ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015"

Transcript

1 ΑΔΑ: 7ΠΘ2Ω6Χ-22Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 7 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρα, 29)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.2911/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ.δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παν. Μαρίνος, Τ.Κ. Τεμένης,2) Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών, 3)Ιωαν. Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 4) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 5) Ανδρ. Παπαγε- 1

2 ΑΔΑ: 7ΠΘ2Ω6Χ-22Χ ωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 7) Λεωνιδ.Παπαλεωνιδόπουλος, 8) Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού, 9) Ξανθή Παπακανέλλου, 10) Νικ. Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 11) Παν/της Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 12) Αθαν. Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, 13) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 14) Αναστ. Μούσκας, Τ.Κ.Νικολεϊκων,15) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, και 16) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 17) Eυάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαμουσιάς. Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κωλυόμενος. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 02 έως και 90 ) 2

3 ΑΔΑ: 7ΠΘ2Ω6Χ-22Χ Για το αντικείμενο: «Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙ- ΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ποσού ,00 από «Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών». O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7 ο ) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, που έχει ως ε- ξής: «Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, Σε εκτέλεση της αριθ. Δ28/ΓΠ 22853/1788 απόφασης του Υ- ΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου μας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των ,00 από «Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού των ,00 από «Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α- ποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ αριθ. Δ28/ΓΠ 22853/1788 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/ ), μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού των ,00 από το Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ από «Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών». Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 3

4 ΑΔΑ: 77ΘΜΩ6Χ-ΗΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 15 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρα, 29)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.2911/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ.δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παν. Μαρίνος, Τ.Κ. Τεμένης,2) Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών, 3)Ιωαν. Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 4) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 5) Ανδρ. Παπαγε- 1

5 ΑΔΑ: 77ΘΜΩ6Χ-ΗΑ9 ωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 7) Λεωνιδ.Παπαλεωνιδόπουλος, 8) Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού, 9) Ξανθή Παπακανέλλου, 10) Νικ. Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 11) Παν/της Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 12) Αθαν. Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, 13) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 14) Αναστ. Μούσκας, Τ.Κ.Νικολεϊκων,15) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, και 16) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 17) Eυάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαμουσιάς. Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κωλυόμενος. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 02 έως και 90 ) 2

6 ΑΔΑ: 77ΘΜΩ6Χ-ΗΑ9 Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής: «Κε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε και κοι Σύμβουλοι, Προκειμένου να μπορεί ο Δήμος μας να προβεί σε έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγκρίνει τους παρακάτω Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ως δεκτικούς έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής : Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000, Συνδρομές Internet 2.000, Λοιπές συνδρομές 2.000, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Λοιπές Εγγυήσεις 1.000, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5.000, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.800, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών μέσων-κτεο) 500, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, κοινόχρηστα 5.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών μέσων-κτεο-πιστοποίηση ταχογράφου) 2.000, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 7.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών μέσων-κτεο-πιστοποίηση ταχογράφου) 1.500,00 3

7 ΑΔΑ: 77ΘΜΩ6Χ-ΗΑ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 8.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος 6263 μεταφορικών μέσων-κτεο-πιστοποίηση ταχογράφου) 1.000, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959, καθώς και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει τους παρακάτω Κ.Α του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, ως δεκτικούς έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, ως ακολούθως : Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000, Συνδρομές Internet 2.000, Λοιπές συνδρομές 2.000, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Λοιπές Εγγυήσεις 1.000, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5.000, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.800, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών μέσων-κτεο) 500, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, κοινόχρηστα 5.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 4

8 ΑΔΑ: 77ΘΜΩ6Χ-ΗΑ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών μέσων-κτεο-πιστοποίηση ταχογράφου) 2.000, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 7.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος μεταφορικών μέσων-κτεο-πιστοποίηση ταχογράφου) 1.500, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 8.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός έλεγχος 6263 μεταφορικών μέσων-κτεο-πιστοποίηση ταχογράφου) 1.000, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 5

9 ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩ6Χ-8ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. Απoφ.:16 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρα, 29)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.2911/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ.δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παν. Μαρίνος, Τ.Κ. Τεμένης,2) Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών, 3)Ιωαν. Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 4) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 5) Ανδρ. Παπαγε- 1

10 ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩ6Χ-8ΙΟ ωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 7) Λεωνιδ.Παπαλεωνιδόπουλος, 8) Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού, 9) Ξανθή Παπακανέλλου, 10) Νικ. Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 11) Παν/της Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 12) Αθαν. Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, 13) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 14) Αναστ. Μούσκας, Τ.Κ.Νικολεϊκων,15) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, και 16) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 17) Eυάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαμουσιάς. Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κωλυόμενος. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 02 έως και 90 ) 2

11 ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩ6Χ-8ΙΟ Για το αντικείμενο: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αντιλογισμός δεσμεύσεων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015». Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής: «Κε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε και κοι Σύμβουλοι, Σύμφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, Οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται µόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 Π 113/2010)». Σύμφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή µη νοµιµότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει α- διάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον 3

12 ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩ6Χ-8ΙΟ υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ ). Με βάση τα έγγραφα Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ & 2/97612/0026/ : 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως 31 Ιανουαρίου Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία α- νάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή µμπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται µετά την 31η/12/2014, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2014 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος µόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2015, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Eποµένως, λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 γ. Του Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 4

13 ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩ6Χ-8ΙΟ δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ και Υπ. Οικ. 2/97612/0026/ Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποία αναφερόμαστε. Μετά λοιπόν από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, να εγκρίνει την ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση δεσμεύσεων με ηµεροµηνία 31/12/2014, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει, μέσα στο οικονομικό έτος 2014, όπως αυτές απεικονίζονται στον συνημμένο πίνακα. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Οικονομικών και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις tου άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10, του Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α), τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/96117/0026 / και Υπ. Οικ. 2/97612/0026/ , καθώς και του άρθρου 65 του Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει την ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση δεσμεύσεων με ηµεροµηνία 31/12/2014, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει, μέσα στο οικονομικό έτος 2014, όπως αυτές απεικονίζονται στον συνημμένο πίνακα: KA ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕ- ΣΜΕΥΘΕ ΝΤΑ Α /11/ Α /11/2014 ΓΙΑ ΑΠΟ- ΔΕΣΜΕΥ- ΣΗ Κάλυψη εξόδων εορτασμού Χριστουγέννων έτους ,00 500, ,00 Κάλυψη εξόδων εορτασμού Νέου έτους και Θεοφανίων 4.500, , , Α /04/2014 Εξοδα εκλογών , ,00 0, Α /02/2014 Κάλυψη εξόδων εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 5.500,00 257,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑ- ΤΡΟΠΗ 5

14 Α /03/ Α /02/ Α /04/ Α /04/ Α /07/ Α /01/ Α /02/ Α /02/ Α /03/ Α /03/ Α /05/ Α /09/ Α /09/ Α /10/ Α /10/ Α /10/ Α /11/2014 ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩ6Χ-8ΙΟ Κάλυψη εξόδων εορτασμού της Τοπικής ρησκευτικής εορτής Ζωοδόχου Πήγης 4.000, ,91 0,00 Απόδοση σε σχολική επιτροπή Α/θμιας για επισκευαστικές ανάγκες σχολείων 5.800, ,00 Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων 800,00 800,00 0,00 Ενίσχυση συλλόγων & εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας 3.000, ,00 0,00 Τοποθέτηση παροχής ΦΟΠ στη θέση Γέφυρα Σελινούντος της Τ.Κ Μελισσίων 290,71 290,71 0,00 Επιστροφή σε φορολογούμενους από τέλη νεκροταφείου έτους 2013 Δ.Ε Α- κράτας 4.260, ,30 Επιστροφή χρημάτων από πάγιο 2012 και ΦΠΑ 13% σε φορολογούμενους Δ.Ε. Ακράτας 361,90 361,90 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Καλαμίδα Δημήτριο 26,70 26,70 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΤΑΠ έτους 2012 στην εταιρεία Β.Τσούλος & Υιος ΟΕ 109,35 109,35 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους 0,5% επι των ακαθαρίστων 0,5% επι των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2011 του κ. Κραβαρίτη Βασίλειου 18,22 18,22 Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στην Καρβέλη Θεοδώρα 120,00 120,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών στον Πολυδωρόπουλο Παναγιώτη 440,75 440,75 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Σκόρδα Χαράλαμπο 26,02 26,02 0,00 Επιστροφή ποσού στον Κυριακόπουλο Ηλία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος 51,90 51,90 0,00 Επιστροφή ποσού από πληρωμή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 2013 για το μισθωμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου 347,99 347,99 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων παγίων τελών ταφείου στον Καργάδο Γεώργιο(Καργάδου Μαριεντίνα) 196,04 196,04 Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Σκορδά Χαράλαμπο από τέλη ύρδευσης 26,02 0,00 26,02 6

15 ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩ6Χ-8ΙΟ Α /11/2014 Επιστροφή εγγύησης καταστήματος 1.000, ,00 τον Σταγκόπουλο Χρήστο του Ιωάννη Α /12/2014 Επιστροφή χρημάτων στον Μητρόπουλο Κων. Φώτιο από Δ.Τ, Δ.Φ και ΤΑΠ 444,09 444,09 0, Α /12/2014 Επιστροφή χρημάτων στον Ψαράκη Παναγιώτη από τέλη ΤΑΠ 130,02 130, Α /12/2014 Επιστροφή τέλους χρήσης πλατείας Σελιανιτίκων στον Ευσταθίου Γεώργιο 1.000, ,00 0,00 Η απόφαση αυτή πήρε 16/2015 O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 7

16 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 17 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη- Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τομαρα, 29)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.2911/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ.δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ή- θελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παν. Μαρίνος, Τ.Κ. Τεμένης,2) Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών, 3)Ιωαν. Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 4) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 5) Ανδρ. Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 7) Λεω- 1

17 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 νιδ.παπαλεωνιδόπουλος, 8) Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού, 9) Ξανθή Παπακανέλλου, 10) Νικ. Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού, 11) Παν/της Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 12) Αθαν. Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, 13) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 14) Αναστ. Μούσκας, Τ.Κ.Νικολεϊκων,15) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, και 16) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 17) Eυάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαμουσιάς. Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κωλυόμενος. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 02 έως και 90 ) 2

18 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών κλπ έτους 2009,λόγω παρέλευσης πενταετίας». Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής: «Κε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε και κοι Σύμβουλοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 276 Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) όπου ορίζεται ότι «Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται», τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων Ν. 2362/95 σχετικά με τον υπολογισμό της πενταετούς παραγραφής, υποπίπτουν σε πενταετή παραγραφή οι απαιτήσεις προμηθευτών από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Με την παρούσα εισήγηση σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Υ- πηρεσία θα προχωρήσει όπως έχει υποχρέωση, σε διαγραφή απαιτήσεων τρίτων που έχουν δημιουργηθεί τo έτος 2009 κατά των τέως Δήμων Αιγίου, Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού & Συμπολιτείας. Προϋπόθεση για την παραπάνω παραγραφή είναι να μην έχουν κοινοποιηθεί δικαστικές αποφάσεις η επίδοση επιταγής για εκτέλεση ή υποβολή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης. Με το αριθ. 2628/ έγγραφό της η Οικονομική Υπηρεσία ζήτησε από την Νομική Υπηρεσία να βεβαιώσει την παραπάνω προϋπόθεση. Η Νομική υπηρεσία του Δήμου μας με το αριθ. 2628/ έγγραφο της μας βεβαίωσε ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί δικαστικές αποφάσεις η επίδοση επιταγής για εκτέλεση ή υποβολή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγκρίνει την διαγραφή των παραστατικών με ημερομηνία έκδοσης μέχρι και 31/12/2009 (χρόνος συμπλήρωσης 5ετούς παραγραφής), όπως φαίνεται από τον αναλυτικό πίνακα τιμολογίων τον οποίο επισυνάπτουμε. 06/01/ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΑΦΟΙ ΟΕ 1.000,00 15/01/ ΛΙΑΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 146,72 22/01/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 2.523,28 22/01/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 508,37 27/01/ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 83,81 29/01/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑΠΑΓΙ- ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 125,40 3

19 30/01/ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε. 269,99 30/01/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 149,94 31/01/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ- ΔΡΕΑΣ ΑΡ. 73,30 31/01/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 40,58 31/01/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 62,48 02/02/ ΓΙΔΑ ΣΠ. ΜΑΡΙΑ 25,00 11/02/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 30,52 11/02/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 152,60 13/02/ ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 118,88 16/02/ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ.- ΑΝΤΩΝΙΟΣ 229,80 24/02/ MEDIA GROUP Α.Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 357,00 27/02/ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 71,40 28/02/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 29,46 28/02/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12,38 03/03/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚ- ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 121,38 05/03/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 963,90 06/03/ SUPER BETON ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε. 466,48 11/03/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 1.045,30 12/03/ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΙΧ. ΑΛΕ- ΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 28,56 12/03/ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟ- ΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 489,81 12/03/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 1.693,45 12/03/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 554,06 16/03/ ΖΟΥΜΠΟΥ Γ. ΠΟΛΥΞΕ- ΝΗ 300,00 ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ- 18/03/ Σ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 68,55 ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- 18/03/ ΔΟΣ ΑΕ 1.182,42 18/03/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 434,11 19/03/ Η ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΑ 47,60 4

20 19/03/ /03/ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.- ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 62,70 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.- ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 61,80 19/03/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 52,36 24/03/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 20,00 27/03/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 158,86 27/03/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 95,20 31/03/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 31/03/2009 Β Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 53,76 06/04/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 247,52 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- 06/04/ ΣΤΟΣ 262,75 13/04/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 183,12 29/04/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 82,11 02/05/ ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ- ΣΤΟΛΗΣ 130,00 02/05/ ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑ- ΤΙΝΑ 30,00 04/05/ ΤΟΕΒ ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ 150,00 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟ- 04/05/ ΛΑΟΣ Χ. 218,00 05/05/ ΛΙΑΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 119,02 06/05/ VODAFONE 355,96 06/05/ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΝΙ- ΚΟΛΑΟΣ 10,07 10/05/ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ- ΓΟΣ 1.500,00 11/05/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 164,82 14/05/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 127,93 18/05/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ- ΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 944,00 15/06/ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΝΤΟΥΜΑΣ Δ. Α.Ε. 214,46 16/06/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 28,00 18/06/ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΝΤΟΥΜΑΣ Δ. Α.Ε ,00 18/06/ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ,00 24/06/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ- ΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 5

21 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 24/06/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 41,36 25/06/ ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡ- ΓΙΟΣ 249,61 26/06/ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩ- ΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 416,50 29/06/ WEST NET 29,75 29/06/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 30/06/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2.170,56 01/07/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 290,19 09/07/ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 304,22 09/07/ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΑΛΕ- ΞΑΝΔΡΑ 4.760,00 11/07/ ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε 119,00 13/07/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 542,64 14/07/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 41,42 17/07/ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣ 1.785,00 23/07/ ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΥ ΟΕ 25,00 26/07/ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. 412,00 26/07/ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. 57,87 31/07/ MELCER CONSULTING ,00 31/07/ ΛΙΑΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 119,02 02/08/ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ- ΝΗ 618,80 12/08/ ΜΠΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.219,15 21/08/ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩ- ΝΙΟΣ 2.499,00 21/08/ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ- ΔΡΟΣ 1.136,31 26/08/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 264,18 28/08/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 550,38 28/08/ ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,05 31/08/ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. 132,27 01/09/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 493,85 6

22 03/09/ /09/ /09/ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΜΕΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡ. ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,59 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Κ.Τ.Α ,00 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Κ.Τ.Α ,00 04/09/ TECMEC ΑΕΒΕ 202,30 04/09/ TECMEC ΑΕΒΕ 28,56 07/09/ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΝΤΟΥΜΑΣ Δ. Α.Ε. 82,85 10/09/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 335,58 16/09/ MONDIAL ASSISTANCE Α.Α.Β.Ε 59,99 17/09/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 674,73 17/09/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 327,25 24/09/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 157,08 24/09/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 104,72 28/09/ ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 202,30 28/09/ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟ- ΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 532,53 28/09/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 267,75 29/09/ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟ- ΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 538,48 30/09/ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. 999,60 30/09/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 30/09/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 30/09/ ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,40 01/10/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕ- ΤΕΥΣΗΣ 93,00 01/10/ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 100,00 02/10/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 107,10 12/10/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚ- ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 150,00 12/10/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚ- ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 150,00 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 235,90 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 255,30 7

23 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 411,30 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 205,30 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 271,30 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 189,30 14/10/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 944,17 14/10/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 655,45 14/10/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 512,45 15/10/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 357,00 15/10/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 63,31 17/10/ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΕΚ- ΔΟΤΙΚΗ Α.Ε 303,45 19/10/ ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 464,10 22/10/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ Γ. 101,15 22/10/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 67,83 SUPER BETON ΑΙΓΙΟΥ 23/10/ Α.Ε. 510,00 26/10/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 54,00 29/10/ ΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 981,98 29/10/ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ 1.550,00 30/10/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 179,21 30/10/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 289,17 30/10/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 428,40 30/10/ ΦΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.093,38 02/11/ JANI SOTIR VALENTIN 85,00 05/11/ ΜΑΡΚΟΥ Γ.-ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. Ο.Ε ,53 09/11/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ 2.308,58 09/11/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ Γ. 101,15 09/11/ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΛΙΑ- ΝΙΤΙΚΩΝ 180,00 16/11/ ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ,32 8

24 17/11/ /11/ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 23,00 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 69,00 19/11/ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 238,00 19/11/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. 952,00 23/11/2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗ- ΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 165,79 23/11/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ- ΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 26/11/ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑ- ΪΑ 1.500,00 03/12/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 342,72 03/12/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 342,72 03/12/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 23,00 07/12/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 23,00 07/12/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 404,60 07/12/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 392,70 08/12/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 401,63 08/12/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 401,63 08/12/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ ,00 08/12/ ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 488,38 10/12/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 521,22 14/12/ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΠΑ- ΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. 6,00 16/12/ ΕΒΕΞ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Λ.Ο.Ε. 799,68 18/12/ ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α- ΝΑΣΤ. 95,20 Η ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΣΕΡΕ- 18/12/ ΝΤΖΟΥΛΙΑ ΔΗΜ. ΘΕΟ- ΔΩΡΑ 364,71 Η ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΣΕΡΕ- 18/12/ ΝΤΖΟΥΛΙΑ ΔΗΜ. ΘΕΟ- ΔΩΡΑ 40,00 18/12/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 163,03 18/12/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 142,80 9

25 24/12/ /12/ /12/ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 342,72 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 410,55 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΣ 376,04 28/12/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 392,70 29/12/ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛ- ΠΩ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ 282,15 29/12/ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟ- ΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 205,03 29/12/ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛ. ΙΩ- ΑΝΝΗΣ 6.978,99 29/12/ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛ. ΙΩ- ΑΝΝΗΣ 4.799,39 31/12/ ΠΕΛΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 201,10 31/12/ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΠΑ- ΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. 357,00 31/12/ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ- ΩΤΗΣ 1.000,00 31/12/ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑ- ΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.747,35 31/12/ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΠΑ- ΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. 88,00 31/12/ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΠΑ- ΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. 68,00 31/12/ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε. 590,00 31/12/ /76 ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΣ ΟΕ 100,00 31/12/ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΠΑ- ΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. 50,00 31/12/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 107, ,69 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 276 Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), καθώς και του άρθρου 65 του Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1) Θεοφ.Σπηλιόπουλου, 2) Μιχ. Κωνσταντίνου, 3)Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 4) Βασ. Φιλιππόπουλου, 5) Βασ.Τομαρά, 6) Βασ. Ανδρουτσόπουλου, 7) Χρ. 10

26 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 Γούτου, 8) Δημ.Μπούρδου και 9) Χρ.Λαϊνά, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.α / ), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να εγκρίνει την διαγραφή των παραστατικών με ημερομηνία έκδοσης μέχρι και 31/12/2009 (χρόνος συμπλήρωσης 5ετούς παραγραφής), όπως φαίνεται από τον αναλυτικό πίνακα τιμολογίων τον οποίο επισυνάπτουμε ως εξής : 06/01/ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΑΦΟΙ ΟΕ 1.000,00 15/01/ ΛΙΑΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 146,72 22/01/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 2.523,28 22/01/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 508,37 27/01/ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 83,81 29/01/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 125,40 30/01/ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε. 269,99 30/01/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 149,94 31/01/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ- ΔΡΕΑΣ ΑΡ. 73,30 31/01/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 40,58 31/01/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 62,48 02/02/ ΓΙΔΑ ΣΠ. ΜΑΡΙΑ 25,00 11/02/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 30,52 11/02/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 152,60 13/02/ ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 118,88 16/02/ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ.- ΑΝΤΩΝΙΟΣ 229,80 24/02/ MEDIA GROUP Α.Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 357,00 27/02/ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 71,40 28/02/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 29,46 28/02/2009 Β ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12,38 03/03/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚ- ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 121,38 11

27 05/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ Σ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 963,90 SUPER BETON ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε. 466,48 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 1.045,30 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΙΧ. ΑΛΕ- ΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 28,56 ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟ- ΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 489,81 ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 1.693,45 ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 554,06 ΖΟΥΜΠΟΥ Γ. ΠΟΛΥΞΕ- ΝΗ 300,00 ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ- ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 68,55 ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 1.182,42 ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 434,11 Η ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΣΕΡΕ- ΝΤΖΟΥΛΙΑ ΔΗΜ. ΘΕΟ- ΔΩΡΑ 47,60 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.- ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 62,70 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.- ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 61,80 19/03/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 52,36 24/03/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 20,00 27/03/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 158,86 27/03/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 95,20 31/03/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 31/03/2009 Β Α.Ε.Ε.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 53,76 06/04/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 247,52 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- 06/04/ ΣΤΟΣ 262,75 13/04/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 183,12 29/04/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 82,11 ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ- 02/05/ ΣΤΟΛΗΣ 130,00 02/05/ ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑ- 30,00 12

28 ΤΙΝΑ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 04/05/ ΤΟΕΒ ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ 150,00 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟ- 04/05/ ΛΑΟΣ Χ. 218,00 05/05/ ΛΙΑΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 119,02 06/05/ VODAFONE 355,96 06/05/ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΝΙ- ΚΟΛΑΟΣ 10,07 10/05/ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ- ΓΟΣ 1.500,00 11/05/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 164,82 14/05/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 127,93 18/05/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ- ΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 944,00 15/06/ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΝΤΟΥΜΑΣ Δ. Α.Ε. 214,46 16/06/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 28,00 18/06/ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΝΤΟΥΜΑΣ Δ. Α.Ε ,00 18/06/ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ,00 24/06/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ- ΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 24/06/ ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ 41,36 25/06/ ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡ- ΓΙΟΣ 249,61 26/06/ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩ- ΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 416,50 29/06/ WEST NET 29,75 29/06/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 30/06/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2.170,56 01/07/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 290,19 09/07/ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 304,22 09/07/ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΑΛΕ- ΞΑΝΔΡΑ 4.760,00 11/07/ ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε 119,00 13/07/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 542,64 14/07/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 41,42 ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- 17/07/ ΝΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 1.785,00 13

29 23/07/ /07/ /07/ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΥ ΟΕ 25,00 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. 412,00 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. 57,87 31/07/ MELCER CONSULTING ,00 31/07/ ΛΙΑΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 119,02 02/08/ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ- ΝΗ 618,80 12/08/ ΜΠΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.219,15 21/08/ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩ- ΝΙΟΣ 2.499,00 21/08/ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ- ΔΡΟΣ 1.136,31 26/08/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 264,18 28/08/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 550,38 28/08/ ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,05 31/08/ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. 132,27 01/09/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 493,85 03/09/ ΜΕΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡ. ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,59 03/09/ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Κ.Τ.Α ,00 03/09/ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε.Κ.Τ.Α ,00 04/09/ TECMEC ΑΕΒΕ 202,30 04/09/ TECMEC ΑΕΒΕ 28,56 07/09/ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΝΤΟΥΜΑΣ Δ. Α.Ε. 82,85 10/09/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 335,58 16/09/ MONDIAL ASSISTANCE Α.Α.Β.Ε 59,99 17/09/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 674,73 17/09/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 327,25 24/09/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 157,08 24/09/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 104,72 14

30 28/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 202,30 ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟ- ΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 532,53 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 267,75 ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟ- ΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 538,48 ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. 999,60 30/09/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 30/09/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 225,00 30/09/ ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,40 01/10/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕ- ΤΕΥΣΗΣ 93,00 01/10/ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 100,00 02/10/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 107,10 12/10/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚ- ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 150,00 12/10/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚ- ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 150,00 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 235,90 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 255,30 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 411,30 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 205,30 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 271,30 12/10/ ΑΠΟΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. 189,30 14/10/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 944,17 14/10/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 655,45 14/10/ ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΕ 512,45 15/10/ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑ- ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 357,00 15/10/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 63,31 17/10/ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΕΚ- ΔΟΤΙΚΗ Α.Ε 303,45 19/10/ ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 464,10 22/10/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ Γ. 101,15 15

31 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 22/10/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 67,83 SUPER BETON ΑΙΓΙΟΥ 23/10/ Α.Ε. 510,00 26/10/ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 54,00 29/10/ ΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 981,98 29/10/ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ 1.550,00 30/10/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 179,21 30/10/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 289,17 30/10/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 428,40 30/10/ ΦΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.093,38 02/11/ JANI SOTIR VALENTIN 85,00 05/11/ ΜΑΡΚΟΥ Γ.-ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. Ο.Ε ,53 09/11/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ 2.308,58 09/11/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΣ Γ. 101,15 09/11/ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΛΙΑ- ΝΙΤΙΚΩΝ 180,00 16/11/ ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ,32 17/11/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 23,00 17/11/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 69,00 19/11/ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 238,00 19/11/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. 952,00 23/11/2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗ- ΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 165,79 23/11/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ- ΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 26/11/ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑ- ΪΑ 1.500,00 03/12/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 342,72 03/12/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 342,72 03/12/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 23,00 07/12/ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 23,00 07/12/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 404,60 16

32 ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩ6Χ-ΩΝ1 07/12/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 392,70 08/12/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 401,63 08/12/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 401,63 08/12/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ ,00 08/12/ ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 488,38 10/12/ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗ- ΣΤΟΣ 521,22 14/12/ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΠΑ- ΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. 6,00 16/12/ ΕΒΕΞ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Λ.Ο.Ε. 799,68 18/12/ ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α- ΝΑΣΤ. 95,20 Η ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΣΕΡΕ- 18/12/ ΝΤΖΟΥΛΙΑ ΔΗΜ. ΘΕΟ- ΔΩΡΑ 364,71 Η ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΣΕΡΕ- 18/12/ ΝΤΖΟΥΛΙΑ ΔΗΜ. ΘΕΟ- ΔΩΡΑ 40,00 18/12/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 163,03 18/12/ INTERCOPY IMAGE RELIABILITY 142,80 24/12/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕ- ΩΡΓΙΟΣ 342,72 28/12/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 410,55 28/12/ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΣ 376,04 28/12/ Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 392,70 29/12/ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛ- ΠΩ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ 282,15 29/12/ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟ- ΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 205,03 29/12/ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛ. ΙΩ- ΑΝΝΗΣ 6.978,99 29/12/ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛ. ΙΩ- ΑΝΝΗΣ 4.799,39 31/12/ ΠΕΛΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 201,10 31/12/ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΠΑ- ΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. 357,00 31/12/ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ- ΩΤΗΣ 1.000,00 31/12/ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑ- ΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.747,35 17

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: 7ΕΠΤΩ6Χ-ΙΩ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΑΔΑ: 79ΨΚΩ6Χ-ΥΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 389 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΑΔΑ: 7855Ω6Χ-844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Oκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Oκτωβρίου 2015 ΑΔΑ: ΩΜΛΩΩ6Χ-9ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 627 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 379/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου.

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..30/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2015.. της..20/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..51/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων. & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας. Του Νοµού Καστοριάς. Για τις βουλευτικές εκλογές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων. & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας. Του Νοµού Καστοριάς. Για τις βουλευτικές εκλογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Καθορισµού Εκλογικών Τµηµάτων & Καταστηµάτων Ψηφοφορίας Του Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζεται η διαδικασία της διαβούλευσης για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014 2020, στην Ευρυτανία. Οµιλία

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες Πρόεδροι Εκπρόσωποι Τ. Κοινοτήτων : Αντιπρόεδρος Δημ. Κοινότητας Βαθέος Νικ. Φραγκογιάννης.

Παρόντες Πρόεδροι Εκπρόσωποι Τ. Κοινοτήτων : Αντιπρόεδρος Δημ. Κοινότητας Βαθέος Νικ. Φραγκογιάννης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 71 η Ιθάκη, σήμερα 5 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης.

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ93-ΥΨ6. ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ93-ΥΨ6. ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-11-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 360/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 775 ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την καταστροφή του πρασίνου των οδικών αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθ. Απ oφ.: 464 Το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 30 /202 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 202». Σήµερα την 25η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΙΚΟ ΤΑΙΟ Αριθµ. Απόφασης 14/2015 Θέµα: «Ψήφιση διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 244/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 230//2/204 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/204 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 19/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 6 ης Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικό 19/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 6 ης Σεπτεμβρίου 2013 Πρακτικό 19/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 6 ης Σεπτεμβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 6 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015»

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΠΡΟΫΠ. : 996,30 με Φ. Π. Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ηµερησίας διατάξεως

o εκτός ηµερησίας διατάξεως Συνεδρίαση 68 η Απόφαση υπ αριθµ. 2982/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 74 Β Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΙΟΥ 2012.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΙΟΥ 2012. Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α31ΩΛΞ-Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ηράκλειο 23 Απριλίου 2012 Αρ. πρωτ.: οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ηράκλειο 23 Απριλίου 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ηράκλειο 23 Απριλίου 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 38439/16235 Θέµα: Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών και καταστηµάτων ψηφοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι...

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι... ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011 ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑIΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 557 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός Απόφασης: 268/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση Σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός Απόφασης: 268/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση Σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 17/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 268/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση Σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009»

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 38 ης /14 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 707/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015

Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015 Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 6 η Μαΐου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 100/2015 ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εξ αναβολής)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 100/2015 ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εξ αναβολής)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 100/2015 ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εξ αναβολής)»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010).

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Γρεβενών, Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. της..12 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..24/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 14/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 238/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατάρτιση προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος Τσιόλια Στη Σιάτιστα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 301/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΘΕΜΑ 13 ο : (έκτακτο) Κατακύρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

87/2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

87/2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 87 / 12209 Σ. 3603 Θεσσαλονίκη, 03 Αυγ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28-06- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 8/28-06 -2010 Αριθ. Απόφασης 26/2010

Της από 28-06- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 8/28-06 -2010 Αριθ. Απόφασης 26/2010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28/6/2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της από 28-06- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 8/28-06 -2010 Αριθ. Απόφασης 26/2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310381080 Φ. 460.2/113 /21371 Σ. 6446 Θεσσαλονίκη, 29 εκ. 2014 Συν.:

Διαβάστε περισσότερα

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16.

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο Σήμερα 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 458/9-7- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 3 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα