ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08"

Transcript

1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ Μ-07 (DMS) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 Α/Α Αριθµός-Ηµ/νία ιαταγής Ηµεροµηνία Αυτός που καταχώρησε τη τροποποίηση Καταχώρισης Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: Καταχωρήστε στο Πίνακα κάθε διαταγή για επιβεβαίωση ότι οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν.

3 - 2 - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Εισαγωγη Σκοπός Σχετικά βοηθήµατα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MASTERBATCH Πρώτες Ύλες ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ είγµατα Προµηθευτών για Αξιολόγηση Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΗΣ Μερίδα ειγµατοληψία Μακροσκοπικός Έλεγχος Εργαστιριακός Έλεγχος Όροι Αποδοχής ΙΑΦΟΡΑ Συσκευασία Επισηµάνσεις Παράδοση Απόψεις Παρατηρήσεις 4 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ Μ-07 (DMS) 4 7. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA "Α" Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Υλικών για την Παρασκευή Masterbatch. Β Πίνακας Φυσικοχηµικών Ιδιοτήτων Πρώτων Υλών. Γ Έλεγχος Masterbatch. ιαδικασία Παραγωγής Ελαστικού Πέλµατος Αρβυλών Μ-07 (DMS). Ε Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτιώσεώς της.

4 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ Μ-07 (DMS) ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, για την προµήθεια MASTERBATCH και πρώτων υλών τα οποία χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ελαστικού και κόλλας κατά την κατασκευή του πέλµατος των αρβύλων µε άµεσο βουλκανισµό (DMS). 1.2 Σχετικά Βοηθήµατα Η Προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΠΥΒ-1258/ η Τροπ. η οποία καταργείται Πληροφορίες από τεχνική βιβλιογραφία Πληροφορίες από το Εµπόριο, τη Βιοµηχανία, το 700 ΣΕ και το Χηµείο Στρατού. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. MASTERBATCH Το προς προµήθεια masterbatch παρασκευάζεται µε ανάµιξη των υλικών που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Α», µε την εκατοστιαία αναλογία της Προσθήκης 1 και τις ενδεικτικές οδηγίες της Προσθήκης 2 του ιδίου Παραρτήµατος. Οι ιδιότητες και οι αντίστοιχες µέθοδοι ελέγχου του masterbatch, αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ» Πρώτες Ύλες Οι προς προµήθεια πρώτες ύλες για την παρασκευή ελαστικού και κόλλας, περιγράφονται στο Παράρτηµα «Β», οι ιδιότητες και οι αντίστοιχες µέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στην Προσθήκης 1 του ιδίου Παραρτήµατος. 3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 είγµατα Προµηθευτών για Αξιολόγηση Μαζί µε την προσφορά τους οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, πρέπει να προσκοµίσουν 50 kg masterbatch. Από αυτήν την ποσότητα, τα 25 kg αποτελούν το δείγµα και στέλνονται στο Χηµείο Στρατού όπου γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Γ» της προδιαγραφής, ενώ τα υπόλοιπα 25 kg παραµένουν ως αντίδειγµα στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Τα αποτελέσµατα αποτελούν στοιχείο της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. 3.2 Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, για τα υλικά του Παραρτήµατος Α, πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής τους ή άλλο του ιδιωτικού φορέα, εφόσον είναι διαπιστευµένα µε ISO για το συγκεκριµένο έλεγχο, ή από άλλο εργαστήριο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. κρατικό, πανεπιστηµιακό ή επίσηµο ινστιτούτο).

5 Το παραπάνω πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να είναι µεταφρασµένο από επίσηµη αρχή στην Ελληνική γλώσσα προσκοµίζεται από τον προµηθευτή και στην Επιτροπή Παραλαβής. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΗΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 4.1 Μερίδα - ειγµατοληψία Το masterbatch προσκοµίζεται µε ευθύνη του προµηθευτή σε µερίδες των kg. Από κάθε µερίδα λαµβάνεται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής τυχαία ποσότητα 50 kg, από τα οποία 25 kg αποτελούν το δείγµα και στέλνονται στο Χηµείο Στρατού όπου γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος, ενώ τα υπόλοιπα 25 kg παραµένουν ως αντίδειγµα στο 700 ΣΕ. Επίσης η επιτροπή παραλαβής λαµβάνει από κάθε µερίδα δέκα (10) τεµάχια διαστάσεων 10Χ10 cm, από τα οποία τα πέντε (5) αποστέλλονται στο Χηµείο Στρατού για εργαστηριακό έλεγχο και τα υπόλοιπα παραµένουν ως αντίδειγµα Οι πρώτες ύλες του Παραρτήµατος «Β» θεωρούνται ως µια µερίδα η καθεµία. Οι πρώτες ύλες αυτές προσκοµίζονται από τον προµηθευτή µε πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής τους, εφόσον είναι διαπιστευµένο µε ISO για το συγκεκριµένο έλεγχο, ή από άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο (π.χ. κρατικό, πανεπιστηµιακό ή επίσηµο ινστιτούτο).το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει, την εµπορική ονοµασία του υλικού, την χηµική ονοµασία και σύσταση του υλικού, την παρτίδα παραγωγής στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό η οποία πρέπει να ταυτίζεται µε τον αριθµό παρτίδας που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται και στην συσκευασία του υλικού και τις τιµές των ιδιοτήτων της Προσθήκης 1 του Παραρτήµατος «Β» µε τις αντίστοιχες µεθόδους ελέγχου Ο προµηθευτής του masterbatch είναι υποχρεωµένος, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την έναρξη της παραγωγής, να γνωστοποιήσει στον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής, την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης και τη διάρκεια της παραγωγής. Η επιτροπή ή εκπρόσωπος του φορέα δύναται να παρευρίσκεται στη διαδικασία παραγωγής ακόµη και χωρίς ειδοποίηση και να ελέγξει τις πρώτες ύλες, τα παραστατικά αγοράς τους, τη διαδικασία παραγωγής και ότι άλλο κρίνει σκόπιµο για την εξασφάλιση της καλής ποιότητας του τελικού προϊόντος (masterbatch). 4.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος έλεγχος αυτός διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία εξετάζει: Το επιµεληµένο, τον τρόπο και τη στεγανότητα της συσκευασίας, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5.1 και Το βάρος των υλικών Το προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά σύµφωνα µε την παράγραφο και Η Επιτροπή Παραλαβής επιπλέον επιµελείται τη λήψη και αποστολή δειγµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο

6 Εργαστηριακός Έλεγχος Ο εργαστηριακός έλεγχος του masterbatch γίνεται στο Χηµείο Στρατού-700 ΣΕ για την εξακρίβωση των ιδιοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ». Όσοι έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν στο Χηµείο Στρατού, αυτοί εκτελούνται µε ευθύνη του Χηµείου Στρατού στο Γ.Χ.Κ. ή άλλο εργαστήριο του ηµόσιου Τοµέα µε έξοδα του προµηθευτή. 4.4 Όροι Αποδοχής Τα υπό προµήθεια υλικά παραλαµβάνονται όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του µακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου. Οι πρώτες ύλες του Παραρτήµατος «Β» παραλαµβάνονται αν το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου της παραγράφου συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της Προσθήκης 1 του Παραρτήµατος «Β».Η επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει για εργαστηριακό έλεγχο τις πρώτες ύλες στο Χηµείο Στρατού αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνει τον προµηθευτή. Όλοι οι όροι της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι απαράβατοι. 5. ΙΑΦΟΡΑ 5.1 Συσκευασία Το masterbatch πρέπει να προσκοµίζεται σε ισοπαχή λεία φύλλα διαστάσεων 100Χ50Χ1-1,5 cm περίπου. Κάθε πενήντα (50) φύλλα, οµοιόµορφα τοποθετηµένα το ένα πάνω στο άλλο, τοποθετούνται σε ξύλινη παλέτα και προσδένονται κατά µήκος και πλάτος µε µεταλλική ταινία. Ανάµεσα στα φύλλα παρεµβάλλεται πλαστικό υλικό για να αποφευχθεί η συγκόλλησή τους Η συσκευασία των υλικών του Παραρτήµατος «Β» είναι αυτή του εµπορίου, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την ασφαλή µεταφορά. 5.2 Επισηµάνσεις Σε κάθε παλέτα του masterbatch τοποθετείται πινακίδα µέσα σε πλαστικό διαφανές κάλυµµα στο οποίο πρέπει να αναγράφονται: - Τα στοιχεία προµηθευτή - Ο αριθµός και έτος σύµβασης - Η ηµεροµηνία παραγωγής - Ο αύξων αριθµός Μερίδας / Ο αύξων αριθµός παλέτας - Το βάρος υλικού Στη συσκευασία των υλικών του Παραρτήµατος «Β» πρέπει να αναγράφονται τα εξής: - Η ονοµασία του υλικού (Εµπορική και Χηµική) - Το βάρος ή ο όγκος του υλικού - Απαγορευτικές (προειδοποιητικές) ενδείξεις σε περίπτωση εύφλεκτου ή τοξικού υλικού

7 Αριθµός παρτίδας /Χρονολογία παραγωγής και ενδείξεις αποθήκευσης και ορίου ζωής - Στοιχεία Εργοστασίου παραγωγής - Στοιχεία Προµηθευτή - Αριθµός και έτος σύµβασης 5.3 Παράδοση Τα υλικά παραδίδονται χωρισµένα σε µερίδες µε δαπάνη και µέριµνα των προµηθευτών ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους στον τόπο που καθορίζεται από τη διακήρυξη. 5.4 Απόψεις Παρατηρήσεις Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους για τυχόν ασάφειες της Προδιαγραφής, περιοριστικά σηµεία ή προτάσεις για βελτίωση της, συµπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήµατος Ε Σε περίπτωση που έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός οι προµηθευτές ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ να υποβάλουν το Παράρτηµα Ε για απαιτούµενες διευκρινήσεις είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών Οι όποιες διευκρινήσεις διορθώσεις γίνονται στην προδιαγραφή, θα κοινοποιούνται σε όλους τους συµµετέχοντες και θα ενσωµατώνονται στην προδιαγραφή προκειµένου να συνεχίζονται οι διαδικασίες διενεργείας του διαγωνισµού χωρίς επαναπροκήρυξή του. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ Μ-07 (DMS) Η διαδικασία παραγωγής του ελαστικού περιγράφεται στο Παράρτηµα. 7. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ cm εκατοστά mm χιλιοστά m² τετραγωνικά µέτρα m³ κυβικά µέτρα C βαθµοί Κελσίου l λίτρα kg χιλιόγραµµα g γραµµάρια max µέγιστο min ελάχιστο Ν Newton κ.β. κατά βάρος h ώρες

8 - 5 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA "Α" Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Υλικών για την Παρασκευή Masterbatch. Β Πίνακας Φυσικοχηµικών Ιδιοτήτων Πρώτων Υλών. Γ Έλεγχος Masterbatch. ιαδικασία Παραγωγής Ελαστικού Πέλµατος Αρβυλών Μ-07 (DMS). Ε Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτιώσεώς της.

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MASTERBATCH ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ (α) (β) (γ) (δ) Πολυµερές µέσης περιεκτικότητας Συµπολυµερές NBR ακρυλονιτρίλιου. 1 βουταδιένιουακρυλονιτρίλιου Ιξώδους Περιεκτικότητα ακρυλονιτρίλιου: 32% Ιξώδες κατά Mooney: (ASTM D-1646) NBR Ιξώδους 50 Carbon black N347 Carbon black N220 5 Ρητίνη Β12/85 6 Ρητίνη φαινόληςφορµαλδεϋδης Συµπολυµερές βουταδιένιουακρυλονιτρίλιου Ενεργός άνθρακας Υπερενεργός άνθρακας Ρητίνη κουµαρόνηςινδενίου Ρητίνη φαινόληςφορµαλδεϋδης µε σκληρυντή Πολυµερές ψυχρού πολυµερισµού µε πολύ καλή κατανοµή µοριακού βάρους. Ιξώδες κατά Mooney: 50 (ML 1 +4,100 C) (ASTM D-1646) ιαλυτότητα σε µεθυλο αιθυλοκετόνη: 96+ Φαινόµενη πυκνότητα: 335 kg/m³ (ASTM D-1513) ΒΕΤ επιφάνεια: 112 m²/g ph: 9,5 (ASTM D-1512) Φαινόµενη πυκνότητα: 450 kg/m³ (ASTM D-1513) Σηµείο ρευστοποίησης: C Σηµείο τήξης: 85 C Πυκνότητα (20 C): kg/m³ Μορφή: κόκκοι ή σκόνη Σηµείο τήξης: C

10 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΤΗΣ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MASTERBATCH Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ % κ.β. 1 NBR ιξώδους ,0 2 NBR ιξώδους 50 24,5 3 Carbon black N347 16,5 4 Carbon black N220 15,0 5 Ρητίνη Β12/85 3,4 6 Ρητίνη φαινόλης-φορµαλδεΰδης 1,6 Σύνολο 100,0

11 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΤΗΣ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑSTERBATCH (Κλειστός Αναµικτήρας µε Νερό Ψύξης σε Κυκλοφορία o C) NBR Ιξώδους και NBR ιξώδους 50 0 λεπτά Ρητίνη Β12/85 και Ρητίνη φαινόληςφορµαλδεΰδης 1 λεπτό Carbon black N347 και Carbon black N220 2 λεπτά Καθαρισµός 3,5 λεπτά Άδειασµα 4 λεπτά Θερµοκρασία Αδειάσµατος ο C

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "B" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ - ΠΥΒ 1258A/05 08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Μέθοδοι Ελέγχου Α/Α Ονοµασία Υλικού Χηµική Ονοµασία Ιδιότητες (α) (β) (γ) (δ) (ε) Περιεκτικότητα: Pb: max 20ppm 1 ZnO Οξείδιο του Ψευδαργύρου Cu: max 10ppm Καθαρότητα: min 99,8% Φαινόµενη Πυκνότητα: 500 kg/m³ DIN D.B.P. 3 ASM-NOP Αντιοξειδωτικό ή Αντίστοιχο 4 C.B.S. ιβουτιλικός εστέρας του φθαλικού οξέος Όµοιο µε Ν-ισοπρόπυλο -Νφαινυλοπαρα-φαινυλο ιαµίνη Ν-κυκλοεξυλο-2-βενζο- Θειαζυλσουλφεναµίδιο Άχρωµο, διαυγές, άνυδρο και στην πράξη άοσµο υγρό. υσδιάλυτο στο νερό, χρησιµοποιείται για πλαστικοποιητής. Ιξώδες (20 ο C): mpa X S Πυκνότητα (20 ο C): Kg/cm 3 είκτης διαθλάσεως: 1,492-1,494 Σηµείο ανάφλεξης: 180 ο C Υψηλής δραστικότητας και αντοχής, προστατευτικό για τη γήρανση, κατάλληλο για όλα τα µίγµατα ελαστικού. Μορφή: Λευκές νιφάδες,σκόνη ή κόκκοι =95,0% < Καθαρότητα Σηµείο τήξης: ο C Τέφρα:<=0,10% Μορφή: Σκόνη ανοικτού φαιού χρώµατος Πυκνότητα: 1300 Κg/cm 3 Σηµείο τήξης: > 92 ο C DIN DIN DIN DIN ASTM D-4937 ASTM D-1519 ASTM D-4574 ASTM D-1817 ASTM D-1519

13 Γ-2 5 M.B.T. 2-Μερκαπτοβενζοθειαζόλη 6 D.P.G. ιφαινιλογουανιδίνη 7 T.M.T.D. 8 9 CRYSTEX O.T. 60 % ή Αντίστοιχο PARACRIL CLT ή Αντίστοιχο Τετραµεθυλοθειουραµο- ισουλφίδιο Θείο περιεκτικότητας 60 % Συµπολυµερές βουτα- ιενίου-ακριλονιτριλίου 10 Carbon black N330 Ενεργός άνθρακας Υπερεπιταχυντής. Μορφή: Κίτρινη σκόνη ή κόκκοι Πυκνότητα: 1410 kg/m³ Σηµείο τήξης: 170 ο C Καθαρότητα: > 95 % Μορφή: Λευκή σκόνη Πυκνότητα: 1300 kg/m³ Σηµείο τήξης: > 145 ο C Μορφή: Υποκίτρινη σκόνη Πυκνότητα: 1400 kg/m³ Σηµείο τήξης: > 140 ο C Πυκνότητα: 1650 kg/m³ Λεπτότητα: α) Το 99,7 % να περνά από κόσκινο 100 ΜΕSH (0,15 mm) β) Το 97 % να περνά από κόσκινο 200 MESH (0,075 mm) Τυπική ανάλυση: α) συνολικό θείο 59,7% κ.β. (min) β) αδιάλυτο θείο 54 % κ.β. (min) γ) οξύ Σαν H 2 SO 4 0,015 % κ.β.(max) δ) Τέφρα 10 % κ.β. (max) Ελαστική µάζα χρώµατος ελαφράς απόχρωσης ήλεκτρου. Περιέχει σταθεροποιητή που δεν δηµιουργεί κηλίδες και δεν επιδρά στο χρώµα. Προϊόν ψυχρού πολυµερισµού. Υψηλή περιεκτικότητα ακριλονιτριλίου 42% Σχετική πυκνότητα: 1,01 Ιξώδες κατά MOONEY 70(ML-2, 100 o C, 70 ± 0,02 ASTM D-1817 ASTM D-1519 ASTM D-1817 ASTM D-1519 ASTM D-1817 ASTM D-1519 ASTM D-1817 Ανώσεως ASTM D-1646 Αιθάλη Πυκνότητα : 1,80 ASTM D-1817

14 Γ-3 11 STEARIC ACID DYREZ RESIN ή ισοδύναµο METHYL ETHYL KETONE Zinc dimethylbithio carbamate 15 D.O.T.G. 16 SULFUR 17 WINGSTAY ή Αντίστοιχο Στεατικό οξύ Ρητίνη Μεθυλο-αιθυλοκετόνη ιµεθυλοδιθειοκαρβαµι- ικός ψευδάργυρος ιορθοτολυλγουανιδίνη Θείο Λευκή σκόνη ελαφριάς οσµής των λιπαρών. Πυκνότητα: 0,84 Θερµοκρασία τήξης: ο C Ρητίνη φαινόλης-φορµαλδεϋδης θερµοπλαστική. Ελαφρώς καστανόχρωµος. Σχετική πυκνότητα: 1,25 Σηµείο τήξης: C Υγρό άκρως εύφλεκτο. Σχετική πυκνότητα: Σηµείο βρασµού: 79,6 ο C Ιξώδες (25 ο C) : 0,401 Επιταχυντής Επιταχυντής Σχετική πυκνότητα: 1,20 Σηµείο τήξης: > 170 ο C "Ανθη Θείου" µε µικρή περιεκτικότητα σε ανθρακικό µαγνήσιο Αλκυλική Στυρενική Φαινόλη Αντιοξειδωτικό σε υγρή µορφή. ASTM D-1817 ASTM D-1519 ASTM D-1817 ASTM D-1519 ASTM D-1817 ASTM D-1519

15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΤΗΣ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Β" ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α/Α Ιξώδες Σηµείο Ανάφλεξης Πυκνότητα (Μέθοδος) Σηµείο Τήξης (Μέθοδος) Υλικού (Μέθοδος) (Μέθοδος) (α) (β) (γ) (δ) (ε) 1 Φαινόµενη Πυκνότητα: 500 kg/m³ (DIN 53466) Πυκνότητα (20 ο C): Kg/cm 3 (DIN 51757) Ιξώδες (20 ο C): C (DIN 51758) mpa X S (DIN 53015) 3 -- Σηµείο τήξης: ο C ASTM D Πυκνότητα: 1300 Κg/cm 3 ASTM D Σηµείο τήξης: > 92 ο C ASTM D Πυκνότητα: 1410 kg/m³ (ASTM D-1817) -- Σηµείο τήξης: 170 ο C (ASTM D-1519) -- 6 Πυκνότητα: 1300 kg/m³ (ASTM D-1817) -- >145 C (ASTM D-1519) -- 7 Πυκνότητα: 1400 kg/m³ (ASTM D-1817) -- >140 C (ASTM D-1519) -- 8 Πυκνότητα: 1650 kg/m³ (ASTM D-1817) Κατά ΜΟΟΝΕΥ (ML-2), Σχετική πυκνότητα: 1,01 Μέθοδος Ανώσεως 100 C:70±0,02 ΑSTM D Πυκνότητα : 1,80 (ASTM D-1817) Πυκνότητα: 0,84 (ASTM D-1817) C ASTM D Σχετική πυκνότητα: 1,25 (ASTM D-1817) C ASTM D Ιξώδες (25 ο C) : 0,

16 (α) (β) (γ) (δ) (ε) 15 Σχετική πυκνότητα: 1,20 (ASTM D-1817) >170 C ASTM D ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο αύξων αριθµός υλικού αναφέρεται στο αντίστοιχο Α/Α του πίνακα του Παραρτήµατος Β. Γ-2

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ - ΠΥΒ 1258A/05 08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΕΛΕΓΧΟΣ MASTERBATCH 1. Ιξώδες κατά Mooney: (ML 1 +4 ) 121 C (ASTM D-1646) α. Αρχική ένδειξη: β. Στα 4 min: Μ 4 = Ειδικό βάρος (20 C): kg/m³ (Μέθοδος ανώσεως) 3. Το masterbatch αναµειγνυόµενο µε τις υπόλοιπες πρώτες ύλες σύµφωνα µε το Παράρτηµα πρέπει να έχει σαν τελικό προϊόν τις παρακάτω ιδιότητες: α. Mooney cure curve: ML (1 ) 121 C (ASTM D-1646) β. Αρχική ένδειξη: Ελαχ.35 γ. Μ minimum : δ. Τ5: ε. Τ40: Το ελαστικό αυτό όταν βουλκανιστεί σε εργαστηριακή πρέσα στους 150 C για 10 min πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: α. Ειδικό βάρος: kg/m³ (Μέθοδος ανώσεως) β. Σκληρότητα: Shore A (ASTM D-2240) γ. Αντοχή στη τριβή: >130 (ASTM D-1630) δ. Επιµήκυνση: >650% (ASTM D-412) ε. Αντοχή σε εφελκυσµό (tensile strength): >16,5 Ν/mm² (ASTM D- 412) στ. Αντοχή στη διάσχιση: >17,5 Ν/mm (ASTM D-624) ζ. Αντοχή στις κάµψεις (µετά από γήρανση για 70h στους 100 C): <200% (Ross flexing machine) (ASTM D-1052) η. Αύξηση όγκου λόγω απορρόφησης πετρελαιολιπαντικού Νο 6 (Μίγµα ισοοκτάνιου-τολουένιου 70:30 κ.ο.): <60% (FED-STD-601 Method 6211).

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ '' '' ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ - ΠΥΒ 1258A/05 08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΓΡ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Το ελαστικό πέλµα των αρβυλών Μ-07 (DMS) κατασκευάζεται µε βουλκανισµό ελαστικού µίγµατος, που αποτελείται από masterbatch, στο οποίο προστίθενται τα συστατικά που φαίνονται στον Πίνακα Ι, σύµφωνα µε το Σχήµα Ι. Η παραγωγική διαδικασία είναι η ακόλουθη: 1. Παραλαβή, κοπή και ζύγιση masterbatch (παρτίδα 25 kgr). 2. Ζύγιση χηµικών πρώτων υλών (Συστατικά 1-4 του Πίνακα Ι). 3. Ζύγιση µέσων θείωσης (Συστατικά 5-8 του Πίνακα Ι). 4. Πρώτη ανάµιξη χηµικών πρώτων υλών µε masterbatch, σε εσωτερικό ανάµικτη Banbury, ήτοι: α. Σταδιακή προσθήκη masterbatch στο θάλαµο ανάµιξης, ''σπάσιµο'' ελαστικού µέχρι σηµείο ανόδου θερµοκρασίας. β. Προσθήκη µισής ποσότητας DBP. Πτώση ισχύος και ανάµιξη µε ανεβοκατέβασµα εµβόλου µέχρι ''δεσίµατος'' ελαστικού και ανόδου θερµοκρασίας και ισχύος. γ. Προσθήκη υπόλοιπης ποσότητας DBP και λοιπών χηµικών πρώτων υλών (α/α 1,3,4 του Πίνακα Ι). Ανάµιξη µε ανεβοκατέβασµα εµβόλου µέχρι τιµή ισχύος 100 ΚW. δ. Συνέχιση ανάµιξης για περίπου 30 sec και άδειασµα µίγµατος σε βαγονέτο για µεταφορά του στον κυλινδρόµυλο ανάµιξης. 5. Τελική ανάµιξη ελαστικού µε µέσα θείωσης σε κυλινδρόµυλο ανάµιξης (ανοικτό ζυµωτήριο), ήτοι: α. Μεταφορά µίγµατος ελαστικού και τοποθέτησή του στους κυλίνδρους του µύλου. β. Περιστροφή του µίγµατος στο εµπρόσθιο κύλινδρο (2-3 φορές) ''κόψιµο'' και ''σταύρωση'' του µίγµατος αριστερά και δεξιά µέχρι την εµφάνιση λείας επιφάνειας στο µίγµα. γ. Προσθήκη των µέσων θείωσης (α/α 5-7 του Πίνακα Ι) οµοιόµορφα σε όλο το µήκος του κυλίνδρου [τα µέσα θείωσης προστίθενται σε δύο (2) παρτίδες ελαστικού µίγµατος, περίπου σε 50 Κg]. του κυλίνδρου. όπως παραπάνω. δ. Ανάµιξη µε ''κόψιµο'' και ''σταύρωση'' αριστερά και δεξιά. ε. Επαναπροσθήκη υλικού που έχει σωρευτεί στη σκάφη στ. Προσθήκη του θείου (α/α 8 του Πίνακα Ι) και ανάµιξη

19 -2 ζ. Κόψιµο του µίγµατος σε φύλλα και τοποθέτηση σε ειδικά πλαίσια για ψύξη. Αναγραφή αριθµού παραγωγής και ηµεροµηνίας. 6. ιαµόρφωση ελαστικού σε λωρίδα ή σε πάτους ανάλογα µε τις ανάγκες της παραγωγής. 7. Βουλκανισµός πέλµατος. Σηµείωση: Στην παραπάνω παραγωγική διαδικασία δεν αναφέρονται τα στάδια προθέρµανσης, προετοιµασίας και καθαρισµού των µηχανηµάτων (εσωτερικού ανάµικτη Banbury και κυλινδρόµυλου ανάµιξης). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Σύσταση Μίγµατος Ελαστικού για την Κατασκευή του Ελαστικού Πέλµατος των Αρβυλών Μ-07 (DMS) A/A Συστατικό pph (1) 1. ZnO 2 2. DBP 8,4 3. ASM NOP ή αντίστοιχο 1,2 4. CBS 0,28 5. MBT 0,16 6. DPG 0,11 7. TMTD 0,03 8. Gaystex O.T 60% ή αντίστοιχο (1) Μέρη ανά 100 µέρη masterbatch. 1,6

20 -3 ΣΧΗΜΑ Ι ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Κοπή - ζύγιση masterbatch, µέσων θείωσης χηµικών πρώτων υλών. Πρώτη ανάµιξη χηµικών µε πρώτη ύλη ελαστικού (masterbatch) (εσωτερικός αναµικτήρας Banbury) Τελική ανάµιξη ελαστικού µε µέσα θείωσης και θείο (κυλιδρόµυλος ανάµιξης). ιαµόρφωση ελαστικού. Κοπή λωρίδας. Κοπή πάτων. Βουλκανισµός

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ - ΠΥΒ /05 08 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 1. ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ (Αναφέρονται οι παράγραφοι και τα συγκεκριµένα σηµεία που δεν είναι απόλυτα κατανοητά ή περιέχουν σφάλµατα). 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (Αναφέρονται τα σηµεία που περιορίζουν τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού προµηθευτών και που θα µπορούσαν να τροποποιηθούν χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα του προδιαγραφόµενου είδους. Αυτός που συµπληρώνει το έντυπο πρέπει να αναφέρει και την τροποποίηση που προτείνει εάν γνωρίζει κάποια εναλλακτική λύση). 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (Αναφέρεται οποιαδήποτε πρόταση για τη βελτίωση του προδιαγραφόµενου π.χ των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών, της κατασκευής, της συσκευασίας, των επισηµάνσεων, των µεγεθών κ.λ.π). 4. ΙΑΦΟΡΑ (Συµπληρώνεται ό,τι δεν καλύπτεται από τις πιο πάνω παραγράφους). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το έντυπο συµπληρώνεται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ή τους συλλόγους τους και τις εµπλεκόµενες στις προµήθειες Υπηρεσίες, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και κοινοποιείται στο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2 ο Γρ. ΣΤΓ 1020 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/2 ο Γρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ 7 η Π-ΓΕΣ-ΕΤΑ-88 Σεπ 2008 ΚΑ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/6 ο : 2640 01 012-110908 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα