ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση Δ.3: Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτύπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001. Δράση Δ.3: Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτύπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση Δ.3: Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτύπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ ΤΟΜΕΑΣ Δ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δράση Δ.3: Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτύπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Έ λενα Χ ατζηχαραλάμπους και Π.Α. Γεράκης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΒΥ Έ λενα Χ ατζηχαραλάμπους (Δρ. Β ιολογίας) Σ πύρος Ν τά φ ης (Ο μότ. Καθ. Δ ασολογίας) Α ναστασία Δ αλάκα (Δρ. Β ιολογίας) Εύα Π απαστεργιάδου (Δρ. Β ιολογίας) Ε ισαγω γή, κεφ άλαια πανίδας, χλω ρίδας, τύπω ν οικοτόπω ν (κείμενα και βάση δεδομένω ν) Ε ισαγω γικό κείμενο τύπω ν οικοτόπω ν, έλεγχος κεφ αλαίου τύπω ν οικοτόπω ν Βάση Δ εδομένω ν Έ λ εγχος κεφ αλαίου χλω ρίδας Εξωτερικοί Συνεργάτες Κ υριάκος Γεω ργίου (Επίκ. Καθ. Β ιολογίας) Α ναστάσιος Λ εγάκις (Επίκ. Κ αθ. Β ιολογίας) Μ άνος Κ ουτράκης (Ε ρευνητής ΙΝ Α Λ Ε) Π ηνελόπη Δ εληπέτρου (Δρ. Β ιολογίας) Γ ιώ ργος Μ πούτσης (Μ εταπτυχιακός Φ οιτητής) Ν ίκος Κ ανελόπουλος (Μ εταπτυχιακός Φ οιτητής) Π αροχή συμβουλώ ν στο κεφ άλαιο χλω ρίδας Π αροχή συμβουλώ ν στο κεφ άλαιο πανίδας Π αροχή συμβουλώ ν στο κεφ άλαιο ιχθυοπανίδας, εμπλουτισμός στοιχείω ν και βελτίω ση εισαγω γικού κειμένου Ε μπλουτισ μός σ τοιχείω ν κ α ι βελτίω ση εισαγω γικού κειμένου χλω ρίδας Β άση Δ εδομένω ν Β άση Δ εδομένω ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΝΙΔΑ

4 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

5 Barbastella barbastellus 1 Κατάστ. διατήρησης : Μυωτίδα του Bechstein R (Κόκκινο Βιβλίο) Καθεστώς προστασίας Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (II/IV), Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, CORINE Στην Ευρώπη εξαπλώνεται παντού εκτός από την Ισλανδία, την Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκοτία και το μεγαλύτερο μέρος της Σκανδιναβίας. Στην Ελλάδα απαντά στην Στερεά Ελλάδα Ορεινές, δασώδεις εκτάσεις. Κουρνιάζει σε κοιλώματα δένδρων και σε κτήρια. Οι αποικίες αναπαραγωγής συχνά βρίσκονται πίσω από τα καλύμματα των παραθύρων. Διαχειμάζει σε σπηλιές, σύραγγες, και κελάρια. Καταστροφή βιοτόπων (52) Γ ενικά είναι ευαίσθητο σε διαταραχές του περιβάλλοντος του από τους ανθρώπους. Απειλείται από την απώλεια των σπηλαίων και την μείωση των αποθεμάτων τροφής. (75) Προστασία των ενδιαιτημάτων. Δημιουργία τεχνητών σπηλαίων. Βιβλιογραφία: 83, 52, 75 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Κ σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

6 Canis lupus Λύκος Κατάστ. διατήρησης : V (Κόκκινο Βιβλίο), ΙΙ/Β (CITES), V (European Red List of Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (*/II/IV), Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, CITES, CORINE, European Red List o f Globally Threatened Animals and Plants Στην Ελλάδα απαντά σε απομονωμένους πληθυσμούς στους μεγάλους ορεινούς όγκους της Πίνδου, της Ροδόπης και του Ολύμπου. Στην Ευρώπη υπάρχουν απομονωμένοι πληθυσμοί στην Ιταλία, στην Ιβηρική χερσόνησο και στη Σκανδιναβία, ενώ είναι διαδεδομένο είδος στη Ρωσία, στη Λευκορωσία, στη Βόρεια Ουκρανία, στην Ανατολική Πολωνία, στην Σλοβακία, στη Ρουμανία και στα βουνά της Βαλκανικής χερσονήσου. Εξαπλώνεται έως λίγο νοτιότερα του 39ου παράλληλου Ορεινές και ημιορεινές περιοχές, μεγάλης έκτασης, με δασική κάλυψη (δεντρώδη ή θαμνώδη) Κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων. Παράνομο κυνήγι. (65) Μείωση διαθέσιμης τροφής (λαγοί, ζαρκάδια, ελάφια, πέρδικες). Θανάτωση από τον άνθρωπο λόγω επιθέσεών του σε κοπάδια αιγοπροβάτων. Κίνδυνος υβριδισμού με σκυλιά. Χρήση δολωμάτων με δηλητήρια και γεωργικά φάρμακα (23) Ελλειψη μεγάλων ζώων που αποτελούν την τροφή του (ζαρκάδια, ελάφια, λαγοί κλ.π.). Θανάτωση από βοσκούς λόγω των απωλειών που προκαλεί στα κοπάδια (24) Μείωση νομαδικής κτηνοτροφίας, κατακερματισμός βιοτόπου και μείωση δυσπρόσιτων ορεινών περιοχών από τη διάνοιξη δρόμων και γενικότερα από την ανθρώπινη δραστηριότητα (38) Ανθρώπινες δραστηριότητες (Θήρα, κατασκευή δρόμων κλπ) (52) Δημιουργία ομάδων ειδικών πάνω σε θέματα διαχείρισης άγριας πανίδας και κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης. Συντονισμός των εργασιών σε εθνικό επίπεδο με τις απόψεις της ομάδας των ειδικών που καθορίστηκε από τη σύμβαση της Βέρνης. Καθορισμός των διαδρόμων ανάμεσα στους διάφορους πληθυσμούς. Εκτίμηση των διαθέσιμων αποθεμάτων τροφής για τον λύκο στις διάφορες περιοχές, και καθορισμός συγκεκριμένων δράσεων. Εκτίμηση των επιπτώσεων από τις υπάρχουσες ή τις μελλοντικές υποδομές που πρόκειται να δημιουργηθούν στις περιοχές εξάπλωσης του λύκου. Εκτίμηση της κατάστασης όλων των υπό ανάκαμψη ή των μικρών πληθυσμών σε σχέση με το περιβάλλον τους. Καθορισμός και διαχείριση των υγιών πληθυσμών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της ύπαρξης τους. Εκτίμηση της άποψης των τοπικών πληθυσμών στις περιοχές όπου οι πληθυσμοί των λύκων είναι υπό ανάκαμψη. Εκτίμηση της δυνατότητας απομάκρυνσης των προβληματικών λύκων ως διαχειριστική προσέγγιση. Εκτίμηση και αντιμετώπιση του προβλήματος των οικόσιτων και αδέσποτων σκύλων, και καθορισμός νομικού πλαισίου. Εκτίμηση της γενετικής ταυτότητας των επιμέρους Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Κ σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

7 πληθυσμών των λύκων. Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής των οικονομικών κινήτρων για τους βοσκούς, στις περιοχές όπου υπάρχουν λύκοι. Δημιουργία ενός μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης των ζημιών που προκαλούν οι λύκοι και τα άλλα αρπακτικά. Δημιουργία του καταλληλότερου συστήματος αποζημίωσης για κάθε περιοχή όπου υπάρχουν λύκοι. Ρύθμιση του κυνηγιού στις περιοχές των λύκων. Θέσπιση μεγάλων προστίμων για το παράνομο κυνήγι λύκων και επιβολή τους. Εντατικοποίηση της έρευνας για την επίδραση που επιφέρει το κυνήγι από τον άνθρωπο και από τους λύκους στους πληθυσμούς των θηραμάτων. Εμπλοκή των τοπικών φορέων στον σχεδίασμά και την εφαρμογή των δράσεων. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού και ενημερωτικού προγράμματος. Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας ενημερωτικής εκστρατείας μέσω του τύπου. Συνεργασία στη δημιουργία ενός επιστημονικού προγράμματος έρευνας, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπάθεια στην διατήρηση ενός στενού συνδέσμου ανάμεσα σε όλους τους ερευνητές που ασχολούνται με τον λύκο στην Ευρώπη. Συνεισφορά στην συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών του λύκου στις χώρες της Ευρώπης.Λήψη μέτρων για την αύξηση της φυσικής λείας τους (πέρδικες, λαγοί, ζαρκάδια). Χρήση του "ελληνικού ποιμενικού" σκύλου για την προστασία των κοπαδιών, απομάκρυνση αδέσποτων σκύλων. Διασφάλιση επικοινωνίας των πληθυσμών του Γράμμου με υποπληθυσμούς του Μορ. Απαγόρευση της χρήσης δηλητηρίων και παγίδων, ενθάρρυνση νομαδικής κτηνοτροφίας, όχι πρόσβαση κοινού σε δασικούς δρόμους, προστασία ευρύτερων περιοχών Εθνικών Δρυμών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Βιβλιογραφία: 65, 70, 47, 13, 83, 49, 75, 23, 24, 25, 26, 50, 27, 34, 41, 38, 46, 48, 52 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, ίΐ: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

8 Capra aegagrus ι Κατάστ. διατήρησης : Αγριοκάτσικο, Αίγαγρος Ε (Κόκκινο Βιβλίο), VU (IUCN) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (II/IV), Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, CORINE Κρήτη, Αντίμηλος, Β. Σποράδες Απόκρημνες, ορεινές βραχώδεις περιοχές με μακί & φρύγανα, κοντά σε δάση κωνοφόρων. Υβριδισμός με κατσίκες. (75) Υβριδισμός, αυξημένη θνησιμότητα των νεαρών από παράσιτα, τουρισμός, Θήρα (52) Μελέτη οικολογίας και συμπεριφοράς, θανάτωση υβριδίων στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, επέκταση του πυρήνα στα γύρω φαράγγια, απαγόρευση Θήρας και βοσκής σε ζώνη περιμετρικά του δρυμού, εξέταση επανεισαγωγής του είδους σε περιοχές όπου απαντούσε παλαιότερα. Βιβλιογραφία: 75, 83, 52 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, II: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

9 Capra aegagrus crética 1 Κατάστ. διατήρησης : Αγριοκάτσικο Κρήτης, Αγρίμι Ε (Κόκκινο Βιβλίο) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ΙΙ/ΙΥ), Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο Κρήτη και στις περιφερειακές νησίδες της Απόκρημνες, ορεινές περιοχές με μακί ή φρύγανα, με έντονες κλίσεις και πέτρεςκοντά σε δάση κωνοφόρων*. Καταστροφή και κατακερματισμός των βιοτόπων του (π.χ. διάνοιξη δρόμων). Υβριδισμός με κατσίκα. Αλόγιστο κυνήγι (παλιότερα) (10) Επείγει η μελέτη της οικολογίας του υποείδους και η διαφύλαξη της γενετικής καθαρότητάς του. Βιβλιογραφία: 10 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Κ: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

10 Lutra lutra Βίδρα, σκυλοπόταμος 1 Κατάστ. διατήρησης : V (Κόκκινο Βιβλίο), I/A (CITES) V (European Red List o f Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, CITES, CORINE, European Red List o f Globally Threatened Animals and Plants Ευρασιατικό είδος. Παλαιότερα ήταν εξαπλωμένο σε όλη την Ευρώπη ενώ τώρα έχει περιοριστεί στα βόρεια και κεντρικά τμήματά της. Στην Ελλάδα απαντούν διάσπαρτοι πληθυσμοί σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα αλλά και σε ορισμένα από τα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Χίος, Εύβοια) και του Ιονίου (π.χ. Κέρκυρα). Παλαιότερα υπήρχε η άποψη ότι στην Ελλάδα απαντά ένας από τους πυκνότερους και πιο εύρωστους πληθυσμούς βίδρας στην Ευρώπη. Σήμερα η άποψη αυτή αμφισβητείται Είδος άμεσα εξαρτημένο από το νερό. Ζει σε μεγάλα αποστραγγιστικά κανάλια, ποταμούς και γενικώς σε υγροτόπους με πλούσια παρόχθια ή παρυδάτια βλάστηση, ή κοντά σε δρυοδάση και μακί, καθώς επίσης και σε βραχώδεις ακτές. Βρίσκει καταφύγιο σε κοιλότητες στο έδαφος ή ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση ή στα βράχια. Παγίδευση στα δίχτυα των χελιών και στις παγίδες των οστρακοειδών. (67) Καταστροφή των ενδιαιτημάτων από την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, την αφαίρεση της παρόχθιας βλάστησης, την εντατικοποίηση της γεωργίας, τον εγκιβωτισμό των ποταμών, την αποστράγγιση των υγροτόπων, την εξαντλητική άντληση υδάτων, την απόληψη μεγάλων ποσοτήτων άμμου και χαλικιών, και την διάβρωση. Εσκεμμένη και παράνομη εκδίωξη της βίδρας για εντατικοποίηση των υδατοκαλλιεργειών. Ρύπανση των υδάτων από αγροτικές, βιομηχανικές πηγές, και από τα ορυχεία. Θανάτωση από παγίδες για τα ψάρια και στους δρόμους. Διαταραχή εξαιτίας των δραστηριοτήτων αναψυχής και του κυνηγιού. (77) Η προγραμματιζόμενη αξιοποίηση της πεδιάδας Μαργαριτίου με ανάπτυξη αρδευτικού δικτύου αναμένεται να μειώσει την τροφοδοσία του έλους σε νερό και να επιδράσει αρνητικά τους οργανισμούς που ζουν εκεί (27) Ατυχήματα στους δρόμους, και τυχαία σύλληψη σε παγίδες ψαριών ή οστρακοειδών είναι οι σημαντικότερες αιτίες θανάτωσής του. Η αύξηση της οξύτητας των υδάτων των ποταμών και των λιμνών και η ενδεχόμενη μείωση της παραγωγικότητας τους, ίσως να επηρεάζουν. (75) Ρύπανση νερών, μείωση των ψαριών που αποτελούν την τροφή του, καταστροφή παρόχθιας βλάστησης (23) Η ρύπανση των νερών του Νέστου επηρεάζει δραστικά τη βίδρα λόγω της θέσης της στην τροφική αλυσίδα. Η κατασκευή φραγμάτων στο Νέστο μειώνει την ποσότητα νερού στις όχθες και πιθανά έχει επιπτώσεις στη βίδρα (24) Ρύπανση νερών, καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων, διαταραχή από ανθρώπινη παρουσία (38) [ Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, R: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

11 Περιορισμός παραποτάμιας βλάστησης. Διαταραχή βιοτόπων από την ανθρώπινη παρουσία (39) Καταστροφή βιοτόπων, Θήρα, ρύπανση (52) Απομόνωση μικρών υποπληθυσμών. Ρύπανση από πολυχλωριωμένα διφαινύλια και βαρέα μέταλλα. Καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Μείωση των πληθυσμών των ψαριών. Λαθροθηρία. Ακούσια παγίδευση στα δίχτυα. Θάνατοι στους δρόμους. Τουρισμός περιπέτειας. (74) Ενδυνάμωση των αποφάσεων της συνθήκης Ραμσάρ και των νόμων για την προστασία της βίδρας σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών για τη βίδρα. Οι ποταμοί Κομψάτος και Σαραντάπορος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Προστασία της λίμνης Καρύστου στην Εύβοια η οποία συντηρεί έναν απομονωμένο πληθυσμό ο οποίος κινδυνεύει με εξαφάνιση. Ανάλυση ιστών από νεκρές βίδρες και ψάρια για προσδιορισμό ενδεχόμενων θανατηφόρων ρύπων. Μελέτη της αντίδρασης της βίδρας στην υφιστάμενη διαχείριση των περιοχών της. Διαχείριση και ανάπτυξη μιας προστατευόμενης περιοχής και ενός μελλοντικού καταφυγίου βίδας, στον ποταμό Κίρεφο στην Εύβοια. Προγράμματα εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού, ειδικά στις περιοχές όπου η βίρα διώκεται. Μελέτες για την χρήση πλεγμάτων που θα αποτρέπουν τις βίδρες να πλησιάζουν τα δίχτυα, και εκτίμηση των ζημιών στις υδατοκαλλιέργειες, προκειμένου να δοθούν λύσεις για τη μείωση αυτών των ζημιών. Διατήρηση σύνδεσης ενδιαιτημάτων με οικολογικούς διαδρόμους. Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση κοινού. Διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ γειτονικών πληθυσμών. Προστασία και διατήρηση φυσικής παρόχθιας βλάστησης με απαγόρευση υλοτομιών. Διατήρηση ποιότητας και ποσότητας νερού με έλεγχο ρύπανσης και αποφυγή κατασκευής ταμιευτήρων. Διατήρηση των πληθυσμών των ψαριών. Δημιουργία προστατευόμενων ζωνών σε ποταμούς & λίμνες. Βιβλιογραφία: 67, 47, 13, 77, 27, 49, 51, 75, 83, 23, 7, 24, 26, 34, 41, 37, 45, 38, 39, 50, 35, 1, 42, 46, 48, 52, 74 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, II: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

12 Lynx lynx Λύγκας Κατάστ. διατήρησης : Ε (Κόκκινο Βιβλίο), ΙΙ/Β (CITES), Rev (European Red List of Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (II/IV), Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, CITES, CORINE, European Red List o f Globally Threatened Animals and Plants Απαντά στην Βορειοανατολική Ευρώπη, Σκανδιναβία, Καρπάθια και στη Βαλκανική χερσόνησο. Στην Ελλάδα υπάρχουν ορισμένες αναφορές του είδους από τη Δ. Μακεδονία και την Ηπειρο Πυκνά, αμιγή ή μικτά δάση κωνοφόρων, σε ορεινές βραχώδεις περιοχές. Είναι προσαρμοσμένο στο χιόνι. Η πίεση από το κυνήγι και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων είναι οι κυριότεροι λόγοι μείωσης των πληθυσμών. (75) Κυνήγι, υποβάθμιση βιοτόπων, χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (46) Καταστροφή βιοτόπων, Θήρα (52) Μελέτη της εξάπλωσης και της πληθυσμιακής βιολογίας του είδους. Βιβλιογραφία: 70, 47, 75, 83,4 6,4 1,5 2 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Κ: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

13 ΜΐηίορίβηΐΞ ςο/ΐγβμβτςϋ Πτερυγονυχτερίδα 1 Κατάστ. διατήρησης : Ε (Κόκκινο Βιβλίο), ί Ι Ι (ΙΕΚΤΝ) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ΙΙ/ΙΥ), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, ΙΙΙΟΝ, Σύμβαση της Βόννης, ΟΟΚΙΝΕ Στην Ευρώπη εξαπλώνεται από την Ιβηρική χερσόνησο και τα Βαλκάνια έως τον Καύκασο. Στην Ελλάδα είναι ευρέως εξαπλωμένο (Δ. Ελλάδα. Αττική, Β. Αιγαίο, Κρήτη) Ανοιχτές βραχώδεις περιοχές και σπήλαια. Φωλιάζει σε κτήρια και σπηλιές όπου γεννά. Τρέφεται σε ανοιχτές πεδινές περιοχές. Δημιουργούν αποικίες αποκλειστικά σε σπήλαια, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, αποτελούμενες από μερικές εκατοντάδες άτομα. Μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες μπορεί να βρεθούν σε άλλου είδους καταφύγια, όπως σοφίτες. Διαταραχή του περιβάλλοντος του από τους ανθρώπους. Κλείσιμο των σπηλαίων. Χρήση γεωργικών φαρμάκων. (75) Ιδιαίτερα τρωτό είδος στις διαταραχές των σπηλαίων όπου φωλιάζει (9) Ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστροφή σπηλαίων (52) Προστασία των σπηλαίων λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του είδους, Βιβλιογραφία: 4, 75, 50, 83, 28, 41, 37, 35, 1, 9, 52, 51 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Κ σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

14 Monachus monachus Μεσογειακή φώκια Κατάστ. διατήρησης : Ε (Κόκκινο Βιβλίο), CR (IUCN), I/A (CITES), Ε (European Red List of Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (*/II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CITES, CORINE, European Red List of Globally Threatened Animals and Plants, Βαρκελώνη Στην Μεσόγειο απαντούν 2 βιώσιμοι αλλά απομακρυσμένοι πληθυσμοί: ένας στις ακτές της Β. Αφρικής και ένας στις ελληνικές θάλασσες (π.χ. σε ακτές νησιών του Αγαίου και του Ιονίου και στη θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεός Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Β Σποράδων). Διατροφή στην ανοιχτή θάλασσα. Ανάπαυση, αναπαραγωγή και ανατροφή μικρών σε χερσαία ενδιαιτήματα και θαλάσσιες σπηλιές/καταφύγια, που καταλήγουν σε ήσυχες παραλίες Θανάτωση από τον άνθρωπο. Συρρίκνωση διαθέσιμων ενδιαιτημάτων λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Εν δυνάμει απειλή από αλιευτικά εργαλεία, μείωση διαθέσιμης τροφής λόγω υπεραλίευσης και ρύπανση (3) Εκ προθέσεως θανάτωση από τον άνθρωπο και τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία (4) Συρρίκνωση ενδιαιτημάτων λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (ενόχληση, βιομηχανία, τουρισμός), ηθελημένη θανάτωση από ψαράδες. Τα τελευταία χρόνια μειώνονται τα περιστατικά ηθελημένης θανάτωσης, λόγω ελάττωσης του αριθμού των σκαφών (11) Ηθελημένη θανάτωση από τον άνθρωπο. Συρρίκνωση διαθέσιμων ενδιαιτημάτων εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων (αλιεία, ενόχληση, τουρισμός). Μικρότερος κίνδυνος από ρύπανση και ατυχήματα σε αλιευτικά εργαλεία. Ελάττωση διαθεσιμότητας τροφής (5) Εσκεμμένη θανάτωση από τους ψαράδες, απώλεια των ενδιαιτημάτων, τυχαία σύλληψη στα δίχτυα, και διαταραχή τους από τον άνθρωπο. (75) Ενόχληση από τουρίστες που επισκέπτονται τις σπηλιές (12) Ηθελημένη θανάτωση από τον άνθρωπο. Συρρίκνωση διαθέσιμων ενδιαιτημάτων εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων (αλιεία, ενόχληση, τουρισμός). Ελάττωση διαθεσιμότητας τροφής. Ενόχληση κατά την αναπαραγωγή και ανατροφή μικρών (15) Καταστροφή και διαταραχή των ενδιαιτημάτων λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού, που συνδέεται με την οικιστική ανάπτυξη και τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Ρύπανση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις ακτές και από εμπορικά πλοία που κινούνται στις θαλάσσιες οδούς. Τυχαία θανάτωση από αλιευτικές τακτικές. Εσκεμμένη θανάτωση από τους ψαράδες. (72) Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, 11: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

15 Η σκόπιμη θανάτωση από ψαράδες έχει μειωθεί τα τελευταία έτη. Εξακολουθεί να υφίσταται η απειλή από την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα (ενόχληση), τη μείωση της διαθεσιμότητας της τροφής λόγω υπεραλίευσης, τη ρύπανση της θάλασσας(44) Καταστροφή βιοτόπων, υπεραλίευση, παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία, θανάτωση (52) Εσκεμμένη θανάτωση από τους ψαράδες. Απώλεια ενδιαιτημάτων εξαιτίας των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όπως βιομηχανία, παράκτιες δραστηριότητες με σκάφη αναψυχής, τουριστική ανάπτυξη. (80) Δράσεις για τη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των ψαράδων και της φώκιας. Αύξηση της προσπάθειας για έλεγχο και βελτίωση του νομικού καθεστώτος που αφορά την κατοχή όπλων από τους ψαράδες. Μελέτη των παραμέτρων που αφορούν την επιτυχία της αναπαραγωγής, την επιβίωση, τη διατροφή, και την μετανάστευση. Προσεχτική ανάλυση των αναφορών θέασης από τους ψαράδες. Περιγραφές μεμονωμένων ατόμων βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων από τα προγραμματισμένα έργα υποδομής, σε σχέση με το μέγεθος και την τοποθεσία των ενδιαιτημάτων. Προτεραιότητα στη προστασία των σπουδαιότερων σπηλαίων αναπαραγωγής της φώκιας. Οταν παρατηρείται ρύπανση, η πηγή πρέπει να εντοπίζεται και το πρόβλημα να διορθώνεται. Μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία των ομάδων εργασίας με κυβερνητικούς φορείς, στη κατεύθυνση της προστασίας του είδους και των ενδιαιτημάτων του. Κατάρτιση σχεδίων δράσης με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Ενημέρωση του κοινού, ευαισθητοποίηση των ψαράδων, και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε κάθε περιοχή πρέπει να μελετηθούν με προσοχή σε σχέση με την πολιτική των τοπικών κοινωνιών, και των αλληλοεπιδράσεων με τη φώκια. Δημιουργία ζωνών προστασίας με αποκλειστικά δικαιώματα ψαρέματος στις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεσματική φύλαξη των ζωνών προστασίας. Αμεσες αποζημιώσεις των ψαράδων σε περίπτωση καταστροφής των διχτύων. Προσπάθειες πρέπει να γίνουν στη προστασία του αλιευτικού αποθέματος από παράνομη αλιεία, παροχή εξοπλισμού και κατασκευή υποδομών που θα διευκολύνουν την εργασία των ψαράδων. Προγράμματα επαναπροσανατολισμού σε άλλες αλιευτικές δραστηριότητες, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τη φώκια, θα πρέπει να εξεταστούν. Διάσωση, θεραπεία και αποκατάσταση άρρωστων, πληγωμένων και ορφανών ατόμων. Αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία για εμπλουτισμό του πληθυσμού ως τελευταία λύση. Διατήρηση των παράκτιων ενδιαιτημάτων του είδους και γενικά της απόκρημνης παράκτιας ζώνης στις περιοχές όπου απαντά, χωρίς δρόμους και κτήρια. Βιβλιογραφία: 3, 4, 11, 5, 75, 83, 12, 15, 18, 61, 72, 22, 44, 17, 39, 35, 16, 19, 20, 10, 52, 73, 80, 81 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Η. σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

16 M yotis bechsteini Μυωτίδα 1 Κατάστ. διατήρησης : II (Κόκκινο Βιβλίο), VII (ΐυΟ Ν ) Καθεστώς προστασίας Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (II/IV), Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CORINE Στην Ευρώπη εξαπλώνεται από την Ιβηρική χερσόνησο έως την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Στην Ελλάδα απαντά κυρίως στην Α Μακεδονία και στη Θράκη Δάση φυλλοβόλων δένδρων με μεγάλη αναλογία παλαιών δένδρων. Επίσης περιβόλια και πάρκα. Το χειμώνα απαντά σε μικρούς αριθμούς σε υπόγειες θέσεις. Επίσης, διαχειμάζει σε κοιλότητες δένδρων. Ελλειψη ώριμων δέντρων με κοιλότητες και παλιών κτηρίων, για φώλιασμα. Ενόχληση στα καταφύγια (χειμερινά και θερινά) (23) Κλιματικές αλλαγές, καταστροφή δασών (52) Διατήρηση ώριμων δέντρων και συστάδων. Προστασία και σωστή διαχείριση των ώριμων δασών. Βιβλιογραφία: 83, 23, 37, 52, 75 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, II: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

17 M yotis blythi Μικρομυωτίδα Κατάστ. διατήρησης : V (Κόκκινο Βιβλίο) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, Σύμβαση της Βόννης, CORINE Τα βόρεια όρια της εξάπλωσής της στην Ευρώπη είναι η Τσεχία και η Σλοβακία, και τα νότια η Ελλάδα και η Σικελία. Επίσης απαντά στη Μάλτα. Στην Ελλάδα απαντά στην Α. και Δ. Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ηπειρο, στη Δ. Ελλάδα,, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου και του Β. Αιγαίου και στην Κρήτη Δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές, κυρίως ασβεστολιθικές, με μικρή φυτοκάλυψη. Επίσης, σπήλαια, σοφίτες και κοιλότητες δένδρων. Ανθρώπινες δραστηριότητες σε σπήλαια (52) Θανάτωση κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας. (75) Προστασία των σπηλαίων και άλλων θέσεων κουρνιάσματος. Βιβλιογραφία: 3, 4, 50, 83, 25, 41, 37, 1, 42, 52, 51, 75 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, 11: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

18 M yotis capaccinii ΓΙοδαρομυωτίδα Κατάστ. διατήρησης : Ε (Κόκκινο Βιβλίο), VU (IUCN), V (European Red List of Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CORINE, European Red List of Globally Threatened Animals and Plants Στην Ευρώπη απαντά στις ανατολικές ακτές της Ιβηρικής χερσονήσου, στη Βόρεια Γαλλία, στην Ιταλία, στην Βαλκανική χερσόνησο, στην Βόρεια Ιταλία, και στην Ρουμανία. Επίσης, σε όλα τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου. Στην Ελλάδα απαντά στα νησιά του Ιονίου, στη Δ Ελλάδα και στην Κρήτη Ασβεστολιθικές περιοχές, δάση και σπήλαια κοντά σε νερό Ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστροφή σπηλαίων (52) Βιβλιογραφία: 50, 83, 41, 47, 52, 73, 75 Απώλεια των περιοχών τροφοληψίας από εντατικές αρδεύσεις και από ρύπανση των υδάτων. Είναι ευαίσθητο σε διαταραχές ανθρωπογενούς προέλευσης και στην απώλεια των σπηλαίων. (75) Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, (1: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

19 M yotis emarginatus Πυρρομυωτίδα Κατάστ. διατήρησης : Ε (Κόκκινο Βιβλίο), VU (IUCN) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CORINE Στην Ευρώπη απαντά κυρίως στα νότια, νοτιοανατολικά, και στα κεντρικά. Στην Ελλάδα απαντά στην Α. & Κ. Μακεδονία, στη Θράκη, στη Στερεά & Δ Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Β. Αιγαίου Αρχικά εντοπίζονταν μόνο σε σπηλιές. Προσφάτως έχει προσαρμοστεί στο να χρησιμοποιεί κτήρια ως καλοκαιρινά καταφύγια, ιδίως στα βόρεια της εξάπλωσής της. Διαχειμάζει σε σπηλιές, σύραγγες, και κελάρια. Προτιμάει καρστικές περιοχές, όπως και ζεστές περιοχές με πάρκα, κήπους, και υδάτινες συλλογές. Επίσης, σε παρόχθιες διαπλάσεις (μέσα, κοντά και γύρω από τους ποταμούς), θαμνώνες (φρύγανα και μακί), αγροτικές εκτάσεις και οικισμοί, εκτεταμένα βράχια και σπήλαια, ασβεστολιθικές περιοχές, πάρκα, δάση Βιβλιογραφία: Καταστροφή σπηλαίων (52) Καταστροφή των θέσεων κουρνιάσματος. (75) 50, 83, 25, 7, 41, 37, 43, 45, 52, 51, 73, 75 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, II: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

20 M yotis myofis Τρανομυωτίδα ί Κατάστ. διατήρησης : Ε (Κόκκινο Βιβλίο), LR (IUCN), Κ (European Red List of Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK ( I I/I V), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CORINE, European Red List of Globally Threatened Animals and Plants Σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, εκτός Σκανδιναβίας, Ισλανδίας και Βρετανικών νησιών. Απαντά σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα (Α Μακεδονία & Θράκη, Δ Ελλάδα, Πελοπόννησο, Αττική, Β Αιγαίο, Κρήτη) Ανοιχτές περιοχές, πάρκα, κήποι, κατοικημένες περιοχές. Φωλιάζει σε σπηλιές και δέντρα Ιδιαίτερα τρωτό είδος στις διαταραχές των σπηλαίων όπου φωλιάζει και στη μείωση των εντόμων που αποτελούν την τροφή του (9) Καταστροφή βιοτόπων, ελάττωση τροφικών αποθεμάτων (52) Διορθωτικός χειρισμός του ξύλου στα κτήρια, και διαταραχή στις αποικίες διαχείμασης και αναπαραγωγής. (75) Απαραίτητη η προστασία του σπηλαίου και του δάσους της Βραυρώνας. Βιβλιογραφία: 47, 50, 83, 25, 18, 41, 37, 35, 1, 9, 45, 52, 51, 73, 75 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Κ: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

21 Phocaena phocaena Φώκαινα Κατάστ. διατήρησης : R (Κόκκινο Βιβλίο), VU (IUCN), ΙΙ/Α (CITES), Κ (European Red List of Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CITES, CORINE, European Red List of Globally Threatened Animals and Plants, Βαρκελώνη Β. Αιγαίο. Κρύα νερά κοντά σε παραλίες, κόλπους ή εκβολές ποταμών Τυχαία σύλληψη από τράτες, τυχαία παγίδευση και σύλληψη σε δίχτυα ψαρέματος, τυχαία παγίδευση σε δίχτυα προστασίας υδατοκαλλιεργειών. (67) Υπεραλίευση, παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία (52) Αλλαγή των αλιευτικών μεθόδων. Χρησιμοποίηση στα δίχτυα συσκευών ακουστικής προειδοποίησης για τα δελφίνια και αντανάκλασης του φωτός.καταγραφή πληθυσμών. Ορθολογική διαχείριση αλιείας. Ενημέρωση κοινού. Βιβλιογραφία: 67, 83, 52 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, Κ: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

22 Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Blasius Κατάστ. διατήρησης : Ε (Κόκκινο Βιβλίο), LR (IUCN), R (European Red List of Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CORINE, European Red List of Globally Threatened Animals and Plants Στην Ευρώπη η εξάπλωσή του περιορίζεται στη Νοτιοδυτική Ρουμανία και στη Βαλκανική Χερσόνησο. Στην Ελλάδα απαντά στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, στη Δ. Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Αττική. Απαντά σε Μεσογειακά και υπομεσογειακά δάση και σε ανοιχτές εκτάσεις. Κουρνιάζει και φωλιάζει σε σπηλιές, κοιλότητες βράχων, κοιλότητες δέντρων κι εγκατελειμμένα ορυχεία. Καταστροφή ή ενόχληση καταφυγίων, χρήση εντομοκτόνων (15) Ανθρώπινες δραστηριότητες (52) Καταστροφή των ενδιαιτημάτων του είδους και τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων. (10) Η απώλεια των σπηλαίων και η όχληση. (75) Διατήρηση των σπηλαίων, καθώς και των σχισμών και των κοιλωμάτων στα φαράγγια. Βιβλιογραφία: 50, 83, 15, 52, 35, 41, 37, 1, 10, 47, 51, 75 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, 11: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

23 Rhinolophus euryale 1 Κατάστ. διατήρησης Μεσορινόλοφος Ε (Κόκκινο Βιβλίο), VU (IUCN), R (European Red List o f Globally Threatened Animals and Plants) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/EOK (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CORINE, European Red List of Globally Threatened Animals and Plants Εξαπλώνεται στη νότια Ευρώπη και στα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, εκτός των Βαλεαριδών. Στην Ελλάδα απαντά στην Α. Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στη Δ. Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ηπειρο και στα νησιά του Ιονίου. Δασώδεις εκτάσεις, σπήλαια και σήραγγες. Σπανίως απαντά και σε εγκαταλειμμένα κτήρια. Ανθρώπινες δραστηριότητες (52) Προστασία των σπηλαίων αναπαραγωγής και διαχείμασης. Βιβλιογραφία: 50, 83, 52, 28, 41, 37, 44, 51, 73, 75 Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, II: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

24 Rhinolophus ferrum equinum Τρανορινόλοφος Κατάστ. διατήρησης : V (Κόκκινο Βιβλίο), LR (IUCN) Καθεστώς προστασίας: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (II/IV), ΠΔ 67/81, Σύμβαση της Βέρνης, Κόκκινο Βιβλίο, IUCN, Σύμβαση της Βόννης, CORINE Απαντά σε όλη την Ευρώπη με βορειότερο όριο εξάπλωσης την Βρετανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουκρανία, και τη Ρωσία. Επιπλέον εξαπλώνεται σε πολλά μεγάλα νησιά της Μεσογείου όπως η Κύπρος και η Μάλτα..Στην Ελλάδα απαντά στην Α. & Κ. Μακεδονία, στη Θράκη, στη Στερεά Ελλάδα, στη Δ. Ελλάδα, στην Πελοπόννησος, στα νησιά του Ν. Αιγαίου και στην Κρήτη. Παρόχθιες διαπλάσεις (μέσα, κοντά και γύρω από τους ποταμούς), θαμνώνες (φρύγανα και μακί), δάση, καλλιέργειες και οικισμοί. Εκτεταμένα βράχια και σπήλαια, κοιλότητες δέντρων κι εγκατελειμμένα ορυχεία για καταφύγιο Ελλειψη βιοτόπων για διατροφή, ξεκούραση και αναπαραγωγή, χρήση γεωργικών φαρμάκων, άμεση καταστροφή βιοτόπων, θανάτωση από τον άνθρωπο (30) Ανθρώπινες δραστηριότητες (52) Καταστροφή των ενδιαιτημάτων του είδους και αξιοποίηση σπηλαίων (10) Απώλεια των θέσεων κουρνιάσματος όπως σπηλαίων, ορυχείων, και παλαιών κτηρίων, εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης, του σφραγίσματος τους για λόγους ασφαλείας, και των εργασιών αναπαλαίωσής τους. Υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους εξαιτίας της μετατροπής των φυλλοβόλων δασών σε δάση κωνοφόρων και των λιβαδιών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Κατακερματισμός και απομόνωση των ενδιαιτημάτων τους. (82) Η κατάσταση του είδους σε κάθε χώρα θα πρέπει να καταγραφεί με βάση τα κριτήρια της IUCN και να βασιστεί σε όσο το δυνατόν συγκρίσιμες μεθόδους. Ολες οι χώρες θα πρέπει να ορίσουν ομάδες διαχείρισης για το είδος, οι οποίες θα εκπονήσουν διαχειριστικά σχέδια με βάση την παρούσα μελέτη. Νόμοι θα πρέπει να προστατεύουν το είδος, τις θέσεις κουρνιάσματος, και τις περιοχές διατροφής τους. Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένα σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής του διαχειριστικού σχεδίου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται. Να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα μικρών πληθυσμών μέσω της βελτίωσης των ενδιαιτημάτων τους. Να καθοριστεί η σπουδαιότητα των διαφόρων περιοχών της νυχτερίδας έτσι ώστε να ορισθούν πυρήνες προστασίας. Να καθοριστούν και να διατηρηθούν ζώνες σύνδεσης των αποκομμένων πληθυσμών. Ελεγχος των δραστηριοτήτων που ενδεχομένως να βλάψουν τις νυχτερίδες στις περιοχές τους. Εξασφάλιση ότι υπάρχει η συγκατάθεση του διαχειριστικού σχεδίου προτού παλαιά κτήρια κατεδαφιστούν ή αναπαλαιωθούν. Απαγόρευση της αλλαγής της χρήσεως γης από λιβαδική ή δάση φυλλοβόλων σε μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ορθολογική διαχείριση των σπηλαίων που είναι ανοιχτά για το κοινό, περιλαμβανομένου και ενός χρονικού διαστήματος στο οποίο δεν θα επιτρέπεται η είσοδος. Ενημέρωση των διαφόρων ομάδων ενδιαφέροντος μέσω ενημερωτικής Ε: κινδυνεύον, V: τρωτό, 11: σπάνιο,?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία),

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων

Θηλαστικά της Οίτης. Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Θηλαστικά της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Κατσαδωράκης, Γ., Fric, J., Δημαλέξης, Α.,

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τάσος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιεθνές Συνέδριο «ίκαιο & Προστασία της Φύσης», Αθήνα, 5-6.12.2003 Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA Νοέμβριος 2010

στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA Νοέμβριος 2010 Έρευνα για τα θαλάσσια θηλαστικά στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA Νοέμβριος 010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 Φώκια Μονάχους- Μονάχους Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο Ξέρεις ότι: Πανίδα ονομάζουμε όλα τα ζώα μιας περιοχής. Αυτά

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα Ζώα του δάσους υπό εξαφάνιση Τμήμα Α4 Σχ. Έτος 2012-20132013 Α τετράμηνο Είναι διεθνές σύμβολο της WWF. Τ α υ τ ό τ η τ α Όνομα : Γιγάντιο Πάντα Βάρος : 86-125 κιλά Ύψος : 1.20-1.90μ. Βιότοπος, εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Η Κύπρος είναι νησί και η θάλασσα τη χωρίζει από Ασία Ευρώπη Αφρική Χάρη στην απομόνωση εξελίχτηκαν μοναδικά

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικής ενέργειας στην

ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην άγρια φύση Δάσος Δαδιάς: προσέξτε την εικόνα και βρείτε γιατί φιλοξενεί τόσα πολλά αρπακτικά πουλιά Φ. Κατσιγιάννης «από το λεύκωμα Εικόνες από τη Δαδιά»

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας monachus monachus & ψαράδες ψαράδες ψαράδες monachus monachus monachus monachus Αντίκτυπο στο είδος Αντίκτυπο στην αλιεία Βελτίωση της κατάστασης του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά απειλούμενα είδη 1.1. Βασιλαετός..σελ.2 1.2. Χρυσαετός..σελ.3 1.3. Σπιζαετός..σελ.4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη. Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας

Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη. Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας Θαλάσσια οικοσυστήματα Απειλούμενα είδη Περιβαλλοντική ομάδα Γ Γυμνασίου Κερατέας Θαλάσσιο παράκτιο οικοσύστημα της Ποσειδωνίας Στις Ελληνικές θάλασσες υπάρχουν πυκνά και εκτεταμένα υποθαλάσσια λιβάδια

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades Α.Καραμανλίδης/MOm 2 η Ε τ ή σ ι α Α ν α φ ο ρ ά Της κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο ( Π ε ρ ί λ η ψ η ) Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 Ο κεφάλαιο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΔΩΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γεωργιακάκης Παναγιώτης Βιολόγος Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Γιατί δεν συμπαθούμε τις νυχτερίδες; Δραστηριοποίηση τη νύχτα Ενεργητική πτήση Κινέζοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς Εισηγητής: Δήμος Δημητρίου Δασολόγος Διεύθυνση Δασών Χανίων Φωτογραφίες : Μανώλης Κυριακάκης Αναστάσιος Σακούλης Διεύθυνση Δασών Χανίων Εθνικός Δρυμός: Βασιλικό Διάταγμα (1962).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Κατηγορία Κύπρος Ακάμας Χελώνες 3 3 Σαύρες 11 11 Φίδια 8 6 22 20 Ενδημικά είδη 2 Hierophis cypriensis / Phoenicolacerta troodica

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

Είδη θηλαστικών που εντάσσονται σε κατηγορία κινδύνου

Είδη θηλαστικών που εντάσσονται σε κατηγορία κινδύνου Είδη θηλαστικών που εντάσσονται σε κατηγορία κινδύνου Ελάφι Απειλές: Το ελάφι στην Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της άμεσης εξαφάνισης. Ο οριακός φυσικός πληθυσμός της Ροδόπης πιθανόν να μην είναι βιώσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ. ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΗ ΤΑΞΗ: Β 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέµα: Τούνδρα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; (ΣΕΛ. 4-7) 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. ΜΑΘΗΜΑ 10 1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων. 2. Ποια είναι η κοινή προέλευση και των δύο παραπάνω φαινομένων; 3. Γιατί είναι μικρός ο αριθμός ο αριθμός των ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα άλλο ζώο δεν έχει πλουτίσει τους μύθους και τις παραδόσεις των λαών όλου του

Κανένα άλλο ζώο δεν έχει πλουτίσει τους μύθους και τις παραδόσεις των λαών όλου του Λύκος (Canis lupus) Κανένα άλλο ζώο δεν έχει πλουτίσει τους μύθους και τις παραδόσεις των λαών όλου του κόσμου όπως ο λύκος. Σύμβολο δύναμης και ελευθερίας στοιχειώνει με την παρουσία του θρύλους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 10: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010

Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010 Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα Είδη προτεραιότητας Θαλάσσια ΙΒΑ και προγράμματα της Ορνιθολογικής γιαταθαλασσοπούλια Μεθοδολογία Προκαταρκτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο

π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο LIFE - Nature Project LIFE12 NAT/GR/000688 3 η Ε τ ή σ ι α Α ν α φ ο ρ ά Τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο Π ε ρ ί λ η ψ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island.

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island. Σχέδιο Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων της Σκύρου Ιούνιος 2011 Στην παρούσα έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας

«Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Παρακολουθώντας» τη Φύση Λυδία Αλβανού Βιολόγος (PhD) Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. ΦΟΔΕΠΑΣΜ: Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2294099158, 6936660412

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα