ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, αξηζκόο γξαθείνπ Κηίξην 5 Πξνθιηληθώλ Μαζεκάησλ Ιαηξηθήο ρνιήο. Σηλέθωνα Δξγαζίαο: Κηλεηό: Fax ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΣΤΥΙΑ - ΣΙΣΛΟΙ Γηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Ιαηξηθήο (ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, κε βαζκό «Άξηζηα», Ινύιηνο 2007) Ιαηξηθή Δηδηθόηεηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο (23/03/1995) Πηπρίν Παηδαγσγηθήο ρνιήο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. Αζελώλ, 08/07/1994) Πηπρίν Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, κε βαζκό «Λίαλ θαιώο», 27/02/89) ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ Βραβείο Γεύηεξεο θαιύηεξεο νινθιεξσκέλεο εξγαζίαο. Απνλέκεηαη ζηελ εξγαζία κε ηίηιν: Expression of apoptotic and antiapoptotic markers in epithelial cells in idiopathic pulmonary fibrosis. 13ν Παλειιήλην Πλεπκνλνινγηθό πλέδξην, 2-5 Γεθεκβξίνπ 2004, πλεδξηαθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Έπαθλο ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ. Γηα ηελ εξγαζία: Μείσζε ησλ Αγγεηνγελεηηθώλ CXC ρπκνθηλώλ ζην Βξνγρνθπςειηδηθό Έθπιπκα Αζζελώλ κε Ιδηνπαζή Πλεπκνληθή Ίλσζε κεηά από Θεξαπεία κε Ιληεξθεξόλε γ-1β. Αλησλίνπ Κ.1, Σδσξηδάθε Δ.1, Οηθνλνκίδνπ Φ.1, Αιεμαλδξάθεο Μ.2, Λακπίξε Δ.1, Κνπηζόπνπινο Α.3, Μαιηεδάθεο Γ.1, Σδαλάθεο Ν.1, 1

2 ηαθάθαο Ν.1. 1 Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή, 2 Αηκαηνινγηθή Κιηληθή θαη 3 Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 13ν Παγθξήηην Ιαηξηθό πλέδξην, Ηξάθιεην 9 Ννεκβξίνπ Award The Review Committee awarded the Poster: «Immunohistochemical expression of the tyrosine kinase receptors c-erbb- 1 and c-erbb-2 in classical Hodgkin Lymphoma» Koutsopoulos A. V., Dambaki K. I., Tzardi M., Haniotis V., Mellios A., Stathopoulos E. N. 1st Hellenic Jordanian Congress of Pathology. Heraklion, Crete, Hellas, April 2007 ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΔΙΑ / ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Λέθηνξαο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Σκήκαηνο Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (01/2009 ζήκεξα) Δπηκειεηήο Α, Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο (01/ /2009) Μεηεθπαίδεπζε ζην Royal Brompton Hospital ηνπ Λνλδίλνπ, Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ παζνινγία ησλ πλεπκόλσλ θαη ηδηαίηεξα ζηα δηάκεζα πλεπκνληθά λνζήκαηα (09/ /2002) Δπηκειεηήο Β Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο (03/ /2008) Δθπαίδεπζε ζηελ αλάιπζε εηθόλαο (Image analysis), ζην ηκήκα θπηηαξηθήο αλάιπζεο, ηνπ Παζνινγναλαηνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ 251 Ννζνθνκείνπ ηεο Αεξνπνξίαο Αζελώλ (Γ.Ν.Α.) (06/ /1999) Καζήθνληα Δπηκειεηνύ Β ζην Παζνινγναλαηνκηθό Δξγαζηήξην ηνπ Π.Γ.Ν.Α. Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ν. 2519/97 (02/ /1999) Γηδαζθαιία ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Αζελώλ, σο σξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο (11/ /1998) Δθπιήξσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ, κνλάδα αηκνδνζίαο ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ (06/ /1997) Δηδηθεπόκελνο Ιαηξόο, Παζνινγναλαηνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ, Αληηθαξθηληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Ννζνθνκείν «Ο Άγηνο άββαο» (11/ /1994) ηξαηησηηθή ζεηεία σο Ιαηξόο (άκνο θαη..e., 03/ /1990) ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Λέθηνξαο Παζνινγναλαηνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ Γ.Π.Θ. ΜΔΛΟ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ Ιαηξηθόο ύιινγνο Έβξνπ (Ι..Δ.) 2

3 Διιεληθή Δηαηξεία Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο (Δ.Δ.Π.Α.), Παλειιήληα Έλσζε Παζνινγναλαηόκσλ ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΡΓΟ Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη δηάγλσζε όισλ ησλ εγρεηξεηηθώλ θαη ελδνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ, θαζώο θαη ησλ βηνςηώλ δηα ιεπηήο βειόλεο θαη ιαβίδαο, ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. Σν πιηθό πξνέξρεηαη ηόζν από ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο όζν θαη από ηηο αληίζηνηρεο Κξαηηθέο Κιηληθέο ηνπ Δ..Τ. Μηθξνζθνπηθή ζπκβνπιεπηηθή εμέηαζε όισλ ησλ ηαρεηώλ βηνςηώλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. Αλνζντζηνρεκηθή δηεξεύλεζε θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ πξνο απνζαθήληζε ηεο ηζηνγελεηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζεξαπεία. Αλνζντζηνρεκηθή δηεξεύλεζε πξνγλσζηηθώλ παξαγόλησλ θαθνήζεηαο θαη δεηθηώλ αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία. Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη δηάγλσζε λεθξνηνκηθώλ παξαζθεπαζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λεθξνηνκηθήο θαη ηζηνρεκηθήο εμέηαζεο εκβξύσλ. Γηελέξγεηα ζπκβνπιεπηηθώλ εθζέζεσλ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θαη αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηνπο θνηηεηέο Ιαηξηθήο ηνπ Δ εμακήλνπ. Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: Δηζαγσγή ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Μνξθνινγηθέο εθδειώζεηο ηεο θπηηαξηθήο βιάβεο Μνξθνινγηθέο αιινηώζεηο ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο Η νμεία θιεγκνλώδεο αληίδξαζε Δπνύισζε θαη αλαγέλλεζε Υξόληα θιεγκνλή Η αλνζνινγηθή αληίδξαζε Γηαηαξαρέο ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ Λνίκσμε Αξηεξηνζθιήξπλζε Θξόκβσζε Δκβνιή θαη έκθξαθην Γηαηαξαρέο ηεο αύμεζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θπηηάξνπ Νενπιαζία Καξθηλνγέλεζε: θαξθηλνγόλνη παξάγνληεο Καξθηλνγέλεζε: κνξηαθνί κεραληζκνί Η δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Δηδηθήο (πζηεκαηηθήο) Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θαη αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηνπο θνηηεηέο Ιαηξηθήο ηνπ Σ εμακήλνπ. Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ: Παζήζεηο θαξδίαο θαη αγγείσλ Παζήζεηο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο Παζήζεηο άλσ θαη θάησ γλάζνπ Παζήζεηο πεπηηθνύ ζσιήλα ηεινγόλνη αδέλεο θαη Ήπαξ Υνιεδόρνο θύζηε θαη εμσεπαηηθνί ρνιεθόξνη πόξνη Δμσθξηλήο κνίξα παγθξέαηνο Παζήζεηο αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ππεδσθόηα Μεζνζσξάθην θαη ζύκνο Παζήζεηο νπξνθόξσλ νδώλ Παζήζεηο γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο άξξελνο 3

4 Παζήζεηο γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζήιενο Μαζηόο Παζήζεηο θύεζεο Παζήζεηο ελδνθξηλώλ αδέλσλ Παζήζεηο ιεκθαδέλσλ, ζπιήλα θαη κπεινύ ησλ νζηώλ Παζήζεηο δέξκαηνο θαη καιαθώλ ηζηώλ Οζηά, αξζξώζεηο θαη ζθειεηηθνί κύεο Παζήζεηο λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε Δηδηθεπόκελσλ Ιαηξώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ Π.Γ.Ν.Α. (01/2009 ζήκεξα) πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε Δηδηθεπόκελσλ Ιαηξώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ ΠΑ.Γ.Ν.Η. (01/ /2009) Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Δηδηθήο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 6 νπ εμακήλνπ ηεο Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (01/ /2008). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Παζνινγηθή Αλαηνκηθή ηνπ αλώηεξνπ θαη θαηώηεξνπ Αλαπλεπζηηθνύ πζηήκαηνο» ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Παζνινγηθήο θαη Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο Δηδηθόηεηαο, ζην ΠΑ.Γ.Ν.Η. (2000, 1-2, 3-4, 6-7) Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Παζνινγναλαηνκία Αλαπλεπζηηθνύ πζηήκαηνο» ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Παζνινγηθήο θαη Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο Δηδηθόηεηαο, ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ «Βεληδέιν - Παλάλεην» ( ). πκκεηνρή ζηηο θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο ζπδεηήζεηο ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο (CPCs) ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ (ΠΑ.Γ.Ν.Η., ). πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε Δηδηθεπόκελσλ Ιαηξώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ «Δπαγγειηζκόο» (02/ /1999) ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Μαζήκαηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θαη ζεκηλάξηα κε ζπκκεηνρή ειιήλσλ θαη μέλσλ Καζεγεηώλ ζηνπο εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο ηεο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. Μαζήκαηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξεσηηθήο δίκελεο άζθεζεο ζην Δξγαζηήξην ησλ εηδηθεπόκελσλ ηαηξώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Κξαηηθήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Π.Γ.Ν.Α. ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Respiratory Medicine (από ην έηνο 2006 έσο ζήκεξα) ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Ιζηνπαζνινγία θαη κνξηαθή βηνινγία ησλ λνζεκάησλ ηνπ πλεύκνλα 4

5 ΓΙΑΛΔΞΔΙ Διιεληθά ζπλέδξηα: 8 ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ Διιεληθέο δεκνζηεύζεηο: 2. Ξελόγισζζεο δεκνζηεύζεηο: 39 (βιέπε παξαθάησ) ΓΙΑΣΡΙΒΗ - ΒΙΒΛΙΑ 1. Δθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζην Σκήκα Ιαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Αλ. Καζεγεηή θ. ηαζόπνπινπ Δπζηάζηνπ, κε ζέκα «Γηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ησλ ηύπνπ Ι ππνδνρέσλ θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο ζε κε κηθξνθπηηαξηθά θαξθηλώκαηα ηνπ πλεύκνλα (ΜΜΚΠ): Πξνγλσζηηθή ζεκαζία ηνπο», κε βαζκό «Άξηζηα», «Πεπηηθό ύζηεκα». Γεληθή θαη ζπζηεκαηηθή Παζνινγηθή Αλαηνκηθή, J.C.E. Underwood, Σξίηε έθδνζε, Δπηκέιεηα Δπζηάζηνο ηαζόπνπινο ΞΔΝΟΓΛΩΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΡΙΗ 1. Froudarakis ME, Greillier L, Monjanel-Mouterde S, Koutsopoulos A, Devictor-Pierre B, Guilhaumou R, Karpathiou G, Botaitis S, Astoul P. Intrapleural administration of lipoplatin in an animal model. Lung Cancer Apr; 72(1): Eleftheriadis SG, Sivridis E, Koutsopoulos A, Galatoudis ZG, Chloropoulou PA, Koukourakis MI, Didilis VN, Bougioukas GI, Giatromanolaki A. One-lung ventilation and HIF1alpha expression in lung cancer and pneumothorax. Anticancer Res Apr; 30(4): Siganaki M, Koutsopoulos AV, Neofytou E, Vlachaki E, Psarrou M, Soulitzis N, Pentilas N, Schiza S, Siafakas NM, Tzortzaki EG. Deregulation of apoptosis mediators' p53 and bcl2 in lung tissue of COPD patients. Respir Res Apr 27; 11:46 4. Tzouvelekis A, Koutsopoulos A, Oikonomou A, Froudarakis M, Zarogoulidis P, Steiropoulos P, Mikroulis D, Antoniades A, Bouros D. Acute fibrinous and organising pneumonia: a case report and review of the literature. J Med Case Reports Oct 12;3:74 5. Kalikaki, A., Koutsopoulos, A., Hatzidaki, D., Trypaki, M., Kontopodis, E., Stathopoulos, E., Mavroudis, D., Georgoulias, V., Voutsina, A. Clinical outcome of patients with non-small cell lung cancer receiving front-line chemotherapy according to EGFR and K-RAS mutation status. Lung Cancer Oct 23. [Epub ahead of print] 6. Vlachaki EM, Koutsopoulos AV, Tzanakis N, Neofytou E, Siganaki M, Drositis I, Moniakis A, Shiza S, Siafakas NM, Tzortzaki EG. Altered surfactant protein-a expression in type II 5

6 pneumocytes in COPD. Chest Jan; 137(1): Tsoumakidou, M., Koutsopoulos, A.V., Tzanakis, N., Dambaki, K., Tzortzaki, E., Zakynthinos, S., Jeffery, P.K., Siafakas, N.M. Decreased small airway and alveolar CD83+ dendritic cells in COPD. Chest Sep; 136(3): Papadaki C, Mavroudis D, Trypaki M, Koutsopoulos A, Stathopoulos, E., Hatzidaki, D., Tsakalaki, E., Georgoulias, V., Souglakos, J. Tumoral expression of TXR1 and TSP1 predicts overall survival of patients with lung adenocarcinoma treated with first-line docetaxel-gemcitabine regimen. Clin Cancer Res Jun 1; 15(11): Sifaki MK, Krueger-Krasagakis S, Koutsopoulos A, Evangelou GI, Tosca AD. Botulinum toxin type A--treatment of a patient with multiple cutaneous piloleiomyomas. Dermatology. 2009;218(1): Boukovinas, I., Papadaki, C., Mendez, P., Taron, M., Mavroudis, D., Koutsopoulos, A., Sanchez-Ronco, M., Sanchez, J.J., Trypaki, M., Staphopoulos, E., Georgoulias, V., Rosell, R., Souglakos, J. Tumor BRCA1, RRM1 and RRM2 mrna expression levels and clinical response to first-line gemcitabine plus docetaxel in non-small-cell lung cancer patients (2008) PLoS ONE, 3 (11), art. no. e Kalikaki, A., Koutsopoulos, A., Trypaki, M., Souglakos, J., Stathopoulos, E., Georgoulias, V., Mavroudis, D., Voutsina, A. Comparison of EGFR and K-RAS gene status between primary tumours and corresponding metastases in NSCLC. Br J Cancer Sep 16; 99(6): Antoniou, K.M., Tzanakis, N., Tzortzaki, E.G., Malagari, K., Koutsopoulos, A.V., Alexandrakis, M., Wells, A.U., Siafakas, N.M. Different angiogenic CXC chemokine levels in bronchoalveolar lavage fluid after interferon gamma-1b therapy in idiopathic pulmonary fibrosis patients (2008) Pulmonary Pharmacology and Therapeutics, 21 (6), pp Patrianakos, A.P., Parthenakis, F.I., Nyktari, E., Kochiadakis, G.E., Koutsopoulos, A.V., Vardas, P.E. Right atrial myxoma: Echocardiographic appearance. (2008) European Journal of Echocardiography, 9 (3), pp Stefanidou, M.P., Antoniou, M., Koutsopoulos, A.V., Neofytou, Y.T., Krasagakis, K., Kruger-Krasagakis, S., Tselentis, Y., Tosca, A.D. A rare case of leishmaniasis recidiva cutis evolving for 31 years caused by Leishmania tropica (2008) International Journal of Dermatology, 47 (6), pp Souglakos J, Boukovinas I, Taron M, Mendez P, Mavroudis D, Tripaki M, Hatzidaki D, Koutsopoulos A, Stathopoulos E, Georgoulias V, Rosell R. Ribonucleotide reductase subunits M1 and M2 mrna expression levels and clinical outcome of lung adenocarcinoma patients treated with docetaxel/gemcitabine. Br J Cancer May 20;98(10): Vaporidi, K., Voloudakis, G., Priniannakis, G., Kondili, E., Koutsopoulos, A., Tsatsanis, C., Georgopoulos, D. Effects of respiratory rate on ventilator-induced lung injury at a constant Paco2 in a mouse model of normal lung (2008) Critical Care Medicine, 36 (4), pp

7 17. Bourikas, L.A., Kourbeti, I.S., Koutsopoulos, A.V., Koutroubakis, I.E. Disseminated tuberculosis in a Crohn's disease patient on anti-tnf alpha therapy despite chemoprophylaxis (2008) Gut, 54, pp Karatzanis AD, Fragkiadakis GM, Prokopakis EP, Koutsopoulos AV, Helidonis ES, Velegrakis GA. Basaloid squamous cell carcinoma of the soft palate: case report. Auris Nasus Larynx Dec;35(4): Karpathiou,G., Argiana, E., Koutsopoulos, A., Froudarakis, M.E. Response of a patient with pleural and peritoneal mesothelioma after second-line chemotherapy with lipoplatin and gemcitabine (2007) Oncology, 73 (5-6), pp Pallis, A.G., Voutsina, A., Kalikaki, Ar., Souglakos, J., Briasoulis, E., Murray, S., Koutsopoulos, A., Tripaki, M., Stathopoulos, E., Mavroudis, D., Georgoulias, V. 'Classical' but not 'other' mutations of EGFR kinase domain are associated with clinical outcome in gefitinib-treated patients with non-small cell lung cancer (2007) British Journal of Cancer, 97 (11), pp Kafetzakis, A., Foundoulakis, A., Ioannou, C.V., Stavroulaki, E., Koutsopoulos, A., Katsamouris, A.N. Acute lower limb ischemia as the initial symptom of acute myeloid leukemia (2007) Vascular Medicine, 12 (3), pp Chrysostomakis, S.I., Karalis, I.K., Simantirakis, E.N., Koutsopoulos, A.V., Mavrakis, H.E., Chlouverakis, G.I., Vardas, P.E. Angiotensin II type 1 receptor inhibition is associated with reduced tachyarrhythmia-induced ventricular interstitial fibrosis in a goat atrial fibrillation model (2007) Cardiovascular Drugs and Therapy, 21 (5), pp Nyktari, E., Patrianakos, A.P., Parthenakis, F.I., Koutsopoulos, A., Vardas, P.E. Carcinoid heart disease in a patient with primary ovarian carcinoid tumour (2007) Hellenic Journal of Cardiology, 48 (4), pp Koutsopoulos, A.V., Mavroudis, D., Dambaki, K.I., Souglakos, J., Tzortzaki, E.G., Drositis, J., Delides, G.S., Georgoulias, V., Stathopoulos, E.N. Simultaneous expression of c-erbb-1, c-erbb-2, c-erbb-3 and c-erbb-4 receptors in non-small-cell lung carcinomas: Correlation with clinical outcome (2007) Lung Cancer, 57 (2), pp Tzortzaki, E.G., Antoniou, K.M., Zervou, M.I., Lambiri, I., Koutsopoulos, A., Tzanakis, N., Plataki, M., Maltezakis, G., Bouros, D., Siafakas, N.M. Effects of antifibrotic agents on TGFb1, CTGF and IFN-c expression in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (2007) Respiratory Medicine, 101 (8), pp Sfakianakis, A., Krasagakis, K., Stefanidou, M., Maraki, S., Koutsopoulos, A., Kofteridis, D., Samonis, G., Tosca, A. Invasive cutaneous infection with Geotrichum candidum - Sequential treatment with amphotericin B and voriconazole (2007) Medical Mycology, 45 (1), pp Froudarakis, M.E., Koutsopoulos, A., Mihailidou, H.P. Total lung lavage by awake flexible fiberoptic bronchoscope in a 13-year-old girl withpulmonary alveolar proteinosis (2007) Respiratory Medicine, 101 (2), pp

8 28. Lachanas VA, Koutsopoulos AV, Hajiioannou JK, Bizaki AJ, Helidonis ES, Bizakis JG. Osteoid osteoma of the ethmoid bone associated with dacryocystitis. Head Face Med Aug 4;2: Plataki M, Tzortzaki E, Rytila P, Demosthenes M, Koutsopoulos A, Siafakas NM. Apoptotic mechanisms in the pathogenesis of COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2006;1(2): Review 30. Kyrmizakis, D.E., Hajiioannou, J.K., Koutsopoulos, A.V., Papadaki, E., Papadakis, D., Bizakis, J., Velegrakis, G. Primary nasal non-hodgkin lymphomas presented initially as benign disease (2006). American Journal of Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery, 27 (3), pp Symvoulakis, E.K., Kyrmizakis, D.E., Drivas, E.I., Koutsopoulos, A.V., Malandrakis, S.G., Skoulakis, C.E. Oral mucosal melanoma: A malignant trap (2006) Head Face Med, 2, p Eleni G. Tzortzaki, Anastassios V. Koutsopoulos, Konstantina I. Dambaki, Irini Lambiri, Maria Plataki, Marion K. Gordon, Donald R. Gerecke, and Nikolaos M. Siafakas. Active remodeling in idiopathic interstitial pneumonias: evaluation of collagen types XII and XIV, J Histochem Cytochem Jun; 54(6): Koutsopoulos, A.V., Mitrouska, I., Dambaki, K.I., Voloudaki, A., Vardaki, E., Haniotis, V., Drositis, I.A., Siafakas, N.M., Stathopoulos, E.N. Is a miliary chest pattern always indicative of tuberculosis or malignancy? (2006) Respiration, 73 (3), pp Chimona, T.S., Koutsopoulos, A.V., Malliotakis, P., Nikolidakis, A., Skoulakis, C., Bizakis, JG Malignant mixed tumor of the nasal cavity (2006) Auris Nasus Larynx, 33 (1), pp Koutsopoulos, A.V., Dambaki, K.I., Datseris, G., Giannikaki, E., Froudarakis, M., Stathopoulos, E. A novel combination of multiple primary carcinomas: Urinary bladder transitional cell carcinoma, prostate adenocarcinoma and small cell lung carcinoma - Report of a case and review of the literature (2005) World Journal of Surgical Oncology, 3, art. no. 51, 6 p. 36. Plataki, M., Koutsopoulos, A.V., Darivianaki, K., Delides, G., Siafakas, N.M., Bouros, D. Expression of apoptotic and antiapoptotic markers in epithelial cells in idiopathic pulmonary fibrosis (2005) Chest, 127 (1), pp Günhan O, Kafousi M, Kurt B, Koutsopoulos AV, Karslioğlu Y, Stathopoulos E, Celasun B. Comparison of C-erbB2 (HER-2/Neu) immunohistochemistry results on invasive breast carcinomas: Experience of 2 pathology departments in Turkey and Greece (2004) Analytical and Quantitative Cytology and Histology, 26 (3), pp Mazokopakis, E., Katsogridakis, K., Koutsopoulos, A., Voloudaki, A., Froudarakis, M., Kritikos, H., Vrentzos, G. Fatal Methotrexate-Induced Pneumonitis in A Psoriatic Patient (2004) Military Medicine, 169 (4), pp Koutsopoulos, A.V., Yannopoulos, A., Stathopoulos, E.N., Evangeliou, A., Panayiotides, J.G., Kafousi, M., Krasoudakis, A., Markakis, E., Delides, G.S. Meningioangiomatosis with predominantly cellular pattern (2003) Neuropathology, 23 (2), pp

9 ΤΝΟΠΣΘΚΟ ΠΘΝΑΚΑ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΔΗΜΟΘΕΤΕΩΝ ΜΕ ΣΟΝ ΑΝΣΘΣΟΘΥΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΑΠΗΥΗΗ (IMPACT FACTORS 2009) σνολικός ζσνηελεζηής απήτηζης (impact factor): Σίηλος περιοδικού Αριθμός εργαζιών σνη. Απήτηζης Am J Otolaryngol Anal Quant Cytol Histol 1 - Anticancer Res Auris Nasus Larynx Br J Cancer Cardiovasc Drug Ther Chest Clin Cancer Res Crit Care Med Dermatology Eur J Echocardiogr Gut Head Face Med 2 - Hellenic J Cardiol 1 - Int J Chronic Obstruct Pulmon Dis 1 - Int J Dermatol J Histochem Cytochem J Med Case Reports 1 - Lung Cancer Med Mycol Mil Med Neuropathology Oncology, Basel PLoS One Pulm Pharmacol Ther Respiration Respir Med Respir Res Vasc Med World J Surg Oncol

10 ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΘΘΜΟΤ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (CITATIONS) ΑΝΑ ΕΣΟ, ΟΠΩ ΑΤΣΟ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘ ΣΗΝ ΘΣΟΕΛΘΔΑ SCOPUS σνολικός αριθμός: 295 h index: 9 10

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αναστάσιος Β. Κουτσόπουλος

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αναστάσιος Β. Κουτσόπουλος Βιογραφικό Σηµείωµα Σπουδές Τίτλοι Επιστηµονικό έργο Αναστάσιος Β. Κουτσόπουλος Ιατρός Παθολογοανατόµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2016 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε. ΣΚΟΥΛAKHΣ

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε. ΣΚΟΥΛAKHΣ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε. ΣΚΟΥΛAKHΣ BIOΓPAΦIKA ΣTOIXEIA ΟΝΟΜΑ: XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13-1-1960 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ 1. Αιτιολογικοίπαράγοντες L. donovani L. infantum L. amazonensis (λεκάνη Αµαζονίου, Βραζιλία) L. tropica (Μέση Ανατολή, Ινδία, ανατολική Ευρώπη, υτική Ασία) L.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου

Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου ΤΟΜΟΣ 2 - ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 Αίμα 2 (4) Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου ΑΙματολογικού Συνεδρίου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ISSN: 08-2682 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 316, 2 ος όροφος Τηλέφωνο: 2551020004, 6932524687 akoulelidis@gmail.com Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 316, 2 ος όροφος Τηλέφωνο: 2551020004, 6932524687 akoulelidis@gmail.com Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Ανδρέας Επώνυμο: Κουλελίδης Όνομα πατρός : Ηλίας Ημ/νία γέννησης: 18/04/1978 Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 316, 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ Θωμάς Τσαγανός, MD, PhD Πανεπιστημιακός Υπότροφος Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ataxia telengectasia and Breast cancer

Ataxia telengectasia and Breast cancer 1 SHO in Gen. Surgery, St Helen s & Whiston Teaching Hospitals, NHS, University of Liverpool, 2Staff Grade in Gen.Surgery, St Helen s & Whiston Teaching Hospitals, NHS, University of Liverpool, 3 Surgeon

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Γαζηνμμηζμθαγηθή παιηκδνόμεζε θαη ηδημπαζήξ πκεομμκηθή ίκςζε. Ζςή Δακηήι Πκεομμκμιμγηθή Ιιηκηθή Θαηνηθή Σπμιή Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ

Γαζηνμμηζμθαγηθή παιηκδνόμεζε θαη ηδημπαζήξ πκεομμκηθή ίκςζε. Ζςή Δακηήι Πκεομμκμιμγηθή Ιιηκηθή Θαηνηθή Σπμιή Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ Γαζηνμμηζμθαγηθή παιηκδνόμεζε θαη ηδημπαζήξ πκεομμκηθή ίκςζε Ζςή Δακηήι Πκεομμκμιμγηθή Ιιηκηθή Θαηνηθή Σπμιή Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ Θδημπαζήξ Πκεομμκηθή Ίκςζε ( Idiopathic pulmonary fibrosis IPF) Specific

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ματίνα Καρδαρά Βιογραφικό Σημείωμα

Ματίνα Καρδαρά Βιογραφικό Σημείωμα Ματίνα Καρδαρά Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης 11 Αυγούστου 1982 Οικ. Κατάσταση Έγγαμη Εθνικότητα Ελληνική Διεύθυνση Εργασίας Πλουτάρχου 3, 10675, Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Ο νκηιεηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεορνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ: νξηζκόο Η ΑΠ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ MYC/BCL2 protein co-expression contributes to the inferior survival of activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk gene expression signatures: a report from The

Διαβάστε περισσότερα

George Andrikopoulos, Henry Dunant Hospital Center, Athens, Greece

George Andrikopoulos, Henry Dunant Hospital Center, Athens, Greece George Andrikopoulos, Henry Dunant Hospital Center, Athens, Greece ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΑΜΡΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (>14 ΕΤΩΝ) Ε ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΑΡ Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝ. ΚΩΣΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ Iούλιος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΙΟ KΩΣΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φρόνος και τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σπύρος Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Σκληρού 16 Λάρισα 41447 τηλ. 2410-536823 τηλ. και fax εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ<Γ.Παπανικολάου>

Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ<Γ.Παπανικολάου> Συστηματικά κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά Dr Σέρασλη Ευαγγελία Β Πνευμονολογική Κλινική ΓΝ Σημεία κλειδιά κορτικοστεροειδή: παραγωγή από φλοιό επινεφριδίων υπό την επίδραση της

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση Βρογχικό άσθµα ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Βρογχόσπασµος

στη διάγνωση Βρογχικό άσθµα ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Βρογχόσπασµος Ασθµα στα νήπια. Νεότερα στη διάγνωση ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Βρογχικό άσθµα ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΗ για αλλεργία και βρογχική υπεραντιδραστικότητα ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής. Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν»

Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής. Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν» Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν» Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής 1.Αντιπηκτική Αγωγή 2.Έλεγχος συχνότητας 3.Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ασφάλειας του certolizumab pegol από τα αρχεία της UCB

Δεδομένα ασφάλειας του certolizumab pegol από τα αρχεία της UCB Click to edit Master title style 1 Δεδομένα ασφάλειας του certolizumab pegol από τα αρχεία της UCB cut-off date of 31st October 2010 Κων/να Χουχούλη Ρευματολόγος Medical Advisor Immunology Δεδομένα Click

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις & Αντιθέσεις στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

Θέσεις & Αντιθέσεις στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες Θέσεις & Αντιθέσεις στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες Κατερίνα Μανίκα Επιμελήτρια Β Α Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Θέσεις & Αντιθέσεις στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες Νέες θέσεις ομοφωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοεμβολική νόσος (ΘΝ): ΠΕ, ΕΤΒΦ

Θρομβοεμβολική νόσος (ΘΝ): ΠΕ, ΕΤΒΦ Θρομβοεμβολική νόσος (ΘΝ): ΠΕ, ΕΤΒΦ Αποτελεί ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Η Θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ΕΝΙΑΙΑ YΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ Θ.Ν. Πόσο συχνή είναι; Πολύ συχνότερη ως νεκροτομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μετά από προτάσεις που έγιναν ανά τομέα για τις συνδρομές περιοδικών και για τη δυνατότητα online πρόσβασή τους μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Pulmonary Hypertension: Group. Patient case

Pulmonary Hypertension: Group. Patient case 3 Pulmonary Hypertension: Group Patient case Αναστασία Ανθη Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας & Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Nice classification of PH Pulmonary hypertension WHO GROUP 1 PAH

Διαβάστε περισσότερα

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Aldo Decio Pourchet To cite this version: Aldo Decio Pourchet. Développement

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Φαρμακογενωμική Κλϊδοσ τησ γενετικόσ Προβλϋπει την ανταπόκριςη του αςθενό ςε φαρμακευτικϋσ αγωγϋσ μελετώντασ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Μαγκούτα Φώτιος Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµη Ηµ. Γέννησης: 23/06/1981 Τόπος γέννησης:

Σοφία Μαγκούτα Φώτιος Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµη Ηµ. Γέννησης: 23/06/1981 Τόπος γέννησης: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Όνοµα Πατρός: Σοφία Μαγκούτα Φώτιος Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµη Ηµ. Γέννησης: 23/06/1981 Τόπος γέννησης: Αθήνα E-mail: smagkouta@ yahoo.gr ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης;

Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Δυσμενείς παράγοντες μετά ριζική προστατεκτομή. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διάσωσης; Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 6 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου Ερευνήτρια Β βαθμίδας 04/17/1962 ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

(NTM) NTM NTM. HRCT = high-resolution CT; IFN = interferon; IGRA = interferon-γ release assay; IL =

(NTM) NTM NTM. HRCT = high-resolution CT; IFN = interferon; IGRA = interferon-γ release assay; IL = CHEST Jeffrey Glassroth, MD, FCCP (NTM) HIV NTM NTM NTM γ 3 COPD 3NTM 1 NTM CT (bronchiectasis); (hypersensitivity pneumonitis); (Mycobacterium avium complex); (Mycobacterium kansasii); (nontuberculous

Διαβάστε περισσότερα

HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού. Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ.

HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού. Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ. HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ. Οι HPVs σχετίζονται με διάφορους καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του ανώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία

Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καρκίνος προστάτη σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. Ριζική προστατεκτομή vs. Ακτινοθεραπεία Καμπέρης Ευστάθιος Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος 13 Ιουνίου 2015 Δηλώνω ότι δεν έχω καμία διένεξη συμφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / 0.10.015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: B ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 016-017 Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 1.. 3. 4. 5.

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.Θ. Ιαηπικό Σμήμα Γ.Π.Θ., 68100, Αλεξανδπούπολη

BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.Θ. Ιαηπικό Σμήμα Γ.Π.Θ., 68100, Αλεξανδπούπολη BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA EΠΩNYMO: ΦPOYΓAPAKH ONOMA: MAPIO ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.Θ. Γιεύθςνζη: Πανεπιζηημιακή Πνεςμονολογική Κλινική Ιαηπικό Σμήμα Γ.Π.Θ., 68100, Αλεξανδπούπολη Tηλ.: 2551075335

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ranolazine and Myocardial ischemia. C Pantos - UOA

Ranolazine and Myocardial ischemia. C Pantos - UOA Ranolazine and Myocardial ischemia C Pantos - UOA Conflict of interest Research supported by MENARINI ISCHAEMIC HEART DISEASE Parrinello et al, Cardiology, 2014 ( in press) The vulnerable myocardium :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Π Φλεβάρθ 2 η Πανεπιςτημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοςοκομείο Αττικόν, Αθήνα Atrial Fibrillation Initiation, Maintenance,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου Γιάννης Π. Κιουμής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» «H μεγαλύτερη συμφορά που μπορεί να συμβεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Ογκολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ Scotland Νν. 5-0818-837 2 Consultant Breast Radiologists 3 Consultant General Radiologists (MRI&CT) 2 Consultant Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ IATΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 TΗΛ. 2310-898205 FAX 2310-898206 E-MAIL libtheag@otenet.gr - ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ονομαηεπώνσμο: Όνομα παηρός: Όνομα μηηρός: Γεώξγηνο Μπνπγηνύθαο Ισάλλεο Γιπθεξία Ημερομηνία γεννήζεως: 17 Φεβξνπαξίνπ 1948 Τόπος γεννήζεως: Θεζζαινλίθε Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Σμήμα Ιαηρικής Μαιεσηική και Γσναικολογική Κλινική Πηζηνπνηεκέλν Δπξσπατθό Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία από ην Δπξσπατθό Κνιέγην Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Mηχανισμοί απόφραξης Υπερτροφία βλεννογόνου. φυσιολογικός

Mηχανισμοί απόφραξης Υπερτροφία βλεννογόνου. φυσιολογικός Παθοφυσιολογία ΧΑΠ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός» Mηχανισμοί απόφραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: E-MAIL: Γαιάλεο Πέηξνο Ννζειεπηήο ΠΔ, MPH, PhD pegalan@nurs.uoa.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2004-2006 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ Δηδίθεπζε ηεο Γεκφζηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΥΑΝΣΔ Η. ΜΙΥΑΗΛ ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ Αναπληρωηής Καθηγηηής Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλίας Δκπαίδεσζη: 1978-1984: 2ν Λύθεην Γξεβελώλ, Γεληθόο Βαζκόο:19,8 Άξηζηα επηέμβριος 1984- Μάρηιος 1991:Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 Σ. Μιχόπουλοσ Γαςτρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» θεραπευτικζσ επιλογζσ ςε ΟΒ με ΥΕΔ αναμονή & παρακολοφθηςη καταςτροφή του βλεννογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιοργάνωσης: Scientific Cultural Events and Publications SCEP Γραµµατεία Συνεδρίου. e-mail: scepmail@gmail.com

Γραφείο ιοργάνωσης: Scientific Cultural Events and Publications SCEP Γραµµατεία Συνεδρίου. e-mail: scepmail@gmail.com ιοργανώνεται από: Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας Με τη συνεργασία: της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας Ελλάδας της Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

J Clin Exp Pathol 2015 Mar http / /www. cnki. net /kcms /detail / R html. anaplastie lymphoma kinase ALK ALK

J Clin Exp Pathol 2015 Mar http / /www. cnki. net /kcms /detail / R html. anaplastie lymphoma kinase ALK ALK 268 2015-3 - 23 16 36 http / /www. cnki. net /kcms /detail /34. 1073. R. 20150323. 1636. 007. html ALK immunohistochemistry IHC ALK anaplastie lymphoma kinase ALK non-small cell lung cancer NSCLC ALK 60

Διαβάστε περισσότερα

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο. Budd Chiari Syndrome (George Budd, Hans Chiari) Aπόφραξη των ηπατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ιευθυντής: Καθηγητής Ν. ΣΙΑΦΑΚΑΣ Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο 71110 Κρήτη Τηλ.: 081-392 433, 392 855 FAX.: 081-542 650 Πεπραγµένα 2000

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα