ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. (από το 19 ο. αιώνα έως σήμερα)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. (από το 19 ο. αιώνα έως σήμερα)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βαλκανική Ιστορία (ΙΒΑ) ΜΑΘΗΜΑ: Βαλκανική Ιστοριογραφία (ΙΒΑ 313) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (από το 19 ο αιώνα έως σήμερα) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 «Oυδεμία άλλη επιστήμη δύναται να υπάρξη θεραπαινίς άμα και υπέρμαχος των εθνικών δικαίων όσον η ιστορία Δεν υπάρχει πράγματι αλληλεγγύη μεγαλυτέρα τής μεταξύ του γραφείου του ιστοριογράφου και της σκηνής του στρατοπέδου.επ αμφοτέρων μετεωρίζεται μία και η αυτή σημαία η σημαία της πατρίδος.» Σπυρίδων Λάμπρος, Νέοι ορίζοντες εν τη ιστορική ερεύνη, Αθήναι 1905, σ. 28-9

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Αλβανοί 4 Βούλγαροι 10 Νοτιοσλάβοι: Μαυροβούνιοι 22 Σέρβοι 24 Σλαβομακεδόνες 27 Ρουμάνοι 28 Τούρκοι 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ: Δύο παραδείγματα Μια πρώιμη ρομαντική αντίληψη για «τα σλαβικά έθνη», J. G. Herder 32 Η γαλλική φιλελεύθερη εκδοχή για το έθνος, Εrnest Renan Νεολογισμοί γύρω από το εθνικό φαινόμενο M. Σ. Κέπετζης, Η εθνικότης, ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ: ΑΠO AYTOKΡΑΤΟΡΙΑ ΚΡΑΤΟΣ / ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Χαττί χουμαϊούν: 8 Φεβρουαρίου Η Συνθήκη του Βερολίνου, Ιούνιος-Ιούλιος Φιρμάνι ιδρυτικό της Βουλγαρικής Εξαρχίας, 10 Μαρτίου ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 41 ΧΑΡΤΕΣ βλ. και

4 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΛΒΑΝΟΙ «ku este spata, este feja» (= όπου το σπαθί εκεί η πίστη) 1. Pashko Vasa (Σκόδρα 1825-Bηρυτός 1892): Εκ των του Βάσσα Εφένδου Μελετών περί Αλβανίας και Αλβανών, εφημ. Η Φωνή της Αλβανίας, έτ. Α, αρ. 6, Αθήνα , σ. 2-3 (συνεχίζεται).1 «Ο βίος των εθνών, ως ο των ατόμων, υπόκειται εις ανωμαλίας και εις σπαραγμόν. Ο χρόνος, ο μέγας ούτος ισωπεδωτής των πραγμάτων και των όντων, κάμνει να υποστή παν ό,τι ζη και κινείται υπό τον ήλιον τον ύψιστον αυτού νόμον. Και ως το παν έχει αρχήν, το παν αναπτύσσεται, εκκλίνει και διαλύεται, πάλιν μεταμορφούμενον. Οι λαοί εν γένει οφείλουσι να διέλθωσι δι όλων των φάσεων τούτων και να αποτίσωσι τον φόρον εις την δύναμιν ταύτην του χρόνου. Ουδείς έμεινε στάσιμος. Η πρόοδός των ηκολουθήθη υπό της παρακμής των και η παρακμή υπό της μεταμορφώσεως ή τελείου ολέθρου. Εάν υπάρχωσιν λαοί, οίτινες εντελώς διενεμήθησαν, σχόντες δι εαυτούς την δόξαν, τον πλούτον, την ισχύν και ιδίως την ιστορίαν, ήτις εξακολουθεί να διατηρήση εις τας μεταγενεστέρας γενεάς ζώσαν την ανάμνησιν της υπάρξεώς των και των κατορθωμάτων, υπάρχουσιν άλλοι λαοί, οίτινες με όλας τας ταραχάς και τας περιπετείας, δι ών έπρεπε να διέλθωσι πριν αποσβεσθώσιν, έμειναν άγνωστοι και των οποίων η ανάμνησις μετεβιβάσθη ημίν υπό μορφής αορίστου και ασθενώς ιχνογραφουμένης. Εκτός των δύο τούτων τάξεων, ών η μία περιλαμβάνει τους λαούς τους απωλέσαντας την ύπαρξίν των και αναμιχθέντας μετ άλλων λαών η δε ετέρα περιέχει εκείνους οι οποίοι εντελώς εσβέσθησαν και εξηλείφθησαν εκ της σκηνής του κόσμου χωρίς να εγκαταλείπωσιν ουδέν ίχνος της υπάρξεώς των υπάρχει και τρίτη τάξις εις την οποίαν δύναταί τις να κατατάξη τους λαούς εκείνους, ών η καταγωγή απόλλυται εν τη νυκτί των μυθικών χρόνων και οίτινες εξακολουθούσι ζώντες ιδίαν ζωήν με όλην την μακράν σειράν μη ευνοϊκών περιστάσεων δι ών ώφειλον να διέλθωσι και των οποίων η ιστορία, ελλείψει αρκετού πολιτισμού ή ένεκα περιστάσεων υπεκφυγουσών την ημετέραν αντίληψιν, έμεινε πρόβλημα ού η λύσις προσμένεται. 1 Ως αυτοτελής έκδοση κυκλοφόρησε σε πολλές δυτικο-ευρωπαϊκές γλώσσες, μεταξύ αυτών στα αγγλικά: The Truth on Albania and the Albanians Historical and Critical Issues by Wassa Effendi An Albanian Christian Functionary, London 1879 και ανατυπώθηκε πρόσφατα: Centre for Albanian Studies, Λονδίνο Βλ. Kristaq Prifti, The Publication and the Spread in Europe of the Work of Pashko Vasa "The Truth on Albania and the Albanians" ( La Verité sur l Albanie et les Albanais ), Studime Historike LVI (XXXIX), 1-2(Τίρανα2002), στα αλβανικά, με αγγλική περίληψη σ

5 Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγεται αναμφιβόλως ο αλβανικός λαός. Πόθεν έρχεται; οποίος είναι; πως ζη; Ιδού λίαν περιπεπλεγμέναι ερωτήσεις εις άς δεν ηδυνήθησαν να απαντήσωσιν εισέτι αποχρώντως. Μακράν ημών η αξίωσις να είπωμεν νέα πράγματα ή να πιστεύσωμεν τας ημετέρας δυνάμεις ικανάς, ώστε να αντεπεξέλθωμεν θριαμβευτικώς κατά των δυσκολιών, ών λίαν ακανθώδης αποβαίνει η αφῃρημένη μελέτη της καταγωγής και του βίου λαού μη σχόντος ιστορικούς οικείους όπως μεταβιβάσωσιν ημίν τον αστυκόν ή πολιτικόν οργανισμόν του και τας περιπετείας, αίτινες ηπείλησαν την ύπαρξίν του χωρίς να δυνηθώσι να τον εξαλείψωσι. Σκοπός ημίν εστί να περιγράψωμεν τας εντυπώσεις άς εγκατέλειψαν ημίν τα έθη, τα έθιμα, η γλώσσα, τα ήθη και ο χαρακτήρ του αλβανικού λαού, και να παραλληλίσωμεν πάντα ταύτα προς τα των λαών των αρχαιοτάτων χρόνων. [ ] Ανατρέχοντες εις τους αρχαιοτάτους χρόνους ευρίσκομεν εν τοις μύθοις ότι λαοί διάφοροι ήλθον εκ της Ασίας αλληλοδιαδόχως εις την Ελλάδα και ότι ο αρχαιότερος και ο πολυπληθέστατος ίσως μεταξύ των λαών τούτων ήτον εκείνος ο λαός, όστις κατά την ιστορίαν και τας παραδόσεις είναι γνωστός υπό το όνομα Πελασγοί [ ]».

6 2. Ο γερμανός γεωγράφος Kiepert για τις Μελέτες του Βάσα Εφέντη στην Εθνική Εφημερίδα του Βερολίνου: βλ.

7 3. Ιωάννης Καστριώτης Σκεντέρμπεη Ένα παράδειγμα: Γρηγορίου Στ. Παρλίτσεφ του εξ Αχρίδος, Σκενδέρμπεης Ποίημα (1860) «ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Θείον κυκλώσας εν φρεσί χορόν ανδρών ηρώων, Τον θούριον Σκενδέρμπεην προτίθεμαι να ψάλλω, Όστις ολίγους οδηγών πολεμιστάς γενναίους, Κατέθραυσεν Αγαρηνών απλέτους μυριάδας. Έβαψε μ αίματα αυτών την γην της Αλβανίας, Ανύψοσε ταπεινώθεν των ευσεβών το κέρας. Ετίμησε τον Ιησού την πίστιν την αγίαν, Και εξιλέωσε σκιάν πατρός μεμψιμοιρούσαν, Ήτις πολλάκις εις αυτόν παρίστατο κατ όναρ, Φάσμα ωχρόν και κατηφές, και τρεις υιούς εθρήνει, Τρεις νεανίσκους, θύματα φαρμάκου δολοφόνου, Και έκλαιε, και έκλαιε, κ εκδίκησιν εζήτει. Πολλά μεν και θεσπέσια τα άθλ αυτού κηρύττει Η δικαιόσταθμος Κλειώ εγώ θα ψάλλω μόνον Πως ήσχυνε τον Μπαλαμπάν σατράπην μιαιφόνον. Μούσα, ηρώων αοιδέ, μελίφθογγε παρθένε, εάν οι πύρινοι οι σοι κατέφαγον με πόθοι, και έφυγεν ο νήδυμος τα βλέφαρά μου ο ύπνος, και συνετάκη μου η σαρξ επάνω των οστέων, αν της μορφής μου η χροιά ως άνθος εμαράνθη και εγενόμην ως σκιά ή φάσμα νυκτιπλάνον, αν χάριν συ ελάκτισα την δόξαν και τα πλούτη και βαθυκτήμονα μνηστήν κατέλιπων ασμένως

8 την γόητα πανάκειαν πολύφερνον παρθένον. αν πλάνης και ανέστιος εις αοικήτους τόπους περιπλανώμαι μετά σου, μισών την κοινωνίαν, μόνην εις έρημον ποθών ν ακούω την φωνήν σου, εάν προς την μαρμαρυγή της θεϊκής μορφής σου των ατενών ομμάτων μου η όρασις εβλάβη, τώρα απόδος δέσποινα, της όσης μου λατρείας τον πολυπόθητον μιστόν, και οδηγός γενού μοι, ότι βαρύν ανέλαβον και χαλεπόν αγώνα να ψάλλω άνδρα μάκαρα, ού άφθαρτον το κλέος, ούτινος μόνον τ όνομα κλονεί τον Ελικώνα, ον πλείστοι εκελάδησαν εν πόλεσι και κώμαις λάτρεις Μουσών καλλιεπείς και ζώντα και θανόντα, ότι πολλάκις προς το πυρ αγρίων ολμοβόλων ώρμησεν όμοιος με πυρ, κρατών το ξίφος μόνον, Δεύτερος η και εικοστός ενιαυτός, αφ ότου Ο θούριος Σκενδέρμπεης υπεκφυγών τους δόλους Του Αμουράτ, εισήλασεν εις Κρούην εν θριάμβω, Ανέβη εν αλαλαγμοίς τον θρόνον τον πατρώον, Συνέλεξε περί αυτόν των Αλβανών τους παίδας, Μετέβαλε τα άροτρα εις όργανα θανάτου, Εδίδαξε τους γεωργούς του Άρεως τα έργα,

9 Και εκ της γης των Αλβανών εξήλασε τους Τούρκους [ ]».2 2 Grigor St. Pârlichev, Skenderbej, Uvod, prevod i objasnitelni beležki ot Hr. Kodov, Βâlgarska Akademija na Naukite, Sofija 1969, β έκδ., Βλ. και Pârlichev Grigor St. ( ), Αυτοβιογραφία, μτφρ. Α. Π. Ανδρέου, Μ. Σουλιώτης, Μαύρη λίστα, Αθήνα 2000.

10 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ «[ ] Επομένως τα μένοντα αργυρά ρούβλια 2500 τα αφιερώνω προς όφελος της πατρικής Βολγαρικής Ιστορίας, παρακαλώντας στενώς τους κυρίους επιτρόπους να προβάλλωσι τω Νικολάω Βασιλείου Σαβέλιεβ να την συγγράψη εντελή και λεπτομερώς με ιστορικάς αναφοράς και σημειώσεις, [ ]». H Διαθήκη του Bασιλείου Eυσταθίου υιού Aπρίλλοβ, εν Oδησσώ, Marin Drinov, Aνοιχτή επιστολή στους Bουλγάρους διανοούμενους, βουλγαρική εφημερίδα Narodnost (=Eθνικότητα) Bουκουρέστι «[...] Ότι οι Bούλγαροι είναι άνθρωποι του πνεύματος και φίλεργοι, προικισμένοι με λαμπρές διανοητικές ικανότητες και με ωραία εθνικά προσόντα, ότι μ αυτές τους τις ιδιότητες ξεπερνούν τα υπόλοιπα έθνη της Bαλκανικής χερσονήσου, όπως τα ξεπερνούν και αριθμητικά, αυτό είναι ήδη μια καταφανής αλήθεια για κάθε μη προκατειλημμένο μυαλό. Πάμπολλοι ευρωπαίοι περιηγητές, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλά αυτά τα πνευματικά προσόντα των Bουλγάρων, προβλέπουν λαμπρό μέλλον για το Bουλγαρικό έθνος. Για μένα, όπως και για κάθε Bούλγαρο, είναι ευχάριστο να διαβάζω ή να μαθαίνω παρόμοιες προβλέψεις, αλλά, για να πω την αλήθεια, δεν τους δίνω ακόμα μεγάλη πίστη. Για να μπορέσει κάποιο έθνος, όπως είναι τώρα το δικό μας, να προσδοκά ένδοξο μέλλον, δεν αρκεί μόνο να διαθέτει μεγάλες ικανότητες στην επιστήμη, τη βιοτεχνία, το εμπόριο κ.λπ.. Aπαιτείται επιπλέον να έχει σε ικανοποιητικό επίπεδο εκείνες τις ηθικές δυνάμεις στις οποίες στηρίζεται κάθε εθνικότητα και οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη προόδου κάθε εθνικής ανάπτυξης και άνθισης. Eννοώ τα γενικά εθνικά και ηθικά ενδιαφέροντα, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι: η γλώσσα, η πίστη, η εθνική εκπαίδευση, η λογοτεχνία και η κοινωνική συνείδηση. Όσο μια εθνικότητα περιφρονεί τις ηθικές αυτές δυνάμεις, δεν τις εκτιμά, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να σταθεροποιηθούν, δεν μπορεί, σε όσο υψηλό πνευματικό επίπεδο κι αν βρίσκεται και όσο προικισμένη κι αν είναι, να προσδοκά ένδοξο και σταθερό μέλλον. Aλλά πως έχουν αυτές οι ηθικές δυνάμεις, αυτές οι εθνικές βάσεις σε μας; Aς τις εξετάσουμε όλες μία προς μία. H γλώσσα είναι η πρώτη ηθική δύναμη, η οποία ενώνει χιλιάδες ανθρώπους σε ένα ηθικό σώμα, σε ένα έθνος. Από το βαθμό τελειότητας της γλώσσας, από τη στερεότητα και την καθαρότητά της εξαρτάται καταρχήν η πνευματική ισχύς ενός έθνους και η στενή ενότητα ανάμεσα στα διασκορπισμένα του τμήματα, ενότητα η οποία προφυλάσσει αυτά τα μέρη από τη συγχώνευση με άλλα έθνη. Η δική μας γλώσσα βρίσκεται μέχρι τώρα στη φυσική της κατάσταση. Όχι μόνο δεν νοιαζόμαστε για την τελειοποίησή της, αλλά και δεν

11 σκεφτόμαστε να τη μελετάμε. Ακόμα δεν συντάξαμε ένα λεξικό ούτε πάλι ασχολείται κανείς με τη συγγραφή μιας γραμματικής. Η θρησκεία είναι μια από αυτές τις κινητήριες δυνάμεις στην πνευματική ζωή της ανθρωπότητας. Για ένα έθνος, το οποίο βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης, όπως είναι το δικό μας, η θρησκεία είναι η πρώτη και κύρια πολιτιστική δύναμη. Αλλά σε ποια κατάσταση βρίσκεται η δική μας θρησκεία; Οι Φαναριώτες με τη βαρβαρική τους αμάθεια και τη βρωμερή ανηθικότητά τους δηλητηρίασαν αυτή την ιερή δύναμη του έθνους μας. Εμείς ξεσηκωθήκαμε εναντίον τους και τους απομακρύναμε. Αλλά εδώ σταμάτησε η δράση μας. Σκεφτήκαμε να χτυπήσουμε και τις ανηθικότητές τους ενάντια στην εκκλησιαστική μας αξιοπρέπεια; Όχι! Αναδείξαμε τους δικούς μας άξιους πνευματικούς ποιμένες; Όχι! Περιμένουμε από την Τουρκική Κυβέρνηση να μας δώσει κάποτε το δικαίωμα και τότε να τους επιλέξουμε. [ ] Κάποιοι από μας πάλι ούτε αυτό το ζητούν, δεν θέλουν ούτε να γνωρίζουν για το Εκκλησιαστικό Ζήτημα, καθώς συγκρίνουν το Βουλγαρικό έθνος με τα άλλα πολιτισμένα έθνη, για τα οποία η θρησκεία το 19 ο αιώνα είναι τάχα μια ολότελα μάταιη υπόθεση.3 Μας αρέσει να παινευόμαστε για την εθνική εκπαίδευσή μας, μια και λέμε ότι πριν από χρόνια οι Βούλγαροι δεν είχαν ούτε ένα σχολείο, αλλά τώρα πια σπάνια βρίσκουμε κάποιο βουλγαρικό χωριό που να μην έχει σχολείο. Αυτό είναι πράγματι αξιέπαινο. Αυτός όμως ο έπαινος ανήκει όχι σ εμάς αλλά στους πατεράδες μας. Αυτοί φρόντισαν για την εθνική εκπαίδευση και έκτισαν σχολεία, στα οποία η βουλγαρική νεολαία άρχισε να διδάσκεται στη μητρική της γλώσσα αλλά μόνο να διαβάζει και να γράφει και τίποτα παραπάνω. Περισσότερα δεν μπορούσε να περιμένει κανείς από τους προγόνους μας. Συνεχίσαμε εμείς την πρωτοβουλία τους με τον ίδιο ζήλο; Ελάχιστα! Όσο και να καταβάλλουν προσπάθειες κάποιοι άξιοι δάσκαλοι να αναπτύξουν τα σχολεία μας, παραμένουν ακόμα και σήμερα πρωτοβάθμια σχολεία, διδάσκουν μόνο ανάγνωση και γραφή και δεν δίνουν κάποια μόρφωση στη νεολαία μας. Μπορεί ωστόσο κάποιος να με αντικρούσει, υποδεικνύοντάς μου κάποια βουλγαρικά σχολεία στα οποία διδάσκονται επιστήμες. Εγώ θα του ζητήσω τότε να μιλήσει με κάποιο συμπατριώτη του, ο οποίος διδάχτηκε και είχε την ευτυχία να τελειώσει την εκπαίδευσή του και σε κάποιο ευρωπαϊκό ίδρυμα. Θα υποστηρίξει τότε τα λόγια μου και θα τους εξηγήσει τι πράγμα είναι αυτές οι βουλγαρικές επιστήμες. Η λογοτεχνία εξευγενίζει τον άνθρωπο και τον εξυψώνει. Σ αυτή, όπως μέσα σε ένα καθρέφτη, αντανακλώνται όλα τα ηθικά μειονεκτήματα ενός έθνους, το οποίο μόνο όταν τα βλέπει, αρχίζει να σκέφτεται τρόπο να καθαρίσει το πρόσωπό του από αυτά. Από την άλλη πλευρά η λογοτεχνία, όταν εκφράζει αγνά και φωτεινά ιδεώδη, κινητοποιεί τον άνθρωπο ώστε να παλέψει γι αυτά με καθαρή και αγνή δράση. Αλλά εμείς ως τώρα δεν έχουμε λογοτεχνία. 3 Εννοεί εδώ την ομάδα των ριζοσπαστών, με σπουδαιότερο το γιατρό Stojan Čomakov, μαθητή του Θεόφιλου Καΐρη στην Άνδρο, κ.ά., οι οποίοι έδιναν προτεραιότητα στην απελευθέρωση των Βουλγάρων και την άμεση κρατική τους οργάνωση.

12 Οι Βούλγαροι κατά καιρούς κατέβαλαν και καταβάλλουν προσπάθειες εθνικού χαρακτήρα. Πολλά παραδείγματα δείχνουν ότι παρόμοιες βουλγαρικές πρωτοβουλίες είτε αποτυγχάνουν ήδη από το ξεκίνημά τους είτε πάλι αντί για ωφέλεια πολλές φορές έφερναν ζημιά στο έθνος μας. Η κύρια αιτία αυτού του φαινομένου είναι ότι στους Βούλγαρους δεν υπάρχει ακόμα αυτή η ηθική δύναμη που λέγεται κοινωνική συνείδηση και η οποία αποτελεί την πιο σταθερή εγγύηση για την επιτυχία κάθε συλλογικής υπόθεσης. Χωρίς αυτή ούτε μπορεί κανείς να διακρίνει το πραγματικό εθνικό όφελος ούτε πάλι μπορεί να καρποφορήσει οποιαδήποτε ωφέλιμη παν-εθνική προσπάθεια. [ ] Αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους συμπατριώτες μας υπάρχουν ελάχιστοι που φροντίζουν μόνο και μόνο για τη διατροφή τους, όπως τα ζώα που η φύση τα έπλασε επιρρεπή και υποταγμένα στις φυσικές τους ανάγκες. Περισσότεροι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι ο άνθρωπος δεν ζει σ αυτό τον κόσμο μονάχα για τον εαυτό του αλλά, όντας λογικό και ηθικό ον, πρέπει να νοιάζεται για το γενικό συμφέρον και πρώτα-πρώτα για το καλό τους έθνους του. Νομίζω ότι μ αυτή την ευγενή συνείδηση και πνευματική και ηθική υπεροχή των Βουλγάρων δεν είναι δύσκολο πράγμα να μπουν σε μια σωστή κατεύθυνση και σε μας αυτές οι ηθικές δυνάμεις ή, για να το πω καλύτερα, αυτά τα εθνικά στηρίγματα. Δεν είναι πράγματι δύσκολο αλλά για κάτι τέτοιο απαιτείται γενική και συστηματική δράση, την οποία μπορούν να ξεκινήσουν μόνο οι κάπως μορφωμένοι συμπατριώτες μας τους οποίους, δόξα τω θεώ, διαθέτουμε εδώ κι εκεί κατά χιλιάδες. Να γιατί απευθύνομαι σ αυτούς, για να επιστήσω την προσοχή τους σ αυτές τις βαθιές πληγές του έθνους μας. Σκέφτομαι δηλαδή ότι θα έφερναν τη μεγαλύτερη γι αυτή τη στιγμή ωφέλεια στο έθνος μας, αν αναλάμβαναν αυτή την υπόθεση. [ ] Και τα γεγονότα που από χρόνο σε χρόνο αναμένονται στη Βαλκανική χερσόνησο κι από τα οποία το έθνος μας περιμένει μεγάλη πολιτική λάμψη και σ αυτά θα διαψευστεί, αν εξακολουθούμε να περιφρονούμε τη γλώσσα μας, την πίστη μας, την εθνική μας εκπαίδευση, αν δεν φροντίσουμε να δημιουργήσουμε λογοτεχνία και κοινωνική συνείδηση.».

13 2. [Π. P. Σλαβέικωφ], H το Bουλγαρικόν Zήτημα αφορώσα επιστολή των Bουλγάρων αρχιερέων προς τας ορθοδόξους Eκκλησίας, μετά των επισυνημμένων εγγράφων, Tύποις της "Mακεδονίας", εν Kωνσταντινουπόλει 1869 «Μακαριώτατε, Θειότατε, Αγιώτατε και Σοφώτατε ημίν Πάτερ και Δέσποτα! Ουχί μετά κομπορρημοσύνης, αλλ εν Ευαγγελική απλότητι και ταπεινή τη καρδία εμφανιζόμεθα ενώπιον της Υμετέρας Θεοφρουρήτου και Σεπτοτάτης ημίν Μακαριότητος, ως διεπούσης ευκλεώς και θεαρέστως μίαν των εν τη Οικουμένη Θεοστηρίκτων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων του Χριστού Εκκλησιών, ίνα αναγγείλωμεν Αυτή την αλγεινήν κατάστασιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων του Ορθοδόξου Βουλγαρικού Έθνους αυτού του Έθνους, όπερ από χιλίων δήπου ετών ενστερνισάμενον μετ ενδομύχου αφοσιώσεως την προσηγορίαν του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού, κατέστη καρποφόρον μέλος της επί γης αυτού Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική κατάστασις του έθνους ημών είναι δεινή και αξιοδάκρυτος το δε κακόν δεν είναι πρόσφατον, αλλά και εκατονταετηρίδος ατερμονέστερον, εξ ου το έθνος τερηδονιζόμενον δηλητηριάζεται καιρίως κατά τα ιερώτατα αισθήματα της χριστιανικής Πίστεως και της εθνικής συνειδήσεως. Το δεινόν είναι μέγα θεραπεία δε ουδαμού! Ναι! το δεινόν κατέστη τοσούτω αφόρητον, ώστε εκ ποδών ποιείται, οίμοι! την τε πίστιν και αγάπην. Τι δε προσεπιλαλήσωμεν; Η μεν γλώσσα ημών δεσμεύεται, η δε διάνοια ιλιγγιά, προκειμένου να ελέγξωμεν Σύστημα διέπον ένα περιφανή και περίβλεπτον θρόνον, από του οποίου επί των ευκλεών χρόνων τού παρελθόντος διεπυρσεύθη το φως του Χριστού επί το ημέτερον Έθνος, και παρά του οποίου αι εν τοις εσχάτοις καιροίς εξουθενημέναι, φευ! Βουλγαρικαί Επαρχίαι ανεδείχθησαν, και δίκην νεοφύτων υψικόμου και μελισταγούς δένδρου μετεφυτεύθησαν. (σ. 3) [ ] To φως τοίνυν της αληθείας επιφαύσαν τέλος και τοις του ημετέρου Έθνους προγόνοις, και τούτων ήδη διέ ρ ρηξε και διασκέδασε την ψυχικήν σκοτόμαιναν. Δυάς αγίων ανδρών, αόκνων εργατών του αμπελώνος του Χριστού, ανήγγειλεν αυτώ διά ζώσης φωνής και γλώσσης την Γέννησιν, την ουράνιον και ζωογόνον Διδασκαλίαν, την Σταύρωσιν, τον Θάνατον και την Ανάστασιν του Σωτήρος. Η θεσπεσία αύτη Ξυνωρίς Κύριλλός τε και Μεθόδιος, Απόστολοι και Φωστήρες τού τε Βουλγαρικού και τοσούτων άλλων εθνών, πλήρεις της κατά Χριστόν χάριτος και Σοφίας, εμπεδώσαντες το εαυτών θεόσοφον κήρυγμα, παρέδωκαν τω ημετέρω Έθνει την Αγίαν Γραφήν μεθηρμηνευμένην εις την ιδίαν αυτού γλώσσαν. (σ. 5) [ ] Τοιαύται άρα ήσαν αι ανεξάρτητοι Εκκλησίαι της Αχρίδος, της Πρεσλάβας, και βραδύτερον του Τουρνόβου και του Πεκίου [=Peć], συστηθείσαι η μία μετά την άλλην προς ένα και τον αυτόν σκοπόν, ήτοι προς διάδοσιν και στερέωσιν της χριστιανικής Πίστεως. Oι διαπρύσιοι αδελφοί Kύριλλος και Mεθόδιος τους προ αυτών εργάτας του αμπελώνος του Xριστού πάντας επί ζήλω Eυαγγελικώ υπερακοντίσαντες, μετά μείζονός τε καρποφορίας και πανταχού των Kλιμάτων εκείνων τω αρότρω του ενθέου κηρύγματος την ευσέβειαν γεωσπορήσαντες, την τε πνευματικήν αυτών άρουραν τω ιδρώτι των

14 αυταπαρνήτων μόχθων δαψιλώς καταρδεύσαντες, εκληροδότησαν ταις Eκκλησίαις ταύταις την ιεράν αυτών μνήμην και εύκλειαν εις αιώνα τον άπαντα αναφαίρετον την δε προς τον χριστιανισμόν χειραγωγόν Σλαβωνικήν γλώσσαν αΐδιον μάρτυρα εγκατέστησαν, και ακοίμητον περί αυτάς φρουρόν κατά πάσης ενδεχομένης εξωτερικής επηρείας. Aλλά που νυν αι Aνεξάρτητοι αύται Iεραρχίαι και οι Θρόνοι; Που η περίπτυστος Aρχιεπισκοπή Aχρίδος, ήτις από του στ ήδη αιώνος συστηθείσα Aυτοκέφαλος προς δόξαν και φωτισμόν των εν τω Θέματι εκείνω Oρθοδόξων Eπαρχιών μετά τον μέγα εκείνον αποστολικόν αγώνα των Kυρίλλων και Mεθοδίων παραυτίκα απέβη πυρσός τηλαυγής και μελίρρυτος πηγή τής εν Xριστώ εκπαιδεύσεως του Bουλγαρικού Έθνους; Πού δε το προ επτά αιώνων υπό του Aγιωτάτου Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως Γερμανού διά συνοδικού Tόμου ανακηρυχθέν Πατριαρχείον Tουρνόβου,4 ούτινος τον Θρόνον κατηγλάϊσαν τοσούτοι Θεσπέσιοι άνδρες, της ευσεβείας Ζηλωταί και δίκαιοι; Πού δε του Πεκίου η Αρχιεπισκοπή εκείνη, η επί τοσούτων αιώνων εν τη Άνω Ιλλυρία χρηματίσασα φύλαξ και πρόμαχος της Ορθοδοξίας κατά των επιδρομών του Παπισμού; Φευ! Σήμερον εκλείπουσι! Το δρέπανον της αδικίας και φιλαρχίας προ πολλού τας προνομίας αυτών απεθέρισε τα δε ονόματα αυτών διαγραφέντα και απ αυτού του Ιερού Τεύχους της Διαθήκης «ήν διέθεντο οι πατέρες», εξωστρακίσθησαν «ώστε μη υπάρχειν αυτά.» Οι δε διάδοχοι του αιτίου της μεγάλης ταύτης αδικίας αντί του επιχύσαι «έ λ α ι ον κ α ι ο ί ν ο ν επί τ ω ν τ ρ α υ μ ά τ ω ν» των επιθανατίων μεν λογιζομένων τούτων Εκκλησιών, επιζωσών δε, χάριτι Θεού! (σ. 6-7) [ ] Προς δι ικανοποίησιν δήθεν των απαιτήσεων του ημετέρου Έθνους η Μεγ. Εκκλησία αναγκασθείσα εξέδωκε παραχωρήσεις τινάς εν πεντεκαίδεκα Άρθροις λίαν πεφωτισμένας ασπερ και ωνόμασε «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙΣ». Λέγουσι δε κεφαλαιωδώς τα εν λόγω Άρθρα «Εις τας καθαρώς Β ο υ λ γ α ρ ι κ ά ς Επαρχίας να διορίζωνται Β ο ύ λ γ α ρ ο ι Α ρ χ ι ε ρ ε ί ς, ή ειδότες την Β ο υ λ γ α ρ ι κ ή ν γλώσσαν Και εν τη περί τον Πατριάρχην Ιερά Συνόδω παραχωρείται να παρακάθηνται ως Συνοδικά Μέλη δύω των Β ο υ λ γ α ρ ι κ ώ ν Ε π α ρ χ ι ώ ν Μητροπολίται, ως και μέχρι τούδε» (ο υ δ έ π ο τ ε υ π ή ρ ξ α ν!). Και τοι δε αρνουμένη η Μεγάλη Εκκλησία την ιστορικήν ύπαρξιν της ανεξαρτήτου Βουλγαρικής ιεραρχίας, καθ ά δη διετείνετο, εφ ώ ουδέ διάκρισιν ποιείται μεταξύ Γραικών και Βουλγάρων, αλλ εκ της αποφάνσεως των εν λόγω Π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ω ν καταδείκνυται αυτή καθ εαυτής αντιπίπτουσα και αυτή εαυτήν διορθούσα, αριδήλως αναγνωρίζει εν τη Εκκλησία του Χριστού «α ρ χ ή ν Ε θ ν ι κ ο τ ή τ ω ν». Αι παραχωρήσεις αύται ουδόλως ικανοποιούσαι τας νομίμους απαιτήσεις του Έθνους, επικυρωθείσαι μέντοι και δι Υψηλού Ορισμού, και κοινοποιηθείσαι καθ απάσας τας Βουλγαρικάς Επαρχίας, ελύπησεν τα μέγιστα σύμπαν το Έθνος, το νηπίου δίκην μυκτηριζόμενον, διαχλευαζόμενον, και αποσκυβαλιζόμενον υπό της Μητρός αυτού Εκκλησίας. Διό και εκλεξάμενον εικοσιοκτώ Αντιπροσώπους εκ διαφόρων Βουλγαρικών 4 Vasilka Tâpkova Zaimova, Entre Ochrid et Tirnovo: Problèmes d église après 971, Βυζάντιο και Βούλγαροι ( ), επιμ. έκδοσης Κ. Νικολάου, Κ. Τσικάκης, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών /Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008,

15 Επαρχιών, απέστειλεν αυτούς ενταύθα περί τον Μάρτιον του 1861 μετά πληρεξουσιότητος και εγγράφου εντολής, όπως διεκδικήσωσιν ένθα δει, εντός του νομίμου και του δικαίου, τα σφετερισθέντα Εκκλησιαστικά Εθνικά αυτού δικαιώματα (σ ) [ ] O νέος πατριάρχης Γρηγόριος εκ προοιμίων έδειξε προθυμίαν τινά του να θέση τέρμα εις το πολυχρόνιον τούτο Zήτημα. Πάσαι δε αι προσπάθειαι της Aυτού Παναγιότητος έτεινον εις τον σχηματισμόν ημιανεξαρτήτου τινός Eκκλησιαστικής Διοικήσεως υπό το όνομα «E ξ α ρ χ ί α τ ο υ B ο υ λ γ α ρ ι κ ο ύ Θ έ μ α τ ος», συναπαρτιστέας με εκ μόνων των Yπεραιμίων Bουλγαρικών Eπαρχιών, περιλαμβανούσης δε μόλις το Tριτημόριον του όλου Έθνους, και τούτου ένεκα ανεπαρκούς των πόθων και των ευχών αυτού. Tο σχέδιον τοίνυν τούτο, το λύον εν μέρει και ανεπαρκώς το ημέτερον Zήτημα, έφθημεν ειπείν, επ ωφελεία δώδεκα μόνον Eπαρχιών, αποκλείον δε το επίλοιπον μέρος ήτοι Bιτώλια, Aχρίδα, Σκόπια, Φιλιππούπολιν, κ.τ.λ. όθεν μάλιστα ήρξατο και υπεβαστάχθη το Zήτημα τούτο, έμελλεν αφ εαυτού να καταρρεύση. (σ. 19) [ ] Διό δη διαβιβάζοντες και προς την Υμετέραν Σεπτοτάτην ημίν Κορυφήν την εν τω παρόντι υπ Αριθ. Ε επισυνημμένην ημετέραν «Α ν α ι ρ ε τ ι κ ή ν εν τ ύ π ο ι ς α π ά ν τ η σ ι ν π ρ ο ς τ η ν Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ν α ν α σ κ ε υ ή ν των άνω ρηθέντων Σχεδίων», αναγγέλομεν ότι ταύτην και προς την Σ. ημών Κυβέρνησιν προεδώκαμεν. Πεποίθαμεν δ αδιστάκτως, ότι η μητρώα αμερόληπτος φωνή της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας την από τοσούτου χρόνου δεινώς το ημέτερον Έθνος καταθλίβουσαν αδικίαν διασκεδάσει δίκην ομίχλης απέναντι των ακτίνων του ηλίου της τηλαυγούς Αυτής δικαιοσύνης. Το δε Βουλγαρικόν Έθνος και ο Κλήρος κεχηνότι τω στόματι, ασκαρδαμυκτεί και μετ αγαλλιάσεως προσδοκώσι την επιδαψίλευσιν των αγίων ευχών και ευλογιών τής Καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τη ευσήμω εκείνη ημέρα της επί ανακαινίσει και παλιγγενεσία επισήμου καθιερώσεως της αρχαίας Εθνικής και Κανονικής ημών Εκκλησίας.[ ] Εν τούτοις εξαιτούμενοι τα μεν έτη της Υμ. Σεβ. ημίν Κορυφής άνωθεν πλείστα, υγιή και πανόλβια, τας δε Θεοπροσδέκτους ευχάς και ευλογίας αρωγούς και σωτηρίους ημίν τε αυτοίς και τω φιλοχρίστω Βουλγαρικώ Λαώ, διατελούμεν Της Υμετέρας Θειοτάτης, Αγιωτάτης και Σοφωτάτης ημίν Μακαριότητος Την 25 Φεβρουαρίου 1869 Εν Κωνσταντινουπόλει Τέκνα εν Κυρίω πειθήνια + ο Λοφτσού Ιλαρίων + ο Φιλιππουπόλεως Πανάρετος

16 + ο Φιλιππουπόλεως Παϊσιος + ο Βιδύνης Άνθιμος + ο Σοφίας Δωρόθεος + ο Μακαριουπόλεως Ιλαρίων.» (σ. 21-2)

17 3.Προκήρυξις του αυτοκράτορος [της Ρωσίας] Αλεξάνδρου προς τους Βουλγάρους, : βλ.

18 4. [Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος], Messager d Athènes αρ. φύλλου 17(Αθήνα 20 Απρ. / 2 Μαΐου 1884) «Από πολλών μηνών οι Βούλγαροι ητοιμάζοντο να εορτάσουν την χιλιετηρίδα του θανάτου του Αγίου Μεθοδίου την 6/ 13 Απριλίου Eν τη ιστορία τ όνομα του Αγίου Μεθοδίου ευρίσκεται αχωρίστως συνδεδεμένον με το του αδελφού του Αγίου Κυρίλλου. Υπάρχουν δέ τινες, οι οποίοι θεωρούσιν ότι ο δεύτερος προσέφερεν εις το έργον της διαδόσεως του Χριστιανισμού υπηρεσίας απείρως ανωτέρας των του Αγίου Μεθοδίου. Αλλ ο Άγιος Κύριλλος έσφαλεν αποθνήσκων δέκα έξ έτη προ του αδελφού του, τω 869, ούτως ώστε η χιλιετηρίς αυτού να ήρμοζεν όπως εορτασθή τω 1869, εις εποχήν καθ ήν αι απαιτήσεις των Βουλγάρων δεν είχον ακόμη λάβει την έκτακτον ανάπτυξιν, ήτις ενεφυσήθη εις αυτούς υπό της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου [1878]. Αφού λοιπόν είχον αφήσει να διαφύγη αυτών η πρώτη αύτη ευκαιρία προσθήκης νέου επιχειρήματος εις την πολιτικήν αυτών προπαγάνδαν εν Μακεδονία, επελήφθησαν μετά ακόμη ισχυροτέρου μένους του προσχήματος της χιλιετηρίδος του Αγίου Μεθοδίου ίνα φθάσωσιν εις τον αυτόν σκοπόν. Εάν οι Βούλγαροι, κατ απομίμησιν των άλλων Σλαύων, είχον περιορισθή να τιμήσωσιν την μνήμην των δύο ανδρών, οίτινες τόσα έπραξαν, όπως εξαγάγωσιν την ιδίαν εκείνων φυλήν εκ της πρωτογενούς καταστάσεως, όπου ελίμναζε (κατά την επιτυχή έκφρασιν ωρισμένου [δημοσιογραφικού] οργάνου αυτών των ιδίων, της «Φωνής της Μακεδονίας» της 10/ 22 Απριλίου ενεστώτος έτους) ουδείς θα είχε ν αντείπη το παραμικρόν. Αλλά επεζήτησαν να μεταμφιέσουν τους δύο αδελφούς εις «ΒουλγαροΜακεδόνας». Πρόκειται περί των ιστορικών εκείνων παρωδιών εις άς, ελλείψει αρμοδιωτέρου τινός μέσου, συχνάκις προσφέγουσι, αλλ αίτινες τελικώς πάντοτε κακώς εξυπηρέτησαν αυτούς. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήσαν Βούλγαροι, όσον ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης και ο Ορφεύς. Οι δύο απόστολοι ήσαν τέκνα του Λέοντος, όστις γεννηθείς εν Θεσσαλονίκη είχεν ανέλθει εις τα ύψιστα στρατιωτικά αξιώματα της Αυτοκρατορίας. Αλλά και αυτός ούτος ο Μεθόδιος, προτού αναλάβη το μοναστικόν σχήμα, είχε τιμηθεί διά του βαθμού του στρατηγού του θέματος του Στρυμόνος. Αφ ετέρου ο Κύριλλος, ο από της πρώτης αυτού νεότητος, συνδεόμενος μετά φιλίας μετά του Φωτίου, επωνομάσθη αργότερον ο «Φιλόσοφος», vir magnus Constantinus philosophus (διότι Κωνσταντίνος ωνομάζετο προτού εισέλθει εις καλογηρικάς τάξεις). Βούλγαρος του ενάτου αιώνος! Οι νεοφώτιστοι ούτοι της Επιστήμης πραγματοποιούν απιστεύτους πράγματι ανακαλύψεις!

19 Αλλ ολόκληρος η κωμωδία αύτη έσχεν ελαχίστας επιτυχίας εν Θεσσαλονίκη, εν τη γεννετείρα των δύο αποστόλων εγένετο εντούτοις πλήθος διαφημίσεων, προσκλήσεων και ετοιμασιών μεγάλου δείπνου και λαμπαδηφορίας. Αλλ επειδή αι [κρατικαί] αρχαί απουσίασαν επιδεικτικώς, τελείως δε ηδιαφόρησεν ο πληθυσμός, οι ελάχιστοι διδάσκαλοι και μαθηταί, οίτινες αποτελούν την αποκαλουμένην βουλγαρικήν κοινότητα Θεσσαλονίκης ηναγκάσθησαν να εορτάσουν απολύτως κατ ιδίαν την μνήμην των φανταστικών «ΒουλγαροΜακεδόνων» τούτων.».* Πηγή: Ο εν Αθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν , Αθήναι 1970, *«Το ανωτέρω ιστορικόν σημείωμα περί των Αγίου Κυρίλλου και Μεθοδίου εδημοσιεύθη ανωνύμως εις την εκδιδομένην ενταύθα Messager d Athènes [ ] εγράφη όμως υπό του Κ. Παπαρρηγοπούλου, προέδρου τότε του Προς Διάδοσιν των Ελλην. Γραμμάτων Συλλόγου. Τούτο βεβαιούται εκ του υπ αρ. 14/ 7 Απρ πρακτικού του Συλλόγου ( , σ. 21), όπου ρητώς αναφέρεται ότι εγράφη παρ αυτού, κατά παράκλησιν του Α. Κοντοσταύλου, πρώην Υπουργού Εξωτερικών, όστις ανεκοίνωσεν ιδιαιτέρως εις τον Παπαρρηγόπουλον, ότι η βουλγαρική τελετή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου απέτυχεν εν Θεσσαλονίκη, μηδενός εκ των επισήμως προσκληθέντων μεταβάντος εις αυτήν πλην των προξενικών αρχών της Ρωσίας και Ρουμανίας. Αυτή ήτο η αφορμή εκ της οποίας εγράφη το άγνωστον τούτο κείμενον του εθνικού ιστορικού.».

20 5. Το περίπτερο της Αδελφότητας «Κρούμος» Διεθνής Έκθεση Πηγή : Περιοδικό Нашето първо Изложение (=Η πρώτη μας Έκθεση), αρ. 24 (Πλόβντιφ 1892), σ. 2. βλ. και Γεωργική και Βιομηχανική Έκθεσις εν Φιλιππουπόλει, Ακρόπολις ,

21 6. Βουλγαρία 1896: Εθνικό κράτος και Εκκλησία βλ. 7. Αι τελευταίαι μεγάλαι εορταί της Βουλγαρίας, 1907 βλ. 8. Προς την διανοουμένην Βαλκανικήν, 1926: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, βλ. 9. Απριλιανή εξέγερση και σφαγές στο Μπατάκ, 1876: _2007 -Martina Baleva, Ulf Brunbauer eds, Batak kato mjasto na pameta. Izlozhba / Batak ein Bulgarischer Erinnerungsort. Austelung, Sofia [2007] - Α. Λυμπεράτος, Οι σφαγές του Μπατάκ, Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού Ιδεολογικές χρήσεις και εμμονές στην Ιστορία και την Πολιτική, Πρακτικά Εκδήλωσης Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2007, εκδοτική φροντίδα Ά. Ματθαίου, Στρ. Μπουρνάζος, Π. Πολέμη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα M. Baleva, Hεικόνα του Μπατάκ στη συλλογική μνήμη, Σύγχρονα θέματα 105(Απρίλιος-Ιούνιος 2009), (μτφρ. R. Stoyanov, εισαγωγή Στ. Βιρβιδάκης, Β. Κιντή, Μ. Ρεπούση, 32 γαλλική μτφρ. Le Courrier des pays de l Est 1067, 2008) - Α. Konstantakopoulou, Post-Cold War Balkans: Which Past in which State? The Paradigm of the Massacre at Batak in 1876, Festschrift in Honor of Ioannis P. Theocharides Studies in Ottoman Empire and Turkey, τόμ. II, Evangelia Balta κ. ά. εκδ., The Isis Press, Istanbul 2014, Η σοσιαλιστική κληρονομιά στην ψυχροπολεμική και μεταψυχροπολεμική περίοδο: Elena Gartzonika, Studia Politica Romanian Political Science Review XΙ, 4(2011), οι εικόνες στο:

22 ΝΟΤΙΟΣΛΑΒΟΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΙ «[ ] Mαυροβούνιοι! Eυχαριστώ υμάς εν ονόματι των αειμνήστων μου προγόνων τού Πέτρου του Aγίου, του Bλαδίκα Δανιήλ, όστις έθεσε την κρηπίδα του εθνικού ημών μέλλοντος, του ηγεμόνος Δανιήλ, [...].» Νικόλαος Μαυροβουνίου, Petar Petrović Njegoš ( ) Hγεμόνας (βλαδίκας) του Mαυροβουνίου και συγγραφέας του ποιητικού έπους Gorski vijenac (=Tο στεφάνι των βουνών), Bιέννη H εισαγωγή, που απευθύνεται στον σέρβο ηγεμόνα Kαραγιώργη, μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Kώστα Πασσαγιάννη, Σερβικά τραγούδια, Aθήνα, εκδ. οίκος Δ. και Π. Δημητράκου, 1919, Βλ. Kλειώ έτ. Δ, αρ. 3(75) Λειψία 1/ : «Έγραψε δε και επικόν τι ποίημα, Gorski Vijenac, ήτοι στέμμα του όρους [=Tο Στεφάνι των βουνών] επικαλούμενον και περιέχον πολλάς καλονάς. H υπόθεσις δ αυτού είνε παρομοία προς τον Σικελικόν Eσπερινόν.* [...] Tο συμβεβηκός τούτο είνε υπόθεσις λαμπρού και συγκινητικού ποιήματος, αποτελουμένου κυρίως εκ μονολόγων και διαλόγων και περιέχοντος εν τω μεταξύ ουκ ολίγα χορικά άσματα, αναμιμνήσκοντα εις τον αναγνώστην τους χορούς των ελλήνων τραγωδιοποιών, Aισχύλου και Σοφοκλέους.». 2. Προκήρυξις του Hγεμόνος του Mαυροβουνίου Nικολάου, εφημ. Nέα Hμέρα Tεργέστη 30/ «[...] έκραξα (πέρυσιν) προς υμάς «Mαυροβούνιοι! γινώσκω ότι θα συμπολεμήσητε πιστώς μετ εμού». Σύνθημα ημών ήτον το σύνθημα του ηγεμόνος Λαζάρου "Kαλή αντάμωσις επί του Kοσσυφοπεδίου!» Tον ηρωϊσμόν δ ημών διετράνωσαν και αύθις αι μεγάλαι μάχαι..., ένθα επολεμήσατε ως άξιοι απόγονοι του Oβλίτς [Obilić] φονεύσαντες και αιχμαλωτεύσαντες. [...] Διά της ανδρείας υμών, Mαυροβούνιοι εδικαιώσατε την εμπιστοσύνην μου, εξεπληρώσατε τας προσδοκίας των Σλάβων και εκινήσατε τον θαυμασμόν του επιλοίπου κόσμου. [...] Mαυροβούνιοι! Eυχαριστώ υμάς εν ονόματί μου και εν ονόματι του λαού ενώπιον του Θεού και του κόσμου σύμπαντος. Eυχαριστώ υμάς εν ονόματι των αειμνήστων μου προγόνων τού Πέτρου 5 P. Henri Stahl, Vuk Stefanovic Karadzic, Le Monténégro et les Monténégrins, Ethnologie de l'europe du sudest. Une anthologie, Mouton, Παρίσι 1974, M. Djilas, Njegos. Poet, Prince, Bishop, Nέα Yόρκη Tου ίδιου, Xώρα δίχως δικαιοσύνη, εκδ. Pούγκα, χ. έτ. [1958]. M. Kατσαροπούλου, Iστορία του Mαυροβουνίου από το Συνέδριο του Bερολίνου μέχρι το τέλος του A Παγκοσμίου πολέμου, Bάνιας, Θεσσαλονίκη * Οι σφαγές των Γάλλων, τη Δευτέρα του Πάσχα την ώρα του εσπερινού το 1282, οι οποίοι, υπό τον Κάρολο Ανδεγαυικό, είχαν αποσπάσει τη Σικελία από τον οίκο των Σουβών.

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος»

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» 1 Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στις εθνικές ταυτότητες των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι 1 Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Οικονομία και κοινωνία στη Βαρβαρική Δύση Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16-18 Μαΐου 2008 & ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Μέρος Β ) 25-27 Μαΐου 2007 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 1. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ιδιότητές τους: Ιουστινιανός Θεοδώρα Τριβωνιανός Καππαδόκης Ανθέμιος Ισίδωρος Βελισάριος Ναρσής Στρατηγός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. [Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Λάζαρος (Άρης) Λαζαρίδης ΠΕ02, φιλόλογος]

Σελίδα 1 από 13. [Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Λάζαρος (Άρης) Λαζαρίδης ΠΕ02, φιλόλογος] [σχολική μονάδα: 3 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου] [σχολικό έτος: 2012-2013, 1 ο 4μηνο] [τάξη: Β] [τίτλος της ερευνητικής εργασίας: Οι ξένες γλώσσες που ακούμε στο Χαλάντρι] [τόπος: Χαλάνδρι, ημερομηνία: 24 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα; Ιστορία του μεσαιωνικού & νεότερου κόσμου Τράπεζα Θεμάτων Κεφάλαιο 2 ο : Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843 1054) Ενότητα 2.1. Προοίμιο της ακμής

Διαβάστε περισσότερα

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των ΚΕΦ. 5. Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (726 843) πρωτεργάτες: Λέων Γ, Κωνσταντίνος Ε (Ίσαυροι) ιδεολογική βάση: ανεικονικές αντιλήψεις κατοίκων Ανατολικών επαρχιών επιχείρημα: η απεικόνιση του θείου δε συμβιβάζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα