Επιπτώσεις εφαρμογών Cloud Computing στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιπτώσεις εφαρμογών Cloud Computing στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάςςου 11, Αιθνα, Tηλ.: , Fax: , 11 T. Karatassou Str., Athens, Greece, Tel.: (+30) , Fax: (+30) Επιπτώσεις εφαρμογών Cloud Computing στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Σεμινάρια Ερμούπολης 2012 Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (ΕΒΕΟ/ ΕΜΠ) Άγγεινο Τζαθαλίθαο, Γιεςθςνηήρ Έπεςναρ ΙΟΒΔ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ ΔΜΠ

2 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης Βασισμένο σε εξαγωγές και ιδιωτικές επενδύσεις Κύριος στόχος : η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Ο επιχειρηματικός τομέας πρέπει να αυξήσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει Το Δημόσια πρέπει να περιορίσει τα δημοσιονομικά και γραφειοκρατικά βάρη που επιβάλει στην οικονομία Τν Cloud Computing κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κεηάβαζε πξνο ην λέν πξόηππν αληαγσληζηηθήο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 2

3 «Σύννεφο»: η υλοποίηση των εντολών πραγματοποιείται σε εικονικά συστήματα που συγκεντρώνουν και διανέμουν πόρους αυτόματα και αποτελεσματικά 1. Abstraction: 2. Virtualisation: Τα θπζηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ηξέρνπλ νη εθαξκνγέο δελ εμεηδηθεύνληαη Τα ζηνηρεία δελ απνζεθεύνληαη ζε εηδηθά αθηεξσκέλνπο ρώξνπο Πξόζβαζε από παληνύ Γπλακηθή ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή ησλ πόξσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο Οη πόξνη θιηκαθώλνληαη πάλσ θαη θάησ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγώλ Κνζηνιόγεζε κε βάζε ηε ρξήζε (pay-as-yougo) 4

4 Κατηγορίες Cloud Computing Με βάζε ηελ πξνζθεξόκελε ππεξεζία Software as a Service (SaaS) Office 365 Google Apps Με βάζε ηελ απνθιεηζηηθόηεηα ρξήζεο Private cloud Καζηεξσκέλν γηα ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκό Platforms as a Service (PaaS) Windows Azure Google Apps Engine Infrastructure as a Service (IaaS) SQL Azure Amazon EC2 Public cloud Γηαζέζηκν ζε όινπο Hybrid cloud Σπλδπαζκόο δύν νη πεξηζζόηεξσλ cloud (private, public, etc.) 5

5 Παράδειγμα 1: H Microsoft ήδη προσφέρει τα δημοφιλέστερά της προϊόντα και υπό μορφή εφαρμογών cloud Productivity Communications Collaboration Storage Platform 6

6 Παράδειγμα 2: ~οkeanos δημόσιο IaaS cloud για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα από ΕΔΕΤ Α.Ε. Προσφέρει μέσω browser: Στους καθηγητές: Δυνατότητα δημιουργίας εικονικών εργαστηρίων διδασκαλίας, χωρίς δέσμευση φυσικού χώρου, αγορά εξοπλισμού, εγκατάστασης λογισμικού, κλπ. Στους φοιτητές: Ευκολότερη πρόσβαση σε προχωρημένες εφαρμογές λογισμικού για περιορισμένη διάρκεια χρόνου (π.χ. ένα εξάμηνο) Στους ερευνητές: Δυνατότητα διεξαγωγής πειραμάτων σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα πληροφορικής Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 αλακέλεηαη λα εηζέιζεη ζε δνθηκαζηηθή θάζε Β 7

7 Το CC επιτρέπει την πολύ πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων πληροφορικής Βαιμόσ χρηςιμοποίηςησ πόρων Πλεονάζουςα παραγωγικθ ικανότητα Ανεπάρκεια πόρων Χρόνοσ Με ηελ ζπγθέληξσζε πόξσλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ην CC εμνκαιύλεη ηε κεηαβιεηόηεηα ηεο δήηεζεο Σηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο επηηπγράλεη κηθξόηεξν θόζηνο: o o Οηθνλνκίεο θιίκαθαο Φσξνζέηεζε πόξσλ ζε επλντθέο ηνπνζεζίεο (ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ελέξγεηα ρακεινύ θόζηνπο) 8

8 Το CC προσφέρει εξοικονόμηση κόστους και αυξημένη παραγωγικότητα, με δυνατότητα επέκτασης της ζήτησης Cloud computing Κόζηνο εμνπιηζκνύ IT Παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο Κόζηνο ελέξγεηαο Δπηπιένλ δαπάλεο γηα CC Εξοικονόμηση δαπανών Γηαρείξηζε αηρκώλ δήηεζεο Δπειημία (Scalability) Νέεο επηρεηξήζεηο Αληαγσληζκόο Επιπλέον παραγωγή Άκεζν απνηέιεζκα 9

9 ρηι. αλά έηνο Παράδειγμα 2: Μια υπηρεσία με 100 χιλ. προϋπολογισμό IT μπορεί να εξοικονομήσει 19 χιλ. με 23 χιλ. κατά μέσο όρο, ανάλογα με το μείγμα λύσεων cloud που θα υιοθετήσει Γεκόζηα Υπεξεζία In-house Private Cloud Hybrid Cloud Public Cloud Δηήζην Κόζηνο Δμνπιεζκνύ Σπληήξεζε & ππνζηήξημε Δλέξγεηα Γαπάλεο γηα CC 11

10 Η μεθοδολογία ποσοτικοποίησης τος οθέλοςρ Πξνβιέςεηο ΑΔΠ Παξάκεηξνη αύμεζεο παξαγσγήο Υπνζέζεηο δηείζδπζεο αλά ζελάξην θαη θιάδν Πρόβλεψη παραγωγής ανά κλάδο (χωρίς cloud) Πρόβλεψη κόστους IT ανά κλάδο (χωρίς cloud) Διαζηηθόηεηα εμαγσγώλ αλά θιάδν Επιπλέον παραγωγή Επίδραση στις εξαγωγές Εξοικονόμηση κόστους Υπόδειγμα εισροώνεκροών Προστιθέμενη αξία Νέες θέσεις εργασίας Κόζηνο ΙΤ / Αμία παξαγσγήο αλά θιάδν Παξάκεηξνη εμνηθνλόκεζεο θόζηνπο ΙΤ Υπνζέζεηο δηείζδπζεο αλά ζελάξην θαη θιάδν 12

11 Υπό τις υποθέσεις διείσδυσης του σεναρίου αναφοράς επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους κατά 4,8 δισεκ. στην δεκαετία εθαη. Δμνηθνλόκεζε θόζηνπο Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Απμεκέλε παξαγσγηθόηεηα Δμνηθνλόκεζε θόζηνπο εμνπιηζκνύ Γαπάλεο CC Το 2020 εξοικονομούνηαι ηοςλάσιζηον 850 εκαη. από ηην ςιοθέηηζη cloud computing. Πεπιζζόηεπο από 70% από ηην εξοικονόμηζη ανηιζηοισεί ζε λιγόηεπερ δαπάνερ για ηην αγοπά εξοπλιζμού. Σηο δημόζιο ηομέα (Γημόζια Γιοίκηζη, Υγεία και Δκπαίδεςζη) εξοικονομούνηαι ηοςλάσιζηον 900 εκαη. ζηην δεκαεηία. 13

12 εθαη. Με την χρήση εφαρμογών CC η αξία παραγωγής αυξάνεται κατά 8,3 δισεκ. την τρέχουσα δεκαετία, το οποίο μεταφράζεται σε 5,2 δισεκ. ακαθάριστη προστιθέμενη αξία Νέα παξαγσγή Γηαρείξηζε αηρκώλ δήηεζεο Δπειημία Νέεο ΜΜΔ Το 2020 οι Δλληνικέρ επισειπήζειρ παπάγοςν επιπλέον πποϊόνηα και ςπηπεζίαρ αξίαρ 1.5 διζεκ., δημιοςπγώνηαρ 900 εκαη. πποζηιθέμενη αξία Το 42% ηηρ αύξηζηρ οθείλεηαι ζε πιο γπήγοπη και εςέλικηη ανηαπόκπιζη ζηη ζήηηζη (shorter time-to-market) Η εκμεηάλλεςζη νέων επισειπημαηικών εςκαιπιών λόγω μειωμένος κόζηοςρ ζύζηαζηρ ΜΜΔ: 38% Αποθςγή απώλειαρ επγαζιών λόγω αισμών ζήηηζηρ: 20% 14

13 δηζεθ. Την τρέχουσα δεκαετία η Ελληνική οικονομία κερδίζει περίπου 16 δισεκ. σε όρους ΑΕΠ Δπηπιένλ ΑΠΑ ιόγσ CC ΑΔΠ ην 2020: +1.1% ρηι. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 0 Δμνηθνλόκεζε θόζηνπο Αύμεζε παξαγσγήο (Άκεζν απνηέιεζκα) Πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα Σύλνιν 15

14 % of IT workloads Εκτιμήσαμε τα οφέλη υπό εναλλακτικά σενάρια διείσδυσης στην Ελλάδα, υποθέτοντας 10-ετή μετάβαση σε CC στις ανταγωνίστριες χώρες 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βαζκόο δηείζδπζεο: Σύλνιν Βαζηθό Γξήγνξε δηείζδπζε Καζπζηεξεκέλε δηείζδπζε Σελάξην αλαθνξάο: 10-εηή κεηάβαζε ζε CC Σελάξην γξήγνξεο δηείζδπζεο: 5-εηή κεηάβαζε ζε CC Σελάξην θαζπζηεξεκέλεο δηείζδπζεο: ~50% δηείζδπζε ην

15 εθαη. εθαη Καθυστερημένη διείσδυση συνεπάγεται μικρότερη εξοικονόμηση κόστους, πτώση των εξαγωγών και μικρότερη επέκταση της παραγωγής εθαη. εθαη Δμνηθνλόκεζε θόζηνπο 1,3B 2,7B Δμαγσγέο (Άκεζε επίδξαζε) 650Μ 1,2Β Γξήγνξε δηείζδπζε Βαζηθό ζελάξην Καζπζηεξεκέλε δηείζδπζε Γξήγνξε δηείζδπζε Βαζηθό ζελάξην Καζπζηεξεκέλε δηείζδπζε Δπηπιένλ παξαγσγή (Άκεζν απνηέιεζκα) Δπηπιένλ παξαγσγή (Σπλνιηθό απνηέιεζκα) ,3B 6,0B ,4B 11,5B 0 0 Γξήγνξε δηείζδπζε Βαζηθό ζελάξην Καζπζηεξεκέλε δηείζδπζε Γξήγνξε δηείζδπζε Βαζηθό ζελάξην Καζπζηεξεκέλε δηείζδπζε 17

16 εθαη. Σε όρους ΑΠΑ τα οφέλη από CC στο σενάριο καθυστερημένης διείσδυσης περιορίζονται σε περίπου 5 δισεκ., κατά 10 δισεκ. λιγότερο σε σύγκριση με το βασικό σενάριο Δπηπιένλ ΑΠΑ ,5B 10B Γξήγνξε δηείζδπζε Βαζηθό ζελάξην Καζπζηεξεκέλε δηείζδπζε Στο σενάριο γρήγορης διείσδυσης τα οφέλη σε όρους ΑΠΑ είναι αυξημένα κατά 5,5 δισεκ. ή 36% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο 18

17 Με γρηγορότερη διείσδυση οι νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν πλήρως μέχρι το Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο Γξήγνξε δηείζδπζε Βαζηθό ζελάξην Καζπζηεξεκέλε δηείζδπζε Στο σενάριο καθυστερημένης διείσδυσης, τα οφέλη σε όρους απασχόλησης γίνονται αισθητά προς το τέλος της δεκαετίας. 19

18 Προτάσεις πολιτικής στο επίπεδο των επιχειρήσεων: 1. Επίγνωση Προωθητικές ενέργειες Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2. Απόκτηση κρίζηκεο μάζας υποδομών και υπηρεσιών Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών Προσφορά νέων εφαρμογών Προσφορά νέου ψηφιακού περιεχομένου σε συνεργασία με τους παρόχους (π.χ. μέσα μαζικής ενημέρωσης) 3. Αντιμετώπιση των ανησυχιών των διστακτικών χρηστών Παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και συνεχής αναβάθμιση όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφάλειας Θέσπιση (φιλικών προς το επιχειρείν) κανόνων διακίνησης δεδομένων Ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων Υπεράσπιση της ασφάλειας του διαδικτύου 20

19 Προτάσεις πολιτικής στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης: 1. Εξορθολογισμός υποδομών 2. Διάδοση της χρήσης εφαρμογών cloud 3. Βελτίωση των ικανοτήτων χρήσης ΙΤ Ενοποίηση των κρατικών υποδομών πληροφορικής και δημιουργία κυβερνητικού cloud (για την πολύ ευαίσθητη πληροφορία) Πιλοτική εφαρμογή λύσεων cloud Ψηφιοποίηση διαδικασιών της δημόσια διοίκησης Ενίσχυση της συνεργασίας για λύσεις cloud μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο Προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης Ψηφιακό Σχολείο με εφαρμογές CC Τήρηση των προτύπων πιστοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης 4. Προώθηση και στήριξη έρευνας & ανάπτυξης Ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα πληροφορικής Κίνητρα για την κατακράτηση του εκπαιδευμένου προσωπικού

20 Opportunities for the ICT sector Benefits from promoting the adoption of ICTs in the public sector: Effective use of IT systems in crucial sectors of public administration, aiming at increasing efficiency (e.g. tax collection mechanism), lowering operating cost and limiting mismanagement of resources (e.g. social security, healthcare). Deployment of human capital with IT application and rationalization of Human Resource management in the public sector Mobilization of private sector in order to implement and support such solutions, thus revamping relevant industry sectors and contributing to a recovery of the overall economic activity Effective implementation of e-government solutions will contribute to the modernization of public administration, boost transparency and improve the services provided by the state 22

21 Opportunities: major projects must be implemented in the Public sector Cloud Computing could be the new, low cost scheme for their implementation Examples of e-government projects Supervision & settlement of social security expenditures (eprescription) Reform of accounting & financial management system in public hospitals Implementation of an integrated healthcare electronic procurement model Adoption of e-invoicing & e-payment in the transactions with the public administration Electronic supervision of spending of all public sector entities (state budget execution) Implementation of a unified wage & remuneration system in the wider public sector & electronic settlement of the wage payments Electronic registry of all public property Electronic system to crosscheck & examine the sourcing of individuals assets & funds, in order to trace all taxable assets Electronic system to combat social security contribution evasion (business intelligence system that combines data from social security & tax systems) 23

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ Μελέτη στρατηγικής Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Ιωάννης Μπερεδήμας Δημήτρης Γλέζος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές www.ebusinessforum.gr ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία στην Χώρα μας. Κάποιες σκέψεις.

Ηλεκτρονική Υγεία στην Χώρα μας. Κάποιες σκέψεις. Ηλεκτρονική Υγεία στην Χώρα μας. Κάποιες σκέψεις. Ιωάννης Αποστολάκης ρ. Πληροφορικής Υγείας Επισκέπτης Καθηγητής Πληροφορικής Υγείας Εθνική Σχολή ημόσιας Υγείας Web page www.iapostolakis.gr e-mail gapostolakis@esdy.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα