Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2 2 Τοµέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας ΠΡΟ00 1 Κατερίνα Προσεµινάριο Ι. Εισαγωγή στην ιστορία της Παναγοπούλου / Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ηµήτρης Κυρίτσης Τα προσεµινάρια του τοµέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας απευθύνονται αποκλειστικά στους φοιτητές του δεύτερου έτους που επιλέγουν την κατεύθυνση Α1. Σκοπός του πρώτου προσεµιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τη βιβλιογραφική έρευνα, τη σύνταξη παρουσιάσεων, τον σωστό τρόπο χρήσης των επιστηµονικών βιβλίων, και την κριτική προσέγγιση των αφηγηµατικών πηγών. ΑΙΣ 390 Κατερίνα Παναγοπούλου Ελληνιστική Αθήνα (Σ) Μετά την ήττα της από τους Μακεδόνες στο Λαµιακό πόλεµο (323/2 π.χ.) η Αθήνα υποχρεώθηκε, αποψιλωµένη από την αλλοτινή ισχύ και αίγλη του 5ου π.χ. αιώνα, να διαπραγµατεύεται την ανεξαρτησία της µε τους Ελληνιστικούς βασιλείς. Στο εξής οι Αθηναίοι βίωσαν µια µακρά περίοδο, κατά την οποία τα τεκταινόµενα µέσα στην πόλη τα ρύθµιζαν κυρίως εξωτερικοί παράγοντες, µε συνακόλουθη την αναπροσαρµογή των πολιτειακών θεσµών. Οι ιδιαίτερες τιµές που απένειµαν οι Αθηναίοι στους λεγόµενους ευεργέτες, επιφανείς µεσάζοντες που ανέλαβαν να υπερασπιστούν σε καίριες συγκυρίες την τύχη της πόλης προς τους πολιτικούς ιθύνοντες της εποχής, προδίδουν τον κοµβικό τους ρόλο στη διασφάλιση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής σταθερότητας στην πόλη. Πάντως, κατά το διάστηµα από την νίκη των Μακεδόνων επί των Αθηναίων µέχρι τους ρωµαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, οι πολιτειακοί θεσµοί εξακολούθησαν να λειτουργούν, ενώ η πόλη διατήρησε την διεθνή πνευµατική της ακτινοβολία. Στο παρόν σεµινάριο οι φοιτητές καλούνται να ανασυνθέσουν την (πολιτική, οικονοµική, πολιτισµική) εικόνα της Αθήνας κατά την περίοδο αυτή, συνεκτιµώντας τα υπάρχοντα φιλολογικά, αρχαιολογικά και, κυρίως, επιγραφικά και νοµισµατικά τεκµήρια. Το παράδειγµα της Ελληνιστικής Αθήνας µας επιτρέπει να κατανοήσουµε καλύτερα πώς και σε ποιο βαθµό επηρέασαν οι ιστορικές συνέχειες και ασυνέχειες της Ελληνιστικής περιόδου τον θεσµό των πόλεων-κρατών. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Billows, R., Cities, in Erskine, A., The Blackwell Companion to the Hellenistic World (London: Blackwell, 2003) Habicht, Chr., Athen: die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit (München: Beck, 1994) Αγγλική µετάφραση, Athens from Alexander to Antony, µτφ. D.L.Schneider (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997) Ελληνική µετάφραση, Eλληνιστική Αθήνα (Aθήνα: Οδυσσέας, 1998) 1. Habicht, Chr., Untersuchungen zur politischen Geschichte Athens im 3. Jahrhundert v. Chr., Vestigia 30 (Munich: Beck, 1979). Ηabicht, Chr., Studien zur Geschichte Athens in hellenistischer Zeit, Hypomnemata 73 (Göttingen: Vadenbroek & Ruprecht, 1982). Ferguson, Hellenistic Athens (London: Macmillan 1994). Frósen, J., Early Hellenistic Athens, Symptoms of a Change, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, τόµ. VI (Finland: Vammalan Kirjapaino Oy, 1997). Kroll, J. The Athenian Agora, vol. 26. The Greek Coins (Princeton: ASCS, 1993). 1 Η Ελληνική µετάφραση είναι η λιγότερο δόκιµη, καθώς παρουσιάζει αρκετά ιστορικά και γλωσσικά ολισθήµατα. Είναι πάντοτε καλύτερο να συµβουλεύεται κανείς το γερµανικό πρωτότυπο κείµενο.

3 3 Ma, J., Papazarkadas, N. & Parker, R. (επιµ.), Interpreting the Athenian Empire (London: Duckworth, 2009). Thompson, Μ., The New Style Silver Coinage of Athens (Ν.Υork 1961). Mikalson, J. Religion in Hellenistic Athens, Hellenistic Culture and Society 29, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998). Oliver, G.J., War, Food and Politics in Early Hellenistic Athens (Οxford: University Press, 2007). Palagia, O., and Tracy, S., The Macedonians in Athens, BC. Proceedings of an International Conference held at the University of Athens, May 24-6, 2001 (Oxford: Oxbow, 2003). Πετράκος, Β.Χ., Ο δήµος του Ραµνούντος (Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1999), τόµ. Ι-ΙΙ. Paschides, P., Between City and King: Prosopographical Studies on the Intermediaries Between the Cities of the Greek Mainland and the Aegean and the Royal Courts in the Hellenistic Period ( BC), Meletemata 59 (Aθήνα 2008). ΒΙΣ 334 ηµήτρης Κυρίτσης Εµπόριο και πολιτική στην ανατολική Μεσόγειο (13 ος - 15 ο ς αι.) (Σ) Η εµπορική επανάσταση που ξεκίνησε στην Ευρώπη τον 11 ο αιώνα οδήγησε, µετά την τέταρτη σταυροφορία, στη δηµιουργία ενός ενοποιηµένου οικονοµικού συστήµατος στην Ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο κοµβικό ρόλο κατείχαν οι περιοχές της Ρωµανίας, δηλαδή της διασπασµένης πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν οι οικονοµικές, πολιτικές και θεσµικές παράµετροι για την έκρηξη της εµπορικής δραστηριότητας, ο ανταγωνισµός των ιταλικών εµπορικών πόλεων, οι εξωοικονοµικές πλευρές της συνύπαρξης Ελλήνων, Ιταλών και άλλων στον ίδιο χώρο, ενώ έµφαση θα δοθεί στην θέση του Βυζαντίου και των βυζαντινών στο νέο οικονοµικό σύστηµα. ΒΙΣ 604 Κώστας Μουστάκας Βυζαντινή Οικονοµία. Αρχές, θεωρίες, νοοτροπίες (Π) Αντικείµενο του µαθήµατος δεν είναι τόσο η εξέταση οικονοµικών δεδοµένων, µηχανισµών και πρακτικών, όσο η συζήτηση της γενικότερης βυζαντινής αντίληψης για την οικονοµία, και των επιµέρους όψεων αυτής, όπως διαµορφώνονται στα διακριτά ιστορικά πλαίσια των επιµέρους φάσεων της βυζαντινής ιστορίας. Θα εξεταστούν τόσο οι θεωρητικές επεξεργασίες από τους ίδιους τους συγχρόνους της εποχής αναφορικά µε την οικονοµικά σφαίρα, όσο και τα γενικότερα πλαίσια των αντιλήψεων και νοοτροπιών που αποκαθίστανται από στάσεις, πρακτικές και συµπεριφορές των οικονοµικά δρώντων υποκειµένων. Στο πλαίσιο αυτής της εξέτασης θα διερευνηθεί ο βαθµός ανταπόκρισης των θεωρητικών αντιλήψεων για την οικονοµία µε τις πραγµατικότητες του οικονοµικού γίγνεσθαι, καθώς και η ανταπόκριση των δεδοµένων της εποχής µε τις αναπαραστάσεις της νεότερης ιστοριογραφίας. Τα επιµέρους θέµατα που θα θιγούν στα πλαίσια του µαθήµατος περιλαµβάνουν τις βυζαντινές ιδέες και αντιλήψεις περί πλούτου ως κριτηρίου κοινωνικής ιεράρχησης, τη διερεύνηση περί της ύπαρξης µιας "ηθικής οικονοµίας", ιδέες για τον ρόλο του κράτους, η λογική της φορολογίας, των απαλλαγών και των προνοµίων, οικονοµικές παράµετροι της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωµατίας. Γενική βιβλιογραφία: - A. Kazhdan, People and Power in Byzantium. Introduction to Modern Byzantine Studies, Washington DC: Dumbarton Oaks, Α. Λαϊου, "Η οικονοµική αντίληψη των Βυζαντινών", στο Α. Λαϊου (επιµ.), Οικονοµική Ιστορία του Βυζαντίου, τ. Γ, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2006 (Washington DC 2002). - M. Mundell-Mango, "Εµπόριο", στο C. Mango (επιµ.), Ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα Ε. Παπαγιάννη, "Νοµικές παράµετροι της οικονοµίας", στο Α. Λαϊου (επιµ.), Οικονοµική Ιστορία του Βυζαντίου, τ. Γ, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2006 (Washington DC 2002).

4 4 ΒΙΣ 345 Κώστας Μουστάκας Κριτόβουλος. Ο ιστοριογράφος στο πλαίσιο της εποχής του (Σ) Στα πλαίσια της συζήτησης περί της ζωής και του έργου του Κριτόβουλου επιδιώκεται να εξεταστούν σειρά όψεων του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου που αναφέρεται στην πτώση του Βυζαντίου και στην εγκαθίδρυση της οθωµανικής εξουσίας επί των άλλοτε βυζαντινών χωρών και πληθυσµών. Τα ειδικότερα ζητήµατα που θα διερευνηθούν εντάσσονται σε θεµατικές όπως: - Ερµηνείες της πτώσης του Βυζαντίου και της ανόδου των Οθωµανών. - Η θέση των Βυζαντινών στην οθωµανική κοινωνία και περιπτώσεις ενσωµάτωσης στην οθωµανική ελίτ. - Ιδεολογικοί προσανατολισµοί των υπό οθωµανική κυριαρχία Χριστιανών. - Η ύστερη βυζαντινή ιστοριογραφία και οι "Ιστορικοί της Άλωσης". - Παράγοντες ιστορικής αιτιότητας στο έργο του Κριτόβουλου. - Ο Κριτόβουλος και η οθωµανική ιστοριογραφία. - Ο "φιλοτουρκισµός" του Κριτόβουλου στη νεότερη ιστοριογραφία. Ιστορία Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ) ΙΜΧ 271 Αγλαΐα Κάσδαγλη Γη και αγρότες στη µεσαιωνική Ευρώπη (Π) Η παράδοση έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, θα ξεκινήσει εποµένως µε σύντοµη παρουσίαση των χρονικών και εδαφικών ορίων και των γενικών χαρακτηριστικών των µεσαιωνικών κοινωνιών της Ευρώπης. Στο επίκεντρο, όµως, θα είναι η εξέταση των κοινωνιών αυτών από την οπτική γωνία των αγροτών, οι οποίοι αποτελούσαν περίπου το 95% του συνολικού πληθυσµού. Έτσι, ξεκινώντας από γενικότερα ζητήµατα των αγροτικών κοινωνιών θα προχωρήσουµε σε συγκεκριµένα παραδείγµατα από περιοχές που καλύπτονται κυρίως από τη σηµερινή Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Γερµανία ή Ισπανία, από τις οποίες έχουν σωθεί σχετικά άφθονες µαρτυρίες. Θα δοθεί έµφαση σε ζητήµατα της καθηµερινή ζωή, µε τις οικονοµικές κοινωνικές, θεσµικές και πολιτικές εκφάνσεις της: κοινωνική διαστρωµάτωση και δεσµοί εξάρτησης, καλλιέργειες και εκµετάλλευση της γης, κοινωνική οργάνωση το χωριό και η χωροδεσποτεία- κοινωνικοί θεσµοί η οικογένεια, η θέση των γυναικών-, κοινωνικοί αγώνες αίτια και παραδείγµατα αγροτικών εξεγέρσεων κ.ο.κ. Σε όλα τα ζητήµατα θα δίνεται βαρύτητα στη συγκριτική Ιστορία, καθώς και στην κριτική αξιοποίηση πηγών της εποχής. Στην παράδοση θα καθοδηγούνται οι φοιτητές πώς να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά την προτεινόµενη βιβλιογραφία και να ασκηθούν στην αξιολόγηση πηγών διαφόρων τύπων. Για να αποδώσει κανείς ουσιαστικά στο µάθηµα απαραίτητο θα είναι να ανατρέχει στην ηλεκτρονική σελίδα του µέσω του ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (τα δύο βιβλία µε * θα µοιραστούν στους φοιτητές, αλλά µόνο µέρος τους σχετίζεται µε το ειδικό θέµα της παράδοσης και µε κανένα τρόπο δεν καλύπτουν όλη την ύλη. Τα υπόλοιπα βιβλία υπάρχουν στην κλειστή συλλογή της παράδοσης, στη βιβλιοθήκη).

5 5 1. Γάσπαρης Χ Η γη και οι αγρότες στη µεσαιωνική Κρήτη, 13 ος -14 ος αι., εκδ. Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών 2. Λαϊου Αγγελική Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, µετφρ., εκδ. ΜΙΕΤ 3. Μπενβενίστε Ρίκα 2007.Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήµατα της µεσαιωνικής ύση, εκδ. Πόλις 4. Nicholas D Η εξέλιξη του µεσαιωνικού κόσµου, µετφρ., εκδ. ΜΙΕΤ 5. Rosener Werner Οι αγρότες στην Ευρώπη, µετφρ., εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 6. Ρόουλινγκ Μάρτζορυ Η καθηµερινή ζωή στο Μεσαίωνα, µετφρ., εκδ. Οδυσσέας * Τα βιβλία 1, 2: θα χρησιµεύσουν κυρίως ως συγκριτικά και µεθοδολογικά παραδείγµατα. 3. 4: παράδειγµα βιβλίων για τη µεσαιωνική Ιστορία γενικότερα. Περιλαµβάνουν ενότητες σχετικές µε το ειδικό θέµα. 5, 6: εκλαϊκευτικά βιβλία, αλλά µε κεφάλαια που δίνουν ένα χρήσιµο υπόβαθρο για το συγκεκριµένο θέµα ) ΙΜΧ 324 Αγλαΐα Κάσδαγλη Αλλόδοξοι και αλλόθρησκοι στη χριστιανική, µεσαιωνική Ευρώπη (Σ) Στο σεµινάριο αυτό οι φοιτητές θα κληθούν να εµβαθύνουν σε πτυχές του θέµατος «Εκκλησία και κοινωνία στη µεσαιωνική Ευρώπη», που υπήρξε αντικείµενο της παράδοσης του περασµένου εξαµήνου. Η έµφαση εδώ θα δοθεί σε στοιχεία (όπως οι αιρετικοί, οι µεταρρυθµιστές, οι Εβραίοι, οι µουσουλµάνοι κτλ.) τα οποία διαφοροποιούνταν από τη χριστιανική ιδεολογία και πρακτική που από τον 4ο αι. µ.χ. βαθµιαία αλλά ορµητικά κυριάρχησαν στις κοινωνίες της υτικής Ευρώπης. Η διδάσκουσα θα κάνει τη συντοµότερη δυνατόν αναγκαία εισαγωγή στο θέµα και στη συνέχεια θα καθοδηγεί τα µέλη του σεµιναρίου να µελετήσουν και να παρουσιάσουν αυτόνοµα ποικίλες όψεις του γενικού θέµατος και διαφορετικές προσεγγίσεις, δηλαδή θα απαιτείται συνεχής µελέτη, αναζήτηση και ανταλλαγή βιβλιογραφικών στοιχείων µεταξύ των µελών του σεµιναρίου. Η επιλογή ειδικού θέµατος θα γίνει κατά πρώτον λόγο από τον άµεσα ενδιαφερόµενο και µόνο µετά τις πρώτες εβδοµάδες συλλογικής προετοιµασίας. Ή κατανόηση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνετε δεκτοί στο σεµινάριο.

6 6 Τοµέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων Ιστορία Νεότερων Χρόνων (ΙΝΧ) ΙΝΧ 114 Χρήστος Λούκος Εισαγωγή στην ιστορία της Ελλάδας, (Π) Θα τονιστούν οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν την εξέλιξη του ελληνικού κράτους το 19 ο αιώνα: το οθωµανικό παρελθόν, η δυναµική του 1821, ο ρόλος των προστάτιδων δυνάµεων, η διαµάχη βασιλιά-πολιτικών κοµµάτων για τη µορφή του πολιτεύµατος, η διεκδίκηση φιλελεύθερων θεσµών, η διοικητική οργάνωση του νέου κράτους, τα πρόσωπα και οι θεσµοί, οι κοινωνικές σχέσεις, η δηµογραφική εξέλιξη, η οικονοµική κατάσταση και οι απόπειρες εκσυχρονισµού, η στενή σχέση του ελληνικού κράτους µε τα συµβαίνοντα στη ύση και στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, οι σχέσεις του κράτους αυτού µε τους Έλληνες εκτός Ελλάδας, τα αλυτρωτικό ζήτηµα, οι πόλεµοι, η εκπαίδευση και η παιδεία, οι ιδεολογικές τάσεις, η ύπαιθρος και οι πόλεις, ο τρόπος ζωής, η καθηµερινότητα, οι σχέσεις των δύο φύλων, κλπ. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα, εκδ. Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος/ Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα Γ. Β. ερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους, , β έκδοση, τ. Α -Β, Αθήνα, Εστία, Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, , µετάφραση Θόδωρος Παρασκευόπουλος, τ. Α -B, Αθήνα, ΜΙΕΤ, Βαγγέλης. Καραµανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Νεοελληνική Πόλη. Οθωµανικές κληρονοµίες και ελληνικό κράτος, Α' ιεθνές Συνέδριο (Αθήνα - Ερµούπολη, Σεπτεµβρίου 1984), εκδ. ΕΜΝΕ, τ. Α - Β', Αθήνα John A. Petropulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, , Princeton 1968 ελληνική µετάφραση: Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο ( ), β έκδοση, τ. Α -Β, Αθήνα, ΜΙΕΤ, Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά Χρόνια. Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του , β έκδοση, Αθήνα, ΕΜΝΕ-Μνήµων, Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, , Αθήνα, Θεµέλιο, ΙΝΧ 329 Χρήστος Λούκος Ιστορία της Ελλάδας, : πηγές, βοηθήµατα, ερµηνείες (Σ) Μετά από µια σύντοµη σκιαγράφηση της ιστορίας της Ελλάδας από τις απαρχές της συγκρότησης του ελληνικού κράτους έως και τη λήξη του εµφυλίου, θα παρουσιαστούν ενδεικτικά κατηγορίες πηγών ποικίλου περιεχοµένου, θα συζητηθεί η σηµασία τους και ο τρόπος ιστορικής τους αξιοποίησης. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι ιστορικές προσεγγίσεις που περιέχονται σε βασικά βοηθήµατα για τη µελέτη της εξεταζόµενης περιόδου και θα τεθούν ζητήµατα ερµηνείας.

7 7 ΙΝΧ 273 Χρήστος Χατζηϊωσήφ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης (18 ος - αρχές 20 ου αι.) (Π) Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει την κοινωνική λειτουργία της ιστορίας στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή µετά την εµφάνιση ενός σώµατος ειδικευµένων λογίων που διαµορφώνεται στο σύγχρονο πανεπιστήµιο πάνω στη βάση κοινών παραδοχών για τη γνώση και οι οποίοι εφαρµόζουν κοινές µεθόδους εργασίας στη µελέτη του παρελθόντος των ανθρωπίνων κοινωνιών. Οι γνωσιοθεωρητικές παραδοχές και οι µέθοδοι µεταβλήθηκαν αρκετές φορές στη διάρκεια των τελευταίων τριών αιώνων και µε βάση τις διαφορές τους διακρίνουµε τις λεγόµενες ιστορικές σχολές. Το µάθηµα φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από την παρουσίαση µε χρονολογική σειρά της αλληλουχίας των ιστορικών σχολών. Αυτό θα προσπαθήσει να το επιτύχει µε το συσχετισµό των αλλαγών αυτών µε τις γενικότερες µεταβολές των συνθηκών στις σύγχρονες κοινωνίες. Ακριβώς επειδή είναι κάτι περισσότερο από µια συνοπτική επισκόπηση των ιστορικών σχολών θα διαρκέσει δύο εξάµηνα, µε την τοµή στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο. Για τον ίδιο λόγο θα χρειασθούν περισσότερες παραδόσεις που θα εξασφαλισθούν µε εµβόλιµα µαθήµατα. Το µάθηµα λόγω του αντικειµένου του θα µπορούσε να θεωρηθεί εισαγωγικό µε την έννοια ότι προσφέρει απαραίτητες και βασικές για τους ιστορικούς γνώσεις χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι εύκολο η απλό. Τον χαρακτηρισµό του ως εισαγωγικού τον δικαιολογεί επίσης µε τη διαπραγµάτευση βασικών εννοιών, εργαλείων του ιστορικού, µε αναφορές σε βασική βιβλιογραφία για διάφορα θέµατα και τέλος µε την κριτική συγκεκριµένων σύντοµων κειµένων και άλλων τεκµηρίων που θα διανέµονται και θα συζητούνται στη διάρκεια της παράδοσης. Για τον καλύτερο προσανατολισµό των φοιτητών που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παράδοση ακολουθεί διάγραµµα των θεµάτων που θα παρουσιασθούν κατά το χειµερινό εξάµηνο. 1. Εισαγωγή 2. ιαφωτισµός (Φιλόσοφοι,Καντ, Φυσική Ιστορία, Ορθός Λόγος Εγκυκλοπαίδεια) 3. ιαφωτισµός ( Γκέτινγκεν, Ζητήµατα µεθόδου και θεωρίας, αντικειµενικότητα, κριτική πηγών, ο ιστορικός και ο κυρίαρχος) 4. Γαλλική Επανάσταση ( Τέλος η αρχή της ιστορίας;) 5. Γαλλική Επανάσταση ( Το ζήτηµα της πάλης των τάξεων) 6. Ιστορισµός ( Νήµπουρ, νοµικοί) 7. Ιστορισµός (Ράνκε) 8. Γκιζό, Μισλέ 9. Κ.Παπαρρηγόπουλος 10.Περιφερειακοί ιστορισµοί 11.Θετικισµός 12. Μεθοδική ιστορία 13. Μαρξισµός 14. Η φιλοσοφία της ζωής και η κριτική του ιστορισµού 15. Ο ανταγωνισµός των κοινωνικών επιστηµών 16. Προσαρµογές (Καρλ Λάµπρεχτ Revue de Synthese Viertelsjahrhefte fuer Wirtschafts und Sozialgeschichte)

8 8 ΙΝΧ 154 ηµήτρης Κουσουρής Οι Ευρωπαϊκοί πόλεµοι του εικοστού αιώνα ( ) (Π) Στο µάθηµα αυτό θα εξετασθούν οι σχέσεις πολέµου και πολιτικής στην Ευρώπη ανάµεσα στο «Μεγάλο Πόλεµο» του και στο εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ( ). Περισσότερο από µια «παρένθεση» αγριότητας και πολέµων, η περίοδος αποτέλεσε µια αποφασιστική καµπή για τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές αντιθέσεις που είχαν συσσωρευτεί στην Ευρωπαϊκή ήπειρο στην περίοδο που εγκαινιάστηκε από τη Βιοµηχανική και τη Γαλλική Επανάσταση. Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση των σχέσεων συνέχειας και τοµής αυτής της «εποχής των καταστροφών» µε το «µακρύ 19ο αιώνα» και η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους αυτή η εµπειρία διαµόρφωσε τα πολιτικά συστήµατα, τη µνήµη και την κουλτούρα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Στις παραδόσεις θα επιχειρηθεί η επισκόπηση µε χρονολογική σειρά των βασικών γεγονότων και διεργασιών της περιόδου, που θα παρουσιαστούν σε συνάρτηση µε τις ερµηνείες και τα εννοιολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούν οι πρόσφατες ιστοριογραφικές προσσεγγίσεις. Κύριοι θεµατικοί άξονες: (α) Ανταγωνισµός, κρίση και αποσύνθεση των Ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, (β) Ο ρολος και οι επιπτώσεις των πολέµων στα πολιτικά συστήµατα: µαζικοποίηση, στρατιωτικοποίηση, ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής ζωής (γ) Η διαλεκτική πολέµου, επανάστασης και αντεπανάστασης, (δ) Οι συνέπειες των πολιτικών και οικονοµικών κρίσεων, (ε) Τα διακυβεύµατα και οι τρόποι εξόδου από τον πόλεµο. Ενδεικτική βιβλιογραφία: -Eric HOBSBAWM, H εποχή των άκρων, Ο σύντοµος εικοστός αιώνας ( ), Αθήνα, Θεµέλιο, James JOLL, Η Ευρώπη , Θεσσαλονίκη, Βάνιας, Marc MAZOWER, Σκοτεινή ήπειρος, Ο Ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Serge BERNSTEIN, Pierre MILZA, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 3: ιάσπαση και Ανοικοδόµηση της Ευρώπης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Marc FERRO, Ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος, Ελλάδα, Ελληνικά Γράµµατα, Robert PAXTON, H ανατοµία του φασισµού, Αθήνα, Κέδρος, Anthony BEEVOR, O ισπανικός εµφύλιος πόλεµος, Αθήνα, Γκοβόστης, George MOSSE, Fallen soldiers: reshaping the memory of the World Wars, Νέα Υόρκη, Oxford University Press, Sheila FITZPATRICK, The Russian Revolution , Οξφόρδη, Oxford U.P., ΙΝΧ 310 ηµήτρης Κουσουρής Αντίσταση και δοσιλογισµός στη δεκαετία του 1940: τεκµήρια και ερµηνείες (Σ) Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που γνώρισαν την κατοχή από τις δυνάµεις του Άξονα, η εµπειρία του Β Παγκοσµίου Πολέµου χαρακτηρίστηκε από την αντιπαράθεση ανάµεσα στις δυνάµεις της Αντίστασης και του οσιλογισµού. Οι δύο αυτοί όροι ενέχουν πολλαπλές πολιτικές, ταξικές, ιδεολογικές ή εθνοτικές αντιθέσεις όπως αυτές εκδηλώθηκαν στην Κατοχή αλλά και όπως ερµηνεύτηκαν µετά το τέλος του πολέµου. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες αυτών των

9 9 αντιθέσεων στην ελληνική περίπτωση: οι συνθήκες που διαµόρφωσαν την εσωτερική σύγκρουση, οι δυνάµεις και η ιδεολογία του δοσιλογισµού, η δυναµική του εαµικού κινήµατος, η σηµασία της «γκρίζας ζώνης» του αντικοµµουνισµού. Επίσης θα τονιστούν τα διακυβεύµατα των αντιθετικών ερµηνειών της «συνεργασίας µε τον εχθρό» πριν και µετά την Απελευθέρωση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο ρόλο του δικαίου, κατά τις διαπραγµάτευσεις για το νόµο περί τιµωρίας των δοσιλόγων, αλλά και κατά τις δικαστικές και διοικητικές εκκαθαρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά τα εκεµβριανά. Οι παραπάνω θεµατικές θα συζητηθούν σε συνάρτηση µε τις ιστορικές ερµηνείες και προσεγγίσεις και τις αρχειακές διαθεσιµότητες για την έρευνα. Ενδεικτική βιβλιογραφία: - Χ. ΦΛΑΪΣΕΡ, Στέµµα και Σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, , τ.1 και 2, Αθήνα, Παπαζήσης, Μ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ,Στα πρόθυρα του εµφυλίου πολέµου, Κοινωνική πόλωση, αριστερά και αστικός κόσµος στη µεταπολεµική Ελλάδα: Από τα εκεµβριανά στις εκλογές του 1946, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Μ. MAZOWER, Μετά τον πόλεµο η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, , Αθήνα, Αλεξάνδρεια, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940, Ένα έθνος σε κρίση, Αθήνα, Θεµέλιο, Χ. ΦΛΑΪΣΕΡ, Ιακ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ, Ηλ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (επιµ.), Εχθρός εντός των τειχών, Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, Χρ. ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ, Πρ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Γ: Β Παγκόσµιος, , Κατοχή-Αντίσταση, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Ist. DÉAK, J. GROSS, T. JUDT (επιµ.), The Politics of Retribution in Europe, World War II and Its Aftermath, Νέα Υόρκη, Princeton University Press, 2000.

10 10 Τοµέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών Τουρκολογία (ΤΟΥ) ΤΟΥ Αντώνης 243 Αναστασόπουλος Ιστορία της Τουρκικής ηµοκρατίας (Π) Το µάθηµα είναι µια επισκόπηση της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της Τουρκίας από την ίδρυση της Τουρκικής ηµοκρατίας το 1923 ως τις αρχές του 21ου αιώνα. Αφετηρία θα αποτελέσει η ανάλυση των αρχών πάνω στις οποίες στήριξε τη λειτουργία της Τουρκικής ηµοκρατίας ο Κεµάλ Ατατούρκ, της πολιτικής που ακολούθησε για να προωθήσει το όραµά του για το νέο κράτος και των συνεπειών που είχε αυτή η πολιτική στο πολιτικό, το οικονοµικό και το πολιτισµικό πεδίο. Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε τη µετάβαση από τον µονοκοµµατισµό στον πολυκοµµατισµό, το ρόλο του στρατού στην πολιτική και οικονοµική ζωή, την άνοδο του πολιτικού ισλάµ και την αµφισβήτηση της κεµαλικής κληρονοµιάς, καλύπτοντας παράλληλα τις εξελίξεις στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Τουρκίας. Στο πλαίσιο που περιγράψαµε παραπάνω, θα δώσουµε έµφαση σε ιδεολογικά ζητήµατα, ενώ θα αναφερθούµε και στη θέση της Τουρκίας στο διεθνές περιβάλλον. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Αχµέτ ΙΝΣΕΛ και Αλί ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ (επιµ.), Ο τουρκικός στρατός: ένα πολιτικό κόµµα, µια κοινωνική τάξη, µτφρ. Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, Αµαρυλλίς Λογοθέτη και Ιλεάνα Μορώνη, επιµ. Σία Αναγνωστοπούλου και Στρατής Μπουρνάζος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2007 Hamit BOZARSLAN, Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2004 Bernard LEWIS, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, 2 τόµοι, µτφρ. Π. Κωνσταντέας Στ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Hugh POULTON, Ηµίψηλο, γκρίζος λύκος και ηµισέληνος: ο τουρκικός εθνικισµός και η ηµοκρατία της Τουρκίας, µτφρ. Εύα Πέππα, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 2000 David SHANKLAND, Ισλάµ και κοινωνία στην Τουρκία, µτφρ. Κατερίνα Κιτίδη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2003 Erik Jan ZÜRCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004 Erik-Jan ZÜRCHER (επιµ.), Turkey in the Twentieth Century / La Turquie au vingtième siècle, Klaus Schwarz Verlag, Βερολίνο 2008 Πρόγραµµα µαθηµάτων 1 ο µάθηµα: Εισαγωγή στο θέµα του µαθήµατος. 2 ο µάθηµα: Η ύστερη οθωµανική περίοδος και ο Πόλεµος της Ανεξαρτησίας 3 ο µάθηµα: Η ίδρυση της ηµοκρατίας της Τουρκίας ιδεολογικό περιβάλλον βασικές αρχές στις οποίες βασίστηκε η ίδρυση της Τουρκίας. 4 ο µάθηµα: Η µονοκοµµατική περίοδος µέχρι τον θάνατο του Κεµάλ Ατατούρκ ( ). 5 ο µάθηµα: Η µετάβαση από τον µονοκοµµατισµό στον πολυκοµµατισµό ( ). 6 ο µάθηµα: Η περίοδος διακυβέρνησης του ηµοκρατικού Κόµµατος ( ). 7 ο µάθηµα: Η περίοδος ανάµεσα στο στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1960 και το στρατιωτικό τελεσίγραφο του ο µάθηµα: Η ταραγµένη δεκαετία του ο µάθηµα: Οι εξελίξεις από το 1980 και εξής. 10 ο µάθηµα: Το τουρκικό κράτος και η τουρκική κοινωνία ο ρόλος του τουρκικού στρατού. 11 ο µάθηµα: Η διεθνής θέση της Τουρκίας (πολιτική και οικονοµική) σχέσεις της Τουρκίας µε τους γείτονές της. 12 ο µάθηµα: Ιδεολογικά ζητήµατα: εθνικισµός, κρατισµός, κεµαλική παράδοση, ισλάµ. 13 ο µάθηµα: Ανασκόπηση προβολή ταινίας για τη ζωή του Κεµάλ Ατατούρκ.

11 11 ΤΟΥ 304 Αντώνης Αναστασόπουλος Ο µετασχηµατισµός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 19 ο αιώνα (Σ) Στόχος του σεµιναρίου είναι να µελετήσουµε την Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για µια περίοδο έντονων µετασχηµατισµών, που συνδέονται πρωταρχικά µε δύο φαινόµενα. Το ένα είναι ο εκσυγχρονισµός και εκδυτικισµός της κρατικής διοίκησης, του στρατού, της οικονοµίας, της κουλτούρας και της κοινωνίας, ο οποίος στο πολιτικό πεδίο εκδηλώνεται µε τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ. Το δεύτερο είναι τα προβλήµατα απόσχισης εδαφών που δηµιουργεί για την Οθωµανική Αυτοκρατορία η εδραίωση του εθνικισµού και της ιδέας του έθνους-κράτους, σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον που είχε προκύψει στο πλαίσιο του Ανατολικού Ζητήµατος. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του σεµιναρίου µπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα φαινοµένων και εξελίξεων: πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών, ιδεολογικών, πολεοδοµικών κ.ά. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Σία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Μικρά Ασία, 19 ος αι Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες: από το µιλλέτ των Ρωµιών στο ελληνικό έθνος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997 Αλέκα ΚΑΡΑ ΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, Μεταξύ Ανατολής και ύσης: βορειοελλαδικές πόλεις στην περίοδο των οθωµανικών µεταρρυθµίσεων, Τροχαλία, [Αθήνα] 1997 Selim DERINGIL, Η καλά προστατευόµενη επικράτεια: ιδεολογία και νοµιµοποίηση της εξουσίας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ( ), µτφρ. Στ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003 Suraiya FAROQHI, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Από τον µεσαίωνα ως τις αρχές του 20ού αιώνα, µτφρ. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Εξάντας, Αθήνα 2000 Bernard LEWIS, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, 2 τόµοι, µτφρ. Π. Κωνσταντέας Στ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα İlber ORTAYLI, Ο πιο µακρύς αιώνας της αυτοκρατορίας: ο οθωµανικός 19 ος αιώνας. Η πορεία προς τον εκσυγχρονισµό, µτφρ. Κατερίνα Στάθη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004 Donald QUATAERT, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: οι τελευταίοι αιώνες, , µτφρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 Erik Jan ZÜRCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004 ΤΟΥ 217 Ηλίας Κολοβός Ποιοι ήταν οι Οθωµανοί; Ιστορία, ιστοριογραφία, αναπαραστάσεις (Π) Η παράδοση έχει ως στόχο να συζητηθούν οι όροι «Οθωµανοί», «Τούρκοι», «Ρουµί» (Ρωµαίοι) και «Ισλάµ» στην ρευστότητα και την πολυπλοκότητά τους από την σκοπιά της οθωµανικής ιστορίας και µέσα από τις συχνά αντιµαχόµενες προσεγγίσεις της ιστοριογραφίας. Επιπλέον θα συνεξεταστεί η θέση των Οθωµανών στην φαντασία και στον πολιτισµό της δυτικής Ευρώπης. Θα µελετηθούν ιδιαίτερα οι τρόποι µε τους οποίους η οθωµανική εξουσία διεκδικούσε τη νοµιµοποίησή της. Τέλος, θα συζητηθούν οι ποικίλες «κληρονοµιές» της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ενδεικτική βιβλιογραφία: - Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: Η κλασική εποχή, , µετ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα 1995 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.I5].

12 12 - Donald Quataert, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: Οι τελευταίοι αιώνες, , µετ. Μ. Σαρηγιάννης, Αθήνα 2006 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR485 Q3716]. - Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, 2 τ., µετ. Π. Κωνσταντέας, Αθήνα 2001 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR583.L4816] - Cemal Kafadar, Ανάµεσα σε δύο κόσµους: Η κατασκευή του οθωµανικού κράτους, µετ. Α. Αναστασόπουλος, Αθήνα 2008 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.K3416] - Suraiya Faroqhi, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή στην Οθωµανική Αυτοκρατορία από τον Μεσαίωνα ως τις αρχές του 20ού αιώνα, µετ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 2000 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR432.F37] - Hakan T. Karateke - Maurus Reinkowski (επιµ.), Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power, Leiden & Boston: Brill, 2005 [Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών JC497.L44] - L. Carl Brown (επιµ.), Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East, Νέα Υόρκη 1996 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DS62.4 B679] - Ελένη Γκαρά, «Χριστιανοί και µουσουλµάνοι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία των πρώιµων νεότερων χρόνων: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις», εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του Molly Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσµος. Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι στη Μεσόγειο των Πρώιµων Νεότερων Χρόνων, Αθήνα 2005 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DF901 C83 G7416] - Αντώνης Αναστασόπουλος, «Οι χριστιανοί στην Τουρκοκρατία και οι οθωµανικές πηγές: η περίπτωση της Βέροιας, π », Αριάδνη 9 (2003), σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, Περιοδικά]. - Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός και Μαρίνος Σαρηγιάννης, «Η Οθωµανική Αυτοκρατορία Ο Ελλαδικός Χώρος», Η Οθωµανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2008, Πρόγραµµα µαθηµάτων 1- Εισαγωγικά. Γιατί οθωµανική ιστορία; 2- Ανακαλύπτοντας το Ρέθυµνο των Οθωµανών... Περιήγηση στην παλιά πόλη του Ρεθύµνου. 3- Σύντοµο διάγραµµα της οθωµανικής ιστορίας. 4- Ποιοι ήταν οι Οθωµανοί; 5- Οι Οθωµανοί ως οι «Ρωµαίοι» του µουσουλµανικού κόσµου. 6- Οι Οθωµανοί ως οι «Τούρκοι» στον δυτικοευρωπαϊκό και στον βαλκανικό κόσµο. 7- Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, µια ισλαµική αυτοκρατορία; 8- Τα πολιτισµικά σύνορα του οθωµανικού κόσµου και οι υπερβάσεις τους. 9- Οθωµανική εξουσία και νοµιµοποίηση. 10- Οι κληρονοµιές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 11- Το σχήµα «Ανατολή- ύση». 12- Οι µη µουσουλµάνοι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία Το σχήµα του «τουρκικού ζυγού». 13- Ο καφές ως διακύβευµα - ανακεφαλαίωση ΙAΡ 104 Marco Miotto Το Σουλτανάτο των Μαµελούκων της Αιγύπτου ( ) (Π) Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση και η µελέτη του κράτους που δηµιουργήθηκε από τους Μαµελούκους (στρατιωτικούς δουλικής καταγωγής) στην Αίγυπτο και στη Συρία κατά τον ύστερο µεσαίωνα και την πρώιµη σύγχρονη εποχή.

13 13 Το κράτος αυτό αποτέλεσε τη µεγαλύτερη πολιτική, στρατιωτική και οικονοµική δύναµη της Εγγύς Ανατολής µέχρι την κατάκτησή του από τους Οθωµανούς και την ενσωµάτωσή του στο Οθωµανικό Κράτος. Το Κράτος των Μαµελούκων αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης και έρευνας εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του, όσον αφορά την πολιτική οργάνωση και την κοινωνική δοµή. Αυτή η ξεχωριστή και ιδιαίτερη µορφή ισλαµικού κράτους παρουσιάζει πολλά στοιχεία και προσφέρει πολλά ζητήµατα προς συζήτηση και έρευνα και θεωρείται βασικής σηµασίας για την αραβοϊσλαµική ιστορία εν γένει. Ενδεικτική βιβλιογραφία: (µέχρι 10 τίτλοι) 1. The Cambridge History of Egypt, v. I, Islamic Egypt, , εκδότης C. F. Petry, Cambridge Ειδικά τα κεφάλαια: 10, 11, 14, 16, 17, D. Ayalon, Gunpowder anf Firearms in the Mamluk Kingdom. A Challenge to a Medieval Society, Λονδίνο D. Ayalon, Studies on the Mamlūks of Egypt ( ), Variorum Reprints, Λονδίνο Ph. Hitti, History of the Arabs: from the earliest times to the present, Λονδίνο 1943, επανέκδοση Το τελευταίο κεφάλαιο. 5. D. Nicolle, Ιστορικός Άτλας του Ισλάµ, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα R. Irwin, The Middle East in the middle ages. The early Mamluk Sultanate , Λονδίνο-Σίδνεϊ, T. Philipp e U. Haarmann (ed.), The Mamluks in Egyptian politics and society, Cambridge P. Thornau, The Lion of Egypt. Sultan Baybars I and the Near East in the Thirteenth Century, Λονδίνο-Νέα Υόρκη Λήµµα Mamlūks στον 6 ο τόµο της Εγκυκλοπαίδειας του Ισλάµ (Encyclopaedia of Islam), 2 η έκδοση. ΙΑΡ 349 Marco Miottο Θεσµοί του αραβοϊσλαµικού κόσµου (Σ) Το σεµινάριο προβλέπει τη µελέτη και την ανάλυση διάφορους «θεσµούς» του αραβοϊσλαµικού κόσµου ή µάλλον, ορθότερα, των ισλαµικών κοινωνιών στον αραβικό κόσµο. Η προσέγγιση θα είναι διαχρονική, από την εµφάνιση του Ισλάµ (7 ος αι.) µέχρι την σύγχρονη εποχή. Στο σεµινάριο αυτό, ο όρος «θεσµοί» εννοείται µε την ευρύτερη του σηµασία σηµασία που καλύπτει µεγάλο φάσµα των παλαιών και συγχρόνων, ισλαµικών κοινωνιών: δικαιοσύνη, διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, παιδεία, διαφυλετικές σχέσεις, στρατός κ.τ.λ. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία θα δοθεί αλλά, κυρίως, θα βρεθεί από τους φοιτητές, ανάλογα µε το θέµα εργασίας που θα ανατεθεί στον καθένα..

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Ρέθυµ νο, Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Εαρινό εξάµηνο 2011-2012) Τοµέας Αρχαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2010-2011 Φυσιογνωμία του Τμήματος Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 άρχισε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΜΗΜΑ BΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚϚ (2012-2013) Το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚH (2014-2015) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚZ (2013-2014) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2 Π ε ρ ι ε χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MAPIA XPIΣTINA XATZHIΩANNOY. H Ιστορία των Επιχειρήσεων: γενικευτικές αναγωγές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

MAPIA XPIΣTINA XATZHIΩANNOY. H Ιστορία των Επιχειρήσεων: γενικευτικές αναγωγές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες MAPIA XPIΣTINA XATZHIΩANNOY H Ιστορία των Επιχειρήσεων: γενικευτικές αναγωγές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Η επιχείρηση έχει γίνει αντικείμενο πολυεπίπεδων αναγνώσεων και ερμηνειών. Σήμερα oικονομολόγοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Eισαγωγή ΟΡΙΑ ΙΣΤ

1. Eισαγωγή ΟΡΙΑ ΙΣΤ 1. Eισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 Θέμα: Αναζητείστε ομοιότητες και διαφορές στη μορφή των πόλεων της Παλαιοχριστιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία.

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΑ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΡΟΔΟΣ 2003 1 «Το μουσείο είναι τόπος ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό» Georges Henri Riviere 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παρά

Διαβάστε περισσότερα

H αιγαιακή προϊστορική έρευνα. H αιγαιακή προϊστορική έρευνα. στις αρχές. στις αρχές του 21ου αιώνα. του 21ου. Επιστημονική επιμέλεια: ου αιώνα

H αιγαιακή προϊστορική έρευνα. H αιγαιακή προϊστορική έρευνα. στις αρχές. στις αρχές του 21ου αιώνα. του 21ου. Επιστημονική επιμέλεια: ου αιώνα Α πό τον 19ο αιώνα και τις ανακαλύψεις των Ε. Σλήμαν, Χ. Τσούντα, A. Eβανς και των άλλων πρωτεργατών, οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν την Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τον ηπειρωτικό ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 6 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2007 4 Συνέδρια και Ημερίδες 6 24η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 1984-2014 30 χρόνια Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κατάλογος εκδόσεων φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 γενικές πληροφορίες O ι Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης ιδρύθηκαν το 1984, όταν η Παγ κρητική Ένωση Aμερικής,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες Δαλγίτση Ανδρομάχη Άννα Σύμβουλος Τσίμας Νίκος (Διδ./407) Επιβλέποντες καθηγητές Πολυχρονόπουλος Δημήτρης (Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ Κοσµάς Τουλούµης ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ Σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα και, κυρίως, µετά τις ανακαλύψεις και τις ερµηνείες του Ερρίκου Σλήµαν το 1876, οι Μυκήνες γνώρισαν ηµέρες µεγαλείου και δόξας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Υποστηρικτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Β Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ηλεκτρονικός κατάλογος επιστημονικού βιβλίου Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε: «Αυτό το βιβλίο αξίζει

Διαβάστε περισσότερα