ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ Κ.Βαβαιέθα, Γαζνιόγνπ Ο λνκόο Σεξξώλ νπζηαζηηθά δηακνξθώλεηαη ζαλ έλα κεγάιν βύζηζκα κε πεξηκεηξηθέο εμάξζεηο νξεηλώλ όγθσλ, πνπ από ηηο βόξεηεο αζπλέρεηεο ησλ Οξέσλ Αγθίζηξνπ Βξνληνύο θαη Κεξθίλεο δηνρεηεύεηαη ε πνξεία ηνπ Σηξπκόλα πνηακνύ, πξνο ηελ κεγάιε πεδηάδα, ε δηαγώληα θαηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ, θαηαιήγεη ζηνλ Σηξπκνληθό θόιπν από ην δηέμνδν ηεο αζπλέρεηαο ησλ Κεξδπιιίσλ Οξέσλ θαη ηνπ Παγγαίνπ. Τελ πεξηκεηξηθή απηή δηάηαμε ζπκπιεξώλνπλ νη νξεηλνί όγθνη ηνπ Μελνηθίνπ ζηα ΒΑ, ησλ Κξνπζίσλ ζηα Γ. θαη ηνπ Βεξηίζθνπ ζηα Ν-ΝΓ. Η βιάζηεζε κηαο πεξηνρήο, όπσο είλαη γλσζηό, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεπίδξαζεο δηαθόξσλ παξαγόλησλ θαη θπξίσο ηεο ρισξίδαο, ηνπ γεληθνύ θιίκαηνο, ηεο νξνγξαθηθήο δηακόξθσζεο, ηεο πεηξνινγηθήο γεσινγηθήο ζύζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο αλζξώπηλεο επίδξαζεο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνξηθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο πεξηνρήο ή ρώξαο. (Νηάθεο 1976). Σην Ννκό Σεξξώλ, ζηελ πεδηλή θαη ζηελ νξεηλή δαθηπιηνεηδή δηάηαμε δηακνξθώλνληαη ε κεζνγεηαθή, ε κεζεπξσπατθή θαη ίρλε ηεο ηξαλν-θαζπηθήο ρισξίδαο. Τν θιίκα ηεο πεξηνρήο απνηειεί κία κεηάβαζε από ην κεζνγεηαθό πξνο ην επεηξσηηθό, ελώ νη νξνζεηξέο πνπ εθηείλνληαη από Γ-Α δξνπλ ζαλ αζπίδεο ζηνπο ςπρξνύο βόξεηνπο αλέκνπο. Από γεσινγηθή πεηξνγξαθηθή άπνςε ηα πεηξώκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ είλαη θξπζηαιινζρηζηώδε, πςεινύ βαζκνύ κεηακόξθσζεο, λενγελή (ζαιαζζνγελή πνηακνγελή, ή ιηκλνεηδή, όπσο ηα πςειά ζηξώκαηα ηνπ βαζππέδηνπ Σεξξώλ-Σηδεξνθάζηξνπ-Νηγξίηαο θαη ππξεγελή (εθαηζηεηαθάπινπηώλεηα θιεβηθά) ησλ νξέσλ ηεο Βξνληνύο. Η πεξηνρή βίσζε ζπληαξαθηηθέο θαηαζηάζεηο, θαηαθηήζεηο, δεώζεηο θαη πνιιέο θαηαζηξνθέο αθόκε θαη κέρξη πξηλ 60 ρξόληα. Η επίδξαζε θαη ζπλεπίδξαζε όισλ απηώλ ησλ παξαγόλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ δηακόξθσζαλ ζηελ πεξηνρή πέληε δώλεο βιάζηεζεο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη θαζαξά κεηαμύ ηνπο νηθνινγηθά, θπζηνγλσκηθά, ρισξηζηηθά θαη ηζηνξηθά. Σύκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηεο ΝΑ Δπξώπεο ηνπ Horvat απηέο είλαη : 1. Η Επκεζνγεηαθή δώλε Βιάζηεζεο(παξαιηαθή, ινθώδεο θαη ππννξεηλή πεξηνρή) 2. Η Παξακεζνγεηαθή δώλε (ινθώδεο ππννξεηλή) 3. Η Ζώλε νμηάο, νμηάο ειάηεο θαη νξεηλώλ παξακεζνγεηαθώλ θσλνθόξσλ (νξεηλή ππαιπηθή) 4. Η δώλε ςπρξνβίσλ θσλνθόξσλ (νξεηλή ππαιπηθή) θαη ε 5. Η Εμσδαζηθή δώλε πςειώλ νξέσλ. 1

2 Η πνηθηιία απηή ησλ δσλώλ κε ηηο ππνδώλεο θαη ηνπο απμεηηθνύο ρώξνπο ησλ, αληηθαηξνπηίδεηαη ζηε κεγάιε πνηθηιία ησλ εηδώλ ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηνπ λνκνύ. Υσξνινγηθά, νη βόξεηεο εμάξζεηο ηνπ λνκνύ δηαθξίλνληαη ρισξηζηηθά από ηηο ππόινηπεο εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο όζν θαη κεηαμύ ηνπο από ηελ επίδξαζε ηνπ γεσινγηθνύ παξάγνληα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θπηά ηα νπνία θύνληαη ζηελ Δπξώπε ζε ζηέππεο, ζηνλ Λατιηά θαη ζην όξνο Κεξθίλε (Μπέιεο) ππξηηηθά όξε, βξίζθνληαη ζηα νξεηλά θαη ελδηάκεζα ησλ δαζώλ ιηβάδηα (πρ.ε Nepeta pannonica, Ranunculus illyricus), ελώ παξνπζηάδνπλ ζαθείο δηαθνξέο από ηνπο αζβεζηνιηζηθνύο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ Παγγαίνπ θαη ηνπ Οξβεινπ.( Γ. Βνιηώηεο). Γεληθά δηαπηζηώλεηαη πσο ηα ππξηηηθά όξε ηνπ λνκνύ είλαη ρισξηδηθά ζπλδεδεκέλα κε ηα όξε ηεο βαιθαληθήο, ρσξίο λα απνπζηάδνπλ είδε αθόκε βνξεηόηεξεο πξνέιεπζεο αιιά θαη ζηελ άιιε πιεπξά εκθαλίδνληαη θαη είδε ηεο επκεζνγεηαθήο επαξρίαο. Η κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ εκηθξππηνθύησλ 1, ζην βηνθάζκα ησλ νξεηλώλ όγθσλ ην λνκνύ (Λατιηάο 54,3%- Κεξθίλε 50,2%- Μελνίθην 45%-Βεξηίζθνο 41,5%, Κξνύζηα 45,3%) ηνπο εληάζζεη ζηελ θιηκαηηθή δώλε ησλ εκηθξππηνθύησλ, πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ κεζεπξσπατθνύ ρώξνπ. Δμάιινπ ν απμεκέλνο αξηζκόο ησλ βαιθαληθώλ ελδεκηηώλ θαη ππνελδεκηηώλ δηθαηνινγείηαη από ηε δηαπίζησζε ησλ Strit & Papanicolaou (1985) oηη ηα βνπλά ηεο Βόξεηαο Διιάδαο κε γεσινγηθό ππόζηξσκα από γξαλίηεο θαη καξκαξπγηαθνύο ζρηζηνιίζνπο θαη άιια όμηλα πεηξώκαηα, είλαη θησρά ζε ηνπηθνύο ελδεκίηεο, αιιά πινύζηα ζε θεληξηθνβαιθαληθνύο θαη έρνπλ ζηελή θπηνγεσγξαθηθή ζρέζε κε ηα Καξπάζηα. Σηε ρισξίδα ηνπ λνκνύ ηειηθά ζπκκεηέρνπλ θπηά, πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο ρισξηδηθέο πεξηνρέο. Με αμηόπηζηε πξνζέγγηζε από ηηο δηάθνξεο κειέηεο, δηαπηζηώλεηαη όηη ηα θπηά ηεο Mεζνγεηαθήο θαη Επξαζηαηηθήο ρισξίδαο είλαη ηα πεξηζζόηεξα, κε πνζνζηά πνπ πιεζηάδνπλ ην 27,5% θαη ην 25% αληίζηνηρα. Από ην ζύλνιν απηώλ ησλ πνζνζηώλ ησλ δύν νκάδσλ πνπ είλαη >50%, εληζρύεηαη ε παξαπάλσ δηαπίζησζε όηη ε ζπλνιηθή πεξηνρή ηνπ λνκνύ, αλήθεη νπζηαζηηθά ζην ρώξν κεηαμύ ηνπ Μεζνγεηαθνύ θαη Μεζεπξσπατθνύ. Η βηνπνηθηιόηεηα ζηα επίπεδα ησλ εηδώλ ησλ θπηώλ θαη ησλ θπηνθνηλσληώλ παξακέλεη αξθεηά πςειή ζε όια ηα νξεηλά ηνπία ην λνκνύ. Δλδεηθηηθά απηώλ είλαη ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα ησλ δηαρξνληθώλ εξεπλώλ πνπ δηελεξγήζεθαλ από ηνπο Γ. Βνιηώηε, Παπαλαζηάζε, Καξαγεσξγίνπ, Κνθθίλε, Μπακπαιώλα θαη άιινπο. Από ηηο έξεπλεο απηέο δηαπηζηώλεηαη πσο ην θάζε έλα δαζηθό ζύκπιεγκα, όπσο ηνπ Λατιηά, ηνπ Μελνηθίνπ, ηεο Κεξθίλεο, θαη ησλ Κξνπζίσλ, εκθαλίδεη ηελ παξνπζία Taxa (είδε θαη ππνείδε) ηα νπνία αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο θαη είδε. 1 Ηκηθξππηόθπηα : Γηεηή- πνιπεηή πνώδε θπηηθά είδε κε ηα λαλεσηηθά ηνπο όξγαλα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πξνζηαηεύνληαη ηε δπζκελή πεξίνδν από ηα λεθξά ππνιείκκαηα θύιισλ ή βιαζηώλ. 2

3 Έλα πνζνζηό 5-7% από απηά, είλαη ππό πξνζηαζία θαη έλα 3% πεξίπνπ ζεσξνύληαη απεηινύκελα. Δμάιινπ ην 26% είλαη ελδεκηθά ησλ Βαιθαλίσλ θαη 6%, πεξίπνπ ηεο Διιάδαο. Τν ίδην όκσο δελ ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ παξόιν πνπ ππεξηεξνύλ αηζζεηά ησλ νξεηλώλ, γηαηί ε εληαηηθνπνίεζε θαη κεραλνπνίεζε ηεο γεσξγίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο αλαγθαζηηθνύο αλαδαζκνύο επέθεξε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο βηνπνηθηιίαο ησλ εηδώλ. Φαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ζε όιεο ηηο παξόκνηεο θαηαζηάζεηο. Τα πνζνζηά απηά όκσο είλαη ελδεηθηηθά θαζώο δελ είλαη δπλαηό λα παξνπζηαζηνύλ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ζε κηα γεληθή παξνπζίαζε. Από ηα δελδξώδε θαη ζακλώδε είδε ησλ ζπκπιεγκάησλ δηαπηζηώλεηαη ε θπξίαξρε παξνπζία ησλ πιαηπθύιισλ έλαληη ησλ θσλνθόξσλ κε ζρέζε 62:32, θαη ε κηθξή αλαινγία ηνπ ζπεξκνθπνύο δάζνπο πξνο ην πξεκλνθπέο, πνπ θαηά κέζν όξν είλαη 45:55. ( Νηάθεο 1997). Από ηα πιαηύθπιια ε εκθάληζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ηεο νμηάο, όπσο: Η Ομηά ε δαζηθή, ε ηαηληνιέπηνο κνηζηαθή, θαη ζπάληα, ε αλαηνιηθή θαη ζπαζηδνιέπηνο κνηζηαθή νμηά. Από ηα ππόινηπα, θπιινβόια θαη κε, δαζηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ: : Acer hyrcanum Acer obtusatum Acer platanoides Acer pseudoplatanus Alnus gludinosa Betula pendula Betula pubescens Carpinus orientalis Cornus mas Corylus avellana Cotoneaster integerrimus Crataegus monogyna Evonymus latifolius Fraxinus ornus Juniperus oxycedrus Juniperus communis Ostrya carpinifolia Pyrus amygdaliformis Pyrus divaricata Platanus orientalis Populus tremula Prunus spinosa Rosa θαη Rubus sp. Quercus petraea Salix. sp. Salix alba Salix caprea Salix fragilis Salix purpurea Salix triandra Sambucus nigra Sorbus aucuparia - Σθέλδακλνο - Σθέλδακλνο - Σθέλδακλνο ν πιαηαλνεηδήο - Σθέλδακλνο ν ςεπηνπιάηαλνο -Σθιήζξν -Σεκύδα ε θξεκνθιαδήο -Σεκίδα ε ρλνώδεο - Γαύξνο ν ζθπιόγαπξνο - Κξαληά - Λεπηνθαξπά-Φνπληνπθηά - Κπδσλίαζηξν - Τζαπνπξληά, Μνπκνπηδηιηά - Δπώλπκνο -Φξάμνον όξλνο ή κειηόο, κέιεγνο, κειηάξη -Ομύθεδξνο -Αξθεπζνο ε θνηλή, Κέδξνο ν θνηλόο -Οζηξηά ε θαξπηλόθπιιε, θνηλόο κειηόγαπξνο -Αγξηα ακπγδαιηά -Πξνύλνο ν δηθξαλώδεο -Πιάηαλνο -Λεύθε ε ηξέκνπια -Τζαπνπξληά, γθνξηηζηά -Αγξηνηξηαληαθπιιηά θαη βαηόκνπξν -Γξπο -Ιηηά, είδνο -Ιηηά ε ιεπθή -Ιηηά κε ζηξόγγπια θύιια -Ιηηά ε εύζξαπζηνο -Ιηηά κε θόθθηλνπο αλζήξεο -Ιηηά κε ηξεηο ζηήκνλεο -Σακπνύθνο-θνπθνμπιηά -Σνξβηά ησλ πηελώλ ή κνπζκνπιηά 3

4 Sorbus graeca Sorbus tormihalis Sorbus aria -Σνξβηά ε ειιεληθή -Σνξβηά ε δπζεληεξηθή -Αγξηνθπδσληά θ.ά Σηα δάζε αλαπηύζζεηαη πινύζηα δαζηθή ππνβιάζηεζε από Αγξσζηώδε όπσο: Agropyron, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Briza, Bromus, Calamagrostis, Dacrtylis, Festuca, Holcus, milium, Phleum, Poa, όπσο θαη Vaccinium myrtillus, Rubus,, Cytisus, Asperula, Gallium, Cardamine, Fragaria, Veronica, πηέξηδεο Pteridium aquilinum θ.ά Από ηα βνιβόθπηα θαη θνλδπιόθπηα έρνπκε ηελ παξνπζία ησλ: Crocus biflorus C. pulchellus, C. chrysanthus, Corydalis densiflora, Scilla bifolia, Primula columae, Gagea pratensis, Muscari,θ.α Από ηα θσλνθόξα δηαθξίλνληαη ε Γαζηθή Πεύθε-ε Μαύξε παιαζηαλή Πεύθε, ε Τξαρεία Βξνύηηνο, ε Κππάξηζζνο, Η ιεπθόδεξκνο Πεύθε, θ.α Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαη νξηζκέλα ηνπηθά θαη γηα ηελ Διιάδα, ελδεκηθά είδε: Τνπηθά: Dianthus simulans, Paronychia rechingeri, Veronica uromovii, Dianthus strymonius. Για τη χώρα: Inula supine, Viola delphinantha, Centaurea indurate, Orchis ustulata, Coniolimon dalmaticum, Poxentilla cinerea θ.α Σηηο παξαπνηάκηεο θαη ιηκλώδεηο εθηάζεηο (Λίκλε Κεξθίλεο) ηνπ Σηξπκόλα θαη ηνπ Αγγίηε πνηακνύ ζπλαληώληαη ραξαθηεξηζηηθά πδξνραξή θαη πδξόθηια είδε, όπσο Trapa natans-νεξνθάζηαλν, Nymphaea alba- λνύθαξν, Salvinia natans- Φηέξε, Cyperus spp, Ranunculus spp.-βαηξάρηα, Salix spp -Ιηηέο, Populus spp.-ιεύθεο, Alnus glutinosa ζθιήζξα θιπ., ελώ ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο (Γέιηα Σηξπκόλα, παξαιηαθή δώλε ) ε βιάζηεζε πεξηνξίδεηαη ζε βιάζηεζε θαιακώλσλ, βιάζηεζε ακκνζηλώλ, αινθπηηθή βιάζηεζε θαη Αξκπξίθηα- Tamarix. Τέινο εθηόο ησλ απηνθπώλ εηδώλ ζε κεγάιεο εθηάζεηο ηνπ λνκνύ, εμαηηίαο επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ, ρξεηάζηεθε λα αλαπηπρζνύλ ηερλεηέο θαιιηέξγεηεο κε είδε όπσο Λεύθεο (Υβξίδηα ηαρπαμή), Τξαρείαο Πεύθεο, Κππαξίζζνπ, Αθαθίαο, ζπάξηνπ, πιαηάλνπ θαη ά. Ιζηνξηθά νη επεκβάζεηο απηέο είραλ ζαλ θύξηα αηηία ηελ απνηξνπή πιεκκπξώλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπγθξάηεζε ησλ θεξηώλ πιηθώλ πνιιώλ θαηαζηξεπηηθώλ ρεηκάξξσλ πνπ ζα επεξέαδαλ θαζνξηζηηθά ηα κεγάια εγγεηνβειηησηηθά έξγα ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ πνηακνύ Σηξπκόλα πνπ μεθίλεζαλ από ην Δθηόο ηεο θαηαζθεπήο ησλ κεγάισλ θξαγκάησλ έπξεπε λα γίλεη θαη ζπγθξάηεζε ησλ επηθαλεηαθώλ δηαβξώζεσλ κε θπηνθνκηθή δηεπζέηεζε. Καηά ηελ πεξίνδν κέρξη ην 1940, είραλ δαζσζεί κε Τξαρεία Πεύθε (Pinus brutia-δηβέινλε Πεύθε ηεο νκάδαο Halepensis ηνπ γέλoπο Pinus), Κππάξηζζν θαη Αθαθία, ζηξ. Σηελ έθηαζε απηή πνπ εθηείλνληαλ κέρξη ηνπ πςνκέηξνπ ησλ 600κ πεξίπνπ, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο θπηνθνηλσλίεο πνπ ζήκεξα αλαδεηθλύνληαη ζαλ έλα κεγάιν πεξηαζηηθό δάζνο, σθέιηκν ζηνλ πνιίηε θαη αμηνπνηήζηκν από ηνπο 4

5 επεξγεηεζέληαο (πξνζηαζία έξγσλ πνιηηηζκνύ) αληίζηνηρνπο δήκνπο θαη ηελ πνιηηεία. Σηε ρισξίδα ησλ ηερλεηώλ απηώλ δαζώλ ζπκκεηέρνπλ ηα Γηθόηπια κε 76,74%, ηα Μνλνθόηπια κε 19,9%, ηα γπκλόζπεξκα κε 2,33%, θαη ηα πηεξηδόθπηα κε1,74%, ελώ ζην βηνινγηθό θάζκα επηθξαηνύλ ηα εκηθξππηόθπηα κε πνζνζηό 24,42%. Σην ρσξνινγηθό θάζκα ηα Μεζνγεηαθά είδε επηθξαηνύλ κε πνζνζηό 50,58%, θαη αθνινπζνύλ ηα Δπξσπατθά κε 16,28%. Από ηα δελδξώδε θαη ζακλώδε είδε ζπλαληώληαη : Cupressus semprevirens Quercus pubescus Ficus carica Juniperus oxycedrus Quercus coccifera Crataegus oxyacantha Spartium junceum Phillirea media θ.ά Πεξηνξηζκέλνο είλαη ν αξηζκόο ησλ ρακαηθύησλ θαη κεηαμύ απηώλ ζπλαληώληαη : Asparagus acutifolius Ruscus aculeatus Coridothymus capitatus. Από ηα εκηθξππηόθπηα έρνπκε: Oryzopsis miliacea Poa bulbosa Poa nemoralis Dactylis glomer;ata θ.ά. Τελ εηθόλα απηή ζα ζπλαληήζνπκε άκεζα ζηελ απξηαλή κεηάβαζή καο πξνο ηνλ Λατιηά. Η αλάγθε ζε ηαρπαμέο μπιώδεο είδνο θαη ην κέηξν ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλαρσκάησλ ηνπ Σηξπκόλα κεηά ηελ δηεπζέηεζή ηνπ, έγηλαλ αηηία λα δεκηνπξγεζεί κηα εμαηξεηηθή επέκβαζε κε ιεπθνθαιιηέξγεηα θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ ζε κηα έθηαζε ζηξ. πεξίπνπ. Καη ελώ ηα πεδηλά νηθνζπζηήκαηα ππνβαζκίδνληαη ζηαδηαθά εμαηηίαο ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, ηα νξεηλά βόξεηα αλαθάκπηνπλ πνιύ γξήγνξα από ηηο θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ ππνζηεί, κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο: -Τν 1942, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 3εο Βνπιγαξηθήο θαηνρήο, ν βνπιγαξηθόο ζηξαηόο πινηόκεζε απνςηισηηθά ζηξ. ζηελ πεξηνρή κεηαμύ Φξπζνπεγήο Λατιηά. -Η ιαζξαία θαη λόκηκε θαπζνμύιεπζε θαηά ηελ δεθαεηία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έληνλε ειεύζεξε θηελνηξνθία, ζπλέζιηςαλ όιεο ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ησλ λενθύησλ, πξνζδίδνληαο όκσο ειπίδεο αληνρήο ζηνλ ηαιαηπσξεκέλν παξαδαζόβην πιεζπζκό. 5

6 Σήκεξα, ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ θαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ νξηαθώλ εδαθώλ από ηελ γεσξγία ηελ κείσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο θηελνηξνθίαο θαη βνζθήο, ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ιαζξαίαο θαπζνμύιεπζεο, ζπλεγνξνύλ ζηελ αλόξζσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ γλώζε ηνπ ξόινπ ηνπο ζηε δσή. Δμάιινπ θαη ε έξεπλα όρη κόλν ηεο ρισξίδαο ηνπ λνκνύ αιιά θαη ησλ άιισλ κνξθώλ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ηώξα βξίζθεηαη ζηνλ πξαγκαηηθό ηεο ξόιν. Αλ ζθεθζεί θαλείο όηη κέρξη ην 1980 όια ηα νξεηλά, θπξίσο βόξεηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα, απνηεινύζαλ θιεηζηέο ζηξαηησηηθέο δώλεο θαη νη δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ήηαλ πνιύ πεξηνξηζκέλεο, ηόηε κπνξεί λα θαηαιάβεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ έξεπλα ησλ ρισξηδηθώλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπο θαζώο ζε θάζε λέα έξεπλα πηζηνπνηνύληαη λέα ελδεκηθά ή ζπάληα είδε θαη ν θαηάινγνο ζπλερώο απμάλεη θαη εκπινπηίδεηαη. Έλα κηθξό ίζσο ζηνηρείν γηα ηελ ζπνπδαηόηεηα πνπ έρνπλ ε πνηθηιία ησλ εηδώλ, ησλ βηνηόπσλ θαη ησλ θξίζηκσλ βηνηόπσλ ηνπ λνκνύ, είλαη ε επηινγή έμε (6) πεξηνρώλ ηνπ πνπ εληάζζνληαη ζην δίθηπν πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρώλ NATURA 2000 θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε ζηξ. από ηα ζηξ. όινπ ηνπ λνκνύ. Πξνζπάζεζα λα πιεζηάζσ όζν κπνξνύζα θαιύηεξα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο αιιά είλαη εύθνιν λα μεθύγεη θαλείο από ηηο πξαγκαηηθέο θαη αλαγθαίεο αλαθνξέο θαη λα επεθηαζεί ζε έλλνηεο πνπ δεκηώλνπλ ηελ αμία ηνπ ζέκαηνο, όηαλ απηό είλαη θάπσο γεληθό. 6

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα