Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos 1

2 ενότητα: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων 4α ενότητα:ενεργειακή επιθεώρηση σε κτήριο πολυκατοικίας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕργαστήριοΕνεργειακώνκαι Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. ΜιχάληςΓρ. Βραχόπουλος Συν-Συγραφείς: δρμαρ. Κούκου, υδρχρ. Ζιούτης, υδρμιχ. Μέντζος Συνδιοργανωτές: KEKAPEL Α.Ε. 2

3 Περιεχόµενα Ενεργειακή επιθεώρηση σε κτήριο πολυκατοικίας 3

4 Περιγραφή του κτηρίου Ετος κατασκευής: 1982 Περιοχή:Θεσσαλονίκη Προσανατολισµός: Η πρόσοψή του κτηρίου έχει νότιο προσανατολισµό, ενώ ο µεγάλοςάξοναςτουέχειπροσανατολισµόβ-ν. Γειτνίαση µε όµορα κτήρια: ιαθέτει δύο ελεύθερες πλευρές, τη βορινή και τη νότια. Η δυτική πλευρά εφάπτεται σε κτήριο µε ύψους 9 µέτρων. Ηανατολικήπλευράεφάπτεταιµεκτήριούψους 18 µέτρων. Απέναντι κτήρια: Στηνότιαπλευρά (πρόσοψη) τουκτηρίουσεαπόσταση 10 µέτρων από αυτό υπάρχει κτήριο ύψους 15 µέτρων.

5 Περιγραφή του κτηρίου Όροφοι: Το κτήριο αποτελείται από 5 ορόφους, το ισόγειο και το υπόγειο. Στο ισόγειο υπάρχει πυλωτή. Ύψοςορόφουαπόπλάκασεπλάκα: 3 µέτρα. ιαµερίσµατα ανά όροφο: δύο Χρήσεις: Στοισόγειολειτουργείµικρόεµπορικόκατάστηµα. Στους ορόφους τα διαµερίσµατα έχουν χρήση κατοικίας. Θερµαινόµενοι χώροι: Οιχώροιτωνδιαµερισµάτωνκαιτοκατάστηµατουισογείου. Μη θερµαινόµενοι χώροι: Στο υπόγειο υπάρχει ο χώρος του λεβητοστασίου και αποθήκες που είναι µη θερµαινόµενοι χώροι. Το κλιµακοστάσιο.

6 Τυπική κάτοψη ορόφου

7 Γεωµετρικά δεδοµένα κτηρίου

8 Συνθήκες λειτουργίας κτηρίου

9 Επιφάνειες

10 Περιγραφή κατασκευής Όλαταδοµικάστοιχείατουκτηρίουπουέρχονταισε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα, καθώς και τα δοµικά στοιχεία που έρχονται σε επαφή µε το κλιµακοστάσιο διαθέτουν θερµοµόνωση. Οι συντελεστές θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων των θερµαινόµενων χώρων ελήφθησαν από τη µελέτη θερµοµόνωσης του κτηρίου. Γιαταδοµικάστοιχείαγιαταοποίαδενυπήρχαν στοιχεία, οι συντελεστές θερµοπερατότητας ελήφθησαν από τους πίνακες 3.4α. και 3.4β. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε

11 Περιγραφή κατασκευής Οι κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες είναι επιχρισµένες και ανοιχτού χρώµατος. Το δώµα ως τελική στρώση φέρει ασφαλτόπανα. Οι θερµογέφυρες του κτιρίου, σύµφωνα µε την Τ.Ο.ΤΕ.Ε (πίνακας 3.6), θαληφθούνυπόψη ωςπροσαύξησηκατά 0,10 W/(m 2 K) τουσυντελεστή θερµοπερατότητα των επί µέρους αδιαφανών δοµικών στοιχείων.

12 Συντελεστές θερµοπερατότητας

13 Συντελεστές θερµοπερατότητας

14 Αδιαφανείς επιφάνειες

15 Θερµαινόµενοι χώροι: Συνολικό εµβαδό διαφανών επιφανειών: Παράθυρα: 7,80 m 2 Μπαλκονόπορτες: 123,0 m 2 ιείσδυση αέρα ιείσδυσητουαέρααπόχαραµάδες (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε (πίνακας 3.26.)): 6,8 m 3 /(m 2 h) γιαταανοιγόµεναπαράθυρα 5,3 m 3 /(m 2 h) γιατιςανοιγόµενεςµπαλκονόπορτεςκαι Συνολικάπροκύπτειότιηδιείσδυσητουαέρααπότις χαραµάδες ισούται µε: 7,80 m 2 6,8 m 3 /(m 2 h) + 123,0m 2 5,3 m 3 /(m 2 h) = 705 m 3 /h.

16 ιείσδυση αέρα Μη Θερµαινόµενοι χώροι (ΜΘΧ): Κλιµακοστάσιο: κουφώµατα µε ανεπαρκή αεροστεγανότητα. Απόληξη κλιµακοστασίου στο υπόγειο: δεν υπάρχουν κουφώµατασεεπαφήµετονεξωτερικόαέρα.

17 ιείσδυση αέρα Μη Θερµαινόµενοι χώροι (ΜΘΧ): 11,2 m 2 (επιφάνειακλιµακοστασίουανάόροφο ) 3 m (ύψοςορόφου) 6όροφοι 1,0m 3 /(m 3 h) + 11,2 m 2 2,4 m (ύψοςδώµατος) 1όροφος 1,0 m 3 /(m 3 h)+ 11,2 m2 3,0 m (ύψοςυπογείου) 1όροφος 0,1 m 3 /(m 3 h) = 232 m 3 /h

18 Ισοδύναµες επιφάνειες αδιαφανών δοµικών στοιχείων

19 Ισοδύναµες επιφάνειες αδιαφανών δοµικών στοιχείων

20 Συντελεστές σκίασης Αδιαφανείς επιφάνειες Λόγω της θερµοµόνωσης των δοµικών αδιαφανών στοιχείων λαµβάνεται µέσος συντελεστής σκίασης ίσος µε 0,9 για όλες τις περιόδους.

21 Συντελεστές σκίασης ιαφανείς επιφάνειες

22 Συντελεστές σκίασης Γωνίες σκίασης από µακρινά εµπόδια Νότια

23 Συντελεστές σκίασης Γωνίες σκίασης από πρόβολους - Νότια

24 Συντελεστές σκίασης Γωνίες σκίασης από πρόβολους - Βόρεια

25 Συντελεστές σκίασης Γωνίες σκίασης από πλευρικές προεξοχές - Βόρεια

26 Περιγραφή συστήµατος θέρµανσης Σύστηµα κεντρικής θέρµανσης: µονάδα λέβητα - καυστήρα πετρελαίου σε θερµοκρασία λειτουργίας 85/70 o C κεντρικόδισωλήνιοδίκτυοδιανοµήςµεµόνωσηπάχους 6 mm µικρότερη δηλαδή από την ελάχιστη απαιτούµενη σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε (πίνακας 4.7.) σώµατα καλοριφέρ ως τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας έναν κυκλοφορητή για την κυκλοφορία του θερµού νερού στο δίκτυο διανοµής

27 Στοιχεία λέβητα Θερµική ισχύς του λέβητα - καυστήρα (σύµφωνα µε την ανάλυση καυσαερίων) εκτιµήθηκε και είναι σχεδόν ίδια µε αυτήν του κατασκευαστή και ίση µε kcal/h ή 110 kw. Θερµική απόδοση του λέβητα - καυστήρα µετρήθηκε σε n gm = 88% (απόφύλλοελέγχουανάλυσηςκαυσαερίων). Για τον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης (χρειάζεται για τον καθορισµό του συντελεστή ng1) εφαρµόζεται η σχέση 4.1. τηςτ.ο.τ.ε.ε , γιατον προσδιορισµό της µέγιστης υπολογιζόµενης θερµικής ισχύος της µονάδας θέρµανσης του κτηρίου.

28 Ελεγχος υπερδιαστασιολόγησης A σε m 2, είναιησυνολικήπραγµατικήεξωτερικήεπιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, ανοίγµατα, οροφές, πυλωτή), σεεπαφήµετονεξωτερικόαέρα, τοέδαφοςκαι τους Μ.Θ.Χ. ΓιατουπόµελέτηκτήριοΑ= 1516 m 2. U m = 0,95 W/(m 2 K), ο µέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας για το σύνολο της επιφάνειας Α, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, βάσει του παλαιού Κ.Θ.Κ.

29 Ελεγχος υπερδιαστασιολόγησης Τ σε ο C η διαφορά της θερµοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήµατος, για τη Θεσσαλονίκη 23 ο C (Γκλιµατικήζώνη) και 1,8 συνολικός συντελεστής προσαύξησης, λόγω αερισµού, διακοπτόµενης λειτουργίας, απωλειών δικτύου διανοµής, επιτάχυνση της απόδοσης του συστήµατος κ.τ.λ.

30 Ελεγχος υπερδιαστασιολόγησης Η µέγιστη θερµική ισχύς του λέβητα P gen υπολογίστηκε ότιθαέπρεπεναείναιστα 60 kw, δηλαδήπερίπου 46% µικρότερη από την πραγµατική εγκατεστηµένη ισχύ του λέβητα. Ο λόγος P m /P gen είναι περίπου 1,83 και ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης n g1 =0,75 (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε , πίνακας 4.3). Αντίστοιχα, ο συντελεστής n g2 (κατάσταση λέβητα) λαµβάνεται n g2 =1 (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε , πίνακας 4.4), δεδοµένου ότι ο λέβητας βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση. n ge = n gm x n g1 x n g2 = 0,88 x 0,75 x 1 = 0,66

31 Περιγραφή δικτύου διανοµής Το δίκτυο διανοµής αποτελείται από: 12 ζεύγη (παροχή / επιστροφή) κατακόρυφων στηλών που ξεκινούν ή καταλήγουν στους δύο κεντρικούς συλλέκτες (κολεκτέρ) παροχής και επιστροφής του θερµού νερού και µετά το ισόγειο διέρχονται µέσα από τους εσωτερικούς θερµαινόµενους χώρους του κτηρίου (διαµερίσµατα).

32 Θερµική ισχύς δικτύου διανοµής Η τελική πραγµατική συνολική θερµική ισχύς που µεταφέρει το δίκτυο διανοµής του κτηρίου θα είναι ίση µε την πραγµατική (εκτιµώµενη από την ανάλυση καυσαερίων) θερµική ισχύ του λέβητα 110 kw, µειωµένη κατά το γινόµενο των µειωτικών συντελεστών, ωςεξής: n g = n g1 x n g2 =0,75 οπότεηθερµικήισχύςτουδικτύουδιανοµήςθαείναι 110 kw x 0,75 = 82,5 kw τόσογιατουπόεξέτασηκτήριο, όσοκαι γιατοκτήριοαναφοράς

33 Απόδοση δικτύου διανοµής Επιµερίζοντας την ισχύ, η συνολική πραγµατική θερµική ισχύς που µεταφέρεται από κάθε κατακόρυφη στήλη παροχής είναι σχεδόν οµοιόµορφη και περίπου ίσηµε 7 kw. Η θερµοµόνωση των κατακόρυφων σωλήνων, καθώς και των οριζόντιων είναι ανεπαρκής σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. Από τον πίνακα 4.11 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε , για θερµική ισχύ περίπου 7 kw και υψηλή θερµοκρασία λειτουργίας του συστήµατος, προκύπτει ποσοστό θερµικών απωλειών δικτύου διανοµής 11,0% ή αλλιώς θερµική απόδοση 0,89.

34 Απόδοση τερµατικών µονάδων f rad = 1,00 (εγκατάστασησεύψοςµικρότεροαπό 4 m) f im = 0.97 (γιαδιακοπτόµενηλειτουργία) και f hydr = 1,03 (σύστηµαεκτόςυδραυλικήςισορροπίας) υπολογίστηκε η βαθµός απόδοσης των τερµατικών µονάδων n em,t = 0,89

35 Βοηθητικά συστήµατα Κυκλοφορητής µε ηλεκτρική ισχύ 0,5 kw Καυστήρας µε ηλεκτρική ισχύ 0,02 kw Οι υπόλοιπες διατάξεις αυτοµατισµών και θερµοστατικού ελέγχου θεωρείται ότι καταναλώνουν αµελητέα ηλεκτρική ενέργεια.

36 Συνοπτικά...

37 Σύστηµα ψύξης Αυτόνοµες τοπικές αντλίες θερµότητας Ποσότητα: δύο σε κάθε διαµέρισµα Ψυκτικήισχύς: btu/h έκαστη (3,52 kw) Κάλυψη: περίπου το 50% των συνολικών ψυκτικών φορτίων της θερµικής ζώνης (διαµερισµάτων) Σύνολο εγκατεστηµένης ψυκτικής ισχύος είναι: 2 x 3,52 x 10 = 70,4 kwth

38 Σύστηµα ψύξης - EER εδοµένου ότι δεν υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές για τις µονάδες, ο δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιών θερµότητας λαµβάνεται EER = 1,5 µε βάση την παράγραφο της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε , για υφιστάµενες τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερµότητας 20-ετίας. για f im = 1 (γιασυνεχήλειτουργία ) και f hydr = 1 (σύστηµαµευδραυλικήισορροπίας), υπολογίστηκε ο βαθµός απόδοσης των τερµατικών µονάδων n em,t = 0,93. Βοηθητικά συστήµατα δεν υπάρχουν.

39 Συνοπτικά...

40 Σύστηµα παραγωγής ΖΝΧ Είδος: Τοπικοί ηλεκτρικοί θερµαντήρες, 80l, ένας σε κάθε διαµέρισµα του κτηρίου. Θερµική ισχύς των θερµαντήρων: 4 kwel έκαστος. Συνολική θερµική ισχύς των µονάδων: 40 kw. Θερµική απόδοση των µονάδων παραγωγής: 100%. Ποσοστό κάλυψης φορτίου για Ζ.Ν.Χ.: 100% για όλους του µήνες. Βαθµός απόδοσης για µονάδες χωρίς δίκτυο διανοµής υπολογίζεται 100% (δεν υπάρχει δίκτυο). Απώλειες του δοχείου αποθήκευσης είναι µόνο πλευρικές και λαµβάνονται 2%, άρα ο θερµικός βαθµός απόδοσης (αποθήκευσης) είναι 0,98. Το κτήριο δεν διαθέτει ηλιακούς συλλέκτες.

41 ιατάξεις αυτόµατου ελέγχου Το κτήριο δεν διαθέτει αυτονοµία θέρµανσης λόγω του δισωληνίου συστήµατος, ούτε διατάξεις αντιστάθµισης µερικώνφορτίων, αλλάούτεκαιθερµοστάτεςχώρων. Λόγω µη ύπαρξης των βασικών διατάξεων αυτόµατου ελέγχου στο σύστηµα θέρµανσης, κατατάσσεται στην κατηγορία διατάξεων αυτόµατου ελέγχου και κατά συνέπεια (σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010) όλη η πολυκατοικία θα ανήκει στην κατηγορία.

42 Απαιτούµενα φορτία θέρµανσης και ψύξης Οιαπαιτήσειςγιαθέρµανσηείναιπερίπου 52% περισσότερες από αυτές του κτηρίου αναφοράς και οφείλονται κυρίως στην ανεπαρκή θερµοµόνωση του κτηρίουσεσχέσηµεαυτήντουκτηρίουαναφοράς. Οι απαιτήσεις γιαψύξη των χώρων του εξεταζόµενου κτηρίου είναι περίπου 12% λιγότερες από αυτές του κτηρίου αναφοράς και οφείλονται στη καλύτερη σκίαση του εξεταζόµενου κτηρίου.

43 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση

44 Κατανάλωση καυσίµων

45 Πρωτογενής ενέργεια ανά τελική χρήση Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρµανση των χώρων του κτηρίου είναι υπερδιπλάσια από αυτήν του κτηρίου αναφοράς και εκτός από το γεγονός ότι έχει µεγαλύτερη απαίτηση θερµικής ενέργειας οφείλεται και στο χαµηλό βαθµό θερµικής απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης. Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για ψύξη του κτηρίου είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση µε του κτηρίου αναφοράς και αυτό οφείλεται κυρίως στην πολύ χαµηλή απόδοση της τοπικής αντλίας θερµότητας.

46 Πρωτογενής ενέργεια ανά τελική χρήση Η µεγάλη διαφορά της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για το Ζ.Ν.Χ. του κτηρίου σε σχέση µε του κτηρίου αναφοράς, οφείλεται στο γεγονός ότι το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει ηλιακούς συλλέκτες. Η κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το Ζ.Ν.Χ. επιβαρύνει σηµαντικά το κτήριο όσον αφορά στην τελική ενεργειακή του κατάταξη.

47 Κατανάλωση Πρωτογενούς ενέργειας και Εκλυση ρύπων

48 Ενεργειακή κατάταξη

49 Συστάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης Με βάση τα αποτελέσµατα προτείνονται: Αντικατάσταση των ηλεκτρικών θερµαντήρων µε άλλο σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (αερίου, πετρελαίου κ.ά.) ή εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών. Αντικατάσταση της µονάδας λέβητα - καυστήρα µε άλλον χαµηλότερης θερµικής ισχύος ή πολυβάθµια µονάδα. Περαιτέρω µόνωση του κελύφους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κ.Εν.Α.Κ. και αντικατάσταση των κουφωµάτων µε άλλα ενεργειακά αποδοτικότερα.

50 Σενάρια Σενάριο 1ο: Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για κάλυψη των αναγκών Ζ.Ν.Χ. συνολικής επιφάνειας 30 m 2, µε κλίση 40 ο και νότιο προσανατολισµό και συντελεστή ηλιακής αξιοποίησης 0,3. Σενάριο 2ο: Αντικατάσταση λέβητα - καυστήρα µε καύσιµο φυσικού αερίου, πολυβάθµιο µε θερµικό βαθµό απόδοσης (0,93) και µε ταυτόχρονη κάλυψη της παραγωγής Ζ.Ν.Χ. µέσω κεντρικού δικτύου διανοµής (µε επαρκή θερµοµόνωση). Επίσης εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη για την κάλυψη Ζ.Ν.Χ., σύµφωνα µε τα ως άνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Σενάριο 3ο: Τοποθέτηση επιπλέον θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. Επιπλέον, όλες οι επεµβάσεις του 2ο σεναρίου, δηλαδή αντικατάσταση λέβητα - καυστήρα µε καύσιµο φυσικού αερίου πολυβάθµιο µε ταυτόχρονη κάλυψη του Ζ.Ν.Χ. και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη για την κάλυψη Ζ.Ν.Χ.

51 Αποτελέσµατα

52 Συνοπτικά... Εφαρµογή του πρώτου σεναρίου: η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου βελτιώνεται και ανέρχεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε µε κόστοςεπένδυσης ευρώ (200 ευρώ/m 2 ηλιακούσυλλέκτη) και περίοδο αποπληρωµής 6,3 έτη. Εφαρµογή του δεύτερου σεναρίου: ενώ το αρχικό κόστος ανεβαίνει στα ευρώ (200 ευρώ/m 2 ηλιακούσυλλέκτηκαι ευρώ για λέβητα φυσικού αερίου και σωλήνες Ζ.Ν.Χ.), η περίοδος αποπληρωµής µειώνεται στα 5,5 έτη, καθώς η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας ανέρχεται σε 43,8%. Εφαρµογή του τρίτου σεναρίου: παρόλο που το αρχικό κόστος είναι πολύ υψηλό ( ευρώ), η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας αυξάνεται λίγο σε σχέση µε του δεύτερου σεναρίου σε 47,8% αλλά και πάλι επιτυγχάνεται απόσβεση περίπου σε 15 έτη.

53 Βιβλιογραφία 1. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Αρχιτεκτονική κτηρίων 6. Θερµική Συµπεριφορά κτηρίων, Σηµειώσεις ΕΜΠ, Χ. Τζιβανίδης 7. Ειδική προσέγγιση στις κεντρικές Θερµάσνεις, Μιχ. Γρ. Βραχόπουλος, 2003, Εκδ. Σταµούλη 8. Κλιµατισµός Αερισµός Θέρµανση- Σχεδιασµός και Ανάλυση, Parcker, McQuiston (Επιµ. Μιχ. Γρ Βραχόπουλος), 2002, Εκδ ΙΩΝ 53

54 54

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: οικ.1192 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1.Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Εισηγητές: Δρ. ΧαρίσιοςΑχίλλας, Δρ. ΧρίστοςΒλαχοκώστας, Δρ. ΑπόστολοςΜαλαμάκης, Δρ. Γεώργιος Μπανιάς Ερώτηµα 1: Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα