ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, αξηζκόο γξαθείνπ Κηίξην 5 Πξνθιηληθώλ Μαζεκάησλ Ιαηξηθήο ρνιήο. Σηλέθωνα Δξγαζίαο: Κηλεηό: Fax ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΣΤΥΙΑ - ΣΙΣΛΟΙ Γηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Ιαηξηθήο (ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, κε βαζκό «Άξηζηα», Ινύιηνο 2007) Ιαηξηθή Δηδηθόηεηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο (23/03/1995) Πηπρίν Παηδαγσγηθήο ρνιήο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. Αζελώλ, 08/07/1994) Πηπρίν Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, κε βαζκό «Λίαλ θαιώο», 27/02/89) ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ Βραβείο Γεύηεξεο θαιύηεξεο νινθιεξσκέλεο εξγαζίαο. Απνλέκεηαη ζηελ εξγαζία κε ηίηιν: Expression of apoptotic and antiapoptotic markers in epithelial cells in idiopathic pulmonary fibrosis. 13ν Παλειιήλην Πλεπκνλνινγηθό πλέδξην, 2-5 Γεθεκβξίνπ 2004, πλεδξηαθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Έπαθλο ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ. Γηα ηελ εξγαζία: Μείσζε ησλ Αγγεηνγελεηηθώλ CXC ρπκνθηλώλ ζην Βξνγρνθπςειηδηθό Έθπιπκα Αζζελώλ κε Ιδηνπαζή Πλεπκνληθή Ίλσζε κεηά από Θεξαπεία κε Ιληεξθεξόλε γ-1β. Αλησλίνπ Κ.1, Σδσξηδάθε Δ.1, Οηθνλνκίδνπ Φ.1, Αιεμαλδξάθεο Μ.2, Λακπίξε Δ.1, Κνπηζόπνπινο Α.3, Μαιηεδάθεο Γ.1, Σδαλάθεο Ν.1, 1

2 ηαθάθαο Ν.1. 1 Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή, 2 Αηκαηνινγηθή Κιηληθή θαη 3 Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 13ν Παγθξήηην Ιαηξηθό πλέδξην, Ηξάθιεην 9 Ννεκβξίνπ Award The Review Committee awarded the Poster: «Immunohistochemical expression of the tyrosine kinase receptors c-erbb- 1 and c-erbb-2 in classical Hodgkin Lymphoma» Koutsopoulos A. V., Dambaki K. I., Tzardi M., Haniotis V., Mellios A., Stathopoulos E. N. 1st Hellenic Jordanian Congress of Pathology. Heraklion, Crete, Hellas, April 2007 ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΔΙΑ / ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Λέθηνξαο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Σκήκαηνο Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (01/2009 ζήκεξα) Δπηκειεηήο Α, Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο (01/ /2009) Μεηεθπαίδεπζε ζην Royal Brompton Hospital ηνπ Λνλδίλνπ, Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ παζνινγία ησλ πλεπκόλσλ θαη ηδηαίηεξα ζηα δηάκεζα πλεπκνληθά λνζήκαηα (09/ /2002) Δπηκειεηήο Β Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο (03/ /2008) Δθπαίδεπζε ζηελ αλάιπζε εηθόλαο (Image analysis), ζην ηκήκα θπηηαξηθήο αλάιπζεο, ηνπ Παζνινγναλαηνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ 251 Ννζνθνκείνπ ηεο Αεξνπνξίαο Αζελώλ (Γ.Ν.Α.) (06/ /1999) Καζήθνληα Δπηκειεηνύ Β ζην Παζνινγναλαηνκηθό Δξγαζηήξην ηνπ Π.Γ.Ν.Α. Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ν. 2519/97 (02/ /1999) Γηδαζθαιία ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Αζελώλ, σο σξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο (11/ /1998) Δθπιήξσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ, κνλάδα αηκνδνζίαο ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ (06/ /1997) Δηδηθεπόκελνο Ιαηξόο, Παζνινγναλαηνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ, Αληηθαξθηληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Ννζνθνκείν «Ο Άγηνο άββαο» (11/ /1994) ηξαηησηηθή ζεηεία σο Ιαηξόο (άκνο θαη..e., 03/ /1990) ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Λέθηνξαο Παζνινγναλαηνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ Γ.Π.Θ. ΜΔΛΟ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ Ιαηξηθόο ύιινγνο Έβξνπ (Ι..Δ.) 2

3 Διιεληθή Δηαηξεία Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο (Δ.Δ.Π.Α.), Παλειιήληα Έλσζε Παζνινγναλαηόκσλ ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΡΓΟ Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη δηάγλσζε όισλ ησλ εγρεηξεηηθώλ θαη ελδνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ, θαζώο θαη ησλ βηνςηώλ δηα ιεπηήο βειόλεο θαη ιαβίδαο, ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. Σν πιηθό πξνέξρεηαη ηόζν από ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο όζν θαη από ηηο αληίζηνηρεο Κξαηηθέο Κιηληθέο ηνπ Δ..Τ. Μηθξνζθνπηθή ζπκβνπιεπηηθή εμέηαζε όισλ ησλ ηαρεηώλ βηνςηώλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. Αλνζντζηνρεκηθή δηεξεύλεζε θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ πξνο απνζαθήληζε ηεο ηζηνγελεηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζεξαπεία. Αλνζντζηνρεκηθή δηεξεύλεζε πξνγλσζηηθώλ παξαγόλησλ θαθνήζεηαο θαη δεηθηώλ αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία. Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη δηάγλσζε λεθξνηνκηθώλ παξαζθεπαζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λεθξνηνκηθήο θαη ηζηνρεκηθήο εμέηαζεο εκβξύσλ. Γηελέξγεηα ζπκβνπιεπηηθώλ εθζέζεσλ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θαη αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηνπο θνηηεηέο Ιαηξηθήο ηνπ Δ εμακήλνπ. Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: Δηζαγσγή ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Μνξθνινγηθέο εθδειώζεηο ηεο θπηηαξηθήο βιάβεο Μνξθνινγηθέο αιινηώζεηο ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο Η νμεία θιεγκνλώδεο αληίδξαζε Δπνύισζε θαη αλαγέλλεζε Υξόληα θιεγκνλή Η αλνζνινγηθή αληίδξαζε Γηαηαξαρέο ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ Λνίκσμε Αξηεξηνζθιήξπλζε Θξόκβσζε Δκβνιή θαη έκθξαθην Γηαηαξαρέο ηεο αύμεζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θπηηάξνπ Νενπιαζία Καξθηλνγέλεζε: θαξθηλνγόλνη παξάγνληεο Καξθηλνγέλεζε: κνξηαθνί κεραληζκνί Η δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Δηδηθήο (πζηεκαηηθήο) Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θαη αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηνπο θνηηεηέο Ιαηξηθήο ηνπ Σ εμακήλνπ. Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ: Παζήζεηο θαξδίαο θαη αγγείσλ Παζήζεηο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο Παζήζεηο άλσ θαη θάησ γλάζνπ Παζήζεηο πεπηηθνύ ζσιήλα ηεινγόλνη αδέλεο θαη Ήπαξ Υνιεδόρνο θύζηε θαη εμσεπαηηθνί ρνιεθόξνη πόξνη Δμσθξηλήο κνίξα παγθξέαηνο Παζήζεηο αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ππεδσθόηα Μεζνζσξάθην θαη ζύκνο Παζήζεηο νπξνθόξσλ νδώλ Παζήζεηο γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο άξξελνο 3

4 Παζήζεηο γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζήιενο Μαζηόο Παζήζεηο θύεζεο Παζήζεηο ελδνθξηλώλ αδέλσλ Παζήζεηο ιεκθαδέλσλ, ζπιήλα θαη κπεινύ ησλ νζηώλ Παζήζεηο δέξκαηνο θαη καιαθώλ ηζηώλ Οζηά, αξζξώζεηο θαη ζθειεηηθνί κύεο Παζήζεηο λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε Δηδηθεπόκελσλ Ιαηξώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ Π.Γ.Ν.Α. (01/2009 ζήκεξα) πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε Δηδηθεπόκελσλ Ιαηξώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ ΠΑ.Γ.Ν.Η. (01/ /2009) Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Δηδηθήο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 6 νπ εμακήλνπ ηεο Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (01/ /2008). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Παζνινγηθή Αλαηνκηθή ηνπ αλώηεξνπ θαη θαηώηεξνπ Αλαπλεπζηηθνύ πζηήκαηνο» ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Παζνινγηθήο θαη Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο Δηδηθόηεηαο, ζην ΠΑ.Γ.Ν.Η. (2000, 1-2, 3-4, 6-7) Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Παζνινγναλαηνκία Αλαπλεπζηηθνύ πζηήκαηνο» ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Παζνινγηθήο θαη Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο Δηδηθόηεηαο, ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ «Βεληδέιν - Παλάλεην» ( ). πκκεηνρή ζηηο θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο ζπδεηήζεηο ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο (CPCs) ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ (ΠΑ.Γ.Ν.Η., ). πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε Δηδηθεπόκελσλ Ιαηξώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ «Δπαγγειηζκόο» (02/ /1999) ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Μαζήκαηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θαη ζεκηλάξηα κε ζπκκεηνρή ειιήλσλ θαη μέλσλ Καζεγεηώλ ζηνπο εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο ηεο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. Μαζήκαηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξεσηηθήο δίκελεο άζθεζεο ζην Δξγαζηήξην ησλ εηδηθεπόκελσλ ηαηξώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Κξαηηθήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Π.Γ.Ν.Α. ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Respiratory Medicine (από ην έηνο 2006 έσο ζήκεξα) ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Ιζηνπαζνινγία θαη κνξηαθή βηνινγία ησλ λνζεκάησλ ηνπ πλεύκνλα 4

5 ΓΙΑΛΔΞΔΙ Διιεληθά ζπλέδξηα: 8 ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ Διιεληθέο δεκνζηεύζεηο: 2. Ξελόγισζζεο δεκνζηεύζεηο: 39 (βιέπε παξαθάησ) ΓΙΑΣΡΙΒΗ - ΒΙΒΛΙΑ 1. Δθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζην Σκήκα Ιαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Αλ. Καζεγεηή θ. ηαζόπνπινπ Δπζηάζηνπ, κε ζέκα «Γηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ησλ ηύπνπ Ι ππνδνρέσλ θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο ζε κε κηθξνθπηηαξηθά θαξθηλώκαηα ηνπ πλεύκνλα (ΜΜΚΠ): Πξνγλσζηηθή ζεκαζία ηνπο», κε βαζκό «Άξηζηα», «Πεπηηθό ύζηεκα». Γεληθή θαη ζπζηεκαηηθή Παζνινγηθή Αλαηνκηθή, J.C.E. Underwood, Σξίηε έθδνζε, Δπηκέιεηα Δπζηάζηνο ηαζόπνπινο ΞΔΝΟΓΛΩΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΡΙΗ 1. Froudarakis ME, Greillier L, Monjanel-Mouterde S, Koutsopoulos A, Devictor-Pierre B, Guilhaumou R, Karpathiou G, Botaitis S, Astoul P. Intrapleural administration of lipoplatin in an animal model. Lung Cancer Apr; 72(1): Eleftheriadis SG, Sivridis E, Koutsopoulos A, Galatoudis ZG, Chloropoulou PA, Koukourakis MI, Didilis VN, Bougioukas GI, Giatromanolaki A. One-lung ventilation and HIF1alpha expression in lung cancer and pneumothorax. Anticancer Res Apr; 30(4): Siganaki M, Koutsopoulos AV, Neofytou E, Vlachaki E, Psarrou M, Soulitzis N, Pentilas N, Schiza S, Siafakas NM, Tzortzaki EG. Deregulation of apoptosis mediators' p53 and bcl2 in lung tissue of COPD patients. Respir Res Apr 27; 11:46 4. Tzouvelekis A, Koutsopoulos A, Oikonomou A, Froudarakis M, Zarogoulidis P, Steiropoulos P, Mikroulis D, Antoniades A, Bouros D. Acute fibrinous and organising pneumonia: a case report and review of the literature. J Med Case Reports Oct 12;3:74 5. Kalikaki, A., Koutsopoulos, A., Hatzidaki, D., Trypaki, M., Kontopodis, E., Stathopoulos, E., Mavroudis, D., Georgoulias, V., Voutsina, A. Clinical outcome of patients with non-small cell lung cancer receiving front-line chemotherapy according to EGFR and K-RAS mutation status. Lung Cancer Oct 23. [Epub ahead of print] 6. Vlachaki EM, Koutsopoulos AV, Tzanakis N, Neofytou E, Siganaki M, Drositis I, Moniakis A, Shiza S, Siafakas NM, Tzortzaki EG. Altered surfactant protein-a expression in type II 5

6 pneumocytes in COPD. Chest Jan; 137(1): Tsoumakidou, M., Koutsopoulos, A.V., Tzanakis, N., Dambaki, K., Tzortzaki, E., Zakynthinos, S., Jeffery, P.K., Siafakas, N.M. Decreased small airway and alveolar CD83+ dendritic cells in COPD. Chest Sep; 136(3): Papadaki C, Mavroudis D, Trypaki M, Koutsopoulos A, Stathopoulos, E., Hatzidaki, D., Tsakalaki, E., Georgoulias, V., Souglakos, J. Tumoral expression of TXR1 and TSP1 predicts overall survival of patients with lung adenocarcinoma treated with first-line docetaxel-gemcitabine regimen. Clin Cancer Res Jun 1; 15(11): Sifaki MK, Krueger-Krasagakis S, Koutsopoulos A, Evangelou GI, Tosca AD. Botulinum toxin type A--treatment of a patient with multiple cutaneous piloleiomyomas. Dermatology. 2009;218(1): Boukovinas, I., Papadaki, C., Mendez, P., Taron, M., Mavroudis, D., Koutsopoulos, A., Sanchez-Ronco, M., Sanchez, J.J., Trypaki, M., Staphopoulos, E., Georgoulias, V., Rosell, R., Souglakos, J. Tumor BRCA1, RRM1 and RRM2 mrna expression levels and clinical response to first-line gemcitabine plus docetaxel in non-small-cell lung cancer patients (2008) PLoS ONE, 3 (11), art. no. e Kalikaki, A., Koutsopoulos, A., Trypaki, M., Souglakos, J., Stathopoulos, E., Georgoulias, V., Mavroudis, D., Voutsina, A. Comparison of EGFR and K-RAS gene status between primary tumours and corresponding metastases in NSCLC. Br J Cancer Sep 16; 99(6): Antoniou, K.M., Tzanakis, N., Tzortzaki, E.G., Malagari, K., Koutsopoulos, A.V., Alexandrakis, M., Wells, A.U., Siafakas, N.M. Different angiogenic CXC chemokine levels in bronchoalveolar lavage fluid after interferon gamma-1b therapy in idiopathic pulmonary fibrosis patients (2008) Pulmonary Pharmacology and Therapeutics, 21 (6), pp Patrianakos, A.P., Parthenakis, F.I., Nyktari, E., Kochiadakis, G.E., Koutsopoulos, A.V., Vardas, P.E. Right atrial myxoma: Echocardiographic appearance. (2008) European Journal of Echocardiography, 9 (3), pp Stefanidou, M.P., Antoniou, M., Koutsopoulos, A.V., Neofytou, Y.T., Krasagakis, K., Kruger-Krasagakis, S., Tselentis, Y., Tosca, A.D. A rare case of leishmaniasis recidiva cutis evolving for 31 years caused by Leishmania tropica (2008) International Journal of Dermatology, 47 (6), pp Souglakos J, Boukovinas I, Taron M, Mendez P, Mavroudis D, Tripaki M, Hatzidaki D, Koutsopoulos A, Stathopoulos E, Georgoulias V, Rosell R. Ribonucleotide reductase subunits M1 and M2 mrna expression levels and clinical outcome of lung adenocarcinoma patients treated with docetaxel/gemcitabine. Br J Cancer May 20;98(10): Vaporidi, K., Voloudakis, G., Priniannakis, G., Kondili, E., Koutsopoulos, A., Tsatsanis, C., Georgopoulos, D. Effects of respiratory rate on ventilator-induced lung injury at a constant Paco2 in a mouse model of normal lung (2008) Critical Care Medicine, 36 (4), pp

7 17. Bourikas, L.A., Kourbeti, I.S., Koutsopoulos, A.V., Koutroubakis, I.E. Disseminated tuberculosis in a Crohn's disease patient on anti-tnf alpha therapy despite chemoprophylaxis (2008) Gut, 54, pp Karatzanis AD, Fragkiadakis GM, Prokopakis EP, Koutsopoulos AV, Helidonis ES, Velegrakis GA. Basaloid squamous cell carcinoma of the soft palate: case report. Auris Nasus Larynx Dec;35(4): Karpathiou,G., Argiana, E., Koutsopoulos, A., Froudarakis, M.E. Response of a patient with pleural and peritoneal mesothelioma after second-line chemotherapy with lipoplatin and gemcitabine (2007) Oncology, 73 (5-6), pp Pallis, A.G., Voutsina, A., Kalikaki, Ar., Souglakos, J., Briasoulis, E., Murray, S., Koutsopoulos, A., Tripaki, M., Stathopoulos, E., Mavroudis, D., Georgoulias, V. 'Classical' but not 'other' mutations of EGFR kinase domain are associated with clinical outcome in gefitinib-treated patients with non-small cell lung cancer (2007) British Journal of Cancer, 97 (11), pp Kafetzakis, A., Foundoulakis, A., Ioannou, C.V., Stavroulaki, E., Koutsopoulos, A., Katsamouris, A.N. Acute lower limb ischemia as the initial symptom of acute myeloid leukemia (2007) Vascular Medicine, 12 (3), pp Chrysostomakis, S.I., Karalis, I.K., Simantirakis, E.N., Koutsopoulos, A.V., Mavrakis, H.E., Chlouverakis, G.I., Vardas, P.E. Angiotensin II type 1 receptor inhibition is associated with reduced tachyarrhythmia-induced ventricular interstitial fibrosis in a goat atrial fibrillation model (2007) Cardiovascular Drugs and Therapy, 21 (5), pp Nyktari, E., Patrianakos, A.P., Parthenakis, F.I., Koutsopoulos, A., Vardas, P.E. Carcinoid heart disease in a patient with primary ovarian carcinoid tumour (2007) Hellenic Journal of Cardiology, 48 (4), pp Koutsopoulos, A.V., Mavroudis, D., Dambaki, K.I., Souglakos, J., Tzortzaki, E.G., Drositis, J., Delides, G.S., Georgoulias, V., Stathopoulos, E.N. Simultaneous expression of c-erbb-1, c-erbb-2, c-erbb-3 and c-erbb-4 receptors in non-small-cell lung carcinomas: Correlation with clinical outcome (2007) Lung Cancer, 57 (2), pp Tzortzaki, E.G., Antoniou, K.M., Zervou, M.I., Lambiri, I., Koutsopoulos, A., Tzanakis, N., Plataki, M., Maltezakis, G., Bouros, D., Siafakas, N.M. Effects of antifibrotic agents on TGFb1, CTGF and IFN-c expression in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (2007) Respiratory Medicine, 101 (8), pp Sfakianakis, A., Krasagakis, K., Stefanidou, M., Maraki, S., Koutsopoulos, A., Kofteridis, D., Samonis, G., Tosca, A. Invasive cutaneous infection with Geotrichum candidum - Sequential treatment with amphotericin B and voriconazole (2007) Medical Mycology, 45 (1), pp Froudarakis, M.E., Koutsopoulos, A., Mihailidou, H.P. Total lung lavage by awake flexible fiberoptic bronchoscope in a 13-year-old girl withpulmonary alveolar proteinosis (2007) Respiratory Medicine, 101 (2), pp

8 28. Lachanas VA, Koutsopoulos AV, Hajiioannou JK, Bizaki AJ, Helidonis ES, Bizakis JG. Osteoid osteoma of the ethmoid bone associated with dacryocystitis. Head Face Med Aug 4;2: Plataki M, Tzortzaki E, Rytila P, Demosthenes M, Koutsopoulos A, Siafakas NM. Apoptotic mechanisms in the pathogenesis of COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2006;1(2): Review 30. Kyrmizakis, D.E., Hajiioannou, J.K., Koutsopoulos, A.V., Papadaki, E., Papadakis, D., Bizakis, J., Velegrakis, G. Primary nasal non-hodgkin lymphomas presented initially as benign disease (2006). American Journal of Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery, 27 (3), pp Symvoulakis, E.K., Kyrmizakis, D.E., Drivas, E.I., Koutsopoulos, A.V., Malandrakis, S.G., Skoulakis, C.E. Oral mucosal melanoma: A malignant trap (2006) Head Face Med, 2, p Eleni G. Tzortzaki, Anastassios V. Koutsopoulos, Konstantina I. Dambaki, Irini Lambiri, Maria Plataki, Marion K. Gordon, Donald R. Gerecke, and Nikolaos M. Siafakas. Active remodeling in idiopathic interstitial pneumonias: evaluation of collagen types XII and XIV, J Histochem Cytochem Jun; 54(6): Koutsopoulos, A.V., Mitrouska, I., Dambaki, K.I., Voloudaki, A., Vardaki, E., Haniotis, V., Drositis, I.A., Siafakas, N.M., Stathopoulos, E.N. Is a miliary chest pattern always indicative of tuberculosis or malignancy? (2006) Respiration, 73 (3), pp Chimona, T.S., Koutsopoulos, A.V., Malliotakis, P., Nikolidakis, A., Skoulakis, C., Bizakis, JG Malignant mixed tumor of the nasal cavity (2006) Auris Nasus Larynx, 33 (1), pp Koutsopoulos, A.V., Dambaki, K.I., Datseris, G., Giannikaki, E., Froudarakis, M., Stathopoulos, E. A novel combination of multiple primary carcinomas: Urinary bladder transitional cell carcinoma, prostate adenocarcinoma and small cell lung carcinoma - Report of a case and review of the literature (2005) World Journal of Surgical Oncology, 3, art. no. 51, 6 p. 36. Plataki, M., Koutsopoulos, A.V., Darivianaki, K., Delides, G., Siafakas, N.M., Bouros, D. Expression of apoptotic and antiapoptotic markers in epithelial cells in idiopathic pulmonary fibrosis (2005) Chest, 127 (1), pp Günhan O, Kafousi M, Kurt B, Koutsopoulos AV, Karslioğlu Y, Stathopoulos E, Celasun B. Comparison of C-erbB2 (HER-2/Neu) immunohistochemistry results on invasive breast carcinomas: Experience of 2 pathology departments in Turkey and Greece (2004) Analytical and Quantitative Cytology and Histology, 26 (3), pp Mazokopakis, E., Katsogridakis, K., Koutsopoulos, A., Voloudaki, A., Froudarakis, M., Kritikos, H., Vrentzos, G. Fatal Methotrexate-Induced Pneumonitis in A Psoriatic Patient (2004) Military Medicine, 169 (4), pp Koutsopoulos, A.V., Yannopoulos, A., Stathopoulos, E.N., Evangeliou, A., Panayiotides, J.G., Kafousi, M., Krasoudakis, A., Markakis, E., Delides, G.S. Meningioangiomatosis with predominantly cellular pattern (2003) Neuropathology, 23 (2), pp

9 ΤΝΟΠΣΘΚΟ ΠΘΝΑΚΑ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΔΗΜΟΘΕΤΕΩΝ ΜΕ ΣΟΝ ΑΝΣΘΣΟΘΥΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΑΠΗΥΗΗ (IMPACT FACTORS 2009) σνολικός ζσνηελεζηής απήτηζης (impact factor): Σίηλος περιοδικού Αριθμός εργαζιών σνη. Απήτηζης Am J Otolaryngol Anal Quant Cytol Histol 1 - Anticancer Res Auris Nasus Larynx Br J Cancer Cardiovasc Drug Ther Chest Clin Cancer Res Crit Care Med Dermatology Eur J Echocardiogr Gut Head Face Med 2 - Hellenic J Cardiol 1 - Int J Chronic Obstruct Pulmon Dis 1 - Int J Dermatol J Histochem Cytochem J Med Case Reports 1 - Lung Cancer Med Mycol Mil Med Neuropathology Oncology, Basel PLoS One Pulm Pharmacol Ther Respiration Respir Med Respir Res Vasc Med World J Surg Oncol

10 ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΘΘΜΟΤ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (CITATIONS) ΑΝΑ ΕΣΟ, ΟΠΩ ΑΤΣΟ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘ ΣΗΝ ΘΣΟΕΛΘΔΑ SCOPUS σνολικός αριθμός: 295 h index: 9 10

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Φοιτητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα. Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιούνιος 2015 2 Αριστείδης Γ. Ηλιόπουλος Βιογραφικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας Τομέας Βασικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κακαγιά Ονομα πατρός: Δημήτριος Ονομα μητρός: Όλγα Έτος Γεννήσεως: 1966 Τόπος Γεννήσεως: Αλεξανδρούπολη Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ιευθυντής: Καθηγητής Ν. ΣΙΑΦΑΚΑΣ Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο 71110 Κρήτη Τηλ.: 081-392 433, 392 855 FAX.: 081-542 650 Πεπραγµένα 2000

Διαβάστε περισσότερα

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ TBNA 19G TRUE CUT 13ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 3 December 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Thoughts

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 2013 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών / Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 3 Vol. 4 September 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Practicing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία 3 2. Σπουδές-Σταδιοδρομία-Επιστημονική Δράση 4 3. Κλινικό Έργο 5 4. Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ 2009 PUBLISHED PAPERS

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ 2009 PUBLISHED PAPERS Αθήνα, Μάιος 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Είµαστε στην ευχάριστη θέση µε την παρούσα έκδοση να σας παρουσιάσουµε το ερευνητικό και συγγραφικό έργο που έλαβε χώρα στο ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεράσιμος ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Κύριος ερευνητής (βαθμίδα Β ) Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 2106503579, 2106503622 Fax: 2106511767

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ρήγα Όνομα πατρός: Γεώργιος Όνομα μητρός: Ευδοκία Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ZENIA) Επίθετο: ΣΑΡΙΔΑΚΗ - ΖΩΡΑ Τίτλος: MD, PhD Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηµεροµηνία γέννησης: 18-07-1972 Τόπος γένησσης: Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Διεύθυνση εργασίας: Μάχης

Διαβάστε περισσότερα