Απόσπασμα Πρακτικού 20/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 20/ Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά. Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας και Γεώργιος Τύπας. Απουσιάζει λόγω άλλης υπηρεσιακής απασχόλησης ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ... Θέμα: «Έγκριση του με αρ. 22/ Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» του ΙΕΠ.». Ο Πρόεδρος επαναφέρει το θέμα της έγκρισης του με αρ. 22/ Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», μετά από ηλεκτρονική αλληλογραφία με την κ. Αγγελική Σαπουνά, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, κ. Κουράκη, η οποία μετέφερε τη σύμφωνη γνώμη του κ. Υπουργού για την προώθηση των διαδικασιών κατάρτισης των Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και των αντίστοιχων βιβλίων.(αρ. πρωτ.: 1578/ ): «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/ Συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών», η οποία ορίστηκε με Σελ. 1 από 15.

2 την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ ΒΙΚΝΟΞΛΔ-ΞΞΕ) και τροποποιήθηκε με την Πράξη 45/ του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ 7ΑΓΦΟΞΛΔ-ΡΩΛ), α)για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων, β) την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο και γ) την επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων. Την ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνεδρίασε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων του Έργου η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 7465/ απόφαση (ΑΔΑ: 7ΑΓΦΟΞΛΔ-ΡΩΛ/ ), με θέμα: Α) Πρόταση επιλογής των Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για τον επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και την επιστημονική εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια και Β) Πρόταση επιλογής των Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Eκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών με κωδικό ΟΠΣ Στη Συνεδρίαση παρέστησαν : Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: Αντωνίου Ιωάννης, Μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ, αναπληρωτής του Προέδρου. Β) Τα μέλη : Γραμμένος Νικόλαος, ΠΕ19 Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Παπαδοπούλου Ελένη, ΠΕ02 Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέως της επιτροπής άσκησε η κ. Πανταζίδου Μερόπη, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ 07, στο ΙΕΠ. Α) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, αφού έλαβε υπόψη : α.) τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην με αρ / (ΑΔΑ:ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ενταγμένων μελών και τα κριτήρια για την ανάθεση έργου της εκπόνησης ΠΣ και οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών β.) τους πίνακες των εντασσόμενων στο μητρώο εκπόνησης των Π.Σ και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 436/ (ΑΔΑ : ΨΘΔΠΟΞΛΔ-ΧΚΚ) έγκριση ένταξης στο Μητρώο, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι εντασσόμενοι στο μητρώο έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά όποτε αυτά απαιτηθούν από το ΙΕΠ. γ.) τα βιογραφικά, τα ατομικά στοιχεία και τις αιτήσεις συμμετοχής των εντασσόμενων στο Μητρώο για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια δ.) τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων, ως προς την ακρίβεια και την αλήθεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης βάσει της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και ε.) τις απόψεις των μελών της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21 ου αιώνα)-νέο πρόγραμμα σπουδών» ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΙΕΠ τους παρακάτω ειδικούς Επιστήμονες - Εμπειρογνώμονες για τον επιστημονικό συντονισμό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και την επιστημονική εποπτεία για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια, της εκπόνησης των Σελ. 2 από 15.

3 Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον εκπαιδευτικό. Οι πίνακες επιλογής διαμορφώνονται ως εξής: Πίνακας Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για τον επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕ16.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ Πίνακας Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια ΜΟΥΣΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ02 Β) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, μελέτησε και εξέτασε λεπτομερώς: Τις προτάσεις των Συντονιστών Αξιολογητών και Αξιολογητών των Π.Σ και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό, ανά θεματικό πεδίο για τα Μουσικά και ανά κατεύθυνση για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, οι οποίοι ορίστηκαν με την Πράξη 74 / (ΑΔΑ 6ΧΙΣΟΞΛΔ-ΞΡΖ). Οι Συντονιστές - Αξιολογητές σε συνεργασία με τους Aξιολογητές και μετά από λεπτομερή έλεγχο των αιτήσεων και βιογραφικών των συμμετεχόντων του γνωστικού αντικειμένου τους, κατέθεσαν στην Επιτροπή Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21 ου αιώνα)-νέο πρόγραμμα σπουδών» τα υπογεγραμμένα πρακτικά επιλογής με τις προτάσεις τους για τους Συντάκτες των Π.Σ και των οδηγών. Στη συνέχεια η τριμελής επιτροπή, μετά την εκ νέου μελέτη των αιτήσεων των υποψηφίων του μητρώου, μετά τη συγκριτική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια ανάθεσης έργου σύμφωνα με την υπ αρ / (ΑΔΑ:ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη τις ενυπόγραφες προτάσεις των Συντονιστών Αξιολογητών και Αξιολογητών ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΙΕΠ τους παρακάτω ειδικούς Επιστήμονες - Εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια Οι πίνακες επιλογής ανά γνωστικό αντικείμενο διαμορφώνονται ως εξής: Σελ. 3 από 15.

4 Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά θεματικό πεδίο και ανά μάθημα για τα Μουσικά Γυμνάσια ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 1 & ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕ16 ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 2 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 ΠΕ16 & ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ & ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 4 ΜΙΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ16.01 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕ16.01 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ 6 ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 7 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 8 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 9 ΖΑΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 10 ΡΑΠΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕ16.01 & Σελ. 4 από 15.

5 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 2 & ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ16.01 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 3 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕ16.01 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗ 4 ΛΕΒΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ16.01 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 5 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΕΠ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 6 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 7 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 8 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 ΧΟΡΩΔΙΑ 9 ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΕ16.01 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 ΣΚΑΝΑΔΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ ΠΕ16.01 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1 ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 2 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ16.02 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 3 ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ16 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ16.01 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Α/Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 2 ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 3 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ16.01 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 4 ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΤΕ16 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Σελ. 5 από 15.

6 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1 ΦΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ 2 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 3 ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ ΠΕ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΜΠΕΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 8 ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΕΜΙΛ ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 9 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 10 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ16.01 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 11 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ16.01 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 12 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ01- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σελ. 6 από 15. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 13 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΦΛΑΟΥΤΟ 14 ΓΙΑΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ16 ΦΛΑΟΥΤΟ 15 ΜΥΡΑΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ16 ΦΛΑΟΥΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ ΧΑΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ16.01

7 5 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΚΙΘΑΡΑ 6 ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΕΠ ΚΙΘΑΡΑ 7 ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ16.01 ΚΙΘΑΡΑ 8 ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 9 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ ΤΕ16 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 10 ΠΑΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ16.01 ΦΛΑΟΥΤΟ 11 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16 ΦΛΑΟΥΤΟ Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά θεματικό πεδίο και ανά μάθημα για τα Μουσικά Λύκεια ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 1 ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΛΙΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 2 ΦΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 3 ΝΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 5 ΒΑΛΕΤ ΙΩΣΗΦ 6 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ 7 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ16.01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 10 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 11 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 12 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 13 ΧΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Σελ. 7 από 15.

8 14 ΣΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ16.01 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 15 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ 17 ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16 20 ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ16.01 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 21 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16 23 ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ16 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Σελ. 8 από 15. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ 1 ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ16.01 ΑΡΜΟΝΙΑ 4 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ 5 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16.01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ 6 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 7 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ16 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 8 ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16.01 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 9 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ16 ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 10 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σ 11 ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ16.01 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

9 12 ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ16 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 13 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ ΔΕΙΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ16 15 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ 18 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 ΤΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16.01 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) (Σ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΗΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΕ16 3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΕ16 4 ΣΙΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ- ΟΡΓΑΝΟΧΡΗΣΙΑ 7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ- (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΤΕ16 ΟΡΓΑΝΟΧΡΗΣΙΑ Σελ. 9 από 15.

10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 3 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16 5 ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ- ΟΡΓΑΝΟΧΡΗΣΙΑ Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά Κατεύθυνση και ανά μάθημα για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 ΔΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ08 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ18.41 ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΛΛΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 3 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ Σελ. 10 από 15.

11 4 ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ16 5 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ32 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ 6 ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 7 ΚΑΡΑΒΙΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 8 ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ32 9 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 10 ΛΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΧΟΛΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ32 ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ- ΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΠΕ16.01 ΜΑΡΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ 3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 4 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 5 ΒΑΛΑΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΟΡΟΣ 1 ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ02 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 2 ΔΑΝΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 3 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 4 ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Σελ. 11 από 15.

12 5 ΛΥΚΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 6 ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 1 ΖΕΧΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 3 ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, 4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 5 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 6 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 7 ΤΣΕΡΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ11 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Πίνακες Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό ανά Κατεύθυνση και ανά μάθημα για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ08 2 ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ08 ΓΛΥΠΤΙΚΗ 3 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ08 ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 4 ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 5 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ08 ΠΕ18.28 ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ 7 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ12.02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σελ. 12 από 15.

13 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ08 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 ΓΛΥΠΤΙΚΗ 3 ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 4 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 5 ΤΑΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΕ02 ΙΔ.ΤΟΜΕΑ 6 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ08 ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ 7 ΜΠΟΝΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ12.02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2 ΣΤΟΥΡΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ 3 ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ 5 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 6 ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 7 ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 8 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΕΙΔ.ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΑΛΛΗ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Σελ. 13 από 15.

14 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ- ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 4 ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΕ32 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ32 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 7 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ-ΚΑΣΣΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΟΡΟΣ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΜΥΡΤΩ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ 3 ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΑΛΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΧΟΡΟΣ,ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Κεραμική» της Κατεύθυνσης «Εικαστικών Τεχνών» του Λυκείου η Επιτροπή εκτιμά ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με βάση την κατηγορία/ιδιότητα των ενδιαφερομένων, το γνωστικό αντικείμενο, τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου καθώς και τα προσόντα των περισσοτέρων συμμετεχόντων - τα οποία δεν σχετίζονται επαρκώς με τις ανάγκες της εκπόνησης των Π.Σ και του Οδηγού για τον εκπαιδευτικό - δεν συγκροτείται ομάδα για την υλοποίηση της εκπόνησης του συγκεκριμένου μαθήματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων προτείνει, η εκπόνηση του Προγράμματος Σπουδών και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό του γνωστικού αντικειμένου της «Κεραμικής» να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του ΙΕΠ, αμισθί, με την ίδια διαδικασία παράδοσης παραλαβής, όπως και για τα υπόλοιπα Προγράμματα Σπουδών και Οδηγούς για τον Εκπαιδευτικό. Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Τέχνης» της Κατεύθυνσης «Εικαστικών Τεχνών» του Γυμνασίου, η Επιτροπή Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων δεν έχει ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία για την εισήγηση της επιλογής των Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για την Σελ. 14 από 15.

15 εκπόνηση του Π.Σ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ως εκ τούτου θα πρέπει να συζητηθεί σε μια επόμενη Συνεδρίαση. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στην Επιτροπή, το οποίο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό. Στο σημείο αυτό και ώρα 17:00 έληξε η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι εάν υπάρξει ανάγκη θα κληθούν, τα μέλη τακτικά και αναπληρωματικά, με Πρόσκληση.». Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει το με αρ. 22/ Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων μετά από τη σχετική έγκριση της ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την προώθηση των διαδικασιών κατάρτισης των Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και των αντίστοιχων βιβλίων. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών ή την απόρριψη τυχόν υποβληθέντων οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων καθίστανται οριστικοί σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.... Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, λήγει η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σωτήριος Γκλαβάς Σταυρούλα Χρονοπούλου αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Σελ. 15 από 15.

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:«Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr Συνεδρίαση 15 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 296/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 28/4/ 2015 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 " Ολόκληρο το προσχέδιο της τροπολογίας για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 118-8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νόμος 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ 112 τ.α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα