οποία σχετίζονται με τη γη και αφετέρου από διαδικασίες και τεχνικές για τη συστηματική συλλογή, ενημέρωση, επεξεργασία και διανομή των στοιχείων. Η βάση ενός ΣΓΠ είναι ένα ενιαίο σύστημα γεωγραφικής αναφοράς, το οποίο επίσης διευκολύνει τη σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους καθώς και με άλλα συστήματα που περιέχουν στοιχεία με χωρική αναφορά. Η συνέργεια τηλεπισκόπησης - ΓΣΠ μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω μορφές: Η τηλεπισκόπηση μπορεί να έχει το ρόλο εργαλείου για τη δημιουργία των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του ΓΣΠ. Είναι το πιο ευρέως γνωστό πεδίο συνεργίας μεταξύ τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ. Η τηλεπισκόπηση μπορεί να παρέχει σε ένα ΓΣΠ: Υπόβαθρα (π.χ. ψηφιακά μοντέλα εδάφους), ορθοκανονικές απεικόνισες (π.χ. πολυφασματικές), προϊόντα (π.χ. κάλυψη γης χρήση γης), προϊόντα συνδυασμού (π.χ. ανίχνευση αλλαγών), κλπ. Τα ΓΣΠ μπορούν να έχουν το ρόλο παροχέα συμπληρωματικών δεδομένων, πληροφορίας και τεχνικών μέσω των οποίων υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθεί η ακρίβεια των προϊόντων της τηλεπισκόπησης. Για παράδειγμα, τα υβριδικά μοντέλα ταξινόμησης (Εικόνα 15) συνδυάζουν τη χωρική και τη φασματική πληροφορία που παρέχει η τηλεπισκόπηση με χωρικά δεδομένα άλλων πηγών τα οποία οργανώνονται και παρέχονται από το ΓΣΠ για την βελτίωση της ακρίβειας των τελικών προϊόντων. Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ μπορούν να έχουν παραλλήλους ρόλους και να δρουν συμπληρωματικά στα πλαίσια ενός ευρύτερου συστήματος προσομοίωσης και ανάλυσης. Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως έργα ερευνητικού χαρακτήρα, στα οποία είναι απαραίτητη η συνδυασμένη δράση τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ στα πλαίσια ολοκληρωμένων συστημάτων. Εικόνα 15. Παράδειγμα συνέργειας τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ αποτελεί η ανάπτυξη από το ΙΤΕ ενός υβριδικού μοντέλου ταξινόμησης το αποτέλεσμα του οποίου για την περιοχή του Ηρακλείου παρουσιάζεται εδώ. Το μοντέλο χρησιμοποιεί ΓΣΠ δεδομένα των αστικών περιοχών με τη μορφή πολυγώνων και πολυφασματικά δεδομένα του ραδιομέτρου ASTER για τις μη αστικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό το σχήμα ταξινόμησης αποτελείται από 18 τάξεις.

17 Ενότητα 11. Εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι κυριότερες εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και θα δοθούν παραδείγματα του δυναμικού της να υποστηρίξει ένα ευρύ σύνολο επιστημονικών πεδίων καθώς και ένα ευρύ σύνολο πρακτικών εφαρμογών. Θα δοθεί έμφαση στις ακόλουθες εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης: στη μελέτη της ατμόσφαιρας και του κλίματος, στη μετεωρολογία, στην υδρολογία, στη μελέτη της βλάστησης και του κύκλου του CO 2, στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, στη μελέτη της κάλυψης γης και των χρήσεων γης, στην τοπογραφία και στη χαρτογράφηση, στη γεωλογία και τη γεωμορφολογία, στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, στο αστικό περιβάλλον (ενεργειακό ισοζύγιο, αστική θερμική νησίδα κλπ). Αρκετές από τις προηγούμενες εφαρμογές αποτελούν φαινόμενα μεγάλης κλίμακας για τη μελέτη των οποίων η χρήση δορυφορικών συστημάτων αποτελεί πρόσφορη μέθοδο καθώς έχουν δυνατότητες που δεν διαθέτει καμία άλλη τεχνολογία, ιδίως σε ότι αφορά στην κάλυψη ολόκληρου του πλανήτη, στη χρήση διάφορων περιοχών του φάσματος και στη συχνή μέτρηση παραμέτρων σε περιοχές που συχνά είναι απρόσιτες για άλλα μέσα. Παράλληλα η δορυφορική τηλεπισκόπηση χρησιμοποιείται για τη μελέτη φαινομένων περιορισμένης χωρικής κλίμακας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις αλλαγές στο αστικό περιβάλλον. Εικόνα 16. Παράδειγμα εφαρμογής συμβολομετρίας ραντάρ συνθετικής κεραίας για τη χαρτογράφηση των μετατοπίσεων του εδάφους έπειτα από τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας.

18 Εικόνα 17. Χωρική κατανομή της συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη για το έτος 2003, όπως αυτή εκτιμήθηκε από τον αισθητήρα SCIAMACHY του δορυφόρου Envisat. Εικόνα 18. Αποτύπωση από το δορυφόρο Ikonos της αποψίλωσης της βλάστησης στην περιοχή του φράγματος Αποσελέμη το Η εικόνα είναι πολυφασματική σε ορατό και εγγύς υπέρυθρο και η φωτοσυνθετικά ενεργή βλάστησης παρουσιάζεται με αποχρώσεις του κόκκινου. Εικόνα 19. Εξαγωγή και αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου (αριστερά) και κατάτμηση σε υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης του ήμου Ηρακλείου (δεξιά) αξιοποιώντας ψηφιακό μοντέλο εδάφους που προέκυψε με επεξεργασία δεδομένων του ραδιομέτρου ASTER.

19 Ενότητα 12: Τάσεις στη δορυφορική τηλεπισκόπηση: Το διεθνές περιβάλλον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ιαστήματος και η Ελληνική πραγματικότητα. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις στη δορυφορική τηλεπισκόπηση. Οι τάσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στους παρακάτω τομείς οι οποίοι θα συζητηθούν αναλυτικά: Επιχειρησιακή καταγραφή τόσο με πολυφασματικούς, και υπερφασματικούς δέκτες όσο και με εικονοληπτικά ραντάρ. Αύξηση της χωρικής, της φασματικής και της ραδιομετρικής διακριτικής ικανότητας των δορυφορικών ανιχνευτών. ημιουργία σμηνών (constellations) μικρών δορυφόρων για αύξηση της επαναληψιμότητας κάλυψης. ημιουργία εξειδικευμένων για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. φυσικές καταστροφές) δορυφορικών συστημάτων. ημιουργία δορυφορικών συστημάτων διπλής χρήσης. Επίσης, θα παρουσιαστεί το διεθνές περιβάλλον, οι κύριοι παίκτες (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα) στο πεδίο του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη και αξιοποίηση δορυφορικών συστημάτων και τα σημεία που ο καθένας υπερτερεί. Θα αναλυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ιαστήματος (ESA), καθώς και των Ευρωπαϊκών Εθνικών Οργανισμών (CNES, DLR, κλπ.) στη συνεχή αναβάθμιση της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στο πεδίο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση τόσο της επιστημονικής αριστείας όσο και της τεχνικής ικανότητας των Ευρωπαϊκών φορέων στο πεδίο που η Ευρώπη υπερτερεί έναντι των ανταγωνιστών της, το οποίο είναι τα ραντάρ συνθετικής κεραίας. Θα παρουσιαστεί επίσης ο ρόλος των ιαστημικών Οργανισμών (ESA, NASA, JAXA κλπ.) και των δορυφορικών συστημάτων που βρίσκονται σε τροχιά ή που αναμένεται να εκτοξευθούν στο άμεσο μέλλον όπως φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι κάθε δορυφορική αποστολή συνοδεύεται από δαπάνη της τάξης εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι σήμερα περιορισμένες οι διαθέσιμες αποστολές αλλά και ακριβή υπόθεση η απόκτηση δεδομένων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ιαστήματος θα δοθεί έμφαση την παρουσίαση της πρωτοβουλίας Kopernikuς η οποία είναι μετεξέλιξη του GMES (Global Monitoring for Environment & Security). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σήμερα κοινή δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ιαστήματος με στόχο να αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή γνώση και εμπειρία στον τομέα των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών και να συμβάλει στην δημιουργία μιας νέας Ευρωπαϊκής υποδομής για την παροχή επιχειρησιακών πληροφοριών και υπηρεσιών προς όφελος των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη παρακολούθηση και διαχείριση του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του Ευρωπαίου πολίτη.

20 Πίνακας ΙΙ. Κύρια δορυφορικά συστήματα τα οποία είναι σε τροχιά ή πρόκειται να εκτοξευθούν στο άμεσο μέλλον. Τέλος θα παρουσιαστεί η Ελληνική πραγματικότητα και θα συζητηθούν οι δυνατότης και οι προοπτικές στο πεδίο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν: Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χώρας στο συγκεκριμένο πεδίο. Τα κύρια ερευνητικά εργαστήρια και επιστημονικές ομάδες, φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση. Οι σχετικοί με την τηλεπισκόπηση τομείς εθνικής προτεραιότητας, για τους οποίους η επιστημονική επιτροπή της Ελληνικής Τεχνολογικής και Επιστημονικής Πρωτοβουλίας (ΕΤΕΠ) για το ιάστημα έχει εισηγηθεί να δοθεί έμφαση στο άμεσο μέλλον.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Η Επιστήμη του Διαστήματος έχει συνδεθεί με αποστολές και παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 6: Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Αθανάσιος Α. Αργυρίου Ορισμοί Άμεση Μέτρηση Έμμεση Μέτρηση Τηλεπισκόπηση: 3. Οι μετρήσεις γίνονται από απόσταση (από 0 36 000 km) 4. Μετράται η Η/Μ ακτινοβολία Με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης Η λέξη Τηλεπισκόπηση συντίθεται από το αρχαίο επίρρημα τηλε (από μακριά) και το ρήμα επισκοπώ (εξετάζω). Έτσι, τηλεπισκόπιση σημαίνει αντίληψη αντικειμένων ή φαινομένων από απόσταση. Ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

24/6/2013. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

24/6/2013. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης Η λέξη Τηλεπισκόπηση συντίθεται από το αρχαίο επίρρημα τηλε (από μακριά) και το ρήμα επισκοπώ (εξετάζω). Έτσι, τηλεπισκόπιση σημαίνει αντίληψη αντικειμένων ή φαινομένων από απόσταση. Ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ. Ν. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ και Κ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ Τµήµα Φυσικής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία ακτινοβολία λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Μετρήσειςµετεωρολογικών µετεωρολογικώνδορυφόρων ορυφορική φωτογράφηση ραδιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενο θερμοκηπίου

Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου To Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 99% της ηλιακής ακτινοβολίας .0 μm (μεγάλου μήκους κύματος ή θερμική) H 2 O, CO 2, CH, N 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1: 1 η ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Βασίλης Αμοιρίδης Κύριος Ερευνητής Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Ανίχνευση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Δορυφορικών Εικόνων σε Επίπεδο Υπό-εικονοστοιχείου για την Εκτίμηση του Συντελεστή Εκπομπής Επιφάνειας Εδάφους σε Αστικές Περιοχές

Ταξινόμηση Δορυφορικών Εικόνων σε Επίπεδο Υπό-εικονοστοιχείου για την Εκτίμηση του Συντελεστή Εκπομπής Επιφάνειας Εδάφους σε Αστικές Περιοχές ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταξινόμηση Δορυφορικών Εικόνων σε Επίπεδο Υπό-εικονοστοιχείου για την Εκτίμηση του Συντελεστή Εκπομπής Επιφάνειας Εδάφους σε Αστικές Περιοχές Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Ιστογράμματα δορυφορικών εικόνων

Κεφάλαιο 6 Ιστογράμματα δορυφορικών εικόνων Κεφάλαιο 6 Ιστογράμματα δορυφορικών εικόνων Κωνσταντίνος Γ. Περάκης Σύνοψη Μία γενική επισκόπηση με εστίαση στη χρήση των ιστογραμμάτων στην Τηλεπισκόπηση και περιγραφές ειδικών εικόνων με τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική βαθυμετρία

Δορυφορική βαθυμετρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δορυφορική βαθυμετρία Διάλεξη 12 Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον ΔΙΑΛΕΞΗ 12 Δορυφορική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος και Πετρώματα

Έδαφος και Πετρώματα Το έδαφος = ένα σύνθετο σύνολο από μεταλλεύματα, νερό και αέρα Επηρεάζει αμφίδρομα τους ζώντες οργανισμούς Τα πετρώματα αποτελούν συμπλέγματα μεταλλευμάτων τα οποία συνδέονται είτε μέσω συνδετικών κόκκων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία Ενότητα 1: Τηλεανίχνευση - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία Ενότητα 1: Τηλεανίχνευση - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία Ενότητα 1: Τηλεανίχνευση - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Γιώργος Σκιάνης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Περιεχόμενα ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝVIRONMENTAL MANAGEMENT WITH THE USE OF REMOTE SENSING

ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝVIRONMENTAL MANAGEMENT WITH THE USE OF REMOTE SENSING ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Ν. Χρυσουλάκης*, Α. Ανδρίτσος*, Ν. Αδακτύλου*, Κ. Καρτάλης*, Μ. Πετράκης** *Τοµέας Εφαρµογών Φυσικής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

4. Όργανα καταγραφής και δορυφόροι παρατήρησης της Γης.

4. Όργανα καταγραφής και δορυφόροι παρατήρησης της Γης. 4. Όργανα καταγραφής και δορυφόροι παρατήρησης της Γης. Δύο είναι τα βασικά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και απεικόνισης της Γης: 1. Τα συστήματα τηλεπισκόπησης που καταγράφουν τη «φυσική» ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση περιοχών στην επιφάνεια της Γης με τη χρήση δορυφόρων

Χαρτογράφηση περιοχών στην επιφάνεια της Γης με τη χρήση δορυφόρων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χαρτογράφηση περιοχών στην επιφάνεια της Γης με τη χρήση δορυφόρων ΤΣΑΠΑΛΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής Δημήτρης Μπαλής, Επίκ. Καθηγητής Γραφείο: 2 ος όρ. ανατολική πτέρυγα Γραφείο: Δώμα ΣΘΕ. Είσοδος από τον 4 ο όροφο δυτική πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Διαστημικός καιρός. Αποτελεί το σύνολο της ηλιακής δραστηριότητας (ηλιακός άνεμος, κηλίδες, καταιγίδες, εκλάμψεις, προεξοχές, στεμματικές εκτινάξεις ηλιακής μάζας) που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 5: ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ 5: ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ 5: ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 11: Αγρομετεωρολογική Τηλεπισκόπηση Κεφάλαιο 12: Αγρομετεωρολογική Προσομοίωση Κεφάλαιο 13: Αγροϋδρολογική Προσομοίωση Κεφάλαιο 1: Περιβαλλοντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ψηφιακή ανάλυση εικόνας

3. Ψηφιακή ανάλυση εικόνας 3. Ψηφιακή ανάλυση εικόνας Ο χρήστης (αναλυτής) που έρχεται σε επαφή με την ψηφιακή επεξεργασία πρέπει να συμμετέχει σε πολλές διαφορετικές διεργασίες, που η κάθε μία είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2 Γενικά χαρακτηριστικά του ήλιου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟ206 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 ο Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές θεωρητικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Χαροκόπειο Πανεπ./ Τμ. Γεωγραφίας Η επιστήμη των Γεωγραφικών πληροφοριών ή γεωπληροφορική είναι μια νέα σχετικά επιστήμη η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ KΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ KΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ KΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στοιχεία Η/Μ ακτινοβολίας Διάδοση ακτινοβολίας Μηχανισμοί εξασθένησης Η/Μ ακτινοβολίας. Διδάσκων. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος ckartali@phys.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική διόρθωση με το λογισμικό Grass Gis

Ατμοσφαιρική διόρθωση με το λογισμικό Grass Gis ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ατμοσφαιρική διόρθωση με το λογισμικό Grass Gis Ι. Φαρασλής ΕΔΙΠ ΤΜΧΠΠΑ 1.Εισαγωγή Οι δορυφορικές εικόνες καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ ρ Αθανάσιος Γκανάς ρ Γεώργιος ρακάτος Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης ευστάθειας κλιτύων στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ 1 Το πρόβληµα των κατολισθήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις Κεφάλαιο 7 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 7.1 Παραμορφώσεις Η δορυφορική εικόνα μπορεί να υποστεί διάφορες γεωμετρικές παραμορφώσεις, που μπορούν γενικά να οφείλονται στην κίνηση του δορυφόρου ως προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Μεταφορά ενέργειας (με φωτόνια ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα Φασματικές περιοχές στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΤΑΡ και ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ στην υπηρεσία της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΑΝΤΑΡ και ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ στην υπηρεσία της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΝΤΑΡ και ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ στην υπηρεσία της ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ RAdio Detection And Ranging ραντάρ μετάδοση, διάδοση, σκέδαση και λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Η πρώτη επιστροφή ραδιοκύματος: Appletton

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 6.4.3 Ταξινόμηση της εικόνας Στο στάδιο της ταξινόμησης της εικόνας, πραγματοποιείται επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: Ουρανία Σιντόση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1962. Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Για την απόκτηση του διπλώματος του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΧΛΩΡΙ ΑΣ - ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Αντύπας Γεράσιµος 1 *, Γιαννάκης Ιωάννης 2, Μαρτίνης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Φίλτρα. 8.1 Γενικά. Κωνσταντίνος Γ. Περάκης

Κεφάλαιο 8 Φίλτρα. 8.1 Γενικά. Κωνσταντίνος Γ. Περάκης Κεφάλαιο 8 Φίλτρα Κωνσταντίνος Γ. Περάκης Σύνοψη Στην αρχή του κεφαλαίου εκτίθενται αναλυτικά η δομή των φίλτρων, ο τρόπος προσπέλασης της ψηφιακής εικόνας από τα φίλτρα, και η μαθηματική πράξη της συνέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία Ενότητα 1: Τηλεανίχνευση - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία Ενότητα 1: Τηλεανίχνευση - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία Ενότητα 1: Τηλεανίχνευση - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Γιώργος Σκιάνης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Περιεχόμενα ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, ΕΑΑ

Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, ΕΑΑ Παιχνίδια Προοπτικής στο Σύμπαν Ελένη Χατζηχρήστου Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, ΕΑΑ Όταν δυο ουράνια αντικείμενα βρίσκονται στην ίδια περίπου οπτική γωνία αν και σε πολύ διαφορετικές αποστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

AEROVIS SITE MAP. Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα. FOOTER. Θα γράφει:

AEROVIS SITE MAP. Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα. FOOTER. Θα γράφει: AEROVIS SITE MAP Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα FOOTER. Θα γράφει: Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο

Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Η κάλυψη της γης, αφορά τη φυσική κατάσταση του εδάφους, η χρήση γης ορίζεται ως ο τρόπος χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index)

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-uv) ηλιακή ακτινοβολία Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατµόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Το Φως της Αστροφυσικής Αν. καθηγητής Στράτος Θεοδοσίου Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Το Φως της Αστροφυσικής Αν. καθηγητής Στράτος Θεοδοσίου Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Το Φως της Αστροφυσικής Αν. καθηγητής Στράτος Θεοδοσίου Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Το φως που έρχεται από τα άστρα είναι σύνθετο και καλύπτει ολόκληρο το εύρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα