Απόσπασμα Πρακτικού 20/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/ Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας και Γεώργιος Τύπας. Απουσιάζει λόγω άλλης υπηρεσιακής απασχόλησης ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ... Θέμα: «Έγκριση του με αρ. 22/ Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» του ΙΕΠ.». Ο Πρόεδρος επαναφέρει το θέμα της έγκρισης του με αρ. 22/ Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», μετά από ηλεκτρονική αλληλογραφία με την κ. Αγγελική Σαπουνά, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, κ. Κουράκη, η οποία μετέφερε τη σύμφωνη γνώμη του κ. Υπουργού για την προώθηση των διαδικασιών κατάρτισης των Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και των αντίστοιχων βιβλίων.(αρ. πρωτ.: 1578/ ): «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/ Συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών», η οποία ορίστηκε με Σελ. 1 από 15.

2 την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ ΒΙΚΝΟΞΛΔ-ΞΞΕ) και τροποποιήθηκε με την Πράξη 45/ του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ 7ΑΓΦΟΞΛΔ-ΡΩΛ), α)για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων, β) την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο και γ) την επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων. Την ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνεδρίασε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων του Έργου η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 7465/ απόφαση (ΑΔΑ: 7ΑΓΦΟΞΛΔ-ΡΩΛ/ ), με θέμα: Α) Πρόταση επιλογής των Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για τον επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και την επιστημονική εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια και Β) Πρόταση επιλογής των Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Eκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών με κωδικό ΟΠΣ Στη Συνεδρίαση παρέστησαν : Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: Αντωνίου Ιωάννης, Μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ, αναπληρωτής του Προέδρου. Β) Τα μέλη : Γραμμένος Νικόλαος, ΠΕ19 Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Παπαδοπούλου Ελένη, ΠΕ02 Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέως της επιτροπής άσκησε η κ. Πανταζίδου Μερόπη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ 07, στο ΙΕΠ. Α) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, αφού έλαβε υπόψη : α.) τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ:ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ενταγμένων μελών και τα κριτήρια για την ανάθεση έργου της εκπόνησης ΠΣ και οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών β.) τους πίνακες των εντασσόμενων στο μητρώο εκπόνησης των Π.Σ και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 436/ (ΑΔΑ : ΨΘΔΠΟΞΛΔ-ΧΚΚ) έγκριση ένταξης στο Μητρώο, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι εντασσόμενοι στο μητρώο έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά όποτε αυτά απαιτηθούν από το ΙΕΠ. γ.) τα βιογραφικά, τα ατομικά στοιχεία και τις αιτήσεις συμμετοχής των εντασσόμενων στο Μητρώο για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια δ.) τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων, ως προς την ακρίβεια και την αλήθεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης βάσει της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και ε.) τις απόψεις των μελών της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21 ου αιώνα)-νέο πρόγραμμα σπουδών» ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΙΕΠ τους παρακάτω ειδικούς Επιστήμονες - Εμπειρογνώμονες για τον επιστημονικό συντονισμό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και την επιστημονική εποπτεία για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια, της εκπόνησης των Σελ. 2 από 15.

3 Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον εκπαιδευτικό. Οι πίνακες επιλογής διαμορφώνονται ως εξής: Πίνακας Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για τον επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕ16.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ Πίνακας Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια ΜΟΥΣΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ02 Β) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, μελέτησε και εξέτασε λεπτομερώς: Τις προτάσεις των Συντονιστών Αξιολογητών και Αξιολογητών των Π.Σ και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό, ανά θεματικό πεδίο για τα Μουσικά και ανά κατεύθυνση για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, οι οποίοι ορίστηκαν με την Πράξη 74 / (ΑΔΑ 6ΧΙΣΟΞΛΔ-ΞΡΖ). Οι Συντονιστές - Αξιολογητές σε συνεργασία με τους Aξιολογητές και μετά από λεπτομερή έλεγχο των αιτήσεων και βιογραφικών των συμμετεχόντων του γνωστικού αντικειμένου τους, κατέθεσαν στην Επιτροπή Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21 ου αιώνα)-νέο πρόγραμμα σπουδών» τα υπογεγραμμένα πρακτικά επιλογής με τις προτάσεις τους για τους Συντάκτες των Π.Σ και των οδηγών. Στη συνέχεια η τριμελής επιτροπή, μετά την εκ νέου μελέτη των αιτήσεων των υποψηφίων του μητρώου, μετά τη συγκριτική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια ανάθεσης έργου σύμφωνα με την υπ αρ / (ΑΔΑ:ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη τις ενυπόγραφες προτάσεις των Συντονιστών Αξιολογητών και Αξιολογητών ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΙΕΠ τους παρακάτω ειδικούς Επιστήμονες - Εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια Οι πίνακες επιλογής ανά γνωστικό αντικείμενο διαμορφώνονται ως εξής: Σελ. 3 από 15.

4 Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά θεματικό πεδίο και ανά μάθημα για τα Μουσικά Γυμνάσια ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 1 & ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕ16 ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 2 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 ΠΕ16 & ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ & ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 4 ΜΙΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ16.01 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕ16.01 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ 6 ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 7 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 8 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 9 ΖΑΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 10 ΡΑΠΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕ16.01 & Σελ. 4 από 15.

5 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 2 & ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ16.01 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 3 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕ16.01 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗ 4 ΛΕΒΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ16.01 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 5 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΕΠ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 6 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 7 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 8 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 9 ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΕ16.01 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 ΣΚΑΝΑΔΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ ΠΕ16.01 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1 ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 2 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ16.02 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 3 ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ16 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ16.01 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Α/Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 2 ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 3 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ16.01 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 4 ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΤΕ16 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Σελ. 5 από 15.

6 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1 ΦΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ 2 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 3 ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ ΠΕ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΜΠΕΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 8 ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΕΜΙΛ ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 9 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 10 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ16.01 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 11 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ16.01 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 12 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ01- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σελ. 6 από 15. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 13 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΦΛΑΟΥΤΟ 14 ΓΙΑΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ16 ΦΛΑΟΥΤΟ 15 ΜΥΡΑΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ16 ΦΛΑΟΥΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ ΧΑΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ16.01

7 5 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΚΙΘΑΡΑ 6 ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΕΠ ΚΙΘΑΡΑ 7 ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 8 ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 9 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ ΤΕ16 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 10 ΠΑΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ16.01 ΦΛΑΟΥΤΟ 11 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16 ΦΛΑΟΥΤΟ Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά θεματικό πεδίο και ανά μάθημα για τα Μουσικά Λύκεια ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 1 ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΛΙΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 2 ΦΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 3 ΝΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 5 ΒΑΛΕΤ ΙΩΣΗΦ 6 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ 7 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ16.01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 10 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 11 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 12 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 13 ΧΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Σελ. 7 από 15.

8 14 ΣΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ16.01 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 15 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ 17 ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16 20 ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ16.01 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 21 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16 23 ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Σελ. 8 από 15. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ 1 ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 4 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ 5 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16.01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ 6 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 7 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ16 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 8 ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 9 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ16 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 10 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 11 ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ16.01 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

9 12 ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ16 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 13 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ ΔΕΙΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ16 15 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ 18 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 ΤΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΗΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΕ16 3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΕ16 4 ΣΙΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ- ΟΡΓΑΝΟΧΡΗΣΙΑ 7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ- (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΤΕ16 ΟΡΓΑΝΟΧΡΗΣΙΑ Σελ. 9 από 15.

10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 3 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16 5 ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ- ΟΡΓΑΝΟΧΡΗΣΙΑ Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά Κατεύθυνση και ανά μάθημα για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 ΔΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ08 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ18.41 ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΛΛΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 3 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ Σελ. 10 από 15.

11 4 ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16 5 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ32 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ 6 ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 7 ΚΑΡΑΒΙΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 8 ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ32 9 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 10 ΛΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΧΟΛΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ32 ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ- ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΠΕ16.01 ΜΑΡΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ 3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 4 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 5 ΒΑΛΑΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΟΡΟΣ 1 ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ02 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 2 ΔΑΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 3 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 4 ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Σελ. 11 από 15.

12 5 ΛΥΚΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 6 ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 1 ΖΕΧΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 3 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, 4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 5 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 6 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 7 ΤΣΕΡΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά Κατεύθυνση και ανά μάθημα για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ08 2 ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ08 ΓΛΥΠΤΙΚΗ 3 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ08 ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 4 ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 5 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ08 ΠΕ18.28 ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ 7 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ12.02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σελ. 12 από 15.

13 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ08 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 ΓΛΥΠΤΙΚΗ 3 ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 4 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 5 ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΕ02 ΙΔ.ΤΟΜΕΑ 6 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ08 ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ 7 ΜΠΟΝΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ12.02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2 ΣΤΟΥΡΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ 3 ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ 5 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 6 ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 7 ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 8 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Σελ. 13 από 15.

14 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 4 ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ32 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 7 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ-ΚΑΣΣΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΟΡΟΣ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΜΥΡΤΩ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ 3 ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΧΟΡΟΣ,ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Κεραμική» της Κατεύθυνσης «Εικαστικών Τεχνών» του Λυκείου η Επιτροπή εκτιμά ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με βάση την κατηγορία/ιδιότητα των ενδιαφερομένων, το γνωστικό αντικείμενο, τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου καθώς και τα προσόντα των περισσοτέρων συμμετεχόντων - τα οποία δεν σχετίζονται επαρκώς με τις ανάγκες της εκπόνησης των Π.Σ και του Οδηγού για τον εκπαιδευτικό - δεν συγκροτείται ομάδα για την υλοποίηση της εκπόνησης του συγκεκριμένου μαθήματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων προτείνει, η εκπόνηση του Προγράμματος Σπουδών και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό του γνωστικού αντικειμένου της «Κεραμικής» να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του ΙΕΠ, αμισθί, με την ίδια διαδικασία παράδοσης παραλαβής, όπως και για τα υπόλοιπα Προγράμματα Σπουδών και Οδηγούς για τον Εκπαιδευτικό. Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Τέχνης» της Κατεύθυνσης «Εικαστικών Τεχνών» του Γυμνασίου, η Επιτροπή Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων δεν έχει ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία για την εισήγηση της επιλογής των Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για την Σελ. 14 από 15.

15 εκπόνηση του Π.Σ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ως εκ τούτου θα πρέπει να συζητηθεί σε μια επόμενη Συνεδρίαση. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στην Επιτροπή, το οποίο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό. Στο σημείο αυτό και ώρα 17:00 έληξε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι εάν υπάρξει ανάγκη θα κληθούν, τα μέλη τακτικά και αναπληρωματικά, με Πρόσκληση.». Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει το με αρ. 22/ Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων μετά από τη σχετική έγκριση της ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την προώθηση των διαδικασιών κατάρτισης των Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και των αντίστοιχων βιβλίων. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών ή την απόρριψη τυχόν υποβληθέντων οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων καθίστανται οριστικοί σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.... Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σωτήριος Γκλαβάς Σταυρούλα Χρονοπούλου αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Σελ. 15 από 15.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 16.01 ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 16.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 16.01 ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 16.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ανά θεματικό πεδίο για τα Μουσικά Γυμνάσια ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΑΕΙ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 36/30-06-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.07 15:49:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΣ0ΟΞΛΔ-ΕΤΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 38/

Απόσπασμα Πρακτικού 38/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7968/15-07-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 38/14-07-2015 Σήμερα 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 1075/28-01-2015 Απόσπασμα Πρακτικού 06/27-01-2015 Σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 12 η μεσημβρινή, στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ...

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ... ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 53/03-11-2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12512/03-11-2015 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 37/07-07-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.07.08 3:22:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΓΦΟΞΛΔ-8ΛΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7768/08-07-205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατσανδρή Ευτυχία Email:ekatsandri@iep.edu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 17/

Απόσπασμα Πρακτικού 17/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3940/26-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 17/26-05-2016 Σήμερα 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 02/13-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 02/13-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 436 / 14-1-2015. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 02/13-01-2015 Σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 15/

Απόσπασμα Πρακτικού 15/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3628/13-05-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 15/12-05-2016 Σήμερα 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6693/10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 Σήμερα 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 53/

Απόσπασμα Πρακτικού 53/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9787/23-12-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 53/23-12-2016 Σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο γραφείο του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 44/

Απόσπασμα Πρακτικού 44/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8458/04-11-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 44/03-11-2016 Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6351/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-07-2016 Σήμερα 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Να διατηρηθεί.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα 23 / 09 / 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 42/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 42/ Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8259/25-10-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 42/20-10-2016 Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 31/

Απόσπασμα Πρακτικού 31/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6357/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 31/01-08-2016 Σήμερα 1 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 34/

Απόσπασμα Πρακτικού 34/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 5581/9-05-014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 4/9-05-014 Σήμερα, 9 Μαΐου 014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέση Ονοματεπώνυμο Σειρά. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προτείνεται για απόσπαση) 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέση Ονοματεπώνυμο Σειρά. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προτείνεται για απόσπαση) 1 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016 ΑΠ: 6075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμφώνα με την Πράξη υπ αριθμ. 28/19-7-2016 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων όσον αφορά στην πρόσκληση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (Νομικός) 1 θέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (Νομικός) 1 θέση Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016 ΑΠ: 5237 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμφώνα με την Πράξη υπ αριθμ. 23/30-6-2016 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων όσον αφορά στην πρόσκληση υπ αριθμ. πρωτ. 3775/19-5-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 227-17/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ E-mail: parko@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-09-2012 Αρ.Πρωτ.: 24705/486 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Έγκριση των προσωρινών Πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 211-19/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 155-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 15 η /24-02 -2015

ΠΡΑΞΗ 15 η /24-02 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λάρισα 24-02-2015 Αρ.Πρωτ. 80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλούτωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13665/1-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΟΙ-Χ7Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΟΙ-Χ7Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ. 5373/6-05-014 Απόσπασμα Πρακτικού 33/6-05-014 Σήμερα, 6 Μαΐου 014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 Προϋπηρεσία Γενικά. Καλλιτεχνική ραστηριότητα/ Παρουσίαση Πιάνο 18 2 30 30 18 98. Πιάνο 18 0 30 30 17 95. Πιάνο 18 0 30 30 17 95

2014-2015 Προϋπηρεσία Γενικά. Καλλιτεχνική ραστηριότητα/ Παρουσίαση Πιάνο 18 2 30 30 18 98. Πιάνο 18 0 30 30 17 95. Πιάνο 18 0 30 30 17 95 α/α Ονοµατεπώνυµο Θέση. 2. 3. 4. 5. Φιρτινίδου Πηνελόπη Ρεπάνης Αθανάσιος Βλασιάδου Ελένη Φωκά Σιµουλίδου Βαλεντίνα Τζήµα Πανάγιω 204-205 Πιάνο 8 2 30 30 8 98 Πιάνο 8 0 30 30 7 95 Πιάνο 8 0 30 30 7 95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ : 109,111,112,118,121,130,132,133 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 1735 ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ172624

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. Αριθ. απόφασης 144-10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014

ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014 ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 30-31 Αυγ 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 134404 ΛΙΒΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΟΖΑΚ ΝΕΑΝ 00:36.49 9 2 127678

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α'ΕΚΛ. 632 633 634 635 636 637 638 639 Από : ΑΒΕΡΙΑΝΟΒΑ ΓΚΑΛΙΝΑ Εως : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Από : ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΟΛΓΑ Εως : ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Από : ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Από : ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. Αριθ. απόφασης 272-21/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 62-8/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (σε μήνες (αριθμ. τέκνων (αρ. τέκνων (αριθμ. ανήλικων τέκνων (αρ. τέκνων ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες (1 (2 (3 (4 (7 (8 ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣ (1 (2 (3 (4 112 ΑΖ0995993

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

38289 14-11-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

38289 14-11-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 38289 Πάτρα 14-11-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την Τεχνική Υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πάτρας στα πλαίσια των Συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 882/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 Στην Καλαμάτα σήμερα 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 2 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 4 ΔΡΟΜΠΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 116-8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 19/10/15 25/10/15

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 19/10/15 25/10/15 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 19/10/15 25/10/15 Δευτέρα, 19/10/2015 08:30: Έπαρση σημαίας στο χώρο μπροστά από τη «Βασιλεία». Υπεύθυνοι: κ.κ. Κομισοπούλου

Διαβάστε περισσότερα