ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης διάρκεια - καταγγελία Άρθρο 2 : Ασφαλιζόμενα αντικείμενα απαλλαγές συντελεστές ασφαλίστρων & επασφαλίστρων Άρθρο 3 : Τύπος ασφαλιστηρίου, διάρκεια κάλυψης, τόπος προορισμού Άρθρο 4 : Γνωστοποίηση μεταφορών Άρθρο 5 : Όρια κάλυψης, υπέρβαση ορίων Άρθρο 6 : Υπολογισμός ασφαλίστρων - πληρωμές Άρθρο 7 : Αναγγελίες ζημιών, πραγματογνωμοσύνες Άρθρο 8 : Αποζημιώσεις Άρθρο 9 : Ρήτρες που διέπουν την ασφάλιση Άρθρο 10 : Ειδικοί όροι για την εφαρμογή των Ρητρών Άρθρο 11 : Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 12 : Αλληλογραφία Άρθρο 13: Δικαιώματα ασφαλιστή κατά ασφαλιζομένου Άρθρο 14: Δίκαιο της Σύμβασης Αρμοδιότητα δικαστηρίων Άρθρο 15: Απαγόρευση εκχώρησης Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των συμβαλλομένων: Α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής καλούμενης «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ...., και Β) του δεύτερου των συμβαλλομένων Ασφαλιστικής Εταιρείας... που εδρεύει στ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.... και στο εξής θα αποκαλείται Ανάδοχος ή Ασφαλιστής, Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: - ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ): Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο αυτή θα υποδείξει. - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο αυτή θα υποδείξει. - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ: Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο αυτή θα υποδείξει. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ:.. Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης Διάρκεια - Καταγγελία Ο Ασφαλιστής ασφαλίζει, Κατά Παντός Κινδύνου, σε ανοικτή βάση (OPEN COVER) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μηχανήματα, υλικά, εφόδια και γενικά πάσης φύσεως πράγματα τα οποία μεταφέρονται με ευθύνη του ΑΔΜΗΕ ή που αυτός ανέλαβε να ασφαλίσει, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου στην Ελλάδα ή και αντίστροφα, καθώς και μεταφορές από τόπο σε τόπο μέσα στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μέσα μεταφοράς τρίτων ή ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της Σύμβασης. Αρχική διάρκεια σύμβασης ασφάλισης ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 1 / 1 / 2015 ΩΡΑ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 31/12/ 2015 ΩΡΑ Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο ορίζεται μονοετής, με δικαίωμα από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για ανανέωση για ένα ακόμα έτος, με όρους που θα επανεξετασθούν και θα συμφωνηθούν από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την περίοδο των 60 ημερών πριν την ημερομηνία της λήξης της μονοετούς διάρκειας. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας για την ετήσια ανανέωση, ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να αποδεχθεί, την παράταση της κάλυψης, για 3 επιπλέον 2

3 μήνες με αναλογική χρέωση ασφαλίστρων, προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή με έγγραφη προειδοποίηση 30 ημερών. Άρθρο 2 Ασφαλιζόμενα αντικείμενα απαλλαγές - συντελεστές μικτών ασφαλίστρων & επασφαλίστρων 2.1 Από το Εξωτερικό μέχρι τον τελικό προορισμό στην Ελλάδα & αντίστροφα. Μεταφερόμενα Αντικείμενα Απαλλαγή Συντελεστές Μικτών ΕΥΡΩ Ασφάλιστρων % Μεταφορά πάσης φύσεως υλικών, Μηχανημάτων και εφοδίων 500. % άσχετα από το μέσο μεταφοράς τους. (Συμπεριλαμβανομένων επασφαλίστρων πολέμου, απεργιών και οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων) Συντελεστές Επασφαλίστρων : Ηλικίας πλοίων ετών.. %»» ετών.. %»» ετών % 2.2 Μέσα στην Ελλάδα από τόπο σε τόπο. Μεταφερόμενα Αντικείμενα Απαλλαγή Συντελεστής Μικτών ΕΥΡΩ Ασφαλίστρων % Μεταφορά πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων, και εφοδίων άσχετα 500. % από το μέσο μεταφοράς τους. (Συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων) Άρθρο 3 Τύπος ασφαλιστηρίου, διάρκεια κάλυψης, τόπος προορισμού Τα ασφαλιζόμενα πράγματα, θα καλύπτονται με την παρούσα Σύμβαση σε ανοικτή βάση (OPEN COVER), χωρίς διακοπή σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από τον τόπο παραγωγής, 3

4 κατασκευής, προμήθειας, αποστολής, κ.λ.π. μέχρι τις αποθήκες, εργοτάξια, κ.λ.π. του τελικού προορισμού. Για όλες, χωρίς εξαίρεση, τις μεταφορές από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και για τις μεταφορές εντός του Ελλαδικού χώρου, ως τόπος τελικού προορισμού θεωρούνται γενικά «ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Άρθρο 4 Γνωστοποίηση μεταφορών Όλες οι μεταφορές εξωτερικού θαλάσσιες και χερσαίες και όλες οι θαλάσσιες μεταφορές και οι συνδυασμένες (θαλάσσιες και χερσαίες) μεταφορές εσωτερικού, αφού πραγματοποιηθούν, θα δηλώνονται για ασφάλιση στους Ασφαλιστές ομαδικά, με ειδικό έντυπο (ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε φόρτωση, μια φορά το μήνα. Για παντός είδους μεταφορές από το εξωτερικό, ως τόπος τελικού προορισμού στην Ελλάδα αναφέρεται η ένδειξη ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. θα Ο ΑΔΜΗΕ δεν υποχρεούται, αλλά δικαιούται, να ασφαλίζει κατά την κρίση του και αποκλειστικά χερσαίες μεταφορές, εντός του Ελλαδικού χώρου, με τον όρο να τις δηλώνει προς την Ασφαλιστική Εταιρία πριν αρχίσει ο κίνδυνος. Δεν θα δηλώνονται προς ασφάλιση, οι μεταφορές των οποίων η συνολική αξία της κάθε μιας, δεν υπερβαίνει το όριο της συμφωνημένης απαλλαγής, καθώς επίσης όσες μεταφορές εξωτερικού περιλαμβάνουν στο συνολικό τους κόστος και τα έξοδα ασφάλισης, πραγματοποιούνται δηλαδή από τον ΑΔΜΗΕ σε βάση C.I.F. Άρθρο 5 Όρια κάλυψης, υπέρβαση ορίων Με την παρούσα Σύμβαση, ο ΑΔΜΗΕ θα δηλώνει και ο Ασφαλιστής θα καλύπτει τα μεταφερόμενα πράγματα, μέχρι τα πιο κάτω αναφερόμενα όρια ανά μεταφορικό μέσο και ταξίδι. Από το εξωτερικό στην Ελλάδα και αντίστροφα (διάφορα υλικά) : ΕΥΡΩ Μέσα στην Ελλάδα από τόπο σε τόπο (διάφορα υλικά): ΕΥΡΩ Ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να δηλώνει και ο Ασφαλιστής υποχρεούται να καλύπτει μεταφορές για συνολικό ποσό ανά μεταφορικό μέσο και ταξίδι, μέχρι και κατά 65 % μεγαλύτερο των πιο πάνω ορίων, με τα ίδια κατά περίπτωση ποσοστά μικτών ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΔΜΗΕ θα ειδοποιεί τον Ασφαλιστή τηλεφωνικά και στη συνέχεια εγγράφως, για κάθε μια υπέρβαση μέχρι του 65% του καθορισμένου ορίου, χωριστά, πριν την έναρξη της κάθε φόρτωσης. Ο Ασφαλιστής υποχρεούται, να καλύπτει κάθε τέτοια υπέρβαση ορίου, αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από τον ασφαλισμένο. Ο ΑΔΜΗΕ θα συμπεριλαμβάνει κάθε τέτοια περίπτωση, αφού πραγματοποιηθεί, σε κανονική Δήλωση Ασφάλισης Μεταφορών. Σε περιπτώσεις που παραστεί ειδική και έκτακτη ανάγκη υπέρβασης και πέραν του 65% των ασφαλιζομένων ορίων, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει και κάθε τέτοια υπέρβαση, αφού προηγηθεί τηλεφωνική και έγγραφη προαναγγελία της φόρτωσης από τον ΑΔΜΗΕ και αφού συμφωνηθεί μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Ασφαλιστή επιπλέον ποσοστό ασφαλίστρων, κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 30% των αρχικών μικτών ασφαλίστρων. 4

5 Τα παραπάνω οριζόμενα ανώτατα όρια κάλυψης, περιλαμβάνουν και τα ποσά που θα καθορίζονται κατά περίπτωση και με κάθε δήλωση μεταφοράς για : - Έξοδα (π.χ ναύλοι, φορτοεκφορτωτικά, ενοίκια φορτηγίδων, φύλακτρα κλπ) όπως αυτά θα υπολογίζονται από τον ΑΔΜΗΕ. - Τέλη, δασμούς κ.λ.π., εφόσον δηλώνονται από τον ΑΔΜΗΕ. Άρθρο 6 Υπολογισμός ασφαλίστρων - πληρωμές Όλες οι μεταφορές εξωτερικού και εσωτερικού, θαλάσσιες και χερσαίες, αφού πραγματοποιηθούν, θα δηλώνονται για ασφάλιση στους ασφαλιστές ομαδικά, μια φορά το μήνα, με ειδικό έντυπο (ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε φόρτωση. Η ασφαλιστέα αξία των πάσης φύσεως μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως εξόδων (ναύλοι, φορτοεκφορτωτικά, τέλη, δασμοί κλπ.) με βάση τις Δηλώσεις Ασφάλισης μεταφορών, θα δηλώνεται σε ΕΥΡΩ. Τα συνολικά ασφάλιστρα και επασφάλιστρα, θα υπολογίζονται με βάση τις πιο πάνω Δηλώσεις, και τους συντελεστές μικτών ασφαλίστρων που αναγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, επί της εκάστοτε δηλούμενης αξίας για ασφάλιση, θα είναι τα τελικά (μικτά) πληρωτέα από τον ΑΔΜΗΕ και θα καταβάλλονται μια φορά το μήνα. Ειδικότερα συμφωνείται ότι η πρώτη δόση ασφαλίστρων, θα καταβληθεί εντός 30 ημερών, μετά την υποβολή της πρώτης Δήλωσης Ασφάλισης. Άρθρο 7 Αναγγελίες ζημιών, πραγματογνωμοσύνες Η έγγραφη αναγγελία ζημίας θα γίνεται από τον ΑΔΜΗΕ στον Ασφαλιστή το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες αφότου ο αρμόδιος Τομέας του ΑΔΜΗΕ έλαβε γνώση. Η αναγγελία αυτή επέχει και θέση εντολής προς τον Ασφαλιστή για την εκ μέρους του διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία αφήνεται στην κρίση του. Εάν αυτή δεν πραγματοποιηθεί από τον Ασφαλιστή μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την πιο πάνω αναγγελία θα συμπεραίνεται ότι ο τελευταίος παραιτήθηκε από αυτή. Οι πιο πάνω προθεσμίες των δέκα (10) ημερών για την αναγγελία και των δέκα πέντε (15) για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τον Ασφαλιστή, παρατείνονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, παραστατικά έγγραφα κλπ. που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως (εγγράφως ή fax) προς τον ΑΔΜΗΕ/ΔΑΠΜ/Τομέας Μεταφορών κ Εκτελωνισμών, Δυρραχίου 89 & Κηφισού Αθήνα. Επειδή δεν γίνεται λεπτομερής έλεγχος των μεταφερομένων πραγμάτων λόγω του όγκου, της ποικιλίας, της φύσης, της συχνότητας των φορτώσεων και του πλήθους των φορτώσεων, ρητά συμφωνείται ότι ο έλεγχος και η διαπίστωση τυχόν ζημιών, απωλειών ή ελλειμμάτων κ.λ.π, από τον Ασφαλιστή ή τους πραγματογνώμονες που αυτός θα ορίσει, θα γίνεται στους τόπους του τελικού προορισμού (Αποθήκες ΑΔΜΗΕ στην Ελλάδα) και μόνο κατ εξαίρεση σε τελωνιακούς ή λιμενικούς χώρους. Η προκαταρκτική και η τελική έκθεση πραγματογνωμοσύνης, θα κοινοποιείται απαραιτήτως και στον ασφαλιζόμενο (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Κάθε έξοδο ή δαπάνη που θα γίνεται για την πιο πάνω διαπίστωση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ασφαλιστή. 5

6 Σε περίπτωση αβαρίας, σύγκρουσης, επιθαλάσσιου αρωγής κ.λ.π. πλοίου που μεταφέρει ασφαλισμένα με την παρούσα πράγματα του ΑΔΜΗΕ, ο Ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος το συντομότερο δυνατό και με δικές του δαπάνες σε κάθε περίπτωση όπως : Παρέχει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις κ.λ.π. ώστε ο ΑΔΜΗΕ να μπορεί να παραλαμβάνει τα ασφαλισμένα του πράγματα ελεύθερα από κάθε δέσμευση (συνεισφορά κ.α.). Καταβάλει τα διάφορα έξοδα (σώστρα κ.α.) που βαρύνουν πράγματα ασφαλισμένα από τον ΑΔΜΗΕ. Αναλαμβάνει την υπεράσπιση του ΑΔΜΗΕ, για κάθε απαίτηση τρίτων (πλοιοκτητών, ασφαλιστών πλοίου κ.λ.π.) για τυχόν ευθύνες του, από σύγκρουση πλοίων, επιθαλάσσια αρωγή κ.λ.π. Άρθρο 8 Αποζημιώσεις Ο Ασφαλιστής οφείλει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για αποζημίωση και να καταβάλλει το ποσό αυτής στον ΑΔΜΗΕ, το συντομότερο δυνατό, και πάντως σε εύλογα χρονικά όρια. Εάν ο Ασφαλιστής σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την αναγγελία της ζημίας ή την κοστολόγησή της, δεν αναγνωρίσει την υποχρέωσή του και δεν καταβάλλει την οφειλόμενη αποζημίωση στον ΑΔΜΗΕ, ο τελευταίος θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει την αποζημίωση με οφειλόμενα ασφάλιστρα. Ο συμψηφισμός αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ως μη καταβολή ασφαλίστρων εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ. Οι αποζημιώσεις θα κοστολογούνται σε Ευρώ, από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά και θα καταβάλλονται από τον Ασφαλιστή στο Κεντρικό Ταμείο του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα (οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού) στο ακέραιο και ελεύθερες από κάθε είδους κρατήσεις υπέρ αυτού ή τρίτου προσώπου. Φόροι, Τέλη χαρτοσήμου, Φ.Κ.Ε, Φ.Π.Α κλπ. που τυχόν καταβάλλονται για εξόφληση αποζημίωσης, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ασφαλιστή. Άρθρο 9 Ρήτρες που διέπουν την ασφάλιση INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) INSTITUTE BULK OIL CLAUSES 1. INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR) (EXCLUDING SEDINGS BY POST) INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO) (EXCLUDING SEDINGS BY POST) INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) INSTITUTE STRIKES CLAUSES (BULK OIL) INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO) INSTITUTE WAR CANCELLATION CLAUSES (CARGO) STRIKES CANCELLATION CLAUSE CARGO TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE CARGO ISM ENDORSEMENT (JC 98/019) INSTITUTE REPLACEMENT CLAUSE MECHANICAL ELECTRICAL DERANGEMENT EXCLUSION CLAUSE CYBER RISK EXCLUSION CLAUSE INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE

7 INSTITUTE EXTENDED RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CL INSTITUTE CHEMICAL, BIOLOGICAL, ELECTROMAGNETIC WEAPONS AND CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE Άρθρο 10 EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΗΤΡΩΝ Η Ρήτρα INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) , θα έχει εφαρμογή σε όλες τις θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές εξωτερικού - εσωτερικού. Η Ρήτρα INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) , θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές μεταχειρισμένων πραγμάτων, υλικών, εφοδίων κλπ., που διενεργούνται εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου. Οι Ρήτρες κάλυψης πολέμου και απεργιών, θα έχουν εφαρμογή μόνο στις μεταφορές εξωτερικού. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εξαίρεση των Ρητρών κάλυψης πολέμου και απεργιών, κατά την κρίση της, με έγγραφη δήλωσή της, πριν την έναρξη της μεταφοράς. Οι μεταφορές εξωτερικού με υπερήλικα πλοία θα επιβαρύνονται αντίστοιχα με τους συντελεστές επασφαλίστρων ηλικίας, που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Δεν θα εισπράττεται κανένα επασφάλιστρο ηλικίας, για πλοία ηλικίας μέχρι και 25 ετών. Δεν θα εισπράττεται κανένα επασφάλιστρο ηλικίας για τα πλοία μέχρι και 40 ετών που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές του ΑΔΜΗΕ, μέσα στην Ελληνική επικράτεια, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πλοία θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αξιοπλοΐας, επιθεώρησης, ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ., σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ασφαλιστή. Τα κείμενα των Ρητρών, επισυνάπτονται στην παρούσα Σύμβαση, στην Αγγλική γλώσσα και σε Ελληνική μετάφραση. Σε περίπτωση που το Αγγλικό κείμενο των Ρητρών αυτών, διαφέρει από το κείμενο της μετάφρασής τους στην Ελληνική γλώσσα, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο, εκτός από τις τυχόν διατάξεις που σημειώνονται παραπάνω και οι οποίες έχουν συνομολογηθεί μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου. Άρθρο 11 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο Ασφαλιστής υποχρεούται με την υπογραφή της ασφαλιστικής Σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 3.000, εκδόσεως Τραπέζης Ελληνικής ή ξένης με υποκατάστημα στην Ελλάδα, για την καλή και πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. Η εν λόγω Ε.Ε.Κ.Ε θα έχει ανοιχτή ημερομηνία λήξης και θα επιστρέφεται στον Ασφαλιστή, μετά τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων και την εκκαθάριση των λογαριασμών. Άρθρο 12 Αλληλογραφία Η αλληλογραφία και τα πάσης φύσεως έγγραφα που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 7

8 Άρθρο 13 Δικαιώματα ασφαλιστή κατά ασφαλιζομένου Ο Ασφαλιστής δεν θα έχει το δικαίωμα, ρητά δε και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε τέτοιο, να εναγάγει τον ΑΔΜΗΕ, τα μέλη της Διοίκησης και / ή το προσωπικό αυτού, για αιτία που μπορεί να προκύψει από την παρούσα Σύμβαση Ασφάλισης. Άρθρο 14 Δίκαιο της Σύμβασης Αρμοδιότητα δικαστηρίων Η παρούσα Σύμβαση Ασφάλισης συνάπτεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και διέπεται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από αυτή. Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την παρούσα Σύμβαση ή θα αναφέρεται σ αυτή και σε παρέκκλιση των Ρητρών της Σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Άρθρο 15 Απαγόρευση εκχώρησης Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς καμία ισχύ, οποιαδήποτε ολική ή μερική εκχώρηση ή μεταβίβαση από τον Ασφαλιστή σε τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών, του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση Ασφάλισης. Άρθρο 16 Τελικές διατάξεις Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνείται και γίνεται δεκτό από τους Συμβαλλόμενους ότι : Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί το μοναδικό έγγραφο που εφεξής ρυθμίζει τις μεταξύ τους σχέσεις και συμπληρώνεται δε από την Διακήρυξη ΔΑΠΜ/41418/ , όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα από τη Σύμβαση, και αποτελεί με αυτή ένα ενιαίο σύνολο. Οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή, έγγραφη ή προφορική συμφωνία ή συνεννόηση κ.λ.π. οποιασδήποτε φύσης, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση και στην πιο πάνω Διακήρυξη, κηρύσσεται άκυρη, δεν έχει καμία ισχύ και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, είτε για συμπλήρωση είτε για ερμηνεία τους. Η παρούσα Σύμβαση, αποτελούμενη από οκτώ (8) σελίδες, έγινε σε δύο ίδια πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενος, πήρε από ένα, δεόντως υπογεγραμμένο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 8

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα