Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Λέβητα ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ Θέρµο Υούνιτ (Weishaupt Thermo Unit) WTU 15-S WTU 25-S WTU 35-S WTU 50-S WTU 20-S WTU 30-S WTU 43-S WTU 55-S /2000 -weishaupt-

2 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση από: ιεύθυνση: Προϊόν: Τύπος: Max Weishaupt GmbH Max Weishaupt Strasse D Schwendi Germany Συµπαγές σύστηµα θέρµανσης WTU-S µε καυστήρα πετρελαίου Οι ανωτέρω λέβητες συµφωνούν µε Με τις προδιαγραφές :. EN 303 EN 267 EN EN EN Σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες 90/396/EC 73/23/EC 89/336/EC GAD LVD MC Τα ανωτέρω προϊόντα φέρουν την σήµανση ως κάτωθι: Είναι πιστοποιηµένοι από έναν ανεξάρτητο οργανισµό (TΰV Bau und Betriebstechnik Mϋnchen) σύµφωνα µε το DIN CERTCO Αριθµός εγγραφής 3R237/99 Το προϊόν είναι πιστοποιηµένο µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001 Στο πλαίσιο αυτής της πιστοποίησης, διαπιστώθηκε ότι ο χρησιµοποιούµενος θερµοστάτης ασφαλείας του λέβητα αντιστοιχεί στην λειτουργία µε ένα σύστηµα ελέγχου έλλειψης ύδατος σύµφωνα µε το DIN Επίσης από έναν περαιτέρω έλεγχο από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο επιβεβαιώθηκε ότι η απόσταση µεταξύ της µόνωσης των αξεσουάρ και του µη µονωµένου καπναγωγού µπορεί να µειωθεί στα 3 εκατοστά. Συχνή συντήρηση εξοικονοµεί καύσιµα και προστατεύει το περιβάλλον Συνιστούµε συχνή συντήρηση όλων των συσκευών θέρµανσης. Εξοικονοµεί καύσιµα και εξασφαλίζει σταθερά καλά αποτελέσµατα καύσης. Βέλτιστη ποιότητα καύσης είναι προϋπόθεση για φιλική λειτουργία για το περιβάλλον 2

3 Περιεχόµενα 1. Γενικές πληροφορίες 4 2. Πληροφορίες ασφαλείας 5 3. Τεχνική περιγραφή Επιτρεπόµενες εφαρµογές Βασική λειτουργία Πίνακας ελέγχου 7 4. Εγκατάσταση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Παράδοση, µεταφορά και αποθήκευση Προετοιµασία για την συναρµολόγηση Συναρµολόγηση λέβητα Συνδέσεις πλευράς νερού Συνδέσεις πλευράς καυσαερίου Συναρµολόγηση καυστήρα Συναρµολόγηση του συστήµατος ρύθµισης, 14 συνδέσεις και ηλεκτρολογικό διάγραµµα 4.9 Συναρµολόγηση εξωτερικής επένδυσης Ρύθµιση και παράδοση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη 20 εκκίνηση 5.2 Μέτρα πριν την πρώτη εκκίνηση Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις Περίοδοι διακοπής λειτουργίας Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών Συντήρηση Σηµειώσεις ασφαλείας για την συντήρηση Πρόγραµµα συντήρησης Καθαρισµός Θέσεις για την συντήρηση Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία Επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος Ηλεκτρικά στοιχεία Στοιχεία για τον προσδιορισµό της απαγωγής 30 των καυσαερίων 8.5 ιαστάσεις Βάρη Πτώση πίεσης Παράρτηµα Πίνακας σηµείων ελέγχου 32 3

4 1. Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες συναρµολόγησης και θέσης σε λειτουργία WTU-S. Οδηγίες χρήσης του WTU-S. Οδηγίες συναρµολόγησης και θέσης σε λειτουργία καυστήρα. Πρόσθετο φύλλο καυστήρα πετρελαίου. Οδηγίες για τον εγκαταστάτη του WRS. Οδηγίες για τον χρήστη του WRS. Απλές οδηγίες για το WRS. Οδηγίες συναρµολόγησης µονάδας επέκτασης WRS- EM (Αξεσουάρ). Αυτές οι οδηγίες: Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της εγκατάστασης. Περιέχει τις απαιτούµενες οδηγίες για την ασφαλή συναρµολόγηση, πρώτη εκκίνηση και συντήρηση του εξοπλισµού Είναι για χρήση µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Είναι για την ενηµέρωση του προσωπικού που χειρίζεται τον εξοπλισµό Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω ηλεκτρικού πλήγµατος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν την καταστροφή του εξοπλισµού ή περιβαλλοντολογικές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Παράδοση και οδηγίες χρήσης Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης. Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη, ότι το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένουν πλησίον της θερµαντικής συσκευής. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να ελέγχεται η εγκατάσταση από τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η Weishaupt γι αυτό, προτείνει την σύναψη ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Εγγύηση και υποχρεώσεις Βασικά ισχύουν οι όροι τις πώλησης. Η Weishaupt δεν θα δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση εγγύησης για τραυµατισµό ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον του ενός λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : Κακή χρήση του λέβητα. Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, λειτουργία ή συντήρηση της συσκευής. Την λειτουργία του λέβητα µε ελαττωµατικές διατάξεις ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας ή προστασίας. Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως προτείνετε. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στα κατασκευαστικά στοιχεία της συσκευής. Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων τα οποία δεν δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό. Μετασκευών στον θάλαµο καύσης, που κατασκευαστικά παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. Ανεπαρκή έλεγχο στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται σε φθορά. Σε µη ορθές επισκευές. Θέληµα θεού Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχείς επαναφορές λόγω βλάβης καυστήρα. Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές καυσίµου ή στην ηλεκτρική παροχή. Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. 1. Οι διαδικασίες πλέον της µιας αριθµούνται Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά σηµείων. Συντοµεύσεις Πιν. Πίνακας Κεφ. Κεφάλαιο 4

5 2. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνοι από την χρήση του λέβητα Τα προϊόντα της weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, η µη κανονική χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµιές στη εγκατάσταση. Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο : Για την προτεινόµενη χρήση. Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του λέβητα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. Εκπαίδευση προσωπικού Μόνο αρµόδια προς τούτο άτοµα, µπορούν να κάνουν εργασίες επί της συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση των προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση και σήµανση αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες. Μέτρα οργάνωσης Πρέπει να παίρνουν και να φέρουν όλα τα προστατευτικά µέσα τα άτοµα που εργάζονται στην εγκατάσταση. Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις. Ενηµερωτικά µέτρων ασφαλείας Επί πρόσθετα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν και οι τοπικοί κανόνες πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια και εγκατάσταση. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μέτρα ασφαλείας κατά την κανονική λειτουργία Χρησιµοποιείται τον εξοπλισµό µόνο εάν όλα τα εξαρτήµατα ασφαλείας λειτουργούν κανονικά. Τουλάχιστον ετήσια, ο εξοπλισµός και τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται οπτικά και λειτουργικά. Μπορεί να απαιτείται συχνότερος έλεγχος εάν απαιτείται από την φύση της εγκατάστασης. Ηλεκτρολογική ασφάλεια Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται κατά την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις και καµένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται άµεσα. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι κλειδωµένος. Η εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία θα έχουν το κατάλληλο κλειδί ανοίγµατος. Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να υπάρχει και δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόψει άµεσα την γενική παροχή ρεύµατος. Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης Οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. Ενηµερώστε τον χρήστη πριν την εκκίνηση των εργασιών συντήρησης. Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη, ώστε να µην τεθεί τυχαίως εντός. ιακόψτε την παροχή καυσίµου. Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή ελέγχου, απαιτηθεί άνοιγµα συνδέσεων, κατά την συναρµολόγηση επιθεωρείστε για την καθαρότητα των επιφανειών και παρεµβυσµάτων. Εάν διαπιστωθεί φθορά το παρέµβυσµα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελέγξτε την στεγανότητα. Συσκευές ελέγχου σήµατος φλόγας, ορίου, εξαρτήµατα διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να παραδίδονται και αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αποσυνδεδεµένες βιδωτές συνδέσεις πρέπει να ξανασυνδέονται αφού αντικατασταθεί το στεγανωτικό υλικό. Με την λήξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας εάν λειτουργούν ορθά. Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισµού εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Όλες οι µετασκευές στον καυστήρα πρέπει να έχουν την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. εν πρέπει να προστίθενται επιπλέον εξαρτήµατα στην εγκατάσταση, εάν δεν έχουν εγκριθεί µε τον λέβητα. Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και συνδετικά εξαρτήµατα της Max Weishaupt. Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα για την καταλληλότητά τους να προσαρµόζονται µε τις λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας. Καθαρισµός και διάθεση των αποβλήτων Όλα τα προϊόντα καθαρισµού πρέπει να διατεθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. 5

6 3. Τεχνική περιγραφή 3.1 Επιτρεπόµενες εφαρµογές Οι λέβητες weishaupt Thermo Unit είναι προσαρµοσµένες για την συναρµολόγηση σε εγκαταστάσεις θερµού νερού σύµφωνα µε το DIN 4751 σε θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 75 C. Σε χειροκίνητη λειτουργία µπορεί να ρυθµιστούν θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 80 C. Όλοι οι αυλοί καυσαερίων πρέπει να έχουν στροβιλιστήρες καυσαερίων. Ο λέβητας δεν πρέπει να λειτουργεί σε εξωτερικό περιβάλλον. Είναι κατασκευασµένος για λειτουργία σε στεγασµένο χώρο. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργήσει µόνο στις επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος (δες κεφ. 8). Ο λέβητας δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός του εύρους λειτουργίας του, που αναφέρεται στην πινακίδα του.. Οι λέβητες weishaupt Thermo Unit πρέπει να λειτουργούν µε τους καυστήρες αερίου ή πετρελαίου που αναφέρονται πιο κάτω: Χώρα προορισµού DE, CH, AT, IT BE, FR, IT, GR DE, CH, AT, IT, BE, FR, GR 1 CH: όχι Τύπος λέβητα WTU 15-S WTU 20-S WTU 25-S WTU 30-S WTU 35-S WTU 43-S WTU 50-S WTU 55-S Καυστήρας πετρελαίου WL5-A-H WL5-A-H WL5-A-H WL5-A-H WL20-A-H WL20-A-H WL20-A-H1 - Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN WL5-A-H WL5-A-H WL5-A WL5-A WL5-A WL20/2-A - WL20/2-A Καυστήρας αερίου WG5N/1-A WG5N/1-A Εκδ. LN Εκδ. LN WG5F/1-A WG5F/1-A Εκδ. LN Εκδ. LN WG5N/1-A Εκδ. LN WG5F/1-A Εκδ. LN WG5N/1-A Εκδ. LN WG5F/1-A Εκδ. LN WG5N/1-A Εκδ. LN WG5F/1-A Εκδ. LN WG20N/1-A Εκδ. LN WG20F/1-A Εκδ. LN - WG20N/1-A Εκδ. LN - WG20F/1-A Εκδ. LN 3.2 Βασική λειτουργία Σύστηµα θέρµανσης σύµφωνα µε EN 303 και EN 304, αποτελούµενο από καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, και λέβητα. Λέβητας χαµηλών θερµοκρασιών σύµφωνα µε την ντιρεκτίβα 92/427/CEE (επίπεδο: 3 αστέρων για WTU 15- S µέχρι WTU 50-S). Μονοβάθµια λειτουργία καυστήρα. Σώµα λέβητα Χαλύβδινος λέβητας. Υδραυλικό σύστηµα για την µείωση συµπυκνώσεων. Λειασµένοι αυλοί καυσαερίων για τον εύκολο καθαρισµό. Κατακόρυφη αρχή λειτουργίας για την µεγίστη µετάδοση της θερµότητας και µεγάλη διάρκεια ζωής. Υδρόψυκτος πάτος λέβητα, θερµική µόνωση και κατακόρυφη αρχή λειτουργίας (θερµικός σιφωνισµός από την πλευρά των καυσαερίων) για την µείωση των απωλειών κατά την παύση λειτουργίας του καυστήρα. Καυστήρας Ο καυστήρας πετρελαίου είναι προρυθµισµένος για την διευκόλυνση της εκκίνησης του συστήµατος. Ο καυστήρας πετρελαίου ή αερίου είναι αθόρυβος και µε χαµηλές εκποµπές. Εξωτερικός µανδύας Απλοποιηµένης συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης µε γρήγορες συνδέσεις. Ρύθµιση Η συναρµολόγηση και οι συνδέσεις είναι απλοποιηµένες µε την βοήθεια κωδικοποιηµένων φις και προεγκατεστηµένες συνδέσεις. Ηλεκτρικές συνδέσεις βάσει επιλογής αριστερά µπροστά ή πίσω δεξιά. Μονάδα εντολών αποσπώµενη για απλοποιηµένο προγραµµατισµό και χρήσης σαν αισθητήριο χώρου µε επίτοιχη βάση (αξεσουάρ). Στροβιλιστήρες για την προσαρµογή τις θερµοκρασίας καυσαερίων. 6

7 3.3 Πίνακας ελέγχου Μετωπικός ηλεκτρικός πίνακας Κουµπί επαναφοράς βλάβης Βλάβη καυστήρα ιακόπτης λειτουργίας/ σταµατήµατος Ο διακόπτης επιτρέπει την εκκίνηση (ενδεικτική λυχνία αναµµένη) και σταµάτηµα της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός διακόπτης. Θερµοστάτης ελέγχου λέβητα Αυτόµατη λειτουργία ή χειροκίνητη λειτουργία µε επιλογή της θερµοκρασίας. Κουµπί ελέγχου του θερµοστάτη ασφαλείας. Εάν κρατήσουµε πατηµένο το κουµπί ελέγχου του θερµοστάτη ασφαλείας, µπορούµε να ελέγξουµε την λειτουργικότητα του. Θερµοστάτης ασφαλείας. Ο θερµοστάτης ασφαλείας χρειάζεται για την προστασία έναντι τυχαίων υπερθερµάνσεων λόγω κακών ρυθµίσεων. Η αποσυµπλοκή του φαίνεται µε µία λυχνία πράσινου χρώµατος. Ανταλλακτική ηλεκτρική ασφάλεια. Ασφάλεια 6,3 A am. Αφαιρούµενο τµήµα για την τοποθέτηση ενός θερµοµέτρου (αξεσουάρ). Μονάδα εντολών Η περιγραφή της µονάδας εντολών WRS ευρίσκεται σε δύο ξεχωριστά φυλλάδια οδηγιών. 7

8 4. Εγκατάσταση 4.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Η µη συµµόρφωση µπορεί να δηµιουργήσει σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό από ηλεκτροπληξία. 4.2 Παράδοση, µεταφορά και αποθήκευση Ελέγξτε την παράδοση Ελέγξτε την παράδοση εάν είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχουν εµφανείς ζηµιές λόγω της µεταφοράς. Εάν η παράδοση είναι ελλιπής ή µε ζηµιά επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή ή µεταφορέα. Αποθήκευση Προσοχή στις συνθήκες αποθήκευσης (δες Κεφ. 8.2). Μεταφορά Για το βάρος του καυστήρα (δες Κεφ. 8.6). Αποστολή του προϊόντος Σώµα λέβητα µε προτοποθετηµένη µόνωση και πίσω πλάτη. Ρυθµιζόµενα πόδια λέβητα. Πλάκα λέβητα και καπνοθάλαµου. Στροβιλιστήρες. Αποστάτης για την τοποθέτηση του CPU του WRS. Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του WTU-S. Απλοποιηµένες οδηγίες WTU-S. Κάρτα ελέγχου. Πίνακας λέβητα WRS-KF µε καλώδιο σύνδεσης και φις. Ελεγκτής WRS-BE. Μονάδα βάσης WRS-CPU. Αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας. Αισθητήριο θερµοκρασίας προσαγωγής (µόνο για WRS- CPU B3). Οδηγίες χρήσης WRS. Οδηγίες θέσης σε λειτουργία του WRS. Απλοποιηµένες οδηγίες WRS. Καυστήρας. Καπάκι. Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του καυστήρα. Πρόσθετο φύλλο για τον καυστήρα πετρελαίου. Πρόσθετο φύλλο για τον καυστήρα πετρελαίου ή αερίου. Μανδύας. Βούρτσες καθαρισµού. Θήκη εγγράφων. 8

9 4.3 Προετοιµασία για την συναρµολόγηση Εγκατάσταση Βάση των τοπικών κανονισµών, η εγκατάσταση πρέπει να δηλωθεί ή να ζητηθεί η άδεια εγκατάστασης. Αποστάσεις εγκατάστασης Λεβητοστάσιο Το λεβητοστάσιο πρέπει να είναι σε θέση ώστε να αποφεύγεται τυχόν πάγωµα της. Προτείνουµε έναν κατελάχιστον αερισµό 100 cm 2. Η εγκατάσταση του λέβητα δεν πρέπει να γίνεται: Σε χώρους µε ύπαρξη συστατικών αλογόνων, αεροζόλ, υλικών καθαρισµού ή απολίπανσης ή καταστροφικών υλικών. Σε χώρους πλυντηρίων ή υγρούς. Σε χώρους µε πολλή σκόνη. Απαιτήσεις χώρου Ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει τον απαιτούµενο χώρο για την συντήρηση, και έλεγχο του λέβητα και καπνοδόχου. Την πρόβλεψη του απαιτούµενου χώρου για την εγκατάσταση τυχόν αξεσουάρ (WHS). Την λήψη µετρήσεων και ανοιγµάτων για τον καθαρισµό (καπναγωγών, καµινάδας). Στην ένωση λέβητα καµινάδας να προβλεφθεί χώρος, ώστε εάν απαιτηθεί να µπορεί να τοποθετηθεί ηχοπαγίδα ή ένα WKN (αξεσουάρ). Ο ελάχιστος χώρος από αριστερά µπορεί να είναι και από δεξιά εάν το άνοιγµα της µετώπης του λέβητα είναι από δεξιά. *Απαιτούµενο ύψος για τον καθαρισµό του λέβητα. 4.4 Εγκατάσταση του λέβητα 1. Μεταφέρατε τον λέβητα στον χώρο εγκατάστασης µε την παλέτα του µε ένα παλετοφόρο. Αλφάδιασµα του λέβητα 2. Ξεσφίξατε τις βίδες (κλειδί 19 χιλ.) κάτω από την παλέτα και αφαιρέστε τις πλάκες στερέωσης. Μην αφαιρέστε τις βίδες. 3. Ανυψώστε το σώµα του λέβητα. 4. Χρησιµοποιείστε τις βίδες για το αλφάδιασµα του λέβητα. Σηµείωση: Προτείνεται η χρήση αντικραδασµικών κάτω από τις βίδες της βάσης (αξεσουάρ). 9

10 4.5 Συνδέσεις πλευράς νερού Σωληνώσεις Το κύκλωµα θέρµανσης να εκκενωθεί από λάσπες και από όλα τα σωµατίδια. Οι επικαθίσεις µπορούν να προκαλέσουν υπερθερµάνσεις και θόρυβο. Πριν την συναρµολόγηση του λέβητα, το κύκλωµα θέρµανσης πρέπει καθαριστεί. Σε ακραία περίπτωση µπορεί να τοποθετηθεί ένα προσωρινό φίλτρο για την συλλογή τους. Υδραυλικές συνδέσεις Συνδέσεις G 3/4 εξωτερικό π.χ. για την σύνδεση αισθητηρίου. G 3/8 εσωτερικό για την σύνδεση αυτόµατου εξαεριστικού. G 1 1/2 εξωτερικό προσαγωγή προς δίκτυο (Επίπεδη ένωση). G 1 1/2 εξωτερικό επιστροφή από δίκτυο (Επίπεδη ένωση). G 3/4 εξωτερικό άδειασµα και σύνδεση δοχείου διαστολής (σετ σύνδεσης weishaupt WHE 2.0, αξεσουάρ). Καµία επιστροφή δεν πρέπει να συνδεθεί σε αυτήν την σύνδεση. Συναρµολογείστε το γκρουπ βάσης WHB 2.0 (αξεσουάρ) στην προσαγωγή και επιστροφή του λέβητα. Γι αυτό δες την σηµείωση WHS. Συναρµολογείστε όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ του συστήµατος WHS. ες αντίστοιχες οδηγίες. 10

11 4.6 Συνδέσεις πλευράς καυσαερίου Αγωγός καυσαερίων ια την εξασφάλιση µίας σίγουρης και αποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης η διαστασιολόγηση της καµινάδας πρέπει να είναι ορθή. Οι διαστάσεις της καµινάδας πρέπει να ανταποκρίνονται καλώς µε τους κανόνες. Σχεδιάγραµµα αρχής αγωγού καυσαερίων Οι θερµοκρασίες των καυσαερίων του λέβητα έχουν προβλεφθεί να είναι χαµηλότερα από 160 C σαν στάνταρ. Γι αυτόν τον λόγο, η καµινάδα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχα. Σηµειώσεις: Προσδιορίστε την καµινάδα όσον το δυνατότερο συντοµότερης διαδροµής. Χρησιµοποιείστε έναν αγωγό τον λεπτότερο δυνατόν. Στις αλλαγές διαδροµής του αγωγού χρησιµοποιείτε εάν είναι δυνατόν καµπύλες 30 µε 45. Μειώστε στο ελάχιστον τις καµπύλες 90. Μονώστε κατάλληλα τον αγωγό. Τα µη µονωµένα στοιχεία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 εκατοστά από την µόνωση των αξεσουάρ σύνδεσης WAG. Το εξάρτηµα σύνδεσης λέβητα µε καµινάδα πρέπει να κατασκευασθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην µεταφέρονται τυχόν κραδασµοί στο κτήριο. Γι αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθεί υλικό που απορροφάει τους παλµούς και να στεγανοποιεί την σύνδεση. Το εξάρτηµα σύνδεσης λέβητα µε καµινάδα πρέπει να κατασκευασθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε εάν απαιτηθεί να µπορέσει να αντικατασταθεί µε µία ηχοπαγίδα. Η αύξηση της θερµοκρασίας καυσαερίων από 150 σε 180 C µε την ρύθµιση των στροβιλιστήρων επιτρέπει την προσαρµογή της καµινάδας (δες Κεφ. 5.3) Συµβουλή Η Weishaupt προτείνει την τοποθέτηση ενός ανεµιστήρα τεχνητού ελκυσµού (αξεσουάρ). Ο ελκυσµός της καµινάδας θα παραµένει σταθερός και θα απορροφά τυχόν νερά της καµινάδας. Από κατασκευής ενός τεχνητού ελκυσµού δηµιουργεί µικρή αύξηση θορύβου στο λεβητοστάσιο. Αυτή η παράµετρος πρέπει να ληφθεί υπ όψιν. Συναρµολογείστε τυχόν επιπλέον αξεσουάρ: Ηχοπαγίδα WKN Θα αναφερθούµε σχετικά στις αντίστοιχες σηµειώσεις συναρµολόγησης και θέσης σε λειτουργία. 11

12 4.7 Συναρµολόγηση καυστήρα Συναρµολόγηση καυστήρα πετρελαίου (εδώ WL5) Συναρµολόγηση φίλτρου πετρελαίου (αξεσουάρ) Καυστήρας αερίου. ες πρόσθετα φυλλάδια για συναρµολόγηση καυστήρα αερίου Φίλτρο πετρελαίου (αξεσουάρ) Ο λέβητας παραδίδεται µε µία αναµονή στερέωσης φίλτρου πετρελαίου π.χ. Weishaupt. Το φίλτρο είναι προτιµότερο να τοποθετηθεί στην πίσω αριστερή πλευρά. Μπορεί βεβαίως να τοποθετηθεί από την δεξιά πλευρά. Λάβετε υπ όψιν τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Το φίλτρο πετρελαίου Weishaupt παραδίδεται µε την βάση στερέωσης και µπορεί να συναρµολογηθεί µε κατεύθυνση προς τα πλάγια ή πίσω. 12

13 Τοποθέτηση των φλεξίµπλ µε συναρµολόγηση φίλτρου πετρελαίου από αριστερά Τοποθέτηση των φλεξίµπλ µε συναρµολόγηση φίλτρου πετρελαίου από δεξιά 13

14 4.8 Συναρµολόγηση του συστήµατος ρύθµισης, συνδέσεις και ηλεκτρολογικό διάγραµµα Συναρµολόγηση πίνακα ελέγχου Συναρµολόγηση συστ. ρύθµισης τοποθέτηση αισθητηρίων Ηλεκτρικές συνδέσεις CPU από αριστερά Ηλεκτρικές συνδέσεις CPU από δεξιά ιαδροµή καλωδίων Στερεώστε τον πίνακα ελέγχου στο σώµα του λέβητα. Τοποθετείστε το CPU στην θέση του. Μπορεί να τοποθετηθεί και πίσω δεξιά. Εάν γίνει αυτό πρέπει να µεταφέρουµε την λαµαρινένια βάση στερέωσης. Σε περίπτωση ανάγκης οι µονάδες επέκτασης WRS-EM µπορούν να τοποθετηθούν στον λέβητα (δες αντίστοιχα φυλλάδια). Τοποθετείστε τα 3 αισθητήρια στην αντίστοιχη φωλιά αναµονής και ασφαλίστε τα µε το αντίστοιχο εξάρτηµα ασφάλισης. Συνδέστε τα φις του καυστήρα. 14

15 Ηλεκτρική σύνδεση CPU / B1 1 Τάση από δίκτυο. 2 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 7 Αισθητήριο λέβητα. 8 Αισθητήριο µπόϊλερ. 10 Αισθητήριο ακολουθίας λέβητα ή καυσαερίων. 11 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα ή καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 16 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 21 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 22 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 23 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση πριν την έναρξη της εγκατάστασης. Αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Για τις συνδέσεις τηρείστε τους τοπικούς κανονισµούς. Ο διακόπτης του λέβητα δεν αποτελεί γενικό διακόπτη της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός γενικός διακόπτης. Ηλεκτρική σύνδεση CPU / B1 1 Τάση από δίκτυο. 2 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 3 Μεταβλητή έξοδο. 4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 7 Αισθητήριο λέβητα. 8 Αισθητήριο µπόϊλερ. 10 Αισθητήριο ακολουθίας λέβητα ή καυσαερίων. 11 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα ή καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 16 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 21 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 22 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 23 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση πριν την έναρξη της εγκατάστασης. Αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Για τις συνδέσεις τηρείστε τους τοπικούς κανονισµούς. Ο διακόπτης του λέβητα δεν αποτελεί γενικό διακόπτη της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός γενικός διακόπτης. 15

16 Ηλεκτρική σύνδεση CPU / B31 1 Τάση από δίκτυο. 2 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ. 5 Βάνα µείξης. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 7 Αισθητήριο λέβητα. 8 Αισθητήριο µπόϊλερ. 11 Αισθητήριο προσαγωγής. 12 Αισθητήριο καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 16 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 21 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 22 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 23 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση πριν την έναρξη της εγκατάστασης. Αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Για τις συνδέσεις τηρείστε τους τοπικούς κανονισµούς. Ο διακόπτης του λέβητα δεν αποτελεί γενικό διακόπτη της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός γενικός διακόπτης. Ηλεκτρική σύνδεση EM 1 Τάση από δίκτυο. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 11 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα ή καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 14 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 15 Βάνα µείξης. 17 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 16

17 Ηλεκτρικό διάγραµµα, πίνακας εντολών, µονάδα βάσης CPU B1, CPU B2 και CPU B3 17

18 Ηλεκτρικό διάγραµµα µονάδας επέκτασης EM WRS-CPU Μονάδα βάσης Σύνδεση Περιγραφή 1 ίκτυο Τµήµα 2 Q1 Κυκλοφορητής θέρµανσης 3 Q2 Μεταβλητή έξοδος (µόνο για το CPU B2) Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Κυκλοφορητής λεβήτων σε ακολουθία Κυκλοφορητής βρόγχου 4 Q4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ 5 M4 Τρίοδος βάνα µείξης 6 B1 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος 7 B2 Αισθητήριο λέβητα 8 B3 Αισθητήριο µπόϊλερ 10 B9 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα 11 B10 Αισθητήριο λεβήτων σε ακολουθία 12 B7 Αισθητήριο καυσαερίων 13 LPB Τοπικός δίαυλος διεργασίας 16 Η1 Είσοδος για εξωτερική επαφή 16 PWM Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα WRS-KF Κλεµοσειρά F1 Ασφάλεια F2 Θερµοστάτης ασφαλείας F3 Θερµοστάτης ρύθµισης H6 Λυχνία βλάβης LPB Τοπικός δίαυλος διεργασίας S1 Γενικός διακόπτης S4 Έλεγχος θερµοστάτη ασφαλείας S5 Επαναφορά βλάβης S6 Χειροκίνητη/ αυτόµατη λειτουργία Στερέωση καλωδίων / Απεµπλοκή CPU WRS-EM Μονάδα επέκτασης 1 ίκτυο Παροχή 6 B11 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος (αξεσουάρ) 11 B61 Αισθητήριο προσαγωγής λέβητα 13 LPB Τοπικός δίαυλος διεργασίας 14 Q2 Κυκλοφορητής θέρµανσης 15 M41 Τρίοδος βάνα µείξης 17 PWM Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα είτε την σηµείωση ρύθµισης του WRS! 18

19 4.9 Συναρµολόγηση εξωτερικής επένδυσης (µανδύας) Τακτοποιείστε τις βούρτσες καθαρισµού. Τοποθετείστε το εµπρόσθιο κάλυµµα (µανδύα). Συναρµολογείστε τον πίνακα εντολών. Στερεώστε τον πίνακα εντολών στο σώµα του λέβητα µε την βοήθεια του µοχλού στερέωσης. Τοποθετείστε τα υπόλοιπα τµήµατα. 19

20 5. Ρύθµιση και παράδοση 5.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη έναυση Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνει µόνο από τον προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Πρέπει να γίνει έλεγχος λειτουργίας και ρύθµιση όλων των ασφαλιστικών και ελεγκτικών διατάξεων. Επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος εάν έχουν ασφαλισθεί µε τις κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες και υπάρχουν όλες οι ασφάλειες έναντι τυχαίας επαφής µε γυµνά µέρη καθώς και όλη η συνδεσµολογία. 5.2 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης Να γίνει πλήρωσης της εγκατάστασης και εξαέρωση της 1. Ανοίξτε την βάνα µείξης καθώς και τα γκρουπ των ανεπίστροφων και των βαλβίδων θερµικού αντισιφονισµού. 2. Γεµίστε την εγκατάσταση, ανοίξτε τα εξαεριστικά των σωµάτων θέρµανσης, εξαερώστε τα καθώς και όλα τα εξαεριστικά της εγκατάστασης. Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης. 3. Λειτουργείστε τον κυκλοφορητή δικτύου θέρµανσης και θέρµανσης µπόϊλερ. Λίστα ελέγχων πριν την πρώτη εκκίνηση Ότι έγιναν σωστά όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις ; Η θερµαντική συσκευή και το κύκλωµα θέρµανσης είναι πλήρες και έγιναν οι εξαερώσεις ; Υπάρχει επάρκεια νωπού αέρα καύσης ; Το µπόϊλερ είναι σωστά συνδεδεµένο και γεµάτο ; Οι δίοδος των καυσαερίων είναι ελεύθερη ; Ότι είναι έτοιµα τα σηµεία λήψης δείγµατος καυσαερίων ; Οι θερµοστάτες, πιεσοστάτες και άλλες διατάξεις ασφαλείας είναι σε λειτουργική κατάσταση ; Η στάθµη του νερού είναι ελεγµένη ; Έγινε εξαέρωση των αγωγών καυσίµου ; Τα αισθητήρια του θερµοστάτη λειτουργίας, ασφαλείας, και άλλες διατάξεις ασφαλείας είναι στις φωλιές τους ; Η θερµαντική συσκευή είναι συναρµολογηµένη έτοιµη για εκκίνηση. Υπάρχει ζήτηση θέρµανσης ; Σηµείωση Εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης εάν απαιτούνται και τυχόν άλλοι έλεγχοι. Ελέγξτε τα φυλλάδια οδηγιών των άλλων εξαρτηµάτων της εγκατάστασης. 5.3 Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις 1. Τοποθετείστε τον γενικό διακόπτη σε θέση λειτουργία. 2. Επιλέξτε την θέση λειτουργίας στον γενικό διακόπτη πίνακα του καυστήρα. 3. Ρυθµίστε τον θερµοστάτη ελέγχου στην χειροκίνητη θέση και ρυθµίστε θερµοκρασία. Για την αποφυγή δηµιουργίας καθαλατώσεων ασβέστου στον λέβητα (για τις νέες εγκαταστάσεις) στις επιφάνειες πλευράς νερού, η αύξηση της θερµοκρασίας του νερού πρέπει να γίνει σταδιακά ανά 10 βαθµούς σε διαστήµατα 20 λεπτών ξεκινώντας από τους 40 C Ο καυστήρας πετρελαίου είναι προρυθµισµένος Ο καυστήρας ξεκινάει βάσει της ρύθµισης του θερµοστάτη ελέγχου του λέβητα. Ο καυστήρας πετρελαίου είναι προρυθµισµένος εργοστασιακά για µία πρώτη εκκίνηση και θέρµανση του λέβητα. Ο καυστήρας αερίου δεν είναι προρυθµισµένος. Η εγκατάσταση και ρύθµιση του καυστήρα αερίου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα πρόσθετα φυλλάδια εγκατάστασης και ρύθµισης καυστήρα αερίου. Είναι απαραίτητη αµέσως µετά να γίνει τελική ρύθµιση του καυστήρα. Γι αυτό δες πρόσθετα φυλλάδια εγκατάστασης και ρύθµισης καυστήρα πετρελαίου. 20

21 Προσαρµογή της θερµοκρασίας καυσαερίων Η θερµοκρασία του Thermo Unit της Weishaupt είναι πολύ χαµηλή για τον περιορισµό των απωλειών. Εάν η διαστασιολόγηση της καµινάδας δεν είναι τόσο σωστή µπορούν να δηµιουργηθούν συµπυκνώµατα και εξ ου διαβρώσεις. Μετατρέποντας τους στροβιλιστήρες, µπορούµε να αυξήσουµε την θερµοκρασία καυσαερίων. WTU 15-S WTU 50-S WTU 55-S WTU 20-S WTU 25-S WTU 30-S WTU 35-S WTU 43-S Συνήθης 150 C 166 C 178 C ρύθµιση Μετά από την αλλαγή Επαναφέρατε τα πτερύγια 180 C - - Η αναπτυσσόµενες θερµοκρασίες επιτυγχάνονται σε συνεχή λειτουργία, µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 C και µία θερµοκρασία προσαγωγής/ επιστροφής νερού 70/60 C. Με µία διακοπτόµενη λειτουργία οι θερµοκρασία καυσαερίων είναι πολύ πιο χαµηλή. Η µετατροπή των στροβιλιστήρων γίνεται µα το δίπλωµα ή ξεδίπλωµα των στροβιλιστήρων. Άλλες µετατροπές δεν επιτρέπονται, π.χ. κοπή τους ή αφαίρεση τµήµατος. Όλα τα τούµπα πρέπει να έχουν τους στροβιλιστήρες τους. Χρήση των στροβιλιστήρων βάση της θερµοκρασίας καυσαερίων Μετατροπή του εξοπλισµού : ιπλώστε τα πτερύγια Σηµείωση : Για αυτούς τους λέβητες WTU δεν υπάρχει ρύθµιση στους 180 C 21

22 Τελικές εργασίες στην εγκατάσταση 1. Συµπλέξτε τον κινητήρα της βάνας µείξης και ρυθµίστε την ταχύτητα των κυκλοφορητών βάσει των αναγκών. 2. Βάλτε σε λειτουργία το κλαπέτο αντί-θερµοσιφωνισµού. 3. Ρυθµίστε το διαφορικό ασφαλιστικό. 4. Οπτικό έλεγχο: Tων συνδέσεων πλευρά νερού. Tων συνδέσεων πετρελαίου. 5. Ελέγξτε σε υπάρξει ενός WKN. Το πτερύγιο πρέπει να ανοίγει µε το σταµάτηµα του καυστήρα. Ρυθµίστε το αντίβαρο. 6. Ελέγξτε το ασφαλιστικό του λέβητα. 7. Ελέγξτε και ρυθµίστε τυχόν θερµοστάτες ασφαλείας για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης. 8. Ελέγξτε τα όργανα εντολών προς κυκλοφορητές και βάνες µείξης. Ελέγξτε την φορά περιστροφής των κινητήρων των βανών µείξης. 9. Ελέγξτε τυχόν άλλα όργανα της εγκατάστασης εάν είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Ελέγξτε το δοχείο διαστολής Επιβεβαιώστε την συναρµολόγηση του WHS. Προσαρµόστε την προπλήρωση του δοχείου διαστολής. Το στατικό µανοµετρικό ύψος της εγκατάστασης πρέπει να αντιστοιχεί µε την προπλήρωση του δοχείου διαστολής πλέον 0,5 bar. Προπλήρωση: µέτρα /bar. (10 µέτρα αντιστοιχούν µε 1 bar) Για στατικό µανοµετρικό ύψος της εγκατάστασης µικρότερο από 5 µέτρα προπληρώστε µε 0,5 bar. Ασφαλιστικό δικτύου 0,5 bar πλέον της τελικής πίεσης της εγκατάστασης. Τελική πίεσης: bar. 22

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ιαχειριστής καύσης Weishaupt W-FM 83054849-1/2004 1 1 Γενικές πληροφορίες 4 2 Πληροφορίες ασφαλείας 5 3 Τεχνική περιγραφή 6 3.1 Λειτουργία 6 3.2 Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα