ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 18/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 18/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 18/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 308/2011 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση της Απογραφής Έναρξης Εκκαθάρισης της 1ης Απριλίου 2011, της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Δημητρίου. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 31 του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 27301/70/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 31 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 17 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 2 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 18 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 2 ΒΡΕΤΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 3 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 19 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 3 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Α. 4 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 20 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 4 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 5 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 21 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε. 5 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ Χ. 6 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 22 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α. 6 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 7 ΘΑΝΟΥ Μ. 23 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. 7 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ Α. 8 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 24 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ. 8 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. 9 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 25 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 9 ΔΗΜΟΥ Π. 10 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 26 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 10 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 11 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 27 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 28 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ. 13 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 29 ΒΑΣΙΟΣ Α. 14 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 30 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α. 15 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α. 31 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 16 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ' αριθμ. 99/ (αριθμός πρωτοκόλλου του Δήμου 27214/ ) έγγραφο των εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αγίου Δημητρίου, με το οποίο διαβιβάζεται η Απογραφή Έναρξης Εκκαθάρισης της 1ης Απριλίου 2011 που έχει ως εξής:

2 Δ.Ε.Α.Δ.Α.Δ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 1ης Απριλίου 2011 Απογραφή Α.Α. Κωδικός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση 1 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ.ΑΣ , Εγγ.επιστ.για εξασφ.καλής εκτ.συμ.πελάτ , Εγγυητικές επ.για εξασ.καλής εκτέλ.συμ , Εγγυητ.επ.για εξασ.καλής εκτέλ.συμ.πελ , ΠΙΣΤΩΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ.ΑΣΦΑΛ , Κομισ.εγγ.επιστ.για εξασφ.καλής εκ.συμβ , Κομιστές εγγυητ.επ.για εξασφ.καλής εκτ , Κομιστές εγγ.επ.για εξασφ.καλής εκτ.συμ , ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ 0, Τεχνικές εγκαταστάσεις 1.776, Τεχνικές εγκαταστάσεις 1.776, Τεχνικές εγκαταστάσεις 1.776, Λοιπός μηχαν/κός εξοπλ. σε ακίν. τρίτων 238, Λοιπός μηχαν/κός εξοπλ. σε ακίν. τρίτων 238, Λοιπός μηχαν/κός εξοπλ. σε ακιν. τρίτων 238, Λοιπός μηχ/κός εξοπλ. σε ακίνητα τρίτων 288, Λοιπός μηχ/κός εξοπλ. σε ακίνητα τρίτων 288, Λοιπός μηχ/κός εξοπλ. σε ακίνητα τρίτων 288, Αποσβ/να μ/τα-τεχ.εγκ/σεις-λοιπός μ/κος 2.304, Αποσβ.μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπ.εξ , Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις 1.776, Αποσβεσμένος λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 366, Αποσβ/νος λοιπός μηχ.εξοπλ.σε ακίν. τρ. 161, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , Επιπλα , Επιπλα , Επιπλα , Σκεύη , Σκεύη , Σκεύη , Μηχανές γραφείου 509, Μηχανές γραφείου 509, Μηχανές γραφείου 509, Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5.862, Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5.862, Η/Υ & Ηλεκ/κά συγκ/τα 5.821, Η/Υ & Ηλεκ/κά συγκροτήματα με ΦΠΑ 19% 40, Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 41, Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 41, Εξοπλισμός Τηλεπικ/νιών 41, Λοιπός εξοπλισμός , Λοιπός εξοπλισμός , Λοιπός εξοπλισμός , Λοιπος Εξοπλισμος ΩΔΕΙΟΥ 1.250, Λοιπος Εξοπλισμος ΩΔΕΙΟΥ 1.250, Λοιπος Εξοπλισμος ΣΧ.ΧΟΡΟΥ 1.457,00

3 Λοιπος Εξοπλισμος ΣΧ.ΧΟΡΟΥ 1.457, Επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης 176, Επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης 176, Επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης 176, Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 56, Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 56, Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 56, Αποσβ. έπιπλα & αποσβ. λοιπός εξοπλ , Αποσβεσμένα έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , Αποσβεσμένα έπιπλα 4.169, Αποσβεσμένα σκεύη 2.722, Αποσβ. Η\Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 355, Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός , Αποσβ. επιστημ. όργανα εκτός εκμεταλ. 176, Αποσβ. λοιπός εξοπλισμός εκτόε εκμεταλ. 56, ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ , Εξοδα αναδιοργανώσεως 3.337, Εξοδα αναδιοργανώσεως 3.337, Εξοδα αναδ.(λογιστ.προγρ.-windows) 1.805, Κεφάλαιο-Γενική Λογιστική 427, Προγρ.Μισθ.xLINE PAYROLL 975, MS SQL Αδειες χρήσης λογ. 130, Αποσβ.ασώμ.ακιν.& αποσβ.έξ πολ/τούς.απ , Αποσβ.ασώμ.ακιν.& αποσβ.έξ πολ/τούς.απ , Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως 2.264, ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.254, Δοσμένες Εγγυήσεις 2.254, Δοσμένες Εγγυήσεις 2.254, Δοσμένες Εγγυήσεις ΕΝΟΙΚΙΩΝ 1.492, Εγγύηση ΑΔΕΙΑΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 146, Εγγύηση Κοικοχρήστων 200, Εγγύηση ΗΛ.ΔΕΗ ΠΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 415, ΠΕΛΑΤΕΣ , Πελάτες Εσωτερικού , Πελάτες εσωτερικού , ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Α.& ΣΙΑ ΕΕ , ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΕ 0, EURONET OUTDOOR ΑΕ 5.000, ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦ/ΣΕΙΣ ΑΕ 2.829, ΤΟΡ OUTDOOR CONTROL ΑΕ 5.534, ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΟΕ 452, REMEDY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ , κ.μ.finetsa-καπιρησ-μιχελιδακησ ΟΕ 1.428, Πελάτες εσωτ. χον , ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1.685, Πελάτες εσωτ.ιδιωτ , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 86, ΝΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 350, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 31, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 56,70

4 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 140, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 56, ΑΣΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15, ΜΑΝΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18, ΛΙΓΝΟΥ ΛΙΤΣΑ 36, ΑΝΤΙΠΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30, ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 72, ΜΠΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 30, ΜΠΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 350, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 27, ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 74, ΒΑΡΕΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ 17, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΖΩΗ 17, ΡΟΥΒΑΛΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 18, ΚΙΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 18, Πελάτες εσ.ιδιώτ.(σχολ.χορ.σειρ.δ) 1.235, ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 30, ΑΡΜΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 30, ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 24, ΜΑΓΙΑΦΑ ΙΩΑΝΝΑ 37, ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 30, ΜΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 60, ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 20, ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 32, ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΒΕΛΙΝΑ&ΜΑΡΙΖΑ 34, ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΝΙΝΑ 20, ΜΙΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ 102, ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ 34, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 96, ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20, ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25, ΤΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗ 50, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑ 66, ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ ΝΙΚΗ 45, ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 18, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 15, ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΝΙΑ 12, ΚΙΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 18, ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΣΑΣΑ 12, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 24, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18, ΚΑΡΥΔΙΩΤΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 36, ΒΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 27, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27, ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 27, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 27, ΜΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 27, ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 60, ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 60,00

5 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 36, ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 36, Πελάτες εσ.ιδιωτ(σχ.χορου ΣΕΙΡ.Β) 797, ΚΑΦΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 24, ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12, ΜΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ 12, ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΠΙΔΑ 18, ΜΑΣΚΑΪ ΚΕΪΣΙ 74, ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36, ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 36, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 18, ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 18, ΦΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 36, ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 15, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 30, ΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18, ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 24, ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 27, ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 30, ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 30, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 30, ΠΑΣΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 60, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΖΕΝΙΑ 27, ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 54, ΣΟΥΜΑΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΥΛΙΝΑ 51, ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27, ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60, Πελάτες εσ.ιδιωτ.(σχ.χορ.σειρ.γ) 1.314, ΖΗΡΑ ΜΕΛΙΝΑ 54, ΚΕΣΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20, ΚΟΥΛΑ ΟΛΤΑ 60, ΜΙΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 30, ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 36, ΛΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 60, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΞΑ 60, ΜΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30, ΛΙΓΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 30, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 90, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΤΙΑ 60, ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΑΡΑ& ΕΥΤΥΧΙΑ 50, ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30, ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΘΗΝΑ 30, ΤΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ & ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ 34, ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30, ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18, ΖΙΓΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30,00

6 ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30, ΚΑΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 12, ΚΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 12, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΣΘΗΡ 12, ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 15, ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 18, ΜΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 18, ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 18, ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛ.-ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣ 18, ΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 36, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 18, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 12, ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 24, ΡΕΤΟΥ ΧΑΡΑ 12, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 48, ΤΡΕΣΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 18, ΤΣΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 12, ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 12, ΣΠΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12, ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9, ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18, ΤΣΙΑΡΑ ΑΝΝΑ 18, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ 19, ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 36, ΧΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 18, ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 9, ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 24, Πελάτες εσωτ.ιδιώτ.(ωδειο) 5.864, ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45, ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36, ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΟΥΡΑ ΑΛΚΥΟΝΗ 210, ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 132, ΜΑΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΠΗΓΗ 200, ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 70, ΑΧΑΛΙΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.180, ΒΙΝΤΕ ΑΝΔΡΕΑΣ 105, ΛΙΟΤΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 35, ΑΧΑΛΙΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 136, ΠΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45, ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 42, ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 140, ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 210, ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23, ΤΟΜΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 79, ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 140, ΜΕΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 135, ΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΑ 227, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 210, ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΑΝΑΗ 210,00

7 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 63, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 359, ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 500, ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΤΕΝΗΣ 45, ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 436, ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΒΙΒΗ 261, ΚΟΥΣΣΟΥΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 65, ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63, ΣΠΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 42, ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 45, ΓΟΥΓΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 128, ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 175, ΑΓΑΘΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 140, ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ 70, ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , Ελλην.Δημόσιο-προκ/νοι & παρακρατ.φόροι , Ελλην.Δημόσιο-προκ/νοι & παρακρατ.φόροι , Προκαταβολή Προσφυγης( ) , Λοιποί παρακρατημένοι Φόροι Εισοδήματος , Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) , Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) , Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) , Λοιποί χρεώστες διάφοροι , Λοιποί χρεώστες διάφοροι , ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΑΡΩΓΗ Δ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ 101, ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημ , Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημ , Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημ , ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 3.000, Μετοχές μη εισ. στο Χρημ. εταιρ. εσωτ , Μετοχές μη εισ. στο Χρημ. εταιρ. εσωτ , Μετοχές μη εισ. στο Χρημ. εταιρ. εσωτ , ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 6.411, Λοιποί συνερ.τρίτοι-λογ/σμοί προς απόδ , Λοιποί συνερ.τρίτοι-λογ/σμοί προς απόδ , ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ 1.026, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 1.003, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ 896, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤ/ΝΩΝ 999, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ 992, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 1.493, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , Εξοδα επόμενων χρήσεων , Εξοδα επόμενων χρήσεων , Εξοδα επόμ.χρ.μινι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ , Εξοδα επ.χρ.διαφ/κεσ ΠΙΝ ,34

8 Εξοδα επ.χρ.χρισ/κου ΧΩΡΙΟΥ 2.542, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταμείο 3.795, Ταμείο επιχείρησης 3.795, Ταμείο επιχείρησης 3.795, Καταθέσεις όψεως , Καταθέσεις όψεως , Κ.όψ.ΑΤΕ(ΔΕΑ) , ΑΤΕ(ΒΟΗ.ΣΠΙΤΙ) / , ΑΤΕ (ΚΜ)(201149) , ΑΤΕ(ΒΡΕΦΟΝ) / , ΑΤΕ(ΒΟΗΘ.ΣΠ.70456) , ΑΤΕ(ΒΡΕΦ.69033) , ΑΤΕ(ΓΡ.ΠΑΡ.ΥΠ.94081) , ΑΤΕ(Β.Σ.7056-ΔΗΜΟΣ) , Λ.Οψ.MILLENNIUM , MILLEN.ΚΑΤΑΘ.ΣΕ ΕΓΓ , ΑΤΕ ΒσΣ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Εταιρικό κεφάλαιο , Εταιρικό κεφάλαιο , Εταιρικό κεφάλαιο , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ , Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων , Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων , Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων , Διαφορές φορολ. ελέγ. προηγούμ. χρήσεων , Διαφορές φορολ. ελέγ. προηγούμ. χρήσεων , Διαφορές φορολ. ελέγ. προηγούμ. χρήσεων , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) , Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) , Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) , Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχ/σεις , Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχ/σεις , Εγγύηση Μισθωμ.Αναψ.Ασυρμάτου , Εγγύηση Μισθωμ.Αναψ.Πλ.Παναγούλη 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , Προμηθευτές Εσωτερικού , Προμηθευτές Εσωτερικού , ΓΚΙΤΑΚΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 526, ΧΡ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ-Ι.ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΑΕ 467, ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 700, ΤΡΟΦΙΜΑ ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ , ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΠΑΝ. 172, ΠΛΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 886,36

9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΠΩΚΟΣ ΟΕ 366, ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 204, ΜΕΡΕΧΟΥΓΙΑΣ Γ.&Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 86, ΜΕΡΕΧΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31, CRAFT ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 340, ΡΑΜΜΟΥ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 80, ΒΑΖΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 595, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ 867, ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 720, ΚΟΤΟΥΛΑΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 316, ΠΟΡΡΗ ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.184, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 416, ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 201, ΖΑΡΡΑΣ Ι.ΚΩΝ/ΝΟΣ 65, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 928, ΛΟΥΜΠΗΣ ΠΟΛ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 277, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 920, Ι.& Σ. ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΟΕ , ΜΠΟΓΕΑ Π.ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2.781, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΓΟΡΓΟΤΣΗ Θ.ΟΕ 749, ΚΡΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3.066, ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 797, Γ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Ε.ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.484, ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Η ΕΥΘΥΜΙΟΣ 200, ΖΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 499, ΑΔΑΜ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 271, ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 915, Α.ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 880, Μ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1.717, ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες , Αποδοχές πρ.πληρ.δεα , Αποδοχές πρ.πλ.δοικητικο ΠΡΟΣ , Αποδοχές πρ.πλ.συμ.δεα 1.338, Αποδοχές πρ.πληρ.δεα 302, Αποδοχές πρ.πληρ.ωδειο , Αποδοχές πρ.πληρ.ωδειο , Αποδοχές πρ.πληρ.μπαλετο , Αποδοχές πρ.πλ.μπαλετο-γυμν , Αποδοχές πρ.πληρ."βοηθεια ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 3.328, Αποδοχές πρ.πληρ."βοηθεια ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 3.328, Αποδοχές πρ.πληρ."κοινωνικη ΜΕΡΙΜΝΑ" 969, Αποδοχές πρ.πληρ."κοινωνικη ΜΕΡΙΜΝΑ" 969, Αποδοχές πρ.πληρ."βρεφ/κοσ ΣΤ." 8.299, Αποδοχές πρ.πληρ."βρεφ/κοσ ΣΤ." 8.299, Αποδοχές πρ.πληρ."βοηθ.στο ΣΠ.ΚΕΔΚΕ" 0, Αποδοχές πρ.πληρ."βοηθ.στο ΣΠ.ΚΕΔΚΕ" 0, Αποδοχές πρ.πληρ."μινι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" , Αποδοχές πρ.πληρ."μινι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" ,92

10 Αποδοχές πληρ.αθλοδιακοπεσ 5.114, Αποδοχές πρ.πλ."αθλοδιακοπεσ" 5.114, Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 8.500, ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.601, ΣΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 42, ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9.000, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ , ΛΥΓΚΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 3.351, ΚΟΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5.675, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 300, ΓΚΟΛΦΗΣ ΒΑΣ.ΓΚΟΛΦΗΣ 73, ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 800, ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , ΜΠΑΛΑΝ ΕΛΕΝΑ 2.200, ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 940, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 720, ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 880, ΑΛΑΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 120, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 640, ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 340, ΕΥΔΑΠ ΑΕ 22, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , Φόρος προστιθέμενης αξίας , Φ.Π.Α. Δαπανών 2.534, Φ.Π.Α. Δαπανών με 6.5% 1, ΦΠΑ Δαπανών 23% 2.417, ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13% 115, Φ.Π.Α. λοιπών Εσόδων 834, Φ.Π.Α Λοιπών Εσόδων 23% 834, Λογαριασμός απόδοσης Φ.Π.Α , Φ.Π.Α. προς απόδοση - Εκκαθάριση , Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 6.622, Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 6.622, Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 6.622, Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 5.842, Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 5.842, Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 5.842, Λοιποί φόροι - τέλη 7.119, Λοιποί φόροι - τέλη 7.119, Φόρος αμοιβών μελών διοικ/κού συμβουλ , Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδ/των από οικοδομές 556, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) , Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως , Λογαρ.τρέχουσας κιν.ικα , Λογ/μός δόσεων Καθυστ/νων κρατ. & εισφ ,94

11 Λογ/μός καθ/νων εισφ.ικα(προσθ.τελη) , ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , Εσοδα επόμενων χρήσεων , Εσοδα επόμενων χρήσεων , Εσοδα Βρεφ/κου Σταθμου ,00 Σύνολα βαθμού , ,29 Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον κο Νικητάκη Γεώργιο εκκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Δημητρίου ο οποίος αφού ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για την πορεία της εκκαθάρισης, απάντησε σε καίριες ερωτήσεις των μελών του Σώματος σχετικές με τις υποχρεώσεις της ΔΕΑΔΑΔ προς τρίτους, προς το προσωπικό, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων προς την επιχείρηση κ.λπ.. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την Απογραφή έναρξης εκκαθάρισης της 1ης Απριλίου 2011 της ΔΕΑΔΑΔ, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 20 υπέρ, 5 κατά (κ.κ. Παπαδακάκης, Δούρου, Κοκκώνης, Αρναούτης, Σταματόπουλος) και 4 λευκά (κ.κ. Αδαμόπουλος, Βάσιος, Καραχρήστος και Βρεττός ο οποίος είπε ότι η ψήφος του δεν έχει να κάνει με την οικονομοτεχνική παρουσίαση του ισολογισμού αλλά με την ζημιογόνο λειτουργία της επιχείρησης και τη μη πραγματοποίηση διαχειριστικού ελέγχου) Εγκρίνει την Απογραφή έναρξης εκκαθάρισης της 1ης Απριλίου 2011 της τελούσας υπό εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Δημητρίου έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρους της παρούσης απόφασης υπογεγραμμένη από τους εκκαθαριστές κ.κ. Νικητάκη Γεώργιο, Σταύρου Αγγελική και τον Λογιστή κ. Σακαρέλο Σωτήριο. Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Οικονομάκος, Βαμβακούσης. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμ. 308/ Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο Η αρμόδια υπάλληλος τήρησης των πρακτικών

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-3-2011 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/31-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 207 /31-3-2011 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 35/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 554/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 35/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 554/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 35/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 554/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα