ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ"

Transcript

1 1 ϊ ί ί- Γ Λ'>«"

2

3

4

5 ΚΥΠΡΙΟΛΟΠΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΠΕνίΕΛΕΙ^ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Κυπρίου ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΛΟΤ ΕΝ ΛΕΤΚΩΣΙ^^ 1974

6

7 ΦΙΛΟΛΟΠΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

8

9 - ΚΥΠΡΙΟΛΟΠΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ^^ΚΔΙΑΟΜΕΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΔΟΡΟΪ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΛΟΤ ^' ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΤΚΑ Κυπρίου ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΛΟΤ ΕΝ ΛΕΤΚΩΣΙ^Ι 1974 /[] 2,-^^3^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 31^ Μ

10 ΦΟΤΟΤΤΠΙΚΗ ΑΝΑΤΤΠΩΣΙΣ ΤΗΣ Α' ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 1874

11 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΗ

12

13 Εκατόν ακριβώς έτη διέρρευσαν άφ* ής είδε τό φως τής δημοσιότητας ή Λαογραφική πραγματεία τοΰ Κυπρίου διδασκάλου Γεωργίου Αουκα, έργον τό δποΐον, πέρα του καθαρώς φιλολογικού περιεχομένου, έπεβεβαίο> νε τήν διά μέσου αδιάλειπτων Ιστορικών μεταπτώσεων έπιβίωσιν τής έθνο' λογικής καί πολιτιστικής υποστάσεως τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοϋ. Τό τέλος τής έκατονταετηρίδος ταύτης συμπίπτει προς κρίσιμα γεγονότα τής Κυπριακής ιστορίας, διά μέσου τών δποίων ή επιβίωσις τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοϋ τίθεται εκ νέου υπό σοβαράν δοκιμασίαν. Τό πραγματικόν νόημα τοΰ αγώνος επιβιώσεως τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοϋ επικαλύπτει ή πολιτική έπικαιρότης και αι βραχυπρόθεσμοι βλέψεις τής διεθνοΰς διπλωματίας, άλλ' είς μακροπρόθεσμον ίστορικην προοπτικήν ή έπιβίωσις τοΰ Κυπριακοΰ Έλληνισμοϋ συνίσταται είς έπιβίωσιν τών άξιων τής πολιτιστικής αυτοΰ παραδόσεως, δ δέ άγων εθνικής επιβιώσεως συμπίπτει προς τήν διά μέσου τής ιστορικής διαδικασίας έπιβίωσιν και έπικράτησιν τών άξιων τοΰ πολιτισμοϋ. Ουδεμία αμφιβολία περί τοΰ πορίσματος τής διαδικασίας ταύτης υφίσταται. 'Η έπιβίωσις τών πολιτιστικών άξιων είναι αίτημα επιβιώσεως τής άνθρωπότητος, οιαδήποτε δέ καταπάτησις τών άξιων αύτών μόνον έπι ζημίφ τών απωτέρων συμφερόντων τής άνθρωπότητος δύναται νά έπιχειρηθή, ώς τοΰτο έπικυροΐ συστηματικώς ή παρελθοΰσα και σύγχρονος διεθνής ιστορική πραγματικότης. Τό δίδαγμα τοΰτο είναι καίριον διά τόν Κυπριακόν Έλληνισμόν, ό όποιος καλείται νά αξιοποίηση τά δεδομένα τής ΰπερτρισχιλιετοΰς πολιτιστικής αύτοΰ παραδόσεως είς τήν παροϋσαν φάσιν τής Ιστορικής του σταδιοδρομίας. Θ. Π.

14

15 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΕ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Είς τάς ίστορικάς μεταπτώσεις τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ άντιστοιχοϋν διακυμάνσεις τοϋ πνευματικοϋ βίου, τάς οποίας καλύτερον παντός άλλου εκφράζει ή γραμματολογική παράδοσις τοϋ Έλληνισμοϋ. Ή παράδοσις αΰτη είναι πολυσύνθετος έν τφ συνόλω της, είδολογικ&ς ποικίλη και τοπικώς κατανεμημένη κατά λόγον τής ίστορικογεωγραφικής διαμορφώσεως τοϋ έλληνικοϋ κόσμου. "Απαντα τά χαρακτηριστικά ταϋτα ανάγονται είς αρχαίας φάσεις τής ελληνικής ί στο ρίας, καθ' &ς διεμορφώθη ή γραπτή πνευματική παράδοσις τοϋ Έλληνισμοϋ. Έξ έπόψεως καθαρώς Ιστορικής ή παράδοσις αϋτη παρουσιάζει τό έξης βασικόν χαρακτηριστικόν: καθ' δν χρόνον ή πολιτική παράδοσις τοϋ Έλληνισμοϋ εμφανίζει χρονικά χάσματα, ή πνευματική παράδοσις είναι συνεχής, συνιστώσα ένιαίαν χρονικήν διάστασιν τής ελληνικής πνευματικής παραδόσεως. Αί ποιοτικαι καί είδολογικαί. μεταπτώσεις τής ελληνικής γραμματολογικής παραδόσεως ουδαμώς τροποποιοϋσι τό δεδομένον τοϋτο τής χρονικής συνεχείας. Ή παράδοσις αβτη άποκρυσταλλοϋται οΰτως είς ενότητα χρονικήν, επιπροσθέτως τοϋ γλωσσικοϋ και έθνολογικοϋ αυτής υποστρώματος. Είς τήν γραμματολογικήν ίστορίαν τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ σημαντικόν ρόλον διεδραμάτισαν αί τοπικαί μελέται, άναφερόμεναι είς τήν ίστορίαν, τήν λαογραφίαν, τήν γλωσσολογίαν καί έν γένει τήν άρχαιογνωσίαν καί τά κοινωνικά δεδομένα ενός σαφώς περιγεγραμμένου τοπικοϋ χώρου. 'Η διαμόρφωσις καί άνάπτυξις τών μελετών τούτων είναι κατά λόγον τών φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών τοϋ έλληνικοϋ χώρου καί τής ίστορικογεωγραφικής διαμορφώσεως τών ελληνικών πληθυσμών εντός τοϋ χώρου τούτου. Αναλόγως τών στοιχείων τούτων διαμορφοϋνται τά γνωρίσματα έκεϊνα άτινα συνιστοϋν τάς τοπικάς ιδιομορφίας τοϋ έθνικοϋ βίου, άποκρυσταλλουμένας σύν τφ χρόνφ είς τοπικήν παράδοσιν. Ή σημασία τών τοπικών νεοελληνικών μελετών εϊναι τοιαύτη, ώστε νά ύποβάλλη τήν αναγκαιότητα εξετάσεως τοϋ έννοιολογικοϋ αύτών περιεχομένου καί τής παρεμφεροϋς προς αύτάς προβληματικής. 1. *Η παράδοσις τών νεοελληνικών τοπικών μελετών προϋποθέτει τήν κεντρικήν γραμματολογικήν παράδοσιν τοΰ Έλληνισμοϋ κατά τό πρότυπον τής οποίας απεργάζεται τό τοπικόν περιεχόμενον τής ελληνικής ιστορίας και τοΰ ελληνικού πολιτισμού *Η λογική τοποθέτησις μιας εννοίας τών τοπικών μελετών εντός οίουδήποτε έθνικοϋ χώρου προϋποθέτει τήν έννοιαν τής ολικής προσεγγίσεως τής μελέτης τών

16 2* εθνικών, κοινωνικών καί πνευματικών εκδηλώσεων, τοϋτο δέ παρά τό γεγονός δτι αί εκδηλώσεις αύται είναι, κατά τήν γενετικήν περίοδον τής εθνικής πνευματικής παραδόσεως, τοπικαί. Τφόντι μία εθνική παράδοσις διαμορφοϋται άφ' ής στιγμής τοπικαί εκδηλώσεις τοϋ κοινωνικοϋ καί πνευματικοϋ βίου συγκλίνουν είς κοινότητα χαρακτηριστικών κατά τά άλλα άπορρέουσαν έκ κοινότητος γλωσσοεθνολογικής. 'Αλλ' άφ' ής στιγμής συνειδητοποιηθή ή κοινότης αΰτη, ήτις είναι κοινότης ψυχικοϋ βίου, αί τοπικαί εκδηλώσεις αποβάλλουν τόν άρχικόν έθνοκεντρικόν αύτών χαρακτήρα, διά νά υπάρξουν ώς τοπικαί εκδηλώσεις μιας εύρυτέρας εθνικής παραδόσεως. Έκ τοϋ γεγονότος τούτου απορρέει ή έννοια καί ή σημασία τής μελέτης τών τοπικών εκδηλώσεων τής εθνικής καί πνευματικής παραδόσεως. Αί τοπικαί σπουδαί είναι έννοιολογικώς έξηρτημέναι έκ τής εθνικής γραμματολογικής παραδόσεως, ήν προϋποθέτουσιν (α) ώς κεντρικόν σημεΐον αναφοράς, (β) ώς μεθοδολογικόν πρότυπον, (γ) ώς κριτήριον κατευθύνσεων καί σκοπών. (α) Ώς κεντρικόν σημεΐον αναφοράς. Αί τοπικαί μελέται εντός ενός έθνικοϋ χώρου διεξάγονται ρητώς ή σιωπηρώς έν αναφορά προς τήν κεντρικήν γραμματολογικήν παράδοσιν καί έν συναρτήσει προς αύτήν. Έκ τής κεντρικής γραμματολογικής παραδόσεως απορρέει τό αίτημα τής κατά βάθος καί πλάτος μελέτης τής εθνικής παραδόσεως, ή δέ ανάγκη τοιαύτης διευρύνσεως παρέχει τήν δικαιολογητική ν βάσιν τής διοργανώσεως καί αναπτύξεως τών τοπικών μελετών. Άφ' έτερου έπί τών τοπικών μελετών εδράζεται ό συνθετικός ρόλος τής κεντρικής γραμματολογικής παραδόσεως, οΰτως ώστε ή συνάρτησις μεταξύ αύτών είναι αμοιβαία. Τό νόημα καί ή σημασία τής τοπικής παραδόσεως καί τών έπ' αυτής τοπικών μελετών παράγονται έκ τής συναρτήσεως προς τήν κεντρικήν καί συνθετικήν γραμματολογικήν παράδοσιν, ή αναφορά προς τήν οποίαν είναι σταθερά. "Ανευ μιας τοιαύτης σταθεράς αναφοράς ή τοπική γραμματολογική παράδοσις κινδυνεύει (α) νά άποβάλη τό σημασιολογικό ν περιεχόμενον αυτής, έκτος έάν συναρτηθή προς έτέραν γραμματολογικήν παράδοσιν, (β) νά άναχθή είς αύτόνομον έθνικήν παράδοσιν. Αί προϋποθέσεις δι' άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας ανάγονται είς περίπλοκους έθνοϊστορικάς διαδικασίας, αϊτινες έπικυροϋσι μάλλον ή άναιροϋσι τό αξίωμα τής άναγκαιότητος τοϋ κεντρικοΰ σημείου αναφοράς διά τήν τοπικήν παράδοσιν. Είς μέν τήν πρώτην περίπτωσιν επεμβαίνει απλώς αλλαγή καί άντικατάστασις τοϋ κεντρικοΰ σημείου αναφοράς είς δέ τήν δευτέραν ή τοπική παράδοσις υποκαθιστά έαυτήν είς τόν ρόλον κεντρικής εθνικής παραδόσεως. (β) Ώς μεθοδολογικόν πρότυπον. Ή μεθοδολογία τών τοπικών σπουδών δύναται νά παρουσιάζη αναπτύξεις ποικίλλουσας ώς προς τήν τεχνικην πραγμάτευσιν τών τοπικών δεδομένων, άλλα παραμένει κατά βάσιν ομοιογενής προς τάς μεθόδους τής κεντρικής εθνικής γραμματολογικής παραδόσεως. Ή ομοιογένεια αΰτη επιβάλλεται έκ τής ανάγκης συναρτήσεως καί ενσωματώσεως τών δεδομένων καΐ πορισμάτων τής τοπικής παραδόσεως καί γραμματολογίας, ή ένσωμάτωσις δέ τών

17 πορισμάτων δέν δύναται νά έτατευχθή άποτελεσματικώς άνευ συντονισμού σκοπών καί μεθόδων. Μεθοδολογική ανομοιογένεια μεταξύ τοπικής καί κεντρικής εθνικής γραμματολογίας δύναται νά προέλθη έξ ελαττωματικής οργανώσεως τών τοπικών μελετών καί νά υπονόμευση τά πορίσματα τής εθνικής γραμματολογίας. Μία τοιαύτη ανομοιογένεια υπονοεί ποιοτικήν ανισότητα μεταξύ τών δύο σκελών τής εθνικής γραμματολογίας, κεντρικής καί τοπικής. "Αν καί ύπό κανονικός συνθήκας τό κατώτερον σκέλος τής άνισότητος είναι τό τοπικόν, τοϋτο δέν αποτελεί κανόνα. Ή ίστορία τών τοπικών νεοελληνικών μελετών, λόγφ ιστορικών ίδιορρυθμιών, ίδίςι κατά τήν διαμορφωτικήν περίοδον τής νέας ελληνικής παραδόσεως, έχει νά έπιδείξη τοπικά γραμματολογικά επιτεύγματα, τών οποίων τά ποιοτικά αντίστοιχα έν τή κεντρική εθνική γραμματολογίςι δέν εμφανίζονται είμή είς μεταγενέστερον χρόνον. Παρά ταϋτα, έν τή έξειλιγμένη γραμματολογική παραδόσει, τό μεθοδολογικόν πρότυπον διαμορφοϋται κατά κανόνα έν τω κεντρικφ πυρήνι τής παραδόσεως ταύτης, προς τό πρότυπον δέ τοϋτο ευθυγραμμίζεται ή τοπική έρευνα. Κατ' έπέκτασιν ή κεντρική γραμματολογική παράδοσις δύναται νά προδιαγράψη καί έπεξεργασθή μεθοδολογικά υποδείγματα προς πραγμάτευσιν τών τοπικών ίδιομορφιών τής εθνικής παραδόσεως. Μίαν τοιαύτην έπέμβασιν είς τήν μέθοδον τών τοπικών μελετών δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ώς κανονιστική ν. (γ) Ώς κριτήριον κατευθύνσεων και σκοπών. Ή τοπική έρευνα διεξάγεται ώς έπι τό πλείστον ώς αυτόνομος σπουδή τοϋ τοπικοϋ χώρου, άλλ' ούχ ήττον ή άξιολόγησις αυτής υπόκειται είς τά κριτήρια καί τούς σκοπούς τής κεντρικής γραμματολογικής παραδόσεως, εντός τών συμφραζομένων τής οποίας τοποθετούνται τό νόημα καί ή σημασία οίασδήποτε τοπικής μελέτης. Έφ' δσον αί τοπικαί μελέται παρέχουν συστατικά στοιχεία τής εθνικής γραμματολογικής παραδόσεως, εις τήν διεξαγωγήν αύτών υπονοείται άξιολόγησις κατά τά κριτήρια τά εκάστοτε ισχύοντα διά τήν έθνικήν γραμματολογικήν παράδοσιν καί τούς εκάστοτε σκοπούς 6φ* ών ή παράδοσις αΰτη εμφορείται. Έπί τή υποθέσει δτι ή εθνική έρευνα άξιοΐ τήν διασαφήνισιν τών έθνοδημογραφικών εξελίξεων τοϋ πληθυσμοϋ εντός ώρισμένης ίστορικής περιόδου, έπίτευξις τοϋ σκοποϋ αύτοϋ είναι δυνατή μόνον διά καταλλήλου προσανατολισμού τών τοπικών ερευνών προς τό άεδίάογδίιιπι τοϋτο. "Απαιτείται δηλονότι (α) έναρμόνισις τών σκοπών, (β) συντονισμός τών μεθόδων ώς ανωτέρω έν (β) εξετέθη, καί (γ) άξιολόγησις τών τοπικών πορισμάτων βάσει κοινοΰ κριτηρίου. Ή τελειοποίησις τών τοπικών μελετών συνίσταται είς τήν κατά τό δυνατόν άνταπόκρισιν προς τάς απαιτήσεις ταύτας τής εναρμονίσεως τών σκοπών, τοϋ συντονισμού τών μεθόδων καί τής αξιολογήσεως τών πορισμάτων. Διαφορικού επιπέδου άνταπόκρισις προς τάς απαιτήσεις ταύτας συνεπάγεται άτελείας καί ποιοτικήν άνισομέρειαν τών πορισμάτων τής κεντρικής γραμματολογίας. Τό αύτό άρνητικόν αποτέλεσμα δύναται νά πρόκυψη καί άπό πλευράς τής τελευταίας ταύτης, έφ' δσον ή κεντρική γραμματολογία (α) αδιαφορεί νά επίδραση έποικοδομητικώς έπί τής τοπικής γραμματολογικής παραδόσεως, (β) δέν προωθεί τόν 3

18 συντονισμόν τής τοπικής προς τήν κεντρικήν έρευναν, (γ) αξιολογεί ατελώς ή εσφαλμένως τά πορίσματα τών τοπικών μελετών. 2. *Η άναγέννησις τών τοπικών νεοελληνικών μελετών εκφράζει μέν έρριζωμένην παρά τοΐς "Ελλησι προσκόλλησιν εις τοπικούς θεσμούς, σιωπηρώς δέ υποκαθίσταται εις τόν ρόλον κεντρικής γραμματολογικής παραδόσεως, ή άναβίωσις τής οποίας υφίσταται δυνάμει εντός τής τοπικής παραδόσεως Τό φαινόμενον τής αναγεννήσεως τών νεοελληνικών τοπικών μελετών είναι κοινωνικοϊστορικόν κατά τοϋτο, δτι συνδέεται προς τήν ίστορικην παράδοσιν καί τάς ίστορικάς τύχας τών ελληνικών κοινωνιών κατά τήν περίοδον τής υπαγωγής τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ ύπό ξένην πολιτικήν κυριαρχίαν. "Αν καί σημαντικόν μέρος τών τοπικών μελετών χρονικώς εμφανίζεται μετά τήν πολιτικήν άποκατάστασιν τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ, αί ρίζαι τών τοπικών παραδόσεων σχεδόν ανελλιπώς ανευρίσκονται εις τήν περίοδον τής πολιτικής ύποδουλώσεως καί πέρα τής περιόδου ταύτης. Ή άνάπτυξις τών τοπικών νεοελληνικών μελετών ύποδηλοί συνειδητοποίησιν τής ίστορικής υπάρξεως τοϋ Έλληνισμοϋ διά μέσου τών τοπικών κοινωνιών, είς τάς οποίας διαρθροϋται ό ελληνικός πληθυσμός, καί τών τοπικών ίδιομορφιών, τάς οποίας αί τοπικαί μελέται έκφράζουσιν. Αί ίδιομορφίαι αδται εντείνονται (α) διά τής φυσικογεωγραφικής ποικιλομορφίας τοϋ έλληνικοϋ χώρου, (β) διά τής έθνοπολιτικής απομονώσεως τών τοπικών πληθυσμών καί κοινοτήτων, (γ) διά τοϋ περιωρισμένου βαθμοΰ κοινωνικής κινητότητος, τόν όποιον συνεπάγεται τό κυρίαρχον πολιτικόν καθεστώς, (δ) διά τής ελλείψεως έθνικοϋ πολιτικοϋ κέντρου αναφοράς. Αί κοινομορφίαι τών ελληνικών τοπικών κοινωνιών παράγονται (α) έκ κοινής εθνικής καταγωγής, (β) έκ κοινότητος γλωσσικής, (γ) έκ θρησκευτικοεκκλησιαστικής ένότητος, (δ) έκ κοινότητος ίστορικοΰ βίου. Αί ίδιομορφίαι δύνανται νά ένταθώσι μέχρι βαθμού καθ' δν επέρχεται άπόστασις τής τοπικής κοινωνίας άπό τής εθνικής κοινότητος, άλλ' ή άπομάκρυνσις αΰτη, είς τήν περίπτωσιν τοϋ υποδούλου Ελληνισμού, ώς έπί τό πλείστον ανάγεται είς θρησκευτικήν άποξένωσιν (εξισλαμισμοί) όδηγοϋσαν είς γλωσσικήν καί έθνικήν άποξένωσιν, ήτοι κατάργησιν τών κοινομόρφων χαρακτηριστικών. Δυνάμεθα κατά συνέπειαν νά θεωρήσωμεν δτι ή εθνική ένότης τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ έπί Τουρκοκρατίας ήτο κατά λόγον τής συνοχής τών ελληνικών τοπικών κοινωνιών, ερμηνεύεται δηλονότι ώς βαθμός ύπερισχύσεως τών κοινομορφικών χαρακτηριστικών έναντι τών ίδιομορφικών. Ή συνειδητοποίησις εθνικής ένότητος τοϋ πολιτικώς υποδούλου Έλληνισμοϋ, ώς εκφράζεται διά μέσου τών τοπικών μελετών, καθίσταται δυνατή διά τών υπονοουμένων κοινομορφικών χαρακτηριστικών τών τοπικών ελληνικών κοινωνιών. Ή σιωπηρά ή ρητή αναφορά είς τά χαρακτηριστικά ταϋτα είναι ώς είς προϋπάρχοντα

19 ή προϋποτιθέμενα δεδομένα τής εθνικής πραγματικότητος. Ή γλωσσική καί θρησκευτική ομοιογένεια ώς καί ή κοινότης εθνικής καταγωγής καί ίστορικοΰ βίου συνιστοϋν ώλοκληρωμένην παράδοσιν, ή μελέτη τής οποίας ύπο μορφήν ενιαίου συνόλου διαφοροποιείται τών τοπικών μελετών ώς τό δλον προς τά μέρη. Τό γεγονός δτι ή κοινότης τής εθνικής παραδόσεως στερείται έπί μακρόν αντιστοίχου συνθετικής γραμματολογικής παραδόσεως, ουδόλως καταργεί τό νόημα καί τήν σημασίαν τής παραδόσεως ταύτης. Απλούστατα, ή συνθετική γραμματολογική παράδοσις υφίσταται δυνάμει άναμένουσα, δπως συγκεκριμενοποιηθή, τήν διαμόρφωσιν προσφορών αντικειμενικών δρων. Ή πολιτική χειραφέτησις τοϋ Έλληνισμοϋ επιφέρει αυτομάτως τάς προϋποθέσεις τής συγκεκριμενοποιήσεως ταύτης. Πρό τής διαμορφώσεως καί έν αναμονή τών αντικειμενικών δρων υλοποιήσεως τής ολικής πραγματεύσεως καί συνθέσεως τής εθνικής παραδόσεως δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τήν δυνάμει ύπόστασιν τής εθνικής γραμματολογικής παραδόσεως ώς προϋπόθεσιν καί επιστημολογικό ν αίτημα τών τοπικών νεοελληνικών μελετών. Διά τής μελέτης τών τοπικών παραδόσεων συνειδητοποιείται τό εύρύτερον σχήμα τής εθνικής νεοελληνικής παραδόσεως, ήτις, πρό πάσης εκδηλώσεως καί διαμορφώσεως, υφίσταται ώς ίδεατόν σχήμα αναφοράς. Ό χαρακτήρ τοϋ τοπικοϋ αποβάλλει τήν εγκυρότητα του άφ' ής στιγμής καί δι' οιονδήποτε λόγον παύει οριστικώς ή ιστορική ΰπαρξις τοϋ έθνικοϋ συνόλου. Διά τούτου δέν νοοομεν τήν κατάργησιν τής πολιτικής όντότητος, άλλα τήν ολοσχερή έξαφάνισιν μιας εθνικής παραδόσεως έκ τής ίστορικής σκηνής. Ένόσφ αί τοπικαί παραδόσεις είναι φορείς κοινομόρφων εθνικών χαρακτηριστικών, τό έθνικόν σύνολον έχει ύπόστασιν αντικειμενική ν, άλλα τά απολεσθέντα κοινόμορφα χαρακτηριστικά, ώς έν προκειμένφ τό τής πολιτικής όντότητος, υφίστανται μόνον δυνάμει. Έν αναμονή έπανακτήσεως τοΰ χαρακτηριστικού τούτου ή τοπική παράδοσις υποκαθίσταται είς τήν έθνικήν καί αί τοπικαί μελέται είς τόν ρόλον τής κεντρικής γραμματολογικής παραδόσεως. Είς τήν πραγματικότητα αί τοπικαί μελέται απεργάζονται τήν όλοκλήρωσιν τοϋ επιστημολογικού περιεχομένου τής εθνικής γραμματολογικής παραδόσεως, όλοκλή ρωσιν δμως άνέφικτον ένόσφ ή ύπό πάσαν εποψιν άποκατάστασις τής εθνικής όντότητος, συμπεριλαμβανομένης τής πολιτικής αποκαταστάσεως, παραμένει απραγματοποίητος. Ύπό τό πρίσμα τοϋτο θεωρούμενος ό ρόλος τών τοπικών μελετών αποβαίνει αξιολογικός: όλοκλήρωσις τής εθνικής γραμματολογικής παραδόσεως υπονοεί αίτημα ολοκληρώσεως τίί: διασπασθέντος έθνικοϋ βίου καί τής εθνικής παραδόσεως. Άξιόλογον φαινόμενον τής διαδικασίας ταύτης, έπικυροϋν τήν ύποκατάστασιν τών τοπικών μελετών είς τόν ρόλον μιας εθνικής γραμματολογίας καθ' δν χρόνον τό έθνικόν σύνολον στερείται πολιτικής όντότητος, είναι ό ρόλος τόν όποιον δύναται νά διαδραματίση μία τών τοπικών παραδόσεων κατά τόν χρόνον αποκαταστάσεως τής ένότητος τής εθνικής παραδόσεως καί ανακτήσεως πολιτικής όντό- 5*

20 6* τητος. Παρά τό γεγονός δτι ό εθνικός βίος είναι ή συνισταμένη τών τοπικών παραδόσεων, ή επιρροή μιας έξ αύτών έπί τής διαμορφώσεως τής νέας φάσεως τοϋ έθνικοϋ ίστορικοΰ βίου δύναται νά άποβή πρωταρχική. Οί λόγοι οί έρμηνεύοντες τοιοΰτον πρωτεύοντα ρόλον είναι ποικίλοι, άλλα δυνάμεθα νά έντοπίσωμεν αυτούς είς δύο βασικάς κατηγορίας, τήν ποσοτικήν διάστασιν καί τό ποιοτικόν περιεχόμενον τής τοπικής παραδόσεως. Βάσει τών κατηγοριών τούτων είναι δυνατόν δπως μία τοπική παράδοσις έκ τών πολλών καταλάβη σημαίνουσαν θέσιν έν τφ συστήματι τής νέας φάσεως τής εθνικής παραδόσεως, έπιδρώσα είς έντονώτερον βαθμόν ή αί λοιπαί έπί τής διαμορφώσεως καί φυσιογνωμίας τοϋ έθνικοϋ βίου. Έν μιξί τοιαύτη περιπτώσει δυνάμεθα νά άποφανθώμεν δτι ίδιομορφικά τινα χαρακτηριστικά τής τοπικής παραδόσεως μεταβάλλονται είς έθνικάς κοινομορφίας. Ένφ κατά τήν περίοδον τής πολιτικής ύποδουλώσεως ή τοπική παράδοσις ύποκαθίστατο είς τόν ρόλον τής ώλοκληρωμένης εθνικής παραδόσεως, κατά τήν άποκατάστασιν τής πολιτικής όντότητος υποκαθίσταται αΰτη είς τήν ούσίαν τής παραδόσεως ταύτης. 3. Ή προσπάθεια συσχετίσεως τοΰ νέου προς τόν άρχαίον βίον έν τή παραδόσει τών νεοελληνικών τοπικών μελετών ενέχει σημασίαν άξιολογικήν - τήν έπιβεβαίωσιν τής ίστορικής επιβιώσεως τοΰ Ελληνισμού ώς εθνικής και πνευματικής όντότητος Ή συσχέτισις τοΰ νέου προς τόν άρχαίον έλληνικόν βίον είναι λίαν χαρακτηριστικόν γνώρισμα πλείστων τοπικών νεοελληνικών μελετών. Εϊτε ή προσπάθεια αΰτη απορρέει έξ αντικειμενικής ερμηνευτικής άναγκαιότητος (καί ώς έκ τούτου επιστημονικώς έγκυρος), εΐτε αποτελεί προέκτασιν υποκειμενικών κριτηρίων (καί ώς έκ τούτου αντικείμενη είς τούς κανόνας τής ίστορικής κριτικής), τό κοινωνικοϊστορικόν νόημα αυτής διαφαίνεται ώς άξιολογικόν αίτημα τής ίστορικής επιβιώσεως καί πνευματικής παρουσίας τοϋ Έλληνισμοϋ ώς έθνικοϋ συνόλου. Ύπό τήν εποψιν ταύτην αί νεοελληνικοί τοπικαί μελέται παρέχουν έδαφος διερευνήσεως κοινωνιογνωσιολογικής. Άναλυόμενον τό περιεχόμενον τών νεοελληνικών τοπικών μελετών εμφανίζει διαφόρους πλευράς, εκάστη τών οποίων δύναται νά συναρτηθή προς φαινόμενα τής νεοελληνικής πραγματικότητος. (α) Ή ταύτισις τοϋ νεωτέρου προς τόν άρχαίον βίον υπονοεί, σιωπηρώς ή ρητώς, ταύτισιν τής εθνικής όντότητος καί συνεπώς άδιάκοπον συνέχειαν τοϋ ίστορικοΰ βίου. (β) Ή αναφορά τοϋ νεωτέρου προς τόν άρχαίον έλληνικόν βίον καί πολιτισμον αποτελεί συσχέτισιν έδραζομένην έπί κριτηρίων ποιοτικώς υψηλών, έφ' δσον τά κριτήρια ταΰτα εξάγονται έκ τής κλασσικής ελληνικής παραδόσεως. Έκ μιας τοιαύτης συσχετίσεως φυσικώς απορρέει ρητή ή σιωπηρά δυνατότης εύθυγραμμίσεως προς τάς αξίας τοϋ νεωτέρου καί δή τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ.

21 (γ) Τό τελικόν άξιολογικόν περιεχόμενον ανάγεται είς τόν τομέα τής πρακτικής αξιοποιήσεως τών δεδομένων τής συσχετίσεως. Ή πρακτική αΰτη άξιοποίησις συνίσταται, διά τόν πολιτικώς ΰπόδουλον Έλληνισμόν, είς τήν άνάκτησιν ανεξαρτήτου έθνικοπολιτικής όντότητος εντός τών πλαισίων τής διεθνοϋς κοινωνίας. {δ) Κατ' έπέκτασιν τοϋ άξιολογικοϋ περιεχομένου τής συσχετίσεως αί άξίαι τοϋ αρχαίου πολιτισμοϋ δύνανται νά αποτελέσουν ιδεώδες προς τό όποιον νά άποβλέπη ή άναμόρφωσις τοΰ νέου ελληνικού έθνους. Αί παρατηρήσεις αύται υποδεικνύουν τό Ιδεολογικό ν περιεχόμενον τής συσχετίσεως, καταδεικνύουν ταυτοχρόνως δτι έν τή ανορθώσει τοϋ έθνικοϋ βίου επιζητείται ηθική βάσις έπί τής οποίας νά θεμελιωθή πολιτικόν οικοδόμημα άνταποκρινόμενον είς τάς απαιτήσεις τοϋ νεωτέρου ευρωπαϊκού πολιτισμοϋ. 'Η ένταξις αΰτη εναρμονίζεται μετά τής γενετικής συσχετίσεως τοϋ πολιτισμοϋ τούτου προς τόν πολιτισμον τής κλασσικής αρχαιότητος. Τό χάσμα μεταξύ τοΰ ποιοτικού επιπέδου τοϋ κλασσικού πολιτισμοϋ καί τής πτώσεως ήν υπέστησαν αί πολιτιστικοί άξίαι έπί τής παρακμής τοϋ Έλληνισμοϋ δέν αντιμετωπίζεται κριτικώς ύπό τοϋ τοπικού μελετητοϋ, ουδέ απασχολεί τούτον ώς πρωταρχικόν πρόβλημα. Ό τοπικός μελετητής εμφορείται πρό παντός ύπό τοϋ άξιολογικοϋ περιεχομένου τής προς τόν άρχαίον βίον συσχετίσεως άρκούμενος, ώς προς τήν άντικειμενικήν ίστορικην άλήθειαν, είς τήν διαπίστωσιν τής επιβιώσεως φαινομένων τοϋ αρχαίου βίου έν τφ νεωτέρφ. Έκ τής διαπιστώσεως ταύτης χωρεί, άνευ ενδιαμέσου αναλύσεως, προς τήν διαμόρφωσιν τών αξιολογικών αύτοϋ συμπερασμάτων, εϊτε ταϋτα διατυποϋνται ρητώς εϊτε σιωπηρώς προκύπτουσιν έκ τής συσχετίσεως. Ή έξ έπόψεως ίστορικής κριτικής ύποτίμησις τών νεοελληνικών τοπικών μελετών ώς έμφορουμένων ύπόάξιολογικών κριτηρίων παραγνωρίζει τήν κοινωνιολογικήν σημασίαν, τήν οποίαν αύται ενέχουν ώς πνευματικόν φαινόμενον έν τή ίστορίςι τοΰ Νέου Ελληνισμού. 'Η σημασία αΰτη έκπηγάζει έκ τοΰ πρακτικοΰ ρόλου τόν όποϊον αύται διεδραμάτισαν έν τή διαδικασίςι συνειδητοποιήσεως τοϋ έθνικοϋ παρελθόντος καί αξιοποιήσεως αύτοϋ ύπό τών νεωτέρων Ελλήνων. Κατά ταϋτα αί νεοελληνικοί τοπικαί μελέται είναι μνημεία ούχϊ μόνον γραμματολογικά, άλλα καί κοινωνικοϊστορικά. Εμμένοντες έπί τής κοινωνικοϊστορικής ταύτης πλευράς παρατηροϋμεν δτι ιδιαιτέρως ενεργός ύπήρξεν ό ρόλος τών νεοελληνικών τοπικών μελετών κατά τόν ΙΘ' αίώνα, καθ' ήν έποχήν διαμορφοϋται ό νεοελληνικός βίος καί παραλλήλως γραμματολογική παράδοσις έπί κλίμακος εθνικής. Ό ρόλος ούτος παρουσιάζεται διττός: (α) ώς προς τό πραγματικόν περιεχόμενον, (β) ώς προς τό άξιολογικόν περιεχόμενον. (α) Ώς προς τό πραγματικόν περιεχόμενον. Αί νεοελληνικοί τοπικοί μελέται παρέσχον ύλην πλουσίαν κοί ώς έπί τό πλείστον βάσιμον διά τήν διαμόρφωσιν τής κεντρικής εθνικής γραμματολογικής παραδόσεως τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ, άλλ' ενίοτε κοί μεθοδολογικά πρότυπο έρεύνης χρήσιμο είς τήν έπεξεργασίον εύ- 7*

22 8* ρυτέρων συνθέσεων έπί τής εθνικής παραδόσεως. Προτού διοπιστώσωμεν, κυρίως κατά τόν Κ' αίώνα, τήν έπίδρασιν τής κεντρικής εθνικής γραμματολογίας έπί τής τοπικής, δυνάμεθα νά όμιλώμεν, κοτά τό στάδιον τοϋτο τής διαμορφώσεως αυτονόμου πολιτικοϋ βίου, περί ενεργού συμβολής τών νεοελληνικών τοπικών μελετών είς τήν διαμόρφωσιν τής κεντρικής εθνικής γραμματολογίας. (β) Ώς προς τό άξιολογικόν περιεχόμενον. Ή άνάπτυξις τών νεοελληνικών τοπικών μελετών κοτά τόν ΙΘ' οίώνο σαφώς συναρτάται προς τό πρόβλημα τοϋ αγώνος επιβιώσεως τοϋ νεοσύστατου πολιτικώς έθνους έναντι τών θεωρητικών αμφισβητήσεων τής εθνολογικής ταυτότητος τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ. Αί νεοελληνικοί τοπικοί μελέται άντιδροϋν διά τής έρεύνης τών λαογραφικών φαινομένων, τών τοπωνυμικών επιβιώσεων, τών γλωσσικών δεδομένων καί άλλων στοιχείων τής τοπικής παραδόσεως, άνάγουσαι τάς προκύπτουσας διαπιστώσεις, κριτικώς ή άκρίτως, είς επιχειρήματα κατά τών περί άφελληνισμοΰ θεο)ριών. Είς τό επιχείρημα περί προκαταλήψεως, ύφ' ής εμφορούνται αί τοπικαί μελέται λόγφ αξιολογικής αντιλήψεως τής παραδόσεως, δύναται νά άντιταχθή δτι αί θεωρητικαί αμφισβητήσεις τής εθνολογικής ταυτότητος τοϋ Έλληνισμοϋ έτεραρχοϋνται ύπό υποκειμενικών κριτηρίων καί σκοπών ή προσδιορίζονται ύπό τοΰ πολιτικοκοινωνικού περιβάλλοντος εντός τοϋ οποίου αναφύονται. Ύπό τήν ιδιότητα ταύτην άποτελοϋν προσφυή τεκμήρια κοινωνιολογίας τής γνώσεως. Ό αξιολογικός ρόλος τών νεοελληνικών τοπικών μελετών δέν παύει υφιστάμενος ένόσφ ή εθνική ταυτότης τοΰ Νέου Έλληνισμοϋ εξακολουθεί νά άμφισβητήται βάσει έτεραρχουμένων κριτηρίων. Άλλ' ό ρόλος ούτος εϊναι νϋν έξηρτημένος έκ τής κεντρικής εθνικής γραμματολογίας, ήτις διαμορφωθείσα καί έδραιωθεΐσα θέτει ύπό καθοδηγητικόν καί μεθοδολογικόν έλεγχον τήν δλην έθνικήν γραμματολογικήν παράδοσιν. 4. Αί άτέλειαι τών νεοελληνικών τοπικών μελετών οφείλονται ούχι μόνον εις τοπικήν άνεπάρκειαν, άλλα και εις έπι μακρόν χρόνον στέρησιν κεντρικής γραμματολογικής παραδόσεως, ήτις νά παράσχη κριτήρια αναφοράς Έπιτευχθείσης τής αποκαταστάσεως τοΰ έθνικοΰ βίου καί έπί μακρόν σταθεροποιηθείσης τής πολιτικής ανεξαρτησίας αί νεοελληνικαί τοπικαί μελέται βαθμηδόν άποβάλλουσι τό άξιολογικόν περιεχόμενον αύτών, διά νά περιορισθώσιν είς τήν άντικειμενικήν περιγραφήν τής τοπικής παραδόσεως. Είς τό στάδιον τοϋτο αί άτέλειαι τών νεοελληνικών τοπικών μελετών είναι καθαρώς μεθοδολογικοί, θεωρούμενοι ύπό τό άποκλειστικόν πρίσμα τής ίστορικοφιλολογικής κριτικής! Είς τόν ποικίλλοντα βαθμόν τών τοπικών δυνατοτήτων καί τής καταρτίσεως τών μελετητών οφείλεται ή ποσοτική καί ποιοτική ανομοιομορφία, ήτις χαρακτηρίζει τάς νεοελληνικάς τοπικάς μελετάς. Κατά τήν περίοδον τής διαμορφώσεως

23 κεντρικής εθνικής γραμματολογίας αί νεοελληνικοί τοπικαί μελέται ακολουθούν ϊδια πρότυπα καί κριτήρια κατά τό δοκούν. Τό κυριώτερον σημεΐον αναφοράς τών τοπικών μελετητών εϊναι ή ελληνική γραμματολογική παράδοσις, ήτις καταφθάνει μέχρις αύτών ύπό διαφόρους μορφάς, κυρίως δέ τήν έκκλησιαστικήν, ήτις επηρεάζει ουσιαστικώς τόν χαρακτήρα τών πρωίμων έπί τής τοπικής παραδόσεως εργασιών. Άλλ' ή εκκλησιαστική γραμματολογία αδυνατεί νά διατήρηση έπί μακρόν τόν ρόλον κεντρικής παραδόσεως, τόσον διότι τό περιεχόμενον τής τοπικής παραδόσεως έκφεύγει τών ορίων τής εκκλησιαστικής, δσον καί διότι σύν τφ χρόνφ είς τήν τελευταίαν ταύτην υποκαθίσταται ή έθνικοπολιτική παράδοσις, ήτις χειραφετείται είς μέγαν βαθμόν έκ τής εκκλησιαστικής καί είναι κατά βάσιν λαϊκή. Άλλα καί τά μεθοδολογικά κριτήρια τής εκκλησιαστικής γραμματολογίας κατά τούς υστέρους χρόνους τής τουρκοκρατίας είναι ανεπαρκή διά τήν χειραγώγησιν τών τοπικών μελετών. Οί τοπικοί μελετηταΐ δέν είναι πάντοτε τοπικοί ύπό τήν έννοιαν τής καταρτίσεως. Τινές διαθέτουν κατάρτισιν καί πρότυπα αμέσως παραγόμενα έκ τοΰ ευρωπαϊκού διαφωτισμού καί τής μεταγενέστερος ευρωπαϊκής επιστήμης. Έκ τοϋ γεγονότος τούτου απορρέει ή ανωτέρω διατυπωθείσα ποροτήρησις, δτι οί τοπικοί μελέται ενίοτε έξήσκησον έπίδρασιν έπ' ούτής τούτης τής διαμορφούμενης εθνικής γραμματολογίας τοϋ άνογεννωμένου Έλληνισμοϋ. Άλλ' είς τελευταίαν άνάλυσιν αί άτέλειαι τών νεοελληνικών τοπικών μελετών παραμένουν μεθοδολογικαί. Περαιτέρω ή ανομοιομορφία καί άνισότης είς τά επιτεύγματα αύτών οφείλονται είς ελλειψιν κριτηρίων αναφοράς, τά όποΐα μόνη δύναται νά παράσχη μία εθνική γραμματολογική παράδοσις. Ώς κριτήρια δέ αναφοράς νοοϋμεν ούχϊ μόνον τά μεθοδολογικά, άλλα καί γενικώτερά τοιαύτα σχετιζόμενα προς τό περιεχόμενον, τούς επιστημονικούς σκοπούς καί τάς κατευθύνσεις τών νεοελληνικών τοπικών μελετών. 5. 'Ο συντονισμός και ή μεταρρύθμισις τών νεοελληνικών τοπικών μελετών αποτελούν μεθοδολογικόν αίτημα τής οργανικής επανεντάξεως τών τοπικών παραδόσεων εντός ενιαίας εθνικής παραδόσεως και τής θεωρητικής προπαρασκευής τής υπερβάσεως τών τοπικιστικών διαφορών Είς τό στάδιον τής ώργανωμένης εθνικής πολιτείας αί τοπικαί μελέται περιέρχονται ύπό τόν μεθοδολογικόν καί συντονιστικόν έλεγχον τής κεντρικής εθνικής γραμματολογίας. Τοΰτο σημαίνει ουχί άπόκλισιν έκ τών σκοπών καί τοϋ ρόλου τών τοπικών μελετών, άλλα συντονισμόν καί κοινότητα κατευθύνσεων καί σκοπών. Ύπό τό καθεστώς τής ήνοποιημένης εθνικής γραμματολογίας ή εθνική έρευνα αποβλέπει είς τήν λεπτομερειακήν έξιχνίασιν τών τοπικών παραδόσεων καί τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων μιας εθνικής συνθέσεως τοΰ ίστορικοΰ, κοινωνικοϋ καί πνευματικοϋ βίου, έρειδομένης έπί τής μεγίστης δυνατής έξακριβώ- 9*

24 10* σεως τών αντικειμενικών δεδομένων τοϋ βίου τούτου. 'Άν καί τό ιδεώδες τοϋτο εϊναι δυσκόλως έφικτόν έν τή πράξει, παρέχει δμως τό κριτήριον καί τό μέτρον τής πραγματοποιούμενης προόδου είς τόν τομέα τών ίσορικοφιλολογικών επιτεύξεων εντός δεδομένου έθνικοϋ χώρου. Ποΐον είναι τό συγκεκριμένον περιεχόμενον τοϋ μεθοδολογικού καί συντονιστικοϋ έλεγχου τών νεοελληνικών τοπικών μελετών; Έν πρώτοις ή πλήρωσις τών κενών έν τή γνώσει τοϋ έθνικοϋ βίου καί τής εθνικής παραδόσεως. Τοϋτο δύναται νά έπιτευχθή μόνον διά τής εξονυχιστικής έρεύνης τών τοπικών παραδόσεων καί τής άποθησαυρίσεως τών λεπτομερειών αί όποΐαι απαρτίζουν τήν γνώσιν τών παραδόσεων τούτων. Τά πορίσματα τής τοιαύτης έρεύνης οφείλουν νά είναι κατά κύριον λόγον περιγραφικά, διότι μόνον ύπό τήν ιδιότητα ταύτην δύνανται νά απαρτίσουν άξιόπιστον ΰλην,έφ'ής νά στηριχθή συνθετική έπί εθνικής κλίμακος πραγμάτευσις. Τό έρμηνευτικόν καί συνθετικόν μέρος ουδαμώς αποκλείεται έν τή μελέτη τής τοπικής παραδόσεως, άλλ' οφείλει νά περιορίζηται είς τά αυστηρά πλαίσια τής τοπικής διαστάσεως καί νά άποφεύγη επιμελώς τήν προέκτασιν τών τοπικών πορισμάτων είς τόν έθνικόν χώρον. Μία τοιαύτη προέκτασις εϊναι επισφαλής, ή δέ έγκυρότης ενός πορίσματος έν άναφορςί προς τό σύνολον τής εθνικής παραδόσεως μόνον διά τής έπί εθνικής κλίμακος γραμματολογικής πραγματεύσεως, λαμβανούσης ύπ' δψει τήν ολότητα τών έπί μέρους δεδομένων, δύναται νά διασφαλισθή. Ή τάσις τού τοπικοϋ μελετητοϋ δπως ύπερβάλλη είς τό έρμηνευτικόν μέρος βάσει τών αποκλειστικών δεδομένων τής τοπικής έρεύνης ευκόλως όδηγει είς τοπικιστικόν σχετικισμόν. Τό δεύτερον μέρος τοϋ συγκεκριμένου περιεχομένου τοϋ μεθοδολογικοϋ καί συντονιστικοϋ έλεγχου εϊναι ή μεθοδολογική όμοιομόρφησις τών τοπικών ερευνών, σκοπός τής οποίας είναι ή δυνατότης τεχνικοϋ χειρισμοϋ μεγάλου δγκου τοπικών δεδομένων έκ πολλαπλών προελεύσεων καί εντάξεως τών πορισμάτων τών τοπικών μελετών εντός τών πλαισίων τής κεντρικής εθνικής γραμματολογίας. Καθίσταται πρόδηλον δτι μεθοδολογική ανομοιομορφία συνεπάγεται ποιοτικήν ανισότητα τών πορισμάτων τής τοπικής έρεύνης, άτινα οΰτως ένσωματούμενα έν τή εθνική συνθέσει γίνονται πρόξενα ελαττωματικής συμπερασματολογίας. Βάσει τών δεδομένων τούτων δυνάμεθα νά άποβλέψωμεν είς όργανικήν ένταξιν τών νεοελληνικών τοπικών μελετών εντός ενιαίου συστήματος εθνικής γραμματολογίας, εντός τοΰ οποίου ή μέν κεντρική γραμματολογία υπαγορεύει τά μεθοδολογικά πρότυπα άναλαμβάνουσα τόν συντονισμόν τών έπί μέρους ερευνών, αί δέ τοπικαί μελέται επιδίδονται είς τήν κατά πλάτος άπογραφήν καί διασαφήνισιν τής εθνικής παραδόσεως. Είς τόν τομέα τής ίστορικοφιλολογικής συνθέσεως ή σχέσις τών τοπικών μελετών προς τήν κεντρικήν γραμματολογίαν είναι ώς ή σχέσις τών εθνικών γραμματολογιών καί ιστοριών προς τήν γενικήν ή παγκόσμιον γραμματολογίαν καί ίστορίαν. Ή μεθοδολογική καί συντονιστική αΰτη έξέλιξις δέν αποτελεί τεχνικόν καί άσύσχετον φαινόμενον τής εθνικής πνευματικής ίστορίας.

25 Κατά τήν κοινώς παραδεδεγμένην άντίληψιν συναρτάται τοΰτο προς τήν δλην έξέλιξιν τοΰ κοινωνικού καί πνευματικοϋ βίου. Δικαιούμεθα συνεπώς νά θέσωμεν τό ερώτημα: ποία είναι ή κοινωνική σημασία τοϋ μεθοδολογικοϋ καί συντονιστικοϋ έλεγχου τών νεοελληνικών τοπικών μελετών; Έφ' δσον ή πολιτική άναγέννησις τοϋ Έλληνισμοϋ προέκυπτεν έξ ενσωματώσεως, αρχικής καί μεταγενέστερος, τοπικών τμημάτων τοϋ έλληνικοϋ χώρου, τό νεοελληνικόν έθνος ήτο τό αποτέλεσμα συγχωνεύσεως τοπικών παραδόσεων είς μίαν γενικωτέραν τοιούτην, έξελισσομένην είς πανελλήνιον κοί έπέχουσον θέσιν εθνικής παραδόσεως. Ή διαμόρφωσις τής εθνικής τούτης παραδόσεως δέν συνεπήγετο άπάλειψιν τών τοπικών παραδόσεων. Τά τοπικά χαρακτηριστικά επιβιώνουν εις τούς αρχικούς χώρους ένθα διεμορφώθησαν οί τοπικοί παραδόσεις, άλλα διαχέονται ταυτοχρόνως είς τόν χώρον ένθα διαμορφοϋται ή κεντρική εθνική ποράδοσις, ήτοι είς τήν πρωτεύουσαν τοϋ κράτους κοί τά μεγαλύτερο αστικά κέντρα. 'Εν τή διοδικοσίςι διαμορφώσεως πανελληνίου παραδόσεως πλείστο τοπικά χαρακτηριστικά αποβάλλονται διά νά παραχωρήσουν τήν θέσιν των είς πανελληνίως διαμορφούμενα τοιοϋτο. Ή διαδικασία αΰτη είναι μέν φυσική δσον άφορςί είς τήν διαμόρφωσιν τών πανελληνίων τούτων χαρακτηριστικών, άλλ' ούχϊ πάντοτε ομαλή όσάκις ή είς έθνικήν κλίμακα επιβολή αυτής συγκρούεται προς τάς άξίος τής τοπικής παραδόσεως. Άντίθεσις μεταξύ κεντρικής κοί τοπικής εθνικής παραδόσεως εϊναι σύνηθες φαινόμενον τής νεοελληνικής ιστορίας, έκ τής αντιθέσεως δέ ταύτης προκύπτει καί ή έννοια τοϋ τοπικιστικοϋ πνεύματος, δρος ύπό τόν όποιον συνήθως νοείται άντίδροσις είς τήν έδραίωσιν έπί εθνικής κλίμοκος άξιων. Ή άντίδροσις αΰτη διερμηνεύεται ώς σύγκρουσις μεταξύ τοπικών καί πανελληνίων άξιων, τών μέν πρώτων αγωνιζομένων προς έπιβίωσιν, τών δέ δευτέρων δι' έπιβολήν. Ή έμμονη μιας τοπικής αξίας δύναται νά άποβή αρνητική έν τή διαδικασίςι διαμορφώσεως πανελληνίου παραδόσεως, ύπό τήν έννοιαν δτι δύναται νά παρακώλυση κατά τό μάλλον ή ήττον τήν διάδοοην καί έπιβολήν εθνικώς αναγκαιουσών άξιων. Αντιθέτως ή επιβολή μιας αξίας κακώς νοούμενης ώς εθνικής δύναται νά έπιφέρη τήν έξαφάνισιν σημαντικών στοιχείων τής τοπικής παραδόσεως δυνητικώς ένεχόντων άξίαν έθνικήν. Είς τά φαινόμενα ταΰτα συνθέσεως καί άποσυνθέσεως, συνδιαλλαγής καί συγκρούσεως, υπερβάσεως καί έμμονης, δυνάμεθα νά άντιτάξωμεν τήν έξελικτικήν πορείαν τών νεοελληνικών τοπικών μελετών προς τάς συγχρόνους φάσεις τοΰ έθνικοΰ βίου. Έφ' δσον θεωρήσωμεν τάς τοπικάς μελετάς ώς εντεταγμένος εις τήν δλην έθνικήν πνευματικήν διαδικασίαν, δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί μεθοδολογικοϋ καί συντονιστικοϋ έλεγχου αύτών ύπό έννοιαν κανονιστικήν, ήτοι ώς θεωρητικόν μέσον τής διαδικασίας συνδιαλλαγής καί εναρμονίσεως τής τοπικής προς τήν έθνικήν πανελλήνιον παράδοσιν. Ή διαδικασία αΰτη συνεπάγεται μέν ύπέρβασιν τής τοπικής παραδόσεως, δικαιολογουμένην ώς ύπέρβασιν τοΰ τοπικιστικού σχετικισμοΰ, ταυτοχρόνως δέ σύνθεσιν καί ένοποίησιν τών τοπικών άξιων έν τή διαμορφώσει τής εθνικής παραδόσεως. Εύρι- 11*

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α) Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς ΥΠΟΤ 2. Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 27-04-2016 Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ)

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντληµένο Γλώσσα που αποδίδεται το δηµοσίευµα - Γλώσσα που δε χρησιµοποιήθηκε το δηµοσίευµα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντλημένο Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα - Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ 1 Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντλημένο Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα - Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000 Του ΠΕΤΡΟΥ KIOXOΥ, Λέκτορα της Α.Β.Σ.Π. 1. Ή εξέλιξη τοΰ συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος (1920-1971) Ή πορεία του Ελληνικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α http://eduklimakagr Δ/νση εξετ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α Δ/νση υ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ 1 ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Δ/νση Περιχές Υπψηφίων ότι επιθυμύν να εξεταστύν στην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ Γ υ 1 ΕΠΑΛ Τηλέφων σχλείυ E-mail Εξετ mail@1epalathinattschgr 201 Α' 201 Α' Γ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΣΕ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΟΜΣΕ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΑΤΤΙΚΟΣ" ΑΙΓΙΟΥ- ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "Ο ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ" ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΚΗΦΗΝΑΣ" ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Τα δύο ερευνητικά πεδία στα οποία θα αναφερθώ με άκρα συντομία, οι μικρασιατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 574/Β / 8/5/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 574/Β / 8/5/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΘ-ΞΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους Αθηναίων Αθήνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών Ηρώδειο Αθηναίων Αθήνα Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα